Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Apr 18, 2018

417 - Ἐτοιμάζεται ἀπὸ τὶς ΗΠΑ ἡ τρίτη προσπάθεια ἀποκαθηλώσεως τοῦ Ἔρντογαν


Ὁ Δημήτρης Κιτσίκης, τὸ 1975, ἐνώπιον τῆς προτομῆς τοῦ Ἀτατούρκ, στὴν κατεχομένη Κυρήνεια (μὲ ἀποστολὴ τοῦ ἑλληνικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν) ποὺ φέρει τὸ καταστρατηγημένο σύνθημά τοῦ Κεμὰλ (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh! - Εἰρήνη στὴν Χώρα, Εἰρήνη στὸ Κόσμο!) ἀπὸ τὸν σοσιαλδημοκράτη εἰσβολέα Ἔτζεβιτ . Τὰ κουτσούβελα εἶναι Τουρκάκια τῶν Κατεχομένων.
Ὁ ταῦρος Ἔρντογαν στὴν ἀρένα τοῦ 2018

417 - Ἐτοιμάζεται ἀπὸ τὶς ΗΠΑ ἡ τρίτη προσπάθεια ἀποκαθηλώσεως τοῦ Ἔρντογαν

Οἱ προεδρικὲς καὶ κοινοβουλευτικὲς ἐκλογὲς ποὺ ὁ Ἔρντογαν ὑπεχρεώθη νὰ προκηρύξῃ ἐσπευσμένως γιὰ τὶς 24 Ἰουνίου, σηματοδοτεῖ τὴν τρίτη προσπάθεια τῶν ΗΠΑ νὰ πάρῃ τὸ κεφάλι τοῦ μισητοῦ γιὰ τὴν Οὐάσιγκτων τούρκου προέδρου. Στὴν ἀρένα τῆς ταυρομαχίας ὅπου ὁ ταῦρος Ἔρντογαν πληγώνεται συστηματικά, ἀπὸ τὸ 2013, ἀπὸ τὸν ἀμερικανὸ ταυρομάχο, εἶχε ἐπέλθει ἡ πρώτη ἐπίθεσι θανατώσεώς του μὲ τὴν ἐκτόξευσι ἀπὸ τὸν  ὑποχείριο τῶν Ἀμερικανῶν Φετουλλὰχ Γκϋλέν, ὁ ὁποῖος αἰφνιδίως ἐκατηγόρησε γιὰ διαφθορὰ τὴν οἰκογένεια τοῦ πρώην πνευματικοῦ του μαθητοῦ Ἔρντογαν.

Μετὰ τὴν ἀποτυχία τῆς πρώτης αὐτῆς ἐπιθέσεως ἠτοιμάσθη ἡ δεύτερη, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς παραμονῆς μου στὴν Τουρκία, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2016, μὲ τὴν προετοιμασία δολοφονίας του καὶ τὴν ἀντικατάστασί του ἀπὸ τὴν Μερὰλ Ἄκσενερ, ὅπως εὐθὺς ἀμέσως εἶχα ἀποκαλύψει δημοσίως στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ τοῦ Star.(Σήμερα δὲ τὰ κατευθυνόμενα δυτικὰ ΜΜΕ ἐσφύριξαν μετ’ἐπιτάσεως τὸ ὄνομα τῆς κατ’αὐτοὺς «λύκαινας» Μεράλ, στὰ ἑλληνικὰ τηλεοπτικὰ τσιράκια τους γιὰ νὰ δυνηθῇ νὰ προφέρῃ τὸ ὄνομά της καὶ ὁ Χατζηνικολάου)!

Τὴν Ἄκσενερ εἶχαν ἐπιλέξει οἱ Ἀμερικανοὶ ἐπειδὴ ἦταν γυναῖκα καὶ φασιστρία, προερχομένη ἀπὸ τὸ κόμμα τῶν Γκρίζων Λύκων. Γι’αὐτὸ καὶ μετὰ τὴν δεύτερη ἀμερικανικὴ ἀποτυχία μέσῳ τοῦ πραξικοπήματος τῆς 16ης Ἰουλίου 2016 καὶ τὴν ἀποχώρησι τῆς Ἄκσενερ ἀπὸ τὸ MHP καὶ τὴν ἵδρυσι ἰδικοῦ της κόμματος, τοῦ Iyi Parti, ὁ Ἔρντογὰν ἐβιάσθη νὰ κλήσῃ ἐκλογικὴ συμφωνία μὲ τὸν ἡγέτη τοῦ ΜΗΡ, Μπάχτσελι, γιὰ νὰ ἀποδυναμώσῃ τὴν Ἄκσενερ.

Τότε, μετὰ τὴν εἰσβολὴ τοῦ Ἔρντογαν στὸ Ἀφρίν στὶς ἀρχὲς τοῦ 2018,ποὺ ἐθεωρήθη παγίδα ἐγκλωβισμοῦ τοῦ Ἔρντογαν, οἱ ΗΠΑ ἐξήπλωσαν μεθοδικὰ τὰ δίκτυά τους στὸ Αἰγαῖο μὲ τὴν βοήθεια τοῦ ἐμπίστου τους φίλου ἀπὸ παλιά, ἕλληνος ὑπουργοῦ Ἀμύνης Πάνου Καμμένου, ὁ ὁποῖος συστηματικά, παίζοντας τὸν ῥόλο πικαδόρου ταυρομαχίας, ἐκνευρίζοντας μὲ τὰ τρυπήματά του τὸν πληγωμένο τουρκικὸ ταῦρο, ποὺ φθάνοντας στὸ σημεῖο ἐκρηκτικῆς τρέλλας, ὑπεχρέωσε τελικὰ νὰ μεταθέσῃ τὶς ἐκλογές του ἀπὸ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2019 στὸ Ἰούνιο τοῦ 2018! Καὶ στὸ βάθος ἡ Ἄκσενερ καὶ ... ἡ Χρυσῆ Αύγή!

Βεβαίως ἡ Ἀμερικὴ μὲ τὰ τσιράκια της τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως λογαριάζει χωρὶς τὸν ξενοδόχο, τὸν Ἔρντογαν, ὁ ὁποῖος λόγῳ τῶν ἐπανειλημμένων κτυπημάτων ποὺ τοῦ ἔχουν καταφέρει ἔχει ἀναδειχθῆ σκληρὸς μαχητής, μὴ ἔχοντας σὰν τὸν πληγωμένο ταῦρο,  τίποτα πλέον νὰ χάσῃ : θάνατο ἤ μάχη μέχρι ἐσχάτων.

Γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, μὲ ὅλην αὐτὴν τὴν ἀπρόσμενη ὑποστήριξι ποὺ λαβαίνουμε σήμερα ἀπὸ Ἀμερικὴ καὶ Εὐρώπη, ἡ νίκη θὰ εἶναι γλυκεῖα ἀλλὰ γιὰ πόσον καιρό; Διότι, ὅπως καὶ στὸ 1919, θὰ τὴν χρωστᾶμε στοὺς ξένους. Κατόπιν αὐτοῦ μήπως ἐπέλθῃ τὸ 1922!

Δημήτρης Κιτσίκης                                             18 Ἀπριλίου 2018


Ὁ γκρίζος λύκος τῆς Λακωνίας καὶ ὁ γκρίζος λύκος τῆς Λυκίας: 
Μία ἕνωσις ἑλληνικοῦ καὶ τουρκικοῦ ἐθνικισμοῦ

Συνέντευξις Δημήτρη Κιτσίκη στὶς εἰδήσεις τοῦ Star TV, τῆς 14ης Ἀπριλίου 2017. Βλέπε καὶ πρόσθετο βίντεο: 28 Μαρτίου 2017,εἰδήσεις βραδυνὲς Star TV:
Δηλώσεις Κιτσίκη γιὰ Μερὰλ Ἄκσενερ ποὺ θὰ διεδέχετο τὸν Ἔρντογαν σὲ περίπτωσι δολοφονίας του
114 comments:

 1. Γιαννης ΑποστολοπουλοςApril 18, 2018 at 9:32 PM

  Ποια η στάση της Ρωσίας κ. Δημήτρη στο θέμα του Ερντογαν? Οι Ρώσοι όποιον δεν θέλουν να ανατραπεί από τις ΗΠΑ των εξοπλίζουν με αντιαεροπορικά οπλικά συστήματα. Ο Πούτιν θέλει και αυτος το κεφάλι του Ερντογαν επι πίνακι ? Η τον στηρίζει χαλαρά για να δημιουργεί προβλήματα στην πολιτική των ΗΠΑ, και αν των ρίξουν οι Αμερικανοί, βλέπουμε? Τι εσεις νομίζετε?

  ReplyDelete
 2. Tὀ ἀντικειμενικὸ ἱστορικὸ προτσὲς μᾶς πάει γιὰ ἑλληνοτουρκικὴ ἕνωση διότι μετὰ ἀπὸ διακόσια χρόνια φιλελευθερισμοῦ ἀπεδείχθη ὅτι ἡ μασωνικὴ στοὰ δἐν δέχεται ὅλα τὰ μέλη τῆς κοινωνίας. Ἡ Ἕνωση αὐτὴ μπορεῖ νὰ γίνηι εἰρηνικὰ μέσωι τῆς ΕΕ, ἀλλὰ οἱ Ἀμερικάνοι καὶ τὰ ἀφεντικά τους θέλουν νἀ γίνηι ἐμφυλιοπολεμικά. Οἰ Ἀμερικάνοι θέλουν διαρκῆ κοινωνικὸ ἐμφύλιο γιὰ νὰ τὰ κονομᾶνε οἱ διεφθαρμένοι μπάτσοι, οἱ μαφιόζοι καὶ οἱ ἔμποροι ὅπλων καὶ λευκῆς (καὶ ἔγχρωμης) σαρκός. Γιὰ αὐτὸ βάζουν τοὺς μοναρχοφασίστες ἀνθέλληνες δημοσιογράφους νὰ προβάλουν ληστεῖες καὶ νὰ ζητᾶνε ἐπέμβαση τοῦ FBI. Ἡ ἑλληνοτουρκικἠ ἕνωση ὅμως εἶναι ἀναπότρεπτη διότι οἱ δομὲς τῆς Αὐτοκρατορίας βαστᾶνε ἀπὸ τὸν... Σουπιλουλιοῦμα τῶν Χετταίων, ἐνῶι οἱ ΗΠΑ ὁδεύουν ὁλοταχῶς πρὸς πλήρη κατάρρευση καὶ ὁ Ταῦρος τοῦ Μίνωα εἶναι ὁ Λευκὀς Οἶκος Ἀνοχῆς. Καθοριστικῆς σημασίας γιὰ τὶς παγκόσμιες ἐξελίξεις εἶναι οἱ δραστηριότητες τοῦ βρωμεροῦ ἑλληνικοῦ παρακράτους.

  ReplyDelete
 3. Υγ. Στῶν περισσότερων Ἑλλήνων τὰ μυαλὰ ἔχει μπῆι ἕνας διάολος, ποὺ τοῦς λέει ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι ναυτικὴ χώρα καἰ συνεπῶς πρέπει νὰ ὑπακοῦν στὸν Κόδριγκτον καἰ στὀν Κόχραν. Ἡ ὑποβάθμιση τῆς ἐννοίας τοῦ Ἕλληνος ἀγρότου κατάγεται ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Καποδίστρια, ὁ ὁποῖος σιχαινόταν τοὺς ἐφοπλιστὲς καὶ βάσιζε τὸ προγραμμά του στὴν ἀγροτικὴ παραγωγή. Δἐν θέλει καὶ πολλὴ σκέψη γιὰ νὰ καταλάβηι κανεὶς ὅτι οἱ διεθνεῖς δυνάμεις τῆς μαφιόζικης παγκοσμιοποίησης θέλουν νὰ καταστρέψουν τὰ χερσαῖα δίκτυα ἀνταλλαγῶν μεταξὺ τῶν χωρῶν, μονοπωλῶντας τὶς θαλάσσιες ἐπικοινωνίες. Ἡ Θεσσαλονίκη εἷναι λίγες ὥρες δρόμος ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη. Αὐτοὶ θέλουν νὰ παραλαμβάνεις γεωργικὰ προϊόντα μέσωι Βλαντιβοστὸκ καὶ νἀ προωθεῖς ἁγκινάρες στὴν Προῦσα καβατζάροντας τὀ Ἀκρωτήριο τῆς Καλῆς Ἐλπίδας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι Έλληνςς (Ρωμηοί) αγρότες ήσαν πολύ καλλίτερα υπό τους Οθωμανούς όπου και ήσαν προστατευμένοι εφ΄όρου ζωής εν σχέσει με όταν προσαρτήθη η Θεσσαλία το 1881 από τας Αθήνας και άρχισαν τότε τα όργανα (βλέπε την γνωστή ταινία "Το χώμα βάφτηκε κόκκινο").

   Delete
  2. Πράγματι, οἱ δημοσκοπήσεις τῆς ἐποχῆς δείχνουν σαφῆ προτίμησι τῶν Θεσσαλῶν κολίγων γιὰ τὴν Σουλτάνα Χρονοπούλογλου ἐν σχέσει μὲ τὸν βασιλέα τῶν Ἑλλήνων.

   Delete
  3. Τα charts δεν σφάλλουν ποτέ.

   Delete
 4. Μία Ελληνική νίκη θα αποτελέσει άριστη ευκαιρία δημιουργίας Ελληνοτουρκικής συνομοσπονδίας με τα Δυτικά παράλια και κυρίως με Ελληνική πρωτοβουλία.

  Με τρομάζει βέβαια το ενδεχόμενο Ακσενέρ και Κασιδιάρη, διότι δύναται να βυθίσε σε περαιτέρω διαμάχες τις δύο πλευρές. Την Τουρκική λόγω εκδικήσεως και την Ελληνική λόγω Μεγαλοϊδεατισμού. Μακάρι να πράξουν μυαλωμένα.

  ReplyDelete
 5. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε την αντίδραση της Ρωσίας σε έναν Ελληνο-τουρκικό πόλεμο.

  Πριν από 2 μήνες έκανε μγάλη πώληση όπλων στην Αρμενία, ενώ αυτή ακύρωσε το σύμφωνο συμφιλιώσεως με την Τουρκία. Και όλως τυχαίως τις ημέρες αυτές έχουμε σπίθες εγχρώμου επαναστάσεως στην Αρμενία με αφορμή την επανεκλογή Σαργκυσγυάν.

  ReplyDelete
 6. Η θέση του Καθηγητού για την εγκληματική και κατωτέρα φύση του Λαού που δημοσίευσε στο φβ, δικαιώνει εμμέσως όσους πιστεύουν ότι η δουλεία σε μία μη-αστική Αριστοκρατική κοινωνία αποτελεί ένα σύστημα άκρως φυσικό.

  Πριν από μήνες ειχαν διαβάσει το εξής άρθρο στην ιστοσελίδα του Ντούγκιν "Γεωπολιτικά":

  https://www.geopolitica.ru/en/article/modest-proposal-plutocracy-slavery-why-not

  Ο αφελής αγαθός αρθρογράφος δυστυχως δεν γνωρίζει ότι η μεγάλη επιτυχία του Αφρικανικού σκλαβεμπορίου ωφείλετο κατά σημαντικότατο βαθμό στην έμφυτη δουλεία εντός των Αφρικανικών κοινωνιών η οποία (ορθώς) συνεχίζει να υφίσταται μέχρι σήμερα όπως υπήρχε και στην Οθωμανία και στους Άραβες και στην Ρωμανία ακόμα. Μόνον ένας παρηκμασμένος φιλελεύθερος δύναται να αρνηθεί την άκρως φυσική χροιά της δουλείας.

  ReplyDelete
 7. Επί αυτού η μόνη λύσις για την πλήρη εξολόθρευση του σατανικού και τελείως καταστροφικού της γυναικείας και ανδρικής φύσεως, Φεμινιστικού κινήματος στην Δυτική Ευρώπη, μοιάζει να είναι η επανεγκαθίδρυση των χαρεμίων και της Ισλαμικής πολυγαμίας από τους Άραβες μετανάστες και ίσως και τους Τούρκους, αν και οι τελευταίοι έχουν Δυτικοποιηθεί σε έναν μικρό βαθμό.

  Οι λύσεις των κλαρινογαμπρών Δυτικών ανδρών, τύπου Ανδρικού φεμινιστικού κινηματος "Men-going -their-own-way" (MGTOW) που δυστυχώς ενεθουσίασε και τον πατέρα μου (ως φιλο-Δυτικό) θα χειροτερεύσει την κατάσταση με αποτέλεσμα τον πλήρη διαχωρισμό των δύο φύλων σε μονό-φυλα σύνολα.

  ReplyDelete
 8. Ταγίπ, ο καλύτερος απ' 'ολους τους Βαλκάνιους, ηγέτης και πατριώτης, βιοπαλαιστής από παιδάκι και αγωνιστής. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμη,που τον στριμόχνουν άγρια, να είχε την υποστήριξη Ελληνος ηγέτη να γινόταν η συνομοσπονδία.Τι θα έκανε μετά η διεθνής κοινότητα; θα μας έστελνε τους Σκοπιανούς και τους Τσάμηδες ; Δύσκολα θα μας βάζανε χέρι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το θέμα είναι τί θα γινόταν εάν το χέρι ήτο Τουρκο-Αλβανικό...

   Delete
 9. Πᾶμε ξανά. Παλῃὲ ἐγὼ συμφωνῶ μἐ αϋτὰ ποὺ λὲς περὶ δουλείας. Στἠν θέση τοῦ Ἑρντογὰν τοὺς δύο στρατιωτικοὺς τοὺς Ἕλληνες θὰ τοὺς πούλαγα στοὺς Σαουδάραβες νὰ τοὺς ντύσουν γυναικεῖα καὶ νὰ χορεύουν τὸν Ζορμπᾶ μὲ μαχαίρια πλαστικὰ μπροστὰ στὸν πρέσβη τῆς Ἁμερικῆς. Γρηγόρη τύφλα νἄχει μιάμιση χιλιετηρίδα βυζαντινῆς - συγγνώμη δυὸ χιλιετηρίδες θεολογίας ὅτι ὁ Θεὸς κάνει κουμάντο. Ὅχι. Ὁ ἄξιος ἄνθρωπος σὲ πεῖσμα τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς... ἀριστοκρατίας μὲ τὶς δικές του δυνάμεις χτίζει ἐργοστάσια καὶ πολιτικὰ κόμματα. Ἀνατολίτικος ντεφαιτισμὀς εἶναι ὁ... κομμουνισμός, θέλω νὰ πῶ, χαριτολογώντας, ἡ ἄποψη ὅτι ὁ ἀτομικὀς βολονταρισμὀς εἶναι ἁφιλοσόφητη ἀστικὴ καὶ μικροαστικὴ ἰδεολογία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πόσο πολύ ταιριάζεις στην Γαλλία!

   Πήγα ταξίδι Αβινιόν προ ολίγων ημερών.

   Μπαλκανίκ (Balkanique) δεν λέω, μου θύμισε την Ηλεία στην Πελοπόννησο, αλλά πρώτοι σε φλερτ, φρουφρου, αρώματα και διασκεδάσεις. Το φαγητό ήταν περίεργο και δήθεν και υψηλό πολύ σε περιεκτικότητα ζάχαρης και βουτύρου. Δυστυχώς σε ένα ντονεράδικο που πήγα τα πράγματα για τους "γνώστες" ήσαν...τραγικά! Αφού οι Μαροκινοί-Αλγερινοί που το δούλευαν μας ζητούααν συμβουλές όταν τους είπαμε ότι είμαστε Έλληνςς. Από οργάνωση καλλίτερα να μην αναφέρω. Σε μπλα-μπλα επίσης πρώτοι με χαμηλή περιεκτικότητα ουσίας. Αυτό μου θυμίζει η ανάλυσή σου Κομμουνισμού και Φιλελευθερισμού.

   Περί της δουλείας, υπήρξε (και ορθώς) ένα άκρως ΦΥΣΙΚΟ χαεακτηριστικό ΌΛΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ από το Μεξικό έως την Κίνα, με ενδιάμεσο σταθμό την Οθωμανία μέχρι την Δυτικοποίηση η οποία όχι μόνον ΔΕΝ την κατήργησε αλλά την μετάλλαξε σε προλεταριοποίηση των προ-αστικών κοινωνικών στρωμάτων χάριν των εμπόρων (Κεφαλαίου).

   Πάντως έχοντας δει Αγγλία, Γερμανία και τώρα Γαλλία, ομολογώ ότι θεωρώ εαυτώ μου τυχερό που δεν είχα την "τιμή" να γεννηθώ σε καμμία από τις παρηκμασμένες αυτές χώρες που θυμίζουν λαϊκή αγορά τον Αύγουστο με γύφτους να ψήνουν σουβλάκια (σ.σ. μετανάστες) από άποψη οράματος. Απλά με τυρρανά η σκέψη ότι ώρες-ώρες θα ήθελα να ήμουν Φρουρός της Επαναστάσεως και να βαράω προσοχή στον Χομεϊνί...

   Delete
  2. Πάνω που έθιξα το θέμα της δουλείας, ιδού σχετικό άρθρο από το Κάτεχον του Ντούγκιν:

   http://katehon.com/article/defending-inequality

   Delete
  3. Μποῦρδες λέει καὶ ἐπιπλέον τὰ γράφει ἕνας ἠλίθιος σκωτσέζος ἐφημέριος τοῦ Δολλαρίου, ὁ REV. RORY MCCLURE. Μὰκ Ντὰκ δηλαδή.

   Delete
  4. ΛΟΛ

   Για να το κλείσω εδώ, η δουλεία είναι απλά θέμα χρόνου να επιστρέψει μετα την πανούκλα της ισοπεδωτικής αστικής κοινωνίας. Η επιστροφή θα γίνει μαζί με τις αντίστοιχες προ-αστικές κοινωνικοπολιτικές μορφές οργανώσεως.

   Delete
  5. Αριστοκρατικές, Αυτοκρατορικές και νεο-φεουδαρχικές.

   Delete
 10. Υγ. Πρέπει νὰ τὸ ἐπαναλάβω. Λέω ὅτι ἡ Ἑλλὰς πατάει ἀπὸ τὸ 1821 σὲ δύο ἐξουσιαστικὲς βάρκες. Ἡ μία λέγεται ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ καὶ στὴν Ἑλλάδα ἐκπροσωπεῖται κατὰ βάσιν ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, ἡ ἄλλη λἐγεται ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ. Ἅμα δἐν μοῦ πῆτε τί νὰ κάνουμε μὲ τὶς βάρκες θεωρῶ πὼς ἔχετε σύγχυσι καὶ πὼς ἀντἰ γιὰ βάρκες ἀλλάζετε βράκες.

  ReplyDelete
 11. Υγ2 Πρέπει νἀ καταλάβετε ὅτι στὸ σχολεῖο μᾶς λέγανε παραμύθια καὶ ὅτι κατὰ τὸ ἥμισυ,σὲ κάθε λειτουργία ποὺ ὁ παπᾶς ἔψαλλε σὲ ὅλες τὶς ἐκκλησίες τῆς Ἑλλάδας τὀ εὑλογητοὶ οἱ φιλόχρστοι βασιλεῖς ἡμῶν, καὶ τὸ κράτος αὑτῶν (κάπως ἔτσι), ἐννοούσανε τὀν Σουλτᾶνο. Οἱ Ἕλληνες εἶχαν ΑΠΟΔΕΧΤΗι τὴν Ὀθωμανικὴ κατάκτηση.

  ReplyDelete
 12. Υγ3. Σᾶς μεταφέρω τί γράφει ὸ καραγκιοζοπαίκης Σπαθάρης στὰ Άπομνημονεύμαάου σ. 143 έκδ. Ὀδυσσέας.
  ...ξεκίνησα μὲ τὰ πόδια [γιὰ τὸ φρουραρχεῖο τὸ γερμανικὸ σὴν κατοχὴ άπὸ τὸ Μαροῦσι] γιαὶ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΙΧΑΝΕ ΠΑΡΗι ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥς ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΚΙ ΕΤΣΙ ΤΟ ΓΚΑΖΟZΕΝ (ΤΡΆΜ) ΠΗΓΑΙΝΕ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΥς [τὴν έποχῃ τοῦ λιμοῦ!!!] ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΦΟΥΚΑΡΑΔΕΣ ΠΗΓΑΙΝΑΜΕ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΤΟΛΜΟΥΣΕ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗι ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΝΤΟΥΦΕΚΙ.

  Ὁ μουσουλμανισμὸς εἶναι κοινωνικὴ έπανάσταση μὲ διάορες βαριάντες ῥεφορμισομοῦ. Ὁ τούρκικος ἰσλαμισμὸς εναι πιὸ έξισωτικὸς ἀπὸ τὸν περσοαραβικο. ΓΙΑ ΑΥΤΟ δὲν γουστάρουνε οἱ Αμερικανοὶ τὸν Eρντογαν, ένῷ μὲ tοὺς Σαουdάραβες εἶναι κῶλος καὶ βρακί.

  Παλαιὲ οἱ Ναζῆδες σου εἶναι παληόσκυλα τῶν πλουσίων καὶ βεβαίως οἱ Ἀμερικανοὶ ειναι Ναζῆδες. Αύτὰ τὰ ἐμετικὰ ποὺ γράφεις παραπάνω εἶναι ὅ,τι θέλουυνε νὰ άκούσουνε άπὸ ἕναν νέο μὲ ψευδώνυμο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτοκρατορία ή Αριστοκρατία δίχως δούλους ή δουλοπάροικους, ιεράρχιση αυστηρή των εσωτερικών μη-χρηματικών τάξεων και δίχως διαστρωμάτωση ιερή δεν υφίσταται.

   Εάν λοιπόν συμφωνείς με Αυτοκρατορίες ή έχεις σκέψη Αριστοκρατική οφείλεις να δεχθείς ως έχει την αντίστοιχη πραγματικότητα που επιφέρει το πολίτευμα αυτό. Το κυριολεκτικά τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που έχει επιβάλλει σε όλη σχεδόν την Οικουμένη και δη στην Δύση η μπουρδολογία της αστικής νοοτροπίας περί "δικαιωμάτων του ανθρώπου", "ελευθερία του ατόμου" και λοιπές κυριολεκτικά μπουρδολογίες, οι οποίες οδηγούν σε τεράστια κοινωνικά ελλείματα (λόγω του τεραστίου μη-βιωσίμου καπιταλιστικού εκτρώματος που ονομάζεται "κοινωνικό κράτος"), υπερδανεισμό των κρατών από τις τράπεζες για να καλύψουν τα κόστη των κοινωνικών μαζών που όλο "θέλουν, θέλουν, θέλουν" (ιδίως οι συνταξιούχοι) με αποτέλεσμα την πλήρη τραπεζοκρατία, αυτή η τεραστία κοινωνική ανισορροπία και διάβρωση της προ-καπιταλιστικής αρμονίας των κοινωνιών, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο απόλυτο Χάος. Πάντοτε σε κάθε προ-καπιταλιστικό κοινωνικό σύστημα το 80% των μαζών ανήκε στους αγρότες-εργάτες ή στους δουλοπαροίκους. Το Κεφάλαιο τους έταξε "ελευθερία" προλεταριοποιώντας τους και οδηγώντας τους στο να απομυζούν το κράτος, όταν πλέον αυτό δεν δύναται πλέον να τους θρέψει. Ακριβώς ό,τι συνέβαινε στην ύστερη Ρώμη με τις αρτόβιες μάζες του ποπόλου.

   Το αδιέξοδο αυτό λύνεται μονάχα με εκ βάθρων ριζική αλλαγή της κοινωνικής δομής, με σύστημα προ-αστικό, ήτοι Αριστοκρατικό. Άλλη λύση δεν υπάρχει, μονάχα η ολική κατάρρευση που θα οδηγήσει την πρώην αστική κοινωνία σε καρτελοποίηση α λα Μεξικό. Αυτό ήδη συμβαίνει σε αερκετές Δυτικές χώρες.

   Delete
  2. Όσο για τους Εθνικοσοσιαλστές, αυτοί κάθε μέρα όλο και μεγαλώνουν σε Φήμη.

   Η Neuordnung τους φαντάζει σήμερα ως Λύτρωση σε πολλούς. Δεν δύνασαι να κρίνεις με χυδαίο τρόπο το πιο πετυχημένο καθεστώς του 20ου αιώνα που εκ βάθρων αντέγραψε ο "φωτεινός ηγέτης" Στάλιν, που τα είχε κάνει μπάχαλο στην ΕΣΣΔ προ του 1936, οδηγώντας σε διάλυση της οικογενείας, εκτρώσεις, νεολαία δίχως όραμα και πτωτικό επίπεδο γεννήσεων.

   Delete
  3. Υ.Γ.

   Έχεις φοβερό κόμπλεξ με το να είναι κάποιος πλούσιος. Και τί με αυτό;; Το θέμα είναι πώς τον διαχειρίζεται και να μην ζει εις βάεος του κοινωνικού συνόλου. Προφανώς και ο πλούτος απαγορεύεται να ορίζει την Αριστοκρατία (οι "Ναζήδες" την όριζαν φυλετικά ποτέ χρηματικά, φίλε Κωσταντή) αλλά το αντίθετο βοηθά στην διατήρηση και αυτάρκεια της Αριστοκρατίας, ήτοι η οικονομική ευμάρεια.

   Η "πρόοδος" της Δημοκρατίας την οποία ως σοσιαλδημοκράτης ασπάζεσαι, όχι μόνον δεν αποτελεί πρόοδο ή ανύψωση της κοινωνίας αλλά σαν το Ελβετικό πολίτευμα, οδηγεί την ανθρωπότητα στο κτηνώδες επίπεδο της εποχής των σπηλαίων όταν όλοι ήσαν "ίσοι" ως μέλη της φυλής, ακριβώς όπως πράττει σήμερα η σάπια καπιταλιστική (Γαλλική) έννοια του Έθνους-Κράτους. Τότε ούτε τάξεις υπήρχαν, ούτε ιερείς, ούτε Αριστοκρατία του πνεύματος ούτε τίποτα. Οι πίθηκοι θεωρούν στην φυλή ανώτερο όποιον φέρει κοσμήματα...Εκεί μας επιστρέφει η Δημοκρατία στο επίπεδο του βοσκού και του κυνηγού-τροφοσυλλέκτη. Εν αντιθέσει, η Αυτοκρατορία εξυψώνει την Ανθρωπότητα, τον ίδιο τον Άνθρωπό, με την στιβαρή, ιεραρχημένη και ξεκάθαρη πολιτική και κοινωνική δομή της η οποία βασίζεται στην αυστηρή διαστρωμάτωση των συνόλων που την απαρτίζουν. Εξ΄ου και το υψηλό επίπεδο πολιτισμού της που χρειάζεται Φιλοσόφους, ιερείς, διπλωμάτες, Βασιλεά, στρατιωτικούς και κρατικούς αξιωματούχους αλλά και δούλους, υπηρέτες και εργάτες, ποτέ όμως προλεταρίους.

   Ρωμανία και Οθωμανία αποτελούν άριστα παραδείγματα Αυτοκρατορικής δομής.

   Τί προτιμάς λοιπόν:

   Τους Αλβανούς βοσκούς Σουλιώτες ή τους Ρωμηούς Έλληνες αριστοκράτες Φαναριώτες;;

   Delete
  4. Εδώ σε θέλω μάγκα μου!

   Delete
  5. Φυσικὰ τοὺς Ἀλβανοὺς Σουλιῶτες, ἀφοῦ εἶμαι ἀρβανίτης βέρος ἀπὸ τὸν πατέρα μου. Ἡ μάνα μου προσέθεσε τὸ καλλιτεχνικὸ καὶ ἔτσι έγινα τράγος-μπαλλαρίνα. Ἀλλὰ ὄχι τοὺς Φαναριῶτες, τοὺς ὁποίους σεβόμεθα γιὰ τὴν μόρφωσή τους, μὴν ξεχνᾶμε ὅμως ἀπὸ ποῦ λαμβάνουν τὴν νομιμοποίησή τους.

   Δὲν ἀκοῦτε τί σᾶς λέω. Ὁ ἐθνάρχης μας εὐλόγησε τὸν Ἐρντογὰν καὶ τὸν ἔκανε Παλαιολόγο. Συνεπῶς ὁ παμπόνηρος Ἰμβριώτης, νομίζω, Βαρθολομαῖος ΤΗΝ ΕΦΕΡΕ ΣΤΟΝ ΠΟΥΤΙΝ. Νομίζετε πὼς πῆγε χαμένη τόση βυζαντινὴ παράδοση διπλωματίας; Ἐγὼ ἀρνοῦμαι τὴν ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία. Μὴν μοῦ τὸ παίζετε ὅμως Ἕλληνες, ἐνῷι εἶστε ῥωμηοί!

   Delete
  6. Υγ. Πλούσιοι εἶναι οἱ κλεφτες. Οἱ πλούσιοι ποὺ δὲν εἶναι κλέφτες εἶναι φτωχοί.Γιὰ ῤίξε μιὰ ματιὰ σὲ αυτὴν τὴν... τσόντα:
   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/StNikita26.JPG

   Delete
  7. Τί ρόλο παίζει ρε Κωσταντή η καταγωγή στην επιλογή;; Έλεος! Προσπαθώ νά διεξλάω στο ιστολόγιο αυτό συζητήσεις σοβαρές και μου πετάγονται χίλιες δύο παιδαριώδεις απαντήσεις. Άλλο είναι το δίλημμα προφανώς που θέτω:

   Αυτοκρατορική Αριστοκεατία ή Δημοκρατία των βοσκών της άνω Κωλοπετινίτσας;;

   Πέραν αυτού πολύ λανθασμένη άποψη για τους εμπόρους. Καμμία σχέση με αρχοντικό πλούτο. Αποτελούν τους μικροαστούς πετιτ-μπουρζουάδες της εποχής.

   Delete
  8. Ἅμα ῥωτᾷς αὐτὲς τὶς βλακεῖες σοῦ ἀπαντᾶνε ὅτι εἶσαι πιτσικόκος καὶ τὰ λὲς ἐπειδὴ δὲν ἔχεις βγῆι ἀκόμα ἀπὸ τὴν ἔπαρση τῆς ξάπλας. Κατάλαβέ το. Αὐτὰ περὶ καταγωγῆς εἶναι στὴν πραγματκότητα καπιταλισμός. Κανεὶς δὲν ἔχει καλὴ καταγωγὴ στὴν Ἑλλάδα, τὸ Βυζάντιο δὲν ἀναγνώριζε ἀριστοκρατία. Παιδεία εἶναι τὸ ζητούμενο, καὶ μὲ αὐτὰ τὰ διλήμματα τύπου ΟΝΝΕΔ καὶ ΠΑΣΠ ἡ παιδεία ἀντικαθίσταται άπὸ τὸν πνευματικὸ αὐνανισμό.

   Delete
  9. ..πρέπει δὲ νὰ σὲ πληροφορήσω πὠς ἡ ἀρχαία Ἑλλὰς τὰ χρωστάει ὅλα στοὺς τεχνῖτες. Ὁ Ὅμηρος, ὁ Ἡρόδοτος, ὁ Θουκυδίδης φτιάξανε τὀν Ἀχιλλέα, τὀν Θεμιστοκλῆ (ποὺ ἦταν δημοκρατικὀς), τὸν Ἀλκιβιάδη. Ἀλλιῶς δὲν τοὺς ἤξερε οὔτε ἡ μάνα τους. Μόνο ὁ Χριστιανισμὸς (καἰ ὁ Πλάτων λίγο) ἀμφισβήτησε τἠν τεχνική, ποὐ ἦταν τὀ δεκανίκι τῶν ἀριστοκρατῶν. Ὅσο γιἀ τὀν ναζισμό, ἦταν οἱ μηχανικοἰ ποὺ τὸν στήριξαν καἰ μηχανικοὶ βρίσκονται πίσω ἀπὸ τοὺς τζιχαντιστὲς σύμφωνα μἐ τὀν ἀξιόλογο κοινωνιολόγο Ντιέγκο Γκαμπέττα. Πίσω ἀπὸ τοὺς Πάπες ὀρθώνονται ὁ Τζιόττο καἰ ὁ Ντάντε.

   Ὄσο γιἀ τοὐς Ἀλβανοὺς εἶναι, μαζὶ μὲ τοὺς Ἠπειρῶτες, οἱ καλύτεροι λιθοξόοι, σὰν τοὐς ἀρχαίους Ἕλληνες. Ὁ μέσος σύγχρονος Ἕλλην ἐθνικιστἠς δὲν ξέρει οὔτε νὰ δέσηι τὰ σπορτέξ του.

   Delete
  10. Η Θεά Αεργία μου δίνει την δυνατότητα να σκέπτομαι, όντας ανενεργό μέλος του προλεταριάτου, όπως και εσύ άλλωστε παρότι εγώ σκοπεύω να γίνω Καπιταλιστής ή τζογαδόρος εάν είναι να βγάλω τα "προς το ζείν".

   Ακόμη σοβαρή απάντηση δεν έλαβα...

   Η Ρωμανία παραείχε τους Δυνατούς. Τόσο πολύ δε που ώρες-ώρες επισκίαζαν τον Αυτοκράτορα!

   Delete
  11. Καὶ αὐτὸ ἔφερε τὀ τέλος. Διότι ὁ ἕνας φέρνει καἰ ἄλλους..

   Delete
  12. Ώσπου να φαγωθούν μεταξύ των και οι πολλοί να γίνουν πάλι Ένας.

   Delete
 13. http://tvxs.gr/news/ellada/dyo-gallikes-fregates-me-xronomisthosi-apokta-polemiko-naytiko
  Πεθαινουμε τῆς πείνας καὶ ΝΔ καὶ κυβέρνηση τσακωνονται σὰν τοὺς βογιάρους στὸν Ἰβὰν τοῦ Ἀϊζενστάιν.
  βλ. https://www.youtube.com/watch?v=i5g-Ss9BDR στὸ 12.51ο δευτερόλεπτο.

  Συμπέρασμα. Μὲ αὐτὴν τὴν ξεφτίλα τοῦ βογιάρου Τσίπροβιτς καὶ τῶν βογιάρων τοῦ κόμματος Κυριακουλίνωφ και Γεννημάτοβνα, ὁ λαὸς σπρώχνεαι νὰ ζητήσηι δικό του Ἰβὰν γιὰ νὰ τοὺς τιμωρήσι καὶ νὰ ξανακάνει μεγάλη τὴν.... Ἀμερική! Αὐτὸς εἶναι ὁ κίνδυνος. Νὰ χάσουμε ψυχή μας!!

  ReplyDelete
 14. ...Παληὲ δές την! Εἶναι ἡ καλύτερη ταινια ποὺ ἔχει γυριστῇι ποτέ.

  ReplyDelete
 15. Εντύπωαη προκαλεί το γεγονός ότι η Ιστορία βγάζει περίεργες συμπτώσεις.

  Πριν από 100 ακριβώς χρόνια η γεωπολιτική κατάσταση Ελλάδος και Τουρκίας ήταν ακριβώς η ίδια.

  1918 - 2018

  και αντιστοίχως 1919 - 2019 (εάν εκβάλλει νικηφόρα για εμάς η επικείμενη αναμέτρηση)

  ελπίζω το 2022 να δει το Αιγαίο ηνωμένο και όχι διαιρεμένο σαν το 1922.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η Ένωση των δύο Εθνικισμών θα μπορούσε να λέγεται "Οθωμανικός Εθνικισμός" (Ottoman Nationalism)

   Θέλουμε μία Αριστοκρατία να κυβερνά τις δύο όχθες με έδρα την Πόλη η οποία απαγορεύεται να λέγεται "Ελληνική" ή "Τουρκική", αλλά μονάχα "Οθωμανική" η οποία δύναται να είναι Ορθόδοξη Χριστιανική και Μουσουλμανική. Η εξουσία από τα παρηκμασμένα και διχαστικά κέντρα των Αθηνών και της Αγκύρας οφείλει να εκλείψει. Η Πόλη και μονάχα αυτή οφείλει να κυβερνά ρις δύο όχθες στο όνομα του "Οθωμανικού Έθνους" που θα αποτελείται από Ορθοδόξους και Μουσουλμάνους. Οι έννοιες Ελλάδα και Τουρκία κοιτούν προς αντίρροπες κατευθύνσεις, ήτοι την Δύση της μπουρζουαζίας και την Κεντρική Τουρανική Ασία, αντίστοιχα, μακρυά από το κέντρο του Αιγαίου. Πρέπει συνεπώς να εξαλειφθούν και να αντικατασταθούν από τις έννοιες "Οθωμανικό Έθνος" και Ρωμηοσύνη.

   Delete
  2. Αυτό μακροπρόθεσμα πρέπει να γίνει εάν είναι να υπάρξει μία κοινή Ψυχή μεταξύ των δύο Λαών.

   Delete
  3. Γράφει ένας σχολιαστής στο φβ για την ενωποίηση Ελλάδος και Τουρκίας:

   "Αν προσπαθήσει να ενοποιηθεί η Τουρκία με την Ελλάδα, με κατάκτηση ή ομοσπονδιοποίηση εκτός ΕΕ, το Αιγαίο θα γίνει κλειστή θάλασσα.
   Και με την δικαιολογημένη λύσσα μας (που είναι το μόνο που μας ενώνει), κατά Ρώσων και Δυτικών, δεν θα περνάει από το Αιγαίο κουνούπι.
   Οι μεγάλοι δεν θα το επιτρέψουν. Θα μας ισοπεδώσουν και τους δύο."

   Αυτό ακριβώς εστί δουλική νοοτροπία. Να φοβάσαι να τολμήσεις. Να φοβάσαι και την σκιά σου. Να μην ελπίζεις, όλα μαύρα να τα βλέπεις...

   Delete
  4. Αυτό δεν το είχα δει. Πολύ ενδιαφέρον! Κοινή Ψυχή δεν 'θα' υπάρξει επειδή ήδη υπάρχει! Ιστορικά. Δεν είναι δύο οι λαοί αλλά ένας. Κι ιστορικά ένα το Γένος. Διπλή είναι η εμφάνιση σήμερα. Αλλά αυτή είναι μια ψευδαίσθηση που δημιουργήθηκε - καλλιεργήθηκε έντονα από τους Δυτικούς εχθρούς κι από παλιά.
   Δεν προηγούνται τα σώματα των ψυχών αλλά οι ψυχές των σωμάτων. Κι η σύνδεση των ψυχών με τα σώματα είναι το αίμα - το στοιχείο του αιθέρα στα σώματά μας. Η προσθήκη αίματος που έγινε μετά το 1071 (Μαντζικέρτ) ήταν τόσο μικρή που δεν υπήρξε καμμιά αλλοίωση. Κι όπως ξέρεις, το αίμα νερό δεν γίνεται.
   Μπορεί να είναι η κοινή ταυτότητα εν υπνώσει, αλλά η αφύπνιση γίνεται πάντοτε κατά την αυγή.

   Όσο δε για το σχόλιο τρίτου στο Facebook, δικαιώνεις την απόφασή μου να μην έχω λογαριασμό εκεί - αν και στο ΥΤ λέγονται τέτοια κι ακόμη χειρότερα! Δεν με εκπλήσσει αυτό το παράδειγμα δουλικής νοοτροπίας. Έτσι φτειάχνουν τον σημερινό ψευτο-Έλληνα στο σπίτι, στο σχολείο, στην κοινωνία. Γιατί δεν προβάλλουν τα τηλεοπτικά κανάλια ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου με ηρωϊκό περιεχόμενο αλλά επαναλαμβάνουν τα γλοιώδη κι άρρωστα, τ' ανούσια και τα κουτοπόνηρα; Για να κάνουν τον μέσο άνθρωπο ένα ερπετό που να σκέφτεται μ' αυτόν τον τρόπο.

   Delete
  5. Δεν διαφωνώ σχετικά με την κοινή ψυχή υπό το Βυζαντινωθωμανικό πρίσμα αλλά το κακό που έχει κάνει ο Εθνικισμός είναι ήδη πολύ βαθύ.

   Γενικά άκυροι είναι αμφότεροι χαρακτηρισμοί, Τουρκία και Ελλάδα και μάλιστα ο πρώτος πιο πολύ διότι η Ανατολία μόνον βραχυπρόθεσμα κυβερνήθηκε από αμιγώς Τουρκικά φύλα ανήκοντα είς Τουρανικούς φαινοτύπους. Το 85% των σημερινών Τούρκων αποτελούνται από τον γηγενή Αρμενοειδή φαινότυπο ο οποίος ήδη από την εποχή των Χετταίων είχε ως φυσικό του περιβάλλον την Κεντρική Ανατολία. Το υπόλοιπο 15% αποτελούν Ιρανικούς φαινοτύπους (κυρίως μεταξύ των Κούρδων) μαζί με λιγοστούς απογόνους των Τουρκο-Μογγολικών ορδών που επέβαλαν την γλώσσα τους στην Χερσόνησο της Μικράς Ασίας.

   Ο λόγος που μιλώ για Οθωμανική Αριστοκρατία με έδρα την Πόλη δεν είναι προφανώς τυχαίος ούτε λόγω στρατηγικής θέσεως ούτε λόγω πολιτικής και πολιτισμικής κληρονομιάς αλλά σχετίζεται και με την φυλετική Αριστοκρατία της Τουρκίας στην οποία δε, ανήκουν και σχεδόν όλοι οι ηθοποιοί των Τουρκικών σειρών, ήτοι σε Ελληνικούς φαινοτύπους κυρίως τον Μεσογειακό με ή χωρίς Αλπική επίδραση.

   Εάν παρατηρήσεις πλείστες Οθωμανικές μινιατούρες της εποχής δεν θα δεις σχεδόν πουθενά Αρμενοειδείς χαμάληδες reya πλήν του Abdul Hamid. Ο φαινότυπος παίζει τεράστιο ρόλο στην διαμόρφωση των τάσεων εντός ενός Έθνους, συνεπώς απαγορεύεται οι σκεπτόμενοι κάθε εποχής φιλόσοφοι να έχουν άγνοια της επιστήμης αυτής.

   Delete
 16. GREEKS ARE THE UNIQUE FRIENDS OF TURKS

  On the eve of the deadly fate that awaits Erdoğan I remind him of my talks with the Cypriot Alparslan Türkeş, the founder of the MHP-Grey Wolves,in June 1975,in Ankara, in front of the portrait of the Fatih. We then agreed that all over us we had and will always have enemy states and the only lasting future for our two peoples is the union of our mutual nationalist movements, a joint venture in the Aegean and not a sharing of our land, away from social-democratic internationalism or financial globalism.Today, in 2018, this means that Golden Dawn and Grey Wolves should come together and establish a nationalist union against the peripheral powers that covet our independence. Dimitri Kitsikis

  Greek-Turkish Wolves

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ενδιαφέρουσα και τολμηρή προσέγγιση όπως τόσες άλλες τόσο συχνά, κύριε καθηγητά!

   Αλλά κι οι εκ των όπισθεν κινούσες δυνάμεις των δύο κομμάτων είναι αντίθετες (ψευτομασώνοι σιωνιστές για την Χρυσή Αυγή / ιησουΐτες για το ΜΗΡ) κι η θεωρία τους αντιδιαμετρικά αντίθετα στρεφόμενη. Το ΜΗΡ πήρε ένα εθνικιστικό προφίλ γιατί αν παρουσίαζε τις πίσω σκέψεις του (Νεότουρκοι - Παντουρανισμός) θα απαγορευόταν κι όσοι θα το είχαν αποπειραθεί, θα έχαναν δικαίως τα κεφάλια τους.

   Δεν υπήρξε ποτέ και δεν μπορεί να υπάρξει εθνικιστικό κόμμα στην Τουρκία επειδή το μόνο εθνικιστικό ήταν και είναι το ρεπουμπλικανικό κόμμα του Ατατούρκ Cumhuriyet Halk Fırkası όπως λεγόταν αρχικά και μέχρι το 1935 (Republican People's Party). Άλλωστε ξεκίνησε ως 'εθνικό' κίνημα (Türk Ulusal Hareketi).

   Και μάλιστα το κόμμα του Ατατούρκ ήταν ιστορικά σωστό στον εθνικισμό του, δηλαδή παρουσίασε τον διεθνώς μόνο σωστό εθνικισμό, ο οποίος δεν είναι ο ψεύτικος κι ανιστόρητος εθνικισμός της ράτσαας (όπου φανατισμένοι κρετίνοι του μίσους νομίζουν ότι στο αίμα τους ρέει αίμα εκείνων που οι ίδιοι αυθαίρετα θεωρούν προγόνους τους και σκοτώνονται με εικονικούς αντιπάλους σαν τον Δον Κιχώτη) αλλά ο εθνικισμός της πολιτισμικής κληρονομιάς.

   Μπορεί ο Μουσταφά Κεμάλ να επονομάσθηκε Ατατούρκ και να ονομάτισε την χώρα Türkiye, αλλά το περιεχόμενο εκπαίδευσης, παιδείας, ιστορίας και ταυτότητας του μέσου πολίτη ήταν η εθνική κληρονομιά όλης της Ανατολίας, συνεπώς κι αιολικής κι ιωνικής και δωρικής και λυδικής και καρικής και καππαδοκικής και ποντιακής και φρυγικής και χιττιτικής και λουβικής κι ασσυροβαβυλωνιακής και ρωμαϊκής και ρωμαιοχριστιανικής. Επί Ατατούρκ συστάθηκαν τράπεζες όπως Sümerbank και Etibank, δηλαδή Σουμεριακή Τράπεζα και Χιττιτική Τράπεζα. Στην Ελλάδα είχαμε Ιονική αλλά όχι Ιωνική πόσο μάλλον Αιολική ή Πελασγική Τράπεζα!! Χχμμ!!

   Τώρα, σήμερα, δεν νομίζω ότι ο Πούτιν θα αφήσει να εκλεγεί η Ακσενέρ, κι εν τω μεταξύ ο Ερντογάν εξαφανίζει τα τελευταία 'σταγονίδια' (μετά την αναγγελία προώρων εκλογών, άλλοι 300 αξιωματικοί πετάχτηκαν έξω από το στράτευμα), ενώ κι η Κίνα θα ρίξει το βάρος της. Ο Κινέζος πρόεδρος ήταν ο πρώτος ηγέτης μεγάλης χώρας με τον οποίο μίλησε ο Ερντογάν μετά την απόφαση επίσπευσης.

   Περισσότερο από την ίδια την Τουρκία, η Τουρκία και το βάρος της σε Βόρεια Συρία - Βόρειο Ιράκ είναι απαραίτητα για τη Ρωσσία κι ακόμη πιο πολύ για την Κίνα.

   Η Ελλάδα, από την άλλη, μπορεί να διαλυθεί και μόνη της. Η χώρα δεν κρατιέται. Την κρατάνε ο Γιούνκερ κι η Λαγκάρντ.

   Αν αύριο θα υπάρξει μια προσέγγιση Ελλάδας και Τουρκίας, αυτό θα γίνει στην περίπτωση που εμφανιστεί στην Ελλάδα ένας Ρωμιός Μουσταφά Κεμάλ, ας πούμε ένας Ατά-Ρουμ, που θα εξοντώσει στο μεγαλύτερο λουτρό αίματος της Ιστορίας των Βαλκανίων το ελληνικό κατεστημένο, τσακίσει το κράτος ολότελα και μέχρι τελείας διάλυσης, κι ανοικοδομήσει εκ του μηδενός κάτι άλλο, αυθεντικό, αληθινό κι ακέραιο. Μπροστά του θα πρέπει να πάψει να σκέφτεται ο κάθε επιζών πολίτης. Οι σκέψεις κι οι ιδέες κατέστρεψαν τους Ρωμιούς, κι ο Ατατούρκ άλλωστε σωστά εκμηδένισε όποιον ήθελε στην Τουρκία να έχει άλλη ιδέα ή σκέψη. Ο Ατά-Ρουμ πρέπει να παραπανίσει κιόλας!
   Νίκος Μπαϋρακτάρης

   Delete
  2. Η Ένωσις του Ελληνικού και του Τουρκικού ΦΥΛΕΤΙΣΜΟΥ (σ.σ. Εθνικοσοσιαλισμού) με κοινά των στοιχεία τον Ευρασιατιαμό, τον αντι-σιωνιαμό και τον αντιδυτικισμό, δύναται να αποφέρει οφέλη για τα δύο Έθνη αν και ο άθλος τούτος κατά ΗΠΑ-Ισραήλ θα είναι τεράστιος…

   Χρυσή Αυγή και Γκρίζοι Λύκοι δεν είναι τόσο "Εθνικιστές" (με την αστική έννοια των ακροδεξιών) όσο φυλετιστές (Ελληνικός Εθνικοσοσιαλισμός για Χρυσή Αυγή και Τουρανισμός για Γκρίζους Λύκους) θυμίζουν αμφότερα κόμματα το νεογνό τότε NSDAP του Αδόλφου Χίτλερ. Είμαι δε σίγουρος, ότι αμφότερα κόμματα έχουν αντλήσει έμπνευση από αυτό. Είναι συγκλονιστικό πώς ακόμη το Εθνικοσοσιαλιστικό Πνεύμα ασκεί επιρροή στην Μέση Ανατολή, πολεμώντας το διεθνιστικό κομμουνιστικό κατά τον Ψυχρό Πόλεμο και τον διεθνιστικό Ισλαμισμό σήμερα. Η Χεζμπολλάχ, οι Μπααθιστές και το Συριακό Κοινωνικό Εθνικό Κόμμα (SSNP) που φέρει την σβάστικα και τα Εθνικοσοσιαλιστικά χρώματα σε μερικώς παραλλαγμένη μορφή, ακόμη δε και οι Φρουροί της Επαναστάσεως έως και μέρος των Παλαιστινιακών Φατάχ και Χαμάς, έχουν είτε μερικώς είτε σε σημαντικό βαθμό (ειδικά οι Σιιτικές οργανώσεις στρατιωτικού τύπου) επηρεασθεί πολύ από την Εθνικοσοσιαλιστική θεώρηση και οργάνωση. Άλλωστε, ο αντι-σιωνισμός (ανθεβραϊσμός) βρίσκει κοινό τόπο μεταξύ της Χιτλερικής θεωρήσεως και του ανθεβραϊσμού των παραπάνω οργανώσεων ή κινημάτων. Μην ξεχνάμε ότι ο Χίτλερ στον Μεσοπόλεμο επέλεξε τον Παλαιστινιακό Σουννισμό (Amin al-Husseini) ακόμη και από τον Εβραϊκό Φασισμό (Lehi), παρά δε την άκρως φιλική (έως συμμαχική) προς αυτόν στάση του τελευαταίου λόγω του αντι-ιμπεριαλιστικού αγώνα κατά των Βρεταννών.

   Delete
  3. Επί αυτού, βλέπω εδώ και αρκετους μήνες στους ιστοτόπους του Ντούγκιν ένα Τουρκικό κόμμα ονόματι "Vatan Partisi" με αντιδυτικές και Ευρασιατικές τάσεις και τον πρόεδρό του "Dogu Perincek" να αρθρογραφεί συχνά στις άνωθεν ιστοσελίδες (δεξαμενές σκέψεως του Ευρασιατισμού) προβάλλοντας συνεχώς την συμμαχία με την Ρωσία.

   Επί αυτού τί έχετε να πείτε Καθηγητά;; Δύναται να παίξει ρόλο στο μέλλον ένα τέτοιο κόμμα στον πολιτικό χώρο της Τουρκίας ως αντίβαρο σε Κιλιντσάρογλου-Ακσενέρ;;

   Delete
 17. Ὡς βραβευμένος ἀτατουρκιστὴς ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Μπογαζιτσὶ τοῦ Βοσπόρου τὸ 1981, συμφωνῶ μὲ τὰ παραπάνω γραφόμενα τοῦ Μπαϊρακτάρη, διότι μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Κεμὰλ τὸ 1938, ὁ ἀτατουρκισμὸς παραποιήθηκε στὴν διάρκεια τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου καὶ ἀπὸ τὸ μετακεμαλικὸ CHP καὶ ἀπὸ τὸ ΜΗΡ τοῦ Τουρκές. Τὸν κεμαλισμὸ στὴν οὐσιαστική του μορφὴ τὸν ἀνέλυσα διεξοδικὰ στὰ βιβλία μου μὲ μεγάλο θαυμασμὸ γιὰ τὸ κεμαλικὸ ἔργο.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Με τιμάτε με το να συμφωνείτε σε όσα λέω, πολύ περισσότερο εφόσον δεν είμαι ιστορικός και πολιτικός επιστήμονας. Αυτό που αναφέρετε εδώ, ότι το πνεύμα και την στάση ζωής του Ατατούρκ παραποίησαν οι μεταγενέστεροι ψευτο-κεμαλιστές, είναι κάτι που είναι ελάχιστα γνωστό και στην Ελλάδα και στην ίδια την Τουρκία. Πολλοί Τούρκοι έζησαν με τις αυταπάτες ότι ήσαν κεμαλικοί όντας αντιπαραγωγικά παράσιτα που στα χρόνια του Ατατούρκ θα τα 'έστρωναν' με τον κατάλληλο τρόπο.

   Αλλά φαίνεται αυτή ήταν συνέχεια η μοίρα της ανθρωπότητας: το πνεύμα και τη στάση ζωής των θεμελιωτών να παραποιούν οι παρατρεχάμενοι. Αυτοί είναι οι αναρριχώμενοι κισσοί που αποδυναμώνουν τα μεγάλα δέντρα. Είναι σχεδόν αδύνατο στον μέσο άνθρωπο να το αντιληφθεί αυτό αναφορικά όχι μόνον με τον Κεμάλ Ατατούρκ αλλά με τον οποιονδήποτε.

   Δίπλα στο κρεββάτι του ετοιμοθάνατου Μωάμεθ το 632 είχαν πιαστεί στα χέρια οι περί τον Αλί κι οι υποστηρικτές του Αμπού Μπακρ. Τι θα μπορούσαν να κάνουν από κει και πέρα παρά αδελφοκτόνους πολέμους;

   Και μέρες πριν σταυρωθεί ο Ιησούς, ο Πέτρος απέδειξε ότι όλη η μαθητεία του είχε πάει στράφι, γιατί με το μαχαίρι του έκοψε το αυτί ενός στρατιώτη. Αλλά για κείνον ίσχυσε η Πεντηκοστή.

   Τελικά, ένας σημαντικός άνθρωπος δεν πρέπει να έχει δίπλα του κανένα. Οι 'φίλοι' είναι οι χειρότεροι εχθροί του.

   Ακόμη θυμάμαι πόση εντύπωση μου είχε κάνει η απάντηση του κ. Μεγαλομμάτη στο ερώτημά μου ποιος ήταν ο πιο σημαντικός Φαραώ 3300 χρόνων αιγυπτιακής φαραωνικής εξουσίας (γιατί κι ο Διοκλητιανός Φαραώ ήταν στην Αίγυπτο και τ' όνομά του έχει γραφεί, όπως κι εκείνα των άλλων Ρωμαίων αυτοκρατόρων, σε ιερογλυφικά):

   - Ο Ραμσής Β', κι όχι επειδή οι σημερινοί αιγυπτιολόγοι τον αποκαλούν 'Μέγα' για το τεράστιο οικοδομικό ή το στρατιωτικό του έργο. Αλλά επειδή είχε καταλάβει τι είναι εξουσία και κυβέρνησε ενάντια στους φίλους του, συνεργαζόμενος με τους εχθρούς του κι επιβάλλοντας την κοσμοαντίληψη των φίλων του.

   Delete
 18. Ὁ Κεμὰλ στὴν Τουρκία, ὁ Λένιν στὴν Ῥωσσία, ὁ Μάο στὴν Κίνα βάζουνε μπρὸς τὸ πρόγραμμα τῆς Πεφωτσμένης Δεσποτείας. Ἡ σταθεροτητα τοῦ Ἐρντογὰν ὀφείλεται στὸ ὅτι σὰν σοφὸς Ῥωμαῖος Αύτοκράτωρ ἔει ὁρίσηι διαδοχο διὰ ζώσης, κάτι ποὺ δὲν ἔχει κάνει ὁ Τράμπ. Καὶ ὁ Μάο, καὶ ὁ Λένιν καὶ ὁ Ἔρντογαν εἶναι διάδοχοι τοῦ Αὐτοκρατορικοῦ καθεστῶτος καὶ ἀφήνουν διαδόχους.

  ReplyDelete
 19. ...ὁ λόγος ποὺ αὐτὲς οἱ χῶρες προχώρησαν σὲ αὐταρχικὰ καὶ τύποις κοσμικὰ (στὴν πραγματικότητα, αἱρετικὰ) καθεστῶτα, καὶ ὄχι θεοκρατούμενη Ἀπόλυτη Δεσποτεία, εἶναι ὅτι οἱ θρησκευτικές τους δομὲς δὲν ἄντεχαν στὴν αὐγὴ τοῦ 20οῦ αἰῶνα τὴν εἰσβολὴ μιᾶς τεχνολογίστικης θεολογίας, ποὺ τὴν εἶε ἐπιβάληι στὴν Δύση ὁ Παπισμὸς ἀφενός, ὁ Καλβινισμὸς ἀφετέρου. Ὸ Αὐτοκράτωρ ἐφορεσε ῥεντιγκότα, ἡμίψηλο, πῆρε χρυσὸ μπαστοῦνι, ἔβαλε καὶ κασκέτο ἐργάτη γιὰ νὰ τὸ παίξηι κουμουνιστής, ἀλλὰ παρεμεινε Αύτοκρατωρ καὶ χόρευε καὶ ζεμπεκιὰ ποῦ καὶ ποῦ. Βλ. τὸν Κεμὰλ https://www.google.gr/search?biw=1168&bih=555&tbm=isch&sa=1&ei=PtfaWufLMdK0kwXTtJSoDA&q=kemal+dances&oq=kemal+dances&gs_l=psy-ab.3...3707.7482.0.7878.14.14.0.0.0.0.423.2303.0j8j3j0j1.12.0....0...1c.1.64.psyab..2.9.1920...0j0i67k1j0i10k1j0i30k1j0i19k1j0i30i19k1j0i8i30i19k1j0i8i30k1j0i5i30k1.0.e6EC6DdsLAw#imgrc=KBQHwiax_ur2jM:

  Τώρα ποὺ ὁλοκληρώθηκε τὸ ἔργο τοῦ ἐκσυγρονισμοῦ ξαναβάουν τὸ παραδοσιακὸ καφτάνι. Ποιὸς δὲν τὸἔει κάνει ἀκόμα; Τὸ ΚΚΚ. Στὸ μεταξὺ οἱ Ἕλληνες καὶ αὐτοὶ ἐπιστρέφουν στὴ παράδοση. Ποιά εἶναι αὐτή;

  Εἶναι τὰ Εὐαγγέλια. Γιὰ αὐτὸ ἐμεῖς ἀντὶ Κεμαλισμὸ εἴχαμε δημοτικισμό!!!

  ReplyDelete
 20. Υγ2. Κατὰ τὴν γνώμη μου Ἑλλὰς διαλύεται ἁπὸ τοὺς Λαγκάρντ καὶ συμμορία τῶν Βρυξελλῶν, δὲν βαστιέται. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι ἱστορικὰ δεμένος μὲ τὸν ἑβραϊκὸ (καὶ μοιάζει τοῦ ἰνδικοῦ). Κακῶς νομίζεται ὅτι οἱ Ἑβραῖοι ταυτίζονται μὲ τὸν καπιταλισμό, οἱ Ἑβραῖοι λειουργοῦσαν καλὰ σετικὰ στὸ Αύτοκρατορικὸ περιβάλλον. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς δὲν εἶναι Αύτοκρατορικός, ἀναπτύσσει σχέσεις ἀμοιβαίας ἀνοχῆς μὲ τὶς Αὐτοκρατορίες. Ἡ κρίση ποὺ διερχόμεθα ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ στὴν ἐπιδρομὴ ἐκ μέρους τῶν Βσιγότθων τοῦ διεθνοῦς τυχοδιωκτικοῦ κεφαλαίου. Δὲν φταίει ἡ ἔλλειψη ὑποδομῶ τοῦ κράτους, φταίει ὁ παρασιτισμὸς ἑπὶ τοῦ Δημοσίου τοῦ ληστρικοῦ στρατιωτικοῦ συμπλέγματος. Ἡ ἑλληνικὴ οἱκονομία ἔχει τὴν τάση νὰ ἑνωθῇ μὲ τὴν τουρκική. Καὶ πιὸ πέρα μέχρι τὸ Πεκίνο. Οἱ ἐπεμβάσεις ἔχουν στόχο νὰ τὸ διακόψον αὐτό, ὅπως καὶ τὸ 1821.

  ReplyDelete
 21. Γνωρίζετε γιατί κουράζομαι?Όλοι σας έχετε πιάσει την πένα και αρέσκεστε να αναλύετε την θεωρία .Δια να φτάσεις στο επίπεδο που προτάσσει ο αγαπητός καθηγητής,οφείλετε να ξυπνήσετε τα ζωικά σας ένστικτα (που για πολλούς αμφιβάλλω αν καν έχουν διότι φυτοζωούν ),Να πιείς αίμα ...εσείς που κραυγάζετε..ωωω τι ωραιος ο φασισμός μπλα μπλα..έχετε σκεφτεί ότι μπορεί να χρειαστεί να δεις και να κάνεις πράγματα που η ψυχή σου δεν αντέχει..Να δεις το ίδιο σου το παιδί κομμάτια κ μέσα στο αίμα ..κόψτε τις μαλακίες και βαρευτείτε..η θεωρία απέχει πολύ απο την πράξη.Χωρίς ένστικτα (και φυσικά ισορροπία πνευματική) δεν προχωράει η ράτσα. Μορέλλας Θωμάς

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι. Έχετε δίκιο! Έτσι είναι. Η θεωρία απέχει πολύ από την πράξη. Και δυστυχώς πολλοί δεν το αντιλαμβάνονται αυτό. Ο σκοτωμός κι ενός ανθρώπου μόνον είναι τρομερό πράγμα. Κι οι περισσότεροι δεν μεγαλώνουν σωστά τα παιδιά τους και δεν τα προετοιμάζουν για όσα έρχονται. Να πως μεγαλώνουμε εμείς τα παιδιά μας στην ξενητειά παίρνοντας από τη σημερινή ρωσσική παιδεία το όποιο ρωμέϊκο στοιχείο έχει χαθεί από την ξεπεσμένη και ξεφτιλισμένη Ελλάδα της μεταπολίτευσης:

   Νιέ ντλιά μενιά! Όχι για μένα! Τραγούδια Κοσάκων του Κομπάν για να μεγαλώσουμε άντρες Ρωμιούς – κι όχι πουστάκια του λεκανοπεδίου!
   https://greeksoftheorient.wordpress.com/2017/11/01/νιέ-ντλιά-μενιά-όχι-για-μένα-τραγούδια/

   Ρωσσικά πολεμικά τραγούδια για αγόρια – σκληρούς μαχητές, κι όχι σκουλήκια της καλοπέρασης
   https://greeksoftheorient.wordpress.com/2017/11/02/ρωσσικά-πολεμικά-τραγούδια-για-αγόρι/

   Ανδρισμός, Κοζάκοι & Ρωσσικά Τραγούδια της Παντρειάς – Βίκτωρ Σορόκιν, Ώρα να παντρευτεί το παλληκάρι
   https://greeksoftheorient.wordpress.com/2017/11/11/ανδρισμός-κοζάκοι-ρωσσικά-τραγούδι/

   Απορρίψτε τη σημερινή κοινωνία και τον εαυτό σας! Σας έκαναν γλοιώδη, τιποτένια ανθρωπάκια, και δεν το πήρατε μυρωδιά!
   https://greeksoftheorient.wordpress.com/2017/11/18/απορρίψτε-τη-σημερινή-κοινωνία-και-το/

   Delete
  2. Όπως έχει γράψει σε αυτό το ιστολόγιο ο κύριος καθηγητής, σε σχετικούς ,όχι απόλυτους αριθμούς, ο Μάο σκότωσε 60 εκατομμύρια , ο Στάλιν 30 και ο Χίτλερ 10. Δε σκοτώνουν οι ιδεολογίες ούτε οι θρησκείες,ούτε ο φασισμός ούτε ο κομμουνισμός, οι άνθρωποι σκοτώνουν.Δεν είμαι υπέρ της βίας ούτε μου αρέσουν τέτοιες καταστάσεις.Το πρόβλημά μου είναι ότι οι κυβερνήτες μας δε κάνουν ούτε τα αυτονόητα και οδηγούν σε τέτοιες καταστάσεις τα συσσωρευμένα προβλήματα και η αγανάκτηση,βρίσκονται και κάποιοι καλοθελητές και μετά μπουρλότο !!

   Delete
  3. Εγώ είμαι καλοθελητής.

   Delete
  4. Ναι! Δίκιο έχετε! Ο άνθρωπος πρέπει να αποστρέφεται την βία και να μην αρέσκεται στο να βλέπει ένα κροκόδειλο ν' αρπάζει ένα μικρό ζαρκάδι στην άκρη της λίμνης. Αυτός είναι ο κόσμος της πτώσης και με το να τον αποδεχόμαστε, συμπαρασυρόμαστε στη δίνη.

   Και ναι! Τα συστήματα δεν σκοτώνουν. Οι άνθρωποι σκοτώνουν. Και τα νούμερα που αναφέρετε όντως αντικατοπτρίζουν μια πραγματικότητα. Αναλογικά ο χειρότερος ήταν ο Στάλιν. Αλλά οι 'σκοτωμοί' δεν είναι όλοι το ίδιο - κι όσο κι αν φαίνεται αυτό παράξενο, έτσι είναι.

   Σκότωσαν οι τύραννοι που αναφέρετε. Σωστά.

   Αλλά έδωσε διαταγή σκοτωμού που εκτελέστηκε κι ο Προφήτης Ηλίας!
   καὶ εἶπεν Ἠλιοὺ πρὸς τὸν λαόν· συλλάβετε τοὺς προφήτας τοῦ Βάαλ, μηδεὶς σωθήτω ἐξ αὐτῶν· καὶ συνέλαβον αὐτούς, καὶ κατάγει αὐτοὺς Ἠλιοὺ εἰς τὸν χειμάῤῥουν Κισσῶν καὶ ἔσφαξεν αὐτοὺς ἐκεῖ.
   (Γ' Βασιλειών ΙΗ 40)

   Εντολή σκοτωμού δίνει κι ο Ευγενής Άνθρωπος της μεσσιανικής παραβολής του Ιησού. Πολλοί τον ταυτίζουν με τον Άρχοντα των Ελλήνων του Δανιήλ. Θα είναι αυτός που οι πολίτες της χώρας του θα τον μισούν και θα λένε ότι δεν θέλουν αυτός να βασιλεύσει επ' αυτών! Στο τέλος της ιστορίας όμως να τι λέει αυτός:
   πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου ἐκείνους, τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾿ αὐτούς, ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου. (Κατά Λουκάν ΙΘ' 27)

   Καταλαβαίνω ότι το απελπιστικό σενάριο που αναφέρετε και που είναι πρόβλημα για κάθε άνθρωπο έχει μια χαρακτηριστική εξωτερική διαφορά με τις περιπτώσεις Ηλία και Ιησού: επαναλαμβάνεται ασταμάτημα κι ο ένας σκοτωμός φέρνει τον άλλο, ενώ στην δεύτερη περίπτωση έχουμε άπαξ καταστάσεις.

   Πιστεύω ότι τέτοιες καταστάσεις είναι ιερατική τελετουργία και φέρνουν εξιλέωση, οπότε θα πρέπει να υπάρχει και τεράστια εσωτερική διαφορά: γίνονται ως θυσία προς τον Θεό κι ως μετάνοια όλων των ανθρώπων ενώ στην πρώτη - αρνητική - κατάσταση δικαιώνουν άνομα προσωπικά συμφέροντα.

   Delete
  5. Δὲν τὸ πιστεύεις. Εἶσαι ὑποκριτἠς (θεατρῖνος).

   Delete
 22. "...ένας Ρωμιός Μουσταφά Κεμάλ, ας πούμε ένας Ατά-Ρουμ, που θα εξοντώσει στο μεγαλύτερο λουτρό αίματος της Ιστορίας των Βαλκανίων το ελληνικό κατεστημένο..." που είναι να ΄ρθει...Λόγω της ημέρας, γειά σου ωρέ Γιώργο Παππαδόπουλε , με τα καλά σου και τα ασχημά σου.Ηρθαν οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες και από νοικοκυραίους μας κάνανε διακονιαραίους !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Χαίρομαι που τόσο σ' ενθουσίασε η ιδέα! Λόγω της ημέρας, δεν έχω να προσθέσω τίποτα στο τι έγραψα πέρσι ανήμερα της επετείου των 50 χρόνων της 21ης Απριλίου. Τότε ήμουν 11.5 ετών κι ακόμη θυμάμαι ότι όλα πήγαιναν ρολόϊ μέχρι το 1970. Δυστυχώς όμως ο Παπαδόπουλος δεν κατάλαβε ότι στη βράση κολλάει το σίδερο κι ότι το 1968-1969 θα έπρεπε να φέρει τα πάνω κάτω. Αργότερα, οι κισσοί τον τράβηξαν κάτω.

   Για μένα δεν είναι 'επταετία'. Είναι εξαμισαετία. Ό,τι ξεκίνησε τον Νοέμβρη του 1973 ήταν προοίμιο μεταπολίτευσης κι εθνοπροδοσία.Γιορτάστηκε βέβαια η 21η Απριλίου και το 1974 αλλά ήταν μια φάρσα.

   21 Απριλίου 1967 – 2017: 43.5 Χαμένα Χρόνια μετά την Ελπίδα Εθνεγερσίας
   https://greeksoftheorient.wordpress.com/2017/04/21/21-απριλίου-1967-2017-43-5-χαμένα-χρόνια-μετά-την-ελ/

   Πολλοί νομίζουν ότι όσοι ζητάνε λουτρό αίματος είναι αιμοβόροι ή μισούν κάποιους άλλους, κι αυτό συμβαίνει συχνά (όπως το Κυλώνειο Άγος). Υπάρχει όμως κι η περίπτωση να δει κάποιος το λουτρό αίματος στην εντελώς τεχνική του διάσταση: είναι μια ιεροτελεστία και μια θυσία (αποδιοπομπαίος τράγος). Φέρνει την εξιλέωση στους λοιπούς που επίσης εγκληματούν αποδεχόμενοι την άνομη εξουσία του καθεστώτος Αθηνών.

   Delete
  2. Να επέλθει ατα-ρουμ από το Στράτευμα πολύ δύσκολο φίλε Νίκο.

   Το είδαμε άλλωστε στο τραγικό τέλος του Παπαδόπουλου ο οποίος και δεν πίστεψε πραγματικά στην 21η Απριλίου ενώ άτομα σαν τον Παττακό είχαν διαφορετική και σωστότερη αντίληψη.

   Για να έρθει ο Αταρούμ οφείλει να δημιουργηθεί επιτέλους μία Ορθόδοξη Χεζμπολλάχ η οποία και θα επιτρέψει στην Εκκλησία να λάβει ρόλο ενεργό στα πολιτικά τεκταινόμενα και ίσως της επιτρέψει να εγκαθιδρύσει καθεστώς Θεοκρατικό. Αταρούμ δίχως τάγματα εφόδου, Εθνικιστικά ή Θρυσκευτικά, δεν γίνεται. Εκεί έχασε ο Παπαδόπουλος, συν τοίς άλλοις.

   Delete
  3. Σωστά Νίκο.

   Και ιδίως για την Κάθαρση μία καλλιτέρα για εμένα λέξη από το θολοκουλτουρέ "λουτρό αίματος".

   Η αστικη κοινωνία αναγκαστικά οδηγεί σε λουτρά αίματος αφού τσουβαλιάζει αξίους και αναξίους. Το "θέλω" των αναξίων προσθέτει φοβερό κοινωνικό βάρος, (ήδη από το Δημοτικό ακόμα) βουλιάζοντας την κοινωνία και το κράτος. Ουδείς γνωρίζει την θέση του δυστυχώς. Είναι πάντως θετικό το γεγονός ότι στην Ελλάδα επιζούν προ-καπιταλιστικές Οθωμανικού τύπου σχέσεις (π.χ. κοινωνική διαστρωμάτωση, γνωριμίες, αξιωματα) διότι πρώτον δεικνύουν ότι η πραγματική Φύση της Ελληνικής κοινωνίας δεν είναι αστική Δυτική αλλά Βαλκανο-Ανατολίτική και δεύτερον δίνουν ελπίδα για μία μελλοντική απο-Δυτικοποίηση και επιστροφή σε Οθωμανικού τύπου μορφές διακυβερνήσεως με ισχυρή κοινωνική διαστρωμάτωση.

   Εν αντιθέσει στην Ελβετία και εκατομμύρια να έχεις και αξιωματούχος να είσαι κάθεσαι στην ουρλα να περιμένεις για μία κοτολέττα σαν τον κάθε μπαχαλάκη. Αχ μεγάλε Μπλόχερ! Εν απουσία σου το γελοίο αυτό σύστημα των γιδοβοσκών του Ούρι θα είχε εκλείψει προ πολλού! Αγία η ύπαρξή σου! Και το ευχαριστλω των δικών σου...σε μαυρίσαν στις τελευταίες εκλογές γιατί τους τρόμαξες ότι θα τους κόψεις τα επιδόματα!

   Delete
  4. Α, ναι! Καταλαβαίνω! Δικό μου το λάθος! Μιλάς για στράτευμα επειδή ίσως κύτταξες το κείμενο στο οποίο αναφέρομαι στον 'νέο Παπαδόπουλο'. Ήταν ειπωμένο ολότελα μεταφορικά, με την έννοια 'ενός απολυταρχικού ηγεμόνα'. Χωρίς να αποσαφηνίζεται η προέλευσή του. Οπότε, ναι! Δεν μπορεί να και δεν θα προέρχεται από το σημερινό στράτευμα του ξεπεσμού που δεν μπορεί παρά να είναι ο καθρέφτης της ξεπεσμένης κοινωνίας του δημοσιοϋπαλληλικού κηφηνισμού, της αντιπαραγωγικής ραχάτικης νοοτροπίας, και της προσπάθειας ανεύρεσης του μήνα που θρέφει τους ένδεκα!

   Τι μπορεί να είναι; Από που μπορεί να προέλθει; Προφανώς από ένα απόλυτο κι εξωφρενικό κοινωνικό περιθώριο στο οποίο από μόνος του θα έχει πάει για να αποστασιοποιηθεί και συνειδητοποιηθεί.

   Χριστιανική Χεζμπολλάχ θα μπορούσε να είχε υπάρξει. Ο λατρεμένος της μητέρας μου (και μένα) Αυγουστίνος Καντιώτης θα μπορούσε να την είχε οργανώσει. Αλλά αυτή θα ήταν ένα παραπάνω στοιχείο - πρόβλημα του σημερινού παζλ. Όπως η Χεζμπολλάχ δεν μπορεί να λύσει το 'λιβανέζικο' ή το 'συριακό' πρόβλημα, έτσι κι η χριστιανική ομόλογή της δεν θα κατάφερνε πολλά πράγματα. Άλλωστε το 'ομού' (που προϋποθέτει ένα κόμμα ή μια αντάρτικη ομάδα ή την ίδια την εκκλησία) εξ ορισμού δεν μπορεί να επιλύσει τίποτα. Αυτό το ξέρουμε ήδη πριν από 2700 χρόνια, όταν γράφηκε στον Δευτερο-Ησαΐα ΝΓ' "πάντες ὡς πρόβατα ἐπλανήθημεν, ἄνθρωπος τῇ ὁδῷ αὐτοῦ ἐπλανήθη". Αυτό το κεφάλαιο είχε αποδοθεί στον Ιησού, αλλά είναι εμφανές ότι αφορά τον Υπέρτερο Άνθρωπο, ο οποίος θα εμφανιστεί στο Πλήρωμα του Χρόνου για να ανατρέψει άρδην την κατάσταση που θα βρει και να εξαφανίσει το Κακό από την Γη. Το κείμενο αυτό χωρίζει τον σημερινό κόσμο σε δυο κατηγορίες: όλοι από την μια ως πλανημένοι κι ο υιός του ανθρώπου από την άλλη.

   Γιατί αυτός ο άνθρωπος θα είναι ένας μικρασιατικής καταγωγής Ρωμιός είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά θα κυβερνήσει με ράβδον σιδηράν. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα σε μια ανθρώπινη οργάνωση να κάνει κάτι τέτοιο: το 'ομού' απέτυχε ολότελα. Αναγγέλθηκε η αποτυχία του από τον Δευτερο-Ησαΐα.

   Ναι. Ο Αταρούμ θα έχει τον στρατό του. Αυτό μας το λέει το ΙΔ' κεφάλαιο της Αποκάλυψης (στο 14ο στίχο), όπου εμφαντικά διακρίνεται ο Βασιλεύς Βασιλέων από το Αρνίον (στο ΙΔ' 1). Αλλά θα είναι ένας στρατός χωρίς .... τανκς, αεροπλάνα, όλμους και πολυβόλα (!) και χωρίς κανένα υλικό όπλο αλλά με απόλυτη ψυχική παντοδυναμία, ένωση ψυχής με καρδιά και μυαλό (που είναι οι κορυφές της ύλης), κι ικανότητες για τις οποίες είχε μιλήσει ο Ιησούς και στις οποίες αναφέρεται η παραπάνω περικοπή της Αποκάλυψης. Αλλά αυτοί οι στρατιώτες θα λειτουργήσουν πολύ περισσότερο ως όργανα Θεϊκής Εντολής και καθόλου ως υπερασπιστές μιας πατρίδας. Έτσι η ένωση των δυο τμημάτων του ίδιου λαού, των απογόνων των υπό τους Σελτζούκους Ρουμ και των απογόνων της Κωνστατινουπολίτικης Ρωμανίας, μπορεί να είναι κάτι το πολύ πιο εύκολο από όσο φαίνεται όταν βλέπει κάποιος τον κόσμο μέσα από τα υλι(στι)κά δεσμά. Κι ίσως αντί να είναι κατάληξη να είναι η αρχή.

   Κι ίσως γι' αυτό και δεν εμφανίστηκε στην πραγματική του διάσταση ακόμη. Δεν έχει ξεκινήσει (όσο κοντά κι αν είναι) η περίοδος του Τέλους.

   Delete
  5. Φχαριστώ για τον διάλογο!
   Αν θα αναφερόμουν στην Κόπρο του Αυγείου και τον Ηρακλή, θα χρησιμοποιούσα τον όρο Κάθαρση.
   Αλλοιώς, σε σύγχρονα πλαίσια, τον αποφεύγω επειδή .... τον Αράπη κι αν τον πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς (εννοείται ότι Αράπηδες είμαστε όλοι από ηθική απόψη).
   Εξιλέωση είναι για μένα ο πιο σωστός όρος επειδή εμπεριέχει μια ιερατική διάσταση.

   Δεν νομίζω ότι φταίει σε τίποτα η αστική κοινωνία. Παντού και πάντα, σε ένα ανήθικο πλαίσιο, 'τσουβαλιάζονται άξιοι κι ανάξιοι'. Η θέληση των αναξίων είναι μικρό πρόβλημα. Η έλλειψη ταυτότητας ("Ουδείς γνωρίζει την θέση του δυστυχώς") κι ακεραιότητας είναι το αρχικό σημείο.

   Κι αστικές, κομμουνιστικές ή φεουδαρχικές κοινωνίες στέκονται επί ίσοις όροις απέναντι στον επερχόμενο πυρηνικό όλεθρο κι όλη η γη είναι ένας τόπος. Οι Georgia Guidestones συνιστούν να περιοριστούν οι άνθρωποι στα 500 εκ. αλλά ίσως να μη μείνουν ούτε 5 εκ. Αλλά επιβίωση είναι υπόθεση ταυτότητας. Γι' αυτό και το μόνο που έχει σημασία για τον καθένα είναι να βρει την ταυτότητά του ως ένωση ψυχής και σώματος. Άνθρωποι που δεν αντιλαμβάνονται / αισθάνονται που είναι, τι είναι, τι κάνει η ψυχή τους, τι μπορούν να κάνουν οι ίδιοι με μια σωστή ψυχοσωματική συνέργεια, κοκ δεν θα αφήσουν ούτε την ανάμνησή τους.

   Γι'αυτό κι ο Αταρούμ που θα έρθει για να σώσει υποθέτω ότι θα οργανώσει όσους τον ακολουθήσουν σε μικρές κοινότητες ακτημόνων ψυχικώς ασκουμένων ανθρώπων. Το Τέλος δεν είναι Τέλος της Ανθρωπότητας αλλά τέλος των αντικειμένων, των σπιτιών, των καλλιεργειών, των αγοραπωλησιών, και των οικοδομών.

   Ο Ιησούς το είπε αλλά ποιος τον άκουσε;
   Αυτό το ξέρουν όλοι και σωστά το εκλαμβάνουν ως αμαρτίες που οι άνθρωποι πρέπει να πάψουν:
   ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐξεγαμίζοντο, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε ὁ Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας. (Κατά Λουκάν ΙΖ 27)
   Αλλά δεν διαβάζουν κι αυτό (ένα στίχο παρακάτω!):
   ὁμοίως καὶ ὡς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ· ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν·

   Αυτά όλα είναι οι άχρηστες δραστηριότητες του ανθρώπου που τον έφεραν στο τέλος.
   Δεν δημιουργήθηκε ο άνθρωπος για να ζει σε κοινωνίες.
   Κι η πιο κοντινή ύπαρξη σε κάθε δημιούργημα δεν είναι ένα άλλο δημιούργημα, αλλά ο Δημιουργός.

   Delete
 23. Ἄλλο ποὺ δὲν θέλουν οἱ Ἀμερικάνοι ἀπὸ ἕναν Παπαδόπουλο. Καὶ βέβαια δὲν εἶναι ἠλίθιοι καὶ ἔχουν διάφορους τέτοιους ποὺ τὴν κατάλληλη στιγμὴ αὐτοκλήτως θὰ βάλουν μπρὸς τὸ σχέδιο Περικλῆς. Καὶ θὰ νομίζουν, οἱ καημένοι, μέσα στὸ ντελίριό τους, πὼς τοῦς τὴν φέρανε τῶν Ἀμερικανῶν καὶ πῳς μόνοι τους πῆραν τὴν ἐξουσία, μόνοι τους - δηλαδή ὄχι μόνοι τους, ἀλλὰ χάρη στὴν Παναγία τὴν Κομμουνιστοφάγαινα.

  ReplyDelete
 24. Yγ. Ὁ Γιῶργος ὁ Παπαδόπουλος εἶναι πολὺ πιθανὸν νὰ εἶχε τὴ ὑποστήριξη τῶν Ἀμερικανῶν πολὺ πρὶν τὸ πραξικόπημα ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ πραξικόπημα. Σὲ αυτὲς τὶς περιπτώσεις δὲν τοῦ δινεις τοῦ ἀνθρώπου σου ἕνα χαρτὶ μὲ ὀδηγίες καὶ τὴν ὐπογραφὴ τοῦ Τράμπ. Τὸν περνᾷς ἀπὸ δοκιμασίες γιὰ νὰ καταλάβηις ἄν θὰ κάνει τὴν δουλειά σου ἀπὸ μόνος του. Παρόμοιες δοκιμασίες ὑφισταται καὶ ἕνας ὑποψηφιος διδάκτωρ θεατρολογίας σὰν τὴν ταπεινότητά μου.

  Γιὰ παραδειγμα τὸ σαμποτὰζ στὸν Ἔβρο μὲ τὴν ζάχαρη ἦταν ἴσως ἕνα τὲστ τοῦ ἀνασφαλοῦς ἀκόμα Παπαδόπουλου γιὰ νὰ δῆι ἄν τὸν θελουν γιὰ... παπᾶ. Ἤδη έχει λάβι σχετικὰ δυσμενὴ μετάθεση ἀλλὰ δὲν τὸν αποσράτευσαν κιόλας. Κάνει αὑτὸ τὸ φιάσκομὲτοὺς δυὸ κακομοίρηδες φαντάρους καὶ βλέπει ὅτι μένει ἀτιμώρητος. Ὁ Παπανδρέου δὲν τὸν ἀποστρατεύει, ὄχι βέβαια ἐπειδὴὸ μπαμπᾶς του ταν πελάτης του ἀλλὰ έπειδὴ καταλαβαίνει ὅτι εἶναι οἰ ΗΠΑ στὴν μέση. Μετὰ οἱ πελάτες τοῦ... Παπανδρέου τὸ κουκουλώνουν τὸ θέμα, γιατὶ θέλουν νὰ παρουσιάσουν τοὺς Παπανδρέου σὰν ἀγέρωχους κομμουνιστάς.

  Αὐτὸ ἀπαλλάσσει τὸν βασιληά μας ἀπὸ τὴν αἰσχρὴ κατηγορία γιὰ δειλία, ποὺ διώρισε τὴν πρώτη χουντικὴ κυβέρνηση, καὶ τὴν ὀποία καηγορία έπανέλαβε καὶ ὁ... Μαρκεζίνης! Ὁ Κωνσαντῖνος προφανῶς κατάλαβε πὼς τὸν Παττακὸ στὸ Τατόι τὸν εχε φέρῃ μὲ τὰ σαράβαλά του ἡ ΣΙΑ. Γιὰ αυτὸ τοὺς διόρισε.

  ReplyDelete
 25. -O κος Μορέλλας βρίσκεται στὴν καρδιὰ τοῦ διδακτορικοῦ μου καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ πῶ ἀντιδικτατορικοῦ μου. Μάλιστα ἄν δἐν ἀπατῶμαι ὁ Αὐτοκράτωρ εἶναι στὴν οὑσἰα δικτάτωρ. Οἱ Ῥωμαῖοι ὄντας πλέον στὀν Ἑλληνοπερσικὸ χῶρο μίλησαν ἑλληνικἀ καἰ προσέθεσαν τὸ ΒΑΣΙΛΕΥΣ πλάι στὀ Αύτοκράτωρ Ῥωμαίων (IMPERATOR REX).


  Ὑπόθεση τοῦ διδακτορικοῦ. 1) Δὲν ΥΠΑΡΧΕΙ πράξη. 2) Ἡ ψευδαίσθηση τῆς δράσης διαιρεῖ τὸ ἄτομο σὲ δρῶντα καἰ θεατή. 3) Ὁ θεατὴς παίρνει τὴν μορφὴ ἑνὸς κριτῆ. 4) Ὁ χριστιανισμὀς στὴν οὐσία του εἶναι τὀ 1.


  Δὲν ὑπάρχουν ζωικὰ ἔνστικτα, πόσωι μᾶλλον δὲ ζωικὰ ἔνστικτα ὀργανωμένα ἀπὸ τὴν CIA. Ἡ CIA τὸ παίζει θεατής.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πράξη υπάρχει στον Χριστιανισμό αλλά όχι για τον εδώ κόσμο ούτε με τα κριτήρια του εδώ κόσμου.

   Τα άλλα που λςς για εμένα δεν ισχύουν και οδηγούν σε επικίνδυνη νωχελικότητα και παθητικότητα.

   Delete
  2. Βασιζόμενος στα λεγόμενα του Κωσταντή για την απουσία της πράξεως (δράσεως) αδράττω και πάλι της ευκαιρίας να δώσω εκ νέου συγχαρητήρια από τα βάθη της καρδιάς μου, στον Γάλλο Πινοσέτ, τον κοινοβουλευτικό δικτάτωρ των αστών Εμμανουήλ Μακρόν για τις τελευταίες του δηλώσεις:

   Μακρόν: «Καθαρίστε την Ευρώπη από τον λαϊκισμό. Πολεμήστε τον θανατηφόρο εθνικισμό. Επιβάλλετε ευρωπαϊκή κυριαρχία. Δεχθείτε εκατομμύρια Αφρικανούς»

   http://redskywarning.blogspot.ch/2018/04/blog-post_19.html

   Έτσι φέρονται οι μάγκες Μακρόν και ας σου λένε εσένα αυτοί που φοβούνται και μία ψήφο (ή μία πιστολιά) αντι-συστημική να ρίξουν αλλά κατά τα άλλα πολεμούν καταϊδρωκοπημένοι "κατά του παγκοσμίου καπιταλισμού". Πολύ σωστά φέρεται ο Μακρόν, ως γνήσιος Ολοκληρωτικός φιλελεύθερος. Καθημερινά ρίχνει σκαμπίλια στα Γκαμαμπέρυα Γαλλάκια, περιπαίζει τα δίποδα ανεγκέφαλα που τον ψήφισαν και τους ετοιμάζει με σαδιστικά επιμελή τρόπο τον τάφο τους. Εύγε Μακρόν! Εύγε και πάλι εύγε! Η τεραστία σου συμμετοχή στην ευγονική κάθαρση της Γαλλίας των μικροαστών θα μείνει στην Ιστορία. Αφού διαλύσεις μεθοδικότατα την σάπια κοινωνία των αστών που σε ψηφίσαν και κάνεις λίμπα την "Μαριάννα", κόκκινο χαλί θα έχεις ρίξει για την εγκαθίδρυση του πιο αντι-αστικού καθεστώτος που έχει υπάρξει στην Γαλλία από τον Ναπολέοντα τον 3ο.

   Ο Μακρόν αποτελεί ευλογία για κάθε αντι-αστό Φασιστή και Μουσουλμάνο. Άγιο έργο επιτελεί και ας τον βρίζουν εκείνοι που όλα έτοιμα τα θέλουν.

   Συνέχιζε να ραπίζεις τους ποπολάριους δουλοπαροίκους που σε ψηφίσανε Μακρόν. Αυτοί είναι εξάλλου, μελλοθάνατοι.

   Delete
  3. Δράττομαι τῆς εὐκαιρίας
   Ἀδράχνω τὴν στιγμὴ
   Ἀδράνεια
   Σπύρος Ἀσδραχᾶς, πρόσφατα μακαρίτης ἱστορικὸς
   Ἀσκαρδαμυκτὶ (en un clin d'oeil).

   Delete
  4. Σωστά, σε ευχαριστώ.

   Delete
 26. Υγ. Θέλω καὶ νὰ ῥωτήσω κάτι πολὺ βασικό. 1. Ἀφενὸς ὁ κος Κιτσίκης ἀνάγει τὸν φασισμὸ στὀν Ῥουσσῶ καἰ ὁ Ῥουσσῶ ἦταν ἀντιθεατρικὸς (ἁντιυποκριτής). 2. Τὰ φασιστικὰ καθεστῶτα εἶναι συνήθως κοκέτικα καὶ οἱ φασίστες ἀπανταχοῦ τῆς γῆς νάρκισσοι (τῆς ΧΑ περιλαμβανομένης). Πῶς ἐξηγεῖται αϋτὴ ἡ ἀντίφαση;; Ἡ κοκεταρία του φασισμοῦ εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν κοκεταρία τοῦ ἀστισμοῦ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η φράση του Μουσσολίνι "Ζήτω Εγώ" τα λέγει όλα.

   Delete
  2. Καὶ μετὰ τὸν ζητωκραυγάζανε ἐνῶι κρεμότανε νεκρὸς ἀπὸ τὸ τσιγκέλι.

   Delete
  3. Δυστυχώς το Εγώ του δεν φάνηκε αντάξιο...

   Delete
 27. Κωσταντῆ, ὁ Ῥουσσὼ ὡς πατέρας τοῦ γαλλικοῦ φασισμοῦ ἔχει τὸ βασικὸ χαρακτηριστικὸ τοῦ φασιστοῦ, τὴν ἀπόλυτη εἰλικρίνεια.Σωστά, ὅπως λές, ἀντιϋποκριτής.Κατεδίκαζε τὸ θέατρο ὡς ἔκφρασι ὑποκρισίας.Ὁ φασιστὴς εἶναι αὐθόρμητος, ὅπως ὁ Τράμβιος ποὺ ἀπεχθάνεται τὸ πολιτικὰ σωστό. Ὁ Χίτλερ στὸ βιβλίο του "Ὁ Ἀγών" λἐγει ἀκριβῶς αὐτὰ ποὺ θὰ κάνῃ ἀργότερα στὸ σημεῖο ποὺ οἱ ἱστορικοὶ ἐπικρίνουν τοὺς φιλελευθέρους πολιτικοὺς ὅτι ἐὰν τὸ εἶχαν διαβάσει καὶ τὸ εἶχαν πάρει στὰ σοβαρὰ θὰ εἶχαν ἀποτρέψει τὴν ἔλευσί του στὴν ἐξουσία.Ἡ προπαγάνδα, ὡς σύγχρονο ἀπαραίτητο ὅπλο της πολιτικῆς (ὅσο ἀπαραίτητο εἶναι ἕνα σύγχρονο ὅπλο γιὰ πόλεμο. Στὴν διατριβή μου περὶ προπαγάνδας ἔχω ἕνα κεφάλαιο ποὺ τιτλοφορῶ «Nécessité de la propagande grecque») δὲν ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὴν εἰλικρίνεια τοῦ φασιστοῦ.Ὅταν ὁ Κασιδιάρης δηλώνει ὅτι εἶναι κατὰ τῆς βίας γελᾶνε καὶ τὰ μουστάκια του.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα αναφέρετε περί ειλικρίνειας, υποκρισίας και θεάτρου! Δεν ξέρω αν καν υπάρχει αντίφαση μεταξύ ειλικρίνειας κι υποκρισίας. Μπορεί. Και το θέατρο μπορεί μεν να είναι υποκριτική τέχνη αλλά, βασικά, είναι μίμησις πράξεως σπουδαίας και τελείας. Γιατί είναι μια μίμηση ... υποκρισία;

   Αλλά κι αν δεχθούμε ότι το θέατρο, έτσι όπως είναι γνωστό τα τελευταία 2500 χρόνια, είναι έκφραση υποκρισίας, τότε μια θεατρική παράσταση μέσα στην θεατρική παράσταση θα πρέπει να είναι η Απόλυτη Αλήθεια - ως αναστροφή του ψέμματος και της υποκρισίας. Αυτό συμβαίνει στον Άμλετ του Σέξπηρ: The-play-within-a-play (https://greeksoftheorient.wordpress.com/2017/11/29/hamlet-the-play-within-a-play-end-times-symbolism/).

   Αλλά για τις πρώτες δυόμιση χιλιετίες της ιστορίας του, το θέατρο που γεννήθηκε στην Αίγυπτο ήταν μια κορυφαία κι αρχετυπική περίπτωση συμπαθητικής μαγείας. Εδώ δεν αναφέρομαι στον νεώτερο, συμβατικό και ξεπεσμένο ορισμό της συμπαθητικής μαγείας, ότι δηλαδή είναι η μορφή μαγείας η οποία υποστηρίζει ότι, αν έχω την εικόνα κάποιου πράγματος, μπορώ να έχω και το ίδιο το πράγμα. Εννοώ την μιμητική κινητική, η οποία διά συμβολικής δράσης μελών όχι απλώς 'αναπαριστά' αλλά προτυπώνει αμετάκλητα ένα 'ύστερο' γεγονός, έτσι καθιστώντας το αδύνατο να αποτραπεί. Αυτή η ιερατική συνέργεια ήταν το ιερό θέατρο το οποίο ανεβαζόταν σε ιερούς ναούς πάνω από 2000 χρόνια πριν τον Αισχύλο και το οποίο, ως μαγική ιερουργία του ισιδικού ηλιουπολιτικού ιερατείου, παρίστανε - όχι για τα μάτια των πιστών αλλά για κείνα του Σύμπαντος - την Παγκόσμια Ιστορία από την Δημιουργία ως την Συντέλεια σε ένα μονόπρακτο. Κεντρικοί ήρωες στον Άμλετ της Αρχαίας Αιγύπτου ήταν όλα τα πρόσωπα του σεξπηρικού κι άλλα επιπλέον, εφόσον όλα περιστρέφονταν γύρω από τον Βασιλέα Βασιλέων της Αποκάλυψης - Ώρο, ο οποίος θα συγκρουστεί με την εκπόρευση του Κακού (Σηθ - Αντίχριστο - Λαέρτη) και θα υπερισχύσει.

   Αυτή η σήμερα χαμένη υπερχρονική (ή εξωχρονική) ματιά στην Ιστορία της Ανθρωπότητας για όσους δεν είχαν ανάγκη καμμιάς φιλοσοφίας, επειδή κατείχαν την Σοφία, ήταν ολότελα αποδεσμευμένη από το παρελθόν, παρόν και μέλλον, και τους έκανε να νοούν τα πάντα ως μια ατέρμονα ανακεφαλαίωση. Έτσι λοιπόν γνωρίζοντας από τότε αυτό που εμείς βλέπουμε ως κοντινό μας μέλλον, έδρασαν κι εργάστηκαν προτυπώνοντας κι αποτυπώνοντάς το.

   Οι αρχαίοι Έλληνες απλά έδωσαν λιγώτερο οντολογική και περισσότερο ηθική διάσταση στα δρώμενα. Οι ήρωές τους κυμαίνονταν μεταξύ ηθικής κι ανηθικότητας. Αλλά η ειλικρίνειά τους είναι το συμπέρασμα: δι' ἐλέου καὶ φόβου περαίνουν την έκβαση. Αυτό είναι μια θρησκευτική δραστηριότητα που μεταγενέστεροι περισσότερον ξεπεσμένοι στην Ύστερη Αρχαιότητα και μετέπειτα (κι ακόμη χειρότερα στα νεώτερα χρόνια) δεν αντιλήφθηκαν.

   Ασφαλώς πρέπει να προσθέσω ότι τα παραπάνω, τα οφείλω στις συζητήσεις μου με τον κ. Μεγαλομμάτη. Κι ακόμη θυμάμαι ότι μου είχε πει ότι σε μια μελλοντική συνάντηση θα πρέπει να έχω έτοιμη και τυπωμένη την Θεία Λειτουργία του Ιωάννου Χρυσοστόμου για να μου περιγράψει το πως τα τμήματά της αντιστοιχούν σε τμήματα αρχαίας αιγυπτιακής ισιδικής (ισειακής) τελετουργίας και θεατρικών δρωμένων και το ποιες δράσεις των Χριστιανών ιερέων αντιστοιχούν σε ποιες των αρχαίων Αιγυπτίων ιερέων της ηλιουπολιτικής θεολογίας.

   Delete
 28. Ὁ φασισμὸς εἶναι λοιπὸν πολὺ κοντὰ στὸν χριστιανισμό. Διότι ἄν προσέξετε στὰ Εὐαγγέλια λέει ὁ Ἰησοῦς, ἀλίμονό σας, Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, θεατρῖνοι. Ὑποκριτὴς σημαίνει θεατρῖνος, οἱ Μακεδόνες εἶχαν φέρηι τὸ θέατρο στὴν Παλαιστίνη.

  Παρεμπιπτόντως οἱ μελετητὲς λένε πὼς καὶ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὑπῆρχε, στὴν μετάφραση τῶν Ἑβδμήκοντα, ἡ λέξη ὑποκριτής=θεατρῖνος.

  Θὰ ἦταν ἐνδιαφέρον νὰ μᾶς πῆι ὁ κύριος Κοσμᾶς Μεγαλμμάτης ὡς εἰδικὸς ποιὰ λέξη στὰ ἀραμαϊκὰ ἀποδιδει ἡ ἑλληνικὴ λέξη ὑποκριτής. Ἀκόμα καὶ πάνω στὸν Σταυρὸ ἴσως ὁ Ἰησοῦς ἐπιβραβεύει τὸν ἕνα λῃστὴ ἐπειδὴ δὲν λέει ψέμματα.

  ReplyDelete
 29. Υγ. Τὸ ζήτημα τῆς εἰλικρίνειας δὲν εἶναι ἁπλό. Γιὰ παραδειγμα, ὁ φίλος μου Κ.Π. δὲν τοῦ ἀρεσει τὸ πατρικό του διότι τὸ διάλεξε ὁ πατέρας του Λ.Π. Τὸ αἰσθάνεται σὰν μιὰ τερατώδη μάσκα Σατύρου. Ὁπότε στὶς δημόσιες ἐμφανίσεις του φοράει ἀπὸ πάνω μιὰν ἄλλη μάσκα, τοῦ ζιζάνιου Παλῃατζούρα. Ὅταν τοῦ λένε νὰ πετάξηι τὴν μάσκα, δὲν ξέρει ποιὰ ἀπὸ τὶς δύο νὰ πετάξηι γιατὶ ἀπὸ μέσα δὲν ἔχει ὄνομα δικό του.

  Μήπως ἡ εἰλικρίνεια, λοιπόν, δὲν σημαίνει ἀναγκαστικὰ πέταμα τῆς μάσκας. Ἀλλὰ κατι ἄλλο ἀπὸ μέσα.

  ReplyDelete
 30. Σημερινὴ ἀνάρτησίς μου στὸ Facebook:

  ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΠΡΟΧΩΡΑ ΑΚΑΘΕΚΤΑ

  Τὸ σοσιαλδημοκρατικὸ CHP ἀπὸ καιρὸ δὲν ἔχει πλέον τίποτα τὸ κεμαλικό.Ὁ πρώην ἡγέτης των ὁ Ἔτζεβιτ καὶ πρώην φίλος τῆς Ἑλλάδος ὡς ποιητής, ὑπῆρξε τὸ 1974 ὁ εἰσβολεὺς τῆς Κύπρου, κατὰ παράβασιν τοῦ συνθήματος τοῦ Ἀτατούρκ, "Εἰρήνη στὴν χώρα , εἰρήνη στὸν κόσμο".Σήμερα τὸ CHP ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα περισσότερες νήσους ἀπὸ τὸν Ἔρντογαν καὶ ἡ σοσιαλδημοκρατικὴ τους βρώμα προσπαθεῖ νὰ δηλητηριάσῃ καὶ τὸ νεόδμητο İyi Parti τῆς Meral Akşener μὲ τὴν ποσχώρησι στὸ κόμμα της 15 βουλευτῶν τοῦ CHP. Ἐφόσον ὁ Ἔρντογαν μετὰ τὴν ἦττα του εὕρῃ τὴν τύχη τοῦ Μέντερες τοῦ 1959, νὰ ὑπενθυμίσω ὅτι γιὰ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μας ὁ Μέντερες, παρὰ τὸ ἑλληνικὸ πογκρὸμ στὴν Πόλη τοῦ 1955, γιὰ τὸ ὁποῖο εὐθύνεται, ὑπῆρξε προτιμότερος ἀπὸ τοὺς στρατιωτικούς καὶ τὸ μέλλον τὸ ἀπέδειξε. Συμβουλεύω τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ νὰ εἶναι πολὺ προσεκτικὴ σὲ μία μελλοντικὴ συμφωνία μὲ τὴν Ἄκσενερ, ἐὰν αὐτὴ ἔχει δηλητηριασθῆ ἀπὸ τὴν θανατηφόρο ἔνεσι τῆς σοσιαλδημοκρατίας.Δημήτρης Κιτσίκης

  Φωτογραφία (βλέπε στὴν κεφαλὴ τοῦ παραπάνω ἄρθρου μου 417):Ὁ Δημήτρης Κιτσίκης, τὸ 1975, στὴν κατεχομένη ἀπὸ τὸν σοσιαλδημοκράτη Ἔτζεβιτ Κύπρο, ἐνώπιον τῆς προτομῆς τοῦ Ἀτατούρκ, ποὺ φέρει τὸ σύνθημά του, "Εἰρήνη στὴν χώρα, εἰρήνη στὸν κόσμο", τὸ ὁποῖο καταστρατήγησε μὲ θλιβερὸ τρόπο ὁ εἰσβολεὺς Ἔτζεβιτ. Φόβου τὸ CHP! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μετά την αποκαθήλωαη του Ερντογάν τί πρέπει να κάνει η Ελλάδα για να αποτρέψει ένα 1922 σε περίπτωση που η Ακσενέρ κρατήσει εχθρική προς την χώρα μας στάση;;

   Στενότερη συμμαχία με το Ισραήλ π.χ.;;

   Delete
  2. Πολύ σωστή παρατήρηση, κύριε καθηγητά, για κάτι που φαντάζει κινέζικα στους Έλληνες ψευτο-δημοσιογράφους και τους ανάξιους κυπατζήδες στυλ Καλεντερίδη, Δρούγου, κοκ. Να και τα ονόματα των 15:
   http://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-iddiasi-chpden-15-milletvekili-iyi-partiye-gececek-40813377

   Ξέρετε τι δικαιώνει το συνωμοσιολογικό περιεχόμενο της ερμηνείας σας;
   Οι 'αποστάτες' είναι παντουρκικής βάσης: άλλος από Εντιρνέ (Αδριανούπολη), άλλος από Ζονγκουλντάκ, άλλος από Καισάρεια, άλλος από Αμάσεια, κοκ. Αλλά όλα αυτά να είχαν ήδη συζητηθεί στην συνάντηση Κιλιτσντάρογλου - Ακσενέρ που προηγήθηκε της επίσκεψης Μπαχτσελί στον Ερντογάν.

   Οι κρετίνοι των ελληνικών καναλιών και τα σκουπίδια της υποστάθμης Χατζηνικολάου κι Ευαγγελάτου μπορεί να αναφέρουν την κα Ακ-σενέρ ως το ανερχόμενο αστέρι της τουρκικής πολιτικής ζωής, αλλά αυτή η κυρία ήταν ανελθόν ήδη το 1996 όταν ο κ. Μουχάμαντ Σαμσαντίν Μεγαλομμάτης εργαζόταν στην Τουρκία και συνεργαζόταν και με τους κεμαλικούς, όπως τον καθ. Ερόλ Μανίσαλι, και με ισλαμιστές, και προσωπικά με τον γερμανοσπουδαγμένο Νετσμετίν Ερμπακάν. Άλλωστε, την ύπαρξη της κας Ακ-σενέρ την έμαθα εδώ και χρόνια από εκείνον.

   Όσο λοιπόν η κα Ακ-σενέρ είναι εθνικίστρια ή παντουρανίστρια, άλλο τόσο και γω είμαι ο Δαλάϊ-λάμας! Στέλεχος της Τανσού Τσιλέρ ήταν, και κείνη την έκανε βουλευτή κι υπουργό στα 40 της. Η Τσιλέρ της εξασφάλισε επαφές με ξένες πρεσβείες και με το σιωνιστικό λόμπι των ΗΠΑ σε μια εποχή που πλέον η Τσιλέρ κι όχι ο Ντεμιρέλ έλεγχε το Ντογρού Γιολ Παρτισί. Τότε μπήκε η Ακ-σενέρ και στο κύκλωμα του Φετουλάχ Γκιουλέν. Ο κ. Μεγαλομμάτης μου είχε πει ότι υπήρχαν πάντοτε παρασκηνιακά συγκοινωνούντα δοχεία μεταξύ από τη μια Ντογρού Γιολ και ΜΗΡ κι από την άλλη Ανά-βατάν και CHP. Οπότε, αργότερα και μετά τη διάλυση των παλιών μεγάλων κομμάτων, η Ακ-σενέρ πήγε στο ΜΗΡ. Τότε ο Φετουλάχ Γκιουλέν ήταν ήδη εκτός Τουρκίας κι οι χειρότεροι εχθροί του ήταν στο CHP, στο οποίο είχαν τα μυστικά στελέχη του δυσκολία να παρεισφρύσουν.

   Ουσιαστικά, η κατά τα λοιπά αρκετά μορφωμένη αυτή κυρία (είχε εργαστεί σε πανεπιστήμια στην Τουρκία μετά τη διατριβή της σε Ιστορία) δεν έχει την αστραφτερή λάμψη (που απαιτεί το κωνσταντινουπολίτικο κοσμοπολίτικο περιβάλλον και που προϋποθέτει σπουδές κι εργασία στο εξωτερικό όπως η Τσιλέρ) αλλά είναι πολύ λαϊκίστρια ή και 'γύναιο' όπως κι η μίζερη στην προσωπική της ζωή 'Νεοπλουτίδου'-Τσιλέρ. Πιο συγκεκριμένα, Τούρκος φίλος του κ. Μεγαλομμάτη και συνάδελφος της ιστορικού Ακ-σενέρ στο Γιλντίζ του είχε πει ότι συχνά τα μαντήλια της βρωμοκοπούσαν λαχματζούν γιατί το πολύ-πολύ να πήγαινε σε καμμιά λοκάντα στο Ζεϋτίν Μπουρνού αντί για ψαροταβέρνες πολυτελείας στα Ταραμπιά που δεν είχε πατήσει το πόδι της! Πάντως το 1996 έπινε μπύρα Εφές Πίλσεν μαζί με την Τσιλέρ! Ωστόσο η μίζερη φτωχολογιά της μπορεί να είναι ένα καλό προεκλογικό όπλο εναντίον του Ερντογάν σε μια Τουρκία που ήρθαν τα πάνω κάτω σε κοινωνικό επίπεδο.

   Οπότε, αντί να είναι οι 15 ένας δούρειος ίππος του νέου κόμματος, ήταν μάλλον η ίδια η Ακ-σενέρ γκιουλενική πέμπτη φάλαγγα στο ΜΗΡ κι αποπειράθηκε να ανατρέψει τον Μπαχτσελί. Όταν απέτυχε έφυγε. Θα την υποστηρίξουν ΗΠΑ-Ισραήλ αλλά Ρωσσία και Κίνα δεν αφήνουν με τίποτα να πέσει ο Ερντογάν.

   Delete
  3. Εγώ αναρωτιέμαι εάν όντως θα πέσει τόσο εύκολα ο Ερντογάν. Δεν το θεωρώ τόσο εύκολο. Κάλλιστα μία απόπειρα καθαιρέσεώς του δύναται να εξελιχθεί σε Τουρκικό Bürgerkrieg δηλαδή εμφύλιο πόλεμο, ιδίως την στιγμή που τα άκρως δύσβατα οροπέδια της κεντρικής Ανατολίας όπου και υπερτερεί το Ισλαμικό Ερντογανικό και δευτερευόντως το Τουρανικό στοιχείο, δύνανται καλλίστως να προαφέρουν καταφύγιο στον Ερντογάν.

   Μήπως επαναληφθεί ότι το 1919, με την Ρωσία να υποστηρίζει την κεντρική Ανατολία ενάντια στους Αγγλοσάξωνες εισβολείς των παραλίων και τα τσιράκια τους, στην περίπτωσή μας Έλληνες και Κεμαλικούς;;

   Delete
  4. Υ.Γ. Ή μπορεί η Ρωαία να αδράξει την ευκαιρία και να προωθήσει μία Μεγάλη Αρμενία όπως είχε πει ο Καθηγητής στο παρελθόν;;

   Υ.Γ. 2

   Την στιγμή που η Ακσενέρ αποτελεί τέτοιο ξεπεσμένο γύναιο αρκεί να της ρίξουμε έναν όμορφο να την ξεμυαλίσει...

   Delete
  5. Μετά την νίκη των εγχρώμων επαναστατών στην Αρμενία και την καθαλιρεση του Σαργκεσυάν, δύσκολο να μπει Ρωσικός δάκτυλος.

   Τελευταίες ημλερες γίναν 2 επεισόδια που δεν παίχτηκαν στα ΜΜΕ καθόλου:

   1. Η μίνι έγχρωμη επανάσταση στην Αρμενία εις βάρος του φιλο-Ρώσου και Εθνικιστού Σαργκεσυάν.

   2. Η απόπειρα πραξικοπήματος(;) στην Σαουδική Αραβία.

   Delete
  6. Να πέσει ο Ερντογάν είναι απλό: αρκεί να χάσει τις εκλογές.
   Καθαίρεση κυβερνήσεων και προέδρων απαιτεί παντοδυναμία των στρατιωτικών κι αυτό δεν υπάρχει πλέον επειδή είναι διχασμένοι ή μάλλον τριχοτομημένοι και βάλε!
   Οι Τούρκοι έχουν μια συστηματική και πειθαρχημένη παιδεία, έντονα αφομοιωμένη από την κεμαλική (1919-1938) και μετα-κεμαλική (1938-2002) περίοδο, που είναι πολύ απίθανο να αναλάβουν εμφύλιο πόλεμο.

   Η Ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, κι η Ρωσσία κι η Κίνα νοιάζονται για την ακεραιότητα κι ισχύ της Τουρκίας περισσότερο κι από τους ίδιους τους Τούρκους. Γιατί; Γιατί τους είναι απαραίτητη στα όσα ετοιμάζουν.

   Οι εκλογές θα κριθούν φαίνεται από το κατά πόσον η Ακ-σενέρ πείσει κοινό που παραδοσιακά ψήφιζε ΜΗΡ κι από το πόσο δεν θα χαθεί γκιουλενιστή ψήφος προς τον Ερντογάν.

   Αργά αλλά σταθερά τα τελευταία χρόνια ο Ερντογάν χάνει ψήφους (ως ΑΚΡ) αλλά τώρα έχει τη βοήθεια του ΜΗΡ. Ουσιαστικά, οι ψήφοι του ΜΗΡ θα διαιρεθούν αλλά κανένας δεν ξέρει πόσοι θα πάνε με Μπαχτσελί κι Ερντογάν και πόσοι με Ακ-σενέρ. Χθες ο Κιλιτσντάρογλου είχε πολύ κόσμο στη Σελεύκεια (Σιλιφκέ) και στη Μερσίνα. https://www.youtube.com/watch?v=hiQPufKoUgk

   Η Ρωσία πρόκειται να οργανώσει μια συμμαχία με Τουρκία, Ιράν, Συρία, Ιράκ, Κάταρ, τμήμα της Λιβύης, Σουδάν κι Αίγυπτο (είτε επηρεάζοντας τον Σίσι είτε ανατρέποντάς τον) και σε μια στιγμή ισλαμιστικών εξεγέρσεων σε Δυτική Ευρώπη (αναμένονται συντόμως) κι εμφυλίου στην Αμερική (αυτό κι αν αναμένεται! Οι Μαύροι είναι .... στα κάρβουνα!) να χτυπήσει καίρια και θανατηφόρα το Ισραήλ, αφήνοντάς το να πέσει σαν πτώμα.

   Ο μόνος πραγματικός, τελικός, αυτοκρατορικός στόχος της Ρωσσίας ακόμη κι από πριν τους Ρωμανώφ ήταν ένας: Ιεροσόλυμα.

   Δεν είναι γεωπολιτική αλλά μεσσιανική εσχατολογία: οι Ρώσσοι πιστεύουν (όχι όλοι αλλά εκείνοι που έχουν την εξουσία και συγκρούονται με τους Ασκενάζι ψευτο-ιουδαίους Χαζάρους σιωνιστές) ότι ο Ιησούς Χριστός στην Δευτέρα Παρουσία θα εμφανιστεί ανάμεσά τους και θα είναι Ρώσσος.

   Delete
  7. Ναι, πολύ σωστά. Κρίσιμα γεγονότα τα όσα γίνονται σε Σαουδική Αραβία και Αρμενία.
   Οι συντηρητικοί - αντι-Τραμπικοί είναι πανίσχυροι και θα φάνε ζωντανό τον ξεφωνημένο ομοφυλόφιλο 'πρίγκηπα' και διάδοχο του οποίου η ζήλεια έγινε υστερία όταν τον πρόδωσε ο Λιβανέζος πρωθυπουργός κι εραστής του. Ευτυχώς που παρενέβη ο επίσης ομοφυλόφιλος πρόεδρος της Γαλλίας κι έληξε εκείνη η ιστορία που έκανε σε Ασία κι Αφρική πολλά εκατομμύρια να γελάσουν μέχρι δακρύων.

   Είναι πολύ πιθανό να βουλιάξει σε απόλυτο χάος και να σπάσει σε πολλά κομμάτια από μόνη της η Σαουδική Αραβία, επειδή οι φιλο-δημοκρατικοί (: αναφέρομαι στις ΗΠΑ) ουαχαμπιστές εννοούν να μετατρέψουν τώρα τη χώρα τους σε ισλαμικό χαλιφάτο, μια κι η νυν εξουσία έχασε τ' αυγά και τα καλάθια σε Συρία-Ιράκ.

   Όσο για την Αρμενία, η τετραμερής συμμαχία Ιράν - Αζερμπαϊτζάν - Γεωργίας - Τουρκίας αποτελεί την ταφόπλακα του δύσοσμου, ρατσιστικού απόβλητου του Καυκάσου με τον λυσσασμένο λαό του ιοβόλου μίσους και της εθελοδουλείας στην αντιχριστιανική Γαλλία (επί δυο αιώνες). Όταν κι οι Ρώσσοι χάσουν και τα τελευταία στηρίγματά τους εκεί, θα έχει ωριμάσει η διαδικασία για τη μετατροπή της Αρμενίας σε μια παραπάνω επαρχία της Γεωργίας, δεδομένου ότι η αποκλεισμένη χώρα ασφυκτιά, μαραζώνει και πνέει τα λοίσθια - όπως αρμόζει για όλους τους εθελόδουλους στο βαρβαρικό έκτρωμα Γαλλία που τα ψυχανώμαλα σκουπίδια του, τα αποκαλεί 'λογοτέχνες' και 'φιλοσόφους'.

   Δόξα τω Θεώ όμως, σύντομα θα ξεσπάσουν οι ισλαμιστικές εξεγέρσεις εκεί που θα κάνουν τις σατανο-βιβλιοθήκες και τα πορνο-πανεπιστημιά τους λαμπάδες σωστές έτσι απελευθερώνοντας τον κόσμο από την πνευματική πανούκλα του Πασκάλ, του Ντεκάρτ, του Ρακίνα, του Μολιέρου, των 'διαφωτιστών', του Βικτώρ Ουγκώ, του Ζολά, του Καμύ, και του Σαρτρ! Η χώρα αυτή δεν θάπρεπε να έχει υπάρξει ποτέ και τα μνημεία της από την εποχή του καννίβαλου αιμομείκτη Clovis και μετά ευτυχώς θα γίνουν στάχτη όπως κι οι σατανο-μητροπόλεις της των μασωνικών-σιωνιστικών 'κωδικοποιήσεων' σε ανάγλυφα.

   Delete
  8. Έχει ενδιαφέρον η απάντησή σου αλλά όχι και τόσο μίσος σε Γαλλία και Αρμενία ρε φίλε.

   Μετά τον Ισλαμισμό θα επανέρθουν στον Ελληνισμό όλοι αλλά με τεράστιο τίμημα σε αίμα.

   Delete
 31. " Ὄχι μόνο τὸ πόσο μακριὰ, ἀλλὰ καὶ τὸ πόσο καθαρὰ βλέπετε κ. Καθηγητᾶ, εἶναι ἐντυπωσιακὸ γιὰ ὅλους ὅσους δὲν γνωρίζουν οὔτε τὸ εὐκταῖο οὔτε τὸ ἐφικτὸ. Εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ τὸ παρελθὸν δὲν τοὺς τρομάζει γιατὶ συνεχίζουν τὰ ἴδια λάθη μὲ ἡδονὴ αὐτοκαταστροφῆς ποὺ ἐλάχιστα ἀπέχει ἀπ᾿ τὴν ὁδύνη, δυστυχῶς, ὄχι μόνον γιὰ τοὺς ἑαυτοὺς των. Πῶς τέτοια ἀποβράσματα βρίσκονται σήμερα νὰ ὁδηγοῦν τὸ ἱστορικὸ μας ἔθνος, ἔχοντας τιμὴ τους νὰ ᾖνε δωσίλογοι, μὴ ἐπιλέγοντες κἄν ἀνάμεσα σὲ Σημαῖες Εὐκαιρίας εἶναι γιὰ μένα ἕνα αἴνιγμα σὲ ἐποχὴ ποὺ τὰ αἰνίγματα συσσωρεύονται, ὅπως θὰ ἀνέκραζεν ἡ σοφὴ φουκαργιάρα Σάλσια Λάντμαν στὴν προσπάθειὰ της νὰ ἀνιχνεύσῃ τὶς ἀπαρχὲς τοῦ μεσσιανισμοῦ, ἕναν ῥόλο ποὺ οἱ δικοὶ μας λυτρωτὲς δὲν εἶναι κἄν σὲ θέση νὰ παίξουν, μὲ δεδομένο τὸν ἄθεο προσανατολισμὸ τους. Σύμφωνα μέ τήν Λάντμαν, πρέπει νά ἐντοπίσουμε τήν ἐμφάνιση τῆς μεσσιανικῆς πί­στης αὐτοῦ τοῦ εἴδους, κατά πρῶτον τόν 9ο αἰῶνα π.Χ. στούς βιβλικούς προφῆτες, «ἀφοῦ οἱ ἑβραῖοι κατάλαβαν ὅτι ὁ Πατῆρ τους τῶν οὐρανῶν, τόν ὁποῖον εἶχαν νομί­σει καλόν, ἐπιεικῆ καί δίκαιον, δέχονταν ὄχι μόνο τήν πιό βρωμερή ἀδικία, ἀλλά καί τήν προκαλοῦσε, ὅπως στήν περίπτωση τοῦ Ἰῶβ, κατά τρόπον πού οἱ πιστοί ὁπαδοί δέν εἶχαν παρά μιά καί μόνο ἐπιλογή: νά ἀρνηθοῦν τήν ΣΥΜΜΑΧΙΑ πού τούς ἔδενε μ’ Αὐτόν καί τήν ὑπακοή πού Τοῦ ὤφειλαν, ἤ νά ἀναζητήσουν μιά πλάγια διέξοδο στήν ἱδέα μιᾶς δικαιοσύνης πού θά ὑπῆρχε στό ὑπερπέραν, μετά ἀπό μιά τε­λική φάση λυτρώσεως, στήν ὁποία θά λάβουν μέρος ὅλοι οἱ νεκραναστημένοι» (!), δές: Παγκόσμιος ἑβραϊσμός καί Ἰσραήλ, ἔκδ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΙΣ, 1992, σ. 124, μελέτη τῆς Σάλσια Λάντμαν, Οἱ θέσεις τοῦ Σάντερ ἀπό ἑβραϊκῆς πλευρᾶς.Apostel Gatsias". - Πατέρα Ἀπὀστολε, εὐχαριστῶ γιὰ τὸ σχόλιο τὸ ὁποῖο καὶ ἀνεβάζω τώρα στὸ μπλόγκ μου.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 32. Ἡ χριστολογία διαιρέθηκε ἀνάμεσα στὶς ἔννοιες τοῦ Υιοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ Υιοῦ τοῦ Ἀνθρώπου καὶ τοῦ Μεσσία.

  ReplyDelete
 33. ...εἶναι καταπληκτικὸ τὸ σχόλιο τοῦ πατρὸς Ἀποστόλου. Πολλοὶ θεωροῦν ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς καὶ ὁ ἑβραϊσμὸς βρίσκουν ἕναν μεταφυσικὸ διάλογο στὸ τέταρτο Εὐαγγέλιο, τὸ τοῦ Ἰωάννου, ποὺ τὸ τοποθετοῦν στὴν Ἔφεσο, καὶ ὁ Ἀγουρίδης πίστευε ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ἐπηρεάστηκε περισσότερο ἀπὸ τὸν Ἰωάννη ἐνῶι ὁ καθολικισμὸς ἀπὸ τὰ Συνοπτικὰ ποὺ εἶχαν γιὰ ἀφετηρία τους τὸν Μάρκο (Ῥώμη), καὶ συνεχίζονται ἐπὶ τὸ ἑλληνικώτερον ἀπὸ τὸν φοβερὸ καὶ τρομερὸ Λουκᾶ (Πάτρα) καὶ τὸν ἰουδαἴζοντα καὶ μεσσιανικὸ Ματθαῖο (Ἀντιόχεια).

  Στὸ εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννη τονίζεται ἡ ἀναδρομικότητα τοῦ Ἰησοῦ, ὅτι δὲν ὑπάρχει οὔτε ἀπὸ τὴν Γέννηση οὔτε τὴν Βάπτιση οὔτε τὸν Εύαγγελισμὸ ἀλλὰ πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, καὶ πολλοὶ διακρίνουν πολλὰ χέρια νὰ τὸ ἔχουν γράψηι. Ὡστόσο πράγματι θὰ μπορούσαμε νὰ ὺποθέσουμε ὅτι περιέχει τὴν συνέχεια τοῦ ἐλληνισμοῦ.

  ReplyDelete
 34. Κάποιος ἐδῶ σχολιαστὴς ἀμφισβήτησε τὴν γνησιότητα της φωτογραφίας μου στὴν κατεχομένη Κυρήνεια, τὸ 1975, παρατηρῶντας ὅτι πρὸ 43 ἐτῶν ἦμουν λεπτὸς καὶ ὡραῖος καὶ ἐρωτῶντας ἐὰν τὰ κυπροτουρκάκια τῆς φωτογραφίας ἦσαν ἰδικά μου! Ἐὰν αὐτὸ εἶναι χιοῦμορ πρόκειται περὶ ὑβριστικοῦ χιοῦμορ καὶ φυσικὰ ἔσβησα τὸ σχολιασμὸ τοῦ ἐν λόγῳ προσώπου γιὰ νὰ τὸν προστατεύσω ἀπὸ τὴν καταισχύνη.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 35. Υγ. Ἐπειδὴ αὐτὰ ποὺ γράφουν παραπάνω οἱ Ῥωμηοὶ ἐμπίπτουν στὸ ἀντικείμενό μου, ἐφιστῶ τὴν προσοχή του στὸ ὅτι ἡ λέξη θέατρο εἶναι ἑλληνική, ὄχι αἰγυπτιακή, καὶ ὅτι δηλώνει ἕναν χῶρο ἐπίδειξης, ὄχι κατανάγκην μιμητικῆς τέχνης. Εἶναι ἐνδιαφέρουσα ἡ ἄποψη ὅτι ἡ ἐπίδειξη μιμητικῶν χορῶν προέρχεται ἀπὸ τὴν Αἵγυπτο, νἀ ξέρετε ὅμως ὅτι οἱ συνάψεις ποὺ ἔχουν γίνηι ἀνάμεσα στὰ χωρία τοῦ Ἡροδότου γιὰ τὴν λατρεία τοῦ Ὄσιρι καὶ τὴν... πασχαλινὴ λειτουργία εἶναι πολλὲς φορὲς ἀποκυήματα ἀρρωστημένης φαντασίας δίχως καμία τεκμηρίωση.

  ReplyDelete
 36. Ὅσα λέγει ὁ Νῖκος Μπαϋρακτάρης, Ῥωμηὸς τῆς Ἀνατολῆς,γιὰ τὴν Μερὰλ Ἄκσενερ εἶναι σωστά. Καὶ ἐγὼ εἶχα πολὺ λεπτομερῆ γνώσι γιὰ τὸν Γκϋλὲν καὶ τὴν Ἄκσενερ τώρα καὶ εἴκοσι χρόνια καὶ πλέον, τὴν ἐποχὴ ποὺ δὲν τοὺς ἐγνώριζαν κἄν οἱ αὐτοαποκαλούμενοι "τουρκολόγοι" στὴν Ἑλλάδα (Βλέπε τὰ τότε ἄρθρα μου στὸ "Τρίτο Μάτι"). Μἀλιστα, σὲ συνέντευξι μου στὸ ἑλληνικὸ Star TV, εἶχα ἀποκαλύψει μετὰ τὸ ἀποτυχὸν πραξικόπημα τοῦ 2016, ὅτι οἱ Ἀμερικανοὶ εἶχαν σχεδιάσει νὰ ἀντικαταστήσουν τὸν Ἔρντογαν μὲ τὴν Ἄκσενερ, ἀφοῦ θὰ τὸν δολοφονοῦσαν.Δηλαδὴ ἡ Ἄκσενερ ἦταν ἡ γυναῖκα τῶν Ἀμερικανῶν. Ὅλος ὁ σημερινὸς προπαγανδιστικὸς πάταγος περὶ τῆς "λύκαινας" στὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ, ποὺ ἀκολουθοῦν τυφλὰ τὰ δυτικὰ ΜΜΕ τῆς Δύσεως, εἶναι δυτικὰ στημένος.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 37. ..υγ. Δυστυχῶς μᾶς ἔχουνε φάηι οἱ ξένοι. Ἡ καταγωγὴ τῆς τραγωιδίας καἰ τῆς κωμωιδίας γράφεται ἑλληνικώτατα ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη (καὶ τοῦ Βυζαντίου ἀπὸ τοὺς Ῥωμῃοὺς ἱστορικούς). Κανονικἀ θἀ ἔπρεπε πρῶτα νὰ ἔχουμε μάθηι τἰς δικές μας τὶς πηγές τί λένε καὶ μόνον ἔπειτα τὶς ἑρμηνεῖες τῶν ξένων. Ὁ Ἀριστοτέλης λοιπὸν μιλάει γιὰ ΠΟΙΗΣΗ, ὄχι γιὰ θέατρο-καὶ ἐπειδὴ τοὔκοβε, ἐξήγησε τὴν ποίηση σὰν μίμηση. Ἔ ἡ θέση μου ἐμένα εἶναι πὼς ἡ ποίηση εἶναι μίμηση ὅταν ἀποδίδεται σὲ ἕναν θνητό. Δὲν ἀντιλαμβάνονταν ὅμως ἔτσι τἠν ποίηση ὅλοι. Μὴν βιαζόμαστε νἀ ἀναγάγουμε τὴν τραγωιδία στοὺς Αἰγυπτίους. Ἄλλο δρώμενο, ἄλλο ἐπίδειξη ΜΕΣΑ σἐ θέατρο. Τὀ δρώμενο δὲν ἔχει ἀγωνιστικὀ χαρακτῆρα ἀλλὰ ἐθιμικό. Προσοχὴ στὶς ψευτοπαγανιστικἐς ἀναγνώσεις τῆς ἀρχαίας θρησκευτικότητας. Τὀ θεῖον εἷναι τὸ ἴδιο πάντοτε, οἱ πολιτισμοὶ εἶναι ποὺ ἔρχονται καὶ παρέρχονται. Τὸ θεῖον δὲν εἶναι προϊὀν τῶν ἐποχῶν.

  ReplyDelete
 38. Υγ2. Οἱ μιμητικοὶ χοροὶ εἷναι συνήθως ἴδιον πολεμικῶν ἀνιμιστικῶν κοινωνιῶν, κυνηγετικῆς προελεύσεως, καἰ τελοῦνται συνήθως ἀπὸ ἐφήβους ποὺ πᾶνε νὰ γίνουν πολεμιστές. Προσοχή. Καἰ ὁ Κεμὰλ ὑποθέτω ἦταν ὀπαδὸς τοῦ προσκοπισμοῦ, ὅπου καὶ παρατσούκλια -Λυκόπουλα, Γκρίζοι Λύκοι, Ἀλεπουδάκια καὶ δὲν συμμαζεύεται. Ὁρισμένοι ὑποθέτουν ὅτι τραγωιδία λεγόταν ἐπειδὴ τὴν ΤΡΑΓουδοῦσαν ΤΡΑΓΟΙ δηλαδὴ Ἀθηναῖοι πρόσκοποι. Προσοχὴ ἐπίσης στὸ μήπως οἱ φοβεροὶ καὶ τρομεροὶ Γκρίζοι Λύκοι προέρχονται ἀπό... φλώρους ποὺ τοῦς πῆγε ἡ μαμά τους στἠν κατασκήνωση. Καὶ τὰ κομμουνιστικὰ κόμματα ἀγαποῦν τὸν προσκοπισμό.

  ReplyDelete
 39. Τέλος διάφοροι ἀλῆτες σχολιάζουν διατεταγμένα στὸ διαδίκτυο προσπαθῶντας νἀ δημιουργήσουν ἔχθρα μεταξὐ Ἑλλήνων καἰ Τούρκων. Θὰ τοὺς πάρηι ὁ διάολος. Ἱδοῦ τί τοῦς ἀπάντησα, https://www.quora.com/Who-can-urinate-further-Greeks-or-Turks?__filter__=all&__nsrc__=1&__snid3__=2348761343

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η Παντουρανική εγκεφαλική μαλάκυνση παρότι φοβερά μαγευτική, γοητεύοντας με τον Τουρανικό Ρομαντιαμό της αποτελεί μία στρέβλωση του απέναντι Αιγαιακού χώρου προς τις στέππες του Όγκαντάι Χάν.

   Με τον ίδιο τρόπο που ο Ελληνολατινισμός του Βενιζέλου ωθεί τον Ελληνισμό μακρυά από την Ρωναίηκη ψυχή προς τις Βρυξέλλες έτσι πράττει και ο Τουρανισμός με τον φυλετισμό του, προς την Άστανα.

   Δυτικό προτεκτοράτο εμείς, Ρωσοτουρκικό οι Ανατολίτες...μυαλό γιόκ!

   Delete
 40. ...Δἐν μπορεῖ νὰ συλλάβηι ὁ κόσμος ὅτι δύνανται νὰ συμβιώσουν Ἕλληνες καἰ Τοῦρκοι ἑὰν ὁ βασιλέας εἶναι νοητός. Διότι δὲν πιστεύουνε. Θεωροῦν ὅτι ἡ ὕλη εἶναι συμβασιλεύουσα. Αὐτὸ τοὐς ἐμποδίζει νὰ συλλάβουν μιὰν ἰδέα Ἑνώσεως. Τὸ μυαλό τους εἶναι δεσμευμένο ἀπὸ τὸν Αὔγουστο Ὀκταβιανό. Θέλουν καὶ Αϋτοκράτορα δίπλα στὀν Χριστό.

  ReplyDelete
 41. ...σἀν φιλελεύθερος ὁ Τρἀμπ εἶναι ¨αντιαυτοκρατορικός. Οἱ Κινέζοι εἶναι βεβαίως Αύτοκρατορικοί. Ἑμεἰς πρέπει νἀδώουμε τἀ τοῦ Λαιραρος τῶι Καίσαρι δηλαδὴ νἀ ἐπιτρέψουμεστἠν Τουρκία νἀ¨αναπνεύσηι θαλασσίως μέσωι τοῦ Αίγαίου. Ἑμεὶς φταῖμε γιὰ τὶς προστριβὲς ὅπως καὶ γιὰ τὸ Κυπριακό. Θελουμε μόνο νὰ παίρνουμε, ὄχι νὰ δίνουμε.

  ReplyDelete
 42. Έντονα 'ατατουρκιστικών' αποχρώσεων το προεκλογικό σποτ της Μεράλ Ακ-σενέρ:
  https://www.youtube.com/watch?v=Ieg7WpnR8MQ
  Geliyor Akşener Haziran 2018 Seçim Marşı - Μεράλ Ακσενέρ: προεκλογικό σποτ Ιούνιος 2018 (ελληνική μετάφραση)
  "Έρχεται" (!) αλλά .... "στον δρόμο του Ατατούρκ" (ATATÜRK yolunda)!
  Μμμ! Εμένα μου λες;
  Θα παίρνει στροφές μέσα στον τάφο του ο Μουσταφά Κεμάλ!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πάντως τελευταία πολύ λαγνεία σε "ώριμες" έχει πέσει από Γαλλία μέχρι Τουρκία...

   Delete
  2. Εγώ επιμένω στην ερωτική αποπλάνηση της Μεράλ, αφού πρόκειται για τέτοιο γύναιο.

   Delete
  3. Πάντως από γραφικά εφέ δεν το έχουν οι Τούρκοι. Πολύ απαρχαιωμένα γραφικά αλλά και μελωδία.

   Τα σποτάκια της Χ.Α. με την μουσική υπόκρουση από Τέθριππον, Triarii και λοιπά martial industrial συγκροτήματα είναι τα αγαπημένα μου!

   Delete
 43. Mὲ τὴν κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ μὴν εἶναι οἱ μισοὶ ὑποψήφιοι ἠ μᾶλλον ὅλοι σχεδὸν φυτευτοὶ ἀπὸ τὶς μεγάλες Δυνάμεις, διότι σὲ μιὰ πολυεθνικὴ έπιχείρηση κουμάντο κάνει ὁ κεφαλαιοῦχος, δὲν κάνει ἡ καθαρίστρια.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μη το λες...μπορεί ο κεφαλαιούχος να είναο ο Θοδωρής και να έχει βίτσια! Αχαχαχαχαχα!

   Delete
 44. ...γιατἰ ὅμως νὰ μὴν βλέπουμε τὴν κατάσταση ὡς ἔχει. Ἕχουμε δύο χῶρες, Ἑλλάδα καἰ Τουρκία, σπαράγματα τῆς ῥωμαϊκῆς καὶ τῆς Ὀθωμανικῆς Αύτοκρατορίας ἀντιστοίχως.

  200 Χρόνια τώρα, ἡ Ἑλλὰς προσπαθεῖ νὰ προσαρμοστῆι στὸν γιακωβίνικο φιλελευθερισμό. 200 χρόνια τώρα ἡ Τουρκία προσπαθεῖ νὰ ἐκσυγχρονιστῆι τεχνολογικά. Ἀντὶ νὰ κατηγοροῦμε τοὺς ξένους ποὺ μᾶς διαιροῦν,γιατὶ δὲν ῥίχνουμε μιὰ διπλὴ μοῦτζα στὸν ἑαυτό μας καὶ νὰ ποῦμε, ἀφοῦ τὸ βλέπουμε, ὅτι κάτι δὲν πάει καλὰ μὲ τὴν νεωτερικότητα, γιατὶ δὲν καθόμαστε νὰ σκεφτοῦμε τί φταίει, ἀντὶ νὰ χρησιμοποιοῦμε τὴν νεωτερικότητα γιὰ τὰ δικά μας ἐσωτερικὰ πολιτικὰ παιχνίδια; Τοῦ πατρὸς παραπάνω ἡ ἐπισήμανση εἶναι ὁδηγός.

  ReplyDelete
 45. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 46. Ο Καμμένος αποδεικνύεται και πάλι ο μόνος σοβαρός στην τσιρκοκυβέρνηση, με την συνεχή ενίσχυση του Ελληνικού Στρατού που κάνει.

  Έξυπνη κίνηση να κατέβει προσεχώς σε συμμαχία με Κρανιδιώτη και Παπακώστα ιδίως εάν η έκβαση μίας Ελληνοτουρκικής συρράξεως είναι προς το συμφέρον μας. Είμαι δε σίγουρος ότι εάν ληταν στο χέρι του τα Σκόπια θα ήθελε να τα δει διαλύμμένα μέσω κοινής Ελληνικής και Σερβικής επιχειρήσεως.

  ReplyDelete
 47. Ο Τράμπας εκτυλίσσει έξυπνο σχέδιο θέλοντας να πάρει τον Μακρόν με το μέρος του μακρυά από την Γερμανία, απομονώνοντάς την έτσι όσο μπορεί, αυξάνοντας την επιρροή του στην στρατιωτικά ισχυρώτερη χώρα της Ε.Ε., την Γαλλία, χρησιμιποιώντας την ως αντίβαρο στην Γερμανοκρατία της ξινο-Μέρκελ. Ο Μανώλης από την άλλη, έξυπνος, βάζει γκολ από τα αποδυτήρια, έχοντας γελοιοποιήσει τόσο τα Γαλλάκια όσο και τους αγωνισταράδες της πατάτας, Μελανσόν και σία, παίζοντας σε γήπεδο δίχως αντίπαλο και βάζοντας γκολ σε δίχτυα δίχως goalkeeper. Πραγματικά τον χαίρομαι αν και μπαμπέσης. Εάν δεν δούλευε για τον τραπεζικό Μολώχ θα τον ήθελα για ηγέτη, αλλά παρόλα αυτά η προσωπικότης του έχει επισκιάσει την πλέον τελείως ασυμπάθιστη Μέρκελ, έχοντας αναδειχθεί σε ντε φάκτο ηγετικό εκπρόσωπο της Ε.Ε. και σε σημαντικό μελλοντικό της τραπεζικό ηγετίσκο. Την ίδια στιγμή η Μαριόν ιδρύει σχολή για "ηγέτες" στην Γαλλία...

  Ο Μανώλης θα μείνει ως Γάλλος Πινοσέτ για καιρό επάνω εκτός και εάν τον ανατρέψει ο Ισλαμισμός ή ένας βαθύς Γαλλικός Bürgerkrieg. Προσέδωσε πάντως και πάλι πυγμή στην Σοσιαλδημοκρατία, έστω και κρυστάλλινη. Πολύ προτιμώτερος του τσαχπινοκωλαράκια Τριουντώ ή Τσίπρα. Ο λεβαντινικός νεο-αποικιοκρατισμός του δε, συμβάλλει σε αυτή του την εικόνα. Δώσε Μακρόν!

  Υ.Γ. Τον βάλαν να "συνεστίσει" τον Φασίζων Καπιταλιστή Τράμπα, γλύφοντας αυτόν αλλά και την Μελάνια (άλλωστε είναι μιλφολάγνος ο Μανώλης). Αποπειράται να του πλασάρει τα "καλούδια" της τραπεζικής σοσιαλδημοκρατίας. Για να δούμε πώς θα καταλήξει. Πάντως το χώμα στο δεντράκι κατά την Ανατολή το έριχνε ο ένας (Τράμπας) κατά την Δύση ο άλλος (Μακρόν) αν και ο Μακρόν κατάλαβε ότι το ζητούμενο είναι να μπει στο δενδράκι ενώ ο Τράμπας το πετούσε τριγύρω...! Α ρε Τράμπα. Ευτυχώς έδιωξες τον Μπάννον και "ανέλαβες" εσύ...μέγας "φωτεινός ηγέτης". Ευτυχώς κέρδισες στην Αριζόνα σήμερα και δεν την πήραν οι Δημοκρατικοί όπως την Αλαμπάμα!

  ReplyDelete
 48. *να "συνετίσει" τον Φασίζοντα Καπιταλιστή Τράμπα...

  (την διέλυσα γραμματικά την πρόταση ζητώ συγγνώμη)

  ReplyDelete