Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Apr 29, 2018

420 – Τὸ μῖσος συρρικνώνει: Πῶς κατεδαφίσαμε τὸ κοινό μας σπίτι


Ὁ στρατηγὸς ντὲ Γκὼλ, ὑποστηρικτὴς τοῦ καλῶς ἐννοουμένου ἐθνικισμοῦ,  θεωρητικὸς τῆς Συνομοσπονδίας τῆς "Εὐρώπης τῶν Ἐθνοκρατῶν"


420 – Τὸ μῖσος συρρικνώνει: Πῶς κατεδαφίσαμε τὸ κοινό μας σπίτι

Ἡ Αὐτοκρατορία ἦταν τὸ κοινό μας σπίτι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου. Ἀλλάξαμε μέσα στὸ κοινό μας σπίτι πολλὲς φορὲς θρησκεία. Ἀπὸ τὸ ζωροαστρισμό, στὴν ἑλληνικὴ θρησκεία, στὸν ἑβραϊσμὸ μὲ τὴν παραλλαγή του τὸν χριστιανισμό, τὸν ἀλεβισμὸ καὶ τὸν ἰσλαμισμὸ ὀθωμανικῆς ἐκδοχῆς. Ἀπὸ τὸν Δαρεῖο μέχρι τὸν τελευταῖο ὀθωμανὸ αὐτοκράτορα ἐπέρασαν δυόμισυ χιλιάδες χρόνια ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὰ 1600 στὴν Κωνσταντινούπολη. Οἱ βασιλεῖς τῆς Αὐτοκρατορίας προήρχοντο ἀπὸ ὅλους τοὺς λαούς: Σλαύους, Ἀρμενίους κλπ. Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἱδρυση τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου οἱ βασιλεῖς μας προήρχοντο ἀπὸ διαφόρους λαούς ὅπως Βαυαροὺς καὶ Δανούς. Τίποτα τὸ καινούργιο.

Ἦρθαν οἱ βάρβαροι Φρᾶγκοι ἀπὸ τὴν Δύση καὶ ἐπὶ χιλιάδεςς χρόνια μᾶς ἐπολέμησαν γιὰ νὰ διαλύσουν τὴν αὐτοκρατορία μας ποὺ ὠρθόνετο ὡς φρᾶγμα γιὰ τὸ πέρασμά τους πρὸς τὴν Ἀσία, τὴν Ἰνδία καὶ τὴν Κίνα. Τὴν διέλυσαν γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1204 μ.Χ. μὲ ὅπλο τὴν φραγκικὴ παπικὴ θρησκεία, ἀλλὰ τὸ αὐτοκρατορικὸ φρᾶγμα ὑψώθη καὶ πάλι τὸ 1453 ὑποχρεώνοντας τὸν Κολόμβο  νὰ στραφῆ πρὸς Δυσμὰς γιὰ νὰ φθάσῃ, ὅπως ἐπίστευε, στὰ μπαχαρικὰ τῆς Ἰνδίας, κάνοντας τὸν γύρο τοῦ κόσμου.

Καὶ τότε οἱ Φρᾶγκοι ἀνεκάλυψαν ἕνα διαφορετικὸ ἀπὸ τὴν θρησκεία τοῦ καθολικισμοῦ φοβερὸ ὅπλο γιὰ νὰ διαλύσουν τὴν Αὐτοκρατορία μας: τὸν ἐθνικισμό. Τὸ 1821 ἐφόρεσαν τὴν ἀρχαία περικεφαλαία στὸν Κολοκοτρώνη, καὶ τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο ἐπὶ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὸ 1821 στὸ 1921 ἀλλὰ καὶ μετά, κυριολεκτικὰ διέλυσαν τὴν Αὐτοκρατορία σὲ ἀμέτρητα κομμάτια, στὰ Βαλκάνια (Ἑλλάς, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Ῥουμανία, Ἀλβανία,  Κόσοβο, Σκόπια, Κροατία, Σλοβενία) καὶ στὴν Ἀνατολή (Ἀλγερία, Λιβύη, Αἴγυπτος, Ἀραβία, Συρία, Λίβανο, Ἰσραήλ, Κύπρος, Ἰράκ, Κουρδιστάν, Ἀρμενία, Τουρκία).

Τὸ μῖσος ἐξηπλώθη ἀστραπιαῖα μεταξὺ τῶν λοβοτομημένων λαῶν. Ὁ ἐθνικισμὸς κυριολεκτικὰ τοὺς ἀποβλάκωσε. Τὸ μῖσος ἔτρεχε ἀπὸ τὰ ῥουθούνια τους κατὰ πάντων Μογγόλων,Τούρκων, Βουλγάρων, Ἀλβανῶν  καὶ ἄλλων.

Ἐπὶ δυόμισυ χιλιάδες χρόνια ἡ Αὐτοκρατορία ἦταν ἑλληνοκεντρική, ὄχι ἐθνικιστική καὶ οὔτε εὐρωπαϊκή, οὔτε ἀσιατική. Ὁ ἑλληνισμὸς ἐκυριάρχη ὡς Ἐνδιάμεση Περιοχή, μέσῳ τοῦ πολιτικοῦ σχήματος τῆς Αὐτοκρατορίας, πέραν τῶν θρησκειῶν, ὡς ἀνώτατος διαστημικὸς πολιτισμός. Πιὸ συγκεκριμένα, στὴν τελευταία της μορφὴ ἡ Αὐτοκρατορία ἦταν ῥωμαιωθωμανικὴ μὲ ὑποτεταγμένους τοὺς Σλαύους καὶ τοὺ Ἄραβες τῆς αὐτοκρατορικῆς περιφερείας. Ἀλλὰ τὸ διαίρῃ καὶ βασίλευε τῶν Φράγκων ἔχωσε κυριολεκτικὰ μὲ λοβοτομία στοὺς λαοὺς τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ πὼς οἱ Σλαῦοι ἤ οἱ Ἄραβες ἦσαν προτιμότεροι τῶν «Τούρκων».

Καὶ ἔτσι σήμερα οἱ ὑποτεταγμένοι ἀπὸ τὴν Αὐτοκρατορία Ἄραβες, μὲ ὅπλο τὸ φανατικὸ σουννιτικὸ ἰσλαμισμό, μὴ ἔχοντας τὴν παραμικρὴ σχέσι μὲ τὸν ἰρανικὸ σιϊσμό, τὸ τουρκικὸ ἰσλάμ, τὸν ἀλεβισμὸ, τὸν ἀλαουϊτισμό, καταστρέφουν, κατόπιν τῶν Φράγκων, ὅ,τι ἔμεινε ἀκόμη ὄρθιο στὴν Ἐνδιάμεση Περιοχή, ἀπὸ τὴν φραγκικὴ λαίλαπα. 

Ἀλληλοσφαχτήκαμε στὴν Κύπρο μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ Τούρκων καὶ μᾶς ἀντεκατέστησαν καὶ τοὺς δύο οἱ φανατικοὶ δολλαριοῦχοι  σαουδάραβες ἰσλαμιστές.

Ἀπὸ βορρᾶ, οἱ Σλαῦοι, οἱ ἄλλοτε ὑποτεταγμένοι στὴν Αὐτοκρατορία, ἐκμεταλλευόμενοι, ὅπως οἱ Φράγκοι, τῆς ὑποτιθεμένης κοινῆς χριστιανικῆς θρησκείας, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου Πέτρου καὶ τῆς Μεγάλης Αἰκατερίνης, ἁλώνουν τὰ ἐδάφη τῆς πρώην αὐτοκρατορίας, μὲ διαίρῃ καὶ βασίλευε, ὑποστηρίζοντας πότε τοὺς Βουλγάρους, πότε τοὺς Ἕλληνες καὶ πότε τοὺς Τούρκους, προβάλλοντας τὸ θεώρημα τῆς Εὐρασίας μὲ πανσλαυϊσμό, ὡς προτιμότερο τοῦ θεωρήματος τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς.

Τελευταία ἐλπὶς τὸ ἑλληνοτουρκικὸ κράτος τοῦ Αἰγαίου, χωρὶς ἀραβικὴ ἤ σλαυϊκὴ ἐπιβολή.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 29 Ἀπριλίου 2018


20 comments:

 1. Το θεώρημα της Ευρασίας έχει πράγματι πολλά θέματα, ταουβαλιάζοντας πολιτισμούς τελείως ασχέτους μεταξύ των με μόνον σκοπό την εκστρατεία κατά της Αγγλοσαξωνικής δυνάμεως των ΗΠΑ. Εντός ορισμένων πλαισίων βέβαια (Πανσλαυισμός, ηπειρωτικός Αυτοκρατορικός αντι-αστισμός με πυλώνα την θρησκεία και την Παράδοση) έχει ισχυρές. φιλοσοφικές βάσεις. ΠΡοαωπικά στον Ντούγκιν αγαπώ το βαθύ αντιαστικό του πνεύμα και την ανάλυσή του την φιλοσοφική πέραν του πλαισίου του Μοντερνισμού. Τα ανάγει δε όλα στην Θρησκεία και τον Λόγο. Η τελευταία του σειρά φιλοσοφικών συγγραμάτων όπου αναλύει το Πνεύμα κάθε Λαού και Πολιτισμού, μου αρέσει πολύ.

  Το θέμα είναι ως λέτε, ότι αμφότεροι Άραβες και Σλαύοι, ανήκουν στην μακρυά περιφέρεια του Αιγαιακού χώρου και ως εκ τούτου δύνανται να καταλάβουν το κέντρο του, την Πόλη και τα Στενά, μονάχα κατακρεουργώντας το σώμα του. Αμφότεροι ως ορδές, το προσπάθησαν (οι Άραβες τον 7ο και 8ο αιώνα μ.Χ., οι Ρώσοι φτάσαν πολύ κοντά πριν από 100 χρόνια) και ευτυχώς για εμάς απέτυχαν. Η μεγάλη πληθυσμιακή τους πλημμυρίδα δε, αποτελεί κίνδυνο φοβερό για εμάς. Εδώ κολλούν οι Αλβανοί στον Βορρά και οι Εβραίοι στον Νότο, ως σφήνες στην Σλαυική και Αραβική εξάπλωση αντιστοίχως.

  Παρότι Εθνικιστής, αναγνωρίζω πλέον το φοβερό αδιέξοδο που δημιούργησε η "Άνοιξις των Εθνών" και ελπίζω σε μία "Άνοιξη των Θρησκειών" που θα οδηγήσει σε "Άνοιξη των Αυτοκρατοριών". Ο Εθνικισμός για εμένα έχει να κάνει περισσότερο με την Παράδοση και την Εθνική ταυτότητα, όχι με τα κρατικά σύνορα. Συνεπώς Έθνη κοινού πολιτισμικού χώρου δύνανται να συμβιώσουν κάλλιστα ιδίως εάν η θρησκευτική τους ταυτότητα υπερέχει της Εθνικής. Ίσως και η τελευταία είναι καλλίτερα να μην υπάρχει κρίνοντας από τον φοβερό διαμελισμό σε ΜΑυροβούνια και Κροατίες και Κόσοβα του Βαλκανο-Μικρασιατικού χώρου.

  Το ζήτημα είναι, έχουμε εμείς μυαλό να ξεπεράσουμε το Κολοκοτρωνέικο γιουρούσι και οι Τούρκοι αντιστοίχως να παραδεχθούν ότι ανήκουν στον Αιγαιακό χώρο, όπως εμείς, παύοντας τον Δυτικισμό ο ένας και τον Τουρκισμό της Στέππας ο άλλος. Έτσι μονάχα τα μίση θα εξαφανισθούν. Ο Ερντογάν έφτασε κοντά με τον Νεωθωμανισμό αλλά ο Τουρανισμός του Μπαχτσελί τον πήγε πίσω, υπερνικώντας τον ως Κίνημα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τὸ φοβερὸ μὲ σένα ῥὲ Παλῃὲ εἶναι ὅτι δὲν κάνεις καμία προσπάθεια νὰ συναρμόσηις τὴν σκέψη σου μὲ τὴν πραγματικότητα. Τὸ μόνο ποὺ σὲ ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ τόνωση τοῦ ἐγώ σου μὲ ὅποιο μυθολογικὸ σχῆμα θεωρεῖς εσὺ κατάλληλο νὰ σὲ κάνει σπουδαῖο.

   Delete
  2. Το να μιλάει ένας φαφλατάς αμπελοφιλόσοφος για πραγματικότητα με ξεπερνά. Όσο για τις επιθέσεις εναντίον μου, δίχως λόγο και αιτία, μάλλον υποθάλπτουν ζήλεια και κόμπλεξ από εσένα προς το πρόσωπό μου.

   Πάμε τώρα στην ουσία.

   Την πραγματικότητα την φτιάχνεις εσύ. Δεν υφίσταται, είναι κάτι απολύτως σχετικό σαν την πρόοδο ή την ταχύτητα. Το Όραμα και η Ουτοπία ΜΟΝΑΧΑ δημιουργεί και ας γεννιέται με ναργιλεακά μέσα, ειδάλλως καταντάς ζωντανός νεκρός υπαλληλάκος σαν το 90% των θλιβερών υπάρξεων γύρω μας. Για αυτό οσονούπω θα δεις Χαλιφάτο αντί για Φασισμό, στην Δυτική Ευρώπη, διότι δυστυχώς η Λεπέν και οι Φαρατζαίοι δεν δύνανται να δώσουν πνευματική ντόπα, ενώ οι Αγιατολλάδες την έχουν έτοιμη με το κιλό. Θεωρώ κοπλιμέντο τό ότι ζω στον κόσμο μου, αδιάβρωτος από την ΣΑΠΙΛΑ των σαπισμένων ψυχών γύρω μου, που νομίζουν ότι ζουν ενώ είναι ήδη νεκροί.

   Επί αυτού ανυπομονώ να δω τον Τράμβιο να τα βάζει με το Ιράν. Εγώ αυτούς τους δύο θα τους ήθελα συμμάχους αλλά η απειλή για το Ισραήλ είναι μεγάλη ως φαίνεται όπως και η υπερηφάνεια των Αγιατολλάδων οι οποίοι έχοντας γνώση του πολύ ανωτέρου πολιτισμού των, με επίκεντρο την θρησκευτική λατρεία, θυσία και ευσέβεια (και όχι τα πορνοπεριοδικά και τις σαχλότητες των talk and gossip show της καπιταλιστικής Αμερικής) αρνούνται να διαπραγματευτούν με κατωτέρους των.

   Δυστυχώς ο Θεός στην περίπτωση αυτή με γέννησε ως (νεο)-Έλληνα, δηλαδή σφουγγοκωλάριο των Δυτικών καθαρμάτων και δεν μου έδωσε την Τιμή να υπηρετήσω τον Χομεϊνί ως θρησκευτικό φρουρό της Πίστεως. Κάτι θα ξέρει βέβαια Αυτός. Το ελπίζω δηλαδή, η ύπαρξίς μου να μην είναι κομμάτι της νιχιλιστικής Αβύσσου, της αέναης καταθλίψεως και του βραχυβίου σαρκικού ηδονισμού.

   Delete
  3. Επί αυτού προβλέπω μάλλον παταγώδη Τραμβική αποτυχία σε περίπτωση Αμερικανο-Εβραϊκής εκστρατείας κατά του Ιράν.

   Θα λάβει 100% υποστήριξη από Ρωσσία και Κίνα. Θεμα πλέον με το δολλάριο δεν έχει διότι πλέον το σούταρε έξω. Οι Άραβες και δη οι Σαούντ έχουν στρατό για κλάματα. Δεν μπορούν καν να τα βάλουν με τους...ξιπόλυτους Χούτθι και θα πολεμήσουν το...Ιράν!;; Για να δούμε βέβαια τί στάση θα κρατήσει η Τουρκία. Πέραν αυτού στην αντι-Ιρανική εκστρατεία είναι μόνος ο Τράμβιος. Η Ε.Ε. υποστηρίζει πλαγίως το Ιράν διότι σαν τον Καντάφι και τον Σαντάμ πριν πέσει, χρησιμοποιεί αντί για Δολλάριο το Ευρώ για τις εμπορικές του συναλλαγές. Ίσως η μόνη φορά που στέκει η θεώρηση του Ντούγκιν για Ευρασία εναντίον ΗΠΑ.

   Delete
  4. Tἠν πραγματικότητα ΔΕΝ τἠν φτιάχνεις ἑσύ, ΤΙΠΟΤΑ δἐν μπορεῖς νὰ φτιάξηις. Αὐτὸ εἶναι ὁ χριστιανισμός.

   Delete
  5. Γιατί τον αποπαίρνεις τον Παλιό Κωσταντή ; Είναι καλός αναλυτής ο Παλιός, σπεσιαλίστας ...

   Delete
  6. Γρηγόρη μόλις είπες την αγαπημένη λέξη του παππού μου.

   Αυτός βέβαια δεν την έλεγε περιπαιχτικά...

   Delete
  7. Ούτε εγώ, δε καταλαβαίνω γιατί ο Κωνσταντής τα βάζει μαζί σου

   Delete
  8. Διότι θέλω να αποδείξω ποίος είμαι πνευματικά μέσω του εδώ ιστολογίου καθως αυτό αφήνει χώρο σε κάθε είδος του ζωικού βασιλείου.

   Από την μεγάλη μου δίψα και ορμή φαίνεται πολλές φορές ότι έχω έπαρση. Οι ενστικτώδεις καμιά φορά αντιδράσεις μου, εντείνουν δυστυχώς το γεγονός αυτό.

   Delete
 2. Εξαιρετική αναφορά στον καταστροφικό ρόλο του εθνικισμού αλλά δεν πιστεύω ότι η προβολή του εθνικισμού από τους Δυτικούς στους Έλληνες/Ρωμιούς θα έφερνε μόνη της την συμφορά του 1922 και την προϊούσα διάλυση στην οποία η Ελλάδα έχει φτάσει σήμερα. Φταίνε επίσης η απώλεια ταυτότητας, η ψευτοϊστορία, κι η ιδεολογική - κοινωνική διάβρωση.

  Άλλωστε, ο εθνικισμός υπήρξε ένα δηλητήριο που αλλού χορηγήθηκε σε τεράστια δόση για να εξοντώσει, κι αλλού (ενώ θα ήταν απαραίτητο σε κάποιο μικρό βαθμό ως φάρμακο) δεν χορηγήθηκε - πάλι για να εξοντώσει! Τι εννοώ;

  Δηλητήριο ο ελληνικός εθνικισμός για τους Έλληνες, ο περσικός εθνικισμός για τους Πέρσες, κι ο ινδικός εθνικισμός για τους 'Ινδούς' - ανύπαρκτο έθνος και κατ' ουσίαν μόνον συγκεφαλαιωτικός όρος για ινδοευρωπαϊκά έθνη στη βόρεια Ινδία και δραβιδικά έθνη νότια του Ναρμαντά.

  Αλλά που είναι ο εθνικισμός των Ουαλλών; Απαγορευμένος. Ο εθνικισμός των Σκώτων; Βουλιαγμένος στο ποτήρι της ανταμοιβής με 'πλούτο' στις αποικίες.

  Που είναι ο εθνικισμός της Κατεχόμενης Οξιτανίας; Άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε!
  Ο Εθνικισμός της Κορσικής, των Βάσκων και των Καταλανών της Γαλλίας; Στραγγαλισμένος.
  Που είναι ο εθνικισμός της Κατατυραννισμένης Βρετάνης; Ω! Αυτό το ξέρουμε πολύ καλά! Να:
  il est interdit de parler breton et de cracher par terre!

  Ο χειρότερος ρατσισμός κι ο βρωμερώτερος μισανθρωπισμός της Παγκόσμιας Ιστορίας!

  Σκέφτηκα πολύ για τον τίτλο σας, κύριε καθηγητά! "Πῶς κατεδαφίσαμε τὸ κοινό μας σπίτι".
  Αναρωτήθηκα αν θα ήταν πιο σωστό να εκφρασθεί "Πως αφήσαμε να κατεδαφίσουν το κοινό μας σπίτι"

  Αλλά έχετε δίκιο. Το κάναμε μόνοι μας!

  Πάρτε για παράδειγμα ένα αιώνα ονομαστικής ανεξαρτησίας κι ουσιαστικής δουλείας - μέχρι το θλιβερό 1922.

  Τόσοι Έλληνες πήγαν στην περίοδο αυτή στη Γαλλία για σπουδές σε τόσες ειδικότητες. Βούϊζαν οι εθνικισμοί σε όλο τον κόσμο! Εθνικισμός για Πολωνούς, Σέρβους, Βουλγάρους, Βλάχους-Μολδαβούς, κοκ. Κανένας δεν έψαξε, δεν ρώτησε και δεν αναρωτηθηκε τι συνέβαινε με τους Οξιτανούς, τους Βρετόνους, τους Καταλανούς, τους Βάσκους και τους Κορσικανούς της Γαλλίας. Δόξα τω Θεώ, Λοθρίγγοι κι Αλαμανοί της Ελζάς ανήκαν στη μητέρα Γερμανία μετά το θαυμάσιο 1870!

  Για κάποιον Καρπενησιώτη του 1890, ο γαλλικός φιλελληνισμός ακούγεται σαν ένα ευχάριστο στόρυ.

  Αλλά αυτό δεν συγχωρείται σ' ένα ευκατάστατο Ναυπλιώτη, Συριανό ή Αθηναίο που είχε πάει στο Παρίσι τότε για σπουδές!

  Πως μπορεί μια χώρα που θεωρητικά νοιάζεται για την ελευθερία άλλων εθνών που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά να καταπατάει με τόσο βάναυσο τρόπο τα δικαιώματα υποδούλων εθνών στην ίδια της την επικράτεια, όπου μάλιστα τα υπόδουλα έθνη απαρτίζουν το μισό πληθυσμό της χώρας;

  Αυτό και μόνο το εύλογο ερώτημα μπορεί να κάνει να ξυπνήσει ο οιοσδήποτε. Οι Βάσκοι απέχουν από τους Γάλλους πολύ περισσότερο από όσο οι Έλληνες από τους Τούρκους. Κι όσο και να καταπιέστηκαν οι Έλληνες από τους Οθωμανούς, ποτέ δεν αναρτήθηκαν σε δημόσια θέα επιγραφές σε οθωμανικά τουρκικά όπου - όπως στην Κατεχόμενη Βρετάνη - να απαγορεύεται η ομιλία σε ελληνικά και το κατά ης φτύσιμο!!

  Όταν δεν υπάρχουν λοιπόν σ' ένα ολόκληρο έθνος μερικοί άνθρωποι και δη πανεπιστημιακοί να δουν τι πραγματικά γίνεται και να καταγγείλουν ότι η Γαλλία των εγκληματικών καθαρμάτων Πουανκαρέ και Κλεμανσώ κι η Αγγλία του κακούργου Λόϋντ Τζωρτζ δεν νοιάζονταν για καλό για την Ελλάδα και τους Ρωμιούς, κλπ, τότε σ'αυτό το έθνος αυτοδικαίως έρχεται μια καταστροφή τύπου 1922 - για να πληρώσουν για το μίσος που είχαν μέσα τους.

  Αλλά κι οι Τούρκοι έχουν την ίδια και περισσότερη ευθύνη για την κατεδάφιση του κοινού σπιτιού. Όχι για καταπίεση ή ανθελληνισμό. Αλλά για ανικανότητα διοίκησης μιας αυτοκρατορίας. Είδαν ότι είχαν χάσει Αίγυπτο, Ελλάδα, Αλγερία, Άντεν, Εμιράτα, και Τυνησία μέχρι το 1881, αλλά δεν κατάλαβαν ότι θα έπρεπε να διηθηθούν σε Γαλλία κι Αγγλία, χρησιμοποιώντας μάλιστα Γερμανους κι Ιταλούς, για να διαλύσουν τις δυο χώρες που βούλιαξαν τον κόσμο στην αλληλοσφαγή.

  ReplyDelete
 3. Ἠ ἀνάλυσις πάσχει κατὰ τὴν γνώμη μου ἀπὸ ἀνιστορικὸ ῤομαντικὸ Μεγαλοϊδεατισμὸ καὶ μεταφέρει στὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν ἀκρίβεια, τὴν ῥωμῃοσύνη, τὸ δυτικὸ ἰνδοευρωπαϊκὸ τριμερὲς σχῆμα. Ἀρχαῖος Ἑλληνισμός, μεσαιωνικός, νέος. Τὸ σχῆμα αὐτὸ στὴν αὐτοκρατορική του ἐκδοχὴ εἶναι μεταφορὰ στὴν Ἑλλάδα ξένων ἱμπεριαλιστικῶν προτύπων ποὺ ἀντανακλοῦν τὶς έπιδιώξεις τῆς εὐρωπαἰκῆς άστικῆς τάξης καὶ μόνον αύτῆς.

  Ἡ ὡραιοποίησις τῆς Αὐτοκρατορίας έκ μέρους τῆς ἀστικῆς τάξης εἶναι Ναπολεόντειος. Ἡ ἀστικὴ τάξις εἶναι μασωνικὴ καὶ ἀντιτυραννικὴ πρὶν πάρῃ τὴν ἐξουσία, αὐτοκρατορικὴ καὶ συμβιβαστικὴ ὡς πρὸς τὴν ἐκκλησία μετὰτὴν λῆψι τῆς ἐξουσίας. Τὸ διεφθαρμένο καθεστὼς τῷν Ἀθηνῶν δὲν ἀποτελεῖ ἐξαίρεσι.

  Ἡ ἱστορὶα τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους δὲν εἶναι αὐτοκρατορική. Εἶναι ἡ ἱστορία ἀπὸ τὴν Κρήτη τοῦ Μίνωα μέχρι σήμερα τῶν ἀνθρώπων ποὺ δὲν προσκυνοῦν τὰ είδωλα, δὲν προσκυνοῦν τὸν Αὐτοκράτορα. Ἡ λατρεία τοῦ Αὐτοκρατορα εἶναι ἀνθελληνική. Ἀλλὰ ἐπειδὴ ὁ Ἕλλην ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ κόμμα του καὶ όχι τὴν ἀλήθεια, προδίδει τὸν ἑλλνισμὸ καὶ παραποιεῖ τὴν ἱστορία, θέλοντας νὰ ἀρέσῃ στὸν κομματάρχη του, ακριβῶς ὅπως γίνεται ώρα στὴν Τουρκία μὲ τὸν Ἐρντογάν. Έπειδὴ εἶναι χουντομεταξικὸς πρέπει ντὲ καὶ καλὰ νὰ συνθηματολογήσῃ ὑπὲρ τῶν Τριῶν Πολιτισμῶν τῆς συμφορᾶς γιὰ νὰ μὴν χάσῃ τὴν έκλογική του πελατεία. Μπήγει κι αὐτὸς ἕνα καρφὶ στὸ σῶμα τοῦ Κυρίου γιὰ νὰ μείνηι πιστὸς στὸν Αύτοκρατορα. ´Ετσι παραμένει Σατανᾶς ὁ ἴδιος. Ὁ Αὐτοκρατωρ εἶναι ἡ γυναίκα του καὶ τὰ παιδιά του, χάριν τῶν ὁποίων ὑποτίθεται θυσιάζει τὴ ψυχή του στὸν ἑαυτό του.

  ReplyDelete
 4. Πως διαβλέπετε όμως κύριε Κιτσίκη τον τρόπο ένωσης των δύο ακτών του Αρχιπελάγους με τσαρλατάνους πολιτικούς από πλευράς Ελλαδικού κράτους, απόρροια γραικύλων πολιτών, και ενός Ερντογάν από την Τουρκική πλευρά ο οποίος παρασυρόμενος από τον μεγαλοϊδεατισμό του φαίνεται διατεθειμένος να κάνει τα πάντα προκειμένου να επιβιώσει? Προσωπικώς, με το ένα μάτι ανοικτό αντικρίζω τους περισσότερους να κοιμούνται και τους υπολοίπους να να σέρνονται σαν ζόμπι πίσω από την εκάστοτε προπαγάνδα, έτοιμοι να διαρρήξουν ο γης τσι σάρκες τ'αλλού.

  ReplyDelete
 5. Μόνον ὁ κος Κιτσίκης, ἐξ ὅσων ἱστορικῶν γνωρίζω, ἔχει τὸ θάρρος νὰ παραδεχτῆι ὅτι οἱ δομὲς τῆς Αὐτοκρατορίας εἶναι ἰσχυρότερες τῆς φαληρισμένης κοινοπραξίας Ἑλλάς. Καὶ μόνον ὁ χριστιανισμὸς ἤ ἐν πάσει περιπτώσει ἕνας θρησκευτικὸς τρόπος ζωῆς εἶναι ἰσχυρώτερος τῆς Αὐτοκρατορίας. Γιὰ τὸ πρῶτο μπῆτε σὲ μιὰ ὀρθόδοξη ἑκκλησία, ποὺ εἶναι Η Αὐτοκρατορία, ὄχι τὸ ἀπομεινάρι της, γιὰ τὸ δεύτερο δῆτε ποιὸν βλαστημᾶτε τώρα ποὺ συμπληρώνετε τὴν δήλωση τῶν χαρατσιῶν ποὺ πληρώνετε ΚΑΙ στὸν Ἐρντογάν, ΚΑΙ στοὺς Φράγκους ποὺ νέμονται τὴν περιοχή μας κατὰ παραχώρησή του.

  Τὸ πατριαρχεῖο ἔλεγε, τοὺς Τούρκους μᾶς τοὺς ἔστειλε ὁ Θεὸς γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας. Μήπως εἶχε δίκιο; Γιατἰ τὰ ἴδια ἔλεγε καἰ ὁ Πρόδρομος, ἄν θυμᾶμαι καλά, γιὰ τοὺς Ῥωμαίους καἰ τοὐς Ἔλληνες. Μετανοεῖτε, ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς. Μετανοεῖτε, ὄχι πάρτε τὸ καριοφίλι.

  ReplyDelete
 6. ΥΓ Καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῇ χρόνου, καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος· σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται, καὶ ᾧ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν. Σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιόν μου, ἔσται σου πᾶσα. Καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· γέγραπται γάρ, Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.

  Μοῦ ἁρέσει ποὺ λένε μερικοὶ πὼς τὰ Εὐαγγέλια δὲν κυριολεκτοῦν...

  ReplyDelete
 7. υγ2. Προλέγω πὼς ἡ πολυπόθητη ἕνωση Ἑλλάδος (δηλ. μιᾶς ἐφοπλιστικῆς ἑταιρείας) καὶ Τουρκίας (δηλ. ἑνὀς φυλετιστικοῦ κράτους) θὰ ἔλθηι διὰ τῆς ΕΕ μὲ στόχο τὴν διαλεκτικὴ ὑπέρβαση τῆς Αὐτοκρατορίας ῥωμαϊκῆς καὶ κινεζικῆς πρὸς τὸν πνευματικὸ χριστιανισμό. Πρέπει νὰ ξεκολλήσουμε ἀπὸ τὸ κοντραμπαντιέρικο ἑλληνικὸ ἐφοπλιστικὸ κεφάλαιο. Καμία δουλεία σὲ Νιάρχους, Ὠνάσσηδες καὶ λοιπούς εὐεργέτας. Τουλάχιστον ὁ ἀρβανίτης Κουντουριώτης φτώχυνε τὸ 21!!!

  ReplyDelete
 8. -ΣΥΝΟΨΗ. Oἱ Φράγκοι εἶναι Φράγκοι, οἱ Μωαμετάνοι εἶναι Μωαμετάνοι. Ἑμεῖς εἴμαστε ὀρθόδοξοι καἰ Ῥωμηοί. Μιἀ ἀπὀ τὶς δύο βάρκες πρέπει νἀ ἐγκαταλειφθῆι.

  ReplyDelete
 9. ...καἰ μιὰ ἐρώτηση στὸν ἐκκολαπτόμενο γεωπολιτιστὴ μἐ τὀ ψευδώνυμο Ἕνας Παλῃός. Ἐπηρέασε τὶς ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις ἡ πολιτικὴ Νίξον-Κίσσινγκερ ¨ἐν σχέσει μὲ τὸ Κ. Κ. Κίνας;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν έχω ιδέα.

   Αλλά πιστεύω ότι ο Μακάριος άξιζε το βαφτιστικό του όνομα 1000%.

   Μακάρεψε την Κύπρο όλη!

   Delete
 10. ---μιὰ σωστὴ γεωπολιτικὴ θεωρεῖ ἐνδεχομενως ὅτι ὁ Ἐρντογὰν εἶναι δυνάμει ΡΩΜΑΙΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ. Ὁ Τράμβιος εἶναι κάτι σὰν τὸν Καρλομάγνο γιὰ παράδειγμα...τὸ Σχῖσμα ἔχει διαστρέψηι τὴν πραγματικότητα.

  ReplyDelete
 11. ΥΓ# ? Βασιλεία ῥωμαίων, Ῥωμῃοί, δηλαδὴ ῥωμαϊκὰὴ Αὐτοκρατορια. Ποιὰ ἄλλη ὑπάρχει; ἡ Σινική.

  ReplyDelete