Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Mar 11, 2020

549 - Τὸ χάρισμα τῆς προφητείας
549  - Τὸ χάρισμα τῆς προφητείας

Προφῆτες συναντᾶμε στὶς τρεῖς θρησκεῖες τοῦ Ἀβραάμ. Τὸ χάρισμα τῆς προφητείας τὸ δίδει ὁ Θεός. Συνεπῶς, προφήτης μὴ συνδεδεμένος μὲ τὶς ἁγίες γραφές δὲν νοεῖται. Τὸ Ἰσλὰμ ἀναγνωρίζει τοὺς θεοπνεύστους προφῆτες  καὶ ἰδίως πέντε μεγάλους προφῆτες, τοὺς Ἀδάμ, Νόε, Ἀβραάμ, Μωϋσῆ καὶ Χριστό, ὅλοι υἱοὶ τοῦ Θεοῦ. Ὁ Μωάμεθ εἶναι ὁ ἕκτος τελευταῖος προφήτης καὶ ἀξεπέραστος. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ λαὸς στὸ Ἰσλὰμ συνηθίζει νὰ λέγῃ:  Πᾶς μετὰ Μωάμεθ προφήτης γάϊδαρος. Καὶ ὁ Ῥωμηὸς ὁμοίως λέγει: Πᾶς μετὰ Χριστὸν προφήτης γάϊδαρος.

Τὸ χάρισμα τῆς προφητείας ἔχουν ὅμως καὶ οἱ ἅγιοι. Ἀλλὰ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, ἅγιος εἶναι ὁ κάθε πιστός. Τὸ ἀντίστοιχο τοῦ συντρόφου γιὰ τὸ ΚΚΕ. Ἀργότερα οἱ ἐπίσκοποι ἰδιωποίησαν τὴν προσφώνησι γιὰ τὸν ἑαυτό τους καὶ μόνον, ἀποκαλῶντας ὁ εἰς τὸν ἄλλον ἅγιο ἀδελφό.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν Α’ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολήν του (κεφ. ΙΑ΄-στίχοι 4-5) λέγει πὼς ὅλοι οἱ πιστοί, ἄνδρες καὶ γυναῖκες δύνανται νὰ προφητεύσουν: «4 – Πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος ἤ προφητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχων καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 5 – Πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἤ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτω τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν ἑαυτῆς»

Οἱ ὀρθόδοξοι Ῥωμηοὶ θεωροῦν προφήτη τὸν ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλὸ καὶ πιὸ πρόσφατα τὸν συνεχιστή του τὸν ἅγιο Παΐσιο. Τὸ ἐρώτημα εἶναι: Δύναται μὴ μοναχὸς ἄν καὶ θρησκευόμενος νὰ ἀναδειχθῇ σὲ προφήτη. Μὲ ἄλλα λόγια, δύναται νὰ ὑπάρξῃ κοσμοκαλόγερος προφήτης;

Τὸ 1503 ἐγεννήθη στὴν Γαλλία ὁ Νοστράδαμος, δηλαδὴ ὁ Μιχαὴλ τῆς Παναγίας (Michel de Notre Dame  Nostradamus) Αὐτὸ τὸ ὄνομα τὸ ἐπέλεξε ὁ παποὺς του τὸ 1455 ποὺ ἦταν ἑβραῖος ἐπειδὴ εἶχε ἀσπασθῆ τὸν ῥωμαιοκαθολικισμό.  Πράγματι, ἡ ἐπανειλημμένη ἐξάπλωσις τῆς μαύρης πανώλης εἶχε ἀποδοθῆ στοὺς Ἑβραίους οἱ ὁποῖοι ἐκατηγορήθησαν ὅτι εἶχαν δηλητηριάσει τὰ πηγάδια γιὰ νὰ ἐξοντώσουν τοὺς χριστιανούς.

Ὡς μελετητὴς τῆς βοτανικῆς φαρμακευτικῆς ὁ Νοστράδαμος ἐσπούδασε στὸ Πανεπιστήμιο  τὴν ἰατρικὴ ὡς φαρμακοποιός «φαρμακοτρίφτης» καὶ ἔγινε γνωστὸς δημιουργῶντας ἕνα φαρμακευτικὸ χάπι ἀπὸ ῥόδο ποὺ ἐπροστάτευε κατὰ τῆς πανώλης ποὺ εἶχε ἐξαπλωθῆ ὡς «μαύρη πανώλη» ἐκείνη τὴ ἐποχή, στὴν Μασσαλία τὸ 1545.

Μὲ τὴν καταγραφὴ τῶν προφητειῶν του  ἠσχολήθη ἰδίως ὁ γάλλος λόγιος Jean-Charles de Fontbrune ποὺ ἐξέδωσε τὴν πλέον ἐμπεριστατωμένη σχετικὴ μελέτη τὸ 1980. Ἡ ἐπιρροὴ τῶν προφητειῶν του ὑπῆρξε τεραστία στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη καὶ ἐβασίσθη ἐπ’αὐτῶν ἡ νίκη στὴν Γαλλία τῶν σοσιαλιστῶν τοῦ Φραγκίσκου Μιττεράνδου ὡς προέδρου τῆς Δημοκρατίας τὸ 1981.(Βλέπε: Christian Turpin, A la gloire de Nostradamus : les présidentielles, de Mitterand à la saga des Le Pen, Kapsos Éditions, 2016).

Στὴν τρισχιλιόχρονη ἑβραιοελληνικὴ παράδοσι ὑπάρχει θεϊκὴ ἐπέμβασις ἐπὶ τῆς γῆςδιότι γῆ κατὰ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη εἶναι τὸ βασίλειο τοῦ Διαβόλου- γιὰ τὴν ἀνάσυρσι ἀπὸ τὰ νύχια τοῦ Ἑωσφόρου ἐκλεκτοὺς ποὺ Θεὸς φέρνει κοντά του, ἐκλεκτοὺς λαοὺς καὶ ἐκλεκτοὺς  ἀνθρώπους. προφήτης εἶναι ἐκλεκτὸς τοῦ Θεοῦ στὸν ὁποῖον ἔχει δώσει τὸ χάρισμα τῆς προφητείας.

Ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολή του λέγει (Πρὸς Ῥωμαίους θ:18-21):  «Ἐλεεῖ Θεὸς ἐκεῖνον ποὺ θέλει, ἀλλὰ καὶ ὅποιον θέλει τὸν ἐγκαταλείπει καὶ σκληρύνεται... Θεὸς, [χωρὶς νὰ ἐκμηδενίζῃ τὸ αὐτεξούσιον καὶ τὴν ἐλευθερίαν τοῦ ἀνθρώπου] ἔχει τάξει τὸν καθένα διὰ κάποιον σκοπὸν ἐξυπηρετικὸν τοῦ σχεδίου του».
Ἄν δηλαδὴ κακὸς ἐγεννήθη κακὸς, τότε πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζεται μὲ κατανόησιν διότι θὰ παραμείνῃ ἐκ γενετῆς κακὸς διότι Θεὸς κατεσκεύασε ἐκ γενετῆς εὐγενῆ σκεύη ἀπὸ πηλὸ καὶ πρόστυχα σκεύη, πιάτα πολυτελείας καὶ πιάτα καθημερινά, ἀριστοκράτες τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πνεύματος καὶ πληβείους. Ἡ διαφοροποίησις αὐτὴ δἐν ἔχει καμμία σχέσι μὲ τὸ χρῆμα. Ὁ Ἀλέξανδρος ἄν δὲν ἦτο Ἀλέξανδρος θὰ ἦτο Διογένης. Καὶ οἱ πρόστυχοι φυσικὸ εἶναι νὰ ἐχθρεύονται τοὺς εὐγενεῖς τῷ πνεύματι καὶ νὰ τοὺς κατατρέχουν. Ὁ κατατρεγμός τους ἐφ’ὅρου ζωῆς εἶναι ἡ ἀπόδειξις τῆς ἀνωτερότητός τους.

Αὐτὴ ἦταν ἡ θέσις τοῦ Γιανσενισμοῦ τοῦ Γιανσένου καὶ τοῦ Πασκάλ ποὺ ἀντετίθοντο στὴν κατὰ περίπτωσιν (καζουϊστική) ἐπιχειρηματολογία τῶν Ἰησουσιτῶν καὶ τοῦ Πάπα. Οἱ Γιανσενιστὲς ὑπεστήριζαν τὶς θέσεις τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου (τὸ ἱδρυτικό τους κείμενο ὀνομάζετο Augustinus) κατὰ τῆς ὑπερβολικῆς σημασίας ποὺ ἔδιδαν οἱ Ἰησουῖτες στὴν ἀνθρώπινη ἐλευθερία.

Ὁ Λουδοβῖκος ΙΔ΄ καὶ ἡ γαλλικὴ ἀπόλυτη μοναρχία μαζὶ μὲ τὸ Βατικανὸ κατεδίωξαν τοὺς Γιανσενιστὲς καὶ ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάστασις μὲ ἐμπνευστὴ τὸν Ῥουσσὼ τοὺς ὑπεστήριξε.

Βάσει τῶν ἀνωτέρω ὑπάρχει ἐκλεκτὸς λαὸς, δηλαδὴ περιούσιος, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπιλεχθῆ ἀπὸ τὸν Θεὸ ὡς προφητικός, φθονεῖται ἀπὸ τοὺς ἐκ γενετῆς μετρίους καὶ καταδιώκεται ἐφ’ὅρου ζωῆς. Περιούσιος λαὸς εἶναι ὁ ἑβραϊκὸς ποὺ καταδιώκεται ἀπὸ ἀρχῆς τοῦ κόσμου καὶ ὁ συνεχιστής του, ὁ ἑλληνικὸς ὀρθόδοξος λαός, ἐπωνομαζόμενος  Νέα Ἰερουσαλὴμ ποὺ φθονεῖται ἀπὸ τοὺς Φράγκους ἤδη ἀπὸ τὴν ἐμφάνισιν τῶν Φράγκων Βαρβάρων στὸν Ε΄ αἰῶνα μ.Χ. ποὺ προσπαθοῦν ἀτελῶς νὰ τὸν ἀντιγράψουν. Γι’αὐτὸ καὶ γεννιέσαι Ἑβραῖος, δὲν γίνεσαι. Γεννιέσαι Ἕλλην, δὲν γίνεσαι.

Παραλλήλως ὑπάρχει περιούσιος ἄνθρωπος ὡς προφήτης οἱουδήποτε λαοῦ, μὲ πρότυπο τὸν Σωκράτη, ὁ ὁποῖος ἔζησε ὅλην του τὴν ζωὴ τὸν κατατρεγμὸ ἀπὸ τοὺς μετρίους γραφειοκράτες ποὺ φτειάχνουν τοὺς νόμους τῶν ἀνθρώπων σὲ ἀντίθεσι μὲ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, μέχρι τὴν διὰ νόμου δολοφονίαν του.

Συνεπῶς ὅποιος δὲν εἶναι ἐκλεκτὸς τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν γέννησί του, αὐτὸς δὲν ἔχει ἐχθροὺς καὶ δὲν καταδιώκεται, ἀλλὰ καὶ δὲν εἶναι προφήτης, διότι ὅποιος καταδιώκει τὸν ἐκλεκτὸ καταδιώκει τὸ ἴδιο τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Μακάριοι οἱ καταδιωκόμενοι!

Δημήτρης Κιτσίκης                       11 Μαρτίου 2020
6 comments:

 1. ΙΔΟΥ Η ΦΡΑΣΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΤΑΡΑΞΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ
  Σὲ ἡλικία 13 ἐτῶν στὸ σχολεῖο στὴν Γαλλία ὅπου ἐμεγάλωσα ἐσωτερικός, ἐδιάβασα τὴν παρακάτω παράγραφο ποὺ μὲ συνεκλόνισε καὶ ποὺ ἤλλαξε τὴν ζωή μου ὡς χριστιανὸς ὀρθόδοξος. Ὄχι, τὰ λόγια αὐτὰ δὲν ἦσαν τοῦ Χριστοῦ ἐκδιώκοντας τοὺς ἐμπόρους ἀπὸ τὸν ναό. Ἦσαν ἀπὸ αὐτὸν ποὺ ἀπὸ τὸν Ῥοβεσπιέρρο ἐπωνομάσθη ἅγιο Ζάν-Ζάκ, καὶ ποὺ ἐνεκολπώθη τὴν οὐσία τοῦ θεοπνεύστου ἥρωος. Διότι οὐδεὶς γραικύλος θὰ ἠδύνατο ποτὲ νὰ διανοηθῇ νὰ συλλάβῃ μία τέτοια ἔννοια καὶ νὰ τὴν βροντοφωνάξῃ:
  "Ὁ πρῶτος ποὺ περιέφραξε ἕνα κομμάτι γῆς, ἐσκέφθη δὲ νὰ εἰπῇ, αὐτὸ εἶναι ἰδικό μου, καὶ εὑρῆκε ἀνθρώπους ἀρκετὰ ἀφελεῖς γιὰ νὰ τὸν πιστεύσουν, αὐτὸς εἶναι ὁ πραγματικὸς ἱδρυτὴς τῆς πολιτικῆς κοινωνίας (société civile). Ἀπὸ πόσα ἐγκλήματα, πόσους πολέμους, πόσους φόνους, πόσες ἀθλιότητες καὶ ἀπὸ πόσα αἴσχη θὰ εἶχε ἀπαλλάξει τὸ ἀνθρώπινο γένος, αὐτὸς ποὺ ξεριζώνοντας τοὺς πασσάλους ἤ κλείνοντας τὸ χαντάκι, εἶχε βροντοφωνάξει στοὺς συνανθρώπους του: προσοχή, μὴν ἀκοῦτε αὐτὸν τὸν ἀπατεώνα. Εἶσθε χαμένοι ἄν ξεχάσετε πὼς οἱ καρποὶ ἀνήκουν σὲ ὅλους καὶ πὼς ἡ γῆ δὲν ἀνήκει σὲ κανέναν" (Jean-Jacques Rousseau, "Discours sur l'origine et les fondements de l'iinégalité parmi les hommes").
  Βεβαίως ὁ καθημερινὸς γραικύλος θὰ προθυμοποιηθῇ νὰ εὕρῃ σοφισμοὺς γιὰ νὰ ἀντικρούσῃ τὸ παραπάνω κείμενο ἐπιβεβαιώνοντας τὴν πτώσι τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος ἀπό τότε ποὺ τὸ 146 π.Χ. οἱ Ῥωμαῖοι μᾶς ἀπεκάλεσαν γραικύλους. Δημήτρης Κιτσίκης
  Ἆγις Δ΄, ὁ πρῶτος κομμουνιστὴς βασιλεύς: Εἰς ἀναζήτησιν ἡρώων (βλέπε ἀφίσα)

  ReplyDelete
 2. ΓΙΑΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΣ (ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ) ΚΑΙ Ο ΔΥΤΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΥΑΣΙΜΟΔΟΣ ΤΗΣ

  Ὅπω ς ἔχω ἐξηγήσει στὰ γραπτά μου καὶ στις παραδόσεις μου οἱ πολιτισμοὶ τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς, ὅπως ὁ σουμεριανός, ὁ βαβυλώνιος, ὁ αἰγυπτιακός κλπ. ἔκτισαν μία πυραμίδα ποὺ κατέληξε στὴν κορυφὴ μὲ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ ποὺ ἐνεκολπώθη καὶ ἐτελειοποίσε τοὺς προτεραίους. Ἀντιθέτως ὁ δυτικὸς πολιτισμός εἶναι ἕνα κουτσὸ γέννημα τῆς Ἑλλάδος (μία σελήνη ποὺ ἀπεσπάσθη ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ πλανήτη) ποὺ βεβαίως, βγαίνοντας ἀπὸ τὴν βαρβαρότητα στὸν πολιτισμό, μετὰ τὸ ἔτος χίλια, ἐδημιούργησε τὰ ἀξιοθαύμαστα γοτθικὰ μνημεῖα ἀλλὰ ποὺ δὲν ἠμπόρεσε νὰ συλλάβῃ τὴν πεμπτουσία τῆς ἑλληνικῆς σκέψεως ὅπως τὸ ἐπαρατήρησε μεταξὺ ἄλλων ὁ Νἰτσε. Ἡ προσπάθειά μου (ἴσως ἀπέλπιδα) εἶναι νὰ σπρώξω τὸ παρηκμασμένο κορμὶ τοῦ σημερινοῦ γραικύλου μπουκομένου μὲ τὴν δυτικὴ κάναβη νὰ μεταμορφωθῇ σὲ σῶμα Πραξιτέλους. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Στὴν Ὀττάβα ἡ ἑλληνωρθόδοξη ἐκκλησία εἶναι μπουκομένη μὲ στασίδια γιὰ νὰ ὑποχρεώνῃ τὸν ἀφελληνισμένο μετανάστη νὰ γονατίζῃ ὅταν ἀκούγετε τὸ "λάβετε, φάγετε" ὅπως γίνεται στὶς ῥωμαιοκαθολικὲς ἐκκλησίες ἐνῷ στὴν Ὀρθοδοξία ὁ λαὸς ἀντιθέτως σηκώνεται καὶ κοιτᾷ ὄρθιος τὸν οὐράνιο Θεό. Στὴν Ὀρθοδοξία ὁ Ἕλλην στὸν Θεὸ ὀρθὸς ὁμιλεῖ καὶ μόνον στὴν μετάνοια προσκυνᾷ, χωρὶς ποτὲ νὰ γονατίζῃ! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Γιαννόπουλος, Συκουτρῆς, Λιαντίνης, οἱ τρεῖς μεγάλοι Ἕλληνες τοῦ Κ΄αἰῶνος ποὺ δὲν ἄντεξαν τὴν ὀσμὴ τῶν γραικύλων δασκάλων καὶ ηὐτοκτόνησαν. Ὁ ἑλληνωρθόδοξος χριστιανὸς ὅπως ὁ Χριστὸς δὲν αὐτοκτονεῖ ποτέ, ἀλλὰ σταυρώνεται.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 5. ΚΥΡΙΕ ΚΙΤΣΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΙΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΣΑΣ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟ 1999.ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ ΕΝΤΥΠΩΣΗ Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΣΑΣ.ΜΕΤΑ ΕΠΕΣΑ ΜΕ ΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΓΕΙΩΘΗΚΑ ΤΟ 2010 ΑΡΧΙΣΑ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΩ ΕΝΑΝ ΣΩΤΗΡΑ,ΕΝΑΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΝΑ ΜΟΥ ΕΞΗΓΗΣΕΙ,ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΩ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ...ΣΑΣ ΞΑΝΑΒΡΗΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΣΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΤΕ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ.ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΑΝΙΖΕΙ ΟΛΟΝ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ,ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ?ΕΙΣΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΕΝ ΖΩΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΠΟΥ ΛΕΤΕ ΦΑΝΕΡΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙ ΑΠΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΚΟΤΑΔΙΑ ΒΛΕΠΕ ΕΛΙΑΜΕΠ.Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΚΦΡΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΣΤΕ ΕΣΕΙΣ,ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ Ο ΣΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΠΡΩΙ,ΜΕΣΗΜΕΡΙ,ΒΡΑΔΥ? ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΛΙΓΑ.ΝΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΛΑ!!!

  ReplyDelete
 6. Φίλε μου, ἀπήντησες μόνος σου στὸ ἐρώτημά σου. Ἄν ἔχῃς καιρὸ διάβασε Ῥουσσὼ τὸν κατατρεγμένο καὶ πρότυπό μου. Ἠμπορεῖς νὰ τὸν συγκρίνῃς μὲ τὸν ἀντίπαλό του τὸν Βολταῖρο τὸν φιλόσοφο τραπεζίτη ποὺ ἐγνώρισε στὴν ζωή του ὅλες τὶς δάφνες τοῦ τότε κατεστημένου.Εἶναι θέμα ἐπιλογῆς. Τὸ 1965, σὲ ἡλικία 30 ἐτῶν ἤμουν πρίγκιψ τοῦ Συγκροτήματος τοῦ Λαμπράκη καὶ τὸ παραμικρὸ ποὺ ἔγραφα τὸ ἐδημοσίευε ἀμέσως τὸ Βῆμα. Μετὰ ἀπεφάσισα νὰ ζήσω μετὰ θάνατον καὶ ἀπεσύρθην ἀπὸ τὰς ἀγκάλας τοῦ Κατεστημένου. Διάβασε τὸ μόλις πρὸ μηνὸς νέο βιβλίο μου περὶ γλώσσης "Ἄννεμ-Μάννα" (πωλεῖται στὸ Βιβλιοπωλεῖο γιὰ ὀλιγώτερο τῶν 10€) καὶ θὰ καταλάβῃς. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete