Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Dec 20, 2019

531 - Κατόπιν τοῦ σφαγιασμοῦ τῆς ῥωμαίϊκης ἀριστοκρατίας, μήπως ὁ Ἔρντογαν εἶναι σήμερα μιὰ κάποια λύσις μὲ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία;

Ἡγεμών, πρίγκιψ τῆς Σάμου


531 -  Κατόπιν τοῦ σφαγιασμοῦ τῆς ῥωμαίϊκης ἀριστοκρατίας,  μήπως ὁ Ἔρντογαν εἶναι  σήμερα μιὰ κάποια λύσις μὲ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία; 

Τὸ 1832 ἐσήμανε ἧττα τοῦ φαναριωτισμοῦ. Οἱ δυτικὲς δυνάμεις ποὺ προώθησαν τὴν ἀναγέννησιν τῆς ἀρχαιολατρίας μέσῳ τοῦ 1821 καὶ τῶν πλέον καθυστερημένων τμημάτων τῆς ῥωμηοσύνης τῆς Πελοποννήσου, ἐκατάφεραν ἕνα θανάσιμο πλῆγμα στὸν φαναριωτισμὸ, μὲ τὴν δολοφονία τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια καὶ τὴν ἀνακήρυξιν τοῦ βαυαροῦ βασιλέως Ὄθωνος,  ποὺ ἔφραξε τὸν δρόμο στὴν ἑλληνικὴ ἀριστοκρατία τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ἐνῷ ὁ ἑλληνισμὸς ἐξηφανίζετο στὸ ἀθηναϊκὸ κρατίδιο πρὸς χάριν τοῦ ἑλλαδισμοῦ, κατασκεύασμα τῶν Δυτικῶν, μὲ πρόσχημα ὅτι προωθοῦσαν τὸν ἀρχαῖο πολιτισμὸ στὴν κοιτίδα του καὶ ἐξηφάνιζαν τὰ βυζαντινωθωμανικὰ μιάσματα, ἐνῷ οἱ καλύτεροι Ἕλληνες διανοούμενοι στὰ ἑπόμενα διακόσια χρόνια ἔπαιρναν τὸν δρόμο τῆς ἐξορίας γιὰ νὰ ἐγκατασταθοῦν μονίμως στὴν Ἑσπερία, μὴν ἀντέχοντας τὸ ἀσφυκτικὸ κλῖμα μετριότητος τοῦ κρατιδίου, οἱ ἐλεύθεροι τῷ πνεύματι Ἕλληνες στὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα τῆς Θεσσαλονίκης, τῆς Κωνστασντινουπόλεως καὶ τῆς Σμύρνης ἠρνοῦντο νὰ ἐγκατασταθοῦν στὶς πρωτόγονες στάνες τοῦ κρατιδίου ποὺ ἠλέγχοντο ἀπὸ τοὺς Ἀγγλογάλλους καὶ ἐσυνέχιζαν τὴν πλουσία πνευματικὴ καὶ ἐπιχειρηματική τους δραστηριότητα στὰ κέντρα τῆς Ὀθωμανίας.
            
Ἡ ἀριστοκρατία αὐτὴ ἐσυνέχιζε ἀπὸ αἰῶνες νὰ ὑπηρετῇ τὸ βυζαντινὸ ὄραμα μέσα στὴν Ὀθωμανία καὶ εὑρίσκετο στὰ πρόθυρα ἐπιτυχίας τῆς πλήρους ῥωμαιοποιήσεως τῆς Αὐτοκρατορίας, ὅταν ἐξέσπασε ἡ ἐπανάστασις τῶν φουστανελλάδων καὶ  καὶ ἐνεφανίσθη μὲ αὐτὴν ὁ κίνδυνος ἐξαφανίσεως τῆς οἰκουμενικότητος τῆς Ῥωμηοσύνης.
            
Ἡ οἰκογένεια Καραθεοδωρῆ ἦταν φαναριώτικη καὶ ἐκινδύνευε νὰ ἐξαφανισθῆ ὑπὸ τὶς πιέσεις τῶν Ἀγγλογάλλων καὶ τῶν συνεργατῶν τους φουστανελλάδων. Ἡ μεγάλη διαφορὰ μεταξὺ τῆς ἀστικῆς τάξεως τῶν Ἑλλαδιτῶν ποὺ εἶχαν ἱδρύσει τὸ ἑλληνικὸ κρατίδιο -τοῦ ὁποίου ἡ ὑφὴ παραμένει ἡ ἴδια καὶ σήμερα-  καὶ τῆς ὀθωμανικῆς ἀριστοκρατίας τῶν Φαναριωτῶν, μεταξὺ τοῦ Ἀρβανίτου συνεργάτου τοῦ Ἀλὶ πασᾶ, Ἰωάννου Κωλέττη (1773-1847), ἱδρυτοῦ τοῦ γαλλικοῦ κόμματος τοῦ ἀποκαλουμένου τῆς Φουστανέλλας, καὶ πρῶτος συνταγματικὸς πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν μία, καὶ ἑνὸς Ὀθωμανοῦ, τοῦ Κωστάκη Μουσούρου (1809-1891) ἀπὸ τὴν ἄλλη, ποὺ ἀντεπροσώπευε τὸν οἰκουμενικὸ ἑλληνισμό, πρώτου πρέσβεως τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας στὸ νεοσύστατο ἑλληνικὸ κράτος, στὴν Ἀθήνα, ἀπὸ τὸ 1834 στὸ 1846 ὑπὸ πρωθυπουργίας Κωλέττη, δηλαδὴ μεταξὺ ἑνὸς πληβίου γεννημένου στὸ χωριὸ Συρράκο τῶν Ἰωαννίνων καὶ ἑνὸς Φαναριώτου ἀριστοκράτου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, συμβολίζει τὴν συνεχιζομένη ἀντίθεση μεταξὺ τοῦ δυτικοῦ κόμματος τοῦ Κοραῆ, τῆς Μεγάλης Ἰδέας, ἐμπνευστοῦ τῆς ὁποίας ἦταν ὁ Κωλέττης, ποὺ στόχο εἶχε, ὑπὸ τὴν πρόφασιν ἀνασυστάσεως τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας (ἡ ὁποία ὅμως δὲν εἶχε παύσει νὰ ὑφίσταται μέσῳ τῆς Ὀθωμανίας καὶ τῶν Φαναριωτῶν) νὰ καταστρέψῃ τὴν οἰκουμενικότητα τῆς Κωσταντινουπόλεως γιὰ νὰ παραδώσῃ τὰ ἐδάφη τῆς Αὐτοκρατορίας στοὺς Ἀγγλογάλλους. 

Ἄλλωστε ὁ Κωλέττης ἐφέρετο ὁ συντάκτης τῆς φυλλάδας Ἑλληνικὴ Νομαρχία Ἀνωνύμου Ἕλληνος, ποὺ εἶχε πρωτοδημοσιευθῆ στὴν Ἰταλία τὸ 1806, γιὰ τὴν ὁποία ὁ μακαριστὸς Ῥωμανίδης ἔγραψε πὼς ἀφιερώθη ὑποκριτικὰ στὸν Ῥήγα τοῦ κύκλου τῶν Φαναριωτῶν, γιὰ νὰ προβάλη τὸν  πράκτορα τοῦ Ναπολέοντος Κοραῆ ὡς δῆθεν διαδόχου τοῦ Ῥήγα. Ἡ φυλλάδα κατεφέρετο κατὰ τοῦ Φαναρίου χαρακτηρίζοντας τὸν τίτλο του οἰκουμενικοῦ πατριάρχου "γελοιώδη".

Ὁ πρέσβυς Κωστάκης Μουσοῦρος ἦταν ἑλληνωρθόδοξος πασᾶς. Οἱ ἐθνικιστὲς τοῦ βασιλείου τῆς Ἑλλάδος δὲν ἠμποροῦσαν νὰ καταλάβουν τὴν ἀφοσίωσίν του στὴν αὐτοκρατορία καὶ τὸν ἐθεώρουν ἀνθέλληνα. Ἔτσι, ἐπὶ Κωλέττη, στὶς 25 Ἰανουαρίου 1847, ἑπτὰ μῆνες πρὸ τοῦ θανάτου τοῦ φραγκοφρόνου πρωθυπουργοῦ στὶς 31 Αὐγούστου 1847, προέκυψε ἡ ἑλληνωθωμανικὴ κρίσις τῶν "μουσουρικῶν", ἁπλῶς καὶ μόνον ἐπειδὴ οἱ Ἑλλαδῖτες ἀδυνατοῦσαν νὰ καταλάβουν ὅτι ἠδύναντο νὰ ὑπάρχουν Ἕλληνες ποὺ ἐθεώρουν πατρίδα τους, ὄχι τὸ κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν, ἀλλὰ τὴν οἰκουμενικὴ αὐτοκρατορία τῶν ῥωμαίων Ὀθωμανῶν. 

Καὶ ὅμως, ὁ ἴδιος ὁ Κωστάκης Μουσοῦρος ἦταν ἐνθουσιώδης ὑποστηρικτὴς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, στὴν ὁποία εἶχε μεταφράσει τὴν Θεία Κωμωδία τοῦ Δάντη. Φαναριῶτες καὶ φουστανελλάδες ἦσαν ἐξίσου ὑποστηρικτὲς τῶν δυτικῶν φώτων, μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι οἱ φουστανελλάδες, ὅπως καὶ σήμερα, ἦσαν "εὐρωλιγούρηδες" καὶ ἱκανοποιημένοι νὰ διοικοῦν ἕνα προτεκτορᾶτο τῆς Δύσεως, ἐνῷ οἱ Φαναριῶτες ὑπεραμύνοντο τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς βυζαντινωθωμανικῆς αὐτοκρατορίας ποὺ ἐκινδύνευε θανάσιμα ἀπὸ τὴν πολιτικὴ τῆς Εὐρώπης.

Δημήτρης Κιτσίκης     20 Δεκεμβρίου 2019
(Ἀπὸ τὸ ἄρθρο τοῦ Κιτσίκη στὸ «Τρίτο Μάτι», τεῦχος 161, Μάϊος 2008, περὶ Καραθεοδωρῆ)
 

6 comments:

 1. ΛΑΙΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΜΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ
  ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟ ΜΟΥ ΠΑΠΑ ΓΙΩΡΓΗ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟ

  Μὲ πίστι στὶς παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τοῦ Γένους μας πἀντα ἀντεστάθη στοὺς νεωτερισμοὺς καὶ τὶς ἀλλοιώσεις τῶν φραγκοφορεμένων. Μαζὶ μὲ τὸν μακαριστὸ πατέρα Ἰωάννη Ῥωμανίδη καὶ τὸν Ὀρθόδοξο δημοσιογράφο Κώστα Σαρδελῆ ἱδρύσαμε τὸ 1996 τὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" ποὺ εὑρίσκεται σήμερα στὸ τεῦχος 93 τῆς κυκλοφορίας του.Δημήτρης Κιτσίκης (ἀνάρτησις στὸ Προσωποβιβλίο)

  ReplyDelete
 2. Γρηγόρης: Τι εύγε και μπράβο, στις τελευταίες αναρτήσεις σταυρώσατε ανάποδα την αστυνομία και το Χρυσοχοίδη(τον οποίο προσωπικά δε συμπαθώ διότι μια φορά ΠΑΣΟΚ = ΠΑΝΤΑ ΠΑΣΟΚ = ΥΠΕΡΔΙΑΦΘΟΡΑ )
  Dimitri Kitsikis Γρηγόρη, πάλι δὲν ἐκατάλαβες. Τὴν ἀστυνομία ὡς ἀστυνομία δὲν τὴν κατεδίκασα ποτὲ πόσο μᾶλλον ποὺ πάντα ὑπῆρξα ὑποστηρικτὴς ὁλοκληρωτικοῦ κράτους καὶ ὀπαδὸς τῆς ποινῆς τοῦ θανάτου, συνεπῶς γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ χρειάζεται πανταχοῦ παροῦσα ἀστυνομία. Ὡς πουριτανὸς κομμουνιστὴς εἶμαι ἀπολύτως άντίθετος στὴν διαφθορὰ καὶ τὸν σαδισμὸ ποὺ ὑπονομεύει τὴν ἀστικὴ δημοκρατία μαζὶ καὶ τὴν ἀστυνομία. Εἶμαι ἔτοιμος νὰ καταδικάσω σὲ θάνατο σὰν τὸν Fouché τῆς Γαλλικῆς Ἐπανααστάσεως ἀκόμη καὶ τὸ γκαρσόνι ποὺ ἐπιζητεῖ καὶ ἀποδέχεται ἕνα εὐρὼ πουρμπουὰρ ὅπως αὐτὸ ἐφαρμόζετο κάποτε στὴν Σοβιετικὴ Ἕνωσι. Ἐνθυμοῦμαι ὅτι τὸ 1958 ὅταν ἐταξίδευα στὸν τρανσιβηρικὸ μία ῥωσσίδα γκαρσόνα στὸ ἐστιατόριο τοῦ τραίνου ἐδέχετο φιλοδωρήματα ἀπὸ τοὺς ξένους δυτικοὺς ταξιδιῶτες, συνηθισμένοι νὰ δίδουν πουρμπουάρ. Τὴν ἀπείλησα ὅτι θὰ τὴν καταγγείλω στὸ κόμμα πόσῳ μᾶλλον ποὺ ἦταν μέλος τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος, κάτι ποὺ θὰ έπέφερε ἀκόμα καὶ τὴν ποινὴ τοῦ θανάτου. Μὲ ἰκέτευσε μὲ δάκρυα στὰ μάτια νὰ μὴν τὴν καταδώσω καὶ τὴν ἐλυπήθην καὶ δὲν τὴν κατέδωσα. Ὅσοι μὲ ξέρουν γνωρίζουν ὅτι μία ζωὴ συνηθίζω στὰ ἑστιατόρια, σὲ ὅποια χώρα καὶ νὰ εὑρίσκομαι, νὰ μὴν δίδω πουρμπουὰρ ἐκτὸς τῶν καθιερωμένων γραπτῶς στοὺς καταλόγους ἐδεσμάτων.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Ἀνάρτησις στὸ προσωποβιβλίο:

  ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
  Εὐχόμεθα νὰ ἐνθυμῆσθε ὅτι ὁ Ἑλληνισμὸς ἀσχέτως κράτους καὶ συνόρων μὲ μόνον τὰ θεόπνευστα πολυτονικὰ ἑλληνικά,
  ὑπῆρχε, ὑπάρχει καὶ θὰ ὑπάρχῃ
  Ἡ ἱέρεια τῶν Δελφῶν ποὺ ἐδῶ καὶ 22 αἰῶνες
  ἔδωσε τὸν χρησμό, ἐπιβεβαιώνεται στὸ ἀκέραιο:
  «Ἀσκὸς κλυδωνιζόμενος, μηδεπώποτε βυθιζόμενος»
  Γότθοι ἦλθαν, Άβαροι ἦλθαν, Φράγκοι ἦλθαν,
  Άραβες ἦλθαν, Γερμανοί ἦλθαν,
  «Σύμμαχοι» ἦλθαν,
  χρεωκοπίες ἦλθαν, μνημόνια ἦλθαν, ἀλλὰ ὁ ἀσκός, σὲ πεῖσμα ὅλων αὐτῶν καὶ πολλῶν ἄλλων ἐχθρῶν τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων,
  ΜΗΔΕΠΩΠΟΤΕ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ
  Δημήτρης Κιτσίκης

  (Ὁ Δημήτρης Κιτσίκης στὸ Σπαντίδειο ἑλληνικὸ θέατρο στὸ Γεωργίτσι τῆς Λακωνίας, ένώπιον τῆς μαρμάρινης ἐπιγραφῆς ῥήσεώς του)

  ReplyDelete
 4. Γειά σας καθηγητά μου και χρόνια πολλά. Έχουμε μιλήσει και στο τηλέφωνο. Πόσα πράγματα έχω μάθει απο τις αναρτήσεις σας και απο τα βιβλία σας... Τα τελευταία γεγονότα με το Ουκρανικό σχίσμα πραγματικά είναι μία ακόμα επαλήθευση, για όλα αυτά που έχετε πει, για τον ρόλο του νεοελληνικού κράτους και της εν αυτό αυτοκέφαλης εκκλησίας. Βέβαια τώρα έχει αλωθεί και το πατριαρχείο του Βοσπόρου οπότε η έλευση του Erdoğan όπως λέτε ίσως είναι μιά λύση. Όπως και το 1453 ήταν μιά λύση η έλευση του Sultan Mehmet Fatih που μας έσωσε απο την ένωση με τους ουνίτες. Μιά ένωση που και στις μέρες μας με διάφορους πονηρούς τρόπους επιχειρείται να γίνει. Για τον Κωστάκη Μουσούρο που μπορώ να βρώ περισσότερα. Σας ευχαριστώ που υπάρχετε και λέτε αυτά που λέτε.
  Με τιμή
  Κωνσταντίνος

  ReplyDelete
 5. Κύριε Καθηγητά Καλή Χρονιά αν είναι δυνατόν...
  Ερώτηση συστημικού χαρακτηρα.: Αν η Οθωμανική Αυτοκρατορία που.ηδη είχε αρχίσει να καταρρέει μετά από μόλις 200 χρόνια μετά την Άλωση (1453) γιατί οι Οθωμανοί Τούρκοι μπορούσαν μόνον εν μέρει να απορροφήσουν τα οργανωτικά στοιχεία του Βυζαντινού Πολιτειακού Συστήματος (Buzance Kanouni...)με αποτέλεσμα όλο και μεγαλύτερο μέρος του Οθωμανικού Κράτους να περιέρχεται στους Οθωμανούς Ρωμηους , γιατί η Ενδιάμεση Περιοχη με ενσωμάτωση μας εκεί όπως προτεινετε-επισυροντας εναντίον σας μομφές για "τουρκολαγνεια, έσχατη προδοσία κλπ"...

  ...δε θα μπορούσε να σημάνει την Ρωμέικη κυριαρχία στην Ενδιαμεση Περιοχη...
  ...με δεδομένη την σημερινή πολυδιάσπαση (κρυφια αλλά υπαρκτή...)της Τουρκικής Κοινωνίας μεταξύ Σουνιτών Ερντογάνιστων,Κ Γκιουλενιστων,Αλεβιτών,Κούρδων κλπ που ο Ταγιπ προσπαθεί κ πάλι να "συγκολλήσεις" με επιθετικη συμπεριφορα προς τους πάντες γύρω του, φαραωνικα σπαταλσ Έργα βιτρίνας κ παροχές που φέρνουν την Τουρκική Οικονομία στα γόνατα?

  Δηλαδή η πρόταση σας αντεστραμμένη ,αφού ούτως ή άλλως μια υψηλού επιπέδου μειοψηφία 4-5εκατομμ Τούρκων διοικεί 75 αλλα εκ Τουρκους-μια μειοψηφια που κάλλιστα μπορεί να αντικατασταθεί κι όχι πολύ αργα- απο μια Ελληνική Νεοφαναριωτικη νομενκλατούρα ;

  ReplyDelete
 6. Διάβασε τὴν 5η ἔκδοσι τοῦ βιβλίου μου Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας, "Ἱστορία τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας" ὡς καὶ τὸ πρὸ μηνῶν κυκλοφορήσαντα στὸ Παρίσι στὰ γαλλικά, «La Grèce et la Turquie» (Éditions Universitairew Européennes, 2019). Ἀδύνατον, λόγῳ φόρτου ἐργασίας (γραψίματα καὶ παραδόσεις μαθημάτων στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀττάβας) νὰ ἀπαντήσω σὲ τόσες πολλὲς ἐρωτήσεις σου παρὰ τὴν καλή μου θέλησι. Εὐχαριστῶ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete