Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Sep 30, 2018

448 – Τὸ χειρότερο πολίτευμα: Ἡ συνταγματικὴ βασιλείαὉ Κωνσταντῖνος πρὸ τῆς ἀσθενείας του ποὺ τὸν ἔβγαλε ἐκτὸς παιχνιδίου. Συνέντευξις Δημήτρη Κιτσίκη
                                                             

Νικολάου Λεβίδη, αὐλάρχη τοῦ Γεωργίου Β΄

 448 – Τὸ χειρότερο πολίτευμα: Ἡ συνταγματικὴ βασιλεία

Τὸ ἰδανικὸ καθεστὼς γιὰ νὰ ὑποτάξῃ μία μεγάλη δύναμις τὴν ἐξαρτημένη ἀπὸ αὐτὴν χώρα εἶναι ὁ κοινοβουλευτισμός, ἰδίως ὅταν συνδυάζεται καὶ μὲ συνταγματικὴ βασιλεία. Διότι ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ ἠμπορεῖ νὰ ἀντιτάξῃ ἕνα πολιτικὸ κόμμα κατὰ τοῦ ἄλλου, νὰ οἰκοδομῇ καὶ νὰ διαλύῃ συνασπισμούς, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ παίζῃ τὸν ἄνακτα κατὰ τῆς Βουλῆς καὶ τὴν Βουλὴ κατὰ τοῦ ἄνακτος.

Ὁ διάδοχος Κωνσταντῖνος, τὸ 1899, ἐδήλωνε στὸν Ἰωάννη Μεταξᾶ ὅτι κατεδίκαζε τὸν κοινοβουλευτισμό καὶ ὅτι ἕνας βασιλεὺς ὑπάρχει ἤ δὲν ὑπάρχει, ἀλλ’ὅτι δὲν εἶναι πλασμένος γιὰ νὰ περιορίζεται στὴν εἴσπραξι χρημάτων.Κατόπιν αὐτοῦ ὁ Μεταξᾶς ἔγραψε: «Ἀγὼν ἤρχισε μεταξὺ Διαδόχου καὶ Κοινοβουλευτισμοῦ. Ἔ! Κάτι θὰ κάμω καὶ ἐγὼ διὰ νὰ πίω ὀλίγον αἷμα κοινοβουλευτικόν».

Ὁ Καποδίστριας, ἀπὸ τὸ 1828 ὥς τὸ 1831 εἶχε προσπαθήσει νὰ ἐγκαθιδρύσῃ ὁλοκληρωτικὴ λαοκρατία ἐξουδετερώνοντας τὰ κόμματα, παραδοσιακὰ ὄργανα τῆς ἐξουσίας τῶν ἰθυνόντων τάξεων ποὺ ἦταν συνδεδεμένες μὲ τὰ ξένα συμφέροντα.Τὸν Μάϊο τοῦ 1829 ὁ Edward Dawkins, ἄγγλος πρέσβυς στὴν Ἑλλάδα, ἔγραφε στὴν κυβέρνησί του ὅτι ὁ κυβερνήτης Καποδίστριας «πρέπει νὰ παραμερισθῇ καὶ ἐὰν δὲν παραμερισθῇ γρήγορα θὰ χρειασθῇ πολὺ μεγάλη δύναμις γιὰ νὰ ἐκδιωχθῇ, διότι εἴμεθα σήμερα ὕποπτοι καὶ χωρὶς δημοφιλία ἀκόμη καὶ μεταξὺ τῶν καλυτέρων Ἑλλήνων».

Ἀφοῦ ὁ Καποδίστριας ἐδολοφονήθη, τὸν Ὀκτώβριο 1831, μὲ βρεταννικὴ ἐνθάρρυνσι, ἡ Ἀγγλία ἐξησφάλισε τὴν παρουσία της στὴν Ἑλλάδα χάρι στὸ σύστημα ἰσορροπίας μεταξὺ βασιλέως καὶ κομμάτων.

Συνεπῶς τὸ ἐσωτερικὸ καθεστὼς μίας χώρας ποὺ εἶναι ὑποταγμένη σὲ μία μεγάλη δύναμι ἔχει οὐσιαστικὴ σημασία γι’αὐτὴν τὴν τελευταία. Ἕνα καθεστὼς ποὺ στηρίζεται σ’ ἕναν μόνον ἄνθρωπο -ὅπως στὸν Ἔρντογαν, στὴν Τουρκία, ἤ στὸν Πούτιν στὴν Ῥωσσία (ἀπόλυτοι μονάρχες)- εἶναι ἐπικίνδυνο γιὰ τὴν ξένη παρουσία. Διότι, ἐὰν μὲ ὅλα πᾶνε καλά, ὅσο καιρὸ ὁ μονάρχης εἶναι στὴν ὑπηρεσία της, τὴν ἡμέρα ποὺ θὰ ἀνατραπῇ, ἡ χώρα κινδινεύει νὰ τῆς ξεφύγῃ. Ἐὰν πάλι ὁ ἰσχυρὸς ἀνὴρ τῆς εἶναι ἐχθρικός, τότε ἡ μεγάλη δύναμις δύσκολα δύναται νὰ χρησιμοποιήσῃ μία ἀπηγορευμένη ἀντιπολίτευσι ὡς μέσον πιέσεως ἐπάνω του παρὰ μόνον μὲ μυστικὲς μηχανορραφίες. 

Ἐὰν ὁ ἰσχυρὸς ἀνὴρ κρατᾷ στέρεα τὸ πηδάλιον τοῦ πλοίου, δηλαδὴ ἐὰν ἐξασφαλίσῃ τὴν ὑποστήριξι τῶν μαζῶν, θὰ ἐξουδετερώσῃ τὶς ῥαδιουργίες τοῦ περιβάλλοντός του ἤ τῶν ὀμάδων ποὺ ἡ μεγάλη δύναμις θὰ ἔχῃ ὀργανώσει ἐναντίον του, κάνοντας ἔκκλησι στὴν ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια, καὶ ὁ ξένος παράγων θὰ μείνῃ τότε μὲ ἄδεια χέρια.

Ἡ Ἀγγλία, μόλις ἐγινε προστάτις τοῦ νέου ἑλληνικοῦ κράτους, χάρι στὴν συνθήκη τοῦ Λονδίνου, τῆς 6ης Ἰουλίου 1827, δὲν ἄργησε νὰ καταλάβῃ τὰ πλεονεκτήμαγτα ποὺ θὰ εἶχε ἡ παρουσία στὴν χώρα αὐτὴ βασιλείας μετριασμένης ἀπὸ τὴν δράσι τῶν κομμάτων. Τὰ κόμματα αὐτὰ άνεπτύχθησαν στὴν ἀρχὴ χωρὶς Βουλή, ἀπὸ τὸ 1833 ὥς τὸ 1843, καὶ μετὰ μὲ τὴν βοήθεια τῆς Βουλῆς.

Τὸ μόνο πρόβλημα τῆς ἀπολύτου μοναρχίας εἶναι ἡ ἔλλειψις διαδοχῆς. Τὸ Βυζάντιο προσεπάθησε ἀνεπιτυχῶς νὰ τὸ λύσῃ καὶ ὑπέφερε ἀπὸ συνεχῆ πραξικοπήματα καὶ ἐναλλαγὴ πληθώρας δυναστειῶν. Τὸ ἔλυσε ὅμως ἡ Ὀθωμανία μὲ μία καὶ μόνη δυναστεία ἐπὶ 644 χρόνια. Οὔτε ὁ Χίτλερ, οὔτε ὁ Στάλιν, ἐμερίμνησαν νὰ ἔχουν διάδοχο ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὴν οἰκογένειά τους καὶ εἶχαν θλιβερὸ τέλος. Οἱ Τσαουσέσκο καὶ Μάο (γυναῖκες τους) καὶ Κάστρο (ἀδελφός του) προσεπάθησαν νὰ ἐφαρμόσουν τὴν κληρονομικὴ διαδοχὴ στὸ ὁλοκληρωτικὸ καθεστώς τους ἀλλὰ ἀπέτυχαν. Μόνον στὴν Βόρειο Κορέα ὁ Κὶμ Ἰλ-σοὺνγκ (1948-1994), ἐπέτυχε νὰ ἱδρύσῃ οἰκογενειακὴ δυναστεία καὶ ἐξησφάλισε τὴν ἀνεξαρτησία τῆς χώρας του.

Συμπερασματικῶς λοιπόν, ὁ μόνος τρόπος γιὰ τὴν χώρα μας νὰ ἐξέλθῃ ἀπὸ τὴν φυλακὴ τῶν μεγάλων δυνάμεων εἶναι ἡ ἐγκθίδρυσις ἀπολύτου μοναρχίας βασισμένης στὴν οἰκογενειακὴ διαδοχὴ μίας καὶ μόνης δυναστείας μὲ ὁλοκληρωτικὸ λαοκρατικὸ καθεστώς, μονοκομματικὸ ἤ ἀκομμάτιστο, χωρὶς ὅμως δικτατορία ποὺ εἶναι τὸ ἀπολύτως ἀντίθετο καθεστὼς τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ.

Πράγματι, ἡ δικτατορία εἶναι  προσωρινὸ σὲ διάρκεια σύστημα ἑνὸς ἀστικοῦ συστήματος ποὺ εὑρίσκεται ὑπὸ τὸν κίνδυνο καταρρεύσεως ἀπὸ ἐσωτερικοὺς ἤ ἐξωτερικοὺς κοινωνικοὺς ἐχθρούς. Ἡ δικτατορία ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὸν λαὸ πλήρη ἀποχὴ ἀπὸ τὰ κοινὰ ὥστε μὲ στρατιωτικὴ βία ἑνὸς δικτάτορος, νὰ ἐπιστρέψῃ τὸ φιλελεύθερο ἀστικὸ καθεστὼς στὸ στάτους κβὸ ἄντε (βλέπε Χιλὴ τοῦ Πινοσέτ). Ἀντιθέτως, ὁ ὁλοκληρωτισμός (βλέπε Χίτλερ) εἶναι ἐπαναστατικὸ μόνιμο καθεστὼς «γιὰ χίλια χρόνια» ποὺ ἀπαιτεῖ πλήρης καὶ μόνιμη συμμετοχὴ τοῦ λαοῦ στὴν πολιτικὴ ζωή.

Θεωρητικῶς, στὴν Ἑλλάδα, μόνον ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ καὶ τὸ ΚΚΕ βασίζονται σὲ προγράμματα ὁλοκληρωτικοῦ κασθεστῶτος.

Δημήτρης Κιτσίκης                                                  30 Σεπτεμβρίου 2018

48 comments:

 1. Ὁ ἱστορικὸς Πετρόπουλος, στὴν πρωτοποριακή του μελέτη γιὰ τὴν πρώτη Ὀθωνικὴ περίοδο, παρουσιαζει
  τὰ πράγματα μὲ παρόμοιο τρόπο ἀλλὰ μὲ μιὰ μικρὴ διαφορά. Καταρχήν, τὸ κομματικὸ σύστημα, γράφει,
  δὲν εἶναι τῶν πολιτικῶν. Ὅλοι οἱ παρατηρητὲς συμφωνοῦσαν καὶ συμφωνοῦν πὼς στὸ κομματικὸ σύστημα
  εἶναι βουτηγμένοι ὅλοι οἱ Ἕλληνες. Πολιτικὴ γιὰ τὸν Ἕλληνα εἶναι, γράφει ἑνας παρατηρητής, ἡ προσπαθεια τοῦ καθενὸς
  νὰ βρῆι προστάτη γιὰ νὰ διατηρήσηι αὐτὸ ποὺ ἐχει, ὅσο μικρὸ καὶ ἄν εἶναι.

  Τὸ δεύτερο σημεῖο, ποὺ προκυπτει ἀπὸ τὸ πρῶτο, εἶναι ὅτι δὲν μποροῦσες, ἄπαξ καὶ ἐλάμβανε τὴν άρχή,
  νὰ κάνεις χωρὶς τὰ κόμματα. Ἄν τὰ πολεμοῦσες κατὰ μέτωπο δὲν εἶχες πλέον λαὸ νὰ κυβερνήσηις.
  Ἄν πάλι τοὺς ἐκανες τὶς χάρες σὲ τρώγανε. Κάτι παραπάνω - τὰ κόμματα βρίσκονταν πρὶν ἁπὸ σένα
  στὴν Ἑλλάδα.

  Ὁ Καποδίστριας λοιπὸν προσπάθησε νὰ φτιάξηι δικό του κόμμα στηριζόμενος πάνω σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ τρία
  ἰσχυρὰ ὑπάρχοντα (ἀνεπίσημα, σημειωτέον), τὸ ῥωσσικό. Τὰ ἄλλα δύο στράφηκαν ἐναντίον του καὶ
  ἡ συγκρουση ἀπέληξε στὴν δολοφονία του. Ὁ Ὄθων προσπάθησε νὰ κάνει παιχνίδι μαζί τους δίνοντας
  τὴν εξουσία δηλ. τὸν ἐλεγχο τῶν διορισμῶν πότε στὸ ῥωσσικό, πότε στὸ γαλλικὸ καὶ πότε στὸ ἀγγλικό.
  Τὸ ἁποτέλεσμα ἦταν νὰ στραφοῦν ἐναντίον του καὶ τὰ τρία, μὲ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1843,καὶ ἁφότου
  εἶχαν φάηι τὸ καθένα ὅ,τι εἶχε προλάβηι. Ὑπὸ συνταγματικὸ καθεστὼς ὁ άνταγωνισμὸς συνεχίστηκε
  καὶ τὰ κομματα ἀναδιαρθρώθηκαν. Αὑτὴ εἶναι ἐν περιλήψει ἡ μελέτη τοῦ Πετρόπουλου.

  Τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι τὸ κομματικὸ σύστημα, ποὺ εχουμε λόγους νὰ ὑποθέσουμε ὅτι καὶ σήμερα
  λειτουργεῖ μὲ παρόμοιο τρόπο, μόνο κατανοῶντας τὴν σοφία του δύνασαι νὰ τὸ ἁντιμετωπίσηις καὶ
  ὄχι κατὰ μέτωπον διότι θὰ φᾱις τὰ μοῦτρα σου. Στὴν Κατοχὴ τὸ κομματικὸ σύστημα ποὺ εἶχε πρόσφατα ολεμήσηι
  ὁ Μεταξᾶς ὀργίασε διότι οἱ ἔκτακτες συνθῆκες τῆς Κατοχῆς ἔκαναν τὸν καθένα νὰ ἁρπαχτῆι ἁπὸ τὴν
  κοντινότερη σανίδα, δηλ. τὸ κομματικὸ σύστημα.

  Τρία χαρακτηριστικὰ ἔχει τὸ ἑλληνικὸ κομματικὸ σύστημα χτυπητά. 1. Ἀντιστοιχεῖ σὲ ἕναν τρόπο ζωῆς ποὺ δὲν κάνει διαχωρισμὸ ἁνάμεσα σὲ ἐπαγγελματικές, φιλικές, οἱκονομικές, οἰκογενειακὲς λειτουργίες ἀλλὰ έχει τὴν τάση νὰ τὰ κάνει ὅλα μαζί. 2. Ἡ οἰκογένεια καὶ μάλιστα ἡ εὐρυτερη παιζει πρωταρχικὸ ῥόλο στὴν διάρθρωσή του. 3. Πάντοτε τὸ κομματικοὸ σύστημα σχετίζεται μὲ καταχρήσεις ἔναντι τοῦ Δημοσίου, εἶτε γιὰ τὴν διενέργεια καταχρήσεων, εἴτε γιὰ τὴν προστασία ἐκ τῶν καταχρήσεων.
  Τὸ κομματικὸ σύστημα λοιπὸν εἶναι ἄμεσα σχετιζόμενο μὲ τὸ Δημόσιο. Τὸ Δημόσιο αὑτὸ εἶναι τὸ ὅ,τιδήποτε εἶναι δωρεάν. Συνεπῶς τὸ κομματικὸ σύστημα εἶναι ὁ συλλογικὸς τρόπος τῶν Ἑλλήνων νὰ παραγάγουν άξία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μικρός στρατιωτηςSeptember 30, 2018 at 1:10 PM

   Αυτό που λες ότι όλοι οι Έλληνες είναι βουτηγμένοι στο κομματικό σύστημα είναι εντελώς λανθασμένο και μπορεί πανεύκολα να αποδειχθεί η μη εγκυρότητα του με μια στατιστική έρευνα που θα αφορά το ποσοστό του ελλαδικού πληθυσμού το οποίο είναι υπαρξιακά εξαρτημένο από τα κόμματα,στη καλύτερη των περιπτώσεων προς αυτήν την άποψη ήταν το πασοκικο σύστημα το οποίο ως καθαρά παρασιτικό δε μπορούσε να εξαρτήσει σημαντική μάζα πάνω κάποιο διάστημα.
   Η δημοκρατία στην Ελλάδα είναι μειοψηφία ,ο λόγος της κυριαρχίας της είναι ανυπαρξία πολιτικού κέντρου εφόσον αυτό απολεσθηκε με τη γεωπολιτική διάρρηξη Μικρας Ασίας και σημερινής Ελλάδας.
   Αυτή η ανυπαρξία κέντρου οδηγεί στη εξάρτηση από τη Δύση και ακριβώς λόγο αυτής της εξάρτηση λαμβάνει τροφή η δημοκρατία.
   Αυτό που γράφεις πάλι στο τέλος εκτός ότι πάλι εντελώς λανθασμένο είναι και ύποπτο. Ουδέποτε το δημόσιο παρήγαγε αξία .Φυσικα άπαξ και κάποιος δεν ορίζει με σαφήνεια τις έννοιες μπορεί λέει ότι θέλει χωρίς ποτέ να μπορεί να αποδείξει κάτι. Το δημόσιο και το κομματικό σύστημα ειναι οι μοναδικοί υπαίτιοι διαχρονικά της εθνικής εκποίησης ,της υπονόμευσης ,της ελληνικής παραγωγής ,τη καταστροφή της οποίας αυτονομίας και της ολοκληρωτικής εξαρτησης από τη Δύση κανένας απόλυτως συλλογικός τρόπος παραγωγής αξίας και και καμία σοφια δε διαπνέει τα δημοκρατικά κόμματα και τους δημοκράτες.

   Delete
  2. Γιἀ τὀ πρῶτο. Πιστεύω ὅτι τὀ κομματικὸ σύστημα καὶ σήμερα ὅπως στἠν πρώτη ὀθωνικἠ περίοδο εἶναι κυρίαρχο στἠν Ἑλλάδα, καἰ ὅταν λέω κομματικὀ σύστημα δὲν ἐννοῶ νὰ εἶσαι γραμμένος σἐ κόμμα ἀλλὰ νὰ ἀναπτύσσεις πελατειακὲς σχέσεις μἐ ἄλλους Ἕλληνες, δηλαδὴ χρεωστικὲς σχέσεις. Γιὰ τὸ δέυτερο. Δημόσιο εἶπα εἶναι τὸ τζάμπα. Ἅλλο δημόσιο καἰ ἄλλο κράτος.

   Delete
  3. Μικρέ Στρατιωτη πολύ σωστό αυτό για το Πολιτισμικό Κέντρο. Και εγώ το έχω σκεφθεί πολλές φορές.

   Είμεθα δυστυχώς ορφανοί και σαν ορφανά δίχως μητέρα ή πατέρα μας καρπαζώνουν οι μαφίες του δρόμου.

   Delete
  4. Μικρός στρατιωτηςOctober 2, 2018 at 5:44 AM

   Χαιρετίσματα παλιε ,πιστεύω όλο και περισσότερο στην ένωση των δυο ακτών παρόλο τον εθνικισμό μου ,βλέποντας τη κατάντια των βαλκανικών κρατιδίων και του ελλαδικού κρατιδίου ,πρέπει το μοντέλο της συνομοσπονδίας να τεθεί επι τάπητος αλλά στη βάση δυο ισχυρών εθνών ,αυτό που γίνεται σήμερα είναι η αποδόμηση του κρατίδιο και δημιουργία χαζούς στα Βαλκάνια.

   Delete
  5. Τα ισχυρότερα Έθνη, οι ισχυρότεροι επίγονοι-διάδοχοι της Οθωμανίας είναι η Ελλάδα και η Τουρκία.

   Η πρώτη ηγέτιδα της Τούμελης, η δεύτερη της Ανατολίας.

   Πραγματικά είναι νομοτέλεια η ένωσή τους.

   Delete
  6. Ναἰ ῥἐ παιδιὰ ἀλλὰ μὲ ποιὰ λογική, ποιὸ κριτήριο; Γουστάρετε τὰ κράτη; Γουστάρετε τὶς ἀστυνομίες, τὶς φυλακές, τοὺς καταναγκασμούς καὶ τοὺς στρατούς; Τἀ ἐξοντωτικὰ ἐνοίκια καὶ τοὺς μισθοὺς πείνας; Ἑκεῖ ποὺ ἔχουμε δηλαδὴ ἕνα κακὀ νἀ ἀποκτήσουμε τρία μαζὶ μὲ τὴν ΠΓΔΜ; Ποιὸς ὁ λόγος νὰ τἠν κάνουμε τἠν Ἕνωση; Οἱ Κύπριοι μᾶς εἶχαν πρήξηι μὲ τὴν Ἕνωση καὶ ἰδοῦ τὀ ἀποτέλεσμα, ἅσε πιὰ ἡ Μακεδονία, τἀ Ἑπτάνησα, ἡ Κρήτη καὶ τὰ Δωδεκάννησα. Τώρα ὅσοι εἶχαν ἑνωθῆι (ἐκτὸς τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Γαλλίας) θέλουνε νὰ χωρίσουνε μὲ τὴν ἴδια ζέση. Τί εἶναι βρὲ παιδί μου αὐτὸ τὸ πρᾶγμα μὲ τὸν ἐθνικισμό. Δὲν ὑπάρχουν κράτη, ὑπάρχουν σύνορα. Ὁ τρισμέγιστος Παρμενίδης τὦπε, τἀ σύνορα (τοῦ μυαλοῦ) δὲν μπορεῖς νὰ τὰ ξεπεράσηις διότι ΕΙΝΑΙ καὶ αὐτὰ. Ἕ ὀ ἐθνικισμὀς ΦΤΙΑΧΝΕΙ σύνορα πάνω ἀπὸ τὰ σύνορα.... δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερη μάστιγα στἠν ἱστορία τῶν πολιτικῶν ἰδεῶν ἀπὸ τὸν ἐθνικισμό. Ξεκολλῆστε ἀπὸ τὸ ἐθνοκράτος.

   Delete
 2. (συνέχεια καὶ τελος). Ἡ ἀξία εἶναι ἀποτέλεσμα μιᾶς ψυχολογικοῦ τύπου ἀνταλλαγῆς. Τὸ κομματικὸ σύστημα βασίζεται στὴν πιὸ πρωτόγονη καὶ ἀποτελεσματική. Εἶναι τὸ δῶρο τοῦ Μαρσέλ Μώς - ὁ θεῖος στὸ χωριὸ
  σοῦ στέλνει ἕνα ταπεράκι μὲ ἀγριογούρουνο. Ἄν δὲν τὸ φᾶις θὰ προσβληθῆι. Ἄν τὸ φᾶις θὰ τοῦ χρωστᾶις
  μιὰ χάρη. Αύτὴ ὴ χάρη ποὺ τοῦ χρωστᾷς λέγεται ἀξία.

  Θεωρητικῶς τὰ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα αὑτὸ τὸ χρέος τοῦ καθενὸς πρὸς τὸν καθένα ἑπιχειροῦν νὰ διαγραψουν, μιμούμενα τὴν Ἀπόλυτο Μοναρχια. Ὁ ἄναξ σηκώνει τὰ χρέη τοῦ καθενὸς πάνω στὴν δική του πλάτη, ἔρχεται σὰν σωτήρας νὰ κάνει σεισάχθεια, καὶ γιὰ αὐτὸ ἡ ὑποδοχὴ τοῦ Όθωνος ὑπῆρξε ένθουσιαστική. Δυστυχῶς ὅμως σεισάχθεια εἶναι στιγμιαία θεραπεία γιὰ ἕνα χρόνιο πρόβλημα. Τὰ χρέη ξαναμαζεύονται. Ἡ ίδέα τῆς χριστιανικῆς κοινωνίας εἶναι λοιπόν, ἀκριβῶς, μιᾶς κοινωνίας δίχως ἀξία, δίχως ἀνταλλαγή, δίχως χρέος, άποτελουμένης ἁπὸ μία καὶ μόνη μονάδα ποὺ μὲ τὸ νὰ μὴν διαιρεῖται δὲν μπορεῖ νὰ γίνηι ἁξία. Τὰ ὁλοκληρωτικὰ προγράμματα καὶ ὴ Ἀπόλυτη Μοναρχία δείχνουν νὰ συγκλίνουν στὴν βούλησή τους νὰ καταστρέψουν τὴν
  οἰκονομία, δυστυχῶς ὅμως ἡ καταστροφὴ τῆς οἰκονομίας γίνεται άξία. Συνεπῶς ἡ λυση γιὰ τὴν Ἑλλάδα δὲν εἶναι ἡ περίσωση τοῦ Δημοσίου ἀπὸ τὸ κομματικὸ σύστημα, ἁλλὰ ἡ πλήρης ἀποδοχὴ τοῦ κομματικοῦ συστήματος. Τὸ κομματικὸ σύστημα εἶναι ὁ ἄσωτος υἱός, ὁ βασιλέας, τὸ ΚΚΕ καὶ ή ΧΑ ὁ τσαντίλας μεγάλος ἀδελφός, ἡ Ἀγγλία ὁ νονός, καὶ ὁ μπαμπᾶς εἶναι ὁ.... ;; ἑκεῖνος ποὺ τὸ προϊὸν τῆς συναλλαγῆς θὰ τὸ μετατρέψηι σὲ κάτι ἄλλο. Πρόκειται γιὰ τὸν Χρόνο, πᾶμε γιὰ ἁλλαγὴ στὸ ἡμερολόγιο. Ἡ άξία παράγεται ἁπὸ μιὰ ἑπιτάχυνση ποὺ ἔκανε ὁ πρωτόγονος ανθρωπος καὶ γιὰ αὑτὸ τὸ πρόβλημα δὲν λύνεται μὲ περαιτέρω ἐπιτάχυνση.

  Ζοῦμε στὸ Βυζάντιο. Βασιλέας καὶ γόνος δυναστείας εἶναι ὁ ΓΑΠ.
  Δὲν εἶναι μοναρχία, καὶ ὁλοκληρωτισμός. Εῖναι ό άρχαῖος μέσος νέος σύγχρονος ἑλληνισμός.

  ReplyDelete
 3. Μικρός στρατιωτηςSeptember 30, 2018 at 11:53 AM

  Σπουδαίο κείμενο ,νομίζω ότι η θεωρία του ολοκληρωτισμού πρέπει πλέον να αναπτύσσεται ως πολιτική κουλτούρα για να αντικαταστήσει τη μεθοδολογία της δημοκρατίας ,δηλαδή τις ύβρεις ,τη συκοφαντεια ,τη ψευδολογία,τη συμφεροντολογια ,τη δημαγωγια και τη προδοσία.
  Εάν λάβουμε υπόψιν τον ορισμό του ολοκληρωτικού καθεστώτος που είχε δώσει ο καθηγητής ,θα πρέπει να αναζητήσουμε σε τι συνίσταται η σύνδεση του ηγέτη με το λαό του.
  Ως εκ τούτου ο ολοκληρωτισμός πρέπει να αναζητηθεί στις ανθρώπινες σχέσεις εφόσον πρέπει να υπάρχει σύνδεση λαό με ηγέτη μέσω της ιεραρχίας και όχι στη συναλλαγή ,δηλαδή στη συνεννόηση των ανθρώπων μέσω τεχνιτών συναινέσεων και συμβολαίων και ιδεών οι οποίες επανερμηνευνται πάντα με βάση τα κοινά και χυδαία συμφέροντα και το φόβο.
  Πιστεύω ,ακριβως για το παραπάνω λόγο ότι πατέρας του ολοκληρωτισμού είναι ο Σωκράτης και όχι ο Πλατωνας ,διότι αυτός φιλοσοφεί και μιλά για το δίκαιο δια μέσου της σχέσης των ανθρώπων δηλαδή τη διαλεκτικη ,ο Πλατωνας παρουσιάζει τη πολιτειακή μορφή του ολοκληρωτισμού.
  Ολοκληρωτισμός βασίζεται στη συμμετοχή και όχι στη ψήφο ,η οποία συμμετοχή είναι απαραίτητη προϋπόθεση διαλεκτικής μεταξύ ηγεσίας και λαού.

  ReplyDelete
 4. Κύρ Δημήτρη, ισχύουν αυτά που γράφει σήμερα η «Αυγή» για τον μακαριστό πάτέρα σας Νικόλαο Κιτσίκη; https://left.gr/news/pos-1964-apetrepsan-tin-eklogi-aristeroy-dimarhoy-stin-athina

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εὐχαριστῶ Jenna. Δὲς τὴν σχετικὴ ἀνάρτησι ποῦ ἔκαμα στὸν λογαριασμό μου στὸ facebook.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 5. Και το σημερινό "φιλελεύθερο" καθεστώς είναι ολοκληρωτικό. Απλώς λειτουργεί με μανδύα πολιτικού πλουραλισμού.

  ReplyDelete
 6. Μοῦ ἀρέσει πολὺ ἡ τοποθέτηση τοῦ μικροῦ στρατιώτη. Μόνο ποὺ πιστεύω πὼς αὐτὸ ποὺ ζοῦμε εἶναι ὸλοκληρωτισμός. Παντοῦ πρέπει νὰ ὁμνύουμε πίστη σὲ ἕνα καλύτερο μέλλον. Οἱ κοινοβουλευτικοὶ θεσμοὶ εἶναι καρνααλικῆς ὑφῆς.

  ReplyDelete
 7. ...τὸ κοινοβουλευτικὸ σύστημα δὲν εἶναι τίποτα σπουδαῖο. Εἶναι ἡ αύτοδιοίκηση μιᾶς πρώην πόλης-κράτους ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους. Ἔχεις πολιτικὲς ἀρχὲς τοπικὲς καὶ ἑκκλησιαστικὲς ἁρχὲς τοπικές. Εἶναι προκαπιταλιστικὸ καὶ γιὰ αὐτὸ ὁ καπιταλισμὸς τὸ καταστρέφει κατὰ τόπους.

  ReplyDelete
 8. ...ὁ ὁλοκληρωτισμὀς γιἀ τὸν ὁποῖο μιλῶ εἶναι ἡ ἑπιβίωση τοῦ φασισμοῦ τοῦ μεσοπολέμου στἠν ὑφήλιο -καἰ σἐ μᾶς - διὰ τῆς διαβρώσεως, ὄχι τῆς καταργήσεως τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ. Γιἀ νὰ μιλήσουμε ὅμως γιὰ τὰ μᾶς, πρέπει νὰ καταλάβουμε τί εἶναι αὑτὸ ποὺ εἴμαστε. Πρὶν κάνεις διάγνωση στὀ ζῷο, πρέπει νὰ ξέρεις ἄν εἶναι μουλάρι ἤ γάιδαρος.
  Ἑμεῖς, λοιπὸν, μόνον ἐμεῖς ἔχουμε τἠν ψευδαίσθηση ὅτι εἴμαστε αὑτόνομη διοικητικἀ περιοχή. Ὅλος ὁ κόσμος μᾶς θεωρεῖ ΕΝΑ πρᾶγμα μἐ τἀ μεμέτια, τοὐς φίλους μας τοὐς Τούρκους. Ἁπὀ τὀ 1821 μέχρι σήμερα ΟΛΟΙ, ΟΛΟΙ, ΟΛΟΙ μᾶς ἁντιμετωπίζουν σὰν ΜΙΑ κοινότητα, ΜΙΑ πόλη-κράτος ἐντὀς τῆς Αὐτοκρατορίας, ποὺ διαιρεῖται σὲ χριστιανοὐς καἰ μουσουλμάνους. Τὀ κυπριακό, τὀ πολιτειακό, τἀ πᾶντα γιἀ τὀ ΝΑΤΟ καἰ τοὐς προγόνους του, ξεκινῶντας ἀπὸ τὴν ἀγγλογαλλορωσσικὴ σύμπραξη (βλ. τἀ κόμματα παραπάνω) τοῦ Ναυαρίνου μᾶς θεωροῦν σὰν αὑτὸ ποὺ εἴμαστε, τὀ ῥοὺμ μιλλιέτ ποὺ εἶναι ἕνα κομμάτι τῆς πρώην Ῥ. Αὐτοκρατορίας (τὴν ὁποῖα λένε Βυζάντιο ὡς κατακτημένη, δῆθεν). Ὅταν λοιπὸν ψηφίζουμε στὶς ὅποιες ἑκλογές, ἡ ψῆφος μας ΠΑΝΤΑ συμψηφίζεται μἐ τἠν ψῆφο τῶν Τούρκων καἰ τὀ ἄθροισμα τῶν ψηφοδελτίων βγάζει τἠν τοπικὴ κυβέρνηση ποὺ συναλλάσσεται μἐ τἠν ὑπερτοπική. Μόνο ἐμεῖς, οἰ βλάκες, ζοῦμε μέχρι νὰ πεθάνουμε μὲ τὴν ψευδαίσθηση ὅτι κάποτε οἱ Φράγκοι θὰ μᾶς ἀφήσουν νὰ κάνουμε... ἐθνοκάθαρση, θὰ τοὺς σφάξουμε ὅλους, τοὐς Τούρκους, μαζὶ καὶ τὰ γυναικόπαιδα (κυρίως αὐτά) καὶ ἔτσι ἡ... δική μας ψῆφος θὰ μετράει. Τόσο τυφλοὶ καὶ πωρωμένοι εἴμαστε.

  Δὲν μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ πολιτειακὸ στὴν Ἑλλάδα χωρἰς νἀ τὀ συνδέσουμε μἐ τἠν Μητέρα Τουρκία. Δἐν ἔχει νόημα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καταρχήν γιατί να κάνω ως Έλλην εθνοκάθαρση στους Τούρκους.

   Είναι που είναι ένα μεγάλο ποσοστό εξ αυτών (ιδίως εάν λάβουμε ως δείγμα τα Δυτικά παράλια) Έλληνες στην καταγωγή. Πληθυσμό εμείς ΔΕΝ έχουμε να αντικαταστήσουμε τους σφαγιαθέντες εκεί Τούρκους όπως ΔΕΝ είχαμε για την Μικρασιατοκή ενδοχώρα και το 1920.

   Πέραν αυτού σου λέω νικούσαμε το 1920 και τί τότε;; Θα είχαμε ως Ήρωα τον Ελευθέριο Βενιζέλο με την Δυτικοποίηση στην Ελλάδα να λαμβάνει τραγικές μορφές (ο Καθηγητής γράφει στο βιβλίο του "Περί Ηρώων" ότι η Δυτική παράταξη του Βενιζέλου είχε ως στόχο της την κατάργηση κάθε είδους θρησκευτικής και πολιτισμικής Ρωμαίηκης παραδόσεως, θα επέβαλε ντε φάκτο την αθεΐα όπως η ΕΣΣΔ.), θα είχαμε ένα κρατίδιο με σημαντικό ποσοστό μειονοτήτων στο εσωτερικό του (δεν λαμβάνει χώρα η ανταλλαγή πληθυσμών), συνεχλως πιεζόμεθα από την Μικρασιατική ισλαμική ενδοχώρα ανατολικά της Αγκύρας, έχουμε ένα κρατίδιο τελείως εξαρτόμενο από την Δύση, σαν ένα Ισραήλ αντεστραμμένο, η Μεγάλη Δύναμη επιβάλλει και εμείς ακολουθούμε. Πιθανώς και να μην είχε αντέξει το Ελληνικό αλφάβητο, θα είχε αντικατασταθεί από το Λατινικό αφού αυτό χρησιμοποιούν τα "φωτισμένα" Έθνη της Ευρώπης.

   Το χείριστο θα ήταν ότι σαν το σύγχρονο Ισραήλ θα είχαμε γίνει μικρόβιο αποικιακό στην Οικία μας, την Ενδιάμεση Περιοχή, εισπράττοντας το μένος όλων των υγιών κρατών και λαών της, όπως συμβαίνει σήμερα με το Ισραήλ. Με το που έπεφτε η Δύση θα μας σφάζανε, ενώ τώρα ποθούμε επαναφορά στην δική μας Οικία.

   Το μοναδικό θετικό θα ήταν η ένωση σε ένα Σώμα του Κέντρου της Ενδιαμέσου Περιοχής με έδρα την Πόλη και την ΑΓιά Σοφιά από την οποία κάλλιστα η Ορθοδοξία μπορούσε μέσω του Βασιλέος να αναγεννηθεί δριμύτερη όπως στην εποχή της Ρωμανίας.

   Η Ιστορία όμως ρίχνει φάπες και στους Έλληνες και τους Τούρκους με την ελπίδα να τα βρουν να ενώσουν το Σώμα. Η διαίρεση του Αιγαίου έχει συμβεί σε τέλεια μορφή, με την Ελλάδα να ελέγχει την Αιγαιακή θαλασσία ενδοχώρα και τα νησιά και την Τουρκία την γη, τις Δυτικές ακτές και τα Στενά. Το ίδιο για την Κύπρο.

   Αμφότεροι πιεζόμεθα από Σλαύους και από ψεύτικες κατευθυνόμενες εθνογεννέσεις, σαν την "Μακεδονία" και το "Κουρδιστάν".

   Πότε θα βάλλουμε μυαλό;;

   Delete
  2. Η Τουρκία ή μάλλον η νίκη της το 1922 απετέλεσε νίκη της Βυζαντινωθωμανικής παραδόσεως είς βάρος της νεοελληνικής Δυτικής αποικιακής του κρατιδίου των Αθηνών. Και ο Ερντογάν αυτό το επιβεβαιώνει μεγίστως.

   Delete
  3. EΕυτυχώς βέβαια η Ελληνική Ψυχή αντέχει, μα στα εδέσματα, μα στην μουσική, μα στις Επιθεωρήσεις, μα στην τεράστια Λογοτεχνική του Δημιουργία, μα στα μυαλά που εξάγει παγκοσμίως μα σε χίλια δύο άλλα θέματα.

   Βέβαια συνεχώς έχει να αντιμετωπίσει τον γραικυλισμό. Π.χ. γραικύλοι ελληνόφωνοι εν Ελβετία θαμπώνονται από την αγελαδίσια-βοειδίσια "κουλτούρα" του καντονίου Άππεντσελλ στις Άλπεις, έκπληκτοι μάλιστα πώς οι Ελβετοί συνεχίζουν περήφανα την Παράδοση αυτή των κτηνοτρόφων των Άλπεων, αλλά όταν ευρίσκονται στο Μέτσοβο, κέντρο τεράστιο και ιστορικό της αντιστοίχου Ελληνικής Βλαχικής κτηνοτροφικής παραδόσεως χλευάζουν σαν όρκ τους εκεί "χωριαταραίους" και πάνε μόνον για να επιδείξουν τις τζιπούρες και τις ικανότητές τους στην καταβρόχθηση των κοψιδίων από την "βλαχική" σχάρα. Πότε αφιέρωσαν χρόνο να μελετήσουν την πολύ ανώτερη, εν σχέσει με την φτωχή Ελβετική, κτηνοτροφική Παράδοση και κουλτούρα των Βλάχων του Μετσόβου;; ΠΟΤΕ!

   Λοιπόν η Ρωμηοσύνη συμπεριλαμβάνει τα ΠΑΝΤΑ σαν Ελληνισμός στο εσωτερικό της και δεν έχει να ζηλέψει ΤΙΠΟΤΑ από ΚΑΝΕΝΑΝ. Εάν οι γραικύλοι ήσαν Έλληνες θα είχαν κάνει παγκοσμίως πασίγνωστη την ορεσίβια Παράδοση της Πίνδου και του Μετσόβου αντί να έχουν καταντήσει την περιοχή "ταβερνείο"...!

   Το ίδιο ισχύει και στην Τουρκία. Χλεύη είναι φίλε αδερφέ Τούρκε να ντύνεις τα γκαρσόνια-υπηρέτες στα εστιατόριά σου των παραλίων με την παραδοσιακή φορεσιά της Οθωμανίας για να νιώθει άρχοντας ο Δυτικοευρωπαίος τουρίστας. Ανέδειξε αντιθέτως και εσύ την αντίστοιχη κουλτούρα σου, όπως αυτη των ορεσιβίων Γιöρούκων σου.

   Delete
  4. Έχοντας γνωρίσει την Ελληνική αστική τάξη στα "καλλίτερά" της τμήματα, άλλωστε από την Φύση σου δύσκολα ξεφεύγεις όσο και να "θες", ομολογώ ότι δεν έχω δει πιο γλοιώδη όντα. Σαν αποικιοιθέντες Ταϋλανδοί καταχαίρονται όταν βλέπουν Εθνικές φορεσίες των Άγγλων, Γάλλων, Γερμανών, Ιταλών (ιδίως Βενετσιάνων), Σκωτζέζων και λοιπών ξένων Δυτικοευρωπαίων ενώ ταυτοχρόνως όχι μόνον χλευάζουν και απαξιούν αλλά αρνούνται την Ελληνική Εθνική φορεσιά στις διάφορες εκφάνσεις της, ντρεπόμενοι να την φορέσουν, ιδίως μπροστά στους Αποικιοκράτες μην και τους νομίσουν καρναβαλλιστές! Με τέτοια ρετάλια πώς είναι δυνατόν να διασωθεί από τον πολιτισμικό θάνατο η Ελλάδα, όταν την κυβερνούν βαλτά άτομα που μισούν την Κληρονομιά τους όντας πλήρως αποξενομένοι από αυτήν, θυμίζοντας ΤΈΛΕΙΑ πρώην αποικιηθέντες Ινδούς, Πακιστανούς, Αφρικανούς και Ασιάτες;;

   Πώς μετά να μην δίνω ένα τεράστιο ΜΠΡΑΒΟ στην υπερήφανη Αρβανιτιά η οποία ως ατόφια κόρη της Ρωμηοσύνης αδημονεί να επανελληνίσει την Ελλάδα μέσω των εισελθέντων Αλβανών στην σύγχρονη Ελλάδα;; Καμία σχέση με τους εμετικούς ελληνοφώνους αστούς που εύχονται κάθε βράδυ να ήσαν Γάλλοι ή Άγγλοι, εγκεφαλικώς ανίκανοι να αντιληφθούν το τεράστιο παγκόσμιο μίσος του πλανήτη για τις εθνότητες αυτές και το επικείμενο τέλος τους από τον Ισλαμισμό στο εσωτερικό τους, δεν έχουν οι Αρβανίτες και οι Αλβανοί που βασίζονται στην μπέσα αντί της πονηριάς και στις προγονικές παραδόσεις της φάρας αντί του Αθηναϊκού μιμητισμού της Εσπερίας.

   Πιστεύω ότι λοιπόν εάν εξελληνισθούν πλήρως οι Αλβανοί όχι μονάχα θα σώσουν την Ελλάδα από την κατάντια αυτή αλλά θα μεταδώσουν και τον Ελληνισμό πίσω στην Αλβανία, ανεβάζοντας το επίπεδο των πρώην συμπατριωτών τους εκεί με οδηγό την Ελλάδα και τον Πολιτισμό της, παρά τον βιασμό της από τις ελίτ της.

   Delete
  5. Υ.Γ.

   Τα ίδια θα έπρεπε να κάναμε και στους εκσλαυιθέντες Ρωμηούς των Σκοπίων, ιδίως την στιγμή που αρνούνται τους Σέρβους και Βουλγάρους σλαύους χάριν της αρχαίας Αλεξανδρινής Μακεδονίας! Αλλά πού μυαλό εμείς. Να λέγονται Βόρεια Μακεδονία έπρεπε να λέμε μέρα-νύχτα και μέρα νύχτα να απαιτούσαμε ένωσή των με την υπόλοιπη Ελληνική Μακεδονία με κέντρο την Θεσσαλονίκη, άλλωστε ήδη το πρώτο βήμα επετεύχθη με την εξαγορά από την ΔΕΗ της κρατικής εταιρείας ηλεκτρισμού των Σκοπίων.

   Delete
  6. Οἱ Ἀρβανίτες καὶ στὴν Ἑλλάδα μετὰ ἁπὸ τόσες γενιἐς λειτουργοῦν σὰν φάρα. Πίστεψέ με τὀ ξέρω ἀπὀ πρῶτο χέρι...
   Καὶ εἶναι φυσικό.
   Δὲν καταλαβαίνεις, δὲν εἶναι θέμα γεωπολιτικῆς εἶναι θέμα ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Οἰ Ἕλληνες εἶναι ἡμιμαθεῖς. Τὀ θέμα μἐ τἠν Μακεδονία εἶναι ὄχι πολιτικὀ ἀλλὰ διανοητικό -θρησκευτικό.΄
   Τὀ θέμα εἶναι ἡ ΕΝΝΟΙΑ Μακεδονία ὄχι τὀ κρατίδιο τῶν Σκοπίων. Ἁλλὰ ὁ Φραγκισμὀς μᾶς ἔχει κάνει βλαχο-ὑλιστές.

   Delete
  7. Σωστό για την Μακεδονία.

   Αυτό λέω ακριβώς επάνω στα σχόλια ότι εν συγκρίσει με τους εμετικούς Έλληνες αστούς στην ελίτ μας, χίλιες φορές θα προτιμούσα Αρβανιτογεννείς φυλάρχους στην θέση τους.

   Άλλωστε, το Αρβανιτικό αίμα του Γένους μας ήταν καταλυτικός παράγοντας στην εξολόθρευση των εσπρεσσάτων Ιταλών εισβολέων το 1940, παρά την βαρυά ήττα που είχε υποστή από τους "ορεσειβίους Τούρκους" (Κούρδους) του Κεμάλ το 1922, οι οποίοι ήσαν οι πιο φανατικοί μαχητές του, πριν το πρώτο ξέσπασμα του Κουρδικού Εθνικισμού το 1928.

   Αλβανοί και Κούρδοι τέλεια συμπληρώνουν το Ελληνο-Τουρκικό πνεύμα προσδίδοντας άριστη μαχητική ικανότητα στο μελλοντικό μας κοινό κράτος. Με τους Κούρδους και τους Αλβανούς ως στρατιωτικά παιδιά μας, ουδείς θα δυνηθή να κινηθεί πολεμικά εναντίον μας.

   Delete
  8. Οι Βλάχοι τους οποίους χαζά θίγεις με χιούμορ αποτελούν επίσης μία σημαντικότατη έκφανση της Ράτσας μας.

   Οι Βλάχοι αποτελούν τον ομφάλιο λώρο μας με τα Βαλκάνια και την ηπειρωτική των ενδοχώρα μέσω του ορεσειβίου κτηνοτροφικού βίου, βίο που εκτιμούν τα μέγιστα οι Ελβετοί μα δυστυχώς χλευάζουν οι νεοέλληνες.

   Η Ρωμηοσύνη εμπεριέχει τα πάντα από βουνά έως θάλασσες, από Βλάχους και Αρβανίτες, μέχρι ησιλωτες, Κωνσταντινουπολίτες, Ποντίους και Κρήτες. Και εμείς το ψηφιδωτό αυτό το ΔΙΑΛΥΣΑΜΕ γιατί θέλαμε να γίνουμε ένα "σύγχρονο, Ευρωπαϊκό Δυτικό κράτος". Το καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό και ιδού τα χάλια μας!
   Η μοναδική μας σωτηρία είναι η αναδημιουργία του Ψηφιδωτού αυτού, της Οθωμανίας. Αυτό οφείλουμε να πράξουμε στο εγγύς μέλλον αντί να παλεύουμε σαν νήπια με τους Τούρκους (οι οποίοι χάσαν και αυτοί πολλές ψηφόδες των) ενόσω η Δυτική Ευρώπη θα βυθιστεί σε εσωτερικές συγκρούσεις με τους μουσουλμάνους και δριμύα οικονομική καταστροφή. Μας ανοίγεται αν μή τί άλλο, λαμπρός δρόμος μπροστά μας. Όσοι Πιστοί, προσέλθετε!

   Delete
  9. Και δεν είναι μόνον οι εθνότητες της πρώην Οθωμανίας.

   Ο Έλλην-Ρωμηός αποτελεί τον Άρχοντα της Αντολής αλλά αντί Αυτός να αδράξει την ευκαιρία, προτιμά να είναι δούλος των Δυτικών Ευρωπαίων.

   Η επικείμενη άνοδος της Ανατολής και η καταβαράθρωση της Ευρώπης των πρώην νομαδικών βαρβάρων φυλών, μονάχα προς όφελός μας θα λειτουργήσει, ήδη συμβαίνει βασικά εντός της κοινωνίας μας, πλην των χουφτάλων συνταξιούχων, κάθε τι Ανατολίτικο Ελληνικό γνωρίζει φοβερή άνοδο τα τελευταία χρόνια από την κρίση και μετά.

   Το θέμα είναι ότι η Δύση ΔΕΝ σὠζεται με την εγκεφαλική μαλάκυνση που την δέρνει. Τα Πανεπιστήμια μονάχα και ο ρόλος τους στην Δυτική κοινωνία αποτελούν τραννή απόδειξη αυτού. Η Νεολαία που το αίμα της ΒΡΑΖΕΙ, βιάζεται με ακαδημαϊκά παπαγαλλολογικά ραπίσματα από τους κολοκυθολόγους καθηηταράδες της κακιάς ώρας αντί να ακολουθεί δρόμο αντίστοιχο της Komintern, της Χιτλερικής Νεολαίας ή καλλίτερα της νεολαίας των Φρουρών της Επαναστάσεως. Αυτό και μόνο ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ευνουχίζει το αρσενικό μέρος του Ευρωπαϊκού πληθυσμού ήδη από μικρή ηλικία και συνεπώς στερεί πολυτιμότατη ζωτική ενέργεια από την κοινωνία.

   Αδημονούμε για το "μπάμ" που θα αλλάξει το στάτους κβο να μας απελευθερώσει από την δουλεία των αερολογιών και των εξισώσεων αλλά πού...

   Delete
  10. Συνεπώς και κλείνω, ο Ελληνικός τρόπος ζωής δεν θα ήτο διόλου άσχημος εάν η Νεολαία ήτο οργανωμένη και εάν έστρεφε την ζωτική της ενέργεια στην Δημιουργία για το Γένος αντί να κατεβάζει πέντε-πέντε τους φραπέδες, να διαγωνίζεται τους ταβλαδώρους της γειτονιάς και να ασχολείται με ηλιθιότητες καταναλωτικές των μελλοθανάτων.

   Η εμπειρία μου η ακαδημαϊκή-φοιτητική και η κοινωνική μου διδάσκει ότι η Ελλάδα έχει επίπεδο σε ανθρώπινο δυναμικό και επιστήμες ΑΝΩΤΕΡΟ αυτού της Δυτικής Ευρώπης αλλά η τεράστια ανοχή της μάζας και η πλήρης ανικανότητα του Κοινοβουλίου ως τσοπαναρέικο να επιβάλλει την Τάξη, οδηγεί στον ξεπεσμό των Ελληνικών πανεπιστημίων παρά το τεράστιο πλούσιο υλικό στις επιστήμες, τις τέχνες και τα μυαλά που δοαθέτει η Ελλάδα, ανώτερο πολύ αυτών της Δυτικής Ευρώπης, αλλά όπως προείπα τα τρώει η μάζα. Ο Άριστος θυσιάζεται καθημερινώς για να ζήσει ο Μέτριος στην Ελλάδα.

   Delete
  11. Μάλιστα θα προτιμούσα εάν γύριζα τον χρόνο πίσω να είχα σπουδάσει στην Ελλάδα και μάλιστα Μαθηματικά αλλά δυστυχώς η προπαγάνδα περί των ξένων πανεπιστημίων μου είχε φουσκώσει τα μυαλά.

   Από την εμπειρία μου επίσης έχω να πω ότι οι Αγγλοσάξωνες (Αμερικανοί κυρίως) στους οποίπυς ΔΕΝ πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι Άγηλοι είναι οι πιο κατανοήσιμοι, οι πιο άνετοι και οι πιο σεβαστικοί προς τον Άριστο, ενώ αντιθέτως οι Άγγλοι και οι λοιποί Ευρωπαίοι έχουν υποστεί τεράστια πτώση στα Πανεπιστημιακά των ιδρύματα όχι μόνον στελεχώνονται σπό τις χείριστες μετριότητες (ούτε Αγγλικά δεν γνωρίζουν ορισμένοι και ας βρίσκονται στην Αγγλία!) αλλά η προπαγάνδα υπέρ της κάθε εγκεφαλικής αρρώστειας του φεμινισμού και της πολυσεξουαλικότητας έχει λάβει ραγδαίες διαστάσεις. Οι Γερμανόφωννοι ναι μεν είναι πιο μετριασμένοι στο τελευταίο αλλά το διδακτικό τους σύστημα είναι απολιθωμένο, ενώ η σχέση μαθητή-καθηγητή θυμίζει πάλη σε αρένα μονομάχων (η λύση των ασκήσεων την μάχη) παρά σχέση δασκάλου-νεανία. Πολλοί δε εξ αυτών αντιμετωπίζουν σαν Κολίγους τους φοιτητές των και δεν επιδεικνύουν τον απαιτούμενο σεβασμό προς αυτούς, αντί να βοηθούν τον φοιτητή προσπαθούν να τον δυσκολέψουν. Η μισή τάξη δε είτε κοιμάται (κλασσικά) είτε σκοτώνει την ώρα της στο κινητό.

   Τουλάχιστον στην Κρήτη θα είχε και ομορφότερες κοπέλες και εδέσματα! Αλλά δεν έλαχε...

   Delete
  12. Πολλοὶ Αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου ἦταν Ἀρμένηδες. Κανένας δἐν ἦταν Ἕλλην. Ἄπαξ καἰ ἐβαπτίζεσο δἐν ἤσουν πλέον Ἕλλην ἀλλὰ χριστιανός. Ὅταν ξαναβαπτιστήκαμε Γραικοὶ τὀ κάναμε γιὰ νὰ μὴν εἴμαστε πλέον Ἀρμένηδες καἰ Ἁρβανῖτες καἰ Πελοποννήσιοι καὶ Ῥουμελιῶτες ἀλλὰ παιδιὰ τοῦ Θεοῦ.

   Delete
  13. υγ. ΡΩΜΑΙΟΣ ἤ ΡΩΜῌΟΣ μέχρι τὀ 1453 σημαίνει τὀν Ῥωμαῖο πολίτη. Μετὰ τὸ 1453 σημαίνει τὀν ὑπὸ τὸν ἀναπληροῦντα τὰ χρέη τοῦ Αὐτοκράτορος πατριάρχη. Ἕλλην σημαίνει μετὰ τὸν Διαφωτισμὀ τὸν ἀντισουλτανικὸ πρώην σουλτανικὸ ὑπήκοο, ἀρκεῖ αὐτὸς νὰ εἶναι χριστιανὀς καὶ γιὰ αὐτὸ ἔχουμε πρόβλημα μὲ τὴν Θράκη. Ὁ Ἕλλην μπορεῖ νὰ εἶναι Ἀλβανός, Καθολικὸς Συριανὸς ἤ τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας ἀρκεῖ νὰ εἶναι ἀντισουλτανιστής. Δὲν μπορεῖ ὅμως νὰ εἶναι ἑλληνόφωνος μουσουλμάνος. Ἁντιστρόφως, ἕνας καραμανλῆς, τουρκόφωνος ὀρθόδοξος, εἶναι Ῥωμαῖος, καὶ μπορεῖ νὰ γίνηι Ἕλλην ἄν πάρηι τἀ ὅπλα κατὰ τοῦ Σουλτάνου. Ἀντίθετα ὁ Κύπριος ἑλληνόφωνος μουσουλμάνος δἐν μπορεῖ νὰ γίνηι Ἕλλην ἄν δὲν βαπτισθῆι. Κανονικὰ ἡ ἐκκλησία θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπαγορεύσηι τὀ καρμποναρομασωνικὸ ἐπίθετο Ἕλλην, διότι ὀ μασωνισμὀς εἶναι μιὰ παραθρησκεία. Τρόπον τινὰ ἡ ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι ὁλοσούμπιτη μιὰ παρατυπία. Αὐτὴ ἡ παρατυπία δὲ εἶναι ἡ νεοελληνικὴ καλούμενη ἐθνικὴ ταυτότητα. Πολιτικῶς θεωρητικὰ ὁ Ἕλλην δύναται νὰ θρησκεύται ἑβραϊκῶς, μουσουλμανικῶς,καθολικῶς καὶ δωδεκαθεϊστικῶς, στὴν πράξη ὅμως κυριαρχεῖ ἕνα μεῖγμα ὀρθοδοξίας καὶ μασωνίας. Ἁνὰ πάσα στιγμὴ τὰ συστατικὰ τοῦ μείγματος δύνανται νὰ πάρουν διαζύγιο καὶ ὁ Ἕλλην ὁ ἀντισουλτανικὸς τραβάει τὸν ἀρχαῖο ἀπὸ τὰ μαλλιὰ γιὰ νὰ τὸν σώσηι ὁ ἁρχαῖος. Ὅμως τὸ ὅλο θέμα δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τοὺς ἀρχαίους οὔτε καὶ εἶχε ποτέ. Ὁλόκληρο τὸ νεοελληνικὀ (ψευδῶςκαλούμενο ἔτσι) πρόβλημα εἶναι οἱ σχέσεις Ὀρθοδοξίας καὶ Μασωνίας. Ἁλλὰ καὶ Καθολικισμοῦ καὶ Μασωνίας (βλ. τὴν Σύρο καὶ ἄλλα νησιὰ μὲ καθολικούς). Ἡ Μασωνία ὑπὸ τὴν εὐρεία ἔννοια εἶναι ἕνα τεράστιο κίνημα, παγκόσμιο.

   Delete
  14. υγ. Ὄταν οἱ ξένοι μᾶς λένε Γκρέκ Γκρῆκ κ.λπ. πρέπει νὰ τὸ μεταφράζουμε, Γραικοί. Ὅταν γράφουν βυζαντινοί, μεταφράζουμε Ῥωμαῖοι ἤ Ῥωμῃιοί. Ὅταν οἰ ἀνατολικοἰ λαοἰ μᾶς λενε Γιουνάν, Ἵωνες. Ἕτσι διορθώνεται ἡ σύγχυση 200 ἐτῶν. Ἁρβανίτης καὶ Ἀλβανὀς εἶναι συνώνυμα. Βούλγαρος ἤ Βούργαρος εἶναι ὁ ἐκ τοῦ Βόλγα ποταμοῦ ὁρμώμενος, νομίζω.

   Delete
  15. υγ3. Αὐτὰ ποὺ μιλᾶμε δὲν εἶναι ἑλληνικὰ ἀλλὰ ῥωμαίϊκα. Τἀ ἑλληνικὰ ἔχουν κατανάγκην ἀρχαϊσμό, ἡ ἐκκλησία λ.χ. μεταχειρίζεται τὰ ἑλληνικά. Τοῦ Μπαμπινιώτη τὸ λεξικὸ ψευδῶς ἐπιγράφεται τῆς ἑλληνικῆς, εἶναι τῆς ῥωμαίικης. Τὰ ἑλληνικὰ ἔπαψαν νὰ μιλιοῦνται ὅταν ἐβαπτίσθησαν τὰ παιδιὰ τῆς τελευταίας μητέρας ποὺ εἶχε μάθηι ἑλληνικὰ στὰ παιδιά της χωρἰς νὰ ἔχει βαπτισθῆι προτοῦ τοῦς τὰ μάθηι. Τοῦ Κοραῆ ἡ γλῶσσα ἡ φτιαχτὴ εἶναι ἑλληνικὰ διότι εἶναι ἀρχαῖζουσα, τοῦ Σεφέρη ὄμως τὰ ποιήματα εἶναι ῥωμέαίικα (ὁ Σεφέρης ὑπηρετοῦσε τὰ καθεστὼς Μεταξᾶ). Ἡ γλῶσσα τῆς ἐφημερίδας Ἑστία, ποὺ τυπώνεται σὲ πολυτονικό, εἶναι τὰ ῥωμαίικα. Τὰ Εὐαγγέλια, ὅμως, ἄν καὶ στὴν κοινὴ γραμμένα, εἶναι ἑλληνικὰ διότι ἐγράφησαν ἐνῶι ὑπῆρχαν ἀκόμη Ἕλληνες ἐθνικοἰ δηλαδὴ ἀβαπτιστοι, ἐνῶι ὁ τίτλος τοῦ Ῥωμαίου δὲν εἶχε ἀκόμα δοθῆι σὲ ὅλους τοὺς κατοίκους τῆς Αὐτοκρατορίας. Ἕτσι, εἶναι λάθος ὁ ὅρος ἑλληνόφωνοι, ἑλληνικοὶ πληθυσμοὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας κ.λπ. κ.λπ. Εἶναι ῥωμαιόφωνοι. Τέλος, ἀρχαϊσμοὶ στὰ ῥωμαίικα, κοινῶς Ἑλληνικοῦρες, δὲν τὰ κάνουν ἑλληνικά. Ἑλληνικἀ γίνονται ὅταν ἀλλάζει ἡ σύνταξη, λ.χ. μπαίνει τὸ ῥῆμα στὸ τέλος. Παλαιὸς ἀγαθὸς ἀνὴρ ἐστἰ εἶναι ἑλληνικά. Ὁ Παλαιὀς εἶναι ἀνὴρ ἀγαθὸς εἶναι ῥωμαίικα. Μόλις βγάζεις τὸ βερνίκι τοῦ ἐθνικισμοῦ, ὅλα γίνονται καθαρώτερα.

   Delete

 9. Ιδοὺ Jenna τί ἔγραψα στὸ facebook:

  "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ: ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ -ΑΝΕΚΑΘΕΝ- ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ.

  Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1964, συνήντησα στὸ Παρίσι, στὸ Hôtel Crillon, τὸν πρωθυπουργὸ Γεώργιο Παπανδρέου ποὺ εἶχε καταλύσει ἐκεῖ μὲ τὸν Ἀνδρέα καὶ τὴν Μαργαρίτα.Τὸν παρεκάλεσα νὰ δώσῃ ἐντολὴ στὸν ὑποψήφιό του, τὸν στρατηγὸ Κατσῶτα νὰ ὑπερψηφίσῃ τὸν πατέρα μου γιὰ δήμαρχο. Ὁ Γέρος μὲ φίλησε καὶ μοῦ εἶπε: Μὰ εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν ὑποστηρίξω τὸν πατέρα σου, τὸν φίλο καὶ ὁμοϊδεάτη μιᾶς ζωῆς; Ἀντ'αὐτοῦ ἔδωσε ἐντολὴ στὸν Κατσῶτα νὰ ὑπερψηφίσῃ στὸν δεύτερο γύρο τὸν Πλυτᾶ ποὺ εἶχε λάβει στὸν πρῶτο γύρο μόλις 10%! Ἀργότερα, στὴν Ἀθήνα, συνήντησα τὸν Πλυτᾶ ποὺ μοῦ εἶπε: "Ντρέπομαι ποὺ ἔγινα δήμαρχος μὲ μόνο τὸ 10% τῶν ψήφων καὶ ἐπῆρα τὴν θέσι τοῦ πατέρα σου"! Δημήτρης Κιτσίκης"

  ReplyDelete
 10. Ἄν ἔλεγε αὐτἀ τὀ 64 στὀ Παρίσι σκέψου τί ἔλεγε τὀ 44 στὀ Κάιρο.

  ReplyDelete
 11. Παρακαλῶ νὰ διαβάσετε τὸ ἀγγλικὸ ἄρθρο ποὺ ἀνέβασα σήμερα στὸν ἀγγλικὸ τμῆμα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, Intermediate Region. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 12. Κωσταντῆ, εἶμαι ἐξ φρενῶν μὲ αὐτὰ ποὺ γράφεις γιὰ τὸ κείμενο περὶ Ἀρμενίων.Γράφεις γιὰ νὰ γράφῃς, ἁπλῶς γιὰ νὰ γράφῃς. Ὀλίγην σοβαρότητα παρακαλῶ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 13. Ἐπιπλέον, Κωσταντῆ ἔχεις ἀφήσει ἕνα τεράστιο κενό!Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 14. Πολύ ανησυχητική η σημερινή ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ επίθεση στις Ελληνικές τράπεζες που σκοπό έχει να τις ματώσει και να τις καταστήσει άχρηστες ώστε να χρεοκοπήσουν και να ανακεφαλαιοποιηθούν μέσω κουρέματος των καταθέσεων που θα προκσλούσε γενική αναστάτωση στην Ελληνική κοινωνία.

  Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η επίθεση λαμβάνει χώρα μόλις 1,5 ημλερα μετά το αποτυχημένο δημοψήφισμα στα Σκόπια!

  https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/kyvernisi/717782_ektakti-syskepsi-sto-maximoy-gia-krah-stis-trapezikes-metohes

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν υπάρχει καμία κερδοσκοπική επίθεση στις Ελληνικές τράπεζες. Δυστυχώς , η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες μας είναι ήδη πτωχευμένες και δεν μπορούν πλέον να επιβιώσουν αφού οι υπερβολές και η απληστία των στελεχών τους , τις οδήγησε στην χρεωκοπια. Καλή ανακεφαλοποιηση λοιπόν και να μας γραφουν τα golden boys!! Βεβαίως αυτό θα το πληρώσει η Ελληνική κοινωνία , η οποία όμως δεν είναι άμοιρη ευθυνων!!!

   Delete
 15. ...ὅσο για τὸ πολίτευμα, καἰ ἐφόσον μιλᾶμε γιὰ τὸ παρόν, ὅπως ἔκαναν ὁ Πλάτων καἰ ὁἉριστοτέλης -τἀ κείμενά τους εἶναι ἐπίκαιρα, σχεδὀν δημοσιογραφικά - ὁ Παλαιὸς βρίσκεται στὴν σωστὴ κατεύθυνση πιστεύω. Τὀ πρόβλημά μας εἶναι ἠ Οθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, ὅπου ἔχουμε τὸ ἑξῆς πρόβλημα. Ἁφενὀς ὁ Σουλτάνος εἶναι ἀνυπόφορος, ἀφετέρου δὲν μποροῦμε νὰ τὸν διώξουμε διότι καλύπτει τὀ κέντρο τῆς περιοχῆς καἰ δἐν ἔχουμε κανέναν νὰ βάλουμε στἠν θέση του. Μιὰ λύση εἶναι νὰκάνουμε γενοκτονία τῶν Τούρκων νὰ γλιτώσουμε ἀπὀ αὐτὸ τὸ χιλιόχρονο κακό. Αὐτὸ σκέφτονται ὑπογείως οἰ Ἕλληνες καἰ τοῦς τὸ καλλιεργοῦν οἱ... δημοσιογράφοι. Μιὰ ἄλλη λύση εἶναι νὰ τοὺς βαφτίσουμε. Ἡ πραγματικὴ λύση εἶναι ἴσως αὐτὴ ποὺ εἶχαν ἐπεξεργαστῆι ὁ Πάριο, νομίζω, κ. ἄ. πρὸ τοῦ 21. Δηλαδὴ ὅτι τὰ πάντα ἐν σοφίᾳ ἑποίησεν. Αὐτὸ βάζει τὀ πολιτειακὸ σὲ τελείως διαφορετικὴ βάση. Λέει ὅτι εἶναι κουταμάρα νὰ ἀσχολεῖται κανεἰς μὲ τὸ πολιτειακό. Αὐτὸ εἶναι νομίζω τὀ σωστό.

  ReplyDelete
 16. Εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ ὑπενθυμίσω ὅτι ἀπαιτῶ ἀπὸ τυχὸν σχολιαστὲς στὸ παρὸν ἱστολόγιό μου νὰ φέρονται εὐπρεπῶς, ὄχι μόνον στὸ πρόσωπό μου ἀλλὰ καὶ σὲ πρόσωπα ποὺ δὲν γνωρίζουν καὶ πού, ὥς γνωστοὶ ἤ φίλοι μου, άναρτῶ ἐνδεχομένως τὰ κείμενα. Ἔτσι ἀνήρτησα στὴν ἀγγλικὴ στήλη τοῦ παρόντος ἱστολογίου μου ἄρθρο τοῦ φίλου μου κυρίου Diran Majarian τοῦ ὁποίου τἠν προσωπικότητα καὶ τὰ γραπτά του ἐκτιμῶ ἰδιαιτέρως. Ἔγινε ὅμως κάτι τὸ ἀνεπίτρεπτο. Ὁ Κωσταντῆς ἤρχισε νὰ μὲ βομβαρδίζῃ μὲ σχόλια, ἀπευθυνόμενος στὸν κύριο Majarian, καὶ ἀπρεπῶς μάλιστα, ἀπαιτῶντας μάλιστα αὐτὸς νὰ τοῦ ἀπαντήσῃ! Φυσικὰ καὶ δὲν εἶχε λόγο ὁ κ.Majarian νὰ ἀνοίξῃ διάλογο μὲ ἕνα παντελῶς ἄγνωστο σὲ αὐτόν πρόσωπο. Ἔτσι ὑπεχρεώθην νὰ σβήσω τὰ ἐπαναλαμβανόμενα ἐπιθετικὰ σχόλια τοῦ Κωσταντῆ. Ἀπίστευτη ἡ ἀπρέπειά του! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 17. Τίποτε το ασυνήθιστο.

  Ο φθόνος για κάποιον Σπουδαίο, Άξιο και Πετυχημένο (ιδίως χρηματικά) είναι συχνός, έμφυτος στην ανθρώπινη φύση και εκδηλώνεται επιθετικά οδηγώντας στο μίσος.

  Ε, αυτό συμβαίνει στην περίπτωση του Κωσταντή και του φίλου σας. Ειδικά κάποιος μικρο/μεσοαστός ή σοσιαλδημοκράτης παρουσιάζει εγγενώς φοβερό φθόνο για τον ευκατάστατο. Συνήθως βρίσκει παρηγοριά στο επιχειρήμα ότι ο υλικός πλούτος δεν συνοδεύεται από αντιστοίχου επιπέδου Πνευματικότητα και Ηθική ακεραιότητα. Το παράδειγμα του φίλου σας, βάσει των λεγομένων σας για αυτόν, τον ξεχωρίζει ως λαμπρή εξαίρεση ευκατάστατου ατόμου που διαθέτει τα πλούτη του ισάξια σε πνευματικότητα, εξυπνάδα και ήθος.

  Οπότε λογικό είναι να φέρεται, σαν ένστικτο αντιδράσεως της ζούγκλας, μπροστά σε κάποιον Ανώτερο, Πλουσιώτερο και πιθανώς Ισχυρώτερο αυτού, δίχως να θέλω να θίξω τον Κωσταντή. Είναι ανθρώπινο ένστικτο, έκρηξη της ανθρώπινης φύσεως. ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ. Αλλά το ότι ο Κωσταντής είναι άνθρωπος δηλαδή και όν του ζωικού βασιλείου, όπως όλοι μας. Φυσικά ο Νούς οφείλει να ελέγχει τα ένστικτα αλλά αυτό καθίσταται συχνά ανεπιτυχές και δύσκολο για έναν νεαρό άνθρωπο που παντού γύρω του αντικρίζει την αδικία και την έλλειψη δικαιοσύνης.

  ReplyDelete
 18. "ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΓΙΓΑΝΤΩΝ, ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ, Η ΕΛΛΑΣ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΗΣ

  Βροντερὸ ὄχι τῆς Ἰταλίας: Ἄν τολμήσετε θὰ γίνη Ἀρμαγεδδών.Βροντερὸ ὄχι τῆς Τουρκίας. Ἄν τολμήσετε θὰ ἀνοίξετε τὸν λάκκο σας. Βροντερὸ κατρουλιὸ τῆς Ἑλλαδίτσας μας: Φταίει ὁ Βελουχιώτης! Καημένη Ψωροκώσταινα! Δημήτρης Κιτσίκης"

  ΔΙΑΦΩΝΩ:

  Δεν υπάρχει ΤΙΠΟΤΑ το ηρωικό στις μελλοθάνατες κραυγές. Θυμίζουν σκύλο τσιουάουα, μικρό καχεκτικό και αδύναμο που δεν μπορεί να δαγκώσει και συνεπώς γαυγίζει. Σαν λιοντάρι που βρυχάται δίχως να επιτίθεται. Αυτή είναι η κατάσταση σε Ιταλία και Τουρκία. Μάλιστα οι κραυγές αυτές δίνουν το πάνω χέρι στους Γερμανούς και τους Ρώσσους οι οποίοι επωφελούνται του επικειμένου και τωρινού Χάους σε Ιταλία και Τουρκία. Ειδικά στην Ιταλία οι Βρυξέλλες ελέγχουν πλήρως το παιχνίδι, μοναδική ελπίς των Ιταλών είναι μία Τραμβική σανίδα σωτηρίας με χρηματική στήριξη από το ΔΝΤ με τις πλάτες των ΗΠΑ.

  Η Ελλάδα αντιθέτως μέχρι και το 2015 μπορούσε κάλλιστα να δαγκώσει διότι το χρέος μας βρίσκεται σε ξένα χέρια κστά μεγάλη πλειοψηφία. Ο Λαός ψήφισε ΟΧΙ. Ο Τσίπρας το πρόδωσε. Ο Καμμένος δεν τον έριξε με πραξικόπημα διότι πρώτον δεν ήλεγχε τότε πλήρως τον Στρατό και δεύτερον η κατάσταση του Στρατεύματος θα ήταν ελεεινή με Νέα Δραχμή*. Από την άλλη τα τελευταία 3 χρόνια παρά την δύσκολη κατάσταση σημειώνεται άνοδος κατά 36 δις δολλάρια (191-227) του ΑΕΠ και αύξηση σημαντική της γεωπολιτικής ισχύος της Ελλάδος χάριν στον αναδιοργανωμένο Στρατό μας με την χείρα Καμμένου και την μέσω αυτού εξωτερική πολιτική του στην ευρυτέρα περιοχή. Εάν τα Σκόπια μπαίναν στην Ε.Ε. με την Ελλάδα εκτός, ευκολότερος θα ήταν ο διαμελισμός, εξάλλου όλη η Ευρώπη πλην Ρωσσίας είναι η Ε.Ε. Η έξοδος είναι γελοία τακτική αφού και να φύγεις ΠΑΛΙ με την Ε.Ε. θα έχεις να διαπραγματευτείς διμερείς εμπορικές συμφωνίες (βλέπε Μπρέξιτ**). Το προσπάθησε και το προσπαθεί η Ελβετία με αμφιλεγόμενη επιτυχία, όντας πλήρως εξαρτημένη οικονομικά μέσω του εμπορίου και των τραπεζικών εμβασμάτων από τις 3 γύρω μεγάλες χώρες της Ε.Ε. (Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία), με τις Εθνικές της αερογραμμές (Swiss, πρώην Swissair) σε Γερμανικά χέρια εξαγορασμένες από την Lufthansa και τους Γερμανούς επωφελημένους από τους υψηλούς μισθούς των Ελβετών (όλη η Βόρεια Ελβετία δίνει τα λεφτά στην Γερμανία και αντιστοίχως σε Γαλλία και Ιταλία) και με σημαντική παρουσία στο εσωτερικό της (βιομηχανικά προϊόντα, εργαλεία, ζάντες, αλουμίνια, συνεργεία, τα πάντα Γερμανικά). Επιτυχής προστατευτισμός μονάχα στις αγελάδες και το κρέας. Αποτέλεσμα το κρέας πανάκριβο παρότι καλής ποιότητος, τα εστιατόρια πανάκριβα, κάθε τι "Ελβετικό" πανάκριβο για τα Ελβετικά στάνταρ του μέσου μισθού 5-6 χιλιάδων μικτών, εκ των οποίων φεύγει το ένα χιλιάρικο σε φόρους και κρατήσεις, άλλο 1 στο νοίκι, με αποτέλεσμα οι Ελβετοί να χαίρονται τους μισθούς τους στην φθηνοτάτη Γερμανία (και Ε.Ε.).

  Τί θέλω να πω με το παραπάνω. Είναι χαζό και αδύνατο ένα μικρό κράτος να αποχωρήσει από την Ε.Ε. και ύστερα να την παρακαλά για εμπόριο. Θα φάει 2 φορές το κεφάλι του. Ως γίγας με γάγγραινα περιμένουμε να διαμελιστεί, να εκραγεί ενδογεννώς από μόνος του και είναι κοντά. Έξοδος μονάχα σε περίπτωση που η σύγκρουση Ε.Ε.-ΗΠΑ λάβει τραγικές διαστάσεις πολεμικές.

  Η Ιταλία ως σύνολο είναι γραπτό να σκάσει και δεν κατανοώ γιατί εμείς πρέπει να λυπηθούμε που θα αποτύχει το Σαβοΐκό-Πιεδμοντικό επιχείρημα κατακτήσεως των καθολικών ιταλοφώνων πριν από 150 έτη. Θα πρέπει να χαιρόμαστε, μακάρι η Μεγάλη Ελλάς και η Σικελία να ανεξαρτητοποιηθούν έπειτα από κοινωνικές αναταραχές στην Ιταλία και να έρθουν κοντά σε εμάς πίσω στον Ελληνισμό. Το ίδιο ισχύει για την Τουρκία με την αποχώρηση των Κούρδων και των Ερντογανικών. Όποιος ύστερα ελέγχει το σύνολο αυτό από Σικελία, Αδριατική μέχρι τα Στενά και την Κύπρο είναο ο Άρχων της Μεσογείου. Να είμαστε εμείς υπό Αμερικανική ομπρέλλα!

  ReplyDelete
 19. *Ο Καμμένος σε ομιλία του Γαλλιστί (με Γερμανική μετάφραση ακουστική) υπέρ της Ε.Ε. των Εθνών κατά της Γερμανοκρατικής Ε.Ε.,

  https://www.youtube.com/watch?v=wsUVx7yIW-w

  **Είμαι 100% υπέρ του Μπρέξιτ αλλά μονάχα με επικεφαλή τον Φάρατζ και με Εθνικιστικό καθεστώς στην Βρετανία σκοπός του οποίου θα είναι η αναβίωση του Βρευανικού Ιμπέριουμ. Με τους τωρινούς καρνάβαλους (Τερέζα Μέι, Μπόρις Τζόνσον) η Βρετανία οδηγείται σε φοβερές περιπέτειες, γυμνή και ξερακιανή με την αποχώρηση της πλαστής της ισχύος, του City του Λονδίνου, της πόλεως-κράτους αυτούς που τεχνητώς τελείως κρστούσε το φτωχό και σαπισμένο λείψσνο της Βετανίας εν ζωή μέχρι πρότινος. Άλλωστε η ανωτέρα τάξη της Βρετανίας κάποτε σφριγηλή, αρχοντική και δυναμική, πλέον αποτελεί προλεταριάτο με προνόμια των Γερμανικών τραπεζών, όντας και απολύτως ανίκανη να κυβερνήσει (φτάσαμε να ηρωιποιούμε τον...Μπο Τζο!!!) και τελείως πουλημένη στους διεθνιστές και την Γερμανική οικονομική ισχύ. Θα την παραδειγματίσουν πολύ χειρότερα από την Ελλάδα οι Ευρωκράτες, όπως θα κάνουν και με την Ιταλία. Διότι το τιμόνι βρίσκεται σε χέρια ηλιθίων και δειλών.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δηλαδή με λίγα και απλα λόγια ο κύριος κύριος Καμενος μας λέγει πως Αγγλοι και Ιταλοί θα χρεωκοπησουν. Δεν μας λέγει όμως ότι αν δεν κοιτάξεις το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακωσει!!!

   Delete
 20. ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΣ = ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΙ

  Η παρακάτω δήλωση Ιρανού αξιωματούχου:

  https://www.rt.com/news/440513-netanyahu-flee-region-iran/

  μου έφερε αμέσως στο μυαλό την Ελληνοτουρκική σύγκρουση του 1922 με την καταστροφή της Σμύρνης και την φυγή των Ελλήνω Ιώνων, στην θάλασσα.

  Η σύγκρουση Ισρσήλ-Ιράν θυμίζει μεγίστως την σύγκρουση Ελλάδος-Τουρκίας. Το Ισραήλ σαν την Ελλάδα είναι χώρα μικρή μα με τεράστιο Πνεύμα και διαχρονική πολιτισμική κληρονομιά εναία από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Σαν την Ελλάδα το Ισραήλ βρίσκεται στα Δυτικά άκρα της Μέσης Ανατολής, ομοιάζοντας πιο πολύ ναυτικό κράτος της θαλάσσης λόγω της παραλιακής δομής του, παρά ηπειρωτικό κράτος στο εσωτερικό των όρεων και της ερήμου της Μέσης Ανατολής.

  Σε αντιδιαστολή, Τουρκία και Ιράν, αμφότερα κράτη ηπειρωτικά και ορεινά, ριζωμένα στην βαθυά ενδοχώρα της Μέσης Ανατολής, με πολύ παρόμοια πολιτικά δομή και στενά συνδεδεμένη ιστορία, θρησκευτική παράδοση, οργανωτική δομή και ήθη-έθιμα. Μάλιστα το Σελτζουκικό Σουλτανάτο του Ρούμ (της Ρώμης) συχνά περιεγράφετο ως "Περσικό", οι Ζελτζουκήδες ως "Πέρσες" και τα εξ αυτών δημιουργηθέντα κράτη ως "Περσιανάτα". Άλλωστε η Οθωμανική Αυτοκρατορία συνέδεσε την Ρωμαίηκη Βυζαντινή Παράδοση με την Περσική, όχι με την Σουνιτική Αραβική, και οι τρόποι των Οσμανιδών ήσαν Ελληνο-Περσικοί εν τή ουσία, όχι Ελληνο-Αραβικοί ή Ελληνο-Μογγολικοί.

  Η διαμάχη Περσών και Εβραίων, δύο αδελφών Λαών και Πολιτισμών ήδη από την Αρχαιότητα (Μαρδοχαίος Στρατηγός των Περσών, στενές σχέσεις των Εβραίων με την Περσική Αριστοκρατία, Ασσασίνοι, θρησκευτικοί δεσμοί Ζωροαστρισμού και Εβραϊσμού) θυμίζει πάρα πολύ την αντίστοιχη διαμάχη Ελλήνων και Τούρκων, δύο επόσης αδερφών Λαών με κοινή Κληρονομιά, κοινά ήθη-έθιμα και κοινή Ιστορία. Πρόκειται σε αμφότερες περιπτώσεις για ενδογεννή διαμάχη εντός της Ενδιαμέσου Περιοχής, συγκρούσεως θαλασσίας (Ελλάδος, Ισρσήλ) και ηπειρωτικής (Τουρκία, Ιράν) δυνάμεως, με σκοπό τον έλεγχο του ιδίου ζωτικού χώρου (Η Μεγάλη Ελλάδα και το Erez Israel ακουμπούν στην σφαίρα επιρροής της Μικρασιατικής και Περσικής ενδοχώρας αντίστοιχα, με την Ανατολία να προβάλλει ισχύ στα παράλια, τα Στενά και την Θράκη και τα Περσικά Υψίπεδα της Τεχεράνης στα παράλια της Συρο-Παλαιστίνης και το Ιράκ). Αμφότερα θαλάσσια κράτη, Ελλάδα και Ισρήλ, δομήθηκαν με την αμέριστη αρωγή της Δύσεως ως δόρατα στην υπόταξη της Ενδιαμέσου Περιοχής στα Αγγλογαλλικά Δυτικά συμφέροντα. Αμφότερα από την άλλη κράτη, Τουρκία και Ιράν, αποτελούν τις παραδοσιακές ασπίδες της Ενδιαμέσου Περιοχής που διέλυσαν (ή προσπαθούν να διαλύσουν) τα Δυτικογεννή δόρατα, Ελλάδα και Ισραήλ.

  Με τον ίδιο τρόπο που θα λυθεί η εμφύλια διαμάχη Ελλήνων και Τούρκων, οφείλει να λυθεί και η εμφύλια διαμάχη Εβραίων και Περσών, ώστε η Ένωση του Πνεύματος και της Ύλης να επέλθει εκ νέου στην Ενδιάμεση Περιοχή αναδεικνύοντάς την και πάλι ηγέτιδα του Πολιτισμού επί του Πλανήτου μα και σταματώντας τον ιμπεριαλισμό των Δυτικών, των Κινέζων και των Ρώσσων στην Ε.Π.

  ReplyDelete
 21. Δἐν ἔχω πρόβλημα μὲ τὰ λεφτὰ τοῦ κυρίου Μαζαριάν. Ἕχω πρόβλημα μὲ τὰ λεφτὰ τοῦ κυρίου Ἐρντογάν.

  ReplyDelete
 22. Ὁ Κωσταντῆς σίγουρα χρειάζεται ψυχίατρο.Χωρὶς νὰ γνωρίζῃ στὸ ἐλάχιστο τὸν κύριο Majarian τὸν κατηγορεῖ πὼς εἶναι πληρωμένος ἀπὸ τὸν Ἔρντογαν!! Ἡ ὑπομονή μου ἔχει καὶ ὅρια.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete