Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jan 14, 2017

337 – Μὲ Τράμπ, τὸ 2017, ξεκινᾷ ὁ ἑλληνικὸς ΚΑ’ αἰών

Ὁ Τρὰμπ εὐλογεῖται ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ ὈρθόδοξηἘκκλησία


Συνέντευξη τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, 14 Ἰανουαρίου 2017

337 – Μὲ Τράμπ, τὸ 2017, ξεκινᾷ ὁ ἑλληνικὸς ΚΑ’ αἰών

Ὁ ΙΘ΄ αἰὼν ξεκίνησε τὸ 1815 μετὰ τὴν τελικὴ πτώση τοῦ Ναπολέοντος. Ὁ Κ΄ αἰὼν ξεκίνησε τὸ 1914 μὲ τὴν ἔκρηξη τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου καὶ ὁ ΚΑ΄ αἰὼν ξεκίνησε τὸ 2017 μὲ τὴν ἄνοδο στὴν ἐξουσία, ὡς πλανητάρχη τοῦ Τράμπ.

Τὸ 1821 ἀπεσχίσθη ὁ ἑλληνισμὸς ἀπὸ τὴν Αὐτοκρατορία τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἔγινε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία του ἁπλῆ ἀποικία, διότι ποτέ, μὰ ποτὲ προηγουμένως, οὔτε κατόπιν τῆς κατακτήσεως ἀπὸ τὴν Ῥώμη, οὔτε κατόπιν τῆς ἐπιβολῆς τοῦ χριστιανισμοῦ ποὺ ἀνεκήρυξε τοὺς Ἕλληνες εἰδωλολάτρες, οὔτε σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, ὅταν ὁ ὅρος ῥωμαῖος εἶχε ἀντικαταστήσει τὴν ὀνομασία ἕλλην, οὔτε σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ὅταν ὁ ὅρος ῥωμηὸς ἐφαίνετο νὰ ἀποκόπτῃ τὸν ἑλληνισμὸ ἀπὸ τὸν Ὅμηρο, ὁ ἑλληνισμὸς εἶχε κατρακυλήσει στὴν θέση τριτοκοσμικῆς ἀποικίας.

Τὸ 1922 ἀπεσχίσθη ὁ ἑλληνισμὸς ἀπὸ τὴν καρδιά του, τὴν Ἀνατολία καὶ κατέληξε μετὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σὲ κλωτσοσκούφι τῆς Εὐρώπης, διοικούμενο ἀπ’εὐθείας ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες μέσῳ ἑνὸς ἀφρικανικοῦ τύπου ἐπάρχου ποὺ ἑδρεύει καὶ σήμερα ἀκόμη στὴν πορνικὴ σουσοῦ τοῦ Κολωνακίου, κατὰ Δημήτρη Ψαθᾶ, τοῦ Ποντίου (1907-1979). Ὁ σημερινὸς ἔπαρχος ὀνομάζεται, ἐὰν ἐνθυμοῦμαι καλῶς, κάποιος Παυλόπουλος Προκόπιος.

Τὸ 1962, ἔτος ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἤρχισε νὰ ἰσχύῃ ἡ ἀποικιακὴ σύνδεση τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν Κοινὴ Ἀγορά, πολὺ πρὶν καταλήξουμε στὸν μπιμπικάνθρωπο Σημίτη, ὁ Νῖκος Κιτσίκης (1887-1978), ἔγραφε τὰ ἑξῆς: «Ὑπὸ τὴν πίεσιν τῆς ἐξεγέρσεως τῶν ὑποαναπτύκτων τέως ἀποικιακῶν λαῶν, ἡ Δυτικὴ Εὐρώπη συνεσπειρώθη εἰς οἰκονομικὸν καὶ πολιτικὸν σύνολον. Τὰ κράτη της τὸ ἕν μετὰ τὸ ἄλλο ἔχασαν τὰς ἀποικίας των. Τὸ οἰκοδόμημα τῆς ἀποικιοκρατίας κατέρρευσε καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀνεζήτησαν, μὲ τὴν ἕνωσιν, διεύρυνσιν τοῦ οἰκονομικοῦ χώρου μέσα εἰς τὴν Εὐρώπην, ὑπὸ τὴν μορφὴν τῆς συνδέσεως ὑποαναπτύκτων γεωργικῶν χωρῶν μὲ τὴν Κοινὴν Ἀγοράν, ὡς ἀντιστάσθμισμα τῶν ὑπερποντίων ἀπολεσθεισῶν ἀποικιῶν. Πρώτη ἐκ τῶν τελευταίων ἀποικιῶν ἀποκτηθεῖσα διὰ τῆς συνδέσεως, ὑπῆρξεν ἡ Ἑλλάς»

Πῶς ἔγινε ὁ ὑπέρλαμπρος πολιτισμὸς τοῦ ἑλληνισμοῦ νὰ κτυπηθῇ μανιωδῶς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τοῦ χρεωστοῦν τὴν πνευματική τους ὕπαρξη; Τὴν ἀπάντηση ἔδωσε ὁ Νίτσε, γράφοντας στὸ βιβλίο του, Ἡ Γέννηση τῆς Τραγωδίας (1872), «ἀποδεδειγμένα σὲ κάθε περίοδο τῆς ἐξελίξεώς του ὁ δυτικοευρωπαϊκὸς πολιτισμὸς προσεπάθησε νὰ ἀπελευθερώσῃ τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες...μία ὀργὴ ποτισμένη μὲ μῖσος ξεσπᾷ ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων, ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ μικροῦ καὶ ἀλαζονικοῦ ἔθνους, ποὺ εἶχε τὸ νεῦρο νὰ ὀνομάσῃ βαρβαρικὰ ὅτι δὲν εἶχε δημιουργηθῆ στὸ ἔδαφός του».

Τέτοιος ἦτο ὁ Γκομπινώ (1816-1882), ποὺ ὑπηρέτησε ὡς διπλωμάτης στὴν Ἑλλάδα καὶ ὁ ὁποῖος  εἶχε αὐτὴν τὴν ὑπέρμετρη ἀγάπη γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ ποὺ ἐκφράζουν σήμερα μερικοὶ Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ὑποφέρουν διαπιστώνοντας τὴν κατάντια τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου, ἀγάπη ποὺ μετεσχιματίζετο σὲ μῖσος, ἐνῷ  τὰ πλέον εὐτυχισμένα χρόνια τῆς ζωῆς του τὰ εἶχε περάσει στὴν Ἀθήνα, παρέα μὲ τὶς ἀδελφὲς τῆς οἰκογενείας Δραγούμη.

Τὸ 1998, στὴν αὐγὴ τοῦ παρόντος αἰῶνος ἔγραψα στὸ περιοδικό μου Ἐνδιάμεση Περιοχή (Φθινοπώρου 1998, τεῦχος 9): «Ὁ ΚΑ΄αἰὼν θὰ εἶναι ἑλληνικὸς ἤ δὲν θὰ ὑπάρξῃ». Καὶ ἰδού, ἔρχεται σήμερα ὁ Τράμπ, τῆς βαρβαρικῆς Δύσεως, καὶ συμμαχεῖ μὲ τὴν ἑλληνικὴ Ἐνδιάμεση Περιοχή, μέσῳ τῆς ῥωσικῆς Ὀρθοδοξίας, γιὰ νὰ ἀναγείρῃ τεῖχος κατὰ τῆς κινεζικῆς πλημμυρίδος, τοῦ μόνου πολιτισμοῦ ποὺ δύναται νὰ ἀνταγωνισθῇ τὸν ἑλληνικὸ καὶ ποὺ σίγουρα θὰ εἶχε ἐπιβληθῆ ἐπὶ ὁλοκλήρου τοῦ πλανήτου μέσῳ τῶν ἀπάτριδων τραπεζῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταστρέψῃ ὁλοσχερῶς τὸν ἀντίπαλο ἑλληνισμὸ μὲ τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἐπικράτηση τοῦ σινισμοῦ.

Διότι ὁ Τράμπ εἶναι ἐκπρόσωπος τῶν δυτικῶν ἐργολάβων, συνεχιστῶν τῶν κτιστῶν τῶν γοτθικῶν καθεδρικῶν ναῶν τοῦ Μεσαίωνος, ποὺ ἐπέδραμον ὡς φράγκοι σταυροφόροι κατὰ τοῦ Βυζαντίου μὲ ἀπέραντη ζηλοτυπία κατὰ τῶν ἀνωτέρων τους Ἑλλήνων, ποὺ ἐνώπιον τῆς πρὸς δυσμᾶς ἐλεύσεως τοῦ Ἰσλάμ, ὑπεχρεώθησαν νὰ ἀντιγράψουν, μέσῳ τῆς ἰταλικῆς Ἀναγεννήσεως, ἔστω καὶ ἄγαρμπα, τὴν ἑλληνικὴ θεόπνευστη δημιουργικὴ πνοή, καὶ νὰ θωρακίσουν τὴν βαρβαρικὴ Δύση μὲ ἑλληνικὸ πασπάλισμα, κατὰ τῆς ἰσλαμικῆς καταιγίδος.

Καὶ σήμερα, ἐνώπιον τῆς προβλεπομένης συμμαχίας τοῦ κινεζικοῦ γίγαντος μὲ τὸν ἰσλαμικὸ φανατισμό, κατὰ τῆς ἀμερικανορωσικῆς σταυροφορίας μὲ συμμάχους τοὺς φράγκους ντεγκωλλικοὺς τῆς Μαρὶν Λὲ Πὲν καὶ τοὺς πολιτισμένους Πέρσες, ἐτοιμάζεται ἡ μάχη τῶν μαχῶν ποὺ θὰ καταλήξῃ στὸ τέλος τοῦ πλανητικοῦ πολέμου μίας γενεᾶς, ἡ ὁποία εἶχε ξεκινήσει τὸ 1999 μὲ τὸν διαμελισμὸ τῆς Γιουγκοσλαυΐας, στὴν συμπαντικὴ ἑκατόμβη, ἀπὸ τὰ ἐρείπια τῆς ὁποίας θὰ ξανακτισθῇ ὁ κόσμος μὲ βάση τὸν ἑλληνισμὸ καὶ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. Ἀκόμα καὶ ὁ ἡττημένος σινισμὸς θὰ ὑποχρεωθῇ νὰ προσκυνήσῃ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ ποὺ θὰ τοῦ ἐπιβάλῃ ἡ βαρβαρικὴ Δύση. Διότι ἄλλη μοναδικὴ λύση θὰ εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ στὴν λιθίνη ἐποχή.

 Μὲ τὰ μιάσματα ποὺ θὰ ἀφήσῃ, ἐν μέσῳ  τῶν ἀναθυμιάσεων τῶν πυρηνικῶν μαχῶν ὁ πλανητικὸς πόλεμος, θὰ κείτωνται καὶ οἱ γραικύλοι, οἱ πυγμαῖοι αὐτοὶ ποὺ εἶχαν τολμήσει νὰ ἐπικαλεσθοῦν ὡς προγόνους των τοὺς θεοὺς τοῦ Ὀλύμπου καὶ εἶχαν συλήσει τὰ ἅγια χώματα τῆς Ἑλλάδος.

Στὴν τελικὴ ἐπικράτηση τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἐπὶ τοῦ σινισμοῦ καθοριστικὸ ῥόλο παίζει ἡ ἐδαφικὴ μηδαμινότης τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπὸ καταβολῆς Ὁμήρου. Ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι ἕνα τεράστιος ἐγκέφαλος μέσα σὲ ἕνα πολὺ μικρὸ σῶμα ἐνῷ δύναται μὲν ὁ σινισμὸς νὰ εἶναι ἐγκέφαλος ἀντιστοίχων διαστάσεων ἀλλὰ ἐγκλωβισμένος σὲ τεράστιο ἐδαφικὸ σῶμα ποὺ χρειάζεται μεγάλη ὑλικὴ ἰσχὺ γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ. Ἀποτέλεσμα, ὁ ἑλληνισμὸς πετᾷ στὸ διάστημα ὡς λεπτοσώματος ἄγγελος ἐνῷ ὁ σινισμός, ὡς δεινόσαυρος, γιὰ νὰ ἀπογειωθῇ χρειάζεται τεραστία ὑλικὴ τροφή.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 15 Ἰανουαρίου 2017

Ὕποσημειώσεις:

1) Ἡ παγκοσμιοποίηση εἶναι ἀναπόφευκτη καὶ ἀντικαθιστᾷ τὴν ῥωμαίϊκη καὶκινεζικὴ ἔννοια τῆς οἰκουμενικῆς αὐτοκρατορίας τοῦ παρελθόντος.Τὴν παγκοσμιοποίηση προσεπάθησαν νὰ πραγματοποιήσουν οἱ διεθνιστὲς τοῦ κομμουνισμοῦ ὥς καὶ τοῦ καπιταλισμοῦ.Ὁ ἐθνικισμὸς εἶναι μία μεταβατικὴ θέση ἐξασφαλίσεως τῆς διαφορετικότητος ποὺ μία ἀλόγιστη παγκοσμιοποίηση θὰ ἠδύνατο νὰ ἐπιφέρῃ καταστρέφοντας τὸν πλοῦτο τῶν διαφορετικῶν κουλτουρῶν.Ἀλλὰ ἕνας ἑνοποιημένος πλανήτης ἀπὸ τὴν παγκοσμιοποίηση χρειάζεται ἕναν παγκόσμιο πολιτισμὸ καὶ μία παγκοσμία πολιτισμικὴ γλῶσσα. Αὐτὸ προσφέρουν μόνον ὁ ἑλληνοκεντρισμὸς καὶ ὁ κινεζοκεντρισμός. Μία νίκη τῶν τραμπικῶν ΗΠΑ ἐπὶ τῆς Κίνας ὑποχρεωτικὰ θὰ ἀναδείξη τὸν ἑλληνοκεντρισμό (θεωρία Κιτσίκη), πέραν τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνικισμοῦ.Δημήτρης Κιτσίκης

2) Ἡ Νούλαντ εἶναι ὄργανο τῆς CIA τῶν τραπεζῶν τῆς ἀντιρωσικῆς παρατάξεως τῶν Ὀμπάμα-Κλίντον ποὺ ἔπαιξε τὸν γνωστὸ ῥόλο στὴν Οὐκρανία. Θὰ παραμερισθῇ μὲ τὴν ἐξ ὁλοκλήρου νέα τραμπικὴ φιλορωσικὴ CIA τῶν ἐργολάβων. Ἀλλὰ καὶ οἱ δύο παρατάξεις εἶναι φιλοϊσραηλινές, καὶ μάλιστα αὐτὴν τοῦ Τρὰμπ περισσότερο καὶ ἀπὸ τὴν παράταξη τοῦ Ὀμπάμα.Δημήτρης Κιτσίκης

3) Διευκρίνιση: Ὁ ὅρος ἑλληνοκεντρισμὸς χρησιμοποιεῖται γενικὰ, ὡς ἁπλῆ προσήλωση πρὸς τὶς ἑλληνικὲς ἀξίες καὶ συγχέεται συχνὰ μὲ τὸν ἐθνικισμό. Ἄν καὶ ἀναγνωρίζω τὴν ἀναγκαιότητα τοῦ ἐθνικισμοῦ ὡς ἰδεολογικὸ ὅπλο μίας χώρας στὸν ἀγῶνα της γιὰ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὸν ἰμπεριαλισμὸ τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, ἡ κιτσικικὴ ἔννοια τοῦ ἑλληνοκεντρισμοῦ δὲν εἶναι ἔννοια παράλληλη μὲ αὐτὴν τοῦ ἐθνικισμοῦ, ἀλλὰ ἀντίθετη.
Ὁ ἑλληνικὸς ἐθνικισμός, ἀκόμη καὶ ἐὰν εἶναι σωβινιστικός, συρρικνώνει τὸν ἑλληνισμὸ στὸ ἐπίπεδο τῶν ἑκατοντάδων ἄλλων ἐθνικισμῶν τοῦ πλανήτου καὶ τὸν περιορίζει ἐδαφικά, ὅσο ἐκτεταμένη καὶ νὰ θέλουμε τὴν Μεγάλη Ἑλλάδα. Ἀντιθέτως ὁ ἑλληνοκεντρισμός μου πρεσβεύει ὅτι σύμπαν ἴσον ἑλληνισμός καὶ συνεπῶς εἶναι χωρὶς σύνορα καὶ εἶναι μοναδικός.Εἶναι ἡ ἀπαραίτητη ἀξία γιὰ ὅλον τὸν πλανήτη καὶ τὸ σύμπαν. Δημήτρης Κιτσίκης

4) Ὁ πρόεδρος Μάο ἔλεγε  πὼς ἕνας πυρηνικὸς πόλεμος θὰ κατέστρεφε τὸν πλανήτη ἦταν παραπληροφόρηση καὶ ἐδήλωνε πὼς ἦταν ἔτοιμος νὰ ἀντιμετωπίσῃ ἕναν γενικευμένο πυρηνικὸ πόλεμο ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἡ Κίνα θὰ ἐπεβίωνε, μὲ τεράστιες βεβαίως ἀπώλειες, ἴσως τοῦ ἡμίσεως, ἀκόμη καὶ τῶν δύο τρίτων τοῦ πληθυσμοῦ της. Καὶ στὸ παρελθόν ὅμως, ἔλεγε, τέτοιες ἑκατόμβες μὲ ἄλλα συμβατικὰ ὅπλα ἦσαν γεγονός. Ἐγὼ εἶχα συμφωνήσει μαζί του καὶ σήμερα ἀκόμη συμφωνῶ. Δημήτρης Κιτσίκης

181 comments:

 1. Επιτέλους Καθηγητά καιρό περίμενα μία ιδική σας ανάλυση γεωπολιτικού και φιλοσοφικού τύπου!

  ReplyDelete
 2. Γελοιογραφῶ μετὰ σεβασμοῦ. Ὁ ὑδροκέφαλος Μεγαλέξανδρος στὴ μάχη του μὲ τὸν κινέζο Χοντρομπαλὰ ἔχει γιὰ βοηθό του τὸν Καραγκιόζη τῶν Δασῶν.

  ReplyDelete
 3. Υγ, θἄθελα νὰ προσθέσω κάτι γιὰ τὴν Γέννηση τῆς Τραγῳδίας ποὺ ἀνεφέρθη στὴν ἀνάρτηση. Αὐτὸ τὸ βιβλίο πρέπει νὰ τὸ ξαναδιαβάσω, τοὐλάχιστον ἐν μέρει, ἀλλὰ ἀποτελεῖ ἕνα συμπίλημα τῆς δυτικῆς πανεπιστημιακῆς σκέψης ὅπως θὰ τὴν παρουσίαζε γιὰ δική του ἕνας μορφωμένος νέος στὴν τότε ἠλικία τοῦ Νῖτσε, ἴσως λίγο μικρότερος γιὰ ἑλληνικά δεδομένα. Μέχρι πρὶν δέκα χρόνια ὑπῆρχε ακόμα δίψα γιὰ μόρφωση στὴν Ἑλλάδα. Τὸ βιβλίο αὐτὸ ὅμως θέλει πάρα πολλὴ προσοχή. Ὁ Νῖτσε δὲν εἶχε ἐπισκεφτῇ τὴν Ἑλλάδα καὶ δὲν μποροῦσε νὰ ἀποφύγῃ τὸν νεοκλασσικισμό τῆς σκέψης, καθῶς καὶ μιὰ σειρὰ κοινοτοπιῶν ποὺ ἔχουν ἀποδειχτῇ λάθος. Ἡ ταὔτιση ἀρχαίας Ἑλλάδας καὶ Δύσεως (πόσῳ μᾶλλον δε Γερμανίας καὶ Ἑλλάδος, Ῥώμης καὶ Γαλλίας) εἶναι ἐπηρεασμένη ἀπὸ τὶς πανεπιστημιακές φιλοδοξίες τοῦ Νῖτσε, ὅπως ὁμολογεῖ καὶ ὁ ἴδιος ἀργότερα ἐμμέσως πλὴν σαφῶς στὸν πρόλογό του τῆς μετγενεστέρας ἐκδόσεως.

  Κατὰ τὴ γνώμη μου γιὰ μᾶς ὁ ἑλληνισμός περνάει ἀπὸ τὸ Βυζάντιο, ποὺ εἶναι ὁ δικός μας καθεδρικός. Θὰ ἀνακαλύψουμε πιστεύω ὅτι τὸ Βυζάντιο μᾶς δένει μὲ τὴν Κίνα.

  ReplyDelete
 4. ΥΓ2. Ἑὰν κανεὶς εἶναι προσεκτικός, καὶ προφυλάξῃ τὴν δειλή του ἀρχαιογνωσία ἀπὸ τὰ ἀνιστόρητα πράγματα που γράφει ὁ Νῖτσε μἐς στο βιβλίο του αὐτό, τὸ πρῶτο του, καθως καὶ τὴν πανεπιστημιακή γλίτσα καὶ τὸν αἰσθητισμό τοῦ καιροῦ του, θὰ δῇ ὅτι ὡστόσο φέρνει στὸ προσκήνιο αὐτὸ ποὺ μᾶς διαχωρίζει ἀπὸ τοὺς ἄλλους λαούς. Τὴν ἄρνηση τῆς μίμησης σὰν λατρεία τῆς εἰκόνας - ποὺ ο Νῖτσε τὴν ἐκφράζει μὲ τὸν υπότιτλο τοῦ βιβλίο του - ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς μουσικῆς. Συγγνώμη γιὰ τὴ παρέκβαση, ἀλλὰ νομίζω ὅτι δὲν εἶναι ἐκτός θέματος, ἄν τὸ θέμα τῆς ἀναρτήσεως εἶναι ἡ διαχρονικότης τοῦ χριστιανικοῦ πνεύματος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Νίτσε έχει δεχθεί επίθεση κυρίως από θρήσκους.Το βιβλίο είναι εκπληκτικό όπως εξίσου τρομερό (στα περισσότερα σημεία) είναι και ο "Αντίχριστος". Δεν μπορούμε να απαιτούμε από ένα τόσο μεγάλο πνεύμα να είναι βυζαντινολάτρης. Όπως αναφέρεται Κ.Κωνσταντή ότι επηρεάστηκε από το περιβάλλον της Γερμανίας, έτσι μπορούμε να πούμε και για τους εγχώριους Έλληνες που στηρίζουν το Βυζάντιο.
   Ο Νίτσε ήταν ένα μεγάλο και ελεύθερο πνεύμα.Μάλιστα θεωρείται και από τους πρόδρομους του αναρχοκαπιταλισμού, αφού θεωρούσε πως το κράτος εφευρέθηκε για τους περιττούς, και είναι ένα απαίσιο τέρας. Αυτά τα γράφει στον Ζαρατούστρα και υπάρχει και απόσπασμα σε ανάγνωση Ρένου Αποστολίδη.
   https://www.youtube.com/watch?v=6Mhzo_LOrd4
   Φυσικά ως σοβαρός φιλόσοφος, ήταν κατά του Μαρξισμού. Ήδη στον Ζαρατούστρα στρέφεται κατά του Μαρξ που τον αποκαλεί "κόκινο δικαστή" και αναφέρει πόσο λαοπλάνος είναι.

   Delete
  2. Ο Νίτσε τρελάθηκε, όπως και άλλοι Ρομαντικοί έπαιξε με τον Σατανισμό και...φυσικά έχασε.

   Ρομαντικοί υπάρχουν με δύο ειδών αντιδράσεις:

   είτε Εωσφορικοί σαν τον Βύρωνα και τον Νίτσε,

   είτε άκρως Χριστιανικοί σαν τον Μήλλερ και τον Ρουσσώ.

   Delete
  3. Πάντως ο μη-κρατικός Ιδεαλισμός αποτελεί και συνάμα προϋποθέτει ένα υψηλό επίπεδο πολιτισμού και ανθρωπίνης νοήσεως.

   Για αυτό ακριβώς είναι άκρως...ουτοπιστικός. Παραδόξως εάν είχε νικήσει το Τρίτο Ράιχ και εάν είχε όντως τα μέγιστα εφαρμόσει την Φυσική του Επιλογή μέσω Ευγονικής τότε θα ηδύνατο στην τελική λογικά να υπάρξει ένα είδος φυλετικού αναρχισμού.

   Αλλά επειδή οι κατώτεροι θα υπάρχουν πάντα ειδάλλως σπα η αλυσίδα, ο αναρχισμος παραμένει μία ουτοπία.

   Delete
  4. Για αυτό και ο Χριστιανισμός ως θρησκεία λόγω των...κατωτέρων τους οποίους πολύ εξυπνα εχρησιμοποίησε πολιτικά ο Άγιος Κύριλλος στην Αλεξάνδρεια, θεμελιώνει Αρχή και συνεπώς κράτος.

   Αλλά να σου δίδει διέξοδο!

   Να γίνεις μοναχός.

   Delete
  5. Και βασικά διαφωνώ με την άποψη ότι ντε και καλά γίνεσαι..."ελεύθερος" όταν δεν έχεις δηλαδή καμμία...υποχρέωση κατά Ρένο Αποστολίδη.

   Ένας Στρατιώτης μέσω Πίστεως, Τιμής και Πειθαρχίας νιώθε 100 φορές πιο ελεύθερος από ότι νιώθει ένας αναρχικός που ναι μεν θελει "ελευθερία" αλλά δίχως νόημα. Διότι αργά ή γρήγορα καταλαβαίνεις ότι "ελεύθερος:(κατά τους αναρχικούς) δεν δύνασαι να είσαι όντας...θνητός έστω και βιολογικά μόνον θνητός. Συνεπώς η ελευθερία δίχως νόημα ή χειρότερα η ελευθερία χάριν του...αναπόφευκτου θανάτου γεννά την υπαρξιακή κρίση που οδηγεί στην πλήρη νιχιλιστική Άβυσσο της ανυπαρξίας, όντας εν τέλει σκλαβιά και όχι ελευθερία όπως είχε αρχικό του σκοπό ο αναρχικός. Δηλαδή μόνος του σκλαβώνεται.

   Τελικά ίσως η Διαλεκτική να είναι όντως θεϊκή κύριε Κιτσίκη. Διότι η απόλυτη ελευθερία κρθβεται μέσα στην απόλυτη ύποταγή και πειθαρχία. Ως νεανίας εύχομαι καθημερινά να ήμουν στρατιώτης να υπηρετούσα το Καθήκον μου. Η αγαλλίαση θα ήταν τότε μεγίστη. Και δεν εννοώ μονάχα στρατιώτης οπλικού τύπου(π.χ. σαμουράι ή κοινός οπλίτης υπό του Στρατηγού) αλλά Ιδεατού για την Ιδέα και το Όραμα δηλαδή. Ο μοναχισμός αυτό ακριβώς είναι με τον Θεό να παίρνει τον ρόλο του Στρατηγού ή του...Αρχηγού.

   Να γιατί η Νεολαία θέλει Μιχαλολιάκο...

   Delete
  6. Για να ελευθερωθεί, απλούστατα.

   Delete
  7. Εδώ τα λέγει άριστα ο Ρένος! Μπράβο του!

   Αλλά δυστυχώς μόρφωσις δεν υφίσταται για τον κατώτερο μονάχα...όπλο! Όπλο στον κόρφο του διότι μόνον με απειλή και ξύλο καταλαβαίνει.

   https://www.youtube.com/watch?v=kVoxF0kZ9Zg

   Delete
 5. Ό,τι λέτε γεωπολιτικά καιμπολιτικά γίνεαι Καθηγητά!

  http://www.pronews.gr/portal/20170115/economy/diethnis-oikonomia/55/mia-zoni-enas-dromos-programma-mamoyth-ypsoys-3-tris-dolarion

  Σινο-Αραβικός...Άξων λογικά.

  ReplyDelete
 6. Κύριε καθηγητά μπορείτε να μου εξηγείσεται τι εννοείτε όταν μιλάτε για κτίσιμο του κόσμου με βάση τον ελληνισμό και την έλλινικη γλώσσα;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἡ παγκοσμιοποίηση εἶναι ἀναπόφευκτη καὶ ἀντικαθιστᾷ τὴν ῥωμαιοκινεζικὴ ἔννοια τῆς οἰκουμενικῆς αὐτοκρατορίας τοῦ παρελθόντος.Τὴν παγκοσμιοποίηση προσεπάθησαν νὰ πραγματοποιήσουν οἱ διεθνιστὲς τοῦ κομμουνισμοῦ ὥς καὶ τοῦ καπιταλισμοῦ.Ὁ ἐθνικισμὸς εἶναι μία μεταβατικὴ θέση ἐξασφαλίσεως τῆς διαφορετικότητος ποὺ μία ἀλόγιστη παγκοσμιοποίηση θὰ ἠδύνατο νὰ ἐπιφέρῃ καταστρέφοντας τὸν πλοῦτο τῶν διαφορετικῶν κουλτούρων.Ἀλλὰ ἕνας ἑνοποιημένος πλανήτης ἀπὸ τὴν παγκοσμιοποίηση χρειάζεται ἕναν παγκόσμιο πολιτισμὸ καὶ μία παγκοσμία πολιτισμικὴ γλῶσσα. Αὐτὸ προσφέρουν μόνον ὁ ἑλληνοκεντρισμὸς καὶ ὁ κινεζοκεντρισμός. Μία νίκη τῶν τραμπικῶν ΗΠΑ ἐπὶ τῆς Κίνας ὑποχρεωτικὰ θὰ ἀναδείξη τὸν ἑλληνοκεντρισμό, πέραν τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνικισμοῦ (θεωρία Κιτσίκη).Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. διόρθωση: κουλτουρῶν (ὄχι κουλτούρων). Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 7. Εκπληκτικό άρθρο.Σχολιάζω τα εξής.
  Πιστεύω ο αιώνας αυτός αρχίζει με την πτώση των Δίδυμων πύργων στην Αμερική. Ο Τράμπ είναι ένα αποτέλεσμα αυτού του συμβάν. Ίσως μάλιστα να αρχίζει και με την πτώση της ΕΣΣΔ διότι καταστράφηκε η ισορροπία δυνάμεων.
  Όσον αφορά την δύναμη της Κωνσταντινουπόλεως πιστεύω από την εποχή του Μχαήλ Ζ’ Δούκα (1067-1078) και μετά ήταν ένα παρακμιακό κράτος και δεν είχε δύναμη μπροστά στα νέα δεδομένα. Αυτό φάνηκε στην σταθερή πτώση της.
  Το 1821 χάρην στο εκπληκτικο έργο των πλουσίων και της Μασονίας, η Ελλάδα προσπάθησε να ελευθερωθεί όμως δεν τα κατάφερε. Η κίνηση ήταν ολόσωστη και αυτό που θέλαν οι Έλληνες, όπως έλεγε και ο Μαυροκορδάτος, είναι να αναλάβουν ξανά την αυτοκρατορία.
  Η Μικρασιατική εκστρατεία ήταν από τις πιο ενάρετες πράξεις της Ελληνικής Ιστορίας, δεν χρειάζεται να αναλύσουμε γιατί δεν πέτυχε. Όποιος διαφωνεί είναι σαν να στρέφεται κατά του Αγησιλάου της Σπάρτης.Αρκεί να τονιστεί πως οι μπολστεβίκοι-φανατικοί ανθέλληνες-βοήθησαν τον Κεμάλ.

  Το νόημα του άρθρου είναι βαθύτερο-η μοναδική επιλογή της Ρωσίας είναι η ταύτιση με την Αμερική, αλλιώς θα την καταπιεί η Κίνα. Συνεπώς ο Μπρεζίνσκι επιβεβαιώθηκε. Ούτως ή΄αλλως, αν και καθυστερημένη χώρα, η Ρωσία είχε προσπαθήσει να εκπολιτιστεί από τον Μεγάλο Πέτρο σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα.Είναι ένα κουτσό παιδί της Δύσεως.
  Συνεπώς Αμερική-Καναδάς-Αυστραλία και Ρωσία έχουν ελπίδες επιβιώσεως. Η Ευρώπη της Γερμανίας όμως είναι ένα πτώμα.
  Βλέπω μουσουλμανοποίηση των γερμανικών πρωτεκτοράτων στην Ευρώπη και της ίδιας της Γερμανίας, όπου αυτό θα σημαίνει πόλεμος με τα Αμερικανικά στην Ευρώπη, όπως η Αγγλία και αύριο μεθαύριο η Γαλλία.
  Από την μία επιτέλους θα πεθάνει η Γερμανία, από την άλλη η Ευρώπη αναγκαστικά λόγω της παρακμής της, θα μετατραπεί στην αρένα της συγκρούσεως.

  ReplyDelete
 8. Καλημερα κ.Κιτσικη.Στις προσφατες συνομιλιες της Ζυρριχης,η Βικτωρια Νουλαντ,"πιεζε" για λυση,η οποια,μονον την Ελληνικη πλευρα δεν θα ωφελουσε.Ειναι δυνατον,μια εβραια,να νοιαζεται,για το καλο των Ελληνων;Το γραφω αυτο,διοτι,συχνα πυκνα,αναφαιρεσαι στην Ελληνοισραηλινη συνεργασια.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἡ Νούλαντ εἶναι ὄργανο τῆς CIA τῶν τραπεζῶν τῆς ἀντιρωσικῆς παρατάξεως τῶν Ὀμπάμα-Κλίντον ποὺ ἔπαιξε τὸν γνωστὸ ῥόλο στὴν Οὐκρανία. Θὰ παραμερισθῇ μὲ τὴν ἐξ ὁλοκλήρου νέα τραμπικὴ φιλορωσικὴ CIA τῶν ἐργολάβων. Ἀλλὰ καὶ οἱ δύο παρατάξεις εἶναι φιλοϊσραηλινές, καὶ μάλιστα αὐτὴν τοῦ Τρὰμπ περισσότερο καὶ ἀπὸ τὴν παράταξη τοῦ Ὀμπάμα.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Είσθε υπέρ του σχεδίου που προωθούν για την Κύπρο Καθηγητά;

   Προειδοποιώ ότι είναι άκρως...προδοτικό και κατά των συμφερόντων υμών ως Ελληνισμού.

   Delete
 9. Διαβάζοντας κανείς την Σοφία Σολομώντος από την Παλαιά Διαθήκη πολύ γρήγορα διαπιστώνει ιδίως δε στο δεύτερο κεφάλαιο ότι ό,τι ακριβώς βλάσφημο αναφέρεται μέσα ταιριάζει πλήρως και απολύτως με την σημερινή φιλελεύθερη νοοτροπία του Διαφωτισμού που είναι υλική, μηδενιστική, ανήθικη, ασεβής και φυσικά νιχιλιστική:

  http://users.sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh/Sofia_Solomwntos/Sofia_Solomwntos_kef.1-9.htm#kef.2

  Ρίξτε μία ματιά!

  ReplyDelete
 10. Κύριε Κιτσίκη πως είσθε βέβαιος ότι θα υπάρξει συνέχεια μετά τον πλανητικό πυρηνικό πόλεμο; Γνωρίζω ότι η ισχύς των πυρηνικών κεφαλών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή των πλανήτη φθάνουν να τον καταστρέψουν εκατοντάδες φορές. Ο πυρηνικός χειμώνας που θα επικρατήσει στον πλανήτη εν συνεχεία δύναται να εξαλείψει κάθε μορφής ζωή επ αυτού καθώς δεν θα είναι δυνατή η φωτοσύνθεση. Δεν αναφέρομαι καν στην ραδιενέργεια της οποίας τις επιπτώσεις γνωρίζουν και οι πέτρες ακόμη. Σας γνωρίζω ότι το ωστικό κύμα της Tsar bomba (1960) έκανε τρείς φορές το γύρο του πλανήτη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνῶ καὶ συμμερίζομαι τὶς ἀνησυχίες σου. Ἀλλὰ ὁ φόβος ἀφοπλίζει. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. ΛογοθετόπουλοςJanuary 15, 2017 at 8:01 AM

   Λέει ο Αρκολέων
   "Γνωρίζω ότι η ισχύς των πυρηνικών κεφαλών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή των πλανήτη φθάνουν να τον καταστρέψουν εκατοντάδες φορές. "
   Από που το γνωρίζεται αυτό?...γιατί εγώ από όσο γνωρίζω η ισχυς όλων των πυρηνικών κεφαλών μαζί είναι περίπου στους 7.000 μεγατόνους !
   Με αυτήν την ισχύ το αποτέλεσμα θα είναι η καταστροφή των μητροπόλεων και απώλειες ανθρώπινων ζωών,
   αλλά και περιβαλλοντικές καταστροφές...
   ΟΧΙ όμως πως θα καταστρέψουμε και τον πλανήτη,αφού στο παρελθόν έχουν πέσει κομήτες με χιλιάδες φορές μεγαλύτερη ισχύ απο τους 7000 μέγατόνους και η Γη ακόμα ζει !

   Αλλά γιατί και εσυ Δημήτρη λες πως συμφωνείς σε αυτή την παραπληροφόρηση?

   Delete
  3. Ὁ πρόεδρος Μάο ἔλεγε πράγματι ὅτι ἡ δήλωση πὼς ἕνας πυρηνικὸς πόλεμος θὰ κατέστρεφε τὸν πλανήτη ἦταν παραπληροφόρηση καὶ ἐδήλωνε πὼς ἦταν ἔτοιμος νὰ ἀντιμετωπίσῃ ἕναν γενικευμένο πυρηνικὸ πόλεμο ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἡ Κίνα θὰ ἐπεβίωνε, μὲ τεράστιες βεβαίως ἀπώλειες, ἴσως τοῦ ἡμίσεως, ἀκόμη καὶ τῶν δύο τρίτων τοῦ πληθυσμοῦ της. Καὶ στὸ παρελθόν ὅμως, ἔλεγε, τέτοιες ἑκατόμβες μὲ ἄλλα συμβατικὰ ὅπλα ἦσαν γεγονός. Ἐγὼ εἶχα συμφωνήσει μαζί του καὶ σήμερα ἀκόμη συμφωνῶ. Δὲν παύω ὅμως νὰ φοβᾶμαι ἐνώπιον μίας μελλοὐση πλανητικῆς πυρηνικῆς συγκρούσεως ποὺ δύσκολα δυνάμεθα ἐκ τῶν προτέρων νὰ ὑπολογίσουμε τὸ εὖρος τῶν ἀπωλειῶν.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  4. Κύριε Λογοθετόπουλε σου παραθέτω απόσπασμα του άρθρου 334 του κυρίου Κιτσίκη "Στὴν πραγματικότητα μία επίσημη αποτίμηση της πυρηνικής ισχύος τῶν ὑπερδυνάμεων, στὸ τέλος τοῦ 2016, δείχνει ὅτι ἀπὸ τὶς 15.500 πυρηνικὲς κεφαλὲς ποὺ εἶναι παροῦσες στὶς χῶρες τοῦ πλανήτου, 7.100 ἀνήκουν στὶς ΗΠΑ καὶ 7.300 στὴν Ῥωσία, ἤτοι 14.400 γιὰ ΗΠΑ- Ῥωσία. Ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες 1.100 πυρηνικὲς κεφαλὲς μόνον 260 κατέχει ἡ Κίνα! (καὶ 300 ἡ Γαλλία, 215 ἡ Ἀγγλία, 140 τὸ Πακιστάν, 110 ἡ Ἰνδία, 80 τὸ Ἰσραὴλ καὶ 8 ἡ Βόρειος Κορέα καὶ ... 0 ἡ Ψοφοελλάς!)

   Ἡ μυστικὴ συμφωνία ποὺ ὑπεγράφη μεταξὺ Τρὰμπ καὶ Ῥωσίας, ἀκόμη καὶ πρὸ τῶν ἀμερικανικῶν ἐκλογῶν τοῦ Νοεμβρίου 2016, γιὰ τὴν συγκρότηση ἀμερινανορωσικοῦ Ἄξονος ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ σαλέψῃ τὸ μυαλὸ τῶν Ὀμπάμα-Χίλλαρυ ποὺ ἐξεδήλωσαν τὸν πανικό τους μὲ ὕβρεις, προβλέπει τὴν συντονισμένη αὔξηση τοῦ πυρηνικοῦ ὁπλοστασίου τῶν δύο ὑπερδυνάμεων ἐν ὄψει μελλοντικοῦ πολέμου κατὰ τὴς Κίνας. Στὴν προσπάθεια αὐτὴ θὰ συμμετέχῃ καὶ τὸ Ἰράν ἀλλὰ καὶ τὸ Ἰσραὴλ ποὺ θὰ ὑποχρεωθῇ νὰ εὐθυγραμμισθῇ μὲ τὸ δίδυμο ΗΠΑ-Ρωσίας."
   Η tsar bomba αγαπητέ μου, επιστημονικά και μόνον, είχε ισχύς 100 μεγατόνους περίπου, δεν νομίζω να χρειάζεται να κάνω και τους υπολογισμούς για να κατανοήσεις οτι υπερβαίνει κατά πάρα πολύ τους 7000 μεγατόνους που επικαλεσθηκες λίγο παραπάνω αποδίδοντάς μου και τον τίτλο του παραπληροφορητή. Φυσικά και δεν είναι όλες της ίδιας ισχύος αλλα αρκούν διά να εξαλείψουν τη ζωή στον πλανήτη. Αρκεί η θέλησή σου για γνωρίσεις τι εστί "πυρηνικός αρμαγεδδών" και να μην γίνεσαι πηγή παραπληροφόρησης.
   Μπορεί να μην γνωρίζεις επ αυτού και να "νομίζεις" αυθαίρετα αλλά τουλάχιστον μην θρεφεις την ψευδαίσθηση οτι μια πυρηνική βόμβα κάνει μονάχα μπουμ.

   Delete
  5. Συμπληρώνω λέγοντάς σου κύριε Λογοθετόπουλε ότι δεν εννοούσα ότι θα εξαφανισθεί ο πλανήτης πολλές φορές αλλά ριζικά η μορφή του και κυρίως η ανθρωπότητα. Ο πλανήτης δεν μας έχει ανάγκη αλλά εμείς αυτόν, τουλάχιστον μέχρι να βρούμε τρόπο να συνεχίσουμε αλλού.

   Delete
  6. Αρκολέοντα ο τεχνολογικός, υλιστικός, άθεος, μηδενιστικός και χρηματικός Εωσφορισμός του Φιλελευθερισμού είναι λογικό να ωθεί τον κόσμο στο μονοπάτι αυτό.

   Ο φιλοσοφικός Εωσφορισμός του που εν αντιθέσει με εκείνον του Εθνικοσοσιαλισμού δεν αδρά δύναμη από την βιολογική ράτσα(Νορδικισμός) αλλά από την τεχνολογία(μηχανή, Τρανσουμανισμός), αποτελεί πιστεύω ότι ο Άνθρωπος έχει "ανάγκη" μόνον την τεχνολογία για να γίνει Κύριος του σύμπαντος και τίποτε άλλο, ούτε καν την Φύση. Ο Φιλελευθερισμός δεν αγαπά την Φύση, την μάχεται και την αντικαθιστά με την τεχνολογία καταστρέφοντάς την. Ο Εθνικοσοσιαλισμός προσεπάθησε να την παντρέψει με την τεχνολογία, παντρεύοντας την Ύπαιθρο και τον Θεό της Αγάπης(Ιησού) με το σύγχρονο άστυ και τον Θεό της Ισχύος(Εωσφόρος).

   Delete
  7. Ο Εθνικοσοσιαλισμός δηλαδή είναι (και) διαλεκτικής φύσεως σε μερικές εκφάνσεις βασικές του.

   Delete
 11. Περὶ τελικῆς νίκης. Ἁν οἱ θεωρίες μου εἶναι σωστές -ποὺ καμία δὲν εἶναι σωστὴ ἤ καὶ μόνο μία ὑπάρχει - ὁ χριστιανισμὸς εἶναι αὐτὸ ποὺ μᾶς ἔκανε νὰ δοῦμε τὶς γραμμοῦλες αὐτὲς ποὺ σχηματίζουν γράμματα καὶ ἄρα δὲν χάνει ποτέ.

  ReplyDelete
 12. Διευκρίνηση: Ὁ ὅρος ἑλληνοκεντρισμὸς χρησιμοποιεῖται γενικὰ, ὡς ἁπλῆ προσήλωση πρὸς τὶς ἑλληνικὲς ἀξίες καὶ συγχέεται συχνὰ μὲ τὸν ἐθνικισμό. Ἄν καὶ ἀναγνωρίζω τὴν ἀναγκαιότητα τοῦ ἐθνικισμοῦ ὡς ἰδεολογικὸ ὅπλο μίας χώρας στὸν ἀγῶνα της γιὰ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὸν ἰμπεριαλισμὸ τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, ἡ κιτσικικὴ ἔννοια τοῦ ἑλληνοκεντρισμοῦ δὲν εἶναι ἔννοια παράλληλη μὲ αὐτὴν τοῦ ἐθνικισμοῦ, ἀλλὰ ἀντίθετη.
  Ὁ ἑλληνικὸς ἐθνικισμός, ἀκόμη καὶ ἐὰν εἶναι σωβινιστικός, συρρικνώνει τὸν ἑλληνισμὸ στὸ ἐπίπεδο τῶν ἑκατοντάδων ἄλλων ἐθνικισμῶν τοῦ πλανήτου καὶ τὸν περιορίζει ἐδαφικά, ὅσο ἐκτεταμένη καὶ νὰ θέλουμε τὴν Μεγάλη Ἑλλάδα. Ἀντιθέτως ὁ ἑλληνοκεντρισμός μου πρεσβεύει ὅτι σύμπαν ἴσον ἑλληνισμός καὶ συνεπῶς εἶναι χωρὶς σύνορα καὶ εἶναι μοναδικός.Εἶναι ἡ ἀπαραίτητη ἀξία γιὰ ὅλον τὸν πλανήτη καὶ τὸ σύμπαν. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 13. Μα Καθηγητά, πνεύμα δίχως σώμα είναι ανίκανο να δράσει με φυσικά κριτήρια.

  Δηλαδή το Ελληνοκεντρικο σας πνεύμα δεν χρειάζεται απαραιτήτως ένα σωμα; Και εσείς λέτε οτι αυτό το σώμα είναι η Ελληνοτουρκική σας συνομοσπονδία. Τότε όμως, όπως άλλωστε είχατε πει παλαιότερα, μετά τον Αρμαγεδδώνα θα πρέπει Σινισμός ΚΑΙ Ελληνισμός να δώσουν τα χέρια για την ανάγκη επιβιώσεως του ανθρωπίνου πολιτισμού επί της Γης.

  Άρα πού κολλά η βάρβαρη Δύση εδώ και ποίος ο ρόλος της μετά το πυρηνικό ολοκαύτωμα. Πώς είναι βέβαια γενικά δυνατόν να ύπάρξει μία κάποια Αρχή εφόσον ο πλανήτης θα καλυφθεί από νέφη ραδιενεργά και το χώμα θα μολυνθεί επίσης από την ραδιενέργεια, ενώ τίποτα συνεπώς δεν θα φυτρώνει.

  Εάν υπάρχει βέβαια το κατάλληλο επίπεδο τεχνολογίας όλα είναι δυνατά με υπόγεια επιβίωση για τα πρώτα 100 χρόνια και ύστερα με εγκαταστάσεις εσωτερικές στην επιφάνεια. Όμως εάν δημιουργηθούν ηλεκτρομαγνητικοί παλμοί ή καταιγίδες τέτοιου τύπου τότε η τεχνολογία καθίσταται άχρηστη και συνεπώς ουδεμία Αρχή δύναται να αποτρέψει τον...λίθινο βαρβαρισμό.

  Ο πλανήτης αυτό μετρά δισεκατομμύρια χρόνια ζωής και συνεπώς πιστεύω, ότι έχει βιώσει πάμπολλους Αρμαγεδδώνες και πολιτισμικές καταρρεύσεις. Το Ινδικό έπος Μαχαμπχαράτα δε, μιλά και αναλύει επακριβως μία ουρηνικά με τα σημερινά δεδομένα έκρηξη και τις συνέπειές της.

  ReplyDelete
 14. *πυρηνικά

  ReplyDelete
 15. Εκτός βεβαια και εάν το σώμα είναι μία διεθνής οργάνωση τύπου ΟΗΕ και Ηνωμενα Εθνη με αξίες Ελληνικες αντί για Φιλελεύθερες. Τότε έχει νόημα ναι ο Ελληνοκεντρισμός σας αλλά ειδάλλως εφόσον δηλαδή οι παραπάνω διεθνείς οργανισμοί παραμένουν χρηματικού τύπου, ο Ελληνοκεντρισμός νόημα δεν έχει εφόσον πλανάται σαν πνεύμα και δεν κατασταλάζει όπως είχε κατασταλάξει στον Φασισμό και τον Εθνικοσοσιαλισμό πριν από 70 ετη.

  ReplyDelete
 16. Πάντως οφείλουμε να πούμε ότι εάν είχε επικρατήσει παγκοσμίως ένα Τρίτο Εθνικοσοσιαλιστικό Ράιχ ή μία Σοβιετική Ένωση των Εργατών ή μία Ισλαμική ή Χριστιανική Θεοκρατία, ο όλεθρος που βλέπει ο Καθηγητής να έρχεται ουδέποτε θα ερχόταν.

  Αντιθέτως θα είχαμε φτάσει στα άστρα ή θα είχαμε επιστρέψει στην Ύπαιθρο μακρυά από το άστυ ή...αμφότερα!

  ReplyDelete
 17. διόρθωση: διευκρίνιση. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 18. Γιὰ τὸν Νῖτσε καὶ τὸ πρῶτο του βιβλίο βλ. τὴν ἀγγλικὴ μετάφραση τοῦ πρώτου ἐπιθετικοῦ φυλλαδίου τοῦ Βιλαμόβιτς http://fordham.bepress.com/phil_babich/3/ καὶ τὴν συλλογὴ κειμένων μεταφερμένων στὰ γαλλικά Διαμάχη γύρω ἀπὸ τὴν Γέννηση τῆς Τραγῳδίας https://books.google.gr/books/about/Querelle_autour_de_La_naissance_de_la_tr.html?id=v6HanKJ4cUQC&redir_esc=y.

  Tὸ θέμα ἐνδιαφέρει τὴν ἀνάρτηση ἀπὸ τρεὶς σκοπιές. Πρῶτον, στὸ ὅτι ἀφορᾶ τὴν ἀναζήτηση τῆς οὑσίας τοῦ σύμπαντος, καὶ κατὰ πόσον αὐτὴ εἶναι πηγή - αἴτιον - ἤ ὄχι. Δεύτερον, στὸ ὅτι τὸ βιβλίο αὐτὸ τοῦ Νῖτσε ἀσχολεῖται μὲ τὴν "οὐσία" τοῦ ἑλληνισμοῦ. Tρίτον, στὸ ὅτι ἡ διαμάχη ποὺ ξέσπασε γύρω ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Νῖτσε δείχνει τὸ πόσο ἡ φιλοσοφική ἀναζήτηση γίνεται ἀγὼν γιὰ τὴν κατάκτηση μιᾶς κοινωνικῆς θέσης, κάτι ποὺ ἴσχυε καὶ στὴν ἀρχαιότητα, μᾶλλον, και τὸ ὁποῖο θέλω νὰ πιστεύω ὅτι ὁ χριστιανισμός ἀπέρριψε. Ὁ Νῖτσε τὸ εἶχε ἀντιληφθῇ, ἀλλὰ δὲν τοῦ ἄρεσε.

  Ὁ χριστιανισμός κατέδειξε τὴν ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ τοῦ ἀγῶνος. Ἕτσι πιστεύω, καὶ αὐτὸ ὑπεστήριξα στὴν πρότασή μου γιὰ διδακτορικό καὶ γιὰ χρηματοδότηση. Μιὰ χριστιανικὴ τραγῳδία, ἔγραψα, δὲν μπορεῖ νὰ κάνει σὰν να μὴν ὑπῆρξε χριστιανισμός καὶ νὰ μὴν σημαίνει ὁ χριστιανισμὸς κάτι καινούργιο σὲ σχεση μὲ τὸ ἀγωνιστικὸ στοιχεῖο, ποὺ εἶναι ἴσως καὶ ἀπὸ τὶς ἀδυναμίες τοῦ μαρξισμοῦ.

  ReplyDelete
 19. YΓ. Δρ.Πᾶπ δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχει πουθενὰ εἰδικὴ ἀναφορὰ στὸν Κάρολο Μὰρξ μεταξὺ τῶν γραπτῶν τοῦ Νῖτσε.

  ReplyDelete
 20. Υγ2. Στὸν Ἂντίχριστό του ὁ Νῖτσε ὑπερασπίζεται μὲ πάθος τὸν Ἰησοῦ (δηλ. τὸν ἑαὺτό του) ἀνάμεσα σὲ ὁχετοὺς ὕβρεων, μὲ φανατική αὐτοθυσία ἔναντι τῶν γλυκανάλατων μπουρζουάδων ὑποκριτῶν ποὺ θέλουν νὰ κάνουν τὸν Ἱησοῦ ἀρχαῖο Ἕλληνα ἥρωα. Ὁ Νῖτσε ἦταν ἕνα βαθειὰ παρεξηγημένο πνεῦμα καὶ ὁ νεαρός Βιλαμόβιτς τοῦ ἐπιτέθηκε μὲ βιαιότητα ἐπαρχιώτη σπασίκλα.

  ReplyDelete
 21. Υγ4. Ὁ Διόνυσος τοῦ Νῖτσε εἶναι ὁ Ἰησοῦς. Αυτὰ περὶ ἑλληνισμοῦ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όχι είναι ο Εωσφόρος καθαυτός.

   Ο Νίτσε υπήρξε μέγας Εωσφοριστής, και φιλοσοφικός και θρησκευτικός.

   Τρελάθηκε προφανώς, διότι πήρε λάθος...Ατραπό. Εστριψε αριστερά...σαν το left 4 dead.

   Delete
  2. O Πάν αποτελεί έκφραση του Εωσφόρου κατά Νίτσε όπως και ο Διόνυσος, για τον Νίτσε.

   Delete
  3. Ἑγὼ δὲν εἶπα κατὰ Νῖτσε, εἶπα ὁ Διόνυσος ΤΟΥ Νῖτσε εἶναι ὁ Ἰησοῦς. Εἶναι δική μου ἡ ἑρμηνεία. Διότι ὅταν βάζει ὁ Νῖτσε τὸν πάσχοντα Διόνυσο (ἀνιστορικῶς) στὴν βάση τῆς τραγῳδίας καὶ θεωρεῖ ὅτι ἡ τραγῳδία περιέχει τὸν πόνο, τὴν κάνει θρησκευτικό δράμα χριστιανικό. Αὐτὸ ἦταν τὸ ἐπίκεντρο τῆς διαμάχης γύρω ἀπὸ τὴν γέννηση τῆς τραγῳδίας.

   Ἅλλος (ο Βιλαμόβιτς λ.χ.ἀργότερα) τὴν ἤθελε πατριωτικό δράμα, ἄλλος τὴν ἤθελε χριστιανικό, καὶ ἐν τέλει κανείς δεν μποροῦσε νὰ νοήσει θέατρο δίχως θυσία.

   Delete
  4. Το καλλίτερο θέατρο είναι το Βρετανικό Κοινοβούλιο.

   Νηπιαγωγείο σκέτο. Πώς αυτή η χώρα ακόμη στέκεται είναι θαύμα.

   Delete
  5. Χάρη στὸ ὑποκριτικό της ταλέντο.

   Delete
 22. Οι διευκρινίσεις
  1.Endiamese PeriocheJanuary 15, 2017 at 4:24 AM
  2.Endiamese PeriocheJanuary 15, 2017 at 8:00 AM
  είναι απαραίτητες για την κατανόηση της αρχικής αναρτήσεως. Προτείνω να μπουν υπό τύπον υποσημειώσεων στην αρχική ανάρτηση. Χωρίς αυτές η αρχική ανάρτησις ευκόλως παρερμηνεύεται ή προκαλεί απορίες.

  ReplyDelete
 23. Υγ5. Καὶ συγγνώμη γιὰ τὰ ἀπανωτά σχόλια. Ποῦ διαφωνῶ ἐγὼ ἐνδεχομένως μὲ τὴν ἀνάρτηση καὶ τὶς διευκρινίσεις. Ὁ Ἑλληνισμός (Hellenismus) στὶς περισσότερές του χρήσεις - ὅχι αὐτὴν τοῦ ἑλληνοκεντρισμοῦ - εἶναι μιὰ μεταμόρφωση τοῦ ἥρωα Ἱησοῦ, μὲ τὰ πολλά, τοῦ Ἱησοῦ τῶν Σταυροφόρων, τοῦ Ἱησοῦ-Θώρ (βλ. ἕνα πολὺ ἐνδιαφέρον σχόλιο τοῦ κου Ῥωμηοῦ πρόσφατα γιὰ δυτικὸ μυστικισμό). Ἡ Κίνα συμβολίζει τρόπον τινὰ τοὺς ἀβάπτιστους, ἡ Δύση συμβολίζει τοὺς βαρβάρους. Ὁ πραγματικός ἑλληνισμός ἀπορροφήθηκε ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό τελείως, μὰ τελείως, ἀλλὰ ἡ διατύπωση αὐτῆς τῆς ἀπορροφήσεως σκοντάφτει σὲ 2 ζητήματα, τὸ ἕνα δευτερεῦον καὶ τὸ ἄλλο πρωτεῦον. 2) Τὸ ἑβραϊκὸ στοιχεῖο στὸν χριστιανισμό - ποὺ ἐν πολλοῖς εἶναι μεσαιωνικὸ καὶ ὄχι ἑβραίκό, ἀγροτικὸ καὶ ὄχι ἀνατολικό. 1) καὶ βασικότερο. Ἡ ἀναδρομικότητα τοῦ Ἰησοῦ. Ὁ Ἰησοῦς ἐγεννήθη πρὸ πάντων τῶν αἰώνων. Ἄρα ὑπῆρχε ἐπὶ Σωκράτους, ὑπῆρχε επὶ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, θὰ ὑπάρξῃ μετὰ τὸν πυρηνικό πόλεμο. Τὸ μυστήριο τῆς υπάρξεως τοῦ Ἱησοῦ πρὸ τῆς Βηθλεέμ ἴσως μᾶς δώσῃ τὸ κλειδὶ γιὰ τὸ τί νὰ κάνουμε μὲ τοὺς βαρβάρους καὶ μὲ τοὺς ἀβάπτιστους.

  ReplyDelete
 24. Η αναφορά του στον Ζαρατούστρα για κόκινο δικαστή που σπέρνει ψέμματα, είναι καθαρά κατά του Μαρξ.
  Ούτως ή άλλως, ένα τέτοιο μεγάλο πνεύμα, είναι αδύνατον να υποστήριζε τις ανοησίες του Μαρξ, πόσο μάλιστα όταν δεν είχε μυθοποιηθεί όπως τώρα.
  Ο Νίτσε υποστήριζε τον διαχωρισμό και την ανισότητα, συνεπώς τον Καπιταλισμό (γιαυτό και τον βόλεψαν με μία σύνταξη ενώ ήταν ακόμα σχετικά νέος).
  Στον Αντίχριστο τσακίζει τον χριστιανισμό σαν δόγμα, όχι απλά τους υποστηριχτές του.Γιαυ΄το και αποκαλεί τον Καντ Κινέζι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Μάρξ επρότεινε προς τις λύσεις σφαλμένες απόψεις δηλαδή καταδικασμένες για αποτυχία.

   Η κριτική του όπως και η κριτική του Τρότσκυ για τον καπιταλισμό υπήρξε ορθότατη. Κοίτα και το σχόλιό μου κάτω στον Κωσταντή.

   Delete
 25. Δρ. Πᾶπ. ὅπως ἐσεὶς βλέπετε Μὰρξ ἐκεὶ ποὺ δὲν κατονομάζεται, ἐγὼ βλέπω θαυμασμὸ ἐκπεφρασμένο διὰ ἄρνησης.

  ReplyDelete
 26. YΓ. Πολλὲς φορές Ὁ Νῖτσε παρουσιαζει ἱδέες ἅλλων γιὰ δικές του. Ἁλλὰ τὸ ψυχολογικὸ προφίλ τοῦ Σωτήρος ποὺ χαράσσει εἶναι πάρα πολὺ πετυχημενο, εἴτε δικό του εἶναι εἴτε ἀλλουνοῦ, καὶ οὐσιαστικὰ πρόκειται γιὰ τὸ ὄν τοῦ Παρμενιδη σὲ πειραματική ἐνσάρκωση - ἀπόλυτη παθητικότητα. Ἁπλῶς ὁ Νῖτσε τὸ περιγράφει αὐτὸ τὸ πράγμα ἀντιστρέφοντας τὴν ἠθικὴ κὰι τὴν αἰσθητική. Εἶναι σὰν νὰ λέει κάποιος, σὲ κατδικάζω σὲ θάνατο ἐπειδὴ εἶσαι ἀθωος.

  Ὁ Μὰρξ ἔλεγε διάφορα πράγματα ἐκ τῶν ὁποίων δὲν ἦταν ὅλα ἀνοησίες, νομίζω. Γιατὶ τοσοι καὶ τόσοι δεξιοί ἱστορικοί ἀσπάζονται τὴν μεθοδολογία τοῦ Μὰρκ στὴν ἱεράρχησή τους τῶν ἱστορικῶν ἀλλαγῶν ; Γιατὶ εἶχε νιονιό, ἄλλα ἄν αὐτὸτὸν κάνει ἤὄχι πραγματικὸ φιλόσοφο.

  Ἡ δύναμη τὸν καιρὸ τοῦ Νῖτσε καὶ τοῦ Μὰρξ εἶναι τὰ λεφτά. Μιλᾶμε γιὰ ἐποχές καλπάζοντος καπιταλισμοῦ καὶ ἰμπεριαλισμοῦ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Μάρξ όπως και οι μαρξιστες σαν τον Λένιν και τον Τρότσκυ υπήρξαν μεγίστοι αναλυτές και ορθότατοι στην κριτική τους του Ιμπεριαλιστικού Φιλελευθερισμού.

   Στις λύσεις των όμως ήσαν μολυσμένοι από τον Φιλελευθερισμό και συνεπώς δεν ήδύναντο να δώσουν σωστές λύσεις στο παραπάνω πρόβλημα. Απλώς αντέστρεψαν την...πορεία, η ψυχή έμεινε η ίδια, το κεφάλι απλώς έγινε πόδια και τα πόδια κεφάλι, στον Κομμουνισμό.

   Διάβασε και Στράσσερ να δεις περί της παραπάνω κριτικής. Ο Στράσσερ και ο αναρχικός Μπακούνιν υπήρξαν ορθότεροι σοσιαλιστές των μαρξιστών αλλά και του ιδίου του Μάρξ.

   Delete
  2. Ναὶ αὐτὸ ποὺ λές ἔχει ἐπισημανθῇ πολλές φορές.
   Ὁ κρισναμοῡρτι ποὺ εἶναι σχεδόν ἄγιος - γιὰ μένα εἶναι ἅγιος - ἔλεγε, πρέπει νὰ ἀπορρίψουμε κάθε αὐθεντία, ἀκόμα καὶ τὸν Μάρξ. -Διότι, ἔλεγε, φαίνεται πὼς ἦταν στὸ κάτω κάτω ἕνας ἀστὸς του 19ου αιῶνα, καὶ αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν πῆγε πολύ μακριά. Αὐτὸ εἶπε ὁ Κρισναμοῦρτι.

   Delete
  3. Ο Κρισναμούρτι είχε δίκαιο.

   Delete
  4. Ιδίως ο Αναρχισμός Κωσταντή πριν μολυνθεί από τον μαρξιστικό διεθνισμό, υπήρξε πολύ υγιής θεώρηση.

   Και φυσικά τρομερά Εθνικιστικός παρότι σήμερα έχει γίνει αναρχο-κομμουνιστικός και συνεπώς φιλελεύθερου τύπου δηλαδή Τροτσκυστικού.

   Delete
 27. Ἑμεὶς εἴμαστε καὶ Ἕλληνες καὶ χριστιανοί. Γι αὐτὸ εἴμαστε ὁ τρίτος πόλος. Σὲ τί διαφέρουμε ἀπὸ τοὺς Κινέζους καὶ τοὺς Ἀμερικανούς -στὸ ὅτι στὴν θέση τοῦ κράτους ἔχουμε τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Γι αὐτὸ πρέπει νὰ μᾶς ἀπαντήσῃ ὁ Γιάννης ὁ πρώην Ἔνοχος ἄν ἔχει δίκιο ὁ δρ. Πᾶπ ὅπως τὸν καταλαβαίνω νὰ ὑποψιάζεται ὅτι ἡ ἐκκλησία (καὶ μὴν ξεχνάμε ὅτι ὁ πατέρας τοῦ Νῖτσε ἦταν πάστορας) πῆρε τὴ θέση τῶν διωκτῶν τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ κατεδίκαζε σὰν Ἕλληνες τοὺς χριστιανούς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το πρώτο που λες το καταλαβαίνω και έτσι είναι. Δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε κράτος, διότι είμαστε ορθόδοξοι. Όπως σου είπα το κράτος υπό την δυτική έννοια υπηρετεί την πτώση του ανθρώπου. Η ορθοδοξία υπηρετεί την πραγματική φύση του ανθρώπου. Έτσι έχουμε το φαινόμενο στην Ελλάδα το κράτος να προσπαθεί να μοιάσει στην Εκκλησία και να μην την αφήνει. Δηλαδή με λίγα λόγια το κράτος δεν μπορεί να είναι κράτος. Διότι δεν κοιτάει πως να κάνει σωστά τη δουλειά του ως όφειλε, δηλαδή να τηρεί αμετάκλητα και αυστηρά τους νόμους, αλλά πως και το ίδιο θα σωθεί υπαρξιακά και πως θα δικαιολογήσει τις επιλογές του και πως θα σώσει τους άλλους. Βλέπεις ας πούμε ότι τους εγκληματίες δεν τους καταδικάζουν πλήρως. Τον Σώρρα ακόμα έξω τον έχουνε. Δεν θα τα δεις αυτά αλλού στον κόσμο, σε άλλα κράτη.
   Γιατί; Γιατί το ελληνικό κράτος έχει καταλάβει με τι έχει να κάνει και τι εστί Εκκλησία και ποιος ο σκοπός της στον επίγειο βίο. Ειλικρινά χαίρομαι για αυτό πολύ. Θεωρώ ότι το ελληνικό κράτος αυτή τη στιγμή είναι έτη μπροστά. Τα υπόλοιπα δυτικά κράτη είναι πλήρως άθεα και εκκοσμικευμένα, για αυτό και αρέσουν πολύ στον σύγχρονο άνθρωπο καθώς εξυπηρετούν την πτώση, την «πρόοδο», την «ανάπτυξη» κλπ. Όμως δεν μπορεί για χάρη μιας βιαστικής εξωτερικής «αξιοπιστίας» να μην βλέπεις ότι το φαινόμενο που οι κοινωνιολόγοι ονομάζουν νεωτερικότητα πάσχει και βρίσκεται σε κρίση.

   Το δεύτερο που λες περί διωκτών δεν το καταλαβαίνω και δεν εκφέρω γνώμη.

   Delete
  2. Ῥωτῶ ἄν διαφέρει ὁ διωκόμενος Χριστιανός ἀπὸ τὸν διωκόμενο Ἕλληνα.

   Delete
  3. Οι χριστιανοί πάντα θα διώκονται. Πρόσφατα διάβασα ότι τον τλευταίο χρόνο σκοτώθηκαν 100.000 χιλιάδες χριστιανοί για την πίστη τους. Δεν γίνεται αλλιώς. Οι χριστιανοί άλλαξαν τον κόσμο και οι χριστιανοί θα τον αλλάξουν.

   Οι Έλληνες τι να διωχθούν; Μα οι Έλληνες είναι οι εμπνευστές αυτού του πράγματος που ζεις τώρα. (προτεσταντισμός, καπιταλισμός, διαφωτισμός κλπ). Οι Έλληνες είναι τα χαίδεμένα παιδιά του συστήματος, της Δύσης.

   Delete
  4. Η Δύση δεν θέλει να διώξει τους Έλληνες. Η Δύση θέλει να διαστρέωει τις θέσεις των Ελλήνων. Δηάδή μέσα από τα γραπτά να περάσει τους διεστραμμένους πόθους της. Υπό αυτήν την έννοια δεν μπορεί να διώκει τους Έλληνες. Μόνο δύναται να τους χρησιμοποιεί όπως αυτή επιθυμεί, όπως και γίνεται άλλωστε.

   Delete
  5. Ωχ! Ξαναγύρισε ο άκρως διχαστικός και τρολλολάγνος Ιωάννης ο Ένοχος για να μας διχάσει και πάλι μευαξύ "Ελλήνων" και "Χριστιανών".

   Άι πάεναι να ούμε....

   Delete
 28. Όσον αφορά το θεωρητικό μέρος του Μαρξισμού, συνιστώ να διαβάσει οποιοσδήποτε Καστοριάδη. Απέδειξε ότι πρόκειται για μία ψευδοθεωρία άκρως καταστροφική.
  Όσον αφορά το πρακτικό, συνιστώ να καταλάβουμε όλοι πως απέτυχε να εφαρμοστεί, το άγαλμα του Λένιν και η ΕΣΣΔ του, καταστράφηκαν μπροστά στον Καπιταλισμό, που πλέον είναι παγκόσμιος. Γιαυτόν το λόγο οι Κινέζοι είναι Καπιταλιστές και φυσικά δεν έχει καμία σχέση με τον κομμουνισμό, παρά μόνο ως ένα μέσο δικαιολογήσεως της δουλείας.
  Επιπλέον, όπως κάθε ψευδοθεωρία, αγνοεί την ψυχολογία, γιαυτό και απέτυχε.
  Για την Εκκλησία είναι ξεκάθαρες οι απόψεις μου: υπερφορολόγηση και ιδιωτικοποίηση της περιουσίας της.
  Όσον αφορά τους "Βαρβάρους" στην Δύση, τονίζω τα λόγια του Μέτερνιχ-"η Ασία αρχίζει από τα προάστια [της Βιέννης]".
  Μία επίσκεψη σε Ευρωπαϊκή (με την έννοια καθεαυτή) χώρα αρκεί να δείξει πόσο πίσω είναι οι ορθόδοξοι λαοί, διότι πολύ απλά δεν είχαν πλούτο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αύριο ο Καπιταλισμός θα καταστρέψει τον πλανήτη.

   Ξέρεις γιατί;

   Γιατί είναι ο Σατανάς ο ίδιος, ο απόλυτος βασιλεύς της κορυφής του δένδρου του Θανάτου ονόματι Θαούμιελ. Είναι ο Όφις σε όλη του την σατανική ισχύ.

   Ο Κομμουνισμός ξέρεις γιατί απέτυχε;

   Γιατί διάλεξε το λάθος δένδρο. Του θανάτου αντί της Ζωής. Και ξέρεις γιατί μεταξύ δύο κακών ήτο αυτό που έχασε; Διότι υπήρξε μικροτέρας ισχύος κακό, υπό της κορυφής του Διαβόλου. Ο Καπιταλισμός ΕΙΝΑΙ η κορυφή...τολμώ να πω ηλίθιε.

   Delete
  2. Συνεπώς σε παρακαλώ βάλε φρένο στην καπιταλιστική λαγνεία σου η οποία καθημερινώς ανταγωνίζεται μη σου πω και υπερβαίνει εκείνης του Κατσούλα για τον Σατανά.

   Καταλαβαίνεις ότι ΕΣΕΙΣ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΣΕΙΣ, ΟΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΕΣ, θα...ΔΙΑΛΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ και ίσως την Ανθρώποτητα ΟΛΟΚΛΗΡΗ;;;;

   Αντιλαμβάνεσαι για ποίο έγκλημα των εγκλημάτων που ούτε ο ίδιος ο Διάβολος δεν κατάφερε ποτέ μέχρις που εμφανιστήκατε εσείς, θα είσθε υπεύθυνοι;;;;;;;

   Delete
  3. Dr.PAP.Η οικολογική καταστροφή του πλανήτη,ο άκρατος υπερκαταναλωτισμός,η πνευματική και ηθική καχεξία της ανθρωπότητος,η μάστιγα των ναρκωτικών,οι μεγάλοι πόλεμοι,οι μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών,η παγκοσμιοποίηση(βίαιη διαγραφή της Ελληνικής συνείδησης της ανθρωπότητας),η διάλυση και απαξίωση της οικογένειας και όλων των θεσμών που προστατεύουν την ευαίσθητη παιδική ψυχοσύνθεση,η έντεχνη αποβλάκωση των κοινωνιών και η μετατροπή τους σε μάζα και γενικά ο αποπροσανατολισμός και η σύγχυσις του ανθρώπου,είναι λίγα απ' τα δώρα του καπιταλισμού προς εμάς.
   Φυσικά και άλλα πολιτικά συστήματα θα μας προσέφεραν με χαρα κάποια απ'τα ιδια δώρα,όσο είμεθα τόσο αφελής και εμπιστευόμεθα ,αντί να ελέγχουμε διαρκώς και αυστηρά,τα εκάστοτε ''ιεραρχεία''.

   Delete
  4. διόρθωσις.αφελείς,''ιερατεία''.Ο δαίμων της βιασύνης (τυπογραφείου).

   Delete
 29. Σχετικά με το άρθρο-Εκπληκτικές δηλώσεις Τράμπ υπέρ Βρεταννίας και κατά Γερμανίας!! Όταν είσαι πραγματικός καπιταλιστής, αυτομάτως είσαι και ρεαλιστής.Κανένας δεν επενδύει πλέον στο γερμανικό πτώμα. Μόνο Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και κάτι βαρβαρικά κράτη στην χερσόνησο του Αίμου ασχολούνται με την αποτυχημένη Μέρκελ και την Ε.Ε. που αντί να εξελιχθεί στην σωτηρία της Ευρώπης, κατέληξε η ταφόπλακά της.
  Εάν η Αγγλία συνεχίσει την πορεία της προς την Αμερική, τότε πολύ πιθανό να λύσει και το δημογραφικό της πρόβλημα.

  ReplyDelete
 30. Ναὶ ἐντάξει δρ. Πᾶπ, σύμφωνοι. Ἁλλὰ καὶ πρὸ τοῦ 1821 ὑπῆρχαν παρόμοια ἐπιχειρήματα μὲ τὰ δικά σας. Λέγανε, πρέπει νὰ συνδεθοῦμε μὲ τὴ φωτισμένη (καὶ πλούσια καὶ ὀργανωμένη) Εὐρώπη, νἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὸν σκοταδισμὸ τῆς ἐκκλησίας (καὶ τὸ Βυζάντιο) καὶ τὴν τουρκική (καὶ λέγανε ὁρισμένοι, καὶ τὴν κοτζαμπασέικη) βαρβαρότητα.

  Γιατὶ λοιπὸν κοντεύουμε 200 χρόνια μετὰ τὸ 21. Δὲν μποροῦμε νὰ δώσουμε μιὰ σαφῆ ἀπάντηση στὸ ποιοὶ εἴμαστε. Ἑγὼ λέω, Χριστιανοί, ποὺ σημαίνει ὅτι πιστεύουμε στὴν θεία πρόνοια τὴν ἐκδηλωνόμενη ΔΙΑ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ (ποὺ τίς λέω μορφές ἐγώ). Δευτερευόντως Ἕλληνες διότι ἀγαπᾶμε τὴ φύση καὶ δὲν ἀρνούμεθα τὴν ἀθῶα ἠδονή. Τριτευόντως Ῥωμηοί, διότι σὰν τοὺς Ῥωμαίους δεχόμαστε ὅλους τοὺς λαοὺς ἀλλὰ σὰν τοὺς Ἑλληνοχριστιανούς δὲν τοῦς καταπιέζουμε.

  Γιατί δὲν ἔχουμε κοινό ταμεῖο. Γιατὶ δὲν ἔχουμε μιὰ γραμμὴ στὴν παιδεία. Γιατὶ δὲν ἔχουμε δημοκρατία (ἐκτὸς ἄν θεωρεῖτε ὅτι εἶναι δημοκρατία νὰ πουλάει ὁ πρωθυπουργὸς τὴ χώρα του μαζι μὲ τοὺς κατοίκους καὶ αὐτοὶ νὰ κάθονται νὰ τοῦς πουλάει. Γιατὶ ἡ κυβέρνηση βαζει χέρι στὶς συντάξεις ὅποτε γουστάρει. Γιατὶ δὲν ἔχουμε δική μας ἐπιστήμη, τέχνη, δικές μας δημόσιες ὑπηρεσίες, δικό μας δημόσιο τέλος πάντων. Γι αὐτὰ δὲν ἔγινε τὸ 1821 ;

  Ἀπὸ τὶς πρῶτες προκυρήξεις ποὺ ἔβγαλαν οἱ ἐπαναστάτες (ὀ Πετρόμπεης τῆς Μάνης) ἦταν πρὸς τὸν ἀμερικανικό λαό.

  ReplyDelete
 31. Βλέπε, στὴν ἀρχὴ τοῦ ἄρθρου, φωτοτυπία τῆς συνεντεύξεώς μου περὶ Ε.Ε., εὐρώου,βασιλείας καὶ Χρυσῆς Αὐγῆς, στὴν Ἐλεύθερη Ὥρα τοῦ Σαββάτου, 14 Ἰανουαρίου 2017. Θὰ χρειασθῇ νὰ μεγενθύνετε τὴν σελίδα κατὰ 500% γιὰ νὰ δυνηθῆτε νὰ τὴν διαβάσετε ἀνέτως. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 32. Τὰ ἐν τῆ συνεντεύξει λεγόμενα εἶναι πάρα πολὺ συγκεκριμένα.

  Γιὰ τὴν κατακλείδα, ἕνα σχόλιο. Ἔχω τὴν ἐντύπωση ὅτι ἡ ἑλληνικὴ ἱστοριογραφία πάσχει ἀπὸ τὸ ὅτι δὲν ἔχει βρεθῇ ἕνα συμπεφωνημένο ἱστορικὸ ὑποκείμενο ποὺ νὰ ἀναπληρώνῃ τῆν πτώση τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Μέχρι καὶ τοὺς Παλαιολόγους μποροῦσες νὰ γράψῃς τὴν ἱστορία τῶν Ῥωμαίων βιογραφῶντας τοὺς βασιλείς. Γιὰ νὰ συνεχίσῃς ὅμως θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντικαταστήσῃς τὴν βιογραφία μὲ ἕνα συλλογικό ὑποκείμενο ἤ ἕνα συγκεκριμένο προτσές -ὅπως π.χ. τὸν πόλεμο τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων, τὴν πάλη τῶν τάξεων, τὴν πρόοδο τῆς ἐκκλησίας κ.λπ. κ.λπ.

  Ἡ ἐπιστροφὴ στὴν βασιλεία εἶναι ἴσως - ἴσως - ἔνδειξη ἀδυναμίας ἐξεύρεσης ἐθνικοῦ ὑποκειμένου τῆς ἱστορίας, ἡ λέξη ἱστορία ἐδῷ μὲ τὴν ἔννοια τοῦ συλλογικοῦ βίου. Δὲν εἶναι καταναγκην ἡ συγκεκριμένη αὐτὴ ἀδυναμία ἀπόδειξη γενικώτερης ἀδυναμίας.

  ReplyDelete
 33. YΓ. Ἑγὼ θεωρῶ ὅτι ἡ Ἑλλὰς δὲν θὰ ἀλλάξῃ νόμισμα χωρίς πόλεμο, τὸν ὁποῖο ἀπεύχομαι κατηγορηματικά.

  ReplyDelete
 34. Υγ2. Καὶ μὲ σεβασμὸ στὶς ἀπόψεις τοῦ συντάκτου. Πιστεύω πὼς τὰ ξένα ὀνόματα ποὺ εἶναι δύσκολο νὰ ἀφομοιωθοῦν, π.χ. εὐρώ, καὶ ἄλλα, θὰ ἦταν καλύτερο νὰ ἀφήνονται πρῶτα ἄκλιτα, π.χ. γιοῦρο, ὥστε νὰ "φθαροῦν" ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ θάλασσα καὶ νὰ γίνουν κλιτά. Π.χ. τὰ γιοῦρο - τὰ γιοῦρια - τὸ γιοῦρι. Ἕτσι ἔγινε π.χ. στὸν Α. παγκόσμιο τὸ ἀμπρί (καταφύγιο) τὰ ἀμπριά (ο Θεός νὰ μᾶς φυλαει).

  Τὸ εὐρὼ σὰν ΕΥΡΩ δίπλα στὸ EURO εἶναι λίγο σὰν χειραψία κρύα τοῦ τύπου "ψοφιο ψάρι" καὶ στὴν ουσία μετάφραση ἀπὸ τὴν ξενικὴ ἀλλοίωση τοῦ ὀνόματος Εὐρώπη. Τῶρα βέβαια ποὺ ἔχει καθιερωθῇ ὡς ἕνα βαθμὸ τὸ πράγμα ἀλλάζει λίγο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η αλλοίωσις είναι λογικότατη την στιγμή που μιλάμε για Φιλελεύθερη Ευρώπη δηλαδή τραπεζικώς καπιταλιστική υπό την μορφή ενιαίας Αγοράς και υπό την εξουσία του διεθνιστικού κονιορτοποιητικού Κεφαλαίου.

   Οπότε λογικό είναι η γλώσσα να είναι η Αγγλικήν, όπως και στην πρώην ΕΣΣΔ υπήρξε η Ρωσσικήν και στην Εθνικοσοσιαλιστική Ευρώπη η Γερμανικήν διότι η Γερμανία υπήρξε απλούστατα ο πυρήν της Εθνικοσοσιαλιστικής κοσμοθεωρίας όπως και η Ρωσία υπήρξε ο πυρήν του μαρξισμού-λενινισμού. Σήμερα η Γερμανία αποτελεί μέσω της Ε.Ε. το τελευταίο οχυρό του Φιλελευθερισμού και μάλιστα του πολύ ανεπτυγμένου Φιλελευθερισμού α λα Κλίντον και Σόρος. Σοσιαλδημοκρατία δηλαδή.

   Θα πέσει χάριν στον Μαύρο Φασισμό...

   Και πόσο μ'αρέσει να φοράω μαύρο! Δεν λέγεται! Κάνει αντίθεση με το Λευκό μου τετράγωνο σαγόνι! Χαχαχα!

   Delete
  2. Λογικό γιατί ο Φιλελευθερισμός έχει, και μέχρι χθες είχε τις Ομπαμανικές ΗΠΑ, ως πυρήν του τους Αγγλοσάξωνες.

   Delete
 35. Υγ3. ἡ διαστροφὴ τῆς Δύσης ποὺ λέει ὁ Γιάννης παραπάνω εἶναι μᾶλλον ἡ διαστροφὴ τῆς βούλησης. Ἡ βούληση εἶναι τὸ libre arbitre, ἡ ἐπιλογή, ἡ διαλογή, τὸ νὰ διαλέγεις, νὰ ἀποφασίζεις. ΟΜΩΣ ἀκόμα μεγαλύτερη διαστροφὴ εἶναι τὸ νὰ διαλέγεις νὰ μὴ διαλέγεις !!!

  Εἶναι νομίζω προφανὲς πὼς τὰ ἀντιρεπουμπλικανικὰ αἰσθήματα σχετίζονται μὲ τὴν διαμαρτυρία ἔναντι τῆς ἰδεοληψίας περὶ ἐλευθερίας τῆς βούλησης, ποὺ στηρίζει τὴν ἔννοια τῆς ψηφου - ἀλλὰ τὸ παράδοξο τοῦ ἀποφασίζω νὰ μὴν ἀποφασίζω ἐμφανίζεται καταστροφικὸ ἤδη ἀπὸ τὴν ἀρχαιοτητα, καὶ ἴσως ἀκόμα πιὸ

  συγκεκριμένα στὴν ἀντιδημοκρατικὴ ἀντίδραση τοῦ δευτέρου μισοῦ τοῦ Πελοποννησιακοῦ Πολέμου. Τὰ πιὸ φωτεινά πνεύματα τῆς ἐποχῆς, σύμφωνα μὲ τὸν ἱστορικὸ Λουτσιάνο Κάνφορα, Θουκυδίδης , Εὐριπίδης, Ἀγάθων π.χ., εἶχαν σχετισθῇ μὲ τὸ ὀλιγαρχικὸ πραξικόπημα τῆς βουλῆς τῶν τετρακοσιών, ἄλλος λιγότερο ἄλλος περισσότερο.

  Τί σχέση ἔχει ἡ ὀλιγαρχία μὲ τὸ ἀποφασίζω νὰ μὴν ἀποφασίζω. Συνήθως, ἡ ὀλιγαρχία ἤ ἐν πάσει περιπτώσει οἱ πραξικοπηματίες κάθε ἐποχῆς θεωροῦν πὼς ὑπάρχει ἕνα θεϊκὸ σχέδιο τὸ ὁποῖο οἱ ἴδιοι ὀσφραίνονται καὶ σὰν νὰ τοῦς καλεῖ νὰ τὸ ὑπηρετήσουν. Εἶναι σὰν ἡ Μοῦσα τοῦ δικτάτορα νὰ τοῦ ὑπαγορεύει τὴν πολιτική δολοφονία.

  Ὅμως αὐτὸ εἶναι λάθος. Τὰ πράγματα εἶναι ἀκόμα πιὸ σύνθετα καὶ ἀκόμα πιὸ ἀκραῖα. Δὲν εἶναι ἡ δράση ποὺ εἶτε εἶναι θεόπνευστη, αὐτόματη, ἐμπνευσμένη, ἀποτέλεσμα θεϊκῆς ἐπέμβασης, εἶτε ἀσταθὴς καὶ ἀντιφατική. Διότι ἡ δράση καὶ ἡ βούληση εἶναι τὸ ἕνα καὶ ταὐτό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μην διαστρέφεις σε παρακαλώ τα λεγόμενά μου. Όταν έγραψα «διεστραμμένους πόθους», εννοούσα την πτώση. Δηλαδή το ανούσιο ενδιαφέρον για το τίποτα. Η μεγιστοποίηση των αριθμών, η τεχνολογική «πρόοδος», η «ανάπτυξη», τα hedge funds, οι τραπεζικοί οίκοι και γενικότερα όλα αυτά που έχουν την τάση να φουσκώνουν το «εγώ», το υποκείμενο, ενώ πρόκειται για φούσκες, για βλακείες, για κανονικές βλακείες που δεν οδηγούν πουθενά (ή μάλλον ξέρω που οδηγούν αλλά δεν το λέω επειδή θίγεσαι μόνο και μόνο με το άκουσμα της λέξης). Όλα αυτά είναι ο καπιταλισμός, ένα ελληνικό, δηλαδή σατανικό εφεύρημα, που εκφράζει άριστα στο κοινωνικό και στο οικονομικό πεδίο την ανθρώπινη πτώση. Το κράτος υπό τη δυτική του νεωτερική έννοια υπηρετεί πιστά αυτούς ακριβώς τους διεστραμμένους πόθους και άρα την πτώση. Αυτά είπα εγώ. Τα υπόλοιπα είναι δικά σου. Μην τα βάζεις όμως στο στόμα μου παρακαλώ. Είμαι πάντα ξεκάθαρος σε ό,τι λέω.

   Delete
  2. Ὅπου γράφω
   ἡ διαστροφὴ τῆς Δύσης ποὺ λέει ὁ Γιάννης παραπάνω εἶναι μᾶλλον
   διάβαζε
   Ἑνδεχομένως ἡ διαστροφὴ τῆς Δύσης, ἔκφραση ποὺ χρησιμοποίησε ὁ Γιάννης παραπάνω, ἀλλὰ διεστραμμένη ἀπὸ τὸν Κωσταντή,

   Delete
 36. υγ. Ἁκούστηκε ὅτι ὀμάδα "χρυσαυγιτῶν", θὰ προτιμοῦσα μελῶν ἤ ὀπαδῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, παρουσίᾳ βουλευτοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου, εἰσέβαλε σὲ σχολικὸ χῶρο μὲ σκοπὸ τὴν παρεμπόδιση μαθημάτων σὲ παιδιὰ ἀλλοδαπῶν. Καὶ ὅτι αὐτὸ ἔγινε μὲ ἀνοχὴ παρισταμένων ἀστυνομικῶν ὀργάνων. Θὰ ἤθελα νὰ ῥωτήσω χωρίς νὰ πάρω θέση καὶ μόνο καὶ ἀποκλειστικὰ στὸν βαθμὸ ποὺ ἀληθεύει αὐτὴ ἡ πληροφορία, ἐὰν ἡ ἀνοχὴ τῶν ἀστυνομικῶν ὀργάνων εἶναι ἐντεταλμένη ἀπὸ τοὺς ἀνωτέρους των.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ξέρεις φυσικά ότι για μένα ο φυλετισμός και ο εθνικοσοσιαλισμός είναι θανατηφόρες αιρέσεις. Και έτσι είναι, γενικότερα για την Εκκλησία που έχει καταδικάσει τον φυλετισμό ως αντίθετο με τη διδασκαλία του ευαγγελίου.

   Αλλά σε αυτό που λες δεν βρίσκω κάτι μεμπτό. Πήγε ο βουλευτής Λαγός σε ένα σχολείο και διαμαρτυρήθηκε επειδή δεν θέλει τους μετανάστες στη χώρα του. Δεν καταλαβαίνω που είναι το πρόβλημα. Αφού ρε φίλε είναι ναζί οι άνθρωποι. Τι περίμενες εσύ; Να τους θέλουν τους μετανάστες στα σχολεία; Έλα Χριστέ και Παναγία... Ώρες ώρες μου φαίνεται σαν να μην καταλαβαίνετε τι πρεσβεύει η κάθε διδασκαλία, η κάθε άποψη, η κάθε ιδεολογία, το κάθε δόγμα ή όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε. Έπειτα, η αστυνομία που αναφέρεις τι δουλειά έχει με αυτό; Να πείσει το Λαγό να θέλει με το ζόρι τους μετανάστες στη χώρα του; Έλα Χριστέ και Παναγία... (2η φορά). Άμα είσαι ρε φίλε ναζί, είσαι ναζί με τα όλα του. Πως το λένε; Τελεία και παύλα. Τι σε παραξενεύει ακριβώς; Συνεπέστατος ο Λαγός με την ιδεολογία του.

   Delete
  2. Μακάρι να είναι!

   Φασισμός και τρελαίνομαι!

   Delete
  3. Εύγε Ιωάννη.Συνεπέστατος ο Λαγός με την ιδεολογία του.Θα συμπλήρωνα,συνεπέστατος και με το κόμμα του τη ''χρυσοί λαγοί'',μιάς και αποτελεί λαγό του φιλελευθερισμού στην Ελλάδα.

   Delete
  4. Βεροιέα δεν ξέρεις τι λες.

   Delete
  5. Ε όχι και φιλελεύθερη η Χρυσή Αυγή. Ρε σεις ληγμένα τρώτε; Τι είναι αυτά που λέτε; Ναζιστικό κόμμα γερμανικού τύπου είναι, καθαρά. Ούτε φασιστικό όπως νομίζουν οι περισσότεροι. Η ΧΑ πάντα είχε ως ιδεολογία της τον γερμανικό χιτλερικό εθνικοσοσιαλισμό. Heil Hitler, 14/88, παγανισμούς, σατανισμούς, ειδωλολατρική αισθητική, κοράκια, αετούς στα εξώφυλλα και στα έντυπα και τέτοιες βλακείες. Βλακείες από τις λίγες.

   Τώρα το γιατί τα τελευταία χρόνια δεν το αποδέχεται αυτό και λέει ότι δεν είναι ναζιστικό κόμμα, νομίζω είναι αυτονόητο στον καθένα γιατί το κάνει.

   Delete
  6. Μιὰ χαροῦλα τὰ λέει ὁ Βεροιεύς. Καὶ αὐτὸ ὅσο ἡ Χ>Α> ἔχει μόνον ἀντικοινοβουλευτικό λόγο (παρόλο ποὺ εἶνα κόμμα τοῦ κοινοβουλίου !)καὶ δὲν ἔχει λόγο ὑπέρ τῶν δασμῶν. Ἀλλὰ ἐσὺ Γιάννη μου δὲν καταλαβαίνω γιὰ τὴν ἀστυνομία τὶ λές. Δηλαδὴ τὸ θεωρεῖς π.χ. λογικὸ καὶ ἀναμενόμενο νὰ μπουκάρουν στὸ σχολεῖο ὅποιοι γουστάρουν (τὰ σχολεῖα εἶναι προστατευμένος χῶρος) καὶ ἡ ἀστυνομία νὰ τοῦς ἀφήνει ; Δὲν γνωρίζω τὶς λεπτομέρειες, ἀλλὰ δὲν μοῦ εἶναι σαφές ἄν ἔχει δικαίωμα ἕνας βουλευτὴς ὡς βουλευτής νὰ ζητᾷ ἐπὶ τόπου έξαίρεση ἀπὸ τὴν ἀστικὴ νομοθεσία.

   Delete
  7. Δηλαδή Βεροιέα πάψετε εσείς οι αστούληδες επιτέλους να κλαίγεσθε!

   Μα τώ Θεώ τείνω ο σχωραμένος ο Ρένος είχε δίκαιο! Αναρχικός αυτός δηλαδή Φασίστας σαν εμάς.

   Μην μου κλαίγεσθε!!!

   Όλο κλαίγεσθε. Έχεις να προτείνεις κάτι; Μοιάζεις με νήπιο χαζό και κλαψιάρικο. Πρότεινε κάτι ειδάλλως ασπάσου τον Φιλελευθερισμό. Εγώ προτείνω και μάλιστα δύο μάλλον τρία μοντέλα:

   Το Φασιστικό,

   το Εθνικοσοσιαλιστικό,

   το Θεοκρατικό.

   Διάλεξε και πάρε.

   Delete
  8. Εάν μου εγγυηθείς Κωνσταντινουπολίτη ότι θα έχουμε πάντοτε ικανούς και φωτισμένους αρχηγούς στο τιμόνι,τότε θα πάρω το Φασισμό.
   Παρεπιπτόντως,πως θα χαρακτήριζες το πολίτευμα,της εποχής του Φιλίππου του Β'?(ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ).Είναι καλό μοντέλο πολιτικό ?Θα μπορούσε να εφαρμοσθεί σήμερα?

   Delete
  9. Δὲν εἶναι πρώτη φορὰ ὁ φασισμὸς νὰ μὴν εἶναι μικροαστικὸ κίνημα τοῦ δρόμου ἤ τῶν δυσαρεστημένων ἄνεργων φαντάρων ἀλλὰ τοῦ κονομημένου μπουρζουὰ ποὺ δὲν θέλει νὰ ἀνοίξῃ τὸ πορτοφόλι του γιὰ νὰ συνεισφέρει γιὰ τὸ κοινό καλό (κοινό, δηλ, τῆς πολιτικῆς κοινότητος στὴν ὁποῖα ἀνήκει, γιὰ νἀ ἐξηγούμαστε) καὶ ἐπιτρέπει σὲ ἄλλους θερμοκεφαλότερους ἐκείνου νὰ σπάσουν τὰ κεφάλια τῶν πεινασμένων. Ἥ μήπως εἶναι ἡ πρώτη φορά, καὶ ὅλες τὶς προηγούμενες φορὲς ὁ φασίστας εἶχε κίνητρα ἀγνὰ καὶ ἰδεαλισμό μέχρις αὐτοθυσίας ;; Γιὰ πὲς μας κε Κωνσταντινουπολίτη ἀστὲ (Πολίτη) τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

   Delete
  10. Παρεμπιπτόντως, μπουρζουάς, πολίτης καὶ σιβίλ καὶ τὰ παράγωγα αὐτῶν δὲν ἔχουν διαφορά παρὰ στὸ ὅτι εἶναι παράγωγα γερμανικά, ἑλληνικὰ καὶ λατινικὰ ἀντιστοίχως τῆς λέξεως που δηλώνει ἕναν μεγάλο οἰκισμό, τὴν πόλη. Μέχρι τὴ γαλλικὴ ἐπανασταση (καὶ λίγο μετά) λέγανε στὴ Γαλλία γιὰ κάτι ὄτι εἶναι τρε μπουρζουά, ὅπως λέμε, πολὺ χωριάτικο, διότι οἱ ἀριστοκράτες ἐσχετίζοντο, ὅπως καὶ στὸν ἀρχαῖο κόσμο, ἐν μέρει, μὲ τὰ κτήματά τους καὶ μὲ τὶς αὐλές, ὄχι μὲ τὴν πόλη. Ἡ πόλη ἐθεωρεῖτο ἀπὸ αὐτοὺς μπασκλασαρία (βλ. τὸν Μπουρζουά Ζαντιγιόμ, τὸν ἀστό μεταμφιεσμένο σὲ εὐγενή, τὸν Ἀρχοντοχωριάτη δηλ. τοῦ Μολιέρου).

   Delete
  11. Κανείς δεν σας εγγυάται τίποτα.

   Η Ρωμανία είχε πολίτευμα βασισμένο στην Φυσική Επιλογή με τις γνωστές μεν θετικές και αρνητικές συνέπειες.

   Άριστο καθεστώς δεν υπάρχει ου να είναι ολα μέλι-γάλα.

   Όλα είναι κύκλος.

   Όπως έχουν γράψει και άλλοι στο ίντερνετ:

   1. Ισχυροί άνδρες γεννούν ευημερείς εποχές,
   2. Ευημερείς εποχές γεννούν αδυνάμους άνδρες,
   3. Αδύναμοι άνδρες γεννούν ταραχώδεις εποχές,
   4. Ταραχώδεις εποχές γεννούν ισχυρές άνδρες.

   Σην Ρωμανία ίσχυσε πολλάκις αυτό. Όλα είναι κύκλος. Τίποτε δεν είναι γραμμικό.

   Delete
  12. Το Κοινό των Μακεδόνων υπήρξε το αντίστοιχο της εποχής με την Συνταγματική Μοναρχία του 20ου αιώνος.

   Συγκρούσθηκε πολλάκις με τον Παμμέγιστο για αυτό και στο τέλος τον ακολουθήσαν μονάχα οι Ασιάτες του, Πέρσες και λοιποί που του ήσαν πολύ πιο πιστοί από ότι οι δικοί του Έλληνες.

   Delete
  13. *τον ακολουθούσαν

   Delete
  14. **ισχυρούς άνδρες

   Delete
  15. Το γνωστό ρητό του φίλου του Δραγούμη περί Αλεξάνδρου ταιριάζει γάντι στο...Μακεδονικό Κοινό.

   Εφτυσε τους Ελληνες και κατεκτησε την Ανατολή. Ως Ελλην φυσικά αλλά τους έδειξε ότι δεν τους έχει, τους χθεσινούς βαρβάρους γιδοβοσκούς Μακεδόνες(διότι έτσι ήσαν), ανάγκη. Εάν δεν υπήρχε και ο Φίλιππος Β', η Μακεδονία εάν δεν είχε υποταχθεί στους Ιλλυριούς και σε λοιπές βαρβαρικές φυλές των τότε Βαλκανίων, θα έμενε σε πολύ βασικό επίπεδο πολιτισμού και ουδέποτε θα γεννούσε έναν Παμμέγιστο.

   Delete
 37. ἕχουμε ξεχάσῃ νὰ διαβάζουμε. Διαβάσατε τὴν ἐρώτησή μου ;
  ...ἐὰν ἡ ἀνοχὴ τῶν ἀστυνομικῶν ὀργάνων εἶναι ἐντεταλμένη ἀπὸ τοὺς ἀνωτέρους των.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Προφανώς όχι. Πιθανώς ούτε καν το γνώριζαν οι αστυνομικοί. Μόλις το έμαθαν έστειλαν στο σημείο δύο τρεις αστυνομικούς κι αυτό είναι όλο και το κάνεις θέμα από το πουθενά και σου φαίνεται και περίεργο που οι ναζί δεν θέλουν τους μετανάστες.

   Delete
  2. Προφανῶς ;; Γιατὶ προφανῶς ;

   Delete
 38. ...Παρεμπιπτόντως, ἄν τὰ μεταναστάκια μάθουνε νὰ γράφουν καὶ νὰ διαβάζουν σὲ πολυτονικὸ με σωστοὺς κανόνες καὶ σωστὴ παιδαγωγικὴ ἀπὸ τὸ δημοτικό, ἴσαμε νὰ φτάσουνε γυμνάσιο θἄχουνε γίνῃ πιὸ Ἕλληνες ἀπὸ τοὺς τωρινοὺς ποὺ βλέπουνε Ῥάμπο καὶ ἐπιγόνους Αὐτοῦ καὶ τὰ λοιπὰ ψυχροπολεμικὰ μετὰ τὸν Ῥάμπο, τοῦ τύπου σήριαλ Φρέντς πωστολένε περιλαμβανομένου. Διότι τὸ πολυτονικὸ μὲ σωστοὺς κανόνες κουβαλᾷ ὅλη τὴν αἰσθητικὴ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας.

  ReplyDelete
 39. Υγ2. Πρέπει νὰ καταλάβετε οτι ὁ ἐθνικισμὸς εἶναι δηλητήριο διότι καταστρέφει τὴν αἰσθητικὴ ποιότητα τῆς σκέψης ποὺ δὲν εἶναι τοῦ Λουλούκου τοῦ φοιτητῆ ἀνθοκομικῆς ἀλλὰ ἱδιότητα τῆς σκέψης. Ἁλλὰ προσέξτε τί ῥώτησα παραπάνω, σᾶς παρακαλῶ.

  ReplyDelete
 40. ΥΓ3 "Ιδίως ο Αναρχισμός Κωσταντή πριν μολυνθεί από τον μαρξιστικό διεθνισμό, υπήρξε πολύ υγιής θεώρηση" γράφει ὁ κος Κωνσταντινουπολιτης."Και φυσικά τρομερά Εθνικιστικός παρότι σήμερα έχει γίνει αναρχο-κομμουνιστικός και συνεπώς φιλελεύθερου τύπου δηλαδή Τροτσκυστικού".

  Ἡ αὐθεντία δὲν εἶναι μόνο ἕνα πρόσωπο, π.χ. ἡ καθηγήτριά μου. Εἶναι καὶ ὁ,τιδήποτε σταθερὸ καὶ ἀκλόνητο ποὺ δὲν εἶναι ζωντανό, π.χ. μιὰ σφαῖρα.

  Αὐτὸ εἶναι τὸ πρόβλημα μὲ τὸν ἐθνικισμό. Δηλ. εἶναι ὁ ἐθνικισμὸς μιὰ παράβλεψη. Τρόπον τινὰ ἡ ἀμαρτία εἶναι παράβλεψη. Ὅσο γιὰ τὴν ἀναρχία, ἐγὼ τὴν θεωρῶ παραλλαγὴ τῆς μοναρχίας, γιὰ τὴν ἀκρίβεια σκέτη μοναρχία μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι εἶναι ἀντιδυναστική ἐξέγερση, π.χ. οἱ Καντακουζηνοί τὰ κάνουνε ὅλα λίμπα στὴ Μικρά Ἀσία γιὰ νὰ ῥίξουνε τοὺς Νοταράδες. Αὐτὸ εἶναι ἀναρχία. Ἡ ἔλλειψη αὐθεντίας δὲν εἶναι ἀναρχία, ἀφοῦ ἡ μὴ παράβλεψη εἶναι τάξη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μα φυσικά υπήρξε αναρχικός δηλαδή αντιδραστικός ως προς την Μοναρχία ο Εθνικισμός.

   Στην αρχή, ο Εθνικισμός δημιουργήθηκε με σκοπό να απελευθερώσει τα κράτη από τις πολυεθνικές Μοναρχίες και έτσι άθελά του ή θελημένα άνοιξε τις πύλες στον Φιλελευθερισμό να τα σαρώσει όλα.

   Ο Εθνικισμός αλλά ο λεγόμενος κοινωνικός Εθνικισμός όπως έχω ξαναγράψει δημιουργήθηκε στην Γαλλική Επανάσταση για να δώσει την εξουσία στους αστούς, το κεφάλαιο και τους εμπόρους δηλαδή μέσω του κοινοβουλίου υπό της Εθνοκρατικής οντότητος. Δεν είναι τυχαίο που πριν τον Ρομαντισμό σχεδόν όλα τα Εθνικιστικά κινήματα υπήρξαν αντι-μοναρχικού και ρεπουμπλικανικού χαρακτήρα.

   Το Έθνος ως εργαλείο του Κεφαλαίου.

   Και ύστερα, το Έθνος ως εχθρός του Κεφαλαίου διότι πλέον κατήντησε περιττό όταν το Κεφάλαιο ξέφυγε εκτός εθνικών ορίων, φτάνοντας στο σήμερα την παγκόσμια αγορά(το αντίθετο ακριβώς του παγκοσμίου Λενινικού προλεταριάτου).

   Να γιατί ο προστατευτισμός και ο Ρομαντικός Εθνικισμός κάνουν καλό. Διότι σπάνε την ελευθερία αυτή του κεφαλαίου που σπα εύκολα και μετά δεν έχει που να πάει. Πρέπει αναγκαστικά να κάνει ένα βήμα πίσω ή μάλλον δύο διότι και την πολιτική εξουσία χάνει λόγω Ολοκληρωτικού Εθνικού Καθεστώτος στα Φασιστικά πλαίσια(Κοινοβούλιο τέλος) και οφείλει να δουλέψει μόνον εντός των στενών ορίων του Εθνοκράτους για τα συμφέροντα του Έθνους(αυτό και εάν είναι Σοσιαλιστικό).

   Δύο σε ένα!

   Delete
 41. Ὡ ρὲ δὲν πάμε καλά....
  Βρὲ ἁκοῦτε τί σᾶς ῥωτάω ;; Εἶχε ἤ δὲν εἶχε λάβῃ ἐντολές τὸ ἀστυνομικὸ ἀπόσπασμα νὰ ἀφήσει τοὺς τῆς Χ.Α> νὰ μπουκάρουν στὸ σχολεῖο !!!!!! ;;;

  ReplyDelete
 42. Υγ. Δὲν πρόκειται νὰ τραβήξω τὴν ἑρώτησή μου ποὺ ἔχω ἀφελῶς τὴν ἐντύπωση ὅτι πρέπει νὰ ἀπαντηθῇ ἀπὸ ὁποιονδήποτε ποὺ κόπτεται περὶ Ἑλλάδος. Στὸ περιθώριό της ἀναπτύσσω τὸ ἑξῆς σκεπτικό. Βγῆκε λέει μιὰ ἔκθεση σύμφωνα μὲ τὴν ὁποῖα ὁκτὼ νοματαῖοι κατέχουν τόσα λεφτὰ ὅσο τὸ μισὸ τῆς ἀνθρωπότητας. Μιὰ καὶ λέμε γιὰ ἀφανισμὸ τοῦ μισοῦ πληθυσμοῦ της γῆς, θυμήθηκα μιὰ φράση ποὺ ἀποδίδεται σὲ ἕναν Ῥωμαῖο, ποὺ ἔλεγε - ἄχ ! γιατὶ ἡ ἀνθρωπότητα νὰ μὴν ἔχει ἕνα σβέρκο ! (γιὰ νὰ τὸ κόψῃ).

  Ἑδῶ ἕχουμε ὁκτὼ (δυστυχῶς). Δὲν ἐννοῶ ὅτι πρέπει νὰ καρατομηθοῦν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί. Γελάω ὅμως μὲ τοὺς ἀναλυτές ποὺ λένε ὅτι μετὰ τὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση ποὺ ἔκοψε τὸ κεφάλι τοῦ καημένου τοῦ Λουδοβίκου ἔχουμε ξεμπερδέψῃ μὲ τοὺς βασιληάδες καὶ μᾶς μένουν μόνο οἱ Ἑβραῖοι καὶ οἱ μετανάστες προτοῦ άναληφθοῦμε στοῦς ούρανούς.

  ReplyDelete
 43. ΝΑΤΟ. Ῥιζοσπάστης σημερινός σ. 9 http://www.rizospastis.gr/page.do?id=16523&publDate=18%2F1%2F2017&pageNo=9

  "Οταν δάσκαλοι και γονείς αρνήθηκαν να τους κάνουν τη χάρη, οι μπράβοι με επικεφαλής τον Γ. Λαγό τούς επιτέθηκαν με προπηλακισμούς, ακόμα και ξυλοδαρμό, ενώ μπούκαραν στο σχολείο, με κίνδυνο να τραυματιστούν παιδιά.
  Ομως, γονείς και εκπαιδευτικοί δεν βρέθηκαν αντιμέτωποι μόνο με τους χρυσαυγίτες. Αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν εκεί πήραν απροκάλυπτα το μέρος των χρυσαυγιτών και επιδίωξαν, με προπηλακισμούς των συγκεντρωμένων, να διευκολύνουν την εισβολή του Γ. Λαγού και των μπράβων του μέσα στο σχολείο!"

  Ἁληθεύουν τὰ γραφόμενα στὸν σημερινό Ῥιζοσπάστη ΝΑΙ ἤ Ὅχι. Καὶ ἄν ἀληθελυουν, "αὐτοβούλως" διευκόλυναν οἱ ἀστυνομικοὶ τὸν κο Λαγὸ καὶ τὴν συνοδεία του, ἤ εἶχαν λάβῃ σχετικές ἐντολὲς ἐκ τῶν προτέρων ; Διότι θυμᾶμαι μιὰ ἀντιπαράθεση τηλεοπτικὴ λίγο παλαιότερη ἐπαφορμῆς τῆς δηλητηριάσεως τῶν κκ. Γλέζου καὶ Θεοδωράκη, νομίζω, μπροστὰ στὸ κτίριο τῆς Βουλῆς, ὅπου ὁ κος Τράγκας, δημοσιογράφος, ξέσπασε ἑναντίον ἑνός ἀστυνομικοῦ τηλεοπτικοῦ ἐκπροσώπου λέγοντάς του - Μᾶς δουλεύεις ; Δρᾷ ποτὲ ὁ ἀστυνομικὸς χωρὶς ὁδηγίες κέντρου ; Παρακαλῶ, πρέπει νὰ προσέχουμε τί λέμε. Ἀντιλαμβάνεστε τὴν σοβαρότητα αὐτῶν ποὺ καταγγέλλει ὁ Ῥιζοσπάστης ; Κανονικὰ ἄν αὐτὸ ποὺ γράφει δεν εἶναι ἀληθές ὁ συντάκτης καὶ ὁ διευθυντὴς "πρὲπει" νὰ πάνε αὐτόφωρο (δὲν τὸ ζητῶ, λέω τί νομίζω πὼς λέει ἡ ἀστικὴ νομοθεσία).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το ΚΚΕ εκεί που μονοπωλούσε την άκρως ευνουχισμένη "αντίσταση του Λαού" στο Κεφάλαιο τα βρήκε βέβαια σκούρα τώρα με την Χ.Α. που αποτελεί ατόφια επαναστατική δύναμη.

   Μούγκα το ΚΚΕ για το κεφάλαιο, όλο την Χ.Α. κτυπούν.

   Delete
  2. Καὶ γαμῶ τὶς ἐπαναστάσεις ἄν λαμβάνεις τὶς ἴδιες ἐντολές μὲ τὰ ἀστυνομικὰ ὅργανα καὶ τὶς ἐκτελεῖς με ζῆλο. Μιλᾶμε γιὰ ἐπαναστασάρα. Ἕνας ἐισπράκτορας σὲ τρόλευ εἶναι πιὸ ἐπαναστάτης τότε ἀπὸ ἕναν χρυσαυγίτη. Γι αυτὸ σᾶς λέω ἀπαντηστε στὴν ἐρώτησή μου, παρακαλῶ....

   Delete
  3. Ἡ μονη ἐπανάσταση εἶναι νὰ ἀκοῦς τὴν συνείδησή σου μὲ τὸν τρόπο ποὺ σοῦ λέει νὰ τὴν ἀκοῦς. Τὰ υπόλοιπα εἶναι θέατρο καὶ μάλιστα κακό. Δὲν εἶναι ἐπανασταση, εἶναι ἀφόδευση.

   Delete
  4. Αντί να πολεμάς έξυπνε ένα όργανο του καθεστώτος, όντας έξυπνος και μάγκας το παίρνεις με το μέρος σου, στρέφοντάς το εναντίον του παρόντος καθεστώτος.

   Να γιατί η Χ.Α. χτυπά 50% στα αστυνομικά τμήματα.

   Delete
  5. Κολοκύθια. Τὸ μεγαλύτερο μέρος εἶναι συγγενικὰ καὶ οίονομικὰ δίκτυα ποὺ ἀνάγονται στὸν ἐμφύλιο, καὶ φυσικὰ εἶσαι καθεστωτικός, καὶ γιατὶ νὰ μὴν εἶσαι στὸ κάτω κάτω. Τὸ καθεστὼς εἶναι ἡ ἀνισότητα ἤ καλύτερα ἡ πίστη στὴν ἀνισότητα. Δὲν γίνεται νὰ εἶσαι ἀντικαθεστωτικὸς καὶ νὰ ὑποστηρίζεις τὴν ἀνισότητα. Εἶναι σὰν νὰ λές ὅτι εἶσαι ὁ Ναπολέων καὶ νὰ φορᾶς ζουρλομανδύα.

   Delete
  6. Όταν το καθεστώς λόγω Ιδεολογίας προάγει τον απόλυτο ισοπεδωτισμό με την μορφή ακράτου και φοβερού ισοτισμού τότε είσαι αντικαθεστωτικος όντας υπέρ της πλήρους κοινωνικούς ανισότητος δηλαδή κατά του ισοτισμού της μάζας.

   Σήμερα π.χ. διάβασα στο ίντερνετ βγήκαν στην...Κύπρο μερικοί μαθητές να διαδηλώσουν κατά των..εξετάσεων!

   Και αντί να τους ρίξουν ένα βρωμόξυλο που θα τους αφήσει παράλυτους, κάθονται και ους χαΐδεύουν!

   Αυτά παθαίνει μία κοινωνία όταν γυρίζει τα πάνω κάτω, δηλαδή όταν δίνει εξουσία στην μάζα.

   Προτιμώτερο θα ήταν το Έθνος να αποτελείτο αποκλειστικά από Αξίους που θα χρησιμοποιούσαν δούλους.

   Ξανά, μονάχα η Θεοκρατία θέτει βάσεις τύπου κάστας δηλαδή άκρως ιεραρχικές στα πρότυπα των αρχαίων κοινωνιών οι οποίες ήσαν κατ'εξοχήν φυλετικές. Από την Γερμανία μέχρι την Περσία, συμπεριλαμβανομένων και των Εβραίων οι οποίοι ήσαν αμιγώς φυλετικού τύπου νομάδες και παρέμειναν έτσι ακόμη και μετά την ίδρυση του Ισραήλ.

   Και καλά κάνανε.

   Delete
 44. Ἱδοῦ πάλι ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν "Ἑφημερίδα τῶν Συντακτῶν" https://www.efsyn.gr/arthro/o-ypodikos-lagos-trampoykizei-se-dimotiko-sholeio

  "Ομάδα χρυσαυγιτών, με επικεφαλής τον υπόδικο βουλευτή Γιάννη Λαγό, εισέβαλε το πρωί της Τρίτης (17/01) στο Α' Δημοτικό Σχολείο Νέου Ικονίου, στο Πέραμα, τραμπουκίζοντας εναντίον δασκάλων και γονέων.Σύμφωνα με επώνυμες καταγγελίες στην «Εφ.Συν.», γρονθοκοπήθηκαν δάσκαλοι και γονείς στον χώρο του σχολείου, ενώ έξω από αυτό βρίσκονταν αστυνομικοί που παρέμειναν αμέτοχοι".Ἑπώνυμες ποὺ δὲν δημοσιεύεται τὸ ὄνομά τους !!! Δηλαδὴ τί κάνει ἡ ἐφημερίδα αὐτὴ τοῦς φακελώνει ;;;;;;

  ReplyDelete
 45. http://www.efsyn.gr/arthro/antifaseis-stin-katathesi-toy-astynomikoy-gia-ti-dolofonia-fyssa
  Ἁπὸ τὴν ἴδια ἐφημερίδα, καταθεση ἀστυνομικοῦ στὴν δίκη γιὰ τὴν δολοφονία τοῦ καλλιτέχνου Παῦλου Φύσσα, δολοφονία γιὰ τὴν ὁποῖα εἶχαν διατυπωθῇ ἐπιφυλάξεις ὡς πρὸς τὴν βούληση τῆς ἀστυνομίας νὰ τὴν ἀποτρέψῃ ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ εἶχαν ἀναφερθῇ ἀπὸ τὰ κατώτερα ἀστυνομικὰ ὄργανα συγκεντρώσεις ἀνθρώπων ὀπλισμένων ἤ ἡμιοπλισμένων μὲ ῥόπαλα, λοστούς, καδρόνια, αὐτὸ ἐννοῶ ἡμιοπλισμένους - κοντὰ στὸν τόπο τοῦ ἐγκλήματος, πρὶν αὐτὸ τελεστᾖ.

  Προσοχή. Δὲν παίρνω θέση οὔτε θέλω νὰ ἀμαυρώσω τὴν ὑπόληψη ἤ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καὶ τὼν ἐντολέων της. Ἁπλῶς παραθέτω διάσπαρτες πληροφορίες καὶ κυρίως ἀναρωτιέμαι γιατὶ δὲν συνδέονται συνεκτικὰ οἱ διάσπαρτες αὐτές πληροφορίες ἀπὸ ἄλλους ἁρμοδιοτέρους ἑμοῦ. Ἡ ἀπάντηση στὸ γιατὶ μπορεῖ κάλλιστα νὰ κεῖται ἐκτός πολιτικῆς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όταν μάθεις τι είναι ο ναζισμός τα ξαναλέμε. Προς το παρόν συνέχισε να προτείνεις ΧΑ στις εκλογές και να κοροϊδεύεις εμένα που λέω ότι θα ψηφίσω Σύριζα.

   Delete
  2. Η απάντηση είναι ότι οι εθνικοσοσιαλιστές έχουν στενές σχέσεις με την αστυνομία. Πόσο επιστήμων πρέπει να είσαι για να το καταλάβεςι ε;

   Delete
  3. Αντιδρώ διότι αυτά δεν τα μάθαμε τώρα, που η ΧΑ πήγε σε ένα σχολείο Κωνσταντή μου. Αυτά τα μάθαμε όταν σκότωνε εκατοντάδες ανθρώπους, τον έναν μετά τον άλλον, το κατάλαβες; Υπό αυτήν την έννοια το να μου κάνεις θέμα το ότι πήγε σε ένα σχολείο είναι σκέτη γελοιότητα.

   Delete
  4. Συνέχισε να προτείνεις ΧΑ στις εκλογές

   -Ποτὲ δὲν ἐπρότεινα Χ. Αὐγὴ στὶς ἐκλογές. Σοῦ εἶχα ἀπλῶς ἀπαντήσει στὴν ἐρώτησή σου - ποιὸ εἶναι στὴν Ἑλλάδα τὸ κόμμα τοῦ Ἑρνογάν -ἡ Χρυσὴ Αυγή. Διότι ἐνσαρκώνει σὰν ἐκπρόσωπος τῶν δυνάμεων καταστολῆς τὴν σουλτανικὴ ἐξουσία.

   Delete
 46. Αρτέμις Σώρρας: «Είμαστε στο 35%, ερχόμαστε στα πράγματα, οριστικό ξεχρέωμα για όλους»!

  https://www.youtube.com/watch?v=Yb2iSjobxXM


  Σώρρας μάγκες!
  (χαχαχα)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το σχολείο είναι ιερότερος χώρος ακόμη κι από εκκλησία διότι είναι χώρος παιδικός ,χώρος αθωότητος.
   Βίαια γεγονότα μέσα στο χώρο τους,αφήνουν ανεξίτηλα τραύματα στις παιδικές ψυχές.Είναι το ιδιο σαν να εισβάλουν κάποιοι βίαια στο παιδικό τους δωμάτιο.
   Γιατί δεν πήγε στο υπουργείο παιδείας να εκφράσει την αντίθεσή του ο πατριδοκάπηλος βλάξ?
   Και ας το έκαιγε κιόλας θα ημουν μαζί του.
   Στον υπουργό ρε κότα (συγνώμη,λαγέ ήθελα να πω),όχι στους δασκαλάκους και τα παιδάκια.

   Delete
  2. Κωνσταντή ,η δολοφονία Φυσσα είναι καταδικαστέα απολύτως.
   Όμως το είδος της ΄΄τέχνης'' που υπηρέτησε αυτός ο άνθρωπος,ητο επίσης δολοφονικό για την ποιότητα,την πρόοδο,το πνεύμα,την ψυχή της νεολαίας.Τέχνη σκουπίδι κατευθυνόμενη και προωθούμενη από κατεδαφιστές κοινωνιών και εθνών.

   Delete
  3. Παιδική αθωότης κατά την...Αγωγή των αρχαίων Λακεδαιμονίων και της πάλαι-ποτέ Σπαρτιατικής Hitlerjugend αλλά και της Μεταξικής Ε.Ο.Ν.

   Delete
  4. Καταδικαστέα...τί πά να πει καταδικαστέα! Έλεος ο ανθρωπισμός του καναπέ και του φραπέ!

   Πλακώθηκε με έναν 20χρόνια μεγαλύτερο ως άμυαλος που ήταν ο Φύσσας και εκείνος απεδείχθη τρελλώτερος από τον Φύσσα.

   Όταν σε τρώει ο κώλος σου...αυτά παθαίνεις. Και όταν δρας δίχως σύνεση. Από Ολυμπιακό-Παναθηναϊκό αρχίσανε και σφαχτήκανε ως λόγω Χ.Α. και Αναρχίας.

   Λες και δεν ξέρουμε το αιλάντα.

   Delete
  5. Μα δεν μπορεί να πάει στο υπουργείο. Αφού είναι πιόνι του συστήματος η Χρυσή Αυγή. Αν προηγουμένως με τα λεγόμενά σου εννοούσες ότι η ΧΑ είναι γέννημα του φιλελευθερισμού, τότε ναι σε αυτό συμφωνούμε. Αυτό όμως μην το συγχέις με την ιδεολογία της. Άλλο το από που προήρθε το φαινόμενο, κι άλλο η ιδεολογία του φαινομένου. Ναι, όντως ο ναζισμός προέρχεται όταν ο φιλελευθερισμός αποτυγχάνει και παύουν να έχουν ισχύ τα βασικά στηρίγματά του τα οποία είναι οικονομικά (αγορές, αριθμοί, ποσοστά, το χρήμα πάνω από όλα, και όλες αυτές οι βλακείες). Τότε για να κρατηθεί ιδεολογικά στην επιφάνεια και να μην χάσει πλήρως την ισχύ του, προτάσσει στο κοινό νέες βλακείες (έθνος, φυλή, καθαρότητα, δυνατό κράτος κλπ). Αν αυτό εννοούσες, τότε ναι η ΧΑ είναι προϊόν του φιλελευθερισμού, η ίδια όμως δεν είναι φυλελεύθερη. Είναι απλώς το αποτέλεσμα της αποτυχίας του φιλελευθερισμού, η φυσική του εξέλιξη θα έλεγα.

   Delete
  6. Δηλαδὴ κε Βεροιεὔ ἐπειδὴ ἐμένα δὲν μοῦ ἀρέσει ὁ Νταλάρας ἄμα γίνομαι πρωθυπουργός βάζω ἕναν Μαλτέζο μαχαιροβγάλτη καὶ τὸν καθαρίζει, καὶ μετὰ τὸν κάνω ὑπουργό (τὸν Μαλτέζο). Δὲν λέω ὅτι ἔτσι ἔγινε τὸ ἀποτρόπαιο περιστατικό, τὸ λέω ἔτσι γιὰ νὰ τραβήξουμε τὸ πράγμα στὰ ἄκρα νοερῶς.

   Delete
  7. Η αυτοδικία οδηγεί στο χάος.Η συντεταγμένη πολιτεία εχει την υποχρέωση να προστατεύει τη νεολαία ειδικά ,από διαβρωτικά και υπονομευτικά είδη δηθεν τέχνης.
   Πως όμως ,αφού η πολιτεία αυτή είναι αποτέλεσμα μιας εκλογικής διαδικασίας όπου ο κάθε βλάξ,ναρκομανής,απατεών,παράνομος,υπάνθρωπος εχει δικαίωμα ψήφου ?
   Προτείνω λοιπόν ένα νέο θεσμό.ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΣ ΕΚΛΕΓΕΙΝ-ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ.
   Ο κάθε πολίτης θα πρέπει να δίδει εξετάσεις εάν θέλει να πάρει το δίπλωμα αυτό και να συμμετέχει στα κοινά.Εάν δεν θέλει ,κανένα πρόβλημα.
   Πρέπει να εχει κάποιο στοιχειώδες επίπεδο ο ψηφοφόρος ,διαφορετικά αποτελεί τροχοπέδη για το κοινωνικό σύνολο και κίνδυνο για την πατρίδα.
   Μία σοφή λοιπόν πολιτεία γνωρίζει τον τρόπο να προφυλάξει το λαό της απ'τη χυδαιότητα,την ευτέλεια,τον γυφτογραικυλισμό.
   Για να οδηγείς μοτοποδήλατο απατείται δίπλωμα.Για να ψηφίζεις όχι.
   Εάν η ''ευγενική δημοκρατία ''είναι ουτοπία,ας αφήσουμε τις τύχες μας στα χέρια του ''ευγενούς φασισμού''.Του ευγενούς όμως.

   Delete
  8. Καὶ ποιὸς θὰ ἐκλέγει τοὺς έκδίδοντες τὰ διπλώματα ;

   Delete
  9. σημ. Νὰ ὑπενθυμίσω ὅτι ὁ Παρθενὼν χτίστηκε ἐπὶ Περικλέους, καὶ μὴν ἀναφερθοῦν τὰ χιλιοειπωμένα περὶ δούλων, ἑνὸς ἀνδρός ἀρχὴ τοῦ Θουκυδίδου κ.λπ. κ.λπ. Ὅσο γιὰ τὸν φασισμό, εἶναι μικροαστικὸ κίνημα 10000000 τοῖς ἑκατό. Τἄχουμε πῇ καὶ τἄχουμε ξαναπῆ τόσες φορὲς ἐδῶ μέσα. Ὁρθότατα νομίζω ὁ κος Κιτσίκης χρησιμοποίησε τὸν ὅρο τύραννος γιὰ τὸν κο Τράμπ. Τύραννος, δηλαδὴ Πεισίστρατος. Ὅχι πολλοί τύραννοι, ὅπως οἱ τριάκοντα. Ἑνὸς ἀνδρὸς ἀρχή. Ἑκτὸς κι ἄν κάνω λάθος. Ἕνας ἄνδρας ποὺ στηρίζεται ἀπὸ τὴν πλειοψηφία.

   Ὁ ἴδιος ὁ Θουκυδίδης νομίζω διαπιστώνει ὅτι οἱ ὀλιγαρχίες ποὺ ξεπηδοῦν ἀπὸ δημοκρατίες ἔχουν μικρὴ πιθανότητα ἐπιτυχίας. Ὅσο γιὰ τοὺς εὐγενείς, παιδιά, σόρρυ, ἀλλὰ αὐτοὶ βασίζονται στὸν ἀγροτικό τρόπο παραγωγῆς καὶ μόνο στὸν στρατὸ βρίσκουν διέξοδο οἱ φὸν, οἰ ντὲ λὰ καὶ οἱ σέρ. Περιμένετε νὰ ἐξαφανιστεῖ ἡ μισὴ ἀνθρωπότητα καὶ ἄν ἐπιβιώσει τουλάχιστον τὸ ἄροτρο, σὲ καμιὰ χιλιετία μπορεῖ νἄχετε τὴν τύχη νὰ ξαναδεῖτε ευγενείς.

   Delete
  10. Όταν ακούω εξετάσεις μου έρχεται μία ταραχή στο στομάχι.

   Μία κοινωνία πυ ξέρει να ξεχωρίζει τους Αρίστους το κάνει ήδη από τα 5 τους χρόνια. Δεν βάζει συνεχώς...τέστ! Ελεος Βεροιέα!

   Ένα υγιές καθεστώς επίσης οφείλει να καταργήσει τα σχολεία και τα πανεπιστήμια ή έστω να θέσει αυστηρότατα κριτήρια εισαγωγής ή συνεχίσεως των σπουδών. Το 85% των ατόμων στα Πανεπιστήμια βρίσκονται καθαρά λόγω χρηματικών σκοπών αποτελούν έσοδα για το πανεπιστήμιο δηλαδή. Είναι άχρηστοι και ηλίθιοι. Όπως επίσης βάσει δεν έχουν τα...άκρως ρασιοναλιστικά κριτήρια στα πανεπιστήμια. Γράφοντας μία εκθεση φοβερή που μάλιστα η Καθηγήτρια στο μάθημά μου αυτό θα ήθελε να την δει στην εφημερίδα του Πανεπιστημίου, έχασα μονάδες(ποσώς με ενδιαφέρει βέβαια, εγώ να γράψω αυτά που ήθελα, ήθελα) λόγω...παραγράφων ή format όπως λένε! Λες και η σκέψις πανίβλακες μπαίνει σε φορμάτ! Φορμάτ θελει το μυαλό σας που έχετε καταντήσει τους 20σάριδες ζόμπι καταναλωτικά άμύαλα, νιχιλιστές ή τζιχαντιστές με τις αηδίες σας. Πραγματικά όταν πατώ το πόδι μου στην Δύση με πιάνει μεγάλη έλξη για το Ισλάμ, νιώθω ο ρασιοναλισμός και η αξίες του απολύτως φιλελευθέρου τίποτα να με πνίγουν, τόσο πολύ που ξεχνώ και την Φύλετική μου συγγένεια με τους λαούς αυτούς προτιμώντας εν αντιθέσει την...πολιτιστική με τους Ανατολίτες, ενώ το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει με το που πατώ το πόδι μου σε οιονδήποτε τόπο της Ενδιαμέσου Περιοχής. Γίνομαι τότε, Εθνικοσοσιαλιστής και ξεχνώ αυτομάτως το Ισλάμ. Καθηγητά μιάς που είσθε και ψυχολόγος-ψυχίατρος είναι ευπρόσδεκτη, άκρως ευπρόσδεκτη οιαδήποτε εξήγηση που θα δώσετε στο ψυχικό αυτό φαινόμενο που μου συμβαίνει.

   Delete
  11. Το ολιγαρχικό σύστημα του Φιλίππου Β' ητο αυτό που όχι μόνο συνένωσε τον Ελληνισμό αλλά τον εξακόντισε και τον εδραίωσε στην Ασια για αιώνες.
   Οι λαοί που εστέναζαν κάτω απ'την Περσική τυραννία εδέχθησαν ως απελευθερωτή τον Αλέξανδρο.
   Απόδειξη ότι ακόμη και σήμερα ο Μέγας Αλέξανδρος κατέχει εξέχουσα θέση στις παραδόσεις και την μνήμη των λαών αυτών.
   Ποιος κατακτητής λατρεύτηκε ποτέ απ'τους κατακτημένους?
   Η ολιγαρχία της Μακεδονίας ητο αυτή που εξαφάνισε την προαιώνια Περσική απειλή ,δημιουργώντας την πρώτη Ελληνική αυτοκρατορία,που επηρεάζει τις εξελίξεις ακόμη και σήμερα.
   Οσο για ευγενείς εθνικιστές θα σου θύμιζα τα ονόματα Ιωνας Δραγούμης,Παύλος Μελάς,Περικλής Γιαννόπουλος κ.α που συγκρινόμενοι με τους άθλιους δημοκρατικούς της εποχής,φαντάζουν ως άγιοι του Εθνους.

   Delete
  12. Τα έχεις μπερδεμένα.

   Το μυαλό σου και όχι αδίκως έχει συνδέσει την κατάκτηση με την Δυτική αποικιοκρατία.

   Αντιθέτως στην Αρχαιότητα η κατάκτηση σήμαινε πρωτίστως πολιτική κυριαρχία, ούτε καν πολιτισμική. Επειδή το παλάτι υπήρξε η κατ'εξοχήν οικία κάθε τι πολιτισμικού, η πολιτική κυριαρχία συνεπάγετο και μίακάποια πολιτισμική κυριαρχία έως έναν βαθμό.

   Δεν υπήρξε καμία τυρρανία με την δικτατορική έννοια. Αυτά είναι Φιλελεύθερες μπούρδες. Ο Παμμέγιστος έγινε Χαλίφης στην θέση του Χαλίφη. Ουδέναν ελευθέρωσε διότι ουδείς ήτο σκλαβωμένος.

   Κύρος Α' μεγας Πέρσης Βασιλεας και Παμμέγιστος γίνονται ένα πρόσωπο στην θρυλική μορφή του δικεράτου Dhul-Quarnayn.

   Δηλαδή ο Παμμέγιστος υπήρξε πιο πολύ Πέρσης-Ανατολίτης παρά Έλλην βασιλέας. Εξ'ου και η λατρεία του μέχρις σήμερον από τους λαούς της Ανατολής.

   Το κοινό των Μακεδόνων σχέση καμμία δεν είχε με την διοίκηση των επιγόνων. Εν αντιθέσει οι Επίγονοι έδρασαν άκρως Περσικά, δηλαδή Δεσποτικά στον τρόπο διακυβερνήσεώς των και διόλου Ελληνικά.

   Συνεπώς δεν υπήρξε τόσο εξελληνισμός της Ανατολής πολιτικά αλλά εκΠερσισμός των Ελλήνων ηγεμόνων εν Ανατολή.

   Delete
  13. Την Ελλάδα τότε ένωσε το Ξίφος και το κοινό Ελληνικό πνεύμα.

   Κανείς άλλος, κανέναν συμβούλιο βοσκών και μετριοτήτων.

   Delete
 47. Νομίζω καταλβαίνετε γιατί σᾶς ἔπρηξα τὰ οὔμπαλα μὲ τους 2-3 ἀστυνομικούς. Ῥώτησα ἄν ἡ "ἐπέμβαση" Λαγοῦ ἦταν ἐν γνώσει τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πρίν γίνει.

  ReplyDelete
 48. Υγ. Τοῦ Γιάννη γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἐκεῖνα ποὺ θεωρεῖ ἐκεῖνος ἀπλὰ δεδομένα ἐμένα μοῦ φαίνονται ἄλυτος γρῖφος.
  Δηλαδὴ ῥε Γιάννη πὲς ἐγὼ κάνω παιδιὰ καὶ τὰ στέλνω σὲ γαλλικὸ σχολεῖο. Ῥωτάω, φυλάσσεται ὁ σχολικος χῶρος; Καὶ μοῦ λένε ναί, φυλάσσεται ἀλλὰ ἄμα καμιά φορά μπουκάρουν μέσα στὸ σχολεῖο ὀπαδοί τοῦ Τουτατίς καὶ τοῦ Μπελενός μὲ καδρόνια, ἤ τίποτα φανατικοί καθολικοί μὲ λιβανιστήρια, ὄχι δὲν φυλάσσεται,ἡ ἀστυνομία ἔχει ἐντολὴ νὰ τοὺς ἀφήνει νὰ μπαίνουν μέσα νὰ τὰ κάνουν γῆς μαδιάμ, ἐγῶ νᾷμαι εὐχαριστημενος ; Ῥε δὲν καταλαβαίνετε ὅτι τὸ ἐγχείρημα Λαγοῦ εἶναι ἄμα δὲν εἶσαι ἐθνικόφρων κινδυνεύουν τὰ παιδιά σου ; Ῥωτάω -ὑπάρχει περιπτωση τὸ ἐγχείρημα αύτὸ νὰ μὴν εἶναι οὔτε τοῦ λαγοῦ οὔτε τοῦ στιφάδου ἀλλὰ νὰ εἶναι ἐγχείρημα τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ; Ἑγὼ θὰ πρέπει νὰ βγάζω συνέχεια τὸ φίδι ἀπὸ τὴν τρύπα ;

  Ὁ ἐπιστήμων δὲν ἔχει ταμποῦ. Ῥωτάει τὰ πάντα. Αὐτὸ ποὺ δὲν δικαιοῦται νὰ κάνει εἶναι νὰ καταλογίζει εὐθύνες ἀνεξέταστα ἤ καὶ ευθύνες σκέτο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ό,τι νά΄ναι Κωνσταντή. Εντάξει ναι, ο Σύριζα φταίει για την Χρυσή Αυγή. Ψήφισε εσύ Χρυσή Αυγή και λέγε ότι και για την δολοφονία του Καποδίστρια ευθύνεται ο Σύριζα. Στο καλό, δεν ασχολούμαι άλλλο με ναζιστικές ανοησίες.

   Delete
  2. Κι ὁ Πιλᾶτος ἔπλυνε τὰ χέρια του σὰν καὶ σένα ἀφοῦ διέταξε τὴν σταύρωση. Εἶπε στὸν ἑαυτό του. Ἁφοῦ το κάνουν κι ἄλλοι συνάδελφοι. Δὲ βαριέσαι. Πάω νὰ πιῶ κανὰ ούίσκι κι ἄς τὸ ξεχάσουμε.

   Delete
  3. Auf wiedersehen Verräter.

   Delete
  4. Για τον Ιωάννη το παραπάνω σχόλιο.

   Delete
 49. ΥΓ τόσο. Σὲ σχέση μὲ ὅσα λέει ὁ κος Κωνσταντινουπολίτης παραπάνω γιὰ τὴν σχέση ἔθνους, κεφαλαίου καὶ μοναρχίας. Τὸ ἔθνος σύμφωνα μὲ τὴν δική μου ἀναλυση εἶναι σὰν ἔννοια ΠΑΝΤΟΤΕ ἀντιμοναρχικό. Τὸ δὲ κεφάλαιο προϋποθέτει βασιλέα σὰν κόπτη χρημάτων, δηλαδὴ σὰν ἐκτελεστικὴ ἐξουσία ποὺ δίνει ἱσχὺ στὸ χρῆμα. Χρῆμα ἐδῷ μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ὑλικοῦ φορέα τῆς ἀνταλλακτικῆς ἀξίας.

  ReplyDelete
 50. ακούγεται! (μή τό δένουμε καί κόμπο) ότι κάποια μέλη ή και οπαδοί τής οργανώσεως ΧΑ με επικεφαλής τόν κύριον Ιωάννην Λαγόν εισήλθον είς τόν περίβολον του Σχολικου κτιρίου Περάματος όπου επρόκειτο νά εισαχθουν εις εκπαιδευσιν τέκνα αλλοδαπών......καί μέ αβρότητα και επιχειρήματα αφατου ευγενειας προσεπάθησον νά αναβάλουν τήν προϊούσαν διδικασίαν....μετά προσέβησαν όλλλλοι γονεων και διδασκάλων μη εξαιρουμένων εισ πλησίον τειοπολειον οπου παρεσχέθη εις άπαντας τους παρεβρισκομένους τειον και βουτήγματα .....τωρα άν ήτα τό ρόφημα τίλιο τσάι του βουνου ή εαρλ γκρευ θά σάς γελάσω...(είπαμε να κανωμε ρεπρτάααααζ αλλά μη ξεσκιστούμε και στη λεπτομέρεια ) ......

  ReplyDelete
 51. στον ύπνο σας καί στόν ξύπνιο σας !!! ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται
  Άμποτε λίγο να δυνόμουν για μια στιγμή να τρελαινόμουν, ο σαλεμένος νους !!!

  ReplyDelete
 52. Χάος απύθμενο το γραικυλικό δημοκρατικό μπουζουκιστάν.

  https://www.youtube.com/watch?v=VLVTAz_BSu4

  Καλά κάνανε αλλά υπάρχουν και άλλες μορφές παθητικής αντιστάσεως ή ενεργής ρε παιδιά!

  Πάρτε όλοι σας τα παιδιά από το σχολείο, δημιουργήστε δικό σας στην κοινότητα με την βοήθεια της Χ.Α. ή κάνετε κατάληψη στο σχολείο. Ρίξτε και κανα ξύλο το βράδυ στο ΔΣ του σχολείου και σας λέω εγώ για πότε αλλάζουν όλα...

  ReplyDelete
 53. Να γιατί η Δημοκρατία είναι το καλλίτερο πολίτευμα!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=t7ZX_JhMJvo&feature=youtu.be

  Και φυσικά και η δικτατορία του προλεταριάτου δηλαδή των ποδιών που ούτε το δισεκατομμύριο(1000 εκατομμύρια) δεν γνωρίζουν, λέγοντας σωριδόν μπαρούφες!!!

  Πού είσαι Άγιε Αδόλφε!!! Μια χαρά τα έλεγες και πόσο δίκαιο είχες όταν έλεγες "Ο λαός πρέπει να ΒΙΑΣΤΕΙ"! Ακριβώς αυτό! Αιωνία η Μνήμη Σου!

  ReplyDelete
 54. Κωνσταντή είσαι χαζός ρε φίλε; Ειλικρινά τώρα. Θα μας ανεβάσεις τώρα όλες τις εφημερίδες για μια απλή δράση της Χρυσής Αυγής; Εδώ έχουν σκοτώσει εκατοντάδες ανρθώπους και σε πείραξε απλά που πήγαν σε ένα σχολείο;

  Άντε ρε δεν αξίζει να μιλάει κανείς με εσάς. Εσείς ή χαζοί είστε ή κάνετε τους χαζούς. Για Σώρρα είστε, το πολύ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Βγαίνουν κάθε βράδυ για σαφάρι Πακιστανών και λοιπών ανθρωποειδών επί της Οδού Κυψέλης ενώ μεγάλη πέραση έχει και το κυνήγι τραβελλίων κοινώς, σεξουαλικώς ανωμάλων επιστημονικώς, επί της Οδούς Φυλής. Αν και αμφότερες περιπτώσεις συγκλίνουν καθώς η Οδός Φυλής αποτελεί την κυρία εστία Νιγηριανών πόρνων του πεζοδρομίου ενώ πηγές αναφέρουν την ύπαρξη κοπαδίου Σομαλών και μυρμηγκοφωλιάς λοιπών νεγροειδών στην περαιτέρω περιοχή.

   Kill it! Kill it with fire before it lays eggs!

   Delete
  2. Πρὸς αὐτοὺς ποὺ ἀνέφερες καὶ πρὸς ἐσένα ἄν τοῦς ὐποστηρίζεις. Ὅταν θἄρθουν καὶ σὲ μᾶς οἱ τζιχαντιστὲς, βρὲ ἀνεγκεφαλοι αὐτόκλητοι - πόσο αὐτόκλητοι ἀναρωτιέμαι - άστυνομικοί, δειλοί, ποὺ πάντα μὲ ἀδύναμους τὰ βάζετε, κοπρόσκυλα, ἄνανδροι, χαφιέδες, ντροπὴ τῆς μάνας σας καὶ τοῦ πατέρα σας, μὲ πράξεις. Τότε θὰ φταῖτε ἐσείς, οἰ ἀνθέλληνες. Ἕννοια σας καὶ δὲν θἀργήσουν. Καὶ θἄχουν ὅλο τὸ δίκιο τὸ δικό σας μὲ τὸ μέρος τους.

   Delete
  3. Δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερος κόπρος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ φοβᾶται τὴν δική του ἀδυναμία καὶ τὸν δικό του φόβο, καὶ πάει νὰ ξεχαστῇ βάζοντάς τα μὲ κάποιον δυνατοτερό του ἠθικῶς. Αὐτὸ εἶναι τὰ τραβέλλια καὶ οἱ πόρνες. Ἁλλὰ τὸ παράδειγμα σᾶς τὸ δίνουν οἱ κουλτουριάρηδες. Αὐτοὶ σᾶς ὁπλίζουν νὰ κάνετε τὴ δουλειά ποὺ αὐτοὶ δὲν θέλουν νὰ κάνουν. Δὲν θέλουν νὰ παραδεχτοῦν ὅτι ὄχι μόνο στηρίζονται στὴν ἀστυνομία, ἀλλὰ θέλουν νὰ βρίζουν κιόλας τοὺς ἀστυνομικούς. Αὐτοὶ εἶναι οἱ μεγαλύτεροι κόπροι. Κι ἐσείς, βρὲ ζῶα, μπαίνετε στὴν ὑπηρεσία τους. Σταλιὰ τσίπα δὲν ἔχετε. Κάνετε κωλοτοῦμπες γιὰ ἕνα ξεροκόμματο. Δὲν εἶστε ἄνθρωποι. Εἶστε προλετάριοι ποὺ θέλουν νὰ παραμείνουν τέτοιοι. Στὸν αἰῶνα τῶν ἄπαντα. Φτού σας. Δέν ἔχετε ψυχή. Ἕχετε μόνο πεπτικό σύστημα.

   Delete
  4. Θέματα ειδικής σεξουαλικής φύσεως μαρξιστή του προχθές, δεν είναι για το πόπολο ειδάλλως η κοινωνία σου καταρρέει τάχυστα και βάλλεται πανταχόθεν η οικογένεια.

   Ο τρανσεξουαλισμός χώρια του ότι αποτελεί αρρώστια, εάν είναι να ερευνηθεί δεν θα γίνει με την σημερινή άκρως εμετική άκρως αφύσικη μορφή αλλά από μία ιερή κάστα επιστημόνων-ιερέων-φιλοσόφων. Κάθε τι Σκοτεινό και Ακάθαρτο πάντοτε βρισκόταν υπό την έρευνα των Εκλεκτών για τον παραπάνω λόγο. Ο κίνδυνος να διαλύσει το μυαλό του μέσου ηλιθίου ανθρωπάκου είναι μεγάλος, όπως γίνεται άλλωστε σήμερα με τα γκέυ παρέιντ. Η δαιμονολογία αντιστοίχως μελετήτο μονάχα από τους έναν πολύ κλειστό κύκλο μορφωμένων και Αξίων στην Ρωμανία. Προφανώς η μελέτη υπήρξε καθαρά προληπτικού χαρακτήρα να μάθεις το Κακό με σκοπό να το αντιμετωπίσεις καλλίτερα.

   Όσο για τους νέγρους έχει ασχοληθεί πάρα μα πάρα πολύ η Ανθρωπότητα μαζί με αυτά τα είδη, μεταβατικό στάδιο όπως καθίστατο ολοφάνερο από την μούρη τους, μεταξύ πιθήκου και Ανθρώπου.

   Delete
 55. Γιάννη σὲ παρακαλῶ ἐπειδὴ δὲν διάβασες τὰ παραπάνω ξαναδιάβασέ τα. Γιὰ τὴν κυβέρνηση ῥωτάω πάνω ἀπόλα, καὶ ὅχι γιὰ τὴ Χρυσὴ Αὑγή. Τὴν ἐκλεγμένη κυβέρνηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

  ReplyDelete
 56. YΓ. Ψάχνοντας στὸ tvxs.gr δὲν βρίσκω πρὸς τὸ παρόν ἐπίσημη δήλωση τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως τῆς ἀσκούσης τὴν ἐκτελεστικὴ ἐξουσία στὴν Ἑλληνικὴ Δημοκρατία γιὰ τὰ γεγονότα στὸ Πέραμα, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἡ εἴσοδος στὸν σχολικὸ χῶρο τοῦ βουλευτοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου κου Λαγοῦ. Βρίσκω μόνο καταγγελίες τοῦ κόμματος ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

  Ἑπειδὴ εἶμαι τεμπελχανάς, μέχρι νὰ κάνει ἄλλος τὴν ἀποδελτίωση, δὲν θὰ μοῦ φύγῃ τελείως οὔτε θὰ μοῦ κάτσῃ στὸ μυαλό σὰν σιγουριά ἡ ἐντύπωση ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση γνώριζε τὶ θὰ ἔκανε στὸ σχολεῖο τοῦ Περάματος ὁ ἐκλεγμένος βουλευτής κος Λαγὸς ἀπὸ πρὶν καὶ ἐπικρότησε τρόπον τινά κατόπιν τὴν εἴσοδό του στὸν σχολικὸ χῶρο. Ἵσως κανω λάθος καὶ δὲν εἶναι στὶς ἀρμοδιότητες τῆς κυβερνήσεως ἡ καταγγελία ἤ ἡ ἐπικρότηση τέτοιων περιστατικῶν.

  ReplyDelete
 57. Καθηγητὰ δὲν μπορῶ να καταλάβω, δυστυχῶς, πῶς θα εἶναι ο ΚΑ' αἱὼν ἐλληνικός. Με γλώσσα ἔλληνικὴ ἥ μὲ τὴν σημερινή ἀγγλική; Ἕχω προτείνει νὰ ἐρθετε στὴν Ἀθήνα γιὰ καὶ να κάνετε καμμία ὀμιλία γιἀ ἐμας τοῦς νέους. Ἐνα τελευταίο που θἀ ἠθελα νὰ ρωτήσω εἶναι, ἄν ῆ Τουρκία διαλυθεὶ ἥ μπει σε ἀκὀμα μεγαλύτερη ἀστάθεια, θὰ ἐπιβαρυνθεὶ ἡ Ἐλλάδα ἀκόμα περισσότερο ἀπὀ τὶς μεταναστευτικὲς ροές;

  ΘΑΝΑΣΗΣ

  ReplyDelete
 58. Τζἀμπα ἔγινε τὸ 1821 καὶ σκοτωθήκανε τόσοι ἄνθρωποι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τζάμοα γίνανε πολλά με την λογική αυτή.

   Το 1821 αποτελεί μία ακομη έκφραση της παναρχαίας ανθρωπίνης Φύσεως και μάλιστα με κύριό της φορέα τον Διναρικό κατ'εξοχήν φαινότυπο των κλεφτών.

   Η ανθρωπίνη Φύση δεν δύναται να αλλάξει ποτέ. Να κοιμηθεί ίσως. Η Καθηγήτρια των Αγγλικών μου στο πτυχίο που κάνω και το Πανεπιστήμιο αποτελεί ως πιστεύω, Χιλαρρυκή γυνή. Ως Αμερικάνα όμως εν αντιθέσει π.χ. με μία Ελεεινίδα, εκτιμά έναν Άξιο ανεξαρτήτως πιστεύω. Έτσι λοιπόν ρίχνοντας αρχικά σποντες σωστές βέβαια, όπως η σύνδεση της Οικολογίας με την Σάβιτρι Ντέβι δηλαδή με μία πλήρως αντιφιλελεύθερη προσωπικότητα, σιγά-σιγά θα αρχίσει να ξυπνά και η δική της Φύση. Προφανώς δύναται κάλλιστα να παραμείνει Φιλελεύθερη αλλά το πέπλο του απαγορευμένου θα έχει πέσει. Ένα κομμάτι της αναποφεύκτως θα ξυπνήσει και με το κατάλληλο ερέθισμα θα ασπασθεί τον Λευκό Φυλετισμό πλήρως ή μερικώς, ενώ ο Φιλελευθερισμός της ως αφύσικη και καταρρέουσα ιδεολογία γύρω της συνεχώς θα υποχωρεί.

   Η Φύση πάνω από όλα. Ακόμη και εάν θέλεις να την διαλύσεις δεν θα τα καταφέρεις. Θα εκφυλίσεις σε εμετικό βαθμό ναι αλλά το Αρχέγονο δεν χάνεται ποτέ. Ο Καθηγητής έλεγε π.χ. με τα δεδομένα τα χθεσινά ότι η Ευρώπη προβλέπεται να κατακλυσθεί από τις Ισλαμικές ορδές και να γίνει Ισλαμική. Σήμερον θα γίνει Φασιστική και αύριο Φυλετική(η Φασιστική νεολαία ανήκει στο Εθνικοσοσιαλιστικό φυλετικό πλαίσιο και ας αγνοεί την ύπαρξη φαινοτύπων. Δείχνει μέγα σέβας για τον Χίτλερ και σχεδόν κανείς για τον Μουσολίνι. Θέμα χρόνου λοιπόν το χθες να γίνει αύριο εάν δεν πέσουν πυρηνικά.).

   Delete
  2. Και φυσικά άκρως Θρησκευτική, παραδοσιακώς όχι τύπου New Age και λοιπές σαχλαμάρες.

   Delete
  3. Εἶναι ἐντυπωσιακὸ τὸ μῖσος σου γιὰ τὸν φιλελευθερισμό. Μοῦ θυμίζεις τοὺς Μοντέρνους Καιροὺς τοῦ Ντίκενς. Ἔχει μιὰ καταπληκτικὴ παράγραφο ποὺ περιγράφει μιὰ πόλη σὰν τὸ Λίβερπουλ,καὶ λέει ὅτι τὰ πάντα ἦταν χρήσιμα καὶ πρακτικά. Ἑπαναλαμβάνει τὰ ἐπίθετα.

   Ἕχεις ποιητικὴ φύση, Κωνσταντινουπολίτη, μοῦ φαίνεται. Γιὰ μένα αὐτὸ εἶναι ῥεαλισμός. Τίποτα δὲν εἶναι πιὸ ῥεαλιστικὸ ἀπὸ τὴν φαντασία.

   Delete
  4. Το μίσος μου για τον Φιλελευθερισμό με κάνει και υπάρχω.

   Η περσόνα αυτή εκεί στηρίζεται. Δίχως την σήψη και την παρακμή γύρω μου η ύπαρξίς μου η οποία έτσι και αλλιώς αποτελεί "σφάλμα" στην κανονικότητα και εσώθη χάριν της φαρμακευτικής τεχνολογίας στο παρελθόν, δεν θα είχε νόημα. Όπως προείπα εάν όλα ήσαν Φυσικά σήμερον θα ήμουνα νεκρός ή κατάκοιτος στο κρεβάτι όντας συνεχώς άρρωστος.

   Συνεπώς υπάρχω για ένα σκοπό. Ο σκοπός αυτός είναι να δείξω την απολυτη αηδία που υπάρχει γύρω μου. Δίχως την αηδία αυτή δεν θα είχε κανέναν νόημα ούτε η κλάση μου ούτε το πνευματικό μου επίπεδο ούτε στην τελική η ίδια η ύπαρξή μου.

   Όταν όλα είναι ωραία και ρόδινα έστω και για 2 δευτερόλεπτα χάνω τον σκοπό μου και παύω να είμαι...εγώ. Διότι όταν όλα είναι ωραία και ρόδινα όπως στην Νιρβάνα του μπάφου, που πάει σύννεφο στην νεολαία σημερα, τότε ο ηλίθιος είναι πανευτυχής. Η ευτυχία δηλαδή κρύβεται στην ηλιθιότητα. Όταν αρχίζεις και αμφισβητείς φτάνοντας σε ανώτερο επίπεδο σκέψεως τότε καταλαβαίνεις ότι η ύπαρξή σου οφείλεται στον ετεροπροσδιορισμό.

   Για αυτόν ακριβώς τον λόγο όλοι μα όλοι οι αρχαίοι Φιλόσοφοι έζησαν υπό καθεστώς στο οποίο συνεχώς εδιώκοντο λόγω ακριβώς της αντιθέσεώς τους σε αυτό. Να αυτοί, να Εγώ λέγανε. Αντιθέτως στην σωστή Σπάρτη ουδένας Φιλόσοφος γεννήθηκε διοτι όλα δούλευαν ρολόι.

   Για αυτό ομιλώ περί υπάρξεων σε μορφή "σφαλμάτων".

   Εγώ, ο Ντούγκιν και άλλοι μη-κανονικοί, είμαστε σφάλματα. Και ο Καθηγητής είναι ένα σφάλμα.

   Delete
  5. Η φιλοσοφική θέση αυτή απεικονίζεται αρίστως στην ταινία, Matrix.

   Ο Αδόλφος, ο Ναπολέων, ο Αλέξανδρος, ο Λένιν και λοιποί υπήρξαν εξίσου ρωγμές στην κανονικοτητα του βλάκα.

   Ο Χίτλερ για αυτό καταδικάζεται συνεχώς. Ένα σύστημα που βασίζεται στην λογική του κοπαδιού και της απολύτου μηχανιστικής κανονικότητος δεν έχει χώρο για σφάλματα δηλαδή για ρωγμές στο σύστημά του.

   Υπό την έννοια αυτή και οι αναρχικοί είναι ρωγμές αν και ρωγμές καταδικασμένες για αυτοαναίρεση.

   Η υπολογιστική λογική του προγραμματισμού κρύβει μέσα της ενα φοβερό φιλοσοφικό υπόβαθρο.

   Δεδομένο είναι ότι θα υπάρξουν τα σφάλματα αν και ουδείς ξέρει...γιατί θα υπάρξουν. Ο Καθηγητής συνεπώς λέγει θέλημα Θεού ο Ήρωας δηλαδή το Σφάλμα.

   Delete
 59. Ὁ Ἕλληνας δὲν θεωρεῖ ἀνησυχητικὸ ἡ κυβέρνησή του ἄλλα νὰ λέει δημοσίως καὶ ἄλλα νὰ πράττει διὰ τῶν ληστῶν ποὺ ἔχει στὴν ὑπηρεσία της, ὅπως ἀκριβῶς οἱ κοτζαμπάσηδες, οἱ πασάδες, καὶ οἱ πολιτικοὶ τοῦ 19ου αἰῶνος. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸν λόγο τὸν ἀνθρώπινο τὸν ἔχει γιὰ τὰ μπουζούκια.

  ReplyDelete
 60. υγ Παρεμπιπτόντως, ἡ θέωση τοῦ Ἑσταυρωμένου ἔγινε ἀναδρομικά. Ὁ νόμος ποὺ ἀνακάλυψε ὁ ἄνθρωπος Ἱησοῦς ἦταν ὅτι ἡ κατανόηση τοῦ θείου φέρνει τὴν θέωση, καὶ ὅτι ἡ θέωση κάνει τὸν ἄνθρωπο τὸν θεό ποὺ ἦταν. Ἕτσι οἱ Ἕλληνες εἶχαν τὸ δωδεκάθεο διότι δυσκολεύονταν νὰ κατανοήσουν τὸ θεῖο στὴν ὁλότητά του, ἐνῷ ὁ Ἐσταυρωμένος ἔγινε τέλειος Θεὸς ὄντας τέλειος ἄνθρωπος. Ἅμετε λοιπὸν νὰ θεωθῇτε λέγοντας ψέμματα.

  Οἰ ἀρχαῖοι δὲν μποροῦσαν νὰ νοήσουν κονωνία δίχως δουλεία. Ἕτσι λέει ὁ Φίνλευ ὁ ἱστορικός. Ἅν νομίζετε ὅτι μπορεῖτε νὰ δέχεστε τὴ δουλεία ὄντας χριστιανοί, σᾶς πληροφορῶ ὅτι δὲν εἶστε Ἕλληνες ἀλλὰ Ἕλληνες κολοβοί. Διότι οἰ Ἕλληνες τὸ δέχτηκαν το μύνημα καὶ κατήργησαν τὴν δουλεία, ἐνῶ αὐτοὶ ποὺ δὲν κατανοοῦν τὴν ἀνάγκη κατάργησῆς της γιὰ τὴν δική τους σωτηρία δὲν εἶναι Ἕλληνες ἀλλὰ βάρβαροι.

  ReplyDelete
 61. "Εἴτε κατόπιν ῥητῆς διαταγῆς, εἴτε κατόπιν τηλεπαθητικῆς συνεννοήσεως μαφιόζικου τύπου, ἡ αστυνομία δὲν ἐπενέβη καὶ ἡ εἴσοδος τοῦ κου Λαγοῦ στὸν σχολικὸ χῶρο ἦταν κυβερνητικὴ πράξη". Ἁληθεύει ἡ παραπάνω πρόταση ;;

  ReplyDelete
 62. YΓ ἐὰν ἀληθεύει, ἴσως ἡ εἴσοδος τοῦ κου Λαγοῦ ἐξηγεῖ στὴν πράξη τὶ σημαίνει ὁ τίτλος τῆς ἀναρτήσεως -
  Μὲ Τράμπ, τὸ 2017, ξεκινᾷ ὁ ἑλληνικὸς ΚΑ’ αἰών.

  ReplyDelete
 63. Εκπληκτική ομιλία Τραμπ. Απόλυτα καπιταλιστική και Αυτοκρατορική ( Δημοκρατική Αυτοκρατορία είναι οι ΗΠΑ όχι ευρωπαϊκό έθνος-κράτος).
  Σε αντίθεση με την φιλοαριστερή Γερμανική Ευρώπη που έχει την έδρα της στο παρακμιακό Βέλγιο, η Αμερική θα τους διαλύσει όλους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εδώ είσαι σωστός.

   Delete
 64. Τὰ ἴδια λέγανε γιὰ τὴ Γερμανία τοῦ Χίτλερ.

  ReplyDelete
 65. YΓ. Ἑπειδὴ βλέπω κανεὶς δὲν ἔδωσε σημασία στὴν ἐπισήμανσή μου καὶ τὴν ἐρώτησή μου τὶς ἐπαναλαμβάνω γιὰ τελευταία φορά καὶ εἴτε δὲν ἔχει τὸ περιστατικὸ τὴν σημασία ποὺ τοῦ ἀποδίδω εἴτε ἔχει σημασία μόνο γιὰ μένα. Ὑποψιάζομαι ὅτι ἡ εἴσοδος τοῦ κου Λαγοῦ στὸ σχολεῖο τοῦ Περάματος ἦταν κυβερνητική πράξη. Ἦταν δηλαδὴ ἐν γνώσει τῆς κυβερνήσεως καὶ ἡ ἀστυνομία ἦταν εἰδοποιημένη νὰ μὴν ἐπέμβῃ. Οἱ καταγγελίες γιὰ κακοὺς φασίστες κ.λπ. ποὺ σπέρνουν τὸ μῖσος εἶναι ἐκ μέρους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μᾶλλον γιὰ τὸ θεαθῆναι. Τὸ ΚΚΕ δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιδράσῃ γιατὶ δὲν μπορεῖ νὰ ῥισκάρῃ νὰ βγἦ ἐκτός νόμου - τὴν τελευταία φορὰ ποὺ τὄκανε εἴδαμε τὰ ἀποτελέσματα. Αὐτὰ νὰ σημειωθῇ παρακαλῶ ὅτι εἶναι ὑποψίες καὶ ὄχι διατυμπανισμοί. Μπορεῖ κὰι νὰ εἶναι παραλήρημα πάσχοντος ἀπὸ μανία καταδίωξης. Ὁ πάσχων αὐτὸς καταλαβαίνει ὅτι τὸ μύνημα εἶναι σαφές - ἡ ἑλληνική παιδεία προσανατολίζεται τουλάχιστον στὰ δημόσια σχολεῖα γιὰ ἐθνικὴ ἀγωγὴ τύπου δεκαετίας τοῦ 1950 ἄν ὄχι 1940.

  Τὸ ἄλλο ποὔχω νὰ πῷ εἶναι ὅτι ὑποψιάζομαι ἐπίσης ὅτι ἡ Ἑλλὰς πάει γιὰ πεντηκοστὴ πρώτη ἄν δὲν ἀπατῶμαι πολιτεία τῶν ΗΠΑ καὶ καιρὸς εἶναι διότι ἀπὸ τὸ 1821 ἐμπνεόμεθα ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανούς. Επιτέλους τὸ ὄνομα Ἕλλην θὰ ἀποκτησῃ περιεχόμενο. Νὰ πῷ τέλος ὅτι τὰ καλόπαιδα ποὺ ἀναφέρει παραπάνω ὁ κος Κωνσταντινουπολίτης ποὺ περιφέρονται καὶ δέρνουν, τὰ λεβεντόπαιδα, τραβεστί καὶ ἐκδιδόμενες γυναῖκες, εἶναι μᾶλλον ἀσκούμενοι ἐπαγγελματίες, ποὺ ὅπως καὶ τόσοι στὸν καιρὸ ποὺ ζοῦμε, περιμένουν μιὰν ἐθνικόφρονα κυβέρνηση ποὺ θὰ τοῦς διορίσῃ στὸ δημόσιο. Αὐτοὶ προπονοῦνται γιὰ ἀστυνομία ἠθῶν. Ἁστυνομία ἠθῶν σημαίνει δὲν μοῦ ἀρέσει ἡ μάπα σου καὶ κάνε ὅ,τι σοῦ λέω ἀλλιῶς σὲ σπάω στὸ ξῦλο. Αὐτὸ πᾷ νὰ πῆ κράτος. Ὅχι αὐτὸ τὸ πράγμα ποὺ ἔχουμε. Ἑπίσης νὰ συγχαρῶ τὸν κο Κωνσταντινουπολίτη ποὺ ἔχει κάνει τὶς σωστὲς ἐπιλογές γιὰ τὸ μέλλον του. Ὅσο γιὰ τὴν ἐπαναστατικότητα τῶν λεβεντόπαιδων καὶ τῶν διανοουμενιζόντων ὑποστηρικτῶν τους, ἡ μαρξιστικὴ ἀνάλυση σὲν βρίσκει τίποτα μεμπτὸ στὴν ἐπανάσταση ὡς οἱκονομικὸ προτσές. Μπορεῖς νὰ δέρνεις μὲ τὴν παρέα σου 45 βλαχαδερῶν ἕναν 40ἄρη τραβεστὶ στὴ Συγγροῦ καὶ νἆσαι μιὰ χαρὰ ἐπαναστάτης. Δὲν παύεις βέβαια νὰ εἶσαι μαλάκας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωνσταντή ,η χρυσαυγίτες νομίζουν ότι τα συμπτώματα είναι η αιτία της αρρώστειας.
   Γι'αυτό ομιλώ για ευγενή εθνικισμό και όχι για φασιστοειδή.

   Delete
  2. Ο Φασισμός είναι η πεμπτουσία του Εθνικισμού.

   Δεν υπάρχει υγιης και μη-υγιής Εθνικισμός. Ο Εθνικισμός είναι κάτι το έμφυτο στον Άνθρωπο όπως και η Θρησκεία. Δεν έχει νόημα να λες υγιή θρησκεία...

   Delete
 66. Υγ2. Ὑπόσχομαι νὰ μὴν ξαναχρησιμοποιήσω ὑβρεολόγιο.

  ReplyDelete
 67. Απόλυτο δίκαιο έχει ο Γιγίτ Μποθλούτ, σύμβουλος του Ερντογάν. Να αγιάσει το στόμα σου! Μπράβο σου!

  http://www.pronews.gr/portal/20170120/defencenet/ellinotoyrkika/40/gigit-mpoyloyt-i-simerini-katastasi-stin-ellada-ehei-kanei

  "Εάν οι 300 του Λεωνίδα βλεπαν σήμερα την κατάσταση της Ελλάδος θα ντρεπόντουσαν"

  300% σωστός.

  Ο Τράμπ δε, χρίσθηκε και επίσημα, ο νέος Αμερικανός Αγαθοκλής. Είθε ευλογημένη να είναι Βασιλεία του! Ζήτω ο ολοκληρωτισμός!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωνσταντινουπολίτη,άκουσες το σημείο της ομιλίας οπου λέγει,''black,brown,white ''είναι ολοι το ιδιο;
   Απέχει πολύ απ'τις δικές σου ιδέες.
   Ο φυλετισμός είναι δικαίωμα των εθνών να προστατέψουν τα πνευματικά τους χαρακτηριστικά.Σωστο και δίκαιο.
   Ο ρατσισμός όμως τι πάει να προστατέψει;Την γενετική καθαρότητα;
   Εγω φίλε προτιμω να συναναστρέφομαι με καλλιεργημένους μαύρους παρά με αμόρφωτους λευκούς.
   Μηπως πρέπει να εξολοθρεύσουμε και τους αμόρφωτους λευκούς επειδή δυσφημίζουν το είδος;
   Τους Ελληνολάτρες μαύρους τι θα τους κάνουμε;
   Το Ελληνικο πνεύμα δεν πρέπει να επιβάλλεται δια της βίας.Πρέπει να διδάσκεται στους λαους.Οσοι το ασπαστούν πρέπει να θεωρούνται Ελληνες ανεξαρτήτως φυλετικής προέλευσης.
   Μόνο ετσι ο Ελληνισμός θα εξαπλωθεί στον πλανήτη.

   Delete
  2. Περίμενες να εγκαθίδρυε το Τρίτο Ράιχ ο Τράμπ;

   Αχαχαχαχα α ρε Βεροιέα σεις οι ελλαδίτες έχετε πλάκα.

   Πολιτικάντικα λόγια είναι αυτά. Τί περίμενες να κάνει να βοηθήσει στο ξέσπασμα έγχρωμης Σορικής εξεγέρσεως μιλώντας για...Λευκή Αμερική;

   Πέραν τούτου η κατωτερότης των νέγρων είναι ολοφάνερη. Δεν δύνανται καν να συλλάβουν ανώτερες έννοιες πόσω μάλλον Ελληνικής φύσεως.

   Delete
 68. άντε παραπονιάρηδες απόψε ήταν ή βραδιά σας ρέ ......ορκίστηκε τό παιδί όμιλίες υπόσκεσες γκλαμουριές ....δέ θέλω νά γίνω κακός αλλά τό εστιχτο μου μού λέει πως ....άσε τωρα μή σάς τήνε σπάσω με τήν κακόγλωσα καί τή γρουσουζιά μου ....άντε έρίφηδες θάχουμε νά λέμε γιά τά ΄πόμενα 5 χρονάκια.....σιδεροκέφαλος κυρ Δημητράκη ...μέ πιάνεις εσύ ....

  ReplyDelete
 69. Υπενθυμίζω ότι το θέμα της αναρτήσεως είναι η παγκοσμιοποίηση και το ποιοί πολιτισμοί μπορούν να την επιτύχουν. Ο ελληνικός ή ο κινεζικός. Επί του θέματος ξεμπερδεύουμε με λίγο λιβανωτό (τι ωραίο άρθρο, σας βγάζω το καπέλο κτλ) και αρχίζουμε το γνωστό γαϊτανάκι (ποιός την έχει μεγαλύτερη). Δεν μπορεί να γίνει έτσι όμως. Προτείνω (αφού τα σχόλια ελέγχονται) να εξουσιοδοτήσουμε τον κ καθηγητή να διαγράφει τα εκτός θέματος με αναγραφή του ονόματος του σχολιάζοντος και την επισήμανση ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που κρίνει ότι συμβάλλουν στη προαγωγή της συζητήσεως. Μήπως και μπορέσουμε να συζητήσουμε κάποτε (που πολύ αμφιβάλλω). Υπενθυμίζω ότι την επικαιρότητα άλλοι την ορίζουν και έχουν (όπως είναι φυσικό και επόμενο) τις δικές τους επιδιώξεις (όπως γινόταν πάντοτε). Είναι ανάγκη εμείς να ... τσιμπάμε;
  Επί των λίγων αποριών περί της γλώσσης. Παλιότερα η βάσις κάθε μορφώσεως ήταν η γνώση των ελληνικών, των λατινικών και (για τους δοκούντας θεολογείν) των εβραϊκών. Εάν κανείς γνωρίζει τα ελληνικά και τα λατινικά τότε μπορεί εύκολα να κατανοήσει ότι στην ουσία η ελληνική (πρωτίστως) και η λατινική (δευτερευόντως) είναι οι γλώσσες που ομιλούνται (άλλο αν κατανοούνται επαρκώς) σήμερα στη Δύση. Η επίσημη γλώσσα τύποις είναι η αγγλική (αμερικανική). Στο επίπεδο της καθημερινότητας, δηλαδή των καθ ημέραν ανθρωπίνων σχέσεων και αναγκών όντως ομιλείται η αγγλική (που λίγο διαφέρει από τη φράγκικη). Από την ώρα όμως που κάθε άνθρωπος θα αρχίσει να κάνει μια έστω απλή σκέψη ή κρίση ιδιαιτέρως αν αναχθεί από το συγκεκριμένο προς το αφηρημένο ομιλεί και γράφει ελληνικά (με ερασμιακή προφορά και λατινικό αλφάβητο) και πολύ πιο λίγα λατινικά. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς (όταν ξέρει καλά όλα τα ελληνικά και όχι καλά τα αγγλικά) εάν διαβάσει ένα επιστημονικό βιβλίο στα αγγλικά. Οι άγνωστες λέξεις του κυρίως είναι τα ρήματα. Τα ουσιαστικά και οι έννοιες του είναι όλες οικίες. Όταν όμως εμείς μαθαίνουμε αγγλικά χωρίς να ξέρουμε ελληνικά, τότε νομίζουμε ότι η υφήλιος μιλά εγγλέζικα και έχει χαθεί η ελληνική γλώσσα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι εμείς έχουμε χαθεί στο λαβύρινθο του γραικοφραγκικού εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίον έχει αποκλειστικό σκοπό την δολοφονία της ελληνικής γλώσσας και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση (δια της απέχθειας) προς αυτήν. Αυτή είναι και η τραγωδία μας. Δηλαδή μιλάμε (και κυρίως γράφουμε) ελληνικά σκεπτόμενοι εγγλέζικα. Ο Εγγλέζος πχ μπορεί άνετα να λέει ότι έχει democracy, διότι γι αυτόν ο όρος δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί όμως ένας Έλληνας να λέει ότι έχει δημοκρατία και μάλιστα κοινοβουλευτική ή έμμεση; Αυτό είναι παραλογισμός. Ή δημοκρατία υπάρχει ή αντιπροσώπευση. Μπορεί επίσης να σταθεί στα ελληνικά ο όρος ιδιωτική εταιρεία; Ή ιδιώτης θα είναι ή εταιρεία. Γιαυτό η γνώση της μίας ελληνικής γλώσσης είναι επικίνδυνη. Προτιμότερο να ασχολούμαστε με Λαγούς και πετραχήλια (μάθημα θρησκευτικών).
  Τέλος είναι εντελώς φυσική η αναφορά του βεστφαλιακού εθνοκρατικού ανταγωνισμού στον αρχαίο ελληνικό πολεοκρατικό ανταγωνισμό. Όπως ο βεστφαλιακός ανταγωνισμός αναπτύχθηκε (πνευματικά) στηριζόμενος στον αρχαιοελληνικό πολεοτικό ανταγωνισμό και στην Αθηναϊκή ή όποια άλλη (αρχαιοελληνική) ηγεμονία έτσι και η παγκοσμιοποίηση θα ζητήσει να στηριχθεί επί του οικουμενικού ελληνισμού, που είναι άγνωστος γιατί δεν μπορεί να κατανοηθεί στα πλαίσια του εθνοκρατισμού ή της ηγεμονίας. Εκεί (στη φάση της πραγματικής παγκοσμιοποίησης) ο μόνος ανταγωνιστής με μεγάλες αξιώσεις θα είναι ο (οικουμενικός) σινικός πολιτισμός. Απέναντι σ΄αυτόν στέκεται ο ελληνοκεντρισμός ή πλανητικός ελληνισμός (όροι που εισήχθησαν από τον Δ. Κιτσίκη) Χρήσιμη για όποιον ενδιαφέρεται (όντως) για το θέμα η μελέτη της ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΚΙΝΑΣ (Δ. Κιτσίκη Εκδόσεις Ηρόδοτος Αθήνα 2007).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εγώ νομίζω ότι έλλειψε η υγιής πίστη σε αυτόν τον λαό. Ούτε η γλώσσα φταεί ούτε τίποτα.

   Αυτή η περικοπή από την Παλαιά Διαθήκη με εκφράζει με βάσει αυτά που λες και αυτήν παραθέτω.


   Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Σαμουήλ· ἕως πότε σὺ πενθεῖς ἐπὶ Σαούλ, κἀγὼ ἐξουδένωκα αὐτὸν μὴ βασιλεύειν ἐπὶ Ἰσραήλ; πλῆσον τὸ κέρας σου ἐλαίου, καὶ δεῦρο ἀποστείλω σε πρὸς Ἰεσσαὶ ἕως Βηθλεέμ, ὅτι ἑώρακα ἐν τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ ἐμοὶ βασιλέα. καὶ εἶπε Σαμουήλ· πῶς πορευθῶ; καὶ ἀκούσεται Σαοὺλ καὶ ἀποκτενεῖ με. καὶ εἶπε Κύριος· δάμαλιν βοῶν λαβὲ ἐν τῇ χειρί σου καὶ ἐρεῖς· θῦσαι τῷ Κυρίῳ ἥκω· καὶ καλέσεις τὸν Ἰεσσαὶ εἰς τὴν θυσίαν, καὶ γνωριῶ σοι ἃ ποιήσεις, καὶ χρίσεις ὃν ἂν εἴπω πρός σε....

   καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Σαμουήλ· μὴ ἐπιβλέψῃς ἐπὶ τὴν ὄψιν αὐτοῦ μηδὲ εἰς τὴν ἕξιν μεγέθους αὐτοῦ, ὅτι ἐξουδένωκα αὐτόν· ὅτι οὐχ ὡς ἐμβλέψεται ἄνθρωπος, ὄψεται ὁ Θεός, ὅτι ἄνθρωπος ὄψεται εἰς πρόσωπον, ὁ δὲ Θεὸς ὄψεται εἰς καρδίαν. καὶ ἐκάλεσεν Ἰεσσαὶ τὸν Ἀμιναδάβ, καὶ παρῆλθε κατὰ πρόσωπον Σαμουήλ, καὶ εἶπεν· οὐδὲ τοῦτον ἐξελέξατο ὁ Θεός. καὶ παρήγαγεν Ἰεσσαὶ τὸν Σαμά· καὶ εἶπε· καὶ ἐν τούτῳ οὐκ ἐξελέξατο Κύριος. καὶ παρήγαγεν Ἰεσσαὶ τοὺς ἑπτὰ υἱοὺς αὐτοῦ ἐνώπιον Σαμουήλ· καὶ εἶπε Σαμουήλ· οὐκ ἐξελέξατο Κύριος ἐν τούτοις. καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸς Ἰεσσαί· ἐκλελοίπασι τὰ παιδάρια; καὶ εἶπεν· ἔτι ὁ μικρὸς ἰδοὺ ποιμαίνει ἐν τῷ ποιμνίῳ. καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸς Ἰεσσαί· ἀπόστειλον καὶ λαβὲ αὐτόν, ὅτι οὐ μὴ κατακλιθῶμεν ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτόν. καὶ ἀπέστειλε καὶ εἰσήγαγεν αὐτόν· καὶ αὐτὸς πυῤῥάκης μετὰ κάλλους ὀφθαλμῶν καὶ ἀγαθὸς ὁράσει Κυρίῳ. καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Σαμουήλ· ἀνάστα καὶ χρῖσον τὸν Δαυίδ, ὅτι οὗτός ἐστιν ἀγαθός. καὶ ἔλαβε Σαμουὴλ τὸ κέρας τοῦ ἐλαίου καὶ ἔχρισεν αὐτὸ ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, καὶ ἐφήλατο πνεῦμα Κυρίου ἐπὶ Δαυὶδ ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ἐπάνω. καὶ ἀνέστη Σαμουὴλ καὶ ἀπῆλθεν εἰς Ἀρμαθαίμ.


   Εμείς να είμαστε απονήρευτοι σαν τον Δαυίδ και να διατηρούμε όσο μπορούμε το πνεύμα του Θεού με ανόθευτη την ορθόδοξη πίστη, και όλα θα πάνε καλά. Έτσι πιστεύω. Προστατεύει η χάρη του Θεού την Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο.

   Delete
 70. Ὑπάρχει κάποια ἐκμετάλλευση τῶν ἀντιγερμανικῶν ἀναμνήσεων τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
  Ὁ παραπάνω κύριος επιχειρεῖ νὰ παρουσιάσῃ τὸ πλεονέκτημα εὐρώ-Εύρωπη σὰν μειονέκτημα.
  Τὸ ΝΑΤΟ οὑδέποτε ὑπῆρξε κατὰ τῆς Τουρκίας καὶ ἐξαρχῆς ὑπῆρξε κατὰ τοῦ μισοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, καὶ μάλιστα σὲ μεγάλο ποσοστὸ προσφυγογενοῦς ἑλληνικοῦ λαοῦ.

  ReplyDelete
 71. YΓ. Κάθε φορὰ ποὺ βγαίνει ἕνας μπουλούκμπασης καὶ πετάει μιὰ μπαροῦφα πέφτουμε στὰ τέσσερα καὶ λέμε ἔχεις δίκιο ἐφέντη'μ. Τὸ συμφέρον τῆς Ἑλλάδος εἶναι βέβαια -καλά γιὰ τὸ εὐρώ δὲν τὸ συζητάω- ἡ παραμονὴ στὴν εὐρωπαϊκὴ ἔνωση καὶ ὁ συλλογικὸς ἔγεγχος τῆς ΕΚΤ ἄν ὄχι ἠ κατάργησή της, αὐτὸ εἶναι τὸ δικό μου σχέδιο, νὰ μένει σταθερό τὸ ποσὸ τῶν εὐρώ ποὺ ὑπάρχουν παγκοσμίως. Ἅς λέγονται γιούρια, φοίνικες ἤ κοκοφοίνικες. Νὰ μένει σταθερὸ τὸ ποσὸ ποὺ κυκλοφορεῖ, μόνο δηλαδὴ κλάσματα νὰ γίνονται, καὶ νὰ μὴν ὑπαρχει οὐσιαστικὰ κεντρική ἐκδίδουσα ἀρχή, ποὺ νὰ κανει πληθωρισμό. Ὁ Σόιμπλε γιὰ την πάρτη του εἶναι πολὺ σωστός.

  Ἡ ΕΕ παθαίνει ἤ πάει νὰ πάθει αὐτὰ ποὺ κάνανε στὴν ΕΣΣΔ καὶ κατέρρευσε. Καληνύχτα σας. Καὶ ἐμφανίζετε τὴν ἀνάπτυξη τοῦ κάθε ἐθνικισμοῦ σὰν ἀντιφιλελεύθερη. Πρώτη φορὰ εἶδα ἐθνικισμό...ἀμερικάνικο, ἀλλὰ τελικὰ δὲν εἶναι πρώτη.

  Στὸν ἐμφύλιο ἐκεί ποὺ εἶχανε τὸν Χίτλερ ξαφνικὰ τὸ γυρίσανε καὶ γίνανε ἐθνίκια μὲ τὸ στέμμα ῥαμμένο πάνω στὸ σώβρακο. Δεν κατηγορῶ κανἐναν. Διαπιστώνω ἀπλῶς ὅτι ἡ ἀναγκη τῆς ἐπιβίωσης κατευθύνει τὴν ἰδεολογία.

  ReplyDelete
 72. Υγ2. Σᾶς υπενθυμίζω πὼς οἱ ΗΠΑ εἶναι ἕνα ὁμοσπονδιακὸ κράτος ποὺ τώρα θὰ φάει στὴ μάπα τὸ πρόβλημα τῆς ἐνοποίησης τῆς Γερμανίας ποὺ κατέληξε στὸν Χίτλερ. Τί κάνει ἡ Ἀμερική - ἐπιστρέφει στὴν Εὐρώπη, ψάχνοντας ένότητα.

  ReplyDelete
 73. Υγ3. Φυσικά, οἱ λατινοαμερικάνοι εἶναι γιὰ τοὺς Ἁμερικανοὺς ὅ,τι οἱ εἴλωτες γιὰ τοὺς Σπαριάτες.

  ReplyDelete
 74. Υγ4. Αυτὀ ποὺ θὰ δοῦμε σύντομα εἶναι μιὰ αὐξανόμενη ἀνἀγκη γιὰ ἀγροτικὴ οἰκονομία. Ἡ ἀνἀγκη αὐτὴ θὰ ἐπιχειρηθῇ νὰ μπαλωθῇ μὲ πολεμικὴ ὀργάνωση. Ἡ ἐνσωμάτωση τῆς Τουρκίας στὸ εὐρώ καὶ ἡ ἑλληνοτουρκική ἔνωση (ἔνωση, ὄχι ὁμοσπονδία) καθίσταται ἀναγκαία. Ἑμείς χρειαζόμαστετ τὴν Μικρὰ Ἀσία καὶ ἡ Τουρκία χρειάζεται τὸ Αιγαῖο. Οἱ Ἀμερικανοὶ κάνουν ῥουσφέτι πάρτυ μπροστὰ στὸ Καπιτώλιο πῶς τὸ λέν τὸ ῥωμαϊκὸ σκηνικό.

  ReplyDelete
 75. Υγ5. Ὁ Τρὰμπ ὑποθέτω ὅτι θὰ ξεκινήσῃ μὲ ἕνα ὄργιο ῥυσφετιοῦ (βλ. τὸ διήγημα τοῦ Γ.Μπάροουζ ὁ Ῥοῦσβελτ πρόεδρος) καὶ αὐτὸ ποὺ ἔγινε στὸ Πέραμα εἶναι γιὰ τὰ καθημάς ἕνα δεῖγμα- ἔννοια σας πατριῶτες, κάτι θὰ γίνει μὲ σᾶς. Βαστῆξτε. Τὸ πρῶτο μισὸ τῆς θητείας του θὰ ἀναλωθῇ σὲ ἐνδογραφειοκρατική πάλη, καὶ ἄμα τὴν βγάλει, θὰ ψάχνει τότε νὰ βρῇ καμιὰ Ἀβυσσηνία νὰ κουτσουλήσῃ καὶ αὐτός. Ἁπὸ τὴν Άβυσσηνία θὰ ξεκινήσῃ ὁ Ἀρμαγεδδὼν ἀλλὰ προτοῦ φτάσῃ ἐκεί στὴν κοιλαδα τοῦ Ἰωσαφάτ πωστηλένε ἔχει νὰ παλέψῃ μὲ διάφορα ἱερὰ τέρατα τοῦ παγκσμίου κεφαλαίου. Λέω τώρα, σενάρια γράφω.

  ReplyDelete
 76. Υγ6. Τὸ πρόγραμμα τοῦ τυράννου εἶναι τὸ ἴδιο σὲ ὅλες τὶς ἐποχές. Μεταχειρίζεται τοὺς ὑπάρχοντες πλουραλιστικοὺς θεσμοὺς γιὰ νὰ στήσῃ ἕνα προσωποπαγές πελατειακὸ κόμμα. Ἅν τὰ καταφέρει μόνο τότε περνᾷ σὲ ἐπιθετικὸ πόλεμο. Οἱ Ἁθηναῖοι πάντοτε αὐτὸ φοβόντουσαν,διότι ὁ Πεισίστρατος αὐτὸεἶχεκανειμὲ μεγάλη ἐπιτυχία. Καὶ οἱ τετρακόσιοι ἀργότερα ἐκμεταλλέυτηκαν τὸ ὅτι πάνω ἀπόλα φοβόταν ὁ Δῆμος τὸν Ἀλκιβιάδη, γιὰ νὰ κάνουν τὸ δικό τους πραξικόπημα.

  Ὁ Καποδίστριας τὴν πάτησε στὴν Ἑλλάδα διότι ἐπιτέθηκε κατευθείαν στοὺς πλουραλιστικοὺς θεσμοὺς χωρὶς νὰ ἔχει τὴν ὑποστήριξη τῶν Δυναμεων ὅλων. Ὁ Χίτλερ τὴν πάτησε διότι προέβη σὲ ἐξωτερικὸ πόλεμο χωρὶς νὰ ἔχει ἐξασφαλίσῃ ὄχι συμμαχίες μὲ τοὺς ἔξω (αὐτὸ τὸ εἶχε κάνει) ἀλλὰ μὲ τοὺς μέσα. Δὲν τὸν γουστάρανε τὸν Χίτλερ οἱ γερμανικὲς ἐλίτ.

  ReplyDelete