Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Dec 9, 2019

530 - Ἑλληνοτουρκικὴ Συνομοσπονδία ἤ Μεγάλη Ἑλλάς; Τὸ δίλημμα.


Πορθητὴς καὶ Γεννάδιος

530 - Ἑλληνοτουρκικὴ Συνομοσπονδία ἤ Μεγάλη Ἑλλάς; Τὸ δίλημμα.

Τὸ 1988, τὸ Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας ἐδημοσίευσε τὴν πρώτη ἀπὸ τὶς κατοπινὲς πέντε ἐκδόσεις τοῦ βιβλίου μου, «Ἱστορία τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας» Στὶς δύο πρῶτες ἐκδόσεις συμπεριλαμβάνετο ἕνας ἐπίλογος μὲ τίτλο «Τὸ κενό», τὸ ὁποῖο ἀφηρέθη ἀπὸ ἐμένα ἀπὸ τὶς ἑπόμενες ἐκδόσεις φοβούμενος ὅτι τὸ περιεχόμενο ἦταν τόσο ἐκρηκτικὸ ποὺ θὰ ξεσήκωνε τὴν ὀργὴ τῶν ἀναγνωστῶν.

Τὸ τελευταῖο τοῦτο κεφάλαιο ἤρχιζε ὡς ἑξῆς: «Ἕνα διαζύγιο ἠμπορεῖ νομικὰ νὰ  εἶναι τελεσίδικο. Ψυχολογικὰ δὲν εἶναι. Μετὰ ἀπὸ τὸ γκρέμισμα μιᾶς Αὐτοκρατορίας δύο χιλιετηρίδων ἕνα τεράστιο ψυχολογικὸ, ἀλλὰ καὶ πολιτιστικό, οἰκονομικό, πολιτικὸ καὶ στρατηγικὸ κενὸ ζητᾷ νὰ καλυφθῇ, ἡ πληγὴ ποὺ ἐχαράχθη στὸ Αἰγαῖο μεταξὺ τῆς Ῥούμελης καὶ τῆς Ἀνατολίας, νὰ ἐπουλωθῇ».

Τὸ Αἰγαῖο ὡς κέντρο τῆς Οἰκουμενικῆς Αὐτοκρατορίας ἀλλὰ καὶ ὡς κέντρο τοῦ κόσμου, στὸν χῶρο τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς,  διεμελίσθη δύο φορὲς ἀπὸ τὴν Δύσι, τὸ 1204 καὶ τὸ 1923. Τὴν πρώτη φορὰ διεσώθη καὶ ἐπανενώθη τὸ 1453 μὲ τὴν ἕλευσι τῶν Τούρκων καὶ τὴν συνεργασία τῶν Ἑλλήνων μὲ τοὺς Τούρκους ὑπὸ τὸν Μωάμεθ τὸν Πορθητή. Τὴν δεύτερη φορά, ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴ τῆς δυτικῆς ἰδεολογίας τοῦ ἐθνικισμοῦ ὁ Βενιζέλος ἠθέλησε νὰ ἐπανενώσῃ τὸν χῶρο ὡς αὐτοκρατορικὸ ἑλληνικὸ ἐθνοκράτος καὶ ἀπέτυχε.

Σήμερα ὁ Ἔρντογαν ὡς νέος Πορθητής προσπαθεῖ νὰ ἐπανενώσῃ τὸν χῶρο ἀπευθυνόμενος στοὺς Ἕλληνες γιὰ κοινὴ ἐκμετάλλευσι τοῦ Αἰγαίου καὶ ἐπαναφορὰ τῆς Αὐτοκρατορίας ὑπὸ τουρκοελληνικὴ συνομοσπονδία. Πνευματικός του δάσκαλος παραμένει ὁ Δημήτρης Κιτσίκης ποὺ ὑπῆρξε καὶ πνευματικὸς τοῦ προέδρου Ὀζάλ.

Ὁ καθηγητὴς Κωνσταντῖνος Γρίβας τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων σὲ σημερινή του συνέντευξι στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ Κρήτης τοῦ Γιώργου Σαχίνη, ἐνστερνίζοντας τὶς άπόψεις τοῦ Κιτσίκη ὑπεστήριξε πὼς τὸ Αἰγαῖο καθιστᾷ τὸ κέντρο τοῦ κόσμου καὶ ὅτι εὑρισκόμεθα στὰ πρόθυρα πολέμου μὲ τὴν Τουρκία και πὼς ὑπάρχει περίπτωσις «ἐξαλείψεως τῆς Ἑλλάδος» καὶ ἐνσωματώσεως τοῦ κρατιδίου τῶν Ἀθηνῶν σὲ πλήρη παρακμὴ στὴν  Τουρκία, ὄχι ἁπλῶς τῆς μισῆς ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρου τῆς Ἑλλάδος.

Στὰ σχόλια ἀναγνωστῶν ὁ καθηγητὴς Riemann, γράφει πὼς ἔπεται νέο Manzikert καὶ νέα ἅλωσις Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοὺς Τούρκους,  ἐνῷ ἕνας ἄλλος σχολιαστὴς ποὺ ὑπογράφει Antonis Tony, προσθέτει: «Κύριε Σαχίνη, μία συνέντευξη μὲ τὸν κύριο Κιτσίκη θὰ ἦταν ἐνδιαφέρουσα. Θυμᾶμαι τὶ εἶπε μαζί σας στὴν τελευταία συνέντευξη καὶ ἐξεπλάγην ἐπειδὴ ὅσο ἐξωφρενικἀ καὶ νὰ ἀκούγονταν, συμβαίνουν ἤ τείνουν νὰ συμβοῦν, δυστυχῶς» . Ἕνας δὲ τρίτος σημειώνει πὼς ὁ Κιτσίκης «εἶναι φωνὴ τῆς ἀλήθειας».

Ὁ καθηγητὴς Γρίβας ὑπαινίσσεται ὡς μόνη λύσις σωτηρίας κατὰ τῆς «ἐξαλείψεως τῆς Ἑλλάδος», ἐθνικὴν ἐπανάστασιν. Τὸ δίλημμα συνεπῶς εἶναι τὸ ἑξῆς:

1– Κατόπιν ἐθνικῆς ἐπαναστάσεως, ἀναλαμβάνει νέος Βενιζέλος καὶ μέσῳ πολέμων ἐπεκτείνει τὴν Ἑλλάδα εἰς βάρος τῆς Τουρκίας μὲ τὴν λογικὴ τοῦ βενιζελικοῦ ἐθνοκράτους, ὁπότε ἐπαναλαμβάνεται τὸ ἐγχείρημα τοῦ 1910-1920 καὶ καταλήγει σὲ μία νέα καταστροφὴ τοῦ 1922.

2 - Ὁ Ἔρντογὰν ὑποστηρίζεται ὡς νέος Πορθητὴς ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες γιὰ ἐπάνοδο στὸ 1453 καὶ ἐπανένωσιν τοῦ Αἰγαίου σὲ μία νέα ἑλληνοτουρκικὴ  αὐτοκρατορία ποὺ θὰ τὴν ἑδραιώσῃ στὸ κέντρο τοῦ κόσμου ὡς νέα μεγάλη δύναμις μεταξὺ τῶν μεγάλων δυνάμεωνς ΗΠΑ, Ῥωσσίας, Κίνας.

Ἦλθε λοιπὸν ἡ μεγάλη στιγμὴ στὸ σταυροδρόμι, ὅπως στὸ 1453: φραγκικὸ ἐθνοκράτος Πλήθωνος ἤ Ρωμανία Γενναδίου. Ἴδωμεν!

Δημήτρης Κιτσίκης                   9 Δεκεμβρίου 2019

16 comments:

 1. Κάνοντας λίγο χιούμορ , θα λέγαμε ότι το νούμερο ένα , έχει πιθανότητες 1 προς 50 , το νούμερο δύο έχει πιθανότητες 1 προς 5 και το να μην γίνει τίποτα από τα δύο 1 προς το άπειρο. Πάντως , οι ΗΠΑ , η Ρωσία και η Κίνα τείνουν προς το νούμερο δύο διότι πολύ απλά αυτό τις συμφέρει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έχω την εντύπωση ότι οι μεγάλες δυνάμεις...δεν θέλουν και τέταρτο παίκτη στα πόδια τους!
   Επειδή η περιοχή που θα ελέγχει η Ελληνοτουρκική ομοσπονδία, θεωρείται σημαντική και για τις τρείς μεγάλες δυνάμεις... πιστεύω δεν θα επιτρέψουν αυτό πραγμα !
   Το ποιο πιθανόν να χρησιμοποιουν την Τουρκία για τις βρωμικες δουλειές στην περιοχή αλλά ως εκεί..
   Το σενάριο αυτό το είδαμε στην Συρία...οι Ρώσοι άφησαν τους Τούρκους να μπουν μέχρι ενός σημείου...τόσο ώστε η τουρκική κατοχή στην Συρία να τελεί υπό την αίρεση της Μόσχας !

   Delete
 2. Debra Jones: Κύριε καθηγητά:
  Και γιατί να μην υπερισχύσει το ελληνικό εθνοκράτος αμυνόμενο στον Πορθητή και εν συνεχεία να επιδιώξει την Συνομοσπονδία από θέση ισχύος; Από τα συμφραζόμενα σας αντιλαμβάνομαι οτι ομιλείτε για δορυφοροποίηση της χώρας από την Άγκυρα. Επίσης: Παρακαλώ διευκρινήστε τί εννοείτε όταν εγκαλείτε τον Μητσοτάκη π.χ. για το μεταναστευτικό. Πιθανή Αντίσταση των Ελλήνων στην ισλαμοποίηση της χώρας είναι εκ των πραγμάτων αντίθετη με τις επιδιώξεις του «Πορθητή». Παρακαλώ διορθώστε πιθανά μου λάθη. Ευχαριστώ
  · Απάντηση
  Dimitri Kitsikis : Μακάρι ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ λὲς εἶναι τελείως ἐξωπραγματικό, πρῶτον διότι ἡ οἰκοδόμησις οἰκουμενικῆς αὐτοκρατορίας τύπου βυζαντινωθωμανίας εἶναι τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο τῆς ἐθνοκρατικῆς αὐτοκρατορίας τύπου Βενιζέλου καὶ δεύτερον ἀφοῦ ἡ σημερινὴ Ἑλλὰς χωρὶς νειάτα, χωρὶς πληθυσμό καὶ χωρὶς βιομηχανία εἶναι σὲ τέτοια παρακμὴ ὥστε εἶναι στὰ πρόθυρα ἐξαφανίσως σὲ ἀντίθεσι μὲ τὴν ἀνοδικὴ ἰσχὺ τῆς Τουρκίας. Εἶναι σὰν νὰ λές, γιατὶ ὁ ἑλληνικὸς βάτραχος νὰ μὴν σηκώσῃ ἕνα κορμὸ δένδρου καὶ νὰ τὸν σηκώσῃ ὁ τουρκικὸς ἐλέφας. Δυστυχῶς ἡ ἐρώτησίς σου δεικνύει σὲ τὶ κόσμο φαντασιώσεων ζῇ ὁ καθημερινὸς Ἕλλην. Τέλος ὁ Πορθητὴς δὲν ἐπεδίωξε ποτὲ τὴν ἰσλαμοποίησι τῆς Οἰκουμενικῆς Αύτοκρατορίας ἀλλὰ τὴν συγκατοίκησι καὶ συγκυραρχία τῶν διαφορετικῶν θρησκευτικῶν μιλλετίων, τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο τοῦ ἐθνοκρατικοῦ φανατικοῦ ἰσλαμισμοῦ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η αναλυση σου κ.καθηγητα ΔΕΝ ΣΤΕΚΕΙ!! Και αυτο γιατι υπογεννητικοτητα, αποβιομηχανιση και τα ρεστα εχουν και τα Βαλκανια εχει και η Βουλγαρια ιδιως η οποια ομως ΔΕΝ αντιμετωπιζει προβλημα διαμελισμου οπως η Ελλας.Παρολη την ΠΕΛΩΡΙΑ μουσουλμανικη μειονοτητα.Γιατι μονο η Ελλας κ.καθηγητα???Μηπως γιατι ΕΙΔΙΚΑ η υπαρξη της Ελλαδος ειναι καρφος εν οφθαλμω για τον διεθνη Σιωνισμο που υποτιθεται οτι διοικει τον πλανητη???? Λεω υποτιθεται γιατι η στραταρχικη ραβδος εχει περασει πλεον ανεπιστρεπτει στην ευρυτερη ΚΙΝΑ. Αυτην που θαχει μαζι της ακομα και την Κορεα αλλα και την Ιαπωνια!!!!!

   Delete
 3. Στον πλανήτη ευτυχώς δεν υπάρχει μόνο ο ελληνικός βάτραχος και η τουρκική ύαινα που φαντασιώνεται ότι είναι ελέφας. Υπάρχουν στον κόσμο ένα σωρό άλλα μέλη του ζωικού βασιλείου, όπως αετοί, λέοντες, άρκτοι, ακόμα και δράκοι, μεταξύ άλλων.

  Για έναν πραγματικό ελέφαντα, η τουρκική ύαινα είναι ένα ζωάκι ελάχιστα μεγαλύτερο από ένα βάτραχο. Και στις δυο περιπτώσεις, αρκεί μια πατημασιά του ελέφαντα για να λιώσει οποιοδήποτε από τα δυο προαναφερθέντα ζωάκια...

  Ο ελληνικός βάτραχος βέβαια είναι, τουλάχιστον φαινομενικώς, εύκολη λεία για την τουρκική ύαινα, η οποία σκοπεύει να τον κάνει μια χαψιά και στην συνέχεια να τον αποβάλλει άμεσα από το σώμα της χωρίς να προλάβει ούτε καν να τον χωνέψει, έστω κατ’ελάχιστον.

  Σκοπός της τουρκικής ύαινας, όπως άλλωστε έχει δηλώσει η ίδια κατά το παρελθόν, είναι η ολοκληρωτική εξαφάνιση του ελληνικού βατράχου από το πρόσωπο της Γης, για να μπορούν τα παιδιά της στο μέλλον να χορεύουν στην πρώην γη του βατράχου χωρίς να πληγώνουν τα πόδια τους…

  Αν ο Σουλτάνος Ερντογάν πραγματοποιήσει την ένωση των δυο ακτών του Αιγαίου υπό την ΝεοΟθωμανική του Αυτοκρατορία, σε αυτό το μόρφωμα δεν θα υπάρχει θέση για ελληνισμό και ορθοδοξία, δεν θα υπάρχει πια «millet-i Rûm», γιατί αυτή δεν θα είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά η ΝεοΤουρκοΚεμαλΟθωμανική εθνοκρατική Αυτοκρατορία του Ερντογάν, που με όχημα τον εθνοκρατικό φανατικό ισλαμισμό θα επιδιώξει την ισλαμοτουρκοποίηση της Οικουμενικής Αυτοκρατορίας και γι’αυτό τον λόγο φυσικά και θα αποτύχει, παραδίδοντας το στέμμα της Οικουμενικής Αυτοκρατορίας σε κάποιο άλλο έθνος της Ενδιάμεσης Περιοχής.

  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όποιο και να είναι αυτό το έθνος σίγουρα δεν θα είναι το ελληνικό, αφού ο ελληνοχριστιανισμός θα έχει πια εκλείψει λόγω της ολοκλήρωσής του γενικώς ως φαινομένου, μετά την ολοκληρωτική ήττα του ελληνικού εθνοκράτους και την ενσωμάτωσή του στην ΝεοΤουρκοΚεμαλΟθωμανική εθνοκρατική Αυτοκρατορία του Ερντογάν.

  Με απλά λόγια, ο ελληνισμός δεν πρόκειται ποτέ να ολοκληρώσει την αποστολή του αγκαλιάζοντας ολόκληρο τον πλανήτη με την ελληνική γλώσσα και την ορθόδοξη πίστη χρησιμοποιώντας ως όχημα την ΝεοΟθωμανική Αυτοκρατορία έστω και των μιλλετίων, ή την Αμερικανική Αυτοκρατορία, ή την Ευρωπαϊκή Ένωση (ανέκδοτο), ή την Κίνα.
  Το σημερινό ελληνικό εθνοκράτος είναι γελοίο και δεν θα μπορούσε να μην είναι γελοίο αφού εξαρχής δεν σχεδιάστηκε για να είναι οτιδήποτε άλλο παρά ένα διευρυμένο δουκάτο των Αθηνών με ολίγα αναβολικά.

  Είναι όμως δυστυχώς το μόνο όχημα που έχουμε για να δουλέψουμε και να προσπαθήσουμε να μετασχηματίσουμε από εθνοκρατικό και πάλι σε αυτοκρατορικό.

  Οτιδήποτε άλλο απλά δεν θα έχει ελληνορθόδοξο πρόσημο και συνεπώς δεν μας αφορά. Αφορά βαρβαρικά έθνη, κράτη, αυτοκρατορίες και αντιλήψεις που ουδεμία πραγματική σχέση έχουν με τον ελληνισμό και την Αλήθεια.

  Όσον αφορά τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί μετά την συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, αρκετοί δεν έχουν καταλάβει τι θα πει πόλεμος, αλλά ΑΣΥΓΚΡΙΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ δεν έχουν καταλάβει τι θα πει "όχι πόλεμος" στην δική μας περίπτωση:

  Το θέμα δεν έχει καν να κάνει με χρήματα και ορυκτό πλούτο. Η Τουρκία με αυτή την ΑΚΡΩΣ επιθετική κίνηση που έκανε με την Λιβύη εις βάρος της Ελλάδας, δεν διεκδικεί απλά μερίδιο από τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας.

  Η Τουρκία αμφισβητεί ευθέως την ίδια την ύπαρξη της Ελλάδας ως πολιτικής οντότητας και μάλιστα αυτή η κίνηση δεν αναιρείται πια. Η Τουρκία μας έσυρε και διαβήκαμε παρέα τον Ρουβίκωνα...

  Στους χάρτες τους εξαφάνισαν την Κρήτη, γιατί αυτό ισοδυναμεί με εξαφάνιση της Ελλάδας γενικώς. Σημαίνει ότι η Ελλάδα πλέον δεν είναι κράτος, δεν είναι αυτόνομη πολιτική οντότητα, είναι απλά ένας χώρος χωρίς κυριαρχικά δικαιώματα, ένα χωράφι και μάλιστα ξέφραγο, το οποίο μπορεί να διεκδικηθεί εξ ολοκλήρου.

  ReplyDelete
 4. Διακυβεύεται η ίδια μας η ύπαρξη και σε αυτό το σημείο θα πρέπει ο καθένας από εμάς να σκεφτεί τι ακριβώς θέλει.

  Τι θέλουμε; Θέλουμε να υπάρχει η Ελλάδα;

  Αν δεν θέλουμε να πολεμήσουμε αλλά δεν θέλουμε να ζήσουμε και ως κάτοικοι δεύτερης κατηγορίας μέσα σε μια τουρκική επαρχία που θα ονομάζεται yunanistan, τότε χωρίς καμία υπερβολή θα πρέπει να μετακομίσουμε ΑΜΕΣΑ στην Δύση και να γίνουμε Γάλλοι, Άγγλοι, Γερμανοί, Αμερικανοί και να ξεχάσουμε την Ελλάδα για πάντα.

  Αν δεν θέλουμε να πολεμήσουμε και δεν θέλουμε να φύγουμε από το οικόπεδο που σήμερα ονομάζεται Ελλάς και στο πολύ προσεχές μέλλον θα ονομάζεται yunanistan, επαρχία της Τουρκίας, τότε θα πρέπει αργά η γρήγορα να μάθουμε άπταιστα την τουρκική γλώσσα (τόσα χρόνια άλλωστε τα "ελληνικά" κανάλια προσπαθούν να μας προετοιμάσουν και να μας διευκολύνουν στην εκμάθηση της τουρκικής με συνεχή βομβαρδισμό τουρκικών σειρών), να γίνουμε τούρκοι με την δική μας θέληση και να τελειώνουμε με τον φόβο της τουρκίας. Τι περήφανος να λες ότι είσαι Τούρκος! (ασχολίαστο)

  Αν όμως λέμε ότι θέλουμε να υπάρχει η Ελλάδα, τότε η μόνη λύση είναι πόλεμος μέχρις εσχάτων, μέχρι κυριολεκτικά τελευταίας ρανίδας του αίματος και του τελευταίου Έλληνα που παραμένει ζωντανός και δόξα τω Θεώ ακόμα υπάρχουν αρκετοί, που θα φανούν την κατάλληλη ώρα.

  ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ άλλη επιλογή από αυτές τις τρεις δεν υπάρχει.

  Διαλέγουμε
  και παίρνουμε.-

  Η Ελλάς το 336 πΧ:
  http://www.ict.griffith.edu.au/wiseman/Roman/GreekPerspective.html#336_BC

  Η Περσική Αυτοκρατορία:
  https://4cawmi2va33i3w6dek1d7y1m-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2014/12/1.jpg

  H Ελλάς το 323 πΧ:
  http://www.ict.griffith.edu.au/wiseman/Roman/GreekPerspective.html#323_BC

  Το μόνο που χρειάστηκε για να γίνει αυτό πραγματικότητα ήταν ο Ήρωας που ένωσε και ενέπνευσε.

  Η Ιστορία μας χρωστάει έναν Ήρωα, ο οποίος έχει ήδη αργήσει στο ραντεβού του, αλλά όπου να είναι θα εμφανιστεί…

  Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο πραγματικός χάρτης του πυρήνα της Ελληνικής Οικουμενικής Αυτοκρατορίας:
  https://www.agiasofia.com/greek/map.jpg

  Υπάρχει και Θεός, και όπως κάποτε έστειλε τον Αλέξανδρο για να ισιάξει τον δρόμο του ευαγγελίου:

  Αρτέμης – Αλέ Ισκαντάρ ΙΙ:
  https://www.youtube.com/watch?v=TSbW7z6NSXk

  Έτσι και τώρα θα αναδείξει τον Ήρωα που θα επανευαγγελίσει την Οικουμένη:

  Αρτέμης – Λυκόσχημος Αμνός:
  https://www.youtube.com/watch?v=mXmDHy3iw_E

  Αρτέμης – ο Μαρμαρωμένος:
  https://www.youtube.com/watch?v=hvnpX87PLHo

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο πολεμος δεν ειναι ορθολογικη αποφαση, κανεις δε πολεμαει για κανενα σχεδιο, για καμια ελπιδα και για κανενα μελλον,διοτι ο πολεμος φερνει τον ανθρωπο εμπρος απο το θανατο,το μυστικο νοημα του πολεμου ειναι η θυσια και το μυστικο νοημα της θυσιας ειναι η αγαπη, οταν ο ανθρωπος αγαπαει πραγματικα κατι αγαπαει το Θεο και γι αυτο, αυτος που οριζει το νικητη ειναι ο Θεος,οι Ελλαδιτες δεν θα πολεμησουν διοτι δεν αγαπουν και δεν αγαπουν διοτι ειναι φιλαυτοι,θα επιλεξουν τη ζωη με τους χιλιους θανατους μεχρι να συναντησουν τις εσχατες συνεπειες τις στασεως τους οπου θα ευχονται να γυρισουν το χρονο πισω.
   Ο ανθρωπος πολεμαει για τη καρδια του και με τη καρδια του ,ο στρατιωτης ειναι παντα αγνωστος,η πατριδα μας θα πεθανει οταν πεθανει η αγαπη μας.

   Delete
  2. σωστᾶ μικρὲ στρατιώτη.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 5. Ἕνα εἶναι ἀποδεδειγμένα σίγουρο: ὁ ἑλληνισμὸς δὲν δύναται νὰ μεγαλουργήσῃ ἐντὸς ἑνὸς ἐθνοκράτους καὶ πάντως ὄχι ἐντὸς τοῦ κρατιδίου ποὺ ἐγέννησε τὸ 1821.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 6. Ο ελληνισμός σίγουρα δεν δύναται να μεγαλουργήσει εντός ενός εθνοκράτους, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία.

  Γι'αυτό λοιπόν τον λόγο και πρέπει οι νεοέλληνες να διδαχτούν και να αγκαλιάσουν το υπερένδοξο ρωμαίικο-ελληνιστικό οικουμενικό αυτοκρατορικό παρελθόν τους, πρέπει να θυμηθούν ποιοί είναι, από που έρχονται και που πάνε.

  Αυτός ήταν και είναι διαχρονικά ο αγώνας και ο πόλεμος του ελληνισμού εναντίον της βαρβαρότητας.

  Κάτι άλλο όμως που είναι επίσης αποδεδειγμένα σίγουρο είναι το εξής:
  Ο ελληνισμός, φύσει πνεύμα ελευθερίας, δεν δύναται να μεγαλουργήσει σε συνθήκες δουλείας, ή σε status κουλτούρας δευτερότριτης κατηγορίας υπό τον ζυγό απολυταρχικών ισλαμικών καθεστώτων, όπως ήταν το οθωμανικό σύστημα και όπως είναι ακόμα περισσότερο το ΝεοΤουρκοΚεμαλΟθωμανικό εθνοκρατικό ισλαμικό σύστημα του Ερντογάν.

  Νεοκλής Σαρρής - Το Οθωμανικό σύστημα:
  https://www.youtube.com/watch?v=uF2Bh1bn3f4

  Ο ελληνισμός πρέπει να γυρίσει την κλεψύδρα της Ιστορίας πιο πίσω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αν θέλει να ξαναβρεί τον εαυτό του, να ξαναγίνει οικουμενικός και να μεγαλουργήσει και πάλι.

  ReplyDelete
 7. Ο ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ
  Μετὰ τὴν συντριβὴ τῶν ὁλοκληρωτικῶν ἐπαναστατικῶν δυνάμεων τοῦ φασισμοῦ τὸ 1945 καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ τὸ 1989 καὶ τὴν πλήρη έπικράτησι τοῦ σοσιαλδημοκρατικοῦ φιλελευθερισμοῦ τῶν τραπεζῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ὑπὸ τὴν ἡγεσία τῆς Κίνας μετὰ τὸ 1990 (σορισμός),ὁ ἐπαναστατικὸς φασισμὸς ὑπὸ τὴν νέαν του μορφήν (τραμβισμός) γνωρίζει σήμερα μία περηφανῆ νίκη μὲ Μπρέξιτ στὴν Ἀγγλία καὶ καταποντισμὸ τῶν Βρυξελλικῶν, μέλος τῶν ὁποίων εἶναι ὁ Κυριᾶκος Μητσοτάκης. Τράμβιος-Πούτιν-Τζόνσον βαδίζουν πλέον χέρι μὲ χέρι κατὰ τοῦ δυτικοκινεζικοῦ σοσιαλδημοκρατικοῦ φιλελευθερισμοῦ σὲ σίγουρη ἐπικράτησι. Προσεχῆ νίκη τοῦ φασιστικοῦ στρατοπέδου ἀναμένεται ἡ συντριβὴ τοῦ φιλελευθέρου ἀμερικανικοῦ κατεστημένου τῆς Πελόζι καὶ ἡ τελικὴ ἐπικράτησις τοῦ Τραμβίου στὴν Ἀμερική. Τὸ δίλημμα γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Ἔρντογαν τάσσεται καὶ ὑποστηρίζεται ἀνοικτὰ ἀπὸ τὸ τραμβικὸ φασιστικὸ στρατόπεδο καὶ συνεπῶς ἀποκλείεται νὰ ἡττηθῇ. Ἐμεῖς λοιπὸν, γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε πρέπει νὰ ἐπιλέξουμε τὸ στρατόπεδό μας.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εμείς κύριε καθηγητά , για να επιλέξουμε στρατόπεδο , πρέπει πρώτα να αποφασίσουμε αν θέλουμε να επιβιώσουμε. Η επιβίωση όμως απαιτεί ανθεκτικότητα,επιμονή και αποφασιστικότητα . Αυτά τα στοιχεία έχουν χαθεί από το Νεοέλληνα , ο οποίος προσπαθεί μανιωδώς να πείσει τον εαυτό του ότι είναι Ευρωπαίος με αμερικανική κουλτούρα που θα σωθεί από το ξανθό γένος του Βορρά.

   Delete
 8. Η Τουρκια μακραν ειναι το μειζον προβλημα της Ελληνικης εξωτερικης πολιτικης.Αποστημα κανονικο. Το ιδιο ακριβως προβλημα ειχαν για αιωνες οι Αρχαιοι Ελληνες με τους Περσες.Οι νικηφοροι πολεμοι που διεξηγαγαν κατα καιρους ΔΕΝ ηταν αρκετοι για την εξαλειψη του μεγιστου (για Ελληνες ιδιως) κινδυνου.Η Ασιατικη δουλεια καραδοκουσε και παραμονευε!!!Η Ελλας αντιμετωπισε το προβλημα δραστικα και καταλυτικα ΜΟΝΟ με την εκστρατεια του Μ.Αλεξανδρου.Με την εξαλειψη καταστροφη και διαλυση στα εξ ων συνετεθη του Περσικου Κρατους!!!...... Σημερα ουσιαστικα αντιμετωπιζουμε μια απο τα ιδια.Η Ελλαδα δεν μπορει να ζησει με ενα τετοιο γειτονα διπλα της.Η Τουρκια για μας ειναι καρφος εν οφθαλμω!!! Η Ευρωπη ενω θα μπορουσε δεν ειναι ετοιμη να ολοκληρωσει καποιο δικαιο αμυντικο ομοσπονδιακο σχεδιο με μας μεσα. Αυτο ειναι κατι περισσοτερο απο σαφες.Εχουμε ουσιαστικα δυο επιλογες. Η να απορροφηθουμε απο την Τουρκια οπως παλια η να την διαλυσουμε!!!Γιαυτο αυτονοητα πιστευω οτι ο μονος δρομος ειναι η επιθεση!Και οτι προκυψει. Δεν εχει κανενα νοημα να υπαρχει ενα τετοιο ψοφοδεες, αρρωστο εως μυελου οστων, Βυζαντινο μορφωμα οπως ειναι σημερα η Ελλαδα! ! Η Ελλαδα των Ρωμιων και των Ραγιαδων και οχι των Ελληνων! Μια επιθεση στην Τουρκια ισως να μπορεσει να μας ξυπνησει! Και να μας ισιωσει!! Αν οχι και γινει το αντιθετο δεν θα εχει και πολλη μεγαλη σημασια!!!!Γιατι τι προσφερει σημερα η Ελλας στο παγκοσμιο γιγνεσθαι?????? Απο ΤΙΠΟΤΑ εως μειον ΤΙΠΟΤΑ!!!!! Δεν θα χασει και η Βενετια βελονι νομιζω!!! Ευκαιρια ειναι επισης ολες οι υποκρυπτομενες ΑΝΤΕΘΝΙΚΕΣ ατζεντες να βγουν στην επιφανεια! ! Αν καποιοι εργαζονται για την ΝΤΠ η για την παντοκρατορια του Χριστιανισμου η του Κομμουνισμου η του Φασισμου ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΟΥΝ!!! Θα αποκαλυφθουν οσοι δεν προτασσουν την πατριδα στις οποιες προτεραιοτητες τους!!! Αν υφισταται ΕΛΛΑΣ αν μη τι αλλο θα ξεκαθαρισει η ηρα απο το σταρι!ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ στοχος η διαλυση του σαπιου και καταραμενου γειτονικου μας κρατους!!! Και ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΣ απροκαλυπτο ΚΟΥΡΣΕΜΑ των οποιων πλουτοπαραγωγικων πορων τους που ειναι η γη των πατεραδων μας!!!!!! Αυτοι θα ειναι για μας οι θησαυροι του ΔΑΡΕΙΟΥ της ΠΕΡΣΕΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΟΥΣΩΝ!!! Εχουμε και εμεις οπως φαινεται αναριθμητους ιδιοτελεις και απληστους στρατιωτες και πολιτες να αποκαταστησουμε!!!!!!!! Ποτε χρονικα ολα αυτα????????ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΒΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!Μπορουμε να το κανουμε και μονοι μας και σε συνεργασια με τους εχθρους της χωρας αυτης.Που ειναι ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ! Εξωτερικοι (ΑΡΜΕΝΙΟΙ, ΣΥΡΙΟΙ, ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ, ΚΟΥΡΔΟΙ, ΙΡΑΝΟΙ και ΡΩΣΟΙ) και ιδιως εσωτερικοι(Αλεβηδες, Κρυπτοχριστιανοι, Ποντιοι, Λαζοι, Κουρδοι, κλπ, κλπ) !! Ουκ ολιγοι!!!!! Ενας καλος συντονισμος χρειαζεται!!!!!!!! Γιαυτο προτεινω επιθεση!!!!!Η αναλογια πληθυσμου και δυνατοτητων ειναι ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ για τα διαχρονικα δεδομενα.Θυμηθειτε μονο με ποσους ανδρες και τι μεσα πολεμουσαν οι οπλαρχηγοι το '21.

  ReplyDelete
 9. Ἑλληνοτουρκικὴ Συνομοσπονδία ἤ Μεγάλη Ἑλλάς; Τὸ δίλημμα. Eνα αιρετικοτατο αρθρο του Δ.Κιτσικη, που αξιζει να διαβαστει για τον πραγματισμο του και να μας βαλει σε σκεψεις ...

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΤΟΝ THALES ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ .

  ΕΡΩΤΗΣΗ : ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΑΥΤΗ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ; ΕΙΝΑΙ Ο Δ.ΚΙΤΣΙΚΗΣ ΤΟΥΡΚΟΛΑΓΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ-ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ Ο "ΣΤΟΧΟΣ" ...

  ...Η ΕΝΑΣ ΡΕΑΛΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ;

  ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΡΚΟΛΑΓΝΟΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΛΑΓΝΟΙ, "ΣΤΟΧΕ "ΜΑΣ;

  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΟΥΤΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΝΑ ΜΠΟΥΝ; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΝΑ "ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ" ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΑΝ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ;
  ΓΙΑΤΙ 50 ΧΛΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΤΟ 1922-ΟΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΦΤΑΣΕΙ ΔΙΑΣΠΑΣΜΕΝΟΙ- ΥΠΟΧΩΡΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΘΗΚΑΜΕ;

  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ "ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ" Η ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΗΟ -ΤΕΛΙΚΑ-Ο ΚΙΤΣΙΙΚΗΣ;

  ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ "ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΤΟΤΕ;

  ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕ 7,5 ΕΚ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΤΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ 80 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΡΑΒΩΝ ΠΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΝΟΥΝ..ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΚΙ ΕΜΕΙΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;

  ΤΟΣΟ ΙΣΧΥΡΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΤΟΥΡΚΙΑ, ΜΕ 20 000 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΩΣ ΓΚΙΟΥΛΕΝΙΣΤΕΣ...
  ...ΚΑΙ 140 000 ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ;

  Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΟΥ 1897 ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟΥΣ ΘΡΙΑΜΒΟΥΣ ΤΟΥ 1912-14 ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ;

  Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΤΟ 1940 ΠΩΣ ΚΑΤΙΣΧΥΣΕ 8 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΩΝ ΛΟΓΧΩΝ;

  ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ: ΟΠΩΣ Η "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ" ΤΟΥ Δ.ΚΙΤΣΙΚΗ ΗΤΑΝ 400 ΧΡΟΝΙΑ (1453-1821) ΕΝΙΑΙΑ ΥΠΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ-ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ- ΡΩΜΕΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ...

  ..ΕΤΣΙ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 1000 ΩΣ ΤΟ 1300 -ΜΕ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ -1204-1268)(ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1300 ΑΛΛΑΞΕ ΧΕΡΙΑ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΥΡΡΙΚΝΩΘΗΚΕ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΣΕΛΤΖΟΥΚΟΥΣ ΚΛΠ ΥΠΟΤΕΛΕΙΣ (ΣΥΧΝΑ) ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΚΛΠ ...

  ΑΝ ΣΤΑ 300 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 400 ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΔΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΕΙΜΑΣΤΕ "ΠΑΤΣΙ" ΣΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΜΙΚΤΗ ΙΣΟΤΙΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ;

  ΟΣΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΟΝ Δ.ΚΙΤΣΙΚΗ ΩΣ ΤΟΥΡΚΟΛΑΓΝΟ ΚΛΠ, ΑΣ ΜΑΣ ΠΥΝ ΓΙΙΑΤΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΥΥΝ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΧΙ...
  ...ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟ, ΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΤΟ 1923 ΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ ΚΟΝΤΑ, ΚΑΙ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΦΤΑΣΑΝ ΤΑ 80 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ...

  ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

  ReplyDelete
 10. Και ας μην ξεχνάμε :Η μάχη της Άγκυρας το 1922 χάθηκε στο παραλίγο κ οριακά κι ενώ ο Κεμάλ συσκευαζε ήδη τα Αρχεία του για υποχώρηση στην Καισαρεια-πληρωσαμε τα ηλίθια λάθη της επέκτασης της κατοχής της Σμύρνης πέραν της ευρείας ζώνης άμυνας/ασφαλείας από τη Σμύρνη έως τη γραμμή Προύσα-Ουσακ...

  Αφού παρά τις ανοησίες του Γερμανοφιλου Ι Μεταξά ότι "η Σμύρνη δεν κρατιέται μόνη της" μια χαρά θα κρατιόταν η περιοχή αυτή με κατάλληλη άμυνα ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΤΩΝ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ που δεν επέτρεψε ο προδότης Βενιζελικός Ύπατος Αρμοστής Αρ. Στεργιάδης-κι ας μας χτυπούσαν οι άτακτοι Τούρκοι απ' έξω. Μεγάλοι και καλά εξοπλισμένοι θύλακες εδάφους μπορούν να κρατηθούν( η περιοχή Σμυρνη-Προυσα-Ουσακ είναι τεράστια ,σαν τη Θεσσαλία μας ...Πως κρατιέται η Πορτογαλία κ δεν την έχει καταλάβει η Ισπανία;Πως κρατιέται το Γιβραλτάρ;Πως κρατιέται ο θύλακας της Β.Ιρλανδιας απ' τους Αγγλους; εννοώ,σεβαστε Καθηγητή Κιτσίκη που σε διαβάζω προσεκτικά για χρόνια -κι ετοιμάζουμε κι ένα αναλυτικό άρθρο ως problem formulation της ιστορικής νομιμοτητας της θεωρίας της "Ενδιάμεσης Περιοχής" σου -οτι μια νέα προσπαθεια τύπου Μεγάλης Ιδέας Βενιζέλου δεν είναι δεδομένο ότι θα αποτύχει όπως εκείνη ...αν δεν επαναλάβουμε τα ίδια λάθη.

  ReplyDelete