Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Dec 18, 2016

333 – Γιατί ἡ ἑλληνοτουρκικὴ ἕνωση εἶναι ἡ μόνη λύση

Πούτιν καὶ Τράμπ


333 – Γιατί ἡ ἑλληνοτουρκικὴ ἕνωση εἶναι ἡ μόνη λύση

Τώρα, παρὰ ποτέ, ἡ πιθανότης πραγματοποιήσεως ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας, γιὰ τὴν ὁποία ὁ ἑλληνισμὸς καὶ ὁ τουρκισμὸς προέβαλαν ὡς μοναδικὴ λύση, μετὰ τὴν ἀποσύνθεση τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, εὑρίσκεται πρὸ τῶν πυλῶν. Γιατί;

α) Διότι εἴμεθα, οἱ Ἀθηναῖοι, ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἕνας μεγαλοφυὴς ἀλλὰ ἀνίκανος στὴν πράξη λαός. Τὴν ὀνομασία «Γραικύλο» μᾶς τὴν ἔδωσαν ἄλλοι Ἕλληνες, οἱ Ῥωμαῖοι, ὅταν διέσχισαν τὴν Ἀδριατικὴ καὶ μᾶς κατέλαβαν, ἤδη στὸν δεύτερο αἰῶνα πρὸ Χριστοῦ. Ἔκτοτε, κράτος δὲν οἰκοδομήσαμε ποτέ. Ἀπὸ τὸ Ῥωμαϊκὸ ἐπέρασαμε στὸν Ὀθωμανικὸ καὶ αὐτὸ ἐπὶ δύο χιλιάδες χρόνια. Τὸ ἀθηναϊκὸ κρατίδιο τοῦ 1821 ἱδρύθη γιὰ νὰ μᾶς γελοιοποιήσῃ  τελείως.

Ὁ Τοῦρκος Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ὁ Πρεσβύτερος, ἀμόρφωτος μέν, ἀλλὰ μεγαλοφυὴς, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξα στενὸς σύμβουλος, μοῦ ἐπανελάμβανε: «Δημήτριε, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, εἴμεθα ἀνίκανοι νὰ οἰκοδομήσουμε κράτος, ἐνῷ οἱ Τοῦρκοι στὸν διάβα τῆς Ἱστορίας τους, ὠργάνωσαν πάμπολλα ἐπιτυχημένα κράτη ἀπὸ τὸν Εἰρηνικὸ μέχρι καὶ τὴν Ἀδριατική.

Ὁ Μακεδὼν Ἴων Δραγούμης, στὸ βιβλίο του, «Ὅσοι Ζωντανοί», ἔγραψε τὸ 1911, τὴν ἑξῆς φράση ποὺ τοῦ ἀπηύθυνε ὁ ἀχώριστος φίλος του Ἀθανάσιος Σουλιώτης: «Ὁ βασιλιὰς Ἀλέξανδρος ποῦ εἶναι; Αὐτὸς ἤτανε σωστὸς βασιλιὰς τῆς Ἀνατολῆς πού, ἀφοῦ ἐξευτέλισε τοὺ Ἕλληνες, πῆρε τὴν κόρη τοῦ Δαρείου γυναῖκα καὶ κατάχτησε τὴν Ἀνατολή».

Ἐγώ, ὁ Ἀθηναῖος, ἠθέλησα νὰ νυμφευθῶ Σπαρτιάτισσα καὶ ὠνόμασα υἱό μου, Ἆγι Δ΄, σοσιαλιστὴ σπαρτιάτη βασιλέα, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ἔλαβε τὸ διδακτορικό του ἀπὸ τὸν Ἰνστιτοῦτο Μὰξ Πλὰνκ ἀστροφυσικῆς τοῦ Μονάχου, ἐνυμφεύθη  Περσίδα καὶ ἔμαθε φαρσί, δηλαδὴ περσικά, ἐνῷ ἄλλος μου υἱὸς ἐγκατεστάθη στὴν Ἰνδία καὶ ἔμαθε σανσκριτικά.

β) Διότι συρρικνώσαμε τοὺς Ἕλληνες σὲ Ἀθηναίους ποὺ εἶναι φθονεροί, ἐπιζητοῦν τὸν θάνατο τοῦ Θάνου Πλεύρη, εἶναι ὑβριστὲς καὶ βωμολόχοι (ὅταν ξένοι ἐπιστρέφουν ἀπὸ ταξίδι στὴν Ἑλλάδα, τὶς μόνες ἑλληνικὲς λέξεις ποὺ οἱ Ἕλληνες τοὺς ἔμαθαν εἶναι βωμολοχίες), εἶναι ἀντιγραφεῖς σὲ ὅλα, εἰδικὰ ὅμως στὰ φράγκικα, θεωροῦν ὑψίστη πράξη πατριωτισμοῦ νὰ ὑβρίζουν τὸν γείτονα, ἐνῷ οἱ ἴδιοι ἔχουν χνῶτα ποὺ βρωμᾶνε («ἡ πατρίδα σου ἡ γελοία», ἡ Ιταλία, τραγουδᾷ ἡ Σοφία Βέμπο στὰ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ. Οἱ Ἐαμοβούλγαροι καὶ οἱ Μογγόλοι Τοῦρκοι!). Ἐπὶ πλέον, καλύπτουν τὰ πρόσωπά τους μὲ στάχτη σὰν μπαμποῦλες γιὰ νὰ φοβίσουν τοὺς ἀντιπάλους τους καὶ κρύβονται συστηματικὰ στὰ κοινωνικὰ δίκτυα καὶ τὰ ἱστολόγια ὀπίσω ἀπὸ ψευδώνυμα γιὰ νὰ βωμολοχοῦν ἀνενόχλητα.

γ) Διότι τὸ ἡνωμένο Αἰγαῖο καθιστᾷ τὸ κέντρο τοῦ κόσμου. Ὅσο τὸ κρατοῦσε ἡνωμένο ἐπὶ 1500 χρόνια ἡ Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία καὶ ἐπὶ ἄλλα 400 χρόνια ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, τὸ Αἰγαῖο παρέμενε τὸ κέντρο τοῦ κόσμου, ἕως ποὺ οἱ Μεγάλες Δυνάμεις κατεσπάραξαν τὰ μέλη του, ὁ καθένας ἀρπάζοντας ἕνα κομμάτι, χρησιμοποιῶντας τὸ διαλυτικὸ τοῦ ἐθνικισμοῦ.

δ) Διότι ἡ ἑνότητα τοῦ Αἰγαίου προϋποθέτει οἰκουμενικὴ αὐτοκρατορία. Γιὰ τὴν Ἐνδιάμεση Περιοχὴ ἡ ἑνωτικὴ αὐτὴ αὐτοκρατορία, γιὰ δύο χιλιάδες χρόνια ἦταν ἡ ῥωμαϊκή. Σήμερα, δύναται νὰ ἀνασυσταθῇ ὑπὸ μορφὴν ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας, μὲ μονάρχη στὴν Κωνσταντινούπολη,  ἀσχέτως θρησκείας ἤ γλώσσας.

ε) Διότι ἡ πλήρης κατάρρευση τῆς Εὐρώπης, λόγῳ τῶν παραλόγων χειρισμῶν τῶν εὐρωκρατῶν τῶν Βρυξελλῶν, ἀφήνει ὡς μόνον βασικὸ παίκτη στὸ Αἰγαῖο τὴν Ἀμερική, ποὺ λόγῳ τῆς ἀνόδου στὴν ἐξουσία τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀποφασισμένος νὰ κλείσῃ τὸν δρόμο τοῦ Αἰγαίου πρὸς τὴν Δυτικὴ Εὐρώπη τῆς Κίνας, εἶναι ἔτοιμος νὰ συνεννοηθῇ μὲ τὴν Ῥωσία γιὰ νὰ οἰκοδομηθῇ αὐτὸ τὸ ἀντικινεζικὸ αἰγαιακὸ τοῖχος.

Νὰ παρατηρήσουμε ὅτι στὸ τέλος τοῦ ΙΕ΄αἰῶνος, ὁ Χριστόφορος Κολόμβος ποὺ προσεπάθη νὰ περάσῃ ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο γιὰ νὰ φθάσῃ μέχρι τὴν Ἰνδία καὶ νὰ προμηθευθῇ μπαχαρικὰ γιὰ τὴν ἰσπανικὴ Αὐλή, ἀπεκλείσθη ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία καὶ τότε, στὴν ἀπελπισία του, ἀπεφάσισε νὰ πλεύσῃ πρὸς Δυσμάς, γιὰ φθάσῃ στὴν Ἰνδία μέσῳ τοῦ Ἀτλαντικοῦ, καὶ ἔτσι ἀνεκάλυψε τὴν Ἀμερικὴ ποὺ ὠνόμασε Δυτικὲς Ἰνδίες.

Ἀλλὰ γιὰ νὰ κοπῇ ὁ δρόμος τῆς Κίνας, μέσῳ τῆς ὁδοῦ τῆς Μετάξης στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τῆς θαλασσίας ὁδοῦ στὸν Πειραιᾶ, χρειάζεται τεῖχος ποὺ θὰ ἀναγείρῃ μία αὐτοκρατορία, ἕνα κράτος τοῦ Αἰγαίου, τὸ ὁποῖο θὰ ἐλέγχῃ καὶ τὶς δύο ὄχθες τοῦ πελάγους αὐτοῦ. Καὶ ἐπειδὴ οὔτε ἡ Ῥωσία, οὔτε ἡ Ἀμερικὴ δύνανται νὰ ἀναγείρουν αὐτὸ τὸ τεῖχος χωρὶς τὴν συγκατάθεση τῆς ἄλλης, ὑποχρεωτικὰ πρέπει νὰ συνεργασθοῦν σὲ μορφὴ «Νέας Γιάλτας».

Ὁ ἐθνικισμὸς τῆς ἑλληνικῆς ἤ τῆς τουρκικῆς Μεγάλης Ἰδέας, ποτὲ δὲν πρόκειται νὰ εἶναι σὲ θέση ἀπὸ μόνο του, νὰ ἑνώσῃ ὅλον τὸν ἑλληνοτουρκικὸ χῶρο διὰ τὴς βίας. Συνεπῶς, μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια ἡ ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία καθίσταται ἡ μόνη λύση, ἐκτὸς καὶ μία ἀπύθμενη μωρία ἐπιτρέψει στοὺς ἄραβες τζιχαδιστὲς νὰ ἁπλώσουν τὰ δίχτυά τους ἐπὶ τῶν κεφαλῶν Τούρκων καὶ Ἑλλήνων.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 18 Δεκεμβρίου 2016

81 comments:

 1. Αυτό εξηγεί γιατί δεν μας συμφέρει ένα ανεξάρτητο Κουρδιστάν, διότι λογικά θα αποδυναμωθεί το Τουρκικό κομμάτι της Συνομοσπονδίας, αφού θα χαθούν για πάντα τα εδάφη του Κουρδιστάν πλούσια σε πετρέλαια και αγωγούς και νερό.

  ReplyDelete
 2. Πολύ ωραία όλα αυτά. Για το ότι ο Κωνσταντής υποστηρίζει ότι μόνο η Χρυσή Αυγή μπορεί να υλοποιήσει αυτά που λέτε, δηλαδή την ένωση με Ερντογάν, τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό;

  Διότι αυτά που εσείς προτείνετε, δεν ξέρω αν το καταλβαίνουν οι σχολιαστές, αλλά καμία σχέση δεν έχουν με φασισμό, ναζισμό και εθνικισμό. Ε πως θα τα υλοποιήσει η ναζιστική Χρυσή Αυγή λοιπόν;

  ReplyDelete
 3. Πρῶτον, ἡ ἕνωση δὲν πρόκειται νὰ γίνῃ μὲ τὸν Ἔρντογάν, διότι ὁ Ἔρντογαν θὰ ἀποχωρήσῃ ὡς ἀνεπιθὐμητος.

  Δεύτερον, μία ἕνωση δύο ἐθνικισμῶν δύναται νὰ γίνῃ κατὰ τρίτων, γιὰ τὸ κοινὸ συμφέρον. Ὅπως ὅλα στὴν διαλεκτική, ὁ ἐθνικισμὸς διαιρεῖ ἀλλὰ συνάμα καὶ ἑνώνει. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κύριε Κιτσίκη, όχι ελληνικά σοφίσματα παρακαλώ σε έναν Ρωμαίο. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ένα πράγμα είναι ο εθνικισμός και άλλο πράγμα είναι ο ναζισμός. Η Χρυσή Αυγή δεν έχει ως κέντρο της ιδεολογίας της τον εθνικισμό, αλλά τον ναζισμό, πράγμα που σημαίνει ότι μπλέκεται πολύ έντονα εκτός απο το πατριωτικό στοιχείο, το στοιχείο του αίματος, της ράτσας και της φυλής. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έχετε την εντύπωση ότι ο εθνικισμός είναι το ίδιο πράγμα με τον ναζισμό. Απλώς ο εθνικισμός είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί ο ναζισμός όπως τον συμφέρει.

   Delete
 4. Δὲν εἶπα ὅτι ἡ Χρυσὴ Αὐγὴ θὰ μᾶς πάει νὰ προσκυνήσουμε τὸν Πατισάχ. Εἶπα ὅτι ἡ Χρυσὴ Αὐγὴ ὅπως καὶ ἡ χοῦντα τοῦ μακαρίτη τοῦ Παπαδόπουλου ὑπηρετεῖ τὴν ἴδια ἀρχὴ ποὺ ἐπειχειρεῖ καὶ ἐν μέρει ἔχει κατορθώσῃ νὰ ἐνσαρκώσῃ ὁ Ἑρντογὰν καὶ αὐτὴ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία παρακαλῶ. Αὐτὸ ποὺ ἐνδεχομένως δυσκολεύομαι νὰ μοιραστῶ μὲ τὸν Γιαννη εἶναι ὅτι ἁπο τὸν καιρὸ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ποὺ ἡ Ῥώμη ἔβαλε παντιέρα τὸ ΧΡ καὶ ἔγινε νέα Ῥώμη, ἡ συγκατοίκηση χριστιανισμοῦ καὶ θρόνου ἦταν τεταμένη, καὶ ἡ ἔνταση ἀπαλυνόταν 1) μὲ διάφορα κόλπα ποὺ ξεκίνησαν ἐπὶ τοῦ ἰδίου Κωνσταντίνου, πρῶτα σφάζω ἀλλὰ ἄμα προλάβω νὰ μετανοήσῳ προτοὺ πεθάνω ἁγιάζω 2) τἠν συστράτευση ἐνάντια στὰ μιλλιούνια τῶν ἐχθρῶν, σῶσον λοιπὸν Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, μὲ σύγχορονη προφορὰ πλέον καὶ ὄχι ἀττική.

  Ἡ τεταμένη συγκατοίκηση ΧΡ καὶ αἡτοῦ πῆρε διαζύγιο στὸ Ματζικέρτ, δηλαδὴ λίγο μετὰ ἀπὸ τὴν δυνατώτερη στιγμὴ τοῦ Βυζαντίου ὑπὸ τοὺς στρατιῶτες Αύτοκράτορες Τσιμισκή καὶ Βουλγαροκτόνο, διότι ἡ πνευματικὴ σύγκρουση ἔγινε όξύτερη μὲ τὸ δυνάμωμα τῆς αὐτοκρατορίας. Οἰ Τοῦρκοι γιατὶ ὄχι μόνο δὲν ἐκχριστιανίστηκαν, ὅπως οἱ Βούλγαροι, λ.χ., ἤ οἱ Οὔγγροι οἰ Σλάβοι καὶ οι Ῥῶσσοι ; Διότι προσέφεραν μιὰ κάποια λύση στὸ ἀδιέξοδο βίαιο κράτος - θρησκεία τῆς εἰρήνης. Γίνανε λοιπὸν οἱ καλύτεροι ῥωμαίοι αὐτοκράτορες. Γιατὶ λοιπὸν τὰ σώματα ἀσφαλείας θέλουνε Ἐρντογάν ;; Διότι ὅπως λέει ὁ Τολστόη ὁ κάθε ἄνθρωπος ἐκεί ποὺ βρέθηκε ἔχει ἀνἀγκη νὰ παρουσιάζει στὸν ἑαὐτό του τὴν κατάστασή του σὰν τὴν καλύτερη ἀπόλες. Τὰ σώματα ἀσφαλείας λοιπὸν ποὺ ἐνσαρκώνουν τὴν κρατικὴ βία χρειάζονται τὸν βασιλιά τους καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ Ῥωμαῖος αὐτοκράτορας, διότι αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος κοσμικὸς ἡγέτης ποὺ παραδέχεται ἡ ῥωμέικη κοινωνία. Γι αὐτὸ ἡ χοῦντα τοῦ Παπαδόπουλου δὲν ἦταν φασιστικὴ καὶ γι αὐτὸ η Χρυσὴ Αὐγὴ δὲν εἶναι ναζιστικὴ ὅπως ψευδῶς κατήγγειλε ὁ Γκαιμπελίσκος ἀναλυτὴς κος Δημήτρης Ψαρράς.

  ReplyDelete
 5. (συνέχεια) Τὸ μοντέλο τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας εἶναι τὸ ἑξῆς ἀπλό. Κατασταλτικοὶ μηχανισμοὶ τοῦ κράτους εἶναι τὸ ἀπόλυτο σύνολο τῶν μουσουλμανικῶν πληθυσμῶν, ἄντρες, γυναῖκες καὶ παιδιά. Οἱ ῥαγιάδες εἶναι ἄοπλοι. Γι αὐτὸ ὄταν ξεκίνησε ἡ ἐπανασταση, δεν ὑπῆρχαν παρὰ ἐλάχιστα ἔνοπλα σώματα χριστιανικά, καὶ συγκεκριμένα οἱ κάποι (ἀγροφύλακες) καὶ οἱ ἀρματολοί (φύλακες τῶν ὀρεινῶν διαβάσεων). Ὁ Κανέλλος Δεληγιάννης, γιὰ νὰ ξεφοβίσει τοὺς συγχωριανούς του, διέταξε σφαγὴ ὅλων τῶν μουσουλμάνων ἀντρῶν, γυναικῶν καὶ παίδων, καὶ κάψιμο τοῦ τζαμιοῦ, διότι ὑπῆρχε νόμος, λέει, στὸ Κοράνι - γιὰ ἕναν Τοῦρκο (δηλ. μουσουλμάνο, ὄχι μογγολοειδή) 99 χριστιανοί, γιὰ ἕνα τζαμί 999 χριστιανοί. Ἑπειδὴ λοιπὸν οἱ μουσουλμάνοι χρησιμεύουν σὰν κατασταλτικοὶ μηχανισμοὶ στὸ σύνολό τους, μιὰ επανάσταση ποὺ ξεκινᾶ σὰν μοντέρνα γιακωβίνικη ἀμέσως μετατρέπεται σὲ θρησκευτικὸ πόλεμο. Τὰ ἴδια ἔγιναν σὲ μικρογραφία στὴν Κῦπρο. Ἕγινε ἕνα σχέδιο συνομοσπονδίας, ὅμως μὲ τὸ ποὺ οἱ Ἑλληνοκύπριοι ἔπρεπε νὰ συμπήξουν αὐτόνομη πολιτικὴ κοινότητα ἦταν ἀδύνατον νὰ μὴν βγοῦν τὰ μαχαίρια καὶ νὰ μὴν γίνει ὅ,τι ἔγινε. Διότι ὅταν τὸ ἐθνικό σου κέντρο, τὸ κέντρο δηλαδὴ ποὺ ἔλκει τὴν κρατική καὶ καθημερινή βία, γίνει θρησκευτικό, ἀμεσως ὅποιον πάρῃ ὁ χάρος ἀπὸ τὴν ἀντίπαλη θρησκεία. Γι αὐτὸ καὶ ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία χωρίς ἀφοπλισμό σημαίνει σφαγή, καὶ ἀκόμα καὶ ὀ ΖουράρΗς ποὺ ἔχει παρρησία μοῦ τὴ δίνει ποὺ δὲν καταλαβαίνει ὄτι ἄν δὲν λυθῇ το ζητημα τοῦ ἐξοπλισμοῦ τῶν δύο χωρῶν γιὰ νὰ ἀλληλοσφάζονται πλουτίζοντας τοὺς ἐμπόρους τοῦ θανάτου δὲν γίνεται δουλειά.

  Ὁ πρῶτος παγκόσμιος πόλεμος ἔγινε ἐν πολλοῖς γιὰ νὰ τὰ κονομησουνε οἱ βιομήχανοι ὅπλων καὶ ὁ δεύτερος ὠς ἕνα βαθμό ἐπίσης. Ξέρετε τί ὅπλα βγαίνουν σήμερα ;; Ἑγὼ ὄχι. Τὸ δὲ ἐπιχείρημα ὅτι καὶ τὸ κουζινομάχαιρο εἶναι ὅπλο εἶναι τῆς πλάκας, διότι μὲ τὸ κουζινομάχαιρο κόβεις ἀγγούρια, ἐνῷ μὲ τὸ Σμὶθ ἐντ Γουέστον δὲν καθαρίζεις τὰ αυτιά σου.

  Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ ἐλεύθερος πολίτης ἔχει ὅπλο, ἀνεβαίνει σὲ ἄλογο, κ.λπ. κ.λπ. Ἑδῷ ὅμως ἔχουμε δυο χιλιάδες χρόνια (τούλάχιστον) χριστιανισμοῦ. Πότε βγῆκε ἕνας παπᾶς ὀρθόδοξος νὰ μιλήσει ὑπέρ ὄχι τὴς ἀρμονικῆς συνύπαρξης Τούρκων καὶ Ἑλλήνων, συμφωνῶ μὲ τὸν Γιάννη ὅτι αὐτὸ εἶναι ὑποκριτικό. Ἁλλὰ ὑπέρ... τἰ ;; Ἑδῷ εἶναι τὸ πρόβλημα.

  ReplyDelete
 6. Τέλος ὁ βαρὺς χαρακτηρισμὸς ἐκ μέρους μου τοῦ κου Δημήτρη Ψαρρά ὡς Γκαιμπελίσκου βασίζεται στοὺς ἑξῆς λόγους. 1) Ἡ δολοφονία τοῦ Παύλου Φύσσα δύσκολο νὰ ὀφειλόταν στὴν ἡγεσία τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, καὶ ῆταν πρόσχημα στὸ να διωχθοῦν οι ἀντιπρόσωποι ἑνός κοινοβουλευτικοῦ, νομίμως ἐκλεγμένου κόμματος, κι ἄς εἶχαν λερωμένη τὴν φωλιά τους. 2) Τὸ λεγόμενο ἀντιφασιστικὸ μέτωπο πῆρε χαρακτήρα καταστολῆς τῶν διαμαρτυριῶν γιὰ τὴν ὑπερφορολόγηση, τὶς μαζικές ἀπολύσεις, τὸ μισθολογικὸ καὶ συνταξιοδοτικὸ μακέλεμα τοῦ πληθυυσμοῦ καὶ πάνω ἀπόλα τὸ χονδροειδὲς κοινοβουλευτικὸ πραξικόπημα ποὺ παρέδωσε ἕνα κράτος μὴ πτωχευμένο στοὺς δανειστές του ὡς πτωχευμένο μὲ φούσκωμα τῶν στοιχείων καὶ τῶν τσεπῶν τὼν μαυραγοριτῶν, ἄλλο ἄν αὐτὸ κατὰ τὴ γνώμη μου εἶναι ἐν τέλει σωτήριο διότι ὅπου δὲν βλέπω κράτος (ὄχι δημόσιο, κράτος) γιὰ μένα καλό εἶναι. Τρίτον, ἐπειδὴ ἀηθῶς ὁ Ψαρράς ἐπετεθη στὸν Δελαστίκ τὸν Γιῶργο καὶ τὸν Τάκη τὸν Φωτόπουλο, ποὺ ἦταν ἀπὸ τοὺς λίγους ἀρθρογράφους ποὺ διετύπωσαν σωστὲς γνῶμες γιὰ τὸ τί συνέβαινε. Ἁπὸ τὸν Τ. Φωτόπουλο καὶ τὴν ἀντίδρασή του πῆρα τὸν ὅρο γκαιμπελίσκος. Πέμπτον, οι σημερινές ἐξελίξεις εἶναι ἀπότι φαίνεται προϊόν διαβουλεύσεων ποὺ προηγοῦνται τοῦ κοινοβουλευτικοῦ πραξικοπήματος καὶ ποὺ ἐπαναλαμβάνω μπορεῖ νὰ εἶναι γιὰ καλό ἀνεξαρτήτως τῶν προσθέσεων τῶν πρωταγωνιστῶν τους, ἀλλὰ δὲν παύει νὰ ὑφίσταται τὸ θέμα ὅτι ἡ ἙΛλάς μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι τὸ κοινοβούλιο εἶναι ψέμα χρησιμεύει σὰν πειραματικὸ ἐργαστῆρι μονίμου κοινοβουλευτικῆς ἐκτροπῆς.

  ReplyDelete
 7. Ο Βασιλέας θα έλυνε πολλά προβλήματα και θα καθιστούσε δυνατή την επάνω συνεννόηση. Η Χ.Α. θα καταστήσει εχθρό το Ισραήλ βλακωδώς και λογικά δεν θα θελήσει μία ελληνοτουρκική συνομοσπονδία.

  Ο Βασιλεας ως Deux ex Machina!

  ReplyDelete
 8. Καλά ΄ναι όλα αυτά κυρ Δημητράκη μας (δέν είμαι βέβαια του θανατά υπέρ τής προτάσεως αλλά ΄δώ που φτάσαμε λέω γιατί όχι προκειμένου νά σωθούμε), πρός τό παρών όμως αυτά ειναι ανέφικτα πράγματα....θέλει άλλο λαό μ΄άλλη παιδεία μ΄άλλα χούγια μ΄άλλα όνειρα κ΄όράματα....άς κρατήσουμε τό όραμα σου καί που ξέρεις ή νύχτα έλεγ΄ή νόνα μου είναι λεχώνα ...γεννάει !!!

  ReplyDelete
 9. Συζήτηση στο ιστολόγιο φυλετικά για περί Θρησκείας και τεχνολογίας:

  Ανώνυμος

  "Στο θεοκρατικό Ιράν οι γυναίκες δεν έχουν καν δίπλωμα αυτοκινήτου πόσο μάλλον ελευθερία λόγου.Δεν νομίζω κανένας άντρας που σέβεται τον εαυτό του να ήθελε να ζήσει σε τέτοια κοινωνία.Επίσης η δικιά μου έννοια του Θεού είναι περισσότερο μεταφυσική από εκείνη των θρησκόληπτων που καταφεύγουν σε κάθε λογής παρανοϊκά (αλλά και αντιεπιστημονικά) ''ιερά'' κείμενα.Αν είναι κάτι από το οποίο μας έσωσε η επιστήμη είναι ο αβρααμικός δεσποτικός θεός της ανατολής.Τουλάχιστον μέχρι την στιγμή που η Δύση αποφάσισε να αυτοκτονήσει,με δήμιο ένα ανίσχυρο και γελοίο Ισλάμ.Θα ήταν για γέλια αν δεν ήταν τόσο σοβαρό και τραγικό.Επίσης θα σου επισημάνω ότι διάδοχος της αρχαίας Ελλάδας δεν ήταν το Βυζάντιο,όπως και το τελευταίο δεν ήταν διάδοχος ούτε της κλασσικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.Οι Βυζαντινοί ήταν ορθόδοξοι ανατολίτες κι όχι Ρωμαίοι ή Ρωμιοί.Το όνομα είναι κλεμμένο.~


  Έλλην Κωνσταντινουπολίτης

  "Πέφτεις στην ρασιοναλιστική παγίδα του Διαφωτισμού και συνεπώς δεν δύνασαι να αντιληφθείς καν το ίδιο το Ρομαντικό αντι-Διαφωτιστικό κίνημα.

  Η τεχνολογική πρόοδος δεν συνεπάγεται πνευματική εν απουσία Θεοκρατικού πολιτεύματος. Μάλιστα, εάν, όπως σήμερον την εξουσία έχουν οι τεχνίτες και οι τραπεζίτες-έμποροι, τότε η πνευματική πτώση επιταχύνεται.

  Εάν εσύ νομίζεις ότι σε "έσωσε" αυτό αποτελεί μία αισχροτάτη ψευδαίσθηση. Μιλώντας Φιλοσοφικά με Φασίστες και ιδίως με Εθνικοσοσιαλιστές περί ανθρωπίνης αλλά και ψυχικής ύπάρξεως, ακολουθούν το πονηρό Νιτσεϊκό πρότυπο του Ύπερανθρώπου. Μόνον που ο Υπεράνθρωπος αποτελεί και αυτός μία σκοτεινή πλάνη η οποία μάλιστα είχε κυριεύσει το μυαλό του μεγάλου αυτού φιλοσόφου οδηγώντας τον στην τρέλα. Υπεράνθρωπος και Τρανσούμανισμός μοιάζουν πολύ και αποτελούν δίχως αμφιβολία δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Του Φιλοσοφικού Εωσφορισμού. Ο Εωσφόρος ως άστρον της Αυγής με διάφορες απεικονίσεις ανά τα έτη, είτε ως ο Όφις του Παραδείσου είτε ως Προμηθεύς είτε ως αγγελιοφόρος του Φωτός, νοείται η δύναμη αυτή η οποία απελευθερώνει τον άνθρωπο από την Θεϊκή υπηρεσία, ανοίγωντάς τον σε δυνάμεις που "δεν προορίζονταν για αυτόν". Η απελευθέρωση της τεχνολογίας για την οποία ομιλείς είναι ακριβώς αυτό. Μία πλάνη του Διαβόλου με σκοπό να χάσει ο άνθρωπος την πίστη του στον Θεό και να νομίζει, άκρως βλακωδώς, ότι ο ίδιος δύναται να γίνει ένας Θεός. Για να λέμε την αλήθεια και η μονοφαινοτυπική ευγονική την ίδια ρίζα έχει. Αποτελεί απόπειρα δημιουργίας ενός Υπερανθρώπου μέσω συνεχούς φυσικής επιλογής ύπέρ ενός φαινοτύπου, είτε λέγεται αυτός Νορδικός όπως στον Χιτλερισμό είτε Μεσογειακός όπως στην φυλολογία του εδώ ιστολογίου.
  Μονάχα που ο Υπεράνθρωπος ουδέποτε δύναται να επιτευχθεί ή να ύπάρξει. Επίσης ο Υπεράνθρωπος σύμφωνα με την Νιτσεϊκή Ιδέα είναι μόνον σάρκα. Η Ψυχή απουσιάζει και συνεπώς ο Υπεράνθρωπος δεν δίδει απάντηση στα περί Ψυχής, διότι άλλωστε κάθε τι Μοντέρνα δεν δίδει απάντηση στα περί Ψυχής ή δίδει υλική απάντηση(Ψυχή της Ράτσας ή Ψυχή του Έθνους).

  Συνεπώς η απελευθέρωση για την οποία ομιλείς δεν υφίσταται. Αποτελεί ακρωτηριασμό του ψυχικού ήμισυ του Ανθρώπου.

  Το μοναδικό συνθετικό πολίτευμα που εναρμονίζει Ψυχή και Σώμα είναι το Θεοκρατικό. Το μέλλον ανήκει αναμφισβήτητα στα Θεοκρατικά πολιτεύματα. Αυτά και μόνον αυτά δύνανται να γεννήσουν Αίμα αλλά έμψυχο Αίμα."

  ReplyDelete
  Replies
  1. Απλώς απαντάω, επειδή ρώτησες γνώμες και απόψεις για το κείμενό σου. Δεν ανοίγω διάλογο. Απαντάω λοιπόν και ει θέλεις λαμβάνεις υπ΄όψιν αυτά που θα σου πω. Αλλιώς τα πετάς στα σκουπίδια και συνεχίζεις όπως εσύ το επιλέγεις.

   Πολύ καλά το πήγαινες το κείμενο. Διάβασα για πρώτη φορά από εσένα ένα δομημένο κείμενο με συνοχή που να βγάζει νόημα και σε κάποια σημεία βαθύ νόημα. Φαίνεται να έχεις κατανοήσει τα δόγματα του διαβόλου και πως αυτά δρούνε μέσα σε μια σύγχρονη κοινωνία (τεχνολογία, ψευδαισθήσεις κλπ). Επίσης φαίνεται να έχεις κατανοήσει τα ανθρώπινα όρια και ότι ο άνθρωπος είναι φθαρτός και δεν δύναται να σωθεί μόνος του, διότι δεν έχει τη δύναμη.

   Η τελευταία σου όμως πρόταση τα χάλασε όλα. (Αυτά και μόνον αυτά δύνανται να γεννήσουν Αίμα αλλά έμψυχο Αίμα)

   Κωνσταντινουπολίτη, ο Χριστιανισμός δε συμβιβάζεται με τον Εθνικοσοσιαλισμό με κανέναν τρόπο. Ο Θεός σε διάλεξε να γίνεις ένας επιστήμων ανθρωπολόγος. Αυτό είναι το χάρισμά σου. Και βάσει αυτού θα κρίνεις τον κόσμο. Μην μπλέξεις τις ιδεολογίες με την επιστήμη που σπουδάζεις.

   Αυτά είχα να πω και χαίρετε.

   Delete
  2. Όπως όταν είναι κάποιος ασθενής και πηγαίνει στον ιατρό, θα πρέπει να είναι έτοιμος να σφίξει τα δόντια και να αντιμετωπίσει την αλήθεια. Ο ιατρός δεν θα του πει αυτά που του αρέσουν, αλλά θα του υποδείξει εκείνα με τα οποία θα σωθεί από το πάθημά του. Και πολλές φορές αντιδρούμε γιατί δεν μας αρέσει να κάνουμε υποχωρήσεις λόγω εγωισμού και πείσματος. Οι υποχωρήσεις όμως είναι για το καλό μας και ο ιατρός το γνωρίζει αυτό.

   Έτσι φυσικά πράττει και ο Θεός με εμάς τους ανθρώπους. Δε θα σου πει αυτό που σου ακούγεται λογικό στο νου ή ευχάριστο στα αυτιά ή αυτό που προκαλεί ηδονή και ευθυμία, αλλά εκείνο ακριβώς που χρειάζεται για τη σωτηρία θα αποκαλυφθεί. Αντιθέτως, ο διάβολος θα σε εξαπατήσει με πρόσκαιρες απολαύσεις (τεχνολογική πρόοδος, γρήγορος και εύκολος πλουτισμός) με σκοπό να σκοτίσει την διάνοιά σου. Πάντα όμως με πλάγιο τρόπο. Ο διάβολος δεν είναι ευθύς. Ο Θεός και ο ιατρός είναι.

   Delete
  3. Δεν κατάλαβες την τελευταία μου πρόταση.

   Και δεν σπουδάζω ανθρωπολογία. Ο Θεός με διάλεξε για άλλο λόγο, και ξέρω ότι ανακαλύπτοντας την αλήθεια μέσω του Καθηγητού βρίσκομαι στον σωστό δρόμο.

   Οι σύγχρονες κοινωνίες πεθαίνούν γιατί δεν γεννούν Αίμα. Οι μοντέρνες κοινωνίες δύνανται μεν να γεννήσουν Αίμα, όπως άλλωστε έκαμε ο Κομμουνισμός στον οποίο δεν υπήρχε καθόλου υπογεννητικότητα αλλά αύξηση κάθε χρόνο τον γεννήσεων και του πληθυσμού, πλην όμως επειδή έχουν κόψει τον ομφάλιο λώρο Ανθρώπου και Θεού, γεννούν άψυχο Αίμα, δηλαδή δεν δίδουν απάντηση στα περί Ψυχής. Το νόημα της ύπάρξεως για ολες μα όλες τις μοντέρνες ιδεολογίες-θρησκείες, είτε του χρήματος, είτε της εργατιάς, είτε του Έθνους είτε του Αίματος, είναι υλιστικό και όχι ψυχικό. Ναι φυσικά το νόημα της υπάρξεως Φασισμού και Εθνικοσοσιαλισμού είναι ανώτερο των άλλων δύο και κυρίως του Φιλελευθερισμού, πλην όμως αποελούν Μοντέρνα τέκνη είτε αγαπούν τον Μοντερνισμό είτε όχι(Εθνικοσοσιαλισμός).

   Συνεπώς δεν δίδουν απάντηση στα περί Ψυχής. Γεννούν δηλαδή Άνθρωπο βιολογικά υγιή(με εξαίρεση τον Φιλελευθερισμό) αλλά ψυχικά ελλειπή.

   Οι Θεοκρατίες γεννούν Άνθρωπο βιολογικά υγιή και ψυχικά ολοκληρωμένο. Αυτό ήθελα να πω.

   Υ.Γ. Καμιά φορά είμαι δυσκολονόητος επειδή θαυμάζω καθεστώτα ιπποτικά παρά τον αντιχριστιανικό των χαρακτήρα. Παραμένω όμως και θα παραμείνω ένας Ρωμηός που ζει και ξυπνά με το όνειρο της νεκραναστάσεως της Ρωμανίας.

   Delete
  4. *Μοντέρνα τέκνα
   **αποτελούν

   Delete
  5. Στο τελευταίο σου σχόλιο συμφωνώ απολύτως.

   Και πιστεύω ότι η ανθρωπότης θα ξεπεράσει την άκρως μετρία βιολογική της Φύση μονάχα όταν καταστήσει τον μοναχό και τον ιερέα, επιστήμονα. Πρόσεχε! Όχι τον επιστήμονα, ιερέα, όλως κάνει ο Φιλελευθερισμός που έχει ως θρησκεία του την ρασιοναλιστική τεχνολογία, αλλά τον ιερέα, επιστήμονα. Δηλαδή όταν η Θρησκεία επιβληθεί επί της τεχνολογίας-επιστήμης.

   Παραδόξως η σειρά φαντασίας Warhammer 40k, έχει φτάσει κοντά σε κάτι τέτοιο. Το ίδιο αποπειράθηκε να κάνει και ο Χιμλερικός Εθνικοσοσιαλισμός με τους πολεμιστές-ιερείς των Βάφφεν Ες-Ες. Κάνανε τελετές σίγουρα αποκρυφιστικής φύσεως στο κάστρο αρχηγείο τους, το Wewelsburg.

   Delete
  6. Και επίσης κάτι άλλο.

   Η προπαγάνδα γεννήθηκε με τον "θάνατο του Θεού" δηλαδή της Ψυχικής ανθρωπίνης φύσεως.

   Ουδέποτε καμία θρησκεία εχρησιμοποίησε την προπαγάνδα διότι το Ψυχικό θρησκευτικό ένστικτο είναι έμφυτο σε κάθε έλλογο ον, όπως στον Άνθρωπο.

   Η προπαγάνδα μπορούμε να πούμε είναι γέννημα του ρασιοναλισμού και αυτή. Διότι μία πλαστή ιδέα όπως π.χ. η "ελευθερία" του Φιλελευθερισμού, ο "νέος άνθρωπος" του Κομμουνισμού και του Φασισμού ή ο "Ύπεράνθρωπος" του Εθνικοσοσιαλισμού, αναπόφευκτα ξεφτίζει δίχως συνεχή προπαγάνδα. Ιδίως δε στον Φιλελευθερισμό η καταναλωτική και μιντιακή αυτή προπαγάνδα είναι δίχως υπερβολή, τεραστίων διαστάσεων.

   (Δεν είναι τυχαία η φράση κάθε φορά που απεργούν οι δημοσιοκάφροι, ότι "ηρέμησε ο κόσμος")

   Delete
  7. Καθηγητά πείτε μας και εσείς τί πιστεύετε, την γνώμη σας.

   Delete
  8. Αν με τον όρο Αίμα εννοείς τον άνθρωπο, δηλαδή σώμα και ψυχή, τότε συμφωνούμε. Αν εννοείς δηλαδή ότι γεννάται Αίμα (σώμα) χωρίς ψυχή. Αν εννοείς κάτι άλλο, δεν ξέρω.

   «Λογικό» είναι να μην δίνουν απάντηση στα περί ψυχής. Για αυτό δεν ευθύνονται οι ίδιες οι ιδεολογίες. Η σύγχρονη ψυχιατρική δεν αποδέχεται την άυλη φύση της ψυχής. Όλα ξεκινούν και τελειώνουν στον εγκέφαλο σου λέει. Δηλαδή για να στο δώσω να το καταλάβεις: Έρχονται κάποιοι σαλεμένοι του διαφωτισμού και τι μας λένε; «Παιδιά όλοι αυτοί ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και οι Πατέρες της Εκκλησίας είχαν άδικο και ήταν άσχετοι οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει ψυχή. Σας το λέμε εμείς οι επιστήμονες και πρέπει να μας πιστεύετε γιατί σας το λέμε, πολύ απλά. Όλα υπάρχουν στον εγκέφαλο». Έτσι λένε. Είναι η ολοκληρωτική επικράτηση του υλισμού στην ουσία.

   Το άλλο που λες, να γίνει ο ιερέας επιστήμων, ο ορθόδοξος Χριστιανισμός τουλάχιστον δεν μπορεί να το επιβάλλει. Μόνο οι άνθρωποι μπορούν να το επιβάλλουν και να τους αναδείξουν «επιστήμονες» της ψυχής, εφόσον κατανοήσουν την φύση τους και την ολοένα και περισσότερο πτωτική θέση τους. Προς το παρόν νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για κάτι τέτοιο, ο Διαφωτισμός έχει εμπεδώσει για τα καλά την ελληνική αντίληψη ότι ο άνθρωπος μπορεί να πετύχει τα πάντα μόνος του. Η φύση του κρύωει αστείρετιες δυνάμεις. Κι όλες οι σύγχρονες ιδεολογίες που προέρχονται από τον διαφωτισμό και στις οποίες αναφέρεσαι βασίζονται πάνω ακριβώς σε αυτό το πρωταρχικό δόγμα, και ο εθνικοσοσιαλισμός και ο κομμουνισμός και ο φιλελευθερισμός. Και μετά βέβαια διαφέρουν στα υπόλοιπα. Αλλά η βάση τους είναι αυτή.

   Delete
  9. Στον Φιλελευθερισμό ο νέος άνθρωπος αναπαύεται με τον συνεχή καταναλωτισμό. Συμφωνούμε.

   Στον εθνικοσοσιαλισμό όμως πως αναπαύεται ο υπεράνωθρωπος; Εδώ σε θέλω. Θα πεις την αλήεθεια; Με την ολοένα αυξανόμενη τάση για δύναμη και κυριαρχία επιεβεβαιώνεται ο υπεράνθρωπος. Αυτά που έκανε ο Χίτλερ και οι συνεργάτες τους για αυτούς ήταν απολύτως φυσικά και έβγαιναν σχεδόν αυθόρμητα. Έτσι είχε διαμορφωθεί ο χαρακτήρας τους από αυτά που πίστευαν. Αυτό είναι ο υπεράνθρωπος. Ο εθνικοσοσιαλισμός, αναγκαστικά θα πρέπει συνεχώς να μάχεται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ένα άλλο έθνος, ή μία άλλη φυλή, ή έστω μία συγκεκριμέμη μερίδα ανθρώπων (Εβραίοι) αλλιώς δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Δεν μπορεί να υφίσταται αλλιώς. Και το γνωρίζεις αυτό πολύ καλά, άσχετα αν θα το παραδεχτείς ή όχι.

   Οπότε από το να σκοτώνονται οι άνθρωποι μεταξύ τους, άσ΄τους να πλανώνται με τα υλικά. Από δύα κακά επιλέγω το λιγότερο κακό.

   Delete
  10. Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός αυτό ακριβώς κάνει αγαπητέ Κωνσταντινουπολίτη. Θεραπεύει τα σωματικά και τα ψυχικά πάθη. Σου τα λένε όμως αυτά οι ειδωλολάτρες της σημερινής κοινωνίας; Πες μου, σου τα λένε; Όχι. Σου λένε ότι ο δεύτερος μεγαλύτερος ιατρός της αρχαιότητας και άξιος συνεχιστής του έργου του Ιπποκράτους, Γαληνός ο οποίος έζησε τον 2ο αιώνα μ.Χ., αφού κατηγορούσε με μανία τους χριστιανούς, στο τέλος μετανόησε και αυτός και βαφτίστηκε χριστιανός. Και έχει γράψει προς το τέλος της ζωής του: «Δει δε ημάς τούς Χριστιανούς επί τα καθ’ ημάς μέγιστα και μυστηριώδη χωρείν. Τούτους γαρ εγώ πιστεύω και ομολογώ μη μόνον τα σωματικά πάθη φυγαδεύεσθαι, αλλά και τα ψυχικά τελείως αφανίζεσθαι». Και σώζονται πολλά συγγράμματά του. Πρόσφατα βρέθηκε και άλλο χειρόγραφό του, «Περί αλυπίας», που διασώθηκε από τους σκοταδιστές χριστιανούς του Αγίου Όρους. Στα λένε όμως αυτά; Όχι δε στα λένε οι ειδωλολάτρες. Σου λένε όμως που σε ποια μπουζούκια να πας το βράδυ της Πρωτοχρονιάς και πόσα σουβλάκια να φας για να φουσκώσει η κοιλιά σου και να είσαι έτοιμος να ξεράσεις από την ακολασία και τη μέθη. Αυτά σου λένε και σε εσένα και σε όλους μας και σε οδηγούν στην κόλαση.

   Σου λένε ότι ο ευαγγελιστής Λουκάς ήταν ιατρός; Όχι, ούτε αυτό στο λένε. Σου αποκρύβουν ακριβώς ό,τι χρειάζεται για να πας στην κόλαση(όχι μόνο εσύ, εννοώ όλους μας) οι ειδωλολάτρες. Σου λένε ότι δεν υπάρχει ψυχή, δεν υπάρχει Θεός, υπάρχουν μόνο μπιφτέκια και σουβλάκια και φυλές και κρέας και ράτσες και υπολογιστές και μπότες και φορέματα.
   Και εγώ που στα λέω αυτά με βρίζεις. Και καλά κάνεις και δεν με πειράζει. Βρίσε με. Και με βρίζεις γιατί όταν κάτι δεν το έχεις ακούσει από κανέναν άλλον, όταν βομβαρδίζεσαι από ειδωλολατρικές ανοησίες από το πρωί μέχρι το βράδυ, μετά σου φαίνεται περίεργο και αντιδράς φυσιολογικά προς αυτόν που σου τό ΄πε και προσπαθεί να σου εξηγήσει τα πράγματα με άλλον τρόπο.

   Λοιπόν, Δεν εύχομαι σε κανέναν καλά Χριστούγεννα. Στα σκουπίδια τα Χριστούγεννά σας ειδωλολάτρες. (δεν πάει σε εσένα αυτό)

   Delete
  11. Πάντοτε για εμένα η λέξις "Αίμα" υπήρξε υποδηλωτικό της δημιουργίας βιολογικής σαρκός. Συνεπώς ναι. Κομμουνισμός και Φασισμός γεννούν μεν Αίμα αλλά ο πρώτος άψυχο Αίμα ο δε δεύτερος ψυχικώς ελλειπές Αίμα.

   Για αυτό άλλωστε το Αίμα γράφεται με κεφαλαίο. Διότι αμέσως μετά την Ψυχή που κανονικά και αυτή με κεφαλαίο οφείλει να γράφεται, αποτελεί το υπ'αριθμόν 2 πολυτιμότερο αγαθό κάθε θρησκείας, κοινωνίας, έθνος και λαού πάντοτε και πάντα.

   Ο Φιλελευθερισμός οδηγεί στον βιολογικό θάνατο, ανθρώπων, ζώων και φυτών. Στην τελική οδηγεί και στον αφανισμό κάθε αψύχου αντικειμένου επίσης, όπως ο ορυκτός πλούτος του πλανήτου. Εάν μπορούσε να πωλήσει τον αέρα θα το έκανε και αυτό. Ο υπ'αριθμόν 1 εχθρός της Ζωής δεν είναι μήτε ο Κομμουνισμός μήτε ο Φασισμός/Εθνικοσοσιαλισμός αλλά ο Φιλελευθερισμός ο οποίος άλλωστε σε ό,τι ανακαλύπτει ή με ό,τι ανακαλύπτει κάνει ΜΟΝΟΝ κακό και ουδένα καλό. Σαν να μην έφταναν τα άλλα τα χιλιοειπωμένα περί καταστροφής της ωραιοτάτης ανθρωπίνης φυλετικής, Εθνικής, οικογενειακής, λαϊκής, κοινωνικής, θρησκευτικής, Παραδοσιακής, πολιτισμικής και ακόμη και ατομικής διαφορετικότητος(politically correct δικτστορία) είναι ικανός λόγω του μίσους του για τον άνθρωπο μέσω του Τρανσουμανισμού του να μετατρέψει την Θεία Δημιουργία σε μεταλλικά γρανάζια ή μόνον σε μεταλλικά γρανάζια. Είναι ικανός εάν αφεθεί αχαλίνωτος να μετατρέψει τον άνθρωπο σε μηχανή ή να δημιουργήσει μηχανές που θα αφανίσουν τους ανθρώπους. Αυτή είναι η μία όψη του Φιλοσοφικού Εωσφορισμού. Η άλλη είναι η πνικτική δίψα για Δύναμη και Ισχύ με αντάλλαγμα την ψυχική θυσία χάριν του Υπερανθρώπου ο οποίος και πάλι στην τελική δεν οδηγεί πουθενά αν και αποτελεί το λιγότερο των δύο κακών του Φιλοσοφικού Εωσφορισμού, διότι ο άνθρωπος και ψυχικά να πεθάνει, αναπόφευκτα θα ιαθεί επιστρέφοντας στον δρόμο του Θεού όπως και έινε στο προπύργιο του κρατικού αθεϊσμού την πρώην Ρωσική SFSR ΚΑΙ τωρινή Ρωσική Ομοσπονδία, ενώ άμα πεθάνει ψυχικά και βιολογικά, έχει λήξει την ύπαρξή του μία για πάντα. Και εξωγήινη μορφή ζωής να συναντήσει, θα την σκοτώσει γιατί ο ίδιος ανεπιστρεπτί θα έχει απαρνηθεί την ίδια την Φύση. Αυτό ακριβώς πράττει και καθημερινά ο Φιλελευθερισμός.

   Για αυτό και άλλωστε δεν μπορεί να δημιουργήσει Ζωή, ενώ ο Εθνικοσοσιαλισμός και ο Φασισμός είναι άσοι στον τομέα αυτό όπως βέβαια και η ΕΣΣΔ αν και σε μικρότερο βαθμό. Είναι δηλαδή ευκολότερο για έναν Φασίστα να ασπαστεί την Θεοκρατία και να επιστρέψει στις ψυχικές του ρίζες παρά για έναν Φιλελεύθερο. Ο Φιλελεύθερος υφίσταται επειδή εναντιώνεται ως ύπαρξη και ως βιοθεωρία σε αυτό ακριβώς το Θεοκρστικό καθεστώς. Αυτός το έληξε τότε το 1789. Για να αντιληφθούμε μία ιδεολογία στον πυρήνα της οφείλούμε να μελετήσούμε ως αντίδραση σε τί δημιουργήθηκε.

   -Ο Φιλελευθερισμός ως αντίδραση στην Θεοκρατία, την Μοναρχία και την Θρησκευτική βάση ενός κράτους. Είναι δηλαδή πρωτίστως αντιθρησκευτικός και άθεος. Η θρησκεία και η ιερή εκ Θεού ιεραρχία της κοινωνίας υπήρξε και αποτελεί τον πρωτεύοντα εχθρό του. Ο Φασισμός που Ρομαντικά εκθειάζει την κοινωνία αυτή του Χαμένου Παραδείσου, αποτελεί φυσικά εχθρό υπ'αριθμόν 1 του Φιλελευθερισμού.


   Delete


  12. -Ο Κομμουνισμός ως Μαρξισμός-Λενινισμός, μάχεται τον Φιλελευθερισμό αλλά μονάχα με οικονομικά κριτήρια και όχι με φιλοσοφικά. Άλλωστε και αυτός από τον Διαφωτισμό προέρχεται. Πλην αυτού όμως στην τελική ασπάζεται την ανθρωπίνη Φύση, μεταλάσσεται ή μάλλον εξελίσσεται σε Εθνοκομμουνισμό ενώ σάπιες Φιλελεύθερες συμπεριφορές τις θεωρεί αστικές και συνεπώς βδελυρές. Εάν ακολουθηθεί πιστά με Εθνοκομμουνιστικά κριτήρια, αποτελεί ασκητικό τρόπο ζωής ο οποίος μοιάζει με εκείνου ενός μοναχού Σαολίν δίχως δυστυχώς το θρησκευτικό κομμάτι. Αυτό τον έφαγε και η πλήρη απέχθειά του για το άτομο. Οφείλεις να δώσεις χώρο στο άτομο. Ο άνθρωπος δεν είναι ζώο αλλά μέχρι και το ζώο έχει την περιοχή του. Δεν υφίσταγ
   ται προσωπικότητα δίχως προσωπική ιδιοκτησία. Ένας Άξιος δεν δύναται να συζεί με 100 ρεμάλια και να είναι ίσος με αυτούς. Βέβαια εάν είναι μέλος του Κ.Κ. τότε ως Σοβιετική Αριστοκρατία έχει και ιδιωτική ιδιοκτησία de facto, προσωπική ιδιοκτησία de jure, όπως ισχύει και στον Στρασσερισμό.

   -Ο Φασισμός ως αντίδραση στον Φιλελευθερισμό. Συν τοις άλλοις δεν αρέσκεται μονάχα να τον πολεμά με οικονομικά κριτήρια αλλά και με Φιλοσοφικά ως Ρομαντικό τέκνο. Αναμφίβολα το υγιέστερο μοντέλο διακυβερνήσεως του Μοντερνισμού. Έκφραση της ιδίας της ανθρωπίνης φύσεως, της Ψυχικής αλλά και της Ζωώδης διότι ο άνθρωπος δεν θα πάψει ποτέ να είναι ένα βιολογικό ον. Ο Εθνικοσοσιαλισμός δέχεται τον Άνθρωπο ως ΜΟΝΟΝ βιολογικό όν και δυστυχώς αρκετοί Εθνικοσοσιαλιστές είναι ρασιοναλιστές μηδενιστικές ενώ οι Φασίστες όχι. Έχοντας πλέον θυσιάσει ή σπάσει τον Ψυχικό του δεσμό με τον Θεό, ανοίγει θρησκευτικά τον δρόμο σε οιαδήποτε πράξη τον οδηγήσει σε περισσότερη δύναμη και ισχύ και κατ'αυτόν Δόξα. Έτσι αντιλαμβάνεται ο Εθνικοσοσιαλισμός Χιτλερικού πάντα τύπου, την πρόοδο. Συνεπώς αναπόφευκτα οδηγείται στον Θρησκευτικό Εωσφορισμό αφού είναι έτοιμος να θυσιάσει την Ψυχή του στον Διάβολο με αντάλλαγμα την Δύναμη. Ανατριχιαστικό και επίσης ψευδές. Ο Διάβολος υπόσχεται αλλά ποτέ δεν δίνει κάτι που να οδηγεί στην Ανόρθωση. Ακριβώς όπως ο Όφις ο οποίος τιμάται από τους Εωσφοριστές με τον ίδιο τρόπο που τιμάται ο Προμηθεύς το αντίστοιχο του Όφεως από τους Φιλελευθέρους. Τόσο δε, που τον έχουν ως σύμβολό των, να κρατά την δάδα του. Παρόλα αυτά ο Φασισμός τα πάει καλά με την Θρησκεία αν και την υποτάσσει στην πολιτική εξουσία. Αποτελεί όμως μέρος αυτού η θρησκεία για αυτό άλλωστε σχεδόν όλοι οι Φασίστες είναι ακραιφνώς υπέρ της Θρησκείας. Ο Εωσφορισμός είναι ανύπαρκτος στον Φασισμό. Εκείνο που τον τρώει και που έφαγε και τον Μουσολίνι είναι ο σωβινισμός και η στενή έννοια του Έθνους-κράτους η οποία αποτελεί για τον Φασισμό το μοναδικό και το καλλίτερο σύστημα διακυβερνήσεως. Παρόλα αυτά ένας Φασιστής ευκόλως μετατρέπεται σε οπαδό μίας Θεοκρατίας ή μίας Αυοκρατορίας. Η ανθρωπολογική ράτσα δεν έχει κεντρική σημασία στον Φασισμό και αυτό δένει καλλίτερα την κοινωνία αφού επικεντρώνεται σε δεσμούς Εθνικούς, γλωσσικούς, θρησκευτικούς και Παραδοσιακούς. Δεν είναι τυχαίο που ο Ντούγκιν από τον Φασισμό αντλεί τον κορμό της Τετάρτης Πολιτικής Θεωρίας του με βάση τον παράγοντα "Έθνος".

   Άρα ορθώς ο Καθηγητής λέγει ότι Φασισμός και Κομμουνισμός ως δύο αντιδράσεις στον Φιλελευθερισμό και όχι η μία στην άλλη, δύνανται να συμμαχήσουν για να νικήσουν το κτήνος αυτό. Αλλά μετά η νίκη του Φασισμού είναι αδιαμφισβήτητη, διότι αποτελεί υγιή έκφραση της ανθρωπίνης Φύσεως και όχι διαστρεβλωμένη όπως ο Κομμουνισμός με τον εξελικτικό υλισμό του και τα άλλα βαρέα του ναρκωτικά(π.χ. η οικογένεια αποτελεί θεσμό καπιταλιστικό!!!!!!).

   Delete
  13. Ένας Χριστιανός έύχεται καλά Χριστούγεννα.

   Ένας Φιλελεύθερος άθεος σαν τον Σινάτρα τραγουδά "Happy Holidays" όπως έπραξε και ο Κούλης ως γνήσιος φιλελές.

   Ένας Κομμουνιστής έχει απέχθεια και θρησκευτική και αστική λόγω καταναλωτισμού στα Χριστούγεννα. Στο τελευταίο έχει δίκαιο.

   Delete
 10. Παρακαλώ σχολιάστε γνώμες, απόψεις κλπ.

  ReplyDelete
 11. Ζούμε σε φιλελεύθερο πολίτευμα.

  Στο Πανεπιστήμιο ένας μικροαστός βρίζει τον Ντράμπ για την εκλογή του. Βρίζει τον φασισμό και εκθειάσει την Δημοκρατία και δη την Σοσιαλδημοκρατία(Φιλελευθερισμός α λα Σόρος). Υβρίζει τον Ντράμ για ρατσισμό.

  Λίγες ημέρες μετά.

  Του λέω αγόρασα καινούρια τηλεόραση με οικονομίες από τα λεφτά μου τυς τελευταίους 2 μήνες. 500 φράγκα και ευκαιρία.

  Πόσα λεφτά έχεις τον μήνα, μου λέγει.

  1000 Φράγκα του λέγω.

  Ο μικροαστός με κοιτά με τρομερή ζήλεια.

  Μόλις εξεθείασε τον Φιλελευθερισμό και καεδίκασε πριν από 3 βδομάδες τον Φασισμό.

  Μόλις εξεθείασε το χρήμα έναντι του Ιδανικού και του Ήθους.

  Για Θεοκρατία, δηλαδή για Ψυχή έναντι του χρήματος, ούτε συζήτηση ο μικροαστός.

  Αυτή κύριοι και Καθηγητά, είναι, η κατάντια του αστού. Γλύφεται για ένα ξεροκόμματο παραπάνω την στιγμή που οι τράπεζες και το διεθνοποιημένο κεφάλαιο βγάζουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια κάθε μέρα, διαλύοντας δε κάθε τι στο πέρασμά των, κάθε κληρονομιά και Αξία. Και αντί να καταλάβει ο ηλίθιος μικροαστός την ψευδαίσθηση, ότι το χρημα είναι μία ψευδαίσθηση χαζέ μικροαστέ, είναι χαρτί δηλαδη νεκρό δένδρο ποτισμένο με μελάνι, δεν έχει καμία αξία μόνο του, αυτός πάλι το ςπιλέγει εναντι του Ιδανικού. Εάν εγώ δε, ο πιο πλούσιος και καλά του μιλήσω ια τα Φασιστικά, τα Εθνικοσοσιαλιστικά και τα Θρησκευτικά Ιδανικά θα μου κηρύξει πόλεμο υπέρ του χρήματος(Φιλελευθερισμός και Δημοκρατία).

  Η τραγωδία ενός μικροαστού εν έτει 2016.

  ReplyDelete
 12. Δηλαδή ο μικροαστος των ημερών μας δεν αντιμάχεται τον πλούτο καθ'αυτον αλλά αυτόν που έχει τον πλούτο. Αγαπά τον πλούτο. Απλά μισεί επειδή ο ίδιος δεν τον έχει ή ειναι ανικανος να τον αποκτήσει.

  Που η Κομμουνιστική ανωτεροτης του 1945 όταν και σε κάθε ένα σπίτι Γερμανών που έμπαιναν κάθε τι αστικό το κατεστρεφαν! Τέτοια περιφρονηση για τον πλούτο! Τετοιος ασκητικος τροπος ζωής!

  ReplyDelete
 13. Μὴν ξεχνάμε ὅτι τὶς ἐχθροπραξίες τὶς ξεκίνησε τρόπον τινά ἡ Ἑλλάδα. Ἑδῷ καὶ χρόνια τὸ λέμε. Ἑγὼ ἄρχισα νὰ καταλαβαίνω τί συμβαίνει. 1) Ἑπειδὴ στὸ Παρίσι κουβαλήθηκαν κάτι κορίτσια ἀγανακτισμένοι μεσῳ ενός καθηγητή, ποὺ εἶχαν λέει παρουσιάσει ἕνα δρώμενο γιὰ τοὺς πρόσφυγες στὸν Ἄγνωστο στρατιώτη καὶ ἄρχισαν οἱ πρῶτες σειρές νὰ κλαῖνε - πῆρα τὸ λόγο καὶ τοῦς τἄψαλλα. Δεύτερον, ἕνας Κοῦρδος φοιτητής κάτι νόμισε ὅτι εἶπα κατὰ τῆς πατρίδος του, καλό παιδί,κάτι νόμισε ὅμως, καὶ μούκοψε τὴν καλημέρα. 3) Βρέθηκα σὲ ὀρθόδοξη λειτουργία μὲ τὸν παπά νὰ ψάλλῃ ὑπέρ τοῦ εὐσεβεστάτου ἡμῶν ἔθνους καὶ τοῦ φιλοχρίστου ἡμῶν κατὰ γήν, θάλατταν καὶ αἐρα ἠμῶν στρατοῦ.

  ReplyDelete
 14. YΓ, καὶ παρεμπιπτόντως πολὺ φοβᾶμαι ὅτι τὸ κεφάλι τοῦ Ἀμπτουλάχ Ὀτζαλάν δὲν στέκεται πάρα πολὺ καλὰ στοὺς ὤμους του.

  ReplyDelete
 15. ΥΓ2 http://news.in.gr/world/article/?aid=601622 Ὁ Ὀτσαλάν εἶναι τρόπον τινά Ἁμερικανὸς ὅμηρος στὰ χέρια τῶν Τούρκων.

  ReplyDelete
 16. YΓ3. Καὶ Ἕλληνας ὄμηρος. ὁ Ὀτζαλάν εἶναι ὁ Θεοδωράκης Δεληγιάννης, ποὺ πῆγε οἰκειοθελῶς ὅμηρος μέσα στὴν Τριπολιτσά γιὰ νὰ καθυστερήσει τους Τούρκους καὶ νὰ μὴν πνίξουν τὴν ἐπανάσταση προτοῦ αὐτὴ πιάσει.

  ReplyDelete
 17. Κύριε καθηγητά προσφάτως έχει τύχει να διαβάσω δύο λόγια για τον Βεζίρη Σοκολη, τον Μιχαήλ Σειτανογλου, τον Μιχαήλ Βιτεαζουλ καθώς και τον Σουλτανο Γιαχιά αλλα και τον Λιμπερακη Γερακακη...Θέλω να σας ρωτήσω υπήρχαν κάποιου είδους δυνάμεις μεσα στην αυτοκρατορία που η μία προσπαθούσε να επιβληθεί της άλλης με καταβολές από τη ημιθανη βυζαντινή περιοδο, ή είναι περιστατικά πλήρως ανεξάρτητα μεταξύ τους?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Από ενα σημείο και μετά, όπως ακριβώς και στην Ρωμανία, στην περίοδο παρακμής της Οθωμανίας άρχισε να εμφανίζεται η Δυτική παράταξη, η οποία και τελικά νίκησε, που άρχισε πλήθος "εξσυχγρονισμών" και "Δυτικοποιήσεων" της Οθωμανίας, όπως η κατάργηση του Οθωμανικού τάγματος και η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Η αντίθεση σε αυτό υπήρξε ο Πανισλαμισμός σουνιτικού τύπου.

   Delete
  2. *η κατάργηση του Οθωμανικού τάγματος των Γενιτσάρων

   Delete
 18. ΥΓ Ἱδοῦ τὸἄρθρο τοῦ κου Ψαρρᾶ ποὺ μὲ ἔκανε νὰ συφωνήσω παραπάνω μὲ τὸν χαρακτηρισμὸ Γκαιμπελίσκος ἀπὸ τὸν κο Τ.Φωτόπουλο, συγγνώμη δε γιὰ τὴν παρέκβαση ἀπὸ τὸ κυρίως θέμα.http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/ta-arthra-fotopoyloy-delastik-poy-athoonoyn-nazistiko-morfoma-toy-d-psarra

  ReplyDelete
 19. Ναι μια ένωση με του ΙΩΝΕΣ της Μ.Ασίας θα ήταν εφικτή, αφού πρώτα όμως διαμελισθεί- καθαρισθεί η χαζαρομογγολία από την περιοχή...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σταματήστε οι ελλαδίτες τις μπραούφες!

   Ποίοι μογγολοι ρε "αετέ";;

   Ένα 10-12% είναι Τουρανικοί, οι υπολοιποι είναι γηγενείς Μικρασιάτες. Όσοι βρίσκονται Δυτικά της Αγκύρας Ελληνικής/Ρωμαίηκης καταγωγής και όσοι Ανατολικά Αρμενικής ή Κουρδικής καταγωγής.

   Delete
  2. Οἱ δυτικοὶ ἔχουν πρόγονο τὸν Ἀδὰμ κι οἰ ἀνατολικοὶ τοῦς γέννησε ἡ Εὖα.

   Delete
  3. Κωνσταντινουπολίτη ἔχεις δίκιο ἐν μέρει. Μὴν ξεχνᾶς ὅτι ἡ ἐπιστήμη δὲν δέχεται ἤ δὲν ὑπολογίζει τὴν ὕπαρξη ψυχῶν.

   Delete
 20. Θεέ μου!

  Μία ημέρα δεν είδα τα νέα και γίνανε σημεία και τέρατα!

  Ο βάλτος αντεπιτίθενται!

  ReplyDelete
 21. https://southfront.org/russian-ambassador-to-turkey-injured-in-assasination-attempt-day-before-ankara-moscow-tehran-meeting-over-syria-crisis/

  ReplyDelete
 22. YΓ. Ὁ κυριώτερος λόγος ὅμως γιὰ τὸν ὁποῖο ἐπανέλαβα σὰν δικό μου τὸν χαρακτηρισμὸ Γκαιμπελίσκος ποὺ ἀπέδωσα στὸν κο Ψαρρά εἶναι ὅτι σὲ μιὰ δημοκρατία οἱ δημοσιογράφοι εἶναι Γκαῖμπελς, δηλαδή προπαγανδιστές τῆς ἐξουσίας, ὅταν δὲν άσκοῦν τὸ λειτούργημά τους ποὺ εἶναι νὰ βρίσκονται ἀνάμεσα σὲ κείνους ποὺ δὲν ταὑτίζονται μὲ τὶς ἐξουσίες τοῦ κρατους. Ὅπως τοῦ επιστήμονος, τοῦ καλλιτέχνη καὶ τοῦ ἱερέα, ὁ ῥόλος τοῦ δημοσιογράφου εἶναι ἐνημερωτικός, δὲν εἶναι τέταρτη εξουσία. Ἡ δημοκρατία γίνεται φασισμός ὄταν οἱ πολίτες της καλοῦνται νὰ τὴν ὑπερασπιστοῦν. Οἱ πολῖτες ὅμως δὲν ἔχουν καμιά δουλειὰ νὰ ὑπερασπίζονται τὴν δημοκρατία. Διότι τότε εἶναι υπήκοοι.

  Ὅσο πιὸ δημοκρατικό εἶναι ἕνα κράτος, τόσο λιγότερο οἱ πολῖτες ἀσχολοῦνται μὲ τὰ κοινά. Δηλαδὴ μὲ τὸν κατασταλτικὸ καὶ εκβιαστικὸ χαρακτῆρα τοῦ κράτους. Δὲν εἶναι δουλειὰ τοῦ δημοσιογράφου νὰ παίζει ῥόλο εἰσαγγελέως, ἀλλὰ τοῦ εἰσαγγελέα νὰ παίζει τὸν ῥόλο τοῦ εἰσαγγελέα. Ὁ πολίτης ὅμως δικαιοῦται σὲ μιὰ δημοκρατία (τὸ κράτος τῶν πολλῶν) νὰ ὑπηρετεῖται ἀπὸ δημοσιογράφους ποὺ δὲν ἀρέσκονται στὴν ὕπαρξη εἰσαγγελέως. Ἡ πλειοψηφία συνήθως θέλει νὰ μὴν ἀσχολεῖται μὲ τἠν καταστολή, διότι ἔχει κάπου μιὰν αἴσθηση ὅτι ἡ καταστολὴ τοῦ ἐγκληματος προκαλεῖ τὸ ἔγκλημα.

  Ὁ βαρὺς χαρακτηρισμὸς "Γκαιμπελίσκος" θέλει νὰ κάνει τὸν κο Ψαρρά καὶ τοὺς δημοσιογράφους ποὺ ἀκολουθοῦν παρόμοιες ἀρχὲς στὰ δημοσιεύματά τους νὰ ἀναλογιστοῦν ὅτι ἡ καταγγελία τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ ναζισμοῦ σὰν ἰδεολογία καὶ τῶν πάσης φύσεως βίαιων πρακτικῶν ποὺ συγχωροῦνται σὲ παρακρατικές ὀμαδες, καλή ὥρα στὴν Τουρκία, τρέφονται ἀπὸ τὴν ἐγγενή ἀδικία τῶν κατασταλτικῶν μηχανισμῶν τοῦ κράτους καὶ ὅτι ἡ ἐπίκληση τῶν μηχανισμῶν αὐτῶν γιὰ τὴν πάταξή τους ἄν δὲν δυναμώνει τὰ βίαια κινήματα, οἰκειοποιεῖται τὴν βία τους εἰς ὄφελος τοῦ ταξικοῦ πολέμου. Ὅταν ὁ κος Ψαρρᾶς καταγγέλλει δύο ἀρθρογράφους ποὺ προσπαθοῦν νὰ εἶναι ἀντικειμενικοὶ σὰν ὑπερασπιστές τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, λειτουργεῖ σὰν Γκαῖμπελς τοῦ κράτους εν γενει διότι τρομοκρατεῖ τοὺς θέλοντες νὰ ἑρμηνεύσουν τὸ φαινόμενο δημοσίως χωρίς νὰ παίρνουν θέση ὑπὲρ τῶν κατασταλτικῶν μηχανισμῶν τοῦ κράτους. Τὸ ἴδιο μπορεῖ νὰ συμβῇ γιὰ παράδειγμα μὲ τὴν περίπτωση Ἐρντογάν. Ἑπειδὴ ὁ Ἑρντογὰν δρᾶ αὐταρχικὰ καὶ ἀντιδημοκατικά, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἡ καταγγελία του ὡς δικτάτορος πρέπει νὰ γίνεται ἀπὸ τὴν σκοπιά τπων κατασταλτικῶν μηχανισμῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους, μὲ τοὺς ὁποίους ἕνας πολίτης σὲ δημοκρατική χώρα δικαιοῦται νὰ μὴν ταὐτίζεται. Ἐλπίζω ὁ κος Ψαρρᾶς νὰ μὴν τὸ πάρῃ προσωπικά καὶ νὰ ἐνοήσῃ ὅτι ἡ ἀντιφασιστικὴ καμπάνια στὴν ὁποῖα συμμετέχει ἤ ἔχει συμμετάσχῃ ὁ ἴδιος εἰσπράττεται σὰν ἐπίθεση ἀπὸ πάρα πολλούς ποὺ ἀδυνατοῦν ἤ δὲν θέλουν νὰ ἐκπληρώσουν τῖς ὑποτιθέμενες ὑποχρεώσεις τους πρὸς τὸ ἑλληνικὸ κράτος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολύ αυστηρός κριτής μας έγινες ξαφνικά... Και αλάνθαστος. Και κατά έναν περίεργο τρόπο όλες σου οι κρίσεις είναι υπέρ του φασισμού και του ναζισμού.

   Συ είπας.

   Delete
  2. Και καλά κάνει! Γιατί έχει μάτια και βλέπει!

   Ζήτω η Τρίτη Θέση!

   Delete
  3. Κάνεις τεράστιο λάθος. Εἶναι κατὰ τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ ναζισμοῦ.

   Delete
 23. Ἀπευθύνομαι πρὸς τὸν ἠλίθιο Τουρκοφάγο, δηλαδὴ τὸ σύνολο τῶν Γραικύλων - Ἡ δολοφονία τοῦ Ῥώσου πρέσβεως εἶναι προβοκάτσια τῆς CIA τοῦ ἀποχωροῦντος Ὀμπάμα γιὰ νὰ ῥίξῃ τὸν Ἔρντογἀν προτοῦ ἀναλάβῃ ὁ Τράμπ! Ἀλλὰ τόσο κόβει τὸ μυαλό σου μὲ τὸν πρωτόγονο ἀντιτουρκισμό σου! Παιδιά, πότε θὰ γίνουμε Ἕλληνες; Ἀπάντηση:στὸ ἑλλαδικὸ κράτος ποτέ! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εγώ σας τα είχα πει ήδη προ 2 εβδομάδων ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν προβοκάτσια εις βάρος της Ρωσίας.

   Σήμερον δε, ακριβώς ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ, έλαβε χώρα η τριμερής συνάντηση Μόσχας-Άγκυρας-Τεχεράνης.

   Άλλωστε ο αστυνομικός μετειχε στο πραξικόπημα αλλά το θέμα δεν είναι αυτό.

   Είναι ότι αρέσει δεν αρέσει, τους ενοχλεί ο αντιδυτικός αντιφιλελεύθερος άξων Μόσχας-Αγκύρας-Τεχεράνης. Σε αυτό τον άξωνα ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΜΕΡΟΣ.

   Οι Δυτικοί επίτηδες χτυπούν με φούλ δυνάμεις τον Έρντογαν στην Τουρκία ενώ του στήνουν παγίδα στο Αιγαίο. Όλο τρομοκρατικά χτυπήματα από Κούρδους και Ισλαμιστές λαμβάνουν χώρα στην Τουρκία, την ίδια ακριβώς στιγμή που λαμβάνον αντίστοιχα χώρα στην Δύση.

   Delete
  2. Όλα τα χτυπήματα είναι άκρως συντονισμένα. Μετά δολοφονήθη και άλλος Ρώσος διπλωμάτης, ενώ η Δύση φλέγεται επίσης από το Ισλάμ, δίνοντας έτσι ώθηση, και ευτυχώς, στα Εθνικιστικά κινήματα που θέλουν να διαλύσουν, και ευτυχώς, την Ε.Ε. των τραπεζών και του Κεφαλαίου.

   Delete
  3. Κάτσε στ΄αυγά σου Δημήτριε!!!!! οι καιροί΄ναι πονηροί δύστυχε μου δέ το κατάλαβες ακόμα;....εγώ πούμαι παλαιός κ΄εχω ζήσει πολλές ζωές σά τό κολλητό σου τόν Καλλίόστρο θά σέ δώκω καψερέ μου νιά συβουλή....άκουσε τηνε άμα θέλεις ...άμα δέ θέλεις κακό τσή γκλάβας σου....Οσοι δυστυχοι είπανε τήν ΑΛΗΘΕΙΑ όσοι προσπαθήσανε να ξεστραβωσουνε τό σκλάβο φάγανε όλοι τό κεφαλι τους.
   Ειχα παλιά ΄να φίλο έτσι καλλιώρα σά καί σένα ανακαταβότανε σ΄όλα "Μαξιμιλιανέ τόλεγα κάτσε μωρέ βλογημένε ήσυχα δέ βλέπεις ότι τά πράματα ειναι φκιασμένα ; τιποτα αυτός ...τόν είδα ένα πρωι αλλου η περούκα του αλλου ή κεφαλή του ....Μά ακόμα πιό παλιά ειχα ένα αλλο φιλο, νέος καλό παιδι, ήρεμος ,πρόβατο τού Θεού ..ήθελε λέει νά πεί τήν αλήθεια και νά τιμωρήσει ο αμυαλος τό κρίμα .." Μωρέ ναζωραιε τόλεγα θά σε προδώσουνε μαβρε μου ...θά σέ σταβρώσουνε τόλεγα ...κααααλά ..εεεε....τήν κατάληξη τήν ξέρεις !!! αυτα κ΄ό Θεός νά σου δώσει φωτιση .....

   Delete
 24. Ἁναρωτιέμαι ποιὸς εἶναι ὁ μηχανισμὸς μὲ τὸν ὁποῖο οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες κατασκευάζουν καμικάζι. Ὑπάρχει ἡ διήγηση γιὰ τὸν Χασαὰν ἐλ Σαμπάχ, ἀπόπου βγῆκε ἡ λέξη assassin. Παίρνεις ἕναν κακομοίρη, τοῦ τάζεις τὸν Παράδεισο μὲ μιὰ σκηνοθεσία καὶ τὸν στέλνεις νὰ σκοτώσῃ καὶ νὰ σκοτωθῇ γιὰ νὰ τὸν ξαναβρῇ.

  Πιὸ πιθανὸ μοῦ φαίνεται ὅτι παίρνουν ἀνθρώπους μὲ αἴσθημα εύθύνης γιὰ τὴν οἰκογένειά τους, τοῦς ἐγγυῶνται ὅτι θὰ τὴν προστατέψουν μετὰ τὸν θάνατό τους (καὶ δὲν θὰ τὴν προστατέψουν διαφορετικά) καὶ τοῦς στέλνουν νὰ πεθάνουν μὲ στύλ.

  Τέλος ὑπάρχει ἡ περίπτωση νὰ συμμαχοῦν μὲ ὄντως φανατικούς. Καὶ νὰ παρεμβαίνουν στὴν διαμόρφωση τῶν ἐπιμέρους στόχων αυτῶν.

  ReplyDelete
 25. Αγαπητέ Δημήτρη ο καιρός πλησιάζει και τότε πραγματικά τίποτε δεν θα μπορέσει να σταματήσει την πορεία αυτή. Θα αναφέρω τα εξής:
  "Έλληνας" υπουργός που το κόμμα του δεν παίρνει ούτε 2% αποκαλεί τον Ερντογάν στυγνό δικτάτορα.
  Απο την άλλη όμως έχουμε στην Κύπρο κοινή διαδήλωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων με σύνθημα Mία Πατρίδα - Tek Vatan. Όπως λοιπόν την περίοδο πρίν την πτώση της Πόλης είχαμε τους ενωτικούς που προσπάθησαν να μας δώσουν βορά στην Δύση έτσι και τώρα οι νέοι ενωτικοί(το πολιτικό σύστημα του "Ελλαδικού κράτους") προασπαθούν το ίδιο που δεν κατάφεραν οι πρόγονοί τους. Όπως τότε είχαμε ένα Γεννάδιο έτσι και τώρα έχουμε τον Κιτσίκη που εκφράζει με την δύναμη του λόγου τον πραγματικό πόθο του Ελληνικού λαού που δεν είναι άλλος απο την ένωση με την ιστορία του. Αγαπητέ Δημήτρη θα προσπαθήσω να σε βρώ να τα πούμε απο κοντά.
  Κωνσταντίνος

  ReplyDelete
 26. Κι ο Ομέρ Βρυώνης μυστικά στον δρόμο τον ερώτα:
  "Γίνεσαι Τούρκος Διάκο μου, την πίστη σου ν’ αλλάξεις,
  να προσκυνήσεις στο τζαμί, την εκκλησιά ν’ αφήσεις";
  Κι εκείνος τ’ αποκρίθηκε και στρίβει το μουστάκι:
  "Πάτε κι εσείς κι η πίστη σας, μουρτάτες να χαθείτε!
  Εγώ Γραικός γεννήθηκα Γραικός θε ν’ αποθάνω.

  ReplyDelete
 27. Τούτη την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί κι αμαθείς, και πλούσιοι και φτωχοί, και πολιτικοί και στρατιωτικοί, και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Όσοι αγωνιστήκαμεν, αναλόγως ο καθείς, έχομεν να ζήσομεν εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμεν όλοι μαζί να τη φυλάμε κι όλοι μαζί, και να μη λέγει ούτε ο δυνατός “εγώ”, ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς “εγώ”; όταν αγωνιστεί μόνος του και φκιάσει ή χαλάσει, να λέγει “εγώ”. Όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν, τότε να λέμε “εμείς”. Είμαστε στο “εμείς” κι όχι στο “εγώ”.

  ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ “ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ”

  ReplyDelete
 28. και μια ειδηση χθεσινή, ο Τράμπας είδε τον Παύλο μαζί με τον πεθερό του...

  ReplyDelete
 29. Μιά Συνομοσπονδία της σημερινής παρακμάζουσας πνευματικά Ελλάδος και της ανύπαρκτης πνευματικά Τουρκίας,μου θυμίζει γάμο ηλιθίων.Καλούς απογόνους λοιπον.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αγαπητέ φίλε η Ελλάδα δεν παρακμάζει εκείνο που παρακμάζει είναι ο δυτικός πολιτισμός και το πολιτικό σύστημα που τον στηρίζει. Όσο για την Τουρκία πόσα ξέρεις για να τα λές αυτά; Δες μόνο λίγο σύγχρονο Τουρκικό κινηματογράφο και τα ξαναλέμε.

   Delete
  2. Η συνομοσπονδία με την Τουρκία είναι η μόνη λύση για να αναγεννηθεί το σάπιο κράτος των Αθηνών.
   Μονάρχης με θρήσκευμα τον αλεβησμό και παλαιοημερολογήτης ορθόδοξος ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ πατριάρχης με έδρα την Νέα Ρώμη και οι Φράγκοι του Κολωνακίου θα πάνε στον αγύριστο όπως συνέβη μετά την απελευθέρωση της Πόλεως από τον ορθόδοξο χριστιανό Μωάμεθ-Μιχαήλ Β΄ τον ελευθερωτή της Βασιλεύουσας από τον φράγκικο ζυγό του προσκυνημένου Κων/νου-Καισάριου Παλαιολόγου.

   Delete
  3. Φίλε μου Anonymous ,ας υποθέσουμε ότι κάποιος Τούρκος ομοϊδεάτης σου,υποστηρίξει ότι....''Η συνομοσπονδία με την Ελλάδα είναι η μόνη λύση για να αναγεννηθεί το σάπιο κράτος της Αγκυρας ''Ποια θέση θα πάρουμε σ΄αυτό ?Με τιμή,Βεροιεύς .

   Delete
 30. Τους βίασε, άγρια.

  https://www.youtube.com/watch?v=FxfDOOY2H28

  ReplyDelete
 31. Ἡ συλλογικὴ ἱστορία εἶναι ἡ προσωπικὴ ἱστορία. Ἡ ἐσωτερικὴ διαίρεση ἀντανακλᾶται στὴν ἐξωτερική. Ὁ κόσμος εἶναι ἕνα θέατρο καὶ ἐμείς ἔχουμε τὸν πειρασμὸ νὰ γίνυμε οἱ ἠθοποιοί.

  Ἵσως οἱ δολοφόνοι ἀσκοῦνται ἀπὸ θεατρανθρώπους μὲ μιὰ μεταφυσικὴ τῆς παράστασης, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν συμπύκνωση τῆς παράστασης σὲ ἕνα grand geste, μεγάλη χειρονομία, ποὺ μετατρέπει το θέατρο σὲ πραγματικότητα. Μπορῶ νὰ ἐπεκταθῶ στὴν ἔννοια τοῦ grand geste γιὰ ὅποιον ἐνδιαφέρεται, ἀλλὰ θυμίζω πρὸς τὸ παρόν τὴν ἀντίδραση τοῦ μακαρίτη τοῦ Στοκχάουζεν γιὰ τοὺς Δίδυμους Πύργους "Πρόκειται γιὰ τὸ μεγαλύτερο ἔργο τέχνης ὄλων τῶν εποχῶν!"

  ReplyDelete
 32. Ποιὰ εἶναι ἡ διαφορὰ τοῦ δολοφόνου ἀπὸ τὸν Διάκο ; Ὁ δολοφόνος θὰ σκοτωθῇ ΓΙΑ νὰ σκοτωθῇ, γιὰ νὰ τὸν δοῦνε. Ὁ Διάκος δἐν ξερουμε γιατὶ σκοτώθηκε. Γι αὐτὸ σᾶς λέω, και ἐπιμένω σὰν τὸν διάολο, ὁ Ἱησοῦς δεν σταυρώθηκε γιὰ νὰ ἀναστηθῇ.

  Ἁλλιῶς τί νόημα θἄχε ; Ὁ Ἰησοῦς σταυρώθηκε γιὰ νὰ μὴν παίξει τὸ θέατρο ποὺ τοῦ ζητούσανε ὅλοι νὰ παίξει.

  Αὐτὴ ἦταν καὶ ἠ κριτικὴ τοῦ Ξενοφάνη τοῦ Κολοφωνιου στὸν Ὅμηρο. Τούλεγε, μπάρμπα, ἐσύ μᾶς φτιάχνεις ἕναν κόσμο τῶν θεῶν ποὺ εἶναι σὰν τὸν κόσμο τῶν θεατῶν.

  ReplyDelete
 33. YG. Tὸν "ἑλληνισμό", ποὺ τὸν βάζω σὲ εἰσαγωγικὰ διότι δὲν μοῦ ἀρέσει νὰ μεταχειρίζομαι ἐκφράσεις τοῦ Ντρόυζεν, πρέπει νὰ τὸν ψάξουμε σὲ κάτι ποὺ ἔχει καταλάβῃ ἕνας Ἄγγλος νομίζω θεατρολόγος καὶ σκηνοθέτης,ὁ Γουάιτ. Ὑπάρχει μιὰ ἀντιθεατρικὴ παράδοση στὴν Ὀρθόδοξη ἀνατολή" γράφει ὁ Γουάιτ.

  ReplyDelete
 34. YΓ. Νὰ σημειωθῇ ὅτι δὲν λέω πὼς ἡ κα Γκουντοῦνα ἐκπαιδεύει δολοφόνους, ἀλλὰ ὅτι ἔχω ἐγὼ ὑποκειμενικῶς τὴν ἐντυπωση ὅτι τὸ εἶδος θεάτρου ποὺ ὑπηρετεῖ δείχνει νὰ ἐπιδιώκῃ ἕναν μικρὸ ἔστω ἀκρωτησριασμὸ τοῦ ἠθοποιοῦ ἐπί σκηνῆς, ὁ ὁποῖος ἐφόσον μὲ κάποιον τρόπο ὑπάρχει εἰσιτήριο, πληρώνεται. Αὐτὸ τὸ συνέκρινα ἐξ ἀποστάσεως μὲ τὸν δολοφόνο αὐτοκτονίας.

  ReplyDelete
 35. Συγχαρητήρια στους αναρχικούς οι οποίοι καταστρέφουν μία ώρα αρχύτερα το σάπιο κρατίδιο των Αθηνών.

  Αφού πλέον ο λαός της Ελλάδος είναι ένας βλάκας και μισός, αφού συνεχώς θέλει να τρώει φάπες και να διώχνει τα παιδιά του ψηφίζοντας τα καθάρματα του δικομματισμού και του συνταγματικού τόξου, αφού δεν ψηφίζει το μοναδικό αμιγώς Πατριωτικό κόμμα στην Βουλή, την Χρυσή Αυγή, ενώ σε λίγο οι πάντες θα είναι Εθνικιστές, τότε λοιπόν μία λύση μένει:

  "Όταν το κράτος δεν υπηρετεί τα συμφέροντα του Έθνους, λέμε κάτω το κράτος!"

  -Ίων Δραγούμης

  http://www.pronews.gr/portal/20161220/defencenet/esoteriki-asfaleia/65/epiheirisi-anomalias-stin-ellada-kammena-trolei

  ReplyDelete
 36. Έχω σιχαθεί ρε γαμώτο το κάθε ένα ΚΑΘΑΡΜΑ να μην θέλε να φύγει από την καρέκλα του κΥνβουλίου! Και κάθε φορά να μην υπάρχει καμία αλλαγή, όλο τα ίδια καθάρματα είτε Αριστεροί είτε Δεξιοί.

  Μαζί με τους αναρχικούς λοιπόν! Υπό τα μαυροκόκκινα λάβαρα για την πλήρη κατεδάφιση του κρατικού (παρα)μορφώματος αυτού!

  Ή με την Χρυσή Αυγή ή με τους Αναρχικούς. Ο εχθρός του εχθρού μου, είναι φίλος μου.

  ReplyDelete
 37. Ἀναφέρομαι στὸ ντοκυμαντὲρ Χαραγμένες Ζωές-Crossed Lives (2013) youtube:

  Γιῶργος Κρόκος καὶ Δημήτρης Χριστούλας, ναί, συγκλονιστικὸ τὸ ἔργο! Ὡς ἱστορικὸς γνωρίζω ὅτι αὐτὰ ποὺ δείχνει τὸ ντοκυμαντὲρ εἶναι σωστά.Γνωρίζω ὅμως ὅτι ὅλοι οἱ πολιτικοί, ὅταν περάσουν ἀπὸ τὸ ἀστικὸ κοινοβούλιο, διότι ἡ δημοκρατία εἶναι ἡ ἀστικὴ δικτατορία, γίνονται μὲ τὸν καιρό, ὅπως ὁ Τσίπρας ἤ ὁ Ὀμπάμα ἀχυράνθρωποι τῶν τραπεζῶν καὶ ὅταν ἐκπίπτουν τῆς ἐξουσίας, μόνον αὐτοὶ τιμωροῦνται, ἐνῷ οἱ τραπεζίτες συνεχίζουν καὶ ἐπιλέγουν νέουςπολιτικούς. Γι' αὐτό, καὶ παρὰ τὰ πολλὰ σφάλματα, τὰ πολλὰ ἐγκλήματα, τὴν ἐμφανῆ ἀναποτελεσματικότητα τοῦ γηραιοῦ πλέον ΚΚΕ, μόνον αὐτὸ ἐκφράζει τὴν ἀντικειμενικὴ ἀλήθεια καὶ ποτέ, μὰ ποτὲ δὲν πρέπει νὰ τὸν ὑποβαθμίζουμε. Ποτὲ ἀντικομμουνισμός. Σεβασμὸς στοὺ ἀγῶνες του. Εἶναι κόμμα ἡρώων, κόμμα πρωτοχριστιανῶν καὶ...ἄς γέρασε κάπως! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. τι κάπως κυρ Δημήτρη ....εδω μιλάμε για βρυκολάκιασμα του κερατά ...άσε καλύτερα ....

   Delete
  2. Είχα σκοπό να πω κανα αστείο αλλά δεν το αντέχει το ιστολόγιο. Σεβαστό.

   Οφείλουμε να απορρίψουμε κάθε τι μοντέρνο. Μοντερνισμός ίσον καταραμένο άστυ. Ο βιολογικός χώρος του Ανθρώπου είναι η Ύπαιθρος. Αυτό το εκατάλαβε ο Φασισμός αλλά κυρίως ο Εθνικοσοσιαλισμός. Συν ένα πλεονέκτημα εν σχέσει με τον αντιδραστικό Κομμουνισμό. Συγγνώμιν αλλά κάθε τι μοντέρνο ή μοντερνιστικό οφείλει να διαγραφθεί. Να σας δώσω ένα παράδειγμα:

   Στην Ελβετία οι σοσιαλδημοκράτες και οι φιλελέδες, τα Διαφωτιστικά μοντέρνα τέκνα, παίρνουν αντιστοίχως 2η και 3η θέση στα αστικά κέντρα. Εκεί όπου ο παλαιός Άρχων θρησκευόμενος αγρότης γίνεται δούλος μαρξιστών και φιλελευθέρων ξεγράφοντας κάθε τι που τον χαρακτηρίζει ως Ελβετό.

   Αντιθέτως στην επαρχία, οι σοσιαλδημοκράτες και οι φιλελεύθεροι λαμβάνουν 4η και 5η αντίστοιχα θέση. Πρώτη όπως παντού το Εθνικιστικό/Εθνοσυντηρητικό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα(SVP). Γιατί η Ελβετία είναι Φασιστική και ψηφίζει SVP; Διότι έχει ισχυρή αγροτοκτηνοτροφική βάση και μετρία αστικοποίηση.

   Χωριατικός Κοινοτισμός λοιπόν! Ώρα να θέσουμε τέρμα σε κάθε τι αστικό και μοντέρνο!

   Ο Αγρότης και ο Χωρικός είναι ήρωας μπροστά στον ξεφτυλισμένο κουτοπόνηρο ζηλιάρη αστό.

   Delete
  3. Πάντως ο Σταλινικός Σοβιετικός Ρεαλισμός πανομοιότυπος με την Εθνικοσοσοαλιστική Χιτλερική τέχνη, βάζει στον κύριο άξονά του τον αγρότη και έπειτα ον εργάτη, εν αντιθέσει με τα μοντέρνα-μοντερνιστικά Λενινιστικά και Τροτσκυστικά πρότυπα τα οποία αγαπούν το άστυ και περιφρονούν, όπως και ο Μάρξ, την ύπαιθρο.

   Ακόμη και οι φιγούρες σε αμφότερα Ολοκληρωτικά ρεύματα(Χιτλερικό και Σταλινικό) κυριαρχούνται από τν ίδιο φαινότυπο. Τον Νορδο/Βάλτο-Κρομανοειδή.

   Delete
  4. Αυτό όμως γιατί συνέβαινε;

   Διότι ο Στάλιν είχε αμιγώς Φασιστική και όχι Λενινιστική ψυχή.

   Όπως και ο Μάο.

   Πόσο πανίσχυρη είναι η Ιδεολογία αυτή! Σαν τον Κυριλλικό Χριστιανισμό και τον Σιισμό της Χεζμπολλάχ!

   Delete
 38. Μάγγες δέ θελω νά κάμω ούτε τόν καρδινάλιο ούτε τό Δικηγόρο του Δημήτρη, έρχωμαι ΄δω επειδής είμαι λεφτερος νά συζητάω μέ όποιον μου γουστάρει χωρίς νά ρκεται κανείς νά μ΄όρίζει...

  Μιλάτε Ε Π Ω Ν Υ Μ Α ρε σεις ....οχι μέ μουτσουνες !! όποιος κρυβεται είναι μπαγάσας ή σκάρτος τέρμα !!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το παραδέχομαι!

   Είμαι μπαγάσας!

   Delete
  2. ό άθρωπος όταν γεννιέται ξέρει τήν πορεία του κι ό καθένας φίλε γράφει καί τήν Ιστορία του ....Μανισαλής Ψυχογιός Σακελαρίου

   Delete
 39. https://www.youtube.com/watch?v=79IO1o7jOGg

  9:57

  Ο πιο επικίνδυνος ελληνικός μύθος ποιος είναι;

  Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ: Η Ελλάδα.

  Μία γνήσια Ρωμαία ερευνήτρεια που κατανοεί εις βάθος την ιστορία δίνει την απάντησή της στους ειδωλολάτρες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όπως ισχύει και με τον Χίτλερ, οι λέξεις "Έλλην" και "Ελλάδα" έχουν διαφορετικό νόημα και υπόσταση από άτομο σε άτομο και από κοσμοθεωρία σε κοσμοθεωρία.

   Έτσι για τους Ρωμηούς της Ρωμανίας, η λέξις "Έλλην" εσήμαινε τον ειδωλολάτρη,
   για τους Άραβες και τους λαούς γύρω των, υπήρξε συνώνυμο του ελληνοφώνου,
   για τους Βίκινγκς υποδηλωτικό του "Γραικός",
   για τους Λατίνους συνώνυμο του Ρωμαϊκού "Γραικός" και δηλωτικό της αρχαίας Ελλάδος,
   για τον Χίτλερ συνώνυμο του μεγαλυτέρου επιτεύγματος της Νορδικής ράτσας στην Αρχαιότητα. Την δημιουργία του Ευρωπαϊκού(κατ'αυτόν) Πολιτισμού.

   Delete
 40. Ἁπλῆ χριστουγεννιάτικὴ παρατήρηση : Οὐδεὶς ἕλλην πολιτικὸς τοῦ παρόντος κοινοβουλίου, πλὴν τοῦ ὑφυπουργοῦ Ζουράρι, ἐξεφράσθη ὑπὲρ τῆς διατηρήσεως τοῦ μοναδικοῦ παγκοσμίου θησαυροῦ, πολυτιμοτέρου καὶ τοῦ χρυσοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ, τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ φιλελευθερισμοῦ, τῆς θεοπνεύστου ἑλληνικῆς γλώσσης, οὔτε κἄν ἡ ἐθνικιστικὴ Χρυσῆ Αὐγὴ ποὺ συνεχίζει νὰ δημοσιεύῃ μονοτονικὰ καὶ στὴν ἐξευτελισμένη σημερινὴ ἑλληνικὴ λαλιά.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 41. Μεταξὺ σκέψης καὶ γραφῆς μεσολαβεῖ ἕνα διάστημα. Αὐτὸ τὸ διάστημα εἶναι ὁ πολιτισμὸς καὶ ὄχι ἡ ἴδια ἡ γραφή.
  Στὸ θέατρο τὸ διάστημα αυτὸ εἶναι ἐκείνο ποὺ ἐπιτρέπει στὸν ἡθοποιό νὰ βγεῖ ἀπὸ τὴν σκηνὴ χωρίς νὰ διακόψει ἀπότομα ἤ σαδιστικὰ τὴν θεατρική σχέση.
  Ἡ δολοφονία τοῦ Τουρκου πρέσβεως ἔχει σχεδιαστῇ ἀπὸ εἰδικοὺς τοῦ θεάτρου. Ἅν παρατηρήσετε τὸ βίντεο τῆς δολοφονίας θὰ προσέξετε τὴν ἀμφιταλάντευση τοῦ δολοφόνου στὸ πίσω πλάνο. Θὰ διακρίνετε τὴν ἐπιθυμία του νὰ βγῇ πρὸς τὰ δεξιά. Θὰ δεὶτε ὅτι σὲ μιὰ μικρὴ στιγμή ἐμφανίζεται ἕνας ἀόρατος ὄγκος, ἠ ψυχή του βγαίνει πρὸς τὰ δεξιά ἐνῷ ὁ ἴδιος ἔρχεται σὲ πρῶτο πλάνο καὶ γίνεται ὅ,τι γίνεται.

  Ἑνῷ πρὶν ἔπαιζε καλά, δηλαδὴ ἀντί νὰ παίξει μετωπικά, ῥουτινιέρικα, ἀπλωνόταν σὲ ὅλον τὸν χῶρο τῆς σκηνῆς, ξαφνικὰ μιὰ φωνή -ποὺ εἶναι ὁρατὸς σὰν ὄγκος, αὐτὸ ποὺ ἐγὼ ὁνομάζω πνεῦμα, τοῦ γράζει τὴν φυσική του πορεία πρὸς τὴν ἔξοδο δεξιά. Ἕρχεται σὲ πρῶτο πλάνο καὶ κάνει δύο πράγματα. Πρῶτομ παίζει μετωπικά, δεύτερον σκοτώνει καὶ ἐν τέλει σκοτώνεται γιατί ; Διότι τὸ μετωπικό παίξιμο δὲν μπορεῖ νὰ ὁλοκληρωθεῖ χωρίς ἄμεση, βίαιη ἀποδοχή ἤ ἀπόρριψη ἐκ μέρους τοῦ κοινοῦ.

  Ἅρα τὴν δολοφονία τρόπον τινὰ τὴν προκάλεσε ὁ Τοῦρκος πρέσβης, στὸ βαθμὸ ποὺ δὲν ἐπέτρεπε στὸ κοινό του νὰ ἀποδεχτῇ ἤ νὰ ἀπορρίψει τὸ παίξιμό του. Ὅμως ἄπαξ τὸ κοινὸ βρέθηκε ἐπὶ σκηνῆς, βρέθηκε μπροστὰ στὸ ἴδιο δίλημμα μὲ τὸν ἐξοχώτατο ἀδίκως καὶ πρόωρα μακαρίτη. Πῶς νὰ παίξει ; Ποιὰ εἶναι λοιπὸν ἠ φωνή ποὺ ἀπαγόρεψε στὸν ὁπλισμένο ἡθοποιό νὰ ἀκολουθήσει τὴν φωνὴ τοῦ σώματός του καὶ νὰ συνεχίσει τὴν πορεία του πρὸς τὰ δεξιά τῆς σκηνῆς ;

  Ἁπάντηση. Ἡ φωνὴ τῆς συνείδησῆς του, ποὺ τοῦ ἀπαγόρευε νὰ πάει ἐκεὶ ποὺ πήγαινε διότι φοβόταν ὅτι θὰ ἔκανε κακό. Ἦταν λοιπὸν ὁ φὀβος του μὴν ἀμαρτήσε ποὺ τὸν ἔκανε νὰ προτιμήσει νὰ πέσ}η μὲ τὰ μοῦτρα σὲ αὐτὸ ποὺ ἔγινε.

  ReplyDelete
 42. Ὁ ἐντολέας τῆς δολοφονίας εἶναι λοιπὸν αὐτὸς (ἄν ὑπάρχει, ἐν τέλει ἐντολέας) ποὺ εἶχε προβλέψῃ ὅτι ἄπαξ καὶ βρεθῇ ἐπὶ σκηνῆς, ὁ μέλλων δολοφόνος ΔΕΝ θὰ βγῇ ἀπὸ τὰ παρασκήνια διότι κάτι θὰ τὸν ἐμποδισῃ.

  Κόβω τὸ κεφάλι μου τελείως μεταφορικὰά (γιὰ νὰ μὴν παρεξηγούμεθα) ὅτι ὁ δράστης εἶχε ἐγκλωβισμένη θεατρομανία, ὅτι στὴν ὑπόθεση ἐμπλέκεται ἀτζαμἠς σκηνοθέτης ποὺ δὲν γνωρίζει τὸ μὴ μετωπικὸ παίξιμο καὶ τοὺς νόμους του καὶ ὅτι ὁ κυριώτερος στόχος τοῦ δολοφόνου ἦταν νὰ ἐνωθῇ μὲ μιὰ γυναῖκα ποὺ κατά τὴν γνώμη του δὲν θὰ τοῦ ἐδίδετο χωρίς τὴν τελετὴ ποὺ σκηνοθέτησε ὁ ἴδιος ἐπί τόπου διότι ἐὰν πήγαινε ὁ ἴδιος νὰ τῆς κάνει ἔρωτα ὅπως καὶ θὰ πήγαινε ἐἀν ἀφηνόταν νὰ βγῇ ἀπὸ τὰ δεξιὰ θὰ συναντοῦσε σίγουρη ἄρνηση, ἡ γυναῖκα ἔχοντάς του δείξει ὅτι μόνο σὰν θεατράνθρωπο μπορεῖ νὰ τὸν δεχτῇ. Γιὰ νὰ ἕχῃ δὲ αὐτὴν τὴν ἐντυπωση, σημαίνει κατὰ πᾶσα πιθανότητα ὅτι ἔτσι εἶναι. Ἡ ἠλιθιότητα καὶ τῶν δύο ἔγκειται στὸ ὅτι 1) δὲν μποροῦν νὰ φανταστοῦν ἄλλο παίξιμο ἀπὸ τὸ μετωπικό 2) ὅτι νομίζουν ἠλιθιωδῶς ὅτι ὁ ἠθοποιος ὄταν παίζει βλέπει τὸν ἑαὐτὸ του ἀπέξω. Βέβαια εἴμεθα ὅλοι ἠλίθιοι καὶ κανείς δὲν πρέπει νὰ τιμωρεῖται, εἶτε χρονιάρα εἶναι ἡ μέρα εἴτε ὄχι.

  ReplyDelete
 43. Υγ. Ἡ ἰδανικὴ γυναῖκα γιὰ μιὰ τέτοια σκηνοθετικὴ πατάτα εἶναι εκείνη ποὺ τὸ ἀντρικό της πρότυπο εἶναι ἄνδρας ποὺ ἔπεσε μαχόμενος σὲ στρατό τοῦ ὁποίου ἦταν ἰδεολογικῶς μὴ προσκείμενος. Ἕτσι ἐξηγεῖται ἡ ἀνωμαλία τοῦ νὰ πεθαίνῃς γιὰ μιὰν ὑπόθεση ποὺ δὲν εἶναι ἡ δική σου.

  ReplyDelete
 44. YG2γιορτινό. Στὸνκόσμο αὐτὸ δὲν ἤρθαμε νὰ ἐργαστοῦμε ἀλλὰ γιὰ νὰ καταλάβουμε. Ἡ ἐργασία ἡ σωστὴ εἶναι μέρος τῆς κατανόησης. Ἡ δολοφονία καὶ ἡ τεχνικὴ ποὺ περιγράφω, ἄν καὶ διαφέρουν ὡς πρὸς τὸ ἀποτέλεσμα, ὠστόσο μοιράζονται κάτι κοινό. Τὸ κόλπο αὐτὸ ἐγὼ τὸ ἔχω ὀνομάσῃ πατάτα, ἐλλείψει καλύτερου ὅρου, καὶ ὑπάρχει καὶ στὸ βίαιο μετωπικὸ παίξιμο, καὶ στὴν καθημερινὴ ζωή, καὶ στὸ θέατρο ἐκεῖνο (ποὺ δὲν λέω ὅτι εἶναι τὸ σύνολο τῆς περφόρμανς ἀλλὰ ἕνα μέρος της) ὅπου τὸ κοινὸ παίρνει τὴ θέση τῶν προνομιούχων ηθοποιῶν ἀπὶ σκηνῆς καὶ τὸ παραγματικὸ κοινό, αὐτὸ τῆς πλατείας, εἶναι ὁ "λαός" - ἡ παράσταση νοούμενη σὰν ἐπίθεση τῆς αυτοκλήτου ἀνωτέρας τἀξεως πρὸς τὴν κατώτερη, τὸν ὄχλο τῆς πλατείας.

  Τὸ κόλπο αὐτὸ εἶναι ἡ δημιουργία δουλείας διὰ τοῦ ἐγκλήματος. Κλέβεις κάτι ἀπὸ κάποιον καὶ αὐτὸς γίνεται δοῦλος σου κυνηγῶντας σε αἱωνίως γιὰ νὰ τοῦ τὸ δώσεις πίσω. Αὐτὸ εἶναι τὸ κόλπο πατάτα καὶ αὐτὸ προσπάθησε νὰ λύσῃ ὁ πατέρας τοῦ θεάτρου, ὁ Αἰσχῦλος, μὲ τὴν Ὀρέστεια, τὸ πρῶτο θεατρικὸ ἔργο ποὺ προϋποθέτει, λένε οἱ φιλόλογοι,σκηνή.

  ReplyDelete
 45. Τελικὸ γιορτινό σχόλιο. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνάλυσή μου, τὸ σημεῖο ἐκεῖνο ποὺ ὁ ἠθοποιός μετατρέπεται ἀπὸ σκηνῆς σὲ δολοφόνο εἶναι ἐκεὶ ποὺ βρέθηκε πρὸ ἀγνώστου, καὶ ἀποφάσισε νὰ ἀκολουθήσει μιὰ ἑρμηνεία τῶν πραγμάτων ποὺ τὸν ὁδήγησε στὸν παροξυσμό. Αὐτὸ τὸ σημεῖο, ὅπου κάποιος ἀποφασίζει νὰ ἐνσαρκώσει μιὰν ἑρμηνεία, εἶναι τὸ κόλπο πατάτα. Ἡ πατάτα λοιπὸν εἶναι ἡ ἑρμηνεία. Προσοχὴ στὶς πατάτες! Μὴν ἑρμηνεύετε, παρατηρῆστε ! Καλὲς γιορτὲς σὲ ὅλους, Ἱησοῦς γεννᾶται σήμερον καὶ ὅλα τὰ κακὰ σκορπᾷ. Ἁρκεῖ νὰ τὸν ἀφήσουμε νὰ κάνει τὴ δουλειά του, τὸν Θεάνθρωπο !

  ReplyDelete