Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Sep 4, 2018

441 - Δύναται ὁ Δημήτρης Κιτσίκης νὰ εἶναι πληθωνικὸς καὶ συνάμα χριστιανός; Ἡ ἀπάντησις εὑρίσκεται στὴν φρατρία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πλήθωνος

441 - Δύναται ὁ Δημήτρης Κιτσίκης νὰ εἶναι πληθωνικὸς καὶ συνάμα χριστιανός; Ἡ ἀπάντησις εὑρίσκεται στὴν φρατρία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πλήθωνος

Ὁ Γραικύλος εἶναι κομματικοποιημένος, καιροσκόπος, μονόχνωτος καὶ ἀντιδιαλεκτικός. Δὲν συνθέτει ἐπειδὴ δὲν εἶναι ἕλλην. Ὁ Πλήθων ἦταν ἡ ἐνσάρκωσις τοῦ δημιουργικοῦ ἕλληνος.

1 -Ἡ κάθοδος τοῦ Πλήθωνος στὸν Μυστρᾶ
             
Στὸν Μυστρᾶ κατέβηκε ὁ μεγαλύτερος φιλόσοφος τῆς Εὐρώπης τοῦ ΙΕ' αἰῶνος, ποὺ μετελαμπάδευσε τὰ φῶτα τῆς Ἀναγεννήσεως στὴν Ἰταλία, ὁ Πλήθων.
            
Τὸ πραγματικό του ὄνομα ἦταν Γεώργιος Γεμιστός καὶ εἶχε γεννηθῆ στὴν πρωτεύουσα, τὴν Κωνσταντινούπολη περὶ τὸ 1360 καὶ ἀπεβίωσε στὸν Μυστρᾶ, Δευτέρα, 25 Ἰουνίου 1452, δηλαδὴ ἄνω τῶν 90 ἐτῶν. Εἶχε σπουδάσει στὴν Πόλη καὶ ἔγινε λάτρης τοῦ Πλάτωνος. Γι' αὐτὸ καὶ μετέτρεψε τὸ ὄνομά του  σὲ Πλήθων (ἀπὸ τὸ ρῆμα πλήθω ποὺ σημαίνει εἶμαι γεμάτος.Βλ.τὴν λέξη,"πληθωρικός")ὥστε νά θυμίζη τὸ ὄνομα Πλάτων.
            
Ὁ Πλήθων δὲν ἦτο χριστιανός. Ἦτο Ἕλλην δωδεκαθεϊστής, κάτι ποὺ ἠνόχλησε πολὺ τὴν Ἐκκλησία μας. Ἀλλὰ ὄχι μόνον αὐτό. Ὡς μεγαλοφυΐα, ἔπερνε θέσεις, φαινομενικὰ ἀντιφατικές. Ἔτσι :
            
α) πολιτισμικὰ καὶ φιλοσοφικά, ὡς πλατωνιστής, ἦταν λατινόφιλος, ἐνῷ οἱ ἀντιφράγκοι ὅπως ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἦσαν ἀριστοτελικοί.
            
β) Ἐθνικά, διεφώνη μὲ τοὺς λατινοφίλους οἱ ὁποῖοι ἦσαν ὑπὲρ τῆς προσχωρήσεως στὴν παπικὴ Ἐκκλησία, κάτι ποὺ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ὠνομάζετο Ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ ποὺ σήμερα ὀνομάζεται οὐνία. Ὁ Πλήθων ὑπερήσπιζε μὲ σθένος τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὶς παραδοσιακὲς θέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.          
            
γ) Πολιτικά, σὲ μία ἐποχὴ ποὺ οἱ Βυζαντινοὶ ἦσαν διχασμένοι μεταξὺ μίας μειονότητος λατινοφίλων καὶ μίας πλειοψηφίας τουρκοφίλων, ὁ Πλήθων ἐπῆρε θέση ὑπὲρ τῶν τουρκοφίλων. Ὁ πρωτονοτάριος καὶ μέγας δοὺξ τοῦ Βυζαντίου Λουκᾶς Νοταρᾶς (ἐξετελέσθη τὸ 1453 ἀπὸ τὸν Πορθητή, ὅταν ἠχμαλωτίσθη πολεμώντας ἐπάνω στὰ τείχη) εἶχε δηλώσει τὸ περίφημο : "κρειττότερόν ἐστιν ἰδεῖν ἐν μέσῃ τῇ πόλει φακιόλιον βασιλεῦον Τούρκων ἤ καλύπτραν λατινικήν", δηλαδή : εἶναι προτιμότερο νὰ βασιλεύση στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ τουρκικὸ σαρίκι παρὰ ἡ λατινικὴ τιάρα. Ὁ μπροστάρης τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικός, ἀπεκάλεσε τὸν Νοταρᾶ "πατέρα τῆς πατρίδος" καὶ ὁ πατριάρχης Γεώργιος Γεννάδιος-Σχολάριος τὸν ἀποκαλεῖ : "μοναδικὸν τοῦ ἔθνους ἔρεισμα...κοινὸν ἁπάντων πατέρα".
            
δ) Θρησκευτικά, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἦτο αὐτὸ ποὺ ὀνομάζει ἡ Ἐκκλησία μας εἰδωλολάτρης, ἔδειχνε μεγάλη ἀνεξιθρησκεία πρὸς ὅλες τὶς θρησκεῖες καὶ ὄχι μόνον τὴν Ὀρθοδοξία. Στὰ νιάτα του εἶχε ζήσει στὴν αὐλὴ τοῦ ὀθωμανοῦ σουλτάνου Μουρὰτ Α' (1360-1389), στὴν Ἀδριανούπολη, τότε πρωτεύουσα τῶν Ὀθωμανῶν ἀπὸ τὸ 1361. Ἐκεῖ  εἶχε ἰδῆ μὲ τὰ μάτια του τὴν συνεργασία τοῦ Βυζαντινοῦ βασιλέως Ἀνδρονίκου Δ' Παλαιολόγου (1376-1379) μὲ τοὺς Ὀθωμανούς, εἶχε λάβει λεπτομερῶς γνώση ὅλων τῶν σχεδίων ἑλληνοτουρκικῆς συνεργασίας, καὶ εἶχε παρακολουθήση μαθήματα τῆς περσικῆς θρησκείας τοῦ ζωροαστρισμοῦ ἀπὸ τὸν Ἕβραῖο πολυθεϊστή Ἐλισσαῖο. Ὁ ζωροαστρισμός ἦταν ἡ ἀρχαία θρησκεία τῶν Ἰρανῶν καὶ ὅπως ὁ ἑλληνικὸς δωδεκαθεϊσμός, στὸ Βυζάντιο, ἦταν ἀπηγορευμένη θρησκεία στὴν Περσία ποὺ εἶχε γίνει ίσλαμική. Ὁ Πλήθων ἐθεώρει τοὺς Τούρκους Πέρσες, καὶ τὴν ἀντιδικία Ἑλλήνων καὶΤούρκων, ὡς ἡ συνέχιση τῶν Περσικῶν πολέμων τῆς Ἀρχαιότητος, πόσο μᾶλλον ποὺ ἡ  ἀρχικὴ θρησκεία τῆς Ὀθωμανικῆς Δυναστείας δὲν ἦταν τὸ ὀρθόδοξο Ἰσλάμ, ἀλλὰ ὁ ἀλεβισμός, μία θρησκεία ποὺ εἶχε πολλὲς σχέσεις μὲ τὴν Περσία.
             
ε) Ὑπῆρξε πολέμιος τῆς ἐννοίας τῆς οἰκουμενικῆς πολυεθνικῆς αὐτοκρατορίας, ἔτσι ὅπως ἐφαρμόσθηκε ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους, τοὺς Βυζαντινοὺς καὶ τοὺς Ὀθωμανούς καὶ εἶναι ὁ ἱδρυτὴς τῆς εὐρωπαϊκῆς ἰδέας τοῦ κράτους ποὺ ἐξειλίχθη στὸ σημερινὸ ἐθνοκράτος. Γι' αὐτὸ θεωρεῖται ὁ ἱδρυτὴς - 400 χρόνια πρὸ τῆς πραγματοποιήσεως του- τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους τοῦ 1821. Εἶναι ὁ πνευματικὸς πατέρας τοῦ Φλωρεντιανοῦ Μακιαβέλι (1469-1527) καὶ θεμελιωτὴς τοῦ μακιαβελισμοῦ, βασισμένου στὸν πολιτικὸ ρεαλισμό (raison dEtat : ὅ,τι  συμφέρει στὸ κράτος εἶναι καλό).

 2 - Ὁ Πλήθων, ὡς πρόδρομος τῆς δυτικῆς μασονίας καὶ τῆς Ἰταλικῆς Ἀναγεννήσεως
            
Σήμερα, ἔχουμε συνηθίσει νὰ βλέπουμε ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας μας ἀλλὰ καὶ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας νὰ εἶναι μασόνοι ἤ ἀρχαιολάτρες, ἤ καὶ τὰ δύο καὶ, φυσικά, αὐτὸ ἐνοχλεῖ πολὺ τὴν καλὴ φήμη καὶ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν. Ἡ ἀφετηρία αὐτοῦ τοῦ ρεύματος ποὺ ἔχει πάρει μεγάλες διαστάσεις ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας, χρονολογεῖται ἀπὸ τὸν Πλήθωνα καὶ τὴν δράση του στὸν Μυστρᾶ.
            
Ὁ Πλήθων, στὸν Μυστρᾶ, συνέστησε ἕναν μυστικὸ σύλλογο, μία φρατρία, δηλαδὴ μία ἀδελφότητα, ποὺ ὡς μύστες τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς θρησκείας ἐπηρέασαν ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸς ὁ μυστικὸς σύλλογος ἔμεινε στὴν Ἱστορία ὡς "ἡ φρατρία τῶν Ἑλλήνων". Ὅταν ἀπεβίωσε ὁ Πλήθων, τὸ 1452, ὁ πιστὸς μαθητής του, πρώην ὀρθόδοξος μοναχὸς καὶ μητροπολίτης Νικαίας Βησσαρίων (εἶχε γεννηθῆ στὴν Τραπεζοῦντα τὸ 1403 καὶ ἀπεβίωσε στὴν Ραβέννα τὸ 1472), ποὺ ἐν τῷ μεταξύ εἶχε ἀλλαξοπιστήσει, εἶχε καταφύγει στὴν Ἰταλία καὶ ἦταν καρδινάλιος τοῦ πάπα, ἔστειλε ἀπὸ τὴν Ρώμη, συλλυπητήρια ἐπιστολὴ στοὺς υἱοὺς τοῦ πνευματικοῦ πατέρα του, ποὺ ἔλεγε τὰ ἑξῆς ἐκπληκτικά : "Βησσαρίων, καρδινάλιος, πρὸς Δημήτριον καὶ Ἀνδρόνικον, υἱοὺς τοῦ σοφοῦ Γεμιστοῦ, χαίρετε. Ἔμαθα πὼς ὁ ὁ κοινός μας πατὴρ καὶ δάσκαλος παρέδωσε κάθε γήϊνο στοιχεῖο καὶ ἀνελήφθη εἰς τοὺς οὐρανούς, στὴν μακαρία κατοικία γιὰ νὰ χορεύση τὸν μυστικὸ Ἴακχο [ὄνομα τοῦ Διονύσου καὶ τοῦ σχετικοῦ ὕμνου τῶν Ἐλευσινίων μυστηρίων] μὲ τοὺς Ὀλυμπίους Θεούς...Ἡ ψυχὴ τοὺ Πλάτωνος -ἡ ὁποία ὑπεχρεώθη νὰ ὑπηρετήση, λόγῳ τῶν ἀναντιρρήτων βουλῶν τῆς Εἱμαρμένης, καὶ νὰ ἐξαργυρώση τὴν ἀναγκαία της ἐπιστροφή- εἶναι αὐτὴ ποὺ ἐστάλη ἐπὶ τῆς γῆς γιὰ νὰ παραλάβη μαζὶ της τὸ σῶμα καὶ τὴν ζωὴν τοῦ Γεμιστοῦ". Λόγια περίεργα γιὰ ἕναν χριστιανὸ ἐπίσκοπο, ἔστω καὶ καθολικό, ὁ ὁποῖος πιστεύει στὴν μετενσάρκωση καὶ στὰ ἀρχαῖα διονυσιακὰ Ἐλευσίνια μυστήρια ! Ὁ Βησσαρίων ὅμως, στὴν Ἰταλία ἐσυνέχιζε νὰ ἀνήκη μυστικά, στὴν δωδεκαϊθιστικὴ πλατωνικὴ φρατρία τοῦ Πλήθωνος.
            
Παρὰ τὴν μυστικότητα τῆς φρατρίας, ὁ Πλήθων εἶχε γνωρίσει, ἤδη στὴν Κωνσταντινούπολη κάποιες ἐπιθέσεις ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης Γεννάδιος-Σχολάριος μᾶς πληροφορεῖ σὲ ἐπιστολὴ του πὼς τὸ 1450 ἕνας ὀπαδὸς τοῦ Πλήθωνος, ὀνόματι Ἰουβενάλιος, εἶχε καταδικασθῆ ἀπὸ μία ἀρχὴ τοῦ Δεσποτάτου ποὺ τοῦ ἔκοψε τὴν γλῶσσα καὶ τὸ δεξὶ χέρι καὶ τὸν ἔπνιξε στὴν θάλασσα. Ὁ Ἰουβενάλιος ἐκατηγορεῖτο ὅτι εἶχε δολοφονήσει μοναχοὺς, ὅτι εἶχε συλήσει χριστιανικοὺς τάφους, ὅτι  ἱερουργοῦσε σὲ μίαν μυστικὴ θρησκεία. Ὁ Ἰουβενάλιος ἐπῆγε στὸν θάνατο ὠς μάρτυς τῆς θρησκείας του, μὲ πολὺ κουράγιο, δηλώνοντας ὅτι πεθαίνει ὡς "μάρτυς τὴς  ἀρχέγονης Ἀρχῆς τῶν πάντων". Ὁ Γεννάδιος ὅταν ἦταν γραμματεὺς τοῦ Αὐτοκράτορος καὶ μέγας δικαστὴς, εἶχε ἐπανειλημμένως καταδικάσει τὴν εἰδωλολατρία τοῦ Μυστρᾶ. Κατὰ τὸν Γεννάδιο, μόνον οἱ Ὀθωμανοὶ ἠμποροῦσαν νὰ σώσουν τὸ Βυζάντιο ἀπὸ τὸ κῦμα αὐτὸ τῆς εἰδωλολατρίας. Ὁ Γεννάδιοςς εἶχε μάθει γιὰ τὴν ὕπαρξη τῆς εἰδωλολατρικῆς αὐτῆς φρατρίας, ὅταν τὸ 1438, οἱ κατάσκοποί του εἶχαν πιάσει μίαν ἐπιστολὴ τοῦ Ἰουβεναλίου πρὸς ἕναν φίλο του, ὅπου  ἐγένετο λόγος γιὰ μίαν "φρατρία τῶν Ἑλλήνων" ποὺ ἐκήρυτταν τὸν πολυθεϊσμὸ καὶ ὅπου ἐδίδοντο τὰ ὀνόματα μερικῶν μελῶν της. Ὁ ἀρχηγὸς τῆς φρατρίας ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Πλήθων. Τὸ βιβλίο τῆς φρατρίας ἦταν ἕνα μυστικὸ βιβλίο τοῦ Πλήθωνος ποὺ σήμερα εἶναι δημοσιευμένο καὶ ποὺ ἔχει τίτλο, Πλήθωνος Νόμων συγγραφή, καὶ ποὺ ἀρχίζει ὡς ἑξῆς : " Ἡ βίβλος αὐτὴ περιέχει τὴν θεολογία κατὰ Ζωροάστρην καὶ Πλάτωνα".

Ὁ Γεννάδιος ἔξω φρενῶν ἐνώπιον τῶν δραστηριοτήτων τῶν ἀρχαιολατρῶν προειδοποιοῦσε: «Τοὺς ἀσεβεῖς καὶ καταραμένους αὐτοὺς Ἑλληνιστές, καὶ μὲ φωτιὰ καὶ μὲ ξίφος καὶ μὲ πνιγμὸ καὶ μὲ κάθε τρόπο θανατώσατέ τους. Μαστιγώσατε , φυλακίσατε, κόψατέ τους τὴν γλῶσσα, ὕστερα τὸ χέρι καὶ ἄν ἐπιμένουν, τότε στείλατέ τους στὸν βυθὸ τῆς θαλάσσης. Εἶμαι χριστιανός, ὡς ἐκ τούτου δὲν δύναμαι νὰ εἶμαι Ἕλλην. Ἄν μὲ ῥωτήσῃ κανεὶς τί εἶμαι, ἀπαντῶ Χριστιανὸς εἶμαι.» 

Ὁ Πλήθων προέβλεπε ἀπὸ τὴν πλευρά του, στοὺς «Νόμους» του (ποὺ τὸ 1462 τοὺς ἔκαψε ὁ Γεννάδιος) ὅτι στὴν ἰδανικὴ του Πολιτεία ὅποιος ἐτόλμη νὰ ἀμφισβητήσῃ τὴν ἐπίσημη ἀρχαία ἑλληνικὴ θρησκεία θὰ ἐκαίγετο ζωντανὸς ἐφ’ὅσον τὸ πολίτευμά του ἦταν ἡ ἀπόλυτη μοναρχία ποὺ ἐγκατέστησε ἀργότερα ὁ Γάλλος βασιλεὺς-ἥλιος Λουδοβῖκος ΙΔ΄, ὡς ἐπίγεια εἰκόνα τῆς μοναρχίας τοῦ Διός.(Βλέπε L.Petit, X.Siderides & M.Jugie, Γεωργίου του Σχολαρίου Ἅπαντα καὶ π. Θεόδωρος Ζήσης, Γεννάδιος Β΄Σχολάριος. Βίος, συγγράμματα, διδασκαλία, Πατριαρχικὸν Ἵδρυμα Μελετῶν, Θεσσαλονίκη, 1980).

Ὁ κατ' ἐξοχὴν εἰδικὸς τοῦ Μυστριώτου φιλοσόφου, ὁ Βέλγος François Masai, στὴν διδακτορική του διατριβή, στὰ γαλλικά, περὶ Πλήθωνος, παρατηρεῖ : "Ἡ θρησκεία δὲν εἶναι γιὰ τὸν Πλήθωνα παρὰ τὸ ἀποτέλεσμα τετράγωνης λογικῆς (raison raisonnante) καὶ μάλιστα ὑπὸ τὴν πλέον κυνική της μορφή : τὸν πολιτικὸ ρεαλισμό (raison dEtat). Ἡ μόνη ἀποστολὴ ποὺ τῆς ἔχει ἀνατεθῆ μέσα στὸ σύστημα εἶναι νὰ διαμορφώση τοὺς πρακτικοὺς μύθους τῆς ἐπισήμου προπαγάνδας".
            
Ἐνῷ γιὰ τὸν Πλάτωνα καὶ τοὺς σοφοὺς τῆς Ἀρχαιότητος, "μία ἐνθουσιώδης διάθεση δημιουργεῖ καὶ δίδει ζωὴ στὴν θρησκεία", γράφει ὁ A. Delatte στὸ βιβλίο του γιὰ τοὺς προσωκρατικούς, αὐτὸ δὲν συμβαίνει μὲ τὸν Πλήθωνα, ποὺ εἶναι ὁ δημιουργὸς τῆς ratio τῆς Ἰταλικῆς Ἀναγεννήσεως, μία ἔννοια ποὺ διαφέρει ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἔννοια τοῦ ὀρθολογισμοῦ. Ἡ διολίσθηση τῆς δυτικῆς κοινωνίας πρὸς τὴν ρασιοναλιστικὴ καὶ τεχνολογικὴ πορεία ἔχει τὶς ρίζες της στὴν πληθωνικὴ ἑρμηνεία τῆς σκέψεως τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Πλήθων ἐδίδαξε στὴν Πλατωνικὴ Ἀκαδημία, στὴν Φλωρεντία, ἀπὸ τὸ 1439. Ὁ Μακιαβέλλι εἶναι στὴν κυριολεξία πληθωνικός. Στὴν θέση τῆς ἑλληνικῆς ἁρμονίας εἶχε τοποθετήσει τὴν ἀμείλικτη raison dEtat.   

Ὁ μέγας ἐμπνευστὴς τῆς φρατρίας ἦταν ὁ αὐτοκράτωρ τοῦ Βυζαντίου Ἰουλιανὸς, ὁ ἐπωνομαζόμενος ὁ Παραβάτης ἤ Ἀποστάτης, ὁ ὁποῖος ἐβασίλευσε  μόνον δύο χρόνια ἀπὸ τὸ 361 ἕως τὸ 363. Ὁ ἐξάδελφὸς του ὁ Κωνστάντιος Β' γιὰ νὰ ἀναρριχηθῆ στὸν θρόνο τοῦ πατέρα του, ἄν καὶ χριστιανός,  ἔσφαξε σχεδὸν ὅλους τοὺς συγγενεῖς του, τοὺς δύο ἀδελφούς του, τὸν ἀδελφὸ τοῦ Ἰουλιανοῦ καὶ τὸν πατέρα τοῦ Ἰουλιανοῦ, τὸν θεῖο του. Ὁ Ἰουλιανὸς, ἀηδιασμένος, προτίμησε νὰ ἀφοσιωθῆ στὸν ἀρχαῖο πολιτισμὸ καὶ ἐνῷ ἦταν βαπτισμένος χριστιανός,  ἐμυήθη στὴν Κωνσταντινούπολη, στὸν δωδεκαθεϊσμὸ ἀπὸ τὸν Σπαρτιάτη  γραμματικὸ Νικοκλῆ.
            
Κάθε βράδυ, οἱ μύστες τοῦ Μυστρᾶ τῆς ἑλληνικῆς θρησκείας, ἀφοῦ εἶχαν προσευχηθῆ στοὺς θεούς, ἄκουγαν τὸν Πλήθωνα νὰ ψέλνη :" Ὥ  φράτορές τε καὶ ἄλλοι οἰκεῖοι". Ὁ Γεννάδιος μᾶς λέει ὅτι ἡ φρατρία εἶχε ἐξαπλώσει τὰ πλοκάμια της παντοῦ στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἰταλία καὶ ὅτι ἦσαν λατινόφιλοι. Αὐτὸ ποὺ ἐνοχλοῦσε ἰδιαιτέρως τὸν Γεννάδιο ἦταν ἡ προσήλωση τῆς φρατρίας στὴν μετεμψύχωση ποὺ ὑπεστήριζε μέν ὁ Πλάτων ἀλλὰ ποὺ καταδικάζεται χωρὶς περιστροφὲς ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία, ὅπως τὸ ἀποδεικνύουν τὰ ἀναθέματα κατὰ τὴς μετεμψυχώσεως ποὺ διαβάζονται τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ δὲ καρδινάλιος Βησσαρίων, μέχρι τὸν θάνατό του ἦταν μέλος τῆς μυστικῆς ὀργανώσεως, γι'αὐτὸ καὶ τὸ 1467, χρηματοδότησε ἕναν ἐγγονὸ τοῦ Πλήθωνος, δίδοντας του τακτικὴ σύνταξη. Στὴν Ἰταλία ἡ μυστικὴ ὀργάνωση ὠνομάζετο Πλατωνικὴ Ἀκαδημία.
            
Ἄλλο μέλος τῆς μυστικῆς θρησκείας τοῦ Πλήθωνος, ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς πλέον σημαντικοὺς λογίους τοῦ Βυζαντίου, ὁ Ἰωάννης Ἀργυρόπουλος (1415-1487). Εἶχε γεννηθῆ στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ εἶχε πάρει θέση ὑπὲρ τῶν ἑνωτικῶν, τοῦ πάπα καὶ τῶν Λατίνων. Τὸ 1443 ἐγκατεστάθη στὴν Ἰταλία ὡς πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου τῆς πόλεως Πάδουα καὶ κατόπιν, στὴν Φλωρεντία, ἦταν καθηγητὴς τῆς οἰκογενείας τῶν Μεδίκων (θεμελιωτῶν τῆς Ἰταλικῆς Ἀναγεννήσεως) καὶ τῆς Πλατωνικῆς Ἀκαδημίας τῶν ὀπαδῶν τοῦ Πλήθωνος, ποὺ εἶχε ἱδρυθῆ στὴν Φλωρεντία. Στὴν Ἀκαδημία αὐτὴ  ἐσπούδαζαν φοιτητὲς ἀπὸ ὅλην τὴν Ἰταλία καὶ τὶς χῶρες τῆς Δύσεως. Μετὰ ἐπῆγε ὡς καθηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ρώμης ἐξαπλώνοντας πάντα τὸν πληθωνισμό. Ἔμεινε στὴν Ἱστορία ὡς ὁ μέγας δάσκαλος τῆς Ἰταλικῆς Ἀναγεννήσεως.
            
Ἀκόμη ἕνα ἐπιφανὲς μέλος τῆς φρατρίας, ἦταν ὁ Βυζαντινὸς λόγιος Μιχαὴλ Ἀποστόλης (1422-1480),ποὺ εἶχε γεννηθῆ στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ὑπῆρξε μαθητὴς τοῦ Ἀργυρόπουλου. Φυσικὰ ἦταν καὶ αὐτὸς λατινόφιλος καὶ ἐγκατεστάθη στὴν Ἰταλία καὶ στὴν ἰταλοκρατούμενη ἀπὸ τοὺς Βενετοὺς Κρήτη. Ἐχρηματοδοτεῖτο δὲ ἀπὸ τὸν Βησσαρίωνα. Ἐπειδὴ ἀνεκαλύφθη ὅτι ἦταν μύστης τῆς ἑλληνικῆς θρησκείας, προσεπάθησε νὰ ἀποκρούση τὴν κατηγορία, ἀπηύθυνε πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο, ἔνα κείμενο ποὺ ἔφερε τὸν τίτλο : "Ὁμολογία τῆς αὐτοῦ πίστεως ὑποπτευομένης". Ὁ Ἀποστόλης εἶχε γράψει στὸν Πλήθωνα : "Εἶμαι ἰδικός σου, θέλω νὰ πεθάνω γιὰ σένα. Ἔβαλες στὴν καρδιά μου τὸν ἔρωτα γιὰ τὸν θεῖο Πλάτωνα".

3 - Ὁ Πλήθων, ὡς ἱδρυτὴς τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Δύσεως
            
Αὐτὸ ποὺ ὀνομάζομε Δύση καὶ δυτικὸ πολιτισμό, δὲν ὑπῆρχε πρὶν ἀπὸ 500 χρόνια, πρὸ τοῦ ΙΕ' αἰῶνος. Τὴν Δύση καὶ τὸν δυτικὸ πολιτισμό τὰ ἵδρυσε ὁ Πλήθων καὶ ἡ ἐξάπλωση τοῦ πληθωνισμοῦ στὴν Ἰταλία.

Παρὰ τὸ θρησκευτικὸ σχίσμα, ἡ Δυτικὴ Εὐρώπη καὶ τὸ Βυζάντιο εἶχαν τὸν ἴδιο πολιτισμό, βασισμένο στὴν σκέψη τοῦ Ἀριστοτέλη, ἰδίως μετὰ τὸ 529, ὅταν ὁ χριστιανὸς αὐτοκράτωρ Ἰουστινιανὸς ὁ Μέγας, ἔκλεισε τὴν πλατωνικὴ σχολὴ τῶν Ἀθηνῶν καὶ ἀπηγόρευσε τὴν διδακαλία τοῦ πλατωνισμοῦ. Ὅμως τὸ 1459, ὁ Κοσμᾶς τῶν Μεδίκων (ὁ πρεσβύτερος, 1389-1464), ὁ θεμελιωτὴς τοῦ πριγκιπάτου τῆς Φλωρεντίας καὶ γνωστὸς ὡς "πατέρας τῆς πατρίδος", θαυμαστὴς τοῦ Πλήθωνος, ἵδρυσε τὴν Πλατωνικὴ Ἀκαδημία, δηλαδὴ τὴν ἐκπαιδευτικὴ ἔκφραση τῆς μυστικῆς φρατρίας τοῦ Πλήθωνος.
            
Ἔμενε μόνον νὰ μεταφερθοῦν τὰ ὀστᾶ τοῦ Πλήθωνος, τοῦ προφήτου τῆς Δύσεως, ἀπὸ τὸν Μυστρᾶ στὴν Ἰταλία. Αὐτὸ ἐπετεύχθη τὸ 1464. Στρατὸς τῶν Βενετῶν ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ στρατηγοῦ τοῦ Ρίμινι, Σιγισμούνδου Παντόλφου Μαλατέστα (1417-1468), ἅλωσαν τὸν Μυστρᾶ. Ὁ Μαλατέστα ἄρπαξε τὰ ὀστᾶ τοῦ Πλήθωνος καὶ τὰ μετέφερε στὸ Ρίμινι. Ἐκεῖ τὰ ἔθαψε στὸν μεγαλοπρεπῆ ῥωμαιοκαθολικὸ καθεδρικὸ ναὸ τῆς πόλεως, ὅπου ἡ σαρκοφάγος του εὑρίσκεται ἀκόμη σήμερα, μὲ μία ἐπιγραφή ποὺ ἀφιερώνετο "στὸν μεγαλύτερο φιλόσοφο τῆς ἐποχῆς του". Ὁ πάπας Πίος Β'(1458-1464) ποὺ  εἶχε ἀφορίσει τὸν Μαλατέστα, εἶχε δηλώσει πὼς ἡ ἐκκλησία αὐτὴ τοῦ Ρίμινι εἶχε μετατραπῆ σὲ παγανιστικὸ ναό.
            
Ἡ ἵδρυση τῆς Δύσεως, ἐπὶ τῶν πλατωνικῶν καὶ ἀρχαιολατρικῶν βάσεων τοῦ Πλήθωνος, ἐπορεύθη στὴν ἀντίθετη κατεύθυνση μὲ τὴν διαιώνιση τοῦ Βυζαντίου μέσῳ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, βασισμένης καὶ αὐτὴ σέ διάσημο Ἕλληνα φιλόσοφο, τὸν Γεώργιο τὸν Τραπεζούντιο (1395-1484), ἀριστοτελικὸ καὶ συνεπῶς μέγα ἐχθρὸ τοῦ Πλήθωνος.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             4 Σεπτεμβρίου 2018
Οἰκία "Ὁ Πλήθων" τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη στὸν Μυστρᾶ

Συνήθεις ὕβρεις: Γνώμη φερομένου ὡς Μπαϋρακτάρη γιὰ Κιτσίκη

71 comments:

 1. Βεβαια το ερώτημα του κυριου Καθηγητου είναι ρητορικό!!! Ο Γεώργιος Γεμιστός ειναι επίκαιρος όσο ποτέ. Διαβάζοντας το παραπάνω αρθρο είναι πλέον κατανοητο , το τι προκαλεί την καταστροφή και το τι πρέπει να γίνει από αυτούς που κρατούν την τυχη του κόσμου στα χέρια τους!!! Απλώς , επιγραμματικά αναφερω κάποιες προτάσεις του κειμένου: 1.Ο Πλήθων υπερήσπιζε μὲ σθένος τὴν ανεξαρτησία τις ορθοδοξίας. 2. ειναι προτιμότερο νὰ βασιλεύση στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ τουρκικὸ σαρίκι παρὰ η λατινικὴ τιάρα. 3.Κατὰ τὸν Γεννάδιο, μόνον οι οθωμανοὶ μπορουσαν νὰ σώσουν τὸ Βυζάντιο απὸ τὸ κυμα αυτὸ τις ειδωλολατρίας. 4.Τοὺς ασεβεις καὶ καταραμένους αυτοὺς Ελληνιστές, καὶ μὲ φωτιὰ καὶ μὲ ξίφος καὶ μὲ πνιγμὸ καὶ μὲ κάθε τρόπο θανατώσατέ τους. Μαστιγώσατε , φυλακίσατε, κόψατέ τους τὴν γλωσσα, υστερα τὸ χέρι καὶ αν επιμένουν, τότε στείλατέ τους στὸν βυθὸ της θαλάσσης. 5. Παρὰ τὸ θρησκευτικὸ σχίσμα, η Δυτικὴ Εὐρώπη καὶ τὸ Βυζάντιο ειχαν τὸν ιδιο πολιτισμό, βασισμένο στὴν σκέψη του Αριστοτέλη, ιδίως μετὰ τὸ 529. Το 1459, ο Κοσμας των Μεδίκων (ο πρεσβύτερος, 1389-1464), ο θεμελιωτὴς του πριγκιπάτου της Φλωρεντίας καὶ γνωστὸς ως "πατέρας της πατρίδος", θαυμαστὴς του Πλήθωνος, ιδρυσε τὴν Πλατωνικὴ ακαδημία, δηλαδὴ τὴν εκπαιδευτικὴ εκφραση της μυστικης φρατρίας του Πλήθωνος. ΚΑΙ Ο ΝΌΩΝ ΝΟΕΙΤΩ!!!!!!

  ReplyDelete
 2. Καλησπέρα κ. Κιτσίκη. Μού άρεζε πολύ η εξαιρετική ανάλυσή σας, αλλά ο φίλος σας ο π.Γ.Μεταλληνός συμφωνεί με όλα αυτά; Δεν νομίζω. Εσείς είστε με τον Σχολάριο ή με τον Βησσαρίωνα;

  ReplyDelete
 3. Το θέμα είναι ποίος θα μας επαναφέρει στην Αριστοτέλεια Αυτοκρατορική κοιτίδα μας και συνάμα ποίος θα "διορθώσει" το Πληθωνικό ρασιοναλιστικό "σφάλμα" που είναι έτοιμο να τινάξει την Οικουμένη στον αέρα.

  Ίδιο δίλημμα έχει και ο Έρντογαν. Δύναται κάλλιστα να επιστρέψει και εμάς στο πρώην μας Αυτοκρατορικό μεγαλείο της Οθωμανίας αλλά οι Μακιαβελλικοί μεγαλοϊδεατισμοί του Τουρκικού εθνοκράτους ως βαρύδι δεν τον αφήνουν να μεταβεί στην Αυτοκρατορία.

  ReplyDelete
 4. Ἅρα δὲν χρωστᾶμε τίποτα στὴν Δύση. Τὸ θέμα εἶναι ἄν χρωστᾶμε στοὺς Τούρκους, καὶ ὑπάρχει τὸ τὰ τοῦ Καίσαρος τῶι Καίσαρι. Ὁ Ἱησοῦς ἤξερε τί ἔλεγε.

  ReplyDelete
 5. υγ. Εἶναι ἡ βία ποὺ δὲν εἶναι χριστιανική, βασικὰ δὲν εἶναι χριστιανή, εἶναι ἀβάπτιστη. Ὁ Γεννάδιος δὲν ἦταν χριστιαανὀς στὸ κάψιμο τοῦ Πλήθωνος ἀλλὰ Ἑβραῖος.

  ReplyDelete
 6. μικρος στρατιωτηςSeptember 5, 2018 at 5:05 AM

  Η φραση "Ἡ θρησκεία δὲν εἶναι γιὰ τὸν Πλήθωνα παρὰ τὸ ἀποτέλεσμα τετράγωνης λογικῆς (raison raisonnante) καὶ μάλιστα ὑπὸ τὴν πλέον κυνική της μορφή : τὸν πολιτικὸ ρεαλισμό (raison d’Etat). Ἡ μόνη ἀποστολὴ ποὺ τῆς ἔχει ἀνατεθῆ μέσα στὸ σύστημα εἶναι νὰ διαμορφώση τοὺς πρακτικοὺς μύθους τῆς ἐπισήμου προπαγάνδας" συνοψιζει τη βασικη παρανοηση της Δυσης.
  Στη πραγματικοτητα αυτο που οι δυτικοι θεωρουν λογικο ,κρινομενο με αυστηροτατα λογικα κριτηρια ειναι παραλογο. Οι δυτικοι απολυτοποιουν παντα ενα περιεχομενο εμπειριας (στη προκειμενη περιπτωση το κρατος) και με βαση αυτο οριζουν μια νομοτελεια οπου αυτο το περιεχομενο εμπειριας εξηγει τα παντα.
  Αυτο δεν ειναι λογικη ειναι λογικισμος, δηλαδη μερικη χρηση της λογικης εχοντας αυθαιρετα θεσει μια αρχη, το οτι εχουν καταληξει τοσες φορες σε μηδενισμους οφειλεται στο γεγονος οτι παντα αυτο το περιεχομενο εμπειριας δεν ειναι ποτε η αρχικη αιτια της ωφελειας και μπορει να αποτελεσει αιτια δεινων και φυσικα καποτε θα παψει.
  Η διαφορα των Ελληνων και των Ορθοδοξων απο τους δυτικους ειναι οτι η γνωση τους για το Θεο δε βασιζεται στην εικασια αλλα στο βιωμα, δηλαδη στο αποτελεσμα της ασκητικης και των μυστηριων.
  Οι δυτικοι βλεποντας το ποσο ωφελιμη ειναι η ηθικη συμπεριφορα για τη κοινωνια και οτι αυτη προκυπτει απο την θρησκεια ,θεωρησαν οτι το αρχικο κινητρο της θρησκειας ηταν τα κοινωνικα ζητηματα, δηλαδη τη θεωρησαν ως μια απατη η οποια ομως ειναι ωφελιμη. Ενω στον Ελληνικο κοσμο και στον Ορθοδοξο ειναι ξεκαθαρο οτι τα κοινωνικα ζητηματα δεν ενδιαφερουν σε τετοιο επιπεδο και οτι απλως ειναι μια παραπλευρη ωφελεια.
  Εαν οι γραικυλοι θελουν να ξαναγινουν Ελληνες ,πρεπει να φτασουν σε εκεινο το επιπεδο οπου οι δυτικοι θα τους θεωρουν τελειως τρελους. Δηλαδη θα πρεπει να βασισουν ολη τους τη ζωη στην ασκηση, και καθε στιγμη της ζωης τους να αποσκοπει στη θεωση.

  ReplyDelete
 7. ...ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ...ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ..ΣΤΕΚΕΤΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ...ΕΚΕΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ..ΚΑΙ Ο ΡΙΖΩΜΕΝΟΣ ΔΕΝΔΡΟΣ..
  Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Σ...ΤΟ ΦΩΣ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΛΛΩΣΙΕΣ ΤΟΥ..ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΕΤΑΙ... ΣΤΗΝ ΣΤΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΠΟΤΟ ΤΑΒΛΑ...ΜΕΡΑΚΛΩΜΕΝΟΙ ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ...ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΟΥΝ..ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ..ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ...ΠΟΥ ΔΕΝ "ΘΙΓΟΝΤΑΙ"...ΣΤΗΝ ΩΡΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
  ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ....ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΚΙΛΟΤΡΟΠΩΣ ...ΤΑ ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ ..ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΔΕ.. ΜΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ...ΑΝΤΕ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΛΑΚΑ ..ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΙΑ ΙΔΕΑ...
  ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΣ

  Καρυδιώτης
  Ο μύλος έχει οχτώ πανιά και ρόδα και γυρίζει
  θεριό με δέκα κεφαλές δε μας εξεχωρίζει
  Όταν περνάς αγάπη μου γλυκολαλούν τ' αηδόνια
  κι ολόχαρα τα γιασεμιά μετρούν ανθούς και κλώνια
  Είναι στιγμές που στη ζωή χρειάζεται κι ο πόνος
  για να θυμίζει τις χαρές που έσβησε ο χρόνος
  Μη δυναμώνεις τη φωτιά εδά που πάει να σβήσει
  καλά 'ναι μια παλιά πληγή που άνοιξες να κλείσει
  Στ' Αη Γιωργίου τσ' ανηφοριές στου Πέτρου τσι στράτες
  εκειά κοιμούνται καθ' αργά οι πρώτες μου οι αγάπες
  Πάψε να λες το σ' αγαπώ γιατί δε σε πιστεύω
  κι εξεβαρέθηκα πληγές στο σώμα να γιατρεύω
  Ήρθα με κλάμα στη ζωή κι ακόμα πού ν' αρνέψω
  ίσως το γράφει η μοίρα μου με γέλιο να μισέψω
  ..ΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙ
  https://www.youtube.com/watch?v=OXXX5sUrEPo&list=PLU6MmuwT0kpNv70moWjxZLQYeajVuEES0&index=248&t=0s

  ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΑΝΝΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ...ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΦΑΞΑΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΑΡΑΔΕΣ

  ΔΙΑΚΑΗΣ ΠΟΘΟΣ ΚΙ ΑΜΙΛΗΤΟΣ... ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ...ΝΑ ΒΡΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΜΑΣ ...ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΑΥΡΩΘΕΙ...[ Η ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΣΤΑΥΡΩΘΕΙ ..ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΑΜΑ ΜΕ ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΤΟΥ...]
  ...ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ ...ΔΥΝΑΤΑΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΤΣΙΚΗΣ...ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΙΣ ΔΙΕΡΩΤΟΜΕΝΟΣ...ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΣΕΙ
  ..ΤΟ ..ΝΑΝΑΙ ΠΛΗΘΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ...

  ReplyDelete
 8. ..ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ
  ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ 88ΧΡΟΝΗΣ ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΑΝΙΕΣ ΒΑΡΝΤΑ

  Visages villages

  ReplyDelete
 9. [ Η ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΣΤΑΥΡΩΘΕΙ ..ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΑΜΑ ΜΕ ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΤΟΥ...]...να διαγραφει...ως παραμυθωδες...
  ..ομως θα μπορουσε ναναι μερος ...μιας παραλλαγης ενος μυθου με θεμα τον γαμο...την συμφιλιωση
  του Ανδρα με την Γυναικα ..για την δημιουργια ενος κοινου εργου [εξον της τεκνοποιιας]
  η Agnès Varda {1928 - } [με μακρινη ελληνικη καταγωγη απο την Μανη}.....στο προσφατο κινηματογραφικο εργο της σε Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α με τον 30χρονο φωτογραφο JR./ τολμουν και το δειχνουν με πρωτοτυπο Ανθρωπινο τροπο..πολυ συν κινητικο.. παραδειγματιζει....και τα παραδειγματα ειναι αναγκαια..ποσο μαλλον την σημερον.
  η συμφιλιωση του Ανδρα με την Γυναικα ειναι απαραιτητη προυποθεση και βασικη αρχη καθε αδιαφθορου & λαικου κινηματος.. οπως ο εθνικομπολσεβικισμος
  το πως επιτυγχανεται ..ειναι ενα ωραιο θεμα προς συζητηση - αναζητηση... βιωματικα..στην ταβλα υπο την εποπτεια του Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ αφου περασουμε πρωτα απο την εκκλησια !!


  ReplyDelete
 10. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 5, 2018 at 8:45 PM

  Μέρος 1
  Όσον αφορά την αμερικανική εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, ο Πρόεδρος Donald Trump παρουσιάζει κάτι το παράδοξο. Εκτός από κάποιες σκληρές εκφράσεις ("πυρκαγιά και μανία" που κατευθύνονταν προς την Πιονγκγιάνγκ, σε μια πρωτοφανή σύνοδο Κορυφής ΗΠΑ-Βόρειας Κορέας), Ο Τραμβιος φαίνεται γενικά να θέλει πιο ειρηνικούς δεσμούς με τον υπόλοιπο κόσμο , να τερματίσει τη σπατάλη και τις επικίνδυνες συγκρούσεις. Από την άλλη πλευρά, ΑΝ αυτή είναι η πρόθεσή του, δεν μπόρεσε να προχωρήσει πολύ με ένα κατεστημένο που συνταγματικά είναι εντελώς υπό την εξουσία του, αλλά στην πράξη φαίνεται να είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου ανεξάρτητο από την εποπτεία του.

  ReplyDelete
 11. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 5, 2018 at 8:45 PM

  Μέρος 2
  Για παράδειγμα, ο Τράμβιος εκφράζει την επιθυμία του να αποσπάσει τις αμερικανικές δυνάμεις από το Αφγανιστάν, αλλά στη συνέχεια, αντίθετα με τις δικές του προτιμήσεις, εισάγει περισσότερα στρατεύματα. Συναντιέται στο Ελσίνκι με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για να πετύχει μια détente, αλλά το Υπουργείο Οικονομικών αμέσως επιβάλει περισσότερες κυρώσεις χωρίς αποδεικτικά στοιχεία για ρωσική εμπλοκή στις επερχόμενες εκλογές του Κογκρέσου. Ο Τραμβιος ανακοινώνει την προθυμία του να συναντηθεί με τον Ιράν Πρόεδρο Χασάν Ρουχάνι χωρίς προϋποθέσεις, αλλά στη συνέχεια η συνάντηση ακυρώνεται αμέσως από τον Υπερ.-Πρόεδρο (Secretary of State) Mike Pompeo.

  ReplyDelete
 12. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 5, 2018 at 8:46 PM

  Μέρος 3
  Πολλά από αυτά αντικατοπτρίζουν τη φύση των διορισμών του. Οι λεπτομέρειες του Lawrence Wilkerson ("Η Επιστροφή των νεοσυντηρητικων") κυριαρχεί στην εξωτερική πολιτική και πολιτικής ασφάλειας του Τραμβιου από την "επανένταξη σε κρίσιμες θέσεις στην κυβέρνηση των ιδίων ανθρώπων που έφεραν την εισβολή στο Ιράκ το 2003, οι οποίοι δήλωναν το "Never Trump" το 2016. Πράγματι, είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς ένα μόνο μέλος της κορυφαίας ομάδας του ή ακόμα και κάποιον σε δευτεροβάθμια θέση, ο οποίος συμφωνεί με το όραμα της καμπάνιας του Τραμβιου για ένα εθνικό συμφέρον- βασιζόμενο στη στρατηγική διευθέτησης με τη Ρωσία και την Κίνα, έναντι ενός ατελείωτου, απερίσκεπτου, παγκόσμιου ηγεμονισμού των ΗΠΑ.

  ReplyDelete
 13. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 5, 2018 at 8:46 PM

  Μέρος 4
  Ωραία, θα μπορούσε κανείς να πει, αυτή είναι μια εξήγηση αλλά όχι μια δικαιολογία. Στο τέλος τέλος, είναι δικό του λάθος. Αυτός διάλεξε αυτούς τους ανθρώπους.

  Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά κάνεις αναρωτιέται το γιατί. Δεν γνωρίζει καλύτερα; Είναι τόσο σίγουρος για τη δική του ικανότητα να πάρει την "τελική απόφαση" και έτσι δεν ενδιαφέρεται για το πώς οι υποτελείς του θα προσπαθήσουν να εφαρμόσουν τις προτιμήσεις τους; Δεν υπάρχει διαθέσιμο εναλλακτικό προσωπικό, δεδομένου του κινδύνου να καταλήξει σαν τον στρατηγό Mike Flynn; Η απλά ξεπληρώνει τους δωρητές της προεκλογικής καμπάνιας του;

  ReplyDelete
 14. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 5, 2018 at 8:46 PM

  Μέρος 5
  Τελικά, το γιατί μπορεί να μην έχει και τόση σημασία όσο το Τι. Οι πολιτικές του Tραμβιου, στην ουσία, διαφέρουν ελάχιστα από αυτές που θα είχαμε από ένα Mitt Romney ή μια Χίλαρι Κλίντον:

  1. Περισσότερη επέκταση του ΝΑΤΟ, περισσότερη ανάπτυξη στην ανατολή, περισσότερες κυρώσεις και προκλήσεις κατά της Ρωσίας. Υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης στην Ουκρανία, όπου ο ηγέτης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ, Αλεξάντρ Ζαχαρτσένκο, δολοφονήθηκε απλά με έκρηξη βόμβας και μια μεγάλης σύγκρουσης, ίσως ένα παγκόσμιο σχίσμα ενδέχεται να ξεσπάσει στο καθεστώς της τοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

  Παίζοντας το "μουσουλμανικο χαρτί" στα Βαλκάνια και κατά της Κίνας στο Xinjiang και στη Μυανμάρ ( κατά της ζώνης του Πεκίνου και της οδικής πρωτοβουλίας μέσω του οικονομικού διαδρόμου Κίνα-Μυανμάρ). Ποτε στο παρελθόν οι δυτικές κυβερνήσεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης απαίτησαν η αποκαλούμενη διεθνής κοινότητα να "κάνει κάτι" για να σώσει έναν μη μουσουλμανικό πληθυσμό - οπουδήποτε;

  Περαιτέρω σύσφιξη των οικονομικών και οικονομικών βημάτων στην Τεχεράνη, με την ελπίδα να καταρρεύσει η οικονομία του Ιράν, αναγκάζοντας την κατάργηση της JCPOA από το Ιράν με άλλες δυνάμεις (ενόψει μιας προβλέψιμης ευρωπαϊκής απειλής για τις δευτερεύουσες κυρώσεις των ΗΠΑ) όπως και μια στρατιωτική κίνηση στο Στενό του Ορμούζ που θα «δικαιολογούσε» μια επίθεση - όλα με στόχο την αλλαγή καθεστώτος.

  Προσπάθειες για να ξεπεραστούν οι επιτυχίες που επιτεύχθηκαν στη Σιγκαπούρη μεταξύ του Τραμβιου και του Kim Jong-un της Βόρειας Κορέας κατηγορώντας την Πιονγκγιάνγκ να σέρνει τα πόδια της στην αποπυρηνικοποίηση ενώ ταυτόχρονα να πιέζει για ανανεωμένες στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ-Νότιας Κορέας . Οι Βόρειο Κορεάτες δεν είναι βλακες: μπορούν να διαγνώσουν προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος όταν την βλέπουν να έρχεται. Καθώς παρακολουθούν το βαθύ κράτος να κυκλώνει έναν δημοκρατικά εκλεγμένο Πρόεδρο του οποίου οι ελπίδες για ειρήνη είναι και δικιές τους, οι Βορειοκορεάτες περιμένουν να δουν αν θα επιβιώσει ο Τραμβιος

  ReplyDelete
 15. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 5, 2018 at 8:47 PM

  Μέρος 6
  Σίγουρα οι εχθροί και οι ψεύτικοι φίλοι του Tραμβιου, τόσο μέσα όσο και έξω από τη διοίκησή του, δεν θα προτιμούσαν τίποτα περισσότερο από το να τον σπρώξουν σε έναν θαυμάσιο μικρό πόλεμο που, όταν αναπόφευκτα αποδειχτεί μια καταστροφή, δεν θα κατηγορούσαν την παγκοσμιοποιημένη ιδεολογία τους, αλλά τον ιδιο, ως μια ρηχή, επιφανειακή προσωπικότητα, χωρίς επιφυλακτικότητα εθισμένο στο τουιτερ που ποτέ δεν θα έπρεπε να του είχε επιτραπεί να γίνει πρόεδρος. Αυτό θα έτρεπε ασφαλώς σε φυγή τους ανεξάρτητους και ίσως να αλλοίωνε και την βάση του την ίδια.

  ReplyDelete
 16. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 5, 2018 at 8:47 PM

  Μέρος 7
  Με την προσέγγιση μιας εκλογικής αναμέτρησης που θα μπορούσε να παράγει μια Δημοκρατική Βουλή των Αντιπροσώπων που θα τον καθαιρέσει σχεδόν σίγουρα δεδομένης της απάτης των ψηφοφόρων και της κυβερνητικής και εταιρικής συμπαιγνίας για τη λογοκρισία των εναλλακτικών και κοινωνικών μέσων ενημέρωσης - ο ίδιος ο Tραμβιος ίσως μπεί στον πειρασμό να πέξει το χαρτί του θανάτου. Η παραγγελία στρατιωτικών ενεργειών είναι μία από τις λίγες εντολές προς τους υφισταμένους του που μπορεί να είναι σίγουρος ότι θα πραγματοποιηθεί, καθώς αυτή είναι και η συντριπτική τους προτίμηση. Επιπλέον, όπως πρέπει να θυμόμαστε, όταν διέταξε στρατιωτικά χτυπήματα στη Συρία, κέρδισε μια σύντομη ανάπαυλα από τα συνεχή χτυπήματα από τους πολιτικούς του αντιπάλους και των μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι, αντίθετα, επαίνεσαν την «ηγεσία» του, συνοψίζοντας την ορμητική παρατήρηση του Fareed Zakaria μετά τα χτυπήματα του Απριλίου του 2017 στη Συρία που είπε: "Νομίζω ότι ο Donald Trump έγινε Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών" χθες το βράδυ.

  ReplyDelete
 17. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 5, 2018 at 8:47 PM

  Μέρος 8
  Το αν ο Tραμβιος αποφασίσει να πεξει τον ασο μπαστούνι ή ο αυτο-καθοδηγητικός μηχανισμός της εξουσίας που επιδιώκει να τον υπονομεύσει το κάνει αυτό από μόνος τους, το deep state- υπάρχει ένας αυξημένος κίνδυνος μέχρι της Ημέρας των Εκλογών (6 Νοεμβρίου). Ενα μέρος ξεχωρίζει: πάλι η Συρία, όπου η επικείμενη κυβερνητική επίθεση εναντίον της τελευταίας σημαντικής περιοχής που εξακολουθούν να κατέχουν οι τζιχαντιστες, η κατεχόμενη από την Αλ-Κάι ντα Ιντλίμπ, θέτει το έδαφος για μια ακόμη επίθεση .

  ReplyDelete
 18. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 5, 2018 at 8:48 PM

  Μέρος 9
  Τα σχέδια για χημικά με χλώριο από την Hayat Tahrir al-Sham, πρώην Μέτωπο της Αλ Nusra, πρώην Αλ Κάιντα, με τις βρετανικές ειδικές υπηρεσίες "ενεργά αναμεμιγμένες" η οποία θα "χρησιμεύσει ως ένας άλλος λόγος για τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία να χτυπήσουν στόχους της Συριακής Κυβέρνησης με αεροπορικές επιθέσεις". Οι αμερικανικές, βρετανικές και γαλλικές δυνάμεις έχουν συγκεντρωθεί στην ανατολική Μεσόγειο ενόψει της επίθεσης εναντίον συριακών κυβερνητικών δυνάμεων (αποτελεσματικά για την υποστήριξη των τζιχάντιστων με επικεφαλής την Αλ Κάιν τα) και η Ρωσία έχει επίσης ενισχύσει την ναυτική παρουσία της. Χωρίς νόημα ειρωνείας, το State Department απέρριψε συνοπτικά την προειδοποίηση της Μόσχας ως απλώς " ψευδή αναφορά" - για τον απλό λόγο ότι προήλθε από τους Ρώσους - και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Deep State όπως το Bellingcat τα αντιμετωπίζουν ως ένδειξη ότι η Δαμασκός ενδέχεται να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα.

  ReplyDelete
 19. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 5, 2018 at 8:48 PM

  Μέρος 10
  Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι αυτή η σκηνή ξετυλίγεται μετά από μια ασυνήθιστη επίσκεψη ειρήνης στη Δαμασκό, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ πρότειναν να αποσύρουν την παράνομη ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος της Συρίας υπό τρεις συνθήκες¨
  «Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Joaquin Flores στο Fort Russ News, οι Η.Π.Α. προσέφεραν ένα σχέδιο απόσυρσης των ΗΠΑ στον Bashar al-Assad της Συρίας με τρεις προϋποθέσεις. Αυτό που πρέπει να είναι αμέσως προφανές είναι ότι οι Η.Π.Α. επεδίωξαν τη συνάντηση και άνοιξαν τις συνομιλίες.

  «Είναι αποδεικτικο το γεγονός ότι η θέση των Η.Π.Α. στη Συρία είναι παράνομη και η Η.Π.Α. ψάχνει για μια διέξοδο.

  'Από το Fort Russ:

  «Πρώτον: Η πλήρης απόσυρση του Ιράν από τη νότιο Σύρια.

  «Απόσυρση από την al-Tanf και τον ανατολικό Ευφράτη έναντι τριών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής μερίδας πετρελαίου της συριας.

  «Δεύτερον: λήψη γραπτών διαβεβαιώσεων ότι οι αμερικανικές εταιρείες θα λάβουν μέρος του πετρελαϊκού τομέα στην ανατολική Συρία.

  Τρίτον, να παράσχει η συριακή πλευρά στους Αμερικανούς πλήρη στοιχεία για τις τρομοκρατικές ομάδες και τα μέλη τους, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ξένων θυμάτων αυτών των ομάδων και αυτών που επιβίωσαν και εκείνων που έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στις δυτικές χώρες, "Η τρομοκρατική απειλή είναι διηπειρωτική, μπορεί να πληγεί η υπηρεσία της διεθνούς ασφάλειας".

  «Η απάντηση της Συρίας σε αυτή τη «γενναιόδωρη προσφορά» θα μπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως αρνητική. Ο Assad δεν έχει κανένα λόγο να εγγυηθεί τίποτα στην Αμερική μετά από την επαίσχυντη εμφάνισή της τα τελευταία επτά χρόνια στη Συρία.

  ReplyDelete
 20. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 5, 2018 at 8:49 PM

  Μέρος 11
  Ο Τραμβιος είναι περικυκλωμένος από φίδια και νεοσυντηρητικους ο οποίος, παρά τα καλύτερα ένστικτά του, τον γεμίζουν με ανοησίες και ενεργεί στη συνέχεια χωρίς πολύ σκέψη.
  «Αισθάνομαι ακόμα ότι ο Πούτιν του έδωσε ορισμένες πληροφορίες πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Ελσίνκι και για 'αυτό οι οργανισμοί πληροφοριών ξέσπασαν μετά. Αλλά αυτή η προσφορά απόσυρσης από τη Συρία είναι, και πάλι για τον Τραμβιο, δύο βήματα μπροστά και ένα βήμα πίσω.

  «Εάν ο στόχος του Τραμβιου είναι η ειρήνη στην περιοχή, τότε αυτή η επιχείρηση πρέπει να προχωρήσει ομαλά. Αλλά, αυτό είναι το πρόβλημα. Μόλις αποκατασταθεί η Συρία, διευκολύνεται η δήλωση του Tραμβιου, "Η αποστολή ολοκληρώθηκε".

  «Αν δεν το κάνει, θα πρέπει να επιστρέψει στη βάση του και να τους πει ότι πρέπει να μείνουμε για να αντιμετωπίσουμε το Ιράν; Μία χώρα που συνεχίζει να μας λέει είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης χάρη στις κυρώσεις;

  ReplyDelete
 21. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 5, 2018 at 8:50 PM

  Μέρος 12
  «Αυτό δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτο από την βάση του που θέλει να αποσυναρμολογηθεί η αυτοκρατορία. Έτσι, το επιχείρημα για τα χημικά του Ασσαντ στο Ιντλιμπ έχουν νόημα να παγιδεύουν τον Tραμβιο να χρειαστεί να παραμείνει, η να επεκτείνει τη σύγκρουση, να βγάλει τον Assad από την εξουσία, ενώσω θα τον βλάψει στις ΗΠΑ την παραμονή των εκλογών.

  «Αυτή είναι η παγίδα που στήνουν στο Τραμβιο τώρα, επειδή η ειρήνη δεν επιτρέπεται να ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή».

  Δεδομένου ότι το Tραμβιος πρέπει να παίξει το επόμενο χαρτί του τις ερχόμενες εβδομάδες και μέρες, πρέπει να γνωρίζει ότι οι περισσότεροι από αυτούς που τον συμβουλεύουν – τα φίδια και οι νεοσυντηριτικοι που τον έχουν περιβάλει - δεν ενδιαφέρονται για τα συμφέροντά των ΗΠΑ. Αν παίξει τον ασο μπαστούνι και τα πράγματα πάνε τρομερά λανθασμένα, είναι αυτός που θα καταλήξει ο γελοίος .

  Φυσικά σε αυτό το σημείο, αν τα πράγματα έξω από τις ΗΠΑ πάνε πραγματικά άσχημα, το πολιτικο μέλλον του Tραμβιου θα μπορούσε να είναι το λιγότερο από τις ανησυχίες όλων.
  Μήπως είχε δίκιο ο Κωνσταντής, όταν σε κάποιο σχόλιο του τον παρομοίασε με τον Χίτλερ, ως παλιάτσο λιγο πριν αυτοκτονήσει όταν ο κόκκινος στρατός ήταν έξω από το Βερολίνο, που τότε πλέον είχε καταλάβει τι του είχαν κάνει οι βιομήχανοι στέλνοντας τον ενάντια στη Σοβιετια?

  ReplyDelete
 22. Η διαφορα των Ελληνων και των Ορθοδοξων απο τους δυτικους ειναι οτι η γνωση τους για το Θεο δε βασιζεται στην εικασια αλλα στο βιωμα, δηλαδη στο αποτελεσμα της ασκητικης και των μυστηριων.
  Κατὰ τὴν γνώμη μου αὐτὸ εἶναι πρόβλημα. Σημαίνει μιὰ ἐκχώρηση στοὺς μοναχοὺς τῆς σωτηρίας ἡμῶν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. μικρος στρατιωτηςSeptember 6, 2018 at 8:22 AM

   Ακριβως ,ο πολιτικος ηγετης δεν χρειαζεται συμβουλους χρειαζεται μοναχο να το κατευθυνει στην ασκητικη ζωη, η πολιτικη πρεπει να υποταχθει πληρως στο Θεο υπο την εννοια οτι η πολιτικη ταξη ακουλουθει ,στο βαθμο που της επιτρεπουν τα καθηκντα της, ασκητικη ζωη.
   Η επιτυχια στη πολιτικη δεν πρεπει να αξιολογειται με οικονομικα ,πολεμικα κριτηρια παρα μονο απο την επιτυχια αυτης της υποταγης, αυτος που θα υποταχθει στο Θεο αυτος θα ειναι ο αδιαφιλονικητος ηγετης.
   Πρεπει ο μοναχισμος να γινει ο μυστικος κυβερνητης της Ελλαδος και να εκλαικευτει το πατερικο ασκητικο συστημα και να εφαρμοστει μαζικα.
   Ασκηθηκε το σωμα και η διανοια και ηρθε η ωρα της υψηλοτερης αποστολης του ανθρωπου ,της απολυτης υποταγης του στο Θεο.

   Delete
  2. Ὁ Θεὸς δὲν θέλει ὑποταγή. Ὁ Σατανᾶς θέλει ὑποταγή. ὁ Θεὀς θέλει πίστη.

   Delete
  3. μικρος στρατιωτηςSeptember 8, 2018 at 5:19 AM

   Τα λεξοπαιγνια ειναι υπεκφυγες απο την επικοδομητικη εργασια.
   Ο ελληνικος πολιτισμος ειναι ο ανωτερος οχι λογο των θετικων ιδιοτητων της Ελληνικης φυλης ,αλλα λογο της υπερμετρης εμπαθειας της. Ο εσωτερικος αγωνας για τη καταστροφη αυτης της εμπαθειας οδηγησε στη δημιουργεια των πνευματικων επιτευγματων.
   Δεν υπαρχει τιποτα πιο προφανες απο το οτι αυτο που περιγραφεται ως ορθοδοξη παθολογια ειναι η ακτινογραφια του γραικυλου ,και αυτο αποδεικνυει και τη συνεχεια της φυλης.
   Αυτα τα χαρακτηριστικα ανατρεπονται μεσω της ασκησεως και ακριβως εξαιτιας αυτης της προσπαθειας προκυπτουν η τελειοτερη σκεψη (η ελληνικη) και η τελειοτερη θεραπεια (η ορθοδοξια), ετσι ωστε μεσω της πρωτης να εφαρμοστει η δευτερη.
   Αρα αυτο που πρεπει να γινει ειναι να καταστραφει ο γραικυλος σε καθε εναν απο εμας και ολα τα αλλα θα ρθουν απο μονα τους.

   Delete
  4. Νομίζω ἡ πίστη στὸν Θεὸ καὶ ἡ συζυγικὴ πίστη εἶναι τὸ ἴδιο πρᾶγμα. Ὅταν εἶναι βεβιασμένη εἶναι ψεύτικη. Γιὰ νὰ μὴν εἶναι πρέπει ἡ γυναῖκα γιὰ τὸν ἄντρα νὰ εἶναι ἠ γυναῖκα σκέτο.

   Delete
 23. υγ. Πολὺ φοβοῦμαι μήπως οἱ Ἰταλιάνοι μαφιόζοι πρωτοκακαπιταλισταὶ εἶδαν στὸν Πλήθωνα μὲ τὰ δωδεκαθεϊστικά του ἕναν σατανισμὀ ποὐ τοῦς ἄρεσε (βλ. τὰ ἀπομνημονεύματα τουμεταγενεστέρου Μπενβενοῦτο Τσελλίνι).

  ReplyDelete
 24. Εἶναι γνωστὸ πὼς στὰ ἱστολόγια ἀρκετοὶ σχολιαστὲς παρασύρονται σὲ ὕβρεις κατὰ συνελλήνων τους μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑποβιβάζουν τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό τους.Ἔχω ἐπανειλημμένως παρακαλέσει τολὺς ἐδῶ σχολιαστὲς νὰ ἐκφράζονται κοσμίως.Παραπάνω ἀναπαράγω ὑβριστικὸ κείμενο γιὰ τὸ πρόσωπό μου ποὺ μοῦ ἔστειλε κἀποιος σχολιαστὴς καὶ ποὺ ἰσχυρίζεται πὼς εἶναι τοῦ κυρίου Μπαϋρακτάρη (τοῦ Ῥωμιοὶ τῆς Ἀνατολῆς).Γνωστὲς δυστυχῶς ἐκφράσεις συνελλήνων μας.Ὑπενθυμίζω πάντως πὼς στὸ ἐδῶ ἱστολόγιό μου θὰ σβήνω ὅποια τέτοιου εἴδους σχόλια.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 25. Μήπως είχε δίκιο ο Κωνσταντής, όταν σε κάποιο σχόλιο του τον παρομοίασε με τον Χίτλερ, ως παλιάτσο λιγο πριν αυτοκτονήσει όταν ο κόκκινος στρατός ήταν έξω από το Βερολίνο, που τότε πλέον είχε καταλάβει τι του είχαν κάνει οι βιομήχανοι στέλνοντας τον ενάντια στη Σοβιετια?
  ὅχι περισσότερο ἀπὸ μένα. Ὁ Χίτλερ εἶναι ὁ Ῥοβεσπιέρρος τοῦ 20οῦ αἱώνα.

  Παλιάτσος εἶναι ὁ ἐργαζόμενος. Αὐτὸς ποὺ ἔπεσε ἀπὀ τὀν Παράδεισο.

  ReplyDelete
 26. υγ2. Καλησπέρα κ. Κιτσίκη. Μού άρεζε πολύ η εξαιρετική ανάλυσή σας, αλλά ο φίλος σας ο π.Γ.Μεταλληνός συμφωνεί με όλα αυτά; Δεν νομίζω. Εσείς είστε με τον Σχολάριο ή με τον Βησσαρίωνα;

  ἀντιγράφω ἀπὀ πάνω. Καὶ ῥωτάω γιατὶ πρέπει νὰ εἴμαστε μὲ κάποιον.

  ReplyDelete
 27. Κωσταντῆ, εἶναι ἀγενὲς νὰ ῥωτᾷς ἐμένα ποία ἠ θέσις τοῦ παπὰ Γιώργη. Νὰ ῥωτήσῃς τὸν ἴδιο.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 28. Κύριε Κιτσίκη, τὸ ἤξερα ὅτι θὰ ἦταν ἀγενές ἄν σᾶς ῥωτοῦσα. Μὲ συγχωρεῖτε, μετέφερα στὸ κάτω μέρος τὴν ἐρώτηση τῆς κυρίας παραπάνω διότι μὲ ἐνδιαφέρει καὶ ἐμένα τὸ θέμα. Ἡ αἴσθηση μου εἶναι ὅτι ἡ Δύση στὸ σύνολό της κατηγορεῖται γιὰ ὀλιγοπιστία, καὶ ὅτι στὴν θέση τῆς πίστης (δυλαδὴ τῆς ὕπαρξης λύσεως) λέει πὼς λύση δὲν ὑπάρχει, ἅρα ἄς κάνουμε πὼς ὑπάρχει - δίνοντας ἀληθοφάνεια στο θέατρο μὲ αἶμα.

  Παρόλα αὐτὰ δέχομαι ὅτι ὑπῆρχε κάποια ἀγένεια στὴν μεταφορὰ ὁπότε καὶ μἐ συγχωρεῖτε, δὲν θὰ ἐπαναληφθῆι.

  ReplyDelete
 29. υγ. Δἐν ἔχω διαβάσηι Πλήθωνα. Ἡ ἰδέα μου εἶναι ὅτι ἦταν πραγματικὰ χριστιανὀς καἰ ὅτι εἶχε συλλάβηι ἕνα σχέδιο ἐκχριστιανισμοῦ τῆς Δύσεως διὰ τοῦ ἑλληνισμοῦ.

  ReplyDelete
 30. Κύριε καθηγητά αυτά που γράφει ο κύριος Κωσταντῆς Λοῦκος-Γεωργοπουλάκης και ο κύριος Γιαννης Αποστολοπουλος δε τα καταλαβαίνω, δε μπορώ να βγάλω νόημα ( τωρινά και προηγούμενα ). Ισως εσείς έχετε το επίπεδο να τα κατανοήσετε. Εγώ ούτε στη μεθεπόμενη ζωή. Δεν υποτιμώ τους κυρίους αλλά τη νοημοσύνη μου !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κάνεις λάθος.

   Είσαι τυχερός αλλά δεν το γνωρίζεις διότι μια ζωή βλέπεις την μία οπτική (την δική σου).

   Δες και την δική μας (των έξυπνων) και θα καταλάβεις τι ΔΕΝ χάνεις.

   Ο κάθε έξυπνος τραβά μία χρήσιμη κατάρα της ευφίας του. Η ζωή για τον μέτριο είναι πανεύκολη και με ελάχιστες σκοτούρες. Η Ελλάδα είναι ο παράδεισος του μετρίου και η κόλαση του έξυπνου.

   Delete
 31. υγ2. Ὁ διάδοχος τοῦ Γενναδίου Βαρθολομαῖος ἔστειλε ἐπιστολὴ στὸν Ἐρντογὰν νὰ σφάξηι τοὐς Κούρδους μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Χριστοῦ. Μήπως ὁ Πλήθων ἦταν πιὸ σταθερὸς στἰς ἀπόψεις του ἀπὸ τὸν Γεννάδιο...

  ReplyDelete
 32. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 8, 2018 at 2:58 PM

  Στη Συρία Κ. Δημήτρη τι νομίζετε ότι θα γίνει τώρα? Παλι dejavu? Παλι χημικά θα ρίξει «ο Ασσαντ» και παλι θα συζητηθούνε οι στόχοι με το Ρωσικο στρατο για να χτυπήσουνε παλι τα Αμερικάνικα πλοια άδειους στόχους στη Συρία και να δειχθεί πως ο Τραμβιος κάνει κάτι εναντίον του Ασσαντ, για να κερδίσει τις εκλογές τον Νοέμβρη? Virtual reality παλι? « Δεν γίνεται έτσι να συνεχίσουμε όταν εσύ………..περίπου μ’αγαπας, περίπου με πιστεύεις, δεν ξέρεις τι ζητάς δεν ξέρεις τι γυρεύεις,» όπως λέει και η Νατάσα στο ομώνυμο τραγουδάκι? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 33. υγ3. Ὁ Χριστὸς εἶπε μή-βία εἶμαι ἐγὼ καὶ ἐγὼ εἶμαι μή-βία. Τὀ διώξιμο τῶν ἐμπόρων ἀπὸ τὸν Ναὸ δὲν ἦταν βίαιο. Τὸ μυστήριο ποὺ ἔχει προκαλέσηι ὅλες τὶς θεολογικὲς διαμάχες, περιλαμβανομένων τῶν τῆς ἀναρτήσεως, εἶναι ἡ Σταύρωση. Οἱ μουσουλμᾶνοι λ.χ. δὲν παραδέχονται ὀτι ὁ γιὸς τοῦ Θεοῦ ὑπέφερε.

  ReplyDelete
 34. Τα θέματα που θα ήθελα να σχολιάσω είναι πολλά τις τελευταίες ημέρες.

  Ξεκινώ καταρχήν πατώντας σε παλαιό μου σχόλιο προς έναν εδώ συνσχολιαστή (ο οποίος μετά βέβαία μου επετέθη άνευ λόγου και αιτίας) όπου δήλωνα ότι ο δρόμος που επιλέγει να ακολουθήσει η Ευρώπη είναι αυτοκαταστροφικός και παίρνοντας ως παράδειγμα την ακροδεξιά Κουρτσική Αυστρία (η οποία πέρασε με την ανοχή των δήθεν "λαϊκιστών" τους χειρίστους εργατικούς νόμους εδώ και 100 χρόνια περί του ωραρίου εργασίας) είπα ότι είναι θέμα χρόνου η σημερινή αντίδραση που επικεντρώνεται κατά των μουσουλμάνων (έχω εξηγήσει πολλάκις τους λόγους) να αντεστραφεί πρώτον στο εσωτερικό των κρατών αυτών (βλέπε αντιεργατικοί νόμοι) και δεύτερον και κυριώτερον αναμεταξύ των Δυτικοευρωπαϊκών κρατών όπου θα επιστρέψουμε στην εποχή του Εθνικιστικου σωβινισμού του κάθε εθνοκράτους από την εδαφική μέχρι την οικονομικη σφαίρα επιρροής.

  Σήμερα διάβασα την ακόλουθη είδηση:

  https://www.defence-point.gr/news/varia-logia-tis-italias-kata-tis-afstrias-dienexi-gia-to-notio-tirolo

  Μιάς λοιπόν και το θέμα του παρόντος άρθρου είναι η Ελληνικής φύσεως Σύνθεση βασισμένη στην Διαλεκτική Σκέψη, ο δρόμος στον οποίο βαίνει η Ευρώπη ως "σωτήριο" βασίζεται και αυτός σε έλλειψη διαλεκτικής και είναι μονόχα θέμα χρόνου να δούμε αναβίωση των Εθνικιστικών κρατικών συγκρούσεων επί του εδάφους της. Ένας δε λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι το γεγονός ότι οι "Εθνικιστικές" κυβερνήσεις της σημερινής Ευρώπης βασίζονται είτε σε Φασιστές είτε σε ακροδεξιούς καπιταλιστές, όχι όμως σε Εθνικοσοσιαλιστές φυλετιστές, οι οποίοι ουδέποτε θα εδέχοντο εμφύλιες βλακώδεις συγκρούσεις στο εσωτερικό της ηπείρου σαν την παραπάνω Αυστρο-Ιταλική.

  Υ.Γ. Ο Ορμπάν αποπειράται να ξεπεράσει τον βραχνά αυτόν μέσω ενός...Τουρκικού Εθνικοσοσιαλιστικού Τουρανισμού! Εύγε!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Επιβεβαίωση των λεγομένων μου:

   Ο ακροδεξιός ευρωκράτης Κούρτς ψηφίζει κατά του Εθνικοσοσιαλιστού Βίκτωρος Ορμπάν:

   http://www.documentonews.gr/article/o-koyrts-pshfizei-kata-ormpan

   Delete
 35. Ενα δεύτερο θέμα που θέλω να θίξω σχετίζεται με το Σκοπιανό.

  Σύμφωνα με τους παρακάτω συνδέσμους:

  https://balkangreenenergynews.com/greek-ppc-approved-acquisition-regional-power-trading-company-eds/

  https://www.defence-point.gr/news/erotisi-tou-gianni-maniati-gia-tin-exagora-skopianis-eterias-eds-apo-ti-dei

  https://www.defence-point.gr/news/vasilis-kikilias-pios-zitise-apo-tin-dei-gia-na-exagorasi-tin-skopiani-eteria-eborias-energias-eds

  Μου φαίνεται πολύ παράξενο πώς τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει αρκετές εξαγορές σε μεγάλες εταιρείες υποδομών των Σκοπίων από την Ελληνική κυβέρνηση, με δεδομένο ότι η Συμφωνία των Πρεσπών μελλοντικά θα θέσει τα θεμέλια για μεγάλη ανεξάρτητη Μακεδονία. Εάν δε, λάβει κανείς υπ'όψιν και την φοβερή διείσδυση των ΗΠΑ τον τελευταίο καιρό στα εσωτερικά της Ελλάδος (φτάσαν μέχρι και να αγοράσουν τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά-Ελευσίνας και Νεωρίου στην Σύρο) μήπως υπάρχει μία πιθανότητα οι ΗΠΑ να θέλουν τα Σκόπια προσδεδεμένα στην Ελλάδα ως δορυφόρο; Επιπλέον μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται και στην Αλεξανδρούπολη με την μελλοντική κατασκευή τερματικού για Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο αλλά και με την μαζική στρατιωτικοποίηση της Ελλάδος από τις ΗΠΑ:

  https://southfront.org/new-alliance-emerges-in-eastern-mediterranean-to-reshape-regional-security-landscape/

  Μου φαίνεται τρελό οι ΗΠΑ να στηρίζουν τόσο πολύ μία χώρα που μελλοντικά θα διαμελίσουν όπως και άκρως παράξενο μου φαίνεται η Ελλάδα να εξαγοράζει μαζικά τις υποδομές των Σκοπίων.

  Υ.Γ. Το ίδιο συμβαίνει με την ΔΕΘ όπου φέτος ανέβηκε πολύ η σημασία της όταν τα προηγούμενα έτη περνούσε απαρατήρητη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστή η πρόταση του Καθηγητπύ για μεταφορά πρωτευούσης στην Θεσσαλονίκη.

   Πέραν του γεωστρατηγικού αφοπλισμού του Σκοπιανού αλυτρωτισμού θα έχει και άλλη μεγάλη σημασία. Το είχα μάλιστα σκεφθεί προ 3 ετών σε σκέψεις που έκανα.

   Λόγω του καθαρά Βυζαντινού και Οθωμανικού της παρελθόντος με τα νεο-Περικλαίηκα αίσχη των Αθηνών η Σελανίκ δεν έχει σχέση. Αποτελεί αδάμα καθαρά Ρωμαίηκο εξ'ου και η συχνή ερώτησις των Τούρκων προς Έλληνα "Η Σελανίκ καλά είναι;;". Συνεπώς εάν γίνει μεταφορά πρωτεούσης στον Βορρά ο χαρακτήρ του κρατιδίου θα αλλάξει προς την κατεύθυνση της Ρωμηοσύνης μακρυά από τον Αγγλογαλλικό παρλιαμενταρισμό και την εξ'αυτής αστική δικτατορία στα πρότυπα των χρηματικών αρχαίων Αθηνών.

   Άλλωστε άπαντες φιλόσοφοι από την αρχαιότητα κατεδίκασαν την σάπια Αθηναϊκή πολιτεία και την Δημοκρατία της του χρήματος και του ιμπεριαλισμού, την σκυτάλη της οποίας επήρε η Γένοβα και η Βενετία τον 12ο αιώνα.

   Delete
  2. ὑπάρχει κάποιος ἐμβρυακὸς φασισμὀς σὲ αὐτὀ ποὺ λές. Δηλαδὴ παίρνεις ἔνα κρατικὸ συμφέρον, τῆς Ἑλλάδος λ.χ., καὶ τὸ ἐπεκτείνεις στὸ ἄπειρο. Λέω φασισμὀς διότι ξεφυλλίζοντας πολλὰ βιβλία ἐπἰ τοῦ θέματος καὶ προσπαθῶντας νὰ βρῶ καποια συνισταμένη βλέπω ὅτι στὰ φασιστικὰ καθεστῶτα φωλιάζει μιὰ λατρεία τῆς τεχνολογίας. Αὐτὴ στὸν ἀρχαῖο κόσμο, σύμφωνα μὲ τὸν Φίνλευ, δὲν ὑπῆρχε - ἡ τεχνικὴ θεωρεῖτο κατώτερο πρᾶγμα.Ἑγὼ πιστεύω πὼς στὸν χριστιανισμὸ συναντιέται ὁ ἔσχατος μὲ τὸν πλέον ἀριστοκράτη. Ἁναρωτιέμαι ὅμως ἄν ὁ ἑλληνισμὀς ἀγκαλιάστηκε τὸν καιρὸ τοῦ Πλήθωνος ἀπὸ κάποιον ἀντιστοιχο πρωτοφασισμὀ μἐ τὀν δικό σου.

   Delete
  3. Αὐτὰ δὲ ποὺ λὲς γιὰ τὴν Ἀθήνα τοῦ Περικλέους εἶναι κολοκύθια μάντολες. Πρῶτα ἀπόλα πέφτεις στὴν παγίδα νὰ βάλεις ἀπὀ τἠν μία τὸν κλασσικισμὀ καὶ ἀπὀ τἠν ἄλλη τὸν Μεσαίωνα, ἐνῶι στὀν Πλήθωνα βλέπεις ὅτι τὸ Βυζάντιο εἶχε κρατήσηι τὴν κλασσικὴ παράδοση, στὴν ὁποία δὲν ἀποκλείεται ὀ Πλήθων νὰ ἔδωσε κάποια μεσαιωνικὴ χροιά. Οὐσιαστικὰ κατηγορεῖς χωρἰς νὰ ἔχεις τελείως ἄδικο τὴν δημοκρατία γιὰ ὑλισμό. Ὅμως ὁ Ἁριστοτέλης παραδέχτηκε ὅτι ἡ ὀλιγαρχία εἶναι τὸ πολίτευμα τῶν πλουσίων καὶ ἡ δημοκρατία τῶν φτωχῶν, ἐπομένως ὅσο ὑλικὴ εἶναι ἡ δημοκρατία, ἄλλο τόσο εἶναι καὶ ἡ λεγόμενη ἀριστοκρατία καὶ δόξα τῶι Θεῶι ὀ Μὰρξ διέλυσε τὸν μῦθο ὅτι οἱ ἀνώτερες τάξεις δὲν ἔχουν οἰκονομικὴ στρατηγική. Διάβασε τὸν Βασιλικὸ τοῦ Ἁντωνίου Μάτεσι γιὰ νὰ δῆις τὴν πεζὴ στρατηγικὴ τοῦ ἀριστοκράτη Ρονκάλα. Ἑπιπλέον τὰ φασιστικὰ καθεστῶτα ποὺ σὲ ἐλκύουν ἦταν κατὰ τὴν γνώμη μου τελείως ὑλιστικά, μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι ἐπενέδυαν τὸν ὑλισμό τους μὲ μιὰν αἰσθητικὴ λάμψη. Τὀ συμπέρασμα εἶναι ὅτι ὁ ὑλισμὸς πρέπει νὰ ἀναζητηθῆι ὄχι τόσο στὸ ἑκάστοτε πολίτευμα ὅσο στὸ πῶς προσλαμβάνεται τὸ ἑκάστοτε πολίτευμα. Μπορεῖ ὁ Γεννάδιος νὰ εἶναι ὑλιστὴς (ὅπως ὁ Βαρθολομαῖος) καὶ ὄχι ἀφηρημένος. Μπορεῖ ὁ Μαχμούτ, τὸ ἀφεντικό του, νὰ εἶναι ἀκόμα πιὸ ὑλιστής, μιὰ καὶ γκρέμισε τὰ τείχη τῆς Κ.πολης μὲ τὸ μεγαλύτερο σούπερ-ὅπλο τῆς ἐποχῆς. Συμπέρασμα - ὁ ὑλισμὀς δὲν ἀφορᾶι τὴν ὕλη ἀλλὰ τὶς κοινωνικὲς σχέσεις ποὺ ἐμπεριέχει ἡ ἀναπαράστασή της (πςςςς αὐτὰ πετάω καὶ δὲν μὲ καταλαβαίνουν....). Ὁ ὑλισμὀς εἶναι ἕνα εἶδος παραδοχῆς τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ ὑλικοῦ κόσμου ἔναντι τοῦ Θεοῦ.

   Delete
  4. υγ3. Σὲ "κατηγορῶ" δηλαδὴ ὅτι προσπαθεῖς μέσωι τῆς πολιτικῆς νὰ δώσηις μιὰ μορφὴ σὲ μιὰν ἀμορφία. Καὶ λέω σἐ "κατηγορῶ" ἐννοῶντας ὅτι δὲν ἀντιλμβάνεσαι τί προσπαθοῦσαν, ένδεχομένως διεστραμμένα, νἀ κάνουν οἰ Βυζαντινοί - συγκεκριμένα, νὰ μὴν δώσουν μορφή. Εἶσαι δηλ. χωρἰς νὰ τὸ ξέρεις Διαφωτιστής, προσπαθῆις νὰ ἐλέγξηις τὀν κόσμο μὲ τὴν σκέψη.

   Delete
  5. Ναι και όχι. Σε κάποια συμφωνώ σε άλλα όχι.

   Μην με κατατάσεις κάπου πλην της Αριστοκρατίας. Την κοινωνία των αστών την δέχομαι και από ανάγκη ΕΦΟΣΟΝ ανήκω στην αφρόκρεμά της ως εξόχως περιζήτητο προλεταριάτο και πιθανώς μελλοντικά κεφαλαιοκράτης.

   Εάν βρίσκεσαι στους "επάνω" όλα κάπως χωνεύονται.

   Delete
  6. Που λέει ο λόγος δηλαδή...

   Delete
 36. αυτά που γράφει ο κύριος Κωσταντῆς Λοῦκος-Γεωργοπουλάκης και ο κύριος Γιαννης Αποστολοπουλος δε τα καταλαβαίνω, δε μπορώ να βγάλω νόημα ( τωρινά και προηγούμενα ).
  Ἅν μπορεῖτε νὰ καταλάβετε αὐτὰ ποὺ θὰ γράψω τώρα, θὰ εἶμαι εὐχαριστημένος διότι δἐν πιστεύω ὅτι φταῖτε ἐσεῖς.
  Ἡ δική μου ἄποψη εἶναι ὅτι ὁ χριστιανισμὀς ἦρθε νὰ φανερώσηι κάτι ποὺ ὅλοι ψάχνανε καὶ ψάχνουν, καὶ μέχρι νὰ τὸ βροῦν εἶναι δυσαρεστημένοι ἀπὸ τὴν κοινωνία, ποὺ εἶναι ὁ τρόπος καὶ ὁ τόπος ποὺ ζοῦν. Κατὰ συνέπεια ὅταν στοὺς κόλπους τῆς ὀρθοδοξίας ξεσποῦν θεολογικὲς διαμάχες, αὐτἐς ἀφοροῦν τὴν ἑρμηνεία τοῦ χριστιανισμοῦ.

  Συνήθως οἱ χριστιανοὶ συγγραφεῖς ἔλεγαν καὶ λένε, ἀπὸ δῶι εἶναι ὁ χριστιανισμὀς, καὶ ἀπὸ δῶ οἱ ἄλλες θρησκεῖες. Ἕ πιθανὸν ὁ Πλήθων νὰ εἶπε δὲν εἶναι αὐτὸ ὁ χριστιανισμός διότι ὁ χριστιανισμὀς ξεκινάει ἀπὸ τὸ μὴν πετᾷς τίποτε.

  ReplyDelete
 37. υγ. Μιὰ ἐκδοχὴ τοῦ χριστιανισμοῦ εἶναι ὅτι ὁ χριστιανισμὀς εἶναι ἠ ἄρση τῆς ἀπαγόρευσης. Δηλαδὴ ὅτι ἀρχίζει ἐκεῖ ποὺ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει στὰν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὖα νὰ φᾶνε τὸν καρπό. Κατὰ συνέπεια δὲν μπορεῖ ὁ χριστιανισμὀς σύμφωνα μὲ αὐτὴν τὴν λογικὴ νὰ απαγορεύσηι τὴν βία ἤ τὀν ἑλληνισμό. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἄν ἀπαγορεύει τὴν ἀπααγόρευση. Ἡ ἀπάντηση εἶναι καὶ ἐδῶι, ὄχι.

  Ἅρα μπροστἀ σὲ συστήματα ἀπαγόρευσης, ὅπως λ.χ. τὸν φασισμό, ἡ στάση τοῦ χριστιανοῦ ὅπως τὸν καταλαβαίνω ἐγώ εἶναι νὰ μὴν σπάει τὴν ἀπαγόρευση ἀλλὰ νὰ τὴν βλέπει. Δηλαδὴ νὰ τὴν σέβεται.
  Πῶς σέβεσαι ὅμως ταυτόχρονα τὴν ἀπαγόρευση καὶ τὸ ἀπαγορευμένο; Μὲ τὸ νὰ εἶσαι ἐσὺ ὁ Θεὸς τρόπον τινά. Δηλαδὴ μὲ τὸ νὰ μὴν ἀσκεῖς βία κατὰ τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τοῦ παραδίδεσαι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. μικρος στρατιωτηςSeptember 10, 2018 at 4:27 AM

   Κωσταντη, ο χριστιανισμος δεν ειναι φιλοσοφια, ουτε αποψη, ουτε θρησκεια, ειναι ασκητικο συστημα,ειναι μεθοδολογια θεωσεως, μονο ως ασκητικο συστημα γινονται κατανοητα τα βιβλια του και σε αλλη περιπτωση ειναι εντελως ακατανοητα.
   Αυτο που κανεις ,να προσπαθεις να ερμηνευσεις τον χριστιανισμο ως μια θεση απεναντι σε ιστορικες καταστασεις ειναι ειδωλολατρεια. Και το χουν κανει πριν απο σενα ο Αυγουστινος ,οι γνωστικοι ,..... και θα το κανουν οι ειδωλολατρες στον αιωνα τον απαντα εαν δεν καταλαβουν αυτη τη βασικη αληθεια, οπως και συ παρομοια θα μπορεις να μας εξηγεις ατερμονα τι ειναι ο χριστιανισμος.

   Delete
  2. ..μἐ τἠν διαφορὰ Μικρὲ Στρατιώτη ὅτι αὑτὴ ἡ ἀσκητικὴ τείνει πρὸς τὴν Χάρη ἤ τὴν Θέωση ὅπως καὶ ὄχι τὴν ἐπιβράβευση ἀπὸ τὸν Θεό. Εἶναι μιὰ ἀσκητικὴ τῆς μή-θυσίας.

   Delete
 38. ...ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ ἀρνητικὴ ὄψη τοῦ Πλήθωνος. Στὀ τέλος τῶν Νόμων https://www.scribd.com/embeds/261777456/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-sQAGHNMFtNkC9M9ahBiA&show_recommendations=true γράφει ἐκτεταμένες προσευχὲς πρὸς τοὺς θεούς. Μά, εἶναι δυνατὸν νὰ πίστευε σὲ τέτοιυς θεούς; Πολὺ φοβᾶμαι πὼς δὲν ἐπίστευε, ἀλλὰ ὅτι κάτι ἄλλο συμβαίνει, πολὺ γνωστὸ καὶ σήμερα ἀπὸ τὶς μασωνικὲς τελετές, τὶς φασιστικὲς τελετὲς καὶ τέλος τὶς κρατικές μας τελετές.

  Τί γινεται. Στὸ Βυζάντιο εἶχε κρατηθῆι σὰν Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία ποὺ ἦταν ἡ ἑλληνικὴ παιδεία. Ὅμως ἡ ἑλληνικὴ παιδεία ἦταν ἡ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ. Ὁ Γεννάδιος πιθανώτατα ὑποψιάστηκε τὸν Πλήθωνα γιὰ ἀκραῖο ὀλιγαρχικὸ ποὺ ἐκθειάζει τό... πανεσπάνι.


  Καὶ πιθανώτατα γιὰ αὐτὸ ἄρεσε στοὺς Φράγκους. Μέχρι σήμερα, τὸ νὰ κάνεις πὼς πιστεύεις σὲ κάτι ποὺ εἶναι ἀδύνατον νὰ πιτέψηι κανεὶς εἶναι τὸ βασικὸ ἐργαλεῖο κυυριαρχίας τῶν ἀνωτέρων τάξεων ἐπἰ τῶν κατωτέρων. Τὸ παράδοξο ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἄποψη εἶναι ὀ Γεννάδιος, ποὺ καίει τὰ βιβλία τῶν ὀλιγαρχικῶν (τοῦ Πλήθωνος, ἐφόσον ἦταν τέτοιος) καὶ ἐφόσον ἐγκαινιάζει ὁ Γεννάδιος τὸν νέο Ἑλληνισμὸ μὲ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν καύση.

  ReplyDelete
 39. Περί των τεκταινομένων ο Καμμένος στην Δ.Ε.Θ. αναφέρθηκε σε δημοψήφισμα, αποχώρηση από την κυβέρνηση και συζήτηση για την εθνοκτόνα Συμφωνία των Πρεσπών μετά το πέρας της 4ετίας.

  Ο Έρντογαν φοβάται επικείμενη επίθεση στην επαρχία Ιντλιμπ της Συρίας, κάτι που ήδη τον μειώνει στα μάτια της Ρωσσίας και του Ιράν. Παρακάτω επί αυτού μία ενδιαφέρουσα ανάλυση:

  http://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/toyrkia/712177_zitima-zois-kai-thanatoy-gia-tin-toyrkia-i-mahi-tis-intlimp-ittithoyme

  Ενδιαφέρον προκαλεί ο ταυτόχρονος συντονισμός των Κουρδικών δυνάμεων των ΗΠΑ και των Συρο-Ρωσσικών κυβρρνητικών στην Συρία. Την περασμένη εβδομάδα με το που ξεκίνησε ο βομβαρδισμός στην επαρχία Ιντλίμπ, συνολικά 300 φορτηγά με οχήματα και πολεμοεφόδια παραδόθηκαν στους Κούρδους από τις ΗΠΑ. Ταυτοχρόνως δε, ξεκινούν κοινές επιθέσεις κατά του Ι.Κ. στην Συρία σήμερα Κούρδοι και Σύριοι. Αυτό δείχνει μλια παρασκηνιακή συνεργασία παρά τις εξαγγελίες για επικείμενη πλήξη στόχων στην Συρία από τις ΗΠΑ (Αγγλία/Γαλλία/Γερμανία) εάν ο Άσαντ "χρησιμοποιήσει χημικά".

  ReplyDelete
  Replies
  1. μετά το πέρας της 4ετίας. Kαλὰ μιλᾶμε τοῦ ἔτριξε τὰ δόντια. Μήπως ὑπάρχει μιὰ ὑπόνοια ὅτι ἡ 4ετία θὰ παραταθῆι λόγωι ἐκτάκτων συνθηκῶν;

   Delete
 40. ...πιστευω ἁπὸ τὰ λίγα που κοίταξα πὼς ἡ Νόμων συγγραφὴ μὲ τὶς διάφορες προσευχὲς δὲν εἶναι πραγματικὴ λατρεία. Εἶναι περισσότερο ἕνα εἶδος jargon.

  ReplyDelete
 41. Ἡ αἴσθησή μου εἶναι πὼς `ὁ Πλήθων στὸν Μυστρᾶ κάνει κάτι ποὺ δὲν μπόρεσε νὰ κάνει τὸ Βυζάντιο, συγκεκριμένα νὰ κάνει θέατρο. Εἰδικὰ στὴν Παλαιολόγειο ἐποχὴ ἔχει ἀναπτυχθῆι μιὰ κουλτούρα τῶν ἀνωτερων τάξεων στὸ Βυζάντιο ποὺ θυμίζει τὶς ἀπαρχὲς τοῦ αὐλικοῦ πολιτισμοῦ στὴν Δυτικὴ Εὐρωπη. Γράφονται κείμενα ποὺ ἀνήκουν στὴν κοσμικὴ λογοτεχνία. Ὅμως κανεὶς δὲν κάνει τὸ καταγεγραμμένο βῆμα νὰ τὰ ἀναπαραστήσηι, διότι τότε θὰ δημιουργοῦσε ἕναν χῶρο, ποὺ δηλώνει τὴν διάκριση τῶν κοινωνικῶν τάξεων, διάκριση ποὺ δὲν δέχεται οὔτε χριστιανισμός, ούτε ἡ Αὐγουστιανὴ Ῥώμη, οὔτε βεβαίως τὸ Ἰσλάμ. Στὰ χαρτιὰ δν ὑπάρχουν κοινωνικὲς τάξεις. Οἱ λατῖνοι ἀντιθέτως μέχρι σήμερα πιστεύουν στὸ τριμερὲς σχῆμα τοῦ Ντυμεζιλ, κατώτερη, μεσαία, ἀνώτερη τάξη. Οἱ λατῖνοι φέραν τὸ θέατρο στὴν ἐκκλησία. Ἀναρωτιέμαι λοιπὸν ἄν ὁ Πλήθων τοὺς μιμεῖται, ἤ, ἀντιθέτως, κάνει ἕνα εἶδος ἐξορκιστικοῦ ἀντιθεάτρου γιᾳ νᾳ τοὺς διώξηι.Τὸ τελευταῖο μοῦ φαίνεται τὸ πιὸ πιθανό. Ἡ φρατρία του εἶναι ἴσως πιὸ ἀποτελεσματικὰ ἀπότι τοῦ Γενναδίου ἡ διαφύλαξη τῆς ὀρθοδοξίας πέρα ἀπὸ τύπους.

  ReplyDelete
 42. ...ἴσως στὸν Πλήθωνα νὰ βροῦμε τὴν λύση στὸν ἀντισημιτισμό. Ὁ Λούθηρος ἐπηρεασε ἀκόμα καὶ τὸν Χίτλερ ἐμμέσως πλὴν σαφῶς μὲ τὸ ἄγχος του τῆς μὴ ἐπίλυσης τοῦ προβλήματος ἑλληνισμός-ἰουδαισμός. Διαφωνῶ μὲ τὸν μικρὸ στρατιώτη διότι ὁ ἀσκητισμός του παρατείνει, φοβᾶμαι, αυτὸ τὸ διλημμα.

  ReplyDelete
 43. http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/pandora/article/view/13286/13278
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΝΟΣ ΩΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟ

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωσταντῆ, πολὺ σωστὴ παρατήρησις.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 44. Μου αρέσει που κατηγορούν τον Τσίπρα για την (ολόσωστη) φράση του στους συνταξιούχους οι ίδιοι που ΠΟΤΕ δεν αναφέρουν έστω και ένα πρόβλημα της Ελληνικής νεολαίας του σήμερα, ειδικά δε αυτής που μετανάστευσε έξω.

  Συγχαρητήρια στον Τσίπρα για την ειλικρινή και σωστή του φράση είς ό, τι αφορά τους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν μείνει ακόμη στην εποχή της πολιτικής διενέξεως ΠΑΣΟΚ-ΝΔ σε εποχές που πέριξ ημών και παγκοσμίως γεννώνται υπερδυνάμεις με υψηλή τεχνολογία, βαρυά βιομηχανία, υψηλό εισόδημα, μεγάλο πληθυσμό και περιφερειακή επιρροή.

  Τί να πει κανείς, να δακρύσει μονάχα μπορεί!

  ReplyDelete
 45. Ἁλήτικη εἶναι ἡ ναζιστικὴ δήλωση τοῦ προβοκάτορα Τσίπρα.

  ReplyDelete
 46. ...ὁ Τσιπρας εἶναι Χίτλερ καὶ ὁ καημένος ὁ Μιχαλολιᾶκος ποὺ τράβηξε τὸ κουπὶ Ῥέμ. Καθότι τὸ τάργκετ γκροὺπ εἶναι ὸ τουρκογύφτικος μικροαστισμὸς ἡ παραπάνω σύγκρισίς μου δὲν θίγει, πιστευω, τὸν ἀνδρισμὸ τῶν δύο πολιτικῶν. Ἡ νύχτα τῶν μεγάλων κουζινομάχαιρων ἦταν ἡ ὲκτρωματικὴ δίωξη τῆς ΧΑ ποὺ ἔθαψε στὴν πηγάδα τοῦ Μελιγαλᾶ τὸν νομικὸ πολιτισμὸ τοῦ... Ἰουστινιανοῦ. Ὁ Δεκέμβρης τοῦ 2000τόσο ηταν ἡ πυρκαγιὰ τοῦ Ῥάιχσταγκ. Γκαῖμπελς εἶναι γνωστὸς δημοσιογράφος τῶν Ἀθηνῶν ποὺ ἔχει φακελώσηι ὅλους τοὺς χουντικοὺς καὶ ἑχθροὺς τοῦ Διαφωτισμοῦ γνωριζοντας πότε ἑκατούρησαν δίπλα σὲ συνταγματάρχη καὶ δημοσιεύοντας σχετικὲς φωτογραφίες στὴν φυλλάδα ποὺ τὸν φιλοξενεῖ. Γεννάδιος εἶναι ὁ Γαβρόγλου ποὺ ἔκαψε τὰ λατινικὰ καὶ τὸ Βυζάντιο δημοσίως χάριν τοῦ Ἄλ-Τουσέρ, περσοεσκιμώου στοχαστοῦ.

  ReplyDelete
 47. υγ. Ἅν διαβάσετε παραπάνω τὸ ἀρθράκι τοῦ Παπαρρηγόπουλου στὴν Πανδώρα, θὰ δῆτε ὅτι προσπαθεῖ ὁ ἐθνικός μας ἱστορικὀς νὰ τοποθετήσηι τὸν Πλήθωνα στὸ ἱστορικοκοινωνικὸ πλαίσιο ἐντὸς τοῦ ὁποίου διατυπώνει τὶς ἱδέες του. Παρόμοια, ὁ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι κυβέρνηση σὲ μιὰν ἱστορικὴ φάση ποὺ ἀριθμεῖ ἀρκετὰ χρόνια πλέον ὥστε νὰ τὴν διακρίνουμε - μιὰ διεθνῆ σύγκρουση τοῦ τραπεζιτικοῦ κεφαλαίου, τοῦ ἐνδεχομένωσ στηριζόμενου στὴν Κινεζικὴ ἐργασία, καὶ τοῦ ὅποιου βιομηχανικοῦ κεφαλαίου Εὐρώπης καὶ Αμερικῆς.
  Τὸν καιρὸ τοῦ Χίτλερ στὴν Γερμανία τὰ πράγματα ἦταν ἀνάποδα. Ὁ Χίτλερ ἦταν ἄνθρωπος τοῦ βιομηχανικοῦ κεφαλαίου, καὶ ἐπιλέχθηκε, ὅπως καὶ ὁ Τσίπρας ἐπιλέχθηκε ἀπὸ τὸν καιρὸ τῶν ψευδοκαταλήψεων μαοϊκοσικὲ Κοντογιαννόπουλου νομίζω. Ὁ Τσίπρα;ς γιὰ μπυραρία εἶχε τὰ λύκεια τοῦ Σαββόπουλου.
  Ὅπως τὸ βιομηχανικὸ κεφάλαιο μαζὶ μὲ τοὺς Γιούνκερ ἁποφάσισε νὰ καταλύσηι τὴν δημοκρατία καὶ νὰ βγάληι μπρὸς τὴν μαριονέττα Χίτλερ (ὁ ὁποῖος λέει θεωροῦσε τὸν πόλεμο τὴν καλύτερη ἐμπειρία τῆς ζωῆς του, σὰν τὸν Σταχάνωφ μέσα στὴν στοὰ τοῦ Λαυρίου) γιὰ νὰ τρέξηι μόνο του τὸ μαγαζί, ἔτσι καὶ τὸ τραπεζικὸ κεφάλαιο βρῆκε στὴν Ἑλλάδα τὸν Τσίπρα ὁ ὁποῖος προς τὸ παρὸν εἶναι Καγκελλάριος.

  ReplyDelete
 48. υγ2. Νὰ σημειωθῆι ὅτι ὅταν παίρνει ὁ Γεννάδιος στὰ χέρια του τοὺς Νόμους τοῦ Πλήθωνος, ὁ Γεννάδιος εἶναι ὁ Στρατάρχης Πεταὶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Εἶναι σὰν νὰ παίρνει τἰς προκηρύξεις τοῦ Ντὲ Γκώλλ. Γιὰ αὐτὸ τὶς καίει καὶ ὄχι διότι ὡς χριστιανὸς ἁνήρ βδελύττεται τὰς εἱδωλολατρικὰς παρεκτροπὰς τοῦ πρώην μέντορός του. Ὁ Γεννάδιος τὀν Νοταρᾶ τὸ ἄκουσε ποὺ τὸν ἔσφαξε ὀ Μωάμεθ ἀφότου θέλησε νὰ τοὺ βιάσηι τὸν γιὀ, μετὰ ἔσφαξε τοὺς δύο του γιοὺς μπροστἀ στὰ μάτια του καἰ τέλος τὸν ἴδιο. Αὐτὰ τὰ κάνανε μετὰ οἱ λάτρεις τοῦ ἰσλαμισμοῦ τὰ ῥεμάλια τοῦ Χίμμλερ, μἐ περίστροφα Κροὺππ ἤ δὲν ξέρω ποιανοῦ γερμανοῦ βιομηχάνου ποὺ βεβαίως θὰ τὴν σκαπούλαρε με κανὰ δυὸ χρονάκια στὴν Νυρεμβέργη καθότι κόρακας κοράκου μάτι δὲν βγάζει. Ὁ Πλήθων φαίνεται κάτι εἶχε μυριστῆι. Διότι ὁ Παπαρρηγόπουλος, ποὺ συνέλαβε μεγαλοφυῶς τὴν συνέχεια τοῦ ἑλληνισμοῦ πότε - ὅταν τὸν πατέρα του τραπεζίτη τὸν ἔσφαξε ὁ Μαχμοὺτ καὶ τοῦ ξεκλήρισε σχεδὸν τὸ σόι. Ἅχ, βρὲ Παπαρρηγόπουλε, τέτοιο μῖσος κατὰ τῶν Τούρκων, διατί; Διατὶ παιδὶ μου δὲν ἔγραψας πὼς ἦτο ἔργον τῆς θείας Προνοίας ποὺ τὸν Ἑβραῖο πατέρα σου τὸν ἔστειλε στὸ Ἄουσβιτς ὁ Γαβρόγλου; Διατί, Παπαρρηγόπουλε ἐσυνέλεξας ἀπὸ τὸν κάλαθον τῆς ἱστορίης αὑτὸν τὸν σατανιστὴ καὶ πράκτορα τοῦ καπιταλισμοῦ, τὀν Πλήθωνα; Διατὶ δὲν κάθεσαι νὰ σοῦ κάψουμε τὴν ἱστορία σου ποὺ ποτὲ δὲν τὴν ἐδιαβάσαμε ἀλλὰ τὴν ἐβιάσαμε γνωρίζοντας ἀπὸ τὴν καθοδήγα (ἦταν τὀτε ὁ Φαλμεράϊογλου) ὄτι ἦσο μοναρχοφασίστας;

  ReplyDelete
 49. Με αφορμή τις τελευταίες δηλώσεις του Ιταλού Ντι Μάιο και της συνεχιζόμενης κόντρας Ιταλίας-Βρυξελλών (κόντρα που δυστυχώς οδηγεί την Ιταλική πλευρά συχνά σε παραχωρήσεις) προτείνω Ελλάδα και Ιταλία άρδην να συμμαχήσουν με τον Τράμβιο-Αμερική κατά των Βρυξελλών ανεξαρτήτως του τί θα συμβεί στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες το 2019 με τις Ευρωεκλογές. Το αστικό σύστημα βρίσκει πάντοτε "λύσεις" και διεξόδους όταν βλέπει ότι απειλείται για αυτό και με εξαίρεση την Χιτλερική άνοδο ουδείς άλλος κατάφερε "Δημοκρατικά" να ανέλθει στην εξουσία (ο Βρετανός Φασιστής Μόσλεϊ φυλακίσθηκε από το Αγγλικό Κοονοβούλιο με τον ίδιο τρόπο που φυλακίσθηκε και η Χρυσή Αυγή). Στην Γερμανία η απόπειρα των κοινοβουλευτικών κομμάτων να απαγγελθούν κατηγορίες για "κατάλυση της Δημοκρατίας" στο Εθνικιστικό AfD με αφορμή τις πρόσφατες Γερμανικές εθνικιστικές διαμαρτυρίες στο Ανατολικό μέρος της χώρας επίσης θυμίζουν πολύ την προπαγάνδα του Συστήματος κατά της Χρυσής Αυγής που οδήγησε στην φυλάκιση και εν συνεχεία φύμωσή της.

  Επειδή λοιπόν ατραπός επαναστατική υπάρχει μόνον μία, επιτάσσεται η ανάγκη συμπράξεως μίας αντι-Βρυξελλικής φύσεως συμμαχίας σε Ελλάδα, Ιταλία και Βρετανία υπό την πτερούγα των ΗΠΑ με μπροστάρηδες άτομα σαν τον Καμμένο, τους Ιταλούς Εθνικιστές και τον Φάρατζ. Κατηγορώ την Ιταλία διότι δεν θα έπρεπε καν να ομιλεί για Ευρωεκλογές εάν όντως ήθελε απευθείας ολομέτωπη ρήξη. Φοβάμαι όπως έχω πολλάκις δηλώσει για Τσιπραϊκού τύπου οπισθοχώρηση των Ιταλών απέναντι στις Βρυξέλλες.

  Ιταλο-Βρυξελλική ρήξη:

  http://www.pronews.gr/kosmos/712753_o-loyitzi-nti-maio-apanta-ston-moskovisi-gia-tis-diloseis-peri-pollon-mikron-moysolini


  Υ.Γ. Αξίζει να σημειωθεί ότι άπασες προαναφερθήσες χώρες αποτελούν δυνάμεις ναυτικές και συνεπώς η σύμπραξίς των κατά της ηπειρωτικής Γερμανικής Ε.Ε. είναι κάτι το φυσικό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αὐτὸ ποὺ δὲν καταλαβαίνεις εἶναι ὅτι οἱ Βρυξέλλες δὲν εἶναι τὸ τραπεζικὸ κεφάλαιο ἁλλὰ τὸ ἡπειρωτικό.

   Delete
  2. Με αφορμή ορισμένα σχόλια περί της ενδοκαπιταλιστικής διαμάχης στην Αμερική στο προφίλ του Καθηγητού στο φέισμπουκ, ο Τράμβιος δύναται να νικήσει μονάχα μέσω ενός Δευτέρου Αμερικανικού Εμφυλίου, ο οποίος θα είναι σφοδρός σε πολλές του πτυχές καθώς το σύστημα που πολεμά έχει ριζώσει σε όλες τις εκφάνσεις της Αμερικανικής ζωής και εκπαίδευσης ενώ αντιτίθενται στον Τράμβιο έως και ολόκληρες πολιτείες με μεγάλο πληθυσμιακό όγκο, βιομηχανία και κεφάλαιο σαν την Καλιφόρνια. Επιστρέφουμε σε μία κατάσταση του 1861-1865 Βορείων και Νοτίων. Οι σημερινοί "Νότιοι" είναι φυσικά οι Τραμβικοί και οι αντίστοιχοι "Βόρειοι" οι Κλιντονικοί και διεθνιστές αντι-Τραμβικοί των τραπεζών με πλοκάμια σε αμφότερα δυστυχώς μεγάλα Αμερικανικά κόμματα.

   Το θέμα είναι ότι ένας τέτοιος σφοδρός (ίσως και ολοκληρωτικός) Δεύτερος Αμερικανικός Εμφύλιος κινδυνεύει να αφανίσει μία για πάντα τις ΗΠΑ από το παγκόσμιο γίγνεσθαι, συνεπώς η απόφαση για έναρξη εχθροπραξιών δεν είναι εύκολη και ο Τράμβιος αρέσκεται προς το παρόν σε γραφειοκρατικές, δικαστικές και νομικές ανταλλαγές πυρών.

   Υ.Γ. Αντιθέτως λόγω ολοκληρωτισμού η Κίνα έχει σταθερή εσωτερική εξουσία, τεράστια συνοχή (παρά τους μουσουλμάνους και Θιβετιανούς στα Ανατολικά της) στο εσωτερικό της και συνεπώς κάλλιστα δύναται να ισχυροποιηθεί περαιτέρω εάν οι ΗΠΑ βυθισθούν σε έναν πραγματικό δεύτερο εμφύλιο πόλεμο στο εσωτερικό τους. Όπως δηλαδή και να το πάρει κανείς με τις εμφυλιακές συγκρούσεις Εθνικιστών και Διεθνιστών στην Δύση (ΗΠΑ, Ε.Ε.) κερδισμένη βγαίνει η Κίνα.

   Delete
  3. υγ. δὲν εἶναι ἁπλῶς ναυτικὲς δυνάμεις. Γιατὶ ἡ Ίταλία ἔβγαλε τὸν Μουσολίνι παρόλο ποῦ ἦταν ναυτικὴ δύναμη; Ἁλλοῦ εἶναι τὸ πράβλημα. Ποῦ εἶναι τὸ πρόβλημα; Τρώει ὁ Ϊταλὀς τὀ ψωμι του ἀφοῦ κάνει τὴν προσευχή του. Στὴν προσευχή του τὸ ψωμἰ τοῦ τὀ δίδει ὀ Θεός. Ὁ Ἱταλὀς ναύτης τὀ ψωμἰ τοῦ τὀ δίνει ὁ Θεός; Τοῦ ἱταλοῦ ἀστυνομικοῦ τὸ πιστόλι τοῦ τὀ δίνει ὁ Θεός;
   Στἰς φιλελεύθερες οἱκονομίες τὀ τεχνητὀ τῆς παραγωγῆς καλύπτεται ἀπὀ ἕνα πρᾶγμα χῦμα. Ὅταν ἔχεις ὅμως βιομηχανία ἤ πόλεμο, ἡ ἀνθρώπινη παρέμβαση εἶναι τόσο κραυγαλέα ποὐ ὁ τεχνοκράτης ἀποκτᾷ τἠν ἐντύπωση πὠς εἶναι Θεός.

   Delete
 50. υγ πόσο. Θέλετε νὰ τὰ ποῦμε τὰ πράγματα ὠμά; Ὡραῖα. Λοιπὸν διάδοχος τῆς ῥώμης εἶναι ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία. Ὅπως ὁ Πάξτον, ὀ Στέρνχελ, τρίψανε στὰ μοῦτρα τῶν Γάλλων ὅτι ὁ Πεταὶν δὲν ἦταν ἁπλῶς ἕνας προσωρινὸς κατοχικὸς στρατάρχης, ἁλλὰ μὲ μεγάλη ὑποστήριξη ἕνας πολιτικὸς ἡγέτης ποὺ υἰοθετοῦσε αὐτοβούλως τὸν Εὑρωπαϊκὸ φασισμὀ ἐκφράζοντας μιὰ πολὺ μεγάλη μερίδα Γάλλων, ἔτσι καὶ ὁ Γεννάδιος ἄν ὄχι αὐτοπροσώπως πάντως σίγουρα συλλογικῶς ἐνεργῶν ἔστεψε, μὲ τὸν τρόπο του, τὸν Μωάμεθ ὅπως θὰ εἶχε στέψηι τὸν Παλαιολόγο ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΓΙΝΟΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1821. Δηλαδὴ οἱ Τοῦρκοι ὁλοσούμπιτοι ἦταν ἕνας Ῥωμαῖος Κωνσταντῖνος μὲ τὴν ἀκολουθία του. Βασικὰ τί μέχρι τὀ 1821 ὀ Βαρθολομαῖος σήμερα ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΙΔΙΟ μὲ τὴν ἑπιστολὴ ποὺ ἔστειλε στὸν Ταγὶπ Ἐρντογάν. Ὁ Πλήθων δηλαδὴ εἶναι ἀνἀρχουλας τῶν Ἑξαρχείων, σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο.

  ReplyDelete
 51. ...ἡ ὁρθόδοξη ἐκκλησία ποὺ ἔχει τὴν ἕδρα της στὴν Κωνσταντινούπολη εἶναι σαφέστατα καὶ μὲ ἁπλὴ διαδοχὴ ἡ κληρονόμος τῆς Ῥωμ. Αὐτοκρατορίας. Μιὰ πρόσκληση σὲ μέλη τοῦ ποιμνίου της νὰ τὴν ἐγκαταλείψουν ἰσοδυναμεῖ μὲ ἀντιαυτοκρατορικὴ πράξη ποὺ τιμωρεῖται μὲ θάνατο. ὁ Πλήθωνας ἔπιζε τὸ κεάλι του τρόπον τινά.

  ReplyDelete