Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Mar 16, 2020

550 -Πίστις καὶ φανατισμός


Πίστις καὶ καθαρὴ καρδιά550 -Πίστις καὶ φανατισμός

Ἤ μοναστήρι καὶ ἐνορία ἤ παράδοσις καὶ νεωτερισμὸς ἤ Χριστὸς καὶ φαρισαϊσμός,ἤ Ἄνθρωπος καὶ Σἀββατον, ἤ μοναχὸς καὶ κληρικός, ἤ περὶ θείας κοινωνίας.
Ἰδοὺ τὸ ψεῦδος τῶν κληρικῶν: "'Επὶ δύο χιλιάδες χρόνια ποτὲ ἀσθένεια δὲν μετεδόθη μέσῳ τῆς θείας κοινωνίας"!
 Ἀπάντησις: Στοὺς περασμένους αἰῶνες ὅταν τὸ σύνολο τῶν κατοίκων τῶν χριστιανικῶν κρατῶν ἐκκλησιάζετο καὶ ἐκοινώνη, χολέρα καὶ πανώλη ἐθανάτωνε τὴν μεγάλη πλειονότητα τοῦ πληθυσμοῦ. Γιατί; 
Διότι στὸν ἐκκλησιαστικὸ φανατισμὸ ἡ θεία κοινωνία δὲν πιάνει.Σήμερα στὶς ῥωμαιοκαθολικὲς ἐκκλησίες ἀλλὰ καὶ στὶς ὀρθόδοξες τῆς Διασπορᾶς (ὅπως στὴν ἰδική μου τῆς Ὀττάβας) σχεδὸν τὸ σύνολο τῶν ἐκκλησιαζομένων, μὲ προτροπὴ τοῦ ἱερέως μάλιστα, κοινωνᾷ κάθε Κυριακὴ χωρὶς προετοιμασία, χωρὶς νηστεία.Ἡ πίστις στὸ ναδίρ. Φυσικὰ καὶ ἡ κοινωνία δὲν πιάνει.
Οἱ ἱερεῖς νεωτερίζουν καὶ φαρισαΐζουν,συνάμα δὲ κάνουν τὸν Ἄνθρωπο γιὰ τὸ Σἀββατον καὶ ὄχι τὸ Σάββατον γιὰ τὸν Ἄνθρωπον. Τηροῦν τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ μὲ τὴν ἐπάνοδο τῶν εἰκόνων εἰσφέρει χρήματα ἀλλὰ μνημονεύουν μετὰ βίας τὴν ἑπομένη Κυριακὴ τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ, ἀπολογητοῦ τοῦ μοναστικοῦ βίου ποὺ ἐπολέμησε τοὺς λατινίζοντες Νικηφόρο Γρηγορᾶ καὶ Βαρλάαμ.
Συμπέρασμα: Ἡ θεία κοινωνία δὲν καθιστᾷ ἀπρόσβλητο ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ τοὺς ὀλιγοπίστους καὶ φαρισαίους. Καὶ ἐπειδὴ σήμερα οἱ περισσότεροι δὲν ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὴν καθαρὴ καρδιὰ τῶν παιδικῶν τους χρόνων ἡ κατ'ἐπίφασιν θεία κοινωνία ἐνδέχεται νὰ τοὺς μεταδώσῃ τὴν ἀσθένεια.
Δημήτρης Κιτσίκης                   16 Μαρτίου 2020


4 comments:

 1. Στρᾶτος -Βεβαίως, η θεία κοινωνία δεν είναι πανάκεια αλλά θα πρέπει να είναι πίστη.

  Dimitri Kitsikis Στρᾶτε, τυπικὴ γραικυλικὴ ἀπάντησίς σου ἀπεγκλωβισμοῦ ἀπὸ τὸ πραγματικὸ πρόβλημα. Γρὶ δὲν ἐκατάλαβες διότι δὲν φθάνει αὐτὸ τὸ αὐτονόητο ποὺ εἶπες διότι ὅσοι ποὺ πηγαίνουν στὶς ἐκκλησίες ἰσχυρίζονται πὼς πιστεύουν ἐνῷ ἀκολουθοῦν ἁπλῶς συνήθειες. Λοιπόν, σήμερα πρέπει νὰ βροντοφωνάξουμε ὅτι οἱ ἱερεῖς ψεύδονται ὅταν δηλώνουν ὅτι ἐπὶ δύο χιλιάδες χρόνια οὐδεὶς ποτὲ ἐμολύνθη ἀπὸ τὴν θεία κοινωνία. Συνεπῶς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπιδημίας σωστὸ εἶναι νὰ μὴ δίδεται ἡ θεία κοινωνία. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 2. ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΚΑΙ ΚΙΤΣΙΚΗΣ
  Ὁ Γεωργαλᾶς εἶχε κρατήσει ἀπὸ τὴν προτερέα κομμουνιστική του παίδευσι, τὴν πλατωνικὴ ἀριστοκρατικὴ ἀντίληψι κοινωνικῆς πρωτοπορίας τῶν ἀρίστων ποὺ στὸν Μὰρξ εἶχε μεταφερθῆ στὴν βιομηχανικὴ ἐργατικὴ τάξι σὲ σχέσι μὲ τὸ λούμπενπρολεταριᾶτο καὶ τὴν ἠλιθιότητα τῆς ἀγροτιᾶς. Ἡ θρησκεία ὡς ὄπιο τοῦ λαοῦ ἐδίδετο στὸν λαὸ γιὰ νὰ παραμένῃ ἀποχαυνωμένος. Ἡ διαφορά μας ἦταν πὼς ἐγὼ εἶχα προσθέσει στὴν μαρξιστική μου ἀγωγὴ τὴν ἀποκάλυψι τῆς παιδικῆς ἀγνότητος τοῦ Χριστοῦ, τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν ἀδικημένο λαὸ ποὺ πολλοὶ κομμουνιστὲς διεμηράζοντο μεταξύ τους σὲ ἀντίθεσι μὲ τοὺς ἡγέτες των τῆς "ψυχρᾶς ἰδεολογίας" (idéologie froide, τοῦ βιβλίου τοῦ Κώστα Παπαϊωάννου). Κατὰ κάποιον τρόπο ὁ Γεωργαλᾶς παρέμεινε ὅλην του τὴν ζωὴν κομμουνιστὴς ἡγέτης στὴν νοοτροπία του. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. https://www.rt.com/news/483239-serbia-eu-china-coronavirus/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Email

  ReplyDelete
 4. "Καὶ ἐπειδὴ σήμερα οἱ περισσότεροι δὲν ἐμφοροῦνμται ἀπὸ τὴν καθαρὴ καρδιὰ τῶν παιδικῶν τους χρόνων"
  Το ἴδιο λέει και ο Λέων Τολστόι στο ἔργο «Η Ανάστασις» ὄπου ἀναπτύσσει την φιλοσοφία του,τον Τολστοισμό,τουτέστιν τον Χριστιανικόν κοινοτισμόν(ἤ κομμουνισμόν)στηριζόμενος στις ἀρχές του Γεωργισμού πάνω στην κοινοκτημοσύνη της γης και τις διδασκαλίες του Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
  Χαιρετισμούς,
  Α.Ξανθάκης

  ReplyDelete