Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Dec 25, 2016

334 – Τὸ ἀγκάλιασμα Τράμπ-Πούτιν σηματοδοτεῖ τὸν νέο Ἄξονα κατὰ τῆς Κίνας

Στόχος: Ἡ περικύκλωση τῆς Κίνας


334 – Τὸ ἀγκάλιασμα Τράμπ-Πούτιν σηματοδοτεῖ τὸν νέο Ἄξονα κατὰ τῆς Κίνας

Στὶς 25 Σεπτεμβρίου 1936 συνήφθη διμερὴς μυστικὴ συμφωνία μεταξὺ Γερμανίας καὶ Ἰταλίας ποὺ ὠνομάσθη ὁ Ἄξων τῶν ἐπαναστατικῶν δυνάμεων κατὰ τῶν ἀστικῶν κοινοβουλευτικῶν δυνάμεων τοῦ φιλελευθερισμοῦ ἐν ὄψει τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου ποὺ ἤδη ἐσχεδιάζετο ἀπὸ τὸ 1933. Τὸ 1939 καὶ τὸ 1940 δύο ἐπιπρόσθετες ἐπαναστατικὲς δυνάμεις, μὲ πρόσθετα σύμφωνα, συνεδέθησαν στὸν Ἄξονα, ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση καὶ ἡ ἀντιδυτικὴ Ἰαπωνία.

Ὁ στόχος ἦταν πεντακάθαρος. Διὰ τοῦ πολέμου νὰ κατακρημνισθῇ ἡ δικτατορία τῶν πολυεθνικῶν τραπεζῶν. Ἐὰν ἡ Γερμανία, τὸ 1941, δὲν εἶχε κάνει τὸ τεράστιο λάθος νὰ σπάσῃ τὴν συμφωνία ὡς πρὸς τὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση καὶ νὰ τῆς ἐπιτεθῇ, οἱ δυνάμεις τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ θὰ εἶχαν κερδίσει τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ἡ σοσιαλδημοκρατία τῶν τραπεζῶν τῶν Ῥοῦσβελτ-Τσῶρτσιλ θὰ εἶχε ἡττηθῆ καὶ τὰ φασιστικὰ καθεστῶτα στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Τουρκία θὰ εἶχαν συνομοσποδιοποιηθῆ. Τὸ ἀντιδυτικὸ μένος ἀπὸ τὴν Γερμανία μέχρι τὴν Ἰαπωνία διὰ μέσου τῆς ΕΣΣΔ θὰ εἶχε ἐξέλθη νικητὴς καὶ ὁ δυτικὸς πολιτισμὸς ὡς παρεξήγηση τοῦ ἑλληνισμοῦ, θὰ εἶχε λάβει τέλος ὑπὲρ τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς.

Ἐφ’ὅσον ἡ παγκόσμια Ἰστορία εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μὲ τὴν ἰσχὺ τοῦ χρήματος τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος, ἔγκλημα καὶ ἰμπεριαλισμὸς εἶναι ἀναπόφευκτες συνέπειες καὶ ὅλες οἱ δυτικὲς αὐτοκρατορίες ἦσαν ἐπεκτατικές, σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς δύο μοναδικὲς οἰκουμενικὲς αὐτοκρατορίες τοῦ παρελθόνοτς., τὴν κινεζικὴ καὶ αὐτὴν τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς. Ἐδῶ δὲν ἀξιολογῶ, ἀναλύω. Στὴν οἰκουμενικὴ αὐτοκρατορία, ἡ ἰδέα ποὺ προϋπάρχει στὴν Ἐνδιάμεση Περιοχή, εἶναι ὁ συμπαντικὸς ἑλληνισμὸς ποὺ εἶναι συνάμα σύμπαν καὶ κέντρο συνεπῶς μὴ ἐπεκτατικός.

Ἡ μυστικὴ συμφωνία Τρὰμπ-Πούτιν τοῦ 2016 στοχεύει τὴν συγκρότηση Ἄξονος κατὰ τῆς Κίνας ποὺ ὄχι μόνον βάζει σὲ κίνδυνο τὴν οἰκονομικὴ παγκοσμία ἰσχὺ τῶν ΗΠΑ (make America great again) ἀλλὰ καὶ προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλῃ παγκοσμίως τὸν κινεζικὸ πολιτισμό. Ἐνδεχομένη πολεμικὴ νίκη τοῦ Ἄξονος θὰ καταστρέψῃ τὸν σινισμὸ ὑπὲρ τοῦ ἑλληνισμοῦ, μὲ τὴν συμπαράσταση τοῦ Ἰρὰν, εἰς βάρος τοῦ ἀραβικοῦ ἰσλαμισμοῦ ποὺ ἀναποφεύκτως θὰ συμμαχήσῃ μὲ τὴν Κίνα.

Τὸ κοινὸ ἀδυνατεῖ νὰ παρακολουθήσῃ τὴν πορεία τῆς παγκοσμίας πολιτικῆς ἐπειδὴ ἄγεται καὶ φέρεται, θέλοντας καὶ μή, ἀπὸ τὰ ΜΜΕ, τὰ ὁποῖα τὸ ἀποπροσανατολίζουν ὑπὲρ τῶν συμφερόντων τῶν τραπεζῶν ποὺ πολιτικὰ ἐκπροσωποῦνται ἀπὸ τὴν σοσιαλδημοκρατία, ἀριστερὴ πτέρυγα τοῦ καπιταλιστικοῦ φιλελευθερισμοῦ. Ἔτσι ἑρμηνεύουν τὴν δήλωση τοῦ Πούτιν γιὰ ἐνίσχυση τοῦ πυρηνικοῦ ὁπλοστασίου τῆς Ῥωσίας καὶ τὴν ἀμέσως ἀκολουθουμένη δήλωση τοῦ Τρὰμπ γιὰ παράλληλη ἐνίσχυση τοῦ ἀμερικανικοῦ πυρηνικοῦ ὁπλοστασίου, ὡς ἐπανάληψη τοῦ ῥωσοαμερικανικοῦ ψυχροῦ πολέμου τῆς σοβιετικῆς περιόδου.

Ἀπόδειξη τῆς διαστρεβλωμένης εἰκόνας ποὺ παρουσιάζουν ἐσκεμμένως τὰ δυτικὰ ΜΜΕ εἶναι ἡ ἐκτεταμένη κάλυψη τῶν ἀπιθάνων δηλώσεων τοῦ σοσιαλδημοκράτη Ὀμπάμα, παρέα μὲ τὸ ζεῦχος Κλίντον, ὅτι ἡ Ῥωσία εἶναι μία μικρὴ ἀνίσχυρη χώρα, ἐνῷ συνάμα εἶναι δῆθεν ἡ κυρία ἀπειλὴ γιὰ τὴν Ἀμερική, καὶ ὄχι ἡ Κίνα.

Στὴν πραγματικότητα μία ἐπίσημη ἀποτίμηση τῆς πυρηνικῆς ἰσχύος τῶν ὑπερδυνάμεων, στὸ τέλος τοῦ 2016, δείχνει ὅτι ἀπὸ τὶς 15.500 πυρηνικὲς κεφαλὲς ποὺ εἶναι παροῦσες στὶς χῶρες τοῦ πλανήτου, 7.100 ἀνήκουν στὶς ΗΠΑ καὶ 7.300 στὴν Ῥωσία, ἤτοι 14.400 γιὰ ΗΠΑ- Ῥωσία. Ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες 1.100 πυρηνικὲς κεφαλὲς μόνον 260 κατέχει ἡ Κίνα! (καὶ 300 ἡ Γαλλία, 215 ἡ Ἀγγλία, 140 τὸ Πακιστάν, 110 ἡ Ἰνδία, 80 τὸ Ἰσραὴλ καὶ 8 ἡ Βόρειος Κορέα καὶ ... 0 ἡ Ψοφοελλάς!)

Ἡ μυστικὴ συμφωνία ποὺ ὑπεγράφη μεταξὺ Τρὰμπ καὶ Ῥωσίας, ἀκόμη καὶ πρὸ τῶν ἀμερικανικῶν ἐκλογῶν τοῦ Νοεμβρίου 2016, γιὰ τὴν συγκρότηση ἀμερινανορωσικοῦ Ἄξονος ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ σαλέψῃ τὸ μυαλὸ τῶν Ὀμπάμα-Χίλλαρυ ποὺ ἐξεδήλωσαν τὸν πανικό τους μὲ ὕβρεις, προβλέπει τὴν συντονισμένη αὔξηση τοῦ πυρηνικοῦ ὁπλοστασίου τῶν δύο ὑπερδυνάμεων ἐν ὄψει μελλοντικοῦ πολέμου κατὰ τὴς Κίνας. Στὴν προσπάθεια αὐτὴ θὰ συμμετέχῃ καὶ τὸ Ἰράν ἀλλὰ καὶ τὸ Ἰσραὴλ ποὺ θὰ ὑποχρεωθῇ νὰ εὐθυγραμμισθῇ μὲ τὸ δίδυμο ΗΠΑ-Ρωσίας.

Συμβουλεύω στοὺς Ἑλλαδῖτες νὰ παύσουν νὰ ἐπαναλαμβάνουν τὶς ἀπὸ δεκαετίες ἠλίθιες προβλέψεις τους περὶ ἐπικειμένου ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου, προβλέψεις ποὺ ἐπανέρχονται μονότονα κάθε καλοκαῖρι γιὰ προθέρμανση τῶν μυῶν τῆς ἀνυπάρκτου ἑλληνικῆς ἀμυντικῆς στρατιωτικῆς μηχανῆς καὶ ἀντ’ αὐτοῦ νὰ συνεννοηθοῦν μὲ τοὺς Τούρκους τῆς ἀπέναντι ὄχθης στὰ πλαίσα τοῦ ἀμερικανορωσικοῦ Ἄξονος.

Δημήτρης Κιτσίκης                                                         25 Δεκεμβρίου 2016113 comments:

 1. Είχες αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο σου ότι η , φυσιολογικά, θα αποπειραθεί να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στο Αιγαίο Πέλαγος. Αν αυτό συμβεί ειναι πολύ πιθανόν να οδηγηθούν οι δύο χώρες σε καθολική σύγκρουση. Πιστεύεις ότι το προηγούμενο σενάριο παίζει ακόμη; Στο παρόν άρθρο υποστηρίζεις το αντίθετο ή μήπως εννοείς ότι Ρωσία και Αμερική στο νεο πλαίσιο που δημιουργείται δεν θα επιτρέψουν κάτι τέτοιο; Χρησιμοποιώ τον ενικό διότι όπως πολύ σωστά άκουσα απο εσένα "ακόμη και στον Θεό απευθυνόμαστε στο 1ο ενικό", συμπάθαμε λοιπόν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ποτὲ δὲν ἐπίστευσα οὔτε εἶπα ὅτι Ἑλλὰς καὶ Τουρκία θὰ ὁδηγηθοῦν σὲ καθολικὴ σύγρκρουση στὸ Αἰγαῖο (οὔτε φυσικὰ ἡ Ῥωσία μὲ τὶς ΗΠΑ).Αὐτὰ εἶναι ἀποκυήματα φαντασίας Ἑλλήνων ποὺ ὀνειρεύονται ὁλικὲς ἐκστρατεῖες κατὰ "Μογγόλων".Τὸ κενὸ στὸ Αἰγαῖο θὰ καλυφθῇ μόνον μὲ ἑλληνοτουρκικὴ ἕνωση τῶν συγκοινωνούντων ἀγγείων. Πρὸς τὸ παρὸν τὸ ἑλληνικὸ ἀγγεῖο εἶναι κενό. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 2. Συμφωνώ απολύτως κ.καθηγητά. Οι ''δημοκρατικοί ''επιπλέον κατηγόρησαν τους
  Ρώσους ότι αλλοίωσαν [χάκερς]το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών,γελοιοποιώντας την ίδια τους τη χώρα! Τι κατάντια !! Με τιμή Βεροιεύς.

  ReplyDelete
 3. Oἱ Ἕλληνες θέλουν νὰ γίνουν Ἕλληνες.

  ReplyDelete
 4. ...καὶ οἱ Κινέζοι ἐπισης ἀλλὰ ὑπερβολικά ἀργὰ καὶ σὲ βάθος πολλῶν χιλιετηρίδων. Εἶναι σὰν μιὰ γυναῖκα ποὺ ἀνοίγει τὰ σκέλια της ἕνα χιλιοστὸ τοῦ χιλιοστοῦ τοῦ δακτύλου κάθε νέα Χρονιὰ τοῦ Δράκοντα.

  Πρέπει νὰ τελειωνουμε μὲ τὴν Κίνα.

  ReplyDelete
 5. YΓ. Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἐπιβεβαιώνεται, ὅπως φαίνεται, ἡ ἐπιστημονικὴ προφητεία
  http://tvxs.gr/news/kosmos/pos-amerikaniko-oneiro-egine-kanadiko-meta-ton-tramp

  ReplyDelete
 6. Πέθανε ένας παγκόσμιος Έλλην, ένας πρεσβευτής του Ελληνισμού σε όλο το πλανήτη, ο Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου.
  Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὄντως, ὁ George Michael ἀπεβίωσε χθές, τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων. Ἦταν ἕνας μεγάλος τραγουδιστής. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Απεβίωσε όπως έζησε.

   Τραγουδιστές και λοιποί πανάχρηστοι χρησιμοποιούνται μαζικώς από τους αστούς και το παγκόσμιο Φιλελεύθερο σύστημα ως ψεύτικα πρότυπα. Πιο πολλή σημασία έχει ο θάνατος ενός Σύριου στρατιώτου στους προμαχόνες του Χαλεπίου ή ενός Σιίτου αγωνιστού παρά ο θάνατος ενος τιποτένιου ανθρώπου που σπατάλησε την ζωή του στα ναρκώτικά με το που πήρε χρήμα, επειδή ακριβώς υπήρξε πλήρως ανίκανος για το οιοδήποτε.

   Εάν αύριο πεθάνει μία τσούλα σαν την Πετρούλα τί κάνουμε ρε Έλλην παγκόσμιε; Θα κάνουμε μνεία; Ή θα φτύσουμε το κουφάρι της ως παράδειγμα προς αποφυγήν για τις νεαρές κοπέλες;

   Εγώ προσωπικά σε τέτοια "πρότυπα" θα σκόρπιζα την στάχτη τους στα 5 σημεία του ορίζοντος, όπως ακριβώς θα έκανα και στους προδότες.

   Delete
  3. Πρεσβευτής του Ελληνισμού από πού και έως πού;

   Σοβαρολογείτε μωρέ;;; Ο κάθε χασισόβιος τιποτένιος πρεσβευτής του Πλάτωνος;;; Ντροπή σας ρε!

   Delete
  4. Πρεσβευτής του γραικυλισμού θα έλεγα,λαμπρή απόδειξη κι'αυτός,οπως και τόσοι άλλοι κατασκευασμένοι ''αστέρες'',του μαύρου μεσαίωνα που ζούμε !Η Ηλιθιότης πλέον είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό των λαών.Αρτον ,θεάματα και έξυπνο τηλέφωνο απαιτεί ο όχλος.Πολιτικές θεωρίες,θρησκείες ,φιλοσοφία,τέχνη,επιστήμη δεν μας ενδιαφέρουν.Ψωμί-βλακεία -ασυδοσία!!Αυτό είναι αίτημα!Κάτω το πνεύμα ζήτω το σώμα!Λαίδη γκάγκα-Μαντόνα-Μαραντόνα.!!!

   Delete
  5. Πες τα Ευζήν!

   Delete
  6. http://www.ethnos.gr/diethni/arthro/sok_sto_iran_astegoi_zoun_mesa_se_adeious_tafous_gia_na_zestathoun_sygklonistes_fotografies-64798284/

   Delete
 7. Υπηρχε περιπτωση,ο Σταλιν να επιτεθει πρωτος;Μηπως ο Χιτλερ,με την επιθεση του,ηθελε να προλαβει ενα τετοιο ενδεχομενο;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὄχι, σὲ καμμία περίπτωση.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Generalplan Ost.

   Αυτό έφαγε το Φαιοκόκκινο μέτωπο και κέρδισαν οι απάτριδες τοκογλύφοι φιλελέδες. Δυστυχώς ο Χιτλερικός-Χιμλερικός Εθνικοσοσιαλισμός, εν αντιθέσει με τον Στρασσερικό, ήθελε να αναβιώσει το Τευτονικό Γερμανικό πρότυπο της Ανατολικής Ευρώπης, όπου πυρήνες-κάστρα Νορδικών και Νορδοκρομανοειδών Τευτόνων Καθολικών ιπποτών σε μεγάλο κτήματα ήλεγχαν τους λοιπούς Βαλτικούς Ανατολικοευρωπαίους και Σλαύους.

   Τα Ες-Ες είχαν σκοπό μετά την εκστρατεία προς Ανατολάς για αναζήτηση "Ζωτικού Χώρου"(Lebensraum) για την Νορδική ράτσα(και όχι γενικά για τον κάθε Γερμανό), να αποτελέσουν την εκεί φυλετική Αριστοκρατία με μεγάλες επαύλεις-κτήματα και πολλές γυναίκες με σκοπό την βιολογική αύξησή τους χάριν της Νορδικής φυλής.

   Συνεπώς, ξέρουμε τί φταίει. Ο αντισλαυισμός και το μίσος κατά των λαών της Ανατολικής Ευρώπης, κάτι που ναι μεν ενστερνίσθηκε από τον Χιτλερικό Εθνικοσοσιαλισμό αλλά που δεν δημιουργήθηκε από αυτόν, έφαγε το επαναστατικό Φασιστικό Κίνημα και οδήγησε στην στρατιωτική του ήττα(αλλά όχι στην Ιδεολογική) το 1945.

   Delete
 8. YΓ2. Ἅρα μήπως συμμαχοῦσε ἡ Ἑλλάδα μὲ τὸν Καναδᾶ προτοῦ μπουκάρουνε οἱ τράπεζες, καὶ ἰδοὺ μιὰ εὐκαιρία γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ παλαιοῦ ἡμερολογίου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τί ἔπαθες Κωσταντῆ; Τρολάρεις ἤ μήπως σὲ χακάρανε καὶ ἄλλος ὁμιλεῖ στὴν θέση σου; Ἀνησυχῶ γιὰ τὸ μυαλό σου.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Χαζοχαίρομαι λίγο, λόγῳ καλῆς διάθεσης. Ὅμως θυμήθηκα ὅτι εἴχατε προβλέψει τὴν ἐξέλιξη τοῦ Καναδᾶ σὲ ὑπερδύναμη. Τὸ σημειώνω λοιπόν ὅτι φαίνεται νὰ ἐπιβεβαιώνεστε.

   2. Τὸ θέμα τοῦ ἡμερολογίου σχετίζεται μὲ τὸ θέμα τοῦ ἐσωτερικοῦ συντονισμοῦ.
   Ἁπὸ τὴν ἄποψη αυτὴ νομίζω πὼς δὲν εἴμαστε μὲ τοὺς Κινέζους, διότι ὁ καλύτερος συντονισμός εἶναι οὔτε συλλογικός οὔτε ὑποκειμενικὸς ἀλλὰ πιστὸς στὶς μορφές ποὺ παίρνει ἡ σκέψη. Ἕτσι τρόπον τινὰ εἴμαστε ἀντίπαλοι τῶν Κινέζων ἡμερολογιακῶς, ὄχι πολεμικῶς. Δὲν θέλουμε νὰ συντονιζόμεθα μὲ τὴν καμπάνα τῆς παγόδας, ἀλλὰ μὲ αὐτὴν τοῦ μυαλοῦ μας.

   Delete
  3. Έχεις δικαιο εάν σε κατάλαβα καλά Κωσταντή.

   Delete
 9. Κωσταντῆ, ἡ τελευταία σου ἀπάντηση μοῦ φαίνεται ἀσυνάρτητη καὶ ἐντείνουν τὶς ἀνησυχίες μου ὡς πρὸς τὴν ὑγεία σου.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έχω ήδη πει ότι όποιος ζει στην Φιλελεύθερη Δύση είναι θέμα χρόνου να τρελαθεί. Κυριολεκτικά το λέω.

   Delete
 10. Κ.Καθηγητά.
  Ποιά η άποψή σας για τον Κορνήλιο Καστοριάδη;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὁ Καστοριάδης, ὑπῆρξε μέρος τῆς ὁμάδος ποὺ μετὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τὸ 1946-1947, ἐστάλη ἀπὸ τὸν Ὀκτάβιο Μερλιὲ, διευθυντὴ τοῦ Γαλλικοῦ Ἰνστιτούτου τῶν Ἀθηνῶν στὸ Παρίσι, ἔγιναν Γάλλοι καὶ ἐτίμησαν τὴν πατρίδα μας, μακριὰ ἀπὸ τὸν φανατισμὸ τοῦ ἐμφυλίου πολέμου. Αὐτοὶ ἦσαν, ἐκτὸς τοῦ Καστοριάδη, ὁ Νῖκος Σβωρόνος, ὁ Κώστας Ἀξελός, ὁ Γεώργιος Κανδύλης, ὁ Γιάνης Ξενάκης. Ἐγὼ ἤμουν ὁ Βενιαμὴν τῆς παρέας. Ἀργότερα ἐκάλεσα τὸν Καστοριάδη στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀττάβας.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. *διόρθωση: Νῖκος Σβορῶνος. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  3. Νίκος Σβορώνος, ο μοναδικός που ετίμησε με στεφάνι τον...δήθεν νεκρό εαυτό του!

   Delete
 11. ΚΑΛΆ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!
  ερώτηση προς Αξιότιμο κκ Κιτσίκη
  \Ο Τράμπ τελικά θα επιταχύνει τη σύγκρουση Κίνας-ΗΠΑ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναί, βιάζεται. Φοβᾶται πὼς κάθε χρόνο ποὺ περνᾷ ἡ Κίνα θὰ γίνεται ὅλο καὶ πιὸ δυνατή. Ἄντὶ γιὰ τὴν προβλεπομένη ἡμερομηνία τοῦ Ἀρμαγεδδῶνος, τὸ 2030, θὰ προσπαθήσῃ νὰ ἐπιτεθῇ πρὸ τῆς ἀποχωρήσεώς του ἀπὸ τὸν Λευκὸ Οἶκο. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Σοβαρολογείτε Καθηγητά; Δηλαδή να βάλω μπρος την Ελβετική ύπηκοότητα μπας και γλιτώσω τον Αρμαγγεδώνα σε..4 ετη;;!!

   Αλήθεια το λέτε τώρα; Δηλαδή αντί για 2030, θα γίνει το...2021;; Ή μήπως κατά την δεύτερή του θητεία το 2026;

   Τί θα ζήσω ο άνθρωπος!

   Delete
  3. Καθηγητά πέραν των μοιρολατριών, ο κόσμος μετά τον Αρμαγγεδδώνα πώς θα είναι; Πώς πιστεύετε ότι θα είναι;

   Delete
 12. Ο Κωσταντής κατ'εμέ δεν είναι τοσο σαλεμένος όσο δυσκολονόητος.

  Οι Κινέζοι θέλουν να γίνουν Έλληνες λέγει η Πυθία δηλαδή εκπρόσωποι του παγκοσμίου πολιτισμού και πολιτισμικώς κυρίαρχοι επί του Πλανήτου. Κάθε χρόνο συνεπώς ολο και αυξάνουν σε υλική και πνευματική ισχύ σύμφωνα με τον Κωσταντή αλλά με τρόπο...πεζοδρομιακό, δηλαδή ιμπεριαλιστικό. Θέλουν να μας κλέψουν την θέση τροπον τινά εξ'ου και το πρώτο του σχόλιο ότι η Κίνα πρέπει να καταστραφεί(delenda est).

  Οι Έλληνες θέλουν να γίνουν Έλληνες. Ναι αλλά δεν είναι Έλληνες αλλά γραικύλοι. Επίσης οι Έλληνες δηλαδή οι πολίτες του ψοφοκρατιδίου εξ'ου και η ονομασία των ως Έλληνες θέλουν να γίνουν πράγματι αρχαιοι Έλληνες σε κύρος. Ισχύει.

  Συμμαχία με Καναδά κατά τραπεζων. Εάν εννοεί έναν Τραμπικό Καναδά με πρόφαση το επάνω λινκ, τότε ναι. Διότι απομάκρυνση από τις τράπεζες συνεπάγεται επιστροφή στην Παράδοση και συνεπώς και στο πολυτονικό!

  Πιστός στις μορφές που παίρνει η σκέψη. Ναι αλλά ποία σκέψη; Του Αξίου ή του γραικύλου; Πώς συννενοούνται οι δύο των; Μορφές που παίρνει η σκέψη και πώς εκφράζεται σημερον η σκέψη; Μέσω της Ιδεολογίας! Και το ημερολογίο είναι ζήτημα Ιδεολογικό-πολιτικό πρωτίστως οπως λέγει και ο Καθηγητής! Άρα σωστά λόγω της πολιτισμικής συγκρούσεως η σύγκρουση με τους Κινέζους είναι "ημερολογιακή" δηλαδή Ιδεολογική-Φιλοσοφική και οχι ιμπεριαλιστική!

  Έχεις μυαλό σκέτο χαρμάνι Κωσταντή. Αλλά χαρμάνι με ουσία.

  ReplyDelete
 13. Βασικὰ εἴμαστε μὲ τοὺς Κινέζους ἄν Κίνα σημαίνει εὐταξία, ὀμορφιά. Ἀλλὰ ἐπειδὴ ἔχουμε τὸ ὀξύτερο δυνατὸν αἰσθητικὸ καὶ διανοητικὸ ἔνστικτο (ὁ Νῖτσε τὸ λέει "τοῦ πολεμιστῆ τοῦ Μαραθῶνα", ὁ Βιλαμόβιτς λέει "μόνο τὸ ἐξαιρετικὸ ἐπιβιώνει") πάντοτε μᾶς ἐκβιάζουν οἱ ἐχθροὶ τῶν Κινεζων (καὶ τοῦ Κομμουνισμοῦ) οἱ ὁποῖοι εἶναι οἰ βάρβαροι, καὶ οἱ βάρβαροι τῆς κουλτούρας εἶναι ἡ ἀστικοσοσιαλδημοκρατικὴ λέρα.

  Πῶς μᾶς ἐκβιἀζουν, τώρα, διότι τὸ έξαιρετικὸ μυαλὸ θέλει νὰ λαμβάνει ὑπόψιν ὅλες τὶς λεπτομέρειες καὶ ὅλες τὶς ἐξαιρέσεις. Ὅταν λοιπὸν μιὰ συλλογικὴ ἠθικὴ γίνεται στόχος ἐπίθεσης ἀπὸ τοὺς βαρβάρους, ἡ καρδιά μας εῑναι μὲ τὴν Κίνα, καὶ τὸ μυαλό μας μὲ τοὺς βαράρους διότι δὲν μᾶς ἐπιτρέπει τὸ μυαλό μας νὰ ἐξορίσουμε τὴν βαρβαρότητα ἀπὸ τὴν πολιτεία μας. Θέλουμε τὴν πολιτεία μας τέλεια καὶ γι'αὐτὸ πρέπει νὰ τὰ περιλαμβάνῃ ὄλα.

  Ἅρα δυστυχῶς μόλις πιάνουμε στὰ χέρια μας πυρηνική κεφαλή αὐτὴ γίνεται χαλβάς, διότι τὸ τίμημα τῆς τελειότητας εἶναι η φιλοσοφία. Εἶναι σκληρή ἡ μοίρα τοῦ φιλοσόφου, ἐκ πρώτης ὄψεως τοὐλάχιστον.

  ReplyDelete
 14. YΓ. Τὸ ὅτι δὲν εἴμαστε ἕνας ἀκόμη βαρβαρικὸς λαὸς ποὺ νὰ θέλει νὰ διαλύσῃ ἤ νὰ ἐκμεταλλευτῇ τὴν Κίνα ἀποδεικνύεται νομίζω ἀπὸ τὰ εξῆς. Πρῶτον, ὅτι μισοῦμε τοὺς Δυτικοὺς καὶ σεβόμαστε τοὺς Κινέζους. Δεύτερον, ὅτι ἀγαπᾶμε τοὺς Τούρκους καὶ τοὺς Ἅραβες (καὶ ὄχι τοὺς ἀντιρατσιστές). Παρόμοια ὅτι συμπαθοῦμε τοὺς πούστηδες (ζητῶ συγγνώμη ἀπὸ τὸ μπλὸγκ γιὰ τὴν ἔκφραση) καὶ τοὺς τραβεστὶ καὶ μισοῦμε τοὺς γκέη. Διότι θέλουμε ὁ ἄντρας νὰ στέκεται στὰ πόδια του μόνος του χωρίς βοήθεια ἀπὸ κανένα. Καὶ γι αὐτὸ μισοῦμε τὸν ἀστικὸ πολιτισμό, ἐπειδὴ πρόκειται γιὰ στρατιὰ ἀλληλοῦποστήριξης, νεποτισμοῦ καὶ κολαλείας, καὶ προτιμοῦμε τὸ σκληρὸ συλλογικὸ σύστημα τῶν Κινέζων ἀπὸ τὴν ἄποψη ὅτι ἀνδρώνει τὸ ὑποκείμενο. Δὲν μποροῦμε ὅμως νὰ τὸ υἱοθετήσουμε λόγῳ τοῦ ἀτομισμοῦ μας. Ἁτομο σημαίνει μη-τετμημένο.

  ReplyDelete
 15. Ὁ Γεώργιος Γεωργαλᾶς ἀπεβίωσε σήμερα, ἡ κηδεία
  γίνεται τὴν Τετάρτη 15.00, Ἁγίου Σεραφεὶμ καὶ Προφήτου Ἠλία, Π. Πεντέλη.
  Πρόκειται γιὰ μεγάλη ἀπώλεια γιὰ τὸν ἑλληνισμό, κάτι ποὺ θὰ συνειδητοποιήσουν πολὺ ἀργότερα οἱ κάτοικοι τοῦ κρατιδίου. Τὰ περὶ χουντισμοῦ ποὺ τοῦ ἐξαπέλυσαν ὑπὸ μορφὴν καταδίκης ὁ ἀπίθανος συρφετὸς τοῦ σημερινοῦ γραικυλισμοῦ παραμένουν γιὰ ὅλους ἐμᾶς ποὺ παρηκολουθήσαμε τὴν σταδιοδρομία του ἔνδειξη τῆς ἀπαραμίλλου πνευματικῆς του ἀνωτερότητος. Ἀπὸ τοὺς καλυτέρους μου φίλους καὶ συνεργάτες, ὁ Γεωργαλᾶς ἔγραψε καταπληκτικὰ συγγράμματα, πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ἀκόμη ἀνέκδοτα. Ἡ νέα γενεὰ πρέπει νὰ μάθῃ νὰ τὸν διαβάζῃ, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ συνειδητοποιήσῃ τὸ μέγεθος τῆς μετριότητος τῶν βιβλίων ποὺ παρουσιάζονται συστηματικὰ ἀπὸ τὶς ἐφημερίδες τοῦ κατεστημένου, εἰδικὰ τῆς Καθημερινῆς καὶ τοῦ Βήματος, ὡς ἐξέχοντα. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όχι!

   Γιατί Θεέ μου! Και έφυγε δυστυχώς πριν τον γνωρίσω! Τί κρίμα! Από τους ελαχίστους τιτάνες της συχγρόνου αντιφιλελευθέρας Ελληνικής διανοήσεως.

   Κύριε Γεωργαλά είθε η Ψυχή σας να αναπαυτεί δίπλα στον Κύριο εν γαλήνη και να σας συναντήσουμε οι Άξιοι του τόπου τούτου στα Ηλύσια Πεδία ή στον Παράδεισο.

   Κρίμα, κρίμα και πάλι κρίμα.

   Delete
  2. Μετά από εσάς Καθηγητά ο Γεωργαλάς υπήρξε ο δεύτερος πνευματικός μου πατήρ και Δάσκαλος.

   Τί μπορούμε να κάνουμε για να μείνει ακέραια η πνευματική του παρακαταθήκη;

   Delete
  3. Πρέπει νὰ εὑρεθῇ ἐκδότης νὰ ἀπευθυνθῇ στὴν χήρα του, τὴν Φούλη Γεωργαλᾶ (τηλέφωνο: 210.80.48.382), ἐκ μέρους τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, νὰ τῆς προτείνῃ νὰ ἐκδώσῃ τὰ δεκάδες χειρόγραφα τοῦ Γεωργαλᾶ ποὺ ἔχουν παραμείνη ἀνέκδοτα. Θὰ εἶναι ἡ ὑψίστη προσφορὰ πρὸς τὴν ἑλληνικὴ νεολαία καὶ ἡ καταβαράθρωση τῆς λογοτεχνίας τοῦ κατεστημένου ποὺ προωθεῖται συστηματικὰ καὶ κατὰ ἀποκλειστικότητα ἀπὸ τὶς σοβαροφανεῖς ἐφημερίδες τοῦ Κατεστημένου. Εἶχα ἐπισημάνει, τὸ 1990 ἤδη, στὸ βιβλίο μου, Ἡ Τρίτη Ἰδεολογία, στὶς σελίδες 46-48, τὰ παρακάτω: "Ἡ εὐγενικὴ σιωπὴ ποὺ κυριαρχεῖ στὴν Ἑλλάδα γιὰ ὁποιαδήποτε ἰδέα ποὺ δὲν ἐντάσσεται στὸ κύκλωμα τοῦ ἑλληνικοῦ παρασιτικοῦ πνεύματος, ἔχει ἀναπτύξει μία σημαντικὴ ὑπόγεια λογοτεχνία ποὺ ποτὲ δὲν βλέπει τὸ φῶς ἀπὸ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως". Καὶ παραθέτω, ὡς παράδειγμα, ἕνα βιβλίο τοῦ Γεωργαλᾶ, "Πίσω ἀπὸ τὸ τεῖχος ποὺ φράζει τὸν οὐρανό", ἐκδόσεις Σμυρνιωτάκη, 1988. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  4. Υπάρχει στο you tube μια συζήτηση του μακαρίτη με τον Ρενο Αποστολίδη.Εξαιρετικός ΕΛΛΗΝ !!!Αγνωστος στο κοινό όπως κάθε πατριώτης.

   Delete
  5. Δεν έχω δικά μου κεφάλαια δυστυχώς. Ειδάλλως θα έδινα λεφτά να εκδοθούν, φτιαχνοντας δικό μου εκδοτικό οίκο.

   Delete
  6. Πρέπει να απευθυνθεί κάποιος στο βιβλιοπωλείο και εδκοτικό οίκο "Ελεύθερη Σκέψις" ή "Λόγχη" για να εκδοθούν τα συγγράματά του.

   Delete
 16. YΓ2. ἁπὸ ἱστορικὴ σκοπιὰ ὁλόκληρος ὁ δυτικὸς πολιτισμὸς εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ μιὰ ἐκστρατεία κατὰ τῆς Κίνας καὶ μιὰ προσπάθεια νὰ τὴν φτάσῃ. Τὸ ἰδρυτικὸ βιβλίο τῆς Δύσης εἶναι τὸ Ἑκατομμύριο τοῦ Μάρκο Πόλο. Ἁπὸ αὐτὴν τὴν ἄποψη ὑπάρχουν πράγματι μόνο δύο πολιτισμοί, ὁ ἑλληνικὸς καὶ ὁ κινεζικός.

  Ὁ Κινεζικὸς εἶναι ἡ πιὸ σοβαρὴ προσπάθεια νὰ ἑναρμονιστῇ ἡ πόλη μὲ τὴν ὕπαιθρο. Τὸ ὅτι ἡ Δύση εἶναι ὕπαιθρος φαίνεται ἀπὸ τὴν μουσική της ποὺ εἶναι αἱώνιες παραλλαγές πάνω σὲ λαϊκά μοτίβα τῆς μείζονος κλίμακας, βλ. σχετικὰ ἕνα σπουδαῖο ἄρθρο τοῦ Ξενάκη.

  Ἑμεὶς ἐπειδὴ χάσαμε τὴν Πόλη ἔχουμε τὸν πειρασμὸ νὰ μᾶς παρασύρουν οἱ Δυτικοί, καὶ βρισκόμαστε μπροστὰ σέ δύο ἐπιλογές. Πρώτη νὰ κοιτάξουμε νὰ ἐκμεταλλευτοῦμε τὴν σταυροφορικὴ ἀπληστία τῶν Δυτικῶν ὅπως τὸ εἶχε ἐπιχειρήσει ὁ Ἀλέξιος Κομνηνὸς γιὰ τοὺς Τούρκους καὶ τὴν ἔπαθε. Δεύτερη νὰ τὸ πάρουμε χαμπάρι πῶς εἴμαστε λαὸς φιλοσόφων καὶ ὄχι πολεμιστῶν. Αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ δύσκολο καὶ τὸ πιὸ ώραῖο.

  ReplyDelete
 17. YΓ3. Κύριε Κιτσίκη, δὲν θέλω νὰ εἶμαι ἀδιάκριτος, ἀλλὰ ἡ κόρη ἤ μιὰ ἀπο τὶς κόρες τοῦ κυρίου Γεωργαλᾶ εἶχε κάποτε συμμετάσχει σὲ σεμινάρια ἀρχειοθέτησης ὑπὸ τον πατέρα μου καὶ τὴν θυμᾶμαι μὲ άγάπη. Μήπως ἐκείνη θὰ ἔπρεπε νὰ έπιμεληθῇ τῆς πνευματικῆς κληρονομιᾶς τοῦ πατρός της, ἄν τὸ ἐπιθυμεῖ ; Δὲν ξέρω πῶς νὰ τὴ βρῷ νὰ τὴν συλλυπηθῶ ἀλλὰ θὰ μὲ θυμηθῇ ἄν κάποιος τῆς πῇ "κατσαρίδα". Τὸ σημείωμα αὐτὸ στελλεται μὲ ἔγκριση τοῦ πατρός μου.

  Τὸ κορίτσι αὐτὸ ὑπέφερε πολὺ ποὺ ὁ πατέρας της ἦταν δακτυλοδεικτούμενος. Τὸν ὑπερασπίστηκε ὅμως μὲ θάρρος. Μἠπως λοιπὸν σὲ ἐκείνην ἀνήκει ἠθικῷ δικαιώματι ἡ πνευματικὴ κληρονομιά τοῦ πατρός της.

  ReplyDelete
 18. Θὰ ἦτο μεγίστη τιμή μου νὰ ἐξεφώνιζα τὸν ἐπικήδειο στὴν κηδεία τοῦ Γεωργαλᾶ. Ἀλλὰ εὑρίσκομαι στὴν Ὀττάβα καὶ ἀδυνατῶ. Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση ἡ κυρία Γεωργαλᾶ ἀπεφάσισε ὅτι οὐδεὶς θὰ ἐκφωνήσῃ ἐπικήδειο. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. διόρθωση: νὰ ἐξεφώνηζα (ὄχι ἐξεφώνιζα).Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 19. Κωσταντῆ, ὁ Γεωργαλᾶς εἶχε μόνον μία κόρη, τὴν Εὔα, ποὺ εἶναι μοναχοπαίδι.Βλέπε τὸ τηλέφωνό της ποὺ ἔδωσα παραπάνω.Μένει μὲ τὴν μητέρα της. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 20. Μπρέιβνικ και Κατσούλας.


  Αμφότεροι δολοφόνοι αλλά με τί σκοπό ο καθείς. Αμφότεροι υπέρ της βίας. Υπέρ του Έθνους του ο ένας, δολοφόνος του Αίματός του ο άλλος.

  Συγκρίνετε παρακαλώ και γράψτε τις απόψεις σας. Αποτελούν ιδία περίπτωση ή όχι; Και εάν ναι ή όχι, γιατί;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αμφότεροι έπρεπε να εκτελεσθούν.200 ευρω την ημέρα κοστίζει η κράτηση τέτοιων εκτρωμάτων.Μη κάνεις βαθειές αναλύσεις περί κινήτρων,διότι αβυσσος το μυαλό του σχιζοφρενούς ΄.Πρέπει να θανατώνονται,οχι εκδικητικά ή τιμωρητικά αλλά υπο την ιδια εννοια που θανατώνουμε αθώες ανθρωποφαγες τίγρεις,αρκούδες και αλλα άμοιρα θηρία.

   Delete
  2. Μα και ο άνθρωπος Βεροιεύς ανθρωποφάγος είναι.

   Απλώς δεν τρώει τον συνάνθρωπό του σαρκικά αλλά με χιλίους άλλους τροπους(χρηματικά, πνευματικά, εργατικά κλπ).

   Delete
  3. Άρα από την στιγμή που σκοτώνω μία τίγρη γιατί να μην σκοτώσω και εναν καπιταλιστή ή μία αλληλέγγυα;

   Delete
  4. Μπορείς Κωνσταντινουπολίτη και καπιταλιστή να σκοτώσεις και εθνοπροδότη και καθέναν που αποτελεί απειλή για την κοινωνία και το εθνος,εφαρμόζοντας ένα νέο κοινώς αποδεκτό επαναστατικό δίκαιο.Η αυτοδικία όμως είναι πιο επικίνδυνη απ όλα διότι φέρνει χάος και αναρχία.Πρώτα επανάσταση και υστερα απόδοση δικαίου.Το αντίστροφο δεν στέκει.

   Delete
  5. Λάθος.

   Η αυτοδικία φέρνει την Επανάσταση και οχι το αντίθετο.

   Πολεμώντας ένα καθεστώς και φτύνοντάς το στα μούτρα όπως κάθε επαναστάτης, δεν δύνασαι φιλε Βεροιεύς να...τηρεις τους νόμους του!

   Συνεπώς όχι! Όταν λέμε κάτω ο Καπιταλισμός, εννοούμε κάτω το Φιλελεύθερο αστικό δίκαιο συν τοις άλλοις!

   Συνεπώς ναι! Φασιστική αυτοδικία τώρα!

   Η επανάσταση αποτελεί είδος αυτοδικίας. Λαϊκής Αυτοδικίας για την ακρίβεια.

   Delete
  6. Ὅχι, ἔχει δίκιο ὁ Βεροιεύς. Πρῶτα κηρύσσεται ἡ ἐπανἀσταση καὶ μετὰ τὰ εγκλήματα εἶναι (ἤ γίνονται) ἐπαναστατικά. Προτοῦ κηρυχθῇ ἡ ἐπανάσταση τὰ ἐγκλήματα ἐντάσσονται σὲ ἄλλο καθεστώς. Παράδειγμα. Οι σφαγές τοῦ Σεπτεμβρίου 1792 στὸ Παρίσι (ποὺ ἦταν κατὰ βασιν μακέλεμα τῶν καταδίκων τῶν φυλακῶν) ἔγιναν κατὰ ὁρισμένους μὲ ἐνθάρρυνση τῆς προσωρινῆς Ἐπαναστατικῆς Κυβέρνησης καὶ ἡθικὴ αὐτουργία τοῦ τότε ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Γεωργίου Δαντόν. Ὅπως καὶ νἄχει, τὰ πολιτικὰ ἐγκλήματα γίνονται γενικῶς ὄταν ὑπάρχει ἡ αἴσθηση ὅτι οἰ ἐγκληματίες δὲν θα διωχθοῦν. Ἥ ἀπὸ μιὰν ἄποψη ὄτι θὰ διωχθοῦν ἄν δὲν ἐγκληματίσουν. Ἁντίθετα, τὰ ποινικὰ εγκλήματα εἶναι αὐτὰ ποὺ τελοῦνται ὑπὸ τὴν δίωξή τους.

   Delete
  7. Κάνεις λάθος λεμε.

   Επανάσταση=έγκλημα. Η δίψα για ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΕ ΤΟ ΣΠΑΘΊ ΣΟΥ, κοινώς "αυτοδικία" γεννά την Επανάσταση δηλαδή την επίσημη κήρυξη της αυτοδικίας. Αυτοδικία=έγκλημα.

   Delete
  8. Δηλαδή η Επανάσταση δεν γεννάται εκ του μηδενός αλλά μεσω και χάριν της αυτοδικίας δηλαδή της θελήσεως για δικαιοσύνη με την μάχαιρα.

   Delete
  9. Τἄχετε μπλέξῃ. Ἡ ἐπανάσταση ἀλλάζει προσανατολισμὸ στὸ ἔγκλημα. Τὸ ἔγκλημα ποὺ πρὶν ῆταν τοῦ ποινικοῦ δικαίου τὸ κάνει πολιτικὸ καὶ τὸ ἀνάποδο. Δηλαδὴ ἡ ἐπανάσταση ἀποτελεῖ ἐπανάληψη τοῦ ἐγκληματος.

   Delete
 21. Ναι. Διότι πίσω ἀπὸ τὴν Κίνα καὶ τὴν Ἱαπωνία ποὺ λέγαμε βρίσκεται ἡ κρατικὴ καὶ ἡ στρατιωτικὴ βία. Τὸ βυζάντιο (ὁ Κατσούλας καὶ παρέα ἔχουν κάτι τὸ ἡμιβυζαντινό, ἔτσι δὲν εἶναι, n'est-ce pas, πούλεγε ὁ Καστοριάδης) τρόπον τινὰ σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὴν Κίνα (δὲν παραληρῶ ἐλπίζω) διότι ξεκινάει μὲ τοὺς μεταξοσκώληκες ποὺ ἔρχονται μέσα στὰ ῥαβδιὰ τῶν μοναχῶν ἐπὶ Ἱουστινιανοῦ. Μαζὶ μὲ τοὺς μεταξοσκώληκες ἀναπτύσσεται μέσῳ τῶν μονοπωλίων, τοῦ μεταξιοῦ γιὰ παράδειγμα, ἕνα συντεχνιακὸ σύστημα ποὺ μοιάζει τῆς Κίνας καὶ ποὺ μπορεῖτε νὰ θαυμάσετε σὲ πολλές ἐκκλησίες, μὲ τὶς εικόνες τῶν προστατῶν ἁγίων τῆς κάθε συντεχνίας. Ἡ λογικὴ τῆς κρατικῆς βίας εἶναι ἡ ἑξῆς. Φτιάχνουμε ἕναν τεράστιο μαγνήτη ποὺ ἔλκει τὴν βία τοῦ καθενός καὶ ἕτσι ὅλοι ἡρεμοῦν. Αὐτοὶ ποὺ δὲν ἠρεμοῦν, χράπ ! καὶ τὸ Χράπ ! ἔχει σὲ Κίνα καὶ Ἱαπωνία ἐκλεπτυσμένες σαδιστικές μορφές.

  Τώρα τί σχέση ἔχουνε Μπρέιβνικ καὶ Κατσοῦλας. Τὸ τελετουργικὸ στοιχεῖο. Αὐτὸ ποὺ προκαλεῖ ἀποστροφή εἶναι ὅτι τὸ ἔγκλημα γίνεται τελετουργικά, δηλαδὴ δὲν ὑπάρχει ἄμεση σχέση μεταξὺ τοῦ παρόντος τοῦ δράστου καὶ τῆς τελετῆς ποὺ κάνει, καὶ αὐτὸ εἶναι αἴνιγμα. Διοτι σὲ μᾶς ἡ ἡθική λέει, ἄμεση ἀντίδραση. Ἅν δὲν μπορεῖς νὰ ἀντιδράσεις ἄμεσα, τὄχασες. Δὲν μπορεῖς νὰ αἰτιολογήσεις τὴν ἀντίδραση ἐντὸς τοὺ περιβάλλοντος ποὺ λαμβάνει χώρα, καὶ αὐτὸ φαίνεται τρομαχτικό. Διότι ἐμπεριέχει ἀδικία.

  Ἑ αὐτὴ ἡ ἀδικία εἶναι τὸ ψωμοτύρι τοῦ κράτους. Δηλαδὴ τὸ κράτος δημιουργεῖται ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἡ βία του εἶναι ἀναιτιολόγητη. Θυμᾶστε τὸν Προμηθέα ἐπὶ τοῦ Καυκάσου ; Ἡ τραγῳδία ἔγκειται στὸ ὅτι ὁ Προμηθέας συνειδητοποιεῖ ὅτι ὑπῆρξε μιὰ ΒΟΥΛΗΣΗ ἄλλη ἀπὸ τὴν δική του ποὺ τὸν ἔδεσε στὸν βράχο καὶ βασανίζεται μέχρι νὰ τὴν ἀνακαλύψει καὶ νὰ τὴν ἐξουδετερώσει. Τὸ δεύτερο τρομαχτικὸ εἶναι ὅτι οἵ ἄλλοι τὴν βούληση τὴν θεωροῦν τόσο συνηθισμένη ποὺ εἶναι σὰν ἕνα φυσικὸ φαινόμενο, σὰν ἕνας μαγνήτης.


  Ὅταν μιὰ χῶρα ἔχει τὸν πιὸ μεγάλο κρατικό μαγνήτη εἶναι φυσικὸ νὰ τραβάει τὰ μέταλλα. Μπροστά λοιπὸν σὲ φαινόμενα σὰν τοῦ Κατσοῦλα, ἡ συνήθης ἠθική μένει μὲ τὴν ἀπορία τοῦ Προμηθέα. Δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβει τί μπορεῖ νὰ θέλανε αὐτοὶ οἱ τῦποι. Ποιά εἶναι ἡ δαφορά μὲ τὸν Νορβηγό - ὅτι ἐκεῖνος πιὸ πολὐ ξενίζει ἐπειδὴ ἔκανε αυτὸ ποὺ ὅλοι λέγανε στὴν πλάκα. Αὐτὸ ποὺ συνειδητοποιοῦν εἶναι ὅτι αύτὸ ποὺ ἔκανε ὁ Νορβηγός ἐν τέλει τὸ κανουν οἱ ἴδιοι ἄν τὸ καλοσκεφτοῦν, μόνο ποὺ τὸ κάνουν μὲ τὸ νὰ μὴν θέτουν σὲ ἀμφισβήτηση τὴν κρατική βια. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει μὲ τὸν Κατσοῦλα, μόνο ποὺ ἐκεί οι κώδικες εἶναι πιὸ πολύ θρησκευτικοί, γι αὐτὸ λέω βυζαντινοί.

  Μὲ τὰ πολλά λίγοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι ποὺ δὲν στηρίζονται στὴν κρατικὴ βία. Ἡ συνειδητοποίηση αὐτοῦ τοῦ πράγματος εἶναι ἀβέβαιη καὶ τρομαχτική. Ὑπάρχει ὅμως μιὰ παρηγοριά. Αὐτοὶ ποὺ ἀντιλαμβάνονται τὸ ἔγκλημα καὶ δὲν θέλουν οὔτε νὰ συμμετάσχουν, οὔτε νᾶ νίψουν τὰς χείρας αὐτῶν ἀναγνωρίζουν ἐντικτωδῶς ὁ ἕνας τὸν ἄλλον ἀπὸ χιλιόμετρα ἤ καὶ πάνω απὸ ὠκεανούς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μήπως όντως έχεις λαλήσει Κωσταντή;

   Delete
 22. Υγ. Ποιά ἡ διαφορὰ Προμηθέως καὶ Τράμπ. Ὁ μὲν Προμηθεύς ἀντιδρᾷ στὴν ἀδικία μόλις τὴν συνειδητοποιήσῃ, ὁ δὲ Τρὰμπ τὴν υφίσταται οἰκειοθελῶς μέχρι νὰ τοῦ δοθῇ ἡ εὐκαιρία νὰ ἀσκήσῃ βία χωρίς ἀδικία. Ἕτσι ὅμως εἶναι σὰν τὸν Κατσοῦλα καὶ τον Νορβηγό. Δηλαδὴ ἔχει ἀπορροφηθῇ ἀπὸ τὸ κράτος, ἔλκεται καὶ πάλι ἀπὸ τὸν μαγνήτη, καὶ γι αὺτὸ ἐγὼ εἶμαι σίγουρος, ἤ μᾶλλον τὰ προγνωστικὰ μου εἶναι ὅτι νικητης θὰ βγῇ ἡ Κίνα, εἴτε μὲ Ποῦτιν, εἴτε μὲ Μποῦτιν.

  ReplyDelete
 23. Απολαύστε όλοι την συζήτηση Ρένου Αποστολίδη-Γεωργαλά.
  https://www.youtube.com/watch?v=QR2WiaUxQzw
  Αποστολίδης, Κιτσίκης, Γεωργαλάς, Καστοριάδης και άλλα πνεύματα=εκπρόσωποι του Ελληνισμού.Αντιθέτως, σήμερα, προωθούνται κάτι αστείοι ψευδοαριστεροί ανθέλληνες, όπως ο Δήμου, και πόσοι άλλοι που θα χάσω τον χρόνο μου να τους κατονομάσω.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ουουου τρομερή συνέντευξη! Δεν τον έχει αφήσει να μιλήσει ο Ρενος!

   Delete
 24. Λεωνίδα, ἰδοὺ ἡ διεύθυνσή μου:

  Prof.Dr. Dimitri Kitsikis,
  Department of History,
  University of Ottawa,
  Desmarais Building,
  9th floor, office 9142,
  55, Laurier Avenue East,
  Ottawa, K1N 6N5,
  Canada

  ReplyDelete
 25. Γράφεις επανειλημμένως ότι μια ενδεχομένη νίκη αυτού του αντικινέζικου Άξονος θα ευνοήσει τον ελληνισμό. Με ποιο τρόπο όμως; Απλώς δεν το βλέπω. Τελικά αν είμαστε ικανοποιημένοι με το να είμαστε πιόνια των μεγάλων δυνάμεων, εγώ προτιμώ την πλευρά του πολιτισμού, κι έτσι τάσσομαι υπέρ του σινισμού.

  ReplyDelete
 26. Πολὺ ἁπλό. Γιὰ πολλοστὴ φορὰ ἐπαναλαμβάνω ὅτι δὲν μὲ ἐνδιαφέρει τὸ κρατίδιο Ἑλλάς (μιὰ κουτσουλιά). Μὲ ἐνδιαφέρει μόνον ὁ πολιτισμὸς Ἑλλάς ( τὸ σύμπαν). Ὡς σινολόγος καὶ μέγας θαυμαστὴς τοῦ κινεζικοῦ πολιτισμοῦ γνωρίζω ὅτι ὁ μοναδικὸς άνταγωνιστὴς τοῦ ἑλληνισμοῦ, γιὰ τὴν διεκδίκηση τῆς πρώτης θέσεως, εἶναι ὁ κινεζικός πολιτισμός. Ὅλος ὁ ὑπόλοιπος πλανήτης (ἐκτὸς τοῦ ἑλληνικοῦ κρατιδίου) ἔχει ἀποδεχθῆ, κουτσὰ στραβά, τὸν ἑλληνισμό. Συνεπῶς μία νίκη τῶν συνασπισμένων δυνάμεων Τράμπ-Πούτιν κατὰ τῆς Κίνας, θὰ σηματοδοτήσῃ αὐτομάτως καὶ νίκη τοῦ ἑλληνισμοῦ ἐπὶ τοῦ σινισμοῦ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Ὅλος ὁ ὑπόλοιπος πλανήτης (ἐκτὸς τοῦ ἑλληνικοῦ κρατιδίου) ἔχει ἀποδεχθῆ, κουτσὰ στραβά, τὸν ἑλληνισμό."

   Είτε βλέπεις πράγματα που δεν βλέπω εγώ, ή έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις περί ελληνικού πολιτισμού.

   Delete
  2. Σίγουρα, Ἰχώρ. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  3. Ναι αλλά δακρύζω να βλέπω τον αφανισμό των Ελλήνων.

   Παρότι το σιχαίνομαι μετά βδελυγμίας ως γραικυλικό, συνάμα το πονώ το Έθνος μου ως Ελληνικό.

   Delete
  4. Φίλε ιχώρ .Πρόσεξε την αρχιτεκτονική των δημόσιων κτηρίων [μουσεία,δικαστήρια,πανεπιστήμια κτλ].Σχεδόν σε ολες τις χώρες της γης,ο ρυθμός είναι αρχαιοελληνικός.Σκεψου ποσες χιλιάδες πανεπιστήμια,λύκεια,ιδρύματα κλπ παγκοσμίως ,διδάσκουν στους λαούς τους αρχαία [και νέα]ελληνικά.Οτι το 30% των πιο διαδεδομένων γλωσσών είναι ελληνικά.Τα ονόματα που δίνουν στα παιδιά τους τα μισά είναι ελληνικά,και πόσα αλλα .....Προφανώς ο κ καθηγητής θα μπορούσε να σου απαντήσει γράφοντας βιβλίο .

   Delete
  5. Δὲν εἶναι ἑλληνικά. Εἷναι ἑλληνίζοντα.

   Delete
 27. Ἑὰν δὲν ἀπατῶμαι ἡ Κίνα ἄσκησε κάποια ἔλξη στοὺς Διαφωτιστές (τὸν Βολταῖρο λ.χ.) καθὼς καὶ στὸν Μπρέχτ,ποὔ εἶχε μιὰ ἔντονη διαφωτιστικὴ πλευρά.

  ReplyDelete
 28. Υγ. Ἕχω τὴν θολὴ ἰδέα ὅτι στὴν Κίνα ἀποδίδεται ἡ τὰση to carry the state within you ἐνῷ στὸ Βυζάντιο to have the saint with you.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εδώ είσαι σωστός.

   Delete
 29. Yγ2. Ἑδῷ ἕνα μικρὸ κειμενάκι γιὰ τὸν Βολταῖρο καὶ τὴν Κίνα, στὰ ἀγγλικά.http://www.hcs.harvard.edu/soundingchina/Tsien.html

  ReplyDelete
 30. Αφού δεν απήντησε κανείς σοβαρά επανέρχομαι.

  Θέλω να σας προβοκάρω όσο το δυνατόν περισσότερο.

  Θα κάνουμε την εξής υπόθεση:

  Ο Κατσούλας είναι ένας ψυχανώμαλος δολοφόνος, ο Μπρέιβνικ ένας Ήρωας δολοφόνος.

  Θα σας προβοκάρω ακόμη περισσότερο:

  Ο Κατσούλας είναι ένας ψυχικά διεστραμμένος σατανιστής, ενώ ο Μπρέιβνικ είχε σκοπό να διατηρήσει το έργο του Θεού ακέραιο.

  Υπόθεση δεύτερη:

  Ο Μπρέιβνικ είναι ένας ψυχικά διεστραμμένος δολοφόνος λόγω Ιδεολογίας(Φυλετικός Φασιστής) ενώ ο Κατσούλας ένας καημένος πνευματικά άρρωστος.

  Προβακάροντάς σας περισσότερο:

  Ο Μπρέιβνικ πρέπει να σκοτωθεί και μαζί του και η Ιδεολογία του αλλά και κάθε ένας που ακολουθεί την Ιδεολογία αυτή που διχάζει τον κόσμο, αντί να τον ενώνει όπως και είναι το Χριστιανικό πρότυπο, ενώ ο Κατσούλας ως ψυχικά άρρωστος οφείλει να έχει φιλική και συμπονετική μεταχείριση από την κοινωνία, δίχως ισόβια ή θάνατο, αλλά για θεραπεία σε ψυχικό ίδρυμα, όπως και είναι άλλωστε το Χριστιανικό πρότυπο και το ανθρωπιστικό, για τα ψυχικώς άρρωστα άτομα που στην τελική δεν φταίνε τα ίδια αλλά η αρρώστια των.

  ReplyDelete
 31. Επί αυτού.

  Ποίος είναι σωστός Χριστιανός και ποίος όχι.

  Είναι Μπρέιβνικ Χριστιανός; Αν ναι, έπραξε Χριστιανικά; Εάν όχι, συμφέρει ο Χριστιανισμός του σήμερα μία βιολογική ομάδα να επιβιώσει; Ποία τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτηματα από την υιοθέτηση του Χριστιανισμού με την σημερινή του μορφή εν έτει 2016;

  Γιατί το Ισλάμ είναι επιθετικό ενώ ο Χριστιανισμός(in general) όχι;

  Τί εστί σημερον Χριστιανισμός;

  Αφού το έργο του Θεού είναι σεβαστό και άγιο όποιος το υποστηρίζει με κάθε μέσο είναι αμαρτωλός ή δούλος του Κυρίου;

  Είναι Χριστιανικό πρότυπο η αποχρισιανοποίηση μίας κοινωνίας χάριν της παμφυλετικής ενότητός της;

  (Υπάρχουν ερωτήσεις-παγίδες)

  ReplyDelete
 32. Τελευταία προβοκάτσια για σήμερα:

  Αφού σήμερον ατόφιος Ελληνισμός δεν υπάρχει ποτέ μα ούτε και ουδέποτε υπήρξε μετά τα Ελληνιστικά έτη, τότε πώς δύνανται δύο καπιταλιστικές, Ελληνικώς ημιτελείς δυνάμεις, η Ρωσία και οι ΗΠΑ μετά τον Αρμεγγεδδώνα να μεταδώσουν τον εδώ και πολύ νεκρό ατόφιο Ελληνισμό παγκοσμίως;

  Ούτε καν η Ορθοδοξία δεν είναι ατόφια εν Ρωσία, για ΗΠΑ ούτε συζήτηση.

  Αντιθέτως, το Ισλάμ έμεινε ατόφιο και δυναμώνει κάθε μέρα. Μήπως τελικά επικρατήσει αυτό με τον Σινισμό μετά τον πόλεμο;

  ReplyDelete
 33. Δὲν ὑπάρχει τρόπον τινὰ λαλήσας καὶ γνωστικός, Χριστιανὸς καὶ παγανιστής, κ.λ.π κ.λπ. ἀλλὰ μόνο διαφορετικά στάδια συνειδητοποίησης καὶ λειτουργίας. Ὅταν κανείς βρίσκεται σὲ ἀδιέξοδο ἔχει τὴν τάση νὰ ἀρπάζεται ἀπὸ μιὰν ἰδέα καὶ νὰ ἐπιχειρῇ νὰ τὴν βάλει σὲ ἐφαρμογὴ ἐλπίζοντας ὅτι θὰ ἀποδειχτῇ σωτήρια στὸ μέλλον. Ὄταν πολλοί μαζί τὸ κάνουν αυτὸ φτιάχνεται θρησκεία καὶ ἰδεολογία, ὄμως τὸ θέμα δὲν ἀφορᾷ τόσο τοὺς ἄλλους ὅσο τὸν καθένα μόνο του. Τὸ quest εἶναι τρόπον τινά νὰ μὴν ἀρπαχτῇς ἀπὸ καμιὰν ἰδέα διότι εἶναι ὁ μόνος τρόπος νὰ σωθῇς ὄντως.

  Τόσο τὸν Κατσοῦλα ὅσο τὸν Νορβηγὸ τοὺς διευκόλυνε μιὰ τάση γύρω τους. Δηλαδὴ διάφοροι ἀρπαζόντουσαν ἀπὸ τέτοιες ἰδέες καὶ εκεῖνοι τὶς βάλανε σὲ πράξη. Στὸν Νορβηγὸ εἶναι προφανές ποιὲς ἦταν οἱ ἰδέες αὐτές, στὸν Κατσοῦλα ὄχι διότι σχετίζονται μὲ τὴ χριστιανική θρησκεία.

  ReplyDelete
 34. Υγ. Θυμίζω ὅτι ὅλοι ἔλεγαν πόσο ὄμορφη εἶναι ἡ Μαργέττη. Δηλαδή ἡ Εὔα. Τοῦ Ἀδάμ.

  ReplyDelete
 35. ΥΓ2. Στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχει διάχυτη ἡ ἀντίληψη ὅτι τὸ καλὸ τὸ παλληκάρι δὲν θὰ τὸ πάρῃ ἡ καλὴ καὶ τίμια κοπέλλα, ἡ ὁποία θὰ ἀνταμειφθῇ γιὰ τὴν τιμιότητά της μὲ τὸ νὰ μείνῃ στὸ ῥάφι καὶ νὰ γηροκομήσῃ τοὺς γονείς της, ἀλλὰ τὸ βλαμμένο ἡ ἀδερφή της ποὺ εἶναι τσαχπίνα, καπριτσιόζα, γεννημένη ἀρχοντοποῦλα. Αὐτὴ ἡ ἀντίληψη ὀδηγεῑ γραμμὴ σὲ ἐγκλήματα. Παρόμοια τὸ καλὸ τὸ παλληκάρι ποῦναι ἀρχοντόπουλο φαίνεται ἡ ἀρχοντοσύνη του μὲ τὸ νὰ βρῇ τρόπο νὰ ξεχωρίσῃ. Πάνω σὲ αὐτὸ τὸ μεσαιωνικὸ ὑπόστρωμα ἔρχεται τὴν δεκαετία τοῦ 80 ἕνα μεγάλο κῦμα ξένων ἰδεῶν καὶ πρακτικῶν. Τὸ φυτὸ σατανιστὲς τῆς Παλλήνης σχετίζεται μὲ τὴν γλάστρα μεσαιωνικὸ ὑπόστρωμα + φόβος τῆς αἵρεσης + λιπασμα = ἐνθάρρυνση τῆς αἵρεσης σὰν δεἶγμα κοινωνικῆς ἀνωτερότητας (ὁ φραγκοφορεμένος σὰν ἄρχοντας ἀπὸ τὸ διάστημα).Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ ὀμάδα τῆς Παλλήνης εἶναι ἀκραῖος τεντυμποϊσμός. Τὸ ἔγκλημα ἔχει πάντοτε λογική. Γι αὐτὸ καὶ ἡ προέκταση τοῦ Διαφωτισμοῦ εἶναι τὸ ἔγκλημα, λένε μερικοί, καὶ ὁ φασισμός νομίζω ἔχει ἰδωθῇ σὰν ἀντι-Διαφωτισμὸς ἀπὸ τὴν ἄποψη ὅτι θεωρεῖ τὸν Διαφωτισμὸ ὑπερβολικὰ μετριοπαθῆ καὶ ὅτι δεν ἀκολουθεἶ τὴν λογικὴ μέχρι τὶς ἀκραίες συνέπειές της. Δὲν εἶμαι σὲ θέση νὰ κρίνω τὴν ἄποψη αὐτή.

  ReplyDelete
 36. YG. Ἡ ἐρώτηση Κωνσταντινουπολίτη εἶναι διαμάντι. Αὐτὸ τὸ παιδὶ ἔχει ταλέντο. Λοιπόν, τί γίνεται. Ἡ ὑπόθεση Κατσοῦλα δὲν ἑρμηνεύεται εὔκολα ἄν δεχτοῦμε τὴν διάχυτη αἴσθηση ὅτι ἐπὶ τουρκοκρατίας δὲν ὑπῆρχε ἑλληνική, δηλαδὴ ἑλληνόφωνη χριστιανικὴ δικαιοσύνη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. (Ἑὰν δηλαδὴ ἡ σπείρα Κατσοῦλα δὲν ἦταν παρακλάδι διεθνοῦς σατανιστικῆς ὀργάνωσης ἀλλὰ ντόπια ιδέα, εἶναι δύσκολο νὰ καταλάβῃ κανεὶς πῶς ἑνοῦ τοὔρθε ἡ ἰδέα νὰ προσφέρει νεαρὰ κορίτσια θυσία στὸν βωμὸ τοῦ Σατανᾶ ἐὰν στὸ μυαλό του δὲν εἶναι συνδεδεμένη ἡ Δικαιοσύνη μὲ τὴν ἐπικρατοῦσα θρησκεία).

   Delete
 37. Για εμενα ο Μπρέιβνικ ήθελε να κρατήσει ακέραιο το έργο του Θεού, δηλαδή την ειρηνική μεν, διαφορετική δε, ύπαρξις πολιτισμών και φυλών, ενώ η ομάς που εφαγε την βόμβα υπήρξε σατανιστικής φύσεως διότι είχε σκοπό της λόγω Ιδεολογίας να χαλάσει ανεπιστρεπτί το έργο του Κυρίου. Ναι σύμφωνα με τους αστούς και το δίκαιό των οι οποίοι και αυτοί ως φιλελεύθεροι θελουν να χαλάσουν το έργο του Κυρίου μπασταρδοποιώντας οχι μόνον βιολογικά αλλά και πολιτιστικά(πολιτισμος ενας = κατανάλωση) την ανθρωπότητα, διότι άλλωστε λόγω Φιλελευθερισμού δεν πιστεύουν στην φυλετική διαφοροποίηση(έργο του Κυρίου).

  Άρα ναι μεν σύμφωνα με το κραταιό Φιλελεύθερο αστικό κοσμοπολίτικο δίκαιο ο Μπρέιβνικ είναι δολοφόνος αλλά βάσει της διατηρήσεως του έργου του Κυρίου(Χριστιανισμός) είναι Ήρωας. Διότι λειτούργησε χάριν της διατηρήσεως του έργου αυτού.

  Ο Κατσούλας είναι ενας ψυχανώμαλος και οφείλει να θανατωθεί ώστε η λοιπή υγιής κοινωνία να παραμείνει ανέπαφη και μείνουν ζωντανά και όχι νεκρά, λοιπά υγιή νεανικά στοιχεία, όπως τα κοράσια, που χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή ενος Εθνους στην ηλικία που τις σκότωσε ο Κατσούλας.

  ReplyDelete
 38. Ἄν καὶ δὲν καταλαβαίνω γιατὶ οἱ σχολιαστὲς χρησιμοποιοῦν τὸ ἱστολόγιό μου γιὰ νὰ μᾶς βομβασρδίζουν μὲ σχόλια σχετικὰ μὲ τὸ ἄσχετο μὲ τὸ θέμα Κατσούλας, συμφωνῶ ὅτι ὅταν ἐπέλθῃ ἡ ἐπανάσταση πρέπει νὰ θανατωθοῦν ἀμέσως, χωρὶς ἀλλη διαδικασία, ὅλοι οἱ ἀνώμαλοι σεξομανεῖς, ὅπως ἐπὶ παραδείγματι, ὁ ὑπογράφων στὸ παρὸν ἱστολόγιο ὡς ἀνώνυμος ποὺ μᾶς γεμίζει κουβάδες ἀκαθαρσιῶν, νομίζοντας ὅτι δὲν γνωρίζουμε ποῖος εἶναι καὶ ποὺ φυσικὰ δὲν δημοσιεύουμε τὶς ἀκαθαρσίες του. Ἁπλῶς ἀποθηκεύουμε τὶς ὕβρεις του γιὰ νὰ τὶς χρησιμοποιήσουμε ἐναντίον του ἐν καιρῷ. Δὲν εἶναι δυνατόν, σὲ στιγμὲς ἐθνικὴς ἀνατάσεως, τὸ κράτος νὰ ξοδεύῃ ὑπέρογκα ποσὰ γιὰ νὰ κρατᾷ στὶς φυλακὲς καὶ τὰ ψυχιατρεῖα Ἀνωνύμους λάτρεις τοῦ Αύνάν. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πές τα Χρυσόστομε !!!

   Delete
  2. Διαφωνώ καθέτως Καθηγητά. Το ιστολόγιό σας έχει λέει ως στόχο την απογραικυλοποίηση των Ελλήνων. Συνεοώς τα προβλήματα ηθικής είναι τα πρώτα που πρέπει να διδαχθούν στους Έλληνες.

   Μην ξεχνάτε ότι οι αρχαίοι Έλληνες αλλά και οι Ρωμηοί, εξέταζαν τα παιδιά τους σε προβλήματα-διλλήματα ηθικής και οχι όπως σημερα σε ρασιοναλιστικές σπαζοκεφαλιές(μαθηματικά, γραμματική, κλπ).

   Οι περιπτώσεις Κατσούλας και Μπρέιβνικ δίδουν άριστη αφορμή για ηθική ανάλυση. Αμφότεροι σφαγεις και δολοφόνοι, με τελείως όμως διαφορετικά κίνητρα και αποτελέσματα.

   Delete
 39. Πολύ εὔκολα, ὅπως λέει ὁ Γκάνταλφ, στὸν καθομολογίαν του ῥωμαιοκαθολικὸ Lord of the Rings, ἀποφασίζετε, τέκνα μου, ποιὸς πρέπει νὰ ζήσῇ καὶ ποιὸς νὰ πεθάνῃ. Ξεχάσατε, μοῦ φαίνεται, τῆν ῥήση τοῦ Κυρίου μας ὁ ἀναμάρτητος πρῶτος τόν λίθον βαλέτω.

  Παραπάνω, προσπάθησα νὰ δείξῳ ὅτι ἴσως -ἴσως ὁ Κατσοῦλας σχετίζεται μὲ τὸν ἀπότομο ἐκδυτικισμὸ ἑλληνικῶν μεσοαστικῶν στρωμάτων καὶ ἐνσαρκώνει τὶς ἀντιφάσεις τῶν στρωμάτων αὐτῶν.

  Ἡ ἰδέα ὅτι κάποιος πρέπει νὰ κάνῃ τὸ ἔργο τοῦ Κυρίου, ποὺ δὲν τὸ κάνει τὸ κράτος ὅπως πρέπει - ἄρα πρέπει νὰ τὸ κάνουμε ἐμείς - ξεκινᾷ, νομίζω, ἀπὸ τὸ βασικό μοτίβο τοῦ ἤρωα-πολεμιστή ποὺ κάνει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Θεωρῶ ὅτι πράγματι Κατσοῦλας καὶ Μπρέιβνικ εἶναι διαφορετικὲς περιπτώσεις, διότι δὲν ὑπάρχει νομίζω ἡ ἰδεά τοῦ πολεμιστῆ τοῦ Θεοῦ στὴν βυζαντινὴ παράδοση, ἐκτός ἄν ἀνήκει στὸν Αὐτοκρατορικὸ στρατὸ ἤ διεκδικεῖ τὸν θρόνο. Ἡ αἴσθηση μου εἶναι μᾶλλον ὅτι δὲν εἶναι τόσο ὁ Διάβολος στὴν ὀρθοδοξία ὅσο ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἁμαρτάνει ὡς ἄνθρωπος, ὄχι ὡς ὄργανο τοῦ Σατανᾶ. Δηλ. στὴν ὀρθόδοξη παράδοση ἡ μάχη εἶναι πνευματικὴ περισσότερο καὶ δὲν συμβαίνει τὸ ἄλλο τοῦ δυτικοῦ μεσαίωνα, ὅτι ὁ ὑλικὸς κόσμος εἶναι άντανάκλαση τοῦ ψυχικοῦ καὶ ἄρα ἐπηρεάζοντας τὸν ὑλικὸ κόσμο ἐπηρεάζεις τὸν πνευματικό. Ἡ ὀρθόδοξη παράδοση ἔχει μοῦ φαίνεται τὴν τάση νὰ λέει ὅτι, ἴσα ἴσα, ὁ ἐγκλωβισμὸς στὸν ὑλικὸ κόσμο εἶναι ἁμαρτία. Ἅρα στὴν ὀρθόδοξη παράδοση ἡ σχέση πνευματικοῦ καὶ γήινου εἶναι μονομερῆς (βλ. παλαιότερο πρόσφατο ὅμως σχόλιο τοῦ Τζὼν Γκίλτυ) καὶ ὄχι ἀμφίδρομη. Τὸ θέμα εἶναι πῶς θὰ ἀρθῇς ἀπὸ τὸν ὑλικὸ κόσμο, ὄχι πῶς θὰ σωθῇς διὰ τοῦ ὑλικοῦ κόσμου. Ἅν ἔχω δίκιο στὴν αἴσθησή μου, αὐτὸ ἐξηγεῑ ἴσως κάπου γιατὶ οἱ μελετητὲς βγάζουνε τὰ μάτια τους νὰ βροῦν θρησκευτικὸ θέατρο στὸ βυζάντιο καὶ τὰ ἀφήνουνε μέσα στοὺς κώδικες νὰ γίνουν ματόσκονη.

  Φαίνεται πὼς τὸ Βυζάντιο ἀπέρριψε τὸ θέατρο -ὅπως καὶ τὴν ίδέα τοῦ πολεμιστῆ τοῦ Θεοῦ - διότι περιέχουν καὶ τὰ δύο τὴν ἔννοια τῆς συμπαθητικῆς μαγείας, δηλ. τοῦ σαμανισμοῦ. Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ χαρακτηρίζονται σατανικὰ ἀπὸ τὴν ἱεροεξεταστικὴ παράδοση τῆς Δυτ. Εὐρώπης (βλ. τὶς ἔρευνες τοῦ Κάρλο Γκίνζμπουργκ) ἀνήκουν στὴν σαμανιστικὴ παράδοση των εὐρωπαϊκῶν λαῶν. Στὸ Βυζάντιο φαίνεται ἡ ἐκκλησία κατόρθωσε νὰ ἀπορροφήσει σὲ πολὺ μεγάλο βαθμὸ τὸν λαϊκὸ σαμανισμὸ ἡ ἴδια χάρη στὴν συμπόρευσή της μὲ τὸ κράτος. Μιὰ διαταραχὴ αὐτῆς τῆς συμπόρευσης μοῦ μυρίζει τὸ θέμα Κατσοῦλα ἀλλὰ καὶ ἡ ἀντιμετώπισή του τότε ἀπὸ τὸν κόσμο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όλα ξεκινούν από τους αναχρονισμούς που κάνεις με σκοπό να κρίνεις την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με τα δυτικά και παπικά πρότυπα (παποκαισαρισμός, ιερά εξέταση κλπ).

   Το ότι ο υλικός κόσμος είναι αντανάκλαση του ψυχικού είναι μία πλατωνική δοξασία. Η χριστιανική ορθόδοξη παράδοση έχει καταδικάσει τον πλατωνισμό ως αίρεση πολλάκις. Ο Χριστιανισμός δεν δέχεται 1) ούτε προΰπαρξη των ψυχών, 2) ούτε τον κόσμο των ιδεών, 3) ούτε το ότι η ψυχή είναι κοινής ουσίας με το θείο και ότι κατάγεται από τον Θεό. Διάβασε όμως λίγο ιστορία της φιλοσοφίας, ή ιστορία των ιδεών ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε, για να κατανοήσεις τον πλούτο της ρωμαϊκής παράδοσης. Όλα τα κρίνεις πάντα με την δυτική σκοπιά και είναι όλα τα συμπεράσματά σου λανθασμένα. Έχε υπόψιν σου, ότι αυτά που σου αναφέρω είναι τα πολύ βασικά. Οι τρανταχτές διαφορές. Δεν σε πάω σε πιο βαθιά θέματα, διότι δεν θα τα κατανοείς. Η φιλοσοφία μετεξελίχθηκε σε θεολογία στη «βυζαντινή περίοδο» και έκανε πολλά βήματα προόδου, παρά τα αρνητικά σχόλια που ακούγονται από τους σύγχρονους επικριτές της ρωμαϊκής παράδοσης. Ό,τι δεν μπορείς να καταλάβεις, δεν σημαίνει ότι είναι υποδεέστερό σου. Μάλλον το αντίστροφο συμβαίνει. Κάτι που δεν μπορείς να το συλλάβεις, μάλλον είσαι ανίκανος να το συλλάβεις.

   Εννοείται ότι ο άνθρωπος ευθύνεται και αποκλειστικά ο άνθρωπος μόνος του κολάζεται, διότι έχει το αυτεξούσιο ως προς τον καθορισμό των πράξεών του. Όμως κι αυτό δεν μπορεί να είναι απόλυτο. Εφόσον ο κόσμος έχει πάρει το στραβό δρόμο μετά την πτώση, και ο άνθρωπος είναι κομμάτι αυτού του κόσμου, δεν έχει τόσο σχέση μόνο η δική του συμπεριφορά αλλά κυρίως η συμπεριφορά του συνόλου ως κοινωνικό σύστημα διαβίωσης. Εσύ μπορεί να είσαι ο πιο τέλειος και άγιος άνθρωπος, όμως οι γύρω σου μπορεί με τις πράξεις τους να υποστασιάζουν το κακό και έτσι δεν θα μείνεις ούτε εσύ έξω από αυτό. Θα επηρεαστείς. Το θέμα είναι το πως θα το απορροφήσεις. Το αν θα είσαι έτοιμος διανοητικά και ψυχολογικά όταν έρθει η ώρα να το αντιμετωπίσεις.

   "Τὸ θέμα εἶναι πῶς θὰ ἀρθῇς ἀπὸ τὸν ὑλικὸ κόσμο, ὄχι πῶς θὰ σωθῇς διὰ τοῦ ὑλικοῦ κόσμου".

   Όχι. Το θέμα είναι ακριβώς αυτό. Το πως θα σωθείς διά του πραγματικού αυτού υλικού κόσμου στον οποίο τώρα καθημερινά ζεις και κολάζεσαι μόνος σου χωρίς να το καταλαβαίνεις, θεωρώντας ότι ο Θεός θα σε σώσει επειδή είναι αγαθός. Το πρώτο που λες, δηλαδή το να «αρθείς»(σε εισαγωγικά διότι είναι αδύνατο) από τον υλικό κόσμο για να σωθείς (ο οποίος είναι αντανάκλαση του ψυχικού για τον πλατωνισμό συμπληρώνω εγώ), είναι πλατωνικό ιδεώδες, είναι αυτό που λέμε η έκσταση της ψυχής από το σώμα. Η ορθοδοξία από την άλλη είναι άκρως ρεαλιστική. Δεν μιλάει για αόριστες ιδέες. Από αυτόν εδώ τον κόσμο ή σώζεσαι οδηγούμενος στη αγιότητα ή κολάζεσαι. Τίποτα δεν χάνεται από τον υλικό κόσμο. Ακόμα και το σώμα αγιάζεται. Απλώς όταν αγιάζεται βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Τα ίδια πράγματα που υπάρχουν υλικά κοινά για όλους, εσύ τα βλέπεις αλλιώς. Και από ό,τι γίνει στον εδώ κόσμο, το ίδιο θα ακολουθήσει και στον μετέπειτα.

   Γενικώς η ιστορία του «Βυζαντίου» θα γραφεί όπως της αρμόζει στο μέλλον, είναι βέβαιο αυτό, τα θεολογικά και φιλοσοφικά κείμενα μόλις που έχουν αρχίσει να εξετάζονται από τους επιστήμονες, και όχι με τα δυτικά γυαλιά του δυτικού Μεσαίωνα. Τον Καλδέλλη να διαβάζεις αν θέλεις να ενημερωθείς πραγματικά για το Βυζάντιο και όχι παπική, δυτική, προτεσταντική διαφωτιστική προπαγάνδα.

   Delete
  2. Κύριε Καθηγητά εγώ είμαι, ο Ιωάννης Ένοχος. Απλώς επειδή ο Μάκης είχε πει να γράφουμε με τα ονόματά μας, κι ενώ εγώ έγραφα ως Ιωάννης Ένοχος κι εσείς με φωνάζατε πάντα Ένοχο, για αυτό έσβησα το Ένοχος για να με φωνάζετε με το όνομά μου το οποίο είναι Ιωάννης κι όχι Ένοχος και ώστε να μην θεωρηθεί ότι δεν γράφω με το όνομά μου. Ευχαριστώ.

   Delete
  3. Αποφάσεις εκκλησιαστικών συνόδων του 11ου αιώνα μ.Χ., όταν ο Ελληνισμός υπό την αίρεση του πλατωνισμού είχε αρχίσει να ξαναεμφανίζεται στο προσκήνιο.

   Τοῖς τὴν ὕλην ἄναρχον καὶ τὰς ἰδέας ἢ συνάναρχον τῷ δη­μι­ουργῷ πάντων καὶ Θεῷ δογματίζουσι, καὶ ὅτι περ οὐρανὸς καὶ γῆ καὶ τὰ λοιπὰ τῶν κτισμάτων ἀίδιά τε εἰσὶ καὶ ἄναρχα καὶ διαμένουσιν ἀναλ­λοί­ωτα, καὶ ἀντινομοθετοῦσι τῷ εἰπόντι· «῾Ο οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρε­λεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι», καὶ ἀπὸ γῆς κενοφωνοῦσι καὶ τὴν θείαν ἀρὰν ἐπὶ τὰς ἑαυτῶν ἄγουσι κεφαλάς, ἀνάθεμα.

   Τοῖς λέγουσιν ὅτι οἱ τῶν ἑλλήνων σοφοὶ καὶ πρῶτοι τῶν αἱ­ρεσιαρ­χῶν, οἱ παρὰ τῶν ἑπτὰ ἁγίων καὶ καθολικῶν συνόδων καὶ παρὰ πάντων τῶν ὀρθοδοξίᾳ λαμψάντων πατέρων ἀναθέματι καθυποβληθέντες ὡς ἀλλό­τριοι τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας, διὰ τὴν ἐν λόγοις αὐτῶν κίβδηλον καὶ ῥυ­παρὰν περιουσίαν, κρείττονες εἰσὶ κατὰ πολὺ καὶ ἐνταῦθα καὶ ἐν τῇ μελ­λούσῃ κρίσει τῶν εὐσεβῶν μὲν καὶ ὀρθοδόξων ἀνδρῶν, ἄλλως δὲ κατὰ πά­θος ἀνθρώπινον ἢ ἀγνόημα πλημμελησάντων, ἀνάθεμα.

   Τοῖς μετὰ τῶν ἄλλων μυθικῶν πλασμάτων ἀφ’ ἑαυτῶν καὶ τὴν καθ’ ἡμᾶς πλάσιν μεταπλάττουσι καὶ τὰς πλατωνικὰς ἰδέας ὡς ἀλη­θεῖς δεχομέ­νοις καὶ ὡς αὐθυπόστατον τὴν ὕλην παρὰ τῶν ἰδίων μορφοῦσθαι λέγουσι καὶ προφανῶς διαβάλλουσι τὸ αὐτεξούσιον τοῦ δημιουργοῦ τοῦ ἀπὸ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγαγόντος τὰ πάντα καὶ ὡς ποιητοῦ πᾶσιν ἀρχὴν καὶ τέλος ἐπιτιθέντος ἐξουσιαστικῶς καὶ δεσποτικῶς, ἀνά­θεμα.

   Τοῖς δεχομένοις καὶ παραδιδοῦσι τὰ μάταια καὶ ἑλληνικὰ ῥή­μα­τα· ὅτι τε προΰπαρξίς ἐστὶ τῶν ψυχῶν καὶ οὐκ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος τὰ πάν­τα ἐγέ­νετο καὶ παρήχθη, καὶ ὅτι τέλος ἐστὶ τῆς κολάσεως ἢ ἀπο­κα­τά­στα­σις αὖθις τῆς κτίσεως καὶ τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, καὶ διὰ τῶν τοι­ού­των λόγων τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν λυομένην πάντως καὶ παρά­γουσαν εἰσάγουσιν, ἣν αἰωνίαν καὶ ἀκατάλυτον αὐτός τε ὁ Χριστὸς καὶ θεὸς ἡμῶν ἐδίδαξε καὶ παρέδοτο, καὶ διὰ πάσης τῆς Παλαιᾶς καὶ Νέας Γρα­φῆς ἡμεῖς παρελάβο­μεν, ὅτι καὶ ἡ κόλασις ἀτελεύτητος καὶ ἡ βασι­λεία ἀίδιος, διὰ δὲ τῶν τοι­ούτων λόγων ἑαυτούς τε ἀπολλύουσι καὶ ἑτέ­ροις αἰωνίας κατα­δί­κης προ­ξένοις γενομένοις, ἀνάθεμα.

   Delete
  4. Οικουμενικές σύνοδοι,σχίσμα εκκλησιών,πατέρες άγιοι,σοφοί θεολόγοι,πατριάρχες ,πάπες,αυτοκράτορες΄απλοί,αυτοκράτορες αγιοι,μάνες αυτοκρατόρων,εικονομαχίες,ενωτικοί,ανθενωτικοί,αιρέσεις,δολοφονίες,δολοπλοκίες,διαπλοκές εκκλησίας-εξουσίας,πράσινοι,βένετοι,παπάδες,καλόγεροι,καί χίλια μύρια...ΕΛΕΟς.Οι Εβραίοι τον εσταύρωσαν μια φορά.Εμείς οι υποκριτές συνεχως.Κανένας ''ειδικός''δέν θα μου ερμηνεύση εμενα τον ΧΡΙΣΤΟ.Δέν χρειάζεται οδηγίες χρήσεως η πίστη.Μου κατέστρεψαν το φίλο ΧΡΙΣΤΟ ,τον αδελφό ΧΡΙΣΤΟ ,τον γονιό μου ΧΡΙΣΤΟ,με απαγορεύσεις ,νηστείες,κεριά ,λιβάνια,ερμηνείες,προυποθέσεις,φοβέρες και ΨΕΜΑΤΑ.Οι ειδικοί ναι,που εχουν και την επίσημη αντιπροσωπεια του Θεου στη γη.Οση σχεση εχει το γραικυλαίικο με τον ελληνισμό εχει η εκκλησία με το χριστιανισμό.

   Delete
  5. Δε σε ρώτησα ειδωλολάτρη.

   Delete
  6. Στη κόλαση ειδωλολάτρη, παγανιστή.

   Delete
  7. Ιωάννη είσαι ηλίθιος.

   Πραγματικά όμως.

   Ο Βεροιεύς έχει κομματάκι δίκαιο. Και εγώ στις γραικυλικές εκλλησίες-μπουζουκτσίδικα ουδένα μυστήριο βρισκω. Προτιμώ την προσωπική σχέση με τον Θεό ή ένα απομακρυσμένο μοναστήρι ιδανικό για διαλογισμό.

   Οι Εκκλησίες συγννώμιν αλλά από λειτουργικής απόψεως είναι κούφιες σήμερον.

   Επίσης όποια θρησκεία χάνει την Πολιτική, Κοινωνική και συνεπώς στρατιωτική της ταυτότητα, τρώγεται. Είναι αστείος μέχρι και ο ισχυρισμος του Καθηγητού στα βιβλία του ότι ο Ορθόδοξος δεν πρέπει να φέρει...όπλο! Τότε η ήττα το μαλθακού πλέον Χριστιανισμού που δεν εμπνέει ούτε κουνουπίδι είναι σίγουρη.

   Όχι λοιπόν! Οφείλουμε να πράξουμε άκρως Κυριλλικά και...Ισλαμικά. Χρειαζόμαστε μία Ρωμαίηκη Χεζμπολλάχ, μία Ορθόδοξη Liwa al-Fatimiyoun.

   Ειδάλλως η Ορθοδοξία θα σβήσει και απλούστατα θα κυριευθεί από το Ισλάμ επειδή έπεσε στην κοσμική φιλελεύθερη παγίδα που την ευνούχισε.

   Μέχρι και πολιτικό μοντέλο έχει να επιδείξει ενώ ο Δυτικός Χριστιανισμός ως βάρβαρος, δεν εχει. Εμείς έχουμε την Ρωμανία, την Ορθόδοξη Θεοκρατία. Ο Καθολικισμός τον στείρο Παπισμό που δεν εκβάλλει ουδεμία πνευματικότητα ενώ ο Προτεσταντισμός τον θανατηφόρο φιλελεύθερο αστικό καπιταλισμό.

   Delete
 40. ΥΓ. Λέω δηλαδὴ ὅτι τὸ Βυζάντιο καὶ ἡ ὀρθόδοξη παράδοση δὲν φαίνεται νὰ συμπαθεῖ τὴν ἰδέα τῆς σταυροφορίας, ποὺ κρύβεται ἴσως πίσω ἀπὸ τὸν ἄξονα ΗΠΑ-Ῥωσιας κατὰ Κίνας, καὶ ὅτι δείχνει νὰ προτιμᾷ τὴν ίδέα τῆς ἐνσωμάτωσης.

  ReplyDelete
 41. ΥΓ2 Ἡ κεντρικὴ ἰδέα τῆς αὐτοκρατορίας τῆς βυζαντινῆς εἶναι ἡ ἑξῆς. Ὅσο ἀποκλείουμε, ἀποκλειόμεθα. Ὅσο ἐνσωματώνουμε διὰ τῆς βίας ἀποκλείουμε. Ὅσο ΔΕΝ ἀποκλείουμε, ἐνσωματώνουμε.

  Ἐὰν πράγματι ἡ Κίνα προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλῃ παγκοσμίως τὸν κινεζικὸ πολιτισμό, αὐτὸ τὸ κάνει ἐκμεταλλευόμενη μιὰ ῥωγμὴ στὴν αὐτοκρατορία τὴν δική μας, ποὺ εἶναι ἡ δικαστικὴ ἐξουσία. Γιατὶ στὸ Βυζάντιο ὁ ἐγκληματίας διαπομπεύεται προτοῦ ἀκρωτηριαστῇ ; Διότι πρέπει νὰ ἐξέλθῃ τῆς κοινωνίας προτοῦ μπορέσῃ ἡ κoινωνἰα νὰ τοῦ ἐπιβάλῃ μη-ἀναστρέψιμη τιμωρία. Ἕτσι ὁ καρνάβαλος καὶ τὸ θέατρο περιορίζονται τρόπον τινὰ στὴν διαπόμπευση. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἀδύναμό μας σημεῖο καὶ αὐτὸ ἐκμεταλλεύται ἡ Κίνα.

  ReplyDelete
 42. Ἰωάννη, χαίρομαι ἰδιαιτέρως ποὺ ἐπανῆλθες στὸ πραγματικό σου ὄνομα, τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου σου. Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανὸς ὁμολογεῖ τὴν πίστη του καὶ δὲν κρύβεται ὀπίσω ἀπὸ ψευδώνυμα. Αὐτὴ εἶναι ἡ δύναμίς μας, ἡ δυναμίς τῆς καθαρότητος, τῆς εἰλικρινείας, τῆς παιδικῆς πίστεως ποὺ αὐτομάτως ἐξολοθρεύει τοὺς πλαγίους συλλογισμούς ποὺ μὲ ψευδώνυμα τρολάρουν, ὑβρίζουν καὶ ἀποπροσανατολίζουν. Ἐπιπλέον ὁ ὀρθόδοξος χριστιανὸς δὲν κρύβεται ὀπίσω ἀπὸ σοφιστεῖες καὶ σκοτεινὲς ἐκφράσεις φιλοσόφων. Ὁ θεϊκὸς ἑλληνικὸς λόγος εἶναι ἁπλός, πεντακάθαρος, εἶναι ὁ Λόγος.Ἐκφράσου σὰν παιδὶ γιὰ νὰ ἐξωτερικεύσῃς τὴν καρδιά σου ποὺ συνθλίβει τὸν Πονηρό, τὸν γραικύλο. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κύριε Κιτσίκη. Κάνετε λάθος αν νομίζετε ότι είμαι εγώ αυτός με τα ψευδώνυμα. Εγώ είχα πέσει θύμα αυτού. Δεν είμαι εγώ αυτός που νομίζετε.

   Όπως κι αν έχει εξήγησα γιατί έβγαλα το Ένοχος.

   Delete
  2. Φυσικά, ἡ ἀπάντησή σου εἶναι πνευματώδης, κοινῶς τρολάρισμα. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μὲ ἐνδιαφέρει. Τὸ νόημα τοῦ μηνύματός μου εἶναι ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπαγορευθῇ διὰ νόμου ἡ χρήση ψευδωνύμου, ἀκριβῶς ὅπως πρέπει νὰ ἀπαγορεύεται ἡ χρήση τῆς μπούρκας.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  3. Αν η δική μου απάντηση είναι πνευματώδης, τότε η δική σας είναι οινοπνευματώδης.

   Δεν είμαι εγώ αυτός με τα ψευδώνυμα.

   Delete
 43. Καθηγητα χαθηκανε μερικα σχολιά μου γιατί δεν τα βλέπω. Γραφω απο κινητο

  ReplyDelete
 44. Το στέλνω εκ νέου γιατί προφανώς εκ σφάλματος δεν αναρτήθηκε.
  Το κείμενο αυτό όπως φαίνεται από την ημερομηνία εγράφη το 2010.

  23/1/2010
  Ο έλεγχος των κυβερνώντων μέσω του δικαιώματος ψήφου αποτελούσε ανέκαθεν την μεγαλύτερη ψευδαίσθηση για τους απλούς πολίτες και ταυτόχρονα την μεγαλύτερη απατή εκ μέρους των ερωτοτροπούντων με τη εξουσία.
  Οι ενέργειες που προηγούνται της εκάστοτε ψηφοφορίας καθώς και η επιλογή της χρονικής στιγμής που θα διεξαχθεί , προσδιορίζουν και καθορίζουν το αποτέλεσμα. Σ όλη αυτή την διαδικασία ολιγάριθμες ομάδες ατόμων, που έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ποσοστό πλούτου κάθε κοινωνίας επιδιώκουν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο σ αυτήν. Ταυτόχρονα επιτυγχάνουν οικονομικές συμμαχίες ελέγχοντας τα ποιο αποδοτικά προϊόντα, στοχεύοντας στη δημιουργία μονοπωλίων, αυξάνοντας την απόσταση μεταξύ πλούσιων και πτωχών.
  Αυτά ,σε συνδυασμό με την μη διεύρυνση της δημοκρατίας ,αργά η γρήγορα θα οδηγήσουν σε σύγκρουση. Μια σύγκρουση που θα γίνει στο όνομα της δημοκρατίας ,της ισότητας, της ελευθέριας. Μια σύγκρουση που θα μας κάνει να πιστέψουμε ότι θα αποκτήσουμε τον πολυπόθητο έλεγχο των κυβερνώντων.

  Δυστυχώς όμως και αυτή η σύγκρουση είναι προμελετημένη και το σίγουρο είναι πως θα οδηγήσει τις σημερινές κοινωνίες σε κατάρρευση. Σ αυτό το σημείο τίθεται το πιο καίριο ερώτημα. Μέσω ποιων αξιών θα ανοικοδομηθούν οι νέες κοινωνίες; Το παρελθόν μας διδάσκει ότι κάτι που είχε αξία σε μια εποχή σε άλλη δεν είχε καμία. Θα θεωρηθεί ο άνθρωπος ως μοναδική διαχρονική επενδυτική αξία;
  Εάν ναι τότε θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η πολυπλοκότητα του ανθρώπου, μας εμποδίζει να καταλάβουμε τις επιπτώσεις των πράξεων που γίνεται αποδέκτης, γιατί αυτές εμφανίζονται αργότερα και σε βάθος χρόνου απροσδιόριστο.
  Στη βάση λοιπόν του αμοιβαίου συμφέροντος που δημιουργεί τις πιο ισχυρές συμμαχίες θα πρέπει άμεσα να μεγαλώσει το κοτέτσι και οι κότες να έχουν περισσότερο πίτουρο.
  Σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει να φύγουμε από την φιλοσοφία του κυρίαρχου και να οδηγηθούμε στη φιλοσοφία της στρογγυλής τραπέζης. Μια φιλοσοφία που θα επιτρέψει να έχουμε κότες ελευθέρας βοσκής. Κότες ευτυχισμένες, όλοι ευτυχισμένοι.
  Αναφερόμαστε λοιπόν σε αλλαγή τρόπου σκέψης, ουσιαστικά για αλλαγή πλαισίου αναφοράς, πράγμα που επιτυγχάνει να δώσει λύσεις, όχι μόνο στα γενικά, αλλά και στα ειδικά προβλήματα, όπως η σημερινή οικονομική
  κρίση. Ας επικεντρωθούμε λοιπόν στην Ε.Ε. Γίνεται μεγάλη συζήτηση αυτή την στιγμή για πιθανή κατάρρευση της ευρωζώνης κλπ. Κανείς δεν μιλάει για φυγή προς τα εμπρός, για άμεση και πλήρη ενοποίηση σε όλα τα επίπεδα της Ε.Ε. Τονίζουμε το άμεσα, γιατί αυτό που γίνεται με το ευρωσύνταγμα καμία σχέση δεν έχει με αυτό που προτείνουμε. Οι ΗΠΑ έγιναν κράτος με μια απλή διακήρυξη.
  Τόσο όμορφα, γιατί τα απλά είναι και ωραία, όπως οι απλές λύσεις σε δύσκολα μαθηματικά προβλήματα, που μας έκαναν να πούμε, καλά ήταν τόσο απλό; Ναι ,τόσο που δεν μπορούσαμε να το σκεφτούμε, δέσμιοι συγκεκριμένου τρόπου σκέψης. Χρειάζεται ένα νέο πλαίσιο αναφοράς, επομένως και διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γίνεται μεγάλη συζήτηση αυτή την στιγμή για πιθανή κατάρρευση της ευρωζώνης κλπ. Κανείς δεν μιλάει για φυγή προς τα εμπρός, για άμεση και πλήρη ενοποίηση σε όλα τα επίπεδα της Ε.Ε.

   ὅχι, πολλοὶ τὸ λέγανε ἀλλὰ ἀποσιωποῦντο, παραδείγματα Κώστας Βεργόπουλος (νομίζω, ἐν μέρει), Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, καὶ ἐγὼ ἔγραφα συνέχεια ἐδῷ ὅτι πρέπει νὰ μέινουμε στὸ εὐρὼ μὲ βάση τὴν ἀρχή ὄχι βίαιη ἀλλαγή. Δημοσίως δε εἶχα πῇ ὅτι τὸ πρόβλημα στὴν Εὐρώπη εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ἱεραρχίας, παρούσης τῆς εὐρωβουλευτοῦ Κων/νας Κούνεβα, καὶ ἐδῷ ἐπανειλημμένα ὅτι ἡ λύση εἶναι ἡ παραμονὴ στὸ ευρὼ μὲ παύση ἔκδοσης νέων εὐρώ.

   Delete
  2. Όλοι ξέρουμε ότι η Ε.Ε. φυτοζωεί, τρώει σφαλιάρες από Ρωσία και ΗΠΑ και φυσικά είναι ΣΙΓΟΥΡΟ ότι θα καταρρεύσει.

   Ναι είναι αλήθεια ότι πάνω που είδανε τα σκούρα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα EPP, και το CDU/CSU του 4ου οικονομικοπολιτικού Ράιχ της Γερμανίας αμέσως κήρυξαν και επισήμως ως Ιδεολογία των την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδιοποίηση και Ενωποίηση αλλά ιδίως μετά την νίκη Τράμπ, αποτελούν φρούδες ελπίδες!

   Ζήτω η νέα Φασιστική Τάξη Πραγμάτων!

   Il Fascismo gránde Libertá est!!!

   Delete
 45. Σε ένα κόσμο δυο διαστάσεων εάν προσπαθήσουμε να μετακινήσουμε – σύρουμε ένα σημείο ευρισκόμενο εντός κύκλου έξω από αυτόν, είναι αδύνατον να το καταφέρουμε χωρίς να τμήσουμε την περιφέρεια του κύκλου. Εάν όμως αλλάξουμε το πλαίσιο αναφοράς, δηλαδή προσθέσουμε μια τρίτη διάσταση, το ύψος, τότε βλέπουμε πως το αδύνατο γίνεται δυνατό και μάλιστα εύκολα και απλά. Θέλετε να εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο, να πάμε στα δικά μας
  και στο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σαν χώρα ένα βήμα πριν την πτώχευση;
  Για σκεφτείτε τι αντίκτυπο θα είχε στις διεθνείς αγορές , η θέσπιση της έξυπνης κάρτας. Θα έδειχνε πέραν πάσης αμφιβολίας την διάθεση της κυβέρνησης για σοβαρή και υπεύθυνη αντιμετώπιση της κατάστασης.
  Σ αυτήν την κάρτα θα αναγράφονται τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του καθενός, οι μεταβολές που επέρχονται σε αυτά, κάθε είδους και μορφής απολαβές και πληρωμές. Εννοείται ότι σ αυτή την περίπτωση δεν θα κυκλοφορεί
  χρήμα. Όλα θα γίνονται μέσω της κάρτας.
  Στο τέλος του χρόνου, θα πηγαίνεις με την κάρτα σου στην εφορία και σε μηδενικό χρόνο θα υπολογίζεται κάθε υποχρέωση ή μη που έχεις έναντι της πολιτείας.
  Επιπλέον αυτό θα σήμαινε οριστική και αυτόματη αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής, έλεγχο έκνομων ενεργειών, μείωση προσωπικού εφοριών και αναγκαστική στροφή εργαζομένων σε παραγωγικές διαδικασίες. Τα αρνητικά ενός τέτοιου μέτρου η καταγραφή κάθε είδους προτιμήσεων, ενδεχόμενη παράνομη εκμετάλλευση.
  Αλλαγή συστήματος αναφοράς, αποκλίνουσα σκέψη είναι το κλειδί για όλα τα προβλήματα.

  Ιωάννης

  ReplyDelete
 46. Γιάννη, ἄν δὲν ἀπατῶμαι 1) τὸ ἀνἀθεμα εἶναι ἕνας δεύτερος τρόπος ἀποπομπῆς τοῦ καταδικασμένου ἀπὸ τὴν κοινότητα, μὲ τὴν μὲν πομπὴ νὰ τὸν ξεῤῥιζώνῃ ἀπὸ τὸ σῶμα τῶν πολιτῶν, τὸ δὲ ἀνάθεμα νὰ τὸν ἐξοριζῃ ἀπὸ τὴν πνευματικὴ κοινότητα τῶν πιστῶν καὶ μελλόντων ἁγίων.

  Ἁποτέλεσμα τοῦ ἀναθέματος εἶναι ὁ νεκρός, καὶ πάλι ἄν δὲν απατῶμαι, νὰ βουρκολακιάσῃ καὶ νὰ μείνῃ ἐπὶ τῆς γῆς μιὰ καὶ δὲν ἔχει θέση πιὰ στὸν ούρανό. "Κατῃραμένος ἔστω καί ἂλυτος καί τυμπανιαῖος. Οι λίθοι καί οἱ σίδηροι λυθήσονται, αὐτός δέ μηδαμῶς".

  Ἱδοῦ ἕνα σύγχρονο ἀνάθεμα http://www.efsyn.gr/arthro/erga-kai-imeres-toy-theoritikoy-toy-gypsoy
  καὶ λέω ὅτι τὸ πρόβλημα τοῦ Βυζαντίου ἦταν αὐτό, πῶς νὰ μὴν ἀναθεματίση τὸν ἀναθεματίσαντα. Ἑὰν ἀναθεματίσης τὸν ἀναθεματίσαντα, εἶσαι ἀναγκασμένος νὰ βγάλῃς ἀπὸ τὸν τάφο του τὸν ἀναθεματισμένο.

  Ἑγὼ προτιμῶ νὰ μὴν ἀναθεματίσῳ κανέναν, ἀλλὰ νὰ ἐπισημάνω ὅτι αἰσθάνομαι νὰ δικαιώνομαι ἐν μέρει διότι γράφει ὁ κος Δημήτρης Ψαρρᾶς : Η «Δημοκρατία» τιτλοφόρησε το σχετικό της άρθρο «Πέθανε πολύ φτωχός και ο Γεωργαλάς», επαναλαμβάνοντας το προπαγανδιστικό κλισέ για τους χουντικούς που μένουν στην ψάθα και αποσιωπώντας το σκανδαλώδες γεγονός ότι ούτε αυτός ούτε δεκάδες άλλοι συνεργοί του υπέστησαν το παραμικρό μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας".

  Tὸ "σκανδαλῶδες γεγονός" εἶναι ὑποθέτω ἡ μὴ δικαστικὴ δίωξη τῶν στελεχῶν τῆς δικτατορίας. Ναὶ ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ ἀποσιωπᾶται εἶναι ὅτι γιὰ νὰ διωχθοῦν αὐτοὶ ὅπως καὶ ὁποιοσδήποτε πρέπει νὰ λειτουργήσῃ ἡ ἀστικὴ δικαιοσύνη. Μπορεῖ κάποιος ὅμως νὰ μὴν θέλει ἀνθρώπινη δικαιοσύνη, δηλαδὴ νὰ μὴν θέλει οὔτε ἀστικὰ δικαστήρια, οὔτε ἀναθέματα, οὔτε διαπομπεύσεις, οὔτε διευθυντήρια μὲ ἐκτελεστικὰ ἀποσπάσματα στὶς διαταγές τους. Αὐτὸ ποὺ ἀποσιωπᾶται εἶναι αὐτὴ η ἐπιθυμία, καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ σκανδαλῶδες.

  Κακῶς κατὰ τὴ γνώμη μου θὰ ἔβλεπε κανεὶς τὸ ζήτημα ἐὰν τὸ ἔκρινε μὲ βάση τὶς κομματικές του συμπάθειες. Εδῷ πρόκειται γιὰ κάτι ἄλλο. Πρόκειται για τὸ ὅτι ὁ νεκρὸς δεδικαίωται ἀπὸ τὴν ἄποψη ὅτι βρίσκεται σὲ μιὰ κατάσταση στὴν ὁποία ὅλοι σύντομα θὰ βρεθοῦμε, μὲ βάση πολὺ ἰσχυρές πιθανότητες αὐτὸ νὰ συμβῇ. Ὁ Τολστόη βάζει νὰ πεθαίνῃ ἕνας φτωχός ἥρωάς του καὶ γράφει "Νὰ βρῆκε τάχα αὐτὸ ποὺ λαχταροῦσε ; Αὐτὸ ὅλοι μας σύντομα θὰ τὸ μάθουμε". Αὐτὸ εἶναι λογοτεχνία.

  Γιατὶ νὰ μὴν εἶναι ἕτσι καὶ ἡ μουσική, καὶ ἡ θεατρικὴ παραγωγή, καὶ ἡ ἱστορικὴ παραγωγή, καὶ ἡ δημοσιογραφία, αντὶ νὰ στήνουν ἕναν πῦργο τῆς Βαβέλ μὲ τὸ πτῶμα τῶν βρυκολάκων ; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη δημοσιογραφία, θεατρικὴ παραγωγή, ιστορικὴ παραγωγή, μουσική. Δηλαδὴ μόνον ὄταν λαμβάνεται ὑπόψιν τὸ γνῶθι σ'αὐτόν ἀποκτοῦν αὐτὲς οἱ λειτουργίες τὴν πραγματική τους υπόσταση, ἀλλιῶς εἶναι ἀσβέστωμα τοῦ πύργου τῆς Κολάσεως.

  ReplyDelete
 47. Υγ. Παρακαλῶ μιὰ ἀνοχὴ στὴν παρέκβαση ἀπὸ τὸ θέμα Κίνας καὶ ΗΠΑ γιὰ ἕνα θέμα ποὺ θίχτηκε ἀπὸ τὴν παρέμβαση τοῦ Γιάννη. Μιὰ παρατήρηση ἐπὶ δύο ἀρχαίων ζητημάτων. Τὸ τελευταῖο ἀνάθεμα ποὺ παρέθεσε ὁ Γιάννης καταδικάζει τὴν πρώτη βασικὴ θέση τῶν Ἑλεατῶν, ὅτι "ὄν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος οὐκ ἐστί". Ἡ δεύτερη θέση εἶναι ὅτι "ἐκ τοῦ ὄντος οὐκ ἐστὶ μή ὄν". Ἡ δεύτερη θέση μαζί μὲ τὴν περίφημη φράση τοῦ Ἀριστοτέλους "Γενομένη δ᾽ οὖν [ἡ τραγῶδία] ἀπ᾽ ἀρχῆς αὐτοσχεδιαστικῆς--καὶ αὐτὴ καὶ ἡ κωμῳδία, καὶ ἡ μὲν ἀπὸ τῶν ἐξαρχόντων τὸν διθύραμβον, ἡ δὲ ἀπὸ τῶν τὰ φαλλικὰ [] πoλλὰς μεταβολὰς μεταβαλούσα [ ...] ἐπαύσατο, ἐπεὶ ἔσχε τὴν αὑτῆς φύσιν". Αὐτὰ τὰ δύο πράγματα,δηλαδὴ ἡ δεύτερη θέση τῶν Ἐλεατῶν, καὶ ἠ θέση τοῦ Ἀριστοτέλη γιὰ τὴν καταγωγὴ τῆς τραγῳδίας ἀπὸ τὸν διθύραμβο (μὲ αὐτοσχεδιασμὸ καὶ "σατυρικὸ" στοιχεῖο) εἶναι οἰ δύο θέσεις ἀρχαίων συγγραφέων ποὺ ἔχουν δεχτῇ τὴν μεγαλύτερη δυνατὴ ἀμφισβήτηση ἀπὸ τοὺς δυτικοὺς συγγραφείς, μὲ λύσσα θὰ ἔλεγε κανείς. Συνεπῶς ὁ ἑλληνισμὸς δὲν πρέπει νὰ ἀναζητᾶται, νομίζω, στὸν ψυχρὸ νεοκλασσικισμὸ τῶν ἀπανταχοῦ κτιρίων ποὺ στεγάζουν τὰ χρηματιστήρια ὅλου τοῦ κόσμου, ἀλλὰ στὶς δύο αὐτὲς θέσεις, τῶν Ἑλεατῶν ἡ μία, τοῦ Ἀριστοτέλους ἡ ἄλλη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἡ θέση τοῦ Ἀριστοτέλους δείχνει νὰ συνδεῃ τοὺς ἀρχαίους ἡμῶν προγόνους μὲ λαούς ποὺ εἶχαν δημόσιες λατρεῖες μὲ θεατρικὰ στοιχεῖα ἀνἀτολικούς. Μᾶς κάνει δηλαδὴ κάτι ἄλλο ἀπὸ τὸ ἀκρόπρωρο τῆς Ευρώπης στὴν Ἀνατολή. Ἡ θέση πάλι τῶν Ἐλεατῶν δείχνει νὰ ἀπαντᾷ τελεσίδικα σχεδὸν στὸ ζήτημα τῆς σύγκρουσης ὑποκειμενικότητας καὶ ἀντικειμενικότητας ποὺ ἔχει ταλανίσει τὴν δυτικὴ ἀνθρωπότητα τόσους αιῶνες λέγοντας ὅτι δὲν ὑπάρχει τέτοια διαφορά.

   Μὲ ἄλλα λόγια οἱ δύο αὐτὲς θέσεις σχετίζονται μὲ τὴν ἐνδεχόμενη διάλυση τῆς ψευδαίσθησης ὅτι ἀρχαία Ἑλλὰς = Δύση, ἐπομένως ὅ,τι ἀνοησία κάνει ἡ Δὐση ἐμείς πρέπει ντὲ καὶ καλὰ νὰ τὴν ἀκολουθοῦμε.

   Delete
 48. k.Kaθηγητά,είχα διαβάσει κάπου ότι η Ρωσία είχε παραχωρήσει κάποια εδάφη στην Τουρκία ,προς χρήση μόνον και ότι μπορεί όταν θελήσει να τα ζητήσει πίσω.Αληθεύει αυτό? Ευχαριστώ.

  ReplyDelete
 49. Τὸ μόνο ποὺ γνωρίζω εἶναι ἡ συνθήκη τοῦ 1878 ποὺ ὁρίζει: "Ἐάν καὶ ἐφ'ὅσον ἡ Ρωσία ἀποδώσῃ ποτὲ στὴν Ὑψηλή Πύλη τὸ Κὰρς καὶ τὰ λοιπά ὑπ΄ αυτῆς καταληφθέντα ἐδάφη κατὰ τὸν προηγηθέντα πόλεμο στὴν Ἀρμενία, ἡ νῆσος Κύπρος θέλει ἐπιστραφῇ, ἐκκενουμένη ὑπό τῆς Ἀγγλίας καὶ ἡ συνθήκη τῆς 4ης Ἰουνίου 1878 θέλει τερματισθῇ".
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 50. Ἑδῷ https://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus_Convention λέει ὅτι ἡ Πύλη συμφώνησε στὴν στρατιωτικὴ κατοχὴ τῆς Κύπρου ἀπὸ τοὺς Ἅγγλους μὲ ἀντάλλαγμα τὴν διπλωματικὴ καὶ στρατιωτικὴ ὑποστήριξη τῆς Βρεταννἰας ἐνἀντια στον ῥωσσικὸ ἐπεκτατισμό. Ὅταν ἡ Πύλη τάχτηκε μὲ τὶς Κεντρικὲς Δυνάμεις ἐνἀντια στὴν Ἀντάντ, τὸ 1914, ἡ Βρεταννἰα προσάρτησε τὸ νησὶ σὰν "Ἀποικἰα τοῦ Στέμματος". Ἁπὸ τὸ 1914 λοιπὸν καὶ ἄν δὲν μεσολάβησαν ἄλλα καταστατικά, καὶ μέχρι τὸ 1960 ἦταν ἀποικία τοῦ Ἀγγλικοῦ Στέμματος.

  Κάτι πρόμοιο μὲ τὴν Κύπρο θὰ μποροῦσε θεωρητικὰ νὰ συμβῇ στὸ μέλλον μὲ τὴν νῆσο Κρήτη καὶ ἄλλες περιοχὲς ποὺ φιλοξενοῦν στρατιωτικὲς βασεις μεγάλων δυνάμεων. Ἡ στρατιωτικὴ παρουσία μετατρέπεται σὲ στρατιωτικὴ κατοχὴ καὶ ἡ στρατιωτικὴ κατοχὴ σὲ προσάρτηση ὑπὸ ἀποικιακὸ καθεστώς.

  ReplyDelete
 51. Kali xronia stous Europaious tis athinas!

  Me to kalo..na pame sto protoxroniatiko revegion ,na pame kai sta ksenyxtadika na anoiksoume tis sampanies mas kai na kapnisoume tis pourakles mas..kai meta sta kazino!

  Etsi gia na timoume kai tas paradoseis twn imeron .

  ReplyDelete


 52. Τελικά βρήκα κάτι σχετικό.Εχει κάποια εγκυρότητα αυτό το άρθρο?Ευχαριστώ.

  http://www.inewsgr.com/96/vomva-apo-rosia-telos-stin-synthiki-tou-kars---tha-paroume-piso-to-30-ton-tourkikon-edafon---mas-anikoun.htm

  ReplyDelete