Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Dec 4, 2019

529 – Πρὸς τὸν πόλεμο
529 – Πρὸς τὸν πόλεμο

Ὁ πόλεμος εἶναι ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς φύσεως καὶ τῆς κοινωνίας.  Εἶναι συνδεδεμένος μὲ τὸν θάνατο καὶ μὲ τὸν ἀγῶνα τῶν ἐμβίων νὰ κρατηθοῦν στὴν ζωή. Ἡ εἰρήνη εἶναι ἡ νοσταλγία τοῦ Παραδείσου ποὺ ὑπάρχει μόνον μετὰ θάνατον, ἡ εἰρήνη τῶν νεκροταφείων. 

Τὸ Νομπὲλ εἰρήνης εἶναι περιπαικτικὸς ἐξ ὁρισμοῦ. Εἶναι ἀπορίας ἄξιον ὅτι δὲν ἀπενεμήθη στὸν Χίτλερ καὶ τὸν Στάλιν, ἄν καὶ τὸ ἔλαβαν ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Οὔντροου Οὐίλσον τὸ 1919, ὁ Κίσσινγκερ, ὁ Ὀμπάμα καὶ πολλοὶ ἄλλοι πολιτικοὶ ἡγέτες ὑπεύθυνοι πολιτικῶν συρράξεων, διεθνῶς καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τῶν κρατῶν.

Τὰ κινήματα εἰρήνης εἶναι προπαγανδιστικὰ καὶ σκοπεύουν νὰ καλύψουν πολεμικὲς ἐπιδιώξεις στὸ ἐσωτερικὸ ἤ διεθνῶς ὅπως ἦτο τὸ Κίνημα Εἰρήνης στὴν διάρκεια τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου ποὺ εἶχε προωθήσει ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωσι μὲ στόχο τὴν ὁλοκλήρωσι τῆς προλεταριακῆς ἐπαναστάσεως.

Ἡ πλέον ἰσορροπημένη κοινωνία τῆς Ἱστορίας μὲ εἰλικρινῆ ἀποδοχὴ τοῦ πολέμου ὡς τρόπου ζωῆς ἦταν  ἡ σπαρτιατικὴ κοινωνία. Στὶς ἐποχὲς παρακμῆς ὅπως τὴν σημερινή, ἡ ἐπιμήκυνσις τῆς ζωῆς γίνεται αὐτοσκοπός, γιὰ δὲ τὴν πλειονότητα τοῦ λαοῦ, ποὺ ἀποκλειστικός του σκοπὸς εἶναι τὸ χρῆμα καὶ ἡ καλοπέρασις καὶ ὄχι ἡ δημιουργία πολιτισμοῦ, ὁ πόλεμος εἶναι παρὰ φύσιν.

Ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Δονᾶλδος Τράμβιος, δὲν προσβλέπει στὴν εἰρήνη ὡς αὐτοσκοπό. Ἡ ἀπεμπλοκή του ἀπὸ τὶς συρράξεις τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἡ ἀπομάκρυνσίς του ἀπὸ τὸν φιλοπόλεμο ὀργανισμὸ τοῦ ΝΑΤΟ καὶ ἡ συνεργασία του μὲ τὴν Ῥωσία στοχεύει ἀποκλειστικὰ στὴν συγκρότησι  ἀμυντικοῦ τείχους στὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο στρατιωτικῆς συμμαχίας γιὰ νὰ ἐμποδίσῃ τὴν προέλασι τῆς ἀντιπάλου Κίνας μέσῳ τῆς Ὁδοῦ τῆς Μετάξης. Ὁ πλανητικὸς πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας δὲν εἶναι μόνον ἀναπόφευκτος, εἶναι ἐπιθυμητὸς καὶ ἀπὸ τὶς δύο παρατάξεις.

Σωστὰ ὁ Δονᾶλδος Τράμβιος διαπιστώνει πὼς ἡ Τουρκία τοῦ Ἔρντογαν  ἔχει ἐξελιχθῆ σὲ δεσπόζουσα  δύναμι στὸ Αἰγαῖο ἔναντι μίας παρακμιακῆς Ἑλλάδος καὶ χρειάζεται τὴν παρουσία της κατὰ τῆς Κίνας. Οἱαδήποτε ἐξασθένισι τῆς τουρκικῆς ἰσχύος συμφέρει τὴν Κίνα.

Συνεπῶς γιὰ τὸν Τράμβιο ἡ καλύτερη λύσις εἶναι ἡ ἐνσωμάτωσις τῆς Ἑλλάδος σὲ μία ἑλληνοτουρκικὴ ἕνωσι ποὺ θὰ θωρακίζῃ τὸ Αἰγαῖο κατὰ τῆς κινεζικῆς προελάσεως, εἴτε αὐτὸ ἀρέσει στὴν Ἀθήνα εἴτε ὄχι. Ἡ πλήρης ἀδράνεια τοῦ ἑλληνικοῦ κατεστημένου τῆς Μεταπολιτεύσεως μετὰ τὴν πτώσι τοῦ Παπαδοπούλου τὸ 1973 ἔφερε αὐτὸ τὸ ἀποτέλεσμα.

Σήμερα μία ἑλληνοτουρκικὴ σύρραξις εἶναι ἄραγε ἐπιθυμητὴ γιὰ τὸν Τράμβιο, δεδομένου ὅτι στὴν περίπτωσι αὐτὴ θὰ εὑρεθῇ ἡ Ἀθήνα μόνη της χωρὶς στὸ πλευρό της οὔτε τῶν ΗΠΑ, οὔτε τῆς Εὐρώπης, οὔτε τῆς συμμαχίας Ἰσραήλ-Αἰγύπτου-Κύπρου; Διότι στὴν περίπτωσι  αὐτὴ εἶναι πολὺ πιθανὴ ἡ ἦττα τῆς Ἑλλάδος, ὅπως αὐτὸ ἔγινε τὸ 1897.

Ἐπιπλέον ἡ στρατιωτικὴ ἑλληνικὴ ἧττα θὰ ἐπιτρέψῃ ἕνα ἐπιτυχὲς πραξικόπημα στὴν Ἀθήνα ἀπὸ ἡγέτες ποὺ θὰ ἀποσκοποῦν στὴν ἀναγέννησι τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων μέσῳ τῆς ἐπανενώσεως τοῦ Αἰγαίου, πάντα μὲ προοπτικὴ ἀνεγέρσεως τείχους κατὰ τῆς Κίνας μὲ προοπτικὴ τὴν τελικὴ ἀναμέτρησι στὸν ἐπερχόμενο πλανητικὸ πόλεμο.

Ἤ μήπως τὰ παραπάνω μείνουν στὸν χῶρο τῶν ῥομαντικῶν ἐπιθυμιῶν καὶ ὁπότε τὸ τέλος τοῦ ἑλληνικοῦ κρατιδίου θὰ σημάνῃ ἀναπόφευκτο; Ἴδωμεν!

Δημήτρης  Κιτσίκης                           4 Δεκεμβρίου 2019


7 comments:

 1. Κώστας Τάταρης -Τα "εξεγερμένα νειάτα" να είναι...πραγματικά εξεγερμένα, δηλ : α) Να μην είναι βαριεστημένα πλουσιόπαιδα που θέλουν να "σκοτώσουν" την πλήξη τους και να προκαλέσουν τους γονείς τους, όπως κάποια άλλα ("μη δυναμικά παιδιά") που αρκούνται στο να βάφουν τα μαλλιά τους πράσινα ή μοβ για να "αντιταχθούν" στο "κατεστημένο", διότι μαζί με τους κομφορμιστές σιχαθήκαμε και τους "επαναστατημένους" των βορείων προαστίων και όχι μόνο και β) Να μη λειτουργούν ως "χρήσιμοι ηλίθιοι" τρίτων, όπως οι "αντιεξουσιαστές" στην Ελλάδα και οι "εθνικοσοσιαλιστές" στην Ουκρανία....στην μεταπολιτευτική Ελλάδα επιδείχθηκε μια επιλεκτική "κατανόηση" για τους αναρχικούς και "δαιμονοποίηση" για τους εθνικιστές, ίσως γιατί οι δεύτεροι δεν λειτουργούν, στην Ελλάδα τουλάχιστον, ως "χρήσιμοι ηλίθιοι" τρίτων, ούτε ως "επαναστατικό απωθημένο" της ψευδοελίτ, όπως συνέβαινε και με την ψευδοελίτ της προεπαναστατικής Ρωσίας, που άνοιγε τα σαλόνια της στους μηδενιστές για να αποκτήσει "προδευτικό πρόσημο" (βλ "ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ" του μεγάλου Ντοστογιέφσκι). Α, και το σύνθημα των μηδενιστών που είδαμε στους τοίχους εκείνον τον σκοτεινό Δεκέμβρη, "ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΕΛΟΣ, Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΚΑΝΕ ΕΚΤΡΩΣΗ" σε ποιο "επαναστατικό" ήθος το εντάσσουμε κε καθηγητά ;
  Dimitri Kitsikis Πάλι τὰ ἴδια Κώστα. Πλατιάζεις. Χίλιες φορὲς ἔχω ἐπαναλάβει ὡς μαρξιστὴς λενινιστὴς ὅτι εἶμαι μὲ τὸ μέρος τοῦ Λένιν καὶ τῶν Μπολσεβίκων καὶ ὄχι μὲ τὸ μέρος τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Λένιν, τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ τῶν ἀναρχικῶν. Ἀλλὰ οἱ ἀναρχικοὶ εἶναι ὅπως τὰ μικρὰ παιδιά. Σπᾶνε καὶ νομίζουν πὼς οἰκοδομοῦν. Ἐγὼ ἀγαπάω τὰ παιδιὰ διότι εἶναι κοντὰ στὸν Χριστὸ καὶ ἔχουν ἀγνότητα. Ὅσο γιὰ τὴν κατηγορία πὼς οἱ ἀναρχικοὶ εἶναι πλουσιόπαιδα πρόκειται γιὰ κατηγορία προερχομένη ἀπὸ τοὺς πολλοὺς ποὺ θὰ ἤθελαν καὶ αὐτοὶ νὰ ἔχουν τὰ λεφτὰ ἀλλὰ γιὰ νὰ τὰ ξοδεύουν γιὰ καλοπέρασι. Ὁ ἐπαναστάτης κατὰ κανόνα προέρχεται ἀπὸ εὐκατάστατη οἰκογένεια διότι ὅταν ὁ σκύλος πεινᾷ δὲν ἐπαναστατεῖ, ἁπλῶς ἐξεγείρεται καὶ δαγκώνει γιὰ νὰ ἀρπάξῃ τὴν μπριζόλα. Δημήτρης Κιτσίκη

  ReplyDelete
 2. Η χώρα μας παραπαίει και γι'αυτό ευθυνομαστε εμείς και κανείς άλλος. Οι παγκόσμιες συμμαχίες διαμορφώνονται με γρήγορους ρυθμούς και κανείς δεν θα θέλει ως σύμμαχο ένα προβληματικό κράτος. Δυστυχώς , οι έχοντες εξουσία και χρήμα στην Ελλάδα , κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου γιατί έτσι νομίζουν ότι θα έχουν την ησυχία τους . Παράλληλα , η νεολαία της χώρας μας αντί να αποκτά γνώση και μόρφωση , ποτίζεται με τυχοδιωκτισμό. Ο οικονομικός πόλεμος που βιώνουμε εδώ και μια δεκαετία είναι το αποτέλεσμα που προήλθε από την πλήρη αδράνεια του ελληνικού κατεστημένου της Μεταπολίτευσης μετά την πτώση του Παπαδόπουλου το 1973 , όπως αναφέρει και το παραπάνω άρθρο. Όταν κάποιος ασθενεί ,για να γίνει καλά θα πρέπει πρώτα να διαγνωστεί η νόσος του και έπειτα να του χορηγηθεί η κατάλληλη φαρμακευτική θεραπεία. Στην περίπτωση μας δεν έγινε τίποτε από τα δύο και έτσι οδεύουμε με μαθηματική ακρίβεια εις τον θάνατο και μάλιστα χωρίς καν να το παλέψουμε!!!

  ReplyDelete
 3. CONFESSIONS - Dès l'âge de 15 ans, interne au lycée Lakanal, à Sceaux, j'avais pratiquement tout lu de Rousseau et les larmes aux yeux je fus persuadé que j'étais sa réincarnation. Depuis lors, au fur et à mesure de ma carrière, jusqu'à aujourd'hui, à 84 ans, poursuivi par l'incompréhension et la haine de tous, je savourais ma situation de persécuté, surtout dans ma Genève d'origine, la Grèce obtue et décadente. Je sais qu'après ma mort une révolution de type robespierriste me ménera au Panthéon grec, tout en perpétuant ma légende d'intellectuel jamais vraiment compris. Saint Jean-Jacques, j'ai reçu en moi ton âme en métempsychose pour l'éternité. Dimitri Kistikis

  ReplyDelete
 4. Ο ασφαλέστερος τρόπος εδραίωσης του γραικοφραγκικού και ουρωγραικικού κράτους και παρακράτους, των φανερών και αφανών μηχανισμών του και των συγκατανευσιφάγων, είναι ένας Γραικοτουρκικός πόλεμος.
  Τούτο το καταδεικνύει ευκρινώς η εικοσιτετράωρος αντιτουρκική συγχορδία όλων των μέσων ενημέρωσης.
  Πόλεμος, που θα εξυπηρετήσει όλων των άλλων τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις, εκτός από τα πραγματικά συμφέροντα των Ρωμηών και των Τούρκων.
  Το γραικοφραγκικό κράτος πρέπει να συνεχίσει να παίζει τον ρόλο του στην Ανατολική Μεσόγειο.
  Και γιαυτό πρέπει να συσπειρώσει τους Γραικούς και να ξεπεράσει το μέγα πρόβλημα της ογκούμενης απαξίωσης του από την συντριπτική πλειοψηφία τους.
  Όπως το 1974, με την μεταπολίτευση, το κράτος αυτό εδραιώθηκε για 40 χρόνια στην περιοχή και έπαιξε το παιχνίδι των πατρόνων του αριστοτεχνικά, λόγω της τουρκικής επιθέσεως και κατοχής της Κύπρου.
  Είτε νικήσει, είτε χάσει το γραικοφραγκικό κράτος και παρακράτος στην σύγκρουση με την Τουρκία, το σκοπούμενο είναι να αποφευχθεί η κατάρρευσή του (διότι τα μνημόνια δεν μπορούν να το σώσουν) και ταυτοχρόνως να διασφαλιστεί η ικανότητά του να αντιστρατεύεται λυσιτελώς τα πραγματικά συμφέροντα των Ρωμηών.
  Ιδίως εάν με αφορμή τον πόλεμο, μας κατσικωθεί στο σβέρκο κανένα υπεργενικόφρον υγιές και υπεράγαν ελληνοχριστιανικό (βλ. σωτηροζωϊκό) και κοσμογονικά θεοκρατικό καθεστώς με επικεφαλής κάποιον αγγλοπρεπώς εστεμμένο γερμανικό φελλό.
  Και για πενήντα ακόμη χρόνια να συνεχίσει (το γραικοφραγκικό κράτος) να παίζει τον (οπερετικό) ρόλο του εις βάρος της ενότητος της Ανατολικής Μεσογείου.
  Και ασφαλώς πάσα ιδέα ή πρωτοβουλία ή έκφραση συνεργασίας μεταξύ των δύο οχθών του Αιγαίου (Ρούμελης και Ανατολίας) να αποκλειστεί για άλλα εκατό χρόνια.
  Δαπάναις και αίματι βεβαίως Ρωμηών και Τούρκων.

  ReplyDelete
 5. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Βελόπουλος δήλωσε ότι ταυτίζεται με τον Όρμπαν και του αρέσει η πολιτική που ακολουθεί ο Σαλβίνι στην Ιταλία, σημειώνοντας ότι οραματίζεται μία χριστιανική Ευρώπη ....

  Οι Ούγγροι είναι ένας λαός της Κεντρικής Ευρώπης επί αιώνες σύμμαχοι και υπήκοοι των Αψβούργων και ένα φεγγάρι διατέλεσαν και υπήκοοι του Οθωμανού Σουλτάνου.
  Κανείς Ούγγρος δεν βασίλεψε στην Αφρική, στη Συρία, στη Μεσοποταμία, στην Ανατολία, στην Περσία, στην Βακτριανή, στην Ινδική χερσόνησο.
  Κανείς Ούγγρος δεν έχει καμία συμμετοχή σε αυτό που συνοπτικά αποκαλείται Οικουμένη.
  Ούτε βέβαια στην διαμόρφωση της φιλοσοφίας, της θεολογίας, της χριστιανικής εκκλησίας, της Ορθοδοξίας, της Ρωμανίας, του Ισλάμ και της Οθωμανίας.
  Οι Ούγγροι γνωρίζουν τον χριστιανισμό από την Ρώμη.
  Και θεωρούσαν επί αιώνες, όπως και οι Λομβαρδοί (του Σαλβίνι), τους εχθρούς της αλαμανικής Ρώμης, εχθρούς του χριστιανισμού, όπως ακριβώς και ο σύμμαχος και προστάτης τους Αψβούργος.
  Γι αυτούς η χριστιανοσύνη ταυτίζεται με τους υπερασπιστές της πολιορκούμενης από τους Οθωμανούς Βιέννης.
  Η (ανθενωτική) Ορθοδοξία όμως απεδέχθη ως νόμιμο κάτοχο της έδρας της Οικουμένης, δηλαδή της Πόλεως και εστρατεύθη υπό το λάβαρο του, τον Έννομο Επιστάτη και Διαλλακτή της Οικουμένης, τον Οθωμανό Σουλτάνο και όχι τον σφετεριστή, διάδοχο του Καρλομάγνου, Αψβούργο.
  Έλληνες το γένος είναι οι φοβεροί και τρομεροί γενίτσαροι, τα turks. στη θέα των οποίων η σταυροφορική παπική ιπποσύνη ... τα έκανε επάνω της επί αιώνες.
  Ορθόδοξοι και Έλληνες ήταν τα πληρώματα και οι διοικήσεις των πλοίων του Οθωμανικού στόλου.
  Αυτοί είναι οι λεβέντες, η ελληνική λεβεντιά.
  Οι δε ναύαρχοί του, εξισλαμισμένοι ορθόδοξοι, Έλληνες το γένος, οι περισσότεροι.
  Ενώ λοιπόν οι Ούγγροι και οι Λομβαρδοί (αλλά και οι Ρωμηοί του δυτικού ελληνισμού) ταυτίζονται με τους υπερασπιστές της Βιέννης, οι Ρωμηοί του ανατολικού ελληνισμού ταυτίζονται με τους πολιορκητές της.
  Ακόμα και οι ορθόδοξοι που δεν πολεμούσαν, συνέβαλλαν καθοριστικά στην οικονομική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Οθωμανικού στρατού και ιδία του Οθωμανικού στόλου.
  Ο λαοφιλής και λαοπρόβλητος ηγέτης των Ούγγρων κύριος Όρμπαν θεωρεί ως τον υπ΄αριθμόν ένα κίνδυνο για την χώρα του την μετανάστευση κυρίως των μουσουλμανικών πληθυσμών.
  Εντελώς φυσιολογικό και επόμενο για έναν Ούγγρο, να θεωρεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την Χριστιανοσύνη τους μουσουλμάνους απογόνους των πολιορκητών της Βιέννης.
  Την αντίθετη άποψη για τους δικούς του (που δεν αφορούν εμάς) λόγους για την μετανάστευση έχει ο έτερος Ούγγρος, ο πολύς Σόρρος.
  Οι δικοί μας φωστήρες του νεοδεξιού (Βελόπουλος) και του παλαιοδεξιού Γραικοφραγκισμού και Ουρωγραικισμού συντάσσονται με τον Όρμπαν επειδή σ΄αυτόν αντιτάσσεται ο Σόρρος.
  Και οι λιμπεραλιστές, οι νεοαριστεροί και οι παλαιοαριστεροί Γραικόφραγκοι και Ουρωγραικοί συντάσσονται με τον Σόρρος επειδή σ΄αυτόν αντιτίθεται ο Όρμπαν.
  Και το κερασάκι στην τούρτα ο (τελείως) άσχετος με τα πράγματα της Οικουμένης, νεοπροτεστάντης Μπάννον, έρχεται να υποστηρίξει τον χριστιανισμό του, απέναντι του (άθεου) Σόρρος, υποστηρίζοντας τον Όρμπαν και τον Σαλβίνι.
  Εμείς οι Ρωμηοί όμως τι δουλειά έχουμε με την χριστιανοσύνη του πάπα, του Αψβούργου, του Όρμπαν ή με τον Σαβοναρόλα, με τον Λούθηρο, τον Καλβίνο, τον Σβίγγλιο, και με τον νεοπροτεσταντισμό (ιουδαιοχριστιανισμό) του Μπάννον;
  Ακόμα και ο δυτικός ελληνισμός της Βενετιάς και της Αυστροουγγαρίας μπορεί να απεδέχθη τον Δόγη και τους Αψβούργους αλλά ουδέποτε εδέχθη τον πάπα, τον Σαβοναρόλα, τον Λούθηρο, τον Καλβίνο, τον Σβίγγλιο και παρέμεινε έως σήμερα ακραιφνώς Ορθόδοξος.
  Γιαυτό και εγώ, ως υποστηρίζων σθεναρώς την (αληθώς) Οικουμενική (Ρωμαίϊκη) παράταξη, δεν μπορώ να δεχθώ τις εισαγώμενες δυτικές (Ουγγρολομβαρδικές) απόψεις του κυρίου Βελόπουλου, διότι επιπροσθέτως ακολουθώντας την πολιτική του Μεγάλου Φωτίου δεν αποδέχομαι κανένα πρωτείο στην έτσι και αλλιώς διαφορετική (καθυστερημένη από απόψεως εμπειριών και χωρίς ίχνος απαξίας) οπτική της Δύσεως, τις ξεπερασμένες ιδεολογίες (συμπεριλαμβανομένου και του φασιστοκομουνισμού), τα αδιέξοδα και τις εμμονές της.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αὐτὰ εἶναι σχόλια...Καθαρὰ καὶ σταράτα!!!

   Delete
  2. Ευχαριστώ αγαπητέ μου Σπύρο και επί τη ευκαιρία θερμές ευχές για την σημερινή ονομαστική εορτή σου.

   Delete