Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Sep 24, 2018

446- Ἡ λέξις «ἁρχαῖος» πρέπει νὰ ἐξαφανισθῇ γιὰ νὰ ὁρισθῇ ὡς αἰώνιος ὁ ἑλληνισμόςΒάρβαροι καὶ Ἕλληνες: Βαρβαρικὰ γερμανικὰ στρατεύματα κατοχῆς προσεπάθησαν, μέσῳ  γυναικείων «κάπων», ἑλληνίδων ἀρχαιολόγων, νὰ ἰδιοποιηθοῦν τὸ αἰώνiο θαῦμα τοῦ ἑλληνισμοῦ

446- Ἡ λέξις «ἁρχαῖος» πρέπει νὰ ἐξαφανισθῇ γιὰ νὰ ὁρισθῇ ὡς αἰώνιος  ὁ ἑλληνισμός

Στὴν γαλλικὴ Βικιπαιδεία, οἱαδήποτε ἀναπαργμένη ἑλληνικὴ λέξις, ὅπως, φερ’εἰπεῖν, «ὁ ἄνθρωπος», ἀκολουθεῖται μὲ τὴν μνεία ὅτι ἡ λέξις αὐτὴ γράφεται «στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά» καὶ πολυτονικά. Ἀμφισβητεῖται μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἡ αἰωνιότης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ τοῦ ἑλληνισμοῦ βάσει τῆς ἰδικῆς μας παραδοχῆς ὅτι ὑπάρχουν  ἀρχαῖα καὶ νέα ἑλληνικά. 

Στὴν πραγματικότητα μία εἶναι ἡ ζωντανὴ ἑλληνικὴ γλῶσσα ἀπὸ τὸν Ὅμηρο στὸν Ἐλύτη μὲ διαβαθμίσεις ἀπὸ τῶν πλέον συντηρητικῶν ἑλληνικῶν εἰς ὀλιγωτέρων συντηρητικῶν στὴν γραμματική, τὴν  σύνταξι καὶ τὶς ἐκφράσεις, ἀλλὰ μὲ τὸ ἴδιο λεξιλόγιο, καὶ μὲ τὸ συμπαντικὸ γεωπολιτικὸ εὖρος ποὺ ὡλοκληρώθη στὴν ἀλεξανδρινὴ ἐποχή.

Ἕνα μελλοντικὸ ἐπαναστατικὸ καθεστὼς πρέπει νὰ θέσῃ ὡς πρωταρχικό του στόχο νὰ ἐξαλείψῃ κάθε διαχρονικὸ διαχωρισμὸ στὴν ἔννοια τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ τὴς γλώσσης του μὲ τὰ παρακάτω μέτρα.

α) Ἀντικατάστασις τῆς ἀρχαιολογικῆς ὑπηρεσίας μὲ δημόσια ὑπηρεσία βοηθείας ἀποκαταστάσεως τῆς ἑνότητος τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ἡ ἔννοια τῶν ἀρχαιοτήτων καὶ τῆς περιφράξεώς των μὲ ἕναν ἀστυνομικὸ ὀργανισμὸ πραιτωριανῶν ἀρχαιοφυλάκων (συνήθως γυναικῶν κάπων, τῶν ναζιστικῶν στρατοπέδων συγκεντρώσεως) ποὺ ἀπομονώνουν τὸν ζῶντα Ἕλληνα ἀπὸ τοὺς παπποῦδες των, στὰ στρατόπεδα θανάτου τῶν χωριῶν, ἀφαιρῶντας ἀπὸ τοὺς τελευταίους, ὡς θανῶντες παπποῦδες, τὸ δικαίωμα τῆς συγκατοικήσεως μὲ τὰ ἐγγόνια τους, εἶναι εὕρημα τῶν δυτικῶν βαρβάρων σταυροφόρων μισθοφόρων, αὐτοαποκαλουμένων φιλελλήνων, ποὺ ὡς ὀρφανὰ πολιτισμοῦ, ἐπιχειροῦν νὰ ἰδιοποιηθοῦν τοὺς παπποῦδες τῶν πολιτισμένων Ἑλλήνων.

β) Ὁ συρμὸς τῆς φυλάξεως  τῶν κτιριακῶν ἐρειπίων τοῦ ἑλληνισμοῦ ἐνεφανίσθη στὴν Ἀναγέννησι, στὴν Δύσι καὶ ἐπεξετάθη στὴν πηθικίζουσα δυτικοποιημένη ἑλληνικὴ Ἀνατολή μὲ τὴν ἵδρυσι τῶν ἀρχαιολογικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Δημοσίου ποὺ ἀφήρεσαν ἀπὸ τοὺς ἕλληνες ἀγρότες τὸν ἔλεγχο τῆς γῆς των καὶ τοῦ βίου των ὡς ἀρχαιολογικὸς χῶρος, ἐφ’ὅσον, ἐξ’ ὁρισμοῦ ἡ ὁλότης τοῦ ἑλληνικοῦ ἐδάφος ὑπῆρξε τόπος διαβιώσεως τῶν παππούδων των. Μέχρι τότε, ὄχι μόνον οἱ Ἕλληνες συγκατοικοῦσαν μὲ τοὺς προγόνους των, κτίζοντας ἐπὶ τῶν ἐρειπίων τῶν προηγουμένων κτισμάτων, ὅταν τὰ ἔκριναν ὡς μὴ κατοικήσιμα πλέον, χρησιμοποιῶντας μάλιστα ὡς οἰκοδομηκὸ ὑλικὸ καὶ τὶς πέτρες τῶν παλαιῶν  κτιρίων, ἤ τὰ προσήρμοζαν στὶς ἀνάγκες τους ὅταν αὐτὰ ἦσαν ἀκόμα χρησιμοποιήσιμα, ὅπως φερ’εἰπεῖν ὁ Παρθενὼν τῶν Ἀθηνῶν ποὺ ἐχρησιμοποιήθη ὡς χριστιανικὴ ἐκκλησία καὶ ἀργότερα  ὡς μπεκτασικὸ μοναστήρι, μέχρι πού, στὸν ΙΖ΄αἰῶνα, οἱ Βάρβαροι Φράγκοι τὸν ἐβομβάρδισαν καὶ στὸν ΙΘ΄αἰῶνα κατέκλεψαν τὰ ἐρείπια ποὺ εἶχαν οἱ ἴδιοι προκαλέσει.

γ) Ἡ δημοσία ὑπηρεσία ποὺ θὰ ἀντικαταστήσῃ τὴν παροῦσα Ἀρχαιολογία, θὰ ἐποπτεύῃ τὴν ὕπαιθρο ὥστε τὰ ἀνασυρόμενα ἀπὸ τὴν γῆ περιουσιακὰ στοιχεῖα τῶν παππούδων μας νὰ παραμείνουν στὴν ἰδιοκτησία τῶν ἀγροτῶν, ἐν μέσῳ τῶν σημερινῶν κτισμάτων τους, ὥστε νὰ ἀποτραποῦν οἱ ληστεῖες ἀπὸ τοὺς ἔξωθεν βαρβάρους. Ἡ νέα αὐτὴ ὑπηρεσία θὰ παραχωρεῖ δωρεὰν τεχνικὴ βοήθεια, ἀλλὰ καὶ χαμηλότατα δάνεια ὥστε οἱ ἀγρότες νὰ προσαρμόζουν ἁρμονικὰ τὰ σημερινά τους κτίσματα μὲ τὰ παραδοσιακὰ τῶν ἀπὸ αἰώνων παππούδων των.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 24 Σεπτεμβρίου 2018

5 comments:

 1. Κατὰ τὰ τέλη τοῦ πέμπτου αἱῶνα π.Χ. γίνεται πόλεμος Δωρικός, ποὺ λέει ὁ Θουκυδίδης, καἰ νικάει ἡ ὁλιγαρχία.

  Στὰ τέλη του ἀρχίζει νἀ διαμορφώνεται αὑτὸ ποὺ θὰ γίνει σιγά-σιγἀ ὁ λεγόμενος ἑλληνιστικὀς πολιτισμός. Μιὰ ἱδέα ὅτι ζοῦμε σἐ ἑποχὴ παρακμῆς, ἑνῶι ἡ Άκμὴ παρῆλθε.

  Ταυτόχρονα ἡ χρυσὴ αὑτὴ ἑποχὴ κανονικοποιεῖται καἰ διαμορφώνεται σὲ πρότυπο γλώσσας (κλασσικισμός, ἀττικισμός). Αύτὀς ὁ κανόνας γίνεται πλέον ἡ κουλτούρα τῶν ἁνωτέρων τάξεων.

  Οἱ ταξικὲς συγκρούσεις συγκαλύπτονται στὀ νέο γοῦστο. Αὐτἠν τἠν ὁλιγαρχικὴ τέχνη παραλαμβάνουν οἱ Ῥωμαῖοι.

  Τότε ξεκινάει ἡ ἀρχαιολογία. Οἱ Ῥωμαῖοι στὶς βίλες τους βάζουν ἀρχαιοελληνικὰ ἀγάλματα (ἑπίτηδες δὲν γράφω, ἑλληνικά) καὶ φέρνουν πολλὰ ἁπὀ τἠν Ἑλλάδα. Τότε ξεκινάει καἰ ὁ τουρισμός. Ἡ Νέα Ῥώμη τοῦ Κωνσταντίνου γεμίζει καἰ αὑτὴ ἀρχαιότητες. Ἡ ἑλληνολατρεία τῶν Ῥωμαίων εἶναι ὁ βυζαντινὀς ἑλληνισμός, διότι δἐν ὑπάρχει Βυζάντιο παρἀ μόνο σἀν ἑλληνισμός. Ῥωμαϊκὴ Αύτοκρατορία ἐλέγετο, οἱ κάτοικοί της Ῥωμαῖοι, καἰ ὅταν ἔγραφαν ἦσαν ἑλληνίζοντες Ῥωμαῖοι καὶ ὄχι κλασσικίζοντες Ἕλληνες.

  Μόνο ποὺ κάτι ἔγινε τότε καἰ φαίνεται πὠς ἡ άνώτερη κουλτούρα τῶν Ῥωμαίων, δηλαδὴ ἡ κλασσικίζουσα ἑλληνική, ὑπέστη τἠν ἔλξη τῆς καθομιλουμένης κοινῆς. Μέγα ἑργαλεῖο ταπείνωσης τῆς ὄφρυος τῆς ἀριστοκρατίας ἡ ἐκκλησία καἰ ὁ Χρυσόστομος, λ.χ., ποὺ τῆς ἄλλαξε τὰ φῶτα.

  Στὀ Βυζάντιο δηλ. τἠν Ῥώμη τἠν περικυκλωμένη ἀπὀ τἠν ἑκκλησία ὁ ἐχθρὀς ἀδυνατίζει. Δἐν παραδίδεται ἀλλὰ κάνει διαρκῶς ἑκχωρήσεις.

  Καἰ ἔρχεται ἡ Δύση, τὀν σώζει, καἰ ἐπιβἀλλει μιὰν ἐπαναριστοκρατικοποίηση τοῦ γούστου μἐ τἠν λεγόμενη Ἁναγέννηση. Μπορεῖ ὅμως νὰ ἀλλάξηι χρῶμα ὁ Άράπης;
  Ἕτσι ἡ Δύση ἔχει τἠν μανία νὰ γίνηι Ἑλλάδα, ἑνῶι δὲν τὀ μπορεῖ, ένῶι ἡ Ἑλλὰς διαλύεται σὰν ἀσπιρίνη στὸ Ἅγιο Ποτήριο τῆς θείας κοινωνίας.

  ReplyDelete
 2. ...ἐφόσον ὁ ἑλληνισμὸς δείχνει τέτοιαν ἁνθεκτικότητα, μήπως εἶναι ἁθάνατος; Δὲν ἀποκλείεται. Τὸ πρόβλημα εἶναι πῶς θὰ δεθῆι μὲ τὰ ὑπόλοιπα στοιχεῖα καὶ δὴ τὴν ὀρθοδοξία, ἡ ὁποῖα ἔχει καὶ Ῥώμη καὶ Ἑβραϊσμὸ καὶ Ἀνατολή. Καὶ ἐδῶι ἔρχεται τὸ θέμα ἄν εἶναι ἡ περιχαράκωσή του τὸ πρόβλημα. Γιὰ νὰ τὴν ἑξετάσουμε.
  λληνισμό;
  Ὅταν οἱ Ἕλληνες κάνανε τὸ 21 μεταχειρίστηκαν τὴν λέξη Ἕλληνας μασωνικά. Οἱ Φράγκοι, πάλι, εἶναι κληρονόμοι τοῦ ὁλιγαρχικοῦ προτύπου ποὺ πάει πίσω στὸν Ὅμηρο. Τί διακρίνει χριστιανισμὸ ἀπὸ ἑλληνισμό; Ἡ βία. Οἱ Φράγκοι λοιπὸν μὲ τὰ μουσεία τους χτίζουν ναοὺς τῆς κοινωνικῆς βίας. Καὶ μᾶς ἔχουν σὰν κατεχόμενη χωρα, μὲ κάθε μουσεῖο νὰ εἶναι Νταχάου καὶ Τρεμπλίνκα.

  Τὸ πρόβλημα λοιπὸν δὲν εἶναι ὁ ἑλληνισμὸς ἀλλὰ οἱ Φράγκοι. Οἱ Φράγκοι μᾶς χωρίζουν σὲ Ἕλληνες καὶ χριστιανούς. Γιὰ νὰ γλιτώσουμε, πρέπει νὰ καταλάβουμε τὸ κόλπο τους. Ποιό εἶναι; Μᾶς κλέβουν τὸν ἑλληνισμό. Πῶς; Μὲ τὴν ἐπέμβασή τους στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν ἑμφύλιο πόλεμο, ποὺ ἦταν τὸ ἀντίστοιχο τοῦ 1204 καὶ τὴν Ἄλωση τῆς Κωνσταντινούπολης. Γιὰ μᾶς ἑλληνισμὸς ἴσον κομμουνισμός. Γιὰ νὰ ξεφύγουμε ἁπὸ τὸν τριτοκοσμισμό, πρέπει νὰ πᾶμε πίσω στὸν 5ο αίῶνα π.Χ. καὶ νὰ τὸν ξαναδιαβάσουμε κομμουνιστικά. Τότε θὰ κάνουμε ἐπιτέλους δικούς μας τοὺς προγόνους μας.

  ReplyDelete
 3. Κύριε Κιτσίκη ειλικρινώς ομιλώ, θα έδινα την ζωή μου, και την ζωή των παιδιών μου ακόμη, προκειμένου να σε δω να διοικείς τούτον τον ιερό τόπο.
  Τον ιερό τούτο τόπο που σωρηδόν βρομερά και κακορίζικα όντα βίασαν και βιάζουν.
  Οι ιδέες σου, ξέρεις καλά, ότι θα λάμπουν ανά τους αιώνες ως φάρος αληθείας δια να βρίσκουν τον δρόμο τους εκείνοι που αναζητούν την οδό της δόξης.

  ReplyDelete
 4. ...οἱ Φράγκοι εἶναι ἄρρωστοι ἀπὸ ἀντισημιτισμό. Ὅταν λένε Ἑλλάδα, στὸν ἐγκέφαλό τους σημαινει πογκρόμ. Ὅταν λένε Ῥώμη ἐννοοῦν τὸ πλιάτσικο ποὺ κάνανε στὴν Κωνσταντινούπολη. δυστυχῶς μᾶς παρέσυραν καὶ ὄχι σφάξαμε ἁπλῶς τοὺς Ἑβραίους στὴν Τριπολιτσᾶ, ἁλλὰ φάγαμε παρεα μὲ τὰ Ἔς Ές τὴν περιουσία τῶν Ἑβραίων στὴν Θεσσαλονίκη. Τὸ ΚΚΕ ἔχει τὴν δοξα ὅτι προστατευσε τοὺς Ἑβραιους ὁσο μποροῦσε. Ὁ Ἑλληνα Αύτοκράτορας τῆς Πόλεως Τράμβιος ὁ Μεγας πρέπει νὰ μπῆι σὲ μοναστῆρι, γιατὶ προστάτεψε τοὺς Ἑβραίους ἤδη προεκλογικά, καὶ τὸ σκυλολόι άπὸ τὸ ὁποῖο ξεχώρισε θέλει νὰ τοῦ βγάληι τὰ μάτια γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο.Σιχαίνονται τὸ Βυζάντιο οὶ Φράγκοι καὶ τὴν Ὀρθοδοξία διότι δὲν εἶναι άρκούντως ἀντισημιτικά. Ἡ Δύση φτιάχτηκε μὲ τὶς σταυροφορίες.

  ReplyDelete