Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Feb 18, 2018

408 – Περὶ ἑλληνικοῦ φονταμενταλισμοῦ καὶ Χριστοδούλου συνέχεια


Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, στυλοβάτης τῆς Ἑλληνωρθοδοξίας

408 – Περὶ ἑλληνικοῦ φονταμενταλισμοῦ καὶ Χριστοδούλου συνέχεια

Σὲ προηγούμενο ἄρθρο τῆς 6ης Ἰανουαρίου 2018 ( ἀρ. 400) ἐπαινοῦσα τὸν Χριστόδουλο καὶ σωστά, ὡς γίγα καὶ ἥρωα, νοητικὰ δολοφονημένο ἀπὸ ἕναν γραικῦλο πυγμαῖο, τὸν Κώστα Σημίτη.
Ἕνας ἱστορικὸς ὅμως πρέπει νὰ ἐρευνᾷ ὅλες τὶς πτυχὲς τοῦ ἥρωος καὶ νὰ τὸν τοποθετήσῃ στὸ πολύπλοκο περιβάλλον τῆς ἐποχῆς του, μὲ τὶς ἀδυναμίες του καὶ τὰ ἀρνητικά του στοιχεῖα. Βασικὰ ὁ Χριστόδουλος ὑπῆρξε νεωτεριστὴς οἰκουμενιστής, δηλαδὴ φραγκοποιημένος ὅπως οἱ περισσότεροι τῶν ὀρθοδόξων ἱεραρχῶν, μὲ πρῶτο τὸν πατριάρχη Βαρθολομαῖο, μὲ τὸν ὁποῖο ὅμως εἶχε ἔλθει σὲ ῥήξι. Γιατί;
Δημοσιεύω παρακάτω κείμενα ἀπὸ τὰ τεύχη 37, 42 καὶ 46 τοῦ τιμηνιαίου μου περιοδικοῦ «Ἐνδιάμεση Περιοχή», γιὰ νὰ ὁλοκληρώσω τὴν εἰκόνα τοῦ ἔργου τοῦ ἀρχιεπισκόπoυ Χριστοδούλου, ἔτσι ὅπως τὸν ἔζησα. Δημήτρης Κιτσίκης - 18 Φεβρουαρίου 2018

1 – Περιμένοντας τὸν Γεννάδιο. Περὶ φονταμενταλισμοῦ
 (Ὑπάρχει ἀναμφισβητήτως πρόβλημα Χριστοδούλου ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἐκλογῆς του ὡς ἀρχιεπισκόπου στὶς 28 Ἀπριλίου 1998. Ὁ προκάτοχός του Σεραφείμ ἦταν ἀσήμαντος γιὰ τοὺς περισσοτέρους καὶ συνεπῶς οἱ πάντες τὸν ἠγνόουν. Ἀντιθέτως, μόλις ἐξελέγη ὁ Χριστόδουλος, ἀμέσως τὸν ἐμίσησαν πολλοὶ καὶ ἄλλοι τόσοι, ὅπως ἐγώ, τὸν ἐλάτρευσαν, διότι μέσῳ τῶν λαοσυνάξεων καὶ τοῦ δημοψηφίσματος περὶ ταυτοτήτων ἔδειξε ἐπαναστατικότητα. Δυστυχῶς πολὺ γρήγορα ξεφούσκωσε, ἔμεινε στὰ λόγια καὶ ἐκατηγορήθη ὅτι τελικῶς ἦτο Ἀνδρέας Παπανδρέου μὲ ράσα. Ἤδη τὴν ἡμέρα τῆς ἐκλογῆς του τὸ ἐπίσημο βιογραφικό του τὸν παρουσίαζε μὲ τάσεις λαϊκισμοῦ παρατηρώντας πὼς "χρησιμοποιεῖ σύγχρονη γλῶσσα... Εἶναι γνωστὸς στὰ ΜΜΕ, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιεῖ γιὰ τὸ καλὸ τῆς Ἐκκλησίας". Δημοσιεύουμε παρακάτω μία πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἐπιστολὴ τοῦ Χριστοδούλου ποὺ  ἀπηύθυνε στὸν διευθυντή μας, στὶς 20 Ἰουνίου 2005, ὡς καὶ τὴν ἀπάντηση ποὺ ὁ τελευταῖος προσεπάθησε νὰ δώση σὲ ἕνα τόσο δύσκολο διαλεκτικὸ ζεῦγος δικαιοσύνης-ἀγάπης, παραδόσεως-ἐκσυγχρονισμοῦ, θεώσεως-πολιτικῆς)

Ἀγαπητὲ κ. Κιτσίκη,  Διεξερχόμενος τὸ τελευταῖο διπλὸ τεῦχος τῆς "Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς" (τ.35-Ἀνοιξη-Θέρος 2005) εἶδα ὅτι σὲ περισσότερα τοῦ ἑνὸς σημεῖα μὲ ἀποκαλεῖτε "φονταμενταλιστὴ" δηλ. φανατικό, μισαλλόδοξο, "ὀρθοδοξιστή". Μὲ ἐξένισεν ἡ κρίσις αὐτὴ, ἡ ὁποία δὲν εἶναι μόνον ἄδικη, γιὰ μέ, ἀλλὰ καὶ ἐξόχως ἐπικίνδυνη καὶ βλαπτικὴ ἐφ'ὅσον διαδιδομένη, καὶ προσωπικὰ μὲ βλάπτει, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἐκκλησία, τῆς ὁποίας προκάθημαι, συκοφαντεῖ.

Διερωτῶμαι ἑπομένως πῶς συνάγετε αὐτὴν τὴν ἐντύπωση γιὰ μέ. Ἄν ἤμουν φονταμενταλιστὴς τότε πῶς ἑρμηνεύετε τὰ ἀνοίγματα τῆς Ἐκκλησίας μας πρὸς ὅλο τὸν κόσμο (Δύση καὶ Ἀνατολή), τὴν ἄμεση συγκατάθεσή μου γιὰ ἀνέγερση τεμένους στὴν Ἀθήνα, τὶς ἐπισκέψεις μου σὲ πλεῖστες χῶρες, κατ'ἐξοχὴν τὶς βαλκανικές, ἀλλὰ καὶ τῆς Μ. Ἀνατολῆς, τὴν ζωηρὴ ἀντίθεσή μου στοὺς βομβαρδισμοὺς κατὰ τῆς Σερβίας, στὸν πόλεμο στὸ Ἰράκ, τὰ πύρινα κηρύγματά μου ὑπὲρ τῶν ἀλλοπίστων καὶ ἀλλοφύλων μεταναστῶν ποὺ ἔχουν ἐγκατασταθῆ στὴν Ἑλλάδα, τὶς δηλώσεις μου κατὰ καιροὺς ὑπὲρ μειονοτικῶν ὁμάδων κ.λ.π. κ.λ.π.;

Ἄν θεωρεῖτε φονταμενταλισμὸ τὴν ἀξιόχρεω μέριμνά μου γιὰ τὴν διαφύλαξη τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν ποὺ περιφρονοῦνται στὴν εὐημεροῦσαν(;) Ἑλλάδα, ἤ τὴν προσήλωσή μου στὴν Ὀρθοδοξία ἤ τὴν ὑπεράσπιση τῆς γλώσσας μας, ἤ τὴν ἀντίθεσή μου σὲ μέτρα ποὺ κρημνίζουν τὰ ἠθικὰ βάθρα τῆς κοινωνίας, τότε μᾶλλον ἔχετε ἀστοχήσει. Δὲν ἐπιθυμῶ δὲ νὰ παραθέσω ἐδῶ -γιὰ λόγους εὐνοήτους- τὸ μέγεθος τῆς ζημίας ποὺ μοῦ  προκαλεῖτε, ὅταν οἱ πρεσβεῖες ξένων κρατῶν ἤ οἱ ἀνταποκριταὶ τοῦ ξένου τύπου, διαβάζοντας τοὺς χαρακτηρισμούς σας εἰς βάρος μου, τοὺς ἀναμεταδίδουν ὅπου δεῖ μὲ δυσάρεστα ἀποτελέσματα γιὰ πολλά μου διαβήματα ὑπὲρ τῶν ἀρχῶν Ὀρθοδοξίας καὶ Ἑλλάδος. Εἶναι φυσικὸν ἕνας «φονταμενταλιστὴς» νὰ ἀποκαλεῖται ἀπὸ τοὺς ξένους δημοσιογράφους «Χομεϊνὶ» καὶ νὰ κλείνουν γι'αὐτὸν οἱ θύρες. Σκεφθῆτε καὶ πράξετε κατὰ συνείδησιν.

Σᾶς εὔχομαι τὴν χάριν καὶ τὸν φωτισμὸν τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Σᾶς ἀποστέλλω τὸ νέο βιβλίο μου Ἑλληνισμὸς προσήλυτος ὡς καὶ τὰ Πρακτικὰ τοῦ Ἱερατικοῦ Συνεδρίου γιὰ τὴν ποιμαντικὴ   τῶν  μεταναστῶν,  ποὺ   ὠργάνωσε
στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν τὸ 2003 ὁ «φονταμενταλιστὴς» Ἀρχιεπίσκοπος.
Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 20-6-2005.
                        +ὁ Ἀθηνῶν Χριστόδουλος

2 - Δυστυχῶς ἀπεκαλύφθη ὅτι ὁ Χριστόδουλος δὲν ὑπῆρξε ποτὲ φονταμενταλιστὴς ἀρχιεπίσκοπος κεραυνὸς ἀλλὰ δυτικόφιλος παπικός

Δὲν εἶμαι ἀφελῆς. Ἁπλῶς ἐμπιστεύομαι τὸν ἄνθρωπο ὅταν παρουσιάζεται ὡς ἥρως καὶ ὄχι ὡς πολιτικός καὶ δηλώνει πὼς πρόθεσή του εἶναι νὰ ἀναμετρηθῆ ἐπαναστατικὰ μὲ τὸ κατεστημένο, θυσιάζοντας τὸ πρόσωπο του γιὰ μία ἰδέα. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὑπεστήριξα τὸν 1965-67 τὸν Ἀνδρέα Παπανδρέου ὅταν ἐτοποθετῆτο στὰ ἀριστερὰ τοῦ ΚΚΕ, ὅταν ἡ ὀργάνωση Ἀσπίδα καὶ ἀργότερα τὸ ΠΑΚ (καὶ γιατὶ ὄχι ἡ 17Ν) ἄφηναν νὰ ἐννοηθῆ πὼς τὸν εἶχε ἀρχηγὸ ἕως ὅτου ξεφούσκωσε καὶ ἀπεδείχθη ὑπηρέτης τοῦ κατεστημένου καὶ ὀπαδὸς τῆς ἰδικῆς του προβολῆς. Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο ὑπεστήριξα τὸν Χριστόδουλο τὸ 2000 καὶ τοῦ ἀφιέρωσα τὸ βιβλίο μου, Τὸ Βυζαντινὸ πρότυπο διακυβερνήσεως πιστεύοντας ὅτι στὶς λαοσυνάξεις ἦταν ὁ νέος Γεννάδιος. Γιὰ τὸν φονταμενταλισμὸ ἔγραψα στὸ βιβλίο αὐτό: «Παρὰ τὰ ἀρνητικὰ καὶ μὴ ἑλληνικὰ στοιχεῖα τοῦ φονταμενταλισμοῦ  μία φονταμενταλιστικὴ ἐπανάσταση στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἄκρως ἐπιθυμητὴ γιὰ νὰ ἐξοντώση τὸ φραγκικὸ καθεστὼς τοῦ κρατιδίου ποὺ ἐπὶ 180 χρόνια δὲν ἐπιτρέπει στὴν Ρωμηοσύνη νὰ ἐπανασυσταθῆ...Τελευταία ἐλπίδα προβάλλει ὁ Ρωμηὸς ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Ὑπὸ τὴν ἔννοια αὐτὴ τὸ παρὸν βιβλίο καθίσταται μανιφέστο τοῦ ἑλληνικοῦ φονταμενταλισμοῦ».

Στὸ διπλὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας στὸ ὁποῖο ἀναφέρεται ὁ Μακαριώτατος, ὄχι μόνον δὲν τὸν κατηγοροῦμε ἀλλὰ ἀντιθέτως τὸν ἐπαινοῦμε ὅτι ἐπανέφερε τὸ 1998, ἔστω καὶ γιὰ ἕνα μικρὸ χρονικὸ διάστημα τὸν φονταμενταλισμό καὶ μάλιστα τοῦ κάνουμε τὴν τιμὴ νὰ τὸν συγκρίνουμε μὲ τὸν θρυλικὸ «Μακρυγιάννη, πρόδρομο τοῦ ἑλληνικοῦ φονταμενταλισμοῦ», τὸν ὁποῖο καὶ φυσικὰ ἐπαινοῦμε. Μακάρι νὰ εἴχαμε στὴν Ἑλλάδα ἕναν Χομεϊνὶ ποὺ θὰ ἀνεξαρτητοποιοῦσε τὸ κρατίδιο ἀπὸ τὴν ξενικὴ δουλεία καὶ μακάρι ὁ Χριστόδουλος νὰ ἦταν Χομέϊνι ὅταν πρὸς στιγμὴν, λόγῳ τῆς ἀρχικῆς του λεβέντικης στάσεως ὡς ἀρχιεπίσκοπος κεραυνὸς, τὸν ἐπίστευσε ὁ ἑλληνικὸς λαός. Αὐτὸς ἦταν ἄλλωστε ὁ λόγος, ὅπως θὰ τὸ ἐνθυμῆται καλά ὁ ἴδιος, γιὰ τὸν ὁποῖο ἐχρησιμοποίησα τὴν προσωπική μου φιλία μὲ τὸ καθεστὼς τῆς φονταμενταλιστικῆς Τεχεράνης γιὰ νὰ τοῦ ἐτοιμάσω, μὲ τὴν συγκατάθεσή του, ἐπίσημο ταξίδι στὴν Ἰσλαμικὴ Δημοκρατία τοῦ Ἰράν, τὸ ὁποῖο δυστυχῶς δὲν ἐπραγματοποιήθη.

Ὁ φόβος του μήπως τὰ δυτικὰ ΜΜΕ τὸν χαρακτηρίσουν φονταμενταλιστή, δηλαδὴ Ἕλληνα λεβέντη, συνεχιστὴ τοῦ Μακρυγιάννη, ἐπιβεβαιώνει ὅτι δυστυχῶς ὑπῆρξε Ἀνδρέας μὲ ράσα. Ἄλλωστε στὸ περιοδικό μας πολὺ γρήγορα ἐντοπίσαμε τὶς στενές του σχέσεις μὲ τὸν παπισμό. Στὸ τεῦχος 31 (Ἄνοιξη 2004), ὑπὸ τὸν τίτλο, «Ὁ Χριστόδουλος καὶ ἡ Opus Dei», κατεγράφαμε πλεῖστα στοιχεῖα ποὺ ἀπεδείκνυαν τὸν δυτικισμό του καὶ τὸν παπισμό του. Ἡ θέση του εἶναι βασικὰ αὐτὴ ποὺ ἐκφράζει ὁ γνωστὸς δημοσιογράφος τοῦ Συγκροτήματος Λαμπράκη καὶ πρώην Εὐρωβουλευτοῦ τῆς ΝΔ, Γιάννης Μαρῖνος, σὲ ἕνα ἄρθρο του στὸ Βῆμα τῆς 17 Ἀπριλίου 2005, τὸ ὁποῖο ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ ἀνέβασε στὸν ἐπίσημο  ἠλεκτρονικὸ ἱστοχῶρο της, μὲ τίτλο, «Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ λόγος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου»: ἀντικομμουνισμός, ἀντισοβιετισμός, ἐξύμνηση τοῦ πάπα Ἰωάννου-Παύλου Β΄ τοῦ "Μεγάλου", ἐπειδὴ «ἐνίκησε καὶ ἐγκρέμισε τὸν κομμουνισμό». Τὸ ἄρθρο τοῦ Μαρίνου κλείνει μὲ τὴν παρακάτω χαρακτηριστικὴ φράση τοῦ Βατικανικοῦ φονταμενταλισμοῦ τῆς Opus Dei: «Ἡ φονταμενταλιστικὴ ἀθεΐα ποὺ κυριαρχεῖ στὴν Εὐρώπη, στὸν ἀμείλικτο πόλεμό της κατὰ τοῦ [δυτικοῦ] χριστιανισμοῦ ἀποδέχεται, ἄν δὲν διευκολύνη, τὴν ἐπικράτηση τοῦ Ἰσλάμ, ὅπως οἱ Βυζαντινοὶ ἀπερισκέπτως προτίμησαν τὸ μουσουλμανικὸ σαρίκι ἀπὸ τὴν καθολικὴ τιάρα». Ὅπως καὶ ὁ  Μαρῖνος, ὁ Χριστόδουλος δὲν καταδικάζει τὸν φονταμενταλισμό, ἁπλῶς  συστρατεύεται     μὲ      τὸν  ρωμαιοκαθολικὸ φονταμενταλισμό. Ἐνῷ σήμερα μαίνεται ὁ πόλεμος τῶν φονταμενταλισμῶν, τοῦ προτεσταντικοῦ τοῦ προέδρου Μπούς, τοῦ βατικανικοῦ τοῦ πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ΄, τοῦ ἰσλαμικοῦ τοῦ Μπὶν Λάντεν, τοῦ ἑβραϊκοῦ τοῦ Νετανιάχου, μόνον ὁ ἑλληνικὸς φονταμενταλι- σμὸς ἐνοχλεῖ τὸν Μακαριώτατο.

Ὁ πρώην ἀρχιεπίσκοπος κεραυνὸς ἀρχίζει νὰ ἔχη τώρα τὴν ἀντικειμενικὴ συμπαράσταση τῶν φιλοκαθολικῶν τοῦ Greek Helsinki Monitor (Παναγιώτης Δημητρᾶς, Γρηγόρης Βαλλιανᾶτος, Σάββας Ἀγουρίδης) τὸ ὁποῖο στὴν ἀναφορά του γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κατάσταση, ἔγραφε τὸν Ἰούλιο τοῦ 2003: «Οἱ δύο σύμμαχοι στὴν μάχη γιὰ τὴν ὀρθόδοξη ἐπικράτηση εἶναι ὁ πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνὸς καὶ ὁ Δημήτρης Κιτσίκης ὡς ἡγέτες τῆς ἀνατολικῆς παρατάξεως», κατηγορώντας καὶ τοὺς δύο γιὰ ἀντισημιτισμό ἐπειδὴ τυχαίνει σὲ μερικὰ σημεῖα νὰ ἐπικρίνουν τὶς ἑβραϊκὲς θέσεις (ὅπως καὶ τὶς μουσουλμανικὲς ἤ τὶς καθολικοπροτεσταντικὲς) ὡς ἐπιζήμιες γιὰ τὰ ἑλληνικὰ συμφέροντα. Ὅλος ὁ κόσμος γνωρίζει πλέον τὶς ἐπιθέσεις τῆς ἀρχιεπισκοπῆς κατὰ τῶν πατέρων καὶ ἐξόχων θεολόγων Θεόδωρο Ζήση καὶ Γεώργιο Μεταλληνό καὶ ὅτι ἀπηγορεύθη ἡ πώληση τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς στὸ Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, ὡς καὶ μὲ ποία εἰρωνεία ἀντιμετωπίζει ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης Βαρθολομαῖος τὸν δυτικόστρεφο ἐθνικισμὸ, τύπου Παπαφλέσσα, τοῦ ἀρχιεπισκόπου.

Τὸ δρᾶμα τοῦ Χριστοδούλου, ὅπως προηγουμένως τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου, τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου καὶ τόσων ἄλλων, εἶναι ὅτι πολὺ γρήγορα συνεμάχησε μὲ τὸ κατεστημένο καὶ ἀφήρεσε γιὰ πολλοστὴ φορὰ ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ τὸν ἀπαραίτητο ἥρωα ποὺ χρειάζεται γιὰ νὰ ἐξέλθη ἀπὸ τὴν μετριότητα. Ὁ ἥρως δύναται νὰ εἶναι ἤ νὰ μὴν εἶναι πολιτικὸς ἐγκληματίας ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ τὸν χαρακτηρίζει εἶναι ὅτι ποτὲ δὲν θὰ βάλη νερὸ στὸ κρασί του. Θὰ πάη μέχρι τέλους, ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν προσωπικὴ του εὐημερία, θυσιάζοντας τὸν ἑαυτό του γιὰ τὸν λαό του. Τὰ δεῖπνα καὶ τὰ σαλόνια δὲν τὸν ἐνδιαφέρουν. Μὲ τριμμένο πολιτικὸ ἤ κληρικὸ ράσο περιφέρεται στὰ μονοπάτια τοῦ λαοῦ του καὶ τὸν ἐμψυχώνει ὥσπου νὰ παραδώση τὸ πνεῦμα ἐπάνω στὸν σταυρό. Ἐμεῖς ὀνειρευόμεθα τὴν ἔλευση τοῦ ἥρωος καὶ ὅταν στὸ βάθος τοῦ ὁρίζοντος βλέπουμε κάποιον νὰ ζυγώνη, νὰ κράζη, νὰ πολεμᾶ μόνος κατὰ πολλῶν, φουντώνη μέσα μας ἡ τρελὴ ἐλπίδα τοῦ Σωτῆρος. Αὐτὸς θὰ μᾶς σώση! Σὲ λίγο ὅμως ὁ ἥρως κωλοκάθεται καὶ τὸ ρίχνει στὴν καλοπέραση καὶ μᾶς προδίδει. Καὶ περνᾶν τὰ χρόνια καὶ τὸ κρατίδιο βουλιάζει μέχρι τὸν λαιμό στὸν βόθρο τῆς διαφθορᾶς. Περιμένοντας τὸν Γεννάδιο νὰ ἐμμείνη στὴν ἱερὴ ὑπόσχεση: «Ἐγὼ οὐκ ἀρνήσομαί σε, φίλη Ὀρθοδοξία»!

Καὶ ἐνῷ ἐμμένω νὰ τὸν ἐμψυχώνω γιὰ νὰ μὴ λυγίση καὶ τοῦ γράφω στὶς 21 Ὀκτωβρίου 2002, «Μακαριώτατε, εἶσθε γιὰ μᾶς, τὸν λαό του Θεοῦ, τὸ καμάρι τῆς Ρωμηοσύνης. Καὶ μακριὰ ἀπὸ συμβούλους καὶ κόλακες. Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς βοηθᾶ πάντα», αὐτὸς εἰσέρχεται στὸν χῶρο τῶν ἑλιγμῶν τῆς ὑψηλῆς διπλωματίας γιὰ νὰ δικαιολογήση τὴν παράδοσή του στὰ λιμνάζοντα ὕδατα τοῦ κατεστημένου. Καημένε Χριστόδουλε! Θὰ ἀποβιώσης καὶ ἐσὺ στὴν κλίνη σου ταχύτατα ξεχασμένος καὶ ὄχι ἐπάνω στὸν αἰώνιο σταυρό. Καὶ ἐμεῖς θὰ περιμένουμε τὸν Γεννάδιο σὰν τὸν Γκοντό.

Στέλνει λοιπὸν ὁ Μακαριώτατος, στὶς 14 Ἰουνίου 2005, ἐπιστολὴ στὸν πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς José Manuel Barroso, καὶ τοῦ λέγει: «Ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὡς ἐκφραστὴς τῆς πίστεως τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν Ἑλλήνων, μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρακολουθεῖ καὶ σταθερῶς ἐνισχύει τὶς πολιτικὲς ἐπιλογὲς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς ἀλλὰ καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης γενικότερα» καὶ πουθενὰ δὲν ἀναφέρεται ὅτι γιὰ νὰ ὑπάρξη Εὐρώπη αὐτὴ πρέπει νὰ βασίζεται στὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ καὶ ὄχι, ὅπως δηλώνει, στὸν [δυτικο] εὐρωπαϊκὸ πολιτισμό, νὰ βασίζεται στοὺς πατέρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καὶ ὄχι ἁπλῶς, ὅπως γράφει, στὶς ἀρχὲς τοῦ [δυτικοῦ] χριστιανισμοῦ. Δὲν ζητᾶμε ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπό μας νὰ εἶναι εὐγενικὸς στὰ σαλόνια τῆς Εὐρώπης. Τὸν θέλουμε δημιουργὸ τῆς ἑλληνωρθοδόξου Εὐρώπης. Ποῖες εἶναι οἱ προτάσεις του ἐπ'αὐτοῦ;
Δημήτρης Κιτσίκης

3 -Ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο κεραυνὸ στὸν ἀρχιεπίσκοπο πετεινό

Ὁ κοινὸς ἄνθρωπος ἀπανταχοῦ τῆς γῆς ὀνειρεύεται νὰ ἀφομοιωθῆ μέσα στὸ κατεστημένο γιὰ νὰ ἀπολαύση χρῆμα καὶ ἡσυχία. Εἶναι κομματόσκυλο στὸν κοινοβουλευτισμὸ ἐνῷ ὑπεραμύνεται τοῦ συνθήματος «τάξη καὶ ἀσφάλεια» στὴν δικτατορία. Ἀπεχθάνεται τὶς ἀκραῖες καταστάσεις φασισμοῦ ἤ κομμουνισμοῦ, ποὺ θὰ τὸν ὑπεχρέωναν νὰ προβῆ σὲ οἱανδήποτε προσωπικὴ θυσία. Ὡς ἐθνικόφρων καὶ ὄχι ἐθνικιστής, ὡς συνδικαλιστὴς ἀλλὰ ὄχι σοσιαλιστής, ὡς μέλος τοῦ κόμματος ἀλλὰ ὄχι κομμουνιστής, εἶναι Σικελὸς καὶ ληστὴς τῶν ὀρέων, ἀλλὰ νομιμόφρων. Ὡς παράσιτο καὶ γραφειοκράτης ζητᾶ τὰ πάντα ἀπὸ τὸ κράτος, χωρὶς ποτὲ νὰ τοῦ προσφέρη οἰκειωθελῶς τὸ παραμικρό. Ὡς πονηρός, δὲν βγάζει ποτὲ τὸ φίδι ὰπὸ τὴν τρύπα, εἰρωνεύεται δὲ και χλευάζει τὸν ἀφελῆ ἰδεαλιστή. Μετατρέπει τὴν χώρα στὴν δύσοσμη χωματερὴ τοῦ βολέματος. Ἀντιθέτως, ὁ ἥρως εἶναι μόνος στὸν καθαρὸ ἀέρα τοῦ Ὀλύμπου καὶ τοῦ Ταϋγέτου. Εἶναι ἀκραῖος, περιθωριακός, ἀναρχικός, χουντικός, φασιστής, κομμουνιστής. Ἐγκληματίας ναί, μακελλάρης ποτέ. Ἅγιος ναί, λαπᾶς ποτέ. Ἀριστοκρατικὸς ναί, κοινοβουλευτικὸς ποτέ. Στὸ σημερινὸ κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν, ἀπὸ τὰ πλέον διεφθαρμένα κρατίδια τοῦ πλανήτου, ὁ κοινὸς ἄνθρωπος βασιλεύει. Τίποτα τὸ ὑγιὲς δὲν διαρκεῖ. Ἡ ψυχὴ τοῦ ἑλληνισμοῦ διψᾶ γιὰ ἥρωα καὶ τότε ἐμφανίζονται στὸν ὁρίζοντα ὡς σωτῆρες, ἕνας Παπαδόπουλος, ἕνας Ἀνδρέας, ἕνας Χριστόδουλος. Γρήγορα ὅμως, καταρρακώνεται ἡ φήμη τους στὴν χωματερὴ τοῦ κρατιδίου. Ὁ μακαρίτης Γεώργιος Καψάλης τοῦ φασιστικοῦ ἐντύπου Στόχος, εἶχε ἀποκαλέσει τὸν τότε λεβέντη ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Ἑλλήνων, ἀρχιεπίσκοπο κεραυνό. Στὴν ἀφέλειά μου, τοῦ εἶχα ἀφιερώσει τὸ βιβλίο μου, Τὸ Βυζαντινὸ Πρότυπο, στὸ ὁποῖο ἔγραφα: «21 Ἰουνίου 2000: Ἡ πρώην ἀγροτιὰ ποὺ ἐξεδιώχθη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μετὰ τὸν Ἐμφύλιο γιὰ νὰ δυνηθῆ τὸ Κολωνάκι νὰ ἀναπτυχθῆ εὐρωπαϊκὰ στὸν ὑποπληθυσμό, παρακολουθῆ μὲ ἄφθαστη συγκίνηση μπροστὰ στὶς δορυφορικὲς τηλεοράσεις της, ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ ἕως τὴν Αὐστραλία, τὴν γιγαντιαία λαοσύναξη τῆς Ἐκκλησίας στὴν πλατεῖα Συντάγματος». Τελικὰ ἦτο Ἀνδρέας μὲ ράσα, ἐφούσκωνε ὡς βάτραχος καὶ κατέλειξε πετεινός. Γιὰ πολλοστὴ φορὰ, ἀπεδείχθη ὁ Γραικὸς γραικύλος καὶ σφαγμένα τὰ παιδικὰ ὄνειρα τοῦ ἔθνους. Ὁ Θεὸς νὰ σὲ συγχωρήση Μακαριώτατε! Οἱ Ἕλληνες ὅμως θὰ σὲ συγχωρέσουν; Ἐπὶ δύο χιλιάδες χρόνια ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἐσυνήθισε στὶς πλέον θλιβερὲς παρεκτροπὲς καὶ ἐὰν στέκη ἀκόμη, εἶναι ἐπειδὴ ἔχει τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Στὸν Ε΄ αἰῶνα, ὁ Συμεὼν ὁ Στυλίτης ὁ πρεσβύτερος, εἶχε μονάσει κάνοντας πολλὰ θαύματα, στὴν ὕπαιθρο τῆς Ἀντιοχείας, ἐπὶ στύλου 18 μέτρων. Ἐπειδὴ ὁ χῶρος του εἶχε περάσει στοὺς ἀντιπάλους τῆς ἐπισήμου Ἐκκλησίας, ἕναν αἰῶνα ἀργότερα ἐνεφανίσθη ὁ «ἐπίσημος» Συμεὼν ὁ νεώτερος, δυτικὰ τοῦ χώρου, ἀντιγράφοντας τὴν ζωὴ καὶ τὰ θαύματα τοῦ προηγουμένου, ἀλλὰ τοποθετώντας τὸν στῦλο του ἐντὸς ἐκκλησίας, μακρὰν τῶν κακουχιῶν τῆς ὑπαίθρου, μὲ στόχο νὰ ἐξαφανίση τὴν φήμη τοῦ προηγουμένου! Τὸ 407, ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἀπεβίωσε στὴν ἐξορία, καταδικασμένος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Κράτος. Ἀλλὰ μὲ τὸν Χριστόδουλο, ὁ πάντα παρὼν στὶς δεξιώσεις τοῦ κατεστημένου, πῶς νὰ ἀναγεννηθῆ ἡ Ἐκκλησία;  Παρέδωσε τὶς ταυτότητες ἀλλὰ καὶ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. Ἐνῷ ὁ ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως, Βύρων Πολύδωρας, τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2005, στὴν Βουλή, εἶχε προτείνει τὴν προαιρετικὴ χρήση τοῦ πολυτονικοῦ στὴν δημοσία διοίκηση, ποὺ εἶχε καταργηθῆ ἀπὸ τὸν λαϊκιστικὸ ἀνδρεϊσμό, ὁ Χριστόδουλος δὲν ἔκαμε τἰποτα γιὰ νὰ μετατρέψη σὲ ἐπαναστατικὸ λάβαρο τὴν πρόταση αὐτὴ ποὺ θὰ ἔσωζε τὴν γλῶσσα. Ἄν καὶ γνώστης τῆς αἱρέσεως τοῦ νεοημερολογιτισμοῦ ἐφ’ὅσον ἔγραψε τὴν διδακτορική του διατριβὴ ἐπάνω στὸ θέμα τοῦ παλαιοημερολογιτισμοῦ, δὲν ἐσήκωσε τὸ δακτυλάκι του γιὰ νὰ ὑπερασπισθῆ τὴν ἡρωϊκὴ μονὴ Ἐσφιγμένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους ποὺ δοκιμάζεται ἀπὸ τὴν ἀρχομανία τοῦ Βαρθολομαίου, ποὺ στὸ κάτω κάτω ἀντιστρατεύεται τὴν ἰδική του ἀρχομανία καὶ ἐχρειάσθη νὰ στείλη ὁ πάπας πρὸς τοὺς γνησίους Ὀρθοδόξους χριστιανούς,  γιὰ τὶς 7 Ἰανουαρίου 2007,  συγχαρητήριο μήνυμα ἀπὸ τὴν πλατεῖα τοῦ Ἁγίου Πέτρου, καὶ νὰ εὐχηθῆ  στοὺς ἥρωες τῆς Ὀρθοδοξίας, καλὰ Χριστούγεννα. Ἐνῷ στὶς 25 Δεκεμβρίου, ἐκολωκάθετο ἐπὶ τῆς πλατείας Συντάγματος τὸ ἀνίερο δένδρο, συναγωνιζόμενο σὲ εἰδωλολατρεία τὶς δυτικὲς πρωτεύουσες πρὸς τέρψιν τοῦ ἀθηναϊκοῦ ὄχλου τοῦ Κολοσσαίου, στοὺς ἤχους τοῦ ντζίνγκο μπέλλς, οὐδεὶς στὸ κρατίδιο ἐσκέφθη ὅτι τὸ Ἅγιον Ὄρος θὰ ἑώρταζε τὰ Χριστούγεννα 13 ἡμέρες ἀργότερα. Μήπως, ὁ Βενέδικτος ἀποδειχθῆ περισσότερον ὀρθόδοξος;  


4 - Ὀρθόδοξος Ταλιμπανισμός

(Ἡ βιολογικὴ κατάρρευση τοῦ Μακαριωτάτου ἐχρησιμοποιήθη ἀπὸ τοὺς ἀντιχριστιανικοὺς κύκλους τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας γιὰ νὰ τὸν ἐπαναφέρουν στὰ μέτρα τους καὶ ἀπὸ ἱστορικὸ πρόσωπο νὰ τὸν  ὑποβιβάσουν  σὲ   δημόσιο   πρόσωπο.  Ὁ Ὀρθόδοξος ὅμως ποὺ περιμένει τὴν αἰωνία ζωὴ δὲν χρειάζεται τὴν κροκοδήλια εὐαισθησία τῶν οὐσιαστικὰ ἀθέων πολιτικῶν καὶ δημοσιογράφων τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἀλλοῦ. Εἶναι στὴν παταγώδη διάψευση ἑνὸς ὀνείρου, στὸ ὁποῖο εἶχαν πιστεύσει πλέον τῶν τριῶν ἑκατομμυρίων ἐκλογέων ποὺ ὑπεστήριξαν τὴν παραμονὴ τοῦ θρησκεύματος στὶς ταυτότητες καὶ ποὺ διεπίστωσαν κατόπιν τὴν ἀδιανόητη ὑποχώρηση τοῦ πνευματικοῦ τους ἡγέτου. Ἔτσι, ἡ χριστοδουλικὴ ἐπανάσταση ποὺ δὲν ἔγινε ποτὲ καὶ παρέμεινε στὶς ἀνεκπλήρωτες προσδοκιῶν λαοσυνάξεις Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης, προστίθεται στὴν μακρὰ σειρὰ ἀποτυχιῶν τοῦ ἐπαναστατημένου λαοῦ, μετὰ τοὺς τρεῖς γύρους τοῦ ἐμφυλίου, τὴν 21η Ἀπριλίου καὶ τὴν δράση τῆς 17Ν. Χριστόδουλε, μὲ τί πρόσωπο θὰ ἐμφανισθῆς στὴν Ἱστορία; Μήπως μὲ τὴν παρακάτω ἱεροεξεταστικὴ εἰσαγγελικὴ σκαιὰ ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλες στὶς 6 Ἰουνίου 2005 στὸν σεβαστὸ θεολόγο πρωτοπρεσβύτερο π. Θεόδωρο Ζήση, καθηγητὴ στὸ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καὶ καμάρι τῆς Ὀρθοδοξίας, ὡς νέα αὐτοκράτειρα Εὐδοξία κατὰ τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου; Ὁ Θεὸς νὰ σὲ συγχωρήση Μακαριώτατε)

Ἑλληνικὴ Δημοκρατία - Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν - Ἐν Ἀθήναις, τῇ 6ῃ Ἰουνίου 2005 - Πρὸς τὸν πρωτοπρεσβύτερον π. Θεόδωρο Ζήσην, εἰς Θεσσαλονίκην [χωρὶς μνεία τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ καθηγητικῆς του ἰδιότητος].
 Ἐν συνεχεία τῶν ἀποδιδομενων σοι κατηγοριῶν ἐπὶ: α) ἐξυβρίσει καὶ συκοφαντικῇ δυσφημήσει Ἡμῶν, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Χριστοδούλου, προέδρου τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας·  β) καταφρονήσει Ἡμῶν ὡς Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος· γ) παροτρύνσει καὶ ὑποκινήσει τῆς Ἱεραρχίας καὶ τοῦ πληρώματος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας εἰς στρηνιασμὸν καὶ ἐχθροπάθειαν πρὸς Ἡμᾶς ὡς Πρόεδρον τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας καὶ πρὸς σύμπηξιν καθ' Ἡμῶν φατρίας καὶ τυρείας ἐπὶ σκοπῷ ἐκπτώσεως Ἡμῶν·δ)ἀποπείρᾳ διασαλεύσεως τῆς Ἑκκλησιαστικῆς τάξεως καὶ εἰρήνης ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος καὶ ε)  δεινοτάτῳ σκανδαλισμῷ τῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν, αἵτινες σπουδαίως κολάζονται ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Κανόνων διὰ τῆς ποινῆς τῆς καθαιρέσεως ἐκ τοῦ ὑψηλοῦ τῆς Ἱερωσύνης ὑπουργήματος, δι' ἄς διετάχθη ἤδη διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 3152/26-5-2005 Ἡμετέρου ἐγγράφου ἡ διενέργεια κατὰ σοῦ τακτικῶν ἀνακρίσεων, αἵτινες καὶ διεξάγονται, καὶ ἔχοντες ὑπ' ὄψιν τὸ ἄρθρον 102 τοῦ Ν.5383/1932 (ΦΕΚ Α΄110/31 - 3/11 -4/1932) "περὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καὶ τῆς πρὸ αὐτῶν διαδικασίας", ἀπαγορεύομέν σοι προσωρινῶς, μέχρις ἐκδόσεως Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου, τὴν τέλεσιν πάσης Ἱεροπραξίας, ἄνευ στερήσεως τῶν ἀποδοχῶν. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, +ὁ Ἀθηνῶν Χριστόδουλος.

Ἡ παραπάνω σκοταδιστικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Χριστοδούλου εἶχε προκληθῆ ἀπὸ ἕνα ὁλοσέλιδο ἄρθρο τοῦ π. Ζήση στὴν ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν Ἀπογευματινή, τῆς 16ης Μαΐου 2005, μὲ τίτλο, "Οἱ Ἁγιοταφῖτες δείχνουν τὸν δρόμο στοὺς Ἑλλαδῖτες ἀρχιερεῖς", τὸ ὁποῖο ἐζήτει τὴν παραίτηση τοῦ ἀρχιεπισκόπου γιὰ σκανδαλισμὸ τῶν πιστῶν, κατόπιν τοῦ σκανδάλου τοῦ ἀρχιμανδρίτου Ἰακώβου Γιοσάκη.Ὁ καθηγητὴς Ζήσης ἔτυχε ἀμέσως τῆς ἀμερίστου συμπαραστάσεως τῶν φοιτητῶν Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, ἐνῷ ὁ Χριστόδουλος ἐτιμωρήθη τὸ 2007, διὰ βιολογικῆς καθαιρέσεως. Δημήτρης Κιτσίκης
59 comments:

 1. ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ , ΑΛΛΑ......

  .....ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΕΤΡΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟ ΟΤΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΥΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥ.ΡΙΖ.Α - ΑΝ.ΕΛ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2018 . ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΌΝΙΑ , ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1980 , ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ. ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΣ , ΑΦΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ.

  ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΠΟΛΥ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣΤΕ ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ , ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΡΕΥΣΤΟ ΧΡΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΝ.

  ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΛΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣΟΝΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΩΚΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ , ΙΕΡΕΙΣ, ΜΟΝΑΧΟΥΣ - ΕΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΑΛΑΝΕ ΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ.

  ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΡΙΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ , ΣΤΗΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ , ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΝ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ Μ.Μ.Ε ΤΟΝ ΠΑΝΣΕΞΟΥΑΛΙΣΜΟ , ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ.

  ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ;

  ΓΙΑΤΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΑΝΩ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ , ΕΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ , ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ , ΑΓΙΑ , ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ,ΚΑΙ ΟΣΟ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΡΑΓΙΣΤΟΙ.

  ΤΗΝ ΣΚΕΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ , ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΜΑΣ , ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΑΝΙΣΟΥΝ, ΝΑ ΜΑΣ ΘΑΝΑΤΩΣΟΥΝ, ΨΥΧΙΚΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΑ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ GAY , ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ , ΝΑ ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ ΒΛΑΣΦΗΜΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΜΑΣ , ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ , ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ.

  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΓΑΛΗ Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ , ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΗΡΕ Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΧΘΡΟΣ..... ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 1900 ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ.... ΤΟ 1924 ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΜΑΣΟΝΟΥΣ ΑΡΧΕΙΡΕΙΣ ΩΣ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΝ ΔΙΧΑΣΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΛΩΜΕΝΩΝ ΑΘΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥ.ΡΙΖ.Α ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΠΕΡΝΑΝΕ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.

  ΠΟΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2016 ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ C.I.A , ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΙΩΚΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΠΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ , ΤΟΥΣ ΚΟΒΟΥΝ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΔΙΩΧΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ , ΤΟΥΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΟΥΝ ΑΠΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ , ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ , ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΥΣ , ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥΣ.

  ΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ,ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ , ΑΝ ΔΕΝ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΑΝΟΘΕΥΤΗ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΜΕ , ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΩΞΕΙ ΤΗΝ ΣΚΕΠΗ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΥΛΑΕΙ ΑΠΟ ΟΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ.

  ΤΑ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΓΥΡΩ ΜΑΣ , ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΙΑ , ΑΛΒΑΝΙΑ , ΣΚΟΠΙΑ , ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ!

  ReplyDelete
 2. Ο θάνατος του μακαριστού Χριστόδουλου δεν επήλθε από «βαλτό καρκίνο» όπως υποστηρίζεται ευρέως ή επειδή ήταν μασόνος(αν ήταν), αλλά λόγω του ότι προέβη σε βαθύτατα αιρετική πράξη, πηγαίνοντας στον Πάπα της Ρώμης, τον οποίο κατόπιν έφερε στην Αθήνα το 2001 όπου έκαναν και συλλείτουργο! Ο Χριστόδουλος ήταν τέκνο του Καλλινίκου τότε Μητροπολίτη Πειραιώς, της «Χρυσοπηγής». Ήταν διαβεβλημένος όμως και αυτός και ο γέροντάς του σε ηθικό επίπεδο. Κανείς Ορθόδοξος από το σχίσμα και μετά δεν πήγε στον Πάπα της Ρώμης. Ο πρώτος ο οποίος ετόλμησε, ως τολμητίας όντως, ήταν ο Χριστόδουλος. Παρά το ότι η Σύνοδος είχε αποφανθεί να μην πάει στον Πάπα, αυτός την αγνόησε και πήγε. Πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτός που ήταν εναντίον του Παπισμού ήταν ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός και του οποίου ο πρώτος ναός έγινε στην Ελλάδα, στα Κάτω Πατήσια, μετά από ιδέα του ευλαβούς ιερέος Δημητρίου Αγγελάκη. Ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ενώ κάθε χρόνο πήγαινε και έκανε λειτουργία στον εκεί ναό, από τον καιρό που πήγε στον πάπα δεν ξαναπήγε στον ναό του Αγίου Μάρκου Ευγενικού να λειτουργήσει, προφανώς από τύψεις, αφού ο Άγιος Μάρκος λίγο πριν κοιμηθεί άφησε την εξής εντολή: «ούτε στην κηδεία μου ούτε στα μνημόσυνά μου θα πατήσει οποιοσδήποτε υπέγραψε την ένωση με τους καθολικούς».

  ReplyDelete
 3. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΧΤΕΙ ΜΙΑ ΜΑΥΡΗ ΣΤΗΛΗ ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΟΠΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΝΑ ΑΝΑΡΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΘΕΟΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ. ΘΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΠΧ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΙΑΛΤΗ ΚΑΙ ΘΑ ΦΤΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΙΜΗΤΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΛ. Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ ΘΑ ΚΥΜΑΤΙΖΟΥΝ ΜΕΣΙΣΤΙΕΣ. ΕΤΣΙ ΟΣΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΜΕΝΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ.
  ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἄμα σᾶς λέω ἐγὼ γιὰ τὸν Μίκη....

   Delete
  2. Κωσταντῆ, ἡ ὑπομονὴ ἔχει τὰ ὅριά της. Ἐὰν συνεχίσῃς νὰ ὑβρίζῃς τὸν Μίκη Θεοδωράκη καὶ νὰ τὸν ἀποκαλῇς προδότη θὰ σὲ ἀποκλείσω μιὰ γιὰ πάντα ἀπὸ σχολιαστή.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  3. Νὰ μὲ ἁποκλείσετε, ἁλλὰ νὰ μὴν διαστρέφετε τὰ λεγόμενά μου. Περὶ προδοσίας δὲν μίλησα ἑγώ. Περὶ τοῦ ἁντιθέτου μίλησα. Ῥίξτε καὶ μιὰ ματιὰ στὴν ἁνάρτησή σας, νὰ δῆτε τί σούρνετε σὲ τόσους καὶ τόσους. Εἶναι ξεκάθαρο τί ἑννοῶ, ὅτι ὁ Θεοδωράκης ἔδωσε τὸ σύνθημα τῆς προδοτολογίας καὶ ἄν θυμᾶστε τὸ εἶχα προβλέψηι ἀπὸ τότε ποὺ ἐμίλησε γιὰ καλάσνικοφ. Ὅσο γιὰ τὸν Ἁγουρίδη παρακάτω,ὅταν ἀφενὸς τὸν τσουβαλιάζετε σὰν φιλοκαθολικό ἀφετέρου ἁποσιωπεῖτε τὴν ξεκάθαρη διάσταση ἀνάμεσα σὲ χριστιανισμὸ καἱ ἐξουσία ποὺ κάνει, κάπως τὸν σπιλώνετε. Αὺτὴν τὴν διάκριση δὲν τὴν κάνετε ποτὲ ἐσεῖς, ὅλο γιὰ ἥρωες καὶ Αύτοκρατορίες καὶ γιὰ Μεγαλοιδεατισμοὺς καὶ γιὰ ποτάμια αἴματος μιλᾶτε, καὶ ὁ Ἀγουρίδης σᾶς περιγράφει θαυμάσια . http://e-homoreligiosus.blogspot.gr/2010/04/savvas-agouridis-political-orthodoxy.html , κείμενο μὲ τὸ ὀποῖο συμωνῶ σὲ ὅλα πλὴν τῆς ἐννοίας τοῦ πολίτου.

   Delete
  4. ΑΔΕΡΦΕ ΜΟΥ ΝΟΜΙΖΩ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΟΝ ΜΙΚΗ. ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΠΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ.

   Delete
  5. Μακάρι νὰ μὲ φωτίσηι ὁ Θεός, καὶ νὰ ἔχει κάνει ἡ καρδιά μου λάθος. Γιατὶ ἡ καρδιά μου λέει ὅτι ὁ Μίκης ἔχει πουλήσηι τὴν ψυχή του στὸν διάβολο. Γιὰ τὸν Μίκη τὰ γράφω ὅλα αὐτά.

   Delete
  6. Τὸ ξαναγράφω γιατὶ εἴτε χάθηκε εἴτε ἑθεωρήθη ὕβρις. Ἡ καρδιά μου μου λέει ὅτι ὁ Θεοδωράκης ἔχει δώσηι τὴν ψυχή του στὸν διάβολο καὶ μακάρι νὰ κάνω λάθος. Τὸ κίνητρό μου δὲν εἶναι ἡ σπίλωσή του ἁλλὰ ἡ ψυχική του σωτηρία.

   Delete
  7. Κάτι ἀντίστοιχο ἔλεγε καὶ ἡ Ἑλένη Λουκᾶ γιὰ τὸν Πανούση....Κάνω λάθος;

   Delete
 4. Ἡ ὕπαρξη ἤ ἀνυπαρξία τοῦ Διαβόλου εἶναι κάτι ποὺ δὲν ἔχει ξεκαθαρίσηι. Αὐτὰ ποὐ λένε οἱ Παλαιοημερολογῖτες, ὅτι ὅλα αὑτὰ εἶναι τοῦ Σατανᾶ, κ.λπ. κ.λπ. ὑποκρύπτουν ἁπὀ τἠν ἄλλη μιὰ δουλοπρέπεια ἔναντι τοῦ Ὁθωμανικοῦ συστήματος.

  ReplyDelete
 5. ...δὲν καταλαβαίνω αὑτἠν τἠν ἔννοια, ἑλληνορθοδοξία. Μοῦ φαίνεται σἀν συνύπαρξη δύο ἁντίθετων τάσεων καἰ μἠ ὑποκείμενη σἐ καμία ἕνωση. Σἀν Οὐνία μοῦ φαίνεται. Ἁντιπροσωπεύει ἴσως τὸν ἀστὀ ποὺ θέλει καἰ νἀ τἀ κονομήσηι καὶ νἀ σώσηι τἠν ψυχή του. Ἕμ δἐν γίνεται, φίλε.

  ReplyDelete
 6. Yγ2. Ἡ ἁνάρτηση δυστυχῶς ἀποδεικνύει ὅτι ὁ κομματισμὸς ἁλώνει τὰ πᾶντα. Ἡ ἐκκλησία δὲν εἶναι ἕνα ἄθροισμα πιστῶν ἀλλὰ ἕνα κάλεσμα τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν κάθε ἄνθρωπο. Ἄν δὲν ἦταν ἔτσι οἱ Ἑβραῖοι θὰ εἶχαν μείνηι μὲ τὴν χάβρα τους καὶ οἱ Ἕλληνες μὲ τὰ θέατρά τους. Ὁ Ἀνατολικὸς Χριστιανισμὸς ὑπόκειται ἱστορικὰ στὸ ἐλάττωμα τοῦ νὰ πιστεύει πὼς ἡ σωτηρία εἶναι συλλογικὴ καὶ ἰουδαἶζει. Τὸ ἁποτέλεσμα εἶναι τὰ φωτισμένα πνεύματα νὰ καταφεύγουν στὴν Δύση καὶ νὰ χάνονται.

  Ἁπὸ προσωπικὴ ἁδυναμία οἱ πρωτοι χριστιανοὶ ἁσχολήθηκαν μὲ τὰ της ὀργανώσεως καὶ ὄχι τὰ της Σωτηρίας. Ἁντὶ νὰ σωθοῦν οἱ ἴδιοι παίρνουν σὰν πρόσχημα τὴν ἁποστολικὴ διαδοχὴ προκειμένου νὰ καταγγέλλουν, σὰν τοὺς Φαρισαίους, τὸν πλησίον τους σὰν αἱρετικό, χωρὶς ὁ Θεὸς νὰ τους ἔχει ἑπισκεφθῆι, καὶ τοὺς ἐπισκέπτεται μὲ τὸν θάνατο.

  ReplyDelete
 7. Εξαιρετική ανάρτηση, κύριε καθηγητά, κι όχι μόνον ως προς το περιεχόμενο αλλά και σε παιδαγωγικό επίπεδο. Περνάτε τους αναγνώστες σας από σκωτσέζικο ντους κι έτσι πρέπει. Μια φορά τα θετικά και μια φορά τα αρνητικά στοιχεία ενός προσώπου. Κάθε στοιχείο, άτομο, θέμα έχει δύο όψεις. Το τι αναφέρετε ως απογοήτευση για την αποτυχία του Χριστόδουλου να παίξει ένα ρόλο ήρωα θα έπρεπε να είναι αναμενόμενο.

  Δεν νομίζω ότι είναι καν θέμα προσώπου εκ των γνωστών και υπαρκτών. Ούτε καν ο Αυγουστίνος Καντιώτης δεν θα ερχόταν σε μία μετωπική σύγκρουση με το κατεστημένο το 2000 ή σήμερα αν ζούσε. Είναι πολύ γενικώτερο κοινωνικό θέμα. Ζούμε μια αντι-ηρωϊκή εποχή αντίθετα με τους γονείς μας και τους παππούδες μας που στα 20 τους, το 1940 και το 1910, και ζούσαν σε μια κοινωνία που εκτιμούσε τους ήρωες και η κοινωνία εκείνη ήταν πολύ κοντά στην φύση. Δεν μπορεί να υπάρξει ηρωϊσμός στις μεγαλουπόλεις του κομφορμισμού, του καθωσπρεπισμού, του καταναλωτισμού, του υλισμού και του φιληδονισμού. Δεν μπορεί να γίνει ήρωας το παιδάκι που το παίρνει το σχολικό λεωφορείο για να το πάει στο ιδιωτικό σχολείο. Εγώ πήγαινα με τα πόδια στο σχολείο στη γειτονιά μου, αλλά όταν ήμουν 10 χρονών το 1966 και ταξίδευα με τους γονείς μου στην επαρχία, άκουγα περιπτώσεις 10χρονων αγοριών που περπατούσαν 5 χμ για να πάνε στο σχολείο στο παραπέρα χωριό ή στην κοντινή πόλη. Η έκθεση στον κίνδυνο, το ρίσκο, οι δυσκολίες, η αντιξοότητα, η σκληροτράχηλη ζωή δημιουργούν τον ήρωα.

  Και βέβαια το σύστημα πήρε το μάθημά του πολύ καλά - πριν 50 ακριβώς χρόνια.

  Αυτοί που σήμερα είναι ήρωες που ζουν σαν ήρωες που περνάνε αντιξοότητες σε καθημερινό επίπεδο έχουν πια μείνει κοντά στη φύση, σε μακρινές επαρχίες υπανάπτυκτων χωρών και κανείς δεν τους ξέρει, όπως κι αυτοί δεν ξέρουν τι υπάρχει στον κόσμο, αγνοούν πόσο ο 'ανεπτυγμένος' κόσμος απελεί τον δικό τους φυσικό, παραδοασιακό, ηθικό αλλά περιθωριακό κόσμο, και μάλιστα παραπληροφορούνται από τυχόν φίλους ή συγγενείς που πάνε σε περιοχές του ανεπτυγμένου κόσμου (μια μεγάλη περιφερειακή πρωτεύουσα ή μια ανεπτυγμένη χώρα) επειδή οι τελευταίοι αυτόματα αφομοιώνονται από το μαγικό ραβδί της 'Κίρκης'.

  Από την άλλη, αυτοί που ζουν στο ανεπτυγμένο κόσμο, αν έχουν καταφέρει να απορρίψουν την δικτατορικά επιβλημένη προπαγάνδα κι αν είναι τυχεροί αρκετά ώστε να αντιληφθούν την απέραντη κατάπτωση κι εξαθλίωση των ανεπτυγμένων κοινωνιών, είναι φτειαγμένοι ως αντι-ήρωες, έχοντας περάσει από την βουτυρομπεμπεδική ζωή της καφετέριας, του ξενοδοχείου 5 αστέρων, της ψησταριάς με τα παϊδάκια, του σούπερ μάρκετ, του καμπριολέ, της τηλετύφλας, του τσιτ-τσάτιν, κοκ. Ακόμη περισσότερο, αγνοούν που υπάρχουν ακόμη σήμερα ήρωες και δεν μπορούν να πάνε να τους βρουν. Έτσι, αν και αρνούνται τις άθλιες σημερινές κοινωνίες είναι σαφώς κατώτεροι των περιστάσεων και δεν μπορούν να καταφέρουν μια ανατροπή.

  Κι οι αντάρτες των πόλεων πάνε, χάθηκαν! Τους πάτησε το τραίνο! Είχαν γεννηθεί για ν' αποτύχουν, απέτυχαν, και ξεχάστηκαν. Είναι μια παλιά ιστορία.

  Πιστεύω ότι επανέρχεται το πλατωνικό δίλημμα - οι φιλόσοφοι να κυβερνήσουν ή οι κυβερνήτες να φιλοσοφήσουν - αλλά με μια άλλη μορφή:

  Οι ήρωες των απομακρυσμένων περιοχών να μάθουν τι συμβαίνει στον κόσμο και να κατεβούν στα αστικά κέντρα για να τα κάψουν,

  ή όσοι προέρχονται από αστικά κέντρα κι έχουν συνειδητοποιηθεί αναφορικά με την ευτέλεια, απανθρωπιά και αθλιότητα των ούτως ή άλλως μη βιώσιμων κοινωνιών τους να φύγουν από τα αστικά κέντρα και να ζήσουν σε απόμερα σημεία κοντά στην φύση, διαμορφώνοντας εκεί νέα, υγιή κι όχι θνησιγενή, κοινωνικά κύτταρα χωρίς ηλεκτρισμό, χωρίς σύγχρονη τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες κι Ιντερνέτ, χωρίς αυτοκίνητα, και με σπίτια-ξερολιθιά.

  Αυτοί θα είναι οι ήρωες που θα επιβιώσουν.

  Οι άλλοι θα σβυστούν για πάντα στον επερχόμενο πυρηνικό πόλεμο για τον οποίο εσείς και από καιρό επιμελώς κρούετε τον κώδωνα του κινδύνου.

  ReplyDelete
 8. Σημ. ὄχι μόνο δὲν προκύπτει ἁπὸ πουθενὰ ὅτι ὁ Σάββας Ἀγουρίδης ἦτο φιλοκαθολικός, ἀλλὰ ἔχει περιγράψηι κιόλας τὰ παραπάνω φαινόμενα μὲ ἀξιοθαύμαστη ἀναλυτικὴ ἀκρίβεια.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Προκύπτει ἀπὸ ἐμένα ποὺ ἦταν φίλος καὶσυνεργάτης μου.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 9. THE OTTOMAN EMPIRE WAS THE PERFECT SOLUTION FOR MULTICULTURALISM,MULTI-RELIGIOUS LAW AND MULTI-ADMINISTRATION

  The Ottoman millet system gave Christians, Jews and Muslims, to each of them, their own autonomous administration, under religious christian, jewish or muslim law.The autonomy of the millets was coordinated by the Emperor who was above parties, applying for all, in a parallel way, the non-religious kanun (Greek κανών = civil law.See Emperor Suleyman called Kanuni, the Lawgiver). This is why the Jews expelled from intolerant Spain found refuge in the Ottoman Empire, and were able, like the other religions to exercice their own religious law.

  Read below the present Western deadlock of Western Society due to the inherent intolerance of the West who has transformed its own religion into a deadly crusade, sending warriors bearing a huge cross on their dress in order to slaughter the "non-believers", in the past, including the Greek Christian Orthodox, but also in the present, with less blunt methods. Dimitri Kitsikis

  (From the Gatestone Institute):
  "In Germany, 47% of Muslims believe Sharia is more important than German law. In Sweden, 52% of Muslims believe that Sharia is more important than Swedish law The studies are supported by European intelligence reports. In Germany, intelligence agencies warned in the early fall of 2015 that, "We are importing Islamic extremism, Arab Antisemitism, national and ethnic conflicts of other peoples, as well as a different understanding of society and law." A recent Belgian study, in which 4,734 Belgians were polled, showed that two-thirds of Belgians feel that their nation is being "increasingly invaded".

  ReplyDelete
 10. Όλοι όσοι λάβαμε τό Βάπτισμα στήν Ορθόδοξη Εκκλησία καί πιστεύουμε Όρθόδοξα είμαστε πλήρη μέλη τής Μιας, Αγίας, Καθολικής καί Άποστολικής Εκκλησίας, πού είναι μόνον ή Όρθόδοξος Εκκλησία, δηλ. τού Σώματος τού Χριστού, πού έχει κεφαλή τόν ϊδιο τόν Θεάνθρωπο Κύριον ήμών Ιησοΰν Χριστόν. Διά τοΰ Μυστηρίου τοΰ Αγίου Χρίσματος λάβαμε τήν Σφραγίδα τής Δωρεάς τοΰ Αγίου Πνεύματος καί διά τής θείας Μεταλήψεως τοΰ Τιμίου Σώματος καί Αίματος τοΰ Χριστού ένωνόμαστε μέ τόν Χριστό καί γινόμαστε μέλη τοΰ Σώματός Του.

  Ώς μέλη τής Εκκλησίας τοΰ Χριστού, ή όποία άποκλειστικώς καί μόνον είναι ή Ορθόδοξη Εκκλησία, μόνο στήν όποία ένωνόμαστε μέ τόν Αληθινό Θεό καί μόνο μέσα στήν όποία ό άνθρωπος μπορεί νά σωθεί, άποκηρύττουμε καί άπορρίπτουμε δημόσια τις ποικίλες αιρέσεις, oi όποιες μόλυναν άρκετά μέλη τής Εκκλησίας.

  Ή αίρεση δέν βλάπτει μόνο έκείνον, πού πιστεύει σ’ αύτήν, άλλά καί τά μέλη τής Εκκλησίας, εφόσον εκείνοι, πού έχουν αιρετικό φρόνημα στήν Εκκλησία, διακηρύττουν τήν αίρεση καί στά ύπόλοιπα μέλη λόγω καί έργω, διασκορπίζοντας έτσι τό μικρόβιο τής αίρέσεως σ' ολόκληρο τό σώμα τής Εκκλησίας.

  Ή αίρεση, όταν διακηρύττεται άπό έπίσκοπο ή ιερέα, βλάπτει καί τούς πιστούς. Ό έπίσκοπος καί ό ίερεύς όφείλει νά φροντίζει, ώστε τά μέλη τοΰ ποιμνίου του νά μήν διδάσκουν αιρέσεις. Άν οΐ ήθικές αμαρτίες χωρίζουν τόν άνθρωπο άπό τόν Θεό, άκόμη περισσότερο ή αίρεση. Τό καθήκον τοϋ έπισκόπου είναι νά ορθοτομεί τόν λόγον τής Αλήθειας, εφόσον ή άγιότης συνδέεται οργανικά μέ τήν Αλήθεια1. Ό Χριστός είναι ή Όδός, ή Αλήθεια καί ή Ζωή. Ή αίρεση είναι ψέμα καί βλασφημία εναντίον τοΰ σεσαρκωμένου Λόγου, τοϋ Θεανθρώπου Ιησοΰ Χριστού. Ή αίρεση δημιουργείται ώς πνευματική πλάνη καί διαμορφώνεται ώς ιδεολογία,που έναντιώνεται στην Αλήθεια, μηδενίζοντας τή δυνατότητα άγιοτητος καί σωτηρίας.

  Όπως μιά άρρώστια δέν βλάπτει μόνο τό άρρωστο όργανο, αλλά όλόκληρο τόν οργανισμό, με τόν ϊδιο τρόπο καί ή αίρεση, έφόσον δηλητηριάζει κάποια μέλη τής Εκκλησίας, προκαλεϊ πόνο σέ όλόκληρο τό σώμα της καί τό βλάπτει. Γι’αύτόν τόν λόγο, κάθε φορά που έμφανιζόταν μία αίρεση, ή όποια άπειλοϋσε τό Σώμα τής Εκκλησίας, συνέρχονταν Οικουμενικές καί Τοπικές Σύνοδοι, πού αναθεμάτιζαν καί τήν αίρεση καί τούς αιρετικούς, οί όποιοι τήν υπεράσπιζαν. Μέ τόν τρόπο αύτόν, άπέκοπταν άπό τό Σώμα τής Εκκλησίας καί τήν αιρετική διδασκαλία καί αύτούς, πού τήν προωθούσαν.

  ReplyDelete
 11. Έχοντας ύπ’όψιν μας ότι μέχρι σήμερα δέν συνήλθαν Τοπικές Σύνοδοι, γιά νά καταδικάσουν έκείνους, πού παραβιάζουν έδώ καί ένα περίπου αιώνα τόσο τούς Άποστολικούς Κανόνες, όσο καί τίς άποφάσεις τών Αγίων Οικουμενικών καί Τοπικών Συνόδων, εμείς, ώς ζωντανά μέλη τού Σώματος τού Χριστού, άπορρίπτουμε καί άποστασιοποιούμαστε άπό όλες τίς πράξεις, τίς όποιες καταδικάζει ή ’Εκκλησία, δηλ.:

  - τίς συμπροσευχές μέ τούς αιρετικούς, όπως τήν λεγομένη «εβδομάδα προσευχής υπέρ τής ένότητος τών χριστιανών», τούς «έσπερινούς υπέρ τής ένότητος τών χριστιανών» καί άλλες παρόμοιες έκδηλώσεις, πού λαμβάνουν χώρα σέ ορθόδοξες εκκλησίες, κατά τήν «έβδομάδα προσευχής ύπέρ τής ένότητος τών χριστιανών», στίς οποίες προσκαλούνται αιρετικοί νά κηρύξουν άπό τό Ιερό καί Φοβερό Ορθόδοξο Βήμα, όπου θυσιάζεται Χριστός ό Θεός,

  - τήν συμμετοχή σέ συγκρητιστικές διαθρησκευτικές καί διαχριστιανικές συναντήσεις, στίς όποιες οΙ συμμετέχοντες προβαίνουν σέ συγκρητιστικές συμβολικές πράξεις καί γίνονται συμπροσευχές μέ τούς αίρετικούς.

  Άπποκηρύττουμε ώς αίρεση καί άπορρίτττουμε τόν Οίκουμενισμό ϋπό δλες τίς μορφές του :

  α'. τήν παρουσία των Ορθοδόξων Εκκλησιών στό λεγόμενο «Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών»,

  β' τήν αίρεση, κατά τήν όποια ή Ορθοδοξία αποτελεί μόνο ένα μέρος τής Εκκλησίας,

  γ΄ τήν αίρεση, κατά τήν όποια όλες οϊ χριστιανικές ομολογίες είναι κλάδοι τής Μιάς Εκκλησίας,

  δ', τήν αίρεση, κατά τήν όποια ή Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μία Εκκλησία μεταξύ πολλών άλλων «οικογενειών ’Εκκλησιών», οί όποιες άποτελοΰν μαζί τήν Μία Εκκλησία,

  ε΄ τήν αίρεση, κατά τήν όποια ή ένότης τής Εκκλησίας έχει άπολεσθεϊ. Ή Εκκλησία, σύμφωνα μέ τήν ορθόδοξη διδασκαλία, είναι Μία καί Μοναδική, έπειδή ή Κεφαλή της είναι Μία, ό Κύριος Ιησούς Χριστός. Ή ένότης τής Εκκλησίας έκφράζεται διά τής ένότητος τής πίστεως, τής λατρείας καί τής διοικήσεως καί διά τής ύπακοής τών πιστών στήν ιεραρχία της, έφ’όσον ή ιεραρχία διατηρεί τήν ένότητα τής πίστεως.

  στ', τήν αίρεση, κατά τήν οποία ή Εκκλησία είναι «διηρημένη σέ χριστιανικές ομολογίες», καί ότι τώρα έμεϊς, ώς δήθεν «νέοι πατέρες», θά πρέπει νά «έπανεύρουμε τήν ενότητά της» διά τού «δογματικού μινιμαλισμοϋ», μέ τό νά άποδεχτοϋμε δηλ. ώς βάση τής ένώσεως τών ορθοδόξων μέ τίς αιρέσεις μία μινιμαλιστική πίστη, δηλ. μόνο τήν πίστη στήν Αγία Τριάδα καί στόν Ιησού Χριστό ώς Σεσαρκωμένο Θεό καί Σωτήρα, παραβλέποντας όλα τά ύπόλοιπα δόγματα τής Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένης τής μυστηριακής ίερωσύνης, τών ιερών εικόνων, τής άκτιστου Χάριτος, τής τιμητικής προσκυνήσεως τών Αγίων κλπ.

  ζ'. τήν αίρεση, κατά τήν οποία υπάρχει μία «άόρατη ένότητα» τής Εκκλησίας, μέσω τής κοινής πίστεως στήν Άγια Τριάδα καί στόν Ιησού Χριστό, ώς Κύριο καί Σωτήρα, καί ότι αυτήν (τήν «άόρατη ένότητα») θά άκολουθήσει μία «ορατή ένότητα», ή όποια θά έκπληρωθεΐ διά τής ένώσεως τών «ομολογιών» (ένότης έν τή ποικιλία τών δογμάτων καί παραδόσεων).

  η', τήν αίρεση, κατά τήν όποια άρκεϊ νά πιστεύει κανείς στήν Άγια Τριάδα καί στόν Κύριο Ιησού, ώς Θεό καί Σωτήρα, γιά νά ανήκει στήν Εκκλησία. Δηλ. ή Εκκλησία θεωρείται ώς σύναξη όλων των χριστιανικών «όμολογιών».

  ReplyDelete
 12. Άγαπητὲ Δημήτρη Δ., χωρὶς πάθος, χωρὶς φανατισμό, μὲ ἀγάπη πρὸς ὅλους τοὺς συνανθρώπους μας ἐπὶ τῆς γῆς, ἐπαναλαμβάνουμε μὲ τὸν Γεννάδιο "ἐγὼ οὐκ ἀρνήσομαί σε, φίλη Ὀρθοδοξία", μὴ δεχόμενοι κανέναν συγκρητισμὸ καὶ πεπεισμένοι ὅτι ἐὰν παραμείνουμε ἀκλόνητοι στὶς θέσεις καὶ τὴν πρακτικὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, τὰ ἀπολωλῶτα πρόβατα τοῦ Βατικανοῦ, τοῦ Λονδίνου καὶ τῆς Ἀμερικῆς, τὴν ὥρα τῆς καταστροφῆς τῶν κοινωνιῶν τους θὰ ἐπανέλθουν στὴν ἀγκαλιά μας,αὐτὴν τοῦ Χριστοῦ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Για να προσέλθουν εκ νέου στον Χριστό της Ορθοδοξίας ως άσωτοι υιοί, πρώτα θα περάσουν από την μάχαιρα του Αλλάχ και τα ψυχοφάρμακα του Ευρού με δική τους επιλογή.

   Ελπίζω μονάχα το πάθημα αυτό να τους γίνει μάθημα και να κατανοήσουν επιτέλους ότι δίχως τον θάνατο του καπιταλιστικού συστήματος και των αθεϊστών ψευδοφιλοσόφων του, προκοπή δεν θα δουν ποτέ. Ας καταλάβει και ο ελληναράς ότι μόνον μέσω της Πίστεως και των Παραδόσεών του θα ξεφύγει από τον βούρκο στον οποίο έχει πέσει, ειδάλλως δεν υπάρχει Λύτρωση, όσα καρναβάλια και να ζήσει.

   Delete
 13. Ὁ Ἰησοῦς σταυρώθηκε ἀπὸ τοὺς φανατικούς.

  ReplyDelete
 14. ...ὁ φανατικὸς παραβιάζει τὸ οὐ φονεύσηις, ποὺ εἶναι ἡ μόνη, μοναδικὴ ἀρχὴ τοῦ χριστιανισμοῦ. Ὁ μόνος αἱρετικὸς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ προσπαθεῖ νὰ συμφιλιώσηι φόνο καὶ χριστιανισμό. Αὐτὸ κάνουν οἰ ὑποστηρικτὲς τῶν καθεστώτων, οἱ ὁποῖοι εἶναι βεβαίως ὅλοι τους αἱρεσιάρχες. Σὲ αὐτοὺς ἀνήκουν σαφέστατα οἱ ὁπαδοὶ τῆς Ῥωμαϊκῆς Αύτοκρατορίας ἤ Βυζαντίου.

  ReplyDelete
 15. Γιαννης ΑποστολοπουλοςFebruary 20, 2018 at 6:13 AM

  Γιατί το αποτέλεσμα της πιθανής σύγκρουσης των ΗΠΑ-Κίνας μπορεί να καθοριστεί από τη Ρωσία.

  Στην πιθανή αντιπαράθεση μεταξύ μιας ταχέως αναπτυσσόμενης Κίνας και της Αμερικής που εξακολουθεί να κυριαρχεί, ο ρόλος της Ρωσίας έχει αποκτήσει ένα νέο νόημα, γράφει ο πολιτικός επιστήμονας Andranik Migranyan στην RIA Novosti, Φεβρουαρίου 19 2018. Σύμφωνα με τον ακαδημαϊκο, η Ρωσία υφίσταται επιθέσεις από τις ΗΠΑ, καθώς «καλύπτει» το οπίσθιο τμήμα της Κίνας.
  Δεν είναι μυστικό ότι η Ουάσιγκτον προσπαθεί να εκδιώξει τη Ρωσία από το παγκόσμιο παιχνίδι, γράφει για την RIA Novosti ο Αντρανίκ Μιγκράγιαν, Ρώσος πολιτικός επιστήμονας και καθηγητής στο Κρατικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας.

  Σύμφωνα με τον ακαδημαϊκό, οι εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας άρχισαν να κλιμακώνονται μετά τη διάσημη ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μοναχο το 2007, όπου ο πρόεδρος προειδοποίησε τη διεθνή κοινότητα ενάντια στην άσκηση του «μονοπολικού μοντέλου» που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και προέβλεψε μια " απεριόριστα υπερβολική χρήση στρατιωτικής δύναμης" από το ΝΑΤΟ.

  Ο Migranyan υποστήριξε ότι "δεν πρέπει να περιμένουμε από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία να βελτιώσουν τις σχέσεις τους στο άμεσο μέλλον, όποιος και να βρίσκεται στην ηγεσία αυτών των κρατών". Το βασικό θέμα είναι ότι οι Ρωσοαμερικανικές σχέσεις καθορίζονται από ευρύτερα παγκόσμια ζητήματα, ένα από τα οποία είναι η ταχεία άνοδος της Κίνας που θέτει σε κίνδυνο την κυριαρχία της Αμερικής.
  Όπως σημείωσε ο αυστριακός καγκελάριος Σεμπάστιαν Κούρς στην ομιλία του στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου του 2018, «τα κέντρα εξουσίας μετατοπίζονται, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι ισχυρό κράτος, αλλά απομακρύνονται από τη διεθνή πολιτική», ενώ «η Κίνα γεμίζει αυτό το πολιτικό κενό ". Οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν πλέον σαφή στρατιωτική-τεχνική κυριαρχία και η Κίνα αναδύεται γρήγορα ως πιθανή υπερδύναμη στην επιστήμη και την τεχνολογία", δήλωσε η Elsa B. Kania, σε μια ισχυρή δεξαμενή σκέψης ( think tank ) (Center for a New American Security ) της Ουάσιγκτον, στο NBC News.
  Το Πεκίνο πιθανόν να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Ουάσιγκτον όχι μόνο στη Νοτιοανατολική Ασία και την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, αλλά και στη διεθνή σκηνή γενικά, σύμφωνα με τον Migranyan, προσθέτοντας ότι μια πιθανή σύγκρουση μεταξύ των δύο παγκόσμιων δυνάμεων είναι ΑΠΛΩΣ ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ.
  Για να αντιμετωπίσουν την αναδυόμενη πρόκληση, οι ΗΠΑ επιδιώκουν μια στρατηγική περικύκλωσης της Κίνας και τη χρήση των διαφορών του Πεκίνου με τους γείτονές της για τη δημιουργία αντι-Κίνεζικου συνασπισμού. Ο Ρώσος καθηγητής πιστεύει ότι ο πυρήνας αυτού του συνασπισμού θα μπορούσε να σχηματιστεί από την Ιαπωνία, την Ινδία, το Βιετνάμ, τις Φιλιππίνες και την Αυστραλία.

  "Ενόψει μιας ενδεχόμενης μάχης μεταξύ των δύο γιγάντων στο άμεσο μέλλον, ο ρόλος και η σημασία της Ρωσίας αυξάνονται δραματικά», τόνισε ο ακαδημαϊκός. "Προφανώς, έχοντας ένα τεράστιο πυρηνικό οπλοστάσιο, τεράστιους χώρους και τεράστιους φυσικούς πόρους, η Ρωσία μπορεί να αποφασίσει τη μοίρα της αντιπαράθεσης σε περίπτωση που πάρει την πλευρά ενός από τους γίγαντες στη μάχη".

  ReplyDelete
 16. Γιαννης ΑποστολοπουλοςFebruary 20, 2018 at 6:15 AM

  ΜΕΡΟΣ 2ο
  Ωστόσο, αντί να προσπαθήσουν να φέρουν τη Ρωσία με το μέρος τους, οι ΗΠΑ υιοθέτησαν μια αντίθετη στρατηγική που αποσκοπούσε να στερήσει τη Ρωσία από την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της, εξηγεί ο καθηγητής.
  Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να εξουδετερώσει τη Ρωσία, η οποία "καλύπτει το οπίσθιο τμήμα της Κίνας" και να δημιουργήσει απειλές στο Πεκίνο από τη κατεύθυνση της Ρωσίας.
  "Τα τελευταία χρόνια, είδαμε τα στοιχεία της στρατηγικής αυτής να εφαρμόζονται," υπογράμμισε ο Migranyan. "Πρόκειται για κυρώσεις για την Ουκρανία, προσπάθειες να στραγγαλίσουν την οικονομία της Ρωσίας, και να εμπλέξουν τη Ρωσία σε πολέμους και σε νέα κούρσα εξοπλισμών, προκειμένου να προκληθεί διάσπαση μεταξύ των Ρωσικών ελίτ [να οδηγήσει μια σφήνα μεταξύ] του Ρωσικού λαού και του ηγέτη τους. "
  Τίθεται έτσι το ερώτημα κατά πόσο οι Αμερικανοί πολεμικοί σχεδιαστές θα πετύχουν.

  Σύμφωνα με τον Migranyan, το υποτιθέμενο σχέδιο είναι καταδικασμένο σε αποτυχία: Πρώτον, οι ΗΠΑ έχουν υπερβεί τα όρια τους τις τελευταίες δύο δεκαετίες με τους συνεχείς πολέμους. Ο καθηγητής αναφέρει το άρθρο του Jeffrey D. Sachs, "The fatal expense of American imperialism," που δημοσιεύθηκε στο The Boston Globe τον Οκτώβριο του 2016, μόλις ένα μήνα πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

  "Η αυτοκρατορική σκέψη έχει οδηγήσει σε πολέμους αλλαγής καθεστώτος στο Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Λιβύη, την Υεμένη, τη Σομαλία και τη Συρία, σε τέσσερις Προεδρίες: του Τζωρτζ Χ. Μπους, του Μπιλ Κλίντον, του Τζορτζ Μπους υιού, και του Μπαράκ Ομπάμα".
  Δεύτερον, σύμφωνα με τον καθηγητή, η ρωσική κοινωνία είναι πιθανό να εδραιώσει περαιτέρω τις δυνάμεις της σε περίπτωση που η Δύση ασκήσει σημαντική πίεση στη Μόσχα.

  Τρίτον, για να επεξηγήσει το θέμα του, ο Ρώσος ακαδημαϊκός αναφέρθηκε στις αποτυχημένες προσπάθειες της Ουάσιγκτον να εξαναγκάσει τη Βόρεια Κορέα να υποκύψει υπο των απειλών.

  Τέταρτον, ο Migranyan αμφιβάλλει ότι η Δυτική Ευρώπη θα υποστηρίξει την αντιπαράθεση της Ουάσιγκτον με τη Ρωσία και την Κίνα, καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει θανατηφόρο πλήγμα στα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα της ΕΕ.

  Έτσι, το Σάββατο, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Sigmar Gabriel εξέφρασε τις αυξανόμενες ανησυχίες του Βερολίνου για την εξωτερική πολιτική της Αμερικής κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου. "Δεν αναγνωρίζουμε πλέον την Αμερική μας", είπε, προσθέτοντας ότι "η απλή επιδίωξη εθνικών συμφερόντων" δεν είναι κατάλληλη.
  Πέμπτον, ο Ρώσος ακαδημαϊκός ελπίζει ότι η Κίνα μπορεί να δώσει χέρι βοήθειας στη Ρωσία.
  "Αν σε αυτή την αντιπαράθεση η Κίνα υποστηρίξει τη Ρωσία πιο δυναμικά, είναι πιθανό οι ΗΠΑ να καταλάβουν ότι η στρατηγική της, να πιέζει τη Ρωσία είναι μάταιη, και θα αλλάξει το πρότυπο της πολιτικής της. Διαφορετικά οι ίδιες οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να καταρρεύσουν βίαια από μέσα λόγω υπερβολικής αυτοκρατορικής υπερεξαπλωσης ", κατέληξε ο Migranyan.


  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολύ ενδιαφέρουσα πηγή Γιάννη Αποστολόπουλε.

   Σε ευχαριστούμε.

   Delete
 17. Καλησπέρα και από εμένα στην παρέα.

  Το άρθρο ακόμα δεν το διάβασα, οπότε και δεν δύναμαι ακόμη να εκφέρω άποψη επί αυτού.

  Θα αναφερθὠ μονάχα συντόμως στο μακελειό της Φλώριδας των ΗΠΑ.

  Με οργίζει αφάνταστα η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ της Αμερικανικής κοινωνίας. Η θετή μητέρα του δράστη τον περιέγραψε με τα ακόλουθα λόγια:

  "Δεν ξέραμε ότι είχαμε ένα τέτοιο ΤΕΡΑΣ υπό την σκεπή μας"

  Άμα νομίζετε βλάκες τρελλαμένοι Αμερικανοί που μέσω του καπιταλισμού σας αποπειράσθε να τρελάνετε την Οικουμένη, ότι ορισμένα ΠΑΙΔΙΑ γεννιούνται τέρατα, τότε να τα κλείνετε κατευθείαν στην φυλακή όταν γεννιούνται.

  Λες και είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς την πράξη του νεαρωτάτου αυτού παιδιού, η οποία οφείλεται στο ακραίο μπούλινγκ του κάθε αρρωστημένου εφήβου κάφρου σε σχεδόν κάθε σχολείο των ΗΠΑ, φαινόμενο στο οποίο ουδένα βοθροκάναλο των ΗΠΑ αναφέρθηκε. "Πρότυπο" το οποίο δε έχει υιοθετήσει και η γραικυλική κοινωνία, με αποτέλεσμα περιστατικά σαν τον θάνατο από μαχαίρι μαθητού από συμμαθητή του σε δημοτικό 2 χρόνια πριν επειδή συνεχώς τον έλεγε ένα τσογλάνι "χονδρό" και λοιπά "επίθετα", ωθώντας έτσι τον συμμαθητή του στην τρέλα και το μαχαίρι.

  Και ύστερα έχουν το απύθμενο ΘΡΑΣΟΣ οι Δυτικοί Αμερικανοί μαζί με τους γραικυλο-Knechten τους να κρίνουν τα υψηλού πολιτισμού καθεστώτα σαν το Ιράν και την Βόρειο Κορέα! Πού πα ρε Καραμήτρο. Το Ιράν θα υπάρχει και για τα επόμενα 3000 χρόνια ως ατόφιο πνευματικά συγκροτημένο θρησκευτικό καθεστώς, εσύ ρε Αμερικανέ ΗΠΑνρθωπε που κάθε μέρα όλο και περισσότερο βυθίζεται στα φάρμακα, τα ναρκωτικά, την τρέλα και την εσωτερική κοινωνική διαίρεση πόσο θα αντέξεις;;;; Ούτε μία δεκαετία.

  ReplyDelete
 18. Προ ολίγων ημερών είχα μιλήσει ότι ο Ερντογάν δαγκώνει σαν φαγκρόπουλο το αγγίστρι και ότι μαίνεται φάπα από Ιράν και ΗΠΑ οσονούπω.

  Η πρώτη φάπα, το Ιρανικό χαστούκι, ήρθε σήμερα με την ανάπτυξη Ιρανικών και Συριακών στρατευμάτων στο Αφρίν κατά των Τουρκικων, με συμμάχους τους Κούρδους.

  Οσονούπω έρχεται και Αμερικανικό χαστούκι είτε στην Κύπρο είτε στην Μάνμπιτζ προς την οποία βλακωδώς θα κατευθυνθεί ο Ερντογάν βρίσκοντάς τα δύσκολα κατά των Ιρανών-Κούρδων-Σύριων στην Αφρίν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το παλιό μου σχόλιο:

   Ένας ΠαλιόςFebruary 6, 2018 at 4:24 AM
   Έτσι Ερντογανάρα μου! Έτσι δάγκω το αγγίστρι καλά σαν ψαρούκλα!

   https://www.rt.com/news/417977-erdogan-owners-manbij-us/

   Έχεις να φας στραπάτσο από Ιράν και ΗΠΑ/Ισραήλ οσονούπω...

   Delete
  2. Είναι ριψοκίνδυνο να βγάζεις συμπεράσματα Κωνσταντινουπολίτη...δε γνωρίζεις τι γίνεται και τι παίζετε εκεί. Μη πιστεύεις 100% όσα γράφει το διαδίκτυο.Και μη ξεχνάμε , η Τουρκία είναι ο καλύτερος εξαγωγέας μας.

   Delete
 19. Τὸ μποῦλινγκ εἶναι τὸ στρατιωτικὸ καψῶνι μεταφερμένο στὰ σχολεῖα καὶ οἱ καμπάνιες ἀντι-μποῦλινγκ ῥίχνουν λάδι στὴν φωτιά.

  ReplyDelete
 20. ...ἡ δὲ ἐκκλησία εἶναι ἕνα κάλεσμα τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Δὲν ὑπάρχουν δύο ἐκκλησίες, ὅπως δὲν ὑπάρχουν δύο Θεοί. Ἐπειδὴ ἔχουμε τὴν ἀληθινὴ πίστη ὁ Θεὸς μᾶς καλεῖ. Τὸ κάλεσμα δὲν παίρνει μόνο τὴν μορφὴ τῆς ἐκκλησίας ἁλλὰ περνάει ἀπὸ αὐτήν. Αὐτὸ εἶναι τὸ θαῦμα. Ὄταν κάποιος σὲ καλεῖ δὲν ἔχεις ὑποχρεώση νὰ πᾶς. Ἡ ὑπακοὴ δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν ἐκκλησία, ἡ ὑπακοὴ ἔχει σχέση μὲ τὸ κράτος καὶ τὸ κράτος ἑμφανίζεται σὰν ἑμπόδιο στὸ νὰ ἁκολουθήσηι κανεὶς τὸ κάλεσμα τοῦ Θεοῦ.

  Τὸ ἴδιο συμβαίνει μὲ τὶς γραφές. Ὁ Θεὸς ὑπάρχει στὸν πνευματικὸ κόσμο καὶ ἡ γραφὴ ἔχει τὴν ἴδια σχέση ὡς πρὸς τὸν Θεὸ ποὺ ἔχει καὶ τὸ κτίριο τῆς ἐκκλησίας. Εἶναι δηλαδὴ μέρος τῆς πορείας πρὸς τὸν οἰκοδεσπότη. Ὅταν οὶ γραφὲς π.χ. στὸ σχολεῖο ἑμφανίζονται σὰν ὑποχρέωση αὐτόματα χάνουν τὴν ἱερότητά τους. Ὅταν ὑποχρεοῦσαι νὰ διαβάσηις τὶς Γραφὲς κάλεσμα τοῦ Θεοῦ εἶναι οἱ τσόντες. Σὲ αὑτὸ τὸ πλαίσιο σημασιοδοτοῦνται καὶ τὸ μποῦλινγκ καὶ οἱ στρατιωτικὲς προετοιμασίες.

  ReplyDelete
 21. Σημερινὴ ἀνάρτησί μου στὸ Facebook:

  Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  Χρῆστος Γιανναρᾶς
  Καθημερινὴ 19 Φεβρουαρίου 2018
  "Μὲ τέτοιους συνειρμούς, γίνεται ἀνάγκη πιεστικὴ γιὰ τὸν σημερινὸ Ἑλλαδίτη ἕνα συλλαλητήριο, ὅπου μὲ πάθος καὶ ὁπωσδήποτε μία σημαία ἑλληνικὴ στο χέρι, νὰ κραυγάσει στεντόρεια ὅτι «ἡ Ἑλλάδα δεν εἶναι πιὰ ἑλληνική» – ἡ Ἑλλάδα τοῦ Ἀλέξη καὶ τοῦ Κούλη, τῆς Φώφης καὶ τοῦ Σταύρου καὶ τῶν ὑπολοίπων ἀνεκδιηγήτων παραβλάσταρων τῆς συμφορᾶς. Ὅτι ποτὲ δεν ἤταν τόπος ἡ Ἑλλάδα, ἤταν τρόπος, «τὸ ἄριστον ἐκεῖνο» ποὺ δὲν καταξιώνεται μὲ χρῆμα – ἤταν ὁ πολιτισμός: στοχεύσεις πρὶν ἀπὸ τὴν οἰκονομία καὶ πέρα ἀπὸ τὴν οἰκονομία, ἡ ζωὴ καὶ ἡ χαρὰ τῆς ζωῆς ὅταν δὲν μετριέται μὲ τὸ εἰσόδημα.
  Ἐνδεικτικὸ τῆς ἑλληνικῆς οὐ-τοπίας εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Ἑλληνισμὸς ἀπέκτησε για πρώτη φορὰ σύνορα στον 19ο αἰῶνα, ὅταν ἔγινε «κράτος» μεταπρατικὸ καὶ ἐπιτροπευόμενο. Ἀπὸ τὴν μινωικὴ καὶ μυκηναϊκὴ ἐποχὴ ὢς τὴν ἴδρυση τοῦ κρατιδίου, ποία σύνορα ὁριοθετούσαν τὸν Ἑλληνισμό; Ἡ ἑλληνικὴ «ἰδιότητα», ποὺ «δεν ἒχ’ ἡ ἀνθρωπότης τιμιωτέραν», ἤταν πάντοτε συνάρτηση τοῦ τρόπου τῶν Ἑλλήνων, ὄχι τοῦ τόπου. Ἡ κτήση καὶ χρήση τοῦ τόπου, ὄπως καὶ ἡ πληθυσμικὴ σύνθεση, μεταβάλλονται μὲ τὶς στρατιωτικὲς κατακτήσεις ἢ τὰ ἀπάνθρωπα παιχνίδια λαῶν τοῦ «βαρβαρικοῦ» τρόπου (ἰνδαλμάτων μας σήμερα). Ἡ ἀντιστάσῃ στὴν βαρβαρότητα εἶναι νὰ σωθεὶ ἡ «ἰδιότητα»: ἡ συνέχεια τῆς ἑνιαίας γλώσσας, τῆς ἱστορικῆς συνείδησης, τῆς κοινοτικῆς αὐτοδιοίκησης – ὅ,τι ἀκριβῶς ξεριζώνουν μεθοδικὰ μὲ τὴν κοινὴ πολιτική τους ΣΥΡΙΖΑ, Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, σήμερα.
  Συνεχίζουμε νὰ λέμε ὅτι τὸ κατεχόμενο ἀπὸ τοὺς Τούρκους βόρειο τμῆμα τῆς Κύπρου, σαράντα τέσσερα χρόνια τώρα, «εἶναι ἑλληνικό»: Τὸ λέμε καὶ τὸ πιστεύουμε, ἐπειδὴ ζοῦν ἀκόμα, ἐξόριστοι, ξεριζωμένοι, οἱ Ἕλληνες ποὺ ἐκεῖ γεννήθηκαν καὶ σώζουν στὴν ξενιτιὰ τὴν αἰσθήσῃ ἀπὸ τὰ δικά τους σπίτια, τὰ κρεβάτια μὲ τὰ στρωσίδια τους, τὰ κατσαρολικὰ καὶ τὰ πιατικά τους, τὰ χωράφια καὶ τὰ μποστάνια τους, τὶς ἐκκλησιὲς καὶ τοὺς τάφους τῶν ἀγαπημένων τους. Ὅταν πεθάνουν αὐτοί, οἱ ἄλλοτε γηγενεῖς, ποῖα πραγματικὰ δεδομένα, πέρα ἀπὸ τὶς δικηγορίστικες ἐξυπνάδες, θὰ σώζουν τρεισήμισι χιλιάδες χρόνια ἑλληνικότητας τῆς Κύπρου;
  Κι ὅταν ἐκλείψουν καὶ οἱ τελευταῖοι Ἑλλαδῖτες ποὺ καταλαβαίνουν τὸ «Τῇ ὑπερμάχῳ», τὶ θὰ διαφέρει ἡ λέξῃ «Ἑλλάδα» ἀπὸ τῇ λέξῃ «Novartis»;

  Τὸ παραπάνω τμῆμα ἄρθρου τοῦ Γιανναρᾶ τὸ ἐπολυτόνισα ἐγώ, διαμαρτυρώμενος στὴν Καθημερινὴ μὲ τὴν παρακάτω μονοτονικὴ ἐπιστολή μου:

  "Αγαπητή Καθημερινή,
  Στο παρελθόν σας είχα στείλει πολυτονική επιστολή την οπoία εδημοσιεύσατε στὰ μονοτονικά. Αργότερα σας έστειλα
  και άλλην πολυτονική επιστολή που δεν εδημοσιεύσατε.Παρατηρώ δε ότι συνεργάτες σας όπως ο συνάδελφός μου ο
  κύριος Χρήστος Γιανναράς ο οποίος προτιμά να εκφράζεται πολυτονικά, εσείς δημοσιεύετε τα κείμενά τους στην
  μονοτονική γραφή. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να μου διευκρινίσετε γιατί απορρίπτετε πολυτονικά κείμενα όταν
  αυτά εκφράζουν την προτίμηση αναγνωστών σας ώστε να γνωρίζω εάν μπορώ ή όχι να σας στέλνω ἐπιστολές στα
  πολυτονικά. Σας ευχαριστώ.
  Με εκτίμηση,
  Δημήτρης Κιτσίκης",

  Δὲν ἔλαβα οὐδεμίαν ἀπάντησιν ἀπὸ τὴν Καθημερινή
  Φωτογραφία του Dimitri Kitsikis.
  Σχολιάστε
  Κοινοποιήστε
  Κωστας Ταταρης Μόνο που ο ελληνικός Τρόπος έχει ως λίκνο του τον Ελληνικό Τόπο (κατά Περικλή Γιαννόπουλο και όχι μόνον) και ο Τόπος αυτός δεν είναι ούτε στέπα ούτε έρημος, αλλά ο "χαοτικός" εναγκαλισμός βουνού-πεδιάδας- κοιλάδας στην αγκαλιά της θάλασσας...
  Dionysis Maravegias ΞΕΦΕΥΓΕΙ ΛΙΓΑΚΙ ... ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΚΕΤΗ ΟΥ -ΤΟΠΙΑ. ΕΧΕΙ λίκνον Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ!
  Dimitri Kitsikis Χρῆστος Γιανναρᾶς καὶ Περικλῆς Γιαννόπουλος ἔχουν καὶ οἱ δύο δίκαιο.Αὐτὸ σημαίνει πλανητικὸς ἑλληνισμὸς στὸν χωροχρόνο καὶ ὡς ἐνσάρκωσις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἄς τὸ καταλάβουν ἀκόμη καὶ τὰ ἐξευγενισμένα βοθροέντυπα τοῦ Κολωνακίου ὅπως ἡ "Καθημερινή" ὡς «de la merde dans un bas de soie», κατὰ τὴν ἔκφρασι τοῦ Ναπολέοντος ἀπευθυνόμενος στὸν Ταλεϋρᾶνδο, τὸν πνευματικὸ ἐκφραστὴ τοῦ εὐρωπαϊσμοῦ ποὺ ἀντιπροσωπεύει στὴν Ἑλλάδα ἡ "Καθημερινή". Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Προφανώς και λείπει η φαντασία στους υπαλλήλους της Καθημερινής, επειδή θα μπορούσαν τουλάχιστον στην online έκδοση της εφημερίδας να αναρτήσουν ένα ελληνικό πολυτονικό κείμενο σε jpeg (φωτογραφία).

   Αναφορικά με τα όσα γράφει ο κ. Γιανναράς, ειλικρινά δεν μπορώ (και δεν μπόρεσα ποτέ) να καταλάβω τι θέλει να πει και τι σύστημα αποτελούν τα λεγόμενα κι οι απόψεις του.
   Εσείς, κύριε καθηγητά, είστε το 100% της ευκρίνειας - και δεν είναι κομπλιμέντο.
   Ο κ. Γιανναράς είναι το μελάνι της σουπιάς.

   Πολλές φορές λέει πολλά σωστά πράγματα. Αλλά αυτά τα ξέρουν κι οι γάτες που κάνουν νιάου νιάου στα κεραμίδια. Εκείνος τα περιγράφει με πολύ ωραίο τρόπο, αλλά αυτό είναι σαν να λάβετε μέσα σε ξυλόγλυπτο εβένινο κουτί τυλιγμένο σε πανάκριβο μπροκάρ ύφασμα μια κονσέρβα τούνα. Σε τι χρησιμεύει κάτι τέτοιο;
   Άλλοτε, έχει μερικές πολύ ωραίες ιδέες και προσεγγίσεις. Αλλά όταν τελειώσει την ανάλυσή τους, δεν εξηγεί πως μπορούν να υλοποιηθούν. Ποτέ του δεν φτάνει στο 'διά ταύτα'.

   Αν μάλιστα μαζέψεις πολλά από τα λεγόμενά του, τα βρίσκεις αντιφατικά και δεν ξέρεις που αποσκοπούν.
   Ας πούμε στο απόσπασμα που πολύ σωστά μας παραθέτετε για να τροφοδοτήσετε τη σκέψη μας!
   "Η Ελλάδα δεν είναι τόπος αλλά τρόπος".

   Μα και βέβαια, οι απανταχού Έλληνες της Διασποράς, όπως εμείς στο Ναϊρόμπι, νηστεύουμε επειδή είναι Σαρακοστή. Ο τρόπος μας υπάρχει σε ένα τόπο που δεν περιλαμβάνει ούτε μισό τετραγωνικό χιλιοστό ελληνικής επικράτειας. Αλλά αυτό το ξέρουν και τα μικρά παιδιά μας που στα 8 και στα 7 τους χρόνια καταλαβαίνουν ότι εδώ είμαστε ξένοι, αν και έχουμε κενυακή υπηκοότητα, και ότι η πατρίδα είναι μακριά.

   Αλλά γιατί δεν είναι η Ελλάδα και τρόπος και τόπος;
   Θέλει ο κ. Γιανναράς να μην υπάρχει καν ελληνικό κράτος;
   Και να υπάρχει τι στη θέση του;
   Αυτό είναι το πρόβλημα: δεν καταλήγει πουθενά.
   Οπότε, αντίθετα με τα δικά σας κείμενα, τα λεγόμενά του είναι κυριολεκτικά ...
   έ-π-ε-α π-τ-ε-ρ-ό-ε-ν-τ-α!

   Delete
  2. Ἐνδιαφέρουσες οἱ διαπιστώσεις τῶν Ῥωμιῶν τῆς Ἀνατολῆς γιὰ τὸν Γιανναρᾶ. Ὅσο γιὰ τὴν Καθημερινή, ἡ ἐφημερίδα αὐτὴ πρωτοστάτησε τὸ 1982 στὴν καθιέρωσι τῆς μονοτονικῆς γραφῆς γιὰ ἰδεολογικοὺς λόγους, ὡς ἀντιπρόσωπος ἑνὸς "φωτισμένου" κολωνακιώτικου ἀστισμοῦ. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  3. Ο Γιανναράς είναι φυλακισμένος μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Παρατάξεως ακριβώς σαν μία ψυχή φυλακισμλενη μεταξύ δύο κόσμων, πότε προσεγγίζοντας τον ένα, πότε τον άλλο, αλλά ποτέ έναν ολοκληρωτικά.

   Και το μαρτύριο συνεχίζει να βαστά...

   Delete
  4. Χαίρομαι που βρήκατε ενδιαφέροντα τα λεγόμενά μου, κύριε καθηγητά. Όσο για την Καθημερινή, είναι γνωστό ότι για δεκαετίες την διηύθυνε η .... "Ελεεινίτσα" Βλάχου. Αυτή που έβγαλε το πανάσχημο, οικτρό τσόκαρο 'εθνική σταρ' (Η εν λόγω μαύρη μάγισσα είχε καταγγελθεί και διωχθεί στις αρχές του 50 από τον θίασο Χατζίσκου, όπου είχαν κάνει και ευχέλαιο. Το ίδιο αμόρφωτο πρόσωπο, όταν παντρεύτηκε το θύμα Δημήτρης Παπαμιχαήλ, δηλαδή με 15 χρόνια στο θέατρο, αποδεδειγμένα δεν είχε καν ακούσει το όνομα του κορυφαίου θεατρικού συγγραφέα Ζαν Ανούϊγ!). Εφόσον η Βλάχου έκανε το ανοσιούργημα να αποκαλέσει αυτό το σκουπίδι 'εθνική σταρ', θα έκανε κι άλλα αίσχη παρεμφερή, μετατρέποντας όλη την Ελλάδα στο σκουπίδι που είναι σήμερα.

   Στην δεκαετία του 1960 και αναφορικά με τις εθνικές συμφορές 'Βήμα', 'Νέα' και 'Καθημερινή', κάποιο υψηλά ιστάμενο πρόσωπο (!) είχε αναρωτηθεί αν "ένας πού- και μία που- κυβερνούσαν την Ελλάδα"!!

   Το κακό για μένα δεν είναι τόσο τα κείμενα τα ίδια και η μορφή της γραφής, αλλά η άρρωστη, κηφηνική-αντιπαραγωγική κι εγωπαθική νοοτροπία την οποία τα εν λόγω έντυπα πρόβαλλαν επί δεκαετίες στους άμοιρους κι ανυποψίαστους αναγνώστες-θύματά τους.

   Στη δεκαετία του 80 είχα τσακωθεί και πάψει να μιλάω με 2 από τα υπόλοιπα 4 αδέρφια μου που το πρωΐ της Κυριακής, αντί να πάνε στην εκκλησιά όπως οι γονείς μας έκαναν και μας είχαν μάθει, έστελναν τα παιδιά τους στο περίπτερο στις 7:30 να αγοράσουν ένα πάκο εφημερίδες (με πρώτες και 'καλύτερες' τις Βήμα & Καθημερινή) για να τις διαβάσουν χουζουρεύοντας μέχρι τις 11 στο κρεβάτι. Αυτή η καταραμένη νοοτροπία έκαψε τη χώρα.

   Delete
 22. Κινδυνεύω νὰ φανῶ γελοῖος εἱς τὴν ἀπειροστήν. Ἀλλὰ μοῦ φαίνεται ὅτι ἡ στάση τοῦ Γιανναρᾶ νὰ ὑπεραμύνεται ἑνὸς ψεύτικου ἑλληνισμοῦ συνάδει μὲ τὴν λοβοτομὴ ποὺ κάνει τὸ ἐκδοτικὸ κατεστημένο στὴν γλῶσσα. Ὁ Γιανναρᾶς μὲ ψεύτικα ἐπιχειρήματα ὑπερασπίζεται τὴν κοινωνικὴ κυριαρχία καὶ ἡ Καθημερινὴ τὸ κάνει μὲ τὸν μπαλτᾶ. Ἡ θέση μου ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι τὸ σύνθημα τῆς ἁστικῆς κυριαρχίας ἐν Ἑλλάδι νομίζω ὅτι ἐπιβεβαιώνεται.

  Ὁ Γιανναρᾶς εἶναι -ἤ ἔχει καταντήσηι- ἐπαγγελματίας ψεύτης.

  ReplyDelete
 23. Υγ. Λέει ψέμματα, τὸ ξέρει πὼς λέει ψέμματα, καὶ ὅποιος λέει ψέμματα ξέρει πὼς λέει ψέμματα. Δὲν φταίει ἡ Καθημερινὴ ἁλλὰ ὁ Γιανναρᾶς. Ξέρει πάρα πολὺ καλὰ πὼς λέει μποῦρδες. Καὶ τὶς λέει γιὰ νὰ ἔχει μιὰ καλὴ θέση σὲ αὑτὸ τὸ κατάστημα. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν Κύπρο ποὺ ἑπικαλεῖται. Δὲν φταῖνε οἱ Ἀμερικάνοι, ἁλλὰ οἱ ἑθνικιστὲς σὰν τὸν Γιανναρᾶ ποὺ θεωρήσαν πὼς ἔχουν δικαίωμα νὰ σφάξουν ἤ νὰ ὑποσκελίσουν- ἁκόμα χειρότερα - τοὺς Τουρκοκυπρίους. Πουλάει συγχωροχάρτια ὁ Γιανναρᾶς καὶ ἡ Καθημερινὴ τοῦ τὰ τυπώνει.

  ReplyDelete
 24. Ἔγραψε ὁ Κωσταντῆς Λοῦκος:"Μακάρι νὰ μὲ φωτίσηι ὁ Θεός, καὶ νὰ ἔχει κάνει ἡ καρδιά μου λάθος. Γιατὶ ἡ καρδιά μου λέει ὅτι ὁ Μίκης ἔχει πουλήσηι τὴν ψυχή του στὸν διάβολο. Γιὰ τὸν Μίκη τὰ γράφω ὅλα αὐτά.Τὸ ξαναγράφω γιατὶ εἴτε χάθηκε εἴτε ἑθεωρήθη ὕβρις. Ἡ καρδιά μου μου λέει ὅτι ὁ Θεοδωράκης ἔχει δώσηι τὴν ψυχή του στὸν διάβολο καὶ μακάρι νὰ κάνω λάθος. Τὸ κίνητρό μου δὲν εἶναι ἡ σπίλωσή του ἁλλὰ ἡ ψυχική του σωτηρία".Ὁ Κωσταντῆς μάλιστα σὲ πρόσθετο σχόλιο ποὺ ἔσβησα ἔλεγε πὼς ἦταν ζωτικῆς σημασίας νὰ δημοσιεύσω τὰ παραπάνω γιὰ νὰ σωθῇ ὁ Μίκης Θεοδωράκης ἀπὸ τὴν κάθοδό του στὴν Κόλαση!

  Δημοσιεύω τὸ παραπάνω σχόλιο γιὰ νὰ ἀποδείξω καὶ πάλι πὼς ἕνα ἱστολόγιο καθηγητοῦ πανεπιστημίου ὅπως τὸ ἰδικό μου ὡς μαγνήτης, ἀπὸ τὸ 2012, συσσωρεύει στὰ δίκτυά του τὰ πλέον πολύμορφα ψάρια: φρενοβλαβεῖς, σατανιστές,φανατικούς,σεξομανεῖς,τρολλανθρώπους, κάτι ποὺ τελικὰ θὰ ἀποδειχθῇ ἄκρως ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν μελέτη τῆς καταρρεύουσας ἑλληνικῆς κοινωνίας στοὺς ἱστορικοὺς καὶ ψυχιάτρους τοῦ μέλλοντος. Ἀρκετοὶ σώφρονες σχολιαστὲς ποὺ ἐπεμβαίνουν στὸ ἱστολόγιό μου αὐτὸ τὰ τελευταῖα ἕξι χρόνια τὸ ἔχουν διαπιστώσει.
  Συνεπῶς, ἀντὶ νὰ ἀπενεργοποιῶ τὰ σχόλια ὅπως συνηθίζουν πλῆθος ἄλλων ἱστολογίων, προτιμῶ νὰ τὰ ἀφήσω ἐλεύθερα σβήνοντας μόνον τὰ πλέον τρελλά, ἰδίως σεξομανῶν καὶ σατανιστῶν.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τότε να κάνετε και ένα "kinky forum" για τον σαδομαζοχιστή σατανιστή Χατζηγώγο.

   Delete
 25. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις στην Γερμανία επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά μου ότι η Γερμανική κοινωνία, της οποίας ο αστισμός είναι τελείως ξένος στο πνεύμα της και βασίζεται μονάχα σε μία βάρβαρη τεχνολογική λατρεία και δευτερευόντως στην κυριαρχία της Ευρωπαϊκής ηπείρου από το Γερμανικό βιομηχανικό κεφάλαιο, θα ασπαστεί τον Εθνικισμό πολύ πιο γρήγορα από την άκρως εκφυλισμένη Γαλλική (και δευτερευόντως Ιταλική):

  https://www.welt.de/politik/deutschland/article173741409/Insa-Umfrage-AfD-erstmals-vor-SPD.html

  Δεύτερο κόμμα το καθαρά Φασιστικό AfD, το οποίο καμμία σχέση με την Λεπενική αστικοεθνικιστική σαλάτα δεν έχει.

  Και πού είσθε ακόμα. Ολοένα και αυξάνονται οι Εθνικοσοσιαλιστικές οργανώσεις στην Γερμανία σαν την Τρίτη Οδό (Der dritte Weg).

  Τα Λατινικά Έθνη ακριβώς όπως στον Μεσοπόλεμο πολύ δύσκολα θα ξεφύγουν από τον εθνοκτόνο φιλελεύθερο αστισμό, ενώ άπαντα τα Γερμανικά-Σκανδιναυικά και Σλαυικά θα αναπτύξουν Φασιστικά Εθνικιστικά και Σοσιαλιστικά καθεστώτα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Επί αυτού το μοναδικό ατού της Γαλλίας είναι ο πανίσχυρος στρατός της κάτι δε που εκτιμά μέχρι και ο τραπεζοκρατικός Μακρόν.

   Από εκεί και μονάχα από εκεί δύναται να έρθει η Ανατροπή στην Γαλλία. Από πουθενά αλλού. Θυμίζω και την διαμάχη του Μακρόν με τον επικεφαλή των Γαλλικών Δυνάμεων την επομένη της εκλογής του πρώτου όταν και απεφάσισε να μειώσει έστω και ελάχιστα ο Μακρόν το ποσοστό του Γαλλικού ΑΕΠ που λαμβάνει ο Γαλλικός Στρατός.

   Αντιθέτως η Γερμανία στον τομέα αυτό, θυμίζει την Δημοκρατλια της Βαϊμάρης.

   Delete
 26. Μάλιστα, τὸ δημοσιεύσατε, ὁπότε μορῶ νὰ προσθέσω. Ῥίχτε μιὰ ματιὰ στὴν ἁνάρτησή σας, καὶ δῆτε μὲ ποιὰ θέματα καταπιάνεστε. Μιὰ συμβουλή. Μήπως σᾶς περιτριγυρίζουν διάφοροι ψυχανώμαλοι σὰν καὶ μένα, ἁκριβῶς λόγωι του περιεχομένου τῶν κειμένων σας;

  Αὐτὸ ποὺ σᾶς φαίνεται ψυχανωμαλία εἶναι τὸ περιεχόμενο τῆς μουσικῆς καὶ τῆς θρησκείας. Ἡ συμβουλή μου λοιπὸν εἶναι νὰ μὴν πουλᾶτε τοὺς φίλους σας μόλις νιώσετε πὼς σᾶς μειώνουν. Δῆτε πῶς ἑνῶι ὑμνούσατε τὸν Χριστόδουλο σὰν Χομεϊνί μόλις σᾶς τὴν εἶπε, τὸν βγάλατε Παπανδρέου. Ἔτσι θὰ κάνατε καὶ μὲ τὸν Θεοδωράκη πρὸ καὶ μετὰ συλλαλητηρίου. Ὅσο γιὰ τὴν ψυχικὴ σωτηρία τοῦ Θεοδωράκη μάλιστα, ἐμένα αὐτὴ μὲ νοιάζει. Ἑσᾶς, τί σᾶς νοιάζει ἁκριβῶς; Ὁ ἑλληνοκεντρισμός; Εἶστε σίγουρος;

  ReplyDelete
 27. Υγ. Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἁληθές.http://www.gossip-tv.gr/showbiz/story/328283/nana-moyshoyri-o-thymos-gia-ton-miki-theodoraki-kai-oi-pagomenes-sheseis

  Θυμίζω ὅτι ὁ κος Κιτσίκης, ὄταν παλαιότερα εἶχα ὑποδείξηι τὸν Θεοδωράκη γιὰ ἑπίκεντρο τοῦ .... ? .... εἶχε καταλήξηι νὰ μὲ βγάληι Πυθία. Ἔ, ἡ Πυθία γιὰ νἆναι Πυθία πρέπει νὰ μασήσηι καὶ τὶς δαφνοῦλες της. Ἑλπίζω νὰ δημοσιεύσηι καὶ τὰ δύο αὑτὰ σχόλια, γιατὶ ἄν δὲν τὸ κάνει θά... πνίξω τὸν πόνο μου στὴν δάφνη.

  ReplyDelete
 28. Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΑΠΛΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΜΕ ΛΟΓΟΥΣ ΠΑΡΑ ΜΕ ΦΩΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. ΑΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΟΙ ΗΣΥΧΑΣΤΕΣ ΑΓΙΟΙ ΠΑΙΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΣ (ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ) ΕΧΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. Ο ΞΥΛΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΕΡΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΤΗΣ ΣΥΧΝΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΊΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ "ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΤΕ" ΚΑΙ ΤΟ "ΙΝΑ ΩΣΙΝ ΕΝ". ΝΟΜΙΖΩ Η ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΣΑΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙΧΕ ΕΠΙΡΡΕΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΟ-ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΞΕΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΟ-ΚΟΛΥΒΑΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. ΠΑΡ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΑΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΘΕΟ ΔΕΝ ΝΟΙΩΘΟΥΝ ΦΟΒΟ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΥΤΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΥΨΗΛΗ ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ ΟΥΤΕ ΑΠΟ CIA ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΚΑΜΕΝΑΝ.

  ReplyDelete
 29. Καθηγητά πώς θα περιγράφατε την σημερινή σχέση Ρωσίας-Τουρκίας;

  Το 2016 είχατε πει ότι αμφότερες ΗΠΑ και Ρωσία θέλουν το κεφάλι του Ερντογάν και μάλιστα είχαν σχέδια εισβολής και έπειτα αποσπάσεως εδαφών από την Τουρκία.

  Πλέον, θέλει και η Ρωσία το κεφάλι του Ερντογάν όπως οι ΗΠΑ ή θέλει την Τουρκία του Ερντογάν στενό σύμμαχο με σκοπό να την εντάξει στον Ευρασιατικό άξωνα κατά του ΝΑΤΟ;;

  Τί πιστεύετε;;

  ReplyDelete
 30. Παλιέ,ὅτι ἐπίστευα καὶ τὸ 2016. Οἱ Μεγάλες Δυνάμεις, Ῥωσία,ΗΠΑ κλπ παίζουν σκάκι καὶ στόχος τους εἶναι νὰ κερδίσουν τὸ παιχνίδι. Ἀλλάζουν θέσι σὲ σχέσι μὲ τὴν ἐξέλιξι τοῦ παιχνιδιοῦ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 31. Έτσι εξηγείται και η συμφωνία Ρωσίας και Τουρκίας στην Συρία περί του Ιντλίμπ.

  Δόθηκε χρόνος ώστε να μεταφερθούν στρατεύματα στην Ανατολική Γκούτα την ίδια ώρα που το μέτωπο με τον κύριο όγκο των Ισλαμιστών στην επαρχία Ιντλίμπ μένει παγωμένο.

  Ο Πούτιν φαίνεται να έσωσε το 2016 τον Ερντογάν με σκοπό να αποφύγει την εγκαθίδρυση ενός φιλο-Αμερικανικού Κεμαλικού ή Εθνικιστικού καθεστώτος με αντι-Ρωσικές βλέψεις το οποίο εξάλλου θα τον δυσκόλευε πολύ στην Μαύρη Θάλασσα, την Συρία ίσως και τον Καύκασο. Τώρα δεν μένει περίκλειστος στην Μαύρη Θάλασσα αλλά έχει εκεί, στα Στενά και την Συρία ελευθερία κινήσεων, ελέγχωντας τον Ερντογάν, ο οποίος γενικά υπακούει σε ό,τι του πει ο Πούτιν. Επιπροσθέτως, εάν δεν είχε σωθεί ο Ερντογάν με τους Κεμαλιστές/Εθνικιστές στην εξουσία δεν ξέρω κατά πόσον ο αγωγός Ρωσικού φυσικού αερίου "Turkish Stream" θα ελάμβανε σάρκα και οστά όπως τώρα...

  Για να μην αναφέρουμε και την πώληση των S-400 αλλά και λοιπών Ρωσικών προϊόντων στην Τουρκία και μάλιστα στην περίοτωση των S-400 με Ρωσικό δάνειο...

  ReplyDelete
 32. Με ανησυχεί η σημερινή κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας.

  Ξυπνά μνήμες εμφυλιακού κλίματος 1945-1949...ο πολισμός όλος και μεγαλώνει.

  Ποίος θα ενώσει τον βαθυά διχασμένο αυτόν λαό;;

  ReplyDelete
 33. ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΡΙΖΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΔΙΤΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑΤΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ. ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΣΥΡΙΖΑΙΩΝ ΝΔΙΤΩΝ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν νομίζω.

   Η εσωτερική Βρυξελλική πτέρυξ καπηλεύθηκε το συλλαλητήριο και δευτρευόντως η Χ.Α.

   Delete
 34. Ο Ερντογλαν καλεί επιστράτευση:

  http://www.defence-point.gr/news/erntogan-pros-tourkiko-lao-na-iste-etimi-gia-epistratefsi

  και ρίχνει τις εφεδρείες στην Αφρίν:

  http://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/toyrkia/669574_o-erntogan-apeilei-ean-hreiastei-tha-pao-kai-ego-sti-syria

  Φαίνεται να έχει πέσει για τα καλά στην παγίδα.

  Πώς θα αποτραβηχθεί δεν ξέρω...

  ReplyDelete
 35. Καθηγητά τί πιστεύετε περί της εκβάσεως των επικειμένων εκλογών στην Ιταλία;

  Εάν νικήσουν οι δυνάμεις στις οποίες περιλαμβάνεται και η Λίγκα του Βορρά, υπάρχει πιθανότης επιτέλους να καταρρεύσει η Ε.Ε. μέσω εξόδου της Ιταλίας από το Ευρώ και την Ε.Ε.;;

  Ελπίζω να μην γίνουμε πάλι μάρτυρες του αισχρού Μακρονικού αποτελέσματος, και βγει κανας Πέπε Γκρίλλο (ο Ιταλός Τσίπρας/Τριουντώ), όπως συνέβη στις Γαλλικές εκλογές 1 χρόνο πριν.

  ReplyDelete
 36. Πολύ σωστή ανάλυση από τον Colonel Cassad:

  https://colonelcassad.livejournal.com/4018208.html

  (Πατήστε google translate για μετάφραση)

  ReplyDelete
 37. Καθηγητά η σιωπή σας τελευταία με βάζει σε σκέψεις...για αυτά που έρχονται...

  ReplyDelete