Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Apr 4, 2018

415 – Δαυΐδ καὶ Γολιάθ: Ἑλλάς, Τουρκία, Αὐτοκρατορία   
 Τὸ ὑπὸ κατασκευὴ τουρκικὸ πυρηνικὸ ἐργοστάσιο Ἄκκουγιοῦ, μελλοντικὴ βάσι γιὰ πυρηνικὴ τουρκικὴ βόμβα

415 – Δαυΐδ καὶ Γολιάθ: Ἑλλάς, Τουρκία, Αὐτοκρατορία

Ὁ τοῦρκος πρωθυπουργὸς ἐπανέλαβε τὸ σύνηθες ἐπιχείρημα τῆς Ἀγκύρας, βασισμένο στὸ ποσοτικὸ στοιχεῖο τοῦ πληθυσμοῦ, ὅτι «ἡ Ἑλλὰς εἶναι τόσο μικρὴ ποὺ δὲν χρειάζεται νὰ τῆς δίνουμε σημασία».

Οἱ τοῦρκοι μουσουλμᾶνοι, ὅπως καὶ οἱ ἕλληνες ὀρθόδοξοι διαβάζουν τὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ γνωρίζουν τὸ ἐπεισόδιο μεταξὺ τοῦ μικρόσωμου Δαυΐδ καὶ τοῦ μεγαλόσωμου Γολιάθ, χωρὶς ὅμως νὰ ἐννοήσουν ὅτι οἱ στολὲς παραλλαγῆς δὲν κερδίζουν τὸν ἀγῶνα. Πάντα τὸ πνεῦμα Δαυΐδ ὑπερισχύει τῆς ὕλης Γολιάθ. Καὶ ὅσο ὑπῆρξε αὐτοκρατορικὸ μεγαλεῖο στὸ Αἰγαῖο ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου, αὐτὸ ὠφείλετο στὸ πνεῦμα, δηλαδὴ στὸν ἑλληνισμό.

Ἀπὸ τὸ 1910 στὸ 1923 ἀπετύχαμε οἰκτρῶς διότι ἀκολουθῶντας τὸν ἑλληνοφράγκο Βενιζέλο θελήσαμε νὰ μιμηθοῦμε τὴν ὕλη τῶν Δυτικῶν ἀποικιακῶν Δυνάμεων καὶ ἀπὸ 7 ἑκατομμύρια ποὺ εἴμεθα τὸ 1923 ἔναντι τῶν 11 ἑκατομμυρίων Τούρκων, εἴμεθα τὸ 2018, 11 ἑκατομμύρια ἔναντι 80 ἑκατομμυρίων Τούρκων.

Ἀλλὰ ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ἐμεγαλούργησε, ὡς δισχιλιετῆ συνέχεια τῆς αὐτοκρατορίας τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς ὅσο ὑπῆρχε μέσα της τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα καὶ ὅσο ἡ ἑλληνωρθοδοξία ἐπηρέασε τὸ ἑλληνοϊσλάμ. Κατέρρευσε δέ, καὶ στὶς δύο ὄχθες τοῦ Αἰγαίου, ὅταν ἐπεβλήθη ὁ δυτικότροπος ὑλισμός.

Τὸ μικροκράτος τοῦ Ἰσραὴλ παραμένει σήμερα ὁ πνευματικὸς Δαυΐδ καὶ τὸ νεφέλωμα τοῦ Ἰσλὰμ εἶναι ὁ σωματώδης Γολιάθ, γι’αὐτὸ καὶ τὰ ἐλάχιστα ἑκατομμύρια τῶν ἑβραίων ὑπερτεροῦν τῶν ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων μουσουλμάνων. Οἱ Παλαιστίνιοι τῆς Γάζας μὲ στολὲς στρατιωτικῆς παραλλαγῆς, ἀντιγράφοντας τὶς πετροσφενδόνες τοῦ Δαυΐδ γιὰ νὰ μᾶς ξεγελάσουν, δὲν δύνανται νὰ ἐξουδετερώσουν τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια ὅτι ὁ πραγματικὸς ἑβραῖος Δαυΐδ, ἀνεστήθη ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὰ χαλάσματα τῆς γενοκτονίας τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου σὲ πυρηνικὴ δύναμι.
Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, ἀκολουθῶντας τὰ ὑποκριτικὰ διδάγματα τῶν Φράγκων, ἀπεμπολήσαμε τὴν ἑλληνοτουρκικὴ Ῥωμηοσύνη βασισμένη στὴν Αὐτοκρατορία, ἐγκαταλείψαμε ὡς ἄπετρη τὴν σφενδόνη τοῦ Δαυΐδ καὶ ἀφήσαμε τὸν ἑλληνογενῆ Ἔρντογαν νὰ μεταμορφωθῇ σὲ Γολιάθ.

Μόνη σωτηρία γιὰ τὸν ἑλληνισμό, ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὴν φοβερὴ γενοκτονία ποὺ ὑπέστημεν ἀπὸ τοὺς Φράγκους, νὰ γίνουμε πνευματικὸ Ἰσραὴλ μὲ πυρηνικὴ δύναμι, μὲ ἰδικό μας Ἄκκουγιού.

Ἤδη, πρὶ ἀπὸ 21 χρόνια, στὸ τεῦχος 5, Φθινοπώρου τοῦ 1997, τοῦ τριμηνιαίου μας περιοδικοῦ, «’Ενδιάμεση Περιοχή», ἐγράφαμε, ὑπὸ τὸν τίτλο, «Ἡ ἀνάγκη ἑλληνικῆς πυρηνικῆς ἰσχύος καὶ τὸ ψέμα τοῦ Τσερνομπίλ», γιὰ νὰ ξεπεράσουμε τὴν μαλάκυνσι τοῦ μυαλοῦ μας στὴν ὁποία μᾶς ὑποβάλουν οἱ ἐθνοκάπηλοι δημοδιδάσκαλοι (ἄν σᾶς μαλακίζουν οἱ δάσκαλοι, πνῖχτε τους μᾶς συνεβούλευε τὸ 1910, ὁ Ἴων Δραγούμης), ἀφήνωντάς μας μὲ τὸ καριοφίλι τοῦ Κολοκοτρώνη ὡς Κοσοβάροι καὶ Κοῦρδοι τῆς Πελοποννήσου: «Χρειάζεται νὰ δοθῇ τέλος στὴν μοιρολατρικὴ παραίτησι τοῦ Ἕλληνος στὶς βουλὲς τῆς δυτικῆς εὐδαιμονίας. Ἡ ἑλληνικὴ αὐτάρκεια εἶναι δυνατὴ μὲ ἑλληνικὴ ἄμυνα καὶ ἑλληνικὴ πυρηνικὴ ἐνέργεια. Φθάνει νὰ ἐμφανισθοῦν Ἕλληνες ποὺ θὰ τολμήσουν νὰ πράξουν».

Δημήτρης Κιτσίκης                                 4 Ἀπριλίου 2018


57 comments:

 1. Στο πανεπιστήμιο Κρήτης στο αμφιθέατρο εκδηλώσεων κάτω από το τμήμα φυσικής τα κινητά δεν πιάνουν και αυτό γιατί η αίθουσα είναι μονωμένη. Αυτό γιατί ήταν προορισμένη για να υποδεχτεί εργαστηριακό πυρηνικό αντιδραστήρα δωρεά από πανεπιστήμιο των ΗΠΑ. Αυτό στα χέρια του καλύτερου ίσως τμήματος φυσικής της Ελλάδας θα έκανε θαύματα όσον αφορά την ανάπτυξη πυρηνικής τεχνολογίας. Αν θυμάμαι καλα το έργο κώλυσε στην σεισμική δραστηριότητα της Κρήτης. Δεν μπορέσαμε να έχουμε ούτε καν τον πειραματικό πυρηνικό αντιδραστήρα...Δεν ξέρω τι σεισμός πρέπει να γίνει για να έχουμε κανονικό αντιδραστήρα. Πάντως υπάρχει και κάτι άλλο. Σαν φυσικός πιστεύω ότι η παραδοξότητα των φυσικών νόμων στον μικρόκοσμο(όπου η σταθερά του Planck αρχίζει να παίζει μετρήσιμο ρόλο)και έτσι όπως εξηγείτε από τους νόμους της κβαντομηχανικής, μπορεί να είναι μελλοντικά η φυσική εξήγηση των μεταφυσικών φαινομένων, καθότι δεν υπόκεινται στην λογική των Νευτώνειων νόμων. Κατ επέκταση μπορεί να αποδειχτεί η ύπαρξη του Θεού.(όχι ότι ο Θεός το έχει ανάγκη αυτό). Η πυρηνική ενέργεια είναι ο απόηχος του ψιθύρου της παντοδυναμίας του Θεού. Και δεν εννοώ του αλλάχ ,του βούδα, του κρίσνα, του βααλ, του εωσφόρου και λοιπών πλαστών ειδώλων. Εννοώ του Πρώτου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Θανάσης Κωνσταντινίδης

  ReplyDelete
 2. Ἡ ἀτομικὴ βόμβα δὲν ἔγινε γιὰ νὰ νικήσουν ο Ἀμερικάνοι τὸν πόλεμο, ἁλλὰ γιὰ νὰ ἀποδειχτῆι ὅτι δὲν γίνεται νὰ ἀποδειχτῆι ἡ ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ. Δὲν κάνω πλακα. Αὐτὴ εἶναι ἡ δυτικὴ νεύρωση. Ὅσο γιὰ τὸ Πανεπιστήμιο Κρήτης ποὺ κάπως τὸ ξέρω, εἶναι παρωχημένο ὅσο τὸ ξέρω ἀκριβῶς ἐξαιτίας τοῦ έιστημονισμοῦ του. Πρέπει να καταλάβουμε καὶ νὰ ὁπλιστοῦμε μὲ τὴν ἀλήθεια ὅτι ἡ ἐπιστήμη εἶναι δογματικὴ καὶ πολιτικὴ δύναμις, κοινωνικὴ σχέση ποὺ θἄλεξε ὁ Μάρξ. Καὶ πρῶτα ἀπόλα δὲν εἶναι τελείως ἑλληνικὸ πρᾶγμα - ἄν καὶ συνδέεται μὲ τὴν άρχαῖα Ἑλλάδα. Εἶναι πολὺ περισσότερο ῥωμαϊκό, εἶναι ἐπίδειξη κρατικῆς ἰσχύος καὶ συγκεκριμένα ἑνὸς ἐπιθετικοῦ σώματος κρατικῶν ἀξιωματούχων.

  Δὲν συζητῶ γιὰ τὴν ἀνικανότητα τῶν Ἑλλήνων (σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς Ῥωμαίους, βλ. ὑγρὸν πῦρ) νὰ φυλάξουν μυστικὰ ὅπλα (Μαρί). Θέλω νὰ τὴν δικαιώσω - τὸ πνεῦμα ἔχει τὴν φυσικὴ ταση νὰ τὰ φέρηι ὅλα στὸ φῶς. Ἡ έπιστήμη εἶναι ΑΠΟΚΡΥΨΗ. Οὔτε συζητῶ τὴν ἀνικανότητα ῶ Ἑλλήνων νὰ φτιάξουν κράτος καὶ τὴν παληομοδίτικη ἔφεση τῶν Κρητικῶν στὴν ὑγιᾶ ἀνάπτυξι. Αὑτὸ ποὺ θέλω νὰ πῶι εἶναι νὰ τὸ βράσω τὸ 21 καὶ τὴν ταξη ποὺ ἔφερε στὴν ἐξουσία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. μικρος στρατιωτηςApril 6, 2018 at 2:39 AM

   Παντως οι εκδοσεις του πανεπιστημιου Κρητης πρεπει να ναι οι καλυτερες στην Ελλαδα ,εχω την αποψη οτι ειναι ανωτερο ιδρυμα απο τα υπολοιμπα ,διοτι σχετιζεται το ΝΑΤΟ στη χρηματοδοτηση του. Προσωπικα εχω αρκετα βιβλια (θετικων επιστημων) απο αυτες τις εκδοσεις, εχει καλα μεταφρασμενα αμερικανικα βιβλια και βιβλια Ελληνων καθηγητων, νομιζω ειναι ενα καλο παραδειγμα.
   Δε ξερω κατα ποσο επικρατει επιστημονισμος στο πανεπιστημιο της Κρητης ,συνηθως αυτη η μορφη σκοταδισμου εμφανιζεται σε εφαρμοσμενους και οχι τοσο αυστηρους κλαδους ,οσο πιο καλα μελετα ενας επιστημονας τοσο πιο δυσκολο ειναι να γινει επιστημονιστης, διοτι αντιλαμβανεται τη σχετικοτητα των επιστημονικων αρχων, ειδικα στις μερες μας.

   Delete
  2. Οἱ κοινωνικἐς ἑπιστῆμες εἶναι πάντοτε, μὲ ἕναν τρόπο, προπαγάνδα ὑπὲρ τοῦ καθεστῶτος. Εἶναι πολὐ δύσκολο νὰ πληρώνεσαι σὰν ἐπιστήμων καὶ νὰ μὴν ὑποστηρίζεις τὸ καθεστώς. Γιὰ τὶς θετικἐς ἑπιστῆμες, βλ. Μπέρτολτ Μπρέχτ, Γαλιλαῖος. Καὶ στὰ γαλλικά, Ἑμἰλ Ναμέρ, Ἡ ὑπόθεση Γαλιλαῖος, https://books.google.gr/books?id=TY-4AAAAIAAJ&q=inauthor:%22%C3%89mile+Namer%22&dq=inauthor:%22%C3%89mile+Namer%22&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwijk-7FiKbaAhUjCpoKHWZPAnkQ6AEIOjAD

   Πραγματικοὶ ἑπιστήμονες εἶναι οἱ μάρτυρες σὰν τὸν Τζιορντάνο Μπροῦνο. -"Έχω τἠν ἑντύπωση πὼς οἱ δικαστές μου φοβοῦνται περισσότερο ἁπὸ μένα, ποὺ θὰ μὲ κάψουν". Δὲν θέλουμε νὰ μᾶς κάψουν, καὶ δικαίως. Ἁλλὰ τὸ ΝΑΤΟ εἶναι ἑγγύηση γιὰ τὸ ὅτι θὰ καῆι ὁ Τζιορντάνο Μπροῦνο. Καὶ ἄς βγάζει τὸ ΝΑΤΟ καλὰ βιβλία. Καὶ οἱ ἑκδόσεις τοῦ Πάπα ἦταν ἑξαιρετικές. Δὲν τιμᾷ τὴν ἑλληνικὴ διανόηση ἡ εὑκολία μὲ τὴν ὁποία ἁλλὰζει τὰ μυαλὰ της γιὰ νὰ τὰ τσεπώνει. Διότι σημαίνει αὑτὸ πὼς τὰ μυαλά της δὲν ἁλλάζουν. Παραμένουν φαναριώτικα.

   Delete
 3. Υγ. Ἡ έξουσια εἴτε διὰ τοῦ Γολιάθ (Σουλτάνος) εἴτε διὰ τοῦ Δαβὶδ (Κολοκοτρώνης) εἴτε διὰ τῆς ἐπιστήμης (τραγόπαπας) εἴναι ὑποταγή. Αὐτὸ δὲν ἔχουμε καταλάβηι, πιθανῶς τὸ κατάλαβε ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος πρὸ τοῦ θανατου του. Θὰ τὸ καταλάβηι σύντομα ὁ Ἐρνογὰν ἄν δὲν σπεύσουμε νὰ τὸν σώσουμε μὲ τὶς ἰαχὲς μας στὸν ἱππόδρομο, Νῖκα, Νῖκα τὸν Ἐρντογάν. Τὸ 21 ἔγινε γιὰ τὴν ΠΑΡΑΤΑΣΗ τῆς ὕπαρξης τῆς Ὀθ. Αὐτοκρατορίας, Τὴν ἀπόδειξη τῃν ἔχουμε μπροστά μας. Θὰ ἔπεφτε ποτέ; Δὲν πεφτει ὅυτε μὲ πυρηνικά. Στὴν φύση καὶ στὸ πνεῦμα δὲν ὑπάρχει ἀπώλεια. Ἀπὸ κεῖ ξεκινάει ἡ σύζευξη ἐπιστήμης τέχνης καὶ θεολογίας, ποὺ εἶναι ΤΟ ἑλληνικὸ πνεῦμα. Αὺτὸ εἶναι τὸ μέλλον. Ἡ ἐπιστήμη σὰν εἱδικευση εἶναι ἡ ἀντίσταση τοῦ σώματος τῶν γενιτσάρων στὸν ἐκσυγχρονισμό. Θέλουν οἱ Κρητικοὶ νὰώσουν ἄσυλο στοὺς γενίτσαρους; Οἱ Ἕλληνες πάντως ἄσυλο δὲν μποροῦν νὰ δώσουν οὔτε στὸν Τσοχατζόπουλο.

  ReplyDelete
 4. Γιαννης ΑποστολοπουλοςApril 5, 2018 at 4:26 AM

  Κ. Κιτσικη έχετε πει σε προηγούμενο σχόλιο σας ότι η Τουρκία θα παραμείνει αναγκαστικά στο στρατόπεδο του ΝΑΤΟ και των δυτικών. Ο Ερντογαν είναι ανένδοτος, και εχθές ανέφερε ότι τα Ρωσικά αντιπυραυλικά S400 θα τα λάβει μέχρι το καλοκαιρι του 2019.

  1. Είναι δυνατόν να τον αφήσουνε οι Αμερικανοί να ξαναγυρίσει στο μαντρί αλλά με δικούς του όρους? Ακούγεται αδύνατο. Η το κάνει για να εκβιάζει τους δυτικούς και να κερδίσει ανταλλάγματα στο αιγαίο?

  2. Οι ΗΠΑ γιατί να θέλουν να του τάζουν ανταλλάγματα και να τον έχουν βραχνά στο κεφάλι τους? Να τον ξεπαστρέψουν με 2ο πραξικόπημα, πολύ δύσκολο.

  3. Υπάρχει η πιθανότητα ο Πούτιν να τον παραμυθιάζει για τα οπλικά συστήματα για να κερδίσει και αυτος με τη σειρά του ανταλλάγματα από τους δυτικούς, αφήνοντας κάποια στιγμή στο μέλλον την Τουρκία στα κρύα του λουτρού? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 5. Μετά την επικείμενη Ελληνοτουρκική σύρραξη σε 2 περίπου μήνες, με δεδομένο ότι ηττάται η Τουρκία, ποίο το μέλλον της;;

  Θα διαμελισθεί και το δυτικό μέρος θα ενωθεί με την Ελλάδα ή θα παραμείνει ως έχει και θα ανέλθει η Αξενέρ;;

  Έχετ υποστηρίξει αμφότερες απόψεις στο παρελθόν.

  ReplyDelete
 6. μικρος στρατιωτηςApril 6, 2018 at 3:36 AM

  Πιστευω οτι η δημιουργεια ελληνικου πυρηνικου εργοστασιου ειναι ενας αρκετα εφικτος στοχος ,το βασικο εμποδιο της Ελλαδας ειναι η ανυπαρξια βαριας και υψηλης τεχνολογιας βιομηχανιας (και ιδιως βιομηχανιας οπλων),και αυτο που συντηρει αυτο το εμποδιο ειναι η Ευρωπαικη Ενωση και το Ευρω,τα οποια με τη σειρα τους τα υποστηριζει η ελληνικη δημοκρατια ,εφοσον αυτη δεν μπορει να υπαρξει ανευ του προδοτικου της ρολου.
  Το εργατικο δυναμικο για τετοιου ειδους εργοστασια παραγεται και δυστυχως εγκαταλειπει την Ελλαδα, το προβλημα με το ευρω εγκειται στο εξης, εφοσον η ελληνικη οικονομια χρηματοδοτειται κατα αρχην απο την Ευρωπαικη κεντρικη τραπεζα ,οι χρηματικες ροες οπως και ο τροπος κατανομης τους ειναι εξαρτημενες απο αυτην. Μια βαρια ελληνικη βιομηχανια λειτουργει ανταγωνιστικα ως προς τις ευρωπαικες χωρες, ετσι η μορφη του δανεισμου που απαιτουν τετοια εργα δεν προκειται να υπαρξει ποτε , δηλαδη τεραστια δανεια με μικρα εως ανυπαρκτα επιτοκια. Η ελληνικη δημοκρατια ασχολειται με τη διευθετηση των δανειακων υποχρεωσεων (οι οποιες φυσικα πρεπει να πανε στο διαολο μαζι με τους ευρωπαιους εταιρους),φοβαται οτι εαν τυπωσει χρημα ,αυτο θα χανει την αξια του συνεχως .
  Αυτος ο φοβος ισχυει ,αλλα μονο για την ελληνικη δημοκρατια , εφοσον αυτη στο μονο το οποιο εμαθε ειναι ο εξωτερικος δανεισμος, δηλαδη σκεφτεται παντα με τη λογικη να τυπωθουν ομολογα και να δωθουν σε καποιες ξενες τραπεζες,η να αντλησει κεφαλαια απο καποιες "αγορες".
  Στη πραγματικοτητα το εθνικο νομισμα αντλει αξια απο την εθνικη οικονομια, πρακτικα τι μπορει να αγορασει καποιος μ αυτο το νομισμα(η Τουρκια μας δειχνει το δρομο).
  Εαν η Ελλαδα θελει να αναρριχηθει στο παγκοσμιο καταμερισμο εργασιας θα πρεπει οχι απλως να εγκαταλειψει την Ευρωπη ,αλλα ενδεχομενως να εχει εχθρικες σχεσεις μ αυτη ,εφοσον θα πρεπει να εφαρμοσει πολιτικες προστατευτισμου,αυτο πλεον ειναι πιθανο εφοσον οι σχεσεις ΗΠΑ ,ευρωπαιων ολο και χειροτερευουν και αποδεδειγμενα οι δευτεροι μονοι τους δε μπορουν να κανουν απολυτως τιποτα.
  Γεωπολιτικα η Ελλαδα ανοικει στην ενδιαμεση περιοχη και οχι στην Ευρωπη , εκει πρεπει να προσανατολιστει εαν θελει να αναπτυξει τις δυνατοτητες της,η Ευρωπη περαν του οτι ουτε θελει ουτε μπορει υλικως να βοηθησει αποτελει και θανατηφορο παραγοντα εξαιτιας της αριστεροφιλελευθερης ιδεολογιας που εχει επιβαλλει.

  ReplyDelete
 7. Θόδωρε Χατζηγῶγε, τὴν ἔπαθες. Μόλις τώρα (6 Ἀπριλίου 2018) ἐδημοσίευσες στὸ ἐδῶ μπλόγκ μου, ὐπὸ τὸ ψευδώνυμο ΚΩΛΑΡΙΝΟΣ RELOADED, στὶς 1.52pm τὴν φράσι, "Αχχχ καλέ κύριε καθηγητά χύνωωωωω" μὲ μία φωτογραφία σκληροῦ πορνό. Ὅπως γνωρίζῃς κρατῶ εἰδικὸ φάκελλο μὲ τὰ αἴσχη σου καὶ τώρα μὲ ὑποχρεώνεις νὰ ἐπικοινωνήσω καὶ πάλι μὲ τὴν ὑπηρεσία ἠλεκτρονικοῦ ἐγκλήματος ποὺ ὅπως γνωρίζεις σὲ ἔχει ἤδη σταμπάρει.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 8. Χατζηγῶγε, προσθέτω ὅτι ἡ θέσις σου ἐπιδεινώνετε ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ αἶσχος σου αὐτὸ διεπράχθη Μεγάλη Παρασκευή! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 9. Αχαχαχαχαχαχα!

  ΜΠΡΑΒΟ ΚΑΘΗΓΗΤΑ!

  Εδώ και πολύ καιρό ο ποπός του τα ήθελε όσο δεν λέγεται. Έχει διαλύσει με τα πορνοπροφίλ του και άλλα ιστολόγια σαν εκείνο του Δημητρίου Τσίκα με αποτέλεσμα ο κάτοχος να το κλειδώσει και το ιστολόγιο φυλετικά όπου συνεχώς σας χλευάζει με πορνοπροφίλ, χρησιμοποιεί φωτογραφίες σας για να σας χλευάσει και συνεχώς επικολλεί μεταμεσονύχτιες ώρες ιστορίες από ομοφυλοφιλικά πορνοϊστολόγια σπαμάροντάς το. Σύν τοίς άλλοις το παλιό προφίλ, Έλλην Κωνσταντινουπολίτης, το έχει εις διπλούν αντιγράψει, έχοντας μάλιστα στήσει κανάλι στο γιουτιούμπ όπου καθημερινά ανεβάζει εκ νέου βίντεο του Πατρός Κλεομένη! Το άτομο είναι ειδική ψυχιατρική περίπτωση. Απορώ που βρίσκει τον χρόνο για όλες αυτές τις ανοησίες! Για το φρενοκομείο!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ψυχιατρικές φυλακές στο Γκουαντάναμο.

   Delete
 10. Mικρὲ Στρατιώτη, ἡ κρίση πλάκωσε στἠν Ἑλλάδα ἁκριβῶς μὲ στόχο νὰ διαλυθῇ ἡ ΕΕ καὶ νὰ πάρῃ τὰ πάντα ὑπὸ τὸν ἔλεγχό του τὸ ΝΑΤΟ. Πιστεύω πὼς θὰ φανῆι ὅτι ἐκτὸς ἁπὸ ἡθικὰ ὁλέθρια ἡ τάση τῶν Ἑλλήνων νὰ πρακτορεύουν τὸ ΝΑΤΟ οἱκειοθελῶς θὰ ἁποδειχτῇ ἰρρεαλιστική. Ὅσο γιὰ τὸ νἀ ἀποκτήσουμε καὶ μεῖς τὴν στρακαστροῦκα, πρέπει νὰ εἴμαστε ζῶα γιὰ νὰ θέλουμε κάτι τέτοιο καὶ καλὰ κάνουν οἱ ἔμποροι τοῦ θανάτου νὰ μᾶς θεωροῦν ζῶα γιατὶ εἴμαστε καὶ μάλιστα πᾶμε καὶ χλαπακιάζουμε τὴν μαγειρίτσα, αὔριο τὸ ἀρνί, καὶ θέλουμε καὶ μιὰ πυρηνικὴ βόμβα γιὰ νὰ συμπληρώσουμε τὴν μαλάκυνση τοῦ ἑγκεφάλου μας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. μικρος στρατιωτηςApril 7, 2018 at 3:14 AM

   Την εχω ξανακουσει αυτη την αποψη και ειμα υπερ της διαλυσης της ΕΕ ,δε πιστευω οτι το ΝΑΤΟ εχει ιδιαιτερες δυνατοτητες ,μονο οι ΗΠΑ ως μεμονομενο κρατος εχουν δυνατοτητες.Η δημοκρατικη Ελλαδα ,η οποια ειναι και η ευρωπαικη Ελλαδα πρεπει να εξολοθρευτει ,διοτι απλως προαγει το χειροτερο υποστρωμα του Ελληνικου λαου, τους γλετζεδες.
   Ο πολεμος ειναι το μεσο δεν ειναι ο σκοπος, ειναι το μεσο για να γινει καποιος καλυτερος ,δεν μας ενδιαφερει η ανθρωποτητα μας ενδιαφερει ο ανθρωπος

   Delete
 11. ...ὅλος ὁ κόσμος μᾶς θεωρεῖ καὶ δικαίως ἕνα βλαμμένο παράρτημα τῆς Τουρκίας. Καὶ εἴμαστε! Ἡ μπόμπα μας εἶναι ἡ μπόμπα τοῦ Ἑρντογάν. Μπορεῖ νὰ τὸν δοκιμάζουν ἁλλὰ τὸν θεωροῦν σοβαρὸ συνομιλητή. Ἑμᾶς μᾶς ἔχουν γιὰ νὰ ξεφορτωθοῦν τὸν Φὰτ Μπόυ καὶ τὸν Λίτλ Μπόυ τῆς Χιροσίμας καὶ τοῦ Ναγκασάκι ποὺ τὰ ταίρια τους πιάνουν τόπο στὸ Μουσεῖο Ἑθνικης Ἁμύνηςτῶν ΗΠΑ καὶ θὰ τοὺς ἁγοράσουμε μὲ καμιὰ πενηνταριὰ νησάκια γιὰ νὰ τὰ δείχνουμε στοὺς Γιαπωνέζους μέσα στὸν Παρθενῶνα μὲ ἁπέξω νὰ φυλᾶνε τσολιᾶδες-τραβεστἰ ἄ λὰ Τσαρούχης.

  ReplyDelete
 12. YΓ. Τουλάχιστον ὁ κος Χατζηγῶγος δείχνει νἀ ἔχει ἑπίγνωσιν τοῦ νοήματος τῆς Μ. Παρασκευῆς γιὰ τὸ ΝΑΤΟ.

  ReplyDelete
 13. Υγ2.Κατὰ τὴν γνώμη μου ἡ Δύση κατατρύχεται ἁπὸ τὴν ἱδέα τοῦ θρησκευτικοῦ θεάτρου, ποὺ δὲν τὸ δέχεται νομίζω τὸ Βυζάντιο ἤ δὲν πρόλαβε νὰ τὸ δεχτῆι, καὶ ἡ ἐπιστήμη της δὲν ἔχει πρακτικὸ σκοπὸ ἀλλὰ ἁναπτύσσεται γιὰ τὰ σκηνικά. Ἡ μπόμπα εἶναι κινέζικο βαρελότο. Ἡ Δὺση εἶναι ὁ κόσμος τοῦ θεάματος. Καλὰ ἔκανε τὸ Βυζάντιο, καὶ τὰ ἀπαγόρεψε! Ἁλλὰ οἱ Ῥωμιοὶ δὲν καταλαβαίνουν ὅτι λένε διάφορα ὑπὲρ τῆς Δύσης γιὰ νὰ μὴν γίνουν. Στὴν τελικὴ προτιμῶ τοὺς μανιακοὺς Δυτικοὺς σκηνογάφους ἁπὸ τοὺς Ῥωμηοὐς ποὺ τὸ πρωί εἶναι Παπιστὲς καὶ τὸ βράδυ Τουρκολάτρες.

  ReplyDelete
 14. Χριστός Ανέστη! Καλή Ανάσταση σε όλους τους Ρωμαίους!

  https://www.youtube.com/watch?v=TYQDhZDBhhA


  Ι.Ε.

  ReplyDelete
 15. ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ
  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
  ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ
  ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
  ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΤΟΥ
  ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
  ΘΑΝΑΤΩι ΘΑΝΑΤΟΝ ΠΑΤΗΣΑΣ
  ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΝΗΜΑΣΙ
  ΖΩΗΝ ΧΑΡΙΣΑΜΕΝΟΣ.

  Χριστὸς ἀνέστη! Νέοι, γέροι, καὶ κόρες,
  ὅλοι, μικροί, μεγάλοι, ἑτοιμαστῆτε·
  μέσα στὲς ἐκκλησίες τὲς δαφνοφόρες
  μὲ τὸ φῶς τῆς χαρᾶς συμμαζωχτῆτε·
  ἀνοίξετε ἀγκαλιὲς εἰρηνοφόρες
  ὀμπροστὰ στοὺς ἁγίους, καὶ φιληθῆτε·
  φιληθῆτε γλυκὰ χείλη μὲ χείλη,
  πέστε· Χριστὸς ἀνέστη, ἐχθροὶ καὶ φίλοι.

  ReplyDelete
 16. ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΨΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ!

  ReplyDelete
 17. Ὁ Χριστὸς ἦταν Ἑβραῖος.

  ReplyDelete
 18. ΥΓ. Ἕλληνες + Ἑβραῖοι= Χριστιανοί. Αὑτὴ εἶναι ἡ ἁληθὴς ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους. Που εἶναι βεβαίως μιὰ μασωνοειδὴς κατασκευή. Ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ ἀρνοῦνται τὴν σωτηρία στοὺς ἄλλους, ἀρνοῦνται τὸν Χριστό, ποὺ εἶναι ὁ πλησίον. Καὶ ἔτσι άρνοῦνται τὴν σωτηρία καὶ τὴν δική τους, μαζὶ μὲ τῶν ἀλλωνῶν. Μακριὰ λοιπὸν ἀπὸ ἔθνη καὶ περιούσιους λαοὺς καὶ πυρηνικὲς βόμβες. Τρεῖς γλῶσσες εἶχε ἡ ταμπέλα πάνω στὸν Σταυρό, τρία ἔθνη Ῥωμαῖοι, Ἕλληνες, Ἰουδαῖοι. Ὅποιος ἀπὸ τὰ τρία δέχεται τὸν Χριστό, ἀφηνει πίσω του πατέρα καὶ ἀδελφό. Παέρας καὶ ἀδελφός του εἶναι ὁ πλησίον.

  ReplyDelete
 19. Υγ2. Μᾶλλον ἀπὸ τὸν Διόνυσο πέρασαν οἱ Ἕλληνες στὸν Χριστό. Ἡ Διονυσιακὴ θεωρία μοῦ δφαίνεται πιθανη.

  ReplyDelete
 20. Υγ4. Αὐτὸ ποὺ προσπαθῶ νὰ τοὺς έξηγησω, καὶ εἶναι γιὰ μένα σημαντικο, διότι δὲν ἔχω ἄλλην ἐπιλογὴ ἀπὸ πανεπιστημιακοῦ τύπου καριέρα, εἶναι πὼς ὁ Ἰησοῦς εἶναι θεότητα ἀναδρομική. Δηλαδή εἶναι καὶ ἄνθρωπος ποὺ ἔφτασε στὴν θέωση καὶ Θεὸς ποὺ κατέβηκε στὴν γῆ. Οἱ ἀρχαῖοι θεοὶ ἦταν καὶ εἴδωλα ἀλλὰ καὶ ἅγιοι (προφῆτες δηλαδὴ) πρὸ Χριστοῦ ποὺ βαφτίστηκαν στὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Ὅτι δὲν δύναται νὰ γίνηι ἱστορία ἄνευ χριστιανικῆς πίστης, διότι ἡ ἱστορία προέρχεαι ἁπὸ τὴν χριστιανικὴ τελεολογία. Τὴν μεγάλη ζημιὰ τὴν ἔκανε, νομίζω, πρῶτα τὸ Σχῖσμα, καὶ ἐδῷ πρέπει καὶ πάλι νὰ πάρουμε θέση - δὲν γίνεται νὰ βάζουμε στὸ ἴδιο τσουβάλι καθολικοὺς καὶ ὀρθοδόξους! καὶ κυρίως ὁ Διαφωτισμὸς ποὺ ἰδανικό του εἶναι μιὰ μασωνικὴ Στοά, καὶ πίσω ἀπὸ τὴν Στοὰ μιὰ ἀνώνυμος ἑταιρεία σὰν τὴν τῶν Ἀνατολικῶν Ίνδιῶν. Δὲν μποροῦμε νὰ επανενώσουμε τὶς δύο ὄχθες τοῦ Αίγαίου μὲ τέτοια ἐργαλεῖα, ὅπως τὸ ἐπεχείρησε ὁ Βενιζέλος. Σὲ τί ψυχικὴ βάση θὰ θεμελιώσουμε μιὰ ἐνότητα τῶν ἑλληνικῶν πληθυσμῶν μὲ ἄλλους λαούς; Στὴν βάση ῆς συμμαχίας μὲ τὸ Ἰσραήλ; Μὰ τὸ Ἰσραὴλ εἶναι καταδικασμένο. Ἡ παραμυθα τοῦ Διαφωτισμοῦ δὲν πείθει πιὰ κανέναν. Τὸ Ἰσλὰμ ἔχει πάρηι τὰ πάνω του λόγωι τῆς γύμνιας τοῦ Δυτικοῦ κοσμου ποὺ δὲν δίνει καμία ἀπάντηση στὶς ἀγωνίες τῶν ἀνθρώπων. Καὰ τὴν γνώμη μου ἡ σχέση Ἑλλάδος καὶ Κίνας εἶναι τὸ κομβικὸ σημεῖο μιᾶς πνευματικῆς ἑνώσεως ποὺ θὰ πρροσφέρηι λύση, ὅπως προσέφερε ἡ Βηθλεέμ. Ἑφοσον λοιπὸν δὲν μποροῦμε νὰ βαφτίσουμε τοὺς Κινέζους μὲ τὸ ζόρι - καὶ ἡ έκκλησία μας, δυστυχῶς, γινεται ὅλο καὶ πιὸ ἐθνικιστική, πρᾶγμα ἑπικίνδυνο - πρέπει νὰ βρεθῇ ἕνας συγκρητισμὸς ποὺ δὲν θὰ ἁλλοιώνει τὴν Ὁρθοδοξία. Ἡ μεάβαση ἁπὸ τὴν ἁρχαιότητα στὸν χριστιανισμὸ εναι λοιπὸν καὶ διοδος γιὰ τὸ μέλλον. Προσφέρει ἕνα ὑπόδειγμα γιὰ τὴν ἁφομοίωση ῶν Κινέζων. Ἀλλὰ πρέπει ν`α καταρριφθῇ ὁ μῦθος τῶν Χριστιανῶν ποὺ σπάζαν τὰ ἀγάλματα μὲ τὰ ματσούκια.

  ReplyDelete
 21. Μια και προσφάτως έγινε συζήτηση για εσπεράντο, Kristo leviĝis! Ή επί το ελληνικώτερον, Χριστός Ανέστη!
  Και στην βασική γλώσσα της Ορθοδοξίας σήμερα, Χριστός Βασκρές - Христос воскрес!
  Ή όπως λέγεται στην ίδια την γλώσσα του Ιησού, τα αραμαϊκά, Μεσίχα καμ - ! ܡܫܝܚܐ ܩܡ
  Και στη γλώσσα εκείνων που σύντομα θα είναι η μεγαλύτερη χριστιανική κοινότητα του κόσμου, Τσιντού Φου-χουό λε - 基督復活了

  ReplyDelete
 22. Δὲν νοεῖται χριστιανισμὸς δίχως λύση τοῦ ταξικοῦ προβλήματος.

  ReplyDelete
 23. ...ἡ πυρηνικὴ βόμβα εἴμεθα ἐμεῖς. Τὸ θάέμα εἶναι νὰ μὴν μᾶς σκάσουνε γιὰ νὰ δυσκολέψουνε τὴν Τουρκία. Αὐοὶ τὸ ξέρουν ὅτι ὁ θρόνος τῆς Ῥωμαικῆς Βασιλείας πάντοτε πληροῦται.

  ReplyDelete
 24. ΠΕΡΙ ΣΥΡΙΑΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ
  Στὴν συριακὴ σφηκοφωλιὰ ἐμπλέκονται ὅλες οἱ δυνάμεις τῆς περιοχῆς καὶ οἱ μεγάλες δυνάμεις, πλὴν τῆς Κίνας πρὸς τὸ παρόν. Ἀπὸ χρόνια ἡ Δύσις ἐπικουρούμενη ἀπὸ τὸ τεράστιο ψεῦδος χρησιμοποιήσεως δῆθεν ἀπὸ τὴν νόμιμη κυβέρνησι τῆς Συρίας χημικῶν ὅπλων ποὺ φυσικὰ δὲν τὰ χρειάζεται ἐφ'ὅσον ἔχει κερδίσει τὸν πόλεμο,δηλητηριάζει -ἡ ἴδια ἡ Δύσις- τὸν συριακὸ λαὸ μὲ τὴν ῥίψι χημικῶν καὶ βάζει τὶς ἀμόρφωτες κοπελίτσες τῶν ΜΜΕ νὰ τσιρίζουν ὅτι εὐθύνεται δῆθεν τὸ "τέρας Ἄσσαντ". Θέατρο παραλόγου ἀκραίας προπαγάνδας ποὺ οὐδεὶς πλέον ἐμπειρογνώμων πιστεύει.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 25. Αὐτὲς οἱ κοπελίτσες ἐκπορνεύονται.

  ReplyDelete
 26. Γενικὴ ἐπίθεση τῆς Δύσεως κατὰ τῆς Συρίας δὲν πρόκειται νὰ γίνῃ διότι δὲν τὸ θέλει ὁ Τράμβιος.Ἁπλῶς θέλει καὶ αὐτὸς μία παρουσία μεταξὺ τῶν ἐν δυνάμει καὶ μελλοντικῶν του συμμάχων κατὰ τῆς Κίνας, Ἰράν,Τουρκία,Ῥωσία καὶ Ἰσραήλ.Μερικοὶ δὲν ἔχουν ἀκόμη καταλάβει τὸν Τράμβιο ποὺ προσπαθεῖ πρωτίστως νὰ ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τοὺς ἐσωτερικούς του ἐχθρούς, τοὺς Κλιντονομπαμιστές.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 27. Yγ. γιὰ τὸ σχόλιο Γενικὴ επίθεση... κ.λπ. Αὐτοὶ πολὺ φοβοῦμαι θέλουν νὰ τὸν φᾶνε λάχανο.

  ReplyDelete
 28. Yγ2...καὶ φοβᾶμαι πὼς τὸ θέλει καὶ αὐτός.

  ReplyDelete
 29. Η Συρία είναι γενικά "απλή" υπόθεση εν σχέσει με το πώς θα λήξει η κλιμακούμενη κόντρα Ισραήλ-Ιράν ιδίως την στιγμή που το καθεστώς των Χομεϊνί στην Τεχεράνη καλά κρατεί και εξαπολύει κατά του Ισραήλ.

  ReplyDelete
 30. Γιαννης ΑποστολοπουλοςApril 10, 2018 at 11:54 AM

  Αντίθετη άποψη με εκείνη του Τζέφρι Πάιατ εξέφρασε ο Αντρέι Μασλόβ,ο Ρώσος πρέσβης, για το ενδεχόμενο να υπάρξει «θερμό» επεισόδιο στο Αιγαίο.

  Οταν ρωτήθηκε αν συμμερίζεται τους φόβους του Πάιατ, ο Ρώσος πρέσβης στην Ελλάδα απάντησε: «Αποκλείεται, δεν μπορώ να φανταστώ έναν πόλεμο μεταξύ δύο χωρών που είναι μέλη της Βορειοατλαντικής συμμαχίας»

  Το εννοει αυτο που λεει η μας τρολαρει αραγε?

  ReplyDelete
 31. Γιαννης ΑποστολοπουλοςApril 10, 2018 at 1:23 PM

  Ναι κ. Κιτσικη έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ο Τραμβιος παίζει ένα είδος good cop/bad cop, αλλά εκείνο που μετράει στο τέλος δεν είναι « το τι λέει αλλά το τι κάνει». Πάντα στην πολιτική μετρά εκείνος που μπορεί και κάνει, όχι εκείνος που μπορεί και λέει. Και φυσικο είναι να πούνε πολύ ότι, χτυπάει τους Ρώσους, διώχνει τους διπλωμάτες, κοκ για να κάνει “ appease” τους Κλιντονοομπαμιστες/ νεοσυντηρητικους, αλλά μέχρι ποτε? Με το ίδιο σκεπτικο δηλαδή θα φτάσει να ανοίξει τρίτο παγκόσμιο με την Ρωσία για να αποδείξει στους Κλιντονοομπαμιστες ότι είναι σκληρος με την Ρωσία? Ποια η ουσία?

  Δεν μπορεί μάλλον ο δόλιος να το κάνει, είτε γιατί η πίεση είναι τρομερή, είτε γιατί δεν έχει αυτό που χρειάζεται, την διανόηση, το τσαγανό, την πολιτική οξυδέρκεια να βάλει το κατεστημένο στην άκρη. Αναμφισβήτητα οι Ρώσοι του έδωσαν πίστωση, αλλά εδώ τώρα μιλάει για χτύπημα στη Συρία σε 48 ώρες. Εάν χτυπηθούνε Ρώσοι στρατιώτες ο Πούτιν θα πρέπει να απαντήσει αλλιώς οι Κλιντοομπαμιστες που προφανώς ελέγχουν την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, κάνουν τη Ρωσία περίγελο.

  Μαλλον για τούτο έβαλαν το Ισραήλ να χτυπήσει τη Συριακή βάση, πρώτον να δούνε την αντίδραση της Ρωσίας, δεύτερον να ελέγξουν την αεράμυνα της Συρίας. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 32. From Facebook - Through my work as a historian I have noticed that most Greek anti-Turk fanatics are not the indigenous Greeks of the Greek State but the Greeks of the North American Diaspora. The explanation is that most of them are descendants of poor nearly illiterate farmers from Laconia and Messenia that brought with them to the New World the stories of the Greek War of 1821 that they were taught in the two first classes of the Greek Primary School.Unfortunately,they give a very negative image of Greek civilization in the West. Dimitri Kitsikis

  ReplyDelete
 33. From Facebook -
  GREEK DIALECTICS: THESES(CIVILIZATION)-ANTITHESIS(EMPIRE)-SYNTHESIS (GREEK-TURKISH CONFEDERATION)
  Özal and RT_Erdoğan are right: Greece is a small country but a huge civilization while Turkey (as Turco-Mongols) is the greatest empire builder (as Ottoman, India, China, Mongol).Together they could rule the world as a perfect synthesis or else present-day China will take the lead.

  ReplyDelete
 34. The above comment is from Dimitri Kitsikis

  ReplyDelete
 35. Tὸ ξέρουμε ἀπὸ τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς αίῶνες. Ὅταν τὰ ἐθνικὰ κράτη (ή τὶς πόλεις-κράτη) τὶς διαδέχονται πολυεθικοὶ ὀργανισμοί, ὑπάρχει ἕνα εἰρηνικὸ στοιχεῖο ἁλληλοβοηθείας ποὺ τείνει νὰ καταργήσηι τὸ κράτος καὶ τὴν ἀνάγκη ἐπιστρατεύσεως. Ὅμως οἱ ἀνώτερες τάξεις βασίζουν τὴν ὑπεροχή τους σὲ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἀνάγκη.

  Τὸ σχῆμα Ἕλληνες-Τοῦρκοι εἶναι ἐπανάληψη τοῦ Τριαδικοί-μονοφυσίτες, χριστιανορωμαῖοι-Ἄραβες μουσουλμάνοι καὶ ἐν τέλει Ῥωμαῖοι-Τοῦρκοι. Πάνω σὲ αὐτὴν τὴν διαίρεση κουβαλιοῦνται οἱ Φράγκοι. Μὲ ἀλλα λόγια οἱ μεγάλες Αύτοκρατορίες ἔχουν τὴν τάση νὰ χωρίζονται δυαδικὰ σὲ ἀντιμαχόμενα στρατόπεδα γιὰ νὰ διατηρηθῇ τὸ κράτος. Ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινάει ἡ ἑλληνοτουρκικὴ διένεξη.

  Οἱ ὁμογενεῖς μας τῶν ΗΠΑ έπηρεάζονται ἀπὸ τὴν γενικὴ βλαχιὰ τῶν Ἀμερικανῶν ἀλλὰ κυρίως γιὰ ἐσωτερικὴ ἐνίσχυση τῆς κοινόητάς των, ὅπου ἡ ἐκκλησία μας τῆς Ἀμερικῆς παίζει πρωτεύοντα ῥόλο, εἶναι ὑπερπατριῶται καὶ κουβαλιοῦνταν στὴν Ἑλλάδα παραινέσει τῶν μπαμπάδων γιὰ νὰ σκοτωθοῦν στοὺς Βαλκανικούς. Αύτὸ ποὺ δὲν ξέρουν εἶναι ὅτι τὸ ἔνστικτο ποὺ τοὺς κινεῖ εἶναι αὐτὸ ποὺ καλλιεργοῦσε ἡ τουρκοκρατούμενη ὀρθοδοξη ἐκκλησία, τῆς μὴ ἐπαφῆς καὶ συνδιαλλαγῆς μὲ τὸν ἄλλον. Μὲ ἄλλα λόγια ἡ Δύση ἔχει κάθε συμφέρον νὰ παρατείνει ἐπάπειρον τὶς δομὲς τῆς Τουρκοκρατίας βάζοντας τοὺς Ῥωμηοὺς νὰ νομίζουν ὅτι ἀπελευθερώνονται ὑπὸ τὴν καθοδηγησή της. Ἔτσι, έχει σίγουρο τὸ κεφάλι της ὅτι ὁ Ῥωμηὸς θὰ παραμείνηι μειοψηφία.

  ReplyDelete
 36. ...άντὶ νὰ κατηγοροῦμε τοὺς καημένους μας τοὺς ὁμογενεῖς χαρακτηρολογικῶς, νὰ θέσουμε τὸν δάκτυλο έπὶ τὸν τύπο τῶν ἤλων ὅπως όρθότατα ἔπραξε ὁ Κιτσίκης μὲ τὸ σχολειό. Ἡ ἑλλαδικὴ ἐκκλησία ὅμως καὶ ἡ τῆς ὁμογενείας εἶναι αὐτὴ ποὺ καθαγιάζει τὴν συμμετοχὴ τοῦ πρὸς σφαγὴν ῥαγιᾶ στοὺς πολέμους. Τὰ γράμματα - γύρνα νὰ πολεμήσηις - δὲν ἦταν αὐθόρμητος πατριωτισμὸς ἀλλὰ ὑποταγὴ τοῦ πάτερ φαμίλιας στὰ κελεύσματα τοῦ χωροφυλακα. Τὰ γράμματα ὑπαγορεύονταν. Νὰ παραδεχοῦμε λοιπὸν ὅτι ὑπεύθυνη γιὰ τὴνἐπιστράτευση Ἑλλήνων εἶναι ἡ ὀρθόδξη ἐκκλησία, ἡ ἴδια ἐκείνη ποὺ διὰ Βαρθολομαίου εὐλογεῖ τὰ φουσάτα τοῦ Ἐρντογάν. Καὶ νὰ παραδεχτοῦμε ἐπίσης ὅτι ἀπὸ Κωνσταντίνου ἡ ἐκκλησία μας εἶναι τσιράκι τῆς στρατιωτικῆς ἐξουσίας.

  ReplyDelete
 37. ... ὁ Ίησοῦς σταυρώθηκε γιὰ νὰ πιστέψουν ὁ Πιλᾶτος, οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. Δὲν ζήτησε ὅμως άπὸ τοὺς μαθητές του νὰ σταυρωθοῦν, προφήτεψε τὸ μαρτύριο μερικῶν. Συνεπῶ δὲν ἔχουν δικαίωμα οἱ παπάδες νὰστέλνουν τὸν κοσμάκη στὴν σφαγή.

  ReplyDelete
 38. Γιαννης ΑποστολοπουλοςApril 11, 2018 at 7:48 AM

  Πολιτικοί νάνοι ηγούντε της δύσης. “Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria,” tweeted Trump, “President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price… to pay.” Πως θα κατέβει τώρα από την σκάλα εκεί ψηλά που ανέβηκε? Στην πολιτική βγαίνεις ποτέ ανοιχτά να εκφράσεις συναισθήματα και απειλές για τις οποίες μετά θα πρέπει να πάρεις θέση?
  Και μετά το τερμάτισε “Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!” Είναι δυνατόν να κάνεις εξωτερική πολιτική με αυτή τη συμπεριφορά? Το να ανεβαίνεις ψηλά πλασματικά, μπλοφάροντας δηλαδή, για να διαπραγματευθείς την πώληση ενός διαμερίσματος η ενός καζίνου μπορεί να πιάσει φωτιά. Η παγκόσμια διπλωματία και μάλιστα κόντρα σε ένα κράτος σαν τη Ρωσία που ξέρει τη δύναμη της και ξέρει και τον αντίπαλο τη πάει να κάνει, πόσες πιθανότητες έχει να πιάσει?
  Καλά στα 70 του χρονια δεν του είπε κανείς πως δεν απειλείς τη Ρωσία για να πάρεις “ concessions” ? O Τραμβιος κάνει για political entertainer για να διασκεδάζει τα πλήθη, όχι όμως για πολιτικος. Η δύση βουλιάζει και δεν ξέρει τη πρέπει να κάνει. Και εκεί είναι ο φόβος γιατί στον πανικό της θα κάνει καμιά μεγάλη ανοησία. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 39. Ἔχεις δίκαιο Γιάννη.Ἀλλὰ τὸ παιδιάστικο ὑβρεολόγιο τοῦ Τραμβίου θυμίζει αὐτὸ ποὺ εἶχε χρησιμοποιήσει κατὰ τοῦ Κὶμ Γιὸνγκ Οὔν τῆς Βορείου Κορέας καὶ τελικὰ ὄχι μόνον δὲν ἔγινε τίποτα ἀλλὰ ἀντιθέτως ΗΠΑ καὶ Πυονγκγιὰνγκ τὰ βρήκανε.Τώρα μὲ τὴν Συρία, ἀκόμα καὶ ὁ Mad Mattis, ὁ ἀμερικανὸς ὑπουργὸς Ἀμύνης δὲν φαίνεται νὰ ἀκολουθῇ τὸν Τράμβιο. Ὅσο γιὰ τὴν ῥίψι χημικῶν στὴν Συρία ὄχι μόνον εἶναι άπολύτως σίγουρο ὅτι δὲν τὰ ἐχρησιμοποίησε ὁ Ἄσσαντ (καὶ οἱ δικοί μας δημοσιογράφοι πρέπει νὰ ντρέπονται ποὺ παίρνουν μέρος σὲ αὐτὴν τὴν ψευδολογία), ἀλλὰ εἶναι πολὺ πιθανὸν νὰ μὴν ἔχουν χρησιμοποιηθῆ καθόλου χημικά ἀπὸ καμμία πλευρά καὶ τὰ τλεοπτικὰ πλάνα ποὺ μᾶς παρουσιάζουν νὰ εἶναι μοντὰζ παλαιοτέρων εἰκόνων. Ἡ προπαγάνδα ἔχει ξεπεράσει κάθε ὅριο καὶ πρέπει κάποτε καὶ οἱ δικοί μας δημοσιογράφοι νὰ ἐγκλειστοῦν στὶς φυλακὲς γιὰ διάδοσι ψευδῶν εἰδήσεων.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 40. Δὲν μποροῦμε νὰ τοῦς κλείσουμε μέσα. Σὲ αὐτὸ βασίζονται οἱ βάρβαροι.

  ReplyDelete
 41. ...υγ. ὁ ἄθλιος, ἀθλιέστατος Κοραῆς φταίει γιὰ αὐτὴν τῃν κατάσταση. Μὲ τὴν μάσκα τῆς Ἐλευθερίας μᾶς ἔφερε τὸν φόνο καὶ τὸ ξαντέριασμα τοῦ ἀντιπάλου, τὴν τριπλὴ ἐξουσία ποὺ τὴν λέγανε τριμερὴν διάκρισιν τῶν ἐξουσιῶν (τὸν μπάτσο, τὸν δικαστή, τὸν νομοθέτη τοῦ γραφείου) καὶ ὅλα αὐτὰ μᾶς τὰ σερβίρανε σὰν ἕνα ὡραῖο παραμῦθι ἐξευρωπαϊσμοῦ γιὰ νὰ γίνουμε σὰν τὴν Μαρκησία ντὲ Χαλβᾶ. Ἰδοῦ τὰ ἀποτελέσματα. Νὰ βγαίνουν αὐτοὶ οἱ ῥεζίληδες Χαζηαβάτηδες νὰ συναγωνίζοναι ὁ ἕνας τὸν ἄλλον ποιανοῦ ἡ λαρυγγοφωνία θᾳ φχαριστήσηι τὸν ἀφέντη Πατισάχ.

  ReplyDelete
 42. Υγ2. Ἄς δεχτοῦμε τὴν ἀνάλυση τοῦ καθηγητοῦ καὶ εὐεργέτου μας Δημήτρη Κιτσίκη. Τελικὸς στόχος τῆς πολεμικῆς κινήσεως (ὁ Τολστόη θὰ τὴν ἔλεγε, κίνηση τῶν λαῶν, κατὰ τὸ βυζαντινὸ πρότυπο) εἶναι ἡ Κίνα. Ἄς δοῦμε τί συμβαίνει, οἱ δημοσιογράφοι παπαγαλίζουν τὰ ντικτάτα τῶν Σταυροφόρων, ὁ Πατριάρχης βλογάει τὸ οὔζι τοῦ Τουρκοράμπο Ἐρντογάν. Τί ῥολο βαρᾶμε ἐμεῖς; Ἑμεῖς βλέπουμε τὸ μακρινὸ σενάριο. Δύο αὐτοκρατοριες ὑπάρχουν στὸν πλανήτη, ἡ Κινεζικὴ καὶ ἡ ἈνατολικορωμαἸκή. Τώρα τὸ ἐπίκεντρο βρίσκεται στὰ σύνορα τῆς τελευταίας καὶ ἀφορᾷ τὰ σύνορα τῆς τελευταίας. Πῶς καθορίζονται ὅμως τὰ σύνορα; Ὄχι μόνο δυνάμει τοῦ χώρου ἀλλὰ καὶ τοῦ χρόνου.

  Ἐφοσον ἐμεῖς δὲν ταυτιζόμεθα μὲ καμία ἀπὸ τὶς δύο Αύτοκρατορίες χωριστά, τὸ πρόβλημά μας εἶναι ἡ ΑΛΛΗΛΟΜΕΘΕΞΗ τῶν δύο καὶ ἡ ἀμοιβαία ΑΠΑΛΟΙΦΗ τους χάρη στὸν χριστιανισμό.

  Συνεπῶς τὰ ἔντικτα τῶν δυτικῶν πολεμάρχων δὲν μᾶς ἀφοροῦν,μᾶς ἀποσποῦν ἀπὸ τὸ κυρίως θέμα, καὶ οἱ δημοσιογράφοι εἶναι οἱ Σειρῆνες. Δὲν ἔχει προτεραιότητα τὸ Συριακό μέτωπο. Προτεραιότητα ἔχει ἡ ὁδὸς τῆς Μετάξης ποὺ ἑνώνει τὶς δύο Αὐτοκρατορίες. Αὐτὴ μονο ἐν μέρει περνάει ἁπὸ τὴν Συρία. Ὑπάρχει καὶ ἄλλη διακλάδωση, ποὺ καβατζάρει (ναυτικὸς ὅρος κααχρηστικά) τὸν Εὔξεινο Πόντο https://www.google.gr/search?q=silk+road&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi7tvfuj7TaAhXKEVAKHdbnCtAQ_AUICigB&biw=1168&bih=498#imgrc=vNTxbyi_KZFNlM:

  Ἡ δουλειά μας εἶναι προοῦ γίνηι τὸ τρακατρούκ νὰ βροῦμε μιὰ ἑλληνοκινεζικὴ συνεργασία οἱκονομικῆς ἁνταλλαγῆς. Ἔ κατὰ τὸ ἥμισυ ὁ ΣΎΡΙΖΑ ποὺ τὸν βρίζουμε ἔχει πάρηι σωστὸ δρόμο.

  ReplyDelete
 43. ..οἱ ἐνεργειακὲς πηγὲς τοῦ καπιταλισμοῦ δὲν ἔχουν μέλλον. Μέλλον έχουν οἱ προκαπιταλιστικὲς παραγωγές, καὶ γιὰ αὐὸν τὸν λόγο κάνουν μεγα λάθος οἱ θεωροῦνες πῳς ἡ Ἑλλὰς πρέπει νὰ στέκεαι στὰ νησιὰ ὡς ναυτικὴ δύναμη. Τὰ νησιὰ τοῦ Αἱγαίου εἶναι γέφυρες. Τὸ ἑλληνικὸ κράτος τὰ νησιὰ τὰ ῥήμαξε, διότι βασίστηκε στὸ ἑφοπλιστικὸ κεφάλαιο καὶ τὰ κατέστρεψε ὁλοσχερῶς ἁλλοιώνονας τὴν στεριανή τους φύση. Ὅποιος ξέρει ἀπὸ ἑλληνικὰ νησιᾳ θὰ καταλάβηι τί λέω.

  ReplyDelete
 44. Λίγες μόλις μέρες μετὰ τὴν δήλωση τοῦ Τρὰμπ, ὅτι σκοπεύει σύντομα νὰ ἀποσύρει τὶς δυνάμεις τῶν ΗΠΑ ἀπὸ τὴν Συρία...ὅλως τυχαίως γίνεται ἡ " ἐπίθεση" μὲ χημικὰ. Τὶ κάνει νιάου νιάου στὰ κεραμίδια !!

  ReplyDelete
 45. ----περὶ FIR Αθηνῶν https://www.rizospastis.gr/story.do?id=3397653
  ΠΡΟΣΟΧΗ τὸ FIR ΔΕΝ εἶναι ἐθνικὸς ἐναέριος χῶρος.

  ReplyDelete
 46. Τάφος του επάρατου ψευτο-μουσουλμάνου Ερντογάν η συμμαχία Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και Μεράλ Ακσενέρ που παγιώθηκε με την σημερινή επίσκεψη του αρχηγού των κεμαλιστών στο πολιτικό γραφείο της αρχηγού των γκιουλενιστών-εθνικιστών!
  Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Böyle Karşıladı 12 Nisan 2018 Akşener - Kılıçdaroğlu Görüşmesi
  https://www.youtube.com/watch?v=g50oW4mZso0
  Ευτυχώς δεν βλέπω ούτε ένα σκουπιδο-τσεμπέρι ή προστυχο-χετζάμπ εκεί πέρα!
  Το χετζάμπ είναι η επιτομίς του σιωνιστο-/μασωνο-παρασκευασμένου ισλαμισμού που είναι οι αντίποδες του ιστορικού Ισλάμ. Γυμνόστηθες κυκλοφορούσαν οι μουσουλμάνες (κι ούτε υπήρχε υπαινιγμός για σεξ ή για έλλειψη πίστης) σε πολλές περιοχές της Αφρικής πριν διαδοθεί εκεί πέρα η σατανική πανούκλα του μετα-οθωμανικού, γαλλο-διαβρωμένου, αποικιοκρατικού ψευτο-πανεπιστημίου Αλ Άζχαρ του Καΐρου (το παγκοσμίως πρώτο λίκνο ψευτο-ισλαμικής τρομοκρατίας) στα χρόνια του γελοίου δούλου του Ναπολέοντα Μουχάμαντ Άλι.
  Όταν τα είχα ακούσει αυτά από τον κ. Μεγαλομμάτη, είχα φρίξει γιατί τότε κατάλαβα την έκταση της κοροϊδίας, του ψέμματος και της αποπλάνησης που έχουν επιβάλει σ' όλο τον κόσμο τα θεοκατάρατα σιωνιστικά, μασωνικά και ιησουϊτικά ΜΜΕ.
  Περισσότερα:
  https://www.academia.edu/34460297/About_the_Islamic_Veil_and_the_related_False_Dilemma_and_World_Deception
  https://www.academia.edu/34450027/Η_σημερινή_κατάσταση_του_Ισλάμ_και_σε_ποιους_οφείλεται
  (Ιμπν Ταϊμίγια: ο χειρότερος εκβαρβαριστής της παγκόσμιας ιστορίας και συνεπαγωγικά του Ισλάμ)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το χιτζάμπ είναι κομμάτι της διδασκαλείας του Ισλάμ. Δεν έχει καμία σχέση με σιωνιστές/μασώνους και άλλες ανοησίες. Το χιτζάμπ είναι εντολή προς τις πιστές γυναίκες, μέσα από το ίδιο το Κοράνι, τη Σούννα (Παράδοση) του Προφήτη, αλλά και τις φάτουα (νομικές γνωμοδοτήσεις) των Σαχάμπα (Ακολούθων του Προφήτη) αλλά και των μετέπειτα λογίων του Ισλάμ.
   https://alialyunani.wordpress.com/2013/07/28/%CF%84%CE%BF-%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BC%CF%80-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BC/

   Delete
 47. Πρὶν τὴν πρὸς ἀναχαίτισιν ἀπογείωσιν, ὁ ὑπουργὸς μας τῆς Ἐθνικῆς Ἁμύνης κος Πᾶνος Καμμένος ἐφωτογραφήθη σταυρώνονας τοὺς πιλότους http://www.enikos.gr/politics/426331/o-kammenos-stavronei-tous-pilotous-pou-apogeionontai-gia-na-anaxaitisoun-tourkika-maxitika-photo

  μετὰ τὴν δήλωση τῆς ἀπωλείας στὰ ἀνοιχτὰ τῆς Σκύρου τοῦ Παληκαριοῦ ἑμεχειρίσθη ἀρχαιοπρεπὲς λεξιλόγιο καὶ τὸν ἐτοποθέησε στὸ πάνθεον τῶν ἡρώων.https://www.mikrometoxos.gr/epese-miraz-2000-tis-polemikis-aeroporias-voreioanatolika-tis-skyroy/

  Ἴσως ὁ ἑλληνοχριστιανισμὸς ἔχει γιὰ συγκολλητική του οὑσία τὴν θυσία τοῦ ἀνθρώπου.

  ReplyDelete
 48. Παντοῦ ὐπάρχουν σκάρτοι καὶ κοινωνικὰ ἀποβράσματα.Τὸ τρολλάρισμα εἶναι μία ἀπὸ τὶς πολλὲς χαρακτηριστικὲς ἐνδείξεις ἀρρωστημένης κοινωνίας, μαζὶ μὲ τὴν σεξομανία, καὶ τὴν χυδαιότητα τῶν ἐκφράσεων. Στὴν Ἑλλάδα ὅπου τὰ πράγματα ἔχουν ξεπεράσει κάθε ὅριο, ἐπιτακτικὴ εἶναι ἡ άνάγκη ἐπιβολῆς σπαρτιατικῆς δικαιοσύνης. Ὄχι μόνον οἱ ἐγκληματίες κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου, ἀλλὰ καὶ οἱ τρολλάνθρωποι, μαζὶ μὲ τοὺς σεξομανεῖς πρέπει νὰ τιμωροῦνται παραδειγματικά, δηλαδὴ σπαρτιατικά.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 49. Οἱ Σπαρτιᾶτες ἐφηῦραν τὀ θέατρο, δηλαδὴ ἕναν καθρέφτη στὸν ὁποῖο ἡ κοινωνία ναρκισσεύεται. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0125%3Abook%3D6%3Achapter%3D67%3Asection%3D2

  ReplyDelete
 50. ΛΑΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΧΛΟΚΡΑΤΙΑ-Ἡ λαοκρατία δὲν εἶναι ἡ ἐξουσία τοῦ λαοῦ ἀπὸ τὸν λαό.Εἶναι ἡ ἐξουσία τοῦ ἥρωος στὸν ὁποῖο ὁ λαὸς ὑποκλίνεται διότι τὸν ἀναγνωρίζει ὡς ἀπόλυτο πνευματικὸ ἡγέτη καὶ σωτήρα, ὡς τὸν Χριστό.Ὁ λαὸς γίνεται αὐτοβούλως δοῦλος τοῦ Θεοῦ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 51. Γιαννης ΑποστολοπουλοςApril 13, 2018 at 10:07 AM

  Κ.Κιτσικη εδώ κάτι άλλο παίζεται διότι το παιχνίδι αρχίζει και χοντραίνει επικίνδυνα, ίσως δεν είναι το ιδιο σενάριο με αυτό της Βόρειας Κορέας.

  Οι Ρώσοι δείχνει να μην κάνουν πισω, κάποιοι θεωρούν ότι το Ισραήλ ερηξε την πρώτη βόμβα με το χτύπημα στη Συρία, το Ιραν λέει ο θάνατος των 7 νεκρών δεν θα μείνει αναπάντητος και ο Alexander Lavrentiev, ο ειδικός Ρώσος απεσταλμένος στη Συρία σε μακρά συνάντηση με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ιραν Υποναύαρχο Ali Shamkhani, δηλώνει ότι η απόφαση του Ιράν για στρατιωτική απάντηση στην επίθεση Τ-4 είναι κατανοητή.

  Πληροφορίες φέρουν Ρωσικα βομβαρδιστικά να στελεχώνουν τη βάση Hamadan στο Ιραν, ο Ρώσος ΥΠΕΞ κατηγορεί την Μεγάλη βρετανια για τη στημένη επίθεση με τα χημικά ( οι βρετανοί τι ζόρι τραβάνε και επιτίθενται στους Ρώσους με τέτοιο μένος ξαφνικά) και η Nickey Haley μιλάει για τοξικά αέρια και κάνει σύγκριση με τα αέρια του 2ο παγκοσμίου πολέμου εναντίον των εβραίων…!!! Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete