Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Feb 11, 2017

341 – Προσπάθεια ἀνακάμψεως ἀπὸ τὸν Τρὰμπ τῆς παρηκμασμένης Ἀμερικανικῆς Αὐτοκρατορίας

Στὴν γωνία καραδοκεῖ ἡ Κίνα341 – Προσπάθεια ἀνακάμψεως ἀπὸ τὸν Τρὰμπ τῆς παρηκμασμένης Ἀμερικανικῆς Αὐτοκρατορίας

«Νὰ κάνουμε τὴν Ἀμερικὴ μεγάλη ξανά!» Αὐτὸ τὸ τραμπικὸ σύνθημα ἀνταποκρίνεται πλήρως στὴν πραγματικότητα. Δεκάδες χρόνια τώρα πολλαπλασιάζονται  τὰ βιβλία ποὺ φέρουν τίτλους ὅπως ἡ παρακμὴ ἤ τὸ τέλος ἤ ἡ πτώση τῆς ἀμερικανικῆς αὐτοκρατορίας, ἐνῷ ἀπὸ τὸ 1945 ἡ Ἀμερικὴ εὑρίσκεται  σὲ «διηνεκῆ πόλεμο γιὰ διηνεκῆ εἰρήνη». Ὁ παραλληλισμὸς μὲ τὴν παρακμὴ τῆς ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας εἶναι καθημερινός. Ἡ Ἀμερικὴ αἱμορραγῆ οἰκονομικὰ μὲ τεράστιες πολεμικὲς δαπάνες γιὰ τὴν περικύκλωση τοῦ πλανήτου μὲ ἀμέτρητες στρατιωτικὲς βάσεις, ἐνῷ Κίνα καὶ Γερμανία ὅλο καὶ παχαίνουν ἀπὸ οἰκονομικὴ ὑγεία ποὺ θρέφεται ἀπὸ ὑπέρογκες ἐμπορικὲς ἐξαγωγές, χωρὶς πολλὰ στρατιωτικὰ βάρη. Ὁ παγκοσμισμὸς τῶν τραπεζῶν ὑπὸ τὴν ἰδεολογικὴ κατεύθυνση τῆς σοσιαλδημοκρατίας στοχεύει ὅλα τὰ ἐθνοκράτη συμπεριλαμβανομένης τῆς Ἀμερικῆς.

Τὸ 1982, σὲ μία σημαντικὴ διεθνῆ συνάντηση τοῦ ΝΑΤΟ, στὴν Κωνσταντινούπολη, εἶχα τολμήσει νὰ προτείνω νὰ διαλυθῆ ἡ πολυμερῆς  δομὴ τοῦ ΝΑΤΟ καὶ νὰ ἀντικατασταθῆ μὲ διμερεῖς στρατιωτικὲς συμβάσεις τῶν ΗΠΑ μὲ κάθε μία τῶν κρατῶν συμμάχων. Σήμερα ὁ Τράμπ, μετὰ ἀπὸ 35 χρόνια προτείνει κάτι παρόμοιο. Ἀλλὰ ἤδη ἡ Οὐάσιγκτων ἔχει ἐξασθενίσει ἐπωμιζομένη τὰ μεγαλύτερα βάρη τῆς Συμμαχίας. Τὸ 2008, σὲ βιβλίο μου εἶχα παρατηρήσει ὅτι ὁ παγκοσμισμὸς τῶν τραπεζῶν ἐστόχευε ἀκόμα καὶ τὴν ἴδια τὴν Ἀμερική. Ἔγραφα: «Ἡ δίψα τοῦ κέρδους καὶ τῆς ἰσχύος τοῦ καπιταλισμοῦ τῶν τραπεζῶν, στὴν φάση τῆς παγκοσμιοποιήσεως τῶν ἀγορῶν, ἀπαιτεῖ τὸν διαμελισμὸ ὅλων τῶν ἐθνικῶν δομῶν, χωρὶς ἐξαίρεση, καὶ τελικὰ καὶ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ τὴν ἀντικατάστασή τους μὲ κράτη νάνοι, τοῦ τύπου Κουβέϊτ, ὥστε ἡ παγκόσμια τραπεζικὴ ὀλιγαρχία νὰ δυνηθῇ νὰ βασιλεύῃ ἐπὶ τοῦ πλανήτου χωρὶς ἀντίπαλο».

Τὸ 1918, ἡ Βρεταννικὴ Αὐτοκρατορία, ἡ ὁποία ἔμελλε νὰ ἐξαφανισθῆ μετὰ τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ἤταν ἤδη σὲ παρακμὴ καὶ ἐξουθενωμένη στὸ τέλος τοῦ Πρώτου. Ὅπως καὶ σήμερα ὁ Τρὰμπ ἀπαιτεῖ ἀπὸ τοὺς συμμάχους νὰ συνδράμουν στὰ πολεμικὰ ἔξοδα μὲ μεγαλύτερα κονδύλια, ἔτσι καὶ ἡ Ἀγγλία, τὸ 1918, ἐπίεζε τοὺς συμμάχους της νὰ συνδράμουν μὲ περισσότερο στρατό, γιὰ νὰ συνεχίσῃ, καὶ μετὰ τὸ τέλος τοῦ Πολέμου, ὁ δυτικὸς ἰμπεριαλισμὸς νὰ ἐξαπλοῦται.

Ἡ βρεταννικὴ Westminster Gazette, ἔγραφε στὶς 24 Ἰουνίου 1919,  στὸ κύριο ἄρθρο της μὲ τίτλο, «Τὸ δόγμα τῆς ἰσχύος», ὅτι «εἶναι φανερὸ πὼς δὲν ἔχουμε ἀρκετὴ δύναμη γιὰ νὰ κάνουμε οἱαδήποτε πολιτικὴ στὴν Ῥωσία καὶ ἔτσι, ἡ Πολωνία αὐτὴν τὴν στιγμὴ κινδυνεύει λόγῳ ἐλλείψεως ὑποστηρίξεως. Τὸ ἴδιο καὶ οἱ Ἕλληνες ποὺ ἐνεθαρρύνθησαν νὰ ἀποβιβασθοῦν στὴν Σμύρνη, πρὶν πραγματοποιήσουμε τὸν ἀφοπλισμὸ τῶν Τούρκων. Οἱ  σύμμαχοι, μὲ μία παρατεταμένη κατοχὴ τῆς Γερμανίας καὶ τὴν ἀναγκαιότητα νὰ εὑρίσκονται σὲ συνεχῆ ἐπιφυλακὴ στὰ ἰδικά τους σύνορα ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση, δὲν θὰ ἔχουν τὸν στρατό, τὰ ὅπλα ἤ τὰ χρήματα γιὰ οἱαδήποτε μακρινὴ ἐπιχείρηση. Ἐὰν προσπαθήσουμε νὰ κυβερνήσουμε ὁλόκληρο τὸν κόσμο μὲ τὴν ἰσχύ, ἀναλαμβάνουμε ἕνα ἀδύνατο ἔργο στὸ ὁποῖο σίγουρα θὰ ἀποτύχουμε».

Καὶ τότε ὁ Βενιζέλος, νομίζοντας πὼς μὲ τὰ χρήματα τοῦ ἕλληνος μεγαλοβιομηχάνου ὅπλων Ζαχάρωφ, θὰ ἠδύνατο νὰ κάνῃ τὴν δουλειὰ τῆς Ἀγγλίας στὴν Τουρκία, ἐδέχθη νὰ ἀναλάβῃ τὴν ἀγγλικὴ ἐξάπλωση στὴν Μικρᾶ Ἀσία γιὰ ἐξασφάλιση τῶν πηγῶν πετρελαίου τῆς καταρρέουσας Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας,  μὲ ἑλληνικὸ στρατό. Τὸ ἀποτέλεσμα ὑπῆρξε ἡ Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων.

Σήμερα λοιπόν, μὲ ποῖα μέσα  θὰ κερδιθῆ ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ, ὁ ἔσχατος πόλεμος κατὰ τῆς Κίνας; Τέσσερις εἶναι οἱ διαπιστώσεις ποὺ κάνει ὁ Τράμπ:

α) Οἱ ΗΠΑ δὲν ἔχουν πλέον τὴν οἰκονομικὴ ἰσχὺ τοῦ 1945, νὰ ξοδεύουν ἀπεριόριστα γιὰ τὸ ΝΑΤΟ. Οἱ σύμμαχοι χρειάζεται νὰ συνδράμουν πολὺ περισσότερο.

β) Πρέπει ἡ Ἑλλάς, ἡ ὁποία εὑρίσκεται στὸ γεωπολιτικὸ κέντρο τοῦ κόσμου, αὐτὸ τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς, νὰ ἐξέλθη ἐνισχυμένη ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὸ εὐρώ καὶ νὰ ἐπανέλθη στὸ ἐθνικὸ νόμισμα, ἀλλὰ νὰ συνεχίζῃ νὰ χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο ὑπὸ ἀμερικανικὸ ἔλεγχο, μὲ γενναία ἐλάφρυνση τοῦ χρέους, ἐφ’ὅσον οἱ ΗΠΑ δὲν ἔχουν πλέον τὴν οἰκονομικὴ δυνατότητα νὰ ἐπαναλάβουν, ὅπως τὸ 1948, ἕνα οἰκονομικὸ σχέδιο Μάρσαλ πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ὅταν ὁ πρόεδρος Τροῦμαν τὸ ὑπέγραψε  στὶς 3 Ἀπριλίου 1948.

γ) Ὁ πόλεμος κατὰ τοῦ ISIS δὲν δύναται νὰ ὁλοκληρωθῇ ἀπὸ μόνες τὶς ΗΠΑ καὶ τὰ ἀραβικὰ καὶ κουρδικὰ τσιράκια τους. Χρειάζεται καὶ  βοήθεια πρὸς τὴν Ῥωσία καὶ τὴν Τουρκία, ποὺ θὰ ἐνισχυθοῦν, ἡ Ῥωσία μὲ ἔλεγχο τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ Τουρκία μὲ θυσία ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ τῶν μέχρι στιγμῆς προστατευομένων της Φετουλλὰχ  Γκϋλὲν καὶ Κούρδων.

δ) Ἡ ἰδεολογικὴ βάση τῶν τραπεζῶν ποὺ εἶναι ἡ διεθνῆς σοσιαλδημοκρατία πρέπει νὰ παταχθῇ ἀνηλεῶς, στὴν Εύρώπη καὶ τὴν Ἀμερική, μέχρι καὶ τὴν ποινικοποίση τοῦ Ὀμπάμα καὶ τῆς Χίλλαρυ Κλίντον καὶ νὰ ἀντικατασταθῇ ἀπὸ τὸν φασιστικὸ ἐθνικισμὸ σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη. Τὸ κινούμενο πτῶμα ποὺ εἶναι σήμερα τὸ ἑλληνικὸ κράτος πρέπει ἄρδην νὰ μεταμορφωθῇ σὲ ἰσχυρὸ ἀνάχωμα κατὰ τῆς Κίνας καὶ τῆς Γερμανίας, μὲ τὴν συνεργασία τῶν δύο περιφερειακῶν δυνάμεων στὴν γραμμὴ τοῦ Εὐξείνου Πόντου-Στενῶν καὶ Αἰγαίου, δηλαδὴ τῆς Ῥωσίας, ἡ ὁποία θὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν πνευματικὴ κηδεμονία τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ χώρου, μὲ παράδοση ὑπὸ τὸν ἔλεγχό της, τοῦ Φαναρίου, τῆς Ὀρθοδόξου Ἁγιᾶς Σοφιᾶς καὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους,  τῆς ἐντάξεως τῆς Τουρκίας στὸ τρίγωνο Ἑλλάδος-Κύπρου-Ἰσραὴλ, μεσοπροθέσμως δέ, τὴν ἀλλαγὴ καθεστῶτος στὸ Ἰράν, διότι χωρὶς ἰσχυρὸ Ἰράν ὡς ἀσπίδα τῶν ΗΠΑ, ἡ ἧττα τῆς Κίνας καθίσταται προβληματική. Τὸ σχέδιο ἑνὸς ἀνεξαρτήτου Κουρδιστὰν γιὰ πολλοστὴ φορά, μέσα σὲ ἑκατὸ χρόνια, θὰ θυσιασθῇ πρὸς χάριν τῶν Τούρκων Ἀλεβηδῶν, Συρίων Ἀλαουϊτῶν, Ἰρακινῶν καὶ Ἰρανῶν Σιϊτῶν, ἀλλὰ καὶ πρὸς χάριν τῆς παραμονῆς στὴν ἐξουσία τοῦ Ἔρντογὰν, ποὺ αἰφνιδίως, ἐνῶ ἦταν καταδικασμένος ἀπὸ τὸν Ὀμπάμα, σώζεται ἀπὸ τὸν Τράμπ, ὁ ὁποῖος χρειάζεται ἕναν ἰσχυρὸ ἡγέτη στὴν Τουρκία κατὰ τῆς Κίνας, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση νὰ τὸν σύρῃ στὴν ἀναπόφευκτη ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία.  Τέλος, στὰ Βαλκάνικα, τὰ Σκόπια θὰ διαμελισθοῦν καὶ ἡ Σερβία μὲ τὴν Ἑλλάδα θὰ γειτνιάσουν.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             12 Φεβρουαρίου 2017188 comments:

 1. Μωρ΄ κυρ Δημητρό μας....καλά όλα καί άγια δέ λέω ...αλλά ΄φτός δέ με φαίνεται και πολύ κονομημένος από μυαλό βωρέ...εμεις ξερεις είμαστε νοικοκυρέοι αθρωποι. άσε που μόρχεται δυσκολο νά μπιστεφτώ αθρωπο μέ τετοιο τσουλούφι ...τί νά πώ ; κάποτες στό χωριό μου τετοια νουμερα τά παίρναμε στό μεζέ ....μάλλον στό γκρεμο θά μας πάει και μά με θυμηθεις ,,,,Δε μου γιομίζει τό μάτι σέ λέω ...ό Θεός νά μέ βγάλει ψεύτη .

  ReplyDelete
  Replies
  1. Φίλε Μάκη ,πρώτη φορά γλυτώσαμε απ'τά νύχια των πολιτικών και κυβερνάει ένας Μάγκας ,γυναικάς,αλάνι,που λέει τα πράγματα με τ'όνομά τους.
   Μη φοβάσαι όσο αυτός είναι Πρόεδρος.
   Εάν πέσει ,να τρέμεις.

   Delete
  2. Σωστά τά λές αγαπητέ Βεριώτη..μπουχτίσαμε απ τούς λαπάδες ..ααλά εγώ συνεχίζω νάμαι ανησυχος..ίσως διότι δέ εχω ακόμα παραδεχτει τήν κακή κάκιστη πραγματικότητα ...τί νά πώ ..ή άτιμη ή ζωή είναι λεχώνα ..

   Delete
 2. Μερικες παρατηρησεις
  -τα πραγματα θα ηταν πολυ απλουστερα αν οι τουρκοι εκχριστιανιζονταν κ θεωρουσαν εαυτους απογονους αρχαιων ελληνων-βυζαντινων-οθωμανων που μιλανε τουρκικα, αντι για τουρκομανους κεντροασιατες

  -συνορα με σερβια δε νομιζω οτι θαταν τοσο αθωο σεναριο Βεβαια αν επαιρνε εδαφος η ελλας ισως χρυσωνε το χαπι

  -η νεα εποχη θυμιζει ελληνιστικη περιοδο

  ReplyDelete
 3. Ἀγαπητὲ Μάκη, καλὰ τὰ λὲς μὲ τὴν γλῶσσα τοῦ Καραγκιόζη. Τὸ τσουλούφι πράγματι τοῦ Τρὰμπ ἀντιστοιχεῖ στὸ μουστάκι τοῦ Χίτλερ. Τὸ 1933 οὐδεὶς ἔπαιρνε στὰ σοβαρὰ τὸ μουστάκι ἠ τὸ 2017, τὸ τσουλούφι. Ἔτσι ἦλθε τὸ 1939 καὶ τὸ τέλος τοῦ 1945. Ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος δὲν ἱκανοποιεῖται μόνο ἀπὸ ψωμί. Ἀναζητᾷ ἄρτον, στὸ μυστήριο τῆς θείας κοινωνίας, καὶ στὸ τέλος, τὸ ἀναπόφευκτο μαρτύριο τοῦ σταυροῦ. Φόβου τοὺς ποιητές ποὺ εἶναι οἱ μεγαλύτεροι ἐγκληματίες. Τὸ ἴνδαλμά μου ὁ Μάο ποὺ ἔσφαξε 60 ἑκατομμύρια Κινέζους γιὰ νὰ γράψῃ τὸ ἐξαίσιο ποίημά του, ἔλεγε πὼς ὁ κινεζικὸς λαὸς ἦταν σὰν λευκὴ κόλλα έπάνω στὴν ὁποία ἔγραφε τὸ ποίημά του. Ὅταν τὸ ποίημα αὐτὸ δὲν τοῦ ἄρεσε, ἐτσαλάκωνε τὴν κόλλα-λαὸ καὶ τὴν πετοῦσε στὸ καλάθι τῶν ἀχρήστων. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Θυμίζει τις τελετουργικές θυσίες δούλων(δηλαδή πληβείων) των Αζτέκων στον Θεό-Ήλιο για ευημερία...

   Delete
  2. Αλήθεια πόσο αξίζει μία ανθρώπινη ζωή...;

   Είπα Ανθρώπινη....

   πολλά λογικά διότι Άνθρωποι υφίστανται ελάχιστοι σήμερον, οι περισσότεροι "άνθρωποι" λίγο διαφέρουν από ζώα με τεχνολογία.

   ...

   Όταν η Αριστοκρατικότης σου έρχεται ευθέως αντιμέτωπη με τα όσα έμαθες στην Φυλετική Ανθρωπολογία περί φυλετικής ιεραρχίας...

   dat feelin' though...

   Delete
  3. Ὁ ἄνθρωπος ὄταν σκοτώνει εἷναι ζῶο. Τόσο ἀπλά. Δὲν παύει νἇναι ἄνθρωπος. Τὸ θέμα εἷναι τό... κτῆνος. Φόνος εἷναι καὶ ὁ φόνος τοῦ ζώου. Συμπέρασμα. Ὁ ἄνθρωπος-φονιάς (homo necans, βλ. Βάλτερ Μποῦρκερτ) εῖναι ὁ homo habilis, ὁ ἱκανός, δηλ. ὁ Μάγκας, ὁ Ἀλανιάρης. Γι αὐτὸ καὶ ὁ Ἕλλην θὰ πῇ τράβα, βρὲ μαγκα καὶ ἀλάνι, τράβα γιὰ τὸ ΠΑΣΑ-λιμάνι...θὰ ἐπιστρέψουμε στὴν ἀγκαλιά τοῦ πολυχρονεμένου μας Πατισάχ, ποὺ ἔχει πνευματικότητα.

   Delete
  4. Φορτίο βαρύ σοβάλαν στήν πλάτη καψερέ Δημήτρη Κιτσίκη ..νά γλέπεις καί ν΄ακούς αυτά πού ΄άλλοι ούτε νά γλέπουν θένε μά ούτε καί ν΄ακούνε ...

   Delete
  5. Η βία και ο φόνος είναι μέρος της ανθρωπίνης Φύσεως και απαγορεύεται να πολεμούνται, όπως γίνεται στην Δύση, διότι τότε μαλθακοποείται η κοινωνία και πεθαίνει χάριν μίας άλλης αρσενικής, όλως της Ισλαμικής.

   Delete
  6. Αρκετά υποφέραμε απ'τους ψευδοκουλτουριάρηδες που απαιτούσαν απ το λαό να είναι ''πολιτικά ορθός'' ενώ αυτοί δεν ήταν ποτέ.
   Απ'τα παπαγαλάκια που το έπαιζαν σοβαροί δημοσιογράφοι.
   Απ'τους δημιουργούς του ''συμφώνου συμβίωσης''.
   Απ'τά σκουλήκια που μ'έκαναν από πατέρα,''γονέα Α'',και τη σύζυγό μου,απο μάνα ''γονέα Β'',στα επίσημα έγγραφα του σχολείου πού πηγαίνει η κόρη μου.
   Γι'αυτό μ΄αρέσει ο Τράμπ ,Κωνσταντή.
   Επειδή είναι Μάγκας και όχι διεστραμένο ''πολιτισμένο''τρωκτικό.

   Delete
  7. Αυτή είναι η μοίρα του έξυπνου(εκτός-ύπνου)ανθρώπου,φίλε Μάκη,νά θεωρείται απ'τούς κοιμώμενους περίεργος,εξωγήινος.
   Εθαύμασα τον κ.Καθηγητή όταν από πολύ ενωρίς προέβλεψε-προφήτεψε,γεγονότα που για όλους εφάνταζαν απίθανα σενάρια επιστημονικής φαντασίας.

   Delete
  8. Βεροιέα συμφωνούμε πλήρως.

   Delete
  9. Tὰ περί μαλθακότητος τοῦ νὰ μὴν σκοτώνεις εἶναι Κουραφέξαλα κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη διότι τίποτα πιὸ μαλθακὸ ἁπὸ μιὰ γυάλα μὲ πιράνχας. Κατὰ τἄλλα νὰ φέρουμε λοιπὸν ἔναν πραγματικὸ φονιὰ στὸ μπλόγκ νὰ μᾶς τὰ πεῖ ὁ ἴδιος, ἁντὶ νὰ τὸ παίζουμε ἄγριοι βλέποντας Σβαρτζενέγκερ. Π.χ. τὸν Ῥουπακιᾶ, ἄν εἶναι ἔνοχος, τὸν Κορκονέα, πο δηλώνει νομίζω ὲξ ἁμελείας, ἁντί νὰ τοῦς κλείνουμε πρῶτα μέσα καὶ μετὰ νὰ τὸ παίζουμε Νιτσεϊκοἰ ὑπερπίθηκοι (´εκφραση τοῦ Γ. Βελουδῆ).

   Τώρα ἑγὼ δὲν ὰμφιβάλλω ὅτι ὁ Τράμπ εἶναι μάγκας καὶ καραμπουζουκλής, ἁμφιβάλλω μόνο ὡς φιλοσοφῶν γιὰ τὴν ὕπαρξη θνητοῦ ὑποκειμένου τῆς σκέψης.

   Delete
  10. Μπράβο Κωνσταντή! Μια χαρά τα λες. Αμφιβάλω για το πόσοι"βίαιοι" έχουν ακούσει έστω και την μυρωδιά του μπαρουτιού πόσο μάλλον να εχουν δει νεκρό απο κοντά.

   Delete
  11. Σε αυτό Αλέξανδρε έχεις δίκαιο.

   Ο πόλεμος δεν είναι Call of Duty, αποτελεί ωμοτάτη πραγματικότητα στην οποία μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων διασχίζεις την διαχωριστική γραμμή ζωής-θανάτου.

   Αλλά όπως λέει και ο Καθηγητής ο φόβος αφοπλίζει.

   Delete
  12. Ο φόβος σίγουρα αφοπλίζει αλλά την σήμερον ημέρα γενικευμένες συρράξεις πρέπει να αποφευχθούν. Ο πυρηνικός αρμαγεδδών πρέπει να αποφευχθεί, μετά απο αυτόν δεν θα υφίσταται ανθρωπότης παρά μόνο μνημεία της. Ότι λέγω δεν αποτελεί άποψή μου αλλά βεβαιότητα την οποία το σύνολο των επιστημόνων εκφράζει εδώ και πολλά χρόνια. Ελέγξτε την ακρίβεια των λεγόμενων μου.
   Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν Κωνσταντινοπολιτη δεν πρόκειται για φόβο αλλά για λογική.

   Delete
  13. Πρέπει να αποφευχθεί...

   ποίος το λέγει ρε Αρκολέοντα;

   Αυτό το "πρέπει" σας μου γυρίζει το στομάχι ανάποδα!!!

   Τί πάει να πει "πρέπει" μωρέ; Τί δογματισμός της ταβέρνας είναι αυτός;;;

   Τίποτε δεν "πρέπει" Αρκολέοντα, ό,τι επιλέξεις απλώς έχει και τις ανάλογες επιπτώσεις.

   Θέλεις να εκφυλισθείς μέσω Φιλελευθερισμού με γειά σου με χρά αλλά μην κλαίγεσαι μετά! Μην κλαίγεσαι όταν τα νειάτα σου είτε αποτελούν νεκροζώντανα εγκεφαλικά νεκρώς πτώματα είτε παίρνουν τα όπλα χάριν τυ Φύρερ ή το Αλλάχ.

   Θέλεις να έχεις κοινωνία σε απόλυτη οργάνωση και ευημερία; Ακολούθα το Ηρωικό πρότυπο.

   Θέλεις να δώσεις πραγματικό νόημα στην Ζωή και το ψυχικό ήμισυ του Ανθρώπου; Ζήσε ύπό Θεοκρατία.

   Και να αφανισθεί η Ανθρωπότητα τί έγινε; Ποίος λέγει ότι το είδος μας είναι...πετυχημένο; Ποίος λέγει ότι δύναται να αντιστρέψει την φοβερή παρακμη που βιώνει σημερα;

   Και στο τέλος τί και εάν πεθάνουμε όλοι; Νομίζεις θα μας θρηνήσει κανείς στο Σύμπαν; Νομίζεις θα...διαταραχθεί η κοσμική ισορροπία;

   Ίσα-ίσα, θα ιδωθούμε με τον Δημιουργό μία ώρα αρχύτερα.

   Και εμένα το σωμα μου μου λέγει να τρέξω να σωθώ, αλλά η ψυχή μου ξέρει την αλήθεια.

   Delete
  14. Υ.Γ. Η επιστημονική λογική αποτελεί μία εκ των πολλών σχετικών αληθειών και όχι την απόλυτη αλήθεια την οποία μονάχα οι θρησκείες φέρουν. Συνεπώς τί και εάν είπανε;

   Delete
 4. "Τέλος, στὰ Βαλκάνικα, τὰ Σκόπια θὰ διαμελισθοῦν καὶ ἡ Σερβία μὲ τὴν Ἑλλάδα θὰ γειτνιάσουν."

  Δεν εξηγείται αλλιώς Καθηγητά!

  Έχουμε τηλεπάθεια!

  Ακριβώς σήμερα το πρωί έγραφα στο προηγούμενο άρθρο σας το εξής σχόλιο:

  "Με την Κλίντον μονάχα θα είχαμε και διαμελισμό της Ελλάδος(Τσαμουριά) και Μεγάλη "Μακεδονία". Τι θέμα είναι ότι εάν διαλυθούν τα Σκόπια πρέπει με κάποιο τρόπο να αποτραπεί σύνδεση των Βορείων μας συνορων μεταξύ Βουλγαρίας-που θα λάβει το ανατολικό κομμάτι-και Αλβανίας-που θα λάβει το βορειοδυτικό-. Το καλλίτερο θα ήταν να είχαμε κοινά σύνορα με την Σερβία λαμβάνοντας την περιοχή του Μοναστηρίου από την μεριά μας που άλλωστε έσφιζε από Ελληνισμό μόλις πριν από 100 χρόνια.

  Πρέπει να αποτρέψούμε κοινά σύνορα Βουλγαρίας-Αλβανίας. Χρειάζεται στην μέση ένα corridor Ελληνο-Σερβικό."

  !!!

  ReplyDelete
 5. Αν και είμαι ερασιτέχνης αναλυτής ,θα έλεγα κ.Καθηγητά ότι η Ρωσία θα απαιτήσει μεγάλα ανταλλάγματα ώστε να συνασπιστεί με τους Αμερικανούς εναντίον της Κίνας.
  Πιστεύω πως πρώτα θα ζητήσει απόλυτη κυριαρχία επι της Τουρκίας.Ελεγχο των στενών.Αλλαγή ηγεσίας στην Τουρκία.Ιδρυση Κουρδικού κράτους.Ελεγχο όλης της Βαλκανικής.Προσάρτηση της Ουκρανίας.
  Δεν είναι ο φτωχός συγγενής η Ρωσία,ουτε περιφερειακή δύναμη.
  Ουτε θα αρκεστεί σε λίγα κομμάτια απ΄την πίτα,αλλά περίπου τα μισά.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η Ρωσία ξέρει και αυτή ότι όταν ο Δράκος γίνει πανίσχυρος θα φάει και την ίδια.

   Delete
  2. Λίγο πολὺ ὁ Ποῦτιν ἐκατηγορήθη ὅτι ἐχρηματοδότησε τἠν ἐκλογὴ τοῦ Τράμπ ἀλλἀ καἰ παλαιότερα ἄν δἐν ἁπατῶμαι ὁ Νίξον εἷχε κατηγορηθῇ ὅτι ἑχρηματοδοτήθη ἡ προεκλογική του ἐκστρατεία ἀπὸ τὰ μυστικὰ κονδύλια τῆς CIA μέσῳ ἑλληνικῆς χούντας καἰ Τὸμ Πάπας.

   Delete
 6. Καθηγητά ξέρω ότι λόγω φόρτο εργασίας σας είναι δύσκολο, αλλά γράψτε σας παρακαλώ και άλλα άρθρα με γεωπολιτική ανάλυση.

  Διψάμε για άρθρα σας.

  ReplyDelete
 7. Με το Κόσοβο τί πιστεύετε θα γίνει τελικά Καθηγητά;

  Θα διαμελισθεί και αυτό μεταξύ Σερβίας και Αλβανίας;

  ReplyDelete
 8. α) Τὀ σύνθημα τοῦ Τράμπ δὲν εἶναι φασιστικὸ ἀλλὰ ἱμπεριαλιστικό.
  β) Στόχος τοῦ Τράμπ εἷναι ἡ βιομηχανικὴ ζώνη τῆς νοτιοανατολικῆς Κίνας.
  γ) Καὶ τὸ τραπεζικὸ σύστημα ποὺ μετατρλεπει τὴν Κινεζικἠ ἐργασία σὲ διεθνὴ ὑπεραξία.
  δ) Ἅρα δὲν θἀ ἀσχοληθῇ μὲ τὸ εὐρώ τόσο.
  ε) Ὅσο μὲ τὸ μουσουλμανικὸ κράτος ποὺ τὸ θεωρεῖ ἔνοπλο ὄργανο τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος.
  στ) Ἄρα θὰ προσπαθήσῃ νἀ βάλῃ καὶ τὴν Ἑλλάδα στὸν αντιυζιχαδισμό,
  ζ) θὰ ἁποτύχῃ,
  η) καὶ θά φάῃ τὰ μοῦτρα του, φοβᾶμαι.

  ReplyDelete
 9. Υγ. Ἁποτυγχάνοντας ὁ Τράμπ θὰ πάρη τὸν Ποῦτιν στὸ λαιμό του. Αὐτὸς ποὺ θὰ τρίβῃ τὰ χεράκια του εἷναι ὁ γερόλυκος Ἐρντογάν.

  ReplyDelete
 10. Υγ2. Μόνο μετὰ τὴν ἧττα Τρὰμπ καἰ Ποῦτιν ἡ μισὴ Ἀμερικὴ θὰ γίνῃ κομμουνιστικὴ καὶ ὁ Ἀρμαγεδδὼν θὰ γίνῃ μεταξὺ κομμουνισμοῦ καὶ ναζισμοῦ στἠν Ἄπω Ἀνατολή.

  ReplyDelete
 11. Yγ4. Τὸ σενάριο προβλέπει ἐπίσης α) ἁνάδυση χαρισματικῆς προσωπικότητας τὐπου Γκάντι σὲ Ἱνδία ἤ Ἰράν ἤ κάπου ἐκεί,
  β) νὰ δεῖτε τοὺς Ἕλληνες νὰ χοροπηδᾶνε φανατικὰ ὑπέρ τοῦ Ἐρντογάν καὶ νὰ τρίβετε τἀ ματάκια σας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν υπάρχει Ερντογάν ως γεωπολιτική προσωπικότητα.Υπάρχει μόνον ως αναλώσιμος ηγετίσκος-πιόνι στη διεθνή σκακιέρα.
   Τά ψωμιά του δε,είναι λίγα.
   Την προδοσίαν γαρ πολλοί ηγάπησαν,τον προδότην ουδείς.

   Delete
  2. Μέχρι στιγμῆς τὰ ψωμάκια του τὰ βαστάει. Ἑνῷ ἄλλοι ποὺ θὰ τοῦ τὰ τρώγανε τώρα τρῶνε χῶμα. Ἁπλὴ διαπίστωση. Γιὰ τὸν Ἕλληνα δὲ εἶναι ὁ Σουλτάνος.

   Delete
  3. Και ο κώνωψ τον τζίτζικα,τόν βλέπει ως βομβαρδιστικό.

   Delete
  4. Ὅταν τὸν βλέπει ἔτσι ἔτσι εἷναι.

   Delete
 12. Πιο εμετικός και πουλημένος πεθαίνεις!

  https://www.youtube.com/watch?v=ZFpSLbNhCk0

  ReplyDelete
 13. Κατα τη γνωμη μου κυριε Κιτσικη το ΔΝΤ δε θα συνεχισει στο ελληνικο προγραμμα.Απλα θα εξασφαλισει με
  καποιο τροπο(που ουτως ή αλλως θα προκαλεσει σημαντικες εξελιξεις) να πληρωθει για τα παλαιοτερα δανεια που του οφειλει η Ελλαδα.Επειτα η Αμερικη μεσω της διαλυσης της ευρωζωνης και του συνεπαγομενου βιαιου χτυπηματος του ευρω
  θα "ρουφηξει" τη ρευστοτητα που θα διαφυγει στην Αμερικη.Επισης η Αμερικη κατα τη γνωμη μου οπως και η Κινα(σε μεγαλυτερο βαθμο) βρισκονται σε φουσκα(οικονομικη)οπου οπου να ναι θα σκασει.Της μεν Αμερικης ειναι μεγαλυτερης του 2008.Ετσι η πολυτιμη ρευστοτητα της διαλυσης της ευρωζωνης θα την φερει πραγματι σε πλεονεκτικη θεση οικονομικα στην υφηλιο
  που θα μαστιζεται απο οικονομικο κραχ.Αρα αυτος ο θανασιμος κινδυνος της Κινας ειναι λιγο υπερβολικος κατα τη γνωμη μου εφοσον ολη η επενδυτικη πλημμυριδα σε υποδομες εξαρταται απο την Αμερικανικη τεχνογνωσια και συγκαταθεση,ποσο μαλλον οταν σκασει η γιγαντια φουσκα της .Οσο για την Τουρκια σιγουρα εχει στο μυαλο της καποια επιθεση στην Ελλαδα σε καμια τεσσαρια χρονια αν ολα πανε ομαλα στον εξοπλισμο της.Για αυτο η Ελλαδα πρεπει να κοιταξει προς Ρωσια αφοτου θα διωξει ΔΝΤ και κουαρτετο με κλωτσιες απο τη χωρα.

  ReplyDelete
 14. Τα γραικυλικά ΜΜΕ είναι εμετικώς πουλημένα!

  https://www.youtube.com/watch?v=kavf7U3NrKM

  Α ρε Βορίδη που έβγαινες κάποτε ως Φασιστής χέρι-χέρι με τον Λεπέν, κατήντησες ακροδεξιό σκυλί των αστών.

  ReplyDelete
 15. ...Παρεμπιπτόντως, δὲν γνωρίζω τὰ τοῦ ΝΑΤΟ ὂπως καὶ τίποτα σχεδόν. Ὡστόσο ἑδῶ https://www.youtube.com/watch?v=ZMkBcVQbrDE ἔνας κύριος Συρίγος λέει ὂτι στὸ ΝΑΤΟ οἱ ἀποφάσεις παίρνονται ὁμόφωνα. Κατὰ τὶ λοιπὸν θὰ συνέφερε τὴν Ἑλλάδα νὰ εἶναι οἱ ΗΠΑ ἀπὸ τὴ μία καὶ κάθε χώρα χωριστὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη ; Μήπως μιὰ τέτοια ἀλλαγὴ σχετίζεται μὲ τὴν σύγκρουση συμφερόντων ἐντὸς τοῦ ΝΑΤΟ ποὺ ἔχω προσπαθήσῃ νὰ ἀνιχνεύσω, καὶ μήπως ἔγκειται ἡ σύγκρουση αὐτὴ σὲ σιωπηλή αὐτονόμηση τοῦ ΝΑΤΟ άπὸ τὴν Άμερικανική κυβέρνηση;

  ReplyDelete
 16. Προσέξτε παρακαλώ όλοι το παρακάτω βίντεο κατά την διάρκεια μίας μεγάλης και πολύ σημαντικής Βουδδιστικής τελετής:

  https://www.youtube.com/watch?v=SJUkDdIzGd8

  Η ομοιότητα με τις τελετές του Τρίτου Ράιχ είναι ανατριχιαστική...!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καὶ μὲ τὶς τσόντες τοῦ Τετάρτου.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Τσόντες;

   Delete
  4. Προτιμώ:

   https://www.youtube.com/watch?v=qa6X8twDPow

   Delete
  5. Προτιμῶ 1000 φορἐς ναζιστικἐς τσόντες ἁπὸ φιλελεύθερους χασάπηδες καἰ τἀ παπαγαλάκια τους. Κωνσταντινουπολίτη διάβασε τοὑλάχιστον τἠν Ζωἠ έν τάφῳ τοῦ Στρατῆ Μυριβήλη, ποὺ μεταφέρει ἐμπειρίες ἀπὸ τὰ βενιζελικὰ χαρακώματα.

   Delete
  6. Έχω ήδη μιλήσει, μάλιστα το προηγούμενο καλοκαίρι έγραφα περί της όψεως του Θανάτου από τον Ρομαντισμό.

   Ο θάνατος είναι μία εκ των πολλών αρχαίγονων δυνάμεων της Φύσεως και συνεπώς ένα μονοπάτι που όλοι κάποια μέρα θα διανύσούμε. Ο Φιλελευθερισμός φοβάται τρομερά τον θάνατο διότι αποτελεί απόδειξη της θνητής και εύθραυστης ανθρωπίνης Φύσεως και αυτό λόγω τεχνολογικού και Φιλοσοφικού Εωσφορισμού τρομάζει πολύ τον Φιλελευθερισμό ο οποίος πιστεύει ότι μέσω της τεχνολογίας ο άνθρωπος δύναται να γίνει ένας Θεός μην έχοντας ανάγκη τον Θεό. Όλη η Δυτική τεχνο-λατρεία εκεί βασίζεται. Για να γίνει αυτό προφανώς ο άνθρωπος πρέπει να...πάψει να είναι άνθρωπος, να χάσει μέχρι και το σεξουαλικό του φύλο(!!) με τελικό στάδιο ένα υβρίδιο μηχανής-σάρκας που ευαγγελίζονται μέρα-νύχτα οι Τρανσουμανιστές.

   Ο Ρομαντισμός και τα τέκνα του εν αντιθέσει λατρεύουν τον Θάνατο ως αρχέγονο πεπρωμένο και ασπάζονται την ολότητά του με σκοπό να ενστερνισθούν το αναπόφευκτο ώστε στην τελική να νικήσουν τον φόβο του Θανάτου. Ο Σκοτεινός Ρομαντισμός αποδίδει λατρεία στην αυτή την αρχέγονη Σπαρτιατική λογική.

   Delete
  7. Κοίτα εδώ:

   https://www.youtube.com/watch?v=c9kDH-w1yGs

   Χέρι-χέρι πάνε Φιλελευθερισμός και Τρανσουμανισμός.

   Ο Κομμουνισμός πάντως, δεν οδηγούσε εκεί...

   Delete
  8. Ο Τρανσουμανισμός είναι δηλαδή κανονικότατα η Φιλελεύθερη θρησκεία της τεχνολογίας.

   Και δεν το λέω μόνο εγώ αυτό,

   http://ieet.org/index.php/IEET/more/bruere20150715

   Ο Elon Musk εκτελεί καθήκοντα προφήτου.

   Α ρε Χίτλερ. Πού να έβλεπες τα σημερινά χάλια. Εσύ που τόσο πολύ αγάπησες τον Άνθρωπο στην ολότητά του και στην προσπάθειά σου σαν Βασιλεύς-Φιλόσοφος, Προφήτης και Ημίθεος να τον απελευθερώσεις από το κτηνώδες πεπρωμένο του, γκρεμοτσακίστηκες.

   Η θυσία σου αποτελεί το έτερον ήμισυ εκείνης του Ιησού, από την άλλη όψη.

   Delete
  9. Την θυσία αυτή του Χίτλερ υπεράνω Εθνικισμών και γενικά -ισμών, ελάχιστοι την έχουν αντιληφθεί.

   Και ειδικά η σκίνχεντ σκηνή ουδεμία σχέση με την Εθνικοσοσιαλιστική φιλοσοφία έχει. Ο Ντεγκρέλλ θα ντρεπόταν εάν τους έβλεπε σήμερα και θα τους έριχνε πολλά χαστούκια.

   Η σκίνχεντ σκηνή αποτελεί την εικόνα που θέλει το φιλελεύθερο κατεστημένο να περάσει για τον Εθνικοσοσιαλισμό. Ότι είναι δηλαδή ένα μάτσο περιθωριακοί, βίαιοι και στόκοι. Και ναι στην μεγάλη των πλειοψηφία η σκίνχεντ έτσι είναι για αυτό και εγώ εξάλλου παρότι Φασιστής από τα 16 μου ουδέποτε εδέχθηκα να γίνω μέρος ή μέλος τέτοιας ομάδος. Αντιθέτως αφιερώθηκα στην μελέτη του πνευματικού και επιστημονικού Φασισμού και Εθνικοσοσιαλισμού, πο αποτελεί εξάλλου και το ισχυρώτερο κομμάτι του. Το πιο αληθινό.

   Delete
  10. https://www.youtube.com/watch?v=bTMS9y8OVuY

   Δώστε βάση παρακαλώ όλοι οι σχολιαστές στο παραπάνω βίντεο. Και κυρίως στις Αγγλικές λέξεις που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τον Τρανσουμανισμό, όπως "απελευθερωτικό"(η λεγόμενη "απελευθέρωση" αποτελεί κύριο άξονα του Φιλοσοφικού Εωσφορισμού).

   Μονάχα μία θρησκεία δύναται να σταματήσει την τρέλα συτή. Στην ανάγκη και το Ισλάμ.

   Delete
  11. Ναὶ ἁλλὰ αὑτὸς ποὺ ὅλη του τὴ ζωὴ προσπαθεῖ νὰ συνηθίσῃ τὸ θάνατο εναι σὰν ἀλκοολικὸς ποὺ πίνει γιὰ νὰ συνηθίσῃ τὸ ἀλκόολ.

   Delete
  12. Καμία σχέση!

   Ο Φιλελευθερισμός φέρεται έτσι με την έννοια της "ελευθερίας".

   Ο Θάνατος είπα αποτελεί δύναμη αρχέγονη και μονοπάτι. Καμία σχέση με το ναρκωτικό της "ελευθερίας" και του αλκοόλ.

   Delete
  13. Ο φόβος, ο κάθε φόβος, απομακρύνει τον άνθρωπο απο τη Θέωση. Ο φόβος είναι το κυριότερο εργαλείο διαχείρισης του ανθρώπου. Στον φόβο του καθενός πατούν για να μας ελέγξουν· και σαν να μην έφτανε αυτό μας δημιουργούν κι άλλους για να μην πετάξουμε ποτέ.
   "Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα..είμαι ελεύθερος"

   Delete
  14. Άλλο φόβος άλλο νιχιλισμός.

   Δεν ελπίζω τίποτα και δεν φοβάμαι τίποτα συνεπάγεται νιχιλισμό, όχι όραμα.

   Delete
  15. Δεν μίλησα για όραμα, μην μπερδεύεσαι.

   Delete
  16. Ούτε εσύ δεν ξέρεις γιατί μίλησες καθώς Θέωση και μηδενισμός γίνανε ένα στο παραπάνω σου σχόλιο,

   Delete
 17. Δὲν καταλαβαίνω, εἰλικρινά, τὴν πρεμούρα τόσων καὶ τόσων Ἑλλήνων νὰ φύγουν ἁπὸ τὸ εὐρὼ τὴ στιγμὴ ποὺ δὲν ἔχουν μὲ τὶ νὰ τὸ ἀντικαταστήσουν, παρὰ μὲ παχιὰ λόγια φουσκωμένα γιὰ δραχμὲς καὶ δολλάρια. Μοῦ θυμίζουν τὴν πανηγυρικὴ εἴσοδο στὸ γιοῦρο μὲ τρομπέτες καὶ βιολιὰ ὄπου πέσανε μὲ τὰ μοῦτρα στὰ διακοπο- νὰ μὴν πῶ τίποτα χειρότερο- δάνεια. Ἁναρωτιέμαι ἄν τὰ λένε αὑτὰ ἐπειδὴ ῥαγιάδες καθῶς εἶναι κοιτᾶνε νὰ προλάβουνε τὶς ἐπιθυμίες τοῦ ἱσχυροῦ πρὶν καλὰ καλὰ τὶς ἐκφράσῃ. Κάπως ἔτσι θᾳ γίνανε ἡ Μικρασιατικὴ καταστροφή, τὰ Δεκεμβριανά, ὁ ἐμφύλιος καὶ ἄλλα πολλὰ γεγονότα τῆς νεοελληνικῇς ἱστορίας. Πάντως σὲ περίπτωση πυρηνικοῦ ὁλοκαυτώματος θὰ ἐπιβιώσουμε σίγουρα ὄντας ἤδη κατσαρίδες.

  Πουθενὰ μέχρι στιγμῆς δέν ἔχει βγῇ σοβαρός ἄνθρωπος νὰ ἀναγγείλῃ διάλυση τῆς Εύρωζώνης ἔτσι ἀπλά. Μιλᾶμε γιὰ τεράστιο ὄγκο συναλλαγῶν καὶ τεράστιο ἁριθμὸ ἀνθρώπων. Μπορεῖτε νὰ μοῦ πεῖτε πῶς διάολο θὰ γίνῃ ἡ άλλαγὴ σὲ ἄλλο νόμισμα καὶ σὲ ποιὸ παρακαλῶ; Πῶς θὰ κοπῇ νόμισμα ῤε παιδιὰ ποὺ ὁ τραπεζίτης μας διορίζεται ἁπὸ τὴν ΕΚΤ ; Δηλαδῃ ὁ Τρὰμπ καὶ ὁ Ποῦτιν θὰ βομβαρδίσουνε τὸ Βερολίνο ;

  Ἑρντογὰν καὶ Μέρκελ-Σόιμπλε μέχρι στιγμῆς τὰ πάνε μιὰ χαροῦλα. Ὁ Τρὰμπ δὲν τὰ πάει καλά πρίν καλὰ καλὰ ξεκινήσῃ. Κάτι ἁκόμα. Καὶ νὰ θέλουμε Τράμπ, μήπως θέλουμε νὰ γίνουμε γῆς μαδιάμ λόγῳ Τράμπ ; Ὁ Τρὰμπ δὲν θὰ κάνει σχέδιο Μάρσαλ. Τὸ ΔΝΤ εἶπε θέλω κι ἄλλο τσεκούρωμα σὲ μισθοὺς καὶ συντάξεις καὶ μόνο περὶ χρέους ἐμίλησε. Τὸ μόνο συμπέρασμα ποὺ βγάζω εἶναι ὄτι τοὺς Ἕλληνες τοῦς πιάνει νοσταλγία γιὰ τὴν Τουρκοκρατία καὶ τὴν ἐκφράζουν δι αὺτοῦ τοῦ τρόπου. Δὲν καταλαβαίνω πῶς νουνεχῆς ἄνθρωπος ἀσχολεῖται συνεχῶς μὲ ἀλλαγές ἐξουσίας τὴ στιγμὴ ποὺ δὲν ὑπάρχει κἄν ἑθνικό κέντρο. Ἁλλαγὴ ΤΙΝΟΣ πράγματος;

  Ἑμένα μοῦ φαίνεται ὄτι ἡ Ἑλλάς ὑπέκυψε στὴν τραπεζικῃὴ κατοχὴ χωρίς καμία ὰντίσταση, κατὰ τὴ γνώμη μου καλῶς, καὶ ὄτι αὐτὰ εἶναι κουβέντες στὸ παζάρι τῆς μαύρης ἁγορᾶς. Δὲν προβλέπεται σύντομα ἤττα τοῦ ἄξονος, εἴμαστε ἁκόμα στὴν περίοδο ἁλλεπαλλήλων νικῶν του. Ἡ Συρία ἦταν ἴσως πιὸ πολὺ Δουνκέρκη παρὰ Στάλινγκραντ. Ἁλλὰ ὑπενθυμίζω ὲπίσης ὄτι τὸ Στάλινγκραντ ἦταν σφαγεῖο, καὶ ὄτι μεγαλύτερη ζημιὰ κάνανε στὴν Ἑλλάδα οἱ Ἀγγλοι μὲ τοὺς βομβαρδισμούς τους παρὰ οἱ Γερμανοί. Ἡ γιαγιά μου κάθε νύχτα μέτραγε τὶς βόμβες σὰν πεφταστέρια. Δὲν εἶμαι ὑπὲρ τοῦ παλλαϊκοῦ σκοτωμοῦ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωνσταντή ,ο οικονομολόγος Δημήτρης Καζάκης εξηγεί επαρκέστατα στο γιου τιουμπ τους λόγους για τους οποιους πρέπει να πάμε σε εθνικό νόμισμα,αλλά και υπο ποίους όρους αυτό θα έχει επιτυχία.
   Παρεπιπτόντως θα συμβούλευα τον λαό να ψηφίσει υπέρ του Ε.Π.Α.Μ ,του μετώπου που ο κ.Καζάκης ηγείται,καθότι νομίζω ότι αποτελεί τον μοναδικό πατριωτικό φορέα που είναι καθαρός και τίμιος.

   Delete
  2. Ὁ Καζάκης δἐν μᾶς λέει ποιός διάολο θὰ κυβερνήσῃ καἰ θἀ κόψῃ νόμισμα. Τὀ ΕΠΑΜ ;;

   Delete
  3. Να ψηφίσει σκούφο α λα Γαλλία του 1792;

   Ποτέ!

   Τέλος πια με κάθε τι κοινοβουλευτικό!

   Μόνον Ριζοσπαστικός Εθνικισμός σε στυλ 4ης Αυγούστου εδώ και τώρα!

   Delete
  4. Θα συμφωνησω με τον Βεροιευς.

   Delete
  5. " [...] εθνικό νόμισμα χωρίς την καταγγελία και ολοκληρωτική διαγραφή του χρέους, δίχως την έξοδο από το ευρώ, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίχως την ακύρωση του συνόλου των πράξεων, νόμων, δεσμεύσεων και γενικά του καθεστώτος κατοχής και χωρίς να ασκηθεί ποινική δίωξη για σφετερισμό εξουσίας και εσχάτη προδοσία εναντίον όλων αυτών που υπέγραψαν την καταδίκη της πατρίδας και του λαού ώστε να ακυρωθούν όλες οι υπογραφές τους, τότε το μόνο που υποδηλώνει η διεκδίκηση της δραχμής δεν είναι τίποτε περισσότερο από τη συνέχιση της ίδιας σημερινής κατάστασης υπό διαφορετική μορφή".

   Tὸ τελευταῖο ἀναρτημένο κείμενο τοῦ κου Δ.Καζάκη, ποὺ περιέχει ἁπόσο ξέρω τὶς πάγιες θέσεις του.

   Delete
  6. "[...] το εγχείρημα πρέπει να το αναλάβει εξ αρχής και να το διεκπεραιώσει μια νέα δημοκρατική και πατριωτική κυβέρνηση, τα στελέχη της οποίας οφείλουν, να πιστεύουν ακράδαντα στο εγχείρημα και να γνωρίζουν στη λεπτομέρειά του κάθε του τεχνική πτυχή. Έτσι το σημερινό πολιτικό προσωπικό και όλα τα άλλα στελέχη που με ψεύτικη επιστημονικοφάνεια υπηρέτησαν και υπηρετούν το κατοχικό καθεστώς, ούτε θέλουν, ούτε γνωρίζουν το πως, ούτε μπορούν. Συνεπώς, είναι αδύνατο να περιμένουμε απ’ αυτούς το οτιδήποτε κι εναπόκειται σε δυνάμεις όπως το ΕΠΑΜ, που διαθέτουν τη βούληση, τη γνώση και την εμπειρία να το αναλάβουν, και στον κόσμο να υποστηρίξει αυτή την επιλογή [...]"."*Ο Όθωνας Κουμαρέλλας είναι αρχιτέκτονας, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού του ΕΠΑΜ".

   Χοντρικὰ προσφέρονται νὰ συμμετάσχουν σὲ μιὰ κυβέρνηση συνεργασίας ποὺ θὰ διαχειριστῇ τὴν μετάβαση ἁπὸ τὸ εὑρῳ στὴ δραχμή καὶ ἄρα θὰ στηρίζεται ἁπὸ τὶς ΗΠΑ.

   Ἡ ἄποψή μου εἶναι ὅτι ἡ κατοχὴ δὲν εἶναι γερμανική, ἁλλὰ ὑπερεθνική, καὶ προέρχεται ἁπὸ ἕναν συνδυασμὸ ἁμερικανικοῦ ἱμπεριαλισμοῦ καὶ "χιτλερισμοῦ" (κοινωνικοῦ φυλετισμοῦ γιὰ τὴν ἀκρίβεια) ἄρα ἡ πρόταση ΕΠΑΜ εἶναι λάθος διότι τὸ δολλάριο εἶναι ὲξίσου μολυσμένο μὲ τὸ εὑρὼ ἄν ὄχι περισσότερο. Δὲν συζητῶ κἄν τὴν ἄποψη γιὰ ἐθνικὴ στρατιωτική, παραγωγική ἤ καὶ ἑπαναστατικὴ αὐτάρκεια διότι τὸ ΕΠΑΜ ἀπόσο ξέρω δὲν τὴν βάζει σὲ πρώτη σειρά. Διότι ἑθνικὴ αὐτάρκεια σημαίνει πολεμικὴ καὶ ἁστυνομικὴ αὐτάρκεια. Τὸ ἑθνικὸ κράτος σημαίνει ἑθνικό στρατὸ καὶ ἑθνικὴ ἁστυνομία. Τὰ Δεκεμβριανά ἔγιναν μὲ ἁφορμὴ διαφωνίες γιὰ τὴν στελέχωση τοῦ στρατοῦ.

   Delete
  7. Ενώ σε ''κυβερνάει''το τσίρκο ΜΕΝΤΡΑΝΟ,εσύ αναρωτιέσαι πως θα κυβερνήσει ο Καζάκης.
   Ακόμη και η γιαγιά μου είναι καταλληλότερη για πρωθυπουργός,απ'τον ανεπάγγελτο,πρόεδρο του δεκαπενταμελούς.

   Delete
  8. ΥΓ. Αμφιβάλλω αν έχει κτίσει-σχεδιάσει έστω μαντρότοιχο αυτό το αστροπελέκι.

   Delete
  9. Ο Καζάκης κύριοι είναι έξυπνος εθνικιστής ,ήπιος φασιστής και αντκοινοβουλευτικός (άμεση δημοκρατία)δημοκράτης,ταυτόχρονα.
   Το βασικότερο;;;Είναι σπλάχνο απ τα σπλάχνα μας.
   Ψάξτε τον λίγο .

   Delete
  10. Ο ΕΠΑΜ ανήκει στον Διαφωτιστικό Εθνικισμό που έχει παρέλθει.

   Delete
  11. Καμμία σχέση με Φασισμό.

   Η άμεση δημοκρατία αποτελεί οχλοκρατία.

   Delete
  12. Μἀ καἰ ὁ βασιλέας Σολομῶν νἀ ἦταν, δἐν ἐξετάζω ἄν εἶναι καλό παιδί ἤ ὄχι ἁλλἀ ἅν αὑτὰ ποὐ λέει μποροῦν νἀ γίνουν ζῶντος ἐμοῦ.

   Delete
  13. Ο Σολομών αποτελεί άριστο παράδειγμα Βασιλέος-Φιλοσόφου και δύναται κάλλιστα να συγκριθεί με τον Χίτλερ, τον επίσης Βασιλέα-Φιλόσοφο του Τρίτου Ράιχ.

   Θα πρέπει επιτέλους ο Εθνικοσοσιαλισμός να αναλυθεί διεξοδικά και ορθά δίχως στρεβλώσεις. Το ότι είχε βιολογικό μίσος για τους Εβραίους ανήκει στο παρελθόν. Ως Ιδεολογία έχει πλείστα θετικά στοιχεία, σημερον οι Εβραίοι έχουν εξάλλου κράτος και δεν ζουν ως ξένο σωμα σε άλλες κοινωνίες, ενώ το κράτος του Ισραήλ εμπεριέχει-ασχέτως εάν δεν θέλουν να το παραδεχθούν-φυλετικά προσκείμενα στοιχεία υπέρ των ΛΕΥΚΩΝ Εβραίων.

   Η σημερινή του επιτυχία άλλωστε οφείλεται κατά ένα σημαντικο μέρος στο Δυτικοευρωπαϊκό φυλετικό υπόβαθρο των Ασκεναζίμ εβραίων.

   Delete
  14. Ο Καζακης κύριοι μόνο Εθνοσωτήρας δεν είναι.
   Η οικονομία είναι εργαλείο της στρατηγικής και η στρατηγική ειναι απλά "η ιστορία του μέλλοντος". Δίχως σοβαρή στρατηγική απλά δεν έχεις μέλλον.
   Οι Έλληνες, όντας πάντα λίγοι, δημιούργησαν τη στρατηγική για να νικούν τούς πολλούς και αυτό μας εξηγεί τον λόγο που υπάρχουμε ακόμα και δεν θα πεθάνουμε ποτέ.
   Πιο καλά απο όλους μας το γνωρίζει αυτό ο Κύριος Κιτσίκης, τον οποίο και καλώ να με διορθώσει αν λανθάνω.
   Τα όσα υποστηρίζει ο κύριος Καζάκης αποτελούν καθαρό λαϊκισμό και στερούνται παντελώς υψηλής στρατηγικής ή έστω στρατηγικής.
   Επαναλαμβάνω, η Α.Ο.Ζ. αποτελεί το μόνο μέσο που μπορεί να βοηθήσει στην ανάκαμψη και έχει το απαραίτητο στρατηγικό βάθος ώστε να επιφέρει, χωρίς ξένο δάκτυλο, ισχυροποίηση του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδος.

   Delete
 18. Καθηγητή Κιτσίκη τα άρθρα σας είναι κατατοπιστικότατα αν και δυσκολεύομαι πολλές φορές να κατανοήσω την τις βαθύτερες έννοιες λόγο της ημιμαθείας μου.
  Θα ήθελα να ρωτήσω :
  α) αν υπάρχει τρόπος να εφαρμοστεί η πολυτονική διόρθωση κειμένου στον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο των office.
  β) εάν γνωρίζει κάνεις κάτι για τον Διογένη τον Λαέρτιο και για το έργο του βίοι φιλόσοφων.
  Και
  γ) αν γνωρίζει κάνεις κάτι για τους κυνικούς φιλοσόφους

  Σας ευχαριστώ συμπαθάτε με για την αλλαγή θεμάτος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιὰ τὸ α) δὲν γνωρίζω διότι δὲν χρησιμοποιῶ ποτὲ αὐτόματο διορθωτὴ στὶς ἑπτὰ γλῶσσες ποὺ χρησιμοποιῶ στὸν ὑπολογιστή. Γνωρίζω ὅμως ὅτι ἠμπορεῖς νὰ ἐγκαταστήσῃς τὸν αὐτόματο πολυτονιστὴ Magenta, ἀγοράζοντάς τον, γιὰ αὐτόματη μετατροπὴ μονοτονικοῦ κειμένου σὲ πολυτονικό.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πληροφορίες για όλα αυτά που ψάχνεις φίλε ΠΑΝΙΩΤΗ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΗΠΩΣ;;)
   Βιβλία επίσης που μπορείς να παραγγείλεις.
   Πάντως ,ορισμό για το τι είναι κυνικός φιλόσοφος δεν πρόκειται να βρείς.
   Ο Διογένης ο Σινωπεύς είναι ο αγαπημένος μου φιλόσοφος,και αποτελεί σχολή από μόνος του.
   Αντι για κυνικό θα τον χαρακτήριζα,καυστικό της ανθρώπινης υποκρισίας,βλακίας και ματαιοδοξίας.

   Delete
  3. Σας ευχαριστω κυριε καθηγητα και βεροιεύς.ναι παναγιώτης

   Delete
 19. Σημ. Μέχρι νὰ ξυπνήσῃ ὁ Τράμπ ἡ ἤττα τοῦ Τραπεζικοῦ Ῥάιχ μπορεῖ νὰ ἔλθη ὰπὸ ἀλλοῦ. Π.χ. ἕνα ἑλληνικὸ κίνημα -δὲν πληρώνω. Ἑγὼ ὅμως δὲν θέλω αὑτό, θέλω μεταλλαγὴ τού διεθνισμοῦ τῶν τραπεζῶν σὲ παγκοσμισμό τῆς οἱκονομίας.Ὁ ἐθνικισμὸς τοῦ Τρὰμπ εἶναι ὁπισθοδρόμηση.

  ReplyDelete
 20. (ἐννοῶ ὅτι μοιάζουνε νὰ τοποθετοῦνται γιὰ νὰ βιντεοσκοπηθοῦν. Αὐτὸ λέω ναζισμό. Δὲν εἶναι γιὰ τὸ χρῆμα ἁλλὰ γιὰ τὸν ναρκισσισμό. Αὑτὸ τὸ πράγμα λέω Τέταρτο Ῥάιχ).

  ReplyDelete
 21. ..Παρεμπιπτόντως παιδιὰ ὁ Πάπας μίλησε γιὰ τὸν Τρὰμπ καὶ τὸ ὔφος ἔχει αὑτὸ ποὺ σὲ κάνει νὰ ἀνατριχιάζεις καὶ τὸ λέω ναζισμὸ ἐλλείψει καλυτέρου ὅρου. Εἶναι κάτι διφορούμενο ἁνάμεικτο μὲ ἁπειλὴ ποὺ κυκλοφορεῖ παντοῦ. Ἡ νεολαία τὸ κολλάει σὰν πανοῦκλα. Καμιὰ φορὰ ἀναρωτιέμαι ἄν τοῦ κάνουνε διαφήμιση.

  ReplyDelete
 22. ...καἰ αὑτὀ μᾶς δίνει τὀ βαθύτερο νόημα τοῦ φαινομένου Τράμπ. Ὁ Τρἁμπ ἐξελέγη γιἀ νἀ ταπεινώσῃ τὀν Ἑλληνικό λαό. Ὁ Ἑλληνικὀς λαός εἷναι ὁ παγκόσμιος θεματοφύλακας ΚΑΙ τῆς ἁρχαίας θρησκείας ΚΑΙ τοῦ χριστιανισμοῦ. Φυσικὰ δἐν μποροῦσε νἀ ἑκλεγῇ ἡ Χείλαρη ποὺ δήλωσε μἐ καμάρι φονιάς, γι αὑτὸ ξέρανε οἱ ὑπηρέτες τοῦ Σατανᾶ ὅτι Τρἀμπ θἁ βγάλῃ ἡ κάλπη. Τώρα μᾶς τὀν πᾶνε σἀν τὀ πρόβατο ποὐ πάει γιἀ τἠ σφαγή, ὥστε κατἀ τἠν πορεία πρὁς τὁν βωμὁ τῆς ἁνθρωποθυσίας νἁ φρικάρουμε. Ὁ Διαβολόπαπας ῥίχνει τἠν πέτρα, γιἀ νἀ δώσῃ τὀ παράδειγμα (τὀ σφάγιο πρῶτα τὀ λιθοβολοῦν συμβολικὰ οἱ παριστάμενοι στήν θυσία, βλ. Βάλτερ Μπούρκερτ http://grbs.library.duke.edu/article/viewFile/11461/4137) Καἰ μᾶς λένε πὡς μονάχα ἄν μεταβληθᾔ σἑ ὑπερ-φονιἁ θἁ γλιτώσῃ τὀ πρόβατο πρὁς ὥρας τἠν σφαγή. Εἶναι γιἀ τὀν Σατανά win to win. Θἀ τοῦς βγῇ ὅμως ἀπὀ τὀ ῥουθοῦνι. Δἐν ξέρουνε μἐ ποιόν πήγανε νἀ τἀ βάλουν.

  ReplyDelete
 23. σημ. Οἱ βίοι τῶν φιλοσόφων τοῦ Διογένους (=τῆς γενι[ς τοῦ Διός) τοῦ Λαερτίου ξεκινοῦν ἀπὸ ἑδῶ https://el.wikisource.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BF%CE%B9_%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD/%CE%91#.CE.A0.CF.81.CE.BF.CE.BF.CE.AF.CE.BC.CE.B9.CE.BF.CE.BD

  καἰ εἶναι γραμμένοι σὲ ἑποχὴ ποὺ ἡ ὁρθογραφία ἔχει γίνῃ ἱστορικἠ ἑνῷ ἁντιστρόφως ἡ προφορἀ τῆς ἑλληνικῆς πλησιάζει πλεόν τὴν δική μας. Εἷναι λοιπὸν οἱ Βίοι τῶν φιλοσόφων πιὸ εὑκολοδιάβαστοι ἁπ' ότι φέρ' εἱπεῖν οἱ σωζόμενες τραγῳδιες, ποὐ θέλουν νἀ διαβάζουμε κάθε γράμμα σχεδὀν σἀν νἀ μἠν ὑπῆρχε ἱστορικὴ ὁρθογραφία. Ἅν θεωρεῖ κανεἰς εϋκολη τἠν πρώτη φράση

  Τὸ τῆς φιλοσοφίας ἔργον ἔνιοί φασιν ἀπὸ βαρβάρων ἄρξαι.

  μπορεῖ νἀ καταλάβῃ τὀ σύνολο χωρίς δυσκολία μεγάλη.

  ReplyDelete
 24. Ἡ βάρβαρη ἐπίθεση κατὰ τῆς ἱερᾶς μονῆς Ἐσφιγμένου ποὺ συνεχίζεται, φέρνει στὸ προσκήνιο δύο τινά: α) Τὸ ψεῦδος τῆς ἀστικῆς δικτατορίας τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ περὶ δῆθεν διακρίσεως τῶν τριῶν ἐξουσιῶν ἐφ'ὅσον ἡ δικαστικὴ ἐξουσία συμπεριφέρεται ὡς τσιράκι τοῦ καθεστῶτος. β) Τὸ ξεγύμνωμα τοῦ αἱρεσιάρχου οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Βαρθολομαίου ποὺ ἐπιβάλλεται νὰ καθαιρεθῇ ἐδῶ καὶ τώρα, μὲ τὴν ἀρωγὴ τῆς ῥωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 25. Ἑὰν τὸ ζήτημα τῆς μονῆς Ἐσφιγμένου εἶναι οὐσιαστικὰ τὸ ἡσυχαστικό, ἔχω νὰ πῶ ὅτι ὁ χριστιανισμὸς μᾶλλον ξεκινᾷ ἀπὸ τὴν ἀμφισβήτηση τῆς ὕπαρξης ἐξωτερικοῦ θεατῆ.

  Γι αὐτὀ μᾶς φαίνεται ὕποπτος ὁ Πάπας, ὡς προνομιοῦχος θεατής (καἰ κριτικός).

  ReplyDelete
 26. ...καὶ γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές. Ἀκούσατε ποὺ γνωστὸς οἶκος μόδας ζήτησε νὰ κάνῃ ἐπίδειξη στὸν Παρθενῶνα ; Τὴν ἀρχὴ τὴν ἔκαναν Ὀμπάμα καὶ Τσίπρας, μετὰ τὸν Βαρουφάκη σὲ στὺλ Παρί-Μάτς (τὸ Παρί-Μὰτς ἔχει χαρακτηριστικὴ φωτογραφικὴ παλέτα, λίγο ῥετρό). Ὁ Παρθενῶνας λοιπὸν εἶναι τὸ σύμβολο τῆς θρησκευτικῆς συνέχειας ἁπὸ τὴν ἀρχαιότητα ὡς τὶς μέρες μας καὶ τὸν εἶχε προσκυνήσῃ ὁ Βουλγαροκτόνος σὰν ἐκκλησία τῆς Παναγιᾶς τῆς Ἀθηναίησσας νομίζω. Μετὰ ἀκολούθησε, πολλοὺς αἰῶνες μετά, ὁ Ῥενάν. Δὲν νομίζω ὅτι οἱ Ῥῶσσοι γουστάρουν πολὺ τὸν Βουλγαροκτόνο, ἄγαμο καὶ ἄτεκνο. Στὸ μεταξὺ ὁ Στουρνάρας πρότεινε κι ἄλλο κόψιμο συντάξεων (δὲν εἶναι τόπος νὰ κάνεις οἱκογένεια δηλαδή) ἀλλὰ ἐλάφρυνση γιὰ πολύτεκνους(κάντε παιδιὰ νἄχουμε νὰ σφάζουμε). Καὶ ὁ ὑπουργός οἰκονομικῶν διαπραγματεύεται σκληρά γιὰ μέση ὁδό.

  ReplyDelete
 27. Δεν αντέχω άλλο στις συζητήσεις να ακούω όλα α παπαγαλάκια και τα σκυλιά της αστικής Δεξιάς και σοσιαλδημοκρατίας να βάλλουν με μανία κατά της Ελλάδος και κατά της Δραχμής.

  Μου έρχεται και σας μιλώ κυριολεκτικά να κάνω εμετο κάθε ορά που βλέπω ΠΑΣΟΚΟ-ΝΔ και δημοσιογράφο του ΣΚΆΙ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ξεφτίλα από το να είσαι πουλημένος και να το φέρεις συνεχώς ως τιμή!!!!

  Ζητώ συγγνώμιν από τον κύριο Λαφαζάνη για την ψήφο μου το 2015. Ναι ψήφισα ναι κύριε Λαφαζάνη αλλά τελικά εσείς αποδειχθήκατε-παρότι Μαρξιστής-Λενινιστής-πραγματικος πατριώτης ακούγοντάς σας εχθές σε συνέντευξη στον Ευαγγελάτο. Διαφωνούμε καθέτως στα Εθνικά-φυλετικά ζητήματα ναι, αλλά η σκέψη σας είναι 100% σωστή περί του Εθνικού νομίσματος και της διάλυσης των Βρυξελλικών δικτατόρων(ΣΚΆΙ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι) που πεθαίνουν την χώρα μας ως σύγχρονοι κυβερνήτες αποικίας. Ψήφισα ΝΑΙ αλλά μονάχα διότι έτρεμα το ενδεχόμενο ο αντεθνικός ΣΥΡΙΖΑ να έχει την διακυβέρνηση της χώρας μου με Δραχμή. Θα ψήφιζα ΟΧΙ σίγουρα εάν επάνω ήταν η Χρυσή Αυγή. Λαφαζάνης και Χρυσή Αυγή αμφότεροι υπέρ της Εθνικής κυριαρχίας αποτελούν τις μοναδικές σωστές και πατριωτικές επιλογές σήμερον στο πολιτικό σκηνικό,

  Καιρός να κλείσουμε μία για πάντα το μπουρδέλο-κωλοχανείο της ΝΔ και των Μητσοτάκηδων, τώρα που το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι(που ψήφισαν σωριδόν οι παλαιοί μισεθνικοί αστοί συμμαθητές μου) είναι πτώματα.

  Κρίμα πραγματικά να μην συνεργάζεται το ΛΑΕ με την Χ.Α. μόνον και μόνον μέχρι να φύγει από την Ελλάδα ο Βρυξελλικός τραπεζικός ζυγός και μαζί του και τα εγχώρια σκυλιά του, όλο το συνταγματικό αστικό τόξο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γεγονός κατά την τελευταία προεκλογική ετοιμασία ΄......
   Καζάκης προς Λαφαζάνη.....''καλά ρε Παναγιώτη,δεν είπαμε ότι θα συνεργαστούμε ως αντιμνημονιακοί,να καταφέρουμε είσοδο στη βουλή,να ακουστεί και η φωνή μας επιτέλους ;
   Λαφαζάνης...''δεν είναι στο χέρι μου μόνο ρε Δημήτρη,κάποιες συνιστώσες δεν σε θέλουν.''

   Ο λαός υπέφερε κατοχή και κάποια ιδεολογικά απολιθώματα,έθεταν υπεράνω των ανθρώπων τις ιδεολογικές τους εμμονές.
   Οι μνημονιακοί όμως συνεργάζοντο άψογα μεταξύ τους,καθότι πουλημένοι στα ίδια αφεντικά όλοι τους.

   Delete
  2. Πολύ σωστά.

   Delete
  3. Θέση μου πάγια είναι ότι άπαξ ο Κομμουνισμός και μολυνθεί από την σύγχρονη φιλελεύθερη σαπίλα σαν τα δικαιώματα των γκέυ και τρανσέξουαλ που ευαγγελίζεται και η Κωνσταντοπούλου και το ΛΑΕ, το παιχνίδι εχάθη.

   Ο Κομμουνισμός εύκολα πολύ δύναται να μολυνθεί από τα φιλελεύθερα εκτρώματα διότι ο ίδιος ο μαρξισμός-λενινισμός και ειδικά ο Τροτσκυσμός, βασίζονται σε φιλελεύθερα αξιώματα.

   Delete
  4. Αντιθέτως, ο Καθηγητής ως Σταλινικός και Μαοϊκός, θέλει δεν θέλει να το παραδεχθεί, δεν έχει καμμία σχέση με τον Κομμουνισμό που ευκόλως ρέπει προς τον Φιλελευθερισμό, σαν τον Λένιν με την τελικώς αποτυχημένη σοσιαλιστικά επανάστασή του λόγω Νέας Οικονομικής Πολιτικής και τον Τρότσκυ με την εργατική οχλοκρατία του και την διάλυση κάθε φυσικού θεσμού. Αποτελεί κομμάτι του Εθνικομπολσεβικισμού δηλαδή Κομμουνισμού που ρέπει πολύ προς τον Φασισμό και αναλόγως του Φασισμού με έντονο Σοσιαλιστικό χαρακτήρα, σαν τον Στρασσερισμό.

   Delete
  5. Ναί. Ἁλλἀ στἠν κατοχἠ 1941-44 ἡ ἀντίσταση μετετράπη σἐ ἑμφύλιο. Ἅρα δἐν ἁρκεῖ γιἀ νἆσαι ἅντιστασιακός νἆσαι πατριώτης. Ὁ πραγματικὸς πατριώτης κοιτάει σὲ βάθος.

   Delete
  6. Φυσικά μετετράπη σε εμφύλιο λόγω της Αγγλόδουλης αστικής τάξης εν Ελλάδι.

   Αυτή η τάξη μισείται-και ορθώς-από αμφότερους Κομμουνιστές και Φασιστές. Οι μεν βαίναν στην ΕΣΣΔ οι δε στο Ράιχ.

   Delete
  7. Λάθος κε Κωνσταντινουπολῖτα. Διότι ἡ ἁστικὴ τάξη ποὺ λές ἥ εἶχε φύγει γιὰ Κάιρο, ἤ εἶχε λουφάξῃ, ἤ εἶχε στηρίξῃ ἀκόμη καὶ τὸ ΕΑΜ, ἢ στήριζε Κατοχή.... ἤ ὅλα μαζί !! Ὅμως ὁ ἐμφύλιος ξεκινᾷ ἁπὸ τὸ 43, μεσούσης τῆς Κατοχῆς, σὰν ἁποτέλεσμα τῶν ἡττῶν τοῦ Ἄξονος σὲ μέτωπα Ἀφρικῆς καὶ Ῥωσσίας.

   Ἤδη ἁπὸ τότε οἱ τοῦ Ἄξονος λοιπὸν κλείναν τὸ ματάκι τους πρὸς τὴν Ἀγγλία καὶ ΠΡΟΣΟΧΗ σταδιακὰ τότε τὸ ΕΑΜ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ἀρχίζει νὰ ζητᾷ τὸ ΟΚ ἁπὸ τὴ μαμά ΕΣΣΔ νὰ βγάλῃ τὰ κονσερβοκούτια γιὰ ἀκόνισμα.

   Delete
 28. διόρθωση - Ἀθηνιώτισσα ἡ Παναγιά
  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%B7_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1

  ReplyDelete
 29. Δεν καταλαβαίνω βέβαια γιατί ενώ Κομμουνιστές μολύνονται από την φιλελεύθερη σαπίλα των LGBTQ:

  http://laiki-enotita.gr/?p=466

  ReplyDelete
 30. Αυτές τις ανωμαλίες να μην είχαν και θα μπορούσαν κάλλιστα να συνεργαστούν σε ένα Φαιοκόκκινο μέτωπο με την Χρυσή Αυγή.

  ReplyDelete
 31. ...ἑν τέλει, ὁ λαὸς εἶναι αὑτὸς ποὺ ὁπλίζει τοῦς δημίους. Ὁ λαός κάνει κουμάντο. Ὁ λαός εἶναι ἡ πλειοψηφία, γι αὑτὸ δὲν μπορεῖς νὰ τὸν ὁρίσεις. Εἶναι ἡ μέση ὁδός. Ὁ λαός βάζει τὴν ἑπιδοκιμασία, ὁ δήμιος σκοτώνει στὸ ὄνομα τοῦ λαοῦ καὶ ὁ ἡγέτης ἁναλαμβάνει τὴν ἡθικὴ αὑτουργία μπροστὰ στὸ Δικαστήριο τῆς Κολάσεως. Εἶναι ὅμως κρίμα νὰ κατηγορεῖται ἡ κυβέρνηση γιὰ δωσιλογισμό, τὴ στιγμὴ ποὺ ἄν ἀντιστέκετο θὰ ἑκατηγορεῖτο γιὰ δωσιλογισμό. Θὰ ἕπρεπε νὰ κατηγορηθῇ ὁ Ὑιὸς τοῦ Ἁνθρώπου γιὰ τὸ ἁσαφὲς τῆς διδασκαλίας του. Αὑτὸ λοιπὸν κάνει ὁ οἶκος Γκοῦτσι - μιὰ παρῳδία στὸ ἵδιο στὺλ μὲ τὶς προειδοποιήσεις τοῦ Πάπα. Ὲπιτίθεται ἡμιπλαγίως στὸν ἱδρυτὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ.

  Αὺτὰ ἔχουν ξαναγίνῃ. Εἶναι οἱ παρῳδίες τῶν χριστιανικῶν μυστηρίων ποὺ γίνονταν στὰ ἁρχαία ῥωμαἰκὰ θέατρα καὶ ὁδήγησαν στὴν πλήρη καταδίκη τοῦ θεάτρου ἁπὸ τὸ χριστιανικὸ κράτος- ἀγιατολάχ. Ἑδῷ ἕνας σύγχρονος Χρυσόστομος ἤ μιὰ παρῳδία του (;) ποὺ καταδικάζει τὸ ἁμαρτωλὸ καρναβάλι.

  http://www.cityvoice.gr/index.php/2012-03-13-13-27-11/39363-2017-02-13-14-40-32 Μητροπολίτης Κοσμάς:«Είναι ντροπή για το Μεσολόγγι να κάνει καρναβάλι»

  Μόνον Ἕνας δὲν καταδικάζει κἄν Ἕναν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Θυμίζω. Στὴν κατοχὴ τἠν γερμανικὴ 1941-44. Τὀ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ κατηγορήθηκε γιὰ σλαβοφιλία καὶ δολοφονίες ἀθώων πολιτῶν. Ὁ ΕΔΕΣ γιὰ γερμανοφιλία. Ἡ Χ καὶ τὰ τάγματα ἀσφαλείας γιὰ δωσιλογισμό. Οἰ ἀστοὶ πολιτικοὶ γιὰ φυγομαχία. Μὲ τὴ σιρά τους δήλωναν ὅτι ἀντιστέκονταν στὴν γερμανική κατοχή, τἠν ἰταλική, τὀν μπολσεβικισμό, τἠν ἀναρχία, σχεδόν ἀντιστοίχως. Ἅρα κάποιο λάκκο ἔχει ἡ φάβα μὲ τὶς ἐκατέρωθεν καταδίκες.

   Delete
 32. Παρεμπιπτόντως ἄν αὔριο ἡ τραγῳδός μας καὶ ὑπουργὸς ἀσιτισμοῦ, συγγνώμη. πολιτισμοῦ κα Κονιόρδου δώση αὔριο τὸν Παρθενῶνα στὸν οἶκο Μοροζίνι, συγγνώμη, Γκοῦτσι, τὸ ΕΠΑΜ θὰ μπορέσῃ ὰπὸ μεθαύριο νὰ βάλῃ μπρὸς τὸ πρόγραμμά του.

  ReplyDelete
 33. Εμετική προπαγάνδα και σχόλια των Καρατζαφερικών δημοσιοκάφρων ακροδεξιών κατά της ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Χρυσής Αυγής.

  Παρότι ο Εθνικοσοσιαλισμος στα βίντεο προβάλλεται με εμετικο τροπο(ειδικά το απαίσιο "τραγούδι" κατά των Εβραίων) από σκίνχεντς νεο-ναζί και όχι από ευγενείς επιστημονικούς Εθνικοσοσιαλιστές(American Renaissance), είναι πολύ μικροί οι ακροδεξιοί(ΑΝΕΛ, ΛΑΟΣ, Άδωνις-Βορίδης) ή ακροαριστεροί(ΛΑΕ, Πλεύση Ελευθερίας) φιλελεύθεροι αστοί του κοινοβουλίου για να κρίνουν μία πανίσχυρη Κοσμοθεωρία σαν τον Εθνικοσοσιαλισμό, που πηγάζει μέσα από την ζωή την ίδια, σαν τον Χριστιανισμό και το Ισλάμ, και ο οποίος όσα χρόνια και να περάσουν ΔΕΝ πρόκειται να σβήσει παρά μονάχα να γίνει ισχυρώτερος.

  https://www.youtube.com/watch?v=w8j8rQPYY9k

  ReplyDelete
 34. Όσο για την πίεση να..εκδημοκρατισθούν(!!!) οι της Χρυσής Αυγής, Καρατζαφέρη ανήκεις στον πάτο, την Άβυσσο των σκιών μαζί με τους υπόλοιπους πρώην "συγκυβερνήτες" σου.

  Πάρτε το χαμπάρι, αστοί. Άπαξ και λάβει χώρα το Εθνικοσοσιαλιστικό φυλετικό ξύπνημα μέσα στο άτομο, ΠΟΤΕ μα ΠΟΤΕ δεν εξαφανίζεται. Ναι δύναται να λαμβάνει θέση υπό της Εθνικής ή Θρησκευτικής συνειδήσεως αλλά δεν σβήνει ποτέ!

  Θα ζητούσες βλάκα Καρατζαφέρη από έναν μουσουλμάνο να αποκηρύξει τον Αλλάχ;

  Τότε πώς λοιπόν ηλίθιε, καλείς και απαιτείς από έναν Εθνικοσοσιαλιστή(Ν.Μιχαλολιάκος) να αποκηρύξει την....θρησκεία του;

  ReplyDelete
 35. Στὸ ὄνομα τοῦ Χριστιανισμοῦ.

  ReplyDelete
 36. Ὁ πρῶτος ὕμνος τοὐλάχιστον θυμίζει τά τραγοῦδια τοῦ κου Θεοδωράκη.

  ReplyDelete
 37. ...μὲ τὸν ὁποῖο εἶχε συνεργαστῇ ὁ κος Καζάκης προτοῦ τὸν ὰφήσῃ γιὰ τὸν κο Παπαθεμελῆ. Θυμᾶμαι σερνόμουνα σὲ κάτι διαδηλώσεις ὅπου ἕπρεπε νὰ τραγουδήσῃς Παπαθεμελή, Παπαθεμελή... σὲ ῥυθμὸ καλαματιανό. Πάντως ὁ Θεοδωράκης καὶ ὁ Γλέζος ἔχω τὴν ἑντύπωση ὅτι ἀποφεύγουν τὸν κο Πλεύρη, γιατὶ συνεχῶς ὁ τελευταῖος τοῦς θυμίζει χαιρέκακα τὴν θητεία τους στὴν ΕΟΝ τοῦ Μεταξᾶ. Γενικὰ ὁ ἑξαστισμός τῆς Ὁθωμανικῆς Αὺτοκρατορίας εἶναι δύσκολο πράγμα. Γι αὑτὸ προτείνω νὰ ὲγκαταειφθῇ καὶ νὰ ἑπιστρέψουμε στὴν παλιὰ καλὴ ἁγροτική μας οἱκονομία ποὺ καὶ καλαματιανό ἔχει καὶ ἑκεί πᾶμε ἑξάλλου ἄν δὲν ἑπιστρέψουμε στὴν παλαιολιθικὴ ἑποχή.

  ReplyDelete
 38. ΥΓ. Ἑγὼ σᾶς τἄπα. Ἡ μεταπολεμικὴ Εὑρώπη εἶχε μιὰ κρυφοναζιστικὴ συνιστῶσα. Τὸ ΕΑΜ ὲμπεριεῖχε ἕνα φασιστικό - πῶς νὰ τὸ πῶ - στοιχεῖο, αὺτὸ τὸ στοιχεῖο ἔκανε εὑκολότερη τὴν ἔνταξη τοῦ μισοῦ ΚΚΕ στὸ μετεμφυλιακὸ κράτος, μὲ πολλές δυσκολίες βέβαια, καὶ κατὸπιν σύρθηκε στὴν νομιμότητα καὶ τὸ σοσιαλιστικὸ σκέλος τοῦ ΚΚΕ, ποὺ ἁκόμα πληγώνεται ἁπὸ τὴν νομιμότητα καθημερινά, σὰν τὸν Προμηθέα ποὺ τοῦ τρώει κάθε μέρα τὸ ὄρνιο τὸ συκῶτι. Γιὰ νὰ νομιμποποιηθῇ τὸ ΚΚΕ ἔπρεπε νὰ θυσιαστοῦν τοὺλάχιστον πολιτικῶς κάποιοι ποὺ θὰ συμβόλιζαν τοὺς δοσιλόγους ποὺ δὲν ἑκτελέστηκαν μετὰ τὴν Κατοχή. Σὲ ὅλα αὺτὰ οἱ πλέον καθυστερημένοι πληθυσμοί, αὑτοὶ ποὺ πνευματικῶς ζοῦν στὰ πρὸ τοῦ 21, μοῦ φαίνονται οἱ πιὸ συμπαθείς, ὡς μὴ μολυνθέντες ἁπὸ τὸν βλαχοεθνικισμὸ τῆς κακιᾶς ὥρας. Ὡς ἕνα βαθμὸ ἴσως αὐτοὶ εῖναι ἡ πελατεία τοῦ Καρατζαφέρη, ἁλλὰ δὲν ξέρω.

  ReplyDelete
 39. Γενικά μιλῶντας, ἄν δὲν εἴχαμε τὸ πρόβλημα μὲ τὴν Τουρκία, θἄμασταν τῶρα ἕνα ὼραιότατο φασιστικὸ κράτος. Οὔτε ΔΝΤ θὰ πάταγε, οὔτε Μέρκελ, οὔτε κανείς. Δὲν θὰ χάναμε τόση φαιὰ οὑσία νὰ καταλάβουμε γιατὶ διακόσια χρόνια δὲν ἔχει γίνει ἑξαστισμὸς ἑπαρκῆς τῆς νεοελληνικῆς κοινωνίας. Ὅμως ἡ θρησκευτικὴ ταὑτότητα Ὁρθόδοξος εἶναι τόσο, μὰ τὸσο ἱσχυρή, ποὺ ἡ ἁντίθεσή μας μὲ τοὺς Τούρκους Μουσουλμάνους ολισθαίνει ἁναγκαστικὰ πρὸς τὸν φιλελευθερισμό, σὰν συλλογικὴ πολιτικὴ ἔκφραση τοῦ Ῥοῦμ Μιλλιέτ - ὁ φιλελευθερισμὸς ὅντας ὁ μεγαλύτερος ἑχθρός τῆς θρησκευτικῆς ὰπολυταρχίας. Τὰ παραπάνω ποὺ γράφω εῖναι τόσο προφανή, ποὺ νομίζω ὅτι τὸ χρέος τῆς Ἑλλάδος πρέπει νὰ πληρωθῇ ὰπὸ τοὺς διανοούμενους ποὺ δὲν συμπεριλαμβάνουν αὑτῃν τὴν ἁπλούστατη παράμετρο στὰ γραπτά τους καὶ θόλωσαν καὶ θολώνουν τὰ μυαλὰ τῶν Ἑλλήνων. Γι αὑτὸ λ.χ. ἔχει ὰκόμα πέραση τὸ κόμμα τοῦ Κ.Μητσοτάκη καὶ δὲν ἔχει ὰντικατασταθῇ ὰπὸ Ἁδελφοὺς Ὸρθοδόξους ἤ Ὴνωμένους Νεοναζί.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εάν η Ελλάδα είχε σύνεση και μυαλό και φερόταν ως πραγματική Ελληνική και όχι Βαλκάνια, θα είχαμε νικήσει το 1919 θα περιμέναμε να αφοπλιστούν οι Τούρκοι και θα συνεργαζομασταν με τον Σουλτάνο. Σε 5 χρονια εξάλλου η Σμύρνη θα ήτο σίγουρα δική μας. Και θα αρχίζαμε την εκστρατεία αφού είχαν αφοπλισθεί ο Τούρκοι ενώ δεν χρειαζόταν να στείλουμε στρατό στην Ρωσία λόγω των Μπολσεβίκων.

   Οι Τούρκοι ούτε την Αλ-Μπάμπ δεν μπορούν να πάρουν! Και ο Σουλτάνος ονειρεύεται την...Ράκκα!

   Κοίτα εδώ!

   https://southfront.org/pro-turkish-militants-and-turkish-army-losing-ground-in-al-bab-map/

   Πάλι χάσανε ό,τι κερδίσαν στην Αλ-Μπάμπ.

   Και μετά οι αστοί από την ακροαριστερά μέχρι την ακροδεξιά υβρίζουν την Χρυσή Αυγή λόγω Εθνικοσοσιαλισμού!

   Χρυσή Αυγή μέχρι να σβήσει ο Ήλιος! Εθνικισμός και ορθές πολιτικές για να ανακτήσουμε τα παράλια με εδαφική ή πνευματική-πολιτισμική επέκταση!!!

   Delete
 40. Η ''Εθνική αντίσταση''στην οποία αναφέρονται όλοι,και ηρωοποιούν τον δουλοπρεπή λαό,ούτε όραμα,ούτε απόφαση,ούτε σχεδιασμός,ούτε πράξη,του ραγιά ήτο.
  Οι Αγγλοι την οργάνωσαν και έπεσε μπόλικη χρυσή λίρα στις τσέπες των οπλαρχηγών,ώστε να ''αφυπνιστεί''ο ''πατριωτισμός''τους.
  Βέβαια ο λαουτζίκος ενόμιζε ότι πολεμά τον κατακτητή,ενώ στην ουσία εστρωνε το δρόμο στον επόμενο κατακτητή του.
  Πάντοτε κορό'ι'δα.
  Τά ίδια και στον ''Εμφύλιο'',αλληλοεσφάχθησαν,για να επιβάλει η κάθε πλευρά τον δικό της κατακτητή.
  Ποτέ ,κατά βάθος ο ραγιάς,δεν πολέμησε για τα πραγματικά του συμφέροντα.
  Παντοτε για τους ''νταβατζήδες''του,ξένους και εγχώριους.
  Αργότερα,για να τσεπώσουν την σύνταξη του αντιστασιακού,εφίλησαν αμφότεροι την κατουρημένη ποδιά του Παπανδρέου.
  Μην ελπίζετε και πολλά απ'αυτό τον λαό παιδιά.ΔΥΣΤΥΧΩΣ.

  ReplyDelete
 41. Υ.Γ Λίρες,λίρα. Αυτά παθαίνει κανείς όταν νευριάζει.

  ReplyDelete
 42. ...ἄρα νομίζω ὅτι αὑτὸ τὸ σχόλιο εἶναι τελείως μέσα.

  -τα πραγματα θα ηταν πολυ απλουστερα αν οι τουρκοι εκχριστιανιζονταν κ θεωρουσαν εαυτους απογονους αρχαιων ελληνων-βυζαντινων-οθωμανων που μιλανε τουρκικα, αντι για τουρκομανους κεντροασιατες (thanosg).

  Αὑτὸ εἶναι τὸ πρόβλημα. Δὲν ξέρουμε τί νὰ κάνουμε μὲ τὸ Ίσλάμ. Ἡ τάση μας εἷναι νὰ τὸ ὲξοντώσουμε καί γι αὑτὸ μᾶς ἁρέσει ὁ Τράμπ. Ἥδη ὰσκεῖ πάνω μας τὴν γοητεία της αὑτῃ ἡ διαβολοθρησκεία.

  ReplyDelete
 43. Τὸ παρακάτω γι'αὐτοὺς που γνωρίζουν γαλλικὰ ἀπὸ τὸ φατσοβιβλίο:

  Voici un fait amusant au sujet du Karagöz dont s'arrachent l'identité Turcs et Grecs et qui, en fait, est extrême-oriental. Les Grecs prétendent et défendent avec fanatisme que leur Karagöz ou Karagiozis, est d'origine grecque et que ce héros du théâtre d'ombres traduit l'essence de la grécité populaire. Des milliers de Grecs portent le nom de famille, Karagiozis. Pourtant, si un interlocuteur vous traite, vous le Grec, de Karagiozis, l'insulte est suprême et l'interlocuteur risque sa vie! Dimitri Kitsikis

  3 David Koen, Natasa Zisiou και Nia Nia
  1 κοινοποίηση
  Dimitri Kitsikis Monsieur Karaaslan, qui fait traduire son nom turc en Παναγιώτης Καραλέων (Karaleon) veut bien traduire mon nom en celui de Kiçik, bien qu' aucun membre de ma famille ne vienne de Turquie. Dimitri Kitsikis

  ReplyDelete
 44. Οἱ ἴδιοι οἱ Καραγκιοζοπαῖκτες λέγανε ὅτι ὁ Καραγκιόζης ἦταν Τοῦρκος ἁπὀ τἠν Προῦσα κι ὅτι τἠν τέχνη τἠν εἶχε ἐφεύρει ὁ Χατζηαβάτης. Τἀ περὶ ἑλληνικότητος τοῦ Καραγκιόζη (ὅπως καἰ τοῦ ῥεμπέτικου) προῆλθαν ἀπὀ τοὐς διανοουμένους. Στἠν ἐπιστολὴ τοῦ Σικελιανοῦ πρὸς τὸν Σωτήρη Σπαθάρη ὁ Σικελιανὀς βάζει κεφαλαία ὄταν ἀναφέρεται στὀν Σπαθάρη ("ἡ τἐχνη Σου").

  Σἐ αὑτὰ εἶχε προηγηθῇ ἡ ἑλληνικὴ λαογραφία, ἤ μᾶλλον ἡ χρήση αὐτῆς ποὺ μιλοῦσε γενικὰ καἰ ἀόριστα γιἀ λαό, χωρίς νὰ προσδιορίζει ἱστορικὰ τἀ τούρκικα στοιχεῖα ποὺ βρίσκονταν σἐ τραγοῦδια, ἔθιμα, παραμύθια (ὅπως και σλαβικά, ἀλβανικά, βλάχικα).

  Σἐ μιἀ ἔκδοση ἡρωικῶν ἔργων τοῦ Καραγκιοζοπαίκτη Μόλλα (ἐκδ. Ἑρμῆς) ὁ Καραγκιοζοπαίκτης σκοτώνει τὀν Ἑβραῖο δαγκώνοντάς τον στὀν λαιμό (ἐνῳ τοὐς ἄλλους μἐ πέτρα, πιστόλι ἤ δἐν θυμᾶμαι τί). Ὁ ἑπιμελητής σημειώνει ὅτι συχνὰ ἁπαντᾶται μεγάλος ἀντισημιτισμὸς στὸν Καραγκιόζη. Ὡστόσο ἡ φιγοῦρα τοῦ Ἑβραίου εἶναι ἡ μόνη μὲ βιδωτὸ λαιμό.

  Πίσω ἁπὸ τὴν Τουρκία βρίσκεται τὀ Βυζάντιο καὶ βέβαια ὅλα αὐτὰ περὶ ἑλληνικότητος ἦταν μιἀ ἅρνηση ὄχι μόνο τοῦ Τούρκου ἁλλὰ καἰ τοῦ Βυζαντίου.

  Ὁ Σπαθάρης θυμόταν ποὺ ὁ πατέρας του κάθε Πάσχα καθάριζε τὀ κλουβί μἐ τὸ πουλί, τὰ τάιζε καὶ τοῦ μίλαγε μὲ τἰς ὥρες καἰ τὀ ῥωτοῦσε ποιά ἦταν τἀ παράπονά του. Ἡ μάνα του τἠν Σαρακοστή ἔλεγε μὲ τὶς γειτόνισσες τἀ Πάθη τοῦ Κυρίου καἰ κλαίγανε μὲ μαῦρο δάκρυ.

  Αὐτὸ εἶναι λαογραφία.

  ReplyDelete
 45. Υγ. Γενικἀ σἐ ὅλες τὶς ἐποχὲς ἡ ἱντελλιγκέντσια προτάσσει τἠν ἑρμηνεία ἔναντι τῆς παρατήρησης. Ἑνῷ δηλαδὴ τὀ καθετὶ εἶναι συνδεδεμένο μἐ τὀν δημιουργό του φυσικό τῷ τρόπῷ, ἡ ἰντελλιγκέντσια χώνει μιἀ ἐρμηνεία γιἀ νἀ ἐμποδίσει αὐτὴν τἠν σύνδεση. Φυσικὰ καἰ εἷναι πλαματικἠ ἡ διάκριση τῶν ἐξουσιῶν. Η δικαστικὴ ἑξουσία εἶναι ἡ κατεξοχήν ἑξουσία καἰ αὑτὴν τἠν μονοπωλεῖ ἡ κυρίαρχη τάξη. Ὁ καδῆς εἶναι ὁ πιὸ ἄπληστος ἀξιωματοῦχος. Ζητᾷ λάδωμα.

  Αὐτὀ το εἶχε καταλάβῃ ὁ Μολιέρος γι αὐτὸ βάζει στὀν Ταρτοῦφο του τον βασιλιά νἀ ἁνατρέπει τἠν δικαστικἠ ἁπόφαση. Τὀ δἐ ἄσβεστο μῖσος τῶν ἀστῶν κατἀ τῆς μοναρχίας προέρχεται ἁπὀ τὀ ὅτι ὁ βασιλιἀς εἶναι ἑκπρόσωπος τοῦ λαοῦ. Ὁλόκληρη ἡ ἀστικἠ φιλολογία τῶν τελευταίων τριῶν αἱώνων εἶναι λάσπη ῥιγμένη πάνω στὀν θρόνο.

  ReplyDelete
 46. Υγ2 Περί Ἀντιστάσεως. Ὅταν ὁ ἄλλος ἔρχεται καὶ σοῦ τὀ παίζει μάγκας, θυμώνεις. Πόσο μᾶλλον ὄταν σἐ σκοτώνει. Βέβαια, σἐ ὅλη τἠν ἀρχαιοτητα ὑπῆρχαν δοῦλοι καἰ ἑλάχιστες ἑξεγέρσεις γίνονταν. Αὐτὸ ὁφείλεται στὸ ὅτι ἡ ἀρχαιότητα εἶναι πρὀ Χριστοῦ. Μετἀ Χριστόν δὲν μπορεῖ ἡ θρησκεία νἀ στηρίξἡ τἠν δουλεία. Ὁ Χριστιανισμός δέχεται μόνο Ἀνασταση, δἒν δἐχεται ἄλλη ζωἠ ἐπὶ τῆς γῆς μετἀ τὸν θάνατο , ὅπως οἱ Ἱνδοί ποὔχουν τἰς κάστες καἰ τἰς μετεμψυχώσεις.

  ReplyDelete
 47. Μετἀ Χριστὀν τἀ πράγματα εἶναι ἀπλά. Ὑπάρχουν δωσίλογοι καἰ μή. Δἐν ὑπάρχει ἁντίσταση. Ὅποιος πηγαίνει ἥ θέλει νἀ πάῃ μἐ τὀν ἱσχυρὀ εἶναι δωσίλογος. Οἱ περισσότεροι φίλοι μου συμμετέχουν στἠν ἑκσρατεια ἁντι-Τράμπ.

  ReplyDelete
 48. ..ἐκεὶ ποὐ ἔχει δίκιο ὁ Βεροιεὺς εἶναι ὅτι τὸ ἑλληνικὀ κράτος εἶναι ἕνα προτεκτοράτο τριπλὀ ἐντὀς τών ἐδαφῶν τῆς πρώην Ὀθ. Αὐτοκρατορίας καἰ μόνο οἱ Ἕλληνες ἔχουν τἠν ψευδαίσθηση ὅτι ἔχουν κράτος καὶ πατρίδα ἐπειδὴ τοῦς φόρεσαν οἱ Έγγλέζοι μιὰ περικεφαλαία τῆς συμφορᾶς μὲ μιἀ ταμπέλα ποὐ γράφει anexartesia. Ὁ ἑλληνικὸς πατριωτισμὸς ἔχει λοιπὸν ἁναγκαστικά... δωσιλογισμό. Οἱ ξένες δυνἀμεις αὑτὸ ποὺ θέλαν ἦτανε νἀ διαβρώσουν τὴν Ὀθ. Αὐτοκρατορία γιἀ νὰ κάνουνε τἰς μπίζνες τους καἰ τώρα αὐτὸ θέλουν.

  ReplyDelete
 49. Θέλουμε νειᾶτα, θέλουμε ἐπανάσταση, δὲν θέλουμε συντάξεις! Δημήτρης Κιτσίκης

  ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΡΙΑ ΠΟΛΑ ΡΟΥΠΑ

  «Το όνειρό μου απ’ όταν ήμουν παιδί, ήταν να περπατάω στους δρόμους και να προσφωνώ ανθρώπους άγνωστους προσωπικά σε μένα με τον χαρακτηρισμό ‘σύντροφε’ και ‘συντρόφισσα’. Με αυτό το όνειρο γαλουχήθηκα ως επαναστάτρια. Και αν μου έβαζε κάποιος το ερώτημα τι θα προτιμούσα, να ζήσω σε μια ασφαλή ζωή ή να πεθάνω για την επανάσταση, θα απαντούσα ανεπιφύλακτα το δεύτερο. Θα προτιμούσα να πεθάνω για την κοινωνική απελευθέρωση».
  Πόλα Ρούπα, 20 Ιανουαρίου 2017

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εδώ έχει απόλυτο δίκαιο Καθηγητά επιλέγοντας μεταξύ αστικής ζωής και επαναστάσεως.

   Delete
  2. Διαβάζουμε παραθέσεις με τα λόγια της ρούπα,ωσάν να πρόκειται για αξιοπρόσεκτες ρήσεις τιτάνιων μορφών της Εθνικής Επανάστασης,όπως ο Ριβέρα,ή ο τεράστιος Κοντρεάνου.Διότι εκεί έχουμε φτάσει...

   Delete
  3. Ανώνυμε έχεις δίκαιο όμως αυτό που μετρά είναι η πρόθεση.

   Κάθε ενας που αντιλαμβάνεται πόσο ζέχνει από την μπόχα η σημερινή φιλελεύθερη κοινωνία, είναι άξιος τουλάχιστον ευφημισμών.

   Το θέμα με τους παραπάνω είναι ότι ενώ εκείνοι πέτυχαν, η Ρούπα συνελάβη. Επίσης το ότι η σημερινή φιλελεύθερη κοινωνία ζέχνει δεν σημαίνει ότι αντίδοτο αποτελεί μίας άλλης μορφής νιχιλιστική μπόχα όπως η κοινωνία των αναρχο-κομμουνιστών.

   Την ασθένεια την αντιλαμβάνονται λίγοι και ακόμη λιγώτεροι αντιλαμβάνονται το Αντίδοτο στην ασθένεια αυτή.

   Η γραικυλική κοινωνία της Ελλάδος είτε δεν την αντιλαμβάνεται είτε ενώ την αντιλαμβάνεται, προτιμά τον ακρωτηριασμό από το Αντίδοτο.

   Delete
  4. Παρόλα αυτά, η κοινωνία των Αναρχικών στην Ισπανία απετέλεσε παράδειγμα μακράν προτιμώτερο και επιτυχέστερο από την Φιλελεύθερη καπιταλιστική κοινωνία που προηγήθηκε αυτής.

   Βέβαια το μεγάλο κρίμα υπήρξε η προδοσία του Φράνκο προς την Ισπανική Εθνικοσυνδικαλιστική Φάλαγγα χάριν των αστών.

   Delete
  5. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο αναρχισμός έχει διάφορες εκφάνσεις και δύναται να αποτελέσει σύστημα επιτυχές μέσα σε ορισμένα πλαίσια αν και δεν ενδείκνυται καθόλου για Αυτοκρατορίες(που βασίζονται στον Φασιστικό ολοκληρωτισμό).

   Delete
 50. "Είχαμε σχέδιο να κάνουμε τα κοράκια να μην θέλουν να δώσουν δραχμή για στήριξη. Γιατί τα μνημόνια πάνε μαζί με τα πακέτα στήριξης. Τότε ήταν η αρχή των μνημονίων, ήταν σημαντική στιγμή, το σύστημα ήταν ευάλωτο. Ήταν η ευκαιρία να σταθούμε μπροστά και να μην επιτρέψουμε τη γενοκτονία που γίνεται σήμερα. Αυτή ήταν η επιτυχία τους. Όχι που έπιασαν μια επαναστατική οργάνωση. Αλλά που μπόρεσαν μετά να εφαρμόσουν το σχέδιό τους. Μπήκαμε μέσα και εφαρμόστηκαν όλα. Υπουργός της τότε κυβέρνησης έλεγε ότι ευτυχώς που μας έπιασαν γιατί μπορούσαμε να καταστρέψουμε το οικονομικό σύστημα» http://www.newsbomb.gr/ellada/dikaiosynh/story/763065/ektakto-nees-apeiles-roypa-tha-toys-xerizoso-tin-kardia

  Καμία ἀντίρρηση ὅτι τὀ κοινωνικό μας σύστημα εἶναι διεφθαρμένο μέχρι τὀ μεδοῦλι καἰ δολοφονικό. Ποῦ ἔγκειται ὅμως ἡ διαφθορά του, ποιἀ εἶναι ἡ αἱτία τοῦ κακοῦ ;

  ReplyDelete
 51. Ἁπ. ἡ αἱτία τοῦ κακοῦ εἷναι ἡ παραδοχἠ τῆς ὕπαρξης τοῦ κοινωνικοῦ συστήματος. Γι αὐτὸ οἱ λεγόμενοι τρομοκράτες δὲν ἔχουν εὐρεία ἀπήχηση. Ἑκεῖνοι παραδέχονται τἠν ὕπαρξή του. Αὐτὸ εἶναι ἕνα εἶδος συμβιβασμοῦ.

  ReplyDelete
 52. ...καἰ ἄν καὶ δὲν ἔχω γνωρίσῃ ἀντάρτες πόλεων ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἔχω γνωρίσῃ τἠν περἰ αὐτῶν κοινωνικἠν ἁτμόσφαῖρα. Ἡ γενική δε ἐντύπωση εἶναι ἡ ἑξῆς. "Κάτι μᾶς χρωστᾶνε, καἰ ὀφείλουν νἀ μᾶς τὀ δώσουν" ἦταν τὸ κεντρικό σύνθημα. Γύρω ἁπὸ αὑτὸ τὀ σύνθημα, περιστρέφεται μιὰ ὁλόκληρη μικροκοινωνία, μἐ τις σχέσεις της καἰ μἐ τἠν οἰκονομία της. Προκειμένου νἀ συμμετάσχῃς σἐ αὐτὴν τἠν μικροκοινωνία ἔπρεπε νἀ ταπεινωθῇς, παραδεχόμενος ὅτι κάτι σοῦ χρωστᾶνε ἄρα κάτι σοῦ λείπει. Ἡ ὅλη νεανική αὐτὴ κουλτοῦρα διακατεχόταν καἰ διακατέχεται ἁπὸ ἕναν βαθύ συντηρητισμό σὲ ὅλα τἀ ἐπίπεδα. Ἑπίσης ἡ μικροκοινωνία αὐτὴ εἶχε καἰ ἔχει μιἀν ἐσωτερικἠ ἱεραρχία στἠν κορυφἠ τῆς ὁποίας στέκονται αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τἀ περισσότερα χρήματα. Μιἀ ἀσφυκτικἠ ἀπαίτηση ἑπαναστατικοῦ καθήκοντος, δηλαδἠ παραδοχῆς τοῦ κρατοῦντος κοινωνικοῦ συστήματος, ξεχείλιζε ἀπὸ τὶς συναυλίες καὶ ὅλες οἱ συζητήσεις περιστρέφονταν γύρω ἁπὸ ἕνα κακὸ ἰδεατὸ κράτος καἰ πορεῖες, ἐκδόσεις φυλλαδίων καἰ ὁμαδικῶν ἀποφάσεων. Ἡ ἐλὶτ τῆς μικροκοινωνίας ἀσχολεῖται μἐ τέχνη καὶ πανεπιστημιακές σπουδές. Στὴ μέση στέκονται διάφορα μικροἐπαγγελματα, καἰ στἠν βάση μιἀ ῥευστὴ μάζα μουρλαμένων. Ὅλοι αὐτοὶ εἶναι δυνητικοὶ πελάτες τῶν μή-κυβερνητικῶν ὁργανώσεων καἰ ὑπαρχουν σἐ ὅλες σχεδὀν τὶς χῶρες. Ἡ ἱδεολογία ποὺ τοῦς συνέχει εἷναι ὁ σεβασμός τῆς κοινωνικῆς ἱεραρχίας σὲ ὅλες τἰς μικρολεπτομέρειες, μέ βάση τὴν ἄρνησή της θεωρητικῶς. Ἕτσι τοῦς τὴ δίνει ὁ,τιδήποτε τὀ ἔνστολο - π.χ. ἀστυνομικός, σεκιουριτάς. Ἁλλὰ τοῦς τἠ δίνει ἐπίσης καὶ αὐτὸς ποὺ δὲν ἀναγνωρίζει τἀ ἀόρατα παράσημα τῆς μικροκοινωνίας τους.

  ReplyDelete
 53. Υγ2. Μιὰ ἱστορικός ἔλεγε ὅτι ὑπῆρχε στὴν περίοδο τοῦ Μεσόπολέμου μιὰ "προἐκπαίδευση" τοῦ μέλλοντος κομμουνιστοῦ ἡγέτου. Ὁ Ζαχαριάδης ἔπρεπε νἀ συλληφθῇ καἰ νἀ ἁποδρασῃ.

  ReplyDelete
 54. Όταν επιστήμονες πλούσιοι,με μεταπτυχιακά και μόρφωση,καλλιέργεια και επίπεδο,πού έδωσαν και όρκο στον Ιπποκράτη υποτίθεται,απαιτούν-επαιτούν το φακελλάκι από έναν φτωχό εργάτη,μήν ελπίζετε τίποτα.

  ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΗΣ ΑΥΤΗ Η ΣΚΑΤΟΦΑΡΑ ΠΟΥ ΝΤΡΟΠΙΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.

  ReplyDelete
 55. Κάποιοι λαοί είναι απλά ανάξιοι και άτιμοι.
  Ειδικά οι άτιμοι ,ουτε δικαιούνται ούτε καν θέλουν την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

  Κριμα στους επαναστάτες σαν την ΚΥΡΙΑ Ρούπα που θυσιάστηκαν για τον άτιμο αυτό λαό.

  ReplyDelete
 56. Γράψετε ένα βιβλίο κ .Καθηγητά για όλους τους επαναστάτες του Κόσμου,που θυσιάστηκαν για άτιμους λαούς.
  Για αυτους που έκαναν το λάθος να πιστέψουν ότι η ατιμία ενός λαού,είναι αποτέλεσμα λανθασμένων πολιτικων συστημάτων και μπορεί να θεραπευθεί.
  Μακάρι να είχα την ικανότητα να το γράψω εγω,με τίτλο ''ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ''

  ReplyDelete
 57. Μἐ ὅλο τὀ σεβασμὀ γιἀ τοὐς ἁνθρώπους ποὺ βρίσκονται στἀ νύχια τῶν κατασταλτικῶν μηχανισμῶν, αὑτὴ ἡ διαδεδομένη στὴν ὄχι καὶ τόσο εὑρωπαϊκὴ χώρα Ἑλλάδα ὅτι κάποιος δρᾷ στὸ ὄνομα τοῦ λαοῦ ἐπειδὴ ὁ λαός εἶναι δοῦλος καἰ καθυστερημένος ἀντανακλᾷ τἤν ασύλληπτη τσογλαναρία, ἀμορφωσιά καἰ χυδαιοτητα τοῦ λησταρχικοῦ πολιτισμικοῦ προτύπου ποὺ ἐκμεταλλεύονται διαχρονικά οἱ ἐχθροἰ τῆς Ἑλλάδος γιὰ νὰ τἤν διαλύσουν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Ελληνικος λαος ειναι απ τη φυση του πολεμικος το οποιο και σημαινει οτι φαινομενα που καταργουν τις βιαιες εκφρασεις τον οδηγουν σε καταθλιψη ,αδυναμια και αυτοκτονια , η ελληνικη δημοκρατικη πολιτικη στο συνολο της δεν ειναι τιποτε αλλο παρα μια αυτοκτονια .
   Οποιαδηποτε πνευματικη ανελιξη του ελληνικου λαου θα τον οδηγησει σ αυτη τη στοιχειωδη αυτογνωσια η οποια με τη σειρα της θα στειλει στη λεκανη τα ευρωπαικα ονειρα ,τις ευρωπαικες ολοκληρωσεις και τις υπολοιπες σαχλαμαρες ,θα τον απελευθερωσει απ τα δεσμα της δουλειας του πλουτου θα τον οδηγησει πισω στο πατερα του το πολεμο και αυτος θα τον ξαναπροικισει με τη μονη αληθινη γνωση που υπαρχει ,τη γνωση της ισχυος .

   Delete
  2. Είναι δυνατό να θέλει κάποιος να διαλύσει κάτι διαλυμένο;

   Ο λαός μας,εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων,είναι δόλιος,φθονερός και ΑΤΙΜΟΣ.
   Δεν τον λυπάμαι.Ας χαθεί.Ας πάει στο διάολο.

   Ο Ελληνισμός είναι κτήμα των σκεπτόμενων ,των υπερήφανων ανθρώπων ανά την υφήλιο και ποτέ δε χαθεί.
   Ο γραικύλος θα χαθεί,με μαθηματική ακρίβεια,επειδή είναι υβριστής και άτιμος.

   Delete
  3. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα λες μικρέ Στρατιώτη, πράγματι ενώ μισό αιώνα πολεμούσαμε μετά απότομα σταματησαμε.

   Θα έλεγα όχι μόνον ο Ελληνικος λαος αλλά και λοιποί Ευρωπαϊκοί λαοί.

   Ο πόλεμος είναι όντως κάτι το φυσικο και εάν δεν υφίσταται προκαλεί σοκ και έλλειψη ανδρικών αξιών σε μία κοινωνία οδηγώντας την στον εκφυλισμο, όπως οι σημερινές κοινωνίες των αστών.

   Θέλουμε κοινωνίες που να βασίζονται στην Επιστήμη, το Ξίφος και το Πνεύμα.

   Αυτοί πρέπει να είναι οι πυλώνες της. Στα Φασιστικά και Εθνικοσοσιαλιστικά πρότυπα. Τα προτυπα αυτά υιοθετήθηκαν δε και από την ΕΣΣΔ αλλά απέτυχαν λογω Μαρξισμού και Κομματισμού.

   Delete
  4. Συμβαίνει νἀ ἔχω τἠν... ἀντίστροφη ἄποψη. Θεωρῶ τὀν λαὸ ἀγνὀ καὶ τὴν ἐλίτ ἀξιωματικοὺς τῆς πάρλας.

   Delete
  5. Ετσι ειναι οπως τα λες Κωνσταντινουπολιτη ,ο Ελλην και ο Ευρωπαιος πρεπει πρωτα να απελευθερωσουν τη ψυχη τους .Η μονη δυναμη της αστικης παρακμης ειναι το ψευδος της ευημεριας . Ο Ελληνας ,κυριως , δε ζει ουτε για την ευτυχια ,ουτε για την ηδονη ,ζει μονο επειδη αγωνιζεται .Εαν παψει να αγωνιζεται πεθαινει ,το αντιστασιακο και αντιδραστικο πνευμα του ελληνα ,ανεξαρτητως πολιτικης τοποθετησης ,ειναι η εκφραση του υπαρξιακου του πυρηνα ,ειναι το χωμα στο οποιο μπορει να ριζωσει ,για αυτο το λογο η σοσιαλδημοκρατια και η κεντροδεξια ειναι θανασιμες για τον Ελληνα . Γιαυτο πρεπει να σεβομαστε οποιονδηποτε πολεμα και θυσιαζει τον αργο θανατο της ευημεριας ασχετως πολιτικης τοποθετησης ,γνωσης και αγνοιας και αποτελεσματος ,η πραξη απο μονη της ειναι αξιεπαινη .

   Delete
  6. Συμφωνώ απολύτως μικρέ Στρατιώτη.

   Όπως τα είπες, σοσιαλδημοκράτες και κεντροδεξιοί(π.χ. Κούλης) δεν αφήνουν να αναδειχθούν οι υγιείς εκφάνσεις του Έλληνος. Εγώ μάλιστα θα έλεγα ότι τις πολεμούν και θέλουν με το ζόρι να Φιλελευθεροποιήσουν τον Έλληνα στα Δυτικά πρότυπα.

   Παραδόξως, λόγω Αττίλα λογικά, στην Κύπρο δεν επικρατεί γενικά τέτοια νοοτροπία ή τουλάχιστον όχι σε τέτοιον βαθμό αλλά εάν υφίσταται, υφίσταται σε μικρότερο. Η Ιστορία τους έκαμε αναγκαστικά Εθνικιστές και αυτό είναι καλό. Δες ότι όλα τα κόμματα από Σοσιαλδημοκράτες(ΕΔΕΚ) μέχρι κεντροδεξιούς(ΔΗΚΟ) ψήφισαν υπέρ της τροπολογίας του ΕΛΑΜ και μονάχα τα δύο μεγαλο-βοϊδοκόμματα δεν ψήφισαν υπέρ, το νεοφιλελεύθερο(πολιτικά και οικονομικά) παράρτημα του ΕΡΡ στην Κύπρο, ΔΗ.ΣΥ. και φυσικά το άκρως αντεθνικό και μισελληνικό ΑΚΕΛ.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Movement_for_Social_Democracy

   Το ΕΔΕΚ π.χ. παρότι Σοσιαλδημοκράτες έχουν μία Εθνικιστική τάση από τα Αριστερά

   και αναλόγως το κεντροδεξιό ΔΗ.ΚΟ. έχει και αυτό μία Εθνικιστικής φύσεως τάση

   https://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(Cyprus)

   Βέβαια τα παραπάνω δεν αλλάζουν το γεγονός ότι την Ιδεολογία που ταιριάζει γάντι σε ένα Εθνοκράτος με Παράδοση για να προοδεύσει την φέρει το ΕΛΑΜ αλλά την ασπάζεται και το Κίνημα Αλληλεγγύης για εμένα.

   Θέλω να πω δηλαδή με το παραπάνω ότι κόμματα που σε όλη την Ευρώπη κατακεραυνώνουν ιδεολογικά τον Εθνικισμό, στην Κύπρο λόγω του ψευδοκράτους, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ(για αυτά) δεν το κάνουν. Αυτό φυσικά δίδει ώθηση στο ΕΛΑΜ να προωθήσει και άλλες τέτοιες Εθνικά ωφέλιμες τροπολογίες.

   Delete
  7. Nἀ πάψῃ νἀ ἀγωνίζεται ὁ ἠθοποιὸς μὲ τὴν περικεφαλαία γιὰ νἀ λάβἡ ἐπιτέλους τὀ χειροκρότημα τοῦ μπουχτισμένου Ἁμερικανοῦ τηλεθεατῆ.

   Delete
 58. Υγ.Κανένας δεν ἔχει τὀ δικαίωμα νἀ τἀ κάνει ὅλα γῆς μαδιἀμ στὸ ὅνομα τοῦ λαοῦ, καί πρῶτα ἀπόλα βέβαια οἱ κυβερνήσεις. Δἐν κατανοῶ πῶς κάποιος ποὺ εἷναι κατὰ τῆς κυβέρνησης θέλει νἀ τῆς μοιάσει.

  ReplyDelete
 59. Yg2. Ἡ κα Ῥοῦπα δήλωσε ὅτι μιἀ ἐνέργειά τῆς ὀργάνωσής της στόχευε στὸ νἀ μὴν ἔρθει ἡ κατοχικὴ ψευτοβοήθεια στὴν χώρα. Ἅλλος θέλει νἀ κοποῦν οἱ συντάξεις γιἀ νἀ ἐπαναστατήσουν τἀ νιάτα. Μὰ τί μανία εἶναι αὐτὴ νἀ διαλυθῇ οἰκονομικὰ ὁ Ἑλληνικός λαός. Μοῦ θυμίζει τὸν ἐγγονὀ ποὺ βουταει τὴν σύνταξη τῆς γιαγιᾶς του. Μιλᾶμε γιὰ καὶ γαμῶ τοὐς ἐπαναστατες καὶ δὴ τοὺς ἀντιφιλελεύθερους ἐπαναστάτες.

  Δηλαδὴ ὁ ἄλλος δούλευε σὰν σκυλί μιὰ ζωή για νἄχει μιὰ συνταξοῦλα τῆς συμφορᾶς καὶ ἔρχεται ὁ Γκόλντεν Τσογλάν καἰ λέει τόπο στὰ νιάτα. Αὐτὰ δὲν εἶναι νιάτα, εἶναι μυαλὸ μὲ τἀ δύο πόδια στὸν τάφο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωσταντῆ, τὰ νειᾶτα δὲν μετρῶνται ἡλικιακά, ἀλλὰ πνευματικά. Αὐτὰ ποὺ γράφεις μοῦ θυμίζουν τοὺς μικροαστοὺς τοῦ Γκόρκι καὶ τὴν ψείρα τοῦ Μαϊακόβσκι.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Πρὸς τὸν "κοριό"τοῦ Μαϊακόβσκι: "Ἐγκληματίες βουλευτές, ἐγκληματίες νομοθέτες, ἐγκληματίες λογιστές, ἐγκληματίες δημοκράτες, τὰ νειάτα τοῦ πλανήτου Ἑλλάς σᾶς ξερνοῦν. Ξερνοῦν τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματά σας. Ξερνοῦν τὴν αἱματοβαμμένη μὲ χρήματα ἐλευθερία σας, δὲν ἀναγνωρίζουν τοὺς νόμους σας καὶ ἀναζητοῦν τὴν πνευματικὴ ἐλευθερία τοῦ Χριστοῦ μέσῳ τῆς ὑποταγῆς στὸν ἥρωα" .
   (Δημήτρης Κιτσίκης, Περὶ ἡρώων, Ἡρόδοτος, 2014, 68 σελίδες)

   Delete
 60. Yγ4. Ἑπειδὴ ἡ Ἑλλάδα εἷναι κράτος ποὺ ὄχι μόνο προῆλθε ἀπὸ ἐπανάσταση, ἀλλὰ γνώρισε καἰ ἕναν ἐμφύλιο, ὁ λαός δὲν διεκδικεῖ τἀ δίκια του γιὰ τὸν ἀπλούστατο λόγο ὅτι γιὰ νὰ βρῇ τὸ δίκιο του θὰ πρέπει νὰ ἐπικαλεστῇ μιἀν ἀρχὴ ἐξωτερική. Ἑπειδὴ ὁ κόσμος εἶναι ὀρθόδοξος καἰ ὄχι μουσουλμάνος, νἀ γουστάρει μόνιμο μικροαστισμὸ τῆς πατερναλιστικῆς βίας, κάθε περιτμημένος γῦφτος νὰ εἷναι μπάτσος τοῦ Ἁλλάχ, δὲν διαμαρτύρεται ὀργανωμένα γιὰ νἀ μὴν ἐνισχύσῇ τὸ κράτος ποὺ τὀ μισεῖ ὡς αὐθαίρετο.

  Ἕτσι στὴν Ἑλλάδα τὸν ῥόλο τοῦ μπάτσου τὸν παίζουν οἱ ἐπαναστάτες ποὺ ἐνοχοποιοῦν τὸν λαό ποὺ δὲν παίρνει τὰ ὅπλα !Μιλάμε γιὰ φοβερή κατάσταση. Δηλαδὴ θέλουν ὁ ἄλλος νὰ βγῆ στὸ δρόμο μὲ τὸ σώβρακο καὶ τὸ κουζινομάχαιρο, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ τοῦ κατασχέσουν τὸ σπίτι οἱ τράπεζες.

  Οἰ πιὸ ξύπνιοι ἀπὸ αὐτοὐς τοὺς καὶ γαμῶ τοὺς ἐπαναστάτες εἷναι οἱ νέοι ποὺ διανύουν μιὰ περίοδο Σπαρτιατικῆς κρυπτείας, ὅπου καταναλώνουν ναρκωτικά, μιλοῦν κατὰ τοῦ κράτους, εἶναι ἁναρχικοί, κ.λπ. κ.λπ. μὲ λογαριασμὸ στὴν τράπεζα νὰ τοῦς περιμένει γιὰ τὴν ἐπόμενη φάση τῆς ζωῆς τους. Στὸ μεταξὺ παρασύρουν τοὺς συνομηλίκους τους σὲ ναρκωτικά, ἁνεργία, κάψιμο τοῦ μυαλοῦ καὶ φλωρομαγκιές. Κάποιοι ἀπὸ τοὺς συνομηλίκους μένουν στὸν δρόμο, ἄλλοι πέφτουν στὴν πρέζα, καὶ οἱ νεολαῖοι μας γίνονται καθὄλα ἀξιοπρεπεῖς ἀστοί.

  ReplyDelete
 61. (σημ. Τὁ "περιτμημένος γῦφτος"δὲν τὸ εἶπα γιὰ τοὺς μουσουλμάνους ἐν γένει, ἀλλὰ γιὰ ὅσους χριστιανοὐς ἤ μουσουλμάνους θεωροῦν ὅτι ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ἐνσαρκώνουν τὸν νόμο).

  ReplyDelete
 62. Ἑγὼ ποὺ μοῦχει στρίψῃ ὑποψιάζομαι ὅτι ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι ἁγνὰ καἰ ἁθῶα ξεσπάσματα. Ὅπως και νἄχει, ζητῶ νὰ ἁποφυλακιστοῦν ὁ κος Μαζιώτης Νῖκος καἰ ἡ κα Ῥοῦπα Πόλα ἀμέσως μόλις ὑπογράψῃ ὁ καθένας τους μιἀν ὑπεὐθυνη δήλωση τοῦ νόμου 1599 [δηλωση 105] http://www.entypa.info/images/entypa/ypeythini_dilosi/ypeythini_dilosi.pdf
  ὅτι 1) δὲν θἀ σκοτώσῃ ποτέ κανέναν 2) θὰ ἀναλάβῃ ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν ἄλλον τἤν ἀνατροφή του παιδιοῦ τους, καἰ ἄνευ λοιπῶν ὅρων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωσταντή έλεος!

   Ζητάς από τους παραπάνω να υπογράψουν την επιθανάτια σφραγίδα του πνεύματός τους.

   Θα έπρεπε να...ντρέπεσαι που έχεις πλέον τόσο πολύ υποταχθεί ως σοσιαλδημοκράτης.

   Delete
  2. Καθόλου. Ἁπὸ τὸ κράτος ζητῶ νἀ τοὐς ἀπελευθερώσῃ. Μἀ διαβάστε ἑπιτέλους προσεκτικά !

   Delete
 63. Ὑπεύθυνη δήλωση τοῦ νόμου 1599, μὲ ὑπογραφή: "Ὁ κοριός" τοῦ Μαϊακόβσκι. Ἡ καταδικασμένη σὲ θάνατο κομμουνίστρια μητέρα μου Μπεάτα Κιτσίκη δὲν τὴν ὑπέγραψε ποτὲ τὴν δήλωση αὐτὴ μετανοίας.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αισχος,να καταδικάζεται,ειδικά μια γυναίκα,για τις ιδέες της και μόνον,ακουσον,σέ θάνατο.


   Εκτός των άλλων και η ανανδρία χαρακτηριστικό του γρακύλου.   Delete
 64. [...] Γιἀ γλέντια ὁ πλανήτης μας δἐν ἔχει διόλου ἐξοπλιστῇ
  Πρέπει ν' ἁδράξῃ τὴ χαρὰ ἁπὸ τὸ μέλλον τὸ ἁπώτερο
  Σ'αὐτὴν τὴ ζωή, δὐσκολο δὲν εἶναι νὰ πεθάνῃς
  Νἀ φτιάξῃς τὴ ζωὴ εἶναι πολὺ δυσκολώτερο.

  Β.Μ., ᾡδὴ στὸν θάνατο τοῦ Σεργκέι Γιεσένιν.

  ReplyDelete
 65. YΓ. "Oὔτε μπουκιὰ ψωμί, οὔτε γουλιὰ νερό
  στὸν δηλωσία Ἄρη".

  ReplyDelete
 66. "Τὸ σχέδιο ἑνὸς ἀνεξαρτήτου Κουρδιστὰν γιὰ πολλοστὴ φορά, μέσα σὲ ἑκατὸ χρόνια, θὰ θυσιασθῇ πρὸς χάριν τῶν Τούρκων Ἀλεβηδῶν, Συρίων Ἀλαουϊτῶν, Ἰρακινῶν καὶ Ἰρανῶν Σιϊτῶν..."
  Κυριε Καθηγητα σε μια προηγουμενη συνευντευξη λεγαται οτι το Κουρδικο κρατος ειναι τελειωμενη υποθεση!
  Εφοσον η τελικη συγκρουση με την Κινα θα ειναι γυρω στα 2030-2035 συμφωνα με τις εκτιμησεις σας... ο Ερτογαν θα ειναι στην εξουσια μεχρι τοτε;

  ReplyDelete
 67. "Ξεκαθαρίζω εδώ ότι ως μέλος της ένοπλης αναρχικής οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας, ως αντάρτης που αγωνίζεται για την επανάσταση και την ανατροπή του κεφαλαίου και του κράτους, ως παράνομος κυκλοφορώντας ένοπλος, αφού ήμουν φυγόποινος καταδικασμένος σε 50 χρόνια κάθειρξη, καταζητούμενος και επικηρυγμένος με ένα εκατομμύριο ευρώ από τους υπηρέτες της Τρόικας και των δανειστών, γνώριζα ότι το ενδεχόμενο να τραυματιστώ ή να σκοτωθώ σε μια ένοπλη συμπλοκή με τα σκυλιά του κράτους ήταν πιθανό. Σε έναν πόλεμο οι αντιμαχόμενοι θεωρούν δικαίωμα τους να πυροβολούν τον αντίπαλό τους, έτσι κι εγώ θεωρώ αναφαίρετο δικαίωμα μου να πυροβολήσω τους διώκτες μου, τους αστυνομικούς που είναι υπηρέτες των πλουσίων, προασπίζοντας έτσι την ελευθερία μου. [...] Να είναι σίγουροι ότι τίποτα δεν θα με λυγίσει. Μέσα στην φυλακή εξακολουθώ να είμαι μέλος του Επαναστατικού Αγώνα, διατηρώ ζωντανή την πολιτική μου υπόσταση ως μέλος του Επαναστατικού Αγώνα, συνεχίζω να εκφέρω τον λόγο της οργάνωσης που καλεί τον λαό σε ένοπλο αγώνα για την κοινωνική επανάσταση και θα συνεχίσω να το κάνω αυτό με οποιοδήποτε αντίτιμο. Νίκος Μαζιώτης Φυλακές Διαβατών [ὀκτ. 2014]
  http://www.lifo.gr//now/society/54641

  Κάτω ἁπὸ αὐτὸ τὸ ἁπόσπασμα προσθέτω 3 ὑποθέσεις. 1) Ἡ Ἑλλὰς πρέπει νᾳ μείνῃ στὸ εὑρώ. 2) Όπως εἶχε προβλέψῃ ὁ Γ. Δελαστίκ θὰ ἐπιχειρηθῇ ἁπὸ τὸ cabinet Tρὰμπ ἔντονη συνεργασία στρατιωτικὴ καὶ ἀστυνομικὴ (;) μὲ τὸ Ἰσραὴλ καὶ τὴν Αἴγυπτο (στὸ Κάιρο θὰ παιχτῇ σύντομα ἕνα ἔργο τοῦ κου Μ. Θεοδωράκη). 3). Θὰ ἱσχύσῃ στὴν Ἑλλάδα τὸ δόγμα Τράμπ - καμία πρόσληψη στὸ δημόσιο πλὴν στρατοῦ καὶ ἀστυνομίας. Τὸ φοβόμουν ὲδῷ καὶ καιρὸ, τὄγραφα ὲδῷ νομίζω ὅτι πηγαίναμε γιὰ ἑπανεξοπλισμὸ καὶ ὄχι γιὰ ἀφοπλισμό.

  ReplyDelete
 68. YΓ. Ὁ δημοσιογράφος Π.Πακωνσταντίνου ἱσχυρίζεται στὴν συνέντευξή του αὐτὴ https://www.youtube.com/watch?v=lIZWqnmjXng ὅτι ὁ ὑπουργὸς οἱκονομικῶν τοῦ κου Τρἀμπ εἶναι ἄνθρωπος τῆς ἐπενδυτικῆς τράπεζας Γκόλντμαν Ζάκς.
  Ὁ κος Κίσσινγκερ εἶναι ὑπὲρ τῆς προσέγγισης μὲ τὴν Ῥωσσία, λέει ὁ κος Παπακωνσταντίνου. Θεωρεῖ ὅτι δὲν εἶναι ἱσχυρὸ τὸ ἐνδεχόμενο τῆς ἐκλογῆς τῆς κας Λεπέν στὸ προεδρικὸ ἀξίωμα τῆς Γαλλίας. Ἁναμένει μέτρα ἐξοντωτικὰ γιὰ τὸν λαό (οἱ συνταξιοῦχοι σὲ ἀπελπισία, τὰ κατώτερα εἰσοδήματα ἀκόμη κατώτερα, ὀμαδικές ἀπολύσεις). Ἡ σκληρὴ γραμμὴ ἔναντι τῆς Ἑλλάδος εἶναι δημοφιλῆς στὸν γερμνικὸ λαό, λέει ὁ κος Παπακωνσταντίνου. Ποῦ διαφωνῶ. Λέει ὅτι τὀ μόνο ποὺ θὰ εἶχε νὰ ἀντιτάξῃ ἡ κυβέρνηση στὶς διαπραγματεύσεις μἐ τἠν Εὐρώπη εἶναι ἡ ἀπειλἠ τῆς ἐξόδου ἀπο τὸ εὐρώ. Ἰσχυριζομαι ὅτι αὺτὸ εἶναι ἀδύνατον καἰ ὅτι αὐτὸ τὀ ξέρει ὅλος ὁ κόσμος.

  Συμπέρασμα. Μοονο μιὰ ἐπαναστρατιωτικοποίηση τῆ Ἑλλάδος θἀ μποροῦσενὰ τῆς δώσῃ τὰ ὅπλα γιὰ ἔξοοδο ἀπὸ τὴν εὐρωζώνη καὶ ὁ θεωρητικός στόχος τῆς ἐπαναστρατιωτικοποιήσεως δὲν φαντάζομαι νὰ εἷναι οἱ Μαλβίδες, ἀλλὰ εἴτε ἡ Τουρκία, εἴτε τὸ ISIS, εἴτε καὶ τὰ δύο μαζί σὲ ἕνα πακέτο. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι παραδοσιακἀ φίλη τῶν ἀράβων, ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Βυζαντίου. Ὅπως καὶ τῶν Περσῶν καὶ τῶν Τούρκων, παρὰ τοὐς πολέμους.

  Ὑπάρχει καὶ μιὰ τρίτη λύση. Ἡ ἀναπτυξις "ἐσωτερικοῦ μετώπου". Βάλτε στὸν Ῥιζοσπάστη σειρὰ ἄρθρων γιὰ ἐκπαίδευση τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ γιαἀ καταστολὴ πλήθους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ποιος θα εξεγερθεί Κωνσταντή,ο εθελόδουλος,ο χαμερπής,ο άτιμος,ο ελεεινός όχλος που έχει το θράσος να αυτοαποκαλείται Ελλην;
   Γιατί δεν εξεγέρθει όταν τον έφτυσε κατάμουτρα ο Τσίπρας,μετατρέποντας το όχι σε ναι;
   Για το νόμο περι ευθύνης υπουργών;
   Για τις συνεχόμενες παραβιάσεις του συντάγματος;
   Για τις σκανδαλώδεις δικαστικές αποφάςεις ;
   Γία το συνωστισμό της ρεπούση;
   Για τα χι΄λιάδες οικονομικά σκάνδαλα όπου εμπλέκονται πολιτικοί;
   ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΊΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟς ΤΟΥ;
   Για τόσα και τόσα που καθημερινά τον εξευτελίζουν;

   Επειδή η ατιμία του τον έπνιξε και είναι ηθικά νεκρός.

   Delete
  2. Μἀ νἀ ἑξερθῇ ΠΩΣ ; Ἑσεῖς διατἰ δἐν ἑξεγείρεσθε ;

   Delete
 69. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/b/bf/October_Ten_Days_That_Shook_the_World_%281928%29.webm/October_Ten_Days_That_Shook_the_World_%281928%29.webm.360p.webm

  Ὅπως δείχνει τὸ 6- καὶ κυρίως 7ο λεπτὸ τοῦ παραπάνω ἔργου, ἡ Ὀκτωβριανή ἐπανάσταση τοῦ 1917 ἦταν καὶ μιὰ ἀπόσχιση τῆς Ῥωσσίας ἀπὸ τὴν συμμαχία μὲ τὴν Ἀγγλία καὶ τὴν Γαλλία κατὰ τῆς Γερμανίας, τῆς Αὐστρίας καὶ τῆς Ὸθ. Αὐτοκρατορίας. Τρόπον τινὰ τὴν ΕΣΣΔ τὴν θεωροῦσαν προδότρα τῆς Aντάντ (Συμφωνίας). Προσοχὴ τώρα. Ἡ σύμπραξη Ἁγγλίας Ῥωσσίας καὶ Γαλλίας πρώτη φορὰ δοκιμάστηκε στὴν ναὐμαχία τοῦ Ναυαρίνου καὶ ἀποτελεῖ ἱδρυτικὴ συνθήκη τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους. Χτὲς ἤ προχτὲς ἕνας ἀρθρογράφος τῆς γαλλικῆς Λὲ Μὸντ συνέκρινε τὸν Σόιμπλε μὲ τὸν... Ὄθωνα γιὰ τὰ κακὰ ποὺ κάνει στοὺς Ἕλληνες. Ὅμως ὁ Ὄθων 1) ἦταν ἐξαιρετικὰ δημοφιλής 2) ἑξεβιάζετο διαρκῶς ἁπὸ τοὺς δανειστὲς τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν Ἀγγλία πρώτη καὶ καλύτερη 3)πέθανε μὲ φουστανέλα.

  ReplyDelete
 70. ...φέτος συμπληρώνονται ἑκατὸ χρόνια ἀπ τὴν Ὀκτωβριανὴ ἐπανάσταση, ποὺ πρωτίστως ἁποτελεῖ τί- ἀπόσχιση τῆς Ῥωσσίας ἀπὸ τὴν συμμαχία της μὲ τὴν Ἀγγλία, τὴν Γαλλία, τὴν Άμερικὴ ποὺ εἶχε ἔλθῃ νὰ βοηθήσῃ ἑλάχιστα πιό πρίν. Πλησιάζουν τᾳ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση. Σὲ τί ἔγκειτο αὐτῃ ἡ Ὲπανάσταση ; 1) Σὲ δύο μέτωπα, Μολδοβλαχία καὶ νότια Ἑλλάδα κυρίως, ἑμφανίζεται μιὰ τελείως καινούργια ἀρχὴ μὲ διάφορες σημαῖες. 2) Τὸ ναὐτικὸ τοῦ Σουλτάνου αὐτομολεῖ στὴν πλειοψηφία του καὶ προσχωρεῖ στὴν Ἐπανάσταση.

  Ὰγγλία, Ῥωσσία, Γαλλία ὑποστηρίζουν ἄτυπα τοὺς Ἕλληνες καὶ ἡ Αὐστρία δὲν ἐπεμβαίνει. Ὁ Σουλτάνος ἔχει ἤδη ἕνα μέτωπο στῃν Ἥπειρο (Ἀλὴ Πασᾶς, Ὰρβανίτικο μέτωπο). Μετὰ τοὺς αὐτοαποκαλούμενους Ἕλληνες προστίθεται ἕνα ἐσωτερικὸ μέτωπο, οἱ Γενίτσαροι, καὶ τέλος τὸ 1828 οἱ Ῥῶσσοι ποὺ τὸν κατανικοῦν. Τώρα καταλαβαίνουμε γιατὶ ἡ ΕΣΣΔ γίνεται ἄτυπος σύμμαχος τῆς Τουρκίας - χωρὶς τοὺς Ῥώσσους συμμάχους τῶν Ἁγγλογάλλων, οἱ Τοῦρκοι φοβοῦνται λιγότερο. Ἡ Αὐστρία μὲ τὴν Γερμανία εἶναι ἔτοιμες νᾳ ἐπέμβουν μόλις 100 χρόνια μετὰ τὸ 1821. Καὶ ἠττῶνται κατὰ κράτος μαζὶ μὲ τοὺς Τούρκους. Ἀπὸ τὴν ἴδια συμμαχία.

  Μόλις 21 χρόνια μετὰ τὸ τέλος τοῦ Α. Παγκοσμίου ξεσπᾷ ὁ Β. Παγκόσμιος. Ἡ Τουρκία τὴν σκαπουλάρει, ἁλλᾳ ἡ Ῥωσσία ἁνανεώνει τὴν συμμαχία της μὲ τοὺς Ὰγγλογάλλους σὺν τοὺς Άμερικανούς. Ἐκτὸς τοῦ Ῥωσσικοῦ ἑμφυλίου, πρέπει νὰ σημειωθῇ τὸ ἑξῆς σημαντικό. Ποτέ ἡ Αμερική, ἡ Γαλλία, οἱ ΗΠΑ δὲν κάνανε πόλεμο μὲ τὴν Ῥωσσία.

  Πόλεμο κάνανε οἱ προαναφερθεῖσες δυνάμεις μόνο μὲ τὴν Αὐστρία, τὴν Γερμανία καὶ τὴν Τουρκία σὺν τὴν Ὶαπωνία. Αὺτὸ εἶναι μιὰ ἁσθενῆς ἔνδειξη ὅτι τυχν ὲπανεξοπλισμὸς τῆς Ἑλλάδος αὑτὲς τὶς χῶρες,τὶς ἴδιες - καὶ τοὺς διαδόχους τους - θᾳ στοχεύσῃ καὶ πάλι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. διόρθ. Ποτέ ἡ Αμερική, ἡ Γαλλία, οἱ ΗΠΑ δὲν κάνανε πόλεμο μὲ τὴν Ῥωσσία πλήν τοῦ Κριμαῖκοῦ.

   Delete
  2. Και μόλις επανεξοπλιστεί το άψυχο γραικυλικό,θά αναφωνήσουμε ......΄΄εχέστη η Φατμέ,στο Γενί τζαμί''

   Τι να τα κάνουμε τα όπλα ωρέ ,αφού δεν αγαπούμε την ελευθερία;

   Delete
  3. Tί πᾶ νἀ πῆ ἑλεὑθερία ;
   Τὀ πάθος γιἀ τἠ λευτεριά εἶναι δυνατώτερο ἁπόλα τἀ κελιά.
   Ἑλευθερία πάει νἀ πῇ μή-ἐπιλογή.

   Delete
  4. Όχι Κωνσταντή.Γνωρίζεις πολύ καλά τι είναι ελευθερία.Δώσε μας το σωστό ορισμό της.

   Delete
  5. Πρός τὀ παρὸν θἀ πρέπει νἀ ἀρκεστεῖτε σὲ αὑτὸν διότι γιἀ νἀ τὀν καλυτερέψω πρέπει νἀ μοῦρθει Θεία Φώτισις. Νομίζω ὅμως πὼς εἶναι μιἀ ἀρχἠ αὐτὸς ποὺ ἔδωσα.

   Delete
 71. (νὰ θυμίσω ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι πρωτοπόρος τῆς Ῥωσσοαγγλογαλλικῆς συμμαχίας καὶ στὸν Β. Παγκόσμιο. Πρόκειται γιὰ τὴν περιβόητη ἐπιστολὴ Ζαχαριάδη).

  ReplyDelete
 72. ...τέλος πάντων, ἑγὼ θέλω νὰ καταλήξω ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι ὲπαναστατικὸ κράτος ἁπὸ μόνη της. Κάθε τόσο, κάποια Μεγάλη Δύναμη ἀναζοπυρώνει τὸν ἐπαναστατικὸ χαρακτῆρα αὺτοῦ τοῦ κράτους γιὰ νὰ ὲξυπηρετήσῃ τὰ σχέδιά της στὴν περιοχή. Αὑτὸ ποὺ λέγεται παραπάνω, ὅτι ὁ λαός αὑτὸς εἶναι ἀχρεῖος διότι δὲν ἐξεγείρεται, γιὰ μένα εἶναι σὰν νᾳ τοῦ λές ὅτι εἶναι ἀχρεῖος ἐπειδὴ δὲν πληρώνει τὸ χαράτσι διπλὸ καὶ τριπλό. Ἑμένα μοῦ φαίνεται βλακῶδες ἤ καὶ ὕποπτο τὸ σύνθημα τῆς ἑπαναστάσεως ἔχοντας δῇ στῃν Ἑλλάδα τοὺς πιὸ βολεμένους νὰ δηλώνουν ἐπαναστάτες. Δὲν θέλω νὰ ἀποδυθῶ σὲ πρακτορολογία. Ὡστόσο ὰνεξαρτήτως προθέσεων καλῶν, ἥ δικαιολογημένου προσωπικοῦ μίσους κατὰ τῶν ἁστυνομικῶν καὶ δικαστικῶν ἁρχῶν, αὺτὲς οἱ τελευταῖες συνήθως ἁντιστοιχοῦν στὴν αὺτοδιοίκηση ποὺ εἶχε ὁ ῥαγιάς ἑπί Σουλτάνου. Ἡ διεφθαρμένη ἁστικὴ τάξη, τὸ κεφάλαιο κ.λπ. κ.λπ. συνήθως εἴτε βρίσκονται ἑκτὸς συνόρων εἴτε ὲντός συνόρων δηλώνουν... ἐπαναστατικά. Ἑξέγερση ὅμως γνωρίζω νὰ ἔχει κάνῃ μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τὸν 20ό αἱῶνα - τὸ 1944 καὶ τὸ 1946. Καὶ ἡ ἐξέγερση αὑτὴ ἀπέτυχε ἵσως διότι δὲν ὑπῆρχε κάτι νὰ καταλάβῃ ποὺ νἄχε νόημα νὰ τὸ κρατήσῃ. Καταλαβαίνω ὅτι εἶναι θέμα ἑσωτερικῆς ἁξιοπρέπειας τοῦ ἑπαναστάτη ἡ ἑπανάσταση. Θεωρῶ ὅμως ἑγκληματικὴ τὴν προπαγάνδισή της. Δὲν ἐννοῶ ποινικὰ κολάσιμη. Ἑγκληματική, δηλαδὴ βλαβερή. Διότι κανεὶς δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀναλαμβάνῃ τὴν εὺθύνη ἑκείνου ποὺ δὲν τοῦ ἔχει ζητήσῃ νὰ τὴν ἀναλάβῃ. Ὁ κάθε ἑπαναστάτης πρέπει νὰ ἑπαναστατήσῃ γιὰ πάρτη του. Ἁλλιῶς τὸ πράγμα δὲν ἔχει νόημα.

  ReplyDelete
 73. Μόνον ἕνας τρόπος ὑπάρχει γιὰ νὰ κάνῃ κανείς ἐπανάσταση. Νἀ μείνῃ ἀκίνητος.

  ReplyDelete
 74. ...κατἀ τἄλλα κανεὶς δἐν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ σκοτώνει κανέναν, εἴτε ἄμεσα εἴτε ἔμμεσα, ὑπάρχει θέμα ἄν αὐτὸ ἐπεκτείνεται στὰ ζῶα καἰ τὰ φυτά ἁκόμη. Τὀ δικαίωμα εἷναι κατάρα. Κανεις δἐν εἶναι καταραμένος.

  ReplyDelete
 75. ...καἰ αναρωτιέται κανεἰς πῶς ἕνας γνωστὸς στὀ Πανελλήνιο ὡς ἁντιρρησίας συνείδησης (παράξενος ὅρος) ποὺ ἀρνεῖται εὑθαρσῶς νἀ ὑπηρετήσῃ ἕναν φονικὸ ὀργανισμὸ καταλήγει ἤ ἁναγκάζεται νἀ ζητήσῃ στράτευση. Ἁναρωτιέται, ὅχι ὑποψιάζεται.

  ReplyDelete
 76. Διαβάσατε προ ημερών το θέμα που προέκυψε γύρω απ'το ''εθνικό τάμα'';

  Εγώ κατηγορώ τον κ.Κούλη,ως ανθέλληνα και τα σκουλήκια που απέσυραν τις υπογραφές τους,ως τρισάθλιους,εμετικούς,πρωκτογλύφτες.

  Πού είναι ο γραικύλος,όταν τα γεγονότα τον καλούν;
  Λουφάζει μέσα στην υπόγεια φωλίτσα του ως αρουραίος αδιαφορώντας για το άροτρο που πλησιάζει και θα τον κόψει στα δυό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστά αλλά κοντεύεις να πάθεις ψύχωση με τους γραικύλοθς.

   Delete
  2. *γραικύλους.

   Delete
  3. Είναι δυνατόν να μην πάθεις ψύχωση βλέποντας να χάνεται η Πατρίδα σου ;

   Delete
  4. Δεν είναι αλλά εάν πάθεις δεν την βοηθάς επίσξς.

   Delete
 77. Διόρθωσις...πρωκτογλείφοι,για να μην αδικήσω τους γλύπτες.

  ReplyDelete

 78. κάποια πληρωμένη τελάλης του ανθελληνικού σκυλολογίου,ονόματι Βρεπούστη ,αν δεν κάνω λάθος,ανέφερε ότι.....''τα αρχαία Ελληνικά είναι μια γλώσσα νεκρή''.

  Δηλαδή χρησιμοποιώντας πέντε αρχαίες ελληνικές λέξεις,Ομηρικές,που κατά την βρεπούστεια γνώμη της είναι νεοελληνικές,μας εμπαίζει με τον πλέον ανήθικο τρόπο.

  Είναι η ίδια που εχαρακτήρισε την γεννοκτονία,συνωστισμό.
  Ρέ ,να μη θυμάμαι επακριβώς το όνομα μιάς τόσο προβεβλημένης ριψάσπιδος;

  ReplyDelete
 79. Ἕχει δίκιο ὁ κος Βεροιεύς. Πλησιάζουν τὰ διακόσια χρόνια καἰ ἐπιτέλους θἀ ἑπιστρέψουμε στὴν Μητέρα Πατρίδα. Δἐν ἤθελε ἡ Παναγιἂ νἀ χυθῇ αἷμα γιἀ χάρη Της. Θἀ ἁφήσουμε τἀ τάματα στὴν ἅκρη καἰ θἀ ἑπιστρέψουμε στὴν Ἁγιά-Σοφιά, ποὺ θἆναι ὑποχρέωση τοῦ κάθε Ἕλληνα νὰ τὴν ἑπισκεφθῇ μιὰ φορὰ τοὑλάχιστον στἠ ζωή του. Θἆναι ἀνοιχτὴ γιἀ τοὐς Χριστιανοὺς κάθε Δευτέρα βράδυ 18.15-20.15. Δεχόμεθα καἰ γκρούπ. Ὁ οἶκος Γκοῦτσι θἀ τἠν χρησιμοποιεῖ τἰς Τρίτες διότι ὁ Παρθενὼν εἶναι πλέον μονοπώλιο τῆς Λορεάλ.

  ReplyDelete
 80. ...πάντως ὑπάρχει νομίζω ἡ ἄποψη ὅτι ἡ ἰδέα τῆς καθολικῆς ψηφοφορίας ἦταν συστατικὸ τοῦ ἱδανικοῦ τῶν τότε -1821--ἐπαναστατῶν (οἱ σημερινοὶ μᾶλλον τὴν βαριοῦνται) καὶ ἁπὸ αὐτὴν τἠν ἅποψη τὀ τάμα δὲν μπορεῖ νἀ τὀ ἑκπληρώσῃ χοῦντα. Ἕτσι ἐξηγεῖται ἴσως γιατὶ ναὑάγησε τὸ σχέδιο. Οἰ Ὑψηλάντηδες ἁπο νωρίς χάσανε τἠν μπάλα ὡς Ἕλληνες Ναπολέοντες και ὁ Καποδίστριας ἑκινεῖτο στὰ πλαίσια κοινοβουλευτικῆς ἐντολῆς.

  Τῶρα ἅν η Παναγιἀ η Δημοκράτισσα μπορεῖ νἀ ἀναγνωριστῇ ἀπὸ τἠν ἐκκλησία μας εἶναι ἄλλο θέμα. Ἑγὼ πάντως ἔτσι θἄβγαζα τὸν Παρθενῶνα. Στοὐς θρόνους τοῦ θεάτρου ἀπὀ κάτω ὑπάρχει ἕνα ποὺ γράφει ΙΕΡΕΥC ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑC.

  ReplyDelete
 81. Οἱ θεσμοὶ ὑπάρχουν. Ἁπλῶς ὁ λαὸς γιἀ διάφορους λόγους ἀντί νἀσχολεῖται μὲ τὰ κοινἀ στέλνει τοὐς βεκίληδές του στὴν Πόλη καἰ αὐτοὶ λαδώνουν καἰ λαδώνονται.

  ReplyDelete
 82. ...ἐν τωι μεταξὺ καρηγορεῖται ἡ χοῦντα γιἀ τὀ ὅτι ἕστησε λέει μιὰ κομπίνα γύρω ἀπὸ ἕνα θρησκευτικὸ ζήτημα. Ἅν δεῖτε τἰ κομπίνες στήνονται γιἀ καλλιτεχνικὰ καἰ ἑπιστημονικὰ ζητήματα θἀ φρίξετε. Ἁλλὰ ἑπειδὴ αὐτἐς οἰ ἔννοιες εἶναι τῶν κουτόφραγκων ἡ Παναγιὰ τἰς κομπίνες γιἀ τἠν αεἰφόρο ὑπανάπτυξη, τἢν ἀποδόμηση τοῦ Ὑπεραυτοῦ, τἠν κριτικὴ ἐπανεξέταση τῆς τρίτης μεταφυσικῆς θεωρίας τοῦ Ἱμμάνουελ Σαχλαμποῦχλεν, ἄσε δὲ τὶς πειραματικὲς παραστάσεις Ἅμλετ μὲ ἠθοποιούς Τρανσέξουαλ καἰ λαμπραντόρ, συμφωνία γιὰ μπουζοῦκι καἰ ἐκκλησιαστικὸ ὄργανο σἐ ἦχο ιγ' πλάγιο, καὶ ἡ ἔκλαμψη καἰ ἡ ὑποστασιοποίηση στὸ ἔργο τοῦ Μιχαὴλ Καντηλανάφτη.

  ReplyDelete
 83. ...κάτι ἄλλο δηλώνουν οἱ ἁνόητες ἁντιδράσεις κατὰ τοῦ τάματος τοῦ ἔθνους, αὑτὸ ποὺ λέω συνήθως. Ἑπὶ τουρκοκρατίας ἀπαγορευόταν ἡ ἀνέγερση νέων χριστιανικῶν ναῶν. Ἡ πρόθεση τῆς χούντας ἦταν ἁπολύτως θεμιτή ἁπὸ τὴν ἄποψη αὑτή, ἄλλο θέμα τὸ καρακιτσαριό. Καὶ στὸ κάτω κάτω τὸ καλὸ γοῦστο συχνὰ εἶναι μέηκ-ἄπ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωσταντῆ, ἡ ἱστορική σου ἄγνοια εἶναι ντροπιαστική. Ὄχι, δὲν ἀπηγορεύετο ἡ άνέγερση νέων χριστιανικῶν ναῶν ἐπὶ Τουρκοκρατίας. Πλῆθος ὀρθοδόξων ναῶν ἀνηγέρθησαν στὴν διάρκεια τοῦ ὀθωμανικοῦ ΙΘ΄αἰῶνος ἐνῷ ἀντιθέτως ἐπὶ Ἀτατούρκ, τὸ 1923 μέχρι τοῦ θανάτου του τὸ 1938, κανένα τζαμὶ δὲν ἀνηγέρθη στὴν Τουρκία.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Λυπᾶμαι, ἅλλα λένε οἱ πληροφορίες μου καἰ συγκεκριμένα ὅτι ὑπῆρχε ἡ σχετικὴ διάταξη. Ἁλλἀ ὅτι στὴν πράξη ἁνακαλεῖτο καἰ ἐπιτρεπόταν ἡ ἀνέγερση νέου ναοῦ κατὰ παράβασιν τῆς διατάξεως αὐτῆς.

   Delete
  3. ""[φρόντιζε ὁ πατήρ μου οἰ Χριστιανοί] νἀ κτίζουν ἐκκλησίας νέας καἰ νἀ ἑπιδιορθώνουν παλαιάς, ὅπερ ἦταν ἐμποδισμένον ἀπὸ τοὺς ὀθωμανικοὺς νόμους καἰ αὐτὸ τὸ Κοράνιον [...]". Kανέλλου Δεληγιάννη Ἀπομνημονεύματα, σ. 28 τοῦ πρώτου τόμου τῆς ἔκδοσης Τσουκαλᾶ, ἐπι. Ε.Μ. Πρωτοψάλτης. Βλ. καἰ τἠν Πατρικἠ Διδασκαλία http://digital.lib.auth.gr/record/126122/files/1.pdf, σ. 14 ὅπου ὁ συγγραφέας ἐμφανίζεται ἀμήχανος ἐπὶ τοῦ ζητήματος τῆς ἀνέγερσης τῶν ἐκκλησιῶν παρὰ τὴν ὑπερασπιση τοῦ Ὀθωμανικοῦ κράτους. Παραδέχομαι ὅτι βιάστηκα να υϊοθετήσω τὼ ὑπὸ τοῦ Κανέλλου Δεληγιάννη γραφόμενα. Ὡστόσο ἀπὸ τὴν Πατρικὴ Διδασκαλία φαίνεται ὅτι ἐμποδιζόταν ὁ ναός νὰ φαίνεται,νἀ εἶναι μεγαλοπρεπῆς, διότι πάντοτε ἔπρεπε νἀ ἑπισκιάζεται ἀπὸ τὸ κράτος τοῦ Θεοῦ. Καἰ ἀλλοῦ ἔχω συναντήσῃ ἀναφορὲς γιὰ τἰς καμπάνες, ὅτι δὲν θέλαν νἀ χτυποῦν, καὶ ἄλλα τέτοια.

   Delete
  4. Καἰ στὀ σχολειό μᾶς ἕλεγαν ὅτι δἐν ἐπιτρεπόταν ἡ ἀνεγερση νἐων ναῶν ἁλλὰ μονο ἡ ἐπισκευὴ παλαιῶν - καἰ πάλι οἱ καμπάνες νὰ λείπουν ἁπὸ τὰ καμπαναριά, κ.λπ. κ.λπ. Φανταζομαι θὰ λέτε ὅτι αὐτὰ εἷναι μῦθος σὰν τοῦ κρυφοῦ σχολειοῦ. Τό θέμα θέλει διερεύνηση, ἁλλὰ τὀ πιὸ πιθανὸ πρὸς τὀ παρὀν μοῦ φαινεται ἡ σταδιακὴ χαλάρωση τοῦ ἱσλαμικοῦ νόμου ὑπο τὴν αἰγίδα τοῦ Σουλτάνου.

   Delete
 84. Με ερώτησε ο Κωνσταντής γιατι δεν εξεγέρθην ,παρα μόνον ομιλώ.

  Απαντώ......επειδή είμαι εξόριστος.

  Επειδή σιχάθηκα.

  ReplyDelete
 85. Θα ήθελα να γνωρίζω την θέση σας,ειδικά του Κωνσταντή,ως προς την ανέγερση του Τζαμιού εις τας Αθήνας.

  Εγώ είμαι φανατικά αντίθετος,παρόλο που γενικά είμαι κατά του φανατισμού.

  Πιστεύω πως οι πρωτεργάτες αυτής της προδοσίας,πρέπει να εκτελεστούν με αποκεφαλισμό δια σπάθης,μιας και υποστηρίζουν την μουσουλμανική βαρβαρότητα.

  ReplyDelete
 86. Ὁ Τολστόη ἔδωσε τἠν ἑξῆς ἀπάντηση. Δἐν ὑπάρχουν πλούσιοι καὶ φτωχοί, ὑπάρχουν κλέφτες καἰ νοικοκυραῖοι. Ὁ νοικοκύρης εἶναι ὁ Θεός. Ἅρα κλέφτες εἶναι οἰ δοῦλοι ποὺ τὸ παίζουν ἀφεντικά.

  Ποιὸ λάθος κάνει ὁ Τολστόη. Τὀ σπίτι τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι στατικό. Εἶναι στὀν προθάλαμό του τοὑλαχιστον ὁ χρόνος. Ἅρα νοικοκύρης εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀκολουθεῖ τὶς μεταλλαγές του μὲ τὸν τρόπο ποὺ πρέπει. Κλέφτης εἶναι ὁ νοικοκύρης. Συνεπῶς συμφωνῶ καὶ διαφωνῶ μὲ τὸν Ἰχώρ. Ἡ Θεία πρόνοια περιλαμβάνει τἀ πάντα. Και τὀν Τράμπ. Τὀ δῶρο τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νἀ μπορέσῃ νὰ βρῇ τὀ πῶς πρέπει νἀ ἀκολουθεῖ τὴν θεία Πρόνοια.

  Ἡ ἐλευθερία αὑτὴ φαίνεται δυσβάστακτο βάρος καὶ τιμωρία, ἀλλὰ ἔτσι εἶναι. Δυστυχῶς, μόνο ἄν κάποιος βρῇ τὸν σωστὸ δρόμο μπορεῖ νἀ ἐξηγήσῃ αὐτὸ το πρόβλημα. Ὁ ζητῶν εὐρήσεται, ὁ εὐρὼν ἀμειφθήσεται, ἀλλὰ ὁ πτωχὸς τῷ πνεύματι εἷναι ὁ ζητῶν, ὄχι ὁ εὐρών.

  ReplyDelete
 87. Ἔτσι τιμωροῦν οἱ μουσουλμάνοι.
  Ἁκοῦστε νἀ δῇτε. Ὁ Χριστός εἶπε μάχαιραν ἔδωκας μάχαιραν θἀ λάβῃς. Συμπέρασμα. Ὑπάρχει μόνο χριστιανικὴ κοινωνία καὶ ὄχι χριστιανικὸ κράτος. Τελεία. Καἰ σταυρός.

  ReplyDelete
 88. "Λυπᾶμαι, λέγει ὁ Κωσταντῆς, ἅλλα λένε οἱ πληροφορίες μου καἰ συγκεκριμένα ὅτι ὑπῆρχε ἡ σχετικὴ διάταξη. Ἁλλἀ ὅτι στὴν πράξη ἁνακαλεῖτο καἰ ἐπιτρεπόταν ἡ ἀνέγερση νέου ναοῦ κατὰ παράβασιν τῆς διατάξεως αὐτῆς".

  Ἀπάντηση: Ναί, κατὰ τὸν ἀραβικὸ θρησκευτικὸ νόμο Σαρία. Ἀλλὰ τὸ μεγαλεῖο τῆς Ὀθωμανίας εἶναι ὅτι δὲν ἠκολούθει τὸν μουσουλμανικὸ θρησκευτικὸ νόμο. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete