Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Apr 13, 2018

416 – Ἡ ἰμπεριαλιστικὴ ἐγκληματικὴ ἀριστερὰ τῆς σοσιαλδημοκρατίας κατὰ τοῦ Τραμβίου


Ὁ ἐθνικοσοσιαλιστὴς Τράμβιος περιστοιχισμένος ἀπὸ ἐργάτες βαριᾶς βιομηχανίας

416 – Ἡ ἰμπεριαλιστικὴ ἐγκληματικὴ ἀριστερὰ τῆς σοσιαλδημοκρατίας  κατὰ  τοῦ  Τραμβίου

Πρὶν ἀπὸ 130 χρόνια ὁ γερμανὸς Μπέρνσταϊν, στὴν δεκαετία τοῦ 1890 καὶ τὴν γέννησι, κατὰ Λένιν, τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ τῶν τραπεζῶν, ἀπεκόπη ἀπὸ τὸ κομμουνιστικὸ κίνημα καὶ ἵδρυσε τὸ προδοτικὸ σοσιαλδημοκρατικὸ κίνημα μὲ τὸ ἀποπροσανατολιστικὸ σύνθημα: ὁ καπιταλισμὸς δὲν καταστρέφεται  μὲ τὴν βία ἀλλὰ μέσῳ εἰρηνικῶν μεταρρυθμίσεων.

Ἔκτοτε ἡ «Ἀριστερά» τῶν σοσιαλδημοκρατῶν καὶ φιλελευθέρων ὡς πολιτικὴ ἔκφρασι τῶν τραπεζῶν, (διότι ἡ Ἀριστερὰ καθιερώθη ὡς ἡ πολιτικὴ ἔκφρασις τῶν διεθνῶν τραπεζῶν), προκάλεσε τὸν πρῶτο παγκόσμιο πόλεμο, καὶ ἀντὶ νὰ ἀντισταθῇ στὴν ἐνδοκαπιταλιστικὴ βαρβαρότητα, ἐσφαγίασε ἑκατομμύρια νέους τῆς Εὐρώπης στὰ χαρακώματα ὑπὲρ τῆς Δημοκρατίας καὶ ἐνεφανίσθη στὸ Συνέδριο τῆς Εἰρήνης τοῦ 1918, μὲ τὸ ψευδὸ λεξιλόγιο τῆς δημοκρατίας, τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τῆς εἰρήνης τοῦ δημοκρατικοῦ προέδρου τῶν ΗΠΑ Οὔντροου Οὐίλσον, τοῦ ἀριστεροῦ Κλεμανσὼ  καὶ τοῦ φιλελευθέρου Λόϋδ Τζὼρζ.

Τότε ἡ «Δεξιά», ἐχθρὸς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τῆς ἀφθάστου ὑποκρισίας τῆς μπουρζουαζίας τῶν τραπεζῶν, σημερινοῦ τύπου Σόρος, ἐπραγματοποίησαν δύο βίαιες ἐπαναστάσεις, βασισμένες στὶς φασιστικὲς ἰδέες τοῦ Ῥουσσὼ καὶ τοῦ ὀπαδοῦ του Ῥοβεσπιέρρου. Οἱ δύο αὐτὲς βίαιες ἐπαναστάσεις κατὰ τῆς εἰρήνης τῶν τραπεζῶν τοῦ 1918, ἐπραγματοποιήθησαν στὴν Ῥωσία, ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Λένιν καὶ τοῦ Στάλιν καὶ στὴν Γερμανία ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Χίτλερ. Δυστυχῶς μπολσεβικισμὸς καὶ ἐθνικοσοσιαλισμὸς δὲν ἠδυνήθησαν νὰ σχηματίσουν μέτωπο ὑπὸ τὴν ἐπωνομασία ἐθνικομπολσεβικισμός, κατὰ τῶν τραπεζῶν τῆς Ἀριστερᾶς τῶν σοσιαλδημοκρατῶν καὶ φιλελευθέρων καὶ μετὰ ἕναν μεταξὺ τους ἐμφύλιο πόλεμο κατεστράφησαν καὶ οἱ δύο καὶ ἡ ἀριστερὰ τῶν τραπεζῶν ἐπανεμφανίσθη ἀήττητη, τὸ 1955 καὶ τὸ 1989.

Τέλος τῆς Ἱστορίας, ὑπὲρ τῆς Ἀριστερᾶς τῶν τραπεζῶν; Ὄχι, διότι τὸ 2017,ἀνέβηκε στὴν ἐξουσία ὁ ἐθνικομπολσεβῖκος ἀμερικανὸς πρόεδρος Τράμβιος. Τότε ὅλο τὸ κατεστημένο τῆς ἀριστερᾶς τῶν τραπεζῶν ἐσκυλίασε γιὰ νὰ τὸν φάγῃ,  ἀποκαλῶντας τὸν ἠλίθιο, μωρὸ καὶ τρελλό, πετῶντας στὰ σκέλια του ὅλες τὶς πόρνες, ἐνῶ αὐτός, τουϊτάροντας καθημερινῶς σὲ λαϊκὴ γλῶσσα, κατεκεραύνωνε τὴν πολιτικὴ ὀρθότητα, τὰ ψευδῆ νέα τῶν ΜΜΕ τῶν τραπεζῶν, CNN, New York Times, London Times, Καθημερινή, Αὐγή, Antenna, καὶ ἐκατώρθωνε καὶ σήμερα ἀκόμη, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2018, νὰ ἐπιβιώσῃ καὶ νὰ ἐτοιμάσῃ συστηματικὰ τὸν πλανητικὸ πόλεμο κατὰ τῶν ἡγετῶν τῆς σοσιαλδημοκρατίας τῶν τραπεζῶν, τὴν Κίνα τοῦ Σὶ Τσινπίνγκ.

Τὰ τουϊτερίσματα τοῦ Τραμβίου ἐκαταχωροῦντο συστηματικὰ στὸ τμῆμα τῶν σκουπιδιῶν ἀπὸ τὸ σοσιαλδημοκρατικὸ φιλελεύθερο Google τῶν τραπεζῶν ὅπου οἱ γνῶστες τὰ ἀνέσυραν γιὰ νὰ τὰ διαβάζουν. Ἰδοὺ ἕνα σημερινὸ χαρακτηριστικό του tweet, ποὺ κατακεραυνώνει τοὺς πρώην διευθυντὲς τοῦ FBI, Andrew McCabe καὶ James Comey  ποὺ τὸν παρομοιάζουν μὲ νοννὸ μαφίας:
“The Department of Justice just issued the McCabe report which is a total disaster. He LIED! LIED! LIED! McCabe was totally controlled by Comey. McCabe is Comey!! No collusion, all made up by this den of thieves and lowlifes! We are bringing back our factories, we are bringing back our jobs, and we are bringing back those four beautiful words: MADE IN THE USA!”

πρωθυπουργὸς τῆς Βρεταννίας, τραπεζίτισσα Τερέζα Μέϊ ποὺ ἀκολουθεῖ τὴν ἰμπεριαλιστικὴ πολιτικὴ τοῦ προκατόχου της, σοσιαλδημοκράτη Τόνυ Μπλαίρ (1997-2007) συνεισβολέα τοῦ Ἰρὰκ τὸ 2003 καὶ συνδολοφόνο τοῦ προέδρου Σαντάμ, διεκήρυξε δύο τεράστια ψεύδη κατὰ τῆς Ῥωσίας πού, ὅπως ὅλοι οἱ φιλελεύθεροι φιλοτραπεζῖτες, σὰν τοὺς Κλίντον καὶ Ὀμπάμα, θέλουν νὰ τὴν ἐξοντώσουν διὰ πυρηνικοῦ πολέμου. Τὰ ψεύδη; Τὴν δῆθεν δηλητηρίασι ἀπὸ τὴν Μόσχα τοῦ διπλοῦ ῥώσου πράκτορος στὸ Λονδῖνο, καὶ τὴν δῆθεν ἐξαπόλυσι χημικῶν κατὰ τοῦ ἀόπλου πληθυσμοῦ τῆς Συρίας, τὴν στιγμὴ ποὺ Σύρος πρόεδρος Ἄσσαντ ἔχει ἤδη κερδίσει τὸν πόλεμο κατὰ τῶν ἀνταρτῶν του. Θέλει νὰ ἐπαναλάβῃ τὰ δύο φοβερὰ ἐγκλήματα τῶν ἰμπεριαλιστῶν κατὰ τοῦ Σαντὰμ τὸ 2003 καὶ τοῦ Καντάφι τὸ 2011.

Προσπαθεῖ νὰ παρασύρῃ τὸν Τράμβιο, γιὰ νὰ τὸν κάψῃ, στὸ ἔγκλημα αὐτό. Φυσικὰ αὐτὸς τὸ γνωρίζει καὶ ἀμύνεται. Θὰ τὸ καταφέρη; Πάντως, σήμερα, νύκτα τῆς Παρασκευῆς, ὑπεχρεώνεται νὰ βομβαρδίσῃ τὴν Δαμασκό. 

Ὅμως Τράμβιος, ἀπὸ τότε ποὺ ἀνεδείχθη πρόεδρος, ἀπεδείχθη κατὰ τῶν ἐσωτερικῶν φανατικῶν ἐχθρῶν του καὶ τῆς θλιβερῆς κουστοδίας τοῦ πουλημένου ἑλληνικοῦ καὶ εὐρωπαϊκοῦ τύπου, ὡς καὶ ἐξωτερικά, μὲ τὴν δῆθεν ἀπειλὴ τῆς φιλικῆς πρὸς αὐτὸν Βορείου Κορέας, μέγας διαπραγματευτὴς καὶ θὰ ἐπιβιώσῃ, ἐκτὸς καὶ τὸν δολοφονήσουν.

Ὅλες οἱ κομμουνιστικοφασιστικὲς δυνάμεις πρέπει νὰ συσπειρωθοῦν ὀπίσω του γιὰ νὰ ἡττηθῇ ὁ ἰμπεριαλισμὸς τῶν τραπεζῶν ποὺ σήμερα κατευθύνεται ἀπὸ τὴν μεταμαοϊκὴ Κίνα. Ἐθνικομπολσεβῖκε Τράμβιε, εἶσαι ὁ ἄξιος συνεχιστὴς τοῦ γερμανικοῦ καὶ ῥωσικοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ τοῦ Μεσοπολέμου. Ὁ πλανήτης σὲ ἀκολουθεῖ κατὰ τῶν παγκοσμίων σοσιαλδημοκρατικῶν δυνάμεων τῆς Κίνας.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 14 Ἀπριλίου 2018

36 comments:

 1. Ὁ Τρὰμπ εἶναι Οἰδίπους Πρόεδρος.

  ReplyDelete
 2. ...τὸ δὲ δίδαγμα τῶν τραγικῶν εἶναι ὅτι δὲν στέκει τὸ ἡρωικὸ ἰδανικό. Βρίσκονται στὸ κατῶφλι τῆς χριστιανικῆς θρησκείας. Ἀνεξαρτήτως τοῦ τί πιστεύει ὁ Τράμπ, μέσα στὸ παραλήρημά του, οἱ προωθοῦντες τὸν Τρὰμπ εἶναι ἄνθρωποι τῶν τραπεζῶν. Ὁ Τρὰμπ βγῆκε ἀποκλειστικὰ χάρη στὴν Χίλαρυ Κλίντον. Ἡ Χίλαρυ ἧταν ἡ Σφῖγγα καὶ ὁ Τρὰμπ ζεῖ μέσα στἠν ψευδαίσθηση ὅτι ἔλυσε αὐτὸς τὸν γρῖφο. Ἑμεῖς εἴμεθα ὁ χορὸς τῆς τραγῳδίας καὶ λέμε "Ποῦ πᾷς, καημένε Τράμβιε, τί σοῦρθε στὀ κεφάλι; Δὲν τρώει ὁ Γιάννης τὀ θεριό, τρώει τὸ θεριὸ τὸν Γιάννη".

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μικρός στρατιωτηςApril 15, 2018 at 2:51 AM

   Ισχύει ,αλλά χωρίς τον ηρωισμό δεν υπάρχει καθαρση,εάν οι Ηπα δεν εξολοθρεύσουν τους τραπεζίτες θα κατάκτηθουν από τη Κίνα σίγουρα,το μόνο που νοιάζει του τραπεζίτες είναι να έχουν τα ταμία των τραπεζών λεφτά που να ζουν αξία και να μπορούν να δανείζουν ,η Κλίντον το ειπε καθαρά όταν κατηγορούσε τον Τραμβιο επειδή αυτός κατηγορούσε τη Κίνα «δε κανείς πόλεμο με το τραπεζίτη σου» ,οι αριστεροί και οι τραπεζίτες είναι τα όργανα της Κίνας ,ο αριστερός είναι φυσιολογικά προδότης επειδή είναι παθητικός και φθονερός,προτιμά ένα ξένο δυνάστη παρά τον αδερφό του τον όποιον φθονεί ,εκεί στηρίζεται η θρησκεία της ισότητας η αποθέωση των αναξιοπαθούντων,των ομοφυλοφίλων και των λαθρομεταναστων,ο αριστερός «αγαπά» κάποιον άγνωστο ακριβώς γιατί μισεί αυτούς που πραγματικά γνωρίζει, αγαπά το κόσμο ακριβώς επειδή μισεί τη πατρίδα του

   Delete
  2. Xμ. Προσεξε μόνο, ἡ πατρίδα ποὺ ἀναφέρεις ἔχει στὴν Ἑλλάδα τέσσερεις ἔννοιες κουκουρούκου. 1. Τὸν καπιταλισμό, 2. τὴν ὀθωμανικὴ Αύτοκρατορία, 3. τὸν ἀντικομμουνισμό, 4. τό κομμα καὶ τοὺς συγγενεὶς καὶ τὸ χωριὸ τοῦ καθενός, ποὺ θεωρεῖ στὴν Ἑλλάδα εἱδικὰ πὼς εἶναι ὁ κοσμος ὅλος. Μὲ τὴν προδοτολογία θὰ ξεφτιλιστῆι ὅ,τι ἔχει ἀπομείνηι ἀπὸ τὸ 21.

   Delete
 3. Γιαννης ΑποστολοπουλοςApril 13, 2018 at 11:51 PM

  Κ.Κιτσικη με όλο το σεβασμό αλλά αυτά είναι σενάρια φανταρίας που οδηγούν μαθηματικά στον πόλεμο. Ο Χίτλερ είχε κάνει συμφωνία με το Στάλιν, εφόσον ο τελευταίος είχε επανειλημμένως αναζητήσει συμφωνίες με τους δυτικούς για να αντιμετωπίσουν τον Χιτλερικο φασισμό και εκείνοι « έσερναν τα πόδια τους». Αυτά είναι καταγεγραμμένα στην ιστορία.

  Ο Τραμβιος παίζει στην μεγαλοψυχία των Ρώσσων και στο γεγονός ότι ο ρωσικος λαός γνωρίζει τι σημαίνει όλεθρος και κάνει τα πάντα για να αποφύγει έναν πόλεμο. Στο τέλος όμως δυστυχώς φτάνει σε αυτό το σημείο. If between humiliation and war you choose humiliation, at the end you will get humiliation and war. Γνωρίζεται πολύ καλά ποιος το είπε αυτό.

  Ο Τραμβιος μπορεί να έχει καλές προθέσεις, ( οι προθέσεις όμως δεν φτάνουν ) μπορεί όμως και να υποκρίνεται, μπορεί να χρωστά πολλά σε αυτούς που «τον κρατάνε», μπορεί χίλια μπορεί. Στο τέλος, όπως και ο Χίτλερ, εφόσον οι εθνικοσοσιαλιστές παραμένουν μέσα στον καπιταλισμό, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ συντάσσονται πάντα με το κεφάλαιο και τις τράπεζες.

  Ο Πούτιν είναι έτοιμος για πόλεμο, « έχει κάψει τη γούνα του» και απλώς είναι διατεθειμένος να δεχτεί κάποιες προσβολές και να « απορροφήσει» κάποιες επιθέσεις, κερδίζοντας χρόνο για τα νέα του οπλικά συστήματα και με την ελπίδα ο νέος Χίτλερ/Τραμβιος θα συμμαχήσει με τον σημερινό Ernst Julius Günther Röhm (28 November 1887 – 1 July 1934) και όχι με τους τραπεζίτες. Η ιστορία δυστυχώς δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 4. πως τώρα μπορεί να ενωθεί ο εθνικομπολσεβικισμός που είναι κράμα δύο ιδεολογιών βασισμένες στην απόλυτη βία με τις αξίες της ορθοδοξίας που είναι καθαρά προς την κατεύθυνση της αγάπης του εχθρού και της εσωτερικής ειρήνης;

  ReplyDelete
 5. Δηλαδή ο Αμερικάνος είναι ο καλός και ο Κινέζος ο κακός.

  ReplyDelete
 6. Ἑγὼ καταλαβαίνω τὴν ἅποψη ὅτι ὁ Τρὰμπ δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνας καπιταλιστής. Συμφωνῶ ὅτι ὑπάρχει συγκρουση καὶ μάλιστα μεγάλη στὸ ἑσωτερικὸ τοῦ Ἐπανασταικοῦ στρατοπέδου. Συγκεκριμένα, θὰ παρομοίαζα τὸν Τράμπ μὲ τὸν Γράκχο Μπαμπέφ, τὸν πρωτοκομμουνιστὴ ἡγέτη ποὺ ἀντιτάχθηκε στὸ διεφθαρμένο διευθυντήριο, τῶν τυχοδιωκτῶν νεόπλουτων τῆς Ἐπανάστασης ποὺ τὰ ἕκαναν πλακάκια μὲ τοὺς Ῥουαγιαλιστὲς ἀφοῦ ἐξετέλεσαν τὸν Ῥοβεσπιέρρο, ὅταν έτοιμαζόταν νὰ ἀποκαλύψηι τὶς κομπίνες των.

  Ὅμως, ἡ άνακοίνωση τοῦ ΣυΡιΖα http://tvxs.gr/news/ellada/syriza-i-epithesi-stin-syria-egkymonei-terastioys-kindynoys-gia-tin-eyryteri-perioxi μὲ βρίσκει σύμφωνο. Τί νὰ προτιμήσω, τὴν νερόβραστη ἠθικὴ τοῦ Σύριζα ἤ τὸ μπουμπούνισμα τοῦ γιακωβίνου ἐνδεχομένως Τραμπ; Προτιμῶ τὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεξαρτήτως προθέσεων, διότι συμφωνῶ μὲ τὸ περιεχόμενό του.

  ReplyDelete
 7. υγ. θέτω ἕνα φιλοσοφικὸ έρώτημα. Γράφει ὸ Ζάν-Ζάκ (Γιάννης Γιακουμῆς) Ῥουσσῶ. «Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ποὺ περιέφραξε ἓνα κομμᾶτι γῆς καὶ σκέφτηκε νὰ πῇ «αὐτὸ εἶναι δικό μου» ..."ἀπὸ πόσα ἐγκλήματα δὲν θὰ εἶχε γλιτώσῃ τὸ ἀνθρώπινο γένος ἄν κάποιος εἶχε βγάλῃ τοὺς πασσάλους καὶ σκεπάσῃ με χώμα τὰ χαντάκια"...
  Mήπως κάνει λάθος ὁ Ῥουσσῶ, παρέσυρε τὸν Ῥοβεσπιέρρο καὶ μήπως καὶ τὸν Τράμπ, καὶ ὁ μὲν πρῶτος ἄνθρωπος εἶναι ὁ Διάβολος, καὶ ὁ δεύτερος ὁ Ἀδάμ;

  ReplyDelete
 8. "...Πάντως, σήμερα, νύκτα τῆς Παρασκευῆς, ὑπεχρεώνεται νὰ βομβαρδίσῃ τὴν Δαμασκό..."

  Αὐτὸ μοῦ θυμίζει τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ ὑποχρεώνεται καὶ ἐφαρμόζει τὰ μνημὸνια μὲ βαρειὰ καρδιὰ, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς προηγούμενους ποὺ τὰ θεωροῦσαν εὐλογία...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Υποχρεούται διότι δίχως εμφύλιο, Θεός ξέρει πώς κατορθωσει να επιβάλλει τα πιστεύω του δίχως να εξοντώσει εκατοντάδες χιλιάδες προδότες, όπως πράξαν όλοι οι ολοκληρωτικοί στο παρελθόν.

   Delete
  2. Το ίδιο ισχύει και για τον ΣΥΡΙΖΑ.

   Delete
 9. Όλα αυτά που γράφετε είναι σωστά αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί παραλείπετε να αναφέρετε τον φοβερά επιθετικό ρόλο του Ισραήλ στο Συριακό έδαφος όπου τασσόμενο με το μέρος των παγκοσμιστών, επιθυμεί με συνεχείς πολεμικές ενέργειες γενικευμένη σύρραξη Δύσεως και Συρίας-Ιράν-Ρωσίας, με στόχο να εξοντώσει τον πρόεδρο Άσαντ και να καθαιρέσει το Ιρανικό καθεστώς των Σιιτών.

  ReplyDelete
 10. Πώς το Ισραήλ από μέρος, θα αποτελέσει λύση του προβλήματος;;

  Η ειρωνεία είναι ότι οι ίδιες δυνάμεις που θέλουν να εξοντώσουν την Ρωσία και το Ιράν, πολεμούν τον Νετανιάχου.

  ReplyDelete
 11. Τὸ τί πιστεύει ὁ Τρὰμπ ἔχει μιὰ σημασία, ὅπως καὶ εἶχε μιὰ σημασία τὸν καιρὸ τῶν Σταυροφοριῶν τί τοῦ μπουμπούνιζε τοῦ Λεοντόκαρδου - μᾶς βούτηξε τὴν Κύπρο. δηλαδὴ ἔχει σημασία γιὰ τὴν συνοχὴ τοῦ στρατοπέδου τῶν Σταυροφόρων. Πάντως οἱ τελειωμενοι εἶναι ὁ Νεντανιάχου, ποὺ μὴν καθόμαστε νὰ κοροίδευομαστε ὅτι εἶναι θέμα Ἑβραίων, ὁ Νεντανιάχου εἶναι τὸ φράγκικο βασίλειο τῶν ἁγίων Τόπων καὶ φυσικὰ ζητάει συνεχῶς νέες σταυροφορίες ὅπως πάντοτε ζητοῦσε μπᾶς καὶ δὲν πεταχτῇ στὴν θάλασσα, δὲν καταλαβαίνω τι λὲς Παληὲ παραπάνω. Στὸ μεταξὺ ὁ πρέσβης τῶν ΗΠΑ στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἁπότι φαίνεται ὁ χασάπης τῆς Βαρσοβίας, συγγνώμη, ὁ πρέσβης τῆς Ἀμερικῆς τότε ποὺ ἔφυγε ἡ Οὐκρανία, τὸ κόμμα τοῦ Κούλη βγῆκε καὶ εἶπε ὁ Ἄσαντ ἔχει ἱλαρά, συγγνώμη, χημικά, καὶ ὅπου νᾷναι θὰ ἐφαρμοστῇ τὸ σχέδιο Περικλῆς καὶ αὐτὰ ποὺγράφουμε ἐδωπέρα θὰ ἔχουν μεγαλύτερο κόστος. Γιὰ αὐτὸ χαίρομαι ποὺ εἴμαστε ὅλοι ἐπώνυμοι πλὴν γυναικοπαίδων. Ἡ θέση μας εἶναι. Δὲν εἴμαστε Ἕλληνες παλῃοί, δὲν εἴμαστε Ῥωμηοὶ παληοί, ε´ιμαστε ὁρθόδοξοι καὶ δὲν πειράζουμε οὔτε μύγα, δὲν πᾶ νὰ μᾶς σκοτωσετε. Πρέπει νὰ γίνηι αὐτὸ τελείως σαφές.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όπως υπάρχει ψευτο-Ρωμαίηκο έτσι υπάρχει και ψευτο-Ιουδαίηκο, τόσο απλά.

   Το κράτος του Ισραήλ, στέλνει τον Εβραϊσμό στον τάφο του όπως το αντίστοιχο Ελληνικό στέλνει την Ρωμηοσύνη στον τάφο της. Η ισχύς ρόλο δεν παίζει την στιγμή που η τωρινή ισχύς του Ισραήλ θα οδηγήσει σε αφανισμό τον Εβραϊσμό εκατοντάκις φορές πιο θανατηφόρο από ότι τον οδήγησε ο Χίτλερ κατά τον Β΄Π.Π. Οι πραγματικοί Εβραίοι, οι Ορθόδοξοι Ταλμουδισταί, έχουν απόλυτο δίκαιο και εναντιώνονται στο αισχρό αυτό μόρφωμα, τύπου Σταυροφορικού αποικιακού κρατιδίου, όπως και οι δικοί μας ιερείς εναντιώθηκαν στο 1821 και μετέπειτα στο φιλελεύθερο άθεο Αθηναϊκό κρατίδιο. Το Ιράν που αποτελεί και το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ισραήλ, εκφράζει την αγανάκτηση και την αντίσταση της Ενδιάμεσης Περιοχής στην Δύση με τον καλλίτερο τρόπο. Δεν είναι δυνατόν να ηττηθεί η Σιιτική ψυχή ιδίως δε χάριν ενός αποικιακού κρατιδίου που νομίζει ότι με σφαίρες θα εμποδίσει την πλημμυριδα των εκατομμυρίων μουσουλμάνων της ευρυτέρας περιοχής από το να το κατακλήσουν. Ας το εκμεταλλευτούμε μονάχα ώσαν μας προσκομίζει οφέλη, διότι αλλιώς αποτελεί ένα λείψανο που θα πεθάνει μαζί με τον προστάτη του, την Αμερική. Επί αυτού, η στάση του Κόρμπυν στην Βρετανία δρα ηρωικά και ορθά. Για αυτό και εξάλλου εξέλειψε πλήρως τον αποτυχημένο πλέον, Φάρατζ, ο οποίος αφού πυροδότησε το Μπρέξιτ την έχει κάνει με ελφρά ραδιοφωνικά βηματάκια, ανίκανος να διαχειριστεί τις συνέπειες των πράξεών του.

   Αυτό που ρώτησα είναι πώς θα επέλθει ειρήνη και συμμαχία ΗΠΑ-Ιράν όταν οι Ισραηλινοί συνεχώς σαμποτάρουν κάθε προσπάθεια και επιπλέον καλούν σε σταυροφορία κατά της Τεχεράνης. Αυτό το απλό διερωτήθηκα φίλε Κωσταντή.

   Delete
 12. Γιαννης ΑποστολοπουλοςApril 14, 2018 at 10:30 PM

  Δεν μας τα λέει καλά ο αδερφος μας ο Τραμβιος. Μας θυμίζει το τραγουδάκι «Μυστήριο κατάντησες για μένα και τα ’χω, αγαπούλα μου, χαμένα, και το σφυγμό σου νά ’βρω δεν μπορώ, γι’ αυτό με τυραννάς τόσον καιρό. Άλλα μου λεν τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Άλλα μου λεν τα χάδια σου
  και άλλα τα φιλιά σου.»

  ReplyDelete
 13. ...μιἀ γενικὴ παρατήρηση, μέχρι νἀ καταλάβουμε τί ἐννοεῖ ὁ κος Κιτσίκης, διότι κάτι ἐννοεῖ. Δἐν μποροῦμε νὰ βλέπουμε τἀ πράγματα σὰν ζήτημα ἐπιβίωσης ἤ ὄχι τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Ἔχουμε περάσηι σὲ ἐποχὴ προτεραιότητας τῶν ἰδεολογιῶν. Αὐτὸ καθίσταται σαφἐς στἰς τρέχουσες δημοσιογραφικὲς ἀναλύσεις, ποὺ τὰ κάνουνε μπάχαλο ἁκριβῶς ἐπειδὴ βασίζονται πάνω στὸ ἑλληνικὀ κράτος σἀν ἐργαλεῖο κατανόησης. Πιθανώτατα συμβαίνει τὸ ἴδιο μὲ τὶς ΗΠΑ. Ὑπάρχει μιἀ τάση ἱστορικὴ ΗΠΑ καἰ Ἑλλὰς νὰ βαστάει ὁ τυφλὸς τὸν κουτσὸ γιἀ νἀ βαστχτῆι ντὲ καὶ καλὰ ὄρθιο αὐτὸ τὸ ἑταιρικὸ συνονθύλευμα ποὺ λέγεται ἀστικὸ κράτος.

  ReplyDelete
 14. ...καἰ κάτι τελευταῖο. Ἅν δὲν ἀπατῶμαι, ὁ κος Καμμένος ὑπουργός μου τῆς Ἄμυνας σταυρώνει --ἄν δὲν ἀπατῶμαι-- τἀ ἁεροπλάνα ποὺ ἀπογειώνονται πρὶν ἑπιστρέψουν μὲ τὀ ἕνα τους νἀ λείπει. Αὐτὴ ἡ χειρονομία μοῦ θυμίζει πάρα πολὺ τὴν ἐπιστολὴ ὑποστήριξης τοῦ Πατριάρχου καἰ πρωτοκαθήμενου μεταξὺ ἴσων τῆς ἐκκλησίας μου στὴν ἐκστρατεία τοῦ Ἑρντογὰν στὀ Ἁφρίν. Νομίζω πὼς δὲν εἶναι ἑκτὸς θέματος αὐτὸ ποὺ λέω, διότι θυμίζει ἑπίσης τὸ λεγόμενο ἁθέλητο τοῦ Τρὰμπ νὰ μπουμπουνίσηι τὸν Ἄσαντ (δηλαδὴ ἀνθρώπινα κορμιά) μὲ τὸ πρόσχημα τῶν χημικῶν. Ἡ ἱδεολογία ἑμφανίζεται πλέον παγκοσμίως σὰν ζήτημα ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. Πᾶμε δηλαδὴ γιὰ Ἁρμαγεδδῶνα ψευτιᾶς καί.... ψευτιᾶς. Ὁ χριστιανὀς ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΑΕΙ. Τελεία.

  ReplyDelete
 15. Ἡ σημερινή μου ἀνάρτησι στὸ Facebook:
  Η ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ
  Σήμερα ὁ Τράμβιος εἶνναι ὁ ἀναντικατάστατος ἡγέτης ποὺ δύναται νὰ σώσῃ τὸν πλανητικὸ ἑλληνισμὸ ἀπὸ τὴν ὑποταγή του στὸν μοναδικὸ ἄλλο πλανητικὸ πολιτισμό, τὸν κινεζικό. Ἡ Δύσις, παρὰ τὴν ἀσχήμιά της, ὡς Κουασιμόδο, ὡ κουτσὸ παιδὶ τοῦ ἑλληνισμοῦ, δύναται νὰ τὸ σώσῃ ἀπὸ τὴν κινεζικὴ ἐπιβολή, μόνον ἐὰν κατορθώσῃ νὰ συσπειρώσῃ γύρω του στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, κατὰ τῆς Κίνας ὅλες τὶς δυνάμεις τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς, δηλαδὴ τὴν Ῥωσία,τὸ Ἰράν, τὴν Τουρκία, τὴν Ἑλλάδα, τὰ Βαλκάνια, τὴν Μέση Ἀνατολὴ, ἀλλὰ καὶ τὸ Ἰσραήλ καὶ τοὺς Ἄραβες.Ἡ πλήρης παρακμὴ τῆς ἀμερικανικῆς κοινωνίας ποὺ κατατρύχεται ἀπὸ τὶς φθοροποιὲς δυνάμεις τῆς μετριότητος τῆς τραπεζιτικῆς φιλελεύθερης σοσιαλδημοκρατίας (τύπου Στουρνάρα στὴν Ἑλλάδα), προσπαθεῖ λυσσωδῶς νὰ ἀποτρέψῃ τὸν Τράμβιο ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία του νὰ εὑρεθῇ στὸ πλάϊ τῆς Ῥωσίας καὶ τῶν συμμάχων της, κατὰ τῆς Κίνας.Ὁ προχθεσινὸς βομβαρδισμὸς τῆς Συρίας τοῦ προέδρου Ἄσσαντ, ἔστω καὶ συμβολικός, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα ἡ Κίνα νὰ ἀνανεώσῃ τὴν ὑποστήριξί της σὲ ὅλους τοὺς συμμάχους της τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς ποὺ συνεχίζουν τὸν ἀγῶνα κατὰ τοῦ μεγαλυτέρου ἐγκληματία τοῦ πλανήτου άπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἰταλικῆς Ἀναγεννήσεως, τὴν Δύσι τοῦ ἀποικισμοῦ καὶ τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ ποὺ ἰσοπέδωσε τοὺς πολιτισμοὺς τῆς Ἰνδίας καὶ ὅλων τῶν ἄλλων πολιτισμῶν τῆς γῆς.Ὁ Τράμβιος εἶναι ὁ σημερινὸς μοναδικὸς μεγαλοφυὴς ἡγέτης τῆς Δύσεως ἔναντι τῆς ἀπιθάνου μετριότητος τοῦ ζεύγους Κλίντον-'Ομπάμα καὶ τῶν θλιβερῶν ἡγετίσκων τῆς δυτικῆς Εὐρώπης καὶ ἐὰν ἀποτύχῃ ἤ δολοφονηθῇ ἡ Κίνα θὰ κερδίσῃ τὸν πλανητικὸ πόλεμο στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ θὰ ἐπιβληθῇ ἐπὶ τοῦ ἑλληνισμοῦ.Δημήτρης Κιτσίκης

  Βιβλίο του Κιτσίκη:Συγκριτικὴ Ἱστορία Ἑλλάδος-Κίνας (Ἡρόδοτος).
  Οἱ δύο πλανητικοὶ πολιτισμοί, Ἑλλὰς καὶ Κίνα. Μόνον ὁ Τράμβιος δύναται νὰ ἐπιβάλῃ τὴν νίκη τοῦ ἑλληνισμοῦ ἐπὶ τοῦ σινισμοῦ ἐὰν δυνηθῇ νὰ ἐπιβληθῇ ἐπὶ τῆς πλήρους παρακμῆς τῆς Δύσεως

  ReplyDelete
 16. Ζήτω ὁ ἑλληνικὀς οἰκουμενισμός.

  ReplyDelete
 17. σημ. Ὁ Τρὰμπ εἶναι φονιᾶς. Ἐπειδὴ λοιπὸν ἀγαπᾶμε τὸν φονιᾶ άλλᾳ ὄχι τὸν φόνο, ὀφείλουμε νὰ ποῦμε πῳς χρησιμευει μαζὶ μὲ τὸν Κινεζο στὸ νὰ κανουν ἀσκήσεις ἀμαρτίας ὅλοι οἱ Ἕλληνες θρασύδειλοι. Εῖναι μέλος τῆς Ἑλληνοκινεζοαμερικανικῆς συμμορίας Ταρτουφων.

  ReplyDelete
 18. ...καὶ τὸ συμπέρασμα.
  Σὰν χριστιανοὶ ὀρθοδοξοι δὲν πρέπει νὰ σκεφτόμαστε σὰν τοὺς εἰδωλολάτρες. Πρέπει νὰ τιμήσουμε τὰ ὀνόματα τοῦ Ῥωμαῖου καὶ τοῦ Ἑλληνα. Μᾶς βλάψανε - ὁ Θεὸς θὰ μᾶς τὰ δώση πίσω ἄν κάνουμε τὸ θέλημά του.
  Αὑτὴν τὴ στιγμὴ ὁ άνθρωπος ποὺ κινυνεύει στὸν πλανήτη εἶναι ὁ Τράμπ. Ὅλοι λένε πὼς λυγισε ἀπὸ τὴν πίεση τῶν κύκλων - νεοσυντηριτικοὺς τοὺς λέει ὁ Δ. Κωνσταντακόπουλος - ποὺ ἔχουν σχεδιάσηι τὴν κατταστροφὴ τοῦ πλανήτου. Δευτερη φορὰ ἐλύγισε καὶ πῆρε ἀνθρώπινες ζωὲς στὰ κουτουροῦ
  Συνεπῶς ἡ σωστὴ στρατηγικὴ ἀντιμετώπιση τῆς ἀπειλῆς ποὺ παρουσιάζει γιὰ μᾶς ὁ πρέσβης τῶν ΗΠΑ ποὺ εἶναι βετεράνος τῆς ἀποσχισης τῆς Οὐκρανιας πρεπει νὰ άντιμετωπισθῆι μὲ βάση τὴν σωτηρία τοῦ Τράμπ..

  ReplyDelete
 19. υγ. δὲν ἐννοῶ νὰ ληφθοῦν μετρα κατὰ τοῦ πρέσβεως. Ἑννοῶ ὅτι αὐτὸ ποὺ κινεῖ τὰ πράγματα εἶναι ἡ ψυχικὴ ἀγωνία τοῦ Τράμπ- ἰδοῦ πῶς έξηγεῖται χριστιανικὰ ὀ ῥόλος τῆς προσωπικότητας - καὶ ὅτι πρέπει νὰ άνακουφισθῆι ὁ ἄνθρωπος.

  ReplyDelete
 20. ...τὸ κολπο τῶν ΗΠΑ ὅπως καὶ τῶν Ῥωμαίων στὸ παρελθὸν (δὲν εἶμαι σίγουρος γιὰ τοὺς παπιστὲς, τοὺς πολιτικοὺς χειριστὲς τῶν Παπῶν) εἶναι νὰ βασίζονται στὴν παλῃανθρωπιά μας. Πολλοὶ Ελληνες θὰ ἐπικροτοῦσαν κρυφὰ τὴν δολοφονία ἑνὸς πράκτορα τῆς ΣΙΑ ἀπὸ τὴν 17Ν τὴν στιγμὴ ποὺ ἐξωτερικῶς θὰ βοηθοῦσαν τοὺς Ἀμερικανοὺς νὰ μακελεύουν τὸν κοσμάκη. Αὐτὴ ἡ διπλὴ ἠθικὴ εἶναι ποὺ κάνει τὸν ῥαγιᾶ. Μὲ τὴν Καινὴ Διαθήκη ὁ ἄνθρωπος κρίνεται άπὸ τὰ ἑγκλήματα τοῦ ψυχικοῦ του βίου πρωτευόντος, ἄν κρίνεται καθόλου.
  Στόχος πλέον δὲν εἶναι νὰ μὴν κάνεις κακὸ στὸν πλησίον σου άλλὰ νὰ κάνεις καλὸ στὸν πλησίον σου δίχως ἀνταμοιβή.

  ReplyDelete
 21. Μὲ τὴν σημαῖα στὸ νησὶ δόκιμοι ἀναλυτὲς σὰν τὸν κο Μάζη τὰ μπλέκουν. Γιατί - διότι θεωροῦν ὅτι εἴμαστε ἕνα ἐθνικὸ κράτος καὶ δικαιούμεθα νὰ βαλουμε τὴν σημαῖα μας ὅπου γουστάρουμε... ἀκούγεται λογικὸ ἀλλὰ εἶναι λάθος. ΔΕΝ εἴμαστε ἐθνικὸ κράτος, εἴμαστε μιὰ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ἐπανάσταση σὰν τὴν Γαλλικὴ σταματημένη στὰ μισὰ (ὅπως γίνεται μὲ τοὺς Κούρδους λ.χ.) ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς ὑποκινητές μας.

  Ὅταν πᾶνε λοιπὸν τὰ παλληκάρια μας ποὺ ὁ αὐθόρμητος καὶ ἁγνὸς πατριωτισμός των τὰ σπρώχνει αὐθορμήτως νὰ μπήγουν τὴν γαλανόλευκη ποὺ τὸ κουμμοῦνι ὁ Διαμαντόπουλος τὴν εἶχε πῆι πατσαβούρα, πάνω στὸν αρχέγονο γρανίτη μὲ τὰ κατσικοκούραδα, πολὺ ἁπλὰ εἶναι σὰν νὰ πηγαίνει τὸ 1821 ἕνα ἀπόσπασμα φιλικῶν καὶ νὰ προβοκάρει τὰ πράγματα γιὰ νὰ ἀγριεψουν καὶ νὰ ξεμπαράρηι ὁ στόλος τοῦ Καπουδὰν πασᾶ.

  Γιὰ αὐτὸ ἔχουμε ἀμφισβητήσεις συνόρων. Δὲν εἴμαστε ἕνα κράτος ποὺ θέλει νὰ ζήσηι εἰρηνικὰ ἐντὸς τῶν συνόρων του. Ὁ έπεκτατισμός μας εἶναι ἐγγενής, ἄλλο ἄν δὲν μᾶς παίρνει. Καὶ θὰ τὴν πληρώσουν τὰ κουμμούνια, ἔτσι ποὺ πᾶμε.

  ReplyDelete
 22. ...ἄν δὲν ἀπατῶμαι δοκιμάζεται ἀμυντικὸς ἄξονας Ῥωσσίας-Τουρκίας-Περσίας. Τί εἶναι αὐτὲς οἱ τρεῖς Χάριτες; Εἶναι οἱ παλαιὲς μεγάλες χερσαῖες αὐτορατορίες. Ἄν προστεθοῦν Γερμανία καὶ Κίνα, μενουμε ἐμεῖς μὲ τὴν γαλανόλευκη σὰν βασιβουζοῦκοι ἑπὶ τῶν ἀκριτικῶν νησίδων μας νὰ γινουμε σκόνη γιὰ χάρη τῶν συμφερόντων τῶν ναυτικῶν δυνάμεων.

  ReplyDelete
 23. ...ἡ ζημιὰ ποὺ παθαινουν οἱ δημοσιογράφοι καὶ ἀναλυτὲς ὑπάρχει καὶ στοὺς ἐπιστήμονες. Πρὶν ἐγκολπώσηι ὁ ἐθνικισμὸς τὸ λεξιλόγιο τοῦ Διαφωτισμοῦ, ὅλος ὁ κοσμος χρησιμοποιοῦσε θρησκευτικοὺς ὅρους, διότι οἱ κοινωνίες ἦταν θεοκρατικές. Τώρα, σοῦ λένε, ὅταν χρησιμοποιεῖς θρησκευτικοὺς ὅρους, εἰσαι ἐκτὸς ἤ εἶσαι βλασφημος (στὴν οὺσία τὸ δεύτερο).

  Εἶναι σὰν νὰ ζοῦμε τὸν καιρὸ τῆς Ἀντιμεταρρύθμισης. Ποιὸ εῖναι τὸ κόλπο; Ὅτι οἱ δομὲς τῶν κοινωνιῶν μας ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ θεοκρατικές, καὶ μὲ τὸ νὰ μὴν μεταχειρίζονται θρησκευτικὸ λεξιλογιο οἱ ἀναλυτές, ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ τὴν ΠΟΛΙΤΙΚΗ δομὴ τῆς θεοκρατίας. Ἡ πολιτικὴ ἀνατίθεται σὲ μιὰ κρυφῃ ἱερατικὴ κάστα. Ἐνῷ τὸ θρησκευτικὸ λεξιλόγιο εἶναι πολιτικὸ λεξιλόγιο. Δεῖτε τὴν Παλαιὰ Διαθήκη!!

  Ὁ Βαρθολομαῖος λ.χ. εὐλογεῖ τὸν Ἐρντογὰν καὶ αὐτὸ παρουσιάζεται σὰν ἐξωελλαδικὸ πρᾶγμα. Ὁ Πάπας μόνο ποὺ δὲν ἀναθεμάτισε τὸν Τρὰμπ πρὶν κἄν καθήσηι στὸν ὸβὰλ σοφά. Μὲ ἄλλα λόγια, οἱ προεπαναστατικὲς δομὲς παραμένουν, δὲν εἶναι τελετὲς χωρὶς σημασία. Γιὰ αὐτὸ καὶ ἐμεῖς δὲν είμαστε ἀνεξαρτητο κράτος. Εἴμαστε τὸ ροὺμ μιλλιὲτ καὶ οἱ ξένοι ΕΤΣΙ μᾶς ἀντιμετωπίζουν. Ὄταν μᾶς βάζουν φυτίλια (ὅπως καὶ στὶς Κοῦρδοι) μᾶς τὰ βάζουν σὰν πίεση... άερίων πρὸς τὴν κεντρικὴ ἐξουσία καὶ ὄχι γιατὶ ἔχουν καμιὰ καούρα νὰ μᾶς δώσουν τὴν ἀνεξαρτησία μας.

  Ἄν βλέπαμε τὶς συμμαχίες ὑπὸ προνεωτερικὸ πρῖσμα θὰ ἀνακαλύπταμε πὼς ἡ ὅλη φασαρία γίνεται γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς ὀδοῦ τῆς Μετάξης καὶ τῶν μπαχαρικῶν, ἡ μία εἶναι χερσαία καὶ περνάει ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, τὸν Εὔξεινο τὴν Κασπία,ἡ ἄλλη θαλασσίως ἀπὸ τὸν Περσικὸ κόλπο. Καὶ οἱ δύο καταλήγουν στὴν Κίνα.

  Ἡ σύγκρουση σοσιαλδημοκρατίας καὶ φασισμοῦ ποὺ λέει ἡ ἀνάρτηση ἐμένα μοῦ θυμίζει πάρα, πάρα πολὺ τὴν σύγκρουση προτεσταντῶν καὶ Καθολικῶν. Πάντα οἱ προτεστάντες τὰ πηγαίναν καλύτερα μὲ τοὺς ὀρθοδοξους ἀπότι οἱ καθολικοὶ καὶ οἱὀρθόδοξοι πάντα προιμοῦσαν τοὺς μουσουλμάνους ἀπὸ τοὺς καθολικούς. Αὐτοὶ ποὺ μισιοῦνται εἶναι καθολικοὶ μὲ ὀρθοδόξους καὶ προτεστάντες μὲ καθολικούς.

  ReplyDelete
 24. Ο Ερντογάν ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές σε...2 μήνες!

  Ο Καθηγητής είχε πει ότι η ελληνοτουρκική σύρραξις θα λάβει χώρα ΠΡΙΝ τις εκλογές (τότε) το 2019 στην Τουρκία.

  Η επίσπευση των εκλογών στην Τουρκία, εμμέσεως σημαίνει την επίσπευση της Ελληνοτουρκικής συρράξεως σε 1-2 μήνες...

  ReplyDelete
 25. Απόλυτη Κυριαρχία των Παντουρανιστών επί της Τιποτένιας Μαριονέτας Ερντογάν: Πρόωρες Πολιτικές Εκλογές στην Τουρκία στις 24 Ιουνίου 2018
  https://greeksoftheorient.wordpress.com/2018/04/18/απόλυτη-κυριαρχία-των-παντουρανιστώ/

  ReplyDelete
 26. Ματθ. 4Ο Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει· οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.

  Περὶ αὐτοῦ πρόκειται. Ὁ Τρὰμπ τὴν πάτησε, ὁ Ἐρντογὰν δείχνει νὰ άντέχει λόγωι Ἀλλάχ. Διαφωνῶ μὲ τὴν παραπάω ἀνάλυση. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς τὸν Ἐρντογὰν ἀναγνωρίζει σὰν σουλτάνο του καὶ ἀφέντη του, καὶ ἄς τὸ παραδεχτοῦμε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εάν κάποιος αξίζει τα πρωτεία του Αλλάχ αυτοί είναι δικαιωματικά οι Σαουδάραβες και οι Ιρανοί (για τον Σιισμό) όχι οι δήθεν Τούρκοι, τουρκόφωνοι ανατολίτες.

   Ο Ερντογάν φαντάζει σαν τον Χίτλερ στα μάτια του τελείως κατάπτεστου Ελληναρά.

   Ο Ερντογάν αντέχει διότι σαν τον τεισμέγιστο Αδόλφο Χίτλερ τον μέγα, ξύπνησε την Ψυχή του Έθνους του, τον Λόγο που λέει ο Ντούγκιν. Αλλά ενώ ο Χίτλερ τα κατάφερε, ο Ερντογάν σαν τον Μίκη το 1974 δεν δύναται να την ελέγξει και τρέχει στηβ Εθνική με 300χλμ την ώρα δίχως φρένα...

   Delete
  2. Φάρατζ, Ερντογάν και Μίκης, αποτελούν παραδείγματα ατόμων που (τολμούν) και κατορθώνουν μεν να ξυπνήσουν το Πνεύμα ενός Λαού αλλά αποτυγχάνουν να το δαμάσουν διότι δεν ελλείπονται ηγετικού βάρους.

   Αντιθέτως, Χίτλερ και Ατατούρκ και τόλμησαν και κατόρθωσαν και ξύπνησαν και το σημαντικότερον, δάμασαν την Ψυχή του Λαού των, όπως έκανε για λίγο δυστυχώς σε εμάς ο Μεταξάς. Σήμερα Τραμπ, Πούτιν και Ξι Ζινπίνγκ και θέλουν και μπορούν να δαμάσουν την αναμμένη τρέλλα του Λαού των αλλά ακόμη είτε γιατί δεν τους αφήνουν (Τραμπ) είτε γιατί δεν θέλουν (Πούτιν, Ζινπίνγκ) δεν το κάνουν 100%.

   Delete
  3. *διότι ελλείπονται ηγετικού βάρους

   Delete