Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Mar 4, 2018

410 -Τὸ ἀθιγγανικὸ ζήτημα


- Ἡ βαθυγάλανη καὶ βαθυπράσινη σημαία τῶν Ρωμανῶν μὲ τὴν ἐρυθρὰ τσάκρα-κύκλο στὴν μέση.
Ὁ ἐθνικὸς ὕμνος τοῦ Ρωμανιστάν, Ντζελέμ, τζελέμ!  στὰ ρωμανικά, ποὺ καθιερώθη μαζὶ μὲ τὴν σημαία, στὸ πρῶτο παγκόσμιο Συνέδριο τῶν Ρωμανῶν στὸ Λονδῖνο, στὶς 8 Ἀπριλίου 1971, μὲ τὴν χρηματικὴ ἐνίσχυση τῆς κυβερνήσεως τῆς Ἰνδίας καὶ παρουσίᾳ  ἀντιπροσώπων ἀπὸ τὴν Ἰνδία καὶ 20 ἄλλων χωρῶν, συνετάχθη τὸ 1969 ἀπὸ τὸν Ζάρκο Γιοβάνοβιτς. Ἑλληνικὴ ἀπόδοση Δημήτρη Κιτσίκη

                                                Τζελέμ, τζελέμ, λουνγκόνε ντρομένσα
                                                Μαλαντίλεμ μπαξτάλε Ρωμένσα
                                               
                                                Ἐταξίδευσα  σὲ ἀτελείωτους δρόμους
                                                Καὶ συνήντησα καλότυχους Ρωμανούς
                                                Ἐταξίδευσα σὲ ἀτελείωτους δρόμους
                                                Καὶ συνήντησα καλότυχους Ρωμανούς

                                                Ἐσεῖς Ρωμανοὶ κι ἐσεῖς κορίτσια, παλικάρια
                                                Ἐσεῖς Ρωμανοὶ κι ἐσεῖς κορίτσια, παλικάρια
                                                Ρωμανοὶ ἀπὸ παντοῦ φερμένοι
                                                Μὲ τὰ τσαντίρια σὲ καλότυχους δρόμους

                                                Εἶχα κι ἐγὼ κάποτε μεγάλη φαμελιά
                                                Καὶ τὴν ἔσφαξε ἡ μαύρη λεγεώνα
                                                Ἀκολούθα με, Ρωμανοὶ τοῦ κόσμου
                                                Στοὺς ἀνοικτοὺς δρόμους τῶν Ρωμανῶν

                                                Ἦλθε ἡ ὥρα, ψηλὰ τὸ κεφάλι Ρωμανέ!
                                                Μὲ τὴν δουλειὰ θὰ τὰ βγάλουμε πέρα
                                                Ἐσεῖς Ρωμανοὶ κι ἐσεῖς κορίτσια, παλικάρια
                                                Ἐσεῖς Ρωμανοὶ κι ἐσεῖς κορίτσια, παλικάρια


Ἡ Μητέρα Τερέζα, Γυφτοσκοπιανή, παραλαμβάνει δικαιωματικὰ τὸ βραβεῖο Νομπὲλ Εἰρήνης

410 - ΤΟ ΑΘΙΓΓΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Τὸν Μάϊο τοῦ 2006, ὑπὸ τὸ τίτλο, "Τὸ χιλιόχρονο πλανητικὸ μυστήριο τοῦ ἀθιγγανισμοῦ", εἶχα δημοσιεύσει στὸ περιοδικὸ Τρίτο Μάτι, μία ἐκτενῆ μελέτη γιὰ τὸ παγκόσμιο πρόβλημα τῶν Ῥωμᾶ, ποὺ ἐνεθουσίασε τὸν ἑλληνικὸ ἀθιγγανικὸ λαό. Ὅπως καὶ γιὰ τὸν Μὰρξ, μὲ τὴν μελέτη του, "Τὸ ἑβραϊκὸ ζήτημα", στόχος  μου ἦταν νὰ θέσω, χωρὶς τὴν ὑποκρισία τῶν σημερινῶν κουλτουριαραίων τοῦ Κολωνακίου, τὸ τεράστιο αὐτὸ ζήτημα ποὺ κινδυνεύει σήμερα νὰ μετατραπῇ καὶ πάλι σὲ γενοκτονία, ὅπως στὴν ἐποχὴ τοῦ Τρίτου Ῥάϊχ. Εἶχα προτείνει, ὅπως καὶ γιὰ τὸ Ἰσραήλ, νὰ εὑρεθῇ μία ἀθιγγανικὴ πατρίδα ὅπου οἱ Ῥωμᾶ θὰ ἵδρυαν ἕνα ἐθνοκράτος, μὲ τὴν σημαία τους, τὸν ἐθνικό τους ὕμνο καὶ τὴν γλῶσσα τους.Ἡ χθεσινὴ δήλωσις τοῦ βουλευτοῦ Δαβάκη στὴν Σπάρτη ἔχει μεγάλη σημασία διότι ἀντανακλᾷ τὸ γενικὸ αἴσθημα σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη ἔναντι τῶν Ῥωμᾶ ποὺ μὲ τὴν ἐπάνοδο στὴν ἐξουσία τῆς φασιστικῆς ἰδεολογίας κινδυνεύει νὰ ἐξελεχθῆ καὶ πάλι σὲ γενοκτονία. Δημήτρης Κιτσίκης)

410-Τὸ χιλιόχρονο πλανητικὸ μυστήριο τοῦ ἀθιγγανισμοῦ

 α) Ἡ σημασία τοῦ νομαδισμοῦ

Τὸ χαμηλὸ ἐπίπεδο κατανοήσεως τῶν προβλημάτων τῆς Ἱστορίας ἀπὸ τοὺς αὐτοαποκαλουμένους πολιτισμένους πολίτες τῶν πόλεων, ἀδυνατεῖ νὰ συλλάβη τὸ βασικὸ θεώρημα συγκροτήσεως πολιτισμοῦ ποὺ ὑποχρεωτικὰ συνίσταται στὴν σύνθεση, ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, τοῦ νομαδικοῦ μὲ τοῦ ἑδραίου πληθυσμοῦ. Συνεπῶς οἱ νομάδες εἶναι ἐξ ἴσου σημαντικοὶ γιὰ τὸν πολιτισμό, ὅσο και οἱ ἑδραῖοι κάτοικοι τῶν πόλεων καὶ τῶν χωριῶν, διότι χωρὶς τοὺς νομάδες ὅπως χωρὶς τοὺς ἀγρότες δὲν θὰ ὑπῆρχε πολιτισμὸς ἐπὶ τῆς γῆς. Ἔνδειξη ὅμως τῆς ὑπαναπτύξεως τοῦ κρατιδίου τῶν Ἀθηνῶν εἶναι ἡ παντελῆς ἔλλειψη προγράμματος διασφαλίσεως τῆς εὐημερίας τῶν ἀθιγγάνων τῆς χώρας μέσα στὸν σεβασμὸ τοῦ τρόπου ζωῆς τους καὶ χωρὶς προσπάθεια ἀφομοιώεώς τους στὸν ἑδραῖο πληθυσμό.
            
Πέραν λοιπὸν ἀπὸ τὸ γενικὸ πρόβλημα συμβιώσεως νομάδων καὶ μὴ νομάδων ὑπάρχει ἡ ἐπιβίωση διὰ μέσου τῶν αἰώνων ἑνὸς ἑνιαίου πλανητικοῦ νομαδικοῦ λαοῦ, τοῦ λαοῦ τῶν ἀθιγγάνων. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι μεταξὺ τῶν κορυφαίων θεμάτων, ὅπως αὐτὸ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ποὺ ἀγνοοῦνται παντελῶς ἀπὸ τὴν ἑλλαδικὴ κοινὴ γνώμη, εἶναι καὶ τὸ θέμα τῆς προσαρμογῆς τῶν τσιγγάνων στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία. Ποῖος Ἕλλην τῶν πόλεων ἔχει ζήσει ἤ συγκροτήσει οἰκογένεια μὲ ἀθίγγανο; Ὅταν γίνεται λόγος γι’αὐτὸν εἶναι γιὰ νὰ παραπονεθῆ ὁ μέσος πολίτης ὅτι ὁ ἀθίγγανος δὲν ἀφομοιώνεται στὸν φυσικὸ τρόπο ζωῆς τοῦ ἑδραίου πληθυσμοῦ. Ἀντὶ τὸ κράτος νὰ τοὺς βοηθήση νὰ παραμείνουν νομάδες ἀξιοποιώντας τὸν τρόπο ζωῆς τους πρὸς ὄφελος τῶν παιδιῶν τους καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ἱδρύοντας σχολεῖα καὶ κοινωνικὲς ὑπηρεσίες γιὰ νομάδες, ἐνθαρρύνοντάς τους νὰ ἐκλέξουν ἀντιπροσώπους στὴν Βουλὴ καὶ στὰ συμβούλια τῶν δήμων καὶ σὲ ὅλα τὰ ἄλλα ἀντιπροσωπευτικὰ σώματα, τοὺς ἀντιμετωπίζουν ὡς κοινωνικὸ βάρος καὶ ὡς ἀνεπιθυμήτους. Καὶ ὅμως στὴν πλούσια καθημερινὴ ἐγκληματικὴ δράση τοῦ Ἕλληνος πολίτου ὁ ἀθίγγανος συμμετέχει ἐλάχιστα. Ἀντιθέτως μᾶς δίδει παράδειγμα πρὸς μίμησιν ἀνεξαρτησίας, ἐλευθερίας, ἀφοσιώσεως στὴν Ὀρθοδοξία καὶ στὴν παράδοση καὶ θὰ ἠδύνατο μὲ τὴν βοήθεια τῆς πολιτείας νὰ ἀναδείξη μεγάλους ἄνδρες καὶ μεγάλες γυναῖκες στὸν τομέα τοῦ πνεύματος, τῆς ἐπιστήμης, τῆς λογοτεχνίας καὶ τῆς πολιτικῆς. Ἴσως ἡ Ἑλλὰς νὰ εἶχε ἐπιτύχει περισσότερο ἐὰν διοιηκεῖτο ἀπὸ νομάδες ἀθιγγάνους.

β) Μία παγκόσμια διεθνιστικὴ διασπορὰ ἀπὸ Ἀρίους
            
Ἐνῷ γνωρίζουμε μὲ ἀκρίβεια τὴν προέλευση τοῦ ἑδραίου πληθυσμοῦ τῆς ἑβραϊκῆς, κινεζικῆς καὶ ἑλληνικῆς διασπορᾶς, ἡ προέλευση τοῦ λαοῦ τῶν ἀθιγγάνων παρέμεινε ἐπὶ αἰῶνες σκοτεινή. Σήμερα γνωρίζουμε πλέον ὅτι ἡ χώρα προελεύσεώς τους εἶναι ἡ Ἰνδία. Τὸ σίγουρο δὲ εἶναι ὅτι πρόκειται περὶ Ἀρίων ἰνδοευρωπαίων στὴν πλέον καθαρὴ φυλετική τους μορφή καὶ ἔτσι δίδουν τὴν τρανὴ ἀπόδειξη τοῦ πρωτογονισμοῦ τῶν δυτικῶν ἰδεολογιῶν. Διότι ὁ γερμανικὸς φυλετικὸς ἐθνικοσοσιαλισμὸς τοῦ Γ΄ Ράϊχ μεταξὺ τῶν δύο παγκοσμίων πολέμων ἔστειλε στὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως τοὺς ἀθιγγάνους, δηλαδὴ τοὺς μόνους καθαροὺς καὶ σίγουρους ἰνδοευρωπαίους Ἀρίους μὲ στόχο νὰ καθαρισθῆ φυλετικὰ ὁ γερμανικὸς λαὸς ἀπὸ τοὺς μὴ Ἀρίους, ἐπειδὴ ἐθεώρουν τοὺς ἀθιγγάνους ἄκρως νοθευμένους! Καὶ ὅμως οἱ ἀθίγγανοι ἐπὶ αἰῶνες παντρεύονται κατὰ τὸ πλεῖστον μεταξύ τους καὶ γνωρίζουν σχετικῶς ὀλίγες ἐπιμιξίες.
            
Οἱ ἀθίγγανοι λοιπόν, ἄν καὶ σήμερα εἶναι διεσπαρμένοι σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, προέρχονται ἀπὸ τὴν κοιλάδα τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ καὶ γενικότερα ἀπὸ τὴν Ἐνδιάμεση Περιοχή, μεταξὺ Ἰνδοῦ ποταμοῦ καὶ Ἀδριατικῆς θαλάσσης. Μὲ ἄλλα λόγια, δὲν εἶναι οὔτε Δυτικοί, οὔτε Ἀνατολικοί, ἀλλὰ Ἐνδιαμεσοπεριοχῖτες. Ἔχουν δὲ τεραστία σημασία γιὰ τὴν παγκοσμία Ἱστορία διότι:

1) Ἀποδεικνύουν τὴν ὕπαρξη τῆς ἀρίας φυλῆς, ἡ ὁποία στὸν ΙΘ΄ αἰῶνα ἐβασίζετο μόνον στὶς ἔρευνες τῶν γλωσσολόγων καὶ μὲ  μόνη τὴν ὑπόθεση ὅτι ἐφ’ ὅσον ὑπῆρχε ἀρχικῶς μία -μὲ διαλέκτους μὲν ἀλλὰ ἑνιαία- ἰνδοευρωπαϊκὴ γλῶσσα (τὰ ἑλληνοσανσκριτικά), λογικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ τὴν ὁμιλῆ καὶ ἕνας ἑνιαῖος λαός, ὁ ἰνδοευρωπαϊκός. Ὁ λαὸς αὐτὸς εἶναι οἱ ἀθίγγανοι.

2) Ἀποδεικνύουν τὴν ὕπαρξη μεταναστευτικοῦ δρόμου τῶν ἀθιγγάνων ἀπὸ τὴν κοιλάδα τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ στὴν Ἀδριατικὴ ποὺ εἶναι τὸ πολιτισμικὸ ἀντίστοιχο τῆς οἰκονομικῆς ὁδοῦ τῆς μετάξης ἀπὸ τὴν Κίνα στὴν Μεσόγειο. Ἐξηγεῖ τὴν διάδοση τῆς ἑλληνοϊνδικῆς γνώσεως τῶν φιλοσοφιῶν καὶ τῶν θρησκειῶν, εἰδικὰ δὲ τοῦ μέχρι στιγμῆς μυστηρίου τῶν ἰνδικῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ Χριστοῦ τῆς μὴ βίας καὶ τῶν πιθανῶν ταξιδίων του στὴν βόρεια Ἰνδία, κατὰ τὴν σκοτεινὴ περίοδο τῆς ζωῆς του ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὴν ἐφηβεία στὰ τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του, ὡς καὶ τῆς ὑποθέσεως θρησκευτικῶν μὴ παυλικῶν κύκλων ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν ἀπεβίωσε ἐπάνω στὸν σταυρὸ ἀλλὰ ἐπέστρεψε στὴν Ἰνδία ὅπου καὶ ἀπέθανε στὸ Σριναγκὰρ τοῦ Κασμίρ, ὅπου ἀκόμη καὶ σήμερα ἐπιδεικνύεται ὁ ὑποτιθέμενος τάφος του. Ἐξηγεῖ ἐπίσης τὴν πηγαία πίστη τῶν ἀθιγγάνων ἀπανταχοῦ τῆς γῆς στὶς χριστιανικὲς ἀξίες τῆς μία βίας, τῆς ἀνεκτικότητος καὶ τῆς ἀγάπης, παρὰ τὴν φαινομενικὴ τους ὑποστήριξη  τῶν θρησκειῶν τὶς ὁποῖες ἐγνώρισαν στὸν διάβα τους, ὅπως ὁ ἰνδουϊσμός, ὁ ζωροαστρισμὸς, τὸ ἰσλὰμ καὶ ὁ ἐπίσημος χριστιανισμός. Π.χ. ὅταν οἱ ἀθίγγανοι στὰ Βαλκάνια εἶναι μουσουλμᾶνοι τείνουν νὰ ὑποστηρίξουν τὸν σουφισμό, δηλαδὴ τὴν ὑπέρβαση τοῦ ἐπισήμου Ἰσλάμ, ἤ τότε, ὅπως στὴν Ντομπρουντζὰ τῆς Ρουμανίας εἶναι ἀλεβῆδες.

3) Ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ ἀναρχισμὸς, δηλαδὴ ἡ ὀργάνωση κοινωνίας χωρὶς κράτος, ποὺ εἶχε ὑποστηρίξει ὁ Χριστὸς ἔναντι τῆς παντοδυναμίας τοῦ ρωμαϊκοῦ κράτους, ὅταν εἶχε δηλώσει πὼς τὸ βασίλειό του δὲν ἦταν αὐτοῦ κόσμου, δὲν εἶναι οὐτοπία ἀλλὰ ἐφαρμόζεται τώρα καὶ χίλια χρόνια σὲ ὅλον τὸν πλανήτη ἀπὸ τοὺς ἀθιγγάνους.

4) Ἀποδεικνύουν τὴν εἰδικὴ σημασία ποὺ κατέχουν στὸν ἑλληνικὸ χῶρο μέσῳ τῆς Βυζαντινῆς Οἰκουμένης. Ἄν καὶ μᾶς διαβεβαιώνουν πὼς οἱ ἴδιοι οἱ ἀθίγγανοι ὀνομάζουν τοὺς ἑαυτούς τους στὸν πληθυντικὸ Ρὸμα (ἐνικὸς: Ρόμ) ἐπειδὴ ἡ λέξη αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ τὴν σανσκριτικὴ λέξη ντόμ ποὺ σημαίνει ἄνδρας, εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ πρώτη σημαντικὴ παρουσία τους καταγράφεται στὴν Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία, δηλαδὴ τὴν Ρωμανία, ὅπου χρησιμοποιοῦνται κατὰ τῆς ἐξαπλώσεως τῶν Ἀράβων μουσουλμάνων. Εἶναι δηλαδὴ συνάμα Ρὸμα καὶ Ρωμαῖοι καὶ ἀκόμη σήμερα ἡ παρουσίασή τους στὰ Βαλκάνια εἶναι πολὺ σημαντική. Ἐρευνητὲς ἰσχυρίζονται μάλιστα ὅτι τὸ 20% τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν σήμερα ἔχουν τσιγγανικὸ αἷμα καὶ ὅτι ἀπὸ γενετικῆς ἀπόψεως ἔχει ἀποδειχθῆ ὅτι ἔχουν ἰνδοευρωπαϊκὸ DNA  στὸ ἴδιο ποσοστὸ μὲ τοὺς Ἕλληνες, κάτι ποὺ φυσικὰ ἀρνοῦνται ἀσυζητητὶ οἱ Ἕλληνες ἐθνικιστές. Πάντως ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀθιγγάνων στὴν σημερινὴ Ἑλλάδα ἀναβιβάζεται σὲ 160.000 ἕως 200.000 ἄτομα καὶ στὴν Τουρκία σὲ 300.000 ἕως 500.000.  Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ θρησκευτικῆς ἀπόψεως, ἐνῷ προσαρμόζονται στὴν θρησκεία τοῦ τόπου ὅπου διαμένουν, στὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ, διατηρώντας τὴν βυζαντινή τους προέλευση, τείνουν νὰ ἀκολουθοῦν τὸν Ὀρθόδοξο χριστιανισμὸ καὶ ὄχι τὸν καθολικισμό. Στὴν δὲ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ὅταν δὲν ἦσαν χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι ἔτειναν νὰ εἶναι ἀλεβῆδες. Διατηροῦν στὰ Βαλκάνια τὴν διονυσιακὴ καὶ ζωροαστρικὴ παράδοση τῶν ἀναστενάρηδων καὶ τῆς λατρείας τοῦ πυρὸς ὡς καὶ τὴν ἀρία ἀφοσίωσή τους πρὸς τὸν ἥλιο-Ἀπόλλωνα. Τὸ 1971, οἱ ἀθίγγανοι ὁλοκλήρου τοῦ πλανήτου ἀπεφάσισαν νὰ παρουσιασθοῦν ἡνωμένοι ἐνώπιον τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν μὲ τὴν ἐπίσημη πληθυντικὴ ὀνομασία Ρόμα καὶ ἐπέλεξαν γιὰ σημαία τους τὴν γαλανοπράσινη (γαλανὴ σαν τὸν οὐρανό, πράσινη σὰν τὶς πεδιάδες) μὲ ἕναν κύκλο στὴν μέση ποὺ συμβολίζει τὸν Θεὸ τοῦ ἡλίου τῶν Ἰνδοευρωπαίων καὶ τὴν ρόδα τῶν νομαδικῶν τους ἁμαξῶν. Ὁ ἄνδρας ὀνομάζεται Ρόμ, ἡ γυναίκα Ρόμνη, ὁ νεαρὸς ἀθίγγανος ὀνομάζεται Ρομάνο τσάβο καὶ ἡ ἀθίγγανη κοπέλα Ρομάνη τσάη. Ἐπίσης συνέθεσαν ἕναν ἐθνικὸ ὕμνο ζητώντας νὰ ἀναγνωρισθοῦν ὡς ἕνα παγκόσμιο ἔθνος χωρὶς ἔδαφος. Μὲ ἄλλα λόγια, πραγματοποιοῦν τὸ ὄνειρο τοῦ ἀναρχισμοῦ, μίας κοινωνίας καλὰ ὀργανωμένης καὶ ἀποκεντρωμένης, ἀλλὰ χωρὶς κράτος καὶ τοῦ περιουσίου λαοῦ τοῦ Θεοῦ τῆς Ἀποκαλύψεως, τῶν 144.000 πιστῶν ἀπὸ τὶς δώδεκα φυλὲς τοῦ Ἰσραήλ, οἱ ὁποῖοι ἐξεχωρίσθησαν ἀπὸ τὸν ἄγγελο.

γ) Ἡ πορεία χωρὶς ἐπιστροφὴ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸν Ἰνδὸ ποταμὸ στὰ ἔσχατα τῆς γῆς

Πράγματι, στὸ ἔτος χίλια μετὰ Χριστὸν εἶχε σημάνει τὸ τέλος τοῦ κόσμου. Ἡ Εὐρώπη, ὅπως μαρτυροῦν ὅλα τὰ στοιχεῖα καὶ ὅπως ἔχει διαπιστωθῆ ἀπὸ πλείστους ἱστορικούς, ἐπερίμενε τὴν ὁλικὴ καταστροφή. Ὁ πανικὸς αὐτὸς ὠνομάσθη «ὁ φόβος τοῦ ἔτους χίλια». Ἐπειδὴ ὅμως τὸ τέλος τοῦ κόσμου δὲν ἐπραγματοποιήθη οἱ ἱστορικοὶ ἀπέδωσαν τὸν φόβο αὐτὸ στὸ φαινόμενο τῆς ὁμαδικῆς ὑστερίας καὶ ὅταν ἔφθασε τὸ ἔτος δύο χιλιάδες καὶ ἐπανελήφθη τὸ φαινόμενο, ἐμειδίασαν μὲ νόημα. Ἡ Ἀποκάλυψη ὅμως τοῦ Ἰωάννου μεθερμηνευόμενη, μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἐπειδὴ ὁ Θεὸς δὲν εἶχε ἀκόμη ἐπιλέξει τοὺς ἐκλεκτούς του ποὺ θὰ ἐπεβίωναν τοῦ τέλους, ἀνέβαλε τὴν καταστροφή. Εἶδα, λέγει ὁ Ἰωάννης, ἄγγελο νὰ ἀναβαίνη ἀπὸ τὸ μέρος ποὺ ἀνατέλλει ὁ ἥλιος, δηλαδὴ ἀπὸ τὸν τόπο τοῦ παραδείσου καὶ τοῦ φωτὸς [ἀπὸ τὴν Ἰνδία] καὶ νὰ φωνάζη εἰς τοὺ τέσσερις ἄλλους ἀγγέλους νὰ μὴν ἀπολύσουν τοὺς τέσσαρας ἀνέμους ποὺ θὰ κατέστρεφαν τὴν γῆ ὥσπου ὁ Θεὸς νὰ ἐπιλέξη αὐτοὺς ποὺ θὰ ἔσωζε ἀπὸ τὴν καταστροφὴ, τοὺς 144.000 τῶν 12 φυλῶν,  ἤτοι 12.000 ἀνὰ φυλὴ (Ἀποκάλυψις, Ζ΄ 2-8) καὶ οἱ ὁποῖοι ὡς λαὸς τοῦ Θεοῦ θὰ ἐβάδιζαν πρὸς τὶς 12 κατευθύνσεις τῆς ὑφηλίου. Αὐτοὶ δὲν ἠδύναντο νὰ εἶναι οὔτε οἱ ἑβραῖοι ποὺ ἐθανάτωσαν τὸν Χριστὸ, οὔτε οἱ χριστιανοὶ ποὺ μὲ τὸν Μέγα Κωνσταντῖνο ἔγιναν ἐξουσία καὶ συνεπῶς ἐγκληματίες, οὔτε οἱ μουσουλμᾶνοι ποὺ ἐξίσου ἐγκλημάτισαν μέσῳ τῆς κρατικῆς ἐξουσίας, οὔτε οἱ ἰνδουϊστὲς καὶ οἱ βουδδιστὲς ποὺ ἔμειναν στὴν Ἀνατολὴ καὶ ὑπεστήριξαν αἱματηρὲς αὐτοκρατορίες, ἀλλὰ οἱ Ἰνδοὶ νομάδες, οἱ ἀθίγγανοι, ποὺ ἐπορεύθησαν πρὸς τὴν Δύση καὶ δὲν ἔμειναν στὴν Ἀνατολή, ποὺ ὅπως τὸ εἶχε ζητήσει ὁ Χριστὸς, ποτὲ δὲν συνεκρότησαν κράτος καὶ ποὺ στήνουν τὰ τσαντίρια τους γύρω ἀπὸ τὰ ἱερὰ προσκυνήματα τοῦ κόσμου, ποὺ δὲν ζοῦν οὔτε ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμο ὅπως οἱ μοναχοί, ἀλλὰ οὔτε καὶ μέσα στὸν κόσμο, διότι γνωρίζουν αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Χριστὸς ὅτι ὁ κόσμος τους δὲν εἶναι αὐτοῦ τοῦ κόσμου.

δ) Ἡ ἐντιμότης τῶν ἀθιγγάνων καὶ ἡ σχέση τους μὲ τὴν ἑλληνικὴ νοοτροπία
            
Οἱ βουνήσιοι ἔχουν μπέσα, οἱ πεδινοὶ ἐργατικότητα καὶ δουλικότητα, οἱ νησιῶτες ἔχουν τὴν ἀγάπη τῶν γραμμάτων καὶ τῆς ἐλευθερίας, οἱ μοναχοὶ ἔχουν τὸν οὐρανὸ καὶ οἱ ὀπαδοὶ τοῦ κράτους ἰδεολογία καὶ φανατισμό. Οἱ ἀθίγγανοι εἶναι μὲν μικρολωποδύτες σὰν τοὺς κατσικοκλέφτες τῶν ὀρέων, ἀλλὰ ἔντιμοι. Τὸ κοινωνικό τους σύμβολο εἶναι ὁ Τσάρλυ Τσάπλιν (1889-1977) ποὺ ἡ μητέρα του ἦταν τσιγγάνα. Παρακολουθήσατε τὰ κινηματογραφικὰ ἀριστουργήματα τοῦ Σαρλὸ καὶ θὰ κατανοήσετε τὸν ἀθίγγανο. Τὸν περιπλανόμενο ἀλήτη (tramp) μὲ τὴν χρυσὴ καρδιὰ καὶ μὲ ἀρχές, αὐτὸν ποὺ τρώγει πλουσιοπάροχα στὸ ἑστιατόριο γνωρίζοντας ὅτι δὲν θὰ ἔχη νὰ πληρώση καὶ ὅτι θὰ τὸν βάλουν φυλακή (δὲν σᾶς θυμίζει τὸν σημερινὸ Ἕλληνα ποὺ χρησιμοποιεῖ τὶς σαράντα πιστωτικές κάρτες του καὶ μετὰ δὲν ἔχει νὰ τὶς ἐξαργυρώση;) ἐργαζόμενος στὸ ἐργοστάσιο ἀλλὰ ἀνεπίδεκτος προσαρμογῆς στὸν μοντερνισμό·     αὐτὸς ὁ Σαρλὸ ποὺ σατυρίζει τὴν ἰδεολογία καὶ τὴν πολιτικὴ ἐξουσία στὸ ἔργο του «ὁ μεγάλος Δικτάτωρ»(1940), στὴν οὐσία ὅμως ὄχι ἐπειδὴ εἶναι δικτατορία, ἀλλὰ ἁπλῶς ἐπειδὴ εἶναι κράτος (στὸ ἔργο ὑπάρχουν δύο σωσίες: ὁ Χίτλερ-κράτος ποὺ ἠδύνατο νὰ εἶναι καὶ ὁ βουλευτής, καὶ ὁ ἑβραῖος μπαρμπέρης-ἀντικράτος), τελικὰ διωκόμενος ἀπὸ αὐτὴν στὴν ἐποχὴ τοῦ μακκαρθυσμοῦ, ὡς «κομμουνιστὴς», καὶ στήνωντας γιὰ 25 χρόνια τὸ οἰκογενειακὸ πολυτελὲς καραβάνι του στὸ Vevey τῆς Ἑλβετίας ἐπὶ της λίμνης τοῦ Λεμάν. Τὰ βρώμικα ροῦχα τοῦ ζητιάνου τῶν ἔργων του δὲν ἦσαν θέατρο, διότι ὁ Σαρλὸ εἶχε γεννηθῆ στὴν ἀπόλυτη φτώχεια στὸ Λονδῖνο, ἀπὸ πατέρα ἀλκοολικὸ καὶ ἡ μητέρα του ἦταν  γνησία Ἀγγλίδα τσιγγάνα της φυλῆς τῶν Romanishal Smith. Παιδὶ τοῦ τσίρκου καὶ τῆς τσιγγάνικης μουσικῆς, ἐργαζόμενος ὡς τραγουδιστὴς ἀπὸ ἡλικίας 5 ἐτῶν, ἐμεγάλωσε μεταξὺ τῶν  ἀθιγγάνων ἕως ποὺ ἡ μητέρα του, ἡ Χάνναχ, ἐνεκλείσθη σὲ φρενοκομεῖο καὶ ὁ πατέρας του ἀπεβίωσε ἀπὸ κίρρωση τοῦ ἥπατος. Εἶναι χαρακτηριστικὸ τῆς ἀθιγγανικῆς του νοοτροπίας ὅτι δὲν ἐζήτησε ποτὲ νὰ γίνη Ἀμερικανὸς ὑπήκοος, ἐνῷ ἔζησε στὶς ΗΠΑ ἀπὸ τὸ 1912 μέχρι τὸ 1952. Ἐκείνη τὴν χρονιὰ ὁ γερουσιαστὴς Μακκάρθυ τοῦ ἀπηγόρευσε νὰ ἐπανέλθη στὸ ἀμερικανικὸ ἔδαφος ἀφαιρώντας του τὴν βίζα, μὲ τὴν κατηγορία ὅτι ἦτο κομμουνιστής.
            
Φυσικὰ ὁ Τσάπλιν δὲν ἠδύνατο νὰ εἰναι ὀργανωμένος κομμουνιστὴς διότι ὡς ἀθίγγανος εἶχε τὴν ἴδια κοινωνικὴ τοποθέτηση μὲ τὸν Χριστό. Τὸ βασίλειό του δὲν ἦταν αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Οὐδεὶς ἀθίγγανος  οἰκοδόμησε ποτὲ κράτος καὶ ἀθίγγανοι πολιτικοὶ ἀνὰ τὸν κόσμο εἶναι οὐσιαστικὰ ἄγνωστοι, τοὐλάχιστον ὡς ἀθίγγανοι. Ποῖος γνωρίζει π.χ. ὅτι ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος Μπὶλ Κλίντον εἶναι τσιγγάνικης καταγωγῆς; Ἡ ψυχή τους εἶναι μυστικὴ σὰν τὸν ἐκ δεξιῶν ληστή, γι’ αὐτὸ καὶ ἔχουν τὸ χάρισμα τῆς προφητείας καὶ μία ἀπὸ τὶς βασικὲς ἀσχολίες τῶν γυναικῶν τους εἶναι νὰ προφητεύουν τὴν  τύχη τῶν ἀνθρώπων διαβάζοντας τὶς γραμμὲς τῆς παλάμης, ὡς χαρτορίχτρες καὶ καφετζοῦδες, ἐνῷ ἔχουν παραμείνει στὴν Ἱστορία γιὰ τὴν τσιγγάνικη μουσική τους καὶ τὰ θεάματα τοῦ τσίρκου. Ἡ χορεύτρια καὶ ἠθοποιὸς κινηματογράφου, Μαργαρίτα Κάρμεν Κανσίνο, γνωστὴ ὡς Rita Hayworth (1918-1987), εἶχε γίνει γιὰ τοὺς Ἀμερικανοὺς στρατιῶτες τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, ἡ «καρφιτσωμένη δέσποινα» (pinup girl) στὰ στρατιωτικά τους ὑπνοδωμάτια. Ἡ Ρίτα εἶχε ἀρχίσει νὰ δουλεύη ὡς χορεύτρια στὰ δώδεκά της χρόνια διότι ὁ πατέρας της καὶ ἡ μητέρα της ἦσαν καὶ οἱ δύο Ἀμερικανοὶ ἀθίγγανοι ἱσπανικῆς καταγωγῆς, ἠθοποιοὶ τῆς πιάτσας καὶ χορευτές.
            
Κάτι τὸ σημερινὸ ρωμέϊκο μυρίζει στοὺς Ρόμα ἀθιγγάνους. Ὁ σημερινὸς Ρωμηὸς δουλεύει μὲν πολὺ γιὰ νὰ ἐπιβιώση, ἀλλὰ χωρὶς σύστημα καὶ ἀναποτελεσματικά καὶ παρὰ τὴν συνεχῆ πίεση τῆς ὀργανωμένης δυτικῆς κοινωνίας δύσκολα ἀποφασίζει νὰ ἀποχωρισθῆ τὴν ταβέρνα καὶ τὸ γλέντι καὶ τὰ περίφημα τριήμερα κατὰ τὰ ὁποῖα δραπετεύει πρὸς τὸ αὐθαίρετό του. Κατασπαταλᾶ τὰ κοινοτικὰ κονδύλια ἀλλὰ ἀδυνατεῖ νὰ κατασκευάση ἀνθεκτικοὺς αὐτοκινητοδρόμους καὶ κτίρια, ἀποτελεσματικὴ σύγχρονη ἀγροτικὴ οἰκονομία, σύγχρονες ὑπηρεσίες, διότι οὐσιαστικὰ εἶναι ἀνεπίδεκτος κρατικῆς ὀργανώσεως.
            
Ἡ βάση τῆς ἀθιγγανικῆς κοινωνίας ἀνὰ τὸν κόσμο εἶναι ἡ οἰκογένεια καὶ οἱ οἰκογενειακὲς ἀξίες. Εἶναι τόσο ἐπιτακτικὴ ἡ ὑποστήριξη τῆς οἰκογενείας ὥστε νὰ ἐπιλέγεται ἡ εὐημερία της εἰς βάρος, ἄν χρειάζεται, τῆς νομαδικῆς ζωῆς. Ἔτσι, μὲ στόχο νὰ κρατήσουν συγκεντρωμένους γιαγιάδες, παποῦδες, ξαδέλφια, ἐγγόνια, δέχονται, ὅταν ἔχουν τὰ μέσα νὰ ἐγκατασταθοῦν σὲ ἀγορασμένα μεγάλα σπίτια, παρὰ νὰ συνεχίσουν τὴν νομαδική τους ζωή. Σπανίως συνάπτουν γάμους μὲ μὴ τσιγγάνους, ἀλλὰ εἶναι τέτοια ἡ δύναμις τῆς κουλτούρας τους ὥστε ὁ ἄνδρας ἤ ἡ γυναίκα ποὺ εἰσέρχεται στὸ περιβάλλον τους νὰ ἀφομοιώνεται. Διαχωρίζονται σὲ φυλές καὶ τὸ ἄλογο, παρὰ τὴν μηχανοποίηση, παραμένει τὸ σύμβολο τοῦ τρόπου ζωῆς τους. Ὡς Ἀριοι, ἦσαν πάντα τροφεῖς ἀλόγων καὶ σιδηρουργοὶ ὅπλων καὶ σιδηρῶν ἀγροτικῶν καὶ οἰκιακῶν ἀντικειμένων.  Παρὰ ταῦτα, ἐπὶ αἰῶνες εἶχαν ἀποκλεισθῆ ἀπὸ τὸν στρατὸ, παραμένοντας στὸ περιθώριο τοῦ κράτους καὶ γι’ αὐτὸ ἀπεχθάνονται τὴν πολεμικὴ δράση. Γιὰ τὸν ἀθίγγανο θεωρεῖται ἁμαρτία νὰ σηκώση χέρι κατὰ ἄλλου τσιγγάνου. Γάμοι καὶ βαπτίσια εἶναι γι’αὐτοὺς εὐκαιρία γιὰ νὰ κάνουν πολλὰ χιλιόμετρα καὶ νὰ σμίξουν στὰ πολλὰ πανηγύρια τους.
            
Ἡ κοινωνική τους ἠθικὴ εἶναι παραδειγματική. Ἐλέγχουν οἱ ἴδιοι καὶ τιμωροῦν αὐστηρὰ τὴν  ἔκφραση ἀνηθικότητος ἐντὸς τῆς κοινωνίας τους. Οἱ ἔννοιες τῆς φιλοφροσύνης καὶ τῆς φιλίας εἶναι βασικές γι’ αὐτούς. Ἔχουν ἀπόλυτο σεβασμὸ στοὺς γεροντότερους καὶ ὅταν συνάπτουν γάμο σπανίως χωρίζουν. Ἡ γυναικία παρθενία στὶς ἀνύπαντρες εἶναι ἐπιβεβλημένη καὶ πρέπει νὰ ἀποδειχθῆ τὴν νύκτα τοῦ γάμου. Ὁ μιαρὸς ἀπομπέμπεται ἀπὸ τὴν ἀθιγγανικὴ κοινωνία. Ἔχουν ὅμως μεγάλη προσαρμοστικότητα καὶ εἶναι οἱ μὴ ἀθίγγανοι ποὺ ἀπομακρύνονται ἀπὸ ἐνδεχομένες μικτὲς παρέες. Βεβαίως καὶ οἱ γυναῖκες ζητιανεύουν λόγῳ ἀνάγκης, ἀλλὰ δὲν ἐκπορνεύονται. Ἀναμάρτητοι δὲν εἶναι καὶ φυσικὰ ἐμπλέκονται σὲ μικροληστεῖες, μικροεμπόριο ναρκωτικῶν καὶ ἄλλα μικροεγκλήματα. Στὴν παραδοσιακὴ κοινωνία ἡ ζητιανιὰ δὲν ἦταν ντροπή. Ἀπόδειξη ὅτι οἱ καλόγηροι ἐζητιάνευαν καὶ ὅτι στὴν Δύση συνεκροτήθησαν μοναχικὰ τάγματα ζητιάνων ὅπως αὐτὰ τῶν Δομινικανῶν ἤ τῶν Φραγκισκανῶν    (ordres mendiants). Ἡ μὴ προσήλωση στὴν ἰδιωτικὴ ἰδιοκτησία ἐνεφάνισε καὶ διαιώνησε στὶς παραδοσιακὲς κοινωνίες ὅπως τὴν ἑλληνικὴ, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἀρχαίας Σπάρτης, τοὺς κατσικοκλέφτες. Γιὰ ἄλλους ὅμως τὰ μεγάλα ἐγκλήματα τοῦ χρηματιστηρίου, τῶν τραπεζιτῶν, τῶν μεγαλεμπόρων ναρκωτικῶν στὸ Ἀφγανιστάν καὶ τὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ, τὴν συγκρότηση ἰταλικῶν, κινεζικῶν, ρωσικῶν μαφιῶν.

ε) Ἡ ἱστορία τῶν ἀθιγγάνων εἶναι συνδεδεμένη πρωτίστως μὲ τὴν Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία
            
Ἡ μακραίωνη ἄγνοια στὴν Δύση τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς εἶναι ὑπεύθυνη καὶ γιὰ πολλὲς παρανοήσεις τῆς ἱστορίας τῶν ἀθιγγάνων, ποὺ σήμερα ἀριθμοῦν περίπου 12 ἑκατομμύρια ἀνὰ τὸν κόσμο, ὡς ἔθνος χωρὶς ἔδαφος καὶ χωρὶς πατρίδα, τὸ ὁποῖο ἠθελημένα, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς ἑβραίους, ἠρνήθη μέχρι σήμερα νὰ διεκδικήση ἕνα συγκεκριμένο ἔδαφος καὶ νὰ ἱδρύση ἕνα ἐθνοκράτος. Ὁ ἀθιγγανικὸς λαὸς ὅμως εἶναι ἐδαφικὰ πρωτίστως ἕνας λαὸς τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς ποὺ ἀνήκει στὸ ἑλληνικὸ πολιτισμικὸ νεφέλωμα.
            
Ἡ ρομανὲς ἤ ρομανὶ, ἤ ρωμανική, εἶναι ἡ γλῶσσα τῶν Ρόμα παντοῦ στὸν κόσμο. Ὡς σασνσκριτικὴ διάλεκτος, φυσικὰ καὶ συγγενεύει μὲ τὶς διαλέκτους τῆς Βορείου Ἰνδίας, τὸ παντζάμπι, τὸ χίντι καὶ τὸ νεπάλι, ἀλλὰ καὶ συγγενεύει καὶ μὲ τὴν ἄλλη βάση τῆς ἰνδοευρωπαϊκῆς, τὰ ἑλληνικά. Ὁ ἀθίγγανος καθηγητὴς ὑπεύθυνος τῶν ρωμανικῶν σπουδῶν στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Τέξας (Austin, ΗΠΑ), Ian Hancock, τὸν ὁποῖο τὸ 1998, ὁ πρόεδρος Κλίντον, ἐπέλεξε νὰ ἀντιπροσωπεύση τοὺς Ἀμερικανοὺς Ρόμα στὸ Συμβούλιο τῶν Θυμάτων τοῦ Ὁλοκαυτώματος τῶν ΗΠΑ, στὸ βιβλίο ποὺ ἐξέδωσε τὸ 2003, μὲ τίτλο, We are the Romani People-Ame Sam e Rromane dzene (Πανεπιστήμιο τοῦ Hertfordshire, Ἀγγλία), παρατηρεῖ ὅτι ἐὰν στὴν ρωμανικὴ γλῶσσα, πρῶτο ἔρχεται τὸ ἰνδικὸ λεξιλόγιο, δεύτερο ἔρχεται τὸ ἑλληνικὸ μὲ ἐπάνω ἀπὸ 250 ἑλληνικὲς λέξεις. Προσθέτει δὲ ὅτι ἡ ρωμανικὴ γλῶσσα διεμορφώθη κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Ἄς προσέξουν λοιπὸν οἱ κακῶς ἐννοούμενοι Ἕλληνες ἐθνικιστὲς νὰ μὴν ἀποκόπτουν ἀκόμη ἕνα σκέλος ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ χρησιμοποιώντας τὸν ὑβριστικὸ χαρακτηρισμὸ τοῦ Γυφτοσκοπιανοῦ. Πράγματι ἀπὸ τὰ 12 ἑκατομμύρια τῶν Ρόμα στὸν κόσμο, τὸ μεγαλύτερο μέρος συναντᾶται στὰ Βαλκάνια καὶ δὴ στὰ Σκόπια καὶ τὴν Ἑλλάδα. Πρὸ τοῦ 1923, στὰ ἴδια μέρη ποὺ ἦσαν ἐγκατεστημένοι οἱ Ρωμηοί, ὅπως στὴν περιοχὴ τῆς Σμύρνης, ὑπῆρχε μεγάλος ἀριθμὸς ἀθιγγανικοῦ πληθυσμοῦ. Ὅταν λοιπὸν οἱ ἐπιστήμονες ὑποστηρίζουν ὅτι τὸ 20% τοῦ σημερινοῦ πληθυσμοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἔχει ἀθιγγανικὸ αἷμα, ἐνῷ οἱ Ρόμα δύσκολα τελοῦν γάμο μὲ μὴ ἀθιγγάνους, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι εἴμεθα Γυφτοσκοπιανοὶ ἀλλὰ ἀντιθέτως ὅτι οἱ Ρόμα εἶναι μέρος τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ DNA τους. Προσωπικά, ὑποστηρίζω ὅτι τὸ ὄνομά τους δὲν προέρχεται, ὅπως λένε οἱ Δυτικοί, ἀπὸ τὴν σανσκριτικὴ λέξη ἀνὴρ (ντόμ), ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ρωμηός, ὡς κάτοικοι, ἐπὶ αἰῶνες τῆς Ρωμανίας. Ἀκόμη καὶ ἡ λατινικὴ γραφὴ τοῦ ὀνόματός μὲ διπλὸ «ρ» ἀναβιβάζεται στὸ ἑλληνικὸ ἀρχικὸ «ῥ» μὲ δασεῖα. Ἡ ἔκφραση Rromane dzene μὲ τὸ ὁποῖο χαρακτηρίζουν τὸν ἑαυτό τους πρέπει νὰ ἀποδοθῆ ὡς «ῥωμανικὸς λαός» ἤ λαὸς τῶν Ῥωμηῶν. Ἐμεῖς ἁπλῶς ἀντιγράφουμε τοὺς Δυτικούς, ἀποκαλώντας τους Ρόμα, καὶ μὲ ὄμικρον μάλιστα, ἐνῷ τὸ σωστὸ θὰ ἦταν νὰ τοὺς ἀποκαλοῦμε Ρωμανοὺς καὶ μὲ ὠμέγα. Ἐφεξῆς, λοιπὸν, στὸν παρὸν ἄρθρο, θὰ τοὺς ἀποκαλοῦμε Ρωμανούς. Ὡς πρὸς τὴν ὀνομασία ἀθίγγανος ποὺ ἔδωσε σὲ ὅλες τὶς γλῶσσες τοῦ κόσμου τὴν λέξη τσιγγάνος, εἶναι καὶ αὐτὴ ἑλληνικὴ καὶ προέρχεται ἀπὸ τὸ ἀθιγής (ἄθικτος, ἄγγιχτος). Τὸ ρῆμα θιγγάνω (θίξω) σημαίνει πιάνω. Ὁ ἀθιγὴς εἴτε δὲν πιάνει γιὰ νὰ μείνη καθαρός (οἱ ἀθίγγανοι, ὑποστηρίζουν μερικοὶ, ἦσαν μανιχαϊστὲς τῆς Φρυγίας) εἴτε δὲν τὸν πιάνουν γιὰ νὰ μὴν μολυνθοῦν ἐπειδὴ εἶναι ἀκάθαρτος (ὁ ἀνέγγιχτος στὸ ἰνδικὸ σύστημα τῶν καστῶν). Τὴν τελευταία αὐτὴ ἑρμηνεία υἱωθέτησαν οἱ Γερμανοὶ ἐθνικοσοσιαλιστὲς, ἐθεώρησαν τοὺς ἀθιγγάνους νόθους καὶ ἀκάθαρτους καὶ τοὺς ἐξωλώθρευσαν κατὰ δεκάδες χιλιάδες (50 μὲ 80.00 θύματα ὁλοκαυτώματος). Μερικοὶ συγγραφεῖς ἀναβιβάζουν τὰ θύματα τοῦ ἀθιγγανικοῦ ὁλοκαυτώματος σὲ 500.000 καὶ γενικῶς τὰ θύματα τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου σὲ 2 ἑκατομμύρια ἕως καὶ 7 ἑκατομμύρια Ρωμανούς! Μὲ ἄλλα λόγια οὐδεὶς γνωρίζει.
           
στ) Ὁ Ἀλέξανδρος ἐπιστρέφει στὴν Μακεδονία στὰ καραβάνια τῶν τσιγγάνων
            
Ὁ Ἰνδὸς γυμνοσοφιστὴς βραχμάνος Κάλανος (Kalyana στὰ ἰνδικά) ἔφερε τὸν Ἀλέξανδρο κοντὰ στὸν ἰνδικὸ πολιτισμό. Ὁ Ἀριστοτέλης εἶχε προτρέψει τὸν Ἀλέξανδρο νὰ εὕρη τὸν πραγματικὸ θεϊκὸ Ὄλυμπο, στοὺς Παραπανισάδες τοῦ Ἀφγανιστάν, στὰ Ἰμαλάϊα τῶν Ἀρίων. Ἀλλὰ ὁ ἰνδουϊσμὸς τῶν Ἀρίων ἦταν ἤδη παρὼν στὸν ἑλληνικὸ χῶρο πολὺ πρὸ τῆς ἐκστρατείας τοῦ Ἀλέξάνδρου, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὀρφέως καὶ ὀρατὸς στὸν Σωκράτη καὶ τοὺς Ἕλληνες φιλοσόφους.
           
Μία ματιὰ στὸν χάρτη μᾶς δείχνει ὅτι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς καθόδου τῶν Ἀρίων γύρω στὰ 1500 π.Χ. μέχρι καὶ τὸν Μεγαλέξανδρο, ὅλος ὁ μακρὺς διάδρομος τῆς Βορείου Ἰνδίας ἕως τὴν Βεγγάλη (σημερινὸ Μπάγκλαντες) καὶ τὶς ἐκβολὲς τοῦ Γάγγη, στὸ ὑπόγαστρο τῶν Ἰμαλαΐων καὶ τοῦ Θιβέτ, ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστὰν ἕως τὴν Βιρμανία, ὁ πολιτισμὸς τοῦ ὁποίου ἐξειλήχθη σὲ ἑλληνικό, ἀγκαλιάζει τὴν Κίνα ὅπως γεωγραφικὰ ἡ Ἑλλὰς σήμερα ἀγκαλιάζει τὴν Τουρκία. Ὁ ἑλληνικὸς αὐτὸς πολιτισμὸς ἔσπρωξε πρὸς νότον τοὺς νεγροειδεῖς Δραβῖδες, ἀπὸ τὸ Ντεκκὰν μέχρι καὶ τὴν Κεϋλάνη ποὺ ὡμίλουν τὴν δραβιδικὴ (ὅπως τὸ Ταμὶλ τῆς σημερινῆς Σρὶ Λάνκα) καὶ τοὺ περιθωριοποίησε.
            
Τὴν ἰνδουϊστικὴ διάσταση τοῦ Ἀλεξάνδρου μᾶς τὴν γνωρίζει ὁ Ἕλλην ἱστορικὸς Ἀρριανὸς ὁ Νικομηδείας (95-180 μ.Χ. ἀπὸ τὴν Νικομηδεία τῆς Βιθυνίας) στὰ ἔργα του στὰ ὁποῖα παρουσιάζει καὶ τὴν ἰνδουϊστικὴ μύηση τοῦ Μακεδόνος. Ὁ Διογένης ποὺ ἔζη μέσα σὲ ἕνα πιθάρι ἦταν Ἕλλην γυμνοσοφιστὴς, τὸ ἀντίστοιχο τῶν ἰνδουϊστῶν βραχμάνων.
            
Ὅταν ἐσήμανε σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη, τὸ ἔτος χίλια μ.Χ., τὸ τέλος τοῦ κόσμου, Ἰνδοὶ Ἄριοι νομάδες ξεκίνησαν ἀπὸ τὶς ἀνατολικὲς ἐσχατιὲς τοῦ ἰνδικοῦ ἑλληνισμοῦ, πορευόμενοι πρὸς δυσμάς, πρὸς τὸ βυζαντικὸ κέντρο τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ἐπὶ 250 χρόνια (1000-1250 μ.Χ.), σὲ πολλαπλὰ κύματα οἱ Ρωμανοὶ καταφθάνουν στὴν Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία, δηλαδὴ στὸ Βυζάντιο. Ἱππεύουν, καὶ οἱ ἅμαξές τους κουβαλοῦν τὰ ὑπάρχοντά τους καὶ τὶς οἰκογένειές τους. Τὸ 1192 μ.Χ. οἱ τελευταῖοι ἀθίγγανοι  ἐγκαταλείπουν τὴν Βόρειο Ἰνδία.

Τὸ περίεργο εἶναι ὅτι σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς ἄλλους νομάδες ποὺ μετακινοῦνται συνεχῶς σὲ ὅλο τὸ εὔρος τῆς Εὐρασίας, οἱ Ρωμανοὶ δὲν προσπαθοῦν νὰ κατακτήσουν ἐδάφη μὲ τὰ ὅπλα τους, παρ’ ὅλο ποὺ εἶναι ὁπλισμένοι, σιδηρουργοὶ, καὶ κατασκευάζουν τὰ δικά τους ὅπλα. Ἀντιθέτως, ἀπεχθάνονται τὸν πόλεμο καὶ ἐγκαταλείπουν συστηματικὰ τὰ ἐδάφη ὅπου γίνεται πόλεμος. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι εἶναι δειλοὶ καὶ ὅτι δραπετεύουν. Εἶναι σπουδαῖοι πολεμιστὲς καὶ ἀντιστέκονται μὲ τὰ ὅπλα μὲ ἡρωϊσμὸ καὶ οἱ γυναῖκες τους πυρπολοῦνται γιὰ νὰ μὴν τὶς αἰχμαλωτίσουν. Ἤδη ὅταν εὑρίσκοντο ἀκόμη στὰ Ἰμαλάϊα, ἔπαιρναν τὰ βουνὰ καὶ συνεκρότουν ἀντάρτικο κατὰ τῶν ἐχθρῶν τους.

Τὸ 1200 συναντᾶμε ἀθιγγάνους ὑποδηματοποιοὺς στὸ Ἅγιον Ὄρος. Τὸ 1322, συναντᾶμε ἄλλους ἀθιγγάνους στὴν Κρήτη. Τὸ 1347, τοὺς βλέπουμε νὰ ἐγκαταλείπουν τὴν Κωνσταντινούπολη κατόπιν τῆς φοβερῆς ἐπιδημίας τῆς μαύρης πανώλης καὶ τὸ 1348 φθάνουν στὸ Πρίζρεν τοῦ Κοσσυφοπεδίου. Τὸ 1362 στὸ Ντουμπρόβνικ. Τὸ 1378 στὰ χωριὰ γύρω ἀπὸ τὸ μοναστήρι τοῦ Ρίλα τῆς Βουλγαρίας. Τὸ 1385 χρησιμοποιοῦνται ὡς δοῦλοι στὴν Ρουμανία. Τέλος τὸ 1399 φθάνουν στὴν Βοημία τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης ἀπὸ ὅπου θὰ πάρουν καὶ τὸ ὄνομά τους ὡς Βοημοί. Τὸ 1416 τοὺς καταδιώκουν στὴν Γερμανία καὶ τὸ 1418 οἱ πρῶτοι Ρωμανοὶ ἀναφέρονται στὴν Γαλλία. Στὶς 17 Αὐγούστου 1427 εἰσέρχονται στὸ Παρίσι. Ἀλλὰ οἱ βασιλεῖς τῆς Γαλλίας δὲν τοὺς θέλουν καὶ προσπαθοῦν νὰ τοὺς ἐκδιώξουν. Ὁ Λουδοβῖκος ΙΔ΄ προσέφερε 24 λίβρες γιὰ τὴν σύλληψη κάθε Ρωμανοῦ ζωντανοῦ ἤ πεθαμένου καὶ ἑννέα λίβρες γιὰ κάθε Ρωμανή. Ἀπηγόρευε στοὺς Γάλλους νὰ τοὺς ἀγοράζουν ἤ νὰ τοὺς πωλοῦν ὅ,τι δήποτε. Ἀπὸ τὴν Γαλλία κατέβηκαν στὴν Ἱσπανία καὶ εἰσῆλθαν στὴν Βαρκελώνη τὸ 1425. Μέχρι τὸ 1499 ἦσαν φίλοι μὲ τοὺς ἀριστοκράτες καὶ μὲ τοὺς βασιλεῖς τῆς Ἱσπανίας ἀλλὰ κατόπιν τοὺς ἀπαγορεύουν ἐπὶ ποινῇ θανάτου νὰ μετακινοῦνται καὶ νὰ ὁμιλοῦν τὴν γλῶσσα τους. Τὰ  ρωμαιοκαθολικὰ δικαστήρια τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως κατηγοροῦσαν τὶς Ρωμανίδες πὼς ἦσαν μάγισσες καὶ τὶς ἀπειλοῦσαν νὰ τὶς κάψουν ζωντανές. Μετὰ τὸ 1783, ἐπειδὴ τοὺς ἐδόθη καὶ πάλι ἀπὸ τὸν βασιλέα τῆς Ἱσπανίας ἡ ἄδεια νὰ μετακινοῦνται, ἐξήπλωσαν στὴν Ἀνδαλουσία τὴν τέχνη τους τοῦ φλαμένκο (μουσική, χορὸς καὶ τραγούδι). Στὴν Ρωσία, οἱ Ρωμανοὶ κατέφθασαν ἀπὸ τὴν Πολωνία τὸν χειμώνα τοῦ 1500-1501. Δὲν εἶχαν τὸ δικαίωμα νἀ στρατοπεδεύουν στὴν πρωτεύουσα, τὴν Πετρούπολη. Στὸν ΙΘ΄ αἰῶνα ἐξηπλώθησαν στὴν Σιβηρία.

Μὲ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὸ 1453, ὑπάρχει νέο μεταναστευτικὸ ἀθιγγανικὸ ρεῦμα πρὸς τὴν Δυτικὴ Εὐρώπη. Τὸ 1471, ἡ ἑλβετικὴ Βουλὴ τοὺς ἀπαγορεύει τὴν διαμονὴ στὴν Ἑλβετία. Τὸ 1489 εὑρίσκονται στὴν Οὑγγαρία. Τὸ 1493 ἐκδιώκονται ἀπὸ τὸ Μιλάνο τῆς Ἰταλίας. Τέλος τὸ 1498 ἐκδιώκονται ἀπὸ τὴν Γερμανία. Ἐκείνη τὴν χρονιὰ, ὁ Χριστόφορος Κολόμβος στὸ τρίτο του ταξίδι του στὴν Ἀμερικὴ, πατᾶ τὸ πόδι του στὴν ἀμερικανικὴ ἤπειρο καὶ ἔκτοτε ἀρχίζει μία νέα περιπέτεια γιὰ τοὺς Ρωμανούς. Ἡ ἀπέχθειά τους γιὰ τὸν πόλεμο τοὺς σπρώχνει νὰ χρησιμοποιήσουν πλοῖα γιὰ νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν ἐμπόλεμη Εὐρώπη. Ἔτσι στὸν ΙΣΤ΄ αἰῶνα σαλπάρουν γιὰ τὴν Ἀγγλία καὶ τὴν Σκανδιναβία.
           
ζ) Ἡ Ρωμανία στὸν Νέο Κόσμο
            
Οἱ Γάλλοι, Ἱσπανοί, Πορτογάλοι καὶ Ἄγγλοι ποὺ εἶχαν κατακτήσει τὴν Βόρειο καὶ τῆν Νότιο Ἀμερικὴ, ὡς καὶ τὴν Αὐστραλία καὶ τὴν Νέα Ζηλανδία, μεταφέρουν πολλοὺς Ρωμανοὺς στὶς ἀποικίες τους στὸν ΙΖ΄ καὶ ΙΗ΄ αἰῶνα. Ἀλλὰ πολλοὶ  ἄλλοι ἔφυγαν οἰκοιοθελῶς γιὰ νὰ εὕρουν τὴν τύχη τους σ’ αὐτὲς τὶς ἠπείρους. Ἤδη στὸ τρίτο του ταξίδι στὴν Ἀμερική, τὸ 1498, ὁ Κολόμβος εἶχε φέρει μαζί του Ρωμανούς.
            
Ἐλάχιστοι Ἀμερικανοὶ καὶ Καναδοὶ γνωρίζουν ὅτι ὑπάρχουν στὴν Βόρειο Ἀμερικὴ σημαντικὸς ἀριθμὸς Ρωμανῶν ἐπειδὴ τοὺς συγχέουν μὲ τοὺς Ἀμερινδιάνους. Στὸν Καναδᾶ ζοῦν περίπου 20.000 ἀθίγγανοι. Γιὰ τὸ σύνολο τῶν δύο χωρῶν ὁ ἀριθμός τους ὑπολογίζεται ἕως καὶ τὸ ἕνα ἑκατομμύριο. Ἀλλὰ οὐδεὶς γνωρίζει. Οἱ ἐκτιμήσεις κυμαίνονται ἀπὸ 50.000 ἕως καὶ δύο ἑκατομμύρια σχετικὰ μὲ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὁρίζεται ὁ ἀθίγγανος. Μεταξὺ τὼν ὀργανώσεων ποὺ τοὺς μελετᾶ εἰς βάθος εἶναι καὶ ἡ ἀγγλοσαξωνικὴ Ἑταιρεία Μελέτης τῶν Ἀθιγγάνων (Gypsy Lore Society), ἡ ὁποία ἱδρύθη στὸ Λονδῖνο τὸ 1888 καὶ πρόεδρος τῆς ὁποίας εἶναι ὁ Δρ. Matt T. Salo ποὺ παρατηρεῖ ὅτι μετὰ τὸ 1970 καὶ ἰδίως μετὰ τὸ 1989, ἡ κρίση καὶ ἡ πτώση τοῦ κομμουνισμοῦ στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη ἐδημιούργησε νέο μεταναστευτικὸ κῦμα ἀθιγγάνων πρὸς τὴν Βόρειο Ἀμερική. Πάντως, οἱ περισσότεροι Ρωμανοὶ ἦλθαν στὸ τέλος τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνος ἀπὸ τὰ Βαλκάνια καὶ τὴν Οὑγγαρία καὶ ἰδίως ἀπὸ τὴν Ρουμανία, γι’ αὐτὸ καὶ ἔγιναν γνωστοὶ στὴν Ἀμερικὴ μὲ τὴν ὀνομασία Βλάχοι. Μετὰ τὴν μεγάλη οἰκονομικὴ κρίση τοῦ 1929, μεγάλος ἀριθμὸς αὐτῶν τῶν «Βλάχων» ἐγκατέλειψαν τὴν ἀμερικανικὴ ὕπαιθρο καὶ ἐγκατεστάθησαν στὶς πόλεις.
            
Στοὺς καθ’αὐτὸ ἀμερικανοὺς ἀθιγγάνους προσετέθη τὰ τελευταῖα τριάντα χρόνια τὸ συνεχῶς αὐξανόμενο κῦμα τῶν RVίδων τροχοσπιτάδων ποὺ ἐμελέτησα στὸ προηγούμενο ἄρθρο μου στὸ ΤΜ. καὶ ποὺ οἱ Ἀμερικανοὶ ἀρέσκονται νὰ ἀποκαλοῦν snowbirds (πουλιὰ ἀπὸ τὸ χιόνι) ἐπειδὴ κατεβαίνουν στὶς θερμὲς περιοχὲς ἀπὸ τὸν χιονισμένο βορρᾶ. Ἀντιγράφουν τὸν τρόπο ζωῆς τῶν ἀθιγγάνων καὶ δίδουν μία εἰκόνα τοῦ τέλους τοῦ κόσμου, WASP Ἀμερικανῶν ποὺ συνειδητὰ ἀναπτύσουν τσιγγάνικη νοοτροπία μήπως καὶ συμπεριληφθοῦν στοὺς 144.000 ἐκλεκτοὺς τῆς Ἀποκαλύψεως. Ὁ Igor Krikunov, διευθυντὴς τοῦ οὐκρανικοῦ ἀθιγγανικοῦ θεατρικοῦ συγκροτήματος τοῦ Κιέβου θεωρεῖ πράγματι ὅτι οἱ Ρωμανοὶ εἶναι οἱ σφραγισμένοι τῆς Ἀποκαλύψεως ὅταν δηλώνει ὅτι αὐτοὶ εἶναι ἡ λύση στὸ σημερνὸ ἀδιέξοδο τοῦ πλανήτου μας. Ὅπως καὶ οἱ πρόγονοί τους πρὸ χιλιάδων ἐτῶν στὰ Ἰμαλάϊα, θὰ ἀποσυρθοῦν καὶ πάλι σὲ κάποιο ἀπόμερο βουνό, σὰν τὸ Ἅγιον Ὄρος, ὥς ποὺ ὁ κόσμος θὰ εἶναι καὶ πάλι ἔτοιμος γι’αὐτούς. Ὁ μυστικός τους τρόπος προσευχῆς δὲν εἶναι σὰν τῶν μοναχῶν. Χορεύουν, τραγουδοῦν καὶ μέσα ἀπὸ τὴν γενικὴ ἀπόρριψη ποὺ δέχονται ἀπὸ τὴν κοινωνία καὶ ὑπομένουν, σώζουν τὴν ψυχὴ τοῦ κόσμου ἀπὸ τὴν πνευματικὴ καταστροφή.

η) Ὁ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις τοῦ ἐθνικισμοῦ
            
Τὸ φαινόμενο τοῦ ἐθνικισμοῦ προερχομένου ἀπὸ τὸν δυτικοευρωπαϊκὸ ρομαντισμὸ τοῦ ΙΘ΄αἰῶνος, ἄφησε στὸν διάβα του δάκρυα, αἷμα καὶ κατέληξε στὴν συρρίκνωση τῆς προσωπικότητος ὅλων τῶν ἐθνοτήτων τῆς γῆς, ἐνῷ ερἰλικρινὴς στόχος του ἦταν ἀντιθέτως ἡ ἀπελευθέρωση τῶν ἐθνῶν. Ὑπῆρξε ὁ δηλητηριασμένος καρπὸς ποὺ προσέφερε στὴν ἀνθρωπότητα ὁ δυτικὸς καπιταλισμὸς ὅταν ὀλισθαίνοντας στὸν σωβινισμό, ξετίναξε κυριολεκτικὰ ὅλα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου, ἐπιφέροντας ἐθνικὲς καθάρσεις, ἀπολυτότητα καὶ φανατισμό. Ἡ Ἑλλὰς στὴν ἀρχὴ τοῦ ΙΘ΄αἰῶνος ἐπεκτείνετο ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο στὸν Δούναβη καὶ ἀπὸ τὴν Ἀδριατικὴ στὸν Καύκασο, μὲ τεράστιο πλοῦτο καὶ πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ παρουσία. Ἡ Ἑλλὰς τῶν ἀρχῶν τοῦ ΚΑ΄ αἰῶνος ἔχει πλέον συρρικνωθῆ στὰ 132.000 τ.χ., μαστιζομένη ἀπὸ ὑπογεννητικότητα καὶ παρακμή. Τὸ παράδειγμά της τὸ ἠκολούθησαν ὅλα τὰ Βαλκανικὰ κράτη μὲ ἀποτέλεσμα τὴν καταστροφὴ τῆς Γιουγκοσλαυΐας, τὴν πρόσφατη ἄνοδο τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας (ποὺ προοιωνίζει ὑποχρεωτικὰ τὴν μελλοντική της πτώση) καὶ ἰδίως τὴν συρρικνώση τοῦ παγκοσμίου ἑβραϊσμοῦ στὰ στενὰ πλαίσια τοῦ ἰσραηλινοῦ κράτους, παρὰ τὴν ἐπίμονη καταδίκη τοῦ ἑβραϊκοῦ ἐθνικισμοῦ, δηλαδὴ τοῦ σιωνισμοῦ, ἀπὸ τὸν ὀρθόδοξο ἑβραϊσμό. Ἡ ἐπιδίωξη τῆς ἰσχύος ἀντὶ τῆς ἁρμονίας εἶναι τὸ φοβερώτερο δηλητήριο γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῶν ἐθνῶν. Καὶ στὸν δρόμο αὐτῆς τῆς καταστροφῆς ἀρχίζει νὰ πορεύεται ἀκόμη καὶ ὁ ρωμανικὸς λαὸς τῶν ἀθιγγάνων, ἐπεξεργαζόμενος ἕναν ἰδικό του σιωνισμό. Οἱ Ρωμανοὶ θὰ προφθάσουν νὰ ἀποχωρήσουν εἰς τὸ ὄρος ὡς ὁ ἐκλεκτὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ ἤ θὰ ἀρχίσουν νὰ ψάχνουν μὲ τὴν σειρά τους μία Παλαιστίνη γιὰ νὰ ἐγκατασταθοῦν;
            
Τὸ ἔθνος τῶν Ρωμανῶν τὰ τελευταῖα τριάντα χρόνια συνειδητοποιεῖ τὸ φαινόμενο τοῦ ἐθνικισμοῦ καὶ ἀρχίζει, ἔστω καὶ τελευταῖο νὰ διεκδικῆ ἕνα ἐθνοκράτος μὲ ὀνομασία, Ρωμανιστάν. Ἡ ἀλβανόφωνη Γυφτοσκοπιανὴ ρωμαιοκαθολικὴ μητέρα Τερέζα εἶχε προφθάσει νὰ ἐπιστρέψη στὴν γῆ τῶν προγόνων της στοὺς πρόποδες τῶν Ἰμαλαΐων, στὴν κοιλάδα τοῦ ἱεροῦ Γάγγη, γιὰ νὰ σφραγισθῆ ἀπὸ τὸν Θεὸ τῆς Ἀποκαλύψεως καὶ νὰ ὐπερπηδήση τὸν ἐθνικισμό. Οἱ ἄλλοι ὅμως ἀθίγγανοι θὰ προφθάσουν; Πράγματι, ἡ μικροκαμωμένη ἀδελφὴ Τερέζα εἶχε γεννηθῆ στὰ Σκόπια τὸ 1910, στὴν ἀλβανικὴ ἀθιγαννικὴ φυλὴ τῶν Boyash Roma ἀπὸ τὸ Πρίζρεν, καὶ τὸ ὄνομά της ἦταν Agnes Gonxha Bojaxhiu, ὑπὸ Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ὅταν τὰ Σκόπια ἦταν ἡ πρωτεύουσα τοῦ βιλαετίου τοῦ Κοσσυφοπεδίου. Ἀπεβίωσε ὡς Ἰνδὴ στὴν Καλκούττα, τὸ 1997. Διερωτᾶται κανείς. Τὶ εἶναι πιὸ σημαντικό; Νὰ εἶχε ἱδρύσει ἡ μητέρα Τερέζα τὸ ἐθνοκράτος τοῦ Ρωμανιστὰν ἤ νὰ πραγματοποιήση τὸ κοινωνικό της ἔργος; Διότι τὸ 1996, ἡ φιλανθρωπικὴ ἱεραποστολὴ ποὺ εἶχε ἱδρύσει στὴν Καλκούττα τὸ 1950 γιὰ τοὺς φτωχούς καὶ τοὺς ἀπόκληρους τῆς κοινωνίας, ὑπὸ τὴν ὀνομασία Missionaries of Charity μὲ 12 μέλη, ξεπέρασε τὶς 4.000 ἀδελφὲς σὲ ὅλον τὸν πλανήτη μὲ 517 ἱεραποστολὲς σὲ περισσότερο ἀπὸ 100 χῶρες καὶ βοηθητικὸ προσωπικὸ ἄνω του ἑκατομμυρίου! Ποῖος ἀπὸ τοὺς δύο νομπελίστες εἰρήνης θὰ ἐνθυμῆται ἡ ὑφήλιος εἰς τοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων; Τὸν πολιτικὸ Κίσσινγκερ (Νομπὲλ 1973) ἤ τὴν γυφτοσκοπιανὴ Τερέζα (Νομπὲλ 1979); Ὅταν ὁ Ἰωάννης-Παῦλος Β΄ τὴν ἀνεκήρυξε μετὰ θάνατον μακαριστή, ἐδήλωσε: «Ὁ Κύριος ἐπέλεξε αὐτὴν τὴν ἁπλὴ γυναίκα ποὺ προήρχετο ἀπὸ μία ἀπὸ τὶς πλέον πτωχὲς περιοχὲς τῆς Εὐρώπης ὡς ἕνα ἐργαλεῖο μὲ τὴν πλέον παγκόσμια γλῶσσα, τὴν γλῶσσα τῆς ἀγάπης». Ὁ ἀγνωστικιστὴς Ἄγγλος συγγραφεὺς  Malcolm Muggeridge (1903-1990) ποὺ χάριν σ’αυτὴν προσεχώρησσε στὰ 79 του χρόνια στὸν καθολικισμό καὶ ἔγραψε βιβλίο (1971) καὶ ντοκυμαντὲρ (1969), Something Beautiful for God γιὰ τὸ ἔργο της, εἶχε τὴν ἑξῆς παρατήρηση: «Δὲν πρέπει ποτὲ νὰ ξεχνᾶμε ὅτι μόνον τὰ νεκρὰ ψάρια ἀκολουθοῦν τὸ ρεῦμα» καὶ τὴν ἀκόλουθη ἀναρχικὴ κραυγή : «Ἐὰν ὁ μέγιστος ὅλων, ὁ ἐνανθρωπίσας Θεός, ἐπιλέγει νὰ γίνη ὑπηρέτης ὅλων, ποῖος θὰ ἤθελε νὰ γίνη τὸ ἀφεντικό;» Ἀπάντησή μας: οἱ πολιτικοί! Τὸ 1999, οἱ δημοσκοπήσεις ἀνέδειξαν τὴν μητέρα Τερέσα ὡς τὸν πλέον ἀξιοθαύμαστο ἄνθρωπο τοῦ Κ΄ αἰῶνος.
            
Παρὰ ταῦτα, ὁ ΚΑ΄ αἰὼν χαράζει μὲ τὴν προσπάθεια μετατροπῆς τοὺ λαοῦ αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ, σὲ ἐθνοκράτος, ἐπειδὴ δὲν ὑπήκουσε στὴν προτροπὴ τῆς δέσποινάς του Τερέζας ἡ ὁποία ὅταν ἔλαβε τὸ Νομπέλ, στὴν ἐρώτηση: «Τὶ πρέπει νὰ κάνωμε γιὰ νὰ προωθήσωμε τὴν παγκόσμια εἰρήνη;» ἀπήντησε: «Νὰ πᾶτε στὰ σπίτια σας [ἤ τὰ τσαντίρια σας] καὶ νὰ ἀγαπᾶτε τὴν οἰκογένειά σας» ὑποστηρίζοντας τὴν τσιγγάνικη οἰκογενειακὴ ἠθικὴ κατὰ τῶν ἐκτρώσεων καὶ τοῦ διαζυγίου, δηλώνοντας μὲ τυπικὴ τσιγγάνικη νοοτροπία: «Ἡ ἔκτρωση εῖναι τὸ μεγαλύτερο κακὸ καὶ ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τῆς εἰρήνης. Διότι ἐὰν μία μητέρα ἠμπορεῖ νὰ σκοτώνη τὸ παιδί της, τὶ θὰ μᾶς ἐμποδίση νὰ ἀλληλοσκοτωθοῦμε;»

θ) Τὸ Ρωμανιστάν
            
Οἱ ἀθίγγανοι ἐθνικιστὲς ζητοῦν ἀπὸ τοὺς Ρωμανοὺς ἀνὰ τὸν κόσμο νὰ γράψουν στὸν γενικὸ γραμματέα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, Κόφι Ἄνναν,  ἀπαιτώντας νὰ τοὺς δοθῆ μία ἕδρα στὴν Νέα Ὑόρκη ὡς κράτος-μέλος τοῦ παγκοσμίου ὀργανισμοῦ. Ἀπὸ τὶς 16  ἕως τὶς 30 Μαρτίου 2006, ὡργανώθηκε στὸ Λονδῖνο γιὰ πρώτη φορὰ ἕνα διεθνὲς φεστιβὰλ ἀθιγγανικοῦ κινηματογράφου μὲ Ρωμανοὺς καὶ μὴ σκηνοθέτες, ἔχοντας τίτλο Ἀνακαλύπτοντας τὸ Ρωμανιστάν. Μετὰ ἀπὸ δύο ὁλοκαυτώματα εἰς βάρος τους στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη, τὸ πρῶτο στὸν ΙΣΤ΄ αἰῶνα καὶ τὸ δεύτερο στὸν Κ΄ οἱ Ρωμανοὶ  σὰν τοὺς ἐβραίους πρὶν ἀπὸ αὐτοὺς, βροντοφωνάζουν: φθάνει πιά, ἀπαιτοῦμε τὴν συγκρότηση ἀθιγγανικοῦ ἐθνοκράτοους, τὸ Ρωμανιστάν. Μετὰ τὸ τέλος τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου αὐτὴ ἡ ἐθνικὴ συνείδηση τῶν Ρωμανῶν συγκεκριμενοποήθηκε σὲ ἕξη παγκόσμια συνέδρια τοῦ ρωμανικοῦ λαοῦ, στὴν ἀναγέννηση τῆς ρωμανικῆς γλώσσας μὲ τὴν συστηματικὴ ἐπικοινωνία μεταξύ τους μέσῳ τοῦ διαδικτύου.
            
Ἡ λογικὴ τοῦ δυτικοῦ κόσμου ὑπῆρξε ὅτι κάθε ἔθνος ἐπὶ τῆς γῆς ἐδικαιοῦτο νὰ συγκροτήση κράτος ὅπως αὐτὸ τοῦ Ἰσραήλ. Στὸ βιβλίο του Nations without States (Greenwood Press, 1996), ὁ James Minahan ἀναφέρει καὶ τὸ Ρωμανιστὰν ὡς τὸ ἔθνος τῶν Ἀθιγγάνων ποὺ δικαιοῦται νὰ συσταθῆ σὲ κράτος. Ἡ Margaret Brearley σὲ μία ἀκαδημαϊκὴ μελέτη τοῦ βρεταννικοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Jewish Policy Research (JPR) μὲ τίτλο, The Roma-Gypsies of Europe: A persecuted people (Policy paper, no.3, 1996), συγκρίνει συστηματικὰ τοὺς Ρωμανοὺς μὲ τοὺς ἑβραίους καὶ ἀφήνει νὰ ἐννοηθῆ ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ οἰκοδομήσουν τὸν ἰδικό τους σιωνισμὸ καὶ τὸ ἰδικό τους Ἰσραήλ. Γράφει δὲ ὅτι «ἡ μεγαλύτερη διαφορὰ μεταξὺ τοῦ διωγμοῦ τῶν ἑβραίων καὶ αὐτοῦ τῶν Ρωμανῶν εἶναι ἡ ὕπαρξη τοῦ Ἰσραήλ. Σημαντικοὶ Ρωμανοὶ ἡγέτες ἔχουν ὑπογραμμίσει τὴν ἀχίλλειο πτέρνα τῶν Ρωμανῶν. Ὁ Rajko Djunc τῆς Γιουγκοσλαυΐας ἐδήλωσε πὼς ‘σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς ἑβραίους δὲν ἔχουμε ἰδική μας χώρα καὶ δὲν ἔχουμε ἰσχυρὲς ὁμάδες πιέσεως καὶ οἱ πολιτικοὶ μας δὲν θεωροῦν ὅτι ὑπάρχει πολιτικὸ κέρδος μὲ τὸ νὰ μᾶς ὑποστηρίξουν’. Δὲν ὑπάρχει λοιπὸν σήμερα κάτι τὸ ἀντίστοιχο μὲ τὸν σιωνισμό. Τὸ παναθιγγανιστικὸ ὅραμα κοινῆς φυλῆς τοῦ Ρωμανιστὰν εἶναι τελείως ἀνεπαρκὲς ἔναντι τῶν ἐπειγουσῶν καὶ πρακτικῶν ἀναγκῶν τῶν Εὐρωπαίων Ρωμανῶν».
            
Μία πρόσθετη διαφορὰ μὲ τὸν σιωνισμὸ εἶναι ὁ ἀναρχισμὸς τῶν Ρωμανῶν. Ἔχουν μεγάλη δυσπιστία ὡς πρὸς τὴν ὕπαρξη τοῦ κράτους καὶ γι’ αὐτὸ δὲν στέλνουν τὰ παιδιά τους στὰ δημόσια σχολεῖα, προτιμώντας νὰ τὰ ἐκπαιδεύσουν ἐντὸς τῆς οἰκογενείας. Οἱ πατέρες εἶναι οἱ δάσκαλοι τῶν υἱῶν τους καὶ οἱ μητέρες τῶν θυγατέρων τους. Ἐπίσης δὲν ἔχουν ἀκόμη ὀργανωθῆ ἱκανοποιητικὰ στὸν διεθνῆ χῶρο ἄν καὶ διαπιστώνουμε τελευταῖα μία σημαντικὴ ἄνοδο τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς παρουσίας τῶν Ρωμανῶν. Τέλος, σὲ ἀντίθεση μὲ τἡν ὑψηλὴ διανόηση τῶν Ἐβραίων, οἱ περισσότεροι τῶν Ρωμανῶν παραμένουν ἀναλφάβητοι.
            
Ὁ καθηγητὴς Saip Jusuf στὰ Σκόπια, τὰ ὁποῖα ἔχουν τὸν μεγαλύτερο πληθυσμὸ ἀθιγγάνων  στὰ Βαλκάνια, γνωστὸς πολιτικὸς ἡγέτης καὶ προερχόμενος ἀπὸ τσιγγάνους τοῦ τσίρκου (τζάμπαζ) καὶ πωλητὲς  ἵππων, εἶναι συγγραφεὺς οὐσιαστικὰ  τῆς πρώτης  ρωμανικῆς γραμματικῆς. Τὸ 1971 ὠργάνωσε στὸ Λονδῖνο, τὸ πρῶτο παγκόσμιο συνέδριο τῶν Ρωμανῶν ποὺ ἐχρηματοδοτήθη ἐν μέρει ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῆς Ἰνδίας. Ἡ Ἰνδία ἔχει κατανοήσει τὴν σημασία ποὺ ἔχει γιὰ τὰ πολιτισμικά της συμφέροντα ἡ παρουσία 12 ἑκατομμυρίων ἀθιγγάνων ἀνὰ τὸν κόσμο ποὺ παρουσιάζονται ὡς ἐξάδελφοι τῶν Ἰνδῶν, ἐφ’ ὅσον ἀπὸ καιρὸ ὁ ἑλληνισμὸς, ποὺ εἶναι ὁ πραγματικός τους χῶρος, τοὺς ἔχει ἀποπέμψει μὲ περιφρόνηση.  Ἔτσι τὸ Δελχὶ ἐπέτυχε νὰ πείση τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη νὰ ἀναγνωρίσουν τοὺς Ρωμανοὺς ὡς μία ξεχωριστὴ ἐθνότητα καὶ ἀνεγνώρισε ἐπίσης ἐπισήμως τὴν Διεθνῆ Ἕνωση τῶν Ρωμανῶν.
            
Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ καθηγητὴς Γιουσοὺφ ποὺ ἦταν μουσουλμᾶνος, ἠσπάσθη τὸν ἰνδουϊσμὸ γιὰ νὰ ἐνθαρρύνη τὸν λαὸ του νὰ ἐπιστρέψη στὶς ἰνδικές του ρίζες. Παρουσιάζεται δὲ δημοσίως περιστοιχισμένος ἀπὸ ἰνδουϊστικὲς θρησκευτικὲς εἰκόνες. Ὁ ἀθίγγανος ποιητὴς Ramche Mustapha ἐπιδεικνύει τὸ διαβατήριό του ποὺ γράφει ὅτι εἶναι «Γιουγκοσλαῦος» πολίτης  ἀλλὰ «Ἰνδὸς» στὴν ἐθνικότητα! Οἱ Ρωμανοὶ παρουσιάζονται τώρα ὡς τὰ χαμένα παιδιὰ τῆς Ἰνδίας ποὺ ἐπανῆλθαν στὶς ρίζες τους. Δηλώνουν ὅτι προέρχονται ἀπὸ τὸν παλαιότερο πολιτισμὸ τοῦ κόσμου, τὸν ἰνδικό. Ὀνομάζουν τὴν Ἰνδία στὴν ρωμανικὴ γλῶσσα, Ἀμάρο Μπάρο Θάν ποὺ σημαίνει «ἡ μεγάλη μας χώρα». Πολλὲς ἀθίγγανες ποὺ ἐφόρουν στὰ Βαλκάνια καὶ τὴν Τουρκία τὶς παραδοσιακὲς γυναικεῖες βράκες, τώρα φοροῦν ἰνδικὰ σάρι. Ἀντὶ νὰ  ἀπαιτοῦν τὴν ἵδρυση ἑνὸς ἀνεξαρτήτου Ρωμανιστὰν, ἕνα μεγάλο μέρος τῶν Ρωμανῶν ἐθνικιστῶν ἀρκοῦνται πρὸς τὸ παρὸν νὰ ἰσχυρίζωνται ὅτι εἶναι ἕνα κομμάτι τοῦ ἰνδικοῦ ἐθνικισμοῦ. Σὲ ἀντίδραση στὸν νεοεμφανιζόμενο αὐτὸν ἐθνικισμό, ἔχει φουντώσει στὴν πρώην κομμουνιστικὴ ἀνατολικὴ Εὐρώπη ἕνας ἔντονος ἀντιαθιγγανισμὸς ποὺ ἐκφράζεται μὲ ἐγγραφὲς στοὺς τοίχους ὅπως: «θάνατος στοὺς γύφτους». Στὴν πρώην Τσεχοσλοβακία ἐδολοφονήθησαν 28 τσιγγάνοι. Ἀλλὰ καὶ στὴν Αὐστρία δολοφονοῦνται Ρωμανοί (π.χ. τέσσερις τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1995) καὶ ἐμφανίζονγται ἐπιγραφὲς στοὺς τοίχους ὅπως: «Γύφτοι, νὰ ἐπιστρέψετε στὴν Ἰνδία»! Νὰ ποῦμε δὲ ὅτι στὰ μέρη αὐτὰ τῆς Αὐστρίας οἱ ἀθίγγανοι εἶναι ἐγκατεστημένοι ἐπάνω ἀπὸ τριακόσια χρόνια. Παρὰ τὴν ὑποστήριξή της στοὺς Ρωμανοὺς ἡ Ἰνδία δὲν θὰ ἤθελε νὰ ἐνθαρρύνη μία ὁλικὴ μετανάστευση τῶν 12 ἑκατομμυρίων ἀθιγγάνων τοῦ κόσμου (μεταξὺ αὐτῶν 8 ἑκατομμύρια στὴν Εὐρώπη) στὴν «γενέτειρα», ποὺ θὰ ἐθύμιζε τὴν ἀνάλογη μετανάστευση τῶν ἑβραίων στὸ Ἰσραήλ. Ἡ συγκρότηση ἑνὸς ἀνεξαρτήτου Ρωμανιστὰν θὰ ἦτο προτιμοτέρα.
            
Ὁ ρωμανικὸς ἐθνικισμὸς ἐνθαρρύνεται τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση πολλῶν Ρωμανῶν διανοουμένων. Ἡ Ἑβραιοαμερικανίδα συγγραφεὺς Isabel Fonseca, στὸ βιβλίο της,  Bury me Standing: The Gypsies and their Journey («Νὰ μὲ ἐνταφιάσης ὄρθιο: Οἱ γύφτοι καὶ ἡ πορεία τους»), Νέα Ὑόρκη, 1996, θεωρεῖ ὅτι οἱ Ρωμανοὶ εἶναι οἱ νέοι ἑβραῖοι τῆς Εὐρώπης. Πολλὰ κινηματογραφικὰ ἔργα ἀσχολοῦνται μὲ τὸ θέμα ὅπως αὐτὸ τοῦ Tony Gatlif, Latcho Drom: A Musical History of the Gypsies from India to Spain (1994). Στὰ Σκόπια ἔχει συγκροτηθῆ πολιτικὸ ἀθιγγανικὸ κόμμα ποὺ ζητᾶ τὴν ἀνακήρυξη ἀνεξαρτήτου Ρωμανιστάν. Εἶναι πάντως χαρακτηριστικὸ τῆς ρωμαίϊκης βυζαντινῆς προελεύσεως τῶν Ρωμανῶν ὅτι ὅταν εὑρίσκονται μεταξὺ ὀρθοδόξων χριστιανῶν καὶ μουσουλμάνων, ὅπως στὸ Κοσσυφοπέδιο, προτιμοῦν τοὺς ὀρθοδόξους. Οἱ Ἀλβανοὶ τοῦ Κοσσυφοπεδίου διαπιστώνοντας ὅτι οἱ Ρωμανοὶ συμμαχοῦσαν μὲ τοὺς ὀρθοδόξους Σέρβους (ὀνομάζονται “Srpski Cigani”), κατεφέρθησαν ἐναντίον τους καὶ τοὺς ἔσφαξαν. Πρὸ τῆς σφαγῆς τοῦ 1999, οἰ Ρωμανοὶ τοῦ Κοσσυφοπεδίου ἦσαν 5-10% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ.

ι) Ὁ κίνδυνος ἐξαφανίσεως τῶν Ρωμανῶν
            
Ἡ ἄνοδος ἑνὸς ρωμανικοῦ σιωνισμοῦ ἔχει ἐντείνει στοὺς ἐθνικιστικοὺς κύκλους τῆς Εὐρώπης ἕναν φυλετικὸ ἀντιαθιγγανισμὸ ποὺ ὅπως καὶ ὁ ἀντισιωνισμὸς κινδυνεύει νὰ καταλήξη σὲ νέο ἀθιγγανικὸ ὁλοκαύτωμα. Ἐπειδὴ στὸ κράτος τῶν Σκοπίων τὸ ποσοστὸ τῶν Ρωμανῶν εἶναι πολὺ σημαντικὸ ἐνῷ οἱ καθ’ αὐτὸ Ἕλληνες εἶναι ὀλίγοι, ἔχοντας δὲ ὑπ’ὄψιν ὅτι ἡ σημερινὴ ἀκάθεκτη πορεία πρὸς τὴν συγκρότηση μιᾶς Μεγάλης Ἀλβανία θὰ ἔχη ὡς πιθανὸ ἀποτέλεσμα τὸν διαμελισμὸ τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων, εἶναι πολὺ σημαντικὸ ὁ ἑλληνισμὸς νὰ ξεκαθαρίση τὴν θέση του ἔναντι τῶν Ρωμανῶν, νὰ τοὺς ὑποστηρίξη σθεναρῶς ὡς Ἀρίους καὶ ὡς Ρωμηούς καὶ νὰ τοὺς βοηθήση νὰ ὀργανώσουν τὸν νομαδισμό τους προστατεύοντάς τον, δίδοντάς τους ὅλες τὶς εὐκαιρίες  νὰ μορφωθοῦν καὶ νὰ συγκροτηθοῦν πολιτικά σὲ αὐτόνομα σχήματα. Ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐπιτευχθῆ ἕνας τόσος σημαντικὸς στόχος πρὸς χάριν τοῦ ἑλληνισμοῦ πρέπει νὰ πολλαπλασιασθοῦν στὴν Ἑλλάδα οἱ  ἀθιγγανικὲς μελέτες καὶ ἡ κυβερνητικὴ πρόνοια πρὸς τὸν γενναῖο αὐτὸν ρωμαίϊκο πληθυσμὸ καὶ νὰ ἐξαφανισθοῦν τὰ γελοῖα στερεότυπα ποὺ τοὺς ὑποβιβάζουν σὲ κατσικοκλέφτες.
            
Εἶναι καιρὸς νὰ ἐνηλικιωθοῦμε, νὰ ἀπελευθερωθοῦμε ἀπὸ τὴν δυτικὴ λογοτεχνία καὶ νὰ μὴ συνεχίζουμε νὰ ὑποπίπτουμε στὰ ἀντιθρησκευτικὰ καὶ ρατσιστικὰ παραμύθια τῆς Χαλιμᾶς ποὺ μᾶς ἔρχονται ἀπὸ τὴν Δύση, ὄχι μόνον κατὰ τῶν ἑβραίων ἀλλὰ καὶ κατὰ τῶν ἀθιγγάνων. Οἱ ἑβραῖοι ἦσαν στὴν δυτικὴ Εὐρώπη οἱ ἄπληστοι τραπεζίτες ποὺ μὲ τὸ ἀντιχριστιανικό τους μῖσος ρουφοῦσαν τὸ αἷμα τῶν ρωμαιοκαθολικῶν. Οἱ ἀθίγγανοι ἦσαν οἱ μάγοι ποὺ ἔφερναν στὴν χριστιανικὴ Δύση ὅλες τὶς παγανιστικές, γνωστικές, διονυσιακές, ζωροαστρικές, μανιχαϊστικὲς καὶ ἄλλες φοβερὲς αἱρέσεις ἀπὸ τὴν βυζαντινὴ Ἀνατολὴ τῶν μισητῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων αἱρετικῶν. Ἡ χαρτομαντεία τοῦ ταρὸ εἶναι ἐπ’ αὐτοῦ ἀποκαλυπτική. Οἱ τσιγγάνοι ἐπωνομάζοντο Αἰγύπτιοι (gypsies, γύφτοι) καὶ τὴν εἶχαν φέρει μαζί τους ἀπὸ τὴν μυστηριώδη Αἴγυπτο τῶν γνωστικῶν, τῶν αἱρετικῶν καὶ τῶν παγανιστικῶν αἰγυπτιακῶν μυστηρίων ποῦ εἶχαν μεταφέρει στὴν Δύση καὶ οἱ σταυροφόροι ναΐτες (βλ. τὸν μῦθο τοῦ λόρδου Σίνκλαιρ, προστάτη τῶν τσιγγάνων, τοῦ σκωτσέζικου Sinclair clan ναϊτῶν ἱπποτῶν, φύλακες τοῦ ἱεροῦ Γκράαλ καὶ τῆς κατοικίας τους τὸ Rosslyn Castle. Ἀκόμη σήμερα οἱ ἀθίγγανοι στρατοπεδεύουν κάθε χρόνο στὰ λειβάδια γύρω ἀπὸ τὸν πύργο αὐτὸ, τὸν Μάϊο καὶ τὸν Σεπτέμβριο καὶ ἀναπαριστάνουν στὰ θεάματα τοῦ τσίρκου τους τὸν Πράσινο ἄνθρωπο, θεὸ τῆς φύσεως καὶ τῆς ἀναπαραγωγῆς). Ὅταν ἀργότερα ἐμαθεύθη ὅτι οἱ τσιγγάνοι προήρχοντο ἀπὸ τὴν Ἰνδία, τὸ ταρὸ συνεδέθη μὲ τὴν ἰνδικὴ παράδοση. Φυσικά, ἀφοῦ ἦσαν μάγοι καὶ αἱρετικοὶ δὲν ἠδύναντο νὰ μὴν εἶχαν καὶ αὐτοὶ βλάψει τὸν Χριστό. Ἐπειδὴ ἦσαν σιδηρουργοί (στὰ ἀγγλικὰ smith, γι’αὐτὸ καὶ ἡ φυλὴ τῆς μητέρας τοῦ Σαρλὸ ἐλέγετο Romanishal Smith) ἦταν φυσικὸ νὰ ἀπευθύνθησαν στὴν Παλαιστίνη σὲ τσιγγάνο γιὰ νὰ κατασκευάση τὰ καρφιὰ τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά, ὅπως εἶναι γνωστὸ στὴν τσιγγανικὴ παράδοση, ὅταν οἱ Ρωμαῖοι ὁπλῖτες παρήγγειλαν τὰ καρφιὰ στὸν σιδηρουργὸ τσιγγάνο, αὐτὸς ἐπειδὴ ἀγαποῦσε τὸν Κύριο, ἀπὸ τὰ 12 καρφιὰ ποὺ τοῦ εἶχαν παραγγείλει ἔδωσε μόνον τὰ ἑννέα καὶ παρέδωσε κρυφὰ τὰ ὑπόλοιπα τρία στὸν υἱό του, λέγοντας του νὰ δραπετεύση κουβαλώντας τα. Ἔτσι ὁ Χριστὸς καὶ οἱ δύο ληστὲς ὑπέφεραν ὀλιγώτερο ἐφ’ ὅσον ἐκαρφώθησαν ὁ καθένας μὲ τρία ἀντὶ τέσσερα καρφιά. Ὁ Χριστὸς ἐπάνω στὸ σταυρὸ  ηὐλόγησε τὸν ἀθίγγανο υἱὸ γιὰ τὴν πράξη του ὅταν αὐτὸς στὴν φυγή του ἐπέρασε ἀπὸ τὸν τόπο τοῦ μαρτυρίου.

Δημήτρης Κιτσίκης                               4 Μαρτίου 2018

(Τὸ ἄρθρο μου αὐτὸ ἐδημοσιεύθη γιὰ πρώτη φορὰ στὸ περιοδικὸ Τρίτο Μάτι, τεῦχος 141, Μάϊος 2006)80 comments:

 1. Γιαννης ΑποστολοπουλοςMarch 4, 2018 at 3:07 PM

  Το παράδειγμα σας για την Μητέρα Τερέζα είναι λίγο ατυχές Κ. Δημήτρη αφού υπάρχει ολόκληρη θεματολογία σχετικά με την ποιότητα κα τον σκοπό του έργου της. Σύμφωνα με ένα έγγραφο από τους Καναδούς ακαδημαϊκούς Serge Larivée, Geneviève Chénard και Carole Sénéchal, οι κλινικές της Teresaς έλαβαν εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές αλλά στερούνταν, ιατρική περίθαλψη, συστηματική διάγνωση, αναγκαία διατροφή και επαρκή αναλγητικά για όσους έπασχαν από πόνο: « Η μητέρα Τερέζα πίστευε ο άρρωστος πρέπει να υποφέρει όπως ο Χριστός στο σταυρό ». Λέγεται ότι τα πρόσθετα χρήματα θα μπορούσαν να έχουν μεταμορφώσει την υγεία των φτωχών της πόλης δημιουργώντας προηγμένες εγκαταστάσεις φροντίδας. Ένας από τους μεγαλύτερους επικριτές της ήταν ο Άγγλος δημοσιογράφος, λογοτεχνικός κριτικός Christopher Hitchens, συγγραφέας του δοκίμιού, The Missionary Position: Η μητέρα Τερέζα στη Θεωρία και την Πρακτική (1995), που έγραψε σε ένα άρθρο του το 2003: « Το έργο της μας επιστρέφει στη μεσαιωνική διαφθορά της εκκλησίας, η οποία σκορπούσε επιδοτήσεις στους πλούσιους, ενώ κήρυττε τη δυστυχία, τον εξευτελισμό, και την αντοχή στους φτωχούς. Η μητέρα Τερέζα δεν ήταν φίλος των φτωχών, ήταν φίλος της φτώχειας, έλεγε ότι η ταλαιπωρία ήταν ένα δώρο από τον Θεό.» Η ζωή της ολόκληρη αντιτάχθηκε στη μόνη γνωστή θεραπεία της φτώχειας, η οποία είναι η ενδυνάμωση, η δύναμη της γνώσης των γυναικών, και η χειραφέτηση τους από την συνεχή υποχρεωτική αναπαραγωγή, όπως τα ζώα ». Την κατηγόρησε για υποκρισία για την επιλογή προηγμένης θεραπείας, όταν δημιουργήθηκε πρόβλημα με την καρδιά της, σε πανάκριβα ιατρικά κέντρα της Καλιφόρνιας και της Ευρώπης !!!! Ο Hitchens ανέφερε επίσης ότι "η πρόθεσή της δεν ήταν να βοηθήσει τους ανθρώπους". Κορόιδεψε συνειδητά τους δωρητές τις για το πώς χρησιμοποιήθηκαν οι συνεισφορές τους. «Ήταν μιλώντας μαζί της που ανακάλυψα, και με διαβεβαίωσε, ότι δεν δούλευε για να ανακουφίσει τη φτώχεια αλλά εργαζόταν για να διευρύνει τον αριθμό των καθολικών στην Ινδία». « Δεν είμαι κοινωνική λειτουργός είπε, δεν το κάνω για τον λόγο αυτό, το κάνω για τον Χριστό, το κάνω για την εκκλησία ». Το 1991 ο Ρόμπιν Φοξ, εκδότης του παγκοσμίου φήμης βρετανικού ιατρικού περιοδικού, The Lancet, επισκέφθηκε το «the Home for Dying Destitutes in Calcutta» και περιέγραψε την ιατρική περίθαλψη που ελάμβαναν οι ασθενείς ως «χαοτική». Παρατήρησε ότι οι αδελφές και οι εθελοντές, μερικοί από τους οποίους δεν είχαν ιατρική γνώση( !!!!) , έπρεπε να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη φροντίδα των ασθενών, λόγω της έλλειψης ιατρών στο νοσοκομείο !!!!!! Ο Fox θεώρησε την ίδια την Teresa υπεύθυνη για τις συνθήκες σε αυτό το ίδρυμα και παρατήρησε ότι οι πρακτικές της δεν διέκριναν μεταξύ θεραπευμένων και ανίατων ασθενών, έτσι ώστε άνθρωποι που θα μπορούσαν να επιβιώσουν κινδύνευαν να πεθάνουν από λοιμώξεις και έλλειψη θεραπείας. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ειλικρινά, νομίζω ότι χαθήκατε στη μετάφραση.

   Πρώτον, η Μητέρα Τερέζα έχει μικρή σχέση με το κεντρικό θέμα που είναι η πορεία ενός ξεχωριστού γένους και δεν αφορά την ουσία του άρθρου, δηλαδή το τραγικό για όλη την πατρίδα μας περιστατικό των αισχρών, αντιχριστιανικών και σατανικών δηλώσεων του πιο ξεφτυλισμένου υποκειμένου της σημερινής Ελλάδας, του γελοίου ρατσιστή βουλευτή Δαβάκη, που πρέπει να πεταχθεί κακήν κακώς από τη Βουλή, να χάσει τα πολιτικά του δικαιώματα, και να του απαγορευτεί κάθε έκφραση γνώμης ως εθνικά επικίνδυνη.

   Δεύτερον, πείτε μου αν πραγματικά περιμένατε από την Μητέρα Τερέζα να πάρει ένα Μaster's σε Business Administration και να αναπτύξει high skills in communication, organisation, administration, project coordination/management, consistently performing when leading senior members of diverse, demanding teams whilst remaining motivated, calm and able to adapt to changing circumstances often within very short time frames, καθώς και proven ability to work under pressure, meet deadlines, and succeed within target driven environments. Ειλικρινά, αν περιμένατε την Μητέρα Τερέζα να είναι the world's most successful CEO and one of Europe's most outstanding businesswomen, υπάρχει πρόβλημα!

   Δεν είμαι κανένας fan, το αντίθετο μάλιστα, και όπου ακούω πολλά κεράσια, κρατώ και μικρό καλάθι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα, όταν υπάρχει τέτοιου κτηνώδους θράσους ρατσιστικό ντεραπάρισμα....

   Delete
 2. Λαμπρή παρουσίαση,κύριε καθηγητά! Μπορεί να μην σας πέτυχα στο Τρίτο Μάτι το 2006 αλλά σας βρήκα εδώ κι είναι εξαιρετικό! Το θέμα μου θυμίζει το γνωστό Gli Zingari (Les Gitans) που τόσο πολλοί είχαν εμηνεύσει από την Δαλιδά μέχρι τον Giorgio Consolini και τον Luciano Virgili!

  ReplyDelete
 3. Άριστη ανάλυση του Κωσνταντακόπουλου:

  https://www.youtube.com/watch?v=I7gJkuXNXq4

  Έτσι εἰναι τα πράγματα, αλλά δυστυχώς όταν κτυπηθείς οφείλεις να αντιδράσεις.

  ReplyDelete
 4. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ: Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΡΝΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
  Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος ἔλεγε στὸν στρατηγὸ Πλαστήρα τὸ 1933, ποὺ ἐτοίμαζε πραξικόπημα: "Μακάρι νὰ εἴμεθα ὅπως στὴν Ἰταλία ποὺ χάρις στὸν Μουσσολίνι προοδεύει!" Σήμερα ὑποχρεωτικὰ ἐπανήλθαμε στὸν Μεσοπόλεμο.Ὅπως καὶ μετὰ τὸ 1929 ἀπεκαλύφθη καὶ πάλι τὸ τέρας τοῦ εὐρωπαϊκοῦ καπιταλισμοῦ μέσῳ τῶν εὐροκρατῶν τοῦ εὐρώου τῶν Βρυξελλῶν
  Ἀκριβῶς πρὸ 28 ἐτῶν, τὸ 1990, στὸ βιβλίο μου γιὰ τὴν ἰδεολογία τοῦ φασισμοῦ ποὺ ὠνόμαζα τρίτη ἰδεολογία ("Ἡ τρίτη ἰδεολογία καὶ ἡ Ὀρθοδοξία",ἐκδόσεις Ἀκρίτας), ἔγραφα: "¨Η ἀντίδραση κατὰ τῆς ἀφομοιωτικῆς μανίας τοῦ παγκοσμίου δυτικοφερμένου καπιταλισμοῦ ἐκφράζεται μὲ τὴν ῥαγδαία ἐξάπλωση τῆς τρίτης ἰδεολογίας".Ἡ τότε ἄμεση ἐχθρικὴ ἀντίδρασις στὸ βιβλίο μου αὐτὸ τῶν "λοιπῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων" ποὺ δὲν εἶχαν σεβασθῆ τὴν μακροχρόνια εἰδίκευσί μου ὡς καθηγητὴς πολιτικῶν ἰδεολογιῶν, ἀπέδειξε πόσο δίκαιο εἶχα.Καλῶς ἦλθες λοιπὸν σήμερα, λαοκρατία, σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη, τὴν Ῥωσία καὶ τὴν Ἀμερική! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 5. Τὸ παραπάνω σχόλιό μου ἐγράφη κατόπιν τῆς περηφανοῦς νίκης τῆς λαοκρατίας στὶς χθεσινὲς ἰταλικὲς ἐκλογές ἡ ὁποία θὰ ἔχῃ ἄμεση ἐπιρροὴ στὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος καὶ ὁλοκλήρου τῆς Εὐρώπης.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 6. Πιστεύετε ότι θα βγει η Ιταλία από το Ευρώ και θα διαλύσει την Ε.Ε. με την έξοδό της;;

  ReplyDelete
 7. Τὸ δημοψήφισμα ἤ λαοψήφισμα εἶναι τὸ ὅπλο τῆς λαοκρατίας τοῦ λαοῦ. Πέραν τῆς συγκυρίας τῆς ἐξελίξεως τοῦ σημερινοῦ τεραστίου παγκοσμίου κύματος τῆς λαοκρατίας ποὺ σαρώνει τὸν πλανήτη οἱ διάφοροι σταθμοὶ τῆς ἐξελίξεως αὐτῆς εἶναι ὀλιγώτερον σημαντικοί, π.χ. δημοψηφίσματα, λαϊκὰ πραξικοπήματα, πόλεμοι κλπ. Οἱ μεγάλες ἀλλαγὲς πραγματοποιοῦνται συχνὰ μὲ πόλεμο.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τα περί πολέμου που λέτε πολλοί τα θεωρούν υπερβολές και κοιμούνται σαν τις μωρές παρθένες, αλλά είναι η πραγματικότητα που έρχεται. Οι χώρες παρασκευάζονται σε όλα τα επίπεδα κι ολοκληρώνουν προετοιμασίες υποδομών. Μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα, ανακοινώθηκε σήμερα από τον σύμβουλο του Πούτιν σε θέματα Ιντερνέτ ότι η Ρωσσία είναι η 3η χώρα στον κόσμο ικανή να λειτουργήσει το δικό της τμήμα του Ιντερνέτ ακόμη κι αν αποκοπεί από όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
   https://www.youtube.com/watch?v=eeVUcZwrTgk

   Delete
 8. Άρα οι αλλαγές στην Ελλάδα θα γίνουν με πόλεμο και πραξικόπημα, λογικά.

  Αντιστοίχως, η Ιταλία δύναται να πάρει το μέρος των ΗΠΑ και της Ρωσίας στον οικονομικό πόλεμο Βρυξελλών-Ουαασιγκτώνος.

  ReplyDelete
 9. Δύναται, κύριε Καθηγητά, ἡ σημερινὴ ἑλληνικὴ κοινωνία νὰ ἀκολουθήσῃ τὸν δρόμον τῆς Ἰταλίας; Δύναται νὰ βγῇ ἀπὸ τὸν βοῦρκο τῶν σημερινῶν κουλτουριαραίων καὶ νὰ φέρῃ τὴν ἀλλαγήν; Δύσκολο μοῦ φαίνεται... χρειαζόμεθα Ἐπαναστάτη Ἡγέτη καὶ αὐτὸς ποῦ;

  Σᾶς εὐχαριστῶ, Παναγιώτης Ἠλιόπουλος

  ReplyDelete
 10. Πολλή κινητικότης παρατηρείται τελευταία.

  Αύριο διεξάγουν τα πλοία της Έξον Μόμπιλ έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΖ ενώ παράλληλα έχει εκδοθεί NAVTEX από την Τουρκία που περιλαμβάνει το...Καστελόριζο ως χώρο ασκήσεων.

  Την ίδια ώρα οι Κούρδοι στην Βόρεια Συρία ανατολικά της Αφρίν, αναγγέλλουν την παύση των ενεργειών των κατά του Ισλαμικού Κράτους στα νότια άκρα του Ευφράτου προς τα Συρο-Ιρακινά σύνορα, λόγω της εισβολής στην Αφρίν.

  Θα έχουμε ενεργοποίηση ταυτόχρονη μετώπων κστ΄σ της Τουρκίας...;; Μένει να δούμε.

  ReplyDelete
 11. "Dimitri Kitsikis @kitsikis
  9h9 hours ago

  Outside forces are plotting to bring war between Greece and Turkey. I am asking @RT_Erdogan to be very careful because such a conflict could be fatal."

  Με στόχο τον διαμελισμό αμφοτέρων Ελλάδος και Τουρκίας;;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μη σπάς το κεφάλι σου, γι΄αυτά αποφασίζει η "διεθνής κοινότητα".

   Delete
 12. ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΡΘΡΟ. Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ 70-80% ΡΩΜΑ. ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΦΟΜΟΙΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΣΚΟΛΗ ΝΟΜΑΔΙΚΗ ΖΩΗ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΣΚΟΛΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΜΑΘΕΙ ΣΕ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΙ Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΨΕΙ ΦΟΡΤΗΓΟ, ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΡΩΙΝΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΝ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ ΚΑΠΟΥ ΜΕΤΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΣΟΥ ΖΗΤΑΝΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ. ΚΑΙ ΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡΝΗΘΕΙΣ ΦΕΥΓΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ. ΑΥΤΑ ΒΕΒΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑΖΩ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ΠΑΝΤΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ.

  ReplyDelete
 13. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα λέτε! Δεν είχα προσέξει επιισταμένως τον τρόπο ζωής των Ρομά, όταν ήμουν στην Ελλάδα, αλλά διευθύνοντας εταιρείες στην Ανατολική Αφρική, και στήνοντας και ζώντας σε εγκαταστάσεις στη μέση της αφρικανικής σαβάνας ή στην άκρη δασών σε Κένυα, Τανζανία και Νότια Σομαλία, βρέθηκα πολύ κοντά στην καθημερινότητα των ντόπιων που όπως και αυτή των Ρομά απορρίπτει τον τεχνολογικό πολιτισμό. Βέβαια θα μου πείτε στο βόρειο-βορειοανατολικό τέταρτο της Κένυας όπου ζουν Σομαλοί και Ορόμο και στην περισσότερη έκταση της Σομαλίας, οι άνθρωποι απλά δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν δυτική τεχνολογία εκτός από κινητά ή λαπτοπ που τα φορτίζουν σε όποια γειτονικά σπίτια έχουν ηλεκτρική γεννήτρια.

  Αλλά το πιο εντυπωσιακό, το είδα στο Μογκαντίσου, όπου βρέθηκα το 2012 και το 2013 σε 2-3 ταξίδια για μπίζνες. Εκεί επισκέφθηκα σπίτια βουλευτών και φυλάρχων (όταν αναφέρομαι σε φύλαρχους, μη βάλετε στο μυαλό σας τίποτα το αφρικανικό ή ισλαμικό σαν ντύσιμο. Έχουν ζήσει σε Ινδία, Αγγλία κι ΗΠΑ και ντύνονται δυτικότροπα) που ήταν επιχειρηματίες (πολλοί απ' αυτούς με μπίζνες σε 4-5 χώρες σε 3 ηπείρους). Πρόσεξα λοιπόν ότι, αν και υπήρχε τηλεόραση πλάσμα, Ιντερνέτ σύνδεση μέσω Γερμανίας, ή ολόκληρο γυμναστήριο, στο σπίτι τους δεν υπήρχαν .... ψυγείο κι ηλεκτρική κουζίνα! Μιλάμε για άτομα που ανέτως θα έστηναν μια αντιπροσωπεία ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα.

  Επειδή έμενα με δυο άλλους Έλληνες επιχειρηματίες στο σπίτι του κ. Μεγαλομμάτη στο Μογκαντίσου (που ούτε εκεί υπήρχαν τέτοιος ηλεκτρικός εξοπλισμός), τον ερώτησα και μου εξήγησε. Προτιμούν να ζουν με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους, ακόμη κι αν έχουν τα λεφτά να χτίζουν τσιμεντένιες βίλες και να διατηρούν κανονικό τακτικό στρατό που τον αποκαλούν 'φρουρούς'. Οι Σομαλοί κι άλλοι αφρικανικοί λαοί όπως οι Άφαρ, οι Ορόμο, οι Σιντάμα, κοκ δεν πίνουν ποτέ παγωμένο νερό, δεν αφήνουν ποτέ φαγητό για την επόμενη μέρα ούτε καν για τα ζωντανά τους (γιατί αυτό είναι ντροπή), και μαγειρεύουν οι γυναίκες τους θερμαίνοντας κάποιο υλικό (κάρβουνο, ξύλο) σε μικρά φορητά πυρεία πάνω στα οποία ανέτως στέκεται μια μεγάλη κατσαρόλα. Καμμία μπρίζα στην κουζίνα λοιπόν!

  Τώρα οι πιο φτωχοί χαίρονται την ζωή τους μέσα στη φύση και χωρίς ηλεκτρισμό, κι αν ξαφνικά αποκτήσουν πολλά λεφτά (υπάρχουν οικογένειες που 4 από τα 10 παιδιά τους, σε ηλικία 16-25 ετών αυτά, εργάζονται σε μας για 125 δολλάρια το μήνα, μένοντας στα υπνοδωματια και τρώγοντας/πίνοντας δωρεάν στις εγκαταστάσεις μας) το μόνο που κάνουν είναι να χτίσουν ένα σπίτι στην κοντινή πόλη και να ενισχύουν τον τοίχο και τα συρματοπλέγματα του σπιτιού τους στο χωριό για να προφυλάξουν τα ζωντανά τους από τα θηρία. Κι όμως τα σπίτια τους είναι πρωτόλεια (σαν τις παλιές δικές μας ξερολιθιές) και χωρίς θεμέλια. Όσοι δικοί τους πάνε στη Δύση και ξαναγυρίσουν, ξαναζούν με χαρά όπως και πιο πριν.

  Οι μεγαλουπόλεις κι η σύγχρονη τεχνολογία δεν είναι αντικείμενο θαυμασμού αλλά μάλλον περιφρόνησης και οίκτου. Μακριά από τη φύση, σου λένε, η ζωή είναι ... παρά φύσιν.

  ReplyDelete
 14. ΤΡΑΜΒΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

  Βόρειος καὶ Νότιος Κορέα δίνουν τὰ χέρια γιὰ μελλοντικὴ ἑνοποίηση, μετὰ ἀπὸ επάνω ἀπὸ 70 χρόνια χωρισμοῦ! Τὸ καταπληκτικὸ αὐτὸ ἐπίτευγμα τὸ χρωστᾶμε στὸν Δονᾶλδο Τράμβιο ποὺ ἔκτοτε, σὰν τὸν Λόρδο Βύρωνα τῆς πολιτικῆς ἀπεδείχθη ἄξιος τοῦ ἐξελληνισμένου ὀνόματός του.Οἱ πολυάριθμοι ἐχθροί του τῶν παγκοσμίων τραπεζῶν τῆς σοσιαλδημοκρατίας,συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ "ἐθνικοῦ" μας τραπεζίτου Στουρνάρα, σὲ στενὴ συμμαχία μὲ τὶς ἔξαλλες γυναῖκες τοῦ κίνηματος "Me Too", ἐγελοιοποιήθησαν καὶ ὁ Τράμβιος ἐδήλωσε ἤδη ὅτι βαδίζει στὰ ἀχνάρια τοῦ Κινέζου ἡγέτου, ὅπω ς καὶ τοῦ Πούτιν, γιὰ παραμονὴ στὴν ἐξουσία πέραν τῶν συνηθισμένων ὁρίων τοὺ ἀμερικανικοῦ Συντάγματος ὡς ἐφ'ὅρου ζωῆς πολιτικοῦ ἥρωος.Τὸ ἑπόμενο βῆμα θὰ εἶναι ἡ δικέφαλη πλανητικὴ αὐτοκρατορία Τραμβίου-Πούτιν γιὰ περικύκλωσι τῆς Κίνας, βασισμένης σὲ μία ἀπελευθερωμένη Εὐρώπη ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 15. Ὅπως τὸ εἶχα ἐπανειλημμένως ἐξηγήσει ἤδη ἀπὸ πέρυσι, καὶ μετὰ φορτικότητος, ἡ δῆθεν "φοβερή" ἀντιδικία Τραμβίου-Κίμ, ἦταν ἕνα παιχνίδι, cousu de fil blanc. Ὅσο γιὰ τὴν ἤδη ὑπάρχουσα συμμαχία Τραμβίου-Πούτιν, παρὰ τὸν ἔξαλλο ἀντιρωσισμὸ τῶν Ἀμερικανῶν φιλελευθέρων-σοσιαλδημοκρατῶν (Κλίντον-Ὀμπάμα) αὐτὴ θὰ ἐμφανισθῇ κάποια στιγμὴ στὸ προσκήνιο, διότι ὁ ἀπώτερος στόχος εἶναι ἡ περικύκλωσι τῆς Κίνας, μὲ πλανητικὸ πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας, ποὺ θὰ λάβῃ χώρα στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο περὶ τὸ 2025.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 16. Γιαννης ΑποστολοπουλοςMarch 7, 2018 at 6:36 AM

  Global Times: Μαρτίου 6 2018
  Χάρη στην επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Νότιας Κορέας στην Πιονγιάνγκ, έγιναν σημαντικές βελτιώσεις στις συνομιλίες υψηλού επιπέδου μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας. Αφού η νοτιοκορεατική αντιπροσωπεία επέστρεψε στην Σεούλ την Τρίτη, ανακοίνωσε ότι οι δύο Κορέες θα πραγματοποιήσουν σύνοδο κορυφής στην Panmunjom στα τέλη Απριλίου και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Kim Jong-un δήλωσε ότι ήταν ανοικτός σε διάλογο με τις ΗΠΑ σχετικά με την αποπυρηνικοποίηση και την ομαλοποίηση των δεσμών. Η Νότια Κορέα είπε επίσης ότι η Πιονγιάνγκ δήλωσε ότι όταν δεν υπάρχει στρατιωτική απειλή κατά της Βόρειας Κορέας και διασφαλιστεί η ασφάλεια της χώρας, δεν θα υπάρχει λόγος να διατηρηθεί το πυρηνικό της πρόγραμμα. Είναι η πρώτη φορά που η Βόρεια Κορέα έδειξε την πρόθεσή της προς αποπυρηνικοποίηση εδώ και αρκετό καιρό.

  Επιπλέον, η Νότια Κορέα σημείωσε επίσης ότι η Πιονγιάνγκ έδειξε την κατανόησή της για την επανάληψη των στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας τον Απρίλιο και δήλωσε ότι η Βόρεια Κορέα δεν θα διεξάγει νέες δοκιμές πυρηνικών ή πυραύλων κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Απέρριψε τις ανησυχίες ότι μετά την επανέναρξη των στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ-Νότιας Κορέας, η Πιονγιάνγκ θα εκδικείτο και θα διατάρασσε το κλίμα των χαλαρών δεσμών.

  Αυτές οι βελτιώσεις είναι ευπρόσδεκτες. Θα οδηγήσουν την κατάσταση στην κορεατική χερσόνησο προς μια καμπή; Οι προοπτικές εξακολουθούν να είναι αβέβαιες. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες ανακοινώθηκαν μονομερώς από τη Σεούλ. Αξίζει να σημειωθεί εάν κάτι επιβεβαιώνεται δημοσίως από την Πιονγκγιάνγκ.
  Η στάση των ΗΠΑ είναι ζωτικής σημασίας για την κατάσταση στη χερσόνησο. Η Ουάσιγκτον και η Πιονγιάνγκ δεν εμπιστεύονται η μια την άλλη. Δεν έχει σημασία τι λένε οι ΗΠΑ δημοσίως για τη βελτίωση των σχέσεων, βαθιά η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι αυτό είναι ένα βήμα για τη Νότια Κορέα να σπάσει/ ξεφύγει από την πολιτική των ΗΠΑ στη χερσόνησο. Η Ουάσιγκτον δεν καλωσορίζει τις σχέσεις μεταξύ των δύο Κορεών, υποπτεύεται ότι η Πιονγιάνγκ χρησιμοποιεί μια τακτική καθυστέρησης και προσπαθεί να δημιουργήσει μια σφήνα μεταξύ των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας.

  ReplyDelete
 17. Γιαννης ΑποστολοπουλοςMarch 7, 2018 at 6:37 AM

  Μερος 2

  Η Σεούλ πράγματι απομακρύνεται από την αμερικανική πολιτική στη χερσόνησο. Κάτω από την πίεση των ΗΠΑ, ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας Moon Jae-in παρουσίασε τη μεγαλύτερη διπλωματική ανεξαρτησία του έθνους του εδώ και δεκαετίες.
  Οι τελευταίες εξελίξεις μεταξύ των δύο Κορεατων, συμπεριλαμβανομένης της επικείμενης διάσκεψης κορυφής, θα περιορίσουν εν μέρη τη ριζοσπαστική πολιτική του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τράμπ στη χερσόνησο. Αλλά ούτε η Πιονγιάνγκ ούτε η Σεούλ έχουν τη δύναμη να περιορίσουν ολοκληρωτικά την Ουάσιγκτον. Θα χρειαστούν υποστήριξη από την Κίνα, τη Ρωσία και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για να διατηρήσουν το σημερινό καθεστώς καθώς και τη δυναμική προς την ειρήνη και την αποπυρηνικοποίηση.
  Η Κίνα πρέπει να υποστηρίξει την πρόσφατη εξέλιξη. Το Πεκίνο ειλικρινά ελπίζει ότι η πυρηνική κρίση της Βόρειας Κορέας μπορεί να επιλυθεί ειρηνικά και ότι η Πιονγιάνγκ μπορεί να επιστρέψει στη διεθνή κοινότητα.
  Η εδραίωση της τελευταίας στάσης της Βόρειας Κορέας, η οποία ανακοινώθηκε από τη Νότια Κορέα, και η ενθάρρυνση των ΗΠΑ να ανταποκριθούν θετικά στις αλλαγές της Πιονγιάνγκ θα είναι τα βασικά καθήκοντα για την τρέχουσα και μελλοντική κατάσταση της χερσονήσου. Η ισχύς της Σεούλ είναι περιορισμένη. Όμως, αποτελεί μέρος της χερσονήσου. Η νοτιοκορεατική βούληση και η σοφία θα δοκιμαστούν κατά πάσα πιθανότητα τις επόμενες μέρες και μήνες.
  Οι ΗΠΑ πρέπει να εγκαταλείψουν τη φαντασία τους να προσπαθούν να γονατίσουν τη Βόρεια Κορέα. Η ομάδα του Trump μπορεί να πιστεύει ότι είναι η μέγιστη πίεση που επέβαλε στην ΒΚ και προκάλεσε την αλλαγή πολιτικής της Πιονγιάνγκ. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η Βόρεια Κορέα έχει τώρα διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους που μπορεί να χτυπήσουν τους στόχους στις ΗΠΑ. Κανείς δεν μπορεί να εκφοβίσει κανέναν. Η διαπραγμάτευση είναι η μόνη διέξοδος

  ReplyDelete
 18. Φίλε Γιάννη, νομίζω πὼς εἶσαι τελείως ἐκτὸς πραγματικότητος καὶ πάντως δὲν ἔχεις καταλάβει τὶς παρατηρήσεις μου σχετικὰ μὲ τὴν Κορέα. Τὸ ὅλο ἐγχείρημα τῆς ἐπανενώσεως τῶν δύο Κορεῶν δὲν γίνεται μὲ ἀποστασιοποίησι ἀπὸ τὶς ΗΠΑ ἀλλὰ ἀντιθέτως κατευθύνεται προσωπικὰ ἀπὸ τὸν πρόεδρο Τράμβιο.Στόχος τῆς ἐπανενώσεως εἶναι ἡ ὕψωσι φράγματος ΚΑΤΑ τῆς Κίνας, γιὰ περικύκλωσι τῆς Κίνας, μὲ προοπτικὴ τὴν μεγάλη ἀναμέτρησι στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, γύρω στὸ 2025, ΗΠΑ-Κίνας μὲ πυρηνικὸ πόλεμο.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 19. Γιαννης ΑποστολοπουλοςMarch 7, 2018 at 7:44 AM

  Κ. Δημήτρη, το άρθρο που σας έστειλα, δεν αποτελεί την δική μου άποψη περι των συμβάντων στην κορεατική χερσόνησο. Πάνω πάνω έγραψα global times March 6th, δηλαδή αυτή είναι μια εκ των απόψεων των κινέζων επιτελαρχών εφόσον όπως γνωρίζεται η global times αποτελεί το φερέφωνο του ΚΚΚ. Προσωπικά έχω κατανοήσει αυτό που έχετε πει παμπ όλες φορές, ότι ο Τραμβιος θα δώσει γη και ύδωρ στο Βορειοκορεάτη, ώστε να κυκλώσει την Κίνα. Το ερώτημα είναι ετούτο, είναι τόσο βλάκες οι Κινέζοι, τόσο αφελείς, που να μην καταλαβαίνουν τι συμβαίνει και να διαβάζουν τόσο λάθος την πραγματικότητα όπως αποκαλύπτει το παραπάνω άρθρο των Global Times? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 20. Δυστυχώς ελάχιστα γνωρίζουν οι Έλληνες την μακρά έχθρα Αράβων και Τούρκων, όπως Ισραηλινών και Τουρκο-Ισλαμιστών.

  Δυστυχώς ουδεποτε εκμεταλλευτήκαμε την κόντρα αυτή προς όφελός μας, ιδίως δε την στιγμή που οι Έλληνες έχουμε πλείστα πολιτισμικά χαρακτηριστικά με τους λαούς του Λιβάνου, Άραβες και Εβραίους.

  http://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-asfaleia/672207_toyrkia-h-toyrkia-apotelei-meros-toy-trigonoy-toy-kakoy

  Αντιθέτως, Αγγλοσάξωνες και Άραβες έχουν μακρά ιστορική συνεργασία κατά των Τουρκικών-Οθωμανικών συμφερόντων σε Ανστολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή.

  Αλλά εμείς είμεθα τόσο ηλίθιοι που αντί να δημιουργούμε Ελληνο-Αραβική συμμαχία κατά των Τούρκων μαζί με το Ιράν, ώστε να τους περικυκλώσουμε, καθόμαστε και φοβόμαστε την σκιά μας, φερόμενοι σαν τους Βρετανούς κατά την κρίση της Sudetenland...

  Πολλά περισσότερα ενώνουν Έλληνες και Άραβες των Παλαιστινιακών/Λιβανέζικων παραλίων, παρά Έλληνες και Τούρκους. Η γνησία Τουρκική κουλτούρα είναι αυτή των υψιπέδων της Ανατολίας, η οποία καμμία σχέση με Αιγαίο και Μεσόγειο δεν έχει. Ακόμα και γαστρονομικά αυτό είναι ολοφάνερο.

  Ναι σε Ελληνο-Αραβική συμμαχία λοιπόν!

  ReplyDelete
 21. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΦΑΣΙΣΤΕς -Τελευταία δημοσκόπησις ἀποκαλύπτει ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοηφία τῶν Ἑλλήνων ὑποστηρίζει τὸ τρίπτυχο τῆς φασιστικῆς ἰδεολογίας, οἰκογένεια-θρησκεία-πατρίδα. Εὖγε λοιπόν, ἀλλὰ γιὰ νὰ ξεπερασθῇ τὸ μόνιμο κόμπλεξ κατὰ τοῦ φασισμοῦ ποὺ ἔχουν ἐνσταλλάξει στὸ μυαλὸ τῶν Ἑλλήνων οἱ ἀγράμματοι κουλτουριαραῖοι τοῦ Κολωνακίου, παρακαλῶ νὰ μὴν χρησιμοποιεῖται πλέον ἡ ὕβρις "φασίστας" ἀλλὰ ὁ θετικὸς χαρακτηρισμὸς "φασιστής", δηλαδὴ ὄχι τὸ ὑβριστικό "κομμοῦνι" ἀλλὰ ὁ θετικὸς χαρακτηρισμός "κομμουνιστής". Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ουου...

   πριν από 3 χρόνια ήσαν όλοι προλετάριοι αριστεροί.

   Σήμερα είναι δήθεν με την σημαία και τον σταυρό και αύριο θα είναι πάλι με το σφυροδρέπανο και το κόκκινο αστέρι.

   Σαν τον χαμαιλέοντα αλλάζει χρώμα ο ελληναράς, όπου φυσά ο άνεμος. Το είδαμε άλλωστε με το τσίρκο του Συλλαλητηρίου. Οι ίδιοι ακριβώς που τραγουδούσαν "Μπέλλα Τσάο" και λέγαν "Τρέμετε εφοπλιστές. Ζήτω ο ΣΥΡΙΖΑ" βγήκανε για να δηλώσουν απόγοινοι του Μεγαλέξανδρου κατά του ΣΥΡΙΖΑ που μαζικώς ψηφίσανε το 2015 εις διπλούν!

   Αποτελεί τεράστια ασπατάλη χρόνου και φαιά ουσίας το να ασχολείται κάποιος με την αλβανική κεφάλα του νεοαίλυνα. Το μόνον που του αξίζει είναι φάπα, φτύσιμο και ξεφτιλίκι. Για αυτό και εξάλλου του αξίζουν 1000% οι πολιτικοί που τον κυβερνούν.

   Delete
 22. Ἔχει λογικὴ αὐτὸ ποὺ λές, Παλιέ, ἀλλὰ ἡ ἀνωτερότης τοῦ Μεγάλου εἶναι νὰ ἀγαπᾷ τὸν κατώτερο καὶ νὰ θυσιάζεται γι'αὐτόν, ὅπως τὸ ἔκαμε ὁ Χριστός,ὄχι νὰ τὸν περιφρονῇ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καταλαβαίνω τι λέτε αλλά η εμπειρία μου λέγει ότι εάν πας να βοηθήσεις τον κατώτερο, όχι μόνον δεν θα το εκτιμήσει, αλλά θα σου βγει και από πάνω, θα σε θεωρήσει αδύναμο και θα σου κάνει και τον μάγκα!

   Μην ξεχνάτε άλλωστε, ότι στην πολυαγαπημένη μας Ρωμανία υπήρχαν Αριστοκράτες, δουλοπάροικοι, ακόμη και σκλάβοι (Σλαύοι και Άραβες).

   Χριστός και Κοινοβούλιο δεν πάνε μαζί. Εάν θέλουν βοήθεια, πρώτα πρέπει να προσκυνήσουν και να αποδεχθούν πλήρως την κατώτερή των θέσιν.

   Delete
  2. Δυστυχώς για να σε σέβονται και για να επιβιώσεις στην σημερινή κοινωνία οφείλεις να είσαι αδίστακτος.

   Delete
  3. Αυτό που λέτε δεν είναι μόνον απόλυτη ηθική ακεραιότητα αλλά και φυσική, αληθινή πραγματικότητα. Κανένας δεν γεννήθηκε 'κατώτερος' ή 'κατώτατος' αλλά έγιναν όσοι έγιναν παρασυρμένοι από την κοινωνία και τα στραβά της. Κι ο Ιησούς δεν επήρε για μαθητές τους μεγαλύτερους διανοητές των Σαδδουκαίων αλλά απλούς ψαράδες που ήταν κοντά στη φύση.

   Delete
  4. Φυσικά και γεννήθηκε αλλά η αστική κοινωνία ισοπεδώνει τα πάντα.

   Ήδη από 8 χρονών φαίνεται τί είναι καθείς με την ψαλίδα να μεγαλώνει όσο περνούν τα χρόνια.

   Delete
 23. Γιαννης ΑποστολοπουλοςMarch 7, 2018 at 2:20 PM

  Κ. Δημήτρη αναγνωρίζοντας ότι διατηρείτε ένα φορτισμένο πρόγραμμα εργασίας, σας στέλνουμε ένα σύντομο φιλμάκι στο YouTube μιας γεωπολιτικής ανάλυσης σχετικά με την Τουρκία του κ. Γ. Φιλη, ο οποίος λέει πως ένα θερμο επεισόδιο με την γείτονα χώρα είναι όχι το «εάν» θα γίνει αλλά το ποτε. Αν έχετε την καλοσύνη να το ακούσετε και να μας πείτε που συμφωνείτε και που διαφωνείτε μαζί του, ως ο πλέον κατάλληλος να κρίνει τα γεγονότα λόγω της βαθύτατης γνώσης και εμπειρία σας σχετικά με την Τουρκία. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.
  https://www.youtube.com/watch?v=PYoDS6AW-mo

  ReplyDelete
 24. Καθηγητά θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι και θα ήθελα μία ειλικρινή απάντηση:

  Πώς είναι δυνατόν να καλείτε για αποφυγή πολέμου στο τουίτερ την στιγμή που επί Ερντογάν το ανθελληνικό μίσος έχει φτάσει στο απόγειο και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στο ναδίρ;; Επί Κεμαλικών παρά τον σωβινισμό τους οι δύο χώρες είχαν έρθει πολύ κοντύτερα από ότι τώρα. Το σημερινό Ισλαμιστικό και Τουρανικό ρεύμα στην Τουρκία συνεχώς εκρέει μίσος κατά Ελλήνων, Αρμενίων και Ευρωπαίων.

  Άρα εάν δεν γίνει ένας αναγκάιος πόλεμος, πόσο ακόμη και πώς θα μπορέσει να συνεχιστεί η αθλία αυτή κατάσταση;;

  ReplyDelete
 25. Γιάννη γιὰ δεκάδες χρόνια ἀκούω τοὺς Ἕλληνες νὰ ὁμιλοῦν κάθε καλοκαῖρι γιὰ θερμὸ ἐπεισόδιο μὲ τὴν Τουρκία στὸ Αἰγαῖο, κἀτι ποὺ ποτὲ δὲν ἐπίστευσα. Ἐφέτος, γιὰ πρώτη φορά, τὸ πιστεύω. Ὁ πόλεμος εἶναι ὁ μόνος τρόπος ἄρδην ἀλλαγῆς μίας διεθνοῦς καταστάσεως. Πιστεύω ὅμως πὼς θὰ βγοῦμε κερδισμένοι διότι οἱ ΗΠΑ ποὺ θὰ προκαλέσῃ ἐνδεχομένως τὴν σύρραξι εἶναι μὲ τὸ μέρος μας.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Λογικά δεν θα περιορισθεί στο Αιγαίο μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας αλλά θα περιλαμβάνει και την διαμάχη Ισραήλ-Ιράν με την συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας και λογικά θα έχει και ολέθριες συνέπεις για την Ε.Ε.

   Με ένα σμπάρο...3 τριγώνια!

   Delete
 26. Παλιέ, μέγα λάθος. Ὁ Ἔρντογαν, ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς πολιτικοὺς τούρκους ἡγέτες εἶναι ὁ πλέον φιλικὸς ἀπέναντί μας γι αὐτὸ καὶ ὁ Βαρθολομαῖος τὸν ὑποστηρίζει.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 27. Είκοσι και πλέον χρόνια τα ίδια διαβάζω περί επεισοδίων και προφητειών. Τον Ερντογάν τον συμπαθώ διότι ήταν φτωχόπαιδο,δούλεψε σε Ελληνα όταν ήταν μικρός, πουλούσε παγωτά, η τουρκική οικονομία πηγαίνει καλά (από τα βασικά θέματα μιας κοινωνίας για μένα ) και πατάει στο κεφάλι ακτιβιστές, προοδευτικούς και δημοσιογράφους. Δυστυχώς μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά.

  ReplyDelete
 28. Καθηγητά ένας ηγέτης κρίνεται από τις πράξεις και όχι από τις όποιες σκέψεις του, όπως ένας Φιλόσοφος. Το εάν ο Ερντογάν αγαπά τους Έλληνες στην καρδια του δεν λέει κάτι. Οι πράξεις μετρούν.

  Το κλίμα που έχει δημιουργήσει το ΑΚ Parti και η συνεργασία Νεο-Οθωμανισμού, Ισλαμισμού και Τουρανικού Εθνικισμού έχει ως αποτέλεσμα κάθε μέρα να στάζει απύθμενο μίσος κατά των Ελλήνων στην Τουρκία όπως και κατά όλων των δήθεν εχθρών της Τουρκίας. Με τους Κεμαλικούς η Ευρώπη ήτο γέφυρα και έτσι καταλάβαινε ένας Δυτικοποιημένος Τούρκος ότι ελάχιστα διέφερε από έναν Έλληνα. Επί Ερντογάν κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Το κοινωνικό και ιδεολογικό κλίμα στην Τουρκία απαντάται μονάχα σε χώρες πριν ή κατά την διάρκεια πολέμου. Συνεπώς τί να το κάνω ότι άνοιξε 1 σχολείο Ελληνικό στην Ίμβρο όταν οι οπαδοί του Ερντογάν, το κόμμα του και τα φιλικά προς αυτόν μίντια καθημερινώς παράγουν ανθελληνικό μίσος και καλούν για κατάκτηση εκ νέου Τουρκική της Ελλάδος!;;
  Με τους Κεμαλικούς δεν υπήρχαν τέτοιες εικόνες μίσους, παρά ναι τα επεκτατικά σχέδια της ηγεσίας εις βάρος μας.

  Ο Βαθρολομαίος φοβάται το κεφάλι του και να μην καθαιρεθεί από Ρώσσο πατριάρχη, για αυτό και γλύφει κυριολεκτικώς τον Έρντογαν. Τόσα γίναν στην Αγία Σοφία, τόσες ισλαμικές προκλήσεις και γαργάρα έγινε το θέμα και από Μόσχα και από Φανάρι.

  ReplyDelete
 29. Λεωνίδας Παπανικολάου - Εκπληκτική ομιλία στην εκπομπή του Κ.Σαββίδη Κ.Καθηγητά, συγχαρητήρια. Επιπροσθέτως, ο άλλος ο "αναλυτής", τουλάχιστον απαράδεκτος που είπε πως "Δεν είστε Κύριος". Εκπροσωπεί την μικρότητα των εγχωρίων Γραικύλων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Παρακαλώ καθηγητά άλλη φορά που θα βγείτε σε εκπομπή να μας ειδοποιείτε από πριν εάν θέλετε για να ξέρουμε πού και τι ώρα θα μιλήσετε.

   Ελπίζω βέβαια να ανέβει η εκπομπή στο γιουτιούμπ στο κανάλι του κυρίου Σαββίδη.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Γιαννης ΑποστολοπουλοςMarch 8, 2018 at 5:46 PM

   Υπάρχει αυτή η ομιλία στο διαδίκτυο?

   Delete
 30. Ναί, ὁ Παντελῆς Σαββίδης μοῦ ἔγραψε πὼς "ὡς τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου θὰ ἔχει ἀνέβει" στὸ you tube,στὸ TV 100. Ὅποιος τὴν παρακολουθήσει πρῶτος, παρακαλῶ νὰ τὸ σημειώσῃ ἐδῶ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 31. Όσοι εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή, είναι τόσοι όσοι και οι ψήφοι που έλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 ή τέσσερις φορές περισσότεροι από όσους ψήφισαν την Χρυσή Αυγή στις ίδιες εκλογές.

  Δηλαδή σύμφωνα με δική τους δήλωση εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή το 17% των Γραικών, που μεταφράζεται περίπου (χονδρικά) σε δύο εκατομμύρια ανθρώπους κάθε Κυριακή.

  Και αυτό είναι περίπου ακριβές, εάν λάβουμε υπόψη μας ότι κάθε Κυριακή λειτουργούν πλέον των δέκα χιλιάδων εκκλησιών σε όλη την Γραικία. Όπως επίσης ότι γίνονται εβδομαδιαίως χιλιάδες μνημόσυνα, κηδείες, γάμοι, βαπτίσεις, αγιασμοί, παρακλήσεις, ακολουθίες, αγρυπνίες , πανηγύρια, λιτανείες, εξομολογήσεις, διαβάσματα κτλ. Οπότε μια φορά την εβδομάδα, για τον έναν ή για τον άλλο λόγο, είναι πλέον ή βέβαιο, ότι τουλάχιστον δύο εκατομμύρια Γραικοί θα πάνε μια φορά στην εκκλησιά.

  Αλλά ας δεχθούμε όμως ότι ο αριθμός των πράγματι εκκλησιαζομένων είναι σημαντικά μικρότερος όσων το δηλώνουν.

  Ακόμη και ο μισός να είναι, δηλαδή ένα εκατομμύριο άνθρωποι κάθε Κυριακή, αυτό σημαίνει, ότι το ήμισυ του στενότερου πυρήνα της ορθόδοξης εκκλησίας υπερβαίνει κατά πολύ τον ευρύτερο πυρήνα κάθε άλλου οργανισμού, είτε πολιτικού, είτε κοινωνικού, είτε ακαδημαϊκού, είτε κομματικού.

  Διότι κανένα κόμμα, σύλλογος, όμιλος ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός ή συλλογικότητα, δεν μπόρεσε ποτέ μέχρι σήμερα, ούτε μπορεί, να συγκεντρώνει σήμερα την ίδια στιγμή σε δέκα χιλιάδες διαφορετικά μέρη, το λίγο λιγότερο, ένα εκατομμύριο Γραικούς κάθε εβδομάδα.

  Κανένας άλλος κοινωνικός οργανισμός δεν μπόρεσε μέχρι τώρα να σηκώνει όχι από τον καναπέ τους, αλλά από το κρεββάτι τους (πολλές φορές από τα χαράματα) τουλάχιστον ένα εκατομμύριο Γραικούς κάθε Κυριακή.

  Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι στις πρόσφατες εκλογές του ΠΑΣΟΚ προσήλθαν και ψήφισαν 200 χιλιάδες Γραικοί και αυτό θεωρήθηκε τεράστια επιτυχία.

  Ή να αναλογιστεί ότι η προσέλευση 400 χιλιάδων Γραικών στις τελευταίες εκλογές της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε διθυράμβους.

  Όταν στην εκλογή αρχηγού ενός κόμματος (κάθε πόσα χρόνια;) μετέχει το 20 % ή το 40% (σε διάστημα τουλάχιστον δέκα ωρών) του ημίσεος, όσων (σε διάστημα μόνο μιας ώρας) εκκλησιάζονται κάθε εβδομάδα, τότε καταλαβαίνετε ποια είναι η επιρροή, όχι μόνο άμεση αλλά έμμεση και πολύ βαθύτερη στην κοινωνία και στην πολιτική και σε όλες τις εκφράσεις τους, ενός οργανισμού όπως η Ορθόδοξη Εκκλησία (η Εκκλησία όχι οι παπάδες). Και συγκρίνω τις εκλογές (γενικές ή κομματικές) με τον εκκλησιασμό γιατί και οι εκλογές γίνονται ταυτοχρόνως σε πολλά εκλογικά τμήματα σε όλη την Γραικία.

  Αυτήν την επιρροή διαπιστώνουν όλοι, όχι μόνον οι πολιτικοί οργανισμοί και την μισούν. Διότι ενώ οι ίδιοι αυτοπροβάλλονται ως πεφωτισμένοι ή ανώτεροι, στην ουσία δεν έχουν καμία επιρροή στην κοινωνία.

  Και επειδή την φθονούν διαπράττουν το μέγα σφάλμα, να πιστεύουν ότι αυτός ο σκληρός πυρήνας είναι κατωτέρας ποιότητος και άνευ επιπέδου, δεν έχει ιδίαν θέληση, αλλά άγεται και φέρεται και καθοδηγείται από τους παπάδες και τους καλογέρους.

  Όμως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι παπάδες επηρεάζονται από τον σκληρό αυτόν πυρήνα των εκκλησιαζομένων. Και αυτός ο σκληρός πυρήνας των εκκλησιαζομένων επηρεάζεται από τον ευρύτερο κύκλο της κοινωνίας, στον οποίον ζει και δραστηριοποιείται ολόκληρη την υπόλοιπη εβδομάδα. Διότι θα αποτελεί παράνοια να υποστηρίξει κάποιος, ότι όλη την εβδομάδα οι εκκλησιαζόμενοι μιλούν, συναλλάσσονται και συναναστρέφονται μόνον ΜΕΤΑΞΎ ΤΟΥς ΚΑΙ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΣΥΝΆΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥς ΥΠΟΛΟΊΠΟΥς. Ή ότι δεν κάνουν τίποτα άλλο όλη τη εβδομάδα, παρά να προπαγανδίζουν τις απόψεις των παπάδων και των καλογέρων.

  Και να ληφθεί υπόψιν ότι οι παπάδες δεν εξαρτώνται οικονομικώς αποκλειστικά από τους εκκλησιαζομένους (όπως συνέβαινε μέχρι το 1945), αλλά κυρίως από το κράτος δια της μισθοδοσίας.

  Όμως, επειδή έρχονται καθημερινά σε επαφή με μεγάλο τμήμα της κοινωνίας, οι παπάδες και λιγότερο οι δεσποτάδες, μπορούν και πιάνουν το σφυγμό της.

  ReplyDelete
 32. Η πραγματικότητα είναι ότι το 70% των Γραικών δεν θέλουν να αναγνωρίσουν τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία και όχι ότι οι παπάδες βγήκαν στους δρόμους για να κάμουν το Φραγκοφραγκούλη αρχηγό.

  Απλώς όσοι νομίζουν ότι την πραγματικότητα στην Γραικία την διαμορφώνουν χίλιοι τετράπαχοι συνταξιούχοι χωροφυλάκοι (που φωνάζουν πεινάμε), ή πεντακόσιοι δημόσιοι υπάλληλοι, που καταλαμβάνουν τα γραφεία τους, ή εκατό μπαχαλάκηδες, που επιτίθενται στους κάδους απορριμμάτων, ή καμία πενηνταριά βουβαλόπαιδα, που ξυλοφορτώνουν τους Πακιστανούς στα παζάρια, επειδή αυτά δείχνει η τηλεόραση ή δυο τρεις χιλιάδες τρόλ ή σχολιαστές, που γράφουν το μακρύ τους και το κοντό τους κάθε μέρα στο διαδίκτυο ή ένα εκατομμύριο -και αν- την ημέρα τουίτ και ριτουίτ είναι βαθιά νυχτωμένοι.

  Και όταν βλέπουν μαζεμένους εκατό χιλιάδες ανθρώπους νομίζουν ότι ήλθαν τα ύστερα του κόσμου και ότι σεισμός μέγας εγένετο (κατά το σεισμός, σεισμός, έρχεται … ο ψηλός) και ανοίξανε τα μνήματα και περπατούν οι πεθαμένοι στα σοκάκια...

  Έτσι σε όσους γνωρίζουν την πραγματικότητα καμία έκπληξη δεν έκαμαν τα συλλαλητήρια της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών, διότι δεν συνεκέντρωσαν ούτε καν το 25% του ημίσεος του στενότερου πυρήνα των εβδομαδιαίως εκκλησιαζομένων.

  Τριακόσια λεωφορεία των πενήντα ατόμων το ένα, μας κάνουν 15 χιλιάδες ανθρώπους, δηλαδή το 1,5 τοις εκατό του ημίσεος των εβδομαδιαίως εκκλησιαζομένων.

  Ακόμα και αν οι συγκεντρωμένοι έφταναν τα αστρονομικά νούμερα της φαντασίας των διοργανωτών τους, δηλαδή ένα εκατομμύριο, τότε θα ήταν περίπου οι μισοί από όσους δηλώνουν (17% των κατοίκων ) ότι εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.

  Δηλαδή μαζευτήκανε στο Σύνταγμα ΟΙ ΜΙΣΟΙ από όσους πήγαν το πρωί στις εκκλησιές του Λεκανοπεδίου.

  Δηλαδή κάτι τρέχει στα ΓΥΦΤΙΚΑ (για να έχουμε και μια συνάφεια και με την ανάρτηση).

  Τώρα που είναι τα μεγαλειώδη και τα επικά και οι λαοθάλασσες που θα βγάλουν τον Φραγοφραγκούλη νέο Μεταξά ;

  Ασφαλώς στα κούφια (αρχαιοελληνικής κατατομής) κεφάλια όσων κοιμούνται όρθιοι και πληρώνουν και ξενοδοχείο.

  Όταν οι ίδιοι και τα κόμματα ή οι οργανώσεις που στηρίζουν, δεν είναι σε θέση να συγκεντρώσουν στο κέντρο της πρωτευούσης περισσότερους ανθρώπους, από όσους συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν τους χαιρετισμούς σε ένα …. απομονωμένο εξωκλήσι στη μέση … του πουθενά.

  ReplyDelete
 33. Φυσικά λοιπόν είναι τα (ακριβώς αντεγραμμένα) επόμενα (κατά το "ότι δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια"):

  "Το συλλαλητήριο και επισήμως πλέον απονομιμοποίησε την κυβέρνηση των Σοσιαλδημοκρατών του ΣΥΡΙΖΑ και ιδίως ο Θεοδωράκης ο οποίος επιτέλους επέστρεψε στις παιδικές του ρίζες ως μέλος της νεολαίας Μεταξά καταδικάζωντας τον (αριστερό) Εθνομηδενισμό.
  Πολύ φοβάμαι όμως ότι η αναγέννησις του Ελληνικού Φασισμού/Εθνικισμού δυστυχώς ΔΕΝ θα βρει άξιο εκφραστή, όντας εκμεταλλευόμενη από τους Βρυξελλόδουλους της ΝΔ. Ο Φραγκούκης Φράγκος αποτελεί θέλουμε δεν θέλουμε προσωπικότητα κλειδί. Εάν πράξει, το Κίνημα θα εύρει εκφραστή πολιτικό φορέα. Εάν όχι, θα μείνει ορφανό και ίσως να ξεφτίσει...
  Η Χρυσή Αυγή επέδειξε πανέξυπνη στρατηγική κατεβαίνοντας με λάβαρο μονάχο την Ελληνική σημαία και ακομμάτιστα. Αυτό είναι Ήθος! Εύγε!"

  "Ο λόγος του Μίκη καθώς και το συλλαλητήριο υπήρξε ένα φοβερό, μεγαλειώδες ΣΟΟΥ του ζητωπατριωτισμού των ελληναράδων "Τουρκοφάγων" μπας και νιώσουν πάλι άξιες οντότητες, ανακτώντας ψευδώς ένα ελάχιστο μέρος της καταβαραθρωμένης τους υπερηφάνειας και τιμής εν μέσω απεράντου ωκεανού ανυπαρξίας, αθλιότητας και αχρηστίας.
  Μετά τις γκαρίδες πήγαν και χτύπησαν καμιά 15αριά σουβλάκια και καμιά 10αριά πιτόγυρους, πάντα με τον Παμμέγιστο στην "καρδιά" και την κοιλιά τους...
  Ωραίο το σόου και μας έδωσε 5 ώρες τρέλας, χαράς και ξεγνοιασιάς. Αλλά τώρα "Zurück zur Realität!"

  "Ουου...
  πριν από 3 χρόνια ήσαν όλοι προλετάριοι αριστεροί.
  Σήμερα είναι δήθεν με την σημαία και τον σταυρό και αύριο θα είναι πάλι με το σφυροδρέπανο και το κόκκινο αστέρι.

  Σαν τον χαμαιλέοντα αλλάζει χρώμα ο ελληναράς, όπου φυσά ο άνεμος. Το είδαμε άλλωστε με το τσίρκο του Συλλαλητηρίου. Οι ίδιοι ακριβώς που τραγουδούσαν "Μπέλλα Τσάο" και λέγαν "Τρέμετε εφοπλιστές. Ζήτω ο ΣΥΡΙΖΑ" βγήκανε για να δηλώσουν απόγοινοι του Μεγαλέξανδρου κατά του ΣΥΡΙΖΑ που μαζικώς ψηφίσανε το 2015 εις διπλούν!"

  "Αποτελεί τεράστια ασπατάλη χρόνου και φαιά ουσίας το να ασχολείται κάποιος με την αλβανική κεφάλα του νεοαίλυνα. Το μόνον που του αξίζει είναι φάπα, φτύσιμο και ξεφτιλίκι. Για αυτό και εξάλλου του αξίζουν 1000% οι πολιτικοί που τον κυβερνούν."

  Αυτό που ΔΕΝ είναι φυσικό και προκαλεί (τον) προβληματισμό (μου) είναι το του ιστοδεσπότου μας:

  "Ἔχει λογικὴ αὐτὸ ποὺ λές, Παλιέ, ἀλλὰ ἡ ἀνωτερότης τοῦ Μεγάλου εἶναι νὰ ἀγαπᾷ τὸν κατώτερο καὶ νὰ θυσιάζεται γι'αὐτόν, ὅπως τὸ ἔκαμε ὁ Χριστός,ὄχι νὰ τὸν περιφρονῇ. Δημήτρης Κιτσίκης"

  ReplyDelete
  Replies
  1. μικρος στρατιωτηςMarch 12, 2018 at 7:24 AM

   Το να κρινει καποιος εναν λαο σαμπως αυτος ο λαος να εχει καποια προσωπικοτητα ειναι τυπικο λογικο σφαλμα, ανθρωπων δημοκρατικα σκεπτομενων ,ο λαος χωρις ηγεσια ειναι ενα τιποτα, μια ρευστη μαζα ,που πιστευει τα παντα.
   Ο λαος αποκτα αξια μεσω της ηγεσιας του ,οι δημοκρατες και η θρησκοληπτοι της ελευθεριας ειναι οι διαφθορεις και οι αποβλακωτες του λαου και αποσκοπουν στην εκμεταλευση του μεσω του καπιταλισμου.
   Η ηγεσια ενος λαου παροτι προερχεται απο τα σπλαχνα του λαου αποκοβεται απο αυτον οπως το μωρο απο την μητερα.
   Σταματηστε να κατηγορειτε το λαο και να τον επιδοκιμαζετε ,δεν αξιζει τιποτα απ τα δυο, απλως δινεται του εντολες να εφαρμοζει, στην εφαρμογη των εντολων φαινεται η αξια του λαου και στην οφελιμοτητα των εντολων η αξια της ηγεσιας.

   Delete
 34. ΓΙΑΤΙ Ο ΤΡΑΜΒΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΣ

  (καὶ ὄχι Τράμπας ἤ Τραμπάκουλας, ὅπως θέλουν νὰ τὸν ἀποκαλοῦν μερικοὶ περιπαικτικά. Ἐξελληνίζω τὸ ὄνομά του σὲ Δονᾶλδο Τράμβιο, ὅπως ἐξελληνίσαμε τὸ ὄνομα τοῦ Lord Byron σὲ Λόρδο Βύρωνα, διότι ἀναγνωρίζουμε τὴν προσφορά του στὸν ἑλληνισμό).

  Ὁ Τράμβιος ἀπεδείχθη μεγάλος διαπραγματευτής, χρησιμοποιῶντας στὴν πολιτικὴ τὴν τακτική του στὶς πρώην ἐπειχειρηματικές του δραστηριότητες. Πρῶτα παρουσιάζει μαξιμαλιστικὲς ἀποφάσεις (ἐπιβολὴ δασμῶν στὸν χάλυβα καὶ τὸ ἀλουμίνιο, ἀπειλὴ πολέμου κατὰ τῆς Βορείου Κορέας κλπ) καὶ μετὰ μετριάζει ἐπιλεκτικὰ τὶς ἀποφάσεις αὐτὲς γιὰ ὑψίστη ἀπόδοσι, μὴ διστάζοντας νὰ ἀλλάξῃ συνεργάτες σὰν πουκάμισα.

  Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ ὅλη ἡ Εὐρώπη παρεπονεῖτο ἀπὸ δεκάδες χρόνια, ἀπὸ τὸτε ποὺ ἀπεβίωσε ὁ στρατηγὸς ντὲ Γκώλ, ὅτι εἶχαν ἐξαφανισθῆ οἱ πολιτικοὶ ἥρωες, τὰ πολιτικὰ μεγαλοφυῆ μεγαθήρια. Καὶ ἰδοῦ ποὺ ἔχουμε σήμερα δύο τέτοιους ἥρωες:Τὸν Τράμβιο καὶ τὸν Πούτιν. Καὶ δὲν ἀποκλείεται νὰ ἐμφανισθῇ μελλοντικὰ καὶ Ἕλλην ἥρωας νὰ κατατροπώσῃ τὸν γραικυλισμό. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Ο τουρισμός βλάκα ξεφτιλισμένε γραικύλε, αποτελεί ΕΚΠΟΡΝΕΥΣΗ των ιερών και αγίων εδαφών σου!

   Delete
  3. Εκείνος που θα απαλλάξει επιτέλους τα άγια Ελληνικά χώματα από την βδέλλα του τουρισμού, ανακηρύσσοντάς τα ιερά και τόπο Λατρείας, τότε ναι, αυτός θα είναι μέγας!

   Delete
 35. Gateston Institute & Maria Polizoidou

  https://www.gatestoneinstitute.org/biography/Maria+Maria Polizoidou

  Ἡ Μαρία Πολυζοΐδου εἶναι μία ἀξιόλογη δημοσιογράφος ποὺ συνεργάζεται μὲ ἕναν ἀξιόλογο ἀμερικανικὸ δημοσιογραφικὸ ὀργανισμὸ ποὺ στηρίζει τὴν πολιτικὴ τοῦ Δονάλδου Τραμβίου ἔναντι τῆς Ἑλλάδος. Τὸ σημερινό της ἄρθρο μὲ τίτλο, Is Greece about to Recognize Jerusalem as Israel's Capital? σημειώνει πὼς Γεωργιάδης καὶ Βορίδης ὑποστηρίζουν -καὶ σωστά- τὴν θέσι τοῦ ἀμερικανοῦ προέδρου ἀναγνωρίσεως τῆς Ἱερουσαλὴμ ὡς πρωτεύουσας τοῦ Ἰσραήλ. Εὖγε καὶ πάλι εὖγε! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 36. Αὐτὰ ποὺ λὲς Παλιέ, σχετικὰ με τὸν τουρισμὸ καὶ τὴν Μύκονο εἶναι βασικὰ σωστὰ ἀλλὰ σὲ ποῖον ἀπευθύνεσαι ποὺ τὸν ἀποκαλεῖς βλάκα; Ζοῦμε σὲ ἕναν κόσμο πλανητικῆς παρακμῆς γι αὐτὸ καὶ ὁ Τράμβιος εἶναι συνάμα χριστὸς καὶ διάβολος καὶ ἐκμεταλλεύεται καζίνα. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συγγνώμιν σε λάθος κουτάκι έβαλα το σχόλιο.

   Φυσικά και ΔΕΝ αναφέρομαι σε εσάς, αλλά κραυγάζω στο ιντερνετικό πουθενά από αγανάκτηση.

   Ζητώ συγγνώμιν για την όποια παρεξήγηση.

   Delete
  2. Οι περισσότεροι θεωρούν κάτι καλό τον τουρισμό.

   Μία κραυγή στο πουθενά ολομέτωπα εναντίον του Τουρισμού είναι το μόνον που μπορώ να κάνω για το άκρως παρακμιακό αυτό φαινόμενο που εκπορνεύει την χωρα μας.

   Σαν να έχεις μία πανέμορφη κόρη με πολυχιλιετή κληρονομιά και να την βάζεις να κάνει πεζοδρόμιο για 20 Ευρώ.

   Απορώ πώς ουδείς εξέφρασε αντίστοιχη άποψη κατά του τουρισμού. Όλοι παραδόξως τον βλέπουν σαν κάτι καλό ενλω αποτελεί εκπόρνευση των εδαφών μας.

   Delete
 37. Ξαναγράφω εδώ λοιπόν γιατί δεν έχει σχέση με εσάς:

  Εκείνος που θα απαλλάξει επιτέλους τα άγια Ελληνικά χώματα από την βδέλλα του τουρισμού, ανακηρύσσοντάς τα ιερά και τόπο Λατρείας, τότε ναι, αυτός θα είναι μέγας!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κλείστε τα σύνορα. Ανοιχτά μόνο για προσκηνυματικό-θρησκευτικό τουρισμό στων Ελλήνων τα ιερά. "Γερμανίδες τουρίστριες, που διψάνε για σπέρμα " Τζίμης Πανούσης αχ Ευρώπη.

   Delete
 38. Γιαννης ΑποστολοπουλοςMarch 9, 2018 at 1:32 PM

  Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τον Μάιο που θα συναντηθούν ο Τραμβιος με τον Βορειοκορεάτη να δούμε τι συμφωνία θα επιτευχθεί. Εσεις κ. Δημήτρη έχετε πει πως πάμε για επανένωση των δυο Κορέων ( reunification ) με τις προσωπικές ευλογίες του Τραμβιου.
  Μια από τις προϋποθέσεις για την αποπυρηνικοποίηση της Πιονγιάνγκ θα ήταν το τέλος των στρατιωτικών απειλών εναντίον της. Αυτό θα κάλυπτε τέσσερα βασικά σημεία στα οποία οι ΗΠΑ θα πρέπει να συμφωνήσουν
  1.Η υπογραφή μιας συνθήκης ειρήνης μεταξύ της Βόρειας Κορέας και των ΗΠΑ για να αντικαταστήσει την ανακωχή που τερμάτισε τον Κορεάτικο πόλεμο 1950-53
  2.Τερματισμό των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων της Νότιας Κορέας-ΗΠΑ
  3.Τη διάλυση της συνθήκης αμοιβαίας άμυνας μεταξύ Νότιας Κορέας και ΗΠΑ
  4.Την αποχώρηση όλων των αμερικανικών δυνάμεων και οπλικών συστημάτων από τη Νότια Κορέα.
  Οι Βορειοκορεάτες σύμβουλοι έχουν επαναλάβει ξανά και ξανά τις παραπάνω προϋποθέσεις σε συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους.
  Η δεύτερη προϋπόθεση για την αποπυρηνικοποίηση της ΒΚ είναι μια εγγύηση ασφάλειας, ( security guarantee) αλλά δεν είναι ξεκάθαρο τι θα μπορούσε να δεχθεί ο Κιμ. Τα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας αναφέρονται συχνά στις «εγγυήσεις» που προσφέρθηκαν στη Λιβύη με αντάλλαγμα την εγκατάλειψη των πυρηνικών προγραμμάτων της, η οποία δεν εμπόδισε τη δυτική συμμαχία να συνεργαστεί με τους αντάρτες για την ανατροπή του καθεστώτος Gadaffi.

  Οι εγγυήσεις για την επιβίωση του καθεστώτος είναι αδύνατες καθώς οι αμερικανικές, ρωσικές ή κινεζικές υποσχέσεις δεν αξίζουν το χαρτί στο οποίο θα γράφονταν και φυσικά ο πιτσιρίκος το γνωρίζει αυτό και μάλλον δεν δείχνει για τόσο χαζος ώστε να κάνει το λάθος του Κανταφι.

  ReplyDelete
 39. Γιαννης ΑποστολοπουλοςMarch 9, 2018 at 1:34 PM

  Μερος 2
  Εχτές ο πρόεδρος της Κίνας Xi Jinping ενθάρρυνε τις ΗΠΑ και τη Βόρεια Κορέα να ξεκινήσουν συνομιλίες "το συντομότερο δυνατόν" κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Αμερικανό ομόλογό του Donald Trump, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ. Ο πρόεδρος της Κίνας, διαβεβαίωσε ακόμη τον Αμερικανό ομόλογό του ότι το Πεκίνο «θα αφιερωθεί αποφασιστικά στην αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου», καθώς και στην επίλυση του προβλήματος μέσω του διαλόγου και της διαβούλευσης. Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας υπογράμμισε την Πέμπτη ότι "η ειλικρίνεια" όλων των μερών για την επίλυση της πυρηνικής κρίσης θα ήταν μια πρόκληση, καθώς οι διαπραγματεύσεις στο πυρηνικό ζήτημα της Βόρειας Κορέας είχαν καταρρεύσει στο παρελθόν.
  "Φυσικά χρειάζονται περισσότερες από μία κρύες μέρες για να παγώσουν τρία πόδια πάγου", είπε.
  Σε άρθρο της 2018/3/9 η global times αναφέρει «Δεν είναι απαραίτητο για την Κίνα, μια μεγάλη δύναμη, να ανησυχεί για τη Βόρεια Κορέα "που στρέφεται προς τις ΗΠΑ", καθώς δεν υπάρχει κανένας γύρω από την Κίνα που να είναι απολύτως αλληλέγγυος με τις ΗΠΑ. Από την αρχή της πυρηνικής κρίσης της χερσονήσου, η Κίνα πίεζε ενεργά για άμεσο διάλογο μεταξύ της Βόρειας Κορέας και των ΗΠΑ και θα πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτήν την προσέγγιση αυτή τη στιγμή. Εάν η συνάντηση Kim-Trump συμβάλει στην αποπυρηνικοποίηση και την ειρήνη που η Κίνα επιθυμεί περισσότερο, η Κίνα δεν έχει λόγο να είναι δυσαρεστημένη γι’ αυτήν.»
  Και ενώ το φάντασμα ενός πυρηνικού πολέμου με τη Βόρεια Κορέα έχει ξεθωριάσει τις τελευταίες εβδομάδες, η Κίνα δεν το ρισκάρει καθώς η κινεζική κυβέρνηση έχει αναπτύξει 300.000 στρατεύματα και πολλαπλές ομάδες κινητών οπλικών συστημάτων στα ιδιαίτερα προστατευμένα σύνορά της με τη Βόρεια Κορέα, μια κίνηση που σηματοδοτεί ότι το Πεκίνο σπεύδει για μια πιθανή κρίση μεταξύ Kim Jong Un και των Ηνωμένων Πολιτειών τους προσεχείς μήνες. Θα είναι όντως πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι συμφωνία θα επιτευχθεί το Μάιο. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος

  ReplyDelete
 40. Παλιέ, ὁ Σαββίδης μοῦ ἀπήντησε ὅτι μέχρι τὴν Κυριακή θὰ ἔχῃ ἀνεβάσει τὴν συνέντευξι.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κλασσικός ελληναράς.

   Σου λέει κάτσε να το ανεβάσω αφού θα το παίξει επανάληψη το Σάββατο 5-6μμ. Α ρε πονηριά ο ελλαδίτης!

   Τέλος πάντων όταν ανέβει θα σας πω.

   Delete
 41. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΤΟ 2018

  Μὲ πρωτοβουλία τῶν ΗΠΑ ἐτοιμάζεται πολεμικὴ ἀναμέτησις γιὰ νὰ ἀποφευχθῇ ἡ φινλανδοποίησις τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν Τουρκία. Ὁ Τράμβιος ἐλπίζει πὼς μὲ τὴν σύγκρουσι αὐτὴ θὰ ἀνατρέψῃ τὴν κατάστασι ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν πιστεύετε ότι η αναμέτρηση αυτή θα έχει και δευτερεύουσες αιτίες, ήτοι το Ιράν (που είναι για το Ισραήλ ό, τι για εμάς η Τουρκία) και την μελλοθάνατη Ευρωπαϊκή Ένωση, στην καταστροφή της οποίας θα συμβάλλει μεγίστως ένας Ελληνο-Τουρκικός πόλεμος;;;;

   Άλλωστε, εσείς είχατε πει ερωτηθείς για πιθανή έξοδο της Ιταλίας από την Ε.Ε. ότι μία κατάσταση αλλάζει άρδην μέσω πολέμου...

   Delete
  2. Υ.Γ.

   Πολλά πάντως δείχνουν ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν την βύθιση της Τουρκίας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

   Τώρα θέλουν μετά το Αφρίν να επιτεθούν στην Μάνμπιτζ και το Βόρειο Κουρδικό Ιράκ.

   Συν τον ελληνο-τιυρκικό πόλεμο θα σημαίνει πόλεμο σε όλα τα μέτωπα για την Τουρκία.

   Delete
  3. Τόσα χρόνια είμαστε Φινλαδοποιημένοι..τάγματα εργασίας,Μικρασιατική καταστροφή, ξεριζωμός Ελλήνων της Πόλης, εισβολή στην Κύπρο, Casus Beli,γκρίζες ζώνες, προώθηση λαθρομεταναστών, λυσσαλέας εξοπλισμός, ναυτική βάση Τούρκων στην Αλβανία και στρατιωτική συνεργασία με Αλβανούς...είναι βέβαια ο καλύτερος εξαγωγέας μας, οι προφητείες με το μέρος μας,ο Πούτιν αφορμή περιμένει να μας βοηθήσει, ήρθε και το αεροπλανοφόρο οπότε νταξ όλα...

   Delete
 42. Γιαννης ΑποστολοπουλοςMarch 10, 2018 at 7:21 AM

  Ο Τραμβιος ελπίζει πως θα τον βγάλουμε εμείς τον Ερντογαν από τη μέση επειδή ακολουθεί δική του πολιτική 1. στη Συρία και 2. με τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στο αιγαίο, που τα θέλουν οι Αμερικανοί για να τροφοδοτούν με αυτά την Ευρώπη και να αποκόψουν τελείως την Ρωσία γονατίζοντας έτσι και την οικονομία της. Μήπως οι Αμερικανοί ποντάρουν στο λάθος άλογο, εμάς δηλαδή, γιατί οι Τούρκοι στρατιωτικά υπερτερούν εναντίον μας και θα μας διαλύσουν? Προσωπικά γνωρίζουμε πολλούς νέους στην Ελλάδα που ζητούν από τη μαμά τους να τους σιδερώσει τα πουκάμισα πριν βγούνε έξω βόλτα και το βράδυ να τους βάλει………..λεβάντα στα σεντόνια που θα κοιμηθούνε…!! Οι Τούρκοι έχουν απώλειες στο στρατο τους μετά το πραξικόπημα αλλά είναι πιο ετοιμοπόλεμοι από εμάς. Η στάση της Ρωσίας ποια θα είναι, που φυσικά ενώ δεν τον χωνεύουν τον Ερντογαν επίσης, δεν θα ήθελαν οι Ρώσοι να μονοπωληθούν να κοιτάσματα αερίου από εμάς που είμαστε τσιράκια των δυτικών και να θέσουν εκτός ανταγωνισμού τον εφοδιασμό αερίου της Ευρώπης από την Ρωσία ? Θεωρείτε πως θα επικρατήσουμε και πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να επικρατήσουμε, αφού εχουμε γίνει Συρία? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 43. Ο STEVE BANNON ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
  Ὁ ἀμερικανὸς θεωρητικὸς τοῦ φασισμοῦ πρώην νο. 2 τοῦ Τραμβίου εἶναι στὸ συνέδριο τῆς Μαρὶν Λὲ Πὲν στὸ Παρίσι.Ἡ Ἀμερικὴ παίρνει τὴν ἡγεσία τοῦ φασιστικοῦ πανευρωπαϊκοῦ κινήματος κατὰ τῶν γερμανικῶν σοσιαλδημοκρατικῶν τραπεζῶν.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 44. 1. Ὡς πρὸς τοὺς τσιγγάνους. Ἡ ἀπέχθεια πρὸς τοὺς τσιγγάνους δὲν ὀφείλεται στὸν νομαδικὸ τρόπο ζωῆς τους ἁλλὰ στὸ ὅτι, στὸν προβιομηχανικὸ ἁλλὰ καὶ ἑξαιρετικὰ πολύπλοκο κόσμο τῶν Αὺτοκρατοριῶν, έκ τῶν ὁποίων ὴ Ῥωμαϊκὴ καὶ Ὀθωμανικὴ εἶναι ἡ πλησιέστερη σὲ μᾶς, ἁποτελοῦν συνδετικὸ ἱστὸ μεταξὺ τῶν κοινοτήτων καὶ ἐπιτελοῦν λειτουργίες ποὺ συντείνουν στὴν ἑνοποίησή τους (σιδερᾶδες, καλλιτέχνες, βλ.σήμερα ἀποκομιδὴ ἀπορριμάτων). Ἀνάλογη ἀπέχθεια ἔχουν οἱ λαοὶ γιὰ τοὺς Ἑβραίους, ποὺ στὸ ἴδιο περιβάλλον κάνουν τὸ ἴδιο στὴν οἰκονομικὴ σφαῖρα καὶ δὴ στὴν μετατροπὴ τῶν ἀξιῶν χρήσης καὶ ἀνταλλαγῆς σὲ ἀνταλλακτικὴ ἀξία. Σὲ αὐτὴ τὴν ἐξειδίκευση ὀφείλεται ἡ συνεκτικότητα τοῦ τρόπου ζωῆς τῶν τσιγγάνων καὶ τῶν Ἑβραίων.βλ. https://issuu.com/iatrokoinonika/docs/pizanias

  2. Στὸ περιβάλλον τῶν Αὐτοκρατοριῶν τὰ ἐπαγγέλματα εἶναι κληρονομικά. Ὁ ἀστισμὸς ἐκπεφρασμένος εἴτε διὰ τοῦ φιλελευθερισμοῦ, εἴτε διὰ τοῦ φασισμοῦ, εἶναι ἕνα κίνημα ἐντὸς τῶν Αύτοκρατοριῶν ποὺ ἔγκειται στὴν δημιουργία μιᾶς παραοικονομίας ἐντὸς τῶν πλαισίων των. Ἡ πααοικονομία αὐτὴ γίνεται μὲ τὴν ἐπένδυση, δηλαδὴ τὴν δημιουργία ἐπαγγελμάτων ὑπαγομένων στὸ κεφάλαιο. Τὸ κεφάλαιο εἶναι ἕνα ποσὸ ἀνταλλακτικῆς ἁξίας ποὺ δημιουργεῖται ΑΠΟ τὴν Αὐτοκρατορία, καὶ τὸ διαχειρίζεται ἡ λεγομένη ἀστικὴ τάξη. Ὁ φασισμὸς δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ μιὰ μαζικὴ ἐπένδυση τοῦ κεφαλαίου αὐτοῦ στὶς διοικητικὲς ὑπηρεσίες. Δὲν ἔχει ἱδεολογικὴ αὐτοτέλεια, ἔναντι τοῦ ἀστισμοῦ, διότι προτάσσει ἀκριβῶς τὴν ἴδια προτεραιότητα, δηλαδὴ τὸ δικαίωμα διαχειρίσεως τοῦ κεφαλαίου ἐκ μέρους τῆς ἀστικῆς τάξης. Τό δικαίωμα αὐτὸ καλεῖται ἔθνος, πατρὶς καὶ κατὰ τόπους Ἑλλάς, Ἑλληνισμός.Τὸ νὰ λέει κάποιος ὅτι ἄλλο πράγμα ἡ πατρίδα, ἄλλο ἡ Ἑλλάς, καὶ ἄλλο ὁ ἀστισμὸς εἶναι ἀντίφαση.

  3. Γιὰ τὰ Ἑλληνοτουρκικά. Οἰ πρωταγωνιστὲς τοῦ Κυπριακοῦ τὴν περίοδο 195τόσο - 1974 διαφωνοῦν στὰ πάντα. Τὸ ἴδιο καὶ οἱ ἀναλυτές. Σὲ ἕνα μόνο πράγμα συμφωνοῦν ὅλοι. Στὸ ὅτι ἀποτελοῦσε ΔΟΓΜΑ ἐκ μέρους τῶν ΗΠΑ καὶ τοῦ ΝΑΤΟ ὅτι ὅ,τι καὶ νὰ γινόταν, Ἑλλὰς καὶ Τουρκία δὲν ἔπρεπε νὰ ἔλθουν σὲ σύγκρουση. Ἄν, ὅπως λέγεται παραπάνω, τὸ δόγμα αὐτὸ ἔχει ἀλλάξηι, πρέπει νὰ γίνει ἀναφορὰ στὴν αἰτία αὐτῆς τῆς ἀλλαγῆς καὶ νὰ χρονολογηθῆι ἡ τεκμηριωμένη αὑτὴ διαπίστωση στὴν ἁλλαγῃ τοῦ δόγματος ΗΠΑ καὶ ΝΑΤΟ σὲ σχέση μὲ τὶς ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις.Διαφορετικὰ ὑποψιάζεται κανεὶς μήπως εἶναι ῤάδιο ἀρβύλα.

  ReplyDelete
 45. Υγ Μεθοδολογικὴ σημείωση. Ἡ Αὺτοκρατορία εἶναι ἕνα σύστημα μετατροπῆς τῶν ἁξιῶν χρήσης καὶ ἀνταλλαγῆς σὲ ἀνταλλακτικὴ ἀξία. Εἶναι ΠΑΝΤΟΤΕ ἑλέωι Θεοῦ διότι μόνο μιὰ ὑποτιθέμενη θεϊκὴ ἐντολὴ δίνει αἰωνιότητα στὸ ἀνταλλακτικὸ μέσον ὥστε νὰ δεχτοῦν οἱ φορεῖς τῶν ἀξιῶν χρήσης καὶ ἀνταλλαγῆς νὰ τὸ προκρίνουν ἔναντι τῶν δύο αὐτῶν ἀξιῶν. Ἡ σύγχυση τῶν Ἑλλήνων ἐθνικιστῶν ποὺ εἶναι εὐεξήγητος εἶναι πὼς θεωροῦν τῃν Αύτοκρατορία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ταυτόσημη μὲ τὴν Μεγάλη Ἰδέα. Ἐκεῖ τὴν πατᾶμε μιὰ ζωή, δὲν ἀντιλαμβανόμεθα πὼς τὸ ἐθνικὸ πρόταγμα εἶναι ἀστικό, ὄχι αὐτοκρατορικό. Ὁ δὲ βασιλέας (ὄχι Αὐτοκράτωρ) εἶναι ἕνας πολέμαρχος, ποὺ συνήθως ἀποτελεῖ συνδετικὸ κρίκο ἀνάμεσα στὸ φυλετικὸ σύστημα (καμία σχέση μὲ τοὺς τσιγγάνους) καὶ τὸ Αύτοκρατορικὸ σύστημα. Ὁ ἑλληνικὸς ἐθνικισμὸς ὅπως καὶ τὸ παγκόσμιο καπιταλιστικὸ σύστημα ΔΕΝ μποροῦν νὰ φτιάξουν Αὐτοκρατορία (κραυγαλέο παράδειγμα ὀ Ναπολέων) διότι ἡ ἰδεολογία τους εἶναι ἀντιμοναρχική, δὲν παραδέχονται δηλαδὴ τὸ ἔνθεον τοῦ νεμητῆ τῆς ἀνταλλακτικῆς ἀξίας. Ἐκεῖ ἔχει στουκάρηι τὸ παγκόσμιο σύστημα, καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ χαρτὶ τοῦ Ἐρντογάν, τοῦ ὁποίου ἡ θησκεία μιὰ χαρὰ τοῦ ἐπιτρέπει νὰ κάνει νομή. Χάρη στὴν θρησκεία του ὁ Ἐρντογὰν βάζει κάτω τὸν Ρότσιλντ.

  Ὁ κομμουνισμὸς δὲν ταυτίζεται μὲ τὸν χριστιανισμό, εἶναι ἀρχαιότερος δὲ τοῦ ἀστισμοῦ. Ἀνάγεται στὶς μανιχαϊστικοῦ τύπου αἱρέσεις τῶν Παυλικιανῶν, Βογομίλων, Καθαρῶν, καὶ ὀργανώνεται σὲ σχέση μὲ τὴν Αύτοκρατορία, τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ ἀντεστραμμένη εἰκόνα. Τέλος, ὀ χριστιανισμὸς ποὺ λέγεται παραπάνω δὲν εἶναι ὑπέρ τοῦ Ἀδυνάτου, ὁ Χριστιανισμὸς ΕΙΝΑΙ ὁ πιὸ ἀδύνατος καὶ ὁ πιὸ τὰπεινός, εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Δὲν εἶναι μιὰ ἐναλλακτικὴ πολιτικὴ ἱδεολογία, εἶναι ἕνας τρόπος ζωῆς ἄνευ ἐργασίας. Δὲν ὑπάρχει στὴν πραγματικότητα χριστιανοφασισμὸς ἤ χριστιανοκομμουνισμός.

  ReplyDelete
 46. Παρακολούθησα την ομιλία σας Καθηγητά και χαίρομαι ιδιαιτέρως που βάλατε στην θέση τους, τους "αναλυτές" του ελλαδιστάν που χάνουν το δάσος για τον σπόρο.

  Πέραν αυτού οφείλω να πω ότι η ομιλία σας ήτο κάπως...λειψή. Ίσως λόγω χρόνου, αλλά δυστυχώς δεν είπατε ό,τι γράφετε εδώ στο ιστολόγιό σας για ενδεχόμενο επικείμενο ελληνο-τουρκικό πόλεμο, με σκοπό την αποφυγή Φινλανδοποιήσεως της Ελλάδος από την Τουρκία και την αλλαγή του ισοζυγίου ισχύος υπέρ της Ελλάδος.

  Τέλος πάντων, 10 λεπτά για μία προσωπικότητα σαν εσάς είναι απαράδεκτα. Τουλάχιστον μισή ώρα έπρεπε να σας είχαν αφιερώσει εάν όχι μία ολόκληρη εκπομπή.

  ReplyDelete
 47. Τοῦ ξέφυγε ἑνὸς ἀπὸ τοὺς καλεσμένους. - Πάει, πάπαλα, ἡ εὐρωπαϊκὴ προοπτικὴ τῆς Τουρκίας.

  ReplyDelete
 48. ...δηλ. τῆς Ἐλλάδος. Αὐτὸ εἶναι τὸ ζουμί. Διὰ τῆς καλλιέργειας ἐθνικιστικῆς ἐντάσεως μὲ ἀφορμὴ τοὺς 2 ὁμήρους, μηχανεύονται τὴν ἀνάδυση ἑνὸς ντιρεκτουάρ, ποὺ θὰ ἁναλάβηι αὑτὸ τὶς χρηματικὲς ῥοὲς τῶν χωρῶν τοῦ Εὐρώ. Γιὰ αὐτὸ θὰ λένε (καὶ ἤδη τὸ λένε) ὅτι μᾶς λείπει ἡγεσία, ἕνα αὐτόνομο ὄργανο, κ.λπ. κ.λπ. μὲ πρόφαση στρατιωτικὴ καὶ οὐσία νομισματική.

  ReplyDelete
 49. ...σήμερα βγῆκε ἕνας μέσα στοὺς πολλοὺς καὶ ἄρχισε νὰ λέει χαρακτηριστικώτατα πὼς ὁ Ἔρντογαν εἶναι αὐταρχικός, δηλαδὴ φασίστας!!!! Δηλαδή, Γερμανόφιλος. Στὸ βάθος φαίνεται ἡ Κίνα. Διότι ὅταν παραβλέπουν τὸ Σουλτανικὸ παρελθὸν τῆς Τουρκίας παραβλέπυν τὸ Βυζάντιο, καὶ ὄταν παραβλέπυν τὸ Βυζάντιο παραβλέπουν τὶς σχέσεις τἠς Ῥωμαϊκῆς Αὺτοκρατορίας μὲ τὴν Κινεζική, ποὺ εἶναι τὸ κλειδὶ τοῦ μεσαιωνικοῦ ἑλληνισμοῦ.

  Συνεπῶς τὸ σύνθημα γιὰ νὰ λέειὁ καθένας ὅ,τι τοῦ κλατέβηι γίνεται μὲ βάση μιὰ νομισματικὴ στρατηγικὴ ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν Κίνα.

  ReplyDelete
 50. Πολλά συγχαρητήρια για την εξαιρετική ομιλία σας στην εκπομπή του κ. Σαββίδη - και λέω ομολία επειδή αυτό θύμιζε περσσότερο παρά μια συνηθισμένη συνέντευξη. Εδώ είναι αναρτημένο στο κανάλι του κ. Σαββίδη όλο το πρόγραμμά του διαρκείας σχεδόν μιας ώρας: https://www.youtube.com/watch?v=fzveoxX6Z-g

  Και εδώ https://www.youtube.com/watch?v=tD5XsQ2ou5o είναι αυτοτελώς παρουσιασμένη η δικιά σας ομιλία, σχεδόν 17λεπτη, στο δικό μου κανάλι, και με τίτλο "Δημήτρης Κιτσίκης: η Υπέρβαση στα Ελληνοτουρκικά θα γίνει έτσι!"

  Πρέπει όμως να ομολογήσω ότι τα περισσότερα προγράμματα πάνελς είναι πολύ χειρότερα των συνεντεύξεων διότι συχνά οι αντιπαραθέσεις εμποδίζουν τους θεατές να καταλάβουν τις θέσεις των συνομιλητών και - ακόμη χειρότερα - πολύ συχνά τα πάνελς (είτε όλοι είναι στο στούντιο, είτε επικοινωνούν ποικιλοτρόπως) είναι τόπος άφιξης ανισομερών συνομιλητών που δημιουργούν σύγχυση.

  Εσείς βέβαια ευκρινώς διαχωρίσατε τη θέση σας στην αρχή της ομιλίας σας, αλλά για ένα θεατή είναι πολύ ενοχλητικό να βλέπει 'μαζί' τον Μωρίς Σεβαλιέ, τον Κώστα Καρρά, και δυο ανώνυμους κομπάρσους (για να το πω πιο παραστατικά), πολύ περισσότερο μάλιστα, όταν έχουν όλοι τον ίδιο χρόνο (O sancta simplicitas!), κι ιδιαίτερα στην αλγεινή περίπτωση που ο ένας κομπάρσος (εν προκειμένω ο κ. Φωτιάδης) πάει εκεί με σκοπό όχι να μιλήσει για το θέμα αλλά για να ξεκατινιαστεί με άλλους, μη παρόντες, κομπάρσους, δηλαδή τον Αθανάσιο Δρούγο (αυτός είναι ο λιπόσαρκος, φαλακρός τυπάκος με τη σπασμένη μασέλα και το αιώνιο κασκόλ που κρύβει τις 25 πλαστικές που έχει κάνει στο λαιμό του) κι ο διευθυντής του militaire.gr (και το ότι είναι αυτός ένας πρακτοράκος το ξέρουν ακόμη κι οι γάτες που κάνουν νιάου νιάου στα κεραμίδια).

  Ακριβώς γι' αυτό ήθελα να βρίσκεται η ομιλία σας ξεχωριστά κι ανέβασα το παραπάνω βίντεο.
  Ελπίζω να σας δούμε σύντομα σε άλλο μεγαλύτερης διαρκείας πρόγραμμα αποκλειστικά για σας!
  Καλημέρα από το Ναϊρόμπι,
  Νίκος

  ReplyDelete
 51. Γιαννης ΑποστολοπουλοςMarch 12, 2018 at 7:58 AM

  Στις Φεβρουαρίου 11, 2018 σε σχόλιο μας στο ιστολογιο σας μας απαντήσατε ως εξής «Πράγματι Γιάννη, ὑπάρχει πρόβλημα. Ὁ Τράμβιος ἀπομακρύνεται ἀπὸ τοὺς ἰδεολόγους τύπου Μπάννον ποὺ εἶχαν προωθήσει τὴν ῥωσικὴ συμμαχία καὶ εὑρίσκεται μπλεγμένος ἐν μέσῳ τῆς ἀμερικανικῆς στρατοκρατίας. Παρὰ ταῦτα, ἐλπίζω ὅτι καταλαβαίνει, ὅπως τὸ καταλαβαίνει καὶ ὁ ὑπουργός του Ἐξωτερικῶν Τίλλερσον, ὅτι ἡ ῥωσικὴ συμμαχία εἶναι ἀναγκαία διότι διαφορετικὰ κινδυνεύει νὰ ἡττηθῇ ὅπως ἡττήθη ὁ Χίτλερ κάνοντας τὴν τρέλλα νὰ ἐπιτεθῇ κατὰ τῆς Ῥωσίας.Δημήτρης Κιτσίκης
  Στις Μαρτιου 6, 2018 γραψατε τα εξης « Ὅπως τὸ εἶχα ἐπανειλημμένως ἐξηγήσει ἤδη ἀπὸ πέρυσι, καὶ μετὰ φορτικότητος, ἡ δῆθεν "φοβερή" ἀντιδικία Τραμβίου-Κίμ, ἦταν ἕνα παιχνίδι, cousu de fil blanc. Ὅσο γιὰ τὴν ἤδη ὑπάρχουσα συμμαχία Τραμβίου-Πούτιν, παρὰ τὸν ἔξαλλο ἀντιρωσισμὸ τῶν Ἀμερικανῶν φιλελευθέρων-σοσιαλδημοκρατῶν (Κλίντον-Ὀμπάμα) αὐτὴ θὰ ἐμφανισθῇ κάποια στιγμὴ στὸ προσκήνιο, διότι ὁ ἀπώτερος στόχος εἶναι ἡ περικύκλωσι τῆς Κίνας, μὲ πλανητικὸ πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας, ποὺ θὰ λάβῃ χώρα στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο περὶ τὸ 2025.Δημήτρης Κιτσίκης
  Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο γεγονός που μεσολάβησε ανάμεσα σε διάστημα μικρότερου του ενός μηνα, που σας έκανε να μεταβείτε από τις αμφιβολίες σχετικά με την απομάκρυνση του Τραμβιου από την Ρωσική συμμαχία, στην σκέψη ότι η υπάρχουσα συμμαχία Τραμβιου Πούτιν υπάρχει όντως και θα εμφανιστεί σύντομα στο προσκήνιο? Φιλικά, Γιάννης Αποσστολοπουλος.

  ReplyDelete
 52. Παρακολουθῶ μὲ προσοχὴ τὴν πολιτικὴ τοῦ Τραμβίου καὶ πείθομαι πλέον πὼς πρόκειται γιὰ μεγάλο ἡγέτη ποὺ χρησιμοποιεῖ τὴν πεῖρα του ὡς διαπραγματευτὴ ἐπιχειρηματία στὴν πολιτική, ἀλλάζοντας συνεργάτες ὡς πουκάμισα καὶ ἀκολουθῶντας τὸ ἀρχικό του σχέδιο ποὺ ἐξήγγειλε κατὰ τὴν προεκλογική του ἐκστρατεία. Ὁ Τράμβιος εἶναι μὲ τὸν Πούτιν οἱ σημαντικώτεροι σημερινοὶ πλανητικοὶ ἡγέτες ποὺ ξεπερνᾶν ὅλα τὰ ἐμπόδια ποὺ στήνουν ἐνώπιόν τους οἱ σοσιαδημοκράτες τῶν τραπεζῶν.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 53. Aὐτὸ ποὺ εἶναι τελείως σαφὲς εἶναι πὼς ὁ φασισμὸς εἶναι ἔκφαση τοῦ καπιταλισμοῦ, δηλαδὴ ἐμπεριέχει τὴν ἀποδοχὴ τῶν ἱεραρχικῶν σχέσεων ποὺ ὁρίζονται ἀπὸ τὴν κατοχὴ πλούτου σὲ χρῆμα. Αὺτὸ ποὺ δὲν εἶναι σαφὲς εἶναι πὼς ἡ ἑλληνκότης ποὺ ψάχνουμε δὲν τὶς ἀποδεχεται.

  ReplyDelete
 54. ...οἱ Ἕλληνες εἶναι ἀστοὶ τῆς Ὁθωμανικῆς Αὺτοκρατορίας καὶ τὸ ἠλίθιο μῖσος ποὺ καλλιεργοῦν οἱ ΚΥΠατζῆδες κατὰ τοῦ Ἑρντογὰν εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τὸ μῖσος ποὺ καλλεργοῦσαν οἰ Γὰλλοι μεγαλοαστοὶ στοὺς καταστηματάρχες τοῦ Παρισιοῦ κατὰ τοῦ Λουδοβίκου τὸ 1789. Μαζὶ μὲ τὸ μῖσος πρὸς τὸν βασιλιὰ πάει τὸ μῖσος πρὸς τοὺς χωρικοὺς (τοὺς Τούρκους) καὶ τὸν ἁνώτερο κλῆρο (τὸ Βαρθολομαῖο). Ὅσο γὰ τὴν ἔνωση τῶν δύο ὁχθῶν τοῦ Αὶγαίου, ποὺ βεβαώς εἶναι Α προτεραιότητα καὶ θὰ ἔλθη καλῶς ἤ κακῶς, τὸ θέμα τῆς συνομοσπονδίας (ὅπως κα`στὴν Κύπρο) σκοντάφτει στὸ ποιὰ θὰ εἶναι ἡ ἐποπτεύουσα ἀρχή. Ἡ Κύπρος ἁπέδειξε τὸ ἁνέφικτο μιᾶς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας. Διότι Ἡ συνομοσπονδία προϋποθέτει κράτη ἁστικὰ (Ἐλβετία, ΗΠΑ, Καναδᾶς) ποὺ ἔχουν ἀποκολληθῆι ἁπὸ τὴν Αύτοκρατορικὴ δομὴ ἐνῶ Ἑλλάδα καὶ Τουρκία βρίσκονται στὴν καρδιὰ τῆς Αὐτοκρατορίας. Ἡ ἔνωση Ἑλλάδας καὶ Τουρκίας μπορεῖ νὰ γηι μόνο σὲ μιὰ βαθύτερη θρησκευτικὴ δομή. Περνάει πρῶτα ἁπὸ τὴ σχέση ἐκκλησίας καὶ`κράτους, δεύτερον ἁπὸ τὸν ἱεραποστολικὸ χαρακτῆρα τῆς ἑκκλησίας, δηλαδὴ τὴν Κίνα, καὶ μόνον κατόπν ἁπὸ τοὺς Τούρκους ἀδελφούς μας.

  ReplyDelete
 55. ...τέλος, ὑπάρχει καὶ μιὰ πτυχὴ τοῦ φασισμοῦ μελετημένη μεταξὺ ἄλλων ἁπὸ τὸ Ῥίσαρντ Σένετ, ποὺ τὸ ἀντμετωπίζει ὡς ψυχοκοινωνικὸ φαινόμενο. Δηλαδὴ στὸν φασισμὸ ὑπάρχει μιὰ ἔξαψη σχεδὸν σεξουαλικὴ ποὺ περιβάλλει ἔννοιες καὶ ἀρχηγούς, καὶ ποὺ θυμίζει κάπως τὸ σύνθημα ἡ τέχνη γιὰ τὴν τέχνη. Ἡ διαδικασία αὐτὴ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἁπὸ τὴν λατρεία τοῦ Αὺτοκράτορος. Ἁδύναμο κα`κουρελιασμένο, τὸ ἄτομο δὲν μπορεῖ νὰ βρῆι νομιμοποίηση ἐσωτερικὴ στὴν ἀτομικότητά του, καὶ ἐπενδύει ἕνα τελείως νόμιμο καὶ παραδεκτὸ ἱδεῶδες (τὸν Αὺτοκράτορα) μὲ τὴν δική του λίμπιντο. Ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο μὲ τὸ χριστιανικὸ ἰδεῶδες. Γιὰ αὑτὸ καὶ ὁ φασισμὸς ταιριάζει μὲ τὸν Νῖτσε (κάπως) διότι στὸ ἑπίκεντρό του βρίσκονται οἱ παραδεδεγμένες ἁξίες, καὶ γιὰ αὑτὸ επίσης ὁ φασισμὸς εἶναι δημοκρατικὸ φαινόμενο, οἱ ἀξές του ὁρίζονται μόνο ἀριθμητικά, διὰ τῆς πλειοψηφίας. Μπορεῖ λοιπὸν νὰ ἀναπτυχθῆι φασισμὸς γύρω ἁπὸὁποαδήποτε παραδεδεγμένη ἀξία, ἁλλὰ ποτὲ γύρω ἁπὸ μιὰν ἁλήθεια.

  ReplyDelete