Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Apr 1, 2018

414 - Ἡ Κόλασις εἶναι καὶ σὲ τούτην τὴν ζωή: Ὀνομάζεται Καπιταλισμός – Ἐπ’αὐτοῦ συμφωνοῦν Ὀρθοδοξία καὶ Ἰνδουϊσμός


                      Ἡ Θεὰ Καλή       -      Ὁ Θεὸς Κρίσνα 

414 - Ἡ Κόλασις εἶναι καὶ σὲ τούτην τὴν ζωή: Ὀνομάζεται Καπιταλισμός – Ἐπ’αὐτοῦ συμφωνοῦν Ὀρθοδοξία καὶ Ἰνδουϊσμός

(Ὁ ἀπόστολος Θωμᾶς ἐκήρυξε τὸ εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ στὴν Νότιο Ἰνδία καὶ ἐμαρτύρησε στὸ Μουλαπόρε, κοντὰ στὸ Μαντράς. Ἔκτοτε, οἱ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῶν Ἰνδιῶν, ποὺ ὑπερβαίνουν τὰ δύο ἑκατομμύρια, ἄν καὶ ἔχουν ἀποκοπῆ ἀπὸ τὰ ὀρθόδοξα  πατριαρχεῖα ὡς  «Σύριοι»  μονοφυσῖτες, λειτουργῶντας στὰ συριακά, συνεχίζουν τὸ ἔργο τῆν Ῥωμηοσύνης, πολὺ πιὸ πέρα ἀπὸ τὰ ἐδάφη τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ἰδίως  στὴν νοτιοδυτικὴ πολιτεία της Κεράλας.

Ἡ ἐπιρροή τους συνέβαλε στὴν μετατροπὴ τοῦ ἰνδουϊσμοῦ σὲ μονοθεϊσμό, μὲ τὴν ἔλευσι, στὸν ΙΕ΄καὶ ΙΣΤ΄ αἰῶνα, τοῦ Ἁγίου Τσαϊτάνια-Chaitanya, 1486-1534- καὶ τὴν μετέπειτα ἐξάπλωσι τοῦ ἰνδουϊστικοῦ βαϊσναβισμοῦ στὴν Δύσι ὑπὸ τὴν ἐπωνυμία κρισναϊτισμός, χάρις στὸν ἅγιο Πραμπουπάντα –Prabhupada – 1896-1977)…

Ὅπως γράφεται στὴν ὀρθόδοξη ἑρμηνεία τοῦ Κ΄ κεφαλαίου τῆς Ἀποκαλύψεως  (ἔκδοσις Ἀδελφότητος « Σωτήρ», Ἀθήνα, σελ. 1052) : «Εἰς τὴν κατὰ τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τοῦ ψευδοπροφήτου αὐτοῦ ὁριστικὴν νίκην τοῦ Χριστοῦ ἐπακολουθεῖ χιλιετὴς βασιλεία αὐτοῦ, παρεμπίπτουσα μεταξὺ τῆς κατασυντριβῆς τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τῆς συντελείας τῶν αἰώνων, ἥτις θὰ ἐπισφραγισθῇ διὰ τῆς δευτέρας παρουσίας, τῆς παγκοσμίου κρίσεως [γιὰ τοὺς ἰνδουϊστές, τῆς ἐλεύσεως τοῦ ἐναρκωμένου τιμωροῦ Κάλκι] καὶ τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ παντός [γιὰ τοὺς ἰνδουϊστές, μὲ τὴν ἐπάνοδο τῆς ἐποχῆς σάτια].

» χιλιετὴς βασιλεία δέον νὰ νοηθῇ πνευματικῶς, τοῦ ἀριθμοῦ μὲν χίλια ὄντος σχηματικοῦ [τὸ Σριμὰντ Μπαγκαβατὰμ λέγει τὸ ἴδιο γιὰ τὰ ἀντίστοιχα 10.000 χρόνια] καὶ μὴ ἐκλαμβανομένου κατὰ γράμμα, ἀλλὰ τῆς βασιλείας τοῦ Χριστοῦ πραγματοποιουμένης διὰ τῆς ἐν τῇ ἀνθρωποτητι ἐπικρατήσεως τοῦ Εὐαγγελίου.
»Ἐντεῦθεν νέα καὶ τελευταία ἀπόπειρα τοῦ Σατανᾶ κατὰ τῶν πιστῶν, εἰς τὴν ὁποίαν θὰ ἐπακολουθήσῃ τελικὴ κρίσις τοῦ κόσμου». Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς λέγει ἑρμηνεία ποὺ κάνει ἅγιος Πραμπουπάντα (1896-1977), τοῦ Σριμὰντ Μπαγκαβατάμ (8η ὠδή, μέρος πρῶτο, κεφ. 5ο, κειμ. 23, σελ. 161).

Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικὸ τῆς σημερινῆς ἐποχῆς τοῦ κάλι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μείωσι τῆς διαρκείας τῆς φυσικῆς ζωῆς ποὺ παρατείνεται μόνον τεχνιτῶς ἀπὸ τοὺς ἰατρούς, μἐ ἀντικατάστασι ὀργάνων στὰ νοσοκομεῖα -ὅπως ἀντικαθίστανται τὰ ἀνταλλακτικὰ αὐτοκινήτων στὰ συνεργεῖα- εἶναι σταδιακὴ πτώσις τῆς μνήμης, «ἀλτζαϊμεροποίησις» τῶν ὑπηκόων τῆς καπιταλιστικῆς κοινοβουλευτικῆς Ῥεπούμπλικας, ὡς καὶ γενικὴ πτώσις τῆς φυσικῆς ῥώμης

Παράδειγμα ἀλτζαϊμεροποιήσεως, δηλαδὴ ἀπωλείας μνήμης προϊούσας μορφῆς, ὑπῆρξε πρόεδρος Ῥέϊγκαν ἐνῷ παράδειγμα ἀνανεωμένου Φάουστ ἀπὸ τὸν Σατανᾶ, μὲ ῥὸζ προσωπεῖο, ἐκτεθειμένου σὲ πολυτελῆ αἴθουσα ἀμερικανικοῦ νεκροπομπείου, ὑπῆρξαν πρόεδρος Τζὼν Κέννεντυ καὶ πρόεδρος Μπὶλ Κλίντον. Ἀκόμη περιμένουμε τοὺς θεατρικοὺς συγγραφεῖς γιὰ νὰ στήσουν ἐπὶ σκηνῆς αὐτοὺς τοὺς αὐτοκρατορίσκους τῆς παραπαίουσας τελευταίας δυτικορωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας.

Οἱ γονεῖς θὰ σκοτώνουν τὰ παιδιά τους καὶ τὰ παιδιὰ τοὺς γονεῖς τους, ἀδιάφοροι περαστικοὶ θὰ βλέπουν συνανθρώπους τους νὰ δολοφονοῦνται στὸ πεζοδρόμιο [ὅπως σήμερα στὴν Ἑλλάδα ἐπὶ κυβερνήσεως Τσίπρα], τὸ χρῆμα θὰ εἶναι ἡ ὑπερτάτη ἀξία, «ὁ γάμος θὰ βασίζεται σὲ μία παροδικὴ ἕλξι, ὅσο κρατᾷ ἡ σεξουαλικὴ ἕλξις, καὶ γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ κανεὶς στὶς μπίζνες, θὰ χρειασθῇ νἀ ἐξαπατήσῃ τὸν ἄλλο» (Σριμὰντ Μπαγκαβατάμ, 12. 2. 3). Γιὰ τοὺς πολιτικούς, τὸ Μπαγκαβατὰμ (12. 2. 8) γράφει: «Αὐτοὶ οἱ (ἐκλεγμένοι) ἀδίστακτοι τραμποῦκοι, μετεμφιεσμένοι σὲ ἡγέτες, θὰ καταπιέζουν τὸν κόσμο».

Δημήτρης Κιτσίκης, 1η Ἀπριλίου 2018, Ῥωμαιοκαθολικὸ παρηκμασμένο  Πάσχα

(Μία  πολὺ πιὸ ἐκτεταμένη μορφὴ τοῦ παραπάνω ἀνασκευασμένου ἄρθρου, μὲ τίτλο, «Ἡ καπιταλιστικὴ κόλασις στὴν νέα χιλιετία καὶ οἱ Ἰνδικὲς Βέδες», εἶχε δημοσιευθῆ  στὸ τεῦχος 10, ἔτος Γ΄, χειμῶνος 1998-99, τοῦ τριμηνιαίου περιοδικοῦ μου, Ἐνδιάμεση Περιοχή).

60 comments:

 1. Oἱ Ἰνδοὶ εἶναι ζωντανὸ μουσεῖο ἤ μᾶλλον μνημεῖο τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας. Δὲν ὑπάρχει ἄλλος λαὸς ποὐ νἀ εἶναι περισσότερο ἀδελφός μας. Θὰ ἔλεγα μάλιστα ὄτι εἶναι ὁ πατέρας μας καὶ ἡ μητέρα μας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιὰ τοὺς Ἰνδοὺς καὶ τὴν θρησκεία τους πολὺ σωστὴ παρατήρησις,Κωσταντῆ. Γιὰ νὰ καταλάβῃ κανεὶς καλύτερα τὴν ἑλληνικὴ θρησκεία τῆς Ἀρχαιότητος καλὸν εἶναι νὰ μελετήσῃ τὴν ἰνδουϊστικὴ θρησκεία. Τὸ ἴδιο μὲ τὰ σανσκριτικά, τὸ ἴδιο μὲ τὰ ἰνδοευρωπαϊκά, τὸ ἴδιο μὲ τὸν Διόνυσο, τὸ ἴδιο μὲ τὸν θρύλο τῶν Ἀρίων. Κατὰ τοὺς ἀρχαίους ἕλληνες γεωγράφους ἡ Ἰνδία, ἠ πρό-ἀλεξανδρινὴ μάλιστα, ἦταν ἡ "νέα Ἑλλάς". Ἀκόμη καὶ γιὰ τὸν χριστιανισμό. Εἶχα παρατηρήσει στὸ πρωτότυπο τοῦ ἐδῶ ἀρθρου μου, τοῦ 1998, τὰ ἑξῆς: ""Ο βενεδικτῖνος πατὴρ Ἐμμανουήλ, σὲ ἕνα πρωϊνὸ περίπατο μὲ τὸν Πραμπυπάντα, παρετήρησε πὼς ὁ τελευταῖος εἶχε στὸ χέρι ἕνα κομποσκοίνι καὶ ἐπανελάμβανε τὴν ἀδιάλειπτη προσευχή, τὴν μάντρα, τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Πραμπουπάντα: τί σημαίνει ἡ λέξις Χριστός; -Π. Ἐμμανουήλ: Προέρχεται ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ Χριστὸς ποὺ σημαίνει χρισμένος, ἀλειμμένος. -Πραμπουπάντα: Γιὰ μᾶς ἡ λέξις Χριστὸς εἶναι ἡ ἑλληνικὴ παραλλαγὴ τοῦ σανσκριτικοῦ Κρίσνα. Στὴν Ἰνδία προφέρουμε συχνὰ Κρίστα γιὰ Κρίσνα".Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 2. υγ2, φτάνει πιὰ μὲ τὴν ἀστοτσιφλικάδικη συμμαχία ποὺ λυμαίνεται τὀν ῥωμαϊκὀ λαό. Καπηλεύονται ἀκόμα καὶ τὰ Πάθη τοῦ Κυρίου μὲ τὰ ποτὰ ποὺ σερβίρουν. Ὡς πότε, παλληκάρια, νἀ ζῶμεν στὰ στενά;

  ReplyDelete
 3. Στην Ελβετία η κατάστασις είναι δραματική.

  Από την στιγμή που το παιδί αρχίζει να περπατάει και να μιλάει αυτομάτως νοείται ως χωριστή μονάδα. Η οικογένεια παντελώς απούσα. Του δίνουν ένα κλειδάκι περασμένο στο λαιμό του, όταν φεύγει από το σχολείο και περπατά μόνο του για το σπίτι, στο οποίο μπάινει μέσα, πάλι μόνο του μέχρι να έρθουν οι γονείς του. Από τα 18 και πκέον ΔΥΣΤΥΧΩΣ από τα 16 τους, οι Ελβετοί έφηβοι φεύγουν-διώχνονται από το σπίτι, μένουν σε διαμερίσματα και ύστερα πιάνουν δουλειά για να τα πληρώσουν. Οι οικογένεια που πρακτικά δεν υπάρχει, όντας κατεστραμμένη, επνανενώνεται τελείως τυπικά κάθε γιορτή όπου ουδείς δύναται να εκτονωθεί συναισθηματικά δίχως να θεωρηθεί ψυχικά...άρρωστος. Ως αντίποινα τα παιδιά ποτέ δεν βλέπουν, πλην των εθιμοτυπικών ιορτών, τους γονείε τους όταν αυτοί είναι πλέον ηλικιωμένοι και ανήμποροι. Πεθαίνουν σε οίκους ευγηρείας ή στο νοίκι, εγκαταλελειμένοι από τους πάντες. Για να ανταλλάξουν μία κουβέντα πάνε στα καφέ όπου χαμογελούν αθώα σε αγνώστους θαμώνες...

  Ύστερα είναι κανείς να μην συμπαθεί τους Μουσουλμάνους οι οποίοι τιμούν την Οικογένεια σε όλο τον διάβα της ζωής των. Και ύστερα οι παραπάνω κατηγορούν τους Μουσουλμάνους ως...βαρβάρους! ΑΙΔΩΣ!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εδώ είναι το άλλο άκρο...αν είσαι μοναχογιός , η μάνα σου καταντά όπως η Φαίδρα με τον Ιππόλυτο...προτιμώ το Ελβετικό "μοντέλο" από το να γίνω μπούλης.Για τα ψυχικά τραύματα ξεπερασέ τα, υπαρχουν κ ψυχίατροι. Να ήξερες εμείς που μεγαλώσαμε σε "οικογενειακό περιβάλλον" πόσα έχουμε, έχει μαζέψει πολλά ο κουμπαράς όπως το λεγε η βάβω 'μ!

   Delete
  2. Τι λές μωρέ καταλαβαίνεις τί λέω;;

   Πού κολλάν τα δήθεν "ψυχικά τραύματα" τα οποία και να υπήρχαν εσύ και ο κάθε εκτός του περιβάλλοντός μου δεν δύναται να γνωρίζει;; Εάν είχα δε, τραύματα όχι απκά δεν θα υποστήριζα αλλά θα κατηγορούσα το Ελληνικό και Μεσανατολίτικο οικογενειακό μοντέλο και θα εξεθείαζα το πλήρως ατομιστικό Ελβετικό, όπως εσύ μόλις έκανες. Άρα μάλλον εσύ έχεις τραύματα όπως το παραδέχεσαι άλλωστε. Εγώ, όχι μόνον δεν έχω, αλλά νιώθω γυμνός δίχως τι ρίζες μου, οικογενειακές (βιολογικές) και Εθνικές (πολιτισμικές).

   Το να λες πράματα για την μάνα μου ή κάποιον στενό μου την στιγμή που δεν την γνωρίζεις (τυπικό γνώρισμα ελλαδιστανόβιου) αποτελεί ύβρη και συκοφαντεία. Ούτε έχεις γνωρίσει την μάνα μου ούτε τον πατέρα μου για να βγάλεις συμπέρασμα.

   Περί "μπούληδων" δε, οι μπούληδες παίζουν με μωρά και ύστερα το ανεβάζουν και στο ίντερνετ!

   Τέλος πάντων πάλι ξεφυγαμε από το θέμα. Το θέμα είναι ότι μία κοινωνία σαν την επάνω, βυθισμένη στον πλήρη ατομισμό, που είναι και το θέμα μας και συνεπάγεται διάλυση πλήρη των οικογενειακών θεσμών, δεν έχει μέλλον και ας έχει δομές, χρήμα, καινοτομία και ευγενές φυλετικό δυναμικό. Πεθαίνει. Ενώ μία που τιμά την οικογένεια, την Παράδοση και τον Συλλογικό Λόγο, όχι μόνον επιβιώνει, αλλά μεγαλουργεί.


   Δυστυχώς εγώ εδώ φιλοσοφώ και λαμβάνω απαντήσεις του τοπικού καφενείου ύστερα από 5 τσιπουράκια, 20 τσιγάρα και 10 παρτίδες ξερή! Ελλάδα η κατάντια σου!

   Delete
  3. Υ.Γ.

   Το να κατηγορείς όπως πλείστοι ελλαδο-βαλκανο-μαγκες την ανωτέρα γυναικεία Φύση, πολύ ανώτερη της ζωώδους ανδρικής της βαρβαρικής καφρίλας, που απαντάται στο πρότυπο της μάνας και παλαιότερα σε μητριαρχικές κοινωνικές δομές, κατά πολύ ανώτερες των μετέπειτα καταστροφικών ανδροκρατικών (βλέπε πόσο πιο ανεπτυγμένοι ήσαν οι Μινωίτες εν σχέσει με τους Μυκηναίους και πόσο ανωτέρα και εύρωστη η κοινωνία των πρώτων), αποδεικνύει το σημερινό άκρως βάρβαρο επίπεδο του μέσου αίλυνα.

   Σε πληροφορώ ότι εάν με κάποιον τρόπο ίσχυε η ατόφια Μητριαρχία και οι ικανότητες και δυνάμεις του αρσενικού αντί να φέρνουν συνέχεια την καταστροφή, λειτουργούσαν εποικοδομιτικά, η Ανθρωπότητα θα είχε περάσει σε άλλο επίπεδο πολιτισμού. Αλλά δυστυχώς ελάχιστοι κατανοούν τί εστί Μητριαρχία, ακόμη δε ξεχνούν ότι ο Χριστιανισμός βασίζεται σε μία Μητριαρχική οντότητα της απολύτου μητρικής αγάπης, την Παναγία. Το ίδιο ίσχυε στην αρχαιότητα με την θεά Αθηνά.

   Delete
  4. Αυτό ως απάντηση στην τελείως ηλιθία ερμηνεία της μητρικής αγάπης ως μπουλο-ποίηση του παιδιού!

   Με την ίδια σάπια λογική μπούληδες είναι και οι ιερείς και οι μοναχοί, η κοινωνία των οποίων βασίζεται σε αυτή την αρχέγονη μητρική αγάπη!

   Delete
  5. Δε καταλαβαινομαστε...και παρεξηγιομαστε...δεν αναφερθηκα στη μητερα σου και ποτε δε θα το κανα.Θελω να πω οτι στην εποχη που ζουμε στην Ελλαδα, εποχη παρακμης και απαξιωσης, και ὁ "θεσμός" της οικογένειας είναι καράβι στον ωκεανό που "μπάζει" από πολλές μεριές. Οσο για τις ρίζες, έλα να ζήσεις στη Ελλάδα και μετά θα θες να τρέξεις με 300 χιλιὀμετρα να τις ξεχάσεις διότι Έλληνας δε γινεσαι...ΚΑΤΑΝΤΑΣ !

   Delete
  6. Έτσι νιώθω και εγώ για τους Αθηναίους κυρίως διότι 5 εκατομμυρια να ζουν στο λεκανοπέδια αποτελεί έγκλημα! Πώς βα μην τρελαθούν;; Η επαρχία ευτυχώς είναι πιο ισορροπημέβη και πολύ πιο όμορφη. Και εγώ όταν συχνά γίνομαι δέκτης της γραικυλικής συμπεριφοράς, εύχομαι να τους καθαρίσει ο Ερντογάν.

   Πέραν αυτού όμως η Ελλάδα και δη η Ελληνική κουλτούρα, φυσικά όχι το κράτος, αλλά η Ψυχή, αποτελεί κληρονομιά μου και δεν την απαρνούμαι έχοντας εξαπωλήσει μύδρους κατά πλείστων Βορειοευρωπαίων κυρίως Γερμανών, Ολλανδών και Άγγλων όταν υβρίζουν την Ελλάδα ή μιλούν υποτιμητικά για αυτή. Την ίδια ώρα οι εγχώριοι Ελληναράδες που φέρονται σαν ζώα, στα επάνω ακούσματα θα κάναν χαρακίρι σκύβοντας τα κεφάλι στους Ευρωπαίους, όντας γλοιώδεις, ενώ τα αρνητικά της Δύσης ποτέ οι ελληναράδες δεν τα λένε. Ίσα-ίσα φανατικά την υποστηρίζουν και δη το στάτους κβο της και ας διαλύει αυτή τους ιδίους τους Λσούς της. Εγώ ποτέ δεν κάνω αυτό. Ίσα-ίσα έχω πει αυτά που γράφω εδώ πολλές φορές όπως και την πολύ χειρότερη μοίρα στην οποία βρίσκονται Γερμανοί, Ολλανδοί και άλλοι, λόγω του Ισλάμ και της πλήρους ανυπαρξίας της Παραδόσεως στο εσωτερικό τους.

   Όσο απαρνείται ο Έλληνας την Ορθοδοξία και τον φυσικό του χώρο, την Ε.Π. ή εάν θες τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, δυστυχώς τόσο θα βουλιάζει. Ελλάδα έρχομαι συχνά και έχω γνωρίσει ανθρώπους όλων των στρωμάτων και κινούμαι σε περιοχές που θεωρούνται πλούσιες. Αηδιάζω όσο δεν πάει με την τ΄σξη μου, την οικονομική. Ψυχικά με συγκινούν τα υγιή λαϊκά στρώματα ή άτομα οικονομικής ευμαρείας που χαίρουν μορφώσεως και πνεύματος. Συμπερασματικά πάντως μπορώ να πω ότι οι απόστρατοι, κυρίως του Ναυτικού και Αεροπορίας, μαζί με τους Μεσογειακούς ή Αλπικο-Μεσογειακούς φυλετικλα αποτελούν το πιο ευγενές Ελληνικό φυλετικό δυναμικό. Εν αντιθέσει οι Βαλκάνιοι Διναρικοί που απαντώνται κυρίως στα παρηκμασμένα λαϊκά στρώματα σε υποβιβαθμισμένες περιοχές και στην ορεινή επαρχία, με αηδιάζουν και αποτελούν σημαντικό παράγοντα τη τωρινής πτώσεως του πολιτισμού και της ισχύος εν Ελλάδι. Δηλαδή εν κατακλείδι, νιώθω κοντύτερα με τους γνησίους Έλληνες, όσοι φυσικά εξ αυτών δεν είναι εκφυλισμένοι με νοοτροπία Δυτικολάγνου (μικρο)αστού.

   Delete
  7. Οι Έλληνες στο εξωτερικό δυστυχώς θέλουν να ξεχάσουν ποίοι είναι και όλο υβρίζουν την Ελλάδα, την μισούν. Για αυτό κρατώ μικρό καλάθι για τους του εξωτερικού. Εάν ήμουν κυβέρνηση σε πολλούς "μάγκες" που βρίζουν την Ελλάδα χάριν της σαλατοποιημένης Αγγλίας, Γερμανίας και Σκανδιναυίας (κυρίως Σουηδίας), θα τους αφαιρούσα διαβατηρια και υπηκοότητες, να γίνουν άτομα δίχως κράτος. Εκεί να δίνεις "μαγκιά" που θα φανεί. Εντός ενός δευτερολέπτου θα σβήσει...

   Για αυτό δε, οι του εξωτερικού πληβείοι ψηφίζουν τα σάπια ελληνικά κόμματα και ύστερα διαμαρτύρονται για τις συνέπειες των ψήφων τους! Και την βρίζουν και την βυθίζουν περισσότερο.

   Προτιμω λοιπόν 1000 φορές τους σκίνχεντ της Χρυσής Αυγής, άτομα σαν τον Ρωμηό (και ας πιστεύουν ότι η Γη είναι επίπεδη) και τέλος φυσικά τον Στρατό μας και την αντίστοιχη διοίκηση. Δεν πιστεύω πάντως ότι η Χρυσή Αυγη δύναται να ανακτήσει την δύναμη που είχε το 2013. Είναι, σαν την Λεπέν στην Γαλλία, δεμένη χειροπόδαρα. Πολύ περισσότερο πιστεύω σε Στρατοκρατικό καθεστώς (που κατ΄εμέ λογικά θα έρθει μετά την επικείμενη Ελληνοτουρκική αναμέτρηση και θα είναι στα μέτρα του αντιστοίχου Αμερικανικού Στρατοκρατικού Τραμβικού καθεστώτος) παρά σε ένα καθεστώς οργισμένων μικροαστών τύπου Χρυσής Αυγής.

   Βλέπω περισσότερο Αποστολάκη παρά Μιχαλολιάκο.

   Delete
  8. "...τον Στρατό μας και την αντίστοιχη διοίκηση..."--Παλιέ, υπηρέτησες στα "ελληνικά στρατά" ; Μάλλον όχι, ή αν πήγες θα ήσουν στα πουπουλα. Διότι θα είχες κατανοήσει ότι είναι το "καλύτερο" σχολείο για το πως θα γίνεις άνθρωπος του συστήματος , δλδ λουφαρόδος, καλοπερασάκιας , ρουφιανάκος ,κλέφτης στο ΚΨΜ, αδειούχος , με μετάθεση δίπλα από το σπίτι σου... Βέβαια οι "αξιωματικοί" ευέλπιδες πρώτοι κ καλύτεροι σε αυτό το αίσχος, σε ένα στρατό ο οποίος έχει περισσότερες διοικήσεις από τον αμερικάνικο !!! (για να έχουν παράσημα,μισθούς,γαλόνια).Εμείς οι εκτος συστήματος σκοπιά, αγγαρεία, σύνορα, βρισίδια, κίνδυνος, κάναμε το σταυρό μας να γυρίσουμε ζωντανοί κ να μη σακατευτούμε. Λοιπόν, αρκετά με τις αλπικοδιναρικές θεωρίες και τον κάθε κουράδα στρατιωτικό κ άσε μας εμάς που ειμαστε πίσω να βγάζουμε το φίδι από την τρύπα.

   Delete
  9. Πάλι δεν κατάλαβες και λςς άλλα αντί άλλων.

   Τα παραπάνω ισχυουν διότι ακριβώς ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Στρατοκρατικό καθεστώς αλλά κοινοβουλευτικό κομματικό της ρεμούλας όπου όλο το κράτος, και συνεπώς και ο Στρατός, πέφτει θύμα της κομματοδουλείας και των μονιμάδων.

   Έπειτα, αναφέρθηκα στον Αποστολάκη και όχι στον κάθε καράβλαχο που συμπεριφέρεται λες και βόσκει γίδια. Ο Στρατός είναι πολύ παραξηγημένος για τον Έλληνα. Κοίτα και τον Ελβετικό Στρατό που πάνε κάθε χρόνο μέχρι τα 65 τους οι Ελβετοί και στελεχώνεται από το πλέον άρτιο και άριστο πνευματικό δυναμικό...

   Για αυτό σου λέω, δεν έχει νόημα να λες τα παραπάνω στα όσα λέω διότι ευρισκονται στο μήκος κύματος του παρόντος γραικυλιστάν και όχι μίας υγιούς Ελλάδος στην οποία ελπίζω και αποβλέπω εγώ.

   Όσο για την φυλολογία αποτελεί επιστήμη. Είσαι ελεύθερος και να την αρνηθείς. Πάντως από αλπικοδιναρικούς στελεχώνονται οι κάφροι που και εσένα σε αηδιάζουν και αυτό διόλου τυχαίο είναι. Όπως τυχαίο δεν είναι ότι η αφρόκρεμα του ΠΝ και δη της ΠΑ στελεχώνεται από διαφορετικό και ευγενές φυλετικό δυναμικό...

   Delete
  10. Επομένως ορθά η Ελβετική Φρουρά χρησιμεύει ως ο de facto Στρατός του Βατικανού. Περί υγιούς Ελλάδος στην οποία ελπίζεις και αποβλέπεις, εδώ δύσκολο να αλλάξει κάτι προς στη σωστή κατεύθυνση. Ισως στη μεθεπόμενη ζωή.

   Delete
 4. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι οι ινδοευρωπαϊκές θρησκείες συχνά απεικόνιζαν το Κακό ως γυναικεία ή θηλυκή μορφή όπως στον Ινδουιστικό Σατανά, την Θεά Κάλη ή την Λίλιθ στον Ιουδαϊσμό.

  Προ της καθόδου των ινδο-ευρωπαίων, οι θηλυκές θεότητες είχαν τελείως διαφορετική λειτουργία, μητριαρχικής φύσεως. Ενδιαφέρον αποτελεί αυτή η αντιστεοφή των θηλυκών μορφών προ και μετά της εμφανίσεως των ινδο-ευρωπαίων, τα πιστεύω των οποίων πέρασαν και στον Χριστιανισμό με την κατωτέρα γυναικεία φύση κσι τον ρόλο της ως μητέρα. Η μητριαρχία Μινωιτών και Σημιτικών φύλων (πλην Εβραίων) έβαζε συχνά γυναικείες θεότητες ισχύος και δυνάμεως στο λατρειακό επίκεντρο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ως πότε τα παραμύθια περί "ινδοευρωπαίων" ...

   Delete
  2. Τελείως άσχετο με το θέμα μας, το σχόλιό σου.

   Δεν κατάλαβες πώς χρησιμοποιώ τον όρο αυτόν εγώ στο σχόλιό μου.

   Ξαναδιάβασέ το μπας και καταλάβεις τί θέλω να πω.

   Delete
  3. Σωστα, εχεις δίκιο περί ινδοευρωπαίων...τραγουδουν ελληνικά ξένοιαστοι κ ερωτευμένοι.Κύριοι, καλές γιορτές. ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ! https://www.youtube.com/watch?v=ByBIet519rs

   Delete
  4. Πάλι δεν έπιασες το νόημα.

   Διάβασε τα αντίστοιχα άρθρα τοτ Ντούγκιν και θα καταλάβεις (λογικά) πώς χρησιμοποιώ εγώ την λέξη αυτή.

   Delete
 5. Γιαννης ΑποστολοπουλοςApril 1, 2018 at 6:54 PM

  Η σχεδόν πλέον καθημερινή παρέμβαση στα ελληνικά ΜΜΕ του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Πάιατ έχει αρχίσει να προβληματίζει τους Έλληνες αλλά και τους ξένους διπλωματικούς παρατηρητές που παρακολουθούν την κλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Οι δημόσιες παρεμβάσεις των προκατόχων του κυρίου Πάιατ ήταν μετρημένες στα δάχτυλα, αλλά εδώ και περίπου δύο μήνες ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα είναι πανταχού παρών με συνεντεύξεις, δηλώσεις ακόμα και με δημόσιες εμφανίσεις εκτός πρωτοκόλλου. Κ.Δημητρη μπορείτε να μας δώσετε την άποψη σας για το τι πιστεύετε εσεις ότι συμβαίνει?
  1.ΟΙ ΗΠΑ, τους συμφέρει ένα χτύπημα του Ερντογαν προς εμάς, και για ποιο σκοπό? Να τον εμπλέξουνε στο Αιγαίο και να τον φθείρουν λίγο λίγο βαζοντας εμας ως τους χρησιμους ηλιθιους?

  2.Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας μας προειδοποίησε αναφέροντας την καταστροφή της Σμύρνης όπως και ο κ. Μπαχτσελι. Αποκωδικοποιώντας κανείς τις δηλώσεις αυτές, από την μεριά της Τουρκίας, θεωρούν την Ελληνική στάση επιθετική, όπως το 1922, και μας στέλνουν μήνυμα προτρεπτικο. Οι Τούρκοι έχουν συμφέρον από μια σύρραξη στο Αιγαίο?

  3.Ο Κ. Καμμένος από την Αρμενία προειδοποίησε τους Τούρκους, ότι στην Οθωμανια το 1821 οι Τούρκοι έχασαν. Που στηρίζετε η αναλογία αυτή σήμερα αφού δεν πρόκειται περί δικής μας εξέγερσης?

  4.Εμεις υποθέτουμε ότι οι Τούρκοι είναι επιθετικοί αφού, στην ουσία λέμε ότι οι Τούρκοι « γκριζάρουν» το Αιγαίο. Είναι έτσι? Το γκριζάρουν η είναι επικοινωνιακο κόλπο για εσωτερική κατανάλωση?

  5.Τις ΗΠΑ πως τις συμφέρει ένα επεισόδιο Ελλάδας- Τουρκίας στο Αιγαίο? Σε περίπτωση που ξεφύγει από τον έλεγχο τους (spill over) όπως και με το πραξικόπημα που δεν τους βγήκε και αναγκάστηκαν από τότε να «νταντεύουν» τον Ερντογαν για να τον καλμάρουν, τότε τι γίνεται?

  Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 6. Πρὸς τὴν σωστὴ κατεύθυνσι οἱ παρατηρήσεις σου Γιάννη. Ἡ γνώμη μου εἶναι ὅτι οἱ ΗΠΑ θέλουν νὰ ῥίξουν τὸν Ἔρντογαν ποὺ τὸ ξέρει καὶ δρᾷ ὡς μελλοθάνατος ποὺ εἶδε πρὸ δύο ἐτῶν τὸν θάνατο μὲ τὰ μάτια του καὶ τώρα, ὡς κτυπημένος ταῦρος στὴν ἀρένα δὲν φοβᾶται τίποτα. Ἔχει μεγαλεῖο ἡ ἀπεγνωσμένη προσπάθειά του νὰ παραμείνῃ ζωντανός, καὶ ποιὸς ξέρει; Ὁ Τράμβιος ἐζήτησε νὰ ἀντικατασταθῇ ἀπὸ τὴν Γαλλία στὰ συριακὰ σύνορα ὥστε νὰ ἐπικεντρωθῇ στὸ Αἰγαῖο καὶ Κύπρο. Σπρώχνει τὴν Ἑλλάδα σὲ πόλεμο μὲ τὴν Τουρκία ποντάροντας σὲ ἑλληνικὴ νίκη καὶ ὁ Ἔρντογαν δὲν ἔχει ἄλλη λύσι παρὰ νὰ παίξῃ τὸ παιχνίδι αὐτὸ μήπως καὶ τελικὰ νικήσῃ. Πάντως δὲν ἔχει ἄλλη ἐπιλογή.Γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὸ 1976 ὑπάρχει μεγάλη πιθανότητα πολέμου στὸ Αἰγαῖο, ἐνῷ δἐν ὑπῆρχε ποτὲ ἐνωρίτερα, οὔτε μὲ τὸ Σίσμικ, οὔτε μὲ τὰ Ἴμια. Πάντως ἡ άναμέτρησις θὰ γίνῃ πρὸ τῶν τουρκικῶν ἐκλογῶν.Δημήτρη Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. 1. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει στρατοκρατικό καθεστώς κατά τη διάρκεια και ύστερα από τον επικείμενο πόλεμο;;

   2. Οι Κύπριοι έχουν κάποια ελπίδα επανακτήσεως τμήματος των Κατεχομένων;;

   Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

   Delete
 7. Γιαννης ΑποστολοπουλοςApril 1, 2018 at 10:32 PM

  Γνώμη μας κ. Δημήτρη είναι πως το μεγαλείο σχεδόν πάντα πραγματώνεται μέσα από την απόγνωση, οι δυο εννοιες είναι σε βαθύτατη διαλεκτική σχέση.
  Ο Ερντογαν έχει και την ίσως παθητική στήριξη της Ρωσίας, η ίσως εδώ κάνουμε λάθος, ίσως δεν την έχει γιατί και οι Ρώσοι θα θέλουνε να τον βγάλουν και εκείνοι από τη μέση? Εκτός αν οι Ρώσοι στηρίξουνε ανοιχτά των Ερντογαν, και οι Αμερικανοί εμάς, δηλαδή έχουν έρθει τα πάνω κάτω.
  Εμεις ένα είναι σίγουρο ότι θα παίξουμε τον ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου και θα θυσιαστούμε για τα σχέδια των Αμερικανών διαμελισμού της Τουρκίας. Για ετούτο ο Γιλντιριμ μίλησε για το 22, (επίθεση κατά της Τουρκιάς και καταστροφή) ενώ ο κ. Καμμένος μίλησε για 1821 και διάλυση της Οθωμανιας. Τα λογια των πολιτικών δεν είναι καθόλου τυχαία. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Προς τί η κλάψα Γιάννη;;

   Το παιχνίδι είναι έτσι εδώ και 200 χρόνια. Να μην παίξεις δεν γίνεται. Οπότε εσείς εκεί κάτω, ρουφήξτε τις μύξες σας και σοβαρευτείτε, ιδίως η νεολαία. Σταματήστε τους εκφυλισμούς, τους ζήλειες, το κουτσομπολιό και τις μιζέριες ο ένας με τον άλλον και ανοίξτε τα μάτια σας.

   Τί πα να πεί "ίσως, ίσως, ίσως". Με τον τρελό απέναντι οφείλουμε να παρακαλάμε για πόλεμο όχι να κλαίμε που θα γίνει! Μονάχα με ένα τέτοιο σοκ μεγατόνων ίσως καταφέρει και ανανήψει ο ασθενής, δηλαδή το ελλαδιστάν. Η κοναδική μας ελπίδα αναγεννήσεως του κρατιδίου μέσα από Στρατοκρατικό καθεστώς είναι ένας Ελληνο-τουρκικός πόλεμος.

   Τέλος ποιό μεγαλείο;; Το μεγαλείο του ντονερατζή και του κουτοπόνηρου!;; Κανένα μεγαλείο δεν υπάρχει στους Ερντογανικούς τυρόγαλους παρά μόνον σε αντίστοιχους αθλίους όπως το Πακιστάν και την Σομαλία, τους φίλους του Ερντογάν. Έχει βυθίσει όλο τον λαό στην μισαλλοδοξία, την μιζέρια και την φτώχεια ενώ αυτός και τα κολλητάρια του έχουν βγάλει πολλά εκατομμύρια στο εξωτερικό.

   Υ.Γ. Έχεις σκεφθεί ότι ο Πούτιν θέλει τον Ερντογάν εκτός ΝΑΤΟ για να τον διαλύσει και να αποδυναμώσει το ΝΑΤΟ;;

   Delete
  2. Και πριν αρχίσετε τα Ερντογανικά μοιρολόγια και κλάματα μιλήστε με έναν του ΠΝ (εάν φυσικά έχετε την πολυτέλεια αυτή) ή του Στρατού γενικά και θα μάθετε ότι μάξιμουμ 7 ημέρες αντέχει ο Ελληνικός στρατός διότι έχει έλλειψη σε καύσιμα και σε παραγωγή υλικών.

   Οπότε στην μία εβδομάδα θα επέμβουν οι Αμερικανο-Γάλλοι.

   Και συγχαρητήρια στον Μακρόν. Αποδεικνύεται πολύ πιο μάγκας και αρ...δάτος από όλα τα παρτάλια, Σαρκοζύ, Ολλάντ μέχρι Λεπέν και Μελανσόν. Θα μείνει ως κοινοβουλευτικός δικτάτωρ για πολύ επάνω. Ο Γάλλος Πινοσέτ.

   Delete
  3. Γιαννης ΑποστολοπουλοςApril 2, 2018 at 3:55 PM

   Κ.Δημητρη ο Παλιος διέπετε από μια διάθεση « ξερολισμου» και δεν επιδεικνύει σημάδια διαλεκτικής σκέψης στα κείμενα του, τουθοπερ σημαίνει πως είναι μακριιά από το πνεύμα της ενδιάμεσης περιοχής και οφείλετε να τον εγκαλέσετε εις την ακαδημαϊκή/διανοητική τάξη ν..!!! Ακουσον ακουσον ο Μακρον ο άνθρωπος των τραπεζιτών μέγας κοινοβουλευτικος ανήρ…!! Θάλασσα τα έχει κάνει ο ευγενής νέος, παραταυτα εμείς δεν τον καταδικάζουμε για αυτά του τα σχόλια, καθώς και εμείς προσωπικά, όπως πιστεύουμε και πολύς άλλος κόσμος, βρισκόμαστε σε μια ζάλη και σε μια πνευµατική θολούρα με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

   Delete
  4. Ἐγώ, Γιάννη, ὅταν ἤμουν στὴν ἡλικία τοῦ Παλιοῦ ἐνόμιζα ὅτι τὰ ἤξερα ὅλα. Χρειάζεται πολὺς χρόνος γιὰ νὰ γίνῃς Σωκράτης καὶ νὰ δηλώσῃς ὅτι τὸ μόνο ποὺ γνωρίζεις εἶναι ὅτι δὲν γνωρίζεις τίποτα. Τὸν Παλιὸ τὸν γνωρίζω προσωπικὰ καὶ τὸν ἐκτιμῶ. Μὲ τὸν καιρὸ θὰ ὡριμάσῃ.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  5. Εχει πλάκα που στο εδώ ιστολόγιο αν και η διαλεκτική αποτελεί κεντρική ιδέα τρόπον τινά, ουδείς πλην του Καθηγητού, την κατέχει.

   Το ότι από την στιγμή που βγήκε στην εξουσία αναβάθμισε τον ρόλο της Γαλλίας, αρχίζει παίζει δυναμικά και πράττει, κάτι που ΟΥΔΕΙΣ πρόεδρος έκανε στην Γαλλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ΔΕΝ αναιρεί φυσικά το ότι είναι άνθρωπος των τραπεζών. Σου είπα εγώ ότι δεν είναι;; Χελόου! Είπα ότι είναι ο Γάλλος Πινοσέτ όχι ο Γάλλος Περόν. Τον ονόμασα κοινοβουλευτικό δικτάτορα διότι αυτό είναι. Ο καλλίτερος ορισμός του ακροδεξιού. Άλλοι λοιπόν τα κάνουνε σαλάτα Γιάννη που άλλα γράφω και άλλα διαβάζουνε!

   Τέλος ό,τι είπα για Μελανσόν και Λεπέν, το εννοώ. Πρόκειται περί παρταλίων, που περιμένουν σαν κατακαημένοι με τα ψηφαλάκια και τα σημαιάκια των καρναβαλιών να κάνουν επάνασταση! Ε ρε γλέντια! Τα είδαμε και με τον Τράμπα. Ο Τράμπας διοικεί ή τον διοικούν οι νεοσυντηρητικοί Στρατηγοί, το εγχώριο Κεφάλαιο και οι στρατιωτικές βιομηχανίες των ΗΠΑ;; Πόσα κατάφερε ο "φωτεινός μας ηγέτης" να κάνει πράξη από όσα είχε στην προεκλογική του εκστρατεία;; Ελάχιστα και αυτά με μεγάλο τίμημα, να δώσει τεράστιες εξουσίες στους Νεοσυντηρητικούς και τον Στρατό. Από την στιγμή που βγήκε επάνω ούτε μία νίκη δεν έχουν οι Ρεπουμπλικανοί ακόμα και σε φουλ Συντηρητικές πολιτείες σαν την Αλαμπάμα κέρδισαν οι Δημοκρατικοί. Ξέρεις τί νίλα μαίνεται να πάθει στις εκλογές που έρχονται όταν και κινδυνεύουν οι Ρεπουμπλικανοί να χάσουν σημαντικές έδρες στην Γερουσία και αλλού;;

   Σταμάτα λοιπόν να μου κάνεις τον δάσκαλο, όπως κάναν και άλλοι εδώ σχολιαστές πριν από εσένα, λες και η ηλικία αυτομάτως φέρνει την σοφία, και παρακαλώ να διαβάζεις αυτά που γράφω και όχι αυτά που ΦΑΝΤΑΖΕΣΑΙ ότι γράφω.

   Delete
  6. Σου φαίνεται ότι τα κάνω θάλασσα διότι δεν φοβάμαι να παραδεχθλω και τον χειρότερο εχθρό μου. Στην περίπτωση αυτή, τον Μακρόν. Ό,τι κάνει κάποιος σωστό, το λέω, δεν φοράω παρωπίδες.

   Delete
  7. Υ.Γ. 2

   Φτυσμένους θα μας είχε ο Τράμπας ή τουλάχιστον σε δεύτερη μοίρα, εάν δεν ήθελαν πρώτον οι νεοσυντηρητικοί και δεύτερον οι Ισραηλινοί, να καθαρίσουν τον Ερντογάν και να τον καθαιρέσουν. Εάν εξαρτόταν το όλο πράγμα από αυτόν, κώλος και βρακί θα είχε γίνει με τον Ερντογάν, όπως και ήταν όταν οι δυο τους συναντήθηκαν. Έχεις δει να έχει κάνει ο Τράμπας μία έστω μία καταδικαστική δήλωση κατά του Σουλτάνου από τότε που βγήκε επάνω;; Λέξη δεν έχει πει. Μονάχα ο Νετανιάδου αντιδρά, διότι αυτός και οι νεοσυντηρητικοί ελέγχουν τον "φοβερό ηγέτη" Τράμπα. Οι καλλίτεροι φίλοι θα ήσαν Τράμπας και Ταγίπ. Διαγωνισμό θα κάναν με τον Πούτιν ποίος τα έχει καλλίτερα με τον Ερντογάν.

   Delete
  8. "... Ό,τι κάνει κάποιος σωστό, το λέω, δεν φοράω παρωπίδες."Εσυ κ ο Νικος ο Αλέφαντος.

   Delete
  9. Απάντηση στον "Γιάννη Αποστολόπουλο" υπέρ των λεγομένων μου για τον Μακρόν από την εγκυρότατη για στρατιωτικά θέματα ιστοσελίδα "Πτήση και Διάστημα":

   "Μήπως ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ο νέος ισχυρός ηγέτης που λείπει από την Ευρώπη;"

   https://www.ptisidiastima.com/could-macron-become-eu-s-next-powerful-leader/

   Απάντηση: Ναι, είναι! Οι έμφυτες ικανότητες ενός ατόμου, ιδίως όταν χαίρει ευγενούς φυλετικού υποβάθρου, σαν τον (Βορειο)Ατλαντοειδή με Διναρική επίδραση, Εμμανουήλ Μακρόν, ΔΕΝ έχουν καμία απολύτως σχέση με την ηθική του πυξίδα. Ναι, ο Μακρόν δουλεύει για τον Διάβολο. Αυτό όμως σε καμμία περίπτωση δεν τον καθιστά γελοίο, τσαρλατάνο ή ανίκανο. Ίσα-ίσα αποτελεί άτομο με ικανότητες και ηγετισμό ο οποίος μετά την εκλογή του σε πρόεδρο της Γαλλίας, και έχων κοινοβουλευτική απόλυτη πλειοψηφία, έχει εξελιχθεί σε ολοκληρωτικό κοινοβουλευτικό ηγέτη, των αστών μεν, αλλά ηγέτη, ο οποίος προσέδωσε και πάλι ατην Γαλλία πρωταγωνιστικό ρόλο στα παγκόσμια τεκταινόμενα και αναβάθμισε κατά πολύ τον ρόλο της εντός της Ε.Ε., ιδίως ως την πιο ισχυρή στρατιωτικά δύναμη στην Ένωση. Η σχέση Γαλλίας-Γερμανίας από σχέση ακολούθου-Λόρδου τείνει πλέον να μετατρεπεί σε δυαρχία εντός της Ε.Ε.

   Πόσοι λίγοι έχουν αναγνωρίσει τα παραπάνω;; Ελάχιστοι. Και κάποιοι ποντάρουν ακόμα στην Λεπέν! Μόνον να γελάσει μπορεί κανείς. Εάν σε έναν ολοκληρωτικό σαν τον Μακρόν αντιπαραβάλεις τους λεκτικούς Ρομαντισμούς της Μαριόν που πιο πολύ τον γέλωτα παρά τον θαυμασμό προκάλεσαν (λόγω προφοράς), καταλαβαίνεις ότι ο Μανώλης παίζει σε γήπεδο δίχως αντίπαλο, βάζοντας γκολ...από τα αποδυτήρια!

   Αυτό ακριβώς! Τίποτ΄ἀλλο!

   Delete
  10. *αναφέρομαι στην πολύ πρόσφατη ομιλία της νεαρής στην CPAC.

   Delete
  11. Υ.Γ.

   Το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα κάλλιστα μπορούσε να πετύχει αλλά δυστυχώς δεν είχε ούτε μυαλό ούτε σχέδιο ούτε άτομα ικανά και από το 2008 και μετά με τα τοξικά ομόλογα, την φτωχοποίηση, την εισροή μεσανατολικών μαζών λόγω των Αμερικανικών πολέμων περιφερειακά της και λόγω του διεθνισμού και οικονομισμού, η Ευρώπη θα λάβει για 2η φορά σε 100 χρόνια δευτερεύοντα ρόλο στα παγκόσμια τεκταινόμενα ως κολαούζος της Ρωσίας και των ΗΠΑ, αφού προηγουμένως είχε αποτύχει να την ενώσει ο Φασισμός.

   Ελάχιστοι μόνον σαν τον Schröder είχαν μυαλό αλλά "παραδόξως" φύγαν από το προσκήνιο χάριν παρταλίων σαν τον Γιούνκερ(!), της Μέρκελ(!!) και του...Σούλτσ(!!!).

   Delete
  12. Φέρνω τον Schröder ως παράδειγμα μόνο και μόνο για το ότι είχε φιλική προς την Ρωσία στάση και ακόμα έχει, όπως είχε και ο Σόιμπλε. Δεν είχε αντιρωσική μανία σαν την Μέρκελ. Πέραν αυτού, το ότι αποτελεί το "καλλίτερο" παράδειγμα εντός χειρίστων αποδεικνύει την μεγάλη έλλειψη της Ευρώπης εδώ και πολλά χρόνια σε ικανά ηγετικά άτομα.

   Delete
 8. 1. Πολλοὶ εἴμεθα παντελῶς ἄσχετοι, λόγωι τοῦ 1821 καὶ τοῦ χωρισμοῦ τῶν πληθυσμῶν ποὺ φτάνει μέχρι σήμερα, ἀπὸ μωαμεθανισμό. Προσωπικὰ μὲ ἐνδιαφέρει πολὺ ὁ μωαμεθανισμὸς σὰν ἀντίδραση στὸν καισαρισμὸ τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὴν χρήση τοῦ Ἱδρυτοῦ της σὰν Αὐτοκρατορικὸ σύμβολο καὶ στόχο τὴν ἐπιβίωση τοῦ ῥωμαϊκοῦ κράτους στὴν χριστιανικὴ ἐποχή.
  2. Οἱ πρέσβεις καὶ πρόξενοι Μεγάλων δυνάμεων εἶναι πόλοι ἐξουσίας στὴν Ἑλλάδα ἤδη πρὶν τὸ 1821. Τὀ κακὸ ξεκινάει ἐπί... Κομνηνῶν. Ἀντιπροσωπεύουν τὰ ἐμπορικὰ συμφέροντα τῶν δραστηριοποιούμενων στὀν ῥωμαϊκὸ περίγυρο Φράγκων ἐμπόρων.
  3. Ὁ Γιῶργος Δελαστἰκ εἶχε προειδοποιήσηι ὅτι ἐπὶ Τρὰμπ μπαίνουμε ξανὰ σὲ ἐποχὴ Βὰν Φλὴτ μὲ ἄξονα τὸ τριπλὸ προτεκτορᾶτο Αἴγυπτος-Ἰσραήλ-Ἑλλάς.
  4. Ἀνεξάρτητο ἑλληνικὸ κράτος σημαίνει ἐξάρτηση καὶ ταὔτιση μάλιστα μὲ κάποια Μεγάλη Δύναμη. Μόνο ἕνας τρόπος ζωῆς ἄνευ κράτους θὰ μᾶς ἀπαλλάξηι ἀπὸ τοὺς Φράγκους. Καὶ ἐδῷ ἡ Ἀνατολἠ εἶναι δασκάλα καὶ ἐμεῖς ἱερουργοί.
  5. Ποτὲ στὸν αἰῶνα τὸν ἄπαντα δὲν θὰ γίνηι ἡ Ἑλλάδα τελείως φράγκικη, ἐκτὸς καὶ ἄν διωχθοῦμε σὰν τοὺς Ἑβραίους ἀπὸ τἠν Ίουδαῖα, πρᾶγμα ποὐ ἔχει ἀρχίσηι νἀ μπαίνει σὲ ἐφαρμογή.
  6. Ἡ λαπαδωσύνη καὶ τὸ χαμηλὸ φρόνημα τοῦ ἑλληνικοῦ λοῦ εἶναι ἐσωτερικὴ ἀντίσταση ἂ λὰ Γκάντι στὸν μισητὀ βλαχολεφτᾶ Εὐρωπαῖο. Ἕλληνες καἰ Ίνδοἰ ἔχουν πολιτισμὀ ἐσωτερικὸ ἀνώτερο ἀπὸ χιλιάδες χρόνια τῆς βράκας τῶν νεόπλουτων Δυτικῶν. Εἴμεθα ἔθνος νεόπτωχο! Γιὰ αὐτὸ οἱ πράκτορες τῶν ξένων δυνάμεων ἐπιστρατεύουν λοῦμπεν στοιχεῖα καὶ τὰ ὁπλίζουν μὲ θώρακες καὶ περικνημῖδες, γιὰ νὰ ἐκβιάσουν τοὐς Ἕλληνες φιλήσυχους πολῖτες στὸ νὰ ἐγκρίνουν τὀ πλιάτσικο ποὺ ὀργανώνουν ἐτησίως οἱ Φράγκοι.

  ReplyDelete
 9. ..υγ. καἰ κάτι βασικό. Μέχρι ΚΑΙ τὸν Εὐριπίδη, οἱ Ἕλληνες βρίσκονταν σὲ μεγάλη ἐπαφὴ μὲ τὴν Ἀνατολή. Στὰ χρόνια τοῦ Ἀλεξάνδρου φτιάχτηκε ὁ σημερινὀς νοσταλγικὸς ἑλληνισμός, μὲ ἐπίκεντρο τὰ τεχνικὰ ἐπιτεύγματα τῶν κλασσικῶν. Ὅμως ὁ πραγματικὀς ἑλληνισμὀς ἀκολουθεῖ μιὰ γραμμὴ ποὺ περνάει κάτω ἀπὸ τοὺς Ἀλεξανδρινούς, ἀγκαλιάζει τὸν Χριστιανισμὸ καὶ βρίσκει τὸν ἀδελφό του στοὺς λαοὺς τῆς Ἀνατολῆς. Αὐτὸ ποὺ προβάλλουν σὰν ἑλληνισμὸ οἱ Φράγκοι εἶναι ἕνα ἄδειο καρότσι ἐπιχρυσωμένο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έτσι είναι.

   Ειδικά οι Πέρσες και οι αραβόφωνοι του Λιβάνου μαζί με τους Αιγυπτίους.

   Delete
 10. Yγ2. Θἀ σᾶς δώσω ἕναν ὁρισμὸ τοῦ ἑλληνισμοῦ ποὺ εἶναι νμίζω ἀρκετἀ ἀκριβῆς. Ἑλληνισμὸς εἶναι ὁ διάλογος μεταξὺ τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν καἰ τῶν ἀνατολικῶν λαῶν μὲ στόχο τὴν ἑνοποίησή τους. Δὲν μπορῶ νὰ σκεφτῶ ἄλλον ὁρισμὀ ποὺ νἀ μὴν ὑπάγεται στὸ μιμητικὀ ΕΛΛΗΝΙΖΕΙΝ, μιλῶ-κάνω σὰν Ἔλλην.

  ReplyDelete
 11. Υγ3 Ἀνἠρτησα τἠν ἑξῆς ἐρώτηση στὸ ἀγγλόφωνο διαδίκτυο Is the hatred towards Turks being imposed on Greeks by USA agents and funds? https://www.quora.com/Is-the-hatred-towards-Turks-being-imposed-on-Greeks-by-USA-agents-and-funds

  ReplyDelete
 12. Κωσταντῆ, στὸ ἀγγλόφωνο τμῆμα τοῦ μπλόγκ μου δὲν βλέπω κανένα ίδικό σου σχόλιο. Σὲ πιὸ ἀγγλόφωνο διαδίκτυο ἀναφέρεσαι;Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 13. Ὑπάρχει ἕνας ἱστότοπος, Quora ὁνομάζεται, στὸν ὁποῖο θέτεις ἐρωτήσεις καὶ σοῦ ἀπαντοῦν οἱ ὑπόλοιποι ἀπὸ διάφορες χῶρες καὶ ἐθνικότητες. Καὶ ἀπαντᾷς καὶ ἐσύ. https://www.quora.com/

  ReplyDelete
 14. Δεν έχουμε αναφέρει 2 συμσντικά γεωπολιτικά γεγονότα:

  1. Την εκκαθάριση της περιοχής Δαμασκού από τους τζιχαδιστές χάριν στις δυνάμεις του Άσαντ και τους συμμάχους τους, Ρώσους και Ιρανούς. Τώρα ουδείς δύναται να πλήξει τον Άσαντ αφού δεν μπορεί να χτυπήσει πλέον την πρωτεύουσά του. Ο Άσαντ έχει ντε φάκτο κερδίσει τον πόλεμο κατά των τζιχαδιστών ανταρτών. Μία κατάρρευση επί αυτού του Ερντογάν θα συνέφερε τα μέγιστα τον Άσαντ καθώς η μεγάλη Τουρκική υποστήριξη στους τζιχαδιστές στα Βόρεια και Βορειοδυτικά, θα έπαυε, αφήνοντας την Συρία, διχοτομημένη σε Ασαντικό και Κουρδικό κομμάτι.

  2. Την προβολή όλο και πιο φανερά του Κίμ Γιόνγκ Ούν ως αρχηγό όλης της Κορέας. Η τελευταία του φωτογράφιση με Νοτιοκορεατικά μουσικά μοντέλα, ψυχολογικά τον προβάλει ως Ηγέτη ολοκλήρου της νήσου.

  ReplyDelete
 15. Φοβᾶμαι μήπως πόλεμος Ἑλλάδος-Τουρκιας γινηι ἄν πέσηι ὁ Ἐρντογὰν καὶ ὄχι ἄν δὲν πέσηι. Μπορεῖ νὰ φαίνεται ἀσημαντο, ἀλλὰ ἐγὼ δὲν ξεχνῶ ὅτι ὁ Βαρθολομαῖος τὸν εὐλόγησε οὐσιαστικά. Μπορεῖ νὰ λέει ὅ,τι θέλει ὁ Ἕλλην, συήθως δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ κάνει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. μικρος στρατιωτηςApril 3, 2018 at 6:13 AM

   Μπορει και να γινει για να πεσει ο Ερντογαν,το οποιο ειναι και το χειροτερο. Εχω την αισθηση οτι οι δυο χωρες ως "αντιπαλες" κινουνται παραλληλα γυμναζοντας η μια την αλλη(ηθικα και πολιτικα). Πιστευω οτι η παραμονη του Ερντογαν και αυξηση της πιεσης στην Ελληνικη πλευρα θα επιφερει αλλαγη καθεστωτος στην Ελλαδα και παυση της παρακμης, δηλαδη εν τελει θα ειναι οφελιμη εαν οι Ελλαδιτες μαθουν να εκτιμουν τις κακουχιες τους και τον εχθρο τους και παψουν να φθονουν και να βριζουν. Πιθανη επικρατηση δυτικογενων στοιχειων ,ενδεχεται να βυθισει τη Τουρκια στη δυτικη σηψη και φυσικα η δικη μας η πλευρα εχοντας πλεον τη πολυτελεια θα αφεθει εντελως στον υπανθρωπισμο.

   Delete
  2. Ποκύ σωστός ο μικρός στρατιώτης.

   Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος διότι ελπίζω ο Αποστολάκης να γίνει νέος Παπαδόπουλος και να αναλάβει ο Στρατός να στήσει ένα καθεστώς τύπου 21ης Απριλίου για να γλιτώσει την Ελλάδα από διάλυση. Δεν υπάρχει κανείς Μεταξάς δυστυχώς να κάνει μία νέα 4η Αυγούστου. Η τελευταία ελπίς για κάτι τέτοιο έσβησε το 2013.

   Delete
  3. μικρος στρατιωτηςApril 4, 2018 at 8:53 AM

   Μακαρι

   Delete
 16. Υγ. Οἱ Ἕλληνες εἴμαστε ῤαγιᾶδες παντοῦ, στὰ Πανεπιστήμα, στὶς σχέσεις μας, παντοῦ βρὲ παιδί μου. Καταλάβατε τι κάνουμε; Προσκυνᾶμε ΚΑΙ τὸν Ἐρντογὰν ΚΑΙ τοὺς δυνάμει ἐχθρούς του γιὰ νὰ τὴν βγάλουμε καθαρή. Καὶ αύτὸ τὸ λέμε πολυδιάστατη ἐξωτερικὴ πολιτική...

  Τὸ σύνθημα εἶναι ἁπλὸ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ. Τὸ ἴδιο ἰσχυει καὶ γιὰ τὶς θρησκεῖες. Ἅμα πιστευεις άπὸ φόβο, λατρεύεις εἴδωλα. Καὶ εἴδωλα εἶναι πολλὲς ἀπὸ τὶς ψευτοεπιστημονικὲς ἐξηγήσεις, λ.χ. τῆς ἀντίθεσης μητριαρχιας (Μπαχόφεν) καὶ πατριαρχίας, διότι πᾶμε τώρα καὶ ἀναλύουμε τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα τῶν πεθαμένων καὶ δὲν ξέρουμε τί μᾶς γίνεται, πρίν πεθάνουμε, θρησκευτικῶς. Οἱ Ἰνδοὶ ξέρουν πολὺ καλύτερα τί τοῦς γίνεται καὶ ἄς τοὺς κοροἰδεύουμε ποῦναι ξυπόλητοι.

  Ὁ κόσμος εἶναι ἕνα μὲ τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου. Αύτὸ εἶναι τὸ μύνημα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ὅταν ἡ ψυχὴ εἶναι σκλαβωμένη, εἶναι ὁ κόσμος σκλάβος, ὅταν εἶναι ἐλεύθερη εἶναι καὶ ὁ κόσμος. Πότε εἶναι ἐλεύθερη ἡ ψυχή - ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ.

  Νὰ σταματήσουν, λοιπόν, τὰ παραμύθια περὶ τουρκικῆς ἐπιθετικότητος καὶ νὰ δοῦμε τί συμβαινει. ΑΚΡΙΒΩΣ ἐπειδὴ ὁ Ἐρντογὰν δὲν ἔχει ἀνοίξηι μέτωπο μὲ τὴν Ἑλλάδα, μπῆκαν οἱ δικοί μας καὶ δημιουργοῦν τριβὲς γιὰ νὰ σταθῇ κάπως ὁ καταπιεστικὸς μηχανισμὸς τῆς ἐθνικοφροσύνης, ποὺ σὰν δὲν ντρεπόμαστε, νὰ ἀναμασᾶμε τὰ περιεχόμενα τῶν σχολικῶν ἐορτῶν τοῦ δημοτικοῦ...

  alea jacta est. Καμία ὑποχώρηση στὴν παραμικρὴ λεπτομέρεια, γιὰ Θεὸ ἤ Δάβολο. Ἡ κοινωνία πρέπει νὰ καταρρεύσηι. Ζήτω ὁ Ἄνθρωπος. Τ´ωλεγε ὁ Ἰησοῦς - ὁ Υιὸς τοῦ Ἀνθρώπου, δηλαδὴ ὁ Ἄνθρωπος, Καὶ ὕστερα λένε πὼς δὲν εἶναι οὐμανισμὸς ὁ Χριστιανισμός.....

  Ὁ ἐθνικισμὸς εἶναι δουλεία.

  ReplyDelete
 17. ...μέσα στὴν σύγχυσή τους, μερκοὶ φλογεροὶ νέοι Ἱερολοχαχῖται θέλησαν μὲ τὸ 1821 νὰ λευτερωθοῦν. Ὅμως οἱ περισσότεροι ἄλλο θέλανε.

  Θέλανε νὰ κάνουνε κουμάντο. Νὰ γίνυνε Χαλίφηδες στὴν θέση τοῦ Χαλίφη. Κα`ἀκόμα αὐτὸ θέλουνε.

  Στὴν Ίνδία λοιποὸν ἀναπτύχθηκε (Βούδας, Κρισναμοῦρτι) μιὰ φιλοσοφία τῆς μή-ἰσχύος. Σὲ αὐτὴν πρέπει νὰ στραφοῦμε.

  ReplyDelete
 18. ________________________________________________________________________________
  Πολὺ φοβᾶμαι ὅτι μᾶς προετοιμαζουν νὰ πολεμήσουμε τοὺς ΚΟΥΡΔΟΥΣ. ἜΤσι δένει ὁ Βαρθολομαῖος μὲ τὰ ὑπόλοιπα.

  ReplyDelete
 19. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ "ΕΣΤΙΑ"
  Ἡ Ἑλλὰς τῆς παρακμῆς θαλασσοπορεῖ μεταξὺ τῆς Χαρύβδης τῆς λαϊκιστικῆς τηλεοπτικῆς σειρᾶς τοῦ Γιώργου Παπαδάκη, "Καλημέρα Ελλάδα" καὶ τῆς Σκύλλας τοῦ δημοσιογραφικοῦ ὀργάνου τῶν Φράγκων, τῆς "Καθημερινῆς". Μοναδικὸς ὁδηγὸς ἁλυσοδεμένου Ὀδυσσέως στὸ κατάρτι, μὲ κατεύθυνσι τὸν ἑλληνισμό, ἀπὸ τὸ 1894, παραμένει ἡ "Ἑστία". Εἶναι ἡ μοναδικὴ καθημερινὴ ἐφημερίδα ποὺ δὲν ὑπέκυψε στὸν γραικυλισμὸ τῆς λαϊκούρας τοῦ Παπαδάκη καὶ τῆς φραγκοσύνης τῆς "Καθημερινῆς" καὶ δὲν ἠκολούθησε τὸ σχέδιο καταστροφῆς τῶν θεμελίων τοῦ πλανητικοῦ ἑλληνισμοῦ ποὺ στόχος του παραμένει ὁ ἐξευτελισμὸς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ἀψηφῶντας τὸ πνεῦμα ἐμποροποιήσεως τῶν ὑπολειμμάτων τοῦ ἑλλαδισμοῦ, ἐμμένοντας στὴν πολυτονικὴ γραφὴ καὶ σὲ μία παραδοσιακὴ ζωντανὴ ἑλληνικὴ γλῶσσα. Ἄς ἐλπίσουμε ὅτι θὰ καταστῇ τὸ κύριο δημοσιογραφικὸ ὄργανο τοῦ νέου καθεστῶτος τῆς ἀναγεννημένης Ἑλλάδος.
  Δυστυχῶς, ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ καὶ τὰ δημοσιογραφικά της ὄργανα, παρὰ τὴν πατριωτικὴ τοποθέτησι τοῦ χρυσαυγιτικοῦ κίνηματος, παραμελεῖ τὸ κορυφαῖο ζήτημα τῆς γλώσσας, γράφει μονοτονικὰ καὶ μὲ ὑποβαθμισμένη ὀρθογραφία καὶ γλῶσσα, ἐλλείψει ἱκανοῦ ἀριθμοῦ διανοουμένων. Ἀντιθέτως, τὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα Γαλλίας, τὸ 1945, ὡς τὸ πολυπληθέστερο πολιτικὸ κόμμα τῆς Γαλλίας, συνεκέντρωνε τότε τὸ ἄνθος τῆς γαλλικῆς πνευματικῆς ἀριστοκρατίας.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 20. Ο Καθηγητής πέρυσι είχε πει ότι εάν ο Ερντογάν προσευχηθεί μουσουλμανικά στην Αγία Σοφία, τότε θα υπάρξει μεγάλη αντίδραση από την Ρωσία...

  Γαργάρα μεγατόνων έκανε την πρόκληση Ερντογάν στην Αγιά Σοφιά με την Ραμπία, ο Πούτιν! Αρχίζω να πιστεύω ότι τα Αμερικανικά επιτελεία που θέλουν να τους διαλύσουν τους δύο αυτούς, πράττουν σωστά. Κατά τα άλλα μόνον σε εμάς στον Μυστρά κάνει τον νέον Βασιλέα της Ορθοδοξίας, ο Πούτιν.

  ReplyDelete
 21. Δυστυχῶς ὅλοι οἱ Ἕλληνες διανοούμενοι εἶναι ἄσχετοι ἀπὸ βυζαντινὰ ἐκκλησαστκὰ καὶ ἀρχαῖα μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πλέουν (με;) πάνω στὴν φασουλάδα σὰν ξεχασμένο καρότο.

  ReplyDelete
 22. ...καὶͺφυσικὰ Τουρκοκρατία καὶ Ἱστορία τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος. Ὅταν δὲν ὑπάρχει ἕνας ἱστὸς ἐπ`τοῦ ὁποόυ νὰ διαπλέκονται τὰ γεγονότα, τί νὰ κανει ὁ δημοσιογράφος; Θὰ πῆι ὅ,τι τοῦ σερβίουν οἱ Ἀμερκάνοι.

  ReplyDelete
 23. ...ἡ ἑλληνκὴ γλῶσσα εἶναι ἡ κιβωτὸς τῆς Δαθήκης, Ἡ Δαθήκη εἶνα τὸ Δημόσιο. Δημόσο εἶναιι τὸ τζάμπα.
  Μὲ βάση τὸ παραπάνω χαράσσεται ἡ ἑληνκὴ ἱστορία ἀπὸ τὴν γραμμκὴ Β ἔως τὴν Ἑστία. Τὸ μονοτονικὸ εἶναι φανόμενο ἑξωελληνκό, ἀνήκει σὲ ἄλλη χώρα.

  ReplyDelete
 24. ...προτείνω λοιπὸν νὰ κανουμε τὸ ἑξῆς, Ἀφενός νὰ θυμηθοῦμε τὴν ταυτότητά μας, Εἴμαστε ὅλοι μας ὐπήκοοι τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ἄρα καὶ Ῥωμαῖοι καὶ Ἕλληνες, στὸ ὅτι Εἶχε ἀρχισηι ὀ βυζαντνὸς οὐμανσμός ὅταν πάρθηκε ἠ Πόλη. Ἀφετέρου νὰ ξεχωρίσουμε σὰν φράγκικη διείσδυση ὁλόκληρο τὸ ΦΙΑΣΚΟ τοῦ 1821. Νὰ σταματήσουμε τὶς ἐπετείους καὶ νὰ συλλάβουμε τὴν θέση μας - μιὰ Αύτοκρατορία ΜΕΣΑ στὴν Αὐτοκρατορια, ἕνα ΔΗΜΟΣΙΟ μέσα σὲ ἕνα ΚΡΑΤΟΣ - τὸ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ. Μόλις τὸ συλλάβουμε αὐτὸ φτάχνετα ἀμέσως ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ἀμόλυντος ἀπὸ τὸν σατανικὸ καπιταλισμὸ ποὺ κοστολογεῖ τὸ καλημέρα.

  ReplyDelete
 25. ...μὲ τὸ ἑλληνοχριστανικὸ ὑπερόπλο τοῦ τζάμπα, ὅλες οἱ παραδόσεις γίνονται δικές μας. Ὁ,τδήποτε δὲν βλάπτει τὸν πλησίον γίνεται δικό μας. Δίνω τὸ ἴδιο παράδεγμα - γιατί λέμε ἀκόμα καὶ σχίζονται τὰ παιδιὰ στὸ ὠδεῖο ντὸ ρὲ μὶ καὶ ὄχι Γὰ Δὴ Κέ; Διότι, ἀπὸ τὸ 1821, ἡ ἄρχουσα τάξη ποὺ κρατᾷ τὰ πνευματικὰ ἠνία τῆς χώρας ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ. Καὶ αὐτὴ θέλει νὰ φορολογεῖ τὸ καλημέρα. Συνεπῶς ὁ Ἕλλην πρέπει νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὸν ἀστισμό. Δὲν μπορεῖ οὔτε σὰν ἄτομο οὔτε σὰν λαὸς ὁ Ἕλλην νὰ κάνε βῆμα μὲ τὴν μπουρζουαζία πάνω στὸ σβέρκο του. Αὐτὸ πρέπει νὰ γίνηι κατανοητό. Ὁ καπιταλισμὸς ΔΕΝ ΕΙΝΑ ΓΙΑ ΜΑΣ.

  ReplyDelete
 26. Γιαννης ΑποστολοπουλοςApril 4, 2018 at 2:04 AM

  Κ. Δημήτρη σε πρόσφατο άρθρο του, Απριλίου 2 2018, στο διαδίκτυο, ένας Ιταλος δημοσιογράφος ο Lorenzo Vita αναφέρει κάποια στοιχεία σχετικά με τον Ερντογαν και την πολιτική του σταδιοδρομία.

  Ερώτηση «Από την αρχική εξωτερική πολιτική των «μηδενικών προβλημάτων» με τους γείτονές της η Τουρκία μπήκε σε έναν ρόλο όλο και πιο έντονου ξένου παρεμβατισμού στη Συρία αλλά όχι μόνο. Τι συνέβη καθοδόν?

  Lorenzo Vita «Σε αυτά τα χρόνια, η μέση ανατολή έχει αλλάξει πολύ. Ήμασταν συνηθισμένοι σε ένα πολιτικό και στρατηγικό σύστημα που φαινόταν αγκυροβολημένο στην αμερικανική ηγεσία και περάσαμε (ακόμα και αρκετά γρήγορα) σε ένα είδος στρατηγικής απόσυρσης από την Αμερική. Αυτό ανοίγει σαφώς μερικά λαμπερά μονοπάτια για όλες τις δυνάμεις της περιοχής.

  Η Τουρκία του Ερντογάν, που είχε πάντα καλλιεργήσει το δικό της νέο-οθωμανικό όνειρο, δεν μπορεί να εγκαταλείψει τα παράθυρα ευκαιριών που ανοίγουν μπροστά της. Η πολιτική "μηδενικών προβλημάτων" χρησιμοποιήθηκε κυρίως από την Άγκυρα για να εδραιώσει τη δύναμή της και να αποφύγει τις απειλές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχε φιλοδοξίες να διαδραματίσει έναν διαφορετικό ρόλο.

  Εξάλλου, αρκεί να διαβάσετε την ιστοσελίδα του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτή η πολιτική θεωρία: «Η Τουρκία επιδιώκει μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που είναι προληπτική παρά αντιδραστική. Με άλλα λόγια, η Τουρκία κατευθύνει διαδικασίες παίρνοντας πρωτοβουλίες και όχι απλά παρατηρώντας αυτές με τελικό στόχο τη διαπίστωση/δημιουργία μιας θέσης. Επιπρόσθετα, η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, results-oriented, πραγματιστική και ρεαλιστική. «Τα μηδενικά προβλήματα» δεν σημαίνουν ουσιαστικά την αδράνεια.» Το πρόβλημα είναι ότι από τα μηδενικά προβλήματα πέρασε αργά στους "μηδενικούς φίλους".

  Κ. Δημήτρη ο Ερντογαν το δικο σας σχέδιο υλοποιεί, η άλλο σχέδιο ο νέο-οθωμανισμός που δεν γνωρίζουμε σε ποιανού πολιτικού επιστήμονα τη θεωρία εδράζεται, και άλλο το σχέδιο την ενδιάμεσης περιοχής της συνομοσπονδίας που είναι δικο σας? Υπάρχουν θεμελιώδης διαφορές στα δυο αυτά σχέδια ? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete