Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Feb 28, 2018

409 - Ἡ ἄνοδος παγκοσμίως τοῦ θρηκευτικοῦ φασισμοῦ409 - Ἡ ἄνοδος παγκοσμίως τοῦ θρηκευτικοῦ φασισμοῦ

Τὰ πανεπιστήμια παγκοσμίως εἶναι τελείως ξεπερασμένα. Ἡ Δύσις, μετὰ ἀπὸ 500 χρόνια πορείας ποὺ εἶχε ξεκινήσει μὲ τὴν Ἰταλικὴ Ἀναγέννησι, ὡς πολιτισμό, ἐξερχομένη ἀπὸ τὴν βαρβαρότητα μέσῳ τοῦ ἑλληνισμοῦ, πνέει τὰ λοίσθια. Ὁ τελευταῖος πνευματικὰ ἕλλην σοφὸς ὑπῆρξε ὁ Λεονάρδος ντὰ Βίντσι (1452-1519), διότι σοφὸς σημαίνει ἱεράρχησις τῆς γνώσεως, βάζοντας τὴν ἀπαραίτητη τεχνολογία ὑπὸ ἔλεγχο πρὸς ἐξυπηρέτησιν τοῦ ἀνθρώπου πού, ὡς σοφὸς παντογνώστης, δὲν ὑποκύπτει σὲ τεχνολογικὴ δικτατορία.

Μόνον οἱ Ἕλληνες ὑπῆρξαν σοφοί, μαζὶ μὲ τοὺς Κινέζους, καὶ στὴν Δύσι, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ τελευταίου πνευματικὰ ἕλληνος Λεονάρδου ντὰ Βίντσι, οἱ πανεπιστημιακοὶ ἐπιστήμονες ἠκολούθησαν τὴν ὁδὸ τῶν φαρισαίων, μὲ τοὺς ἑβραίους γραμματεῖς νὰ διυλίζουν τὸν κώνωπα, λαμβάνοντας ἐφ’ὅρου ζωῆς μισθὸ ἀπὸ τὴν πανεπιστημιακή τους ἕδρα γιὰ νὰ διδάσκουν τὴν ἀγροτικὴ οἰκονομία σὲ ἕνα χωριὸ τοῦ Βελγίου πεντακοσίων ἀτόμων, ἀπὸ τὸ 1830 στὸ 1848, μὲ τὴν πλέον προηγμένη τεχνολογία ποσοτικῶν στατιστικῶν ἀριθμῶν, ἀποκαλῶντας τὴν πανεπιστημιακὴ αὐτὴ ἀποχαύνωσι, ἐπιστήμη!

Ἀπὸ τὸ 1945 μέχρι τὸ 2003, ὅλοι οἱ ἀριστεροὶ πολιτολόγοι στὴν Δύσι ποὺ ἀπεχθάνοντο τὸν φασισμὸ τοῦ Χίτλερ καὶ τοῦ Μουσσολίνι, ἀνέλυαν θετικὰ τὴν διάδοσι τῆς «σοσιαλιστικῆς ἰδεολογίας» στὸν Τρίτο Κόσμο, ἀπὸ τὸν Νάσσερ, στὸν Νυέρερε τῆς Τανζανίας καὶ στὸν Καντάφι, μὴ συνειδητοποιῶντας ὅτι ἐπρόκειτο περὶ φασισμοῦ. Σχεδὸν μόνος ἐγὼ ἀπὸ τοὺς ἱστορικοὺς πανεπιστημνιακοὺς καθηγητές, ἔγραφα στὶς μελέτες μου ὅτι ἐπρόκειτο περὶ φασισμοῦ, ποὺ μετὰ τὴν ἧττα τῆς ἰδεολογίας αὐτῆς στὴν Εὐρώπη τὸ 1945, εἶχε μετοικήσει στὸν Τρίτο Κόσμο.

Πρῶτος, ὁ πρόεδρος Μποὺς ὁ Νεώτερος, ἀπὸ τοὺς πολιτικούς, μὲ σκοπὸ ὅμως νὰ τὴν καταδικάσῃ, ὡνόμασε σωστὰ τὴν ἰδεολογία τοῦ κόμματος Μπάαθ τοῦ προέδρου τοῦ Ἰράκ, Σαντάμ Χουσεΐν, φασισμό, γιὰ νὰ δικαιολογήσῃ τὴν ἀμερικανικὴ εἰσβολὴ τὸ 2003. Σὲ συνέχεια οἱ δυτικοὶ δημοκράτες ἐχρησιμοποίησαν καὶ πάλι σωστά, τὸν ὅρο φασισμό, γιὰ νὰ ὁρίσουν ὡς ἰσλαμοφασισμὸ τὸ καθεστὼς τῆς Ἰσλαμικῆς Δημοκρατίας τοῦ Ἰράν τοῦ ἀγιατολλὰχ Χομεϊνί.

Ἔκτοτε, ἀκόμη καὶ οἱ περισπούδαστοι ἀριστεροὶ πανεπιστημιακοὶ κουλτουριαραῖοι ἤρχισαν νὰ ὁμιλοῦν περὶ χριστιανοφασισμοῦ (χριστιανικοῦ φονταμενταλισμοῦ), καὶ ἐνῷ συνέχιζαν νὰ θεωροῦν ἔγκλημα τὴν ὑποστήριξη τῆς φασιστικῆς ἰδεολογίας, εὕρισκαν δικαιολογητικὰ στὸν μαοϊσμὸ ὁ ὁποῖος, ὅπως τὸ ἔχω ἀποδείξει καὶ ὡς ἱστορικός, εἰδικὸς τῶν ἰδεολογιῶν, ἀλλὰ καὶ ὡς ἀνέκαθεν ὀπαδὸς τοῦ προέδρου Μάο, εἶναι τριτοκοσμικὸς φασισμός.

Στὴν σημερινὴ πλανητικὴ συγκυρία, μετὰ τὴν πτώσι τοῦ μαρξισμοῦ-λενινισμοῦ, ὁ φασισμὸς ἀναδεικνύεται πλέον ὡς ἡ μελλοντικὴ κυριαρχοῦσα ἰδεολογία, σὲ συνδυασμὸ ὅμως μὲ τὴν θρησκεία. Ἀντιθέτως ἡ ἀθεΐα, θυγατέρα τοῦ δυτικοῦ Διαφωτισμοῦ τοῦ ΙΗ΄αἰῶνος, εὑρίσκεται σὲ πλήρη παρακμή. Ἔτσι ἔχουμε στὸ Ἰσραὴλ τὸν  ἑβραιοφασισμό, στὶς χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς τὸν ἰσλαμοφασισμό, στὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς τὸν χριστιανοφασισμό, καὶ στὴν Κίνα τὸν ἐθνικομπολσεβικισμὸ ἤ κομμουνιστοφασισμό, ἐφ’ὅσον ὁ βουδδισμὸς καὶ ὁ κονφουκιανισμὸς ἀπέχουν ἄρδην ἀπὸ τὴν ἔννοια τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ δὲν παύει ὁ μαοϊσμὸς νὰ θεωρεῖται θρησκεία καὶ ὁ ἴδιος ὁ ἀποθανὼν Μάο νὰ λατρεύεται ὡς βουδδιστὴς ἅγιος μποτισάτβα.

Ἤδη, πρὸ 17 ἐτῶν, τὸ 2001, ἔδημοσίευα στὶς ἐκδόσεις Ἕσοπτρον, τὸ βιβλίο μου, Τὸ βυζαντινὸ πρότυπο διακυβερνήσεως καὶ τὸ τέλος τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ, ἀφιερωμένο στὸν ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο ὡς ἐμπνευστὴ τοῦ χριστιανωρθοδόξου φονταμενταλισμοῦ, μὲ τὴν ἑξῆς καταλυτικὴ φράσι: «Τὸ παρὸν βιβλίο καθίσταται μανιφέστο τοῦ ἑλληνικοῦ φονταμενταλισμοῦ». Λοιπόν, ναὶ, στὸν θρησκευτικὸ φασισμό ὁ ὁποῖος παντοῦ στὸν πλανήτη ἀντικαθιστᾷ προοδευτικὰ τὴν ἀστικὴ κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία. Ναί, στὴν ἰδεολογία τοῦ φασισμοῦ.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 28 Φεβρουαρίου 2018

34 comments:

 1. Γιαννης ΑποστολοπουλοςFebruary 28, 2018 at 9:22 AM

  « οἱ πανεπιστημιακοὶ ἐπιστήμονες ἠκολούθησαν τὴν ὁδὸ τῶν φαρισαίων, μὲ τοὺς ἑβραίους γραμματεῖς νὰ διυλίζουν τὸν κώνωπα, λαμβάνοντας ἐφ’ὅρου ζωῆς μισθὸ ἀπὸ τὴν πανεπιστημιακή τους ἕδρα γιὰ νὰ διδάσκουν τὴν ἀγροτικὴ οἰκονομία σὲ ἕνα χωριὸ τοῦ Βελγίου πεντακοσίων ἀτόμων, ἀπὸ τὸ 1830 στὸ 1848, μὲ τὴν πλέον προηγμένη τεχνολογία ποσοτικῶν στατιστικῶν ἀριθμῶν, ἀποκαλῶντας τὴν πανεπιστημιακὴ αὐτὴ ἀποχαύνωσι, ἐπιστήμη!».
  Κύριε Δημήτρη μπορείτε να επεκταθείτε εν τάχει πάνω σε αυτή σας την φράση και συγκεκριμένα να εξηγήσετε σε ποιους αναφέρεστε, με αναφορές και στοιχεία, (book citations/sources) ?

  1.Σε ποιους πανεπιστημιακούς επιστήμονες αναφέρεστε, μπορείτε να δώσετε μερικά ονόματα?
  2.Ποια αγροτική οικονομία και ποιο ήταν αυτό το χωριό του Βελγίου ?
  3.Ποια ήταν αυτή η «τεχνολογία ποσοτικών στατιστικών αριθμών?»

  Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος

  ReplyDelete
 2. Γιάννη, ἔχω περὶ τὰ 60 χρόνια πανεπιστημιακῆς ἐμπειρίας διδασκαλίας στὸ ἐξωτερικὸ, εἰδικὰ στὰ δυτικὰ πανεπιστήμια (Γενεύη,Παρίσι,Ὀττάβα κλπ) καὶ συνεπῶς ἀναφέρομαι σὲ αὐτὴν τὴν ἐμπειρία.Τὸ παράδειγμα τῆς ἀγροτικῆς οἰκονομίας τοῦ Βελγίου εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ἑκατοντάδες παραδείγματα αὐτοῦ τοῦ τύπου. Τὸ 90% τῶν συναδέλφων μου στὴν μακρὰ αὐτὴ πανεπιστημιακή μου πορεία στὴν Δύσι ἐντάσσονται στὴν προαναφερομένη κατηγορία. Ὅσο γιὰ συγκεκριμένα ὀνόματα, δὲν ἐσυνήθισα ποτὲ νὰ ἐπικρίνω ὀνομαστικὰ καὶ νὰ καταδίδω συναδέλφους, κάτι δυστυχῶς πολὺ συχνὸ φαινόμενο, καὶ ὄχι μόνον στὴν Ἑλλάδα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το μόνον που σας καταλογίζω ως σφάλμα εάν μου επιτρέπετε Καθηγητά είναι η υποστήριξη στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που είχατε δείξει παλαιότερα σε συνέντευξή σας. Η πλέον απαιχθής μορφή πανεπιστημίων ελάχιστα διαφορετική από καζίνα.

   Delete
 3. Γιαννης ΑποστολοπουλοςFebruary 28, 2018 at 11:46 AM

  Κ. Δημήτρη δεν υπήρξε πρόθεση εκ μέρους μας να σας « προβοκάρουμε» ούτε να σας στρέψουμε ενάντια σε συναδέρφους σας που διαθέτουν διαφορετική ερμηνεία της ιστορίας από εσάς. Εκείνο που μας έκανε εντύπωση είναι ότι αναφερθήκατε με συγκεκριμένες ημερομηνίες, 1830 στο 1848, σε κάποιο χωριό του Βελγίου για κάποια επιστήμη, και αναρωτηθήκαμε εάν αναφέρεστε σε κάποιους καθηγητές /διανοούμενους εκείνης της συγκεκριμένης περιόδου 1830-1848, στην συγκεκριμένη χώρα που αναφέρατε, της τότε εποχής. Αν ολόκληρο το σχόλιο σας είναι απλώς ειρωνικο με σκοπό να παρουσιάσει τους τότε επιστήμονες, ως μη επιστήμονες, τότε κάναμε λάθος εμείς στην ανάλυση του ύφους σας. Επαναλαμβάνω, είναι οι ημερομηνίες που χρησιμοποιήσατε που μάς κέντρισαν το ενδιαφέρον να μάθουμε σε ποιον αναφέρεστε εκ των πανεπιστημιακών εκείνης της εποχής. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 4. Ο Λόγος του Καθηγητού είναι ευλογημένος και σοφός.

  Το ότι τα πανεπιστήμια αποτελούν χοιροστάσια ή μάλλον προβατοτροφεία αποτελεί γεγονός. Το μόνον που παράγουν είναι αστικές μπουρδολογίες τυλιγμένες σε ψευδοεπιβλητικά χρυσόβουλα με σκοπό την περαιτέρω αποχαύνωση των μαζών χάριν του Κεφαλαίου ή εάν πρόκειται για τεχνικές επιστήμες, μία λαγνεία του τεχνητού ως επομένου σταδίου ζωής εις βάρος του ανθρωπίνου Αυθορμήτου και Συναισθήματος.

  Μονάχα τα πανεπιστήμια σε ολοκληρωτικά καθεστώτα παράγουν πραγματικό έργο. Πέραν της ΕΣΣΔ και της Εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανιας, σημερον τα μοναδικά πανεπιστήμια που εναρμονίζονται με την κοινωνια και την υπηρετούν είναι τα του Ιράν, της Κίνας, Ρωσίας και Βορείου Κορέας, δηλαδή τα πανεπιστήμια ολοκληρωτικών κρατών. Εξ'ου και η φοβερή τεχνολογική ανάπτυξη των χωρών αυτών παρά τα Δυτικά εμπάργκα. Εν αντιθέσει τα κωλοχανεία των ΗΠΑ και της Ε.Ε. πέραν του ότι ξεζουμίζουν χρηματικά σωρό γονέων κάθε χρόνο για να αποβλακώνουν τα παιδιά τους, δεν έχουν κάνει ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ανακάλυψη τα τελευταία 25 χρόνια, ενώ στον κοινωνιολογικό τομέα διαιρούν αντί να ενώνουν τις κοινωνίες που υποτίθεται υπηρετούν (βλέπε Μπέρκλεϋ, πανεπιστήμια Αγγλίας που καθαιρούν τα αγάλματα των Λευκών ιδρυτών τους, κλπ).

  Μία υγιή κοινωνία έχει μονάχα κρατικά πανεπιστήμια με ολίγες σχολές, ολίγων και πραγματικά αξίων εξύπνων ατόμων, με στόχους και συμφέροντα πλήρως εναρμονισμένα με τις ανάγκες του ολοκληρωτικού κράτους το οποίο υπηρετούν, συνεργαζόμενα με τις επίσης κρατικές εταιρείες αναπτύξεως τεχνολογίας, υποδομών, όπλων κλπ. Χαρακτηριστικό τα φοβερά πετυχημένα πανεπιστήμια της Σοβιετικής Ενώσεως, παγκοσμίως πρώτα στην τεχνολογική ανάπτυξη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ετσι...οι τίτλοι των δυτικών πανεπιστημίων είναι για μόστρα και για πλουτισμό.

   Delete
  2. Το ζήτημα είναι ότι διαλύουν (σπάνε) την νεολαία με τον ίδιο τρόπο που ένας Βασανιστής στο Γκουαντάναμο σπάει τους κρατουμένους με σκοπό να "στραγγίξει" από τα σωθικά της ψυχής τους, τις ομολογίες τους.

   Όταν δε η ομολογία δεν είναι αρεστή δηλαδή δεν συμφωνέι με τις νόρμες του, τον βασανίζει ακόμα περισσότερο.

   Στην τελική για τον λόγο αυτό η κατάργηση των Πανεπιστημίων θα συνέβαλε μεγίστως στην απελευθέρωση του Νεανικού Πνεύματος και πλείστα μυαλά θα πέρνανε ανάσα. Αλλά προφανώς η κατήχηση του αστικού κράτους θα έπαυε με ολέθριες για αυτό συνέπειες.

   Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν όλοι οι Φιλόσοφοι ήσαν Αριστοκράτες. Δεν είχαν ανάγκη το κράτος, ιδίως χρηματικώς, για αυτό και έκριναν ορθώς την όποια κοινωνία και το κράτος της, αποστασιωποιημένοι, αντιπαραβάλλοντας το δικό των Πρότυπο, παντελώς ανεξάρτητο και διαφορετικό, επαναστατικό.

   Εμένα προσωπικά με πιάνει αηδία στις πανεπιστημιακές αίθουσες. Περισσότερη όταν λαμβάνω το κωλόχαρτο αποφοιτήσεως. Κούτσουρο να έμπαινες, κούτσουρο εις διπλούν βγαίνεις. Μόνος μου πολλά περισσότερα γνωρίζω και αντιλαμβάνομαι και μαθαίνω αλλά η αστική κοινωνία χρησιμοποιεί τα Πανεπιστήμια ως κατηχητήρια και δικλείδες ασφαλείας του καθεστώτος. Η ύπαρξίς τους και εμετική και άχρηστη και φοβερά κοστοβόρα. Είναι καθαρά θέμα χρόνου και ανακατατάξεων να επανέλθει, επιτέλους(!) η Παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας ως προνώμιο ορισμένων και μόνον τάξεων, ήτοι των Αριστοκρατών.

   Το αστικό κράτος "μορφώνει" δήθεν, μαθαίνοντας γραφή και ανάγνωση στα νήπια με μοναδικό στόχο το να γίνουν καλοί καταναλωτές. Σκοπός του είναι να καταλαβαίνουν τις διαφημίσεις, τις μπουρδολογίες των βορθοκανάλων, των πολιτικών και των σαπιοφυλλάδων και όχι φυσικά η πνευματική των ανάπτυξης. Ελάχιστα διαφέρουν από σκυλιά ή ζώα σε τσίρκα που "μορφώνονται" (δηλαδή εκπαιδεύονται) να κάνουν τούμπες για να κερδίσουν την τροφή τους. Ποία η διαφορά από την σχέση προλεταριάτου-Κεφαλαίου;;; Ουδεμία!

   Delete
  3. Συμφωνώ...αλλά πως θα γίνει κάποιος μαθηματικός,γιατρός, δάσκαλος; πως χωρίς ύπαρξη πανεπιστημίων ;με διδασκαλία από απόσταση;

   Delete
  4. Θα επιστρέψουμε στην παραδοσιακή μορφή εκμαθήσεως των συντεχνιών (guilds).

   Όποιος θέλει π.χ. να γίνει ιατρός θα μαθητεύει κοντά σε ιατρούς και θα εντάσσεται στο αντίστοιχο συνδικάτο/συντεχνία.

   Αντιστοίχως για μηχανικούς κλπ.

   Εάν δε, αυτό συμβεί με επιλογη των Αρίστων ήδη από το Γυμνάσιο, η ζήτησις θα καλυφθεί πκήρως δίχως περιττά βάρη.

   Delete
 5. Επί αυτού, όλοι οι γεωπολιτικοί της πατάτας εν τη Δύσει δεν δύνανται ούτε μία αψιμαχία να ανακύσουν παρά τους βαρύγδουπους τίτλους των.

  Για αυτό και η Ρωσική σχολή του Ντούγκιν είναι η πλέον ισχυρά εν τη Ευρώπη σήμερον. Οι αναλύσεις των Αγγλοσαξώνων και των Ευρωπαίων με τις ανύπαρκτες σχολές γεωπολιτικής σκέψεως είναι για τα πανηγύρια, με εξαίρεση ορισμένες του Στράτφορ.

  ReplyDelete
 6. μικρος στρατιωτηςMarch 1, 2018 at 2:39 AM

  Το προβλημα των πανεπιστημιων στη δυση ειναι τεραστιο.
  Αναφερω μονο ορισμενες παθογενειες που αφορουν στις θετικες επιστημες.
  Η τεχνικη εχει επιβαλλει τη φορμαλιστικη μαθηση των φυσικων επιστημων, αυτο σημαινει οτι δεν γινεται επαγωγη απο τη συγκεκριμενη περιπτωση στον γενικο ορισμο ,αλλα η κατευθειαν μαθηση του γενικου ορισμου και κατοπιν η προσπαθεια ευρεσεως περιπτωσεων που τον πληρουν.
  Το αποτελεσμα ειναι η κατακορυφη πτωση της νοημοσυνης των ευρωπαιων σε σχεση με τους Κινεζους και τους Ρωσους(το λεω διοτι συνεργαστηκα σε αποδειξεις με τετοιους) και αυξηση της αποτελεσματικοτητας τους ως εντολοδοχοι ,δηλαδη ενω πηγαν να σπουδασουν επιστημονες σπουδαζουν εργαζομενοι.
  Ενα αλλο προβλημα στην Ευρωπη ειναι οτι λογο του γεγονοτος οτι οι ευρωπαικες χωρες δεν παραγουν στρατηγικα οπλα ,επεται οτι η ευρωπη δεν βρισκεται σε επιπεδο αιχμης στις θετικες επιστημες.
  Τα μαθηματικα και η φυσικη αιχμης δεν χρειαζονται σ αυτα που παραγει η Γερμανια πχ(τα οπλα που παραγει η γΓερμανια σε μια στρατηγικη αντιπαραθεση δεν ειναι χρησιμα), και αυτοι οι κλαδοι κατα συνεπεια εχουν πολυ λιγοτερους ενασχολουμενους και λαμβανουν το κινητρο τους μονο απο την οικονομια και την υγεια και φυσικα υποχρηματοδοτουνται.
  Θα φτασει η εποχη που οι αλλοι θα χουν ανακαλυψει τη πυριτιδα και οι ευρωπαιοι θα ναι περιφανοι για τις πιο προηγμενες σφεντονες που φτιαχνουν.
  Η οικονομικη ιδεολογια ειναι το βασικο προβλημα στη Ευρωπη , δηλαδη η δυνατοτητα να καταλωνει καποιος σκουπιδια να ειναι και το βασικο κριτηριο αξιολογησης.
  Η οικονομικη ιδεολογια ειναι η συγχρονη πληβειοποιηση, εμεις εχουμε τη λυση στα χερια μας ,τον ορθοδοξο ασκητισμο ,αυτος ειναι και απο τους σκληροτερους και θα συντριψει τη καταναλωτικη κοινωνια, και ευτυχως που επτωχευσαμε.
  Καμια ιδεολογια απο μονη της δεν νικαει την ιδεολογια του στομαχιου.

  ReplyDelete
 7. Ὑπενθυμίζω ὅτι τὸ παρὸν ἱστολόγιο δὲν δημοσιεύει σχόλια μὲ ὑπογραφὴ Anonymous. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 8. Παρακαλῶ ὅσους παρακολουθοῦν τὸ παρὸν ἱστολόγιο νὰ παρακολουθοῦν καὶ τὸν λογαριασμό μου στὸ facebook, ὅπου σχεδὸν καθημερινὰ ἀναρτῶ προβλήματα ἑλληνισμοῦ, ὅπως τὸ παρακάτω, γιὰ τὸ ἑλληνόπουλο θαῦμα, τὴν Προμηθέα:
  "Ἔφερα τὸ παράδειγμα τῆς Προμηθέας γιὰ νὰ τονίσω ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς ὡς πλανητικὴ πνευματικὴ πράξι δύναται νὰ ἐπανέλθη, πέραν ἀπὸ τὸ σημερινὸ ἐξευτελισμένο ἀθηναϊκὸ κρατίδιο, μόνον μὲ σύνθεση ὅλων τῶν συνιστωσῶν τοῦ ἑλληνισμοῦ: στὴν πολιτική, μὲ τὴν σύνθεση τῶν δύο ἐπαναστατικῶν ἰδεολογιῶν φασισμοῦ καὶ κομμουνισμοῦ (ἐθνικομπολσεβικισμός), στὴν θρησκεία, μὲ τὴν ἀποδοχὴ συνάμα καὶ τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαίας θρησκείας καὶ τῆς χριστιανικῆς Ὀρθοδοξίας, στὸν πολιτισμό, μὲ τὴν ἀποδοχὴ τῆς ἑλληνικῆς συνθέσεως ὅλων τῶν δῆθεν ἀντιφατικῶν φιλοσοφικῶν θεωριῶν(μαρξισμός, νιτσεϊσμός,ῥουσσωϊσμός κλπ) καὶ τέλος μὲ τὸ σύνθημα "ἡ άγάπη ἐπεκτείνει καὶ τὸ μῖσος συρρικνώνει".Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 9. Γιαννης ΑποστολοπουλοςMarch 1, 2018 at 12:50 PM

  Μήπως γνωρίζει κανείς από τους συσχολιαστες του μπλογκ που βρίσκεται και τι κάνει η Προμηθέα σήμερα ? Είχαν ακουστεί πολλά τότε μετά από την ομιλία της, αν κάποιος γνωρίζει νέα από το κοριτσάκι και από την καριέρα της ας γράψει δυο σειρές. Φιλικά Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 10. Βλέπε πρόσθετες πληροφορίες γιὰ τὴν Προμηθέα στὸ Facebook μου.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 11. Τραγελαφική και φπηερά απαράδεκτη η στάση του Στρατού και του Υπουργείου Αμύνης για το περιστατικό του μπουγατσόφατσα και του φίλου του Αθυυπολοχαγού!

  Πανέξυπνη κίνηση από την Τουρκία ώστε να τους ανταλλάξει με τους 7 Τούρκους!

  Τουρκία-Ελλάδα:

  1-0

  ReplyDelete
 12. Μιας και το θέμα είναι τα φασιστικά κινήματα με θρησκευτικό χαρακτήρα, θέλω να ρωτήσω τον Παλαίο και άλλους οι οποίοι ανήκουν στον φασισμό και γενικά στην τρίτη θέση, ποια η άποψη τους για την μίξη φασισμού και σατανισμού η οποία είναι αρκετά συχνή σε Ευρώπη και Αμερική. Π.χ μία από τις πλέον γνωστές σατανιστικές οργανώσεις, Joy of Satan, αν και δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά στις ιστοσελίδες και τα κείμενα της, έχει σαν πυρήνα της τον αριανισμό και είναι εχθρική προς τους εβραίους και τους έγχρωμους.

  Η ηγετική ομάδα της αμερικανικής εθνικοσοσιαλιστικής οργάνωσης Atomwaffen Division, η οποία εμπλέκεται σε διάφορες δολοφονίες έχει σατανιστές που σχετίζονται με το Τάγμα των Εννέα Γονιών (ONA) και αν είναι αληθινές όλες οι συνομιλίες που έχουν βγει στην φόρα δεν αποκλείεται να είναι παράρτημα του ONA.

  Και στην Χρυσή Αυγή το βλέπουμε αυτό μεμονωμένα φυσικά. Γιατί πιστεύετε ότι κάποιος λευκός εθνοφυλετιστής αντί να στραφεί προς τον χριστιανισμό ή έστω σε κάποια εθνική θρησκεία μπαίνει στην διαδικασία να κάνει αυτό το περίεργο πάντρεμα, μιας και ο σατανισμός αφενός δεν είναι πραγματική θρησκεία και δεν έχει ρίζες και παράδοση σε κανένα έθνος, αφετέρου έχει πολλά σημεία τα οποία είναι ασύμβατα με τον κοινωνισμό και σίγουρα προκαλεί αρνητικά συναισθήματα στον κόσμο, δαιμονοποιόντας ακόμα περισσότερο τον φασισμό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καλησπέρα Νικόλαε.

   Δεν είναι τόσο Σατανισμός με την θρησκευτική μορφή όσο φιλοσοφικός Εωσφορισμός.

   Εξηγούμαι,

   ο Σατανισμός αποτελεί απώτερη έκφρασις του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΑΚΟΥ, ενώ ο Εωσφορισμός του Μεταφυσικού "Κακού". Το Μεταφυσικό Κακό σχετίζεται κυρίως με την έννοια της επαναστάσεως, της ατομικότητος και της αναρχίας-χάους. Δεν έχει σχέση πολλή με το ανθρώπινο κακό του Σατανισμού (ανθρωποθυσίες, πλεκτάνη, εκμετάλλευση) αν και οι δύο έννοιες ορισμένες φορές ταυτίζονται λόγω της πλήρους ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΔΡΑΣΕΩΣ του Εωσφορισμού. Ο Εωσφορισμός δεν τοποθετεί (με εξαίρεση ίσως τον θρησκευτικό δηλαδη την μαύρη μαγεια του Κλιφώθ, αν και πάλι δεν πρόκειται για μία συγκεκριμμενη θεότητα αλλά για ένα ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΛΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ από την οποία προέρχονται οι αντίστοιχες δυνάμεις) μία συγκεκριμμένη θεϊκή μορφή αντίστοιχης του Χριστού ή του Βούδδα στο κέντρο λατρείας του αλλά ένα ΠΙΣΤΕΥΩ. Πολύ απλά το φιλοσοφικό πιστεύω ότι ο Άνθρωπος είτε με τεχνητά μέσα (τεχνολογικός Εωσφορισμός, βλέπε Τρανσουμανισμός) είτε με βιολογικά (Υπεράνθρωπος του Νίτσε και Αρία φυλή στον Χιτλερικό Εθνικοσοσιαλισμό) είτε με θρησκευτικά (μαύρη μαγεία, θρησκευτικός Εωσφορισμός, Κλιφώθ) δύναται να γίνει ο ίδιος Θεός μην έχοντας πλέον την ανάγκη του.

   Είναι απολύτως λογικό ο Φασισμός ως γέννημα των Μοντέρνων Καιρών (Modernity) να βασίζεται στον φιλοσοφικό Εωσφορισμό ακριβώς όπως ΟΛΕΣ οι σύγχρονες ιδεολογίες, και ο Φιλελευθερισμός και ο Κομμουνισμός και φυσικά ο Φασισμός. Ιδίως ο Φιλελευθερισμός λόγω των χαρακτηριστικών πρώτον της επαναστατικότητος ενάντια στην φυσική τάξη των πραγμάτων που έπλασε ο Θεός (μοναρχία, κοινωνία ιερέων βασιλέων και Αριστοκρατών, μη-αστική κοινωνική οργάνωση) δεύτερον της (αρνητικής) και συνάμα ολικής ελευθερίας από κάθε Αρχή που πρευσβέυει χάριν του κέρδους (ατομικότητα) και τρίτον των εγγενών αρνητικών δυνάμεων του Χρήματος (απληστία, εκμετάλλευση, πλεκτάνη) ορθώς λογίζεται ως το κύριο "Σατανικό" σύστημα. Αποτελεί το κάλλιστο παράδειγμα συγκλίσεως φιλοσοφικού/τεχνολογικού Εωσφορισμού και Σατανισμού.

   Ο Εθνικοσοσιαλισμός που είπες επίσης ορθώς συγκαταλέγεται στον Εωσφορισμό λόγω του Νιτσεϊκού του πνεύματος. Δύναται να οδηγησει και στον Σατανισμό ως λατρεία σε μεταφυσικές οντότητες της απολύτου Δυνάμεως και της ελλείψεως αγάπης-ανοχής (που θεωρείται αδυναμία). Βλέπε χαρακτηριστικά το NSBM.

   Κοίτα και το παρακατω τραγούδι με Αγγλικούς υποτίτλους και θα καταλάβεις ότι τίποτε το Χριστιανικό που να περιέχει αγάπη και ανοχή δεν περιλαμβάνει:

   https://www.youtube.com/watch?v=k4uoBHwqeok

   Προσωπικά επειδή θεωρώ ότι ο φιλοσοφικός Εωσφορισμός δύναται να έχει μονάχα προσωρινά αποτελέσματα στην καταστροφή της χρηματογεννούς αστικής κοινωνίας, τον θεωρώ ένα μεταβατικό στάδιο από την κοινωνία των αστών (Φιλελευθερισμός) στην κοινωνία των ιερέων (Θεοκρατία). Εξαίρεση αποτελεί ο Χιτλερισμός ο οποίος εγκαυθιδρύει ιδική του φυλετική Θεοκρατία βασισμένη στον βιολογικό Εωσφορισμό του Νορδικού φαινοτύπου.

   Delete
  2. Υ.Γ. Μονάχα εάν διαβάσεις τον Thomas Karlsson, ο οποίος διδάσκει μάλιστα Εωσφορισμό στο πανεπιστημιο της...Στοκχόλμης, θα κατανοήσεις την φιλοσοφική χροιά του Εωσφορισμού, στο βιβλίο του "Qabalah, Qliphoth and Goetic Magic". Οι πρώτες σελίδες διαβάζονται άφοβα, υπάρχουν και διαδικτυακώς, όπου αναλύουν τί εστί φιλοσοφικός και θρησκευτικός Εωσφορισμός, κάνοντας δε διάκριση με τον Σατανισμό (ιδίως αυτόν τύπου Κατσούλα που είναι για το φρενοκομείο). Το υπόλοιπο βιβλίο περιέχει ξόρκια και μάυρη μαγεία τα οποία ουδείς μη έχων σχέση με θρησκευτικό Εωσφορισμό επιτρέπεται να διαβάσει, για αυτό και άλλωστε έχω σταματήσει στο σημείο αυτό, έχοντας διαβάσει διαδικτυακώς μονάχα την εισαγωγή όπου αναλύεται η φιλοσοφική και θρησκευτική έννοια του Εωσφορισμού, εις βάθος και με μεγάλη επιτυχία οφείλω να πώ. Πιστεύω να σε βοήθησα.

   Υ.Γ. 2 ο Χριστιανισμός διδάσκει αγάπη, ευλάβεια, ταπεινότητα και υποταγή στον Θεό μαζί με καταστροφή του εγώ χάριν της θυσίας για τον Συνάνθρωπο, όπως ακριβώς και ο Ισλαμισμός ή ο Βουδδισμός. Έρχεται σε ολομέτωπη αντίθεση με το Φασιστικό αξιακό σύστημα καθώς και με τις αξίες όλων των τριών συγχρόνων ιδεολογιών, με εξαίρεση τον Στρασσερισμό (εξ΄ου και η αγάπη του Στράσσερ για τον Χριστό) και τον Χριστιανικό κοινοτισμό, πρόδρομο του εργατικού Κομμουνισμού.

   Delete
  3. Στην τελευταία παράγραφο του πρώτου σχολίου μου, εκεί που γράφω για τον φιλοσοφικό Εωσφορισμό, διάβαζε μέσω της ιδεολογίας του Φασισμού.

   Δηλαδή ο Φασισμός, παρά τον μυστικισμό του (που δύναται να είναι Εωσφορικής ή Χριστιανικής φύσεως) αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο μεταξύ της τωρινής αστικής κοινωνίας και της Θεοκρατίας (π.χ. τύπου Ιράν).

   Delete
  4. ΦΟΒΕΡΟ ΠΑΝΤΩΣ ΤΟ ΤΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΚΑΡΦΙΖΕΤΑΙ Ο ΜΙΣΟΚΑΛΟΣ ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΡΔΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΑΕΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ.

   Delete
 13. Από τότε, τίποτα δεν άλλαξε...

  https://en.wikipedia.org/wiki/Decadent_movement

  https://en.wikipedia.org/wiki/Fin_de_si%C3%A8cle

  Για αυτές τις μεγαλοφυείς απαρχές του Φασισμού, αξίζει ναι, να μάθεις Γαλλικά!

  ReplyDelete
 14. Παρακαλῶ, γιὰ ὅσους γνωρίζουν γαλλικά, νὰ ἀνατρέξουν στὸ ἐπάνω μέρος τοῦ ἱστοτόπου, στὸν τμῆμα τῶν γαλλικῶν μου ἄρθρων. Σήμερα ἀνήρτησα τὸν ἀριθμὸ 5, μία συνένετευξη ποὺ ἔδωσα στὸ γαλλοκαναδικὸ ἐθνικιστικὸ ῥωμαιοκαθολικὸ φονταμενταλιστικὸ περιοδικὸ Harfang. Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτή, προσθέτω σὲ σχόλιο τὴν μακρόχρονη συγγραφικὴ συνεργασία μου μὲ τὰ ἐθνικιστικά-φασιστικὰ ἔντυπα τῆς Γαλλίας καὶ τοῦ Κέμπεκ. Ἡ ἐμμονή μου στὸν ἐθνικομπολσεβικισμό, συνθέσεως φασισμοῦ καὶ κομμουνισμοῦ, εἶναι ἡ βάσις τῆς πολιτικῆς μου σκέψεως άπὸ δεκάδες χρόνια (βλέπε καὶ τὸ βιβλίο μου τοῦ 1990, "Ἡ τρίτη ἰδεολογία").Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 15. Πάντα ὑπῆρξα πολέμιος τῶν πανεπιστημίων καὶ ὑπεστήριζα τὴν κατάργησί τους, γι'αὐτὸ καὶ ἔγινα καθηγητὴς Πανεπιστημίου καὶ μέλος τῆς Καναδικῆς Ἀκαδημίας γιὰ νὰ δυνηθῶ ὡς σιδηρόφρακτος νὰ τὰ πολεμήσω χωρὶς νὰ δύνανται οἱ συνάδελφοί μου νὰ μὲ κατηγορήσουν ὅτι τοὺς ἀπεχθάνομαι διότι τοὺς ζηλεύω.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πάντως πρέπει να είσθε μοναδικός παγκοσμίως με τέτοια οξυδέρκεια, Καθηγητά.

   Ουδείς άλλος έχω συναντήσει να έχει τέτοιες ριζοσπαστικές απόψεις σαν εσάς.

   Delete
 16. Ὁ Δόκτωρ Φάουστ τοῦ Γκαῖτε δίδει τὴν ἀπάντησι στὴν σχέσι φασισμοῦ καὶ σατανισμοῦ καὶ γενικώτερα στὴν σχέσι μυστικισμοῦ καὶ σατανισμοῦ. 1) Ὁ ἐπαναστατισμὸς τοῦ φασισμοῦ-ἐθνικισμοῦ βασίζεται στὴν θεοποίησι τῶν νειάτων. Ἡ Μασσαλιώτισσα τραγουδᾷ: "Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus".2) Μεταξὺ Θεοῦ καὶ Σατανᾶ ἡ σχέσις εἶναι καταφανὴς καὶ ὄχι μόνον στὸν ζωροαστρισμό. Στὴν κοινωνικὴ δομὴ ὁ ἄθεος καπιταλισμὸς ποὺ βασίζεται στὴν ἀπληστία τοῦ χρήματος κατευθύνεται ἀπὸ τὸν Σατανᾶ, ἐνῷ ὁ χριστιανικὸς κομμουνισμὸς βασίζεται στὸν Θεό-Χριστό. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 17. Γιαννης ΑποστολοπουλοςMarch 3, 2018 at 12:36 PM

  H - L’adhésion à l’OTAN, l’ALENA et autres représente-elle un boulet pour l’émancipation du Québec ?
  D.K. - L’OTAN a déjà été condamnée par Donald Trump comme surannée. Son arrivée, fort souhaitée, à la présidence des États-Unis donnera la réponse à cette question.
  Ο Τραμβιος έλεγε προεκλογικά ότι το ΝΑΤΟ είναι “ obsolete” δηλαδή απαρχαιωμένο σαν εννοια, και φυσικά η άποψη αυτή ήταν περα για περα σωστή αφού αλλωστε είχε ιδρυθεί τον Απρίλη του 1949 για να αναχαιτίσει τις κομουνιστικές ορδες, αλλά στο παρόν ούτε κομουνιστικές ορδες υπάρχουν, ούτε ΕΣΣΔ πλέον.
  Μάλιστα πολύ έξυπνα είπε προεκλογικά πως τα « συνεταιρακια μας» οι Ευρωπαίοι μας « ρίχνουν» γιατί ενώ επωφελούντο της προστασίας του ΝΑΤΟ ( προστασία από ποιον ??) παρα ταύτα δεν πληρώνουν και το ανάλογο που τους πρέπει το 2% του προϋπολογισμού και άφησε το παράθυρο ανοιχτο, ότι αν αρχίσει και πληρώνει ο καθένας αυτό που του αναλογεί, ήταν πρόθυμος να το συζητήσει, αλλά αν όχι και συνεχίζουνε να είναι « τζαμπατζήδες» στην λαικη, ε τότε ας διαλυθεί ολόκληρο το ΝΑΤΟ και καρφί δεν «μου καίγεται». Αυτά προεκλογικά.
  Στις 12 Απριλίου του 2017, όταν έδωσε κοινή συνέντευξη τύπου με τον κ. Στολτενμπεργκ, είδε μια άλλη πραγματικότητα στον ορίζοντα ο Τραμβιος. Είδε λέει ότι τώρα, το ΝΑΤΟ απέκτησε μια καινούρια αποστολή, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας…!!!! Φυσικά ποιας τρομοκρατίας δεν μας είπε, της Ρωσικής, της Ιρανικής της Κινεζικής η της ισλαμικής?
  Και αν πρόκειται για την ισλαμική τρομοκρατία να καταπολεμηθεί από ένα βιομηχανο-στρατιωτικο σύμπλεγμα με τανκς, άρματα μάχης και βάσεις στην Ρουμανία και στην Πολωνία, αυτό είναι δύσκολο ένας απλος άνθρωπος να το κατανοήσει. Οπότε λέει , εφόσον είναι έτσι τα πράγματα το ΝΑΤΟ δεν είναι πλέον «απαρχαιωμένο» έχει ένα σκοπό, έχει ένα προορισμό, και έτσι δεν χρειάζεται να καταργηθεί αλλά να συνεχίσει να υπάρχει….!!! Δηλαδή κάτι σαν το « Ήξεις, αφήξεις ου, εν πολέμω θνήξεις» το χρησμό της έξυπνης απάτης, και που βάζει κανείς το κόμμα πριν το «ου» η μετά. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 18. ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ -Τὴν ἐποχὴ ποὺ τὸ ΠΑΣΟΚ ἐπέβαλε πραξικοπηματικὰ τὸ μονοτονικό, ἐνθυμοῦμαι πὼς ὁ Bill Gates εἶχε ἀπευθυνθῆ στὴν κυβέρνησι Σημίτη ζητῶντας του ἄν ἔπρεπε νὰ προσθέσῃ στὴν ἐπιλογὴ τῶν ἑκατοντάδων γλωσσῶν τοῦ windows τὰ πολυτονικὰ ἑλληνικά, ἐπὶ πλέον ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ μονοτονικά.Ἡ ἀπάντησι τῆς κυβερνήσεως Σημίτη ἦταν , ὄχι, δὲν ἐχρειάζοντο τὰ πολυτονικά! Παρὰ ταῦτα ὁ Bill Gates ὡς πιὸ Ἕλλην ἀπὸ τοὺς Γραικύλους, προσέθεσε στὴν αὐτόματη ἐπιλογὴ τῶν γλωσσῶν, τὰ πολυτονικά.Ἕλληνες! ὅσοι ὑπάρχετε ἀκόμη, ξεσηκωθεῖτε καὶ ἐπιβάλλετε μὲ πραξικόπημα στὴν ἐξευτελισμένη ἑλληνικὴ Βουλή, τὰ πολυτονικὰ ἑλληνικά! Ἄλλωστε τὸ πραξικόπημα εἶναι πρὸ τῶν πυλῶν.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Με το πραξικόπημα, πιστεύετε θα βγούμε επιτέλους από την φυλακή της Ε.Ε. Καθηγητά;;

   Πάντως είναι γεγονός ότι στην επικείμενη στρατιωτική αψιμαχία Ελλάδος-Τουρκίας, επιβάλλεται να αναλάβει την εξουσία ο Στρατός. Εδώ βάλανε τον μπαρμπα...Κουβέλη(!!!!) υφυπουργό Αμύνης! Να τρελαίνεσαι! Πόση ξεφτίλα πια, πόση!

   Delete
 19. Γιάννη, Γιὰ ΝΑΤΟ, ἤδη τὸ 1982, σὲ μία συνάντησι στὴν Πόλη, ἐνώπιον ὑπουργῶν,στρατηγῶν καὶ ἀξιωματούχων τοῦ ΝΑΤΟ, εἶχα προτείνει ἀντὶ γιὰ πολυμερῆ στρατιωτικὴ νατοϊκὴ συμφωνία, οἱ ΗΠΑ νὰ ὑπέγραφαν διμερεῖς συμφωνίες μὲ κάθε μία ἀπὸ τὶς φίλες χῶρες.Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἡ πρότασίς μου ἦταν πολὺ προχωρημένη καὶ ἀπερρίφθη διότι ὑπῆρχε ἀκόμη ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωσις. Τὸ 2017, ὁ Τράμβιος ἐπανῆλθε στὴν πρότασί μου αὐτὴ τῶν διμερῶν στρατιωτικῶν συμφωνιῶν, γιὰ νὰ ἀφαιρέσῃ ἀπὸ τὸ πολυμερὲς ΝΑΤΟ τὸν εύρωπαϊκὸ ἔλεγχο, καὶ νὰ ἐλέγχῃ ἡ Ἀμερικὴ πλήρως τοὺς συμμάχους της, κάνοντας καὶ οἰκονομίες, ἐφ'ὅσο Βρυξέλλες καὶ Οὐάσιγκτων εἶναι στὰ μαχαίρια.Δημήτρης Κιτσίκης.
  Βλέπε τὴν τότε ἐπέμβασί μου ἡ ὁποία ἀνεδημοσιεύθη ἀπὸ τὸν τουρκικὸ τύπο χωρὶς ἐνθουσιασμό!
  "Conflicting Conceptions of Detente in a Period of East West Tension",International Conference on NATO in the 1980's, Turkish Political and Social Studies Foundation (SISAV), Istanbul, Turkey, October 4 6, 1982.

  ReplyDelete
 20. Γιαννης ΑποστολοπουλοςMarch 3, 2018 at 5:22 PM

  Το άρθρο σας «"Conflicting Conceptions of Detente in a Period of East West Tension”, International Conference on NATO in the 1980's, Turkish Political and Social Studies Foundation (SISAV), Istanbul, Turkey, October 4 6, 1982 υπαρχει μεν στο ΙΔΚF αλλά επειδή αναφέρει ότι τα άρθρα δεν συνυπάρχουν, δεν μπορεί να αναγνωστεί, αν έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο μπορείτε να μου στείλετε την ιστοσελίδα για να το διαβάσω? Ευχαριστώ.
  ΥΓ. Θα ήθελα να σας ζητήσω αν μπορείτε να αφιερώσετε ένα άρθρο στα πολιτικά κίνητρα και στους γεωπολιτικούς στόχους της πρόσφατης ομιλία του προέδρου Πούτιν στο Ρωσικο κοινοβούλιο, και την επίδειξη ισχύος των τελευταίων όπλων του Ρωσικού οπλοστασίου που έφεραν έναν πανικό στις δυτικές κυβερνήσεις όπως και στο αμερικανικοί πεντάγωνο, αν και φυσικά οι απαντήσεις των κυμάνθηκαν μεταξύ δυσπιστίας, άρνησης, αμφιβολίας υπάρξεων τους, και μιας τρομερής νευρικότητας. Θα περιμένω κάποιες πληροφορίες ορισμένων Ρώσων στρατιωτικών αναλυτών σε κοντινή πρόσβαση με το Ρωσικο Υπουργείο άμυνας, σχετικά με την γεωπολιτική σημασία εφαρμογής τους και θα τα μοιραστώ στο ιστολογιο σας, ελπίζω σύντομα. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Χρόνια διαβάζω για ρωσικά υπερόπλα στο διαδίκτυο (πυραύλους, αεροσκάφη, ψυχοτρονικά ) , για ψευδοπροφητείες και χρόνια η USA αλωνίζει.

   Delete
  2. Απλά όλοι αναπτύσσουν τα καινούργια τους οπλοστάσια για τον επικείμενο πλανητικό πόλεμο.

   Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Συρία, αποτελεί αντίστοιχη περίπτωση με τον Ισπανικό εμφύλιο.

   Μία άριστη ευκαιρία δοκιμής πολλών νυν και μελλοντικών όπλων κάθε χώρας. Αυτό ισχύει ειδικά για την Ρωσία:

   https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/2/22/russia-says-it-tested-over-200-weapons-in-syria

   Delete