Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

May 23, 2019

501 - Ἐν ὄψει ἐκλογῶν : Τὸ νησὶ τῶν πειρατῶν«Μὲ τὸν ὅρο ἀνθρωπίδες ἐννοοῦμε κάθε μἐλος τῆς βιολογικῆς οἰκογενείας ἡ ὁποία περιλαμβάνει ἀνώτερα θηλαστικὰ ὅπως εἶναι ὁ ἄνθρωπος, οἱ χιμπαντζῆδες, οἱ γορῖλες καὶ οἱ οὐραγκοτάγκοι. Οἱ ἀνθρωπίδες εἶναι  γνωστοὶ καὶ ὡς μεγάλοι πίθηκοι» (Βικιπαιδεία).

501 - Ἐν ὄψει ἐκλογῶν : Τὸ νησὶ τῶν πειρατῶν

Κατόπιν τοῦ συμβάντος τοῦ ἐκμεταλλευτοῦ ἑστιάτορος τῆς Μυκόνου μὲ τὸν ὑπέρογκο λογαριασμό, ἔγραψα στὸ φατσοβιβλίο, «ὁ Ῥουβίκωνας ζητᾷ προσφορὰ εἰσιτηρίου γιὰ νὰ μεταβῇ στὴν Μύκονο» καὶ μερικοὶ ἐσκανδαλίσθησαν. Ἐξηγοῦμαι λοιπόν:

Μετὰ τὴν γέννησι τοῦ παιδιοῦ μου ἐκεῖνο μὲ ἐρώτησε: «πατέρα, γιατὶ νὰ μὴ γίνω ληστὴς ὅταν μεγαλώσω;» Τὸν εἶχα μεγαλώσει μὲ ἕναν ὁμήλικο ἀξιαγάπητο χιμπαντζῆ ὁ ὁποῖος μέχρι ἡλικίας δύο ἐτῶν ἦταν πιὸ ἔξυπνο ἀπὸ τὸ παιδί μου. 

Τὴν ἐμπειρία αὐτὴ τὴν εἶχα ἀποκτήσει ὅταν τὸ 1964 εἶχα μεταβῆ στὸ κέντρο ἐρευνῶν ἀνθρωπιδῶν τοῦ Orange Park τῆς Φλώριδας, συνοδεύοντας τὴν ἀγγλίδα Ἄνν, πρώτη σύζυγος μου, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Νευροφυσιολογίας, εἰδικευμένη στὰ ἀνθρωπιδῆ.

Πράγματι, ὁ ἐγκέφαλος τοῦ υἱοῦ μου ἐσυνέχισε νὰ μεγαλώνῃ μέχρι ποὺ ἔγινε διδάκτωρ ἀστροφυσικῆς στὸ περίφημο Ἰνστιτοῦτο Μὰξ Πλὰνκ τοῦ Μονάχου ἐνῶ ὁ συνομήλικος ἀξιαγάπητος χιμπαντζῆς ἔγινε σαλταδόρος (σὰν αὐτὸν ποὺ ἴσως γνωρίζετε) ξέροντας κάλλιστα νὰ ξεφλουδίζῃ μπανάνες.

Γιὰ νἀ λύσω τὸ μυστήριο διαφορετικῆς ἐγκεφαλικῆς ἐξελίξεως τῶν δύο ἀνθρωπιδῶν, τοῦ υἱοῦ μου καὶ τοῦ χιμπαντζῆ, ἐδιάβασα ὡς Γάλλος, τὸ βιβλίο τοῦ συμπολίτου μου κομμουνιστοῦ καὶ ἀντιστασιακοῦ συγγραφέως Vercors, Les animaux dénaturés («Τὰ ἐκφυλλισμένα ζῶα») ποὺ ἠσχολεῖτο ἀκριβῶς μὲ τὸ ἴδιο πρόβλημα.

Τότε ἐκατάλαβα γιατὶ τὸ παιδί μου μὲ εἶχε ἐρωτήσει νὰ γίνῃ ἤ ὄχι ληστὴς ὅταν θὰ ἐμεγάλωνε. Γιὰ νὰ ἐμβαθύνω τὸ θέμα ὡς μαρξιστής-λενινιστὴς ἠσχολήθην μὲ τὴν ἰδεολογία τῶν ἀναρχικῶν, καἰ ἐδιάβασα ὅτι ὁ πρῶτος θεωρητικὸς τῆς ἀναρχικῆς κοινωνίας ὑπῆρξε ὁ γάλλος Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) ποὺ τὸ 1840 στὴν μελέτη του Τὶ εἶναι ἰδιοκτησία, ἔγραφε «Ἡ ἰδιοκτησία εἶναι κλοπή».

Ἡ ἑλληνικὴ ἱστορία τοῦ ΙΘ΄αἰῶνος ἠσχολεῖτο μὲ ἥρωες ποὺ ἀπεκάλει κλέφτες καὶ ἀργότερα μετὰ τὸ 1832, ληστές. Ἐνωρίτερον μάλιστα σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς εὐρωπαϊκῆς ἱστορίας ἐξεθειάζοντο οἱ μονόφθαλμοι πειρατὲς μὲ τὴν μαύρη σημαία τῆς νεκροκεφαλῆς. Τὴν ἰδιοκτησία τοῦ χρήματος λοιπὸν μὲ ποῖον πιὸ ἀποτελεσματικὸ τρόπο θὰ ἠδύνατο ὁ νέος Ἕλλην νὰ ἀποκτήσῃ; Σίγουρα, ὡς λαὸς τῆς θαλάσσης στὰ νησιὰ τῶν Κυκλάδων πειρατῶν.

Τοῦ ἐξήγησα: Δύο δυνατότητες ἔχεις. Ἤ ἐπιλέγῃς νὰ ζῇς ἐκτὸς κοινωνίας, ὡς μοναχός, ἐρημίτης στὴν ἔρημο ἤ σὲ κομμουνιστικὸ κοινόβιο μοναστηρίου- ἤ νὰ ζῇς μέσα στὴν κοινωνία ὁπότε ἡ σχέσι σου μὲ τὸ χρῆμα θὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν κοινωνική σου θέσι ποὺ θὰ ἐκφράζεται μὲ τρεῖς διαφορετικὲς ἰδεολογίες. Ἐὰν εἶσαι ἐργάτης χωρὶς ἰδιοκτησία θὰ εἶσαι κομμουνιστής. Ἐὰν εἶσαι μικροαστός μὲ μικρὴ οἰκογενειακὴ ἰδιοκτησία, στὴν πόλι ἤ στὸ χωριό, θὰ εἶσαι φασιστής. Ἐὰν τέλος εἶσαι μεγαλοαστὸς μὲ μεγάλη ἰδιοκτησία, θὰ εἶσαι φιλελεύθερος, δηλαδὴ θὰ ὑποστηρίζῃς τὴν «ἐλεύθερη οἰκονομία» ποὺ θὰ σοῦ δἰδη τὴν ἐλευθερία νὰ ξεζουμίζῃς τοὺς ὑπολοίπους νομίμως χωρὶς νὰ ἀποκαλεῖσαι ληστής.

Στὶς ἐκλογὲς λοιπὸν ποῖον θὰ ψηφίσῃς; Ἐὰν θεωρῇς τὸ ἑαυτό σου ἐργάτη χωρὶς ἰδιοκτησία, θὰ ψηφίσῃς ΚΚΕ. Ἐὰν πάλι θεωρῇς τὸ ἑαυτό σου μικροαστό, μὲ χωραφάκι στὸ χωριὸ καὶ μικρομάγαζο στὴν πόλι, θὰ ψηφίσῃς  Σύριζα ἤ Χρυσῆ Αὐγή. Ἐὰν τέλος θεωρῆς τὸν ἑαυτό σου ἐπιχειρηματία καὶ ἐφοπλιστή, θὰ ψηφίσῃς Νέα Δημοκρατία.

Ἐδῶ ὅμως παρεμβαίνει ὁ μῦθος τῆς ἐννοίας τοῦ λαοῦ. Ἡ ἄνια στὸν λαϊκὸ ἐγκέφαλο ποὺ δὲν ἔχει πλήρως διαμορφωθῆ ὁμοιάζει μὲ τὸν ἐγκέφαλο τοῦ ἐνηλίκου χιμπαντζῆ. Ξέρει ἁπλῶς νὰ ξεφλουδίζῃ μπανάνες ποὺ ἡ προπαγάνδα τῶν πολιτικῶν καλύπτει μὲ κενὲς ἐκφράσεις ὅπως : «Πᾶμε μπροστά, ὄχι πίσω. Γιὰ τὸ αὔριο, ὄχι τὸ χθές. Γιὰ τοὺς πολλούς, ὄχι τοὺς ὀλίγους. Αὐτὸς ἤ αὐτὴ ἔχει ὄμορφο μαλλί, εἶναι χωρὶς γραβάτα, εἶναι συμπαθητικός, ὡραῖος, νέος, ὁ ἄλλος εἶναι ἄσχημος, τοῦ λείπουν δόντια».

Ἡ πρώτη μου γυναῖκα ὡς νευροφυσιολόγος-ψυχολόγος ἐγνώριζε πῶς νὰ χειρίζεται, μὲ τὴν ψυχολογία, τοὺς χιμπαντζῆδες... καὶ ἐμένα! Ὁ πολιτικὸς προπαγανδιστὴς γνωρίζει πῶς νὰ χειρίζεται τὸν λαό. Ὁ ἐπιχειρηματίας χρησιμοποιεῖ τὴν ἀκατάπαυστη ἐμπορικὴ διαφήμισι στὰ ΜΜΕ γιὰ νὰ ξεφλουδίζῃ ὁ λαὸς μὲ ἐνθουσιασμὸ τὴν μπανάνα.

Μήπως μία κυβέρνησις Πολάκη-Κουφοντῖνα θὰ ἔδιδε λύσι στὸ πρόβλημα μὲ προσφορὰ εἰσιτηρίου στὸν Ῥουβίκωνα νὰ μεταβῇ στὸ νησὶ τῶν ἀνέμων καὶ νὰ τὸ μετατρέψῃ σὲ νησὶ τῶν κοινωνικῶν θυέλλων. Θὰ ἦτο καὶ αὐτό, κατὰ Καβάφη, κάποια λύσις!

Δημήτρης Κιτσίκης                           23 Μαῒου 2019


10 comments:

 1. Εἶναι πολὺ ἁπλὸ...δεξιὸς καὶ φτωχὸς, ἤ ρουφιάνος ἤ κουτὸς....

  ReplyDelete
 2. Ἀπὸ τὸ Φατσοβιβλίο μου:
  Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΜΠΑΝΝΟΝ
  Τὴν Κυριακὴ θὰ ἐλθη καὶ πάλι ἡ ὥρα τοῦ φασισμοῦ ὅπως στὸν Μεσοπόλεμο μὲ τὴν διαφορὰ ὅμως ὅτι ἐχθρὸς δὲν θὰ εἶναι πλέον οἱ Ἑβραῖοι ἀλλὰ οἱ Ἰσλαμιστές. Στὴν χώρα μας ὁ κύριος ἐκφραστὴς τοῦ φασισμοῦ, ἡ Χρυσῆ Αὐγή, ἔχει κάθε συμφέρον νὰ παραμείνῃ στὴν ἐξουσία ὁ Σύριζα ποὺ θὰ τῆς ἐπιτρέψῃ νὰ προσαρμοσθῇ στὴν νέα μορφὴ τοῦ φασισμοῦ μὲ ὑποστηρικτὲς τὸ Ἰσραὴλ καὶ τὸν πρόεδρο Τράμβιο ποὺ ἐκπροσωπεῖται στὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὸν καθαρόαιμο φασιστὴ Στῆβ Μπάννον.Ὁ νέος εὐρωπαϊκὸς φασισμός, ὑπὸ μορφὴν τοῦ ἐθνικομποσλσεβικισμοῦ καὶ ἐξωτερικὸ ἄξονα τὴν συμμαχία Τραμβίου-Πούτιν θὰ ἔχῃ τὸ γαλλικὸ χρῶμα τῆς γαλάζιας Μαρίν, ὡς νέα μορφὴ γκωλλισμοῦ διότι ὁ φασιστὴς ντὲ Γκώλ ὡς φασιστικὸ σύμβολο τῆς δεκαετίας τοῦ 2020 θὰ άντικαταστήνσῃ τὰ φασιστικὰ σύμβολα τοῦ Μεσοπολέμου τῶν Μουσσολίνι-Χίτλερ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η χθεσινή συνέντευξη του Μιχαλολιάκου στον Παυκόπουλο στην εκπομπή "Παρεμβάσεις" συγκλίνει στην άποψη ότι Καμμένος, Τσίπρας και Χ.Α. υπογείως συνεργάζονται ώστε να χτυπήσουν όλοι τον βρυξελλικό Μητσοτάκη:

   https://www.youtube.com/watch?v=2fIhpirGn2M

   Χαίρομαι που αναγνωρίζετε ότι Σύριζα και Χρυσή Αυγή αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία, το ένα τρέφει το άλλο. Επίσης η Χρυσή Αυγή αξίζει προσοχή και συγχαρητηρίων διότι παρά τον Εθνικιστικό της μανδύα (διότι πρόκειται στον πυρήνα της για Κίνημα Εθνικοσοσιαλιστικό και όχι εθνικιστικό, κατά τους Εθνικοσοσιαλιστές ο "φερετζές του μικροαστού" είναι ο εθνικισμός) έχει σωστή άποψη για την κοινή εθνολογική ρίζα Ελλήνων και Αλβανών ενώ είχε λάβει σωστή γεωπολιτική θέση για την διάλυση της Γιουγκοσλαυίας τον περασμένο αιώνα:

   http://www.greeks-albanians.com/top-greeks-albanians/gr-m-ga-alb/393-2014-10-26-17-36-55

   και για Γιουγκοσλαυία: http://ellines-albanoi.blogspot.com/2018/02/blog-post_42.html

   Delete
  2. Προσοχή στον σύνδεσμο "Έλληνες-Αλβανοί" παίρνει κάμποση ώρα να ανοίξει αλλά είναι ενεργός.

   Delete
  3. Τ'ανωτέρω τα ανέβασα εδώ ως σχόλια ως αποδείξεις απτές ότι ο κορμός της Χρυσής Αυγής είναι και παραμένει Εθνικοσοσιαλιστικός και όχι εθνικιστικός τύπου Βελόπουλου ή Κρανιδιώτη παρά τις όποιες "ενδείξεις".

   Δυστυχώς η πλήρη πολιτική και φιλοσοφική αποβλάκωση του γραικύλου δεν αφήνει περιθώρια στην Χρυσή Αυγή να αναπτύξει στο εύρος της, την Εθνικοσοσιαλιστική της ιδεολογία πέραν των στενών ορίων του νεοελληνικού "Κοσόβου" και την αναγκάζει να ασπαστεί τον χατζη-εθνικισμό του περιπτερά για να έχει απήχυση στις λαϊκές μάζες.

   Delete
 3. Ἦταν τεράστιο λάθος τοῦ Χίτλερ ὁ ἀντισημιτισμός διότι καὶ ἔβαλε σὲ ἐφαρμογὴ τὴν μόνη γενοκτονία τῆς Ἱστορίας (γενοκτονία=βἰαιη ἐξαφάνισι ἑνός γένους, μίας φυλῆς. Οἱ ἄλλες, ἀποκαλούμενες λανθασμένα γενοκτονίες, ὅπως οἱ ἐκτεταμένες σφαγὲς τῶν Ἀμερινδιάνων, Ἀρμενίων, Ποντίων κλπ. δὲν δύνανται νὰ θεωρηθοῦν γενοκτονίες ἐφ'ὅσο στόχος τους δὲν ἦταν ἡ ἐξαφάνησις μίας φυλῆς), Ἡ ἑβραϊκὴ γενοκτονία ἐκόστισε στὸν Χίτλερ τὴν ἐξουσία ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος παρέβλεψε ὅτι ὁ ἑβραϊκὸς λαὸς εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένος μὲ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ ποὺ τόσο ἐθαύμαζε. Ἐμεῖς οἱ ἱστορικοὶ ἀποκαλοῦμε σιωνισμὸ τὸν ἑβραϊκὸ ἐθνικισμὸ καὶ μόνον, ὁ ὁποῖος ὅπως καὶ ὁ ἑλληνοκεντρισμὸς ποὺ ἐγὼ πρεσβεύω καὶ ποὺ στοχεύει στὴν πλανητική ἐπικράτησι τοῦ θεοπνεύστου ἑλληνισμοῦ, στοχεύει ὁμοίως στὴν πλανητική του ἐπικράτησι. Λογικὸ καὶ οὐδὲν κακό. Ἑλληνοκεντρισμὸς καὶ σιωνισμὸς πρέπει νὰ ἀλληλοβοηθοῦνται ἀντὶ νὰ εὑρίσκονται σὲ διάστασι ἐφ'ὅσον στοχεύουν στὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα. Ἀλέξανδρε, ὁ ἰδικός σου ὁρισμὸς τοῦ σιωνισμοῦ ὡς διαφορετικὸς τοῦ ἑβραϊκοῦ ἐθνικισμοῦ ποῦ βασίζεται; Ὁ φασισμὸς εἶναι μία ἐπαναστατικὴ ἰδεολογία ποὺ θὰ βοηθήσῃ σήμερα στὴν ἀναγέννησι τῆς Εὐρώπης καὶ θεωρῶ ὡς Γάλλος, τὸν στρατηγὸ ντὲ Γκώλ, ἐκφραστῆ τοῦ σημερινοῦ φασισμοῦ. Ὁ Ντὲ Γκὼλ στὰ Ἀπομνημονεύματά του περιγράφει μὲ ἐνθουσιώδη λόγια τὴν προσωπικότητα τοῦ Χίτλερ τὸν ὁποῖο ἐπολέμησε ἁπλῶς ὡς ἄξιο ἀντίπαλο καὶ κατακτητοῦ τῆς Γαλλίας. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έτσι είναι αλλά ελάχιστοι αναγνωρίζουν το γεγονός αυτό.

   Αντισλαυισμός και αντισημιτισμός απόρροιες του Δυτικοευρωπαϊκού φυλετισμού από τον οποίο είχε επηρεασθεί ο Χίτλερ ριζικά, διέλυσε το κοινό Φαιοκόκκινο μέτωπο Σταλινισμού-Χιτλερισμού λόγω του Νορδικισμού του, φυλετικής θεωρήσεως βασικά αντι-Ευρωπαϊκής η οποία προωθεί την Νορδική κυριαρχία των Σκανδιναυικών και Γερμανικών λαών είς βάρος της Λατινογεννούς Ευρώπης Γάλλων, Ιταλών και Ισπανών ενώ βλέπει Έλληνες και Εβραίους ως "Ευρω-αφρικανικά" μιάσματα της Μέσης Ανατολής.

   Οσο για την συμμαχία Σιωνισμού και Χιτλερισμού αυτή ήρθε πολύ κοντά στην πραγμάτωσή της από την ηρωική οργάνωση "Lehi": https://en.wikipedia.org/wiki/Lehi_(militant_group)#Relationship_with_fascism_and_socialism

   Το κόμμα του Νετανιάχου "Likud" αποτελεί ιδεολογικό συνεχιστή του εβραιο-κεντρικού εθνικομπολσεβικικού κόμματος "Lehi" του Αβραάμ Στέρν, ο οποίος ως ιδεολογικός και πολιτικός ηγέτης συμφωνούσε με την δημιουργία ΕβραΊκού κράτους και την εκδίωξη των Εβραίων από τις ξένες προς αυτούς Ευρωπαϊκές χώρες των γκέττο και πολλές φορές προσπάθησε να συμμαχήσει με τον Χίτλερ αλλά και τον Μουσσολίνι με στόχο την εκδίωξη των Βρεταννών από τα ιερά για αυτόν, Εβραϊκά εδάφη της Μέσης Ανατολής. Ακόμα και προ του Ολοκαυτώματος ο Στέρν συνέχισε τις προσπάθειές του αλλά δυστυχώς μάταια, διότι ο Χίτλερ στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, τον φυλετικό αντισλαυισμό και τον αντισημιτισμό του είχε επηρεασθεί τα μέγιστα από τους Δυτικούς καπιταλιστές αποικιοκράτες που ο ίδιος τόσο μισούσε ακριβώς λόγω του αποικιοκρατικού χαρακτήρος της "Συνθήκης των Βερσαλλιών" με την οποία έληξε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και επέβαλε στην Γερμανία υπέρογκες πολεμικές αποζημιώσεις προς το Συμμαχικό Στρατόπεδο και πλήρη διάλυση των ενδόξων πολεμικών και βιομηχανικών δομών της.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Avraham_Stern

   Delete
 4. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ: Ο ΠΕΙΝΑΛΕΩΝ ΤΟΥ ΜΠΟΣΤ
  Μετὰ ἀπὸ δέκα χρόνια πτωχεύσεως τῶν Ἑλλήνων ἀντὶ νὰ δοκιμασθῇ νέο 1821 ὁ λαὸς ἔπεσε μὲ τὰ μοῦτρα στὴν αὐταπάτη τῆς δημοκρατίας τῆς μάσας διότι ὅλοι δὲν ἔχουν ἑστιατόριο μὲ κλαμαράκια στὴν Μύκονο οὔτε γνωρἰζουν πὼς νὰ ἀνατινάξουν ἕνα ταμεῖο αὐτομάτου ἀναλήψεως χρημάτων.. Ὁ λαός λοιπόν, ἀντὶ νὰ περιμένῃ τὴν τύχη του στὴν φορολοταρία ὡς πεινασμένος ὄχλος ἔκαμε ἔφοδο στὸ ταμεῖο τοῦ κράτους μὲ ὑποψηφιότητα στὶς τριπλὲς έκλογὲς. Σημασία δὲν ἔχει τὸ χρῶμα τοῦ κόμματος.Σημασία ἔχει νὰ λυθῇ τὸ προσωπικό του οἰκονομικὸ ἀδιέξοδο. Ἄλλοτε πέρναμε τὴν Βαστίλλη. Τώρα σφαζόμεθα γιὰ τὴν χρυσὴ καρέκλα, τὴν κότα μὲ τὰ χρυσὰ αὐγὰ στοὺς δήμους, τὶς περιφέρειες καὶ τὰ κοινοβούλια. Ἔτσι ὅπως πᾶμε σὲ λίγο θὰ ἔχουμε περισσοτέρους ὑποψηφίους ἀπὸ ψηφοφόρους. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 5. ΤΡΑΜΒΙΟΣ-ΜΩΥΣΗΣ: Ο ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΗΡΩΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ-DONALD TRUMP AS MOSES ON MOUNT SINAI
  "Et, debout devant Dieu, Moïse ayant pris place,
  Dans le nuage obscur lui parlait face à face.

  Il disait au Seigneur : « Ne finirai-je pas ?
  Où voulez-vous encor que je porte mes pas ?
  Je vivrai donc toujours puissant et solitaire ?" (Alfred de Vigny)

  Μετάφρασις ἀποσπάσματος ποιήματος τοῦ Βινιύ: Ὁ Μωϋσῆς ἐπὶ τοῦ ὄρους Σινᾶ λαμβάνει ἀπὸ τὸν Θεὸ τὶς Δέκα Ἐντολές λέγοντας: "Ποῦ θέλεις Θέε μου νὰ προχωρήσω ἀκόμα; Ὥστε θὰ ζήσω πάντα δυνατὸς καὶ μοναχός;" Κάτω στὸν κάμπο, ὁ ἀμερικανικὸς λαὸς τοῦ Ἰσραὴλ τοῦ βαθέου κράτους, παρασυρμένος στὰ εἴδωλα τῆς παρακμῆς τοῦ Κοινοβουλίου, τὸν περιμένει νὰ κατέβῃ ἀπὸ τὸ Ὄρος γιὰ νὰ τὸν μαχαιρώσῃ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 6. Παιδιά! ὅποιος προφθάσῃ: "Όποιος εκλέγεται στο ευρωκοινοβούλιο βγάζει ετησίως 81.888 ευρώ, έχει επίδομα στέγασης και γραφείου και μεταξύ άλλων παίρνει ημερήσια αποζημίωση 320 ευρώ". Πᾶμε γιὰ Μύκονο μετὰ τὴν ἐκλογή μας! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete