Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Feb 6, 2018

406 - Ἐθνικομπολσεβικισμὸς καὶ Λαοκρατία : Ὁ Μίκης ὡς ἐθνικομπολσεβῖκος


Κομμουνισμὸς καὶ φασισμός, τὰ δύο ἀδέλφια τῆς Ἐπαναστάσεως


406 - Ἐθνικομπολσεβικισμὸς καὶ Λαοκρατία : Ὁ Μίκης ὡς ἐθνικομπολσεβῖκος

Ἡ προσπάθεια μου μιᾶς ζωῆς ἐφάνη τὴν Κυριακὴ 4 Φεβρουαρίου 2018, στὸ ἀθηναϊκὸ μεγαλειῶδες συλλαλλητήτιο γιὰ τὴν Μακεδονία νὰ πραγματώνεται. Καὶ ἡ δικαίωσίς μου ἐφάνη νὰ ἐπικεντρώνεται στὴν προσωπικότητα τοῦ Μίκη Θεοδωράκη.

Τί εἶναι ἐθνικομπολσεβικισμός; Οἱ μὴ γνωρίζοντες τὴν οὐσία ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ὀνομασία. Ἔτσι τὸν ἐθνικοσοσιαλισμὸ μερικοὶ  προτείνουν νὰ τὸν ἀποκαλέσουν ἐθνικοκοινωνισμό. Αὐτὸ διότι θέλουν νὰ ἀποκρύψουν τὴν ἀρνητικὴ ἐντύπωση ποὺ μερικὲς λέξεις μᾶς προκαλοῦν λόγῳ τῆς ἐπιτυχοῦς προπαγάνδας τῶν πολιτικῶν ἀντιπάλων. Ἀλλὰ ἡ Ἱστορία καθιερώνει τὶς ὀνομασίες ποὺ ἐδόθησαν ἀπὸ τοὺς ἱδρυτὲς τῆς συγκεκριμμένης ἰδεολογίας καὶ ὄχι ἀπὸ ἐκ τῶν ὑστέρων κάποιου παρατρεχάμενου.Ἔτσι ἐθνικομπολσεβικισμός (βλ. τὸ πόνημά μου, Le national-bolchevisme, Nantes, Ars Magna Editions, 2006) εἶναι μία ἰδεολογία ποὺ ἐνεφανίσθη μὲ τὸ συγκεκριμένο ὄνομα στὴν Γερμανία  στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1920 καὶ ποὺ ἐπρέσβευε τὴν σύνθεση τῶν δύο ὁλοκληρωτικῶν ἰδεολογιῶν, τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ καὶ τοῦ μπολσεβικισμοῦ, ποὺ κατόπιν ἐξηπλώθη στὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση καὶ μετὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ποὺ ἐπανῆλθε, συγκεκριμένα στὴν  μετασοβιετικὴ Ῥωσία καὶ ἀπὸ ἐμένα στὴν Ἑλλάδα.

Ὅσον άφορᾷ τὴν χώρα μας πρόκειται γιὰ τὴν ἰδεολογία συμφιλιώσεως τοῦ κομματιασμένου ἔθνους μας, συμφιλίωσις βασισμένης στὸν Χριστὸ καὶ στὴν στάσι του ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, ὅταν ἀπευθυνόμενος στὸν ἐκ δεξιῶν μετανοοῦντα ληστὴ τὸν ἐπῆρε πρῶτο στὸν Παράδεισο.

Ὁ ληστὴς αὐτὸς ἦταν φοβερὸς ἐγκληματίας. Ἦταν ὁ Κώστας Πάσσαρης ποῦ εἶχε δολοφονήσει τέσσερα ἄτομα, δηλαδὴ ἦταν ἀπείρως ὀλιγώτερο ἐγκληματίας ἀπὸ τοὺς πολιτικούς, ἤτοι τοὺς φιλελευθέρους ποὺ εἶχαν ἀποδεκατίσει ἑκατομμύρια αὐτόχθονες στὴν Βόρειο καὶ Νότιο Ἀμερική,τὴν Αὐστραλία, τὴν Νέα Ζηλανδία καὶ τὴν Ἀφρική, τοὺς ἐθνικοσοσιαλιστὲς τοῦ Χίτλερ, τοὺς κομμουνιστὲς τοῦ Στάλιν καὶ τοῦ Μάο.

Ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνει, τὸ μῖσος συρρικνώνει. Ἡ Ἑλλὰς ἀγαποῦσα ἐπεκτείνεται  ἐπὶ τῆς γῆς μὲ Μεγαλέξανδρο, συρρικνώνεται δὲ μὲ τὸν κομματισμό.

Ὡς κομμουνιστὴς μπολσεβῖκος, ὑποστηρικτὴς τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, δηλαδὴ τῆς λαοκρατίας μὲ λαοθάλασσες καὶ δημοψηφίσματα καὶ  ἐχθρὸς τῆς κοινοβουλευτικῆς δημοκρατίας, εἶμαι συνάμα καὶ ὑποστηρικτὴς τοῦ φασισμοῦ, ἡ ἄλλη ὄψις τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ. 

Αὐτοὶ ποὺ χρησιμοποιοῦν ὡς ὕβρι τὶς λέξεις φασισμός, ἐθνικοσοσιαλισμός, μπολσεβικισμός, κομμουνισμός, δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι ὑποκύπτουν σὲ διχαστικὴ φρασεολογία. Ἔτσι ὁ Μίκης λέγει πὼς ὅλη τὴν ζωή του ἐμάχετο ὡς κομμουνιστὴς τὸν φασισμό, ἐνῷ πρόκειται περὶ ἀντιφάσεως, διότι ὁ ὁλοκληρωτικὸς μπολσεβικισμὸς εἶναι τὸ δίδυμο ἀδέλφι τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ φασισμοῦ.

Ἕνας κομμουνιστὴς σπανίως μετατρέπεται  σὲ φιλελεύθερο, ἀλλὰ συχνὰ περνᾷ στὸν ἐθνικοσοσιαλισμό, συνεχίζοντας νὰ σκέπτεται κομμουνιστικά, ὅπως στὸν Μεσοπόλεμο ὁ γραμματεὺς τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς Γαλλίας Jacques Doriot ποὺ μετεπήδησε στὸν ἐθνικοσοσιαλισμὸ ἤ καὶ ὁ Μάο μετὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο (ὅπως καὶ οἱ συνεχιστές του οἱ Σεντέρο Λουμινόσο, οἱ Ἐρυθροὶ Χμὲρ καὶ ἡ κομμουνιστικὴ δυναστεία τῶν Κὶμ τῆς Βορείου Κορέας).

Πέραν αὐτοῦ ὁ ἥρως δὲν ἀνήκει στὴν καθημερινὴ λογική. Ὁ λαὸς τὸν προσκυνᾷ ὡς λαοκρατία χωρὶς νὰ τὸν καταλαβαίνῃ. Ὁ ἥρως δὲν ἀλλάζει ποτὲ ἰδεολογία διότι ἡ ἀλλαγὴ γνώμης εἶναι χαρακτηριστικὸ τοῦ κοινοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Κασσιδιάρης ἐδήλωσε ὅτι ὁ Μίκης ἐπέστρεψε στὰ μαθητικά του χρόνια ὅταν ἦταν ὀπαδὸς τοῦ Μεταξᾶ ἀλλὰ ὁ Μίκης δὲν ἄλλαξε ποτὲ ἰδεολογικὴ θέσι. Ὑπῆρξε πάντα κομμουνιστής, δηλαδὴ φασιστής (ἁπλῶς δηλώνει ἀντιφασιστὴς μὲ τὴν ἔννοια ποὺ τοῦ δίδει τὸ πόπολο) ὅπως κομμουνιστοφασιστὴς ὑπῆρξε ὁ Μεταξᾶς. Στὴν οὐσία Μίκης καὶ Μεταξᾶς ἀνήκουν στὸν ἐθνικομπολσεβικισμὸ  ὡς ἥρωες.

Ἰδοὺ ἡ χαρακτηριστικὴ ἐθνικομπολσεβικικὴ ὁμιλία τοῦ Μίκη Θεοδωράκη, στὸ Σύνταγμα, τὴν Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018, στὸ συλλαλλητήριο γιὰ Μακεδονικό:
«Καλοί μου Έλληνες, αδέρφια μου, φασίστες, ρατσιστές, τρομοκράτες, αναρχικοί, τραμπούκοι, θα μάθατε ασφαλώς ότι οι πατριώτες που μας κυβερνούν, οι αριστεριστές, μάζευαν υπογραφές και χθες έριξαν μπογιές στο σπίτι μου για να με εμποδίσουν να μιλήσω μπροστά σε σένα κυρίαρχε λαέ. Για να μιλήσω με λόγια σταράτα, πατριωτικά, φλογερά και ασυμβίβαστα όπως έμαθα να μιλώ  σε όλη μου τη ζωή και όπως εσύ με δίδαξες κυρίαρχε ελληνικέ λαέ.

»Σήμερα το πρωί έλαβα μια ποιητική συλλογή από τη Θεσσαλονίκη και σας διαβάζω ένα σημαδιακό απόσπασμα: “Το πνεύμα με το Θαλή του Θουκιδίδη τον Πρωταγόρα τους τραγικούς την τόλμη του Θεμιστοκλη και του Κολοκοτρώνη”.

»Εγώ δεν ντρέπομαι όπως οι εθνομηδενιστές που μας κυβερνούν να παραμένω πιστός στις ιερές σκιές των προγόνων μας που μας δίδαξαν την αγάπη για την πατρίδα και το έθνος. Μια πατρίδα που σέβεται και αγαπά όλες τις πατρίδες του κόσμου. Είμαι πατριώτης διεθνιστής [σημείωσίς μου: καὶ ὁ Χίτλερ ἦταν ἑλληνοκεντρικὸς εὐρωπαϊστής, διεθνιστής καὶ δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ἐθνικιστής] και μάχομαι συνάμα τον φασισμό [σημείωσίς μου: τὴν παραμορφωμένη ἔννοια τοῦ πόπολο] σε όλες τις μορφές και προπαντός στην πιο επικίνδυνη μορφή του την αριστερόστροφη. Και τώρα που ξεδίπλωσα την ταυτότητά μου μπορώ να αρχίσω την ομιλία μου».  

Συχνὰ τὸ πλῆθος τὸν διέκοπτε μὲ τὸ σύνθημα «Μίκη ἀλλάζεις τὴν ἱστορία». Διότι μόνον οἱ ἥρωες ἀλλάζουν τὴν Ἱστορία.

Ὁ Μίκης προσέθεσε: «Σε μια δύσκολη για την πατρίδα μας ώρα, όπου μαύρα σύννεφα φαίνεται να συσσωρεύονται γύρω μας απειλητικά, εμείς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ενωμένοι όσο ποτέ τα προβλήματα αυτά. Με όχημα το όνομα Μακεδονία, τα Σκόπια, και παραποιώντας σε βαθμό γελοιότητας τα ιστορικά δεδομένα για τη δημιουργία της λεγόμενης Μακεδονίας του Αιγαίου, να έχουν σήμερα την πεποίθηση ότι είναι κατευθείαν απόγονοι του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Με μια κολοσσιαία προπαγάνδα κατόρθωσαν να παρασύρουν μεγάλο αριθμό κρατών επικουρούμενοι από τη βοήθεια των Ελλήνων, που δεν προσπάθησαν να ανασκευάσουν στα μάτια των ξένων την χονδροειδή παραποίηση της ιστορίας».

Ἰδοὺ καὶ ἡ κοινὴ δήλωσις πρώην πρέσβεων τῆς Ἑλλάδος:
«Ολες οι ενδείξεις ενισχύουν την πεποίθηση μας πως τα Σκόπια, ό,τι και αν δεχθούν να πουν η να κάνουν για να μπουν στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, δεν θα εγκαταλείψουν το επεκτατικό τους ιδεολόγημα. Θα συνεχίσουν, κατά συνέπεια, να το προβάλλουν χρησιμοποιώντας το όνομα "Μακεδονία", έστω και αν σε αυτό προστεθεί γεωγραφικός, εθνικός η χρονικός προσδιορισμός. Διότι ένα γεωγραφικό προσδιορισμό οι Σκοπιανοί θα τον μεταχειρίζονται για να προωθούν την προπαγάνδα τους περί διηρημένης Μακεδονίας που θα πρέπει να επανενωθεί με διεύρυνση του κράτους των Σκοπίων. 

»Ενας τέτοιος προσδιορισμός (Ανω Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία) θα επιτρέπει στους Σκοπιανούς να επιμένουν πως είναι οι μόνοι πραγματικοί Μακεδόνες, με δικό τους ελεύθερο μακεδονικό κράτος, ενώ "τα αλλα τμήματα της Μακεδονίας", το "ελληνικό" και το "βουλγαρικό", έχουν υποστεί κατάληψη η/και εθνοκάθαρση. Ενας εθνικός η χρονικός προσδιορισμός ,εξάλλου, θα παραπέμπει στην πλαστή ιστορία περί των Σλάβων που δήθεν αναμίχθηκαν με τους Αρχαίους Μακεδόνες και γέννησαν τους σημερινούς Σκοπιανούς. Τα ίδια ισχύουν και για μικτούς προσδιορισμούς,π.χ.Γκορναμακεντόνια=ΑνωΜακεδονίαη Novamakedonija.

»Θα πρέπει όλοι να θυμούνται την επίσημη κρατική εγκύκλιο-προειδοποίηση του άλλοτε Υπουργού των ΗΠΑ Stettinius της 26ης Δεκεμβρίου 1944, τότε που έγκαιρα, μόλις εἶχε δημιουργηθῆ από τον Τίτο το τεχνητό μόρφωμα του "Μακεδονισμού", καὶ ποὺ έλεγε μεταξύ άλλων επί λέξει: "Η Κυβέρνηση μας (των ΗΠΑ) εκτιμά ότι αναφορές σε "Μακεδονικό Εθνος", "Μακεδονική Πατρίδα" η "Μακεδονική Εθνική Ταυτότητα"  συνιστούν αβάσιμη δημαγωγία, που δεν αντιπροσωπεύει εθνική η πολιτική πραγματικότητα, και διαβλέπει στην σημερινή αναζωογόνηση τους ένα προπέτασμα για επιθέσεις εναντίον της Ελλάδος."  

»Η πολιτιστική ενότητα που δημιούργησε η δράση του Μεγάλου Αλεξάνδρου έφερε τον Ελληνικό Πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα, ως "κοινή", από την Ευρώπη μέχρι τα σύνορα της Κίνας, επί αιώνες. Κανένας δεν μπορεί να καπηλεύεται το πραγματικό αυτό γεγονός και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή την μοναδική προσφορά του Ελληνισμού στον κόσμο καμιά ελληνική υπογραφή δεν θα σβήσει σήμερα. 

»Για τους λόγους αυτούς, ποτέ δεν πρέπει να συναινέσουμε σε όνομα των Σκοπίων που να περιέχει την λέξη Μακεδονία, ο,τι και αν κάνουν άλλες χώρες, ώστε να μη νομιμοποιήσουμε εμείς οι ίδιοι ιμπεριαλιστικές επιθέσεις εναντίον της πατρίδας μας και χάλκευση της Ιστορίας, ελληνικής και παγκόσμιας.

Ἀθήνα,  5 Φεβρουαρίου 2018

Ὑπογράφουν: ΑΛΙΑΓΑΣ ΣΠΥΡΟΣ-ΔΟΚΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ-ΚΟΡΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΠΑΣΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΠΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΠΕΤΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ-ΣΤΟΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ -ΤΡΙΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Στὸ κύριο ἄρθρο της, ἡ Kontra News τῆς  6 Φεβρουαρίου 2018,  ποὺ κάτι ξέρει ἀπὸ φασισμό, ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τοῦ Μίκη, ὡς ἥρωος, μὲ αὐτὲς τὶς λέξεις: «Ποτὲ δὲν καταλάβαμε τὶ δουλειὰ εἶχε ὁ μεγάλος μας Μίκης νὰ ἀνακατεύεται ἀπὸ πιτσιρίκος μὲ τὴν πολιτκὴ καὶ ἀπὸ μικρὸς νὰ πηδάει ἀπὸ ἕνα κόμμα στὸ ἄλλο καὶ σὰν πνευματικὴ ἰδιοφυΐα νὰ μὴ μπορεῖ νὰ σταθεῖ πουθενά, γιατὶ ὅπου καὶ νὰ πῆγε ἦταν ὅλοι κατώτεροί του καὶ ὅλοι ἤθελαν νὰ τὸν ἐκμεταλλευτοῦν γιὰ πολιτικοὺς καὶ κομματικοὺς λόγους μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν στερεώσει ποτὲ πουθενὰ πολιτικά., μολονότι γύρισε ὅλα σχεδὸν τὰ κόμματα».

Στὴν πλατεῖα Συντάγματος, ὁ ἰδεολογικὸς ἀδελφός μου ὁ Μίκης Θεοδωράκης, μὲ τὴν διαύγεια τοῦ μυαλοῦ ποὺ ὁ κοινὸς θνητὸς δὲν κατέχει, ἀπέδειξε πὼς ὅλην του τὴν ζωὴ ὑπῆρξε ἀταλάντευτα ἐθνικομπολσεβῖκος.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 6 Φεβρουαρίου 201883 comments:

 1. Ὁ ἁδέκαστος παρατηρητὴς τῆς ὀρθοδοξίας στὴν τυπική της ἑκδήλωση, τὴν λειτουργία, ὁ Ἄντριου Πάρκερ Γουάιτ, παρατηρεῖ τὴν διαφορὰ μεταξὺ τοῦ ἑσωτερικοῦ μιᾶς ὁρθόδοξης καὶ μιᾶς καθολικῆς ἑκκλησίας. Στὴν τελευταία ἁφθονεῖ τὸ συναίσθημα καὶ ἡ ἔμφαση στὰ πάθη τοῦ Κυρίου. Στὴν πρώτη, γράφει, νιώθει κανεῖς ἡρεμία καὶ πλήρωση, ὄχι πάθος καὶ ἑνοχή. Ἄν ταυτίσουμε Ἑλλάδα ὄχι μὲ τὸ ὄνομα ἁλλὰ τὴν πρώτη πρακτική, ὁ Μίκης Θεοδωράκης ἁνήκει στὴν δεύτερη καὶ κατὰ τοῦτο δὲν εἶναι Ἕλλην καλλιτέχνης.

  ReplyDelete
 2. Θὰ μποροῦσε ,κύριε Καθηγητὰ, τὸ μεγαλειῶδες αὐτὸ συλλαλητήριον νὰ ἀποτελέσῃ τὴν ἀρχὴν μίας τρόπον τινὰ ἐπαναστάσεως ἐναντίον τοῦ Τσίπρα καὶ ὅλων τῶν προδοτικῶν κομματικῶν Κυβερνήσεων;

  Σᾶς εὐχαριστῶ, Παναγιώτης Ἡλιόπουλος

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τσίπρας καὶ Ἔρντογαν θὰ πέσουν μαζὶ μὲ ἔξωθεν σχέδιο.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Από σχέδια ανατροπής και Vorhersagen τελευταία Καθηγητά, έχουμε μπουχτίσει.

   Was wir brauchen, ist Taten!

   Delete
  3. Ἁντισημιτικὸ εἶναι τὸ ἔνστικτο ποὺ κινητοποιεῖ ὁ μάστορας Μίκης. Ἕλλην κατὰ Ἑβραίων καὶ τοῦ Σουλτάνου ποὺ προστάτευε τοὺς Ἑβραίους, ἡ Ὀθωμανικὴ Αὑτοκρατορία ἦταν πάντοτε ἡ πιὸ ἀσφαλης γιὰ τοὺς Ἑβραίους περιοχή.

   Delete
  4. Ὁ κύριος Κιτσίκης θὰ ἔχει μελετήσηι φαντάζομαι τὴν ὑπόθεση Ντρέυφους. Διότι πολλοὶ μελετητὲς τὴν ἔχουν θεωρήσηι κομβικὴ στὴν ἱστορία τοῦ φασισμοῦ. Ἑκεῖ τί γίνεται. Θεωρητικῶς, ὁ Ζολὰ γράφει ἕνα πύρινο ἄρθρο, τὸ ΚΑΤΗΓΟΡΩ, ὑπέρ τοῦ Ἑβραῖου Ντρέυφους, ἁλλὰ ὁ τόνος τοῦ ἄρθρου εἶναι παραδόξως στὸ στρατόπεδο τοῦ ἁντιπάλου. Ἑνῶι τὸ θέμα εἶναι ἄν ὁ Ντρέυφους πρόδωσε ἤ ὄχι στρατιωτικὰ μυστικὰ στοὺς Γερμανούς, τὸ πρᾶγμα ξεφεύγει καὶ γίνεται ἁφορμὴ γιὰ ὑστερικὲς ἁντιπαραθέσεις σὲ ἑθνικὸ καὶ πανευρωπαϊκὸ ἐπίπεδο μὲ ἁφορμὴ τὸν κακομοίρη τὸν Ντρέυφους, καὶ ὁ κόσμος δὲν ἑνδιαφέρεται ἑν τέλει γιὰ τὸ τί ἔγινε, ἁλλὰ τὸ παίρνει σὰν ἁφορμὴ γιὰ νὰ χωρίζεται σὲ Ντρεϋφουζὰρ καὶ Ἁντιντρεϋφουζάρ. Μὲ αὐτὴν τὴν τακτικὴ οἱ Γάλλοι προετοιμάστηκαν γιὰ τὸν πρῶτο παγκόσμιο ἔχοντας ἁσκηθῆι στὴν μαζικὴ ὑστερία. Ἄν ῥίξουν τὸν Τσίπρα καὶ τὸν Ἑρντογὰν θὰ τὸ κάνουν ἱσομοιρασμένα, ἔχοντας ζεστάνηι καὶ τὰ δύο άντιμαχόμενα στρατόπεδα τσιριχτῶν καὶ ὁ ὲθνομπολσεβικισμὸς τοῦ Μίκη εἶναι αὑτὸ ἁκριβῶς, ὁ Μίκης δὲν ξέρω ἄν ἐνδιαφέρθηκε ποτὲ γιὰ αὺτὰ πού λέει, γουστάρει ἁπλῶς νὰ ξεσηκώνει τὰ πλήθη εἴτε μὲ ῥετσινόλαδο εἰτε μὲ κονσερβοκοῦτι.

   Δυστυχῶς τὸ γενικὸ σχῆμα τοῦ κου Κιτσίκη γιὰ προσχεδιασμένο πλανητικὸ πόλεμο δείχνει νὰ ἑπιβεβαιώνεται στὰ σημεῖα. Οἱ Γιάνκηδες βγάλανε τὰ ἄπλυτα τῶν ἁντιπάλων τοῦ Τσίπρα στὴν φόρα καὶ ὅταν χρειαστῆι θὰ βγάλουν καὶ τὰ δικά του. Καὶ αὺτὸ γιὰ νὰ γίνηι μπούγιο. Ἤδη κανεὶς δὲν συζητάει σοβαρὰ γιὰ τὸ Μακεδονικό, ὅλοι θέλουν νὰ ΜΗΝ λυθῆι τὸ μακεδονικὸ γιὰ νὰ ἐκτονώνονται ὑστερικά. ΑΥΤΟ θέλει ὁ ξένος παράγων, δὲν ὑπάρχει τίποτα τὸ αὑθόρμητο σὲ ὅλα αὑτά. Ὁ Ἱερώνυμος μόνο ἔδειξε νὰ προσπαθῆι νὰ συγκρατήσηι τοὺς ἑθνικιστὲς ἱερωμένους, καὶ ἁπότι διαβάζω ὁ κος Μεγαλομμάτης εἶχε σοκαριστῆι ἁπὸ τὸ πόσο ἁναπτυγμένο ἦταν τὸ ἱρρασιοναλιστικὸ στοιχεῖο στοὺς ἴδιους τοὺς Ἕλληνες ἑπιστήμονες, ἱρρασιοναλιστικὸ μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ἑπίτηδες προβεβλημένου, θεατρινίστικου συναισθηματισμοῦ εὶς βάρος τῆς εὐσυνείδητης λογικῆς.

   Delete
 3. Ο λόγος του Μίκη καθώς και το συλλαλητήριο υπήρξε ένα φοβερό, μεγαλειώδες ΣΟΟΥ του ζητωπατριωτισμού των ελληναράδων "Τουρκοφάγων" μπας και νιώσουν πάλι άξιες οντότητες, ανακτώντας ψευδώς ένα ελάχιστο μέρος της καταβαραθρωμένης τους υπερηφάνειας και τιμής εν μέσω απεράντου ωκεανού ανυπαρξίας, αθλιότητας και αχρηστίας.

  Μετά τις γκαρίδες πήγαν και χτύπησαν καμιά 15αριά σουβλάκια και καμιά 10αριά πιτόγυρους, πάντα με τον Παμμέγιστο στην "καρδιά" και την κοιλιά τους...

  Ωραίο το σόου και μας έδωσε 5 ώρες τρέλας, χαράς και ξεγνοιασιάς. Αλλά τώρα "Zurück zur Realität!"

  ReplyDelete
 4. Ναὶ Παληὲ ἔτσι εἶναι ἁλλὰ πρόσεξε. Ἑγὼ συμφωνῶ στὸ ΝΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ἁλλὰ ὄχι στὸ ΒΟΡΕΙΑ ποὺ πᾶνε νὰ προτείνουν οἱ Σκοπιανοί. Ἑπίσης δὲν ξέρω ὁ ΣΥΡΙΖΑ τί εἶναι διατεθειμένος νὰ δεχτῆι, καὶ ἑπειδὴ τὰ ἑθνίκια ἔχουν ἁφιονιστῆι στὸ ἁντικομμουνιστικό τους μένος ἁπὸ τὸν παλαίμαχο προπονητὴ Μίκη Θεοδωράκη ποὺ εἶναι εἱδικὸς στὸ σπέσιαλ τρέηνινγκ μὲ ἁναβολικὰ καὶ ἄλλες ούσίες, κινδυνεύουμε ἑκεῖ ποὺ πῆγε νὰ βγῆι καὶ κάτι καλὸ ἁπὸ τὴν δουλεία μας στὴν Δὐση νὰ πάθουμε ἑθνικὴ ζημιά. Δὲν μποροῦμε νὰ καταντήσουμε νὰ ὑποστηρίζουμε τὴν κυβέρνηση γιὰ νὰ μὴν πᾶμε μὲ τοὺς ταγματασφαλῖτες, καὶ νὰ τὴν βγάλουμε λάδι!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όπως τα λες Κωσταντή! Όπως τα λες! Ειδικά στην τελευταία σου πρόταση. Ο ζητωπατριωτισμός μου προκαλεί αναγούλα κυριολεκτικά και σίγουρα ακριβώς όπως ο δήθεν Κομμουνισμός (σοσιαλδημοκρατία) του πανπεινασμένου μικροαστού και η αστίλα γραικύλων τύπου Πατούλη, προέρχεται από ένα τεράστιο υποσυνείδητο κόμπλεξ κατωτερότητος. Ο ζητωπατριωτισμός του ποπόλου είναι ό,τι πιο αντι-Αριστοκρατικό υπάρχει. Και εδώ συγκρούεται ο Εθνικισμός με την Αυτοκρατορία. Φυσικά νικά η τελευταία, εξ'ου και το παντελώς μηδενικό αποτέλεσμα του σόου της Κυριακής και ας είχε πρωταγωνιστή του θιάσου τον Μίκη...Σαν την...Ντίσνεϋλαντ ένα πράμα! Ακριβώς έτσι!

   Τώρα ναι στην Βόρειο Μακεδονία διότι δρα υπέρ του Ελληνικού αλυτρωτισμού. Στην αναμέτρηση 2 αλυτρωτισμών νικά ο έχων ισχυρώτερο στρατό. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή η Ελλάδα.

   Delete
  2. ...καὶ νὰ τὴν βγάλουμε λάδι!!! ἐννοῶ τὴν κυβέρνηση, ἔ! Καὶ γιὰ ὅποιον ξέρει ἁπὸ βυζαντινὴ πολιτικὴ ΑΥΤΟβ κάνουν τὰ συλλαλητήρια. Ὑποστηρίζουμε ὅλοι μαζὶ τὸν Έρντογὰν δίνοντας στὴν κυβέρνηση ἑπιταγὴ ἑν λευκῶι.Αὐτὸ προσπαθῶ νὰ σᾶς πῶ, νὰ πάρει ἡ εὐχή!!!

   Delete
 5. Υγ. Ὁ Μίκης ζήτησε δημοψήφισμα στὴν συνέχεια τοῦ λόγου του. Ἁφοῦ ἑπιβεβαίωσε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὅτι θὰ ἐπιμείνηι πεισματικὰ στὸ Παπαρρηγοπούλειο σχῆμα, ζήτησε δημοψήφισμα καὶ έπιβεβαίωσε τὸν κο Κιτσίκη γιὰ τὸ πῶς μαγειρεύονται τὰ δημοψηφίσματα. Ἀντιτείνω τὸ ἑξῆς δημοψήφισμα.

  1) Εἶναι θεόπνευστη ἡ Ἁγία Γραφή; (ΝΑΙ-ΟΧΙ).
  2) Παρελθόν μας εἶναι ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἤ ἡ Ἑλληνικὴ Μυθολογία; (ΠΔ-ΕΜ)
  3) Σημαντικότεροι εἶναι οἱ φιλόσοφοι ἤ οἱ προφῆτες; (ΦΙΛ-ΠΡΟΦ)
  4) Νὰ ἁναγνωριστῆι ἡ αὐτοκέφαλη ἐκκλησία τῆς Μακεδονίας; (ΝΑΙ-ΟΧΙ)

  Δικές μου ἁπαντήσεις, ΝΑΙ, ΠΔ, ΠΡΟΦ, ΝΑΙ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πέραν του πρώτου ερωτήματος τα υπόλοιπα αποτελούν φοβερή τροφή για σκέψη Κωσταντή!

   Delete
  2. Οι δικές μου απαντήσεις είναι:

   1) ΝΑΙ

   2) ΕΜ

   3) Ποία η διαφορά των δύο;;;;

   4) ΝΑΙ

   Delete
  3. 3- Ἕλληνες καὶ Ἑβραῖοι π.Χ.

   Delete
  4. μικρος στρατιωτηςFebruary 7, 2018 at 2:50 AM

   Κωσταντη χανεις το χρονο σου , αυτα που ανηρτησες ειναι εντελως ακατανοητα χωρις την απαιτουμενη ασκηση και βιο,και χωρις τα οποια ειναι αδυνατη η διαλεκτικη σκεψη,εφοσον αντιδιαλεκτικος ειναι αυτος που θεωρει το καθορισμενο ,δηλ το φαινομενο, ως την αιτια.
   Εγω υπηρξα για πολλα χρονια φασιστης αντιδιαλεκτικος και φανατικος αντιχριστος, κατοπιν ομως τη συνειδητοποιησης οτι η ορθοδοξια σημαινει ασκηση ,και ακριβως επειδη ειμαι ακραιος ρεαλιστης , καταλαβα οτι αυτη ειναι η μονη πραγματικη κυριαρχια και πηγη νομιμοτητας.
   Το ανωτερο επιπεδο του ανθρωπου δεν βρισκεται στο μυαλο του.
   Ο φασισμος ,ο κομμουνισμος ,ο εθνικισμος μπορουν να ειναι εργαλεια,που η χρηση τους εξαρταται απο τη συγκυρια ,αλλα ποτε ο πυρηνας,ο οποιος ειναι υπερανω της εμπειριας και της ιστοριας.
   Η δημοκρατια και η ισοτητα δεν απορριπτονται ως ιδεολογηματα, αλλα ως ψευδη.
   Και ο φιλελευθερισμος δεν απορριπτεται ως ιδεολογημα, αλλα ως αμαρτια (καποιος που δεν ειναι αρτιος) και διαφθορα.

   Delete
 6. https://www.youtube.com/watch?v=YlRyj8mHCjE

  ReplyDelete
 7. Κοιτᾶξτε, νομίζω πὼς ἄρχισα νὰ καταλαβαίνω τί γίνεται στὸ μακεδονικὸ ὅταν γνώρισα παλαιοημερολογίτη. Αὑτοὶ ἔχουν διατηρήσηι κάτι ποὺ ὅλοι τὤχαν κάποτε στὴν Ἑλλάδα, δηλαδὴ ξέραν τὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ δὲν βγάζαν τὰ παιδιά τους Ἰόλαο καὶ Μυρτὼ ὰλλὰ Ζαχαρία καὶ Μαρουλιῶ. Αὺτὸς ειναι ὀ πραγματικὸς ἑλληνικὸς λαός, ἀγαθοὶ ἄνθρωποι. Αὐτοὶ εἶναι πραγματικὰ Ἕλληνες, οἱ μόνοι Ἕλληνες καὶ ἡ πλάκα εἶναι πὼς μέχρι πρόσφατα τοὺς Ἕλληνες τοὺς εἶχαν γιὰ κάτι γίγαντες εἰδωλολάτρες.

  Τὰ παιδιά τους τὰ διέφθειρε ἡ ἄγαρμπη ἐκπαίδευση καὶ κυρίως τὰ λεφτά. Ὑποφέρουν διαρκῶς ἁπὸ ἐνοχὲς ποὺ δὲν βρίσκονται στὸ ὕψος τῶν γονιῶν τους, καὶ προσπαθοῦν νὰ ἀρπαχτοῦν ἁπὸ αὐτὸ ποὺ τοῦς φαίνεται πρόοδος καὶ ξέρουν κατὰ βάθος πὼς δὲν εἶναι, νοσταλγοῦν καὶ μισοῦν ταυτόχρονα τὸν φωτεινὸ κόσμο τῶν γονιῶν τους. Αὐτοὶ εἶναι τὰ πιόνια στὴν σκακιέρα τῶν μεγάλων, ποὺ τοὺς χειρίζονται σάν ῥομποτάκια διότι ἁνήκουν σὲ μιὰ φοβερὰ περιορισμένη τυπολογία, λειτουργοῦν σὰν τὸν σκύλο τοῦ Παβλώφ.

  Τὸ μακεδονικὸ εἶναι κατὰ βάσιν ἐκκλησιαστικὸ θέμα. Ἡ ῥίζα τοῦ κακοῦ εἶναι ἑκεῖ ὰκριβῶς ποὺ τὴν βλέπουν οἱ Παλαιοημερολογῖτες. Στὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, ποὺ ἄρχισε νὰ ἐπιβάληι ἕναν μασωνοειδὴ φραγκισμὸ μὲ ἑλληνικὸ ἔνδυμα. Αὐτὸ ἐπέτρεψε στοὺς Βουλγάρους νὰ βουλγαροποιήσουν μὲ τὴν σειρά τους τὴν ἑκκλησία τους καὶ μὲ τὰ πολλὰ οἱ Σκοπιανοὶ μεῖναν ὀρφανοί. Τὸ μῖσος κατὰ τῶν Σκοπιανῶν εἶναι τὸ παλαιὸ ἁντιβουλγαρικὸ μένος. Καὶ εἶναι φοβερὸ ποὺ οἱ πλέον ἁριστεροὶ ἔχουν πέσηι μὲ τὰ μοῦτρα σὲ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. Σύσσωμο τὸ ἔθνος βαλκανοποιεῖται καὶ βέβαια τὸ μῖσος πρὸς τὴν Παλαιὰ Διαθήκη εἶναι ο ἀντισημιτισμός.

  ReplyDelete
 8. ...Ἐὰν προσέξετε τὸν λόγο τοῦ Μίκη θὰ δῆτε πὼς δὲν ὑπάρχει καμία πρόταση λογική, π.χ. προτείνω αὑτό, πέρα ἁπὸ τὴν πρόταση τοῦ δημοψηφίσματος. Ὅπως δὲν ὑπάρχει καμία ἁπολύτως συνθετικὴ λογικὴ στὰ ἔργα του τὰ μουσικά, ὑπάρχει ὅμως μιὰ ἃλλη λογική, ὁ προγραμματισμένος ἑρεθισμὸς τοῦ συναισθήματος. Γιατὶ λοιπὸν δὲν τὸ βλέπει αὑτὸ ὁ λαός;

  Διότι ὁ λαὸς αὑτὸς εἶναι ἡ πρώτη γενιὰ τῆς ἁστικοποίησης. Ὄταν πέφτει μιὰ συμφορά, π.χ. μιὰ ἑπιδρομή, βαρᾶνε οἱ καμπάνες γίνονται δεήσεις καὶ πέριμένει ὁ λαός νὰ ρθει ὁ Αὺτοκράτορας ἁπὸ τὴν βασιλεύουσα μὲ τὰ φουσάτα του νὰ καθαρίσηι τὴν βρωμιά. Ἄν δὲν ἔρθηι ὁ Κόκκινος στρατὸς θὰ ἔρθηι ὁ Σκόμπι. Ἄν δὲν ἔρθει τὸ ξανθὸν γένος θἄρθηι τὸ μελανὸν γένος. Ἄρα τὸ συλαλλητήριο εἶναι ἑπίκληση τῆς ἑλεύσεως τοῦ ἥρωος..... ΟΠΟΙΟΣ καὶ νᾷναι αὑτός. Στὸ μεταξὺ βγῆκε κι ὁ Ἁλβανὸς ἡγέτης καὶ ξεφούρνισε τοὺς καρβουνιασμένους Τσάμηδες γιὰ νὰ βὰληι λάδι στὴν φωτιά.Οἱ Ἁμερικάνοι ξέρουν πολὺ καλὰ τὴν δουλειά τους, εἶναι ψύχραιμοι καὶ ὑπολογιστικοί.

  ReplyDelete
 9. Υγ..2? Ὁ Μίκης ἤθελε νὰ γίνηι Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, καὶ τώρα ποὺ δὲν τὸν κάνανε ξεφούρνισε τὸ κόλπο τοῦ Πεισιστράτου, μὲ τὶς μπογιὲς στὸ σπίτι του.

  ReplyDelete
 10. Κωσταντῆ,ἡ ἐμμονή σου κατὰ τοῦ προσώπου τοῦ Μίκη Θεοδωράκη στερεῖται κάθε σοβαρότητος καὶ προσθέτεται σὲ πολλὰ ἀκαταλαβιστικα ποὺ γράφεις.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 11. Mὰ πῶς νὰ τὸ πῶ ἑπιτέλους; Ἔχεις τὸν ἑθνικὸ συνθέτη τῆς Ἑλλάδος ποὺ δηλώνει πίστη σὲ αὑτὸ ποὺ λέγεται πατρίδα.

  ReplyDelete
 12. Κανένα ακαταλαβίστικο δεν γράφει ο Κωσταντής.

  Ίσα-ίσα του αξίζουν συγχαρητήρια διότι παρότι Μαρξιστής αντιλαμβάνεται τα ψευδή πρότυπα του μετα-Παπαδοπουλικού αστικού συστήματος το οποίο πάτησε σε σωρεία ψευδών, συμπεριλαμβανομένων και του δήθεν μέγα επαναστάτη, Μίκη Θεοδωράκη. Φαίνεται ξέχασε τον ρόλο του στην κατάρρευση του Εθνικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου όντας ένα ΟΡΓΑΝΟ της τότε Πολυτεχνικής εγχρώμου επαναστάσεως (ή έστω αποπείρας της) το 1973. Ξέχασε ότι τα επαναστατικά του σόου "Όταν θα σημάνουν οι καμπάνες...!" φέραν στην εξουσία τον συρφετό που διέλυσε την Ελλάδα εδώ και 45 χρόνια, σχεδόν μισό αιώνα! Και σαν να μην έφτανε αυτό, έκανε παρέλαση από κάθε καθεστωτικό κόμμα συμπεριλμβανομένης και της ΝΔ! Καλά λένε οι πυρήνες, μία αμιγώς επαναστατική τρομοκρατική οργάνωση, ότι ο Μίκης δεν έχει καμία σχέση με αντίσταση στην εξουσία, ίσα-ίσα αποτελεί πρωταγωνιστή ΤΣΙΡΚΟΥ ή ΘΙΑΣΟΥ της εξουσίας με σκοπό την εκτόνωση της οργής των μαζών, ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΑΝ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. Τον ίδιο ρόλο ωθείται να παίξει και τώρα σαν πρωταγωνιστής θεάτρου, με το 1973, τον ρόλο της λαϊκής κεφαλής εγχρώμης επαναστάσεως.

  Τον Σταμάτη Σπανουδάκη που αποτελεί μορφή πολύ πιο επαναστατική και πατριωτική από τον Μίκη δεν τον προβάλλει κανείς. Γιατί;;; Διότι ΔΕΝ είναι όργανο κανενός παράγοντος και συνεπώς άχρηστος στο πολιτικό παιχνίδι.

  Όσο για τον "πατριωτισμό" του όταν πολεμούσε με τον ΕΛΑΣ, εδώ απλά γελάμε. Διότι εάν πολεμούσε με εκείνους που θέλαν ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΛΑΥΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι τελείως παρόλογο και τραγελαφικό να μιλά υπέρ της Ελληνικότητος της Μακεδονίας! Και μετά τα χιλιάδες όρκ που τον άκουγαν και τον ζητωκραύγαζαν την Κυριακή, θέλουν να φέρουν και την...ανατροπή! Ρε ούστ!

  ReplyDelete
 13. ...ἠ ἔννοια τῆς Πατρίδος εἰσήχθη στὸν ὀθωμανικὸ χῶρο μετὰ τὴν γαλλικὴ Ἐπανάσταση. Ἄν διαβάσετε προηγούμενα κείμενα, θὰ δῆτε ὅτι γίνεται λόγος μονάχα γιὰ βασιλεία καὶ γιὰ πίστη. Αὐτὸ τὸ ξέρανε μέχρι πρόσφατα ὅλοι οἱ χωρικοὶ καὶ οἱ εὐσεβεῖς ἄνθρωποι. Ἄν τὸ λάβετε λοιπὸν ὑπόψιν σας αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, τότε θὰ δῆτε πιστεύω νὰ παίρνουν νόημα τὰ ἀκαταλαβίστικα ποὺ γράφω. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς δὲν εἶναι παρὰ τὸ προ-ἐθνικὸ ὑπόστρωμα τῆς Ἑλλάδος. Οἱ ἐκδηλώσεις εἴτε ἐθνικισμοῦ, εἴτε κοσμοπολιτισμοῦ εἶναι ὑπεράσπιση τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος. Σὲ αὐτὸ ὁμνύει πίστη ὁ ἐθνικός μας συνθέτης, ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἶναι ἐθνικός μας συνθέτης.

  Μπορῶ νὰ θεωρήσω εἰλικρινὴ αὐτὸν ποὺ ὑπερασπίζεται τὸ καπιταλιστικὸ σύστημα;

  ReplyDelete
 14. Ο μόνος λόγος που οι Αμερικανοί θέλουν την διάλυση του Βρυξελλικού τόξου στην χώρα μας των ΠΑΣΟΚ/ΝΔ εάν δεχθούμε τα λεγόμενα του Καθηγητού ότι οι ΗΠΑ δεν στηρίζουν αλλά σχεδιάζουν την ανατροπή του Τσίπρα, είναι το άνοιγμα του Εθνικού χώρου στο οποίο αναφέρθηκα σε προηγούμενο σχόλιο, ώστε το Κίνημα της Μακεδονίας να το εκμεταλλευτεί ως μαγιά ένας νέος Εθνικιστικός πολιτικός φορεύς μη-Εθνικοσοσιαλιστικής και φιλοεβραϊκής/φιλοΑμερικανικής τάσεως και συνεπώς προϋποθέτει την διάλυση της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, διότι αυτοί θα εκμεταλλευτούν το Κίνημα στην τελική εάν δεν πέσουν, όπως κάνανε την Κυριακή μαζί με το ΣΚΆΙ.

  ReplyDelete
 15. NOVARTIS-ERDOĞAN-SKOPJE- Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

  1) Novartis.Ἤδη πρὸ ἑνὸς ἔτους(Ἰανουάριος 2017), "αccording to media reports, two executives of Novartis in Greece had given the US government documents indicating that more than 4,000 private and public doctors were bribed in order to promote the company’s products and boost prescriptions.American prosecutors have been investigating Novartis for over two years"
  Καὶ ἡ ἀμερικανικὴ Wikipedia,γράφει ἐφέτος,τὸν Φεβρουάριο 2018, ὅτι "besides bribery that involves artificial increases in the price of several medicines, the case also involves money laundering, with suspicions that illegal funds of more than four billion euros ($4.2 billion) are involved" .

  2)Ἔρντογαν: ὁ ἀμερικανὸς πρέσβυς στὴν Ἀθήνα προβαίνει σὲ ἀσυνήθιστες δηλώσεις: "Ἡ ἀνησυχία μου στὸ Αἰγαῖο εἶναι τὸ ἀτύχημα. Ὑπάρχει φοβερὸς κίνδυνος ἀτυχήματος" μὲ τὴν Τουρκία.

  3) Σκόπια: Ὁ ἀμερικανὸς πρέσβυς προσθέτει: "Εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον τῶν ΗΠΑ τὰ Σκόπια νὰ ἐνταχθοῦν στὸ ΝΑΤΟ καὶ τὴν ΕΕ.Συνεπῶς θὰ κάνουμε τὰ πάντα νὰ ὑποστηρίξουμε τὶς προσπάθειες τοῦ Νίμιτς".

  Συμπέρασμα: Τὰ τρία προαναφερθέντα γεγονότα συνδέονται καὶ τὸ 2018 θὰ εἶναι καθοριστικὸ γιὰ τὴν χώρα μας ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν Τουρκία. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Άρα γιατί να ρίξουν τον Τσίπρα που θα τα βρει με τα Σκόπια, ήδη το έκανε στο ονομαστικό ζήτημα;;;;

   Δεν έχει λογική, μονάχα την αποσταθεροποίηση της Ελλάδος μέσω Θεοδωρακικών σόου και την πρόκληση επεισοδίου από την μεριά της Τουρκίας ώστε με πιθανή παρέμβαση του ΝΑΤΟ να πέσει ο Ερντογάν.

   Delete
  2. Άρα Πατριωτική επιλογή σήμερον είναι μονάχα μία:

   Η αποφυγή εσωτερικού διχασμού και χάους, δηλαδή η στήριξη στην τωρινή κυβέρνηση ιδίως τώρα που διαλύει το Βρυξελλικό τόξο και λύνει το Σκοπιανό.

   Μπράβο στον Τσίπρα λοιπόν!

   Delete
 16. Παρατηρήσεις ὅσον ἀφορᾷ τὸ θέμα Μίκης Θεοδωράκης σὰν ἐθνικὸς συνθέτης - τὸ πρόσωπο ἁξιοσέβαστο - καὶ τὸ τελευταῖο σχόλιο.
  1) Ὅλοι οἱ παρατηρητὲς Ἕλληνες καὶ ξένοι διεπίστωναν στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία διαφθορὰ (δηλ.ῥοπὴ τῶν ἁξιωματούχων πρὸς τὸ μπαχτσίσι) σὲ ἀκραῖο βαθμό, πρᾶγμα ποὺ ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἁπὸ τὰ Ἀπομνημονεύματα. Καὶ τῶν Ῥωμῃῶν βεβαίως.
  2) Οἱ Ἕλληνες εἶναι μετακύλιση τοῦ ὁνόματος Ῥωμῃοὶ καὶ οἱ Ἕλληνες τοῦ σήμερα εἶναι οὑσιαστικὰ ἡ ἀστικὴ τάξη τῆς Ὀθωμανικῆς Αὺτοκρατορίας. Γιὰ αὐτὸ ὁ συνδυασμὸς ἑλληνικοῦ πατριωτισμοῦ καὶ κομμουνισμοῦ εἶναι τραγέλαφος.
  3) Ἐπὶ Μεταξᾶ ἁσκήθηκε λογοκρισία καὶ στὸ λαϊκὸ τραγοῦδι διότι κρίθηκε πὼς οἱ κλίμακες τοῦ ῥεμπέτικου παραήταν ἀνατολικές. Μάλιστα, ὁ Τσιτσάνης ποὺ εἶχε κάνει λίγο ῳδεῖο βοηθοῦσε τοὺς συναδέλφους του νὰ ἁλλοιώσουν τὰ μακάμια σὲ ματζόρε-μινόρε. Ὁ Θεοδωράκης ἔλεγε πὼς σκόπευε νὰ ἀνυψώσηι τὸν λαὸ πρὸς τὴν ὑψηλὴ ποίηση κατεβαίνοντας στὸ ἐπίπεδό του. Τὰ τραγούδια τοῦ Θεοδωράκη εἶναι μιὰ παραδοσιακοῦ τύπου ἱταλικὴ μελῳδία μπὲλ κάντο, ἑπενδεδυμένη μὲ μπουζούκι τετράχορδο ἡλεκτρικὸ καὶ πουμ-πα-πουμ-πα στὴν ῥυθμικὴ συνοδεία. Διότι ἡ ἀστικὴ τάξη πολιτισμικὰ εἶναι συνεχιστὴς τῆς ἰταλικῆς Ἀναγέννησης.
  4) Τὰ Σκόπια εἶναι γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὅ,τι ἡ Ἑλλάδα γιὰ τὴν Ὸθ.Αὺτοκρατορία, μιὰ ἀνταγωνιστικὴ ἁστική τάξη, γιὰ λόγους χρημάτων γίνεται αὑτὸ τὸ πρᾶγμα, καὶ
  5) κανεὶς δὲν προτείνει μιὰ ὀνομασία παρὰ λίγοι, ἁφήνοντας νὰ ἑννοηθῆι ὅτι καλύτερα τὸ κράτος αὐτὸ νὰ διαλυθῆι. Σὲ αὐτὸ ὑπάρχουν τρείς λόγοι. 1) Διότι τὸ ὅλο θέμα δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει, εἶναι εὑκαιρία γιὰ συναισθηματισμὸ φασιστικοῦ τύπου ἀλλόκοτο. 2) Διότι τὸ ὑπόστρωμά μας εἶναι ἀκρατικὸ καὶ δὲν θέλουμε κράτος. 3) Καὶ βασικώτερο. Διότι ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ἄν δὲν εἶναι Ποῦτιν στὴν Ἁγιὰ Σοφιά. Ἁκριβῶς ὅπως τὸ 1453. Ἅρα δὲν θέλουμε κράτη στὴν βαλκανική.

  Στὸ συλλαλητήριο κυριάρχησε σαφέστατα τὸ 3. Ἐν τέλει ἡ κυβέρνηση τοῦ Σύριζα μένει ἄνευ κριτικῆς, ἁπλῶς τὴν βρίζουνε καὶ τοὺς βρίζει χυδαῖα καὶ κατινίστικα καὶ ἀπομονώνει τὸν Θεοδωράκη μὲ τὸ κλασσικὸ ὁπλοστάσιο τῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων, ποὺ τρῶνε τὰ παιδιά τους. Οἱ Ἀμερικάνοι βέβαια τὴν βοηθᾶνε μὲ τὴν ΝΟΒΑΡΤΙΣ. Ἀλλὰ στὸν βαθμὸ ποὺ τὸ ὄνομα εἶναι ΝΕΑ καὶ ὄχι ΒΟΡΕΙΑ Μακεδονία, δείχνει ἡ κυβέρνηση νὰ ἔχει δίκιο.

  Ὁ λόγος ποὺ ἔχει δίκιο εἶναι ὅτι κάτω ἁπὸ τὸ κράτος τῶν Σκοπίων ὑπάρχει ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ τους ποὺ δὲν ἁναγνωρίζεται σὰν αὐτοκέφαλη ἁπὸ καμία ἄλλη πλὴν τῆς Βουλγαρικῆς νομίζω ποὺ γίνονται διαπραγματεύσεις. Καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει δίκιο στὸν βαθμὸ ποὺ ἔχει τήν δύναμη (καὶ τὴν συναίνεση τῶν πιστῶν) νὰ μὴν λάβηι ὑπόψιν του τὰ νταβατζηλίκια μεταξὺ τῶν διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν φέουδων.


  ReplyDelete
 17. Υγ. Ἡ ἄσκηση γιὰ τὴν ὁποία μιλάει ὁ Μικρὸς Στρατιώτης παραπάνω λέγεται ἁνυπακοή. Στὸν βαθμὸ ποὺ αὑτὸ κάνει ὁ Μίκης καὶ ἔκανε πάντα, μπράβο του. Στον βαθμὸ ποὺ ἔκανε αὑτὸ ποὺ τὸν κατήγγειλε ἕνας γιὸς ἁρχιβασανιστῆ τῆς Μακρονήσου, ὅτι σὰν νὰ ἄκουγε τὸν πατέρα του ὅταν μιλοῦσε ὁ Μίκης στὸ συλλαλητήριο - ὁ Μίκης σὰν τὸ λαμπρότερο παράδειγμα ἀναμόρφωσης, ἡ ὡραιοτέρα Καρυάτις τοῦ Νέου Παρθενῶνος - ἴσως ὁ ἐλεήμων Θεὸς τοῦ δείχνει ὅτι οἱ πρώην σύντροφοί του ποὺ τὸν χειροκροτοῦσαν τώρα τοῦ γυρίζουν τὴν πλάτη, καὶ ὅτι δὲν ἦταν ποτὲ μαέστρος ἀλλὰ ἕνα ἄσημο βιολί, καὶ ὅτι τώρα ἁρχίζει ἡ λαμπρότερη περίοδος τῆς ζωῆς του.

  ReplyDelete
 18. Στὸ σημαντικό του ἱστολόγιο, "Ἀρετὴ καὶ Τόλμη", ὁ Σπύρος Σπυρόπουλος ἐπαναφέρει σήμερα στὴν θέσι τους τοὺς κεκράχτες μισοῦντες τὸν Μίκη Θεοδωράκη, διότι ὡς ἥρως τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς σκηνῆς ἐπὶ σχεδὸν ἕναν αἰῶνα καθηλώνει στὴν ἀφάνεια τὸν ἐξυπνάκια ἕλληνα τοῦ κρατιδίου τῆς φαιδρῆς πορτοκαλέας, μὲ τὰ ἀκολουθα λόγια:
  "Ἐμεῖς τὀν Μίκη δὲν τὸν τεμαχίζουμε γιὰ νὰ κρατήσουμε ὅτι μᾶς βολεύει ἱκανοποιῶντας ἐγωϊσμούς ἤ μικροκομματικὰ συμφέροντα. Γιατὶ πιστεύουμε, ὅτι ὁ Μίκης στὰ ΣΤΕΡΝΑ του, ἀναλαμβάνοντας τὸ κόστος μὲ τὴν παρουσία του στὸ συλλαλητήριο, τίμησε τὰ ΠΡΩΤΑ του, δηλαδὴ τοὺς κοινωνικοὺς ἀγῶνες ποὺ ἐπίσης μὲ προσωπικὸ κόστος ἔδωσε".Εὖγε Σπύρο! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 19. Μόλις ἀνήρτησα στὸν λογαριασμό μου στὸ facebook τὸ σημερινὸ πολὺ σημαντικὸ ἄρθρο τοῦ Σπύρου Σπυρόπουλου ποὺ ἐδημοσίευσε στὸ μπλόγκ του "Ἀρετὴ καὶ Τόλμη", κατὰ τῶν σκορπιῶν τῆς φαιδρᾶς πορτοκαλέας ποὺ ἐτόλμησαν νὰ ἀγγίξουν τὸν ἥρωα τοῦ ἑλληνισμοῦ τῶν τελευταίων ἑκατὸ ἐτῶν Μίκη Θεοδωράκη.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 20. Δὲν ὑπάρχουν ἥρωες. Μόνο ἅγιοι.

  ReplyDelete
 21. Υγ. Παρακαλῶ τοὺς κ.κ. Σπυρόπουλο καἰ Κιτσίκη νἀ λάβουν ἐπώνυμη θέση στὀ ζήτημα τῆς ὀνομασίας τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων, χωρἰς ἑάν καἰ ἐφόσον. Διότι αὐτὸ εἶναι τὸ ζήτημα ποὺ ἁντιμετωπίζει ὁ ἑλληνισμὀς καἰ ἄχι τὰ καμώματα τῆς ἐθνικῆς μας πριμαντόνας. Οὔτε ἡ κυβέρνηση, ποὺ δὲν τἠν ὑποστηρίζω, οὔτε οἱ τοῦ συλλαλητηρίου, οὕτε βεβαίως ὁ κος Μίκης Θεοδωράκης πῆραν θέση, ἡ δική μου εἶναι ΝΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, καἰ ὁ κ. Θεοδωράκης δὲν εἶναι λιγότερο ἰσχυρὸς ἀπὸ τὴν κυβέρνηση γιὰ νἀ χρήζει προστασίας. Ἕτσι μοῦ φαίνεται. Διότι ἁλλιῶς δὲν θἀ ἔβγαινε μὲ παρρησία δημοσίως νὰ βάζει τἠν ἀνθρώπινη ζωἠ σὰν άξία ὑποδεέστερη τῆς βλακώδους ἐννοίας τῆς πατρίδος.

  ReplyDelete
 22. Κωσταντῆ, ξεφεύγεις. Μὲ ποῖο δικαίωμα μὲ ἐγκαλεῖς καὶ μάλιστα μὲ ἔλλειψι σεβασμοῦ στὸ προσωπό μου; Ἐπὶ πλέον χρησιμοποιεῖς ἀπαράδεκτές ἐκφράσεις ὅπως περὶ "βλακώδους ἐννοίας τῆς πατρίδος". Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 23. Ρὲ ἄνθρωπε πᾶς καλά; Κανονικὰ λογω τοῦ ὑπεροπτικοῦ σου ὕφους δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀσχοληθῶ. Τέλος πάντων ξεκαβάλα τὸ καλάμι καὶ χαλάρωσε…
  Αὐτὰ ποὺ γράφεις γιὰ νὰ δικαιολογήσεις τὸ ἐρώτημά σου, δηλαδὴ γιὰ τά προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ ἑλληνισμὸς , τὴν ἀνθρώπινη ζωή, καὶ τὴν ἔννοια τῆς πατρίδος, εἶναι σάλτσες ἀχρείαστες…
  1)Ἐξήγησέ μου γιατί μου ζητᾷς νὰ λάβω θέση
  2)Στὰ καλὰ καθούμενα μοῦ ἀπευθύνεις ἐρώτημα ἐνῷ δὲν ἔχω τοποθετηθεῖ ἐδῶ μέσα καθόλου; Γιατί μὲ ρωτᾷς ἐδῶ καὶ ὄχι στὸ ἱστολογιό μου;
  3) Τί θὰ πεῖ «χωρὶς ἐὰν καὶ ἐφόσον»...Ζητᾷς ἐσὺ σαφήνεια, ὅταν τά σχόλια τῶν ἄλλων ἔχουν γιὰ σὲνα ἁπλὰ χρηστικὴ ἀξία, καὶ μόνον γιὰ τὴν περίπτωση ποὺ ἐξυπηρετεῖ τὸ προκαθορισμένο συμπέρασμά σου σὲ θέμα ἄσχετο;
  4) Ἂν πρόσεξες πάλι ὅτι ἔγραψα στὸ ἄρθρο γιὰ τὸν Μίκη -ἀπὸ τὸ ὁποῖο δὲν νομίζω ὅτι ὑπερβάλλω ἂν πῶ ὅτι πρόσεξες πάνω ἀπὸ τὸ 1/20,- δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴν θέση του γιὰ τὸ μακεδονικὸ ἀλλὰ μὲ τὴν ἐλευθερία ἔκφρασης ( γιὰ σένα εἶναι κάμωμα ἐθνικῆς πριμαντόνας …πάω πάσσο)στὶς σημερινὲς συνθῆκες, καὶ πῶς αὐτὴ ποδοπατήθηκε στὴν συγκεκριμένη περίπτωση. Δὲν εἶναι ἄρθρο προστασίας, οὔτε ἡρωοποίησης κανενὸς Μίκη. Ἄν τὸ διάβαζες προσεκτικὰ καὶ αὐτὀ θὰ τὀ καταλάβαινες. Ὅταν λοιπὸν ρωτᾷς ἐμένα γιὰ τὸ μακεδονικὸ - ὄνομα , μὴν κάνεις αὐτὸ ποὺ σοῦ καταλόγισα στὸ 3), καὶ συσχετίζεις μὲ τὴν πρόσφατη περίπτωση Μίκη.
  5) Ἂν ἀφιέρωνες ἔστω καὶ λίγη προσοχὴ στὰ ὅσα ἔχω γράψει, ἂν ἔδινες λίγη παραπάνω σημασία ἀπὸ ὅτι σὲ μιὰ συνταγὴ γιὰ πιλάφι ( ποὺ εἶναι καὶ εὔκολο), τὴ θέση μου γιὰ τὸ μακεδονικό, καὶ ὄχι ἁπλὰ γιὰ τὴν ὀνομασία, θὰ τὴν ἔβλεπες στὸ δεύτερο μὲρος τῆς προηγούμενης ἀνάρτησής μου Ἡ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ.
  6) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ σκέτο γραμμένο ὑποχρεωτικὰ στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. Erga omnes…Καὶ ὑποχρεωτικὴ γλῶσσα μαζὺ μὲ τὴν σλάβικη, τὴν ἑλληνικὴ. Αὐτὰ τὰ δύο. Ἀλλαγὲς στὸ σύνταγμα δὲν μὲ ἐνδιαφέρουν. Καὶ μὴ μοῦ πεῖς τἰ θὰ γίνει ἄν δὲν τὸ δεχτοῦνε γιατὶ θὰ χάσω τὴν ὑπομονὴ μου….

  ReplyDelete
 24. 1) Ἄν κάνετε κε Σπυρόπουλε τὸν κόπο νὰ πᾶτε στὸ ἱστολόγιό σας, θὰ δῆτε καὶ μὲ βάση τὴν ὥρα ὑποβολῆς τῶν σχολίων, πρῶτα σὲ σᾶς ἔθιξα τὸ θέμα γιατὶ γίνεται τόσο νταβαντοῦρι δίχως νὰ τοποθετοῦνται οἱ καὶ καλὰ διαφωνοῦντες 2) Τὴν ἔννοια τῆς πατρίδος τὴν θεωρῶ ἁπλὸ ἄλλοθι γιὰ τὴν ἄρση τοῦ οὔ φονεύσηις καὶ ἄνευ περαιτέρω ὑποστάσεως 3) τὸ ὅλο τσίρκουλο ποὺ στήνεται εἶναι ἐπειδὴ τὸ μωρὸ τὤχουμε ὑποσχεθῆι στὸν θεῖο Σὰμ καὶ κάνουμε τοὺς οὑρακοτάγκους γιὰ νὰ διώξουμε ἄλλους ἐπίδοξους νονούς 4) ὁ Μίκης ἁπὸ τότε ποὺ τὸν ξέρω στὸ σχολεῖο σὰν έθνικὸ ὰρχηγέτη χρησιμεύει γιὰ τὸ 2 καὶ ἄν ἑσεῖς τὴν ἁνθρώπινη ζωὴ τὴν θεωρεῖτε κουραφέξαλα, δικαίωμά σας, άλλὰ γιὰ μένα εἶναι ἡ σχετικοποίηση τῆς ἁξίας της ἡ κάθε δημόσια δήλωση τοῦ κου Θεοδωράκη ἐδῶι καὶ πάρα πολὺν καιρό. Αὺτὴ εἶναι ἡ δική μου ἁνάγνωση τῆς ὁμιλίας του στὸ συλλαλητήριο καὶ καθόλου τὸ σπάσιμο τῆς λογοκρισίας, πολὺ πέρισσότερο δὲ ἡ έπιβολή της. Ἑλπίζω νὰ κάλυψα καὶ τοὺς δύο σας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. α) δὲν εἶναι ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ κουραφέξαλα, σοῦ εἶπα ὅτι γιὰ τὸ ἐρῶτημα τῆς ὀνομασίας εἶναι μαζὺ μὲ τὰ ὑπόλοιπα "σάλτσα"
   β) στὀ ἱστολόγιό μου μὲ ρώτησες σκέτα τὶ προτείνει ὁ Μίκης γιὰ τὸ ὄνομα ( λὲς καὶ εἶμαι γραμματέας του...). Ἐδῶ ἀπηύθυνες τὸ ἴδιο ἐρώτημα σὲ μένα, καὶ σὲ ρώτησα γιατὶ δὲν μὲ ρώτησες στὀ ἱστολόγιό μου. Ἄλογο τὸ ἕνα μουλάρι τὸ ἄλλο...μὴ τὰ μπλέκεις...

   Δὲ μὲ κάλυψες ...ἀλλὰ πλέον δὲ θέλω ...

   Delete
  2. τὸ ἐρῶτημα τῆς ὀνομασίας εἶναι μαζὺ μὲ τὰ ὑπόλοιπα "σάλτσα"
   κατὰ τὴν γνώμη μου δὲν εἶναι καθόλου "σάλτσα", εἶναι ΤΟ θέμα, ἁντίστοιχο τῆς ἑθνικῆς κυβερνήσεως τὸ 1944 καὶ τῶν ἑκλογῶν τοῦ 1946. Καὶ πάει νὰ περάσηι ὲρήμην τοῦ λαοῦ, διὰ ὕποπτων πολιτικῶν σχηματισμῶν. Μάλιστα, εἶναι ἁπὸ τὰ σπάνια σημεῖα ποὺ τὸ ὰτομικὸ περνάει ἁπὸ τὸ πολιτικό, πραγματικὸ ἑθνικὸ ζήτημα. Καταλαβαίνετε λοιπὸν γιατὶ κάνω σὰν μουρλός, πέρα ὰπὸ τὴν συνηθισμένη μου ὑστερία βεβαίως,ἄν αὑτὰ μποροῦν νὰ διαχωριστοῦν.

   Delete
  3. Ἄλλη μιὰ φορὰ ποὺ, γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο - δὲν μ' ἐνδιαφέρει ποιὸ - ἄλλα γράφω, τὰ μισὰ διαβάζεις, καὶ τὰ μισὰ ἀπ'αὐτὰ καταλαβαίνεις....

   "..δὲν εἶναι ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ κουραφέξαλα, σοῦ εἶπα ὅτι γιὰ τὸ ἐρῶτημα τῆς ὀνομασίας εἶναι μαζὺ μὲ τὰ ὑπόλοιπα "σάλτσα"..."

   καὶ πιὸ πρὶν γράφω

   "Αὐτὰ ποὺ γράφεις γιὰ νὰ δικαιολογήσεις τὸ ἐρώτημά σου, δηλαδὴ γιὰ τά προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ ἑλληνισμὸς , τὴν ἀνθρώπινη ζωή, καὶ τὴν ἔννοια τῆς πατρίδος, εἶναι σάλτσες ἀχρείαστες…"

   καὶ ἐσὺ κατάλαβες ὅτι τὸ ἐρώτημα τὴς ὀνομασίας ποὺ ἐσὺ ἔθεσες ἐννοῶ σάν σάλτσα, ἐνῷ ἐννοῶ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα σὲ σχέση μὲ τὸ κύριο ἐρώτημα σου. Γιατὶ; Γιατὶ δὲν δίνεις προσοχὴ τὶ γράφει ὁ ἄλλος, δὲν βλέπεις τίποτε ἄλλο ἀλλὰ μόνο αὐτὀ ποὺ θές ( ἤ δὲ θὲς ) νά δεῖς

   ΤΕΡΜΑ ...ΠΑΡΑΔΙΝΟΜΑΙ ... ΣΚΑΣ ΓΑΪΔΑΡΟ

   Delete
 25. Κωσταντῆ γράφεις, "ὁ Μίκης ἁπὸ τότε ποὺ τὸν ξέρω στὸ σχολεῖο".Ἐγὼ σὲ γνωρίζω ὡς νέο παιδὶ καὶ ὁ Μίκης ἐγεννήθη τὸ 1925 καὶ εἶναι 93 ἐτῶν! Μᾶλλον μᾶς τρολλάρεις.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν εννοεί ότι πήγαιναν στο ίδιο σχολέιο Καθηγητά αλλά ότι ως μορφή τον γνώρισε εκεί λόγω 17ης Νοέμβρη.

   Delete
 26. Tὸν εἴχαμε σὲ ὅλες τὶς ἑθνικὲς ἑπετείους ἁλλὰ καὶ πρὶν κἄν πάω σχολεῖο μοῦ σηκωνόταν ἡ τρίχα μὲ τὸ τί ὡραία ποὺ εἶναι ἡ ἁγάπη μου...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μαζί με την κεφάλα του Σβορώνου...

   Delete
 27. ...μάλιστα, νόμιζα πὼς τὸ κοριτσάκι ἦταν ὲκεῖνο ποὺ ἔλεγε -κανεὶς δὲν ἤξερε πὼε εἶναι τόσο ὡραῖα (στὸν φοῦρνο). Γιατὶ μοῦ εἶχαν πῆι πὼς τὸ τραγοῦδι εἶναι γιὰ τὰ παιδάκια ποὺ τὰ βάζανε στὸν φοῦρνο καὶ τὰ καίγανε. Καὶ ὅτι μιλοῦσε ἡ ψυχὴ τοῦ κοριτσιοῦ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ;;;;;;;;;

   Σε τί οικογένεια μεγάλωσες ρε φίλε;

   Delete
  2. Νομίζω, πεισματικὰ ἁνομολόγητα ἀκραῖα χριστιανική.

   Delete
 28. Πάντως η στήριξη και η αβάντα στον Θεοδωράκη, πέραν του υπερβολικού της χαρακτήρα για ένα απλό όργανο ερεθίσεως/εξάμπψεως των μαζών, αποτελεί νεκρανάσταση προτύπων του 1973 και συνεπώς απαρχαιωμένα.

  Τολμώ να πω ότι ο κύριος Θεοδωράκης αποτελεί ένα πρώτης τάξεως ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ τύπου κόκας, τίποτα παραπάνω. Απλά μία λαϊκιστική ντόπα με μηδενική σκέψη, οργάνωση και πλάνο. Εξ΄ου και χρησιμοποιήθη πάντοτε από όλες τις λαϊκιστικές δυνάμεις στην Ελλάδα ως ένεση ντοπαμίνης για το πλήθος ώστε να οδηγηθεί στο νούμερο 2 του Κωσταντή. Αλλά η επόμενη μέρα όταν λήξει η ντόπα γράφει "Εθνική Καταστροφή" και κατοχή του 37% της Κύπρου...

  ReplyDelete
 29. Δηλαδή για να το κλείσω γιατί ξέρω θα φάω βρίσιμο, όταν ανάβεις την τρέλα σε έναν Λαό οφελιλεις να διαθέτεις την διορατικότητα ενός Χίτλερ.

  Όχι να μην μπορείς να διαχειριστείς το έργο σου, όπως εσύ Θεοδωράκη το 1973 και να καλείς τότε όλο το σκυλολόι των αστών και βουλευτων σαν τον Καραμανλή, όντας ανήμπορος να διαχειριστείς την τρέλα που ξύπνησες. Αυτό μόνο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κατ εμε ο Χιτλερ καλος ρητορας ,λαοφιλης, συμπαθουσε αυτη την κουκιδα στο χαρτη που λεγεται Ελλας, απεριοριστα σεβοταν το ελληνικο πνευμα... αλλα στην πολιτικη δε τα καταφερε. Διοτι αυτο που επιδιωξε να δημιουργησει ηταν αδυνατο να σταθει, εστω και αν προσπαθησε να χρησιμοποιησει τα "καλυτερα" υλικα.Οπως γραφει ο κυριος καθηγητης οι αυτοκρατοριες ειναι αδυνατο να υπαρξουν οταν κυριαρχησει το εθνικο-εθνικιστικο στοιχειο.

   Delete
  2. Μόνον που ο Χίτλερ δεν υπήρξε Εθνικιστής αλλά φυλετιστής.

   Όπως και εγώ άλλωστε αν και ασπάζομαι τον πολιτισμικό Εθνικισμό αλλά όχι εκείνον που τσουβαλιάζει τον κάθε κάφρο με τον κάθε Άριστο χάριν του ποπόλου σε σόου σαν αυτό της περασμένης Κυριακής.

   Delete
  3. Τον Χίτλερ πήγε πίσω η Ελληνική επιχείρηση και ο χειμώνας της Ρωσίας.

   Επίσης η πανέξυπνη Φασιστική στροφή του Στάλιν προς τον Εθνικομπολσεβικιστικό Εθνικισμό το 1942 στο Στάλινγκραντ κσι την Μόσχα.

   Ίσα-ίσα ήτο άσσος στην πολιτική αλλά απέτυχε στρατιωτικά.

   Delete
  4. Ανοιξε πολλα μετωπα. Καλώς κρατικοποίησε το χρέος το 1939 δλδ τα δανεια για την ανοικοδομηση της Γερμανιας, μεγάλη μαγκιά , αυτη τη διαολοεπιθεση στη Σοβιετικη Ενωση τι την ηθελε.Τοσο καημο είχε τα πετρελαια του Καυκάσου...

   Delete
 30. Nὰ σᾶς ῥωτήσω καὶ συγγνώμη ἄν τὸ παράκανα. Τὸ συλλαλητήριο στὸ Σύνταγμα δὲν ἦταν καθαρόαιμη φασιστικὴ συγκέντρωση;

  ReplyDelete
 31. Τόσο διορατικός ο Χιτλερ.. Αφού να φανταστείς ζει ακόμα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Είπε ένας απόλυτος τίποτε στο Γραικυλιστάν...

   Παρακαλώ τους ιστορικούς και τον Καθηγητή ως ιστορικό να μην ξεχάσει να σημειώσει την φοβερά αυτή ρήση ενός μπλε ανωνύμου αβατάριου.

   Υ.Γ. Και να νικούσε ρε teneque πάλι θα είχε σήμερον αποβιώσει!

   Delete
  2. το θέμα έταιρε teneque είναι πως τελείωσε, και όχι αν τελείωσε. Πόσες ψυχές πήρε στο λαιμό του ο γερμανοχασάπης, κατά πόσο βασάνισε ανθρώπους με αρρωστημένους τρόπους ( βλέπε Κατσούλας που λέγαμε και τις προάλλες). Αν τώρα είπε και καμιά σωστή κουβέντα αναρωτιέμαι κατά πόσο αυτό τον κάνει ημίθεο στα μάτια κάποιων αβαταρωλάγνων...

   ΥΓ 1: έχω απαντήσει επώνυμα οπότε ανώνυμος είσαι εσύ που κρύβεσαι πίσω από ένα αβάταρ 1Χ1cm.

   Επίσης ο κ. καθηγητής δεν έχει αβάταρ άλλα δεν είδα να πειράζει αυο κανέναν.

   ΥΓ 2: Αναρωτιέμαι πως το λογικό σχήμα αντιπάθεια προς τον Χιτλερ=γραικύλος θα φαινόταν σε κάποιες αιώνιες πνευματικές μορφές όπως ο Αγιος Χρυσόστομος, ο Μέγας Αντώνιος, ο Άγιος Νεκτάριος κτλ.
   Θανάσης Κωνσταντινίδης

   Delete
 32. Πρῶτα πρῶτα οἱ στίχοι τοῦ τραγουδιοῦ ἀπὸ τὸ Μαουτχάουζεν εἶναι τοῦ Ἰ. Καμπανέλλη δὲν εἶναι τοῦ Μίκη...

  Καὶ ἐπειδὴ σοῦ λέγαν Κωνσταντῆ τέτοιες βλακεῖες γιὰ κορίτσια σὲ φούρνους, θὰ τὴν πληρώσουμε ἐμεῖς; Στὸ ἔχω ξαναπεῖ καὶ παληότερα. Ἐσὺ κάνεις τὸ λάθος ποὺ τὀν βλέπεις τὸν Μίκη σὰν ἡγέτη. Ἐσὺ μὲ ὅτι γράφεις τὸν "θέλεις" γιὰ ἡγέτη. Καὶ τὸ δελτίο καιροῦ νὰ τὸν βάλουν νὰ πῆ ἐσὺ τὰ ἴδια θὰ γράψης...

  ReplyDelete
  Replies
  1. 1. Nὰ μοῦ τὸ λέγατε τότε ποὺ ἤμουν 5χρονο 2. Ἄμ δὲν τὸν βάζουν στὴν ΕΜΥ τὸν βάζουν μιὰ ζωὴ στὸ ἔκτακτο δελτίον θυέλλης.

   Delete
 33. Πάντως Κωνσταντῆ εἶσαι φοβερὸς στὸ νὰ καπελώνεις συζητήσεις καὶ νὰ ἐπιβάλεις θέματα ἄσχετα ( σὲ σχέση μέ τὶς δικὲς μου τουλάχιστον ἀναφορὲς καὶ σχόλια). Ἀκόμα δὲν κατάλαβες ἤ κάνεις ὅτι δὲν κατάλαβες ὅτι δὲν ἀσχολήθηκα μὲ τὸν Θεοδωράκη σὰν προσωπικὸτητα, τὴν παρουσία του, τὸ ἔργο ἤ τὸν ρόλο του. Ἁπλὰ πῆρα ἀφορμὴ ἀπὸ ἕνα γεγονὸς γιὰ νὰ γράψω κάτι ἄλλο ( ἐλευθερία ἔκφρασης). Ἄν λοπὸν ἐσὺ θὲς, καὶ δικαίωμὰ σου, νὰ γράψης γιὰ τὸν ρόλο τοῦ Μίκη, νὰ ἀναλύσης τὶ ἀντιπροσωπεύει ἤ ὁτιδήποτε ἄλλο θὲς, τότε νὰ μὴν πατᾶς στὰ σχόλιά μου, καὶ τὰ ποδοπατᾶς, γιὰ νὰ κάνεις κάτι τέτοιο...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σᾶς ἑξήγησα πιστεύω ἐπαρκῶς ὅτι θεωρῶ τὸ συλλαλητήριο μὲ τὸν Μίκη καπέλωμα τῆς ἐλεύθερης ἔκφρασης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ σὲ σχέση μὲ τὸ Μακεδονικό. Ἄν δὲν θέλετε νὰ τὸ καταλάβετε δικαίωμά σας.

   Delete
  2. Ἄντε πάλι! Γιατὶ εἶσαι ἱδρωμένος βλάχε μου; - Μὲ ζουρλὸ κουβέντιαζα!!!

   Πῶς δέν τὸ κατάλαβα...καὶ ἔνδιαφέρον ἔχει ἡ θέση σου καὶ τὴν σκέφτομαι. Ἄς ποὺμε τὶ σημαίνει " θέληση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ" ἤ κάθε λαοῦ, θὰ τὸ προσδιόριζα ἔχοντας διαβάσει καὶ τὰ περὶ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ τοῦ Εὐαγγέλου Λεμπέση. Ὅπως βλέπεις ἐμένα μὲ ἀπασχολοῦν οἱ θέσεις τῶν ἄλλων, καὶ στὸ ἱστολόγιο μου σοῦ ἀπάντησα, καὶ ἐδῶ γιὰ τὴν ὀνομασία, καὶ ἄς θεωρῶ τὸν τρόπο ποὺ συζητᾶς ὡς καπέλωμα. Ἐσὺ ὅμως ἐπειδὴ εἶσαι ἐγωπαθὴς, θὰ ἀσχοληθῆς ΜΟΝΟ μὲ τὸ νὰ ἐπιβάλλεις τὴν δικιὰ σου ἀτζέντα.

   Ἐγὼ ἔχω γράψει κάτι ἄλλο - σχετικὰ μὲ τὴν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης σὲ καθεστὼς ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων - ἀνάπτυξε τὴ θέση σου ἀνεξάρτητα, μὴ ποδοπατᾶς ( ὡς συνήθως) τὸ θέμα τοῦ ἄλλου...

   Delete
  3. Ἐντάξει, κύριε Σπῦρο μου, τὸ ὑπόσχομαι, δὲν κάνω πλάκα.

   Delete
 34. "Οφείλω στην ιστορική αλήθεια να πραγματοποιήσω διάκριση μεταξύ του γραικικού (Griechisch) λαού και εκείνης της ολιγάριθμης καταστροφικής ηγεσίας, η οποία, εμπνευσμένη από έναν αγγλόδουλο βασιλιά, είχε κατά νου λιγότερο τα πραγματικά καθήκοντα της πολιτικής ηγεσίας στο γραικικό κράτος απ΄ ότι την εξυπηρέτηση των σκοπών της βρετανικής πολεμικής πολιτικής."

  Αδόλφος Χίτλερ

  Αλήθεια μπορεί κάποιος σοβαρά σήμερα με βάση τα κρατικά αρχεία (όλων των εμπλεκομένων) και τα επακολουθήσαντα γεγονότα να αμφισβητήσει την διάκριση αυτή του Χίτλερ;

  Και γιατί οι σημερινοί θαυμαστές του Χίτλερ δεν μπορούν να κάμουν την (ορθή) διάκριση αυτή, στην οποίαν προέβη δημοσίως ο ίδιος ο Αδόλφος Χίτλερ;

  Γιατί πάλι δεν γίνεται η ορθή αυτή διάκρισις μεταξύ της σοβιετόδουλης (όχι μόνον πολιτικής) ηγεσίας της αριστεράς και του τμήματος εκείνου του γραικικού λαού που ηγωνίσθη με πάθος και ορμή και σθένος για τα (όποια) ιδανικά του και κατηγορούνται συλλήβδην όλοι οι αριστεροί (από τους δεξιούς) ως ΕΑΜοβούλγαροι, ληστοσυμμορίτες και κατσαπλιάδες ακόμα και σήμερα;

  Και γιατί δεν γίνεται η αυτή διάκριση μεταξύ (ολοκλήρου) της αγγλόδουλης και αμερικανόδουλης ηγεσίας της δεξιάς και του κέντρου αλλά κατηγορούνται συλλήβδην (από τους αριστερούς) οι δεξιοί και οι κεντρώοι Γραικοί ως φασίστες και γερμανοτσολιάδες;

  Μήπως γιατί και η σημερινή γραικοφραγκική και ουρωγραικική ολιγάριθμη (όχι μόνον πολιτική) ηγεσία της (αυταρχικής ή της παρλεμεντικής) δεξιάς, του σοσιαλπαρλεμεντικού κέντρου και (όλων των εκφάνσεων) της αριστεράς και οι συγκατανευσιφάγοι της, έχουν κατά νου λιγότερο τα πραγματικά καθήκοντα της ηγεσίας στο γραικικό κράτος απ΄ ότι την εξυπηρέτηση των σκοπών της όποιας ξένης (Αμερικάνικης, Αλαμανικής, Φράγκικης, Ρώσσικης, ή άλλης) πολιτικής με την οποίαν συναρτώνται;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έτσι είναι όπως τα λες Ρωμηέ και χαίρομαι που άρχισες να γράφεις σχόλια ουσιώδη και όχι βλακώδη εριστικά όπως έκανες παλιά.

   Delete
 35. Διότι τυγχάνει κε Ῥωμηὲ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς νὰ ἔχει χρστιανικὲς ἑκκλησίες, ὁ ἱδρυτὴς τῆς Θρησκείας του νὰ λέει οὑ φονεύσηις καὶ μὴν ἁντιστέκεσαι στὸν ἑχθρό σου, καὶ ἡ κάθε ἡγεσία νὰ πρέπει νὰ ἑφευρίσκει διαφορετικὰ προσχήματα προκειμένου νὰ τὸν πείσηι νὰ παραβῆι τὰ θρησκευτικά του καθήκοντα. Αὐτὸ λέω ἐγὼ καὶ ἄς σᾶς ἀπαντήσουν καὶ οἱ ὑπόλοιποι γιὰ νὰ μὴν καπελώσω πλέον καμιὰ συζήτηση.

  ReplyDelete
 36. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ

  1) Ὁ Βαγγέλης Βενιζέλος, ὁ πραξικοπηματίας τῆς συνταγματικῆς ἐκτροπῆς ποὺ χρησιμοποιεῖ τὸ μαγειρεμἐνο Σύνταγμα γιὰ νὰ καλύψῃ τὴν ἀτιμωρησία τῶν ἐνόχων βουλευτῶν καὶ ὑπουργῶν καὶ ἀντιτίθεται στὰ δημοψηφίσματα ποὺ ἐκφράζουν τὴν λαοκρατία.
  2) Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, Ἰοῦδας τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη καὶ ἐγκληματίας τοῦ ἐπαναστατημένου λαοῦ ποὺ ἐφυλάκισε τὸν ἡγέτη τοῦ τρίτου κόμματος τῆς Βουλῆς, τὸν Μιχαλολιᾶκο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ ἦτο παρὼν ὡς κατάσκοπος, στὴν λαοθάλασσα τοῦ Συντάγματος γιὰ τὸ Μακεδονικό, ὅπου ὑπὸ τὸν λαϊκὸ βάρδο Μίκη, ΚΚΕ καὶ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀντετάχθησαν στὸ ΝΑΤΟ καὶ τὴν ΕΕ.
  3) Ὁ Κώστας Σημίτης, σκουλήκι κατεδαφιστοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, μπιμπικανθρώπου τοῦ Χρηματιστηρίου, γλοιώδους σαλίγκαρου τῆς ἑλληνικῆς παρακμῆς, φάντασμα τοῦ Σπύρου Γκοτζαμάνη (1928-1993) ποὺ περιφέρεται ὡς πρώην ὁδηγὸς ἐγκληματικοῦ τρικύκλου τὶς νύκτες στὰ σοκάκια τοῦ Κολωνακίου προσπαθῶντας νὰ περάσῃ ἀπαρατήρητος ἀπὸ τὸν λαό.
  Πότε θὰ ἐξαφανιστοῦν καὶ οἱ τρεῖς τους ὡς ἕνα κακὸ ὄνειρο ποὺ καταδιώκει τὸν ἑλληνισμό;
  Δημήτρης Κιτσίκης

  Ὁ ὑπόκοσμος τοῦ καπιταλισμοῦ: Ἀπὸ ἀριστερά, Μήτσου, Ἐμμανουϊλίδης,Φωκᾶς, Γκοτζαμάνης

  Φωτογραφία του Dimitri Kitsikis.

  ReplyDelete
  Replies
  1. τώρα ὁ Μιχαλολιάκος μάρτυρας λαϊκός ....μωρέ Δημήτρη .....

   Delete
  2. Το δημοσιεύω κύριε καθηγητά με την πηγή του.

   Delete
 37. Βλέπε τὴν φωτογραφία στὸν λογαριασμό μου τοῦ facebook. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 38. Πολλοὶ συμπατριῶτες μας ἰσχυρίζονται ὅτι θέλουν καὶ ξέρουν νὰ γράψουν πολυτονικὰ ἀλλὰ φταίει ὁ ὑπολογιστής τους, ἐνῷ εἶναι γνωστὸ στοὺς πάντες ὅτι ἠμπορεῖς νὰ γράψῃς πολυτονικὰ μὲ ὁποιονδήποτε ὑπολογιστή.
  Συνεπῶς, τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ὁ ὑπολογιστής, εἶναι ὁ ἕλλην χειριστὴς τοῦ ὑπολογιστοῦ ποὺ ὡς ἕλλην "τρέχει καὶ δὲν φθάνει", βιάζεται χωρὶς νὰ ξέρῃ ποὺ πάει, γι'αὐτὸ καὶ πάντα ἀποτυγχάνει ἐκτὸς καὶ ἐγκατασταθῇ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ μάθῃ ἀπὸ πειθαρχία.Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὸ διάβασμα. Διαβάζει στὰ γρήγορα, σκαμπάζει τὰ μισὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ διαβάζει καὶ οἰκοδομεῖ ὁλόκληρα κατεβατὰ βασισμένος σὲ αὐτὰ ποὺ νομίζει ὅτι ἐδιάβασε.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 39. THE ENCIRCLEMENT OF CHINA BY THE USA

  The reunification of the Koreas at the Winter Olympics is President Trump's sole success in his effort to isolate social-democratic China. National-Socialist North Korea will become the best ally of the USA as never Trump wanted really to confront North Korea with war but on the contrary make Kim Jong Un his best ally.This proves the superior skills of the present US president as compared to the poor diplomatic skills of his adversaries Obama and Hillary Clinton, in the pursuit of the planetarian civil war between the two fractions of world capitalism.Dimitri Kitsikis

  ReplyDelete
 40. Τὸ παραπάνω ἀγγλικό μου σχόλιο εἶναι ἀπὸ τὸ σημερινό λογαριασμό μου στὸ facebook.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 41. Στὴν φιλολογία, μαθαίνουμε ὅτι κανένα κείμενο δὲν ἔχει αὐτάρκεια, καὶ ἡ ἐκκλησία ἀκόμη τὀ δέχεται αὐτὸ γιὰ τὴν Ἁγία Γραφή.Στὴν θεατρολογία μαθαίνουμε ὅτι τὸ κείμενο ποὺ παρίσταται εἷναι διπλὰ μὴ αὔταρκες, ὑπάρχουν δηλαδὴ δύο κείμενα. Ὁ κος Σπῦρος μοῦ λέει ὅτι παραποιῶ καὶ παραβλέπω τὸ πρῶτο καὶ ἑγὼ τοῦ λέω ὅτι τὸ πρῶτο εἶναι λάθος, διότι παραβλέπει τὸ δεύτερο, καὶ ἔτσι συμμετέχει στὴν παράσταση. Ἐγὼ σὰν θεατρολόγος κρίνω τὴν παράσταση, ὄχι τὰ ἐπιμέρους κείμενα τῶν ὁμιλητῶν.

  Γιατὶ εἷναι ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ καὶ ὄχι πανηγύρι; Διότι ἡ ἐκκλησία δίστασε ἅν πρέπει νὰ παραβρεθοῦν ἤ ὄχι κληρικοί, ἀκριβῶς ὅπως περιγράφει ἕνα βιβλίο γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ Καβάφης εἶχε γράψηι κριτική, ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ νομίζω, ὑπάρχει στὸ διαδίκτυο. Ἅν ἐγὼ μετατοπίζω τὸ κέντρο βάρους τῆς συζήτησης εἶναι ἀκριβῶς ἐπειδὴ σκλαβιὰ εἶναι ἡ συγκέντρωση. Ἡ σκλαβιὰ ὑπάρχει καὶ στὸ δεξιὸ πανηγῦρι μὲ τὰ κομμένα κεφάλια τῶν κατσαπλιάδων καὶ στοὺς σιδερωμένους καἰ γραββατωμένους ἰνστρούχτορες τοῦ κόμματους ποὺ ζηλεύουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Δὲν γουστάρω συμφιλιωτικοὺς λόγους, διότι ἡ συμφιλίωση σφραγίζεται πάντοτε μὲ τὸ αἷμα τοῦ κορόιδου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καὶ ἐγὼ σοῦ λέω τὸτε ὅτι τὸ δεύτερο εἶναι λάθος γιατὶ παραβλέπει τὸ πρῶτο...Ἄσε τὶ θὰ γίνει ἄν ὑπολογίσω, τὸ τρίτο , τὸ τέταρτο καὶ τὸ πέμπτο...

   Δὲν κάνω πλάκα, μιλάω σοβαρὰ...μπορῶ νὰ βρῶ καὶ πεντηκοστὸ...

   Delete
  2. ἔχετε δίκιο, ο.κ., τὸ παραδέχομαι.

   Delete
 42. ...κατὰ τὴν γνώμη μου ὁ κος Θεοδωράκης ἔκανε στὸ λόγο του αὑτὸ ποὺ κάνει μιὰ ζωή, τὸν προσάρμοσε στὸ ἁκροατήριό του, γιὰ αὑτὸ ἡ ἑκκλησία ἦταν κατὰ τοῦ θεάτρου, καὶ πιστεύω πῳς καὶ στὴν μουσική του ἔκανε τὸ ἴδιο, μιὰ ζωή, καὶ πιστεύω ἑπίσης πὼς μόνο μὲ θεατρικὰ κριτήρια μπορεῖ νὰ ἁντιμετωπισθῆι τὸ ἔργο του διότι ἡ ἔννοια τῆς Πατρίδος (ἅσε δὲ τοῦ λαοῦ) εἶναι τσίρκο Μεντράνο καὶ δὲν ὑπῆρχε θέατρο στὴν λεγομένη Ἐνδιάμεση περιοχὴ μέχρι τὸ 1821, ἁκριβῶς διότι ἁπουσίαζαν οἱ ἔννοιες τοῦ λαοῦ καὶ τῆς Ἑλλάδος.

  ReplyDelete
 43. ...λέω δηλαδὴ - καὶ ἁναγνωρίζω ὅτι πρέπει νὰ τὰ λέω καλύτερα - ότι ἡ ἔννοια τοῦ λαοῦ στὰ ἁστικὰ κράτη εἶναι ἕνα εἴδος δήλωσης ἁποκύρηξης τοῦ κομμουνισμοῦ μετὰ τῶν παραφυάδων αὑτοῦ. Μιλῶντας γιὰ λαὸ καὶ γιὰ Ἑλλάδα εἶναι σὰν νὰ βγαίνεις στὴν Ἑκκλησία μέσα καὶ νὰ ἁναγνωρίζεις δημοσίως τὴν μετάνοιά σου ποὺ παρεσύρθης ὑπὸ τοῦ ἁθέου κομμουνισμοῦ. Ταυτόχρονα δὲ ὁ Πατριάρχης σου, στὴν Βασιλεύουσα, εὐλογεῖ τὸ ἀσκέρι τοῦ Σουλτάνου ποὺ πάει νὰ ὑποτάξηι τὸν ἑχθρὸ τῶν Ῥωμαίων.

  Η ἔννοια τοῦ λαοῦ λοιπὸν εἶναι σὲ μᾶς διπλή. Σὲ πρώτη φάση φαίνεται νὰ ἁνήκει στὸ ἔνδοξο 21. Κοιτῶντας ὅμως λίγο καλύτερα βλέπεις πὼς εἶναι κάτι ἄλλο. Ἄν εἴμαστε τοῦ 21 γιατὶ να μὴν χαιρόμαστε ποὺ δύο λαοί, Κοῦρδοι καὶ Σκοπιανοί, θέλουν τὴν ἀνεξαρτησία τους; Καὶ γιατὶ δὲν παραχωροῦμε στὴν ἑκκλησία τῶν Σκοπίων τὸ αὑτοκέφαλό της;

  Ἴσως διότι κάτι ἄλλο μᾶς πονάει, κάτι πολὺ βαθύτερο, μιὰ προδοσία ποὺ κάναμε καὶ μοιάζει τοῦ Πέτρου ποὺ πρὶν λαλήσηι ἀλέκτωρ τρὶς τρεῖς φορὲς ἐπρόδωσε τὸν Κύριο. Καὶ γιατὶ τὸν πρόδωσε; Διότι ΔΕΝ ΜΑΡΤΥΡΗΣΕ ΥΠΕΡ ΑΥΤΟΥ. Γιὰ αὐτὸ τὰ ἔβαλα μὲ τὸν κο Θεοδωράκη.

  ReplyDelete
 44. ...ὁ κος Θεοδωράκης εἶχε μιὰ πολὺ καλὴ ἰδέα ποὺ προέρχεται ἁπὸ τὸν Σικελιανό, νὰ γίνηι ἡ Ἑλλάδα το πολιτιστικὸ κέντρο τῆς ἁνθρωπότητος χάρη στὴν Δελφικὴ Ἱδέα. Αὐτὸ εἶναι μέγιστο σφάλμα, διότι η Δελφικὴ Ἱδέα θὰ ἦτο τὸ σύνθημα τῆς Διεθνοῦς Μπουρζουαζίας. Πρέπει νὰ γίνηι ἡ Παγκόσμια Ἱερουσαλήμ. Καὶ εἶμαι βαθύτατα πεπεισμένος πὼς αὐτὸ και τὸ θέλει καὶ τὸ νιώθει ὁ ἑλληνικὸς λαός καὶ ὅτι φοβᾶται πὼς χάνοντας τὸ νεοκλασσικὸ ἑπίχρισμα θὰ χάσηι τὸ ψυγεῖο, τὸ ΙΧ, τὴν δουλειά του κ.λπ. κ.λπ. Εἶναι ἁναφαίρετο δικαίωμά του νὰ το φοβᾶται καὶ ὑποχρέωση τῶν πιστῶν νὰ μὴν φοβοῦνται τὸν λαό.

  ReplyDelete
 45. ...ἐὰν ὁ λεγόμενος ἑλληνισμός, ποὺ δὲν εἶναι σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο παρὰ ὁ ἐπεκτατισμὸς τῆς ἐννοίας τῆς Πατρίδος, ποὺ δὲν εἶναι παρὰ μιὰ καπιταλιστικὴ ἐπιχείρηση, συνεχίσει νὰ κατέχει τὴν χώρα ποὺ κατέχει ὡς ἑλληνισμός, τότε θὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ κάτι παρόμοιο μὲ τὴν Κυπριακὴ τραγωιδία. Ἐκεῖ τὰ πράγματα δὲν εἶναι τόσο περίπλοκα. Ἔχεις πληθυσμοὺς ποὺ σὲ περιβάλλον αὐτοκρατορικὸ συζοῦν, καὶ σὲ περιβάλλον ἐθνικὸ εἶτε ὁμογενοποιοῦνται ὑποτασσόμενοι στὴν ἐπιχείρηση Πατρὶς εἴτε ἐξοβελίζονται. Ἑμεῖς ἔχουμε τοὺς μουσουλμάνους τῆς Θράκης. Τοὺς μετανάστες, ὁ Ἀλβανὸς πρόεδρος ξεφούρνισε τοὺς Τσάμηδες, τὸ Κυπριακὸ ποὺ εἶναι ἄλυτο. Ἄς ξεκαθαρίσουμε λοιπὸν ποιὰ εἶναι ἡ πατρίδα ποὺ μέσα ἁπὸ αὐτὴν ἀγαπᾶμε τὶς ἄλλες, ποὺ εἶπε ὁ κος Θεοδωράκης τὸν ὁποῖο παίρνω πολὺ στὰ σοβαρά.

  Ἄν εἶναι ἡ ἑδαφική μας ἁκεραιότητα, ζήτω ποὺ καήκαμε. Δὲν μπορεῖς νὰ ἁγαπᾶς ἕναν φράχτη! Ἄν εἶναι τὸ Παπαρρηγοπούλειο σχῆμα τῆς γραμμικῆς καταγωγῆς ἀπὸ τὸν Θεμιστοκλέα, πάλι καήκαμε διότι χίλιες ἀποδείξεις ὑπάρχουν περὶ τοῦ ἀντιθέτου. Ἀκόμα καὶ οἱ Σλάβοι μπορεῖ νὰ εἶχαν προγόνους τοὺς Θράκες (καὶ αὑτοὶ ἦταν προμηθευτὲς σκλάβων). Ἄν εἶναι ἡ ἐκκλησία -τί θὰ γίνηι μὲ τοὺς μουσουλμάνους, μὲ τοὺς Ἑβραίους; Ἡ ἔννοια τοῦ λαοῦ εἶναι λοιπὸν προβληματική. Ἄν ἑπαναφέρουμε τὴν Αὐτοκρατορία, ἁμέσως θὰ ξεφυτρώσουν ἑκατομμύρια ἀντιμοναρχικοί. Δὲν φαίνεται εὔκολο νὰ ὁρίσουμε λαὸ δίχως θυσία κάποιας λογῆς.

  Ἑδῶι εἴμαστε λοιπὸν καὶ πρέπει νὰ κάνουμε ἅγιο ὑπὸ δοκιμὴν τὸν καγγελάριο Μέττερνιχ. Τὸ συμφέρον τῆς Πατρίδος ἐπιτάσσει νὰ δοθῆι στὰ Σκόπια ὁνομασία τέτοια ποὺ νὰ ἑγγυᾶται τὴν ἀκεραιότητα τῆς Ευρωπαϊκῆς Ἔνωσης, δηλαδὴ ἡ ὀνομασία θὰ εἶναι μιὰ διαίρεση σὲ μιὰ τούρτα ποὺ θὰ εἶναι ἡ ΕΕ. Ξέροντας ὅτι τούρτα εἶναι ἡ ΕΕ, τότε ξέρουμε πλέον τί κομμάτι νὰ κόψουμε προκειμένου νὰ μὴν κόψουμε τὸ μποῦτι μας. Αὐτὸ δὲν εἶπε ὁ Μίκης. Δηλαδὴ θέλουμε τὴν Εὐρώπη τοῦ Χἰτλερ!!!!! Ἐκείνη ποὺ πολέμησε ὁ Μίκης.

  ReplyDelete
 46. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. Κρίνω πὼς στο συλλαλητιο ὁ θεατρικὸς ἐπιχειρματίας καὶ ὁ θεατρώνης ἤθελαν τὸν κο Θεοδωράκη κονφερανσιέ, καὶ πρωταγωνιστὴ τὴν ἑκκλησία, ποὺ δὲν θέλει νὰ χάσηι τὰ ὀθωμανικὰ καὶ αὑτοκρατορικά της προνόμια, βαφτισμένα τούρκικα ἤ ἑλληνικά, ὅπως βαφτίζεται ὀψάριον τὸ μπὸν φιλέ. Ἑκείνη εἶναι ὁ πρωταγωνιστής καὶ ἀφήνω στοὺς ἑπαἴοντες τὸ ζήτημα τοῦ κατὰ πόσον ὁ κος Μίκης ὑπήχθη ἤ ἑπαναστάτησε κατὰ τῆς σιμωνίας τοῦ ἑκκλσιαστικοῦ σώματος ἤ μερίδος αὐτοῦ.

  ReplyDelete
 47. Γιατί νὰ μην φύγει ὁ Πατριάρχης ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, καὶ νὰ πάει στὴν Δυτικὴ Ἱερουσαλήμ. Καὶ νὰ κρατήσηι ἑκεῖ τον τίτλο Νέας Ῥώμης; Ἔτσι θὰ φτιάξουμε τέταρτη Ῥώμη καὶ οἱ Ῥῶσσοι θὰ μείνουν στὰ κρύα τοῦ λουτροῦ.

  ReplyDelete