Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Oct 13, 2019

517 - Ἀριστοκρατισμὸς καὶ λαϊκισμός
                                 Ἡ παιδικὴ ψυχὴ εἶναι ἀριστοκρατική


517 - Ἀριστοκρατισμὸς καὶ λαϊκισμός

Ἀριστοκρατισμὸς εἶναι πνεῦμα, λαϊκισμὸς εἶναι χρῆμα, ἀριστοκράτης εἶναι ὁ λόγιος, ὁ λαὸς εἶναι ἄλογος. Ὅμως ἄλλο ἀριστοκρατισμὸς καὶ ἄλλο πανεπιστημιακὴ γνώσι. Ὁ καπιταλισμὸς εἶναι τὸ ἄλογο χρῆμα μέσῳ τῆς πανεπιστημιακῆς γνώσεως,  βασισμένος στὸν ἄλογο λαό.

Ὅλοι οἱ θρησκευτικοὶ καὶ κοινωνικοὶ ἐπαναστάτες ἦσαν  ἀριστοκράτες, ἀπὸ τὸν Πλάτωνα, τὸν Ἆγι Δ΄καὶ Κλεομένη Γ΄, τὸν Χριστὸ  μέχρι τὸν Μάρξ. Ὡς  εὐκατάστατοι ἀριστοκράτες δὲν ἐχρειάσθησαν νὰ ἐργασθοῦν καὶ δὲν ἠργάσθησαν διότι ἡ ἐργασία κατευθυνομένη στὴν ἀπόκτησι χρήματος σκοτώνει τὸ πνεῦμα.

Ὁ Βοῦδδας ἦταν υἱὸς βασιλέως, ὁ Χριστὸς ἦταν ἀπόγονος τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ. Εἶπε στοὺς ψαρᾶδες: ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς θὰ ψαρεύετε ψυχὲς καὶ ὄχι ψάρια γιὰ χρήματα, συνεπῶς θὰ δίνετε καὶ μόνον, θὰ προσφέρετε δὲ στοὺς συνανθρώπους σας. Δὲν θὰ παίρνετε. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Κὰρλ Μάρξ. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Λένιν. Νὰ γράφετε, νὰ ὁμιλεῖτε καὶ νὰ μὴν ἐργάζεσθε. Ἀκολουθήσατε τὰ πουλιὰ ποὺ ἡ φύσις τοὺς δίδει τροφὴ χωρὶς νὰ ἐργάζονται γιὰ νὰ δύνανται νὰ τιτιβίζουν πρὸς τὸν οὐρανό.

Ὁ καπιταλισμὸς εἶναι λαϊκισμός, εἶναι τὸ χρῆμα, εἶναι ἡ πτῶσις τῆς Ἀνθρωπότητος. Κοινωνικὲς τάξεις ὑπάρχουν καὶ ὅλες ἀνήκουν στὸ χρῆμα ὡς παράσητα ἤ ἐργαζόμενοι. Ἀλλὰ οἱ ἀριστοκράτες εἶναι οἱ ὀλίγοι ὐπεράνω τοῦ χρήματος, ὑπεράνω τῶν τάξεων. Ὁ Βοῦδδας παραμένει στὴν πνευματικὴ ἀκινησία του.  Αὐτὸς εἶναι σὲ ἄμεση ἐπικοινωνία μὲ τὸ πνεῦμα, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.

Ἰδοὺ μία ἱστορία ποὺ ζῶ προσωπικά: Ἕνα φιλικὸ ζευγάρι γάλλων Ἀλγερινῶν  πιστῶν σουννιτῶν  μουσουλμάνων  ἐγκατεστημένων στὸ Παρίσι πάσχει ἀπὸ ἀτεκνία. Ἡ ἀτεκνία εἶναι τὸ σύμβολο τοῦ θανάτου τῆς Ἀνθρωπότητος. Ἡ σύζυγός μου ἡ Ἄντα (Ἀδαμαντία) εἶναι ἀγρότισσα τοῦ Δημοτικοῦ, ἀπὸ τὰ Πικουλιάνικα τοῦ Μυστρᾶ τῆς Σπάρτης, ἀλλὰ ἀριστοκράτισσα στὸ πνεῦμα, βαθιὰ θρησκευομένη ὀρθοδοξη χριστιανή.
Τὸ καλοκαίρι τοῦ 2018 πηγαίνει στὸ μοναστήρι τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου καὶ παίρνει μία φέτα τοῦ εὐλογημένου μήλου ποὺ φέρνει τεκνοποίησι στὶς πιστὲς γυναῖκες. Τὴν στέλνει μέσα σὲ φάκελλο  στὴν φίλη μας μουσουλμάνα στὸ Παρίσι μὲ τὶς ὁδηγίες: νὰ νηστεύσῃ τρεῖς ἡμέρες προσευχομένη στὴν θρησκεία της, δηλαδὴ στὸν Ἀλλάχ, καὶ μετὰ νὰ φάῃ τὴν φέτα τοῦ εὐλογημένου μήλου.

Πράγματι, τὰ μῆλα λιτανεύονται μέσα στὸν ναὸ τῆς Χρυσοβαλάντου, κατόπιν τοποθετοῦνται ἐνώπιον τῆς θαυματουργῆς εἰκόνος στὸν ἱερὸ θρόνο τῆς Ἁγίας Εἰρήνης, διαβάζεται ἡ εἰδικὴ εὐχὴ καὶ ἁγιάζονται. Χιλιάδες εἶναι οἱ μαρτυρίες πιστῶν γυναικῶν ποὺ εἰσακούσθησαν οἱ προσευχὲς καὶ τεκνοποίησαν.

Ἡ μουσουλμάνα φίλη μας τὸ ἔκαμε ὅπως τῆς εἶπε ἡ γυναῖκα μου. Οἱ ἰατροὶ εἶχαν χάσει κάθε ἐλπίδα πὼς ἡ φίλη μας θὰ ἠδύνατο νὰ τεκνοποιήσῃ καὶ ὅταν διεπίστωσαν ὅτι κατόπιν αὐτοῦ ἔμεινε ἔγκυος τὰ ἔχασαν.

Τὴν νύκτα τῆς ὀρθοδόξου Ἀναστάσεως, δηλαδὴ τὰ μεσάνυκτα τοῦ Σαββάτου 27 Ἀπριλίου 2019 –ναί, ἀπίστευτο: τὴν νύκτα τῆς Ἀναστάσεως- ἐγέννησε ἕνα ἀγόρι, ὄχι μόνον ὑγειέστατο, ὀμορφώτατο καὶ πανέξυπνο ἀλλὰ σήμερα ποὺ τὸν εἶδα, μερικῶν μόνον μηνῶν, μπουσουλῶντας καὶ θεϊκῶν διαστάσεων,  δίπλα στὴν πανέμορφη μητέρας του, πιστὴ μουσουλμάνα, εἶχα τὴν ὀπτασία ὅτι ἡ Παναγία, κεντρικὸ πρόσωπο τοῦ Ἰσλάμ, εἶχε γεννήσει τὸν Χριστό, ὁμοίως κεντρικὸ πρόσωπο τοῦ Ἰσλάμ. Ὁ ἀριστοκρατισμὸς εἶχε ὑπερισχύσει τοῦ λαϊκισμοῦ.

Κακόμοιρε Γραικύλε ποὺ στάζει ἀπὸ τὸ στόμα σου τὸ ἄλογο μῖσος κατὰ τῶν Ἑβραίων καὶ Τούρκων, ποὺ εἶσαι ἕνα ἀπόλυτο πνευματικὸ μηδενικό, ποὺ γελοιοποιεῖς τὸν συμπαντικὸ θεόπνευστο ἑλληνισμό, μάθε πὼς  ἡ Παναγία ἐγέννησε τὸν Χριστὸ γιὰ ὅλους μας, ὄχι μόνον γιὰ τοὺς χριστιανούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἑβραίους, τοὺς μουσουλμάνους, τοὺς βουδδιστὲς καὶ τοὺς ἰνδουϊστὲς βαϊσνάβους. Μόνον ἕνας ἀπόλυτος ἡγέτης ποὺ θὰ κατακρημνίσῃ τὴν κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία τοῦ λαϊκισμοῦ καὶ θὰ ἐγκαθιδρύσῃ τὸν ἀριστοκρατισμὸ τῆς Παναγίας δύναται νὰ σώσῃ τὸν ἑλληνισμὸ προσωπικὰ  ἀπὸ σένα.

Καὶ μία παρένθεσις: Ὁ πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, Δονᾶλδος Τράμβιος,  ὡς εὐκατάστατος ἀριστοκράτης ἐπιχειρηματίας, εἰσῆλθε στὴν πολιτικὴ μὲ τὸ προσωπικό του χρῆμα καὶ μὲ τοὺς προσωπικοὺς του θυρεούς, ἐγεγραμμένους ὡς “Donald Trump” στὰ προσωπικά του ἀεροπλάνα καὶ στοὺς ξενοδοχιακούς του πύργους ἀνὰ τὸν κόσμο, εἰσάγοντας στὴν οἰκογένειά του, Σλαύους καὶ Ἑβραίους, ἀγνοῶντας τὸν κόσμο τοῦ καπιταλιστικοῦ ἀμερικανικοῦ κατεστημένου, συνεργαζόμενος μὲ τὸν Κὶμ τῆς Κορέας καὶ τὸν Πούτιν τῆς Ῥωσσίας. Δὲν χρειάζεται νὰ εἶναι διεφθαρμένος ὅπως ὁ πολιτικός του ἀντίπαλος Μπάϊντεν (Joe Biden) διότι κερδίζει τὶς ἐκλογὲς μὲ τὸ προσωπικό του χρῆμα ὡς ῥεπουμπλικανὸς Λουδοβῖκος ΙΔ΄.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 13 Ὀκτωβρίου 2019

8 comments:

 1. Ἐπαναλαμβάνω γιὰ πολλοστὴ φορὰ ὅτι δὲν ἀνέχομαι νὰ ἀπευθύνεται κάποιος εὶς ἐμένα, μὲ ἔλλειψι σεβασμοῦ, ὡς κάποιος Nikolaos Maragos, γράφοντας greeklish καὶ ἀραδιάζοντας ἀνοησίες περὶ σιωνισμοῦ γιὰ τὸν ὁποῖο ἔχει μεσάνυχτα, λὲς καὶ γράφει στὸν μάγκα φίλο του γύρω ἀπὸ ἕνα φραπεδάκι!

  ReplyDelete
 2. Ἡ γραφολογία ἀποδεικνύει τὴν μεγαλεξανδρινὴ προσωπικότητα τοῦ Δονάλδου Τραμβίου σὲ σχέσι μὲ τὴν μετριότητα τοῦ προκατόχου του Μπάρακ Ὀμπάμα.Ἰδοὺ ἡ ὑπογραφὴ τοῦ Ὀμπάμα, τοῦ ἀνευθύνου καλοπερασάκια (βλέπε τὶς εἰκόνες τῶν δύο ὑπογραφῶν στὸ Google). Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Ο ΠΟΥΤΙΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΜΒΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
  Εἶναι γεγονὸς πὼς ἡ ἄνοδος τοῦ Τραμβίου στὴν προεδρία τῶν ΗΠΑ τὸ 2016 ὡς ὁ καλύτερος σύμμαχος τοῦ Πούτιν, μὲ στόχο τὴν ἀποδόμησι τοῦ ΝΑΤΟ, τῆς Βρυξελικῆς ΕΕ, τὴν ἀποσύνθεσι τῆς ἀμερικανικῆς ἰμπεριαλιστικῆς αὐτοκρατορίας καὶ τὴν ἐπάνοδο τῆς Ἀμερικῆς στὴν ἐποχὴ τῆς ἀνεξαρτησίας της τοῦ 1776 ὅταν ἔλαμπε ὡς φάρος τῆς ἐλευθερίας τῶν λαῶν, εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδοξίας. Ἡ ὀρθόδοξη πουτινικὴ Ῥωσσία ἐγκαθίσταται στὸ Αἰγαῖο, τὰ Στενά, τὸ Φανάρι καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ προετοιμάζει τὴν ἔλευσι ἑνὸς νέου Καποδίστρια. Οὔτε ὁ Λένιν, οὔτε ὁ Στάλιν δὲν εἶχαν ἐπιτύχει αὐτὸ ποὺ ἐπιτυγχάνει σήμερα ὁ Τράμβιος, ἐὰν παραμείνῃ στὴν ἐξουσία καὶ δὲν δολοφονηθῇ. Ὁ Ἕλλην δὲν ἔχει νὰ ἐπιλέξῃ πλέον μεταξὺ Οὐασιγκτῶνος καὶ Μόσχας. Ἕνα καποδιστριακὸ κίνημα στὴν Ἑλλάδα θὰ ὑποστηριχθῇ καὶ ἀπὸ τοὺς δύο, τὸν Πούτιν καὶ τὸν Τράμβιο. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΙΚΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ

  Ὅποιος ἔχει τὴν ὑπομονὴ νὰ παρακολουθήσῃ τὸ παρακάτω βίντεο τριῶν ὡρῶν μὲ τὰ ἐπακόλουθα τῆς ὁμιλίας μου στὴν Σπάρτη τὸ βράδυ τῆς 30 Σεπτεμβρίου 2019 θὰ ἔχῃ τὴν ἀπόδειξι τῆς θλιβερῆς πευματικῆς πτώσεως τοῦ Ἕλληνος σἐ ἄμορφη ἀγέλη πυγμαίων γραικύλων.Πρόκειται γιὰ σπανιώτατο ἀδιάσειστο στοιχεῖο μαρτυρίας γιὰ τὸν μελλοντικὸ ἱστορικό. Νὰ τὸ διαφυλάξετε στὸ ἀρχεῖο σας ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ. Δημήτρης Κιτσίκης

  Ὁμιλία Κιτσίκη στὴν Σπάρτη
  Οἰνοκράτης, στοῦ Μπορέτο, Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019, 8 μμ,
  Ἆγις Δ΄, βασιλεὺς τῆς Σπάρτης, ὁ πρῶτος Ἕλλην κομμουνιστής

  https://youtu.be/oRtRV40Svxc

  ReplyDelete
 5. Τώρα ποὺ ἠσύχασε αὐτὸ τὸ ἱστολόγιό μου (τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη) ἀπὸ τὸν καταιγισμὸ γνωμῶν ἐπὶ κάθε ἐπιστητοῦ, ἐπανεῦρον τὴν ἐλευθερία μου, τὴν ἐλευθερία τοῦ μοναχικοῦ ἥρωος ποιητοῦ. Ἀποκόπτω ἀπὸ συγγενἐς ἱστολόγιο ποὺ ἀναρτᾶται στὸ ἐδῶ περιθώριο, τὸ "Ἀρετὴ καὶ Τόλμη", ἕναν ἐνδιαφέροντα συλλογισμὸ περὶ ἐλευθερίας: "Νομίζω πώς ὅλα ἔχουν νά κάνουν μέ τήν αὐτοδιάθεση, τήν ἀνάγκη νά ἀπαλλαγεῖ κανείς ἀπό τούς περιορισμούς τοῦ ἐτεροκαθορισμοῦ καί τῶν ἀναγκαστικῶν ἐπιλογῶν πού ὁδηγοῦν στήν ἀπώλεια τοῦ αὐτοσεβασμοῦ. Ἐφόσον ἀγαπᾶμε τήν ἐλευθερία μαθαίνουμε νωρίς τήν ὕπαρξη τῆς ἐρημικῆς ξενιτειᾶς μέσα στήν πόλη καί τήν πολυκοσμία, ἐξοικειωνόμαστε μέ τή μοναχικότητα καί τήν ζωή στήν ἔρημο καί μαθαίνουμε νά χρησιμοποιοῦμε τίς ὁάσεις της. Ἀργότερα ἀκοῦμε γιά ἄλλα εἴδη ἐλευθερίας. Ἐλευθερία τῶν ἀγορῶν, ἐλευθερία τῶν συναλλαγῶν, ἐλευθερία τῶν ἡθῶν, ἐλευθερία ἀπό δεσμεύσεις. Αὐτά τά εἴδη ἐλευθερίας δέν ἀπαλλάσουν ἀπό κάποιου εἴδους κυριαρχία καί κατά συνέπεια δέν καθιστοῦν κατ’ἀνάγκην κάποιον ἐλεύθερο. Τό ἔργο τῆς ποίησης δέν ἦταν ποτέ τό νά κάνει πράγματα νά συμβοῦν, ἀντ' αὐτοῦ, κάθε ποίημα ὑπάρχει μέ τούς δικούς του ὅρους, σάν μιά συμφωνία πού ἐπιτρέπει στίς συγκρουόμενες πλευρές νά συνυπάρχουν εἰρηνικά. Ἡ ποίηση ἀκολουθεῖ τή δική της ἄγρια πορεία, ἀνασύρει παλιές ἐρωτήσεις καί ξαναρωτᾶ μέ νέους τρόπους, ἐπανασχεδιάζει τούς χάρτες ὧστε νά ἀπεικονίζονται καλύτερα οἱ λεπτομέρειες τοῦ τοπίου. Ἡ ποίηση δέν κάνει τίποτα νά συμβεῖ, ἀλλά χρησιμοποιημένη σωστά τά ἀλλάζει ὅλα ἐπικεντρώνοντας ἐκ νέου τήν προσοχή μας.Flying Demon".

  ReplyDelete
 6. Άν Θυμάμαι καλά σού τά είχα ειπεί καί σού τάχα μολογήσει αγαπητέ μου Δημήτρη! Έδωσες δυστυχώς πολύ άξία σέ κάτι ξεγάνωτους ντενεκέδες!!Τέλος πάντων δέν ήρθα ΄δώ γιά νά τό παίξω μάγγας (τή μαγγιά μου ξέρω πού νά τηνε δείξω). Σέ παρακολουθώ και μένω φίλος σου . Μάκης Βουτσινάς. άπό τήν Τουρ .

  ReplyDelete
 7. Καλὴ ἐπιστροφὴ Μάκη.Χθὲς ἐπέστρεψα ἀπὸ τὸ Παρίσι. Ποῦ νὰ περάσω ἀπὸ τὴν Τούρ; Προτιμῶ τὴν Τουρ...κία! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 8. άχ μωρέ κυρ Δημήτρη...άχ μωρέ κυρ Δημήτρη....άχ καί βάχ !!!!Νάσαι καλά πάντως όπου καί νάσαι!! Μάκης.

  ReplyDelete