Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Nov 12, 2017

384 - Γιατί χρειάζεται ὁλοκληρωτικὸ κράτος384 -  Γιατί χρειάζεται ὁλοκληρωτικὸ κράτος

Ὁ διαχωρισμὸς τῶν τριῶν ἐξουσιῶν σημαίνει ὅτι οἱ βουλευτὲς ποὺ ἐκλέγονται γιὰ τέσσερα χρόνια ἀπὸ ἕναν λαὸ ποὺ φέρεται ἀπὸ τὰ τεράστια προπαγανδιστικὰ συνθήματα τῆς σημερινῆς τεχνολογίας καὶ ψηφίζουν νόμους ποὺ ἐξυπηρετοῦν τὰ συμφέροντα τῆς ἄρχουσας τάξεως, θὰ ἐπιβληθοῦν ἀπὸ μία δικαιοσύνη ποὺ μόνη της δικαιοδοσία εἶναι νὰ ἑρμηνεύσῃ σωστὰ τοὺς ψηφισμένους νόμους καὶ νὰ τοὺς ἐπιβάλῃ πέραν ἀπὸ κάθε ἔννοια δικαιοσύνης, ἐφ’ὅσον οἱ ταξικοὶ νόμοι εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἄδικοι.

Ἔτσι ἕνας ναρκομανής, ἕνας ἐθισμένος στὸ καζῖνο παίκτης, ἕνας ἄνεργος ποὺ καταντᾷ διαρρήκτης τραπεζῶν ἤ μεμονωμένων ἀτόμων ποὺ βασανίζει γιὰ νὰ τοὺς ἀποσπᾷ χρήματα, προϊόντα ὅλοι τῆς κοινωνίας τοῦ χρήματος ποὺ πωλοῦν τὰ ναρκωτικά, πολλαπλασιάζουν τὰ καζίνα καὶ μεγαλώνουν τοὺς νέους στὴν ἀθεΐα, μακριὰ ἀπὸ τὴν οἰκογενειακὴ θαλπωρὴ μὲ μόνο ὄνειρο νὰ γίνουν πλούσιοι, εἶναι ἀδύνατον νὰ κτίσῃ ὑγειῆ κοινωνία καὶ γεμίζει τὶς φυλακὲς  ἀπαγορεύοντας τὴν θανατικὴ ποινή. Ἡ ἴδια ἡ κοινωνία παράγει τοὺς νόμους ποὺ ένθαρρύνουν τὴν ἐγκληματοκότητα, χωρὶς ποτὲ νὰ τὴν πατάξουν.

Αὐτὴ ἡ κοινωνία ὀνομάζεται δημοκρατική, δηλαδὴ μία κοινωνία ποὺ παράγει μόνον ἐγκληματίες. Ἀντιθέτως ἡ ὁλοκληρωτικὴ κοινωνία, κομμουνιστικὴ ἤ φασιστική, βασίζεται στὴν ποινὴ τοῦ θανάτου, ποὺ καθαρίζει τοὺς ψυχολογικὰ σεξουαλικὰ ἀσθενεῖς, τοὺς ναρκομανεῖς, τοὺς ἐθισμένους στὰ καζῖνα μὲ τὸ ἁπλὸ μέσον τῆς ἀπολύτου ἀπαγορεύσεως τῶν ναρκωτικῶν, τῶν καζινῶν καὶ τῆς ἀνεργίας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐνσωμάτωση τῶν νέων  σὲ νεολαῖες, κομμουνιστικὲς ἤ φασιστικές.

Δύο πρόσφατα παραδείγματα. Ὁ ναρκομανὴς ποὺ ἐσφαγίασε μία κοπέλλα σὲ ἕνα νεκροταφεῖο γιὰ νὰ τὴν κλέψη ἔπρεπε νὰ ὑποστῇ τὸ λυντσάρισμα, ἀφοῦ ἡ δικαιοσύνη δὲν θὰ τὸν κατεδίκαζε σὲ θάνατο, ὅπως θὰ ἔπρεπε. Ἐὰν ἡ θανατικὴ ποινὴ ὑπῆρχε στὴν Ἑλλάδα ὁ φοβερὸς αὐτὸς ἐγκληματίας θὰ ἐκτελεῖτο καὶ δὲν θὰ ὑπῆρχε συμφόρηση τῶν φυλακῶν.

Στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως ἐμφανίζονται πολλοὶ ψυχασθενεῖς, σεξουαλικὰ ἀνώμαλοι, ποὺ ὄχι μόνον ἀποπλανοῦν ἀνηλίκους ἀλλὰ ἐπιτίθενται σὲ ἐνηλίκους. Ἀντὶ ἡ ἀστυνομικὴ ὑπηρεσία ἠλεκτρονικοῦ ἐγκλήματος νὰ προσπαθῇ νὰ τοὺς ἀπομονώσῃ θὰ ἔπρεπε νὰ συλληφθοῦν πάραυτα καὶ νὰ ἐκτελεσθοῦν.

Ἡ ἀφαίρεση τῆς ζωῆς ὡς τιμωρία ἐπιβάλλεται στὴν καπιταλιστικὴ κοινωνία διότι οἱ νέοι ἐκπαιδεύονται συνειδητὰ νὰ ἀγαποῦν τὸ χρῆμα, ἀντὶ τῆς ἀρετῆς. Ὅπως τὸ ἐξήγησε ὁ Ῥουσσώ, ὅ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος νὰ κάνῃ τὸ καλὸ ἐφ’ὅσον ἐκπαιδεύται σωστά. Ἐὰν παρὰ  τὴν ἀπαραίτητη παιδεία καταλήξῃ κακὸς τότε ἄλλη λύση δὲν ὑπάρχει ἀπὸ τὴν θανατικὴ ποινή, ἀλλὰ με τὸν πλέον ἀνώδυνο τρόπο ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν τυφεκισμό.

Τὸ δημοκρατικὸ πολίτευμα βασισμένο στὸ χρῆμα αὐξάνει ὑποχρεωτικά καὶ καθημερινά, τὸν ἀριθμὸ τῶν διεφθαρμένων, ψυχοπαθῶν καὶ ἐγκληματιῶν. Συνεπῶς, πρέπει προτίστως νὰ καταργηθῆ ἡ δημοκρατία, πηγὴ κάθε ἀνομίας καὶ κάθε ψυχικῆς ἐκτροπῆς.

Ἡ ζωὴ δὲν ἔχει ἀξία ὅταν εἶναι ἁπλῶς ποσοτικὴ καὶ ὄχι ποιοτική. Γι αὐτὸ πρέπει  νὰ ἀφαιρεῖται μόνον ἀπὸ ἐγκληματίες κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου. Στὸν τόμεα τῆς κοινωνικῆς πάλης, τῆς κοινωνικῆς ἐπαναστάσεως, τοῦ πολέμου, ἀφαιρεῖται αὐτομάτως στὸ πεδίο της μάχης ἀλλὰ ὄχι στοὺς αἰχμαλώτους ποὺ τιμωροῦνται ἁπλῶς μὲ φυλακή. Ὁ Κουφοντῖνας, ὡς ἐπαναστάτης, χρησιμοποιεῖ σωστὰ τὸ ὅπλο, ἀλλὰ ἐὰν ὁ ἀντίπαλος δὲν τὸν σκοτώσῃ στὸ πεδίο τῆς μάχης, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ τὸν ἐκτελέσῃ ὡς αἰχμάλωτο.

Δημήτρης Κιτσίκης                                                         12 Νοεμβρίου 2017


22 comments:

 1. Γιαννης ΑποστολοπουλοςNovember 12, 2017 at 10:29 AM

  Εσεις κ. Δημήτρη είστε ιστορικος. Έχετε γράψει βιβλία, έχετε μελετήσει αρχεία, έχετε σχολιάσει μέσα από άρθρα. Ένα από τα προσόντα μεγάλων ανδρών είναι να μπορούν να αγγίζουν, να αφουγκράζονται τον παλμό της κοινωνίας στην εκάστοτε χρονική στιγμή.

  1.Υπάρχουν οι υποκειμενικές και αντικειμενικές συνθήκες για επανάσταση σήμερα?
  2.Ποιος θα είναι ο ολοκληρωτικος ηγέτης στην Ελλάδα, που από τους σημερινούς μνηστήρες της εξουσίας, δεν πληροί κανένας τις προδιαγραφές, κατά την γνώμη μας πάντα. Ιδεολογική συσκότιση, θολούρα και σπασμωδικά πράγματα, όπως πάντα.
  3.Τι θα διεκδικήσει ο ηγέτης, που στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ούτε think tanks ούτε άνθρωποι, βαθιάς γνώσης της πολιτικής και παγκόσμιας διπλωματίας, αφού το κράτος πάντα έκανε αυτό που του έλεγαν οι ξένοι? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 2. Τὰ πράγματα εἶναι ἁπλά. Πρὸ Χριστοῦ οὔ φονεύσῃς, μετὰ Χριστὸν μὴν τὸ διανοηθῇς κἄν,καὶ ἅσε τὶς μποῦρδες περὶ πρόληψης ἐγκλημάτων, κράτους ποὺ εἶναι ἐγκληματίας, διεφθαρμένης ἀστικῆς κοινωνίας καὶ ἄλλες προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις. Οὐ φονεύσῃς, τελεία καὶ παῦλα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. μικρος στρατιωτηςNovember 13, 2017 at 3:48 AM

   Τα πραγματα δεν ειναι καθολου απλα, αυτοι οι οποιοι πιστευουν ειτε στη βια ειτε στη μια βια ειναι αμφοτεροι φετιχιστες. Η μη βια,οπως και η βια, ειναι μια δραση η οποια δικαιολογειται απ την αιτια της και δεν αποτελει αρχη. Η ηθικη ειναι ασκητικη και οχι κοινωνικοι κανονες η ειρηνιστικη φιλολογια.
   Σαφως το προβλημα προηλθε απο το γεγονος οτι ο φιλελευθερισμος κατηργησε την ασκητικη και την ανωτατη πνευματικη αρχη οπου και αν επικρατησε, δηλ τον εξανθρωπισμο του ανθρωπινου ζωου με τη βοηθεια του Θεου,και τον αντικατεστησε με ηθικολογια.
   Αναγκασε κατοπιν τα ανθρωπινα κτηνη να προσαρμοστουν σε κοινωνικους κανονες και αυξησε τη φιλαυτια τους για να τα κινητοποιησει προς την αυξηση της παρασιτικης οικονομιας.
   Δεν υπαρχει αλλη εξελιξη στον φιλελευθερισμο απο την απολυτη αποκτηνωση, γι αυτο ο ολοκληρωτισμος και μιλιταρισμος ειναι οι μονες θεραπειες σε μια τετοια διαφθορα.
   Οπου υπαρχει βαρια ασθενεια απαιτειται και σκληρη θεραπεια.

   Delete
  2. Ὅταν στὸ πνεῦμα ἐπιτρέπονται τὰ πάντα δὲν σκοτώνει τὸ σῶμα. Ὅταν στὸ πνεῦμα ἀπαγορεύεις νὰ σκοτώσηι σκοτώνει τὸ σῶμα. Γιὰ θεραπεία καὶ γιατροὺς διάβασε τὸν ὕψιστο Μολιέρο.

   Delete
  3. YΓ. Συγγνώμη μικρὲ στρατιώτη, δὲν τὸ λέω σὲ σένα προσωπικὰ ἀλλὰ εἶναι φοβερὸ τὸ πῶς ἡ ἀνθρωπότητα πάει νὰ ὑπερκεράσηι τὸ σαφὲς μύνημα τοῦ Κυρίου. Σοῦ λέει, χριστιανή μου, φόνος ἴσον αὑτοκτονία. Ἁπλῶς δὲν παίζει, εἶναι λάθος δρόμος τῆς σκέψης, ξεκόλλα!!! Ἑκεῖ, δώστου. Δὲν εἶναι κἄν ὅπως στὸ παραμύθι ποὺ δίνουν στὸν ἥρωα σαράντα κλειδιὰ καὶ τοῦ λένε μὴν μπῆις στὸ τεσσαρακοστὸ ἀντίστοιχο δωμάτιο, πρβλ. τὸν μῦθο τοῦ δέντρου τῆς Ἑδέμ. Εἶναι τὸ ἀντίθετο. Ἡ ἀνθρωπότητα ἀπὸ συστολὴ ἀρνειται νὰ μπῆι στὸ δωμάτιο τῆς εἰρήνης γιατὶ φοβᾶται νὰ χάσηι τὰ ὀφέλη τοῦ χάμπουργκερ τοῦ φόνου. Ἡ αἱτία τῶν ἐγκλημάτων εἶναι ταπεινή, μοιάζει μὲ τοῦ ἀλλουνοῦ τὶς προἄλλες ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ φανταστῆι τὸν ἑαὐτό του σὲ ῥόλο ἐργαζομένου, μόνο ἑργοδότου, διότι ἁπλὰ βαριέται νὰ κουνήσηι τὸ χέρι του νὰ ξύσηι τὸ κεφάλι του. Λέει ὁ Μπέρναρ Σῶ. Χριστέ μου, πόσες φορὲς πρέπει νὰ σταυρωθῆις γιὰ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν φαντασία!!(Ἁγία Ἰωάννα).

   Delete
  4. μικρος στρατιωτηςNovember 15, 2017 at 2:27 AM

   Κωσταντη,δεν μιλαω ως αντιπροσωπος του Χριστου ,ειμαι χριστιανος ορθοδοξος αλλα αμαρτωλος ,ελπιζω μονο στη συγχωρεση.
   Για μενα ακομα και η προπαγανδα ,το ψεμα ,η εκμεταλευση και η συκοφαντια συνιστουν βια, και θεωρω οτι η φυσικη βια (οταν αυτη δεν οφειλεται στη διαφθορα και την εκμεταλλευση) ειναι πολυ πιο αγνο μεσο απο τη δημοκρατικη βια.
   Αυτα που λες στο ΥΓ ειναι σωστα ,στο μονο που εχω ενστασεις ειναι οτι με την ελλογη κατηχηση ,δηλαδη με τη γραπτη η την φωνητικη συνομιλια και τη πειθω, ειναι δυνατον αυτα τα οποια λες να γινουν βιωμα σ αυτον , τον οποιο απευθυνεσαι.
   Μη νομιζεις οτι θεωρω οτι εχω δικιο,δεν ειναι το δικαιο που ωθει στην υποστηριξη της βιας και της καταστροφης του φιλελευθερισμου ,ειναι εσωτερικη πιεση που μου δημιουργει το ψευδος.
   Οι περισσοτεροι εχουν τον δαιμονα τους,οπως και γω ,οι οποιοι και θα μας οδηγησουν στη κολαση.
   Η ιστορια και ο πολιτισμος ειναι αμαρτιες ,οπως επισης και οποιαδηποτε θεση μεσα σ αυτα τα δυο συνολα.

   Delete
 3. Τεράστιο τὸ θέμα, Γιάννη, ποὺ θέτεις. Οὐδεὶς ἱστορικὸς ἠδυνήθη ποτὲ νὰ προβλέψῃ τὴν ἔκρηξη μίας εἰς βάθος έπαναστάσεως. Μόνον, κατόπιν ἑορτῆς περισπούδαστες μελέτες ἀνακαλύπτουν τὰ αἴτια τῆς γαλλικῆς ἤ ῥωσικῆς ἐπαναστάσεως στὶς ἀντικειμενικὲς συνθῆκες τῆς ἐποχῆς.Ἡ γνώμη μου, κατόπιν δεκαετιῶν μελέτης τοῦ θέματος εἶναι ὅτι ὅσες ἀντικειμενικὲς προϋποθέσεις γιὰ ἐπανάσταση καὶ ἄν ὑπάρχουν, ἐὰν λείπει τὸ φυτίλι ἔκρηξη δὲν γίνεται. Καὶ τὸ φυτίλι εἶναι ὁ ἥρωας. Ἀλλὰ χωρὶς φιλόσοφο ποὺ νὰ ἐμπνεύσῃ τὸν ἥρωα τὸ φυτίλι δὲν ἀνάβει μὲ τίποτα. Ἡ γαλλικὴ ἐπανάσταση εἶχε ὡς φιλόσοφο τὸν Ῥουσσώ. Ἡ ῥωσική, τὸν Μάρξ. Ἡ ἑλληνικὴ τοῦ μέλλοντος μὲ ἄγνωστο ἥρωα θὰ ἔχῃ ὡς φιλόσοφο τὸν Κιτσίκη. Γι αὐτὸ καὶ μόνον εἶμαι σίγουρος.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Ὑπάρχει ἕνας μόνο κόσμος. Αὐτὸ εἶναι ὁ χριστιανισμός. Δὲν ὑπάρχει μέλλον. Τὸ μέλλον εἶναι ἐδῷ καὶ τώρα.

  ReplyDelete
 5. YΓ. Ἡ μόνη ἰδεολογία ποὺ ἔχει βγάληι ἡ ἑλληνικὴ ἀστικὴ τάξη εἶναι ὁ χυδαῖος ἐθνικισμός, αὐτὸ τὸ σκουπιδαριό, καὶ ἡ μόνη δικαιολογία της εἶναι ὅτι οἱ αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου δὲν ἦταν πολὺ καλύτεροι ἁφοῦ πρῶτα τύφλωναν καὶ μετὰ εἶχαν τὸ θράσος νὰ γίνουν καλόγεροι. Ἁκόμα κι οἱ τρεῖς μεγάλοι μας ποιηταὶ δὲν κατόρδωσαν νὰ ξεφύγουν τελείως μὲ κάποια ἐξαίρεση τὸν Καβἀφη καὶ ὁ Σεφέρης τοὺς γκρουπάρισε Σολωμός, Κάλβος, Καβάφης στὰ δοκίμιά του σὲ ἕναν ἐθνικισμὸ ποὺ βρωμάει σάπια σαρδέλα μὲ ἐσὰνς ἐστετισμοῦ.

  ReplyDelete
 6. Κύριε καθηγητά γειά σας.
  Ο υπαρκτός κομμουνισμός δεν εκατόρθωσε να προσφέρει τον παράδεισο που περιέγραψε ο Μάρξ, του ναντίων. Δεν τα κατάφερε διότι δεν είμεθα κοινωνία αγγέλων.
  Ο Χίτλερ δεν εκατάφερε κι εκείνος με την σειρά του τίποτε διότι δεν είμεθα κοινωνία αγγέλων.
  Ο Καπιταλισμός το κατεννόησε το σφάλμα των προηγούμενων ιδεολογιών και επικράτησε στηριζόμενος στα πάθη και τις αδυναμίες των ανθρώπων, πάθη τα οποία μπόρεσε να ικανοποιήσει διαμορφώνοντας ένα έξυπνο σύστημα εντός του οποίου "ο καθένας" μπορεί να αποκτήσει "το οτιδήποτε".
  Ο Ιησούς Χριστός το είπε ξεκάθαρα "εδώ δεν είναι του Βασίλειό μου".
  Ο άνθρωπος είναι παράσιτο, όπου εμφανισθεί καταστρέφει τα πάντα καταστρέφοντας ουσιαστικά τον ίδιο του τον εαυτό, δεν κατάφερε ακόμη να νικήσει τα πάθη του και να μάθει από τα λάθη του, θα ζήσει στο πετσί του τι σημαίνει η λέξη εντροπία.
  Δεν γνωρίζω αν υπάρχει ελπίδα για την ανθρωπότητα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτή η συμπεριφορά του ανθρώπινου είδους υπάρχει εκ φύσεως...διαφορετικά δε θα μπορούσε κανένα είδος στο ζωικό ή φυτικό βασίλειο να επιβιώσει, θα επιβιώσει ο πιο δυνατός, σκληρός, έξυπνος, αδυσώπητος, στα ζώα το πιο γρήγορο, δυνατό,έξυπνο... Και οι υπόλοιποι θα είμαστε απ έξω και θα κοιτάζουμε!!!!

   Delete
  2. μικρος στρατιωτηςNovember 15, 2017 at 2:48 AM

   Γρηγοριε η φυση δεν εχει νομους,μπορεις να ανατρεξεις στην ιστορια των μαθηματικων και της φυσικης και να να διαπιστωσεις οτι, καθε νομος εγινε κανονας οταν παρουσιαστηκε μια περιπτωση που τον ανετρεψε , απ την ευκλειδια γεωμετρια μεχρι τη νευτωνια φυσικη ακομα και μεχρι τη θεωρια της σχετικοτητας.
   Η επιστημη δεν ειναι η αληθεια ,επιστημη ειναι ο τροπος με τον οποιο χειραγωγει καποιος τη φυση χειραγωγουμενος απ αυτην.

   Delete
 7. Ἀλέξανδρε, Οἰ παρατηρήσεις σου εἶναι συγκλονιστικὲς γιὰ τὸν καθένα ἀπὸ ἐμᾶς. Ὁ καπιταλισμὸς ἐπιτυγχάνει διότι εἶναι ῥεαλιστικός. Ἐπενδύει στὶς ἀξίες τοῦ Σατανᾶ. Ἀλλὰ τὸ συμπέρασμά σου ὠθεῖ σὲ ἀπελπισία. Πῶς ὁ ἀδιάφθορος Ῥοβεσπιέρρος ἔγινε φοβερὸς ἐγκληματίας; Πῶς ὁ ἰσραηλινὸς λαὸς μετὰ τὸ ὁλοκαύτωμα ἔγινε δήμιος ἑνὸς ἄλλου λαοῦ;
  Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὁ Χριστός, ἡ μόνη καὶ αἰωνία ἀλήθεια. Ὅσο πιὸ κοντὰ εἶσαι στὸν Χριστό, δηλαδὴ στὴν ἀπόλυτη οὐτοπία, τόσο ἔχεις ἐλπίδα. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 8. Ὁ καπιταλισμὸς εἶναι ῥεαλιστικὸς ἐπειδὴ εἶναι ἄχρηστος. Ὁ Πρωταγόρας καὶ οἱ σοφιστὲς κατάλαβαν ὅτι τὸ ὅλο θέμα τῆς φιλοσοφίας εἶναι ἡ ἔννοια τῆς ἀνάγκης.

  ReplyDelete
 9. ...ὁ καπιταλισμὸς εἶναι ἄχρηστος ἐπειδὴ εἶναι μιὰ ἑρμηνεία της πραγματικότητος, ὄχι ἡ ἴδια. Παρόμοιες ἑρμηνείες εἶναι ὁ κομμουνισμὸς καὶ ἐπίσης ἡ ῥωμαϊκὴ αὑτοκρατορία τὸν καιρὸ τοῦ Ἰησοῦ. Τὸ ὅτι ὁ Κατσίμπαλης λ.χ. ἑρμηνεύει τὸν Παλαμᾶ δὲν σημαίνει ὅτι δὲν ὑπάρχει Κατσίμπαλης ἀλλὰ ὅτι δὲν εἶναι ὁ Παλαμᾶς, καὶ τὸ ἴδιο ἱσχύει γιὰ τὸν βασιληᾶ σὲ σχέση μὲ τὸν ὑπήκοο. Ὁ Λουδοβίκος λ.χ. εἶναι βασιληᾶς ἀλλὰ ὁ ὑπήκοος Μολιέρος τὸν καλεῖ γιὰ νὰ προστατευτῆι ἀπὸ τὸν ἐχθρο του. Ἡ ἐξουσία ἔχει ΦΑΣΜΑΤΙΚΟ χαρακτῆρα. Θυμίζω τέλος ὅτι δὲν νοεῖται καπιταλισμὸς χωρὶς μοναρχία. Ὁ ῥῆγας εἶναι ἀδιανόητο νὰ μὴν περιλαμβάνεται στὴν τράπουλα τοῦ καπιταλισμοῦ καὶ ὁ κομμουνισμὸς εἶναι ὁ βαλές.

  ReplyDelete
 10. Υγ. Κατὰ τὴν αἴσθησή μου, ὁ κομμουνισμὸς δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὸ ἐπιστημονικό του πρόγραμμα. Εἶναι ἐπίγονος τῶν μανιχαϊστικῶν αἱρέσεων τῶν Παυλικιανῶν, των Βογομίλων καὶ τῶν Καθαρῶν. Ὅσο γιὰ τὴν ἐπιστημοσύνη τοῦ φιλελευθερισμοῦ, αὐτὴ ἀναπτύχθηκε σὲ καιρὸ Ἀπολυταρχίας προτοῦ γίνει ὅπλο τῆς ἀστικῆς τάξεως. Ἡ ἀστικὴ τάξη χρειάζεται τὴν μοναρχία ὅπως ἡ πεταλίδα τὸν βράχο. Στὸ ἐπίκεντρο τοῦ προβλήματος βρίσκεται ὁ θείκλητος βασιλεύς. Αὐτὸς εἶναι ἄχρηστος. Καὶ ὅταν λέω ἄχρηστος δὲν ἐννοῶ ὅτιδὲν ὑπάρχει. Ἑννοῶ ὅτι δὲν χρησιμεύει σὲ τίποτα. Δηλαδὴ ἡ ἐπίκλησή του εἶναι πράξη τυφλή.

  ReplyDelete
 11. Λυπάμαι κύριε καθηγητά άλλα ή μόνη αδιάψευστη θεωρία, και λέω αδιάψευστη προκαλώντας τον οιοδήποτε να την διαψεύσει δίνοντάς μου ελπίδα, είναι ότι ο άνθρωπος λειτουργεί εκ φύσεως παρασιτικά καταστρέφοντας, όσο του δίνεται η δυνατότητα, οτιδήποτε υπάρχει γύρο του μοναχά από αλαζονεία, υπεροψία κτλ.
  Η κινητήριος δύναμη αυτής του της συμπεριφοράς είναι ο άκρατος εγωισμός που τον διακατέχει, το μεγαλύτερο όλων των αμαρτημάτων.
  Γνωρίζουμε σαν ανθρωπότητα από την εποχή που ο Άλμπερτ Αϊνστάιν εξέφρασε την ειδική θεωρία της σχετικότητας ότι αυτό που ονομάζουμε "ύλη" δεν υφίσταται παρά μόνο σαν φιλοσοφικό κατηγόρημα. Γνωρίζουμε επίσης βάση αυτής της θεωρίας ότι δεν υφίσταται διαχωρισμός στο σύμπαν παρά μόνο ενότητα και τον διαχωρισμό αυτής της ενότητος προκαλούν μονάχα οι παντελώς ατελείς ανθρώπινες αισθήσεις.
  Τόσο η γενική, όσο και η ειδική θεωρία της σχετικότητας δεν έχουν παρά μόνο επαληθεύει επιστημονικά την πλάνη δε τον ανθρωπίνων αισθήσεων την γνωρίζει η επιστήμη της νευροφυσιολογίας εδώ και παρά πολλά έτη.
  Την υπέρτατη αυτή αλήθεια γνώριζαν και γνωρίζουν όλοι οι μεγάλοι Δάσκαλοι της ανθρωπότητος, από τους προσωκρατικούς φιλοσόφους μέχρι και τον Χριστό ο οποίος θυσιάστηκε για να περάσει η Διδασκαλία του στα πέρατα της οικουμένης.
  Εμείς όμως, κι εννοώ την ανθρωπότητα, αντί να ακολουθήσουμε τις εντολές του να γίνουμε καλύτεροι και να σωθούμε επιλέξαμε να καπηλεύτουμε το όνομά Του συνεχίζοντας να υποκύπτουμε στα πάθη μας, δηλαδή στον Σατανά.
  Σας λέω λοιπόν το εξής...
  Η ποιοτική εξήγηση του τρίτου νόμου της θερμοδυναμικής, δηλαδή της Εντροπίας μας λέει ότι όταν σε ένα υποσύστημα ενός οργανωμένου συστήματος προσπαθήσουμε να επιφέρουμε τάξη τότε ξεπερνώντας κάποιο όριο δημιουργείται αυτοδίκαια πολλαπλάσια αταξία με αποτέλεσμα το αρχικά οργανωμένο σύστημα να καταρρεύσει εκ τον έσω.
  Ο άνθρωπος κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα.
  Μέχρις ότου γίνει η βιομηχανική επανάσταση και επικρατήσει ο καπιταλισμός η ζημιά που επέφερε στο καλά οργανωμένο σύστημα της γης ήταν απειροελάχιστη καθώς τα μέσα που ο άνθρωπος είχε στην διάθεσή του ήταν πενιχρά, στην συνέχεια όμως τα πράγματα άλλαξαν άρδην με αποκορύφωμα την δημιουργία της ατομικής βόμβας και εν συνεχεία της βόμβας υδρογόνου.
  Αντις να επενδύσει στα αναρίθμητα οφέλη της πυρηνικής ενέργειας ο άνθρωπος φρόντισε να φτιάξει το τελειότερο όπλο για να εξολοθρεύσει το είδος του, αυτό έκανε κι αυτό κάνει, κλίνει τα αυτιά του στον Χριστό και διαλέγει τον δρόμο του διαβόλου μόνο που τώρα έχει στα χέρια του τόση δύναμη που μπορεί να διαλύσει τα πάντα πάνω σε αυτόν τον πλανήτη που τόσο έχει πληγώσει με αυτήν την αλόγιστη κατανάλωση των φυσικών πόρων που του υπαγορεύει ο καπιταλισμός και ο εγωισμός του. Είναι σαν να άφησες ένα παιδί να παίζει με σπίρτα σε έναν αχυρώνα, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μονάχα ένα.

  ReplyDelete
 12. Ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται ἀντιμέτωπος μὲ τὴν φθορὰ καὶ τὴν ματαίωση, καὶ αὐτὸ εἶναι ποὺ τὸν κάνει τέρας. Δὲν εἶναι ἡ ὁποιαδήποτε φύση του ἀλλὰ τὸ φθαρτὸ τῆς φύσης του ποὺ τὸν κάνει ἐπιθετικὸ καὶ ὑπολογιστικό. Μόνο λοιπὸν κάποιο μὴ φθαρτὸ στοιχεῖο στὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο καὶ ὄχι ἔξω ἀπὸ αὐτόν, οὔτε στὸν ἥρωα, οὔτε στὸν Θεὸ τὸν ἴδιο θὰ μποροῦσε νὰ λύσηι τὸ πρόβλημα.

  ReplyDelete
 13. Αυτό ακριβώς προσπάθησα να εξηγήσω Κωνσταντή, ο άνθρωπος δεν είναι ύλη αλλά κάτι πολύ περισσότερο. Για την ακρίβεια δεν υπάρχει ύλη και τούτο το φαινομενικά παράδοξο εκφράστηκε με την Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας το 1905.
  Το γνωρίζουμε ήδη από τους προσοκρατικούς.
  "Ύλη" στην πραγματικότητα είναι η καμπύλωση των τριών διαστάσεων, που αντιλαμβανωμασθε, προς την τέταρτη διάσταση που δεν αντιλαμβανόμασθε, δηλαδή τον χρόνο. Μόλις η καμπύλωση αυτή περάσει κάποιο κατώτατο όριο αρχίζουμε να αντιλαμβανόμασθε κάτι ως ύλη, όμοιος όταν ξεπεράσει κάποιο ανώτατο όριο χάνεται από τις αισθήσεις μας.
  Η θεωρία αυτή δεν έχει ακόμα διαψευσθεί, όσα πειράματα και αν έγιναν την έχουν επιβεβαιώσει.
  Την ψευδαίσθηση της ύλης, του χρόνου και όλων των υπολοίπων φαινομένων δημιουργούν ψευδώς οι ατελέστατες ανθρώπινες αισθήσεις.
  Θάνατος δεν υπάρχει στο σύμπαν μονάχα αλλαγή φάσης.
  Εμείς αντί να χτίσουμε τον πολιτισμό μας πάνω σε αυτές τις αρχές και τις αξίες που απορρέουν από αυτές οικοδομήσαμε ένα έκτρωμα που έχει σαν Θεό του την ύλη, δηλαδή κάτι που δεν υπάρχει, και την ατομικότητα κάτι το οποίο επίσης δεν υπάρχει.
  Ακόμη και σήμερα, 112 έτη μετά που γνωρίσαμε και επιστημονικά αυτήν την αλήθεια, πολλοί επιστήμονες όργανα του συστήματος αποκαλούν τα παραπάνω μετα-φυσική.
  Η ανθρωπότητα είναι καταδικασμένη σε αφανισμό διότι γεννήθηκε κατ' εικόνα χωρίς να φτάσει ποτέ στο κατ' ομοίωση.

  ReplyDelete
 14. ... αὐτὸ τὸ στοιχεῖο λέγεται νομίζω ἁλήθεια (μή-λήθη). Εἶναι μιὰ ἑσωτερικὴ ἁπαίτηση τοῦ ἀνθρώπου ἁνεξαρτήτως κοινωνικῆς τάξεως.

  ReplyDelete
 15. Yγ2 Διαφωνῶ στὶς πιθανὲς προεκτάσεις ἑνὸς πράγματος ποὺ ἔγραψε ὁ μικρὸς στρατιώτης παραπάνω. Τὂ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀλήθεια εἶναι ΚΑΙ ἐξωλεκτικὴ εἶναι δικαιολογία γιὰ τὴν ἄρχουσα τάξη νὰ κατέχει τὸ μονοπώλιο τῆς γραφῆς.

  ReplyDelete
 16. Υγ3. Τὸ ἴδιο ἔχω νὰ πῶι γιὰ αὐτὰ ποὺ λέει ὁ κος Ἀρκολέων παραπάνω. Πολλοὶ νομίζουν ὅτι γιὰ νὰ βροῦμε τὸν Θεὸ πρέπει νὰ βροῦμε μιὰν ἄλλη διάσταση. Συμφωνῶ σὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ λέει, μὲ μιὰ μόνο διαφορά. Τὸ νὰ βρεθῆι ἠ ἄλλη διάσταση δὲν εἶναι δουλειὰ τῆς κοινωνίας. Ἵσα ἴσα ἡ ὕλη εἶναι ἡ ΕΙΚΟΝΑ (προσοχή) τῆς κοινωνίας. Ἁλλὰ ὅλες οἱ εἰκονές ἔχουν μιὰ ἰδιότητα, δὲν σβήνουν. Ἅρα τὸ κατθομοίωσιν τοῦ ΘΕΟΥ περνάει ἀπὸ τὴν μή-μίμηση τοῦ Θεοῦ Δημιουργοῦ.

  ReplyDelete