Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Nov 28, 2017

389 - Ῥωμαίϊκο ἡμερολόγιο καὶ ἑλληνικὴ πολυτονικὴ γραφή


389 - Ῥωμαίϊκο ἡμερολόγιο καὶ ἑλληνικὴ πολυτονικὴ γραφή

Σήμερα, 28 Νοεμβρίου 2017,
παρὰ τὸ βάρος τῆς ντροπῆς τοῦ ἀποικιακοῦ λατινικοῦ ἡμερολογίου καὶ τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος γραφῆς τῶν δυτικοφρόνων
ἤνοιξε ἡ περίοδος
τῆς ἑλληνικῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων
μὲ τὸ γνήσιο ὀρθόδοξο ἡμερολόγιο
(15η Νοεμβρίου 24η Δεκεμβρίου 2017)
καὶ τὸ πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς τῶν Ῥωμηῶν τοῦ Εὐαγγελίου

Ἔρχεται ὡς Πτωχός...
«Ὁ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην Αὐτοῦ,
ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς,... δι᾿ ἡμᾶς ἐπτώχευσεν, ἵνα ἡμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσωμεν...» (πρβλ. Β΄ Κορινθ. η΄ 9, Ἐφεσ. β΄ 4)

Πνευματική μας πορεία πρὸς τὸ Σπήλαιο τῆς Βηθλεὲμ ἤρχισε... Γιὰ νὰ συναντήσουμε τὸν Πτω­χεύοντα γιὰ μᾶς Θεό, ἂς ἐξασκη­θοῦμε ἐντονώτερα στὴν διπλῆ ἐν Χριστῷ Πτωχεία...

Τὴν ὑλική: λιτότης, ἐγκράτεια, θυσιαστικότης, αὐταπάρνησις, εὐσπλαγχνία ἔργῳ καὶ λόγῳ καὶ καρδίᾳ...

Τὴν πνευματική: «Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι»... ταπείνωσις, μετάνοια, αὐτομεμψία, δάκρυα, συγχωρητικότης, ἀνεξικακία...

Μὲ τὸ βίωμα τῆς διπλῆς ἐν Χριστῷ Πτωχείας, ἂς προσκυνήσωμεν μὲ εὐγνωμοσύνη τὸν Πτωχεύοντα Σωτῆρα μας, γιὰ νὰ πλουτίσουμε τὸν Αἰώνιο Πλοῦτο τῆς Χάριτος Αὐτοῦ.

15η Νοεμβρίου 2017 ἐκκλησιατικοῦ ἡμερολογίου,
Ἁγίων Γουρία, Σαμωνᾶ καὶ Ἀβίβου
Ἐλάχιστος Διάκονος τῶν τοῦ Χριστοῦ Προβάτων, Λεντίῳ Ζωννύμενος

ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς

38 comments:

 1. Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ὁ ἀπὸ μίμων ἔβγαζε τὸ ψωμί του κοροϊδεύοντας τοὺς χριστιανοὺς. Ἕνα ἀπογευμα κορόιδευε τὸ βάπτισμα, φορῶντας λευκὸ χιτῶνα, δίπλα στὴν κολυμπήθρα. Ἁπευθύνθηκε στὸ ἀκροατήριο. - Εἶμαι ὁ Πορφύριος καὶ μὲ τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος αὐτὸ ποὺ πηρατε γιὰ παιχνίδι ἦταν ἀλήθεια. Εἶμαι χριστιανός! Μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε τὸν πραίτορα νὰ λέει - Ἁφῆστε τὸν Πορφύριο στὴν σκηνὴ καὶ βγάλτε τὰ λιοντάρια.

  ReplyDelete
 2. YΓ> Γιὰ τὸ θέμα τοῦ ἡμερολογίου καὶ τῆς ὁρθόδοξης πρακτικῆς θὰ ἤθελα νὰ προσθέσω κάποια συμπληρωματικὰ στοιχεῖα ποὺ ἴσως βοηθῦν τὴν γεφύρωση τοῦ χάσματος μεταξὺ τῆς ὀρθόδοξης Ἑλλάδας καὶ τῆς ὑλιστικῆς Δύσεως. 1) Οἰ Βυζαντινοὶ μετράγαν ἀπὸ κτίσεως κόσμου καὶ ὄχι ἀπὸ κτίσεως Ῥώμης, γιατὶ 2) ἡ Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία ἀναγνώρισε τοὺς Ἑβραίους σὰν περιούσιο λαὸ πρὸ Χριστοῦ καὶ ὅταν λέω Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία ἐννοῶ Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία 3) ἀλλὰ τὸ πρὸ Χριστοῦ σημαίνει πρὸ τῆς σαρκώσεως καὶ ὄχι πρὸ τῆς γενέσεως, διότι τὸ Πιστεύω τὸ λέω ὁλοκάθαρα. Γεννηθέντα, οὔ ποιηθέντα, πρὸ πάντων τῶν αἰώνων. 4) Ὁ Βιλαμόβιτς στὸ τέλος τοῦ 19ου αἰῶνα ἐπισκεπτόμενος τὰς Ἁθήνας εἶδε τοὺς Ελληνες νὰ ψήνουν ἀρνιὰ στοὺς στύλους τοῦ Ὁλυμπίου Διὸς ἄν θυμᾶμαι καλὰ καὶ εἶδε ὅτι ἦταν ὅλοι τους ἀποστεωμένοι ἀπὸ τὴν νηστεία, τὴν ὁποία τηροῦσαν ἀπαρεκκλίτως.

  ReplyDelete
 3. Ὅπως τὸ ἔχω γράψει ἐπανειλημμένως καὶ ἐκτενῶς, ἡ υἱοθέτηση ἡμερολογίων (καὶ εἶναι πάμπολλα) ἀνὰ τὴν Ἱστορία, ἀπὸ οἱονδήποτε λαό,οἱαδήποτε θρησκεία, οἱαδήποτε ἰδεολογία,οἱαδήποτε κοινωνία, δὲν εἶχε ποτὲ σχέση μὲ δῆθεν τήρηση ἀστρονομικῆς ἀκριβείας. Οἱ Βυζαντινοὶ ἐχρησιμοποίουν ἡμερολόγιο ἀπὸ κτίσεως κόσμου καὶ ὄχι ἀπὸ κτίσεως Ῥωμης (ἔκαμες λάθος Κωνσταντῆ) ἤ ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ἄν καὶ χριστιανοί(!) δημιουργία τοῦ κόσμου ποὺ ἐτοποθετεῖτο τὸ 5509 π.Χ. Αὐτὸ τὸ ἡμερολόγιο εἶχε ἐπισήμως καθιερωθῆ ἀπὸ τὸν Βασίλειο Β΄, τὸ 988 μ.Χ. Οἱ δῆθεν ἐπιστήμονες ποὺ μᾶς κοροϊδεύουν ἰσχυριζόμενοι ὅτι τὸ νέο ἡμερολόγιο ἐπεβλήθη στὴν Ἑλλάδα τὸ 1923 γιὰ ἀστρονομικὴ ἀκρίβεια ἤ εἶναι ἄσχετοι ἤ δὲν γνωρίζουν τὴν Ἱστορία, ἤ εἶναι ψεῦτες. Ὁ Πλαστήρας, τὸ 1922, ὡς ἀρχηγὸς τοῦ πραξικοπήματος τῆς εὐρωλάγνου χούντας, εἶχε δώσει διαταγὴ στὴν Ἐκκλησία νὰ εὐθυγραμμίσῃ τὸ ἡμερολόγιό της μὲ τὸ παπικὸ, ὄχι γιὰ ἀστρονομικὴ ἀκρίβεια ἀλλὰ γιὰ νὰ γίνουμε δυτικοευρωπαῖοι.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Εὐρωπαῖοι,δηλαδὴ δοῦλοι.

  ReplyDelete
 5. ...Ὁ ὁρισμὸς τῆς δουλείας εἶναι ἀπόλυτος, καὶ προέρχεται ἀπὸ τοὺς Ἐλεᾶτες. Δοῦλος εἶναι ὅποιος κινεῖται. Ἡ δουλεία μέσωι τοῦ ἡμερολογίου εἶναι παράρτημα τῆς δουλείας μέσωι τῆς γραφῆς. Ἡ γραφὴ εἶναι δουλειά.

  ReplyDelete
 6. ...τὰ γοῦστα τῆς ἁνωτέρας τάξεως ἁλλάζουν καὶ περνᾶνε ἁπὸ τὴν ἑγκράτεια τῆς νηστείας στὴν débaucherie τοῦ ὀμαδικοῦ σὲξ, ἁπὸ τὸν στόμφο στὴν ἁγραμματωσύνη. Πάντοτε ὅμως ἡ ἁνωτέρα τάξις ἑργάζεται μέσωι τοῦ γούστου νὰ διατηρήσῃ τὴν κατὰ φαντασίαν ὑπεροχή της, διότι οἱ ἄλλες τἀξεις μιμοῦνται τὸν ῥόλο ποὺ παίζει στὸν θίασο ποὺ ὁνομάζεται ἐργασία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δέ μού λές ρέ Κωσταντή εκείνο τό ρημάδι τό Πετιτ Ρομπερτ τόχεις γιά νά σου πιάνει τό χώρο;

   Delete
  2. Διἀβασε τὸ ἑπόμενο σχόλιο καὶ πάψε νὰ κάνεις τὸν ἔξυπνο.

   Delete
  3. ούλα καλά καί άγια άλλά débaucherie δέν ύπάρχει....

   Delete
  4. Εντάξει χαλάρωσε δέ θίξαμε δά καί τήν αυτού εξοχώτης ...θνητός σάν καί μάς είσαι καί σύ ..νομίζω;;;;;

   Delete
  5. Προσπαθῶ νὰ τὸ ξεπεράσω, πάτερ Εὐθύμιε.

   Delete
  6. Υγ4; Σὲ σχεση μὲ τοὺς Τούρκους, πρέπει νομίζω νὰ καταλάβουμε πὼς οἰ Τοῦρκοι δὲν ὑπάρχουν.Οἱ τοῦρκοι (ἀρχαῖα ὀνομασία, βλ. ΤUρσηνοί, Ἐτροῦσκοι) εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πάμπολλους νομαδικοὺς λαοὺς ποὺ κατέκλυζαν τὴν Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία καὶ εἶναι τὸ ἀντίστοιχο ἐξ Ἀνατολῶν τῶν γερμανικῶν φυλῶν. Ἡ Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία, ποιὸ Βυζάντιο καὶ τρίχες κατσαρές, ἡγήθηκε ἀπὸ Τούρκους ἀπὸ τὸ 1453 μέχρι τὸν Ἄ. παγκόσμιο πόλεμο, διότι μέσα της ἐνεφώλευε ἡ τραγικὴ ἀντίθεση μεταξὺ Χριστοῦ καὶ Καίσαρος, καὶ μόνον ὀ Μωάμεθ μποροῦσε νὰ προσφέρηι ἕνα μπάλωμα κανοντας ἕναν διαχωρισμὸ τῶν ἐξουσιῶν ποὺ ὁ Μοντεσκιὲ οὔτε στὸν ὕπνο του δὲν τὸν ἔβλεπε. Πολὺ ἁπλὰ στὴν Τουρκοκρατία ἡ ἐκτελεστικὴ ἐξουσία εἶναι μωαμεθανικὴ ἤ μάλλον ὁ μωαμεθανισμὸς εἶναι ἡ ἐκτελεστικὴ ἐξουσία, ἡ νομοθετικὴ εἶναι ῥωμαϊκή (Ἁρμενόπουλος) καὶ ἡ δικαστικὴ ἐξουσία εἶναι, ἄχρωμα νομίζω, αὐτοκρατορική (καδῆς). Νομίζω πὼς δὲν κάνω λάθος στὸ πῶς χωρίζω τὰ τρία συστατικά, ἄν κάνω συμαπθᾶτε με Χριστιανοί.

   Delete
 7. ...ἡ δὲ ἐπιστήμη χτίζει ἕνα σιδηροῦν παραπέτασμα ἀνάμεσα στὴν σκηνὴ καὶ τὸν λαό.

  ReplyDelete
 8. Ἤμαρτον πάτερ Εὐθύμιε. Ὑπέπεσον εἰς τὸ ὀλισθηρὸν ἀμάρτημα τοῦ ἀγγλικισμοῦ, ἐκτεθειμένος καθῶς εἶμαι εἰς τὰς βλαβερὰς ἐπιρροᾶς τοῦ ἴντερνετ, ὀργάνου τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἀντὶς νὰ μοῦ ἔρθηι εἰς τὸν ἐγκέφαλον τὸ ὀρθὸν débauche, φαντάζομαι, μοῦ ἦρθε φαἰνεται ἀσυναίσθητα εἰς τὸν ἐγκέφαλον τὸ ἀγγλικὸ debauchery, ποὺ εἶναι αἱρετικόν. Εἶχον ἀμφιβολίας προτοῦ τὸ βαρέσω. Ἁντὶ ὅμως νὰ ἀνοίξω τὸν Θείον Λόγον ποὺ ἐνέπνευσε τὸν Ῥοβέρτο τὸν Σμικρό, καὶ τὰς καραψωνάρας κομμωτηρίου, τοὺς Γάλλους καὶ Ἑλληνογάλλους, βάρεσα τὴν λέξιν εἰς τὸ ἴντερνετ καὶ πάλι καὶ τὴν ἔγραψα βιαστικὰ ὅπως τὴν πρωτοεπιβεβαίωσα εἰς τὴν Συναγωγὴν τοῦ Σατανᾶ. Βέβαια, τὸ μπέρδεμα εἶχε μίαν ἀρχικὴν αἱτίαν, ὅτι δὲν ἐτόλμησα ἐντὸς τοῦ Οἴκου του Κυρίου νὰ περιγράψω μὲ λέξεις αὐθορμήτους καὶ καθημερινὰς τὴν πράξη τῆς ὀμαδικῆς συνουσίας. Τὸ ἴδιο μοῦ εἶχε συμβῆι εἰς τὸ γαλλικὸν σχολεῖο 5 ἐτῶν. Ἕγραφα ἀπὸ μόνος μου σωστὰ τὸ Ο καλλιγραφικὸ ἀλλὰ μόλις ἦρθε ἀπὸ πάνω μου ἡ δασκάλα τὤγραψα λάθος πρώτη φορά. Συμπέρασμα. Τὸ προπατορικὸ ἀμάρτημα εἶναι ἡ ἔννοια τοῦ λάθους καὶ αὐτὸ τὸ λάθος πρέπει νὰ τὸ διορθώσουμε ὄχι ἀνατρέχοντας στὸ Πετὶ Ῥομπέρ, ἀλλὰ ἀνατρέποντας τὴν αἵρεση τοῦ ἴδιου τοῦ λάθους. Ἡ ἀπαγόρευση τοῦ ἐγκλήματος ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ τὸ ἔγκλημα. Τὸ ἴδιο ὅποιος νηστεύει ἀπὸ φόβο δὲν ὑπάρχει ἐγγύηση γιὰ μένα τουλάχιστον ὅτι δὲν εἶναι glouton. Οἱ ἐξωτερικὲς ἐκφάνσεις τῆς θρησκείας εἶναι ἐνδείξεις. Τὸ χειρότερο ποὺ μπορεῖ νὰ κάνει κανεὶς εἶναι νὰ βαφτίζει τὶς ἐνδείξεις ἀποδείξεις, γιατὶ δὲν τολμάει νὰ παραδεχτῆι τὴν ψευτιὰ τῆς νομιμοφροσύνης του.

  ReplyDelete
 9. ...τὸ Θέμα τῆς πολλαπλότητας τῶν ὑποκειμένων, τῆς στέρησης καὶ τῆς θείας Πρόνοιας εἶναι ἀλληλένδετα. Ἅν ἡ νηστεία εἶναι στέρηση, τότε εἶναι ἀπελπισμένη μαγικὴ πράξη, ἕνα στοίχημα ποὺ βάζουν ὅλοι μαζί πάνω σὲ ἕνα ἄλογο ἀνύπαρκτο. Ἄν ἀντίθεται ὁ Θεὸς εἶναι μία οὐσία, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ ἕνας πεινασμένος κι ὁ ἄλλος χορτᾶτος. Ἡ διαφορά τους εἶναι σὲ ἄλλο ἐπίπεδο. Το ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὸ φαϊ τῆς μόρφωσης. Ὁ Διάβολος σὲ βάζει νὰ καλύψηις τὸ κενό γιὰ νὰ ὑποσκάψηι τὴν δυνατότητα τοῦ Θεοῦ νὰ σοὺτὰδώσηι ἀργότερα, δηλαδὴ κατηγορεῖ τὸν Θεὸ γιὰ ἀφερέγγυο δανειστή. Ἁφοῦ εἶναι ἀφερέγγυος, δὲν ὑπάρχει, λέει ὁ Διάβολος.

  ReplyDelete
 10. ...τὸ δὲ σφάλμα πολλῶν παλαιοημερολογιτῶν εἶναι τὸ ἑξῆς, νομίζω (οἱ παλαιοημερολογίτες εἶναι ἡ συντηρητικὴ πλευρὰ τῆς ὀρθοδοξίας). Ἁφενὸς ἔχουν ἀπόλυτο δίκαιο γιὰ τὸ ὅτι ὀ οἰκουμενισμὸς εἶναι ψευδεπίγραφος, ὄταν εἶναι Παπισμός, διότι τί σόι οἰκουμενιμὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ σπάει τὸν Θεὸ σὲ κομμάτια;; Ἁφέτέρου, νομίζουν ὅτι ὀ Θεὸς μόνο τοὺς ἐντος τῆς ἐκκλησίας σώζει, πράγμα ποὺ δὲν εἶναι χριστιανικὸ ἀλλὰ ἑβραϊκό. Στὰ εὐαγγέλια ὑπάρχει μιὰ περικοπὴ ποὺ ἀρνοῦμαι νὰ ψάξω νὰ τὴν βρῶι, νὰ τὴν βρῆι μόνος του ὅποιος ἐνδιαφέρεται, ὅπου ὀ ἱησοῦς ἐξαίρει τὴνπίστη ἑνὸς ἐθνικοῦ, δηλαδὴ εἱδωλολάτρη. Οἱ παλαιοημερολογίτες παρόλο ποὺ καλῶςἀγαποῦν τὴν ἱερότητα τῆς ἐκκλησίας, καὶ ἔχουν δικιο στὸ θέμα τοῦ ἡμερολογίου, δὲν θὰ βοηθήσουν σὲ τίποτα τὸν κόσμο ἄν τοῦ θέτουν προϋποθέσεις γιὰ τὴν σωτηρία του. Οἱ προϋποθέσεις εἶναι μαγεία, αὐτὸ ποὺλεγόταν νομίζω βασκανεία. Οὔτε κἄν τὸ βάπτισμα δὲν εἶναι χριστιανικὸ ἄν εἶναι προϋπόθεση, γιατὶ καὶ ὀ Βαπτιστὴς ἔλεγε ὅτι ὁ Ἑπομενος ἀπὸ μέναθὰ σᾶς βαπτίσῃ μὲ Ἅγιο Πνεῦμα. Ἡ δὲ νομενκλατούρα τῆς Δύσης μὲ τὸν λαβύρινθο τῆς πιστοποιημένης μόρφωσης εἶναι φυσικὰ θρησκεία μετὰ διαδοχικων τελετῶν καὶ δὲν ἔχει τἰποτα τὸ κοσμικό, ἐξάλλου δὲν ὑπάρχει τἰποτα κοσμικό. Ὅλο το σύμπαν εἶναι μιὰ ἀπέραντη Ἁγία Σοφία, ποὺ (Παρμενίδειος ἔκφρασις) ἡ κορυφὴ τοῦ τρούλλου της βρίσκεται παντοῦ καὶ τὸ πάτωμά της πουθενά.

  ReplyDelete
 11. Γιαννης ΑποστολοπουλοςDecember 2, 2017 at 6:56 AM

  Ένα ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε την Παρασκευή για τον πρώην επικεφαλής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) της Μέσης Ανατολής Graham Fuller, ο οποίος ενεργούσε ως χορηγός του ηγέτη Fütllah Gülen του Ομίλου Gülenist Terror Group (FETÖ) όταν υπέβαλε αίτηση άδειας παραμονής στις ΗΠΑ πριν από μια δεκαετία . Το ένταλμα εκδόθηκε υπό την αιγίδα απόπειρας πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016, το οποίο ξεκίνησε από το Γραφείο Τρομοκρατίας και Οργανωμένου Εγκλήματος του Εισαγγελικού Γραφείου της Κωνσταντινούπολης. Ο εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε το ένταλμα για "προσπάθεια καταστροφής της Δημοκρατίας της Τουρκίας ή παρεμπόδιση των λειτουργιών της, απόκτηση εμπιστευτικών κρατικών μυστικών για πολιτική ή στρατιωτική κατασκοπεία και προσπάθεια καταστροφής της συνταγματικής τάξης", ανέφερε η Hürriyet. Ο Fuller βρισκόταν στην Τουρκία κατά την απόπειρα πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου και έφυγε από τη χώρα μετά την αποτυχία του. Το γραφείο του εισαγγελέα δήλωσε ότι ο Fuller είχε άμεση επαφή με τον πρώην υπάλληλο της CIA Henry J. Barkey και άλλους υπόπτους που συμμετείχαν στην απόπειρα πραξικοπήματος. Τόσο ο Barkey όσο και ο Fuller κατηγορούνται για τη διοργάνωση συνάντησης στο Splendid Hotel στην Büyükada έξω από την Κωνσταντινούπολη, τον Ιούλιο του 2015. Ο Fuller είχε προηγουμένως παραδεχθεί σε συνέντευξή του ότι έγραψε επιστολή αναφοράς για τον Gülen, αφού το FBI αντιστάθηκε στο να του χορηγήσει καθεστώς μόνιμης διαμονής μεταξύ 2006 και 2010. Επίσης, υποστήριξε τον Γκιλέν, λέγοντας ότι δεν ήταν πίσω από την απόπειρα πραξικοπήματος. Η φιγούρα των ΗΠΑ, Fetullah Gülen, κατηγορείται για μια μακρόχρονη εκστρατεία για την ανατροπή του κράτους, διεισδύοντας στα τουρκικά θεσμικά όργανα, ιδιαίτερα στον στρατό, την αστυνομία και το δικαστικό σώμα, και πραγματοποιώντας τη θανατηφόρα προσπάθεια πραξικοπήματος, η οποία άφησε 250 νεκρούς και περισσότερους από 2.000 τραυματίες. Ένα σχόλιο σας κ. Δημήτρη για το τα παραπάνω άρθρο? Πιστεύετε ότι έχει βάση? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 12. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΡΑΦΕ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  Ποτὲ δὲν συνεφώνησα μὲ τὴν ἄποψιν τῶν ἑλλήνων ἐθνικιστῶν ὅτι ὁ Χριστὸς ἦτο Ἕλλην, ἁπλούστατα διότι στὴν ἐποχή του δὲν ὡρίζετο ὁ ἄνθρωπος σὲ σχέσι μὲ τὴν ἐθνικότητά του ἀλλὰ μόνον σὲ σχέσι μὲ τὴν θρησκεία του. Καὶ φυσικὰ ὁ Χριστὸς ἦτο ἑβραῖος στὸ θρήσκευμα. Ἀλλὰ πάντα ὑπεστήριζα ὅτι ἦτο ἑλληνόφων καὶ στὴν δίκη του ὡμίλει μὲ τὸν Πόντιο Πιλᾶτο στὰ ἑλληνικά. Ἄλλωστε ἤδη στὸν Β΄ αἰῶνα π.Χ. οἱ ἑβραῖοι τῆς Ἀλεξανδρείας,στὸ θρήσκευμα, ἦσαν ἑλληνόφωνοι. Νὰ διαβάσετε τὸ σημερινὸ πρωτοσέλιδο τῆς "Ἑστίας" ποὺ φέρει τὸν τίτλο, "Ὁ Ἰησοῦς ἔγραφε στὰ ἑλληνικά!". Παρεμπιπτόντως, ἡ "Ἑστία" εἶναι ἡ μόνη ἐφημερὶς ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα ἐφ'ὅσον τυπώνεται πολυτονικά! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 13. Ὁ Ἔρντογαν ἦταν πνευματικὸς μαθητὴς τοῦ Γκυλὲν μέχρι τὸ 2013.Ἰδοὺ τὶ γράφει σήμερα τὸ Newsweek λέγοντας ὅτι ὀ Φοῦλερ διεπίστωνε ἐπίσης τὴν ἰδεολογικὴ σχέση Ἔρντογαν-Γκυλέν: "Fuller has been a vocal supporter of Gulen in the United States. In 2006, he wrote a letter supporting Gulen’s application for a U.S. green card. And in a 2016 op-ed in The Huffington Post, Fuller argued that Gulen’s religious movement is one of the “most encouraging faces of Islam today.”
  “Gulen is interested in slow and deep social change, including secular higher education; Erdogan as a party leader is first and foremost interested in preserving his party’s power, operating in a populist manner, trying to raise the general welfare,” Fuller wrote.

  ReplyDelete
 14. Ὁ Θεὸς καὶ ὁ Χριστὸς γίνονται Ἔλληνες ἀμέσως μόλις άποχωριστῆι ἡ χριστιανικὴ θρησκεία ἁπὸ τὴν σεξουαλικὴ ὰπαγόρευση. Φανερώθηκαν στοὺς Ἑβραίους γιὰ νὰ ξεκολλήσουν τοὺς Ἕλληνες καὶ τὸ σὲξ ἁπὸ τὴν βία.

  ReplyDelete
 15. Γιαννης ΑποστολοπουλοςDecember 2, 2017 at 9:43 PM

  Μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της Τουρκίας, η καθημερινή Yeni Safak, κατηγόρησε το Νιγηριανό υποκατάστημα της Ηνωμένης Τράπεζας της Αφρικής (UBA) ότι πραγματοποίησε συναλλαγές για τους αποτυχημένους στρατιωτικούς πραξικοπηματίες της Τουρκίας. Η εφημερίδα γνωστή για την πιστή υποστήριξή της στον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που ήταν ο στόχος της απόπειρας πραξικοπήματος, δήλωσε πως ο συνταξιούχος στρατηγός των ΗΠΑ Τζων Φ. Κάμπελ, ήταν ο ηγέτης πίσω από το αποτυχημένο πραξικόπημα. Σύμφωνα με την Yeni Safak, ο Campbell "κατάφερε επίσης να πραγματοποιήσει συναλλαγές άνω των 2 δισ. Δολαρίων μέσω της UBA Bank στη Νιγηρία, χρησιμοποιώντας συνδέσμους της CIA για να διανεμηθούν τα χρήματα μεταξύ του στρατιωτικού προσωπικού της Τουρκίας". Η πλήρης έκθεση της Γενισαφάκ, μιας από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της Τουρκίας, αναφέρει: Ένας πρώην διοικητής των Η.Π.Α. της Διεθνούς Δύναμης Βοηθείας για την Ασφάλεια (ISAF), ήταν ο διοργανωτής της στρατιωτικής προσπάθειας πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου στην Τουρκία. Ο στρατηγός Τζον Φ. Κάμπελ ήταν ένας από τους κορυφαίους ιθύνοντες που διοργάνωσαν και κατόρθωσαν να διαχειριστούν τους στρατιώτες πίσω από την αποτυχημένη προσπάθεια πραξικοπήματος στην Τουρκία, ανέφεραν πηγές κοντά στη συνεχιζόμενη νομική διαδικασία των προφυλακισμένων κρατουμένων. Ο Campbell κατάφερε επίσης να πραγματοποιήσει χρηματιστηριακές συναλλαγές άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της UBA Bank στη Νιγηρία, χρησιμοποιώντας συνδέσμους της CIA για διανομή των χρημάτων μεταξύ του στρατιωτικού προσωπικού της Τουρκίας. Η τρέχουσα έρευνα αποκάλυψε ότι ο Campbell είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον δύο μυστικές επισκέψεις στην Τουρκία από τον Μάιο έως την ημέρα της απόπειρας πραξικοπήματος. Το σχέδιο πραξικοπήματος που αποτράπηκε από την ολοκληρωμένη προσπάθεια του Τουρκικού Έθνους, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών, πολιτικών, μέσων ενημέρωσης και αστυνομικών δυνάμεων, διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Τρομοκρατίας του Fethullah (FETO) υπό την ηγεσία του λεγόμενου κληρικού Fethullah Gülen, -εξόριστου στην Αμερική για αρκετά χρόνια. Οι Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, οι στρατιωτικοί και άλλοι θεσμοί κατηγορούνται ότι υποστηρίζουν τον ηγέτη της FETO Gülen και τις συμμορίες του για το στρατιωτικό πραξικόπημα. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, ο Κάμπελ, ο οποίος ήταν ο διοικητής της ISAF από τις 26 Αυγούστου 2014 έως την 1η Μαΐου 2016, είχε πραγματοποιήσει ορισμένες άκρως απόρρητες συναντήσεις στη στρατιωτική βάση Erzurum και στην Adana İnicrlik Airbase. Η İncirlik Airbase χρησιμοποιήθηκε από το Στρατιωτικό Τμήμα των Η.Π.Α. για τη διεξαγωγή της εκστρατείας κατά του ΙΣΙΣ στη Συρία. Στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι ο Κάμπελ ήταν ο άνθρωπος, ο οποίος κατεύθυνε τη διαδικασία της μαύρης λίστας των στρατιωτικών αξιωματικών στη βάση. Εάν η απόπειρα πραξικοπήματος ήταν επιτυχής, ο Campbell θα επισκεπτόταν την Τουρκία σε σύντομο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις πηγές. Το υποκατάστημα της Νιγηρίας, Ηνωμένη Τράπεζα της Αφρικής (UBA) ήταν η βάση τους τελευταίους έξι μήνες των χρηματικών συναλλαγών για τους πραξικοπηματίες. Εκατομμύρια δολάρια χρημάτων μεταφέρθηκαν από τη Νιγηρία στην Τουρκία από μια ομάδα προσωπικού της CIA. Τα χρήματα, τα οποία διανεμήθηκαν σε μια ειδική ομάδα 80 ατόμων της CIA, χρησιμοποιήθηκαν για να πείσουν τους στρατηγούς υπέρ του πραξικοπήματος. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια διανεμήθηκαν κατά τη διαδικασία που οδήγησε στο πραξικόπημα. Αφού έλαβαν χρήματα από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, η ομάδα της CIA παρέδωσε και χρήματα στο χέρι, στους τρομοκράτες με τις στρατιωτικές στολες. Οι χρηματικές συναλλαγές ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2015 μέσω του κωδικού "courier". Μια τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό βρέθηκε στο δωμάτιο του ταξίαρχου στρατηγού Μεχμέτ Ντίλι, ενός από τους κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους που ανέλαβε να οδηγήσει την απόπειρα πραξικοπήματος. Ποιος να ξέρει εάν τα παραπάνω είναι αλήθεια, κατά πόσο είναι αλήθεια, η παραπληροφόρηση κ. Δημήτρη, γιατί και η Γενισαφακ που τα γράφει αυτά είναι φιλο ερντογανικη? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 16. ...ὅσο γιὰ τὸ τυπικό, ποὺ εἶναι βεβαίως πολὺ οὐσιαστικό, ἑγὼ τοὐλάχιστον θεωρω πολὐ πιθανὀ νἀ ἔχει γενεαλογικἠ σχέση μἐ τὀ ἀρχαῖο θέατρο. Τὀ ἐκκλησίασμα εἶναι ἕνας ἀρχαῖος χορὸς μἐ τοὐς ἐξάρχοντές του (εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός κλπ.). Ὑπάρχουν ὅμως δύο βασικἐς διαφορές. 1) Ἁπουσιάζει ὁ ἀγών. 2) Ἀπουσιάζει ΚΑΝΟΝΙΚΑ ἡ ὑποκριτική. Ἡ θυσία ποὺ ἀποφεύγεται δἐν εἶναι ὅπως νόμιζε ὀ Βάλτερ Μποῦρκερτ ἡ αἱματηρὴ θυσία τοῦ τράγου, ἀλλὰ ἡ δύναμη τοῦ κράτους νἀ συγκεντρώνει στὀ θέατρο τοὐς πολίτες. Αὐτὴ ἡ δύναμη ὑποδούλωσης δημιουργεῖ τὴν ὑποκριτική, καἰ αὐτὸ τὸ ἔχει ψυλλιαστῆι ὁ νᾷναι καλὰ Ἄγγλος Ἅ.Π.Γουάιτ.

  Ἡ διαφορἀ μεταξὐ Διονύσου καἰ Χριστοῦ εἶναι ἡ διαφορἀ μεταξὐ πολεμου καὶ εἰρήνης. Στἠν ἐκκλησία προσέρχονται οἱ πιστοἰ ἐπειδὴ προσέρχονται (προσοχή!), ἐνῶι στὀ θέατρο ἐπειδὴ ἄν δὲν προσέλθουν τιμωροῦνται.Γιὰ αὐτὸ ὁ Εὑριπίδης εἶναι μεγαλοφυία (Βάκχες). Ὅσο γιἀ τοὐς Ἕλληνες ἐθνικιστές, ἔχουν φτάσηι ὅπως ὅλοι μας σὲ τέτοια κατάντια ποὺ ἀπολογοῦνται στοὺς Φράγκους γιὰ τὴν πίστη τους, ντρέπονται γιὰ τον Θεό τους! Γι αὐτὸ οἱ παλαιομηερολογῖτες λ.χ. ἀπότι βλέπω λένε καλύτερα οἱ Τοῦρκοι, στὴν τελική, παρὰ ἡ πνευματικἠ ὑποδούλωση στοὐς Φράγκους. Καὶ αὐτὰ ποὺ λένε πάλι τὰ μουρλὰ μὲ τοὺς κωδικοὺς τοῦ Θηρίου κ.λπ. εἶναι τοῦ καιροῦ τῶν διωγμῶν.

  ReplyDelete
 17. Yγ2. Φυσικά, τὸ ἀντίστοιχο τοῦ κυρήγματος στὸ ἀρχαῖο θέατρο εἶναι ἡ παράβασις τοῦ Ἁριστοφάνη, ποὐτἠν ξανάπιασε ὁ Μολιέρος.

  ReplyDelete
 18. ...στἠν Ελλάδα, κατἀ τὀ 21,ὁ φιλελευθερισμὸς ἦρθε νὰ καπελώσηι πολιτικὰ τἠν αὐξανομενη αὐτοσυνειδησία τῶν ὀρθοδόξων κοινοτήτων ὅτι μποροῦν νἀ ἀποτελέσουν μιἀ ἀβασίλευτη ἐπικράτεια. Ὁ φιλελευθερισμός, ὀ φασισμὀς καἰ ὁ κομμουνισμὀς εἶναι ἰδεολογίες-ὀχήματα τῆς νομενκλατούρας τῶν μοναρχικῶν καθεστώτων ποὐ ἀντιμετωπίζουν εὐρεία ἀνυπακοὴ ἀπὀ τὀ ποίμνιο τοῦ Θεοῦ.

  ReplyDelete
 19. Τό Πανεπιστήμιο τού Καναδά γιά όσους έχουν τήντύχη νά διαβάζουν τήν Γαλλικήν έχει βάλει σέ μορφή
  PDF και τελεὶως τζάμπα όλα τά έργα τών κλασσικών. όσοι Πιστοί άς προσέλθουν. Γιά τά άλλα αδέρφια μας πού δυστυχώς θά μείνουν κουτάβια δέν μπορώ νά κάμω τίποτις ό δυστυχής παρόλο πού λυπάμαι γιά άυτά πού θάρθουν .

  http://classiques.uqac.ca/classiques/Rousseau_jj/emile/emile_de_education_1_3.pdf

  http://classiques.uqac.ca/  ReplyDelete
 20. και γι'αυτούς ποθ βαριούνται νά διαβάσου ή μητέρα φύσης φρόντισε..τό κατεβάζεις σε mp3 και τό άκούς στ'άμάξι...όδηγώ καί σέ σκέφτωμαι...συγγνώμη και μορφώνομαι ως λέει και ό μέγας Λογιος τού Γένους Ὰντύπας ....Στό έπόμενο μάθημα θά σάς μιλήσω γιά τόν άλλον μεγάλο λόγιον τόν συνωνόματο μου τό μάκη τό Χριστοδουλόπουλο κρατηθείτε !!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=FWtwDb_RLdk

  ReplyDelete
 21. ...ὁ σωστὸς δρόμος εἶναι τελείως εὐθύς. Αὐτὸ εἶναι νομίζω τὸ μυστικό.

  ReplyDelete
 22. Εὐχαριστοῦμε τὸν Μάκη ποὺ μᾶς ὑπέδειξε σημαντικὰ γαλλικὰ κείμενα καὶ βίντεα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έχει δίκιο ό κυρ Δημήτρης διαβάζετε Ρουσσώ άδέρφια !!!!

   Delete
 23. https://drum.lib.umd.edu/bitstream/handle/1903/3894/umi-umd-3641.pdf
  Έδῶι εἶναι ἡ διατριβὴ τοῦ Γουάιτ. Ὁ Χρυσόστομος φτιάχνονταςτἠν λειτουργία προσέχει μὴν ὑπάρχει ἁναπαράσταση. Συγκρίνετε τὀ θέμα αὐτὸ μὲτὴν σχάση Γκιουλέν-Ἐρντογάν.

  ReplyDelete
 24. ..ὁ Ἑρντογὰν βρίσκεται στὸ ἴδιο δίλημμα ποὺ εἶχε ὁ Ἱβὰν στὴν ταινια τοῦ Αϊζενστάιν. Ἅν ἀσχοληθῆι ὁ ἴδιος μὲ τὴν καλλιέργεια τοῦ προφίλ του θὰ πέσῃ. Ἅν δἐν ἀσχοληθῇ ἔχει οὐράνια ἀποστολή. Ἕχει ὅμως;

  ReplyDelete
 25. Tὸ μόνο Εὐαγγέλιο ποὺ ἐγράφη στὰ ἀραμαϊκὰ εῖναι τοῦ Ματθαίου. Τὰ ἄλλα τρία Εὐαγγέλια ἐγράφησαν ἀπ'εὐθείας στὰ ἑλληνικά. Πάντως αὐτὸ δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴν παραπάνω πρόσφατη ἀνακάλυψη ὅτι ὁ Χριστὸς ὄχι μόνο ὡμίλει ἑλληνικά (αὐτὸ τὸ αὐτονόητο τὸ ἔχω ἀποδείξει ἀπὸ χρόνια) ἀλλὰ ὅτι ἔγραφε στὰ ἑλληνικά.Ἡ δυσκολία πολλῶν νὰ δεχθοῦν τὸ αὐτονόητο προέρχεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἄλλο θρησκεία καὶ ἄλλο γλῶσσα. Ὁ Χριστὸς ἦτο ἑβραῖος στὸ θρήσκευμα ἀλλὰ ὅπως καὶ οἱ Ἑβδομήκοντα τῆς Ἀλεξανδρείας τοῦ Β΄αἰῶνος π.Χ. ποὺ μετέφρασαν τὴν Παλαιὰ Διαθήκη στὰ ἑλληνικά καὶ ὁ ἑβραϊκὸς πληθυσμὸς τῆς Αἰγύπτου, ἦσαν ἑλληνόφωνοι, ὁ Χριστὸς ἦτο ἑλληνόφων. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 26. Μάκη, ὡς εἰδικὸς τῆς σκέψεως τοῦ Ῥουσσὠ καὶ φανατικός του ὀπαδός, τὸν θεωρῶ, μαζὶ μὲ τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Μάρξ,ὥς τὸν κορυφαῖο φιλόσοφο ὅλων τῶν αἰώνων.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Βωρέ και μεις σ'άγαπάμε καί σ'άκολουθάμε .....τωρα τό πού θά μάς πάει ή άφεντιά σου...κόλαση ή πάράδεισο αυτό μόνο ή χάρη Του τό γνωρίζει....

   Delete
  2. Παράδεισο ἂ λὰ τοῦρκα (ντουγρού).

   Delete
 27. Εἶμαι δύπιστος μὲ τἠν ὑπόθεση ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶςε σὺ εἶπας στὸν Πιλᾶτο στὰ ἑλληνικά, σὰν γιὸς τοῦ Θεοῦ μποροῦσε νἀ τὀ πῆι στὰ Κινέζικα. Ἁλλοῦ εἶναι τὀ πρόβλημα. Ὁ Θεὸς συγκαλεῖ τὴν ἐκκλησία τοῦ Δήμου καὶ λέει στοὺς Ἕλληνες ὅτι ὁ Δῆμος εἶναι ἡ ἀνθρωπότητα. Ἑπειδὴ δὲν ξέρουν ΠΩΣ νὰ πάνε οἱ Ἕλληνες μεταβάλλονται σὲ γραικύλους, καὶ ἀρχίζουν τὰ διάφορα, γιατὶ νὰ πάω, δὲν ξέρουν αὐτοὶ οὔτε σωστὰ ἑλληνικὰ (τὰ ἑλληνικά τῆς Καινῆς εἶναι γιὰ τὰ πανηγύρια, μὲ κάποια ἐξαίρεση, στὰ εὐαγγέλια, τὸν Λουκᾶ). Ὅπως τὰ λέει στἢν παραβολὴ ὁ Χριστός, ὁ Θεὸς καλεῖ σὲ δεῖπνο τοὺς ἀνθρώπος καὶ αὐτοὶ κάνουνε τὴν δύσκολη (εἰδικὰ οἱ ψωνάρες οἱ Ἀλεξανδρινοί). Πάει λοιπὸν στοὺς φτωχούς, στοὺς ζητιάνους, στοὺς λεπρούς, στὰ κοράκια τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου, καὶ αὑτοὶ ἔρχονται καὶ γεμίζουν τὸ τραπέζι τὴν ὥρα ποὺ οἱ ὑπόλοιποι ἀκόμα χτενίζουν τὶς τρίχες τῆς ὁδοντόβουρτσας.

  ReplyDelete
 28. Υγ. ἡ σειρὰ γραφῆς τῶν Εὐαγγελίων εἶναι τὀ μεγαλύτερο φιλολογικὸ προβλημα ὅλων των ἐποχῶν. Χοντρικά τὰ εὐαγγέλια ἀνήκουν στὴν χριστιανικὴ φιλολογία ἐν γένει, καὶ τὸ θέμα εἶναι ἄν προηγήθηκε ἕνα ἑβραϊκὸ εὐαγγέλιο ἤ ἄν ἐξαρχῆς οἱ πρῶτοι συντάκτες εὐαγγελίων ἦταν δίγλωσσοι Ἑβραῖοι. Τὸ δεύτερο εἶναι σχεδὸν ἀναμφισβήτητο, ἄν καὶ ἤδη πρὸ Γεννήσεως εἶχε ἀναπτυχθῆι μιὰ συροπαλαιστινιακὴ κοινή, ποὺ εἶναι βεβαίως ἡ μητέρα τῆς ῥωμαίϊκιας, ἀλλὰ ἡ πορεία διάδοσης τῶν εὑαγγελίων εἶναι Ἑβραίοι Χριστιανοί - Ἑλληνοἑβραίοι Χριστιανοί- Ἕλληνες Χριστιανοὶ (ὄχι Ἑλληνοχριστιανοί) - Ῥωμαῖοι Χριστιανοί. Ἡ σειρὰ ἀκολουθεῖ τὴν διεύρυνση τῶν χριστιανικῶν κοινοτητητων καὶ σὲ κάθε διεύρυνδη ὑπῆρχαν τριβές. Οἱ μεγαλύτερες ἦταν ΒΕΒΑΙΩΣ στὸ Ἕλληνες Χριστιανοί,καὶ γι αὐτὸ ἔχουμε πρόβλημα. Αὐτὸ ἀντανακλᾷ ἡ ἀμηχανία τῆς Ἑστίας (θεᾶς τοῦ τζακιοῦ).

  Τρία θεόπνευστα πρόσωπα ἐκπροσωποῦν τὶς τρεῖς τάσεις ἐντὸς τῶνκοινοτήτων. Ὁ Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος (ποὺ ἄν ἦταν ἀπὸ μητρὸς αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ Παναγίτσα μας δὲν παρέμεινε Παρθένα μιὰ ζωή, ἡ γυναῖκα) ὑποστήριζε ὅτι πρέπει οἱ Χριστιανοὶ νὰ ἀκολουθοῦν ὅλα τὰ ἑβραϊκὰ ταμποῦ. Ἀπὸ αὑτὸν κατάγονται οἱ δικοί μας παλαιοημερολογίτες. Δηλαδὴ οἱ Χριστιανοὶ εἶναι Ἑβραίοι σὺν τὸν Χριστό καὶ τίποτε ἅλλο. Ὁ Παῦλος, μορφωμένος καὶ κοσμοπολίτης, ἔλεγε τὸ ἀντίθετο, Χριστιανοὶ εἶναι ὅλοι ἀνεξαιρέτως πλὴν τοῦ Χριστοῦ ποὺ δὲν εἶναι Χριστιανὸς ἀλλὰ Χριστός. Καὶ ὁ Πέτρος, ἀναμεσά των, ἔλεγε (καὶ ὁ Παῦλος δὲν τὸν καταλάβαινε διότι ποτὲ τοῦ δὲν εἶχε ὑπάρξῃ ψαράς, δηλαδὴ προλετάριος) ὅτι Χριστιανοὶ εἶναι οἱ πτωχοὶ τῶι Πνεύματι. Ἡ τάση τοῦ Πέτρου εἶναι ἡ καθεαυτὸ ἑλληνικὴ ἀλλὰ χριστιανικὴ εἶναι καὶ τῶν τριῶν μαζί.

  ReplyDelete