Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Feb 11, 2018

407 - Ὁ Τράμβιος προχωρᾶ πρὸς οἰκοδόμησιν στρατιωτικοῦ καθεστῶτος μὲ ἀποκλειστικὸ στόχο τὸν πόλεμο κατὰ τῆς Κίνας


Τὸ Ἀφγανιστάν, ἀμερικανικὸ ἀνάχωμα κατὰ τῆς κινεζικῆς προελάσεως γιὰ κατάκτησι τῆς Εύρώπης


407 - Ὁ Τράμβιος προχωρᾶ πρὸς οἰκοδόμησιν στρατιωτικοῦ καθεστῶτος μὲ ἀποκλειστικὸ στόχο τὸν πόλεμο κατὰ τῆς Κίνας

Ἡ ἄνοδος στὴν ἐξουσία τοῦ Τραμβίου εἶχε ἐξ ἀρχῆς μοναδικὸ στόχο τὴν προετοιμασία πολέμου κατὰ τῆς Κίνας. Συνεπῶς οἱ διάφοροι συνεργάτες του τῆς προεκλογικῆς του περιόδου τοῦ 2016 μὲ πρῶτον τὸν Στῆβ Μπάννον παρεμερίσθησαν γρήγορα ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Τράμβιο, ἐφ’ὅσον ἀντετίθεντο στὴν ἀνάληψι τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὸν ἀμερικανικὸ στρατό.

Ὁ Τράμβιος προσπαθεῖ νὰ συσπειρώσῃ γύρω του γιὰ τὸ ἀντικινεζικὸ μέτωπο δύο δυνάμεις: 1) Τὸ ἰδεολογικὸ μέτωπο τῆς φασιστικῆς Εὐρώπης. 2) Τὸ στρατιωτικὸ μέτωπο ὅσο τὸ δυνατὸν περισσοτέρων κρατῶν γιὰ τὴν περικύκλωσι τῆς Κίνας, μὲ πρῶτο τὴν ἐπανένωσι τῶν δύο Κορέων, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Κίμ Γιὸνγκ Οὔν καὶ τὴν Ἰαπωνία, στὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ τῆς Κίνας., καὶ δεύτερο, στὴν δυτικὴ πλευρὰ τῆς Κίνας, τὰ Βαλκάνια, τὴν Τουρκία, τὸ Ἰσραήλ, τὴν Ῥωσία, τὸ Ἰρὰν καὶ τὸ Πακιστάν.

Τὸ ἀνατολικὰ τῆς Κίνας στρατιωτικὸ μέτωπο ἔχει ἤδη βασικὰ ἐπιτευχθῆ χάρι στὸν Κίμ, τὸν καλύτερο σύμμαχο τοῦ Τραμβίου. Τὸ δυτικὰ τῆς Κίνας στρατιωτικὸ μέτωπο εἶναι πολὺ πιὸ δύσκολο νὰ συγκροτηθῇ λόγῳ τῆς πληθώρας τῶν παικτῶν. Βασικὸ κλειδὶ γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ ἐγχειρήματος εἶναι ἡ Τουρκία καὶ τὸ Ἰράν.Ἡ φαινομενικὴ χαώδης κατάστασι στὸ συριακὸ μέτωπο τὸ ἀποδεικνύει.

Τὸ Ἀφγανιστὰν εἶναι τὸ κλειδί, κάτι ποὺ ἐξηγεῖ γιατὶ παρὰ τὸν 17χρονο ἀνεπιτυχῆ πόλεμο ἐκεῖ, ἡ Ἀμερικὴ εἶναι ἀποφασισμένη νὰ παραμείνῃ. Τὸ βασικὸ οἰκονομικὸ ὅπλο τῶν Κινέζων γιὰ κατάκτησι τῆς Δύσεως, ἡ νέα ὁδὸς τῆς Μετάξης πρέπει νὰ περάσῃ ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστὰν καὶ παρὰ τὴν ἀμερικανικὴ παρουσία ἡ Κίνα προχωρᾷ στὸ Ἀφγανιστάν.Τὸ βασικὸ μέλημα τοῦ Πεκίνου εἶναι, πρὸς τὸ παρόν, νὰ ἐμποδίσῃ τοὺς Οὐϊγούρους ἀντάρτες ποὺ ἔχουν καταφύγει στὸ Ἀφγανιστὰν νὰ εἰσβάλουν στὸ Σιντζιάνγκ, τὸ κινεζικὸ Τουρκεστάν.

Ὁ πρόεδρος Δονᾶλδος Τράμβιος ἐζήτησε ἀπὸ τὸ Πεντάγωνο νὰ καθιερώσῃ ἐτησία στρατιωτικὴ παρέλαση στὴν Λεωφόρο Πενσυλβανίας τῆς Οὐασιγκτῶνος κατὰ τὰ πρότυπα τῶν ὁλοκληρωτικῶν κρατῶν, ὅπως φερ’εἰπεῖν στὴν Πυονγκγιὰνκ τῆς Βορείου Κορέας, ἀλλὰ φυσικὰ μὲ ἀμερικανικὸ στὺλ καὶ περιορισμένη συμμετοχὴ ἴσως τῶν «pompon girls”.  Washington Post ἔγραψε ὅτι ἡ αἴτησι αὐτὴ τοῦ προέδρου παρεδόθη στὸν ὑπουργὸ Ἀμύνης, στρατηγὸ πεζοναυτῶν James Mattis, τὸν ἀποκαλούμενο Mad Dog (τρελλὸ σκυλί) καὶ στὸν στρατηγὸ ΓΕΕΘΑ Joseph Dunford, σὲ μία μυστικὴ σύσκεψι στὸ Πεντάγωνο, στὶς 18 Ἰανουαρίου 2018. Μία τέτοια κίνησι ἑρμηνεύεται ὡς θέλησι τοῦ Προέδρου νὰ μετατρέψῃ σταδιακὰ τὸ ἀμερικανικὸ κράτος σὲ ὁλοκληρωτικὸ στρατιωτικὸ καθεστώς.

Μὴ ξεχνᾶμε τὴν φασιστικὴ ἰδεολογία τοῦ Τραμβίου ποὺ ἐκληρονόμησε ἀπὸ τὸν πατέρα του, ποὺ ἦταν μέλος τοῦ Κιοὺ Κλοὺξ Κλάν καὶ ποὺ ἴδιος ἔθρεψε μὲ τὸ πέρασμά του ἀπὸ μία ἰδιωτικὴ στρατιωτικὴ σχολή. Σήμερα Λευκὸς Οἶκος ξέφυγε ἀπὸ τὰ χέρια τῶν ἀριστερῶν ἐθνικοσοσιαλιστῶν ἰδεολόγων τοῦ Στῆβ Μπάννον καὶ ἐπέρασε στὰ χέρια ὁμάδος ἀκροδεξιῶν στρατηγῶν, ὅπως αὐτῶν ποὺ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Γ΄Ῥάϊχ ἀπεχθάνετο Χίτλερ.

Ἴσως τὸ μεγαλύτερο ἐρωτηματικὸ γιὰ τὸν μελλοντικὸ ἀναπόφευκτο πόλεμο τῶν ΗΠΑ κατὰ τῆς Κίνας εἶναι ἡ τελικὴ στάσι τῆς Ῥωσίας τοῦ Πούτιν. Ἐὰν ὁ Τράμβιος ἀποτύχει νὰ συμμαχήσῃ μὲ τὴν Ῥωσία καὶ τῆς ἐπιτεθῇ θὰ ἐπαναλάβῃ τὸ λάθος τοῦ Χίτλερ κατὰ τοῦ Στάλιν. Τότε ἡ Ῥωσία θὰ παραμείνῃ σύμμαχος τῆς Κίνας μαζὶ μὲ τὸ Ἰρὰν καὶ στὴν τελικὴ ἀναμέτρησι θὰ νικήσῃ τὸ Πεκῖνο.

Περιέργως ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἐμφυλία ἐνδοκαπιταλιστικὴ διαμάχη τοῦ Μεσοπολέμου μεταξὺ τῶν καπιταλιστικῶν σοσιαλδημοκρατιῶν, τοῦ ἀποκαλουμένου στρατοπέδου τῆς Δημοκρατίας τῶν Τραπεζῶν (σήμερα ὑπὸ τὴν ἡγεσία τῆς Κίνας) ἀπὸ τὴν μία πλευρά, καὶ τῶν ὁλοκληρωτικῶν ἐθνικοσοσιαλιστικῶν κρατῶν τῶν Ἐπιχειρηματιῶν τύπου Φόρντ (σήμερα τῶν ΗΠΑ, Βορείου Κορέας καὶ ἐνδεχομένως τῆς Ῥωσίας τοῦ Πούτιν) ἀπὸ τὴν ἄλλη.Ἡ Ἑλλὰς ὑποχρεωτικὰ θὰ εὑρεθῇ στὸ δεύτερο στρατόπεδο, μαζὶ μὲ τὴν Τουρκία.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 11 Φεβρουαρίου 2018


149 comments:

 1. Μὲ ὅρους διαλεκτικοὺς ἡ σύγκρουση τῶν δύο συνιστωσῶν τοῦ ἁστικοῦ (κοινοβουλευτικοῦ) κατεστημένου, δηλ. τῆς λεγομένης σκληρῆς δεξιᾶς καὶ τοῦ λεγομένου κέντρου, πέρα ἀπὸ πραξικοπήματα φέρνει ἁνάδυση τῶν ξεχασμένων κομμουνιστῶν. Αὺτοὶ ὅμως δὲν ἑκπροσωποῦνται στὸν τριμερῆ γεωπολιτικὸ διαχωρισμὸ ΗΠΑ-Κίνα-Ῥωσσία. Ἑξίσου δὲν καλύπτονται ἁπὸ τὴν παραδοσιακὴ ὁρθοδοξία, τον παραδοσιακὸ καθολικισμὸ καὶ ἑκβάλλουν στον προτεσταντισμὸ κατὰ τὸ ἥμισυ μόνον. Λείπει μὲ τὰ πολλὰ μια γεωγραφικὴ ἔκταση ποὺ νὰ εκπροσωπεῖ τὴν ἑργατικὴ τάξη, ἡ οποία στὸν μὲν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ὑπῆρχε (θεωρητικῶς) καὶ δημιουργήθηκε ἁπὸ τὸν Πρῶτο (πάλι θεωρητικῶς).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιαννης ΑποστολοπουλοςFebruary 11, 2018 at 10:21 AM

   Πολύ σωστά αυτά που γράφεις «Λείπει μὲ τὰ πολλὰ μια γεωγραφικὴ ἔκταση ποὺ νὰ εκπροσωπεῖ τὴν ἑργατικὴ τάξη» και θα προσθέταμε όχι μόνο γεωγραφική έκταση λείπει, αλλά πολιτικο-οικονομικο-ταξικη έκταση λείπει, καθώς όπως είναι γνωστόν « οι εραστές και οι εργάτες δεν έχουν πατρίδα» αλλά στην προκειμένη περίπτωση με το εργατικο κίνημα καταστραπατσαρισμενο σε όλη την επικράτεια της γης, πως βοηθά αυτό που λες σε σχέση με αυτά που γράφει ο κ. Κιτσικης? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

   Delete
  2. Θεωρῶ ὅτι τὸ ἑργατικὸ ζήτημα ἦταν ὁ προωθητὴρ τῶν δύο παγκοσμίων πολέμων ἄν ὄχι ὄλων καὶ προσπαθῶ νὰ τὸ ἑντοπίσω στὰ προγνωστικὰ τοῦ τρίτου. Μοῦ φαίνεται δύσκολο νὰ προχωρήσηι ὁ πόλεμος, ἄν δὲν βρεθῆι κάποιος Σπάρτακος.

   Delete
  3. Ο Σπάρτακος μπορεί μονάχα να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ τον Αρμαγγεδδώνα, διαλύοντας τις υπόλοιπες δυνάμεις ή οδηγώντας την Ανθρωπότητα σε μία Νέα Εποχή αφού όλες οι καπιταλιστικές αστικές δυνάμεις του κολασμένου τώρα θα έχουν εξουθενωθεί.

   Το κλειδί για ένα τέτοιο εγχείρημα γράφει:

   1. Λευκός Φυλετισμός

   2. Χριστιανικός Πολιτισμός

   3. Λαϊκό αντικαπιταλιστικό καθεστώς

   Εν ολίγοις μία Στρασσερική Ευρώπη. Ως χώρα κλειδί λόγω φυλετικού δυναμικού, ιστορίας, ανθρωπογεωγραφίας και κληρονομιάς, μονάχα η Γερμανία δύναται να παίξει σήμερον έναν τέτοιο ρόλο και επ΄ουδενί η τίγκα στον αστισμό Γαλλία με τα φρουφρού και τα αρώματα. Η επικείμενη οικονομική κρίση στην Γερμανία πιστεύω θα ξυπνήσει τις δυνάμεις αυτές και θα δώσει ευκαιρία σε μία τέτοια βιαία και στιγμιαία ανατροπή να εκδηλωθεί. Η Ευρώπη (και μαζί και η Ελλάδα των δύο όχθεων) για να ανασάνει οφείλει επιτέλους να επεγκλωβιστεί από την περικύκλωση Αγγλοσαξώνων-Καπιταλιστών και Ρώσων-Ευρασιατιστών. Το Λευκό Κίνημα ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΑ ΑΥΤΟ, δύναται να λειτουργήσει ως αντίβαρο μέσα στην ίδια την Ρωσία απέναντι στον Ευρασιατισμό, ο οποίος καλεί για συμμαχία Ρώσων και Τούρκων (όχι μόνον της γείτονος κυρίως της Δυτικής Ασίας και του Καυκάσου) με στόχο τον έλεγχο του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας. Άλλο σκέλος των Ευρασιανιστών αποτελεί ο Πανσλαυισμός ο οποίος σκίζει την Λευκή Φυλή και την Ευρώπη στα δύο, ίπως αντίστοιχα και ο Νορδικισμός, οδηγώντας την σε εμφύλια διαμάχη. Και τα δύο σκέλη μπορεί να διαλύσει μονάχα ο Λευκός Φυλετισμός ο οποίος και είναι πολύ ισχυρός εντός της Ρωσίας.

   Πραγματικά είναι κάτι στο οποίο ελπίζω (οι μελλοντικές εξελίξεις στην Γερμανία), ειδάλλως θα το ρίξω σε "παντώς τύπου" ναρκωτικά και δεν αναφέρομαι στα χημικά...

   Delete
  4. Ὄχι. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΥΡΩΠΗ. Ἑκεῖ βρίσκεται τὸ κλειδί. Ὁ Μακαριστὸς Χριστόδουλος τὤχε καταλάβηι ἦτο μεγαλοφυία.

   Delete
  5. Δεν γίνεται και Ευρώοη και Ορθοδοξία.

   Έννοιες ανόμοιες.

   Delete
  6. Μέγα μέγα μέγα μέγιστο σφάλμα δηλαδὴ δὲν θὰ ἐξαλείψουμε ποτὲ τὸν Παπισμὸ. Παιδιὰ ὲδῷι βρίσκεται τὸ λάθος μας. Τὸ λάθος τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας τρόπον τινά.

   Delete
 2. Ο Μιχαλολιάκος στο βιβλίο του "Από τις στάχτες του Βερολίνου στην Παγκοσμιοποίηση" αναφέρεται στον κύκλο αυτό των προδοτών ως "οι Φον".

  Η απομάκρυνση του Στεφάνου Μπάννον και η απόρριψη των ιδεών του, μακροπρόθεσμα θα αποδειχθούν το χείριστο σφάλμα του Τραβίου και θα οδηγήσει στην πτώση του με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που η εξουδετέρωση των Στρασσεριστών την Νύκτα των Μεγάλων Μαχαιριών οδήγησε στην αποτυχημένη εκστρατεία κατά της ΕΣΣΔ και τελικώς στην άλωση του Ράιχσταγκ από τον Κόκκινο Στρατό.

  Η ακροδεξιά αποτελεί έναν από τους χειρίστους εκ των εχθρών του Εθνικοσοσιαλισμού διότι παραποιεί τις αρχές του προς όφελος των στρατιωτικών, βιομηχανικών και καπιταλιστικών συμφερόντων. Κάλλιστο παράδειγμα η διάλυση της Ισπανικής Φάλαγγος χάριν του αστικού Καθολικού καθεστώτος από τον στρατηγό Φράνκο.

  Για να επανέρθει η Τουρκία σε πορεία φιλο-Αμερικανική πρέπει να καθαιρεθεί ο Ερντογάν χάριν της Ακσενέρ. Η Ελλάδα τώρα;; Μετά την διάλυση της ΝΔ το κενό δύναται να καλύψει ένα Εθνικιστικό "Δεξιό" κόμμα τύπου Εθνικής Παρατάξεως του Στεφ-Στεφ. Θα δούμε τί θα πράξει ο Φραγκούλης Φράγκος εάν θα κάνει στην τελική δικό του κόμμα ίσως συνεργαζόμενος με δυνάμεις σαν τον Κρανιδιώτη, ή εάν θα κατέβει με την ΝΔ μετατρέποντάς την σε λαϊκό Εθνικιστικό κόμμα με τον ίδιο τρόπο που ο Τράμβιος μετέτρεψε το Ρεπουμπλικανικό κόμμα από καθεστωτικό σε επαναστατικό λαϊκιστικό, τουλάχιστον προ των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

  Αν και δεν αναφέρομαι συχνά σε προφητείες διότι τις θεωρώ παραποιημένες και μπαρουφολογίες, ο Γέρων Παΐσιος λέγει ότι στον προσεχή πόλεμο η Ρωσία θα βρεθεί στο στρατίπεδο των ηττημένων και όχι των νικητών.

  Υ.Γ. Η Λευκή Φυλή με αγωνία προσμονεί τον Λυτρωτή της. Θα έρθει άραγε ή θα αφήσει τον κόσμο μεταξύ βαρβάρων χρηματολάγνων κλαρινογραμπρών;;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Παλιέ, κι ἐγὼ ὡς ὑποστηρικτὴς τοῦ Μπάννον ἀνησυχῶ σφόδρα. Ἀλλὰ ὁ Τράμβιος ἔχει πάρει τὸν δρόμο τῆς στρατοκρατίας καὶ τελικῶς δύναται νὰ τὴν πάθῃ ὅπως τὴν ἔπαθε ὁ Χίτλερ. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Με ανησυχεί που δεν αναφέρεστε καθόλου στο γεγονός ότι ο Πούτιν εκτίει την τελευταία του θητεία ως Ρώσος πρόεδρος και ότι ο Νο. 2 ισχυρός είναι ο φιλο-Δυτικός φιλελεύθερος, Μεντβέντεβ.

   Πιστεὐω καταλαβαίνετε γιατί σας κάνω την ερώτηση αυτή. Τα νούμερα δεν φαίνεται να βγαίνουν...ιδίως εντός μόλις 4 χρόνων μία συμμαχία τέτοιου τύπου φαντάζει εάν όχι αδύνατη τουλάχιστον εύθραυστη.

   Delete
  3. Θές τή συμβουλή μου; .... Ναί; έ λοιπόν ἀφοῦ ἐπιμένεις θά στήν δώκω....μόνο καί μόνο ᾿πειδή ἐπιμένεις.....Ριχτο ἀπό τώρα στά ναρκωτικά ἔτσι κι΄άλλοιώς δέν θα τήνε γλυτώσεις. ἅμα ἔχης ρίξει τέτοιο διάβασμα γιά νά καταλήξεις σ΄αὐτά πού λές....δύο τινά, ἢ λές ψόμματα στόν εαυτό σου καί δέν διάβασες ή δέν χαμπαριάζεις αὐτά πού διαβάζεις....ἅμα ξεκίνησες άπό Νιτσε γιά νά καταλήξεις στόν Μιχαλολιάκο, χωρίς νά εἶμαι εἰδικός, μᾶλλον ἔχεις κάψει φλάντζα. ΄Αμα θές πάντως νά πάρεις μιά γΝώση γιά τή Γαλλία, σου συνιστῶ δυό άκραιους (δεξιούς), (ΑΚτσιον φρανςεζ όχι μαλακίες) Μπανβιλ καί Μωράς....Φίλε.......ή Γερμανία δέ θά βγάλει ποτέ οὔτε Μωράς...ούτε Φραγκονάρ...ή Γερμανία σου εἶναι καταδικασμένη σάν τήν Γραικυλια σου...Κασιδιάρης Φουχτελ και πολύ σάς πάει. άντε και τίποτα τραμπουκισμους κάι κάνα σπάσιμο και μετά πάλι στά ίδια...έμμμμμ άμα 10 αιωνες γαυγίζεις ούγκα ούγκα πού νά πιάσεις το πνέβμα τού Δραγουμη; έλα ντέ...Γιαφτό τήν πέφτης συνέχεια στόν Κωνσταντῆ ...ό οποίος ἔχει πιάσει πολλά νοήματα καί σωστά ....μᾶλλον τόνε φθονεῖς ....αὐτά τά ὀλίγα άπό έμένανε ...έλπίζω νά σέ βοήθησα νά βάλεις λίγο μυαλό καί νά μή πῆγε χαμένος ό κόπος μου (κ΄εσυ κωσταντή νά μού στείλεις τό πενηντάρι έκεί πόπαμε γιατί έχω καί άνάγκες ) γειά σέ ὅλους καί καλό μυαλό.....

   Delete
  4. Θᾶ σοῦ τὸ στείλω μὲ τὸν φθονερό μου Βεζύρη ποὺ θέλω νὰ τὀν ῥίξω !

   Delete
  5. Μάκη όχι μόνον δεν έχω καταλήξει στον Μιχαλολιάκο αλλά εν αντιθέσει με την μακρά πλειοψηφία των Ελλήνων στηρίζω όποιον πράττει κάτι καλό για την πατρίδα. Η Χ.Α. όχι απλά δεν έχει κανένα σχέδιο για να κυβερνήσει, πλην του να δώσει κώλο στους Ρώσσους και τους Κινέζους, αλλά η ρητορική της εμμένει σε νηπιαγωγικού τύπου εκφράσεις και επιχειρήματα.

   Προς το παρόν χαίρομαι που δεν κατήντησα σαν εσένα Μάκη, ημίτρελος, μοναχικός και άφραγκος ως ένας καλλιτέχνης της σειράς...

   Με εξαίρεση εμού οι περισσότεροι εδώ σχολιαστές αποτελούν αντι-ήρωες και παραδείγματα προς αποφυγήν, έχοντας βρει αποκούμπι το ιστολόγιο αυτό του Καθηγητή ως αντίδοτο στην πλήρη ανυπαρξία και κολοκυθοσοφία τους.

   Delete
  6. Υ.Γ. Τα ναρκωτικά στα οποία αναφέρομαι ολιγόμυαλε παρισιάνε είναι τα "καλούδια" της αστικής κοινωνίας, οι ενέσεις ηδονής της όχι ηρωίνες και κοκκαΐνες (άλλωστε έγραψα ότι δεν εννοώ χημικά ναρκωτικά).

   Αλλά με την κεφάλα που κουβαλάς που να πιάσεις τα νοήματα! Καλά λέω εγώ ότι η Γαλλική κοινωνία στο σλυνολό της είναι λοβοτομημένη δίχως ελπίδα, κάτι που δεν συμβαίνει με την Γερμανική, η οποία πάσχει απλά από οικονομισμό και τεχνολογική βαρβαρότητα.

   Delete
  7. This comment has been removed by the author.

   Delete
  8. Παλιέ, ἐλπίζω νὰ ἀντιλαμβάνεσαι πὼς ἡ ἀξιολόγησι τῶν συγχολιαστῶν σου εἶναι ὑβριστικὴ καὶ ἀπαράδεκτη.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  9. Το ίδιο και τα λεγόμενα του Μάκη προς το πρόσωπό μου, ορμώντας επιτιθέμενος κατά εμού δίχως να έχω κάνει καμμία αναφορά σε αυτόν, αλλά περιέργως δεν φαίνεται να σας πείραξε κάτι τέτοιο.

   Κριτική θα δεχθώ από έναν πετυχημένο και καλλίτερο και από ένα πρόσωπο που έχει με το έργο του κερδίσει τον σεβασμό μου, όπως εσείς Καθηγητά. Όχι από αποτυχημένους υπό μου σαν τον Μάκη.

   Delete
  10. This comment has been removed by the author.

   Delete
  11. This comment has been removed by the author.

   Delete
  12. This comment has been removed by the author.

   Delete
  13. This comment has been removed by the author.

   Delete
  14. This comment has been removed by the author.

   Delete
  15. This comment has been removed by the author.

   Delete
  16. Μὴν διαγράφεις Παλαιέ καὶ ἑγὼ αὑτὸ τὸ λάθος ἔκανα. Κάθε ἑκδήλωσή μας εἶναι ἁπὸ Θεοῦ. Τὸ νὰ τὴν παίρνουμε πίσω εἶναι ὁ Διάβολος.

   Delete
  17. Παλαιέ. Ἡ ἀγάπη εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ἁντιστρόφως. Ὁ Θεὸς Πατὴρ εἶναι ἡ ἀναγκαιότητά της καὶ ἀντιστρόφως. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ἡ πορεία ἡ ἀναγκαία καὶ ἀντιστρόφως. Καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὁ διάβολος καὶ ἁντιστρόφως.

   Delete
  18. Αὑτὸ ποὺ σὲ μπερδεύει εἶναι τὸ φραγγέλιο τὸ σκοινὶ ποὺ πῆρε ὁ Ἱησοῦς γιὰ νὰ διώξηι τοὺς ἑμπόρους ἁπὸ τὸν ναό. Ὑπάρχει ἡ σκηνὴ στοῦ Παζολίνι τὴν ταινία καὶ στοὺ Θεοτοκόπουλου τοὺς πίνακες. Ομως δὲν σκότωσε κανέναν οἱ ἴδιοι οἱ ἔμποροι Τοῦ τὸ ζητούσαν. Ἁλλὰ τὸ ζητᾶνε βουβά. Αὑτοὶ εἶναι οι ὰστοί διάβασε Νόρμπερτ Ἑλίας καὶ Ντίκενς καὶ θὰ τὸ καταλάβηις.

   Delete
  19. This comment has been removed by the author.

   Delete
  20. This comment has been removed by the author.

   Delete
  21. This comment has been removed by the author.

   Delete
  22. This comment has been removed by the author.

   Delete
  23. Φίλε ἔχεις πολύ μά πολύ (δυστυχῶς) έλληναράδικη ἄποψη γιά τό τί εἶναι ἐπιτυχία, Νάσαι Νεοέλλην καί νά θεωρεῖς τόν ἑαυτό σου τήν ἐνσάρκωση τού σαξξές στόρυ αὐτό κι΄ἄν εἶναι ἠλιθιότητα ..

   (ἡ ἀποτυχία εἶναι κάτι τό τελείως σχετικό). Στήν ζωή ἔχουμε τά πάνω καί τά κάτω ..

   Ἀποτυχημένος γιά μένα εἶναι ὅποιος ἔχει ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τίς χαρές τῆς ζωῆς, ὅποιος ἔχει κλείσει τήν ζωή του σέ μιά φυλακή καί τρέφεται μέ σκουπίδια..

   Ἐγώ σαφτόν τόν τομέα εἶμαι πολύ τυχερός Ή Ζωή μοῦ δίνει ἔντονες χαρές (καί λῦπες) ἔχω ὅσα θέλω καί τίποτα παραπάνω καί φυσικά τό ἀπολαμβάνω. θεωρῶ τόν ἑαυτό μου ἔξτρα ἐπιτυχημένο....

   Μέ ἐκνευρίζει ΌΜΩς ἀφάνταστα ἡ ἔλλειψη «πολεμικῆς ἐντιμότητας» ἀπό μέρους σου.

   Δέν ἔχεις οὔτε κανόνες ἠθικούς οὔτε ὅρια... Ίπποτικά, δέν εἶσαι Ίπότης ούτε κάν στρατιώτης, ὑποθέτω ὅτι δέν ἔχεις κάνει τή θητεία σου, Θάξερες ὅτι ἄλλο εἶναι ὁ πολεμιστής καί ἄλλο ό κατσαπλιάς..ό φαντάρος μάχεται μέ κανόνες.

   Δέν εἶσαι καὶ δέν θά γίνεις ποτέ Λεωνίδας γι΄αφτό καί όλη αυτή ή οργή σου έναντιών όλων...

   Εἶμαι σίγουρος ὅτι εἶσαι ἀπ᾿αὐτούς πού στήν μάχη τά κάνουν πάνω τους ...

   Σταμάτα νά παριστάνεις τόν νταῆ, δέν εἶσαι, ὅποιος θέλει νἆναι πολεμιστής δέ σκούζει ὅπως ἐσύ.

   Σέ λυπᾶμαι βέβαια ἐπειδή εἶναι προφανές ὅτι εἶσαι ἄτομο μέ κάποια σχετική (ψυχολογική;) ἀστάθεια ἤ ἀδυναμία αὐτό δείχνουν καί οἱ ἀντιδράσεις σου ἄλλωστε, εἶναι φανερό ὅτι ἔχεις κάποια ἀπωθημένα ποῦ σέ βασανίζουν (όλοι έχωμε ἄλλωστε), εἶναι ἐπίσης φανερό ὅτι εἶχες τεταμένες σχέσεις μέ τόν πατέρα καί σοῦ έλλειψε ή πατρική στοργή. Λυπᾶμαι.

   Κοίτα τίς ώραίες κοπέλες γύρω μας. Και σταμάτα νά «αυνανίζεσαι» μέ Μαιν Κάμφ.

   (Ἐγώ κοιτάω καί δέν χορταίνω, γιά μένα ή ζωή εἶναι ὑπέροχη παρά τίς οἰκονομικές δυσκολίες, γιά σένα εἶναι κόλαση...ό καθείς καί τόν δρόμο του ) ..


   Δέν θέλω νά φανῶ ἀγενής ἀλλά θέλω νά σοῦ κάνω μιά ἐρώτηση λίγο άδιακριτη (άντρες εἴμαστε ..πιστεβω)...... ἔχεις πάει ποτέ με γυναῖκα ;

   Delete
  24. Εγώ είχα όλη την καλή διάθεση να σταματήσω την κόντρα και ίταν είδα ότι διέγραψες το υβριστικό σου σχόλιο, έκανα το ίδιο.

   Αλλά ρε Παχατουρίδη, ο κώλος σου τα θέλει!

   Ιδού λοιπόν:

   Τί έγινε ρε Μάκαρε σε πόνεσε η αλήθεια της αποτυχίας σου;;;; Και την πέφτεις σε 22χρονους λες και είσαι νιάναρο με την τελείως μπανάλ εξυπνάδα που λέγαμε στην 1η Γυμνασίου "εάν έχεις πάει με γυναίκα";; Αχαχαχαχαχαχχα. Κανονικά βάσει ηλικίας εγώ θα έπρεπε να σου κάνω την ερώτηση αυτή διότι από την μανία σου κατά εμού διακρίνω μία "βλάβη" στο σύστημα λόγω τρίτης ηλικίας...

   Πέραν αυτού μέσα για την Σπαρτιατική αγωγή. Και μιας και μου είπες που μένεις λέω να σου κάνω μία "Σπαρτιατική" επίσκεψη "να τα πούμε" μωρ αδερφέ κατά τα πρότυπα της Αγωγής...

   Τέλος επειδή ρώτησες, μονάχα ως απόλυτοι losers χαρακτηρίζονται άτομα που πίστευαν στα 20 τους ότι με το να τελειώσουν μία σχολή με γυμνά μοντέλα και νερομπογιές θα γίνουν σύγχρονοι Βαν Γκόγκ και τελικά καταλήγουν Παχατουρήδηδες ή χειρότερα μοναχικοί τύποι δίχως οικογένεια και ασχολίες στην Γαλλική επαρχία, να καταπιάνονται σε πληκτρολογιακό πόλεμο με 22χρονους! Θρήνος φίλε θρήνος! Ύστερα ο Καθηγητής διαμαρτύρεται που εχαρακτηρισα λοβοτομημένους τετοια άτομα μαζί με άλλα "μαργαριτάρια" που πιστευουν ότι η Γη ειναι επίπεδη! Ε ρε γλέντια! Αλλά δεν πειραζει το ράπισμα το φάγανε ήδη από την ίδια την κοινωνία των αστών η οποία αν και δέχεται κάθε καρυδιάς καρύδι, αυτούς τους έφτυσε, παραγκωνίζοντάς τους στις μοναχικές γωνιές του διαδικτύου!

   Και μαζί δλυο υστερόγραφα:

   Πρώτον βλαξ, η ζωή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ παράδεισος ή κόλαση αλλά ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΜΑΖΙ, με τα εάνω και τα κάτω της.

   Δεύτερον, το είδωλό σου, ο Παχατουρίδης. Αποτυχημένος και λοβοτομημένος όπως εσύ:

   https://www.youtube.com/watch?v=RwFvpN-Eq3g

   Συνέχισε Παχατουρίδη μου, τον πληκτρολογιακό πόλεμο με 20χρονα! Μάλιστα μαρέσει που διεγραψες το αρχικό σου υβριστικό σχόλιο για να το "εμπλουτίσεις" με περισσότερες μπαρούφες.

   Όσο για την ψυχολογική αστάθεια, η μαμά δεν σου είπε ότι δεν μπλέκουμε με τέτοια άτομα και δεν δίνουμε σε αυτά απλόχερα διεθύνσεις μας, Μακάκο;;;; Γιατί μπορεί μια μέρα να μας επισκεφθούν σπιτάκι μας...

   Delete
  25. Πέραν αυτού σταμάτα να κοιτάς τις κορασιδες.

   Πραγματικά πόσο αρρωστημένος πρέπει να είσαι για να μιλάς με πορνικό και σεξουσαλικό τρόπο για τις νεαρές κοπέλες και να σκέφτεσαι ως φαντασιλωσεις αυνανισμούς με Χίτλερ και Μάιν Κάμπφ! Γισ το φρενοκομείο λέμε!

   Θα σου πω πάντως ένα μυστικό:

   Οι κορασίδες αυτές γουστάρουν τύπους φτασμένους και με χρήμα. Οι υπόλοιποι τις χαμουρεύονται με τα μάτια τους και μόνον. Γιατί όχι μόνον είναι απολύτως αποτυχημένοι και τρελαμένοι με την παντελή αδυναμία τους να αλλάξουν εστω και στο ελάχιστο την ζωή τους, αλλά δεν δύνανται καν να τις κεράσουν ένα ποτό. Οπότε θα σε φάει το "μάτι" μέχρι τα βαθυά γεράματα. Άλλωστε οικογένεια δεν έκανες οπότε γλίτωσε τουλάχιστον η ανθρωπότητα των βραχνά των γονιδίων σου. Που θα με βρίσεις κιόλας, ρε ούστ! Ζητιάνε!

   Delete
  26. Μόνον δε που αναφέρεις ως πρότυπο(!!!) τον στρατό του ελλαδιστάν φαίνεται τί κεφάλα κούφια κουβαλάς.

   Η οργή μου είναι ακριβώς διότι ΔΥΣΤΥΧΩΣ άτομα τελείως αποτυχημένα, ΑΧΡΗΣΤΑ και δίχως σκοπό στην θλιβερή ζωούλα τους, σαν εσένα, και μου διέλυσαν την χώρα απομυζώντας τον κρατικό κορβανά και δεν αφήνουν κανέναν καλλίτερο από αυτούς να εξελιχθεί και τον κάνουν να μετανστεύσει. Αφού ρε έχεις τόσα πολλά και ωραία πράματα να κάνεις πως όλη την ώρα ποστάρεις όλων των ειδών τις μπαρούφες στο φέισμπουκ μην λαμβάνοντας καν ενα λάικ! Πώς αραδιάζεις εδώ ό,τι βλακεία φανταστείς σε πληκτρολογιακό πόλεμο με άλλους σχολιαστές. Όχι μόνον δεν έχεις τί να κάνεις και έχεις γεμίσει άχρηστες μουτζούρες που δεν τις αγοράζει κανείς αλλά υβρίζεις και άτομα που δεν ξέρεις καν λες και τα ήξερες χθες!

   Αλλά ο στρατός του γραικυλιστάν τέτοια μαργαριτάρια βγάζει στην στ΄σνταρ θητεία (διότι θέλεις ούμπαλα αληθινά για παραπάνω). Όχι ρε, σιγά μην πέσω στο επίπεδό σου να πάω στρατό και να βαράω προσοχλη στον κάθε μονιμά βλάχο που θα με περιπαίζει όπως εσύ. Σιγά μην καταντήσω σαν εσένα. Χίλιες φορές να πεθάνω παρά να καταντήσω ένας μοναχικός ημίτρελος άφραγκος Παχατουρίδης!

   Delete
  27. μικρος στρατιωτηςFebruary 15, 2018 at 3:25 AM

   Πραγματι Παλιε ,η ακροδεξια ειδικα αυτη που περιεχει δυτικοαστικα στοιχεια ειναι οτι το χειροτερο. Το παρατηρω εδω στη Γερμανια που συναναστρεφομαι με πολλους απο δαυτους και τους εχω σχεδον πεισει οτι και στο πρωτο και στο δευτερο παγκοσμιο πολεμο η χωρα τους πολεμησε για τους σωστους λογους.
   Στη Γερμανια υπαρχουν ακροδεξιοι που αρνουνται τη γερμανικη πολιτικη παραδοση και γερμανικη φιλοσοφια και υποστηριζουν τις δυτικες θεσεις εφαρμοζοντας ταυτοχρονα εναν κοινωνικο και εναν εθνικο ρατσισμο.
   Ο κοινωνικος αυτος ρατσισμος οδηγησε στο ενδογερμανικο μισος ,κατι το οποιο ηταν αγνωστο στη παραδοσιακη Γερμανια και οδηγει στον αφανισμο της γερμανικης εργατικης ταξης και κατα συνεπεια της γερμανικης φυλης.
   Επισης υιοθετηθηκαν πλουτοκρατικα κριτηρια στην οικογενεια και σιγα σιγα αποκτουν τη παρακμιακη νοοτροπια των κατωτερων ,σε ολους τους τομεις ,Αγγλογαλλων και των αντιγραφεων τους γραικυλων. Η Γερμανια ειναι απο τις τελευταιες χωρες οπου μεγαλοι κεφαλαιουχοι ακομα νοιωθουν φοβο και η περιουσια ειναι σε πολλες περιπτωσεις αρνητικο κριτηριο για την οικογενεια. Δυστυχως λογο της πολυετους προπαγανδας αυτα εχουν κατα πολυ αλλαξει.
   Ο εθνικος ρατσισμος στη Γερμανια ειναι εντελως αντιρεαλιστικος ,βασιζεται και παλι στις δυτικες "αξιες" της οικονομικης αποδοσης και θα καταρρευσει μολις το "γερμανικο" κρατος απελευθερωσει τις τιμες εργασιας καταδικαζοντας για παντα τη γερμανικη φυλη.
   Η ακροδεξια αποκλειεται διοτι ειναι μια ψευδοπατριωτικη φραξια με μονο κοντοφθαλμη οικονομικη προοπτικη και επισης περιστοιχιζεται απο δειλους και υποκριτες ψευτοχριστιανους.
   Δεν εχει κανενα νοημα να δηλωνουμε εθνικιστες απο τη στιγμη που δεν ειμαστε τρελοι και ακραιοι, η ακροδεξια, η δεξια και ο διανοουμενισμος πρεπει να παψουν.


   Delete
  28. This comment has been removed by the author.

   Delete
  29. Στην Γερμανία στο CSU και το FDP υπάρχουν αρκετά ακροδεξιά στοιχεία.

   Στο AfD όμως παρατηρώ μία φοβερή Φασιστική στροφή μακρυά από τις ακροδεξιές (βλέπε Εθνικοφιλελεέυθερες) ρίζες του. Με χαροποιεί αυτό αλλά και η πληθώρα Εθνικσοοσιαλιστικών οργανώσεων με κορυφή το "Der dritte Weg".

   Delete
  30. Ξαναδημοσιεύεται λόγω ορθογραφικών:

   Ακριβώς kleiner Soldat. Du hast völlig Recht!

   Καταρχην το σημερινό καθεστώς στην Γερμανια ειναι ό,τι χειρότερο. Αποτελεί μία φθηνή Γερμανόφωνη αντιγραφή του σάπιου Αγγλογαλλικού αστικού προτύπου το οποίο όχι μόνον δεν έχει καμμία σχέση με το ατόφιο Γερμανικό πνεύμα αλλά μάλιστα αντιμάχεται και θέλει να διαλύσει τον ευγενή και ηρωικό Γερμανισμό των Wagner, Müller, Nietsche, ο οποίος ξεκίνησε το τρισμεγιστο Ρομαντικό Κίνημα. Ο Γερμανισμός πέθανε στις στάχτες του Βερολίνου το 1945. Ελπίζω να υπάρξει Wiederbelebung το συντομότερον διότι θα ωφελήσει φοβερά τον Ελληνισμό.

   Υ.Γ. Ο κάθε ημιμαθής βλάξ καταφέρεται κατά των Γερμανών δίχως να γνωρίζει το μεγαλείο του "Deutscher Geist" και το πόσο βουτηγμένο στις Ελληνικές αξίες ήταν αυτό. Τόσο πολύ που θεωρούσαν εαυτούς τους, Έλληνες. Όσο για τον αντιχριστιανισμό του είχε απόλυτο δίκαιο, διότι ο Δυτικός Χριστιανισμός είναι σάπιος καιρό τώρα.

   Möge die Wiederbelebung des deutsches Geistes verwirklicht werden!

   Delete
  31. Επί αυτού μονάχα ένας Ρομαντικός δύναται να εντρυφήσει στον Οριενταλισμό και να αφουκρασθεί την ψυχή της Ανατολής, ποτέ ένας ρασιοναλιστής. Για αυτό και απέτυχαν εκεί οι ΗΠΑ και οι Σοβιετικοί διότι οι ιδεολογίες των εβασίζοντο στον ρασιοναλισμό ως θεμέλιο λίθο σε Φιλελευθερισμό/Καπιταλισμό και Μαρξισμό/Κομμουνισμό αντιστοίχως.

   Αντιθέτως ο φοβερός Αδόλφος Χίτλερ με οδηγό τον Εθνικοσοσιαλισμό γέμισε σβάστικες τον Αραβικό κόσμο και δη το Κάιρο. Επί αυτού μία Αναγέννησις του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστικού πνεύματος θα είχε ολέθριες συνέπειες για τον σημερινό Δυτικού τύπου Εβραϊσμό διότι αυτομάτως θα ένωνε Σουνίτες και Σιίτες υπό μία σκεπή. Εδώ να αναφέρω ότι ο Αραβισμός σε αμφότερες μορφές, δηλαδή και στον Σουνισμό αλλά και στον Μπααθισμό είναι σφόδρα αντι-Τουρκικός διότι η θέσις των Αράβων στην Οθωμανία ήτο πολύ υποδεέστερη των Ελλήνων/Ρωμηών αλλά και της σημερινής θέσεως των Αράβων. Επιπλέον οι προστάτες του Σουνιτικού Ισλάμ, Αλ-Σαούντ ορθά κατηγορούν τους Τούρκους ως κλέφτες εις ό,τι αφορά τον Σουνισμό. Σήμερα ακόμη, ο Νεο-Οθωμανισμός αποβλέπει να ηγηθεί των σουνιτικών (και ύστερα των ισλαμικών) πρωτείων είς βάρος της Σαουδικής Αραβίας.

   Λόγω της διαμάχης με το Ισραήλ δυστυχώς δεν μπορούμε να στρέψουμε τους Άραβες κατά των Τούρκων και να επαναληφθεί ότ επί Αλί Πασά της Αιγύπτου, όταν έδωσε "Αιγυπτιακό χαστούκι" στους τότε Οθωμανούς καταλαμβάνοντας το Ικόνιο και φθάνοντας έξω από την Πόλη!

   Delete
 3. Γιαννης ΑποστολοπουλοςFebruary 11, 2018 at 10:11 AM

  Στις 27 Μαρτίου του 2017 είχατε δώσει μια συνέντευξη μέσω skype στον κ. Παπανικολάου και του λέγατε πως ο Τραμβιος έχει είδη συνάψει μια συμφωνία με τον Πούτιν με την οποία ο έλεγχος όλων των ορθόδοξων κέντρων περνά στα χέρια της Ρωσίας, Αγία σοφία, Αγιο Ορος, πανάγιος τάφος κοκ. ναυτική βάση κάτω από το μοναστήρι του αγίου παντελεημονος, και οι Αμερικανοί φυσικά θα ζητούσαν κάτι ανάλογο, βάση της Σούδας, συνεργασία της Ρωσίας κοκ. Ένα χρόνο μετά, αυτά που είχατε ισχυριστεί τότε, ισχύουν ακόμα, οι λόγω των πολιτικών εμποδίων του Τραμβιου από το αμερικανικο κατεστημένο, έχουν μπει στο ψυγείο? Από τα γεγονότα, δεν φαίνεται να υπάρχει μια de facto συμφωνία μεταξύ των δυο μεγάλων, τουναντίον ο πόλεμος κατά της Ρωσίας από τους δυτικούς ενισχύεται. Υπάρχουν φωνές και μέσα από τον ακαδημαϊκο κόσμο των ΗΠΑ, ( Stephen Cohen, ο σύζυγος της Katrina Vanden Heuvel εκδότριας του περιοδικού The Nation που προσπαθεί μέσω διαλέξεων και άρθρων να δώσει μια θετική άποψη στις Αμερικανικές ελίτ για τον Πούτιν αλλά όπως φαίνεται, ματαίως). Εσεις τι βλέπεται σχετικά με τη συμφωνία των δυο μεγάλων? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πράγματι Γιάννη, ὑπάρχει πρόβλημα. Ὁ Τράμβιος ἀπομακρύνεται ἀπὸ τοὺς ἰδεολόγους τύπου Μπάννον ποὺ εἶχαν προωθήσει τὴν ῥωσικὴ συμμαχία καὶ εὑρίσκεται μπλεγμένος ἐν μέσῳ τῆς ἀμερικανικῆς στρατοκρατίας. Παρὰ ταῦτα, ἐλπίζω ὅτι καταλαβαίνει, ὅπως τὸ καταλαβαίνει καὶ ὁ ὑπουργός του Ἐξωτερικῶν Τίλλερσον, ὅτι ἡ ῥωσικὴ συμμαχία εἶναι ἀναγκαία διότι διαφορετικὰ κινδυνεύει νὰ ἡττηθῇ ὅπως ἡττήθη ὁ Χίτλερ κάνοντας τὴν τρέλλα νὰ ἐπιτεθῇ κατὰ τῆς Ῥωσίας.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 4. (Σχόλια τοῦ facebook):

  1 - Apostolos Gatsias - Ποιὰ ἀπάντῃσιν ἔχετε κ. Καθηγητᾶ, ἤ πῶς σκέφτεστε ὅτι θὰ ἀντιμετωπίσουν τὰ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ τῶν κινέζων στρατιωτῶν ποὺ ἐγκαταβιοῦν ΣΕ ΟΛΕΣ τὶς πόλεις τοῦ Κόσμου (τσάϊνες τάουνς), μιλᾷμε ἀκόμα καὶ σὲ χωριὰ. Ὅλοι αὐτοὶ εἶναι ΣΤΡΑΤΟΣ ποὺ γνωρίζει ὅτι θὰ ῥθῇ ἡ ὥρα του. Ἡ ἐπιλογὴ ποὺ ἔχουν εἷς νέος καὶ μιὰ νέα εἶναι νὰ ὑπῃρετήσουν 2 χρόνια ἐν Σῇρα (ἤ Σινικὴν) εἴτε 4 ἕτη εἰς τὴν ἀλλοδαπῆν. Ὑπάρχουν ἀκόμα οἱ ἰσχυρὲς κατακτήσεις τῆς Κίνας μέσα στὶς ἴδιες τὶς ΗΠΑ, στὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ, Άφρικὴ κ.ο.κ. ὅπου οἱ κινεζικὲς ἐπενδύσεις οὐσιαστικὰ ἔχουν τὶς χῶρες αὐτὲς σὲ (εὐπρόσδεκτη μᾶλλον) Κατοχὴ.

  2 - Menelaos Kavouras - Στους τρεις, νικητής βγαίνει πάντα ο δεύτερος. Τα ερωτήματα είναι: 1) ποιος είναι πραγματικά δεύτερος, και 2) Με ποιον θα συμμαχήσει ο δεύτερος, με τον πρώτο ή τον τρίτο; Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο δεύτερος πάντα κερδίζει εις βάρος του...

  3 - Dimitri Kitsikis - Πολὺ σωστὴ παρατήρησι, Ἀπόστολε, γιὰ τὴν πολυπληθῆ κινεζικὴ διασπορά.Στὸν 2ο παγκόσμιο πόλεμο ἡ Ἰαπωνία θὰ εἶχε κερδίσει τὴν Κίνα ἐὰν δὲν εἶχαν χρησιμοποιήσει οἱ ΗΠΑ τὴν ἀτομικὴ βόμβα. Πάντως ἡ συμμαχία τῆς Ῥωσίας μὲ τὶς ΗΠΑ εἶναι ζωτική,διαφορετικὰ θὰ ἐπικρατήσῃ ἡ Κίνα. Οἱ ῥωσοφάγοι ἀμερικανοὶ σοσιαλδημοκράτες Ὀμπάμα-Κλίντον ἦταν ἐκτὸς πραγματικότητος.

  Παρατήρησις-Παρακαλῶ τοὺς σχολιαστὲς τοῦ μπλὸγκ νὰ ἐμπνέονται ἀπὸ τοὺς παραπάνω σχολιασμοὺς τοῦ facebook καὶ νὰ ἀποφεύγουν τὶς ἀμπελοφιλοσοφίες.Εὐχαριστῶ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 5. (Σχόλια τοῦ facebook)

  1 -Apostolos Gatsias - Εὐχαριστῶ κ. Καθηγητᾶ. Εἶναι ἀπίστευτο τὸ μέγεθος αὐτῆς τῆς Κινεζικῆς Διασπορᾶς. Ἡ μικρὴ πολίχνη ποὺ διαμένω 5-10 χιλιάδων, ἔχει τὴν τσάϊνα τάουν της. Ὅπως κι ἕνα διπλανὸ χωριὸ λίγων ἑκατοντᾴδων κατοίκων. Ἡ Θεσσαλονίκη στὰ μέρη μας εἶναι τὸ ΄Στρατηγεῖον`. Ἕνα ἄλλο ἐρώτημα πάει ἀκόμη πιὸ μακριὰ. Πῶς εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἡ ἡγεμονία τελικῶς τῆς Κίνας θὰ ἦνε χειρότερη ἀπὸ τὸ προτεσταντικὸ κύκλωμα (γουάσπ) ἤ τὸ ἑβραϊκὸ (μπᾷνγκστερς) ἤ τὸ φραγκοπαπικὸ (ἰησουΐτες-ἰλλουμινᾶτοι), ἤ τὸ φουνταμενταλιστικὸ (ἰσλᾶμ-ἐγγλέζοι) κοκ; *** Τὸ λέω ἐπειδῆ παρουσιάζεται μιὰ τρομερὴ τᾶσις στὴν Κίνα ἐκχριστιανισμοῦ, ἤδη βάφτισα κι ὁ ἴδιος 5-6, μεταξὺ αὐτῶν καὶ τὸν ...κινέζο διεθνοῦς φήμης ὀφθαλμίατρο ἀνηψιὸ μου Ἰόλαο. Ὅταν ἡ προϊσταμένη μου ἀρχὴ ἀναντιώθη ἐπειδῆ δὲν ὑπάρχει τέτοιος ἅγιος!, προέβαλα τὴν κομψῆ ἔνσταση: <<-Καὶ ποῦ τὸ ξέρεις; μπορεῖ νὰ γίνῃ αὐτὸς!>>, ὁπότε ἐκάμφθη ἡ ἐν λόγῳ ἀντίδρασις.

  2 - Dimitri Kitsikis - Πατέρα Ἀπόστολε, ἡ πλανητικὴ ἡγεμονία τῆς Κίνας θὰ εἶναι χειρότερη τῶν βαρβάρων Ἀμερικανῶν ἐπειδὴ ἡ Κίνα ἀντιπροσωπεύει ἕναν τεράστιο πολιτισμό, τὸ γνωρίζει ἡ ἴδία καὶ γι αὐτὸ ἔχει ὑπεροψία.Ὁ ῥωμαίϊκος πολιτισμὸς ὑπερίσχυσε στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ἐπειδὴ ἦταν ἀνώτερος σὲ σημεῖο ποὺ στὸ τέλος οἱ Τοῦρκοι ἠσθάνθησαν ταπεινωμένοι.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. με το συμπάθειο κυρ Δημήτρη ἀλλά ἅμα εἶναι νά κάτσουμε ἀκόμα 3-αιώνες μές τους κατσαπλιάδες, ἀπολίτιστους μέν ἀλλά τεχνολογικά ἐξελιγμένους δέ, μόνο καί μόνο γιά νά τους δείξουμε κάποτε ὅτι ἐμεῖς ἤμαστε ἀνώτεροι (πού δέν εἴμαστε κιόλας) νά λείπει τό βύσσινο. Ἔχει δίκιο ὸ Παπα᾿Ποστόλης ....με τους Κινέζους ...τώρα ,,,έτσι κι αλλοιως πόσο παρακάτω νά πάμε ...Γραικους μάς φωνάζουν....οι μονοι που μάς φωνάζουν Γιουνάν ειναι Τουρκοι και Κινέζοι ....Τυχαίο άραγε;

   Delete
 6. Οἱ Κινέζοι ἑργάτες κάνουν ὅλη τὴν δουλειά, δὲν μπορεῖ νὰ δουλέψηι τὸ μαγαζὶ χωρίς νὰ κάνει κάποιος τὴν λάντζα. Δὲν μπορεῖ νὰ κάνει ἡ Ἁμερικὴ πόλεμο μὲ τὸ τηλεκοντρόλ. Εἶναι καταδικασμένη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο λατζιέρης τείνει να γίνει μαγαζάτωρ και τούμπαλιν!

   Delete
  2. Ναι αλλά έχει πάρει δάνειο...

   Delete
  3. Κι ὁ Φάουστ εἶχε ὑπογράψηι συμβόλαιο μὲ τὸν Διάολο. Νὰ διαβάσηι Γκαῖτε καὶ Μάρλοου ὁ μαγαζάτωρ.

   Delete
 7. ...Τὴν μπόμπα στὸν β. παγκόσμιο τὴν ῥίξανε οἱ Ἀμερικάνοι γιὰ νὰ ξεμπερδεύουνε μιὰ ὥρα ἁρχύτερα καὶ γιὰ νὰ βγοῦνε αὐτοὶ ἀπὸ πάνω. Ἀλλὰ τὸν πόλεμο τὸν νίκησε ἡ ΕΣΣΔ μὲ τὰ ἐθνικὰ μέτωπα (τὸ ΕΑΜ λόγου χάρη) ἐπειδὴ κινητοποίησε τὸν ἐργατικὸ κόσμο. Καὶ μόνο μετὰ τὴν ΕΣΣΔ μπορέσαν οἱ Ἀμερικάνοι νὰ μποῦν στὸν πόλεμο σὰν σύμμαχοι πλέον τοῦ προλεταριάτου.

  ReplyDelete
 8. ...Ἁπὸ τὸν καιρὸ τῶν πρωτοπλάστων ὁ πόλεμος κάθε λογῆς εἶναι ἑκτόνωση τοῦ ὰδιεξόδου τῆς ἐργασίας. Το πρόβλημα τὸ ἔλυσε ο Ἰησοῦς. Ὁ δὲ Μὰρξ ἁναγκάστηκε νὰ καταφύγηι στὸν ταξικὸ πόλεμο διότι σὰν καπιταλιστὴς ποὺ ἦταν (βλ. Καστοριάδη) δὲν μποροῦσε νὰ κατανοήσηι ὅτι ἑργασία δὲν ὑπάρχει. Οἱ παγκόσμιοι πόλεμοι εἶναι πόλεμοι τῆς ἱντελλιγκέντσιας. Τὸν Χίτλερ τὸν στήριξαν οἱ μηχανικοὶ (π.χ. ὁ ´Αλμπερτ Σπέερ) καὶ γιὰ τὴν ἀτομικὴ βόμβα ἁποκλειστικοι ὑπεύθυνοι εἶναι οἱ Όππενχάιμερ καὶ Ἁινστάιν κ.λ.π. Γιὰ τὸ φαινόμενο Τράμπ ὐπεύθυνη εἶναι ἡ δυτικὴ ἱντελλιγκέντσια σύσσωμη καὶ ἡ διάκριση Κλίντον-Τράμπ εἶναι τεχνητή, ἁφοῦ η Κλίντον ἔκανε ἑμφανέστατα πᾶσα στὸν Τράμπ. Σὲ τὰ μᾶς ἡ Ἁμερικὴ πληρώνει καὶ τὶς δύο τάσεις, καὶ ἡ δική μας ἱντελλιγκέντσια ἔχει ἁρχίσηι τὰ πρακτοριλίκια διὰ στόματος δὲν λέω ποιανοῦ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιαννης ΑποστολοπουλοςFebruary 12, 2018 at 8:07 AM

   …….. «καὶ ἡ δική μας ἱντελλιγκέντσια ἔχει ἁρχίσηι τὰ πρακτοριλίκια διὰ στόματος δὲν λέω ποιανοῦ», όχι Κωσταντη, να πεις για να ξέρουμε και εμείς οι λοιποί τι θέλεις να πεις, τι εννοείς, και που το πας….

   Delete
  2. ...Εἶναι ὁ σημερινὸς Ἱωαννίδης. Προσοχὴ ὅμως! Ὁ Ἱωαννίδης ἦταν ἱδεολόγος καὶ δὲν ζητῶ τὸν κολασμὸ κανενός!

   Delete
 9. ...ἡ σύγκριση τοῦ Τρἀμπ μὲ τὸν Χίτλερ κ.λπ. εἶναι ἁτυχὴς καὶ μάλιστα καλλιεργεῖται ἁπὸ τἠν Ὑπερεθνικἠ Ἐλίτ. Σημασία δἐν ἔχει τί δηλώνει κανείς ἁλλὰ τὀ τί κάνει. ὁ Ἁϊνστάιν δήλωνε εἱρηνιστής, ἁφότου ὁ ἴδιος εἶχε στείληι ἐπιστολἠ στἠν ἡγεσία τῶν ΗΠΑ ποὺ τὴν παρότρυνε νὰ φτιάξηι ἁτομικἠ βόμβα. Ὁ Τρὰμπ λοιπὸν πῶς στὸ καλὀ εἶναι φασιστὴς ἀφοῦ κάνει τὰ ἁνάποδα ἁπότι τὰ φασιστικὰ καθεστῶτα τοῦ Μεσοπολέμου; Αὐτὰ τὰ καθεστῶτα μοιράζαν ἁφειδῶς χαμηλότοκα δάνεια, σὲ τεχνητὰ κλεισμένη οἰκονομία, κουπόνια μὲ τὰ πολλά, γιὰ νὰ μπαλώσουνε τὸ κράχ τοῦ 29. Ὄταν τὸ κόλπο μετὰ ἁπὸ πεντέξι χρόνια κατέρρευσε, τότε ξεχύθηκαν οἰ Ναζῆδες νὰ φᾶνε ὅ,τι μπορούσανε ἁπὸ τὰ γύρω κράτη, καθότι τὰ χιτλεροκουπόνια δὲν εἶχαν πλέον ἀξία, δηλαδὴ ἑπεξέτειναν τἠν τεχνητή τους οἱκονομία μέχρι ὅπου μποροῦσαν. Γιὰ αὑτὸ ἔπεσε πεῖνα στὴν Ἑλλάδα. Ἡ ἰδεολογία τοῦ Χίτλερ δἐν ἔπαιξε κανέναν ἀπολύτως ῥόλο. Μποροῦσε νὰ πιστεύει στὀν Καραγκιόζη. Σημασία ἔχει τί ἔκανε. Παρόμοια ὁ Τρἀμπ ἄν ὁ πατέρας του ἦταν στὴν ΚΚΚ ἤ στὀ ΚΚΚ ἤ στὸ ΚΚΕ δὲν ἔχει καμία σημασία. Κάνει ὁ Τρἀμπ κεϋνσιανισμό; ΟΧΙ. Ἄρα ΔΕΝ εἶναι φασίστας.

  ReplyDelete
 10. ΞΥΠΝΗΣΑΤΕ ΚΟΙΜΩΜΕΝΟΙ ΓΡΑΙΚΟΙ -ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΑ!

  Οἱ ξένοι εἶναι πιὸ Ἕλληνες ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς κατοίκους τοῦ κράτους τῶν Ἀθηνῶν. Ἤ γράφουν ἑλληνικὰ μὲ κεφαλογράμματα, ὅπως οἱ προαλεξανδρινοὶ ἤ πολυτονικὰ ὅπως οἱ ἀλεξανδρινοί (δηλαδὴ μέχρι σήμερα, ἐπάνω ἀπὸ 2300 χρόνια), πάντως ὄχι μονοτονικά! Ὅσο γιὰ τὰ ἑλληνικὰ μὲ λατινικὴ γραφή, ὑπενθυμίζουμε ὅτι τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο εἶναι τὸ ἑλληνικὸ ἀπὸ τὴν Εὔβοια καὶ συνεπῶς τὸ κακὸ εἶναι ὁλιγώτερο ἀπὸ τὴν μονοτονικὴ γραφή! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 11. Παιδιά, γιὰ νὰ ἐκδικηθῆτε τοὺς δασκάλους σας ποὺ σᾶς ὑπεχρέωσαν νὰ γράφετε μονοτονικά, δηλαδὴ νὰ προδώσετε τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ σᾶς κατήντησαν ἀμορφώτους, νὰ χρησιμοποιῆτε τὸ greeklish ὡς βόμβα στὰ θεμέλια τοῦ διδασκαλικοῦ κατεστημένου.Τὸ γκρῆλις νὰ τὸ χρησιμοποιῆτε ὅμως μόνον κατὰ πρόσωπον τῶν ἐξευτελισμένων δασκάλων σας καὶ ὄχι ἀλλοῦ διότι τότε πυροβολῆτε τὰ πόδια σας! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Στὸ σχολεῖο , κύριε Καθηγητὰ, ἔπαψα νὰ χρησιμοποιῶ τὸ μονοτονικὸν καὶ στὰ ἐπίσημα ἔγγραφα τοῦ κράτους, ἦτοι τὰ διαγωνίσματα γράφω πλέον μόνο μὲ πολυτονικὸν!! Στὸ φέισμπουκ, ἐπίσης, χρησιμοποιῶ σὲ ὅλους ΜΟΝΟ πολυτονικὸν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλοι συμμαθητὲς θεωρῶντας τὸ πλέον κάτι τὸ ἀπολύτως ἀπαραίτητο... Οἱ καθηγητὲς, περιέργως, τὸ ἀποδέχονται... Εἶμαι βαθύτατα συγκινημένος, διότι καθημερινῶς ὅλο καὶ πιὸ πολλοὶ φίλοι μου ἐγκαθιστοῦν στὸν ὑπολογιστὴν των τὸ πολυτονικὸν μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ!!

   Σᾶς εὐχαριστῶ, Παναγιώτης Ἠλιόπουλος

   Delete
 12. Γνωριζουμε ποσοι Κινεζοι κατοικουν στις ΗΠΑ,και εαν υπαρχει αυξητικος ρυθμος στην εκει "παρουσια" τους;Κατι ειχα διαβασει για Κινεζικη εισβολη(Οχι εμπορικη) στην Αυστραλια.Υπαρχει τετοια περιπτωση για τις ΗΠΑ;Και σε εναν ενδεχομενο πολοεμο,τι θα πραξουν;

  ReplyDelete
 13. LES VIEILLES BARBES SONT LES PIRES ENNEMIS DE LA TRADITION

  Français, mes compatriotes, Koraïs avait peut-être raison. Les meilleurs Grecs seraient les Français. Ne lâchez jamais l'accent circonflexe. Les Grecs, en 1982, violés par une vieille barbe nourrie de Viagra, morte à 107 ans, Emmanuel Kriaras(1906-2014) avaient aboli, avec l'aide du premier ministre grec d'alors, Andreas Papandreou, un Gréco-Américain qui ignorait l'orthographe grecque, l'accent circonflexe, l'accent grave et les deux esprits( à savoir le H, en deux parties, de l'alphabet grec de l'Eubée, devenu le H latin). Aujourd'hui, la nouvelle génération révoltée contre les vieilles barbes ( «J'irai craché sur vos tombes» avait écrit Boris Vian. «Vieux, je vous hais!» s'était exclamé Jacques Prévert) essayent, sans l'aide de leurs insituteurs lessivés par la «réforme», de réapprendre le grec polytonique de la tradition hellénique depuis Alexandre le Grand, depuis 2.300 ans! Ils y arriveront, afin de faire renaître la Grèce de ses cendres! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 14. Ὁ Μπᾶννον πρὸς τιμήν του ἁντιτάχτηκε στὸ μπουμπούνισμα τῶν Συρίων ποὺ ἔκανε ὁ Τρὰμπ για νὰ δείξει στὸν Θεὸ ὅτι Τὸν φοβᾶται.

  ReplyDelete
 15. Υγ Γράφει ὁ Παλαιός Ο Σπάρτακος μπορεί μονάχα να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ τον Αρμαγγεδδώνα, διαλύοντας τις υπόλοιπες δυνάμεις ή οδηγώντας την Ανθρωπότητα σε μία Νέα Εποχή αφού όλες οι καπιταλιστικές αστικές δυνάμεις του κολασμένου τώρα θα έχουν εξουθενωθῇ....

  Ὄχι, δὲν νομίζω. Ὁ Σπάρτακος εἶναι ὁ κάθε ἰδεολόγος. Θεωρεῖ τὴν ἁνθρώπινη κατάσταση πεπερασμένη καὶ γιὰ αὐτὸ ἑξεγείρεται ἐναντίον τοῦ Πλάστη του. Ἁπλῶς λέω ὅτι μέχρι στιγμῆς δὲν ἔχει βρεθῆι μιὰ μορφη Σπάρτακου ποὺ νὰ ἑξεγείρεται κατὰ τῶν Σπαρτάκων, ἐνῶι τέτοιοι ἁφθονοῦσαν στὸν πρῶτο καὶ τὸν δεύτερο Παγκόσμιο, καὶ αὑτὸ εὑτυχῶς. Γιὰ τὴν ἁκρίβεια, αὐτὰ συβαίνουν πρὸς τὸ παρὸν στὶς ἑμπόλεμες ζῶνες. Όποιοι ἔχουμε τὴν τύχη νὰ βρισκόμαστε στὶς ἁπόλεμες ἔχουμε κατὰ τὴν γνώμη μου τὸ ἑπαναστατικὸ καθῆκον νὰ καθόμαστε στὰ αὐγά μας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όσο πιο αστική μία κοινωνία τόσο μειώνεται ο επαναστατισμός της.

   Υπήρχαν Σπάρτακοι διότι τότε οι μικροαστοί εν σχέσει με εργάτες και αγρότες ήσαν λίγοι.

   Πλέον οι Σπάρτακοι δεν υπάρχουν διότι η μικροαστική τάξη κατάπιε το προλεταριάτο και τους αγροτιστές.

   Delete
  2. Ὄχι παιδάκι μου καλό. Σὲ μέγιστη πλάνη βρίσκεσαι. Ὁ ἀστὸς εἶναι ἐπαναστάτης ὄταν δὲν εἶναι ἁπλῶς κάτοικος τῶν πόλεων.

   Delete
  3. Μα ο ορισμόε του αστού είναι ακριβώς αυτός. Το άτομο που κατοικεί στην πόλη και δεν είναι εργάτης.

   Άστυ, αστός...

   Delete
 16. Υγ2. Ὁ Ἄσσαντ κάπως τὸ πλησίασε τὸ πρᾶγμα. Δηλ. Ὁ Ἀραβικὸς ἐθνικισμὸς ἔχει πιθανότητες νὰ πάρῃ την θέση τοῦ Κομμουνιστικοῦ Ἀναχώματος. Ἑξάλλου σὲ αὐτὸν τὴν πέσανε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Μπααθισμός ως μέρος του Φασισμού εννοείς.

   Δηλαδή στην τελική ο Φασισμός.

   Πάντως εάν οι Άραβες ήσαν έξυπνοι και ηκολούθουν τον Μπααθισμό, τότε θα ήσαν φοβερή γεωπολιτική δύναμις αλλά τα χάλασαν οι Γουαχαμπιστές και τα πετροδολλάρια των Αλ-Σαούντ.

   Delete
  2. Τοὺς ἐμποδίζει ὁ κος Μεγαλομμάτης. Λέει πὼς δὲν εἶναι Ἄραβες όπως καὶ ἑγὼ λέω πὼς οἱ Ἕλληνες δὲν εἶναι Ἕλληνες. Ἑμένα πρέπει νὰ μὲ τουφεκίσουν. Ἁλλὰ δὲν πιστεύω στὸ πρέπει τοῦ μίσους πιστεύω στὸ πρέπει τῆς ἀγάπης.

   Delete
  3. Δἐν καταλαβαίνω γιατἰ πρέπει νὰ τὰ βγάζουμε ὅλα φασισμό. Δὲν μᾶς συμφέρει κιόλας. Στὴν ἱστορικὴ ἑπιστήμη ὁ ἱστορικὀς πρέπει νἀ υϊοθετεῖ τὀ λεξιλόγιο τῶν πηγῶν του. Πῆγα νἀ πῶ ὑπάρχουν ἑξαιρέσεις, ἁλλὰ προτιμῶ νὰ πῶ τὸ ἑξῆς. Ἅς ποῦμε πὼς ὁ Κοκολοῦκος λέει τὀν Ἄσσαντ ἁραβοεθνικιστἠ καἰ ὁ Παλαιοπολίτης φασιστή. Ὁ ἱστορικὸς ποὺ θὰ γράψηι τἠν ἱστορία τοῦ Ἅσσαντ θἀ χρησιμοποιήσῃ τἠν ὁνομασία ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Ἄσσαντ χρησιμοποιεῖ ΕΚΤΟΣ ἄν τἠν θεωρεῖ κλεψίτυπη.

   Delete
  4. ...γιἀ παράδειγμα τὸ Βυζάντιο στἀ ἑλληνικά τὀ λέγανε Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων οἱ ἴδιοι οἱ κρατικοὶ ἑκπρόσωποι. Ὁ ἱστορικὀς δἐν πρέπει σἀν τὀν Ζακυθηνὸ καἰ τὀν Σβορῶνο νἀ τὀ λέει Βυζάντιο σὰν τὸν κάθε Φραγκο οὔτε βεβαίως Ῥωμανία, ποὺ εἶναι Γκέημ όφ Ζουρλόφ σἐ παραγωγὴ χύστερυ τσάννελ (ἁμύθητες περιουσίες ξοδεύονται γιὰ αὑτἐς τἰς παραγωγές, τέτοιες κάνει καἰ ὁ Τρἀμπ καἰ τὀν λέμε Ἐπαναστάτη κιόλας) οὔτε Γραικορωμαίους αὑτοκράτορες ποὐ ἔγραφε ὁ παρανοϊκὀς Κοραῆς, διότι ἑπρόκειτο σαφῶς περἰ παράφρονος, ἁλλὰ Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων.

   Delete
  5. ..μόνο μἐ τἀ λεφτὰ ποὺ ξοδεύονται κάθε χρόνο γιὰ νἀ γυρίζονται τσόντες καὶ ψευδοιστορικἐς παραγωγὲς θἀ μπορούσαν νἀ ταϊσουν τἠν Ἁφρικὴ ὁλόκληρη, θεωρητικῶς. Οἱ δικοί μας Συριζαῖοι ποὐ εἶναι κρετῖνοι καἰ ἁμόρφωτοι θἀ κάνουν ὄπερα τὀ Ζ τοῦ Βασιλικοῦ. Πρόκειται γιἀ ἀπελπιστικὰ κτήνη.

   Delete
  6. Ο Μπααθισμός είναι αναπόσπαστο Αραβικό παρακλάδι του Φασισμού ακριβώς όπως ο Κανταφισμός, ο Νασσερισμός κλπ.

   Delete
 17. Πιστεύετε, κύριε Καθηγητά, ὅτι τελικῶς ὁ Τράμβιος θὰ πέσῃ στὴν μεγάλην παγίδα ποὺ ἔπεσε ὁ Χίτλερ; Πάντως, ἔχω τὴν ἐντύπωσιν ὅτι δὲ δύναται νὰ κάνῃ καὶ ἁλλιῶς, ἀφοῦ τὸ βαθὺ κράτος τῶν Η.Π.Α. εἶναι γεμάτο μὲ πολέμιους τῆς συμμαχίας μὲ τὴν Ῥωσία τοῦ Ποῦτιν. Ἀσχέτως, ὅμως, ἀπὸ ὅλα αὐτὰ νομίζω ὅτι ὅλες αὐτὲς οἱ ἀνακατατάξεις παγκοσμίως δύνανται νὰ εὐνοἠσουν τὸν πλανητικὸν ἑλληνισμὸν. Οἱ παγκόσμιες δυνάμεις βρίσκονται σὲ πολὺ ἄσχημη μεταξὺ των κατάστασιν, κάτι ποὺ λογικὰ μπορεῖ νὰ κάνῃ τὴν Ἑλλάδα νὰ μεγαλουργήσῃ... Φτάνει νὰ βρεθῇ κάποιος Ἕλλην Ἥρως-Ἡγέτης, ποὺ θὰ εἶναι ἰκανὸς νὰ ἀδράξῃ τὴν ἱστορικὴ αὐτὴν εὐκαιρία...!!

  Σᾶς εὐχαριστῶ, Παναγιώτης Ἠλιόπουλος

  ReplyDelete
 18. Κοιτᾶξτε εγὼ κοιτάω τὸ Κυπριακὸ και βλέπω ὅτι οἱ μισοὶ ἀναλυταὶ εἶναι σίγουροι πὼς οἱ Ἀμερικανοὶ ἐπὶ Κίσσινγκερ ῥίχναν φωτιὰ ἤ μᾶλλο ὑγρὸν πῦρ στὸ φασκόμηλο τῶν δικών μας ὑπερεθικιστῶν ποὺ θέλαν Διγενῆδες Νάσσερ καὶ Κωνστατίνους Παλαιολόγους καὶ τοῦς βάλαν νὰ κάμουν κατάστασιν καὶ νὰ φέρουν τὸν τουρκικὸ στρατὸ στὴν Κύπρο. Βλέπω λοιπὸν δοκιμασμένους ἀναλυτὰς τοῦ Κυπριακοῦ νὰ παρασύρονται σήμερα μὲ παρόμοιο τρόπο στὸ Μακεδονικὸ καὶ συμπεραίνω ὅτι πράγματι ὑπάρχει τότε σχέδιο τῶν ΗΠΑ ἐνταγμένο όπως καὶ τότε σὲ μιὰ στρατηγική τους παγκόσμια. Εφόσον ὅμως δὲν βάζουμε μυαλὸ ὑπάρχει κάποιο δίκαιο στὴν ἀφροσύνη μας.

  Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ ζούρλα τοῦ Ίωαννίδη λ.χ. εἶχε κάποιο ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ὄχι ἁπλὰ ἔναυσμα στὶς ΗΠΑ. Τὸ ἁντίστοιχο ἦταν ὁ ἀντικομμουνισμός. Γιατὶ Ἀμερικανοὶ καὶ δικοί μας τέτοιο μένος κατὰ τοῦ ἑργάτου;

  ReplyDelete
 19. ...τὸ κλειδὶ τῶν ἑλληνοτουρκικῶν καὶ τῶν ἑλληνοαμερικανικῶν σχέσεων εἶναι τὸ ἐργατικὸ ζήτημα. Ὄχι οἱ ἑλληνικοῦρες. Ἡ συμφωνία καὶ ἡ διαφωνία ἑπὶ τοῦ ἐργατικοῦ ζητήματος ἑνώνει ἤ διαιρεῖ τὸ ελληνικὸ ἔθνος. Καὶ εἶναι ἑνδεικτικὸ τῆς ἁθλίας καταστάσεως εἱς τὴν ὁποίαν εὑρίσκεται ἡ ἑλληνικὴ διανόησις τὸ ὅτι αὑτὸ το ζήτημα προσεγγίζεται μὲ φανφάρες.

  Δὲν θεωρῶ τὸ ΚΚΕ σοβαρὸ ἐργατικὸ κόμμα. Στὸ ΑΚΕΛ βρίσκω κάποια σοβαρότητα. Τὸ 21 ὅπως κατέδειξε ὁ ἄρτι μακαρίτης Βασίλης Κρεμμυδᾶς εἶναι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ τοῦ καπιταλισμοῦ. Οὶ ἔμποροι τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας ἦταν πρῶτα ἔμποροι κατόπιν μασῶνοι, κατόπιν Ἑπαναστᾶτες. Οἱ λεγόμενοι ἀριστεροὶ χάφτουν μῦγες καὶ ἑπιδοτήσεις ἁντὶ νὰ ἁσχοληθοῦν μὲ τὴν ἀριστερωσύνη τους. Τί ἑκπροσωπεῖ ὁ Τρὰμπ στὸν χῶρο τῆς ἑργασίας; Ἁπὸ κεῖ ξεκινᾷ ὁ ἀριστερὸς διανοούμενος τοῦ δημοτικοῦ. Τί ἡ Κίνα; Τί ἡ ΕΕ; Τἰ σόι γεωπολιτικὴ νὰ κάνεις ὅταν ἁσχολεῖσαι μὲ πλεημομπίλ καὶ σημαιάκια; Παλαιέ ὰνασκουμπώσου καὶ πές μας.

  ReplyDelete
 20. Υγ. Κύριε Ἡλιόπουλε ποῖος εἶναι ὁ πλανητικὸς ἑλληνισμός; Ἑννοεῖτε μήπως τοὺς Ἑλληνοκύπριους καὶ Ῥωμηοὺς ἑφοπλιστὰς ποὺ κάνουν τὰ θελήματα τῆς CIA γιὰ νὰ τοὺς προστατεύει στὰ κοντραμπάντα τους;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μὲ τὸν ὅρον ''πλανητικὸν Ἕλληνισμὸν'' ἐννοῶ ἐκεῖνον τὸν ἀτόφιον ἑλληνισμὸν ποὺ ἐδίδαξε ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος στοὺς λαοὺς τῆς ὑφηλίου καὶ ποὺ τελειοποίησε ὁ Μέγας Κωνσταντίνος μὲ τὴν ἵδρυσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὴν καθιέρωσιν τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὡς μοναδικῆς ἀληθείας. Ὁ Ἑλληνισμὸς, λοιπόν, νομίζω ὅτι μόνο μαζὶ μὲ τὸν Χριστιανισμὸν μποροῦν νὰ μεγαλουργήσουν, ἀφοῦ ''κατακτοῦν'' τοὺς λαοὺς δίχως φωτιὰ καὶ σπαθὶ, ἀλλὰ μὲ ἀγάπη καὶ πνευματικὴν ἀναγέννησιν, ποὺ προσφέρουν ἁπλόχερα. Ὁ ἑλληνισμὸς δὲ δύναται νὰ κλειστῇ σὲ σύνορα καὶ γι'αὐτὸ ταίριαξε ἁπολύτως μὲ τὴν Χριστιανοσύνην. Συνεπῶς, ὅταν γίνεται ἀναφορὰ στὸν πλανητικὸν ἑλληνισμὸν, δὲν νοεῖται νὰ ἀναφέρομαι στοὺς ''φυλετικὰ'' Ἕλληνες, ἀλλὰ στοὺς πνευματικά.Κατὰ αὐτὸν τὸν τρόπον, Ἕλλην εἶναι αὐτὸς ποὺ μιλᾷ τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν, πιστεύει στὸν Χριστὸ καὶ τηρεῖ τὶς ἀξίες τῆς πατρίδος. Ἄρα, ὅπως ἀπεδείχθη καὶ στὸ συλλαλητήριον μὲ τὴν προσέλευσιν "ξένων" φυλετικὰ, ἀλλὰ Ἑλλήνων πνευματικά, ὁ Ἑλληνισμὸς προχωρᾷ ἀκάθεκτος ἑνώνοντας καὶ μὴ χωρίζοντας, πρᾶγμα ποὺ δηλώνει ὅτι εἶναι Ἀγάπη, πρᾶγμα ποὺ δηλώνει ὅτι εἶναι Ἀξία, πρᾶγμα ποὺ δηλώνει ὅτι εἶναι Ἀλήθεια.

   Σᾶς εύχαριστῶ, Παναγιώτης Ἡλιόπουλος

   Delete
 21. υγ2. Αὑτὸ ποὺ οἱ Φράγκοι δὲν καταλαβαίνουν καλὰ (μὲ τὴν λαμπρὴ ἐξαίρεση τοῦ Τ.Σ. Ἔλιοτ βλ. τὶς Δοκιμὲς τοῦ Σεφέρη) εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ ΕΣΣΔ τῆς ἁνθρωπότητος διότι διασώζει αὑτὴ καὶ μόνον αὐτὴ τὸν πρῶτο χριστιανισμό. Μόνο ὄταν τὸ καταλάβουμε αὐτὸ θὰ κάμωμεν ἱσσόρροπον ἁνάλυσιν στὴν γεωπολιτική. Γεωπολιτικὴ ἄνευ τοῦ ἑργατικοῦ ζητήματος ἴσον νερουλοπολιτική.

  ReplyDelete
 22. Προ 2 εβδομάδων ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα μίλησε για πιθανό ατύχημα.

  Σήμερα, το ατύχημα αυτό έγινε αν και όχι όπως το περίμεναν/ήθελαν οι Τούρκοι, δηλαδή δίχως νεκρούς Έλληνες.

  ReplyDelete
 23. Οἱ Τοῦρκοι δὲν θέλουν νεκροὺς Ἕλληνες. Ὁ κίνδυνος εἶναι θερμοκέφαλοι Ἕλληνες σὲ συνεργασία μὲ μυστικὲς ὑπηρεσίες.

  ReplyDelete
 24. ΠΕΡΙ ΚΟΣΜΑ ΜΕΓΑΛΟΜΜΑΤΗ
  Μόλις ἀνήρτησα στὸ γαλλικὸ τμῆμα τοῦ παρόντος ἱστολογίου (βλέπε στὸ πάνω μέρος τῆς παρούσης σελίδος, "Région Intermédiaire", στὰ ἀγγλικὰ καὶ γαλλικά,σημαντικὸ ἄρθρο τοῦ Κοσμᾶ Μεγαλομμάτη μαζὶ μὲ τὰ βιογραφικά του στοιχεῖα, ὥς καὶ ίδικό μου σχόλιο.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 25. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ - Ἐπειδὴ δὲν ἔχω καιρὸ νὰ ἐλέγχω τὰ γραπτὰ τῶν σχολιαστῶν καὶ ἐνῷ ἀντιλαμβάνομαι ὅτι μερικοὶ χρησιμοποιοῦν τὸ μπλόγκ μου γιὰ νὰ ἐξαποστέλνουν ὁ εἶς κατὰ τοὺ ἄλλου ὕβρεις ἀντὶ νὰ ἐπικεντρώνονται στὸ θέμα τοῦ ἑκάστοτε ἄρθρου μου, προειδοποιῶ ὅτι ἐφεξῆς θὰ διαγράφω τέτοιου εἴδους κείμενα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Ρίψασπις ή θρασίμι ή θρασύδειλος είναι εκείνος που κατηγορεί άτομα δίχως λόγο με τρόπο θρασύ, υβριστικό και επιθετικό, τα οποία δε άτομα πρώτον δεν ξέρει και δεύτερον δεν έχουν καν αναφέρει το όνομά του. Και το πράττει αυτό από θέση κατώτερη εκείνων, διότι όταν του απαντούν με τον ίδιο τρόπο και τον αποκαλύπτουν γυμνό μπροστά στον καθρέφτη, την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια και αποχωρεί.

   Αυτός είναι ο θρασύδειλος, ο τυπικός Βαλκάνιος Διναρικός ελληναράς, Αλβανικής επί το πλείστον απωτέρου καταγωγής. Τελικά ό,τι διαβάζει κανείς στην φυλετικλη ανθρωπολογία ισχύει εν τοις πράγμασοι 100%! Σε ευχαριστώ που απετέλεσες επιβεβαίωση των όσων διαβάζω, Μάκη.

   Delete
  3. Όσο για την θυσία, επειδή έχει καταντήσει αηδία αυτό το ψευδο-ηρωικό, προφανώς και οφείλουν να θυσιασθούν πρώτα τα στρατιωτάκια και μετά οι Αξιωματικοί. Το να θυσιάζεις μαζί με το πόπολο το καλλίτερο φυλετικό δυναμικό σου που θα σου φτιάξει κράτος, δομές και θα προσδώσει όραμα στο Έθνος σου αποτελεί θανάσιμη αμαρτία.


   Αυτό διέλυσε την Γερμανία αλλά και την Βρετανία από το 1918 και μετά. Τέρμα πια! Είμαι πολύ σημαντικός για να πεθάνω και να αφήσω την χώρα μου στους σημερινούς κάφρους που την κυβερνούν. Εάν τουλάχιστον χρειαζότανε να πάω θα έπραττα τα πάντα να παραμείνω ζωντανός.

   Delete
 26. Donald J. Trump
  45th President of the United States of America🇺🇸
  Washington, DC
  Tweets
  Our founders invoked our Creator four times in the Declaration of Independence. Our currency declares “IN GOD WE TRUST.” And we place our hands on our hearts as we recite the Pledge of Allegiance and proclaim that we are “One Nation Under God.”

  ("I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one Nation indivisible, with liberty and justice for all").
  ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
  33 Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου. 34 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως· μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ θεοῦ· 35 μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως· 36 μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ποιῆσαι ἢ μέλαιναν. 37 ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.

  Ἴσως γιὰ αὐτὸ δὲν ἑμπιστευόμεθα τὸν Τράμπ ὅτι θὰ βγάληι τὴν θητεία. ΔΙότι εἶναι δηλαδὴ ὑπόλογος σὲ μιὰ μαφία ποὺ τὸν κυνηγάει. Κατὰ συνέπεια δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶναι. C est un homme possédé. Ὁ κος Μεγαλομμάτης ἔχει ὑπογραμμίσηι στὰ κείμενά του τὴν μασωνικὴ φύση τῶν ἐθνικῶν κρατῶν καὶ τὸ ἑλληνικὸ κράτος χρησιμοποιεῖ τοὺς ὰρχαίους Ἕλληνες μὲ μασώνικο τρόπο βλ. Ιωάννου Φιλήμονος δοκίμιον περὶ Φιλικῆς Ἑταιρείας https://books.google.gr/books?id=lC1CAAAAcAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=f
  ὅπου περιγράφονται καὶ τα τυπικά. Ἅρα τί εἶναι ἡ τελετὴ στὴν ὁποία ἁναφέρεται ὁ Τράμπ; Εἶναι μιὰ μασωνική-καρμποναρικὴ τελετή ποὺ ὑποκαθιστᾷ τὴν ἐκκλησιαστικὴ τελετή. Ἅρα εἶναι μιὰ παρωιδία τῆς ἑκκλησιαστικῆς τελετῆς καὶ ὅπως καὶ ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία καὶ ἡ Μαφία σήμερα μεταχειρίζονται σταυροὺς καὶ εἰκονίσματα τῆς Παναγίας ἔτσι καὶ τὸ Δολλάριο ἔχει τὸ μάτι τοῦ Θεοῦ ἄλλο μασωνικὸ σύμβολο. Τώρα ποιὰ εἶναι ακριβῶς ἡ παρωιδία;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Στο τι λέτε αναφερόμενος στα περί εθνικών κρατών και μασώνων πρέπει να σας πω ότι δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Γιατί δεν υπάρχουν μασώνοι (ελευθεροτέκτονες). Στην πραγματικότητα υπάρχουν μασώνοι και μασώνοι, ή όπως συχνά λέει ο κ. Μεγαλομμάτης: ελεύθεροι τέκτονες και ψευτο-μασώνοι. Ποιος θα πει ποιος είναι και ποιος δεν είναι μασώνος; Υποθέτω, αυτός που εντοπίζει την καταγωγή του ελευθεροτεκτονισμού στην 3η προχριστιανική χιλιετία.

   Για του λόγου το αληθές, ο 20ος αιώνας και μόνον προσφέρει πλήθος περιστάσεων όπου δυο μασώνοι ήρθαν σε άσχημη σύγκρουση: ο Κλεμανσώ κι ο Λόϋντ Τζορτζ λογομάχησαν, πιάστηκαν κι έπαιξαν ξύλο. Μασώνος ο ένας και μασώνος ο άλλος. Ή γιατί, ενώ η Εταιρεία Θούλη είχε συσταθεί στην Γερμανία από ένα κορυφαίο μασώνο, τον Rudolf von Sebottenorf, παρεισέφρυσαν Άγγλοι πράκτορες στοάς αγγλικού τυπικού και αλλοίωσαν την οργάνωση, υποχρεώνοντας τον ίδιο τον ιδρυτή σε φυγή, χειραγωγώντας ένα μέλος ονόματι Χίτλερ, και καταστροφικά βουλιάζοντας έτσι την χώρα εκείνη και τον κόσμο;

   Κι αυτά όλα φαίνεται ότι πηγαίνουν πολύ πίσω από τις λεγόμενες διαφορές τυπικών (σκωτικό, αγγλικό, κοκ).
   Από όσο μπορώ να αντιληφθώ, ο σημερινός κόσμος δεν ταλανίζεται από τις αντιπαραθέσεις τριών μεγάλων οργανώσεων (μασώνοι, ιησουΐτες, σιωνιστές) αλλά από τις συγκρούσεις των τμημάτων στα οποία αυτές έχουν σπάσει και τα οποία συνάπτουν ανίερες συμμαχίες εκατέρωθεν των γραμμών:
   https://www.academia.edu/33381068/Zionist_-_Freemasonic_-_Jesuit_Agendas_in_Conflict_or_Superposition_End_Times_Sequence_and_Trajectories

   Delete
 27. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22.17 εἰπὲ οὖν ἡμῖν τί σοι δοκεῖ· ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ; 22.18 γνοὺς δὲ ὁ ᾽Ιησοῦς τὴν πονηρίαν αὐτῶν εἶπεν, Τί με πειράζετε, ὑποκριταί; 22.19 ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τοῦ κήνσου. οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον. 22.20 καὶ λέγει αὐτοῖς, Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; 22.21 λέγουσιν αὐτῷ, Καίσαρος. τότε λέγει αὐτοῖς, ᾽Απόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. 22.22 καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν, καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον.

  Ἱδοῦ λοιπὸν ἡ τὸ κόλπο γκρόσσο τοῦ Τράμπ. Βαζοντας τὸ μάτι τοῦ Θεοῦ πάνω στὸ δολλάριο, θέλει νὰ ξεγελάσηι τὸν Ἱησοῦ! Ὅτι ὁ Καῖσαρ εἶναι Θεὸς καὶ ὁ Θεὸς Καῖσαρ. Αὐτὸ τὸ παράδειγμα δείχνει ὅτι ἡ ἀστικὴ τάξη εἶναι ἐξαρτημένη ἀπὸ τὴν μοναρχία. Καὶ συγκεκριμένα τὴν Ἐλέωι Θεοῦ. Ἴσως ὁ Ἐρντογὰν εἶναι ἰσχυρώτερος τοῦ Τράμπ. Κάθε μέρα ο Τρὰμπ γεμίζει τὰ θησαυροφυλάκια τοῦ Σουλτάνου Ἐρντογάν.

  Ἡ ἀνισορροπία δημιουργεῖ κίνηση. Τὸ δολλάριο δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει Θεό, πρέπει νὰ ἔχει Καίσαρα.

  ReplyDelete
 28. Υγ2. Οἱ μασσῶνοι χρησιμοποιοῦν τὴν αἱσθητικὴ ἁνισσοροπία σὰν ὄχημα γιὰ μιὰ κίνηση ποὺ προκαλεῖται ἁπὸ αἱσθητικὴ ἑνόχληση. Τὸ πιὸ διάσημο παράδειγμα στὴν χώρα μας εἶναι ἡ ἑπιβολὴ τοῦ μονοτονικοῦ, ἑπιβολὴ τῆς ὁποίας τὸ κίνητρο ἦταν ἁφενὸς ἡ δημιουργία αὐτῆς τῆς ὀχλήσεως στὸν Ἑλληνικὸ πληθυσμό, μιὰ Τουρκοκρατία χειρότερη τῆς πρώτης, ἁφενος εἶναι καὶ γύφτοι καὶ δὲν ξέρουν Χριστὸ ἁπὸ γλῶσσα ὥστε νὰ φτιάξουν ἑνιαίους κανόνες γιὰ τὸ πολυτονικὸ καὶ νὰ τοὺς μάθουν μὲ συνέπεια στὰ καημένα τὰ παιδάκια. Καὶ ὕστερα, ἔχουν τὸ θράσος νὰ κατηγοροῦν τοὺς Χρυσαυγῖτες γιὰ ἀμόρφωτους... Τί μᾶς ἁνησυχεῖ στὸ Τράμπ; Ὅτι εἶναι μέλος μιᾶς ἁδελφότητος καὶ ὅτι τηρεῖ τὴν ὀμερτὰ τῆς κάθε μαφίας.

  ReplyDelete
 29. Υγ3. Παιδιὰ παραπάνω, κάθε ὕβρις εἶναι μιὰ ἑρώτηση διατυπωμένη στὸ μικρόφωνο τοῦ Μίκη στὴν πλατεία Συντάγματος. Ὅταν σᾶς ὑβρίζουν ἁπλῶς ἁπαντῆστε. Μὴν κρύβετε τίποτε. Στὸν Πλεύρη λέγανε - εἶσαι φασίστας. Πλεύρης- εἶμαι!!!

  ReplyDelete
 30. ἑκτὸς καὶ ἑντὸς θέματος.
  Καθώς λέξεις όπως «Αθήνα», «ήλιος», «ήρθε» έχουν χάσει τη γραπτή, οπτική ταυτότητά τους, υπάρχει πλέον λόγος να βαρύνονται με έναν α-σήμαντο τόνο; Το μονοτονικό μάς είναι ολωσδιόλου περιττό. Η λογική συνέπεια/συνέχεια του μονοτονικού είναι η πλήρης κατάργηση των τόνων. Μετά ας έρθει και το λατινικό αλφάβητο. Ο αυτόματος online μετατροπέας των greeklish σε ελληνικά και των ελληνικών σε greeklish δείχνει τον δρόμο. Απορώ που κανένα κόμμα δεν το έχει σκεφθεί.

  Αὺτὸς ὁ Γιατρομανωλάκης εἶναι σχεδὸν διάσημος καθηγητὴς στὴν Φιλοσοφικὴ Σχολὴ Ἁθηνῶν. Ἁπορῶ /αν /εχει διαβάσηι ποτέ του ἕνα βιβλίο ποὺ νὰ μὴν τὸ ἔχει παπαγαλίσηι γιὰ νὰ τὰ κονομήσηι. Διφοροποιεῖται ὁ Τρὰμπ ἁπὸ αὺτὴν τὴν λογική;

  ReplyDelete
 31. (συγγνώμη λάθος-εἱρωνικὸ ἦταν τὸ παραπάνω κείμενο τοῦ κου Γιατρομανωλάκη. Ἁλλὰ γιατὶ μπερδεύτηκα; Διότι εἶναι γραμμένο σὲ μονοτονικό!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 32. ...Τοῦς ἔβαλε τὸ ΒλΗΜΑ νὰ γράψουν σὲ μονοτονικὸ ὑπὲρ τοῦ πολυτονικοῦ! Ὁ Θεὸς στηρίζει τὴν Ἁμερική!

  ReplyDelete
 33. Καθηγητά θα κάνετε κάποιο σχόλιο για το περιστατικό στα Ίμια;;

  Είχατε πει πριν το δημοψήφισμα ότι στήνει παγίδες το ΝΑΤΟ στον Ερντογάν στο Αιγαίο με σκοπό την ανατροπή του έπειτα από μικρή στρατιωτική αψιμαχία.

  ReplyDelete
 34. Ναί, Παλιέ, ἐπιμένω.Ἡ ἀμερικανικὴ τακτικὴ εἶναι στρατιωτικοῦ τὐπου. Ὅπως ὁ Ναπολέων καὶ ὁ Χιτλερ προχώρησαν σχεδὸν ἀνεμπόδιστα μέχρι τὴν καρδιὰ τῆς Ῥωσίας καὶ μετὰ εὑρέθησαν ἐγκλωβισμένοι καὶ ἐξοντώθησαν ἔτσι καὶ οἱ ΗΠΑ ἀφήνουν τὸν Ἔρντογαν νὰ προχωρήσῃ στὴν Συρία, τὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο ὅπου ἐλπίζουν πὼς θὰ ἐγκλωβισθῇ καὶ μετὰ θὰ ἐξοντωθῇ. Τὸ μόνο βέβαιο εἶναι πὼς οἱ ΗΠΑ θέλουν τὸ κεφάλι τοῦ Ἔρντογαν.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΤΟ 22;

   Delete
  2. Το μόνον που με ανησυχεί είναι το πώς θα πέσει ο Τσίπρας, Καθηγητά, διότι αυτό απαιτεί ίσως μία εθνική ταπείνωση και έναν εξευτελισμό ώστε να εκραγεί η οργή του Λαού και να εκδηλωθεί επανάσταση. Μπορεί να γίνει αυτό εάν δεχθούμε ταπείνωση στην αρχή μίας αψιμαχίας με την Τουρκία στο Αιγαίο και γίνει κίνημα/επανάσταση από κάποιον σαν τον Φραγκούλη(;)...

   Delete
 35. Moῦ θυμίζει μιὰ φράση ποὺ μεταφέρθηκε δὲ θυμᾶμαι ἁπὸ ποιόν. -ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ. - Νικολάκη (Σαμψών), θέλω τὸ κεφάλι τοῦ Μούσκου (κοσμικὸ ὄνομα τοῦ Μακαρίου).

  ReplyDelete
 36. ttps://el.wikipedia.org/wiki/Ζήτημα_της_Κοφίνου
  Ἁπὸ ἕνα πρᾶγμα κινδυεύουμε, νὰ πάει κάποιος ἁνώμαλος καὶ νὰ βιαιοπραγήσηι ἑναντίον Τουρκων ἤ οἰονεὶ Τούρκων.

  ReplyDelete
 37. Ὁ Μακάριος Δρουσιώτης λέει πὼς δόγμα τῆς Ἀμερικανικῆς πολιτικῆς τὸ 1974 ἦταν πὼς δὲν ἔπρεπε νὰ γίνηι πόλεμος Ἑλλάδος-Τουρκίας. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα, μποροῦσαν νὰ γίνουν διάφορα ἄλλα πράγματα, ἁλλὰ αὑτὸ ἦταν τὸ πρωτεῦον. Ἐὰν τὸ ἴδιο δόγμα ἰσχύει καὶ σήμερα, τότε στὴν περίπτωση ποὺ θέλουν τὸ κεφάλι τοῦ Ἔρτογαν περιμένουν εἴτε δολοφονία εἴτε πραξικόπημα εἴτε καὶ τὰ δύο. Ὁ Ἔρντογαν θυμίζει λοιπὸν Μακάριο. Λόγωι μουσουλμανισμοῦ, μπορεῖ νὰ θεωρηθῆι καὶ θρησκευτικὸς ἡγέτης (χαλίφης) καὶ ἔχει τὴν πλήρη ὑποστήριξη τοῦ Συνόλου τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποίοι ἁντιτίθενται τόσο στοὺς Μακεδόνες ὅσο καὶ στοὺς Κούρδους. Τοὺς λέω Μακεδόνες διότι τοὺς βάζω στὸ πλαίσιο μιᾶς ῥωμαἰκῆς Αύτοκρατορίας, ὁπότε νομίζω πὼς μπορῶ νὰ τὸ κάνω.

  Ὅλες οἱ πράξεις τῶν ἐθνικιστῶν Ἑλλήνων συντείνων στὴν ἱσχυροποίηση τοῦ Ἔρντογαν. Δὲν μοῦ φαίνεται ὁ Τρὰμπ ἱσχυρότερός του καὶ δὲν νομίζω ὅτι θὰ πετύχηι αὑτὸ ποὺ δὲν πέτυχε. Μπορεῖ νὰ γίνηι κάποιο πραξικόπημα καὶ πάλι ἁποτυχημένο γιὰ νὰ τὴν γλιτώσηι ἁκριβῶς σὰν τὸν Μακάριο. Ἔχει τὸ κοκκαλάκι τῆς νυχτερίδας διότι εἶναι θρησκευτικὸς ἡγέτης. Ὁ Τρὰμπ εἶναι ποὺ πρέπει νὰ φυλάγεται.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Να γίνει πόλεμος, να έχουμε να ασχοληθούμε με κάτι σοβαρό !!!

   Delete
 38. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εάν αναρωτιέσαι γιατί, αρκεί να κοιτάξεις στον καθρέφτη.

   Πώς δύναται να απορείς για την σημερινή ελληνική κατάντια την στιγμή που εσύ αποτελείς μέρος της με την συμπεριφορά σου και τον τσαμπουκά του πληκτρολογίου, μόνον και μόνον επειδή ένας σχολιαστής μίλησε απαξιωτικά για την Γαλλία;;

   Μετά μαρέσει που απορείς κιόλας! Τέλος πάντων, δεν επιθυμώ άλλους καβγάδες, ελπίζω απλά να βάλεις και εσύ μυαλό. Εάν όχι τώρα τουλάχιστον μελλοντικά. Και κάτι καλό να είχες να πεις, που δεν είχες, βάζεις αυτομάτως με την συμπεριφορά σου (η οποία είναι φτυστή αυτή εκείνων που κατακρίνεις) τον συνομιλητή σου απέναντί σου. Εάν σε αηδιάζει πραγματικά η σημερινή κατάσταση οφείλεις εσύ πρώτα να αλλάξεις ειδάλλως είσαι υποκριτής, κατακρίνοντας ό,τι εσύ ο ίδιος πράττεις.

   Delete
  2. Και σε ερωτώ τέλος.

   Σε Γάλλο θα τολμούσες και διαδικτυακά ακόμα, να μιλήσεις έτσι;; Προφανώς και όχι. Στους Γιουροπίανς ο ελληναράς κινελιται σαν την γάτα, όντας ορισμένες φορές άκρως γλοιώδης, μην και τον πουν "ζώον". Στον ομόφυλό, τον συμπατριώτη του βέβαια αφηνιάζει όντας ένα κτήνος και μισό...

   Delete
 39. Μάκη, ἔχεις ἀπόλυτο δίκαιο. Καὶ ἡ Ῥωσία τοῦ Τσέχωβ καὶ τοῦ Γκόρκι ἦταν σὲ ἀπελπιστικὴ κατάστασι ὅπως ἡ Ἑλλὰς σήμερα. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ Ῥωσία τοῦ Γιέλτσιν. Ὁ Ῥῶσος εἶχε καταντήσει ἕνα ψυχικὸ ῥάκος ὅπως ὁ σημερινὸς Ἕλλην. Καὶ ὅμως ἦλθε ὁ Λένιν. Καὶ ὅμως ἦλθε ὁ Πούτιν καὶ ἔγινε τὸ θαῦμα.Ἐμένα μοῦ ἐσκότωσαν τὴν κομμουνίστρια μάνα μου, ἀφοῦ ἔχασε τὸ μυαλό της κατόπιν τῶν βασανιστηρίων ποὺ ὑπέστη ἀπὸ τοὺ ἐθνικόφρονες. Ἀλλὰ ἐγὼ ἐπέμενα νὰ μάθω τὰ ἑλληνικὰ γιὰ νὰ ξανασυναντήσω τὴν μάνα μου στὰ ὄνειρά μου καὶ ἔτσι στὰ ὄνειρα μου ἀγάπησα τὴν μάνα μου τὴν Ἑλλάδα. Καὶ πόρνη νὰ ἔχῃς μάνα τὴν ἀγαπᾷς.Ἔχεις ἀπολύτως δίκαιο γιὰ τὴν κατάντια τῶν Ἑλλήνων. Ἀλλὰ πιὸ κάτω στὴν λάσπη δὲν γίνεται ὁ Ἕλλην νὰ πέσῃ. Θὰ ἔλθῃ ὁ Χριστὸς νὰ τὸν πάρῃ ἀπὸ τὸ χέρι σὰν τὴν μετανοοῦσα πόρνη. Ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς εἶναι πλανητικός, τεράστιος καὶ οἱ Ἕλληνες μηδαμινοί. Ὅταν ἔλθῃ ὁ ἥρως καὶ τοὺς χώσει τὸ πρόσωπο στὰ κόπρανα τῆς γῆς θὰ καταλάβουν καὶ θὰ ἀναστηθοῦν.Δὲν παρατᾷς ποτὲ τὴν μάνα σου, Μάκη. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 40. Μάκη, ἀνήρτησα τὸ κείμενό σου στὸ facebook. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 41. Ἠ χαρακτηρολογία τοῦ Νεοέλληνος ἔγκειται στὸ ὅτι οἱ μὲν θεσμοὶ στοὺς ὁποίους ἔχει μπλέξηι τὸν ἑγλωβίζουν σὲ μιὰ διαρκῆ αὑτοθυσία δίχως σκοπό, ἡ δὲ κοινωνία τοὺς μεταχειρίζεται γιὰ νὰ διατηρήσηι ἕνα ἰδανικὸ ἰσότητας.

  Πρόκειται γιὰ τὴν ψυχολογία τῆς Τουρκοκρατίας. Τραγουδᾶμε τὸν κλέφτη, γκαρίζουμε πίσω ἁπὸ τὶς πλάτες τῶν Φράγκων, καὶ μέσα μας εἴμαστε ἀπελπισμένοι. Μία καὶ μόνο μία εἶναι ἡ διέξοδος, καμία θυσία. Καὶ αὐτὸ σημαίνει καμία πνευματικὴ θυσία, ἀνεξαρτήτως τῶν περιορισμῶν τοῦ ῥεαλισμοῦ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εγώ ζω για την ημέρα που Έλληνες και Τούρκοι, Σέρβοι και Αλβανοί, και όλοι οι λαοί της πρώην Ρωμανίας και Οθωμανίας θα μπορέσουν επιτέλους να ξεφύγουν από τις έριδες και το μίσος που τους κάνει υπηρέτες Γερμανών, Άγγλων, Ολλανδών και λοιπών Δυτικών. Ζω για την ημέρα που θα τους τρίψουμε στην μούρη το ότι δεν τους έχουμε ανάγκη, ότι δεν μπορούν πλέον να μας χωρίζουν και να μας βάζουν να τσακωνόμαστε λες και ελιμαστε LEGO και κυρίως ότι δεν θα τους έχουμε ανάγκη και δεν θα αναγκαζόμαστε να μεταναστεύουμε στις χώρες τους, ένας τρομερός βραχνάς για κάθε Έλληνα. Εμένα προσωπικά όπως έχω πει και παλαιότερα στην σημερινή κενή, στεγνή, οικονομιστική και άθεη Δύση, με μηδενική παραγωγή πολιτισμού, με πιάνει φοβερή αηδία. Ώρες-ώρες εύχομαι να ήμουν στο Ιράν με τους Φρουρούς της Επανάστασης ή στην Κορέα του Κίμ. Αυτό και εάν είναι καθεστώς με πολιτισμό!

   Delete
  2. Επί αυτού η άποψη ότι οι Δυτικοί δεν αφήνουν τον Έλληνα να παράξει πολιτισμό, έχει μία βάση διότι δεν τον αφήνουν να εκδλώσει τον πολιτισμό που έχει μέσα στην ψυχή του, οθώντας τον μέσω του κοινοβουλευτικού αστισμού στην καταατροφή και την άρνηση της κληρονομιάς του, δηλαδή της Ορθοδοξίας. Πιστεύω ότι υπό ένα ατόφιο Ρωμαίηκο καθεστώς ο σημερινός γραικύλος μικρέλλην θα έβγαινε αστραπιαία από την κατάντια του, θα έχανε το φοβερό κόμπλεξ κατωτερότητος που έχει έναντι των Δυτικών, παράγωντας και πάλι πολιτισμό, βασισμένος στις ρίζες του και όχι σε ιδεολογικά εμβάσματα.

   Ζω για την μέρα αυτή που θα βρω και εγώ Λύτρωση.

   Delete
  3. Το γεγονός δε ότι όσοι Έλληνες κινήθηκαν Ανατολικά σαν τον Μεγαλομμάτη, δεν ανήκαν στο ίδιο είδος με τους προς Γερμανία μετανάστες, δεικνλυει ότι εάν ο Έλλην αποφασίσει με οδηγό την Ορθοδοξία να στραφεί πρις Ανατολάς, τίποτα δεν θα τον εμποδίσει από το να ακμάσει και να γίνει και πάλι κύριος της Ανατολικής Μεσογείου.

   Delete
  4. Δεν νομίζω ότι γνωρίζετε την ζωή και το έργο του κ. Μεγαλομμάτη ή ότι αντιλαμβάνεστε την κοσμοθεωρία του. Πολύ περιληπτικά και για να άρω μια άχρηστη παρεξήγηση, επειδή τον γνωρίζω προσωπικά, σημειώνω ότι ο κ. Μεγαλομμάτης έχει ζήσει σε 20 χώρες της Ασίας, της Αφρικής, και της Ευρώπης. Ειδικεύθηκε σε αρχαίους ανατολικούς πολιτισμούς σε Παρίσι, Λονδίνο, Βρυξέλλες, Μύνστερ, Δαμασκό, Ιερουσαλήμ, Βαγδάτη και Πετρούπολη. Δεν έγινε μουσουλμάνος, μπλέκοντας σε καμμιά από τις σημερινές ψευδο-ισλαμικές οργανώσεις (αδελφούς μουσουλμάνους, ουαχαμπιστές, κοκ).
   Αν και μουσουλμάνος είναι αδελφικός φίλος μελών ορισμένων γερμανικών βασιλικών οικογενειών και ευθέως συντονισμένος σε μια γραμμή που -πολύ πέρα από όλους τους πολιτισμούς και τις θρησκείες- συνενώνει τον Φίχτε, τον Rudolf von Sebottendorf, κορυφαίο μύστη και συγγραφέα ενός εγχειριδίου περί τον οθωμανικό ελευθεροτεκτονισμό, τον Κεμάλ Ατατούρκ, τον Ιούλιο Βερν, τον Τομάζο Καμπανέλα, τον Τζελαλεντίν Ρούμι, τον Μοχιελντίν Ιμπν Άραμπι, τον Μιχαήλ Ψελλό, τον Φερντοουσί, τον Νεστόριο, τον Προκόπιο, τον Ιουστινιανό, τον Γρηγέντιο της Ταφάρ, τον Μαζντάκ, τον Καρτίρ, τον Αντίοχο Δ' Επιφανή, τον Δανιήλ, τον Τωβίτ, τον Ιωνά, και τους αρχαίους Ασσυρίους κι Αιγυπτίους αρχιερείς, ιεροφάντεις και μύστες.
   Ο κ. Μεγαλομμάτης απορρίπτει ως ψεύτικη κάθε ιστορικο-πολιτική διαίρεση Δύσης και Ανατολής, και είναι αναζητητής της ανθρώπινης ταυτότητας του προκατακλυσμιαίου κόσμου. Αν και τον γνωρίζω προσωπικά, καταλαβαίνω ότι ο μόνος τρόπος να τον αντιληφθώ σωστά είναι να διαβάσω ακόμη περισσότερα αρχαία ασσυροβαβυλωνιακά, αιγυπτιακά και χιττιτικά κείμενα. Ή βεβαίως τον Ησίοδο, τον Ποιμάνδρη, και τον Ψευδο-Καλλισθένη.

   Delete
 42. Ἡ ῥίζα τοῦ προβλήματος βρίσκεται στὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως - καὶ πάλιν ἑρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζώντας καὶ νεκροὺς οὗ τὴν βασιλείαν οὔκ ἔσται τέλος. Αὑτὸ τὸ ἁρθράκι - ἤ ἡ ἑρμηνεία του - κάνει τὸν Βαρθολομαῖο νὰ εὑλογεῖ τὰ φουσάτα τοῦ ΕΡΝΤΟΓΑΝ καὶ ὅλους Ἑμᾶς ζῶα-καὶ τρελλούς. Δὲν τὸ κουνᾶμε γιὰ νὰ μὴν μᾶς ποῦν αἱρετικούς. Οἱ Ἑλληναρᾶδες εἶναι ὁ φανατισμένος ὄχλος καὶ οἱ ὑποκινητές τους Ἱερὰ Ἑξέτασις, βυζαντινοῦ τύπου.

  ReplyDelete
 43. ...μὲ ὅπλο τὴν ἱδέα τῆς Μελλούσης κρίσεως ὁ Βαρθολομαῖος συντονίζει τὰ συλλαλητήρια. Παιδιά, λέει κάντε τὸν βλάκα.. Ἔχουμε καιρὸ μπροστά μας. Ἡ κρίση εἶναι λοιπὸν τὸ πρόσχημα γιὰ τὴν ἁναβολή καὶ τὸ πρόβλημά μας βρίσκεται στοὺς πρώτους χριστιανικοὺς αἱῶνες. ὁ κος Μεγαλομμάτης τὴν ἔχει πῆι γιὰ ἑπιστημονικὴ ἀνεπάρκεια στὸν μακαρίτη Σᾶββα Ὰγουρίδη ἁλλὰ αὑτὸς ἦταν ὁ μόνος μας θεολόγος. Ὁ κος Μεγαλομμάτης προέκρινε νομίζω σὲ ἄρθρο του τὸν Ὰμερικανικὸ ἁποικισμὸ τῆς Ἁφρικῆς ἔναντι τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ. Ἴσως κάνω λάθος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ειδοποίησα τον φίλο κ. Μεγαλομμάτη για το σχόλιό σας αυτό, όπως άλλωστε και χάρη σε μένα έμαθε για το εξαιρετικό μπλογκ αυτό του παλαιού του φίλου κ. Κιτσίκη, την Οθωμανική Ιστορία του οποίου ξέρω ότι εξαιρετικά εκθειάσει σε βιβλιοκρισία που δεν έχω διαβάσει. Πλην όμως ο κ. Μεγαλομμάτης είναι επί του παρόντος σε επαρχίες του βορείου Σουδάν χωρίς ηλεκτισμό και τηλεπικοινωνίες.

   Μπορώ πάντως να σας διαβεβαιώσω ότι ο κ. Μεγαλομμάτης ήταν πάντοτε εναντίον όλων των αποικιοκρατικών δυνάμεων από τις οποίες εξαιρεί ως πολιτισμένη και μη βαρβαρική χώρα μόνον την Ιταλία. Ναι, ο κ. Μεγαλομμάτης έχει πει ότι η αμερικανική αποικιοκρατία ήταν λιγώτερο 'κακή'/καταστροφική από τα έργα και τις ημέρες των Γάλλων και των Άγγλων. Αλλά αυτό είναι διαφορά ποσοτική μόνον, ή μάλλον διαφορά επιπέδου.
   Η χειρότερη μορφή αποικιοκρατίας έχει επανειλημμένα γράψει ο κ. Μεγαλομμάτης είναι η βαθύτερη: αυτή η οποία προχωρεί βαθύτερα σε πολιτιστικό/πολιτισμικό επίπεδο και επιδιώκει να αλλοιώσει την ταυτότητα και την πνευματική/πολιτιστική ακεραιότητα των θυμάτων της.

   Από αυτή την άποψη, ο κ. Μεγαλομμάτης ώκτιρε την σοβιετική παρουσία σε Υεμένη, Σομαλία, Αβησσυνία, Αίγυπτο η οποία εξαλείφθηκε επειδή ακριβώς οι σοβιετικοί ανατολιστές δεν αντιλήφθηκαν την επί τόπου πραγματικότητα που παρεσκεύασαν οι Γάλλοι & Άγγλοι ανατολιστές, διπλωμάτες και αποικιοκράτες. Επειδή δηλαδή δεν αντιλήφθηκαν οι σοβιετικοί σε τι υπόστρωμα στέκονταν, σαρώθηκαν.

   Οι Αμερικανοί δεν είχαν την ικανότητα να προχωρήσουν τόσο βαθειά και γι'αυτό ως πιο 'επιφανειακοί' είναι λιγώτερο καταστροφικοί από τους Γάλλους και τους Άγγλους.

   Και το σοβιετικό πάθημα λέει ότι θα υποστούν και οι Κινέζοι στους οποίους επιχειρεί ν' ανοίξει τα μάτια. Ενδεικτικά:
   https://www.academia.edu/26278889/Why_Russia_always_failed_in_the_Middle_East_-_by_Prof._Muhammad_Shamsaddin_Megalommatis
   Μεταφρασμένο στα ρωσσικά από το επίσημο INOSMI
   https://www.academia.edu/23504786/Мухаммед_Шамсаддин_Мегаломатис_Почему_Россия_всегда_терпела_неудачи_на_Ближнем_Востоке

   Delete
 44. ..Ἡ Ἁμερικὴ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ. Τὸ 1821 ἔγινε στὸ ὄνομα τοῦ Οὐάσινγκτον. Τὸ κουμποῦρι μᾶς πάει στὴν κόλαση.

  ReplyDelete
 45. ...Κανένας ἥρωας δὲν Θάρθηι. Ὁ τελευταῖος ἥρωας ἦταν ὁ Κάιν. Οἱ ὑπόλοιποι εἶναι ἄνθρωποι κρετῖνοι. Πότε θὰ ἑκχριστιανιστῆι ἐπιτέλους ὁ ἑλληνικὸς κλῆρος;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τα λόγια σου είναι εξαιρετικά για κάποιον Εωσφοριστή που λατρεύει τον Όφη και τον Κάιν ως απελευθερωτές.

   Εγώ βέβαια οφείλω να σε ρωτήσω πώς ρε φίλε θεωρείς ήρωα(!) τον δολοφόνο και αδερφοκτόνο Κάιν!;;;;;;

   Delete
 46. Μὰ ῥὲ παιδιὰ ὅλοι οἱ φιλόλογοι ξέρουν μιὰ ἱστορία ἁπὸ τὴν ἁρχαιότητα. Ἕνας παλαιστὴς σκοτώνει τὸν συμπαλαιστή του στὸν ἁγῶνα. Τὸ πλῆθος τρέχει νὰ τὸν λυντσάρηι. Περνάει ἔξω ἁπὸ ἕνα σχολεῖο. Ῥίχνει μιὰ στὴν κολώνα καὶ πλακώνονται τὰ παιδάκια. Μπαίνει σὲ ἕναν ναό. Ἁνοίγει μιὰ κασέλα μπαίνει μέσα. Ἁνοίγουν τὴν κασέλα εἶναι ἄδεια. Πᾶνε στὸ μαντεῖο τῶν Δελφῶν λένε - τί νὰ κάνουμε; Τοῦς λέει ἡ Πυθία νὰ τὸν λατρεύουν σὰν ἥρωα.

  Δηλαδὴ ἤρωας γιὰ τοὺς ἁρχαίους εἶναι κάποιος ποὺ ξεπερνάει τὸ ἁνθρώπινο μέτρο λ.χ. ὁ Χίτλερ ὁ Μάο Τσὲ Τοὺνγκ ὁ Ναπολέων ΕΓΩ βέβαια κ.λπ.κ.λπ. ἁνεξαρτήτως τῶν μέτρων τὰ ὁποία μετέρχεται προκειμένου νὰ τὸ πράξηι. Ἔτσι λένε οἱ φιλόλογοι.

  Ἐπιφανειακὰ λένε οἱ ἴδιοι φιλόλογοι ὅτι τὸ ἴδιο κάνει τὸ δημοτικὸ τραγοῦδι λ.χ. τοὺς Κατσαντωναίους καὶ πιὸ μετὰ τὸν Χρῆστο Νταβέλη τὸν Ῥομπὲν τῶν Δασῶν οἱ Ἄγγλοι τὸν Γρίβα

  Γρίβα`μ σὲ θέ-
  κι ἁμάν, ἁμάν,
  Γρίβα`μ σὲ θέ-
  λει ὁ βασιληᾶς. Φοβερὸ τραγοῦδι.

  ReplyDelete
 47. Ἅγιος ὅμως εἶναι θεωρητικῶς ἑκεῖνος ποὺ ἔει ζήσηι μιὰν ἑνάρετη ζωὴ καὶ ἔτσι εἴμαστε σίγουροι 100 τοῖς ἑκατὸ ὅτι εἶναι στὸν Παράδεισο. Ὁ μόνος Ἅγιος ποὺ ἐγὼ ξέρω νὰ εἶναι σφάχτης εἶναι ὁ συνωονόματος καὶ ὁνοματοδότης Κωνσταντῖνος μεγὰλη ἡ χάρη του καὶ τὸ σπαθί του. Ὑπάρχουν λοιπὸν ἅγιοι προφῆτες (οἱ ἅγιοι πρὸ Χριστοῦ) καὶ ἥρωες ποὺ εἶναι πρὸ Χριστοῦ ἁναγκαστικῶς διότι ὁ Χριστιανισμὸς δὲν ἁναγνωρίζει κανένα βίαιο μέσο σὰν θεόπνευστο. Ὁ ἱησοῦς λέει ξεκάθαρα ὅτι τζὶζ κακό.

  Ὑπάρχει καὶ κάτι πιὸ φιλοσοφικὸ στὴ μέση. Γιὰ νὰ γίνηις ἥρωας πρέπει νὰ σὲ ἁναγνωρίσηι ἡ κοινωνία. Ἅμα ΘΕΣ νὰ γίνηις ἥρωας κοιτᾷς νὰ φχαριστήσηις τὴν κοινωνία γιὰ νὰ σὲ δοξάσηι (δῆτε λ.χ. τὰ σόου ποὺ κάνουν στὴν Ἀμερικὴ οἱ ὑποψήφιοι πρόεδροι). Τότε ὅμως γίνεσαι ἡθοποιὸς καὶ ὁ Ἱησοῦς ΠΑΡΑ πολὺ συχνὰ μεταχειρίζεται τὴν λέξη ὑποκριτὴς (ἠθοποιὸς) στὰ ἑλληνικὰ τῶν εὐαγγελίων γιὰ νὰ καταγγείληι τοὺς Φαρισαίους καὶ ὅποιους δὲν ἔχουν ΔΙΚΗ τους σχέση μὲ τὸν Θεὸ ἁλλᾳ τὴν ΚΑΜΩΝΟΝΤΑΙ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. μικρος στρατιωτηςFebruary 16, 2018 at 4:00 AM

   Ειναι λαθος αυτο που λες για τον ηρωα.
   Υπαρχει παρεξηγηση, ο ηρωας θαυμαζεται μεν ενιοτε απο τη κοινωνια ,αλλα το κριτηριο του δεν ειναι ποτε η κοινωνια.
   Οταν υποστηριζουμε τον ηρωισμο ,τον υποστηριζουμε ως τροπο ζωης,δηλαδη δεν μας ενδιαφερει το ιστορικο αποτελεσμα του ηρωισμου παρα θεωρουμε τον ηρωισμο ως ανωτερη κατασταση υπαρξης και συνειδησης,ειναι ακριβως το αντιθετο της φιλοσοφιας του Επικουρου και του μαθητη του, του Μαρξ.
   Ο ηρωισμος ειναι η αντιευδαιμονιστικη θεωρηση της ζωης και τη βασιζουμε στο αξιωμα του Ντοστογιεφσκι ,οτι η αιτια της συνειδησης ειναι ο πονος.
   Το οτι εγω ειμαι φασιστας ενω καποιος αλλος αντιφασιστας ειναι γεγονος τελειως δευτερευον, διοτι ετσι κ αλλιως σ αυτο το παιγνιο συμμετεχουμε θελουμε δε θελουμε, το θεμα ειναι και οι δυο να ειμαστε ηρωες ετσι ωστε ο πολεμος, η ζωη μας και ο θανατος μας να αξιζουν.
   Το μυθικο προτυπο του ηρωα ειναι ο Ηρακλης ,που επιλεγει το δρομο της αρετης , η οποια αρετη ειναι οι αθλοι,οι κακουχιες και ο θανατος, οχι για να γινει αρεστος στη μαζα αλλα για να γινει θεος. Ο αλλος δρομος ειναι ο δρομος της ηδονης που εχει επιλεξει η καπιταλιστικη δυση, ο μαρξισμος και η ψυχολογια.

   Delete 48. Γεώργιος Ουάσιγκτον, ο Ελευθερωτής, Πρόεδρος των Η.Π.Α. (1732–1799)
  Τζέϊμς Μονρόε, Πρόεδρος των Η.Π.Α. (1758–1831)
  Ανδρέας Τζάκσον, Πρόεδρος των Η.Π.Α. (1767–1845)
  Τζέϊμς Πόλκ , Πρόεδρος των Η.Π.Α. (1795–1849)
  Ιωάννης Βούκαναν, Πρόεδρος των Η.Π.Α. (1791–1868)
  Ανδρέας Τζόνσον, Πρόεδρος των Η.Π.Α. (1808–1875)
  Ρούζβελτ Θεόδωρος , Πρόεδρος των Η.Π.Α. (1858–1919)
  Ουΐλλιαμ Τάφτ, Πρόεδρος των Η.Π.Α. (1857–1930)
  Ουώρρεν Χάρντιγκ, Πρόεδρος των Η.Π.Α. (1865–1923)
  Φραγκλίνος Ρούζβελτ, Πρόεδρος των Η.Π.Α.
  Χάρρυ Τρούμαν, Πρόεδρος των Η.Π.Α
  Αβραάμ Λίνκολν , Πρόεδρος των Η.Π.Α. (1809–1865)

  http://www.grandlodge.gr/diakekrimenoi-tektones-w-89005.html

  Αὐτοὺς τοὺς προπάτορες τοῦ Τράμπ θεωρεῖ ἡ Μεγάλη Στοὰ τῆς Ἑλλάδος διακεκριμένα μέλη της. Αὐτὸ ποὺ συνέχει τοὺς μασώνους ὅπως καὶ τοὺς μαφιόζους εἶναι ἡ ΤΕΛΕΤΗ. Ἡ ὁρθοδοξία θεωρεῖ πὼς ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΜΙΑ ΤΕΛΕΤΗ διότι δὲν ἁναβάλλει ποτὲ τίποτα.

  ReplyDelete
 49. Μικρὲ στρατιώτη ἡρωοποιεῖς τὀν μαζοχισμὀ ὅπως ὅλοι οἱ Νεοέλληνες. Καὶ πολλοὶ τὸ κάνουν μὲ κοινωνικἀ ὕπουλο καὶ χαιρέκακο τρόπο, ξέροντας ὅτι θἀ βγάλουν λεφτὰ ἁπὸ τὸν ἐγγενῆ μαζοχισμὀ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

  ReplyDelete
 50. Υγ. Ἡ ὀρθοδοξὶα εἶναι αἱσιόδοξη θρησκεία. Ὁ Νῖτσε ἄν τὴν γνώριζε δὲν θἄγραφε αὑτὰ τὰ παλαβά. Ὁ Νεοελληνικὸς μαζοχισμὸς δὲν ὀφείλεται στὴν ὀρθοδοξία ἀλλὰ στὴν Ῥωμῃοσύνη. Ὁ Βαρθολομαῖος ὅταν εὑλογεῖ τὰ ὅπλα τοῦ Ἔρντογαν τὸ κάνει σὰν PONTIFEX MAXIMUS. Ἡ ταὔτιση Ῥωμῃοσύνης καὶ Ὁρθοδοξίας εἶναι μέγα λάθος καἰ διαψεύδεται πανηγυρικὰ στοὺς Παλαιοημερολογῖτες. Ὅσο γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Νιτσεϊκοῦ προτύπου στὴν μασχαλίλα τοῦ Ζορμπᾶ δὲ Γκρῆκ τὴν ἀφήνω στὴν κρίση τῆς Νεοελληνικῆς φιλολογίας.

  ReplyDelete
 51. Υγ2. Τουρκικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα τρεις διαπρεπείς δημοσιογράφους, ανάμεσά τους και τους αδελφούς Μεχμέτ και Άχμετ Αλτάν, σε ισόβια κάθειρξη με την κατηγορία ότι συνδέονταν με την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του 2016. Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι ταξίδευαν με το ίδιο πλοίο (Blue Star Paros), κάποιοι επιβάτες επιτέθηκαν στον Κώστα Σημίτη λεκτικά, αποδοκιμάζοντας τον, ενώ ορισμένοι τον αποκάλεσαν «προδότη». (tvxs). Εἶναι τὸ ἴδιο φαινόμενο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Είχες πει πως δε θα ξαναέγραφες 2ο υστερόγραφο...

   Delete
 52. ...τὸ φαινόμενο εἶναι-κάνω κάτι ποὺ μπορῶ νὰ τὸ Ἀποφύγω.

  ReplyDelete
 53. ...αὑτὸ τὸ περιττὸ εἶναι ἡ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. Γιὰ αὑτὸ ὁ χάρτης μὲ τὴ Κία κ.λπ. δὲ ἔχει κανέα νόημα. Δὲ εἶναι ἑπιτραπέζιο παιχνίδι. Πρόκειται γιὰ πληθυσμοὺς ποὺ φρολογοῦνται. Καὶ ὁ μαζοχισμὸς τοῦ Ἕλληνα εἶναι ὁ φόρος ποὺ πληρώνει καὶ ποὺ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ τὸ κράτος. Τὸ ἡρωικὸ ἰδανικὸ εἶναι ὁ ΕΝΦΙΑ.

  ReplyDelete
 54. ...γιὰ αὑτὸ καὶ ὁ Τρὰμπ τὸ πάει φυρί-φυρί νὰ δολοφονηθῆι. Γιατί; Διότι δὲν λέει ΚΑΘΟΛΟΥ φόροι, λέει ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ φόροι. Θὰ μῦ πῆτε. ὁ Χριστὸς ποὺ ἔλεγε τὰ τοῦ Καίσαρος τῶι Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῶι Θεῶι (δηλαδὴ ΚΑΘΟΛΟΥ φόροι) δὲν σταυρώθηκε; Μά... σταυρώθηκε γιὰ νὰ μὴ σταυρωθοῦμε ἑμεῖς! Ὄχι γιὰ νὰ σταυρωθοῦμε! Ἁλλιῶς θὰ ἦταν ὁ Μπελογιάννης, ὄχι ὁ Χριστός!

  ReplyDelete
 55. ...γιὰ τὸν ἴδιο λόγο προτιμᾶμε Ἑρντογὰν δαγκωτό. Γιατὶ ὁ Ἑρντογὰν βουτάει σὰν Σουλτάνος ποὺ εἶναι τὸν ἑκκλησιαστικὸ φόρο, ποὺ τὸν δίνουμε οὔτως ἤ ἄλλως. Ετσι ὁ Ἔρντυ ἔχει ὅλα τὰ προσόντα τοῦ Τρὰμπ νὰ τοῦ σπάσηι τὰ μοῦτρα, ὅπως ὁ Ἐτζεβὶτ ἔσπασε τὰ μοῦτρα τοῦ Κίσσινγκερ.

  ReplyDelete
 56. ...μᾶς τὴν φυλάει ὁ Δρ Κίσσινγκερ. Τὴν ὑπόθεση αὑτὴ τὴν βασίζω στὶς ἔρευνες τοῦ Μακάριου Δρουσιώτη ποὺ λέει ὅτι ὁ Κίσσινγκερ θεωροῦσε τὸ Κυπριακὸ σὰν τὴν μεγαλύτερή του ἁποτυχία. Τὸ θέμα ἁφορᾶ τὴν ἑδραίωση τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραὴλ. Αὺτὸ εἶναι τὸ βῆμα ποὺ ἑξήγγειλε ὁ Τρὰμπ στὴν προεκλογική του ἑκστρατεία καὶ δὲν μπορεῖ νὰ προχωρήσηι γιὰ Κίνα ἤ γιὰ Ῥωσσία χωρὶς νὰ διασφαλίσηι τὴν ἑπιρροή του στήν... Ἑλλαδίτσα μας.

  ReplyDelete
 57. ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΦΡΕΝΟΒΛΑΒΕΙΑ

  Ὁ Τράμβιος ἔχει δίκαιο.Δὲν φταίει ἡ ὁπλοκατοχὴ γιὰ τὴν σχεδὸν καθημερινὴ μαζικὴ ἀμερικανικὴ ἐγκληματικότητα. Φταίει ἡ φρενοβλάβεια τῆς πλειονότητος τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ ποὺ πληρώνει τὴν σατανικὴ ὑπόστασι τοῦ καπιταλισμοῦ.Οἱ ΗΠΑ εἶναι λαὸς ξεριζωμένων τοῦ πλανήτου, βουτηγμένος στὴν ἀπληστία τοῦ χρήματος ποὺ προσπαθεῖ νὰ ξεφύγῃ μὲ μία ἔντονη χριστιανικὴ προτεσταντικὴ θρησκοληψία.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η φρενοβλάβεια πολλών πολιτών της Αμερικής είναι σύμπτωμα της φρενοβλαβούς κουλτούρας της. Και όλοι οι λαοί που αντιγράφουν την αμερικανική κουλτούρα παρατηρούν παρόμοια συμπτώματα. Ο Τραμπ δεν έθεσε επί τάπητος το πρόβλημα αυτό.

   Delete
  2. Μα έχετε απολύτως δίκιο! Τα πρόσφατα απανωτά φονικά των τελευταίων ετών είναι απείρως χειρότερη κατάσταση στην Αμερική από την ποτοαπαγόρευση και τις δεκαετίες 1920 και 1930 που είχε καταρρεύσει και η οικονμία.
   Και η προτεσταντική θρησκοληψία που σωστά ορίζετε (και η οποία δεν υπήρχε το 1920 και 1930, αν και υπήρχαν πολλοί προτεστάντες και τότε) είναι μόνον η άλλη όψη του νομίσματος το οποίο διαδίδει ανά τον κόσμο τον ψευτο-ισλαμικό φομενταλισμό, εξτρεμισμό και ριζοσπαστισμό. Απόδειξη ότι ο κινητήριος μοχλός αμφοτέρων είναι η ίδια δύναμη.

   Delete
 58. Γιαννης ΑποστολοπουλοςFebruary 17, 2018 at 8:01 AM

  Και όχι μόνο αυτό κ. Δημήτρη αλλά, η υπουργός Παιδείας των ΗΠΑ Μπέτσι Ντεβός δήλωσε ότι τα σχολεία έχουν την "επιλογή" οι δάσκαλοί τους να οπλοφορούν. Όταν ένας σχολιαστής τη ρώτησε πιεστικά αν η ίδια υποστηρίζει την οπλοφορία των δασκάλων, με την προϋπόθεση ότι είναι αυστηρά εκπαιδευμένοι και υποβάλλονται σε ελέγχους για την υγεία τους, η Ντεβός απάντησε: "Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που οι κοινότητες πρέπει να αντιμετωπίσουν και έχω δει προσεγγίσεις σε διάφορες πόλεις με διαφορετικούς τρόπους. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει σε τοπικό και σε πολιτειακό επίπεδο. Οι κοινότητες πρέπει να μοιράζονται τις βέλτιστες πρακτικές και τα αποτελέσματα από τα βήματα που λαμβάνουν για να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά έχουν ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο φοιτούν". Δηλαδή οι δάσκαλοι δεν θα χρειάζονται μόνο το πανεπιστημιακο δίπλωμα τους πλέον που τους κατοχυρώνει την δυνατότητα διδαχής των μαθητών τους, αλλά θα φέρουν και δίπλωμα χρήσης, ειδίκευσης, οπλοφορίας, και οπλοκατοχής, σε περίπτωση που δουν κάτι ύποπτο, να ανοίγουν πυρ στους μαθητές τους με την ελπίδα να σώσουν κάποιους εκ των οπαίων βάλλονται από κάποιον που τους στοχεύει. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 59. Ἡ ὁπλοκατοχή εἶναι βασικὸ στοιχεῖο τῆς ἀμερικάνικης κοινωνικῆς ζωῆς καὶ συνταγματικὰ κατοχυρωμένο. Στὸ παρελθόν, στὴν ἐποχὴ τοῦ Τόμας Τζέφερσον, ἀντιπροσώπευε τὴν ἀγωνία μιᾶς χώρας καὶ μιᾶς κοινωνίας νὰ μὴν χάση τὴν νεοαποκτηθεῖσα ἀνεξαρτησία της, ἀλλὰ κυρίως νὰ ἀποφύγει τὴν ἐνδυνάμωση καὶ τὴν ἀσφυκτικὴ ἐπιβολὴ τῆς κεντρικῆς ὁμοσπονδιακῆς ἐξουσίας. Σήμερα ἡ παντοδυναμία τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας τῶν ΗΠΑ δὲν ἀμφισβητεῖται οὔτε στὸ ἐξωτερικὸ ἀλλὰ οὔτε καὶ στὸ ἐσωτερικό τῆς χώρας. Ὑπάρχει πιό εὔγλωττο σημάδι ὅτι ἡ συνταγματικὴ διάταξη πού κατοχυρώνει ἐδῶ καί 250 χρόνια τὸ δικαίωμα τῆς ὁπλοκατοχῆς ὡς ἀπαραβίαστο, ἀπεδείχθη τουλάχιστον ἀνεπαρκής; Οἱ προσδοκίες τοῦ Τζέφερσον, ἄν καί διαπνεόμενες ἀπό ἀέρα ἐλευθερίας, ὄχι μόνον δεν εὐοδώθηκαν ἀλλά κατέληξαν στό ἀκριβῶς ἀντίθετο. Διότι τό ὅπλο σέ χέρια μοναχικά και ἀνοργάνωτα, πού ἐλέγχονται ἀπό μυαλά δηλητηριασμένα, εἶναι ἐγγύηση άποτυχίας. Ἡ νόμιμη ὁπλοκατοχὴ δὲν δίνει πιά καμιὰ δυνατότητα στὸν πολίτη νὰ ἀντισταθῆ στό δηλητήριο τῆς προπαγάνδας, ἡ ὁποία σήμερα ἀποτελεῖ τὸν βαρὺ ὁπλισμὸ τῶν δυτικῶν κοινοβουλευτικῶν καθεστώτων κατὰ τοῦ λαοῦ. Ἡ ὁπλοκατοχὴ δὲν προσφέρει ἀπολύτως καμία, μὰ καμία δυνατότητα ἐλευθερίας στὸν ἁπλὸ πολίτη, δὲν προκαλεῖ πλέον φόβο στὸ κράτος. Φόβο στὸ κράτος προκαλεῖ κυρίως ὁ ἄοπλος ἤ ἔνοπλος ἀλλά πνευματικὰ ὁπλισμένος, ἐλεύθερος καὶ δημιουργικά σκεπτόμενος ἄνθρωπος.

  ReplyDelete
 60. Ὁ παροξυσμὸς τῆς Ἀμερικανικῆς κουλτούρας εἶναι Ἀποκάλυψη τοῦ πολιτισμοῦ. Ὅπως στὴν γλωσσολογία διαπιστώνουμε πὼς οἱ πιὸ ἁπομακρυσμένες περιοχὲς διατηροῦν τὸ συντηρητικώτερο καὶ τὸ πιὸ καθαρὸ γλωσσικὸ ἱδίωμα (ἡ Σκανδιναβία γιὰ τὶς γερμανικὲς γλῶσσες, τὸ Κεμπὲκ γιὰ τὰ γαλλικά, ἡ Κύπρος γιὰ τὴν Ἑλλάδα) ἔτσι καὶ ἡ Ἀμερικὴ ἐμφανίζει τὸν εὐρωπαϊκὸ πολιτισμὸ στὴν καθαρώτερη μορφή του. Δὲν πρόκειται γιὰ ἐξωτισμὸ ἀλλὰ γιὰ οὐσία. Τὰ ὅπλα δὲν μποροῦν νὰ φυλάσσονται ἐσαεὶ στὰ ἁστυνομικὰ τμήματα καὶ τὰ στρατόπεδα. Κάποια στιγμή, θὰ χρησιμοποιηθοῦν. Τὸ ἴδιο καὶ οἱ ἀτομικὲς βόμβες. Γιὰ αὑτὸ προτείνω τὸν χριστιανισμὸ σὰν μόνο ἁντίδοτο, διότι στὴν ὁμιλία ἑπὶ τοῦ ὅρους στὸ κατὰ Ματθαῖον ὁ Ἱησοῦς μιλάει γιὰ τὰ ἀκρώτατα ὅρια τῆς σκέψης. Δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε ἐξαίρεση. Ἡ ἐξαίρεση φτιάχνει τὸν κανόνα.

  ReplyDelete
 61. Υγ. Αὐτὰ ποὺ εἶπε αὑτὴ ἡ -ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩι ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑι- ὑπουργὸς τοῦ Τρὰμπ εἶναι μιὰ ἔνδειξη ὅτι ὁ Τρὰμπ δὲν εἶναι Χίτλερ ἁλλὰ Χίντεμπουργκ. Ὑπενθυμίζω ὅτι ὁ ἁκραῖος στὴν προεκλογικὴ ἐκστρατεία δὲν ἦταν ὁ Τράμπ ἁλλὰ ἡ Χίλαρυ. Ἐπίσης ὅτι ὁ Πάπας καὶ ὁ Βαρθολομαῖος τὴν εἶπαν στὸν Τρὰμπ καὶ ἄφησαν ἀπέξω τὴν διάδοχο κατάσταση. Γιὰ αὑτὸ φοβόμαστε δολοφονία τοῦ Τράμπ, ἑπειδὴ εἶναι μετριοπαθής.

  Σκεφτεῖτε δηλ. Πάπας καὶ Πατριάρχης νὰ ἁποδοκίμαζαν δημοσίως τοὺς ἀστοὺς πολιτικοὺς καὶ τοὺς σοσιαλδημοκράτες καὶ νὰ κάναν σαρανταλείτουργα στὸν Χίτλερ καὶ τὸν Μουσολίνι.

  Στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ πολλὲς ἁπόψεις οἱ ἀκραῖοι βρίσκονται στὴν κυβέρνηση, ἑνῶι στὴν Ἁμερικὴ στὴν ἁντιπολίτευση.

  ReplyDelete
 62. ...Ἡ ἀστικὴ νομιμότητα εἶναι ἕνας μόνιμος παγκόσμιος πόλεμος ἀνάμεσα στοὺς πλούσιους καὶ τοὺς φτωχούς. Καθὼς αὑτὰ τὰ δύο εἶναι ἀντιθετικὲς καὶ συνάμα ἁλληλοεξαρτώμενες ἔννοιες, ὁ μόνος τρόπος νὰ λήξηι ὁ πόλεμος εἶναι νὰ νικήσηι ὁ πιὸ φτωχός. Δὲν ὑπάρχει καμία ἀπολύτως ἄλλη λύση. Δὲν γίνεται νὰ νικήσηι ὁ πλούσιος - καθῶς γιὰ νὰ εἶναι πλούσιος πρέπει νὰ ὑπάρχει φτωχός καὶ δὲν γίνεται νὰ νικήσουν καὶ οἱ δύο. Γιὰ αὑτὸ οἱ πλούσιοι αὑτὸ ποὺ κάνουν εἶναι νὰ παρατείνουν τὸν πόλεμο καὶ νὰ καθυστεροῦν τὴν βέβαιη ἦττα τους. Αὐτὴ ἔρχεται ὅταν ὁ πιὸ φτωχὸς δὲν ΘΕΛΕΙ νὰ γίνηι πλούσιος.

  ReplyDelete
 63. ...στὴν χώρα μας ἡ ἀναζωπύρωση τοῦ ξεχασμένου ἐθνικισμοῦ εἰναι, ὅπως καὶ στὴν περίπτωση της χούντας, συνδικαλιστικὸ αἴτημα τῶν ἀπασχολουμένων στὸν στρατὸ καὶ δὴ στὰ σώματα ἀσφαλείας. Στὴν περίπτωση του Δεκέμβρη-φιάσκο τοῦ 2008 ἐπιχειρήθηκε μιὰ τομή - οἱ ἀνώτερες τάξεις νὰ ἐξαιροῦνται ἀπὸ τὴν στρατιωτικὴ θητεία καὶ νὰ ἔχουν δικαιώματα ποὺ δὲν τὰ ἔχουν οἱ φύλακές της. Αὐτὴ ἡ τάση ἑξυπηρετήθηκε ἀπὸ τὴν λεγομένη ἀριστερὰ του χαβιαριοῦ διότι τὸ ἰδανικό της εἶναι ἡ νομενκλατούρα τῶν ἐκφυλισμένων κομμουνιστικῶν - ὑποτίθεται- καθεστώτων. Ὁπότε οἱ σὲ τὰ μᾶς ὀπαδοὶ της κοινωνικης δικαιοσύνης ἄρχισαν νὰ βλέπουν μὲ συμπάθεια τὸν ἁγνὸ λαὸ ποὺ ὐπηρετεῖ τὸ καθεστὼς καὶ νὰ συμπαθοῦμε τὸν στρατιώτη Παπαδόπουλο τὸν ἰδεολόγο Ἰωαννίδη γιατὶ ἦταν παιδιὰ τοῦ λαοῦ. Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι τὸ πολιτικὸ σχέδιο της πλουτοκρατίας. Θέλει ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει διεθαρμένο Διευθυντήριο καὶ ψώνια, νὰ βγῆι ἕνας Βοναπάρτης ποὺ νὰ σώσηι τὴν Ἐπανάσταση. Γιὰ μᾶς ὅμως ὁ Βοναπάρτης εἰναι καθεστωτικός. Τὸν Βοναπάρτη τὸν ἔστεψε ὀ Πάπας. Πρέπει νὰ εἴμαστε ἁμείλικτοι. Ὄχι. Στρατὸς καὶ ἀστυνομία πρέπει νὰ καταργηθοῦν.

  ReplyDelete
 64. ...θὰ ἔχετε προσέξηι ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι ἔχουν εἱκόνες καὶ ὄχι ἁγάλματα οἱ καθολικοὶ ἁγάλματα καὶ οἱ προτεστάντες τίποτα. Ὁ λόγος εἰναι ὅτι ἡ εἱκόνα ἀποδίδει ὡς δισδιάστατη τὴ πνευματικὴ φύση τὴν ψυχὴ του ἁνθρώπου ὲνωι τὸ ἄγαλμα καθηλώνει τὴν πράξη του. Ἔτσι ὁ φαντάρος μὲ τὸ ξεκοιλιαστηρι του σώζεται σὰν ψυχὴ μέσωι της ἑξουδετέρωσης της πράξης τοῦ φόνου. Ἡ εἰκόνα ὰποσυνδέει τὸ σπαθί ἀπὸ τὸ χέρι του Ἅη Γιώργη.

  Ἁτίθετα οἱ καθολικοί - καὶ ὁ καπιταλισμὸς ξεκινάει ἁπὸ τὸν Πάπα στὴν σύγκρουσή του μὲ τὶς πόλεις - δέχονται τὰ ἁγάλματα διότι δέχονται τὸν φόνο. Μας εἰναι συμπαθεις οἱ προτεστάντες ἀλλὰ τὸ μισος τους γιὰ τοὺς καθολικοὺς εἰναι ἁπαγορευτικό. Ἡ Κίνα πρέπει νὰ γίνηι ὁρθόδοξη.

  ReplyDelete
 65. Ἡ Ἐπανάστασις εἶναι ὑποχρεωτικὰ βίαη διαφορετικὰ δὲν εἶναι ἐπανάστασι. Περισσότερη σημασία ἔχει ἡ ἐπαναστατικὴ πράξι, φασιστική, ἀναρχικὴ ἤ κομμουνιστική, παρὰ ἡ ἐξακρίβωσις τῆς ὀρθότητος τῶν ἰδεῶν τοῦ ἐπαναστάτου.Ὁ ἀνώτερος ἄνθρωπος, ὁ ἥρως, εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἐπαναστάτης, ὁ δὲ καθημερινὸς ἄνθρωπος εἶναι ἁπλῶς ὑπάλληλος ἤ συνταξιοῦχος. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιαννης ΑποστολοπουλοςFebruary 18, 2018 at 9:46 AM

   Ερώτησαν κάποτε τον Φ. Κάστρο αν μετά την απόβαση του με τους συντρόφους του στα βουνά της Σιέρρα Μαέστρα, για να αρχίσει το ανταρτικο κατά του Μπατίστα, έβρισκαν βίαιο θάνατο από τον τακτικο στρατο του καθεστώτος, και εκείνος απάντησε « ακόμα και να πεθαίναμε δεν θα άλλαζε τίποτα γιατί εκείνο το οποίο ξεκινήσαμε να κάνουμε ήταν σωστο». Εστίασε όλη την επαναστατική του δράση στην ορθότητα των επιχειρημάτων του ( εκδίωξη του αμερικάνικου κεφαλαίου από τη Κούβα, εξάλειψη της αγραμματοσύνης, πορνείας, χαρτοπαικτικών λεσχών κοκ.) . Οχι στη κάθε αυτό πράξη της επανάστασης, η τουλάχιστον, η πράξη του για επανάσταση ήταν η πιστη στην ορθότητα των κινήτρων του. «Ὁ ἀνώτερος ἄνθρωπος, ὁ ἥρως, εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἐπαναστάτης, ὁ δὲ καθημερινὸς ἄνθρωπος εἶναι ἁπλῶς ὑπάλληλος ἤ συνταξιοῦχος». Κυριε Δημητρη ερώτηση προς εσάς, ο Bill Gates, o John D. Rockefeller, o Ingvar Kamprad του ΙΚΕΑ, δεν ήταν ούτε υπάλληλοι ούτε συνταξιούχοι, ήταν ήρωες και εξορισμού επαναστάτες, αλλης μορφής από αυτής του Κάστρο, Λένιν κοκ? Εάν ήτανε ήρωες, ισχύουν τα του Κωνσταντή που έχει πει πολλές φορές ότι ο αστος είναι ο επαναστάτης, και του έχετε απαντήσει πως τα σχόλια του δεν έχουν νόημα? Η ερώτηση μου δεν είναι ειρωνική. Φιλικά Γιάννης Αποστολοπουλος.

   Delete
  2. Γιάννη, ὁ Κωσταντῆς σὲ κατακλύζει καθημερινὰ μἐ τόσα σχόλια ποὺ τοὐλάχιστον ἐγὼ δὲν προφθάνω νὰ τὰ διαβάζω. Τὸ παραπάνω κείμενό σου τὸ ἐπικροτῶ, ἔχω δὲ γράψει ἐπὶ δεκάδες χρόνια ὡς ἱστορικός ὅτι τὸ ἄδειο στομάχι κάνει ἐξέγερσι ὄχι ἐπανάστασι καὶ ὁ ἀγρότης, σὲ ἀντίθεσι μὲ τὸν ἀστὸ, ἐπιδίδεται σὲ jacquerie (αὐθόρμητη ἐξέγερσι), ὄχι σὲ ἐπανάστασι, κατὰ τὰ λεγόμενα καὶ τοῦ Λένιν.Γιὰ τὸν Κωσταντῆ ἔχω εἰπῆ γενικά, καὶ ὄχι συγκεκριμένα, ὅτο τὰ σχόλιά του εἶναι ἀκατάσχετη πολυλογία καὶ συνεπῶς συχνὰ δὲν ἔχουν νόημα.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 66. Ανάρτησί μου στὸ Facebook (μὲ φωτογραφία τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ)

  Ὁ Dimitris Azemopoulos ΩΣ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΟΤΤΑΒΑ

  Ἐθνικὸ ἔργο ἐπιτελεῖ ὁ νῦν πρέσβυς στὴν Ὀττάβα τοῦ Καναδᾶ, Δημήτρης Ἀζεμόπουλος. Μὲ συγκεκριμένες ἐνέργειες, ἀνατρέπει τὴν παθητικὴ τάσι τῶν ἑλλήνων μεταναστατῶν νὰ ἀφομοιώνονται στὸ καναδικὸ περιβάλλον, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς ἕλληνες μετανάστες τοῦ περιγύρου τῆς Μεσογείου ποὺ ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα μέχρι καὶ μετὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δηλαδὴ ἐπὶ χιλιάδες χρόνια, στὰ Βαλκάνια, τὴν Αἴγυπτο καὶ τὴν Μέση Ἀνατολή, παρέμεναν αὐτάρκεις μὲ τὴν γλῶσσα τους καὶ τὶς παραδόσεις τους, ἐνῷ στὸν Καναδᾶ οἱ νέες γενεές, τάχιστα ἀποδέχονται τὸν Βαλεντῖνο στὶς 14 Φεβρουαρίου (ἀντὶ τοῦ ζεύγους Ἀκύλλα-Πρισκίλλα τῆς 13 Φεβρουαρίου), τὸ χριστουγεννιάτικο δένδρο (ἀντὶ τῆς φάτνης καὶ μόνο), τὸν γελοῖο Σάντα Κλάους (ἀντὶ τοῦ ἁγίου Βασιλείου καὶ τοῦ ἁγίου Νικολάου), τὸ Χάλλοουην, τὸ Thanksgiving, τὸ καρναβάλι καὶ πέραν ἀκόμη τῆς Τυρινῆς καὶ τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, τὴν κοινωνία χωρὶς νηστεία καὶ γενικὰ τὴν παράβλεψι τῆς ὀρθοδόξου νηστείας (π.χ. τὸ 2018, ἐπιτρέπεται κρεοφαγία ἐπὶ μόνον 49 ἡμέρες) καὶ τέλος τὸ κατηχητικὸ στὰ ἀγγλικὰ καὶ μόνον. Οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς μὲ τὸν ζῆλο τους νὰ ἀγγλοποιηθοῦν ἀφήνουν τὰ παιδιά τους νὰ γίνονται ἀγγλόφωνοι Καναδοὶ καὶ μόνον. Ἀλλά, στὴν Ῥουμανία, π.χ., μία ἑλληνικὴ οἰκογένεια ποὺ ἦταν ἐγκατεστημένη στὶς παραδουνάβιες χῶρες ἐπὶ αἰῶνες παρέμεναν πλήρως ἑλληνόφωνες, ἐνῷ παράλληλα ἐγνώριζαν τοὐλάχιστον ἄλλες τρεῖς γλῶσσες. Ἐὰν ἐρωτήσῃς ἕναν Καναδὸ ἑβραῖο ποὺ δὲν ἔχει ποτὲ πατήσει τὸ πόδι του στὸ Ἰσραήλ καὶ δὲν κἄν γνωρίζει ἑβραϊκά, καὶ ἡ οἰκογένειά του εἶναι ἀπὸ αἰῶνες στὸν Καναδᾶ, ἐὰν θεωρῇ τὸν ἑαυτό του πρωτίστως καναδὸ ἤ ἑβραῖο, θὰ ἀπαντήσῃ ἑβραῖο, σὲ ἀντίθεσι μὲ τὸν γεννημένο στὸν Καναδᾶ ἀπὸ ἕλληνες μετανάστες, ἀκόμη καὶ πρώτης γενεᾶς! Ὁ πρέσβυς Ἀζεμόπουλος προσπαθεῖ νὰ πείσῃ τὴν νέα γενεὰ ὅτι ποτὲ τὸ ἑλληνικὸ «αἷμα», ὅσους αἰῶνες καὶ νὰ περάσουν δὲν γίνεται καναδικό. Τὸ καναδικὸ διαβατήριο εἶναι ἁπλῶς χαρτί, δὲν εἶναι ψυχή.Δημήτρης Κιτσίκης

  Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, ἡ πεμπτουσία τῆς ἑλληνωρθοδοξίας

  ReplyDelete
 67. Ἡ ἐπαναστατικότητα τοῦ ἁστοῦ δὲν ἔγκειται στὴν διαφορά του ἁπὸ τὸν φτωχολαό οὔτε στὸ ὅτι τὸ ἁναπαραγωγικό του ὄργανο ἔχει κάποιο μῆκος. Έπανάσταση σημαίνει Μεταβολὴ καὶ ἡ μεταβολὴ ἔγκειται στὸ ὅτι ὁ ἀστὸς δὲν ἁποδίδει στὸν Βασιλέα τοὺς φόρους ποὺ αὐτὸς ὁρίζει. Αὺτὸ ποὺ νομίζουν, ὅτι ἡ λέξη ἐπανάσταση σημαίνει ἡρωισμὸ εἶναι προπαγάνδα τῆς ἁστικῆς τάξης μὲ σκοπὸ τὴν ὡς ἄνω παρακράτηση.

  Εἶναι γελοῖο νὰ ἑξυμνεῖται ὁ ὁποιοδήποτε ἑπειδὴ ἔδωσε τὸ ὄνομά του σὲ μιὰ καθεστωτικὴ ἀλλαγή. Ἡ προσωπολατρεία εἶναι κάτι τὸ ἑμετικὸ καὶ τὸ δουλοπρεπές. Πόσωι μᾶλλον δὲ ὅταν εἶναι ὄχημα γιὰ τὴν ἄρση τοῦ ταμποῦ τῆς βίας.

  ReplyDelete