Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

May 27, 2019

502 - Ἐντυπωσιακὴ ἄνοδος ἐπαναστατικοῦ φασισμοῦ στὴν Εὐρώπη ἐκτὸς τῆς Ἑλλάδος.Marine dArc - Ἡ Μαρὶν τῆς Λωρραίνης

502 - Ἐντυπωσιακὴ ἄνοδος ἐπαναστατικοῦ φασισμοῦ στὴν Εὐρώπη ἐκτὸς τῆς Ἑλλάδος.

Προτοῦ προχωρήσω σἐ μελλοντικὴ ἀνάλυσι τῶν εὐρωεκλογῶν τῆς 26 Μαΐου 2019, ὑπενθυμίζω ὅτι τὸν ὅρο «φασισμός» τὸν ἐχρησιμοποίησα ἀνέκαθεν μὲ οὐδέτερο τρόπο καὶ πάντως ὄχι καταδικαστικό, γιὰ νὰ περιγράψω, ὡς πανεπιστιμιακὸς δάσκαλος τῶν πολιτικῶν ἰδεολογιῶν, τὴν μία ἀπὸ τὶς τρεῖς βασικὲς πολιτικὲς ἰδεολογίες, ὅπως ἀκριβῶς τὴν ἔχω ἀναλύσει στὸ βιβλίο μου, Ἡ Τρίτη Ἰδεολογία (Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας).

Κοινὴ προέλευσις τοῦ φασισμοῦ καὶ τῶν ἀποχρώσεών  του, εἶναι ἡ μεγάλη γαλλικὴ ἐπανάστασις τοῦ 1789 παραλλήλως μὲ τὴν ταυτόχρονη ἐμφάνισι τῶν δύο ἄλλων πολιτικῶν ἰδεολογιῶν τοῦ φιλελευθερισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ, καὶ πρῶτος ἐμφανιζόμενος ἡγέτης τοῦ ὑπαρκτοῦ φασισμοῦ ὑπῆρξε ὁ Ῥοβεσπιέρρος.

Οἱ παρεμφερεῖς ἐκφράσεις  δὲν ταυτίζονται ἀπολύτως μὲ τὸν φασισμό. Λαϊκισμὸς, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἄρνητική του ἔννοια, τῆς προπαγανδιστικῆς προσπαθείας παραπλανήσεως τοῦ λαοῦ δύναται νὰ ἀναφερθῇ καὶ στὶς τρεῖς ἰδεολογίες καὶ ὁ ἐθνικισμὸς δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ ἀπὸ τὸν φασισμὸ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς δύο ἄλλες ἰδεολογίες. Ὅσο γιὰ τὸν ἐθνικομπολσεβικισμὸ, αὐτὸς ἀφορᾷ τὴν προσπάθεια συνεργασίας τῶν δύο ὁλοκληρωτικῶν ἰδεολογιῶν, τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ ποὺ ἔχουν κοινοὺς ἐμπνευστές, ἀπὸ τὸν Ῥοβεσπιέρρο μέχρι τὸν Λένιν.

Τὸ ἑλληνικὸ κίνημα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς εἶναι καθαρὰ φασιστικό, ἐθνικοσοσιαλιστικῆς ἀποχρώσεως, ἀλλὰ καλύπτεται ὑπὸ ἕνα δευτερεῦον χρακτηριστικό της, τὸν ἐθνικισμό, μὲ στόχο τὴν πιὸ εὐρεῖα ἀποδοχἠ της άπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαό. Ἐκτὸς αὐτοῦ δὲν προχωρᾷ στὸν ἐθνικομπολσεβικισμό, ἐπιμένει στὸν ἀντισημιτισμὸ καὶ δὲν ἀναγνώριζει τὸν Λένιν -ὅπως τὸ ἔκαμε στὸν Μεσοπόλεμο ὁ Μουσσολίνι- ὡς κοινὸ πατέρα τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ φασιστῶν καὶ κομμουνιστῶν.

Αὐτὴ ἡ ἰδεολογικὴ δυσκαμψία ἀπεμόνωσε τὴνΧρυσῆ Αὐγὴ ἀπὸ τὰ ἄλλα φασιστικὰ κινήματα τῆς Εὐρώπης ποὺ ἔχουν πάρει τὸν δρόμο τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ μἐ πρῶτο τὸ κίνημα τῆς Μαρὶν Λὲ Πὲν

Ἀπὸ τὸν χιτλερικὸ πατέρα Λὲ Πὲν στὴν γκωλλικὴ κόρη Μαρὶν Λὲ Πέν εὑρίσκεται, ἀπὸ τὸ 1958 στὸ 2019, συγκεντρωμένη ὅλη ἡ ἐπιτυχὴς ἐξελικτικὴ πορεία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ φασιστικοῦ ὀχήματος στὸ ὁποῖο ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀμέλησε νὰ ἐπιβιβασθῇ μὲ ἀποτέλεσμα τὴν  καθήλωσι τῆς ἐκλογικῆς δημοφιλίας της στὶς ἐκλογὲς τῆς 26ης Μαίου.

Ὁ κομμουνιστικὸς καὶ φασιστικὸς ὁλοκληρωτισμὸς βασίζεται στὸν ἥρωα ποὺ ἀναγνωρίζεται μέσῳ δημοψηφισμάτων μὲ μυστικιστικὸ τρόπο. Οἱ ἐκλογὲς εἶναι ἕνα προσωρινὸ κακὸ καὶ ποτὲ ἡ ὁμαλὴ λειτουργία τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ. Ὅλη ἡ Εὐρώπη ἐκτὸς τῆς Ἑλλάδος πορεύεται σήμερα στὴν ἐθνικομπολσεβικικὴ σύνθεσι ἀπηλλαγμένη ἀπὸ τὰ βαρίδια τοῦ ἀντισημιτισμοῦ καὶ τοῦ ἀντικομμουνισμοῦ ἀλλὰ μὲ ἕναν κοινὸ ἀγῶνα  κατὰ τοῦ  ἰσλαμισμοῦ. 

Μόνον ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ παραμένει ἐγκλωβισμένη στοὺς πάγους τῆς Ἱστορίας ἐπαναλαμβάνοντας ἀκίνητη στὸ μυαλό της ὡς μαυρόασπρη ταινία τὰ γεγονότα τοῦ 1933. Καιρὸς λοιπὸν ὁ γαλλικὸς μαρινισμὸς νὰ ἀντικαταστήσῃ στὸ σύνολο τῆς εὐρωπαϊκῆς σκηνῆς τὸν χιτλερισμὸ τοῦ Μεσοπολέμου.

Δημήτρης Κιτσίκης         27 Μαΐου 201972 comments:

 1. Τὸ κόμμα τῆς Μαρὶν εἶναι πρωτίστως κόμμα ἐργατῶν καὶ τὰ κίτρινα γιλέκα ἐπίσης τὸ ὑπεστήριξαν μαζικά.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακριβώς ό,τι είπατε εσείς γράφουν οι New York Times:

   https://www.nytimes.com/2019/05/27/world/europe/european-vote-france.html

   "Μακρόν και νέος Μεσαίωνας"

   Delete
 2. Κύριε Καθηγητά δυστυχώς δεν βλέπω καμία μεγάλη επαναστατική άνοδο του Φασισμού πλην της Ιταλίας και της Πολωνίας.

  Και εκεί όμως ανέκαμψαν οι αριστεροί του Δημοκρατικού Κόμματος ερχόμενοι δεύτεροι είς βάρος των Πέντε Αστέρων.

  Ο ΣΥΡΙΖΑ δε μολονότι έχασε επήρε ποσοστό μεγαλύτερο αυτού της Λεπέν. Η Λεπέν έχασε 2,3% της δυναμικής της και η διαφορά της με τον Μακρόν είναι μόνον 0,9%. Δεν είναι ήττα του Μακρόν είναι εξασθένιση της Λεπέν. Και τον Σαλβίνι τον περιμένουν στην γωνία να τον παραδειγματίσουν ως Ελλάδα 2.0, οι Ευρωκράτες οι οποίοι κυριολεκτικά καταχάρηκαν για την νίκη τους και την φοβερή εξασθένιση του αντι-Βρυξελλικού κινήματος. Η Αγγλία θα αποχωρήσει έτσι και αλλιώς αλλά και το 2014 που ο Φάρατζ βγήκε πρώτο κόμμα, δεν εκλέχτηκε καν στις βουλευτικές του 2015 στην Βρετανία μολονότι ήρθε 3-4ος σε ποσοστό ψήφων. Το μέλλον της Βρετανίας είναι ο Κόρμπυν πολιτικά και ο Φάρατζ είς ό,τι αφορά την Ε.Ε. μόνον. Η αποτυχία του Εθνικιστικού κινήματος οφείλεται στην αστικοποίησή του και την έλλειψη επαναστατικότητος που έχει. Ο Σαλβίνι κρατά ως "Τσίπρας της Δεξιάς" διότι και λεφτά (ακόμα) δίνει και τις επιχειρήσεις ως Εθνικοκαπιταλιστής της βόρειας Ιταλίας στηρίζει και στους λαθραίους μετανάστες εμποδίζει την είσοδο στην Ιταλία.

  Το ποσοστό της Λεπέν δίχως νόθευση δεν θα της δώσει νίκη ούτε στις βουλευτικές ούτε στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν επενέβησαν χάκερ της Ρωσσίας ή της Αμερικής για να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Μάλλον τελικά ουδείς ενδιαφέρεται για ένα θνήσκον σύνολο, "για μία νεκρή Ελλάδα σε μια πεθαμένη Ευρώπη". Το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει την μίζερη και ματαιόδοξη ζωή των γηραιών, πτωχών, μίζερων και ατέκνων Ευρωπαίων που ενδιαφέρονται μονάχα για την σύνταξή τους, θυσιάζοντας την νεολαία στον Μολώχ.

  Εμείς το μαύρο μας το χάλι σαν το 1919.

  Ψηφίσαμε ΑΚΡΙΒΩΣ όπως ΟΛΕΣ οι αποικίες της Ε.Ε. στον Βορά (Βαλτικές χώρες, Ιρλανδία και Σκανδιναυία), Ανατολή (Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία, Τσεχία κλπ), και Νότο (Ισπανία, Πορτογαλία).


  Η τελευταία μου ελπίδα είναι ο Πόντιος Έρντογαν να βοηθήσει τους αδερφούς του Έλληνες μέσω ενός ψεύτικου πολέμου ώστε να κερδίσει και ο Τσίπρας και αυτός ενόψει της 7 Ιουλίου. Πάντως εάν επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα της 26ης Μαΐου, σαν Έθνος, σαν ομάδα, σαν πολιτισμός τελείωσαμε πια. Και εάν είναι να περιμένουμε άλλες 2-3 ευρωεκλογές δηλαδή 10-15 χρόνια για να διαλυθεί η πλειοψηφία των Ευρωκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (που δεν έχει ντε φάκτο καμία εξουσία) θα βγούμε στην σύνταξη και ακόμα θα περιμένουμε...

  Κρίμα, οι Ευρωεκλογές αυτές αποτελούν σημάδι μίας ηπείρου πλήρως νεκρής που δεν πεθαίνει αλλά έχει ήδη μετατραπεί σε λείψανο συνταξιούχων. Οι μελλοντικές επαναστατικές κυβερνήσεις οφείλουν να αφήσουν τους συνταξιούχους με 100 Ευρώ τον μήνα και να έχουν την τύχη του παππού στο γνωστό Ρωσσικό σύγγραμα "Ο παππούς και το εγγονάκι". Τέλος πολύ κρίμα να διοικείται η χώρα από "χόμπιτ" πλάι στον Πρωθυπουργό και κυρίως που διέλυσε την ισχυρή και μοναδική του συμμαχία με τον Καμμένο. Αποστολάκη ακούς!;;;;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εδώ ανάλυση από δεξαμενή σκέψεως του Ντούγκιν που λέει τα ίδια:

   Πύρρειος Νίκη για τις αντι-Βρυξελλικές δυνάμεις:

   http://katehon.com/article/europe-has-lost-its-election

   Delete
  2. Επιβεβαίωση:

   "Τον Σαλβίνι τον περιμένουν στην γωνία":

   https://www.pronews.gr/oikonomia/diethnis-oikonomia/776345_h-komision-esteile-epistoli-stin-italia-gia-hreos-zitaei

   Delete
  3. Επιβεβαίωση των λεγομένων μου για την αποτυχία στις Βρετανικές εκλογές του κόμματος Φάρατζ, όπως και του κόμματος UKIP το 2015, εν αντιθέσει με τις πρωτιές του στις Ευρωεκλογές:

   https://www.documentonews.gr/article/bretania-htththhke-to-komma-toy-brexit-den-exelege-boyleyth-o-naitzel-faratz

   Delete
 3. Δείγμα δε φοβερό της πλήρους μαλακύνσεως και παρακμής μας είναι η είσοδος του Βελόπουλου του νέου Καρατζαφέρη είς βάρος της Χρυσής Αυγής.

  Ο Κούλης από το πουθενά κυριολεκτικά ανεδείχθη σε Έλληνα...Κούρτς(!) με Βουλή πλήρως δική του γεμάτη δεκανίκια Δεξιά (Βελόπουλος) και Αριστερά (ΚΙΝΑΛ).

  Κρίμα για Αντώναρο, Καμμένο και ΓΑΠ και λοιπούς αντι-Μητσοτακικούς. Ελπίζω Ρήγας και Αποστολάκης να πράξουν τα δέοντα τώρα που είναι ΠΑΝΕΥΚΟΛΗ μία στρατιωτική "περιπέτεια" με τον Ταγίπ ενόψει της 23ης Ιουνίου. Και επιτέλους, πότε θα χρησιμοποιήσει τις ικανότητες του "αναρχικού" και του "μελισσοκόμου" ο Τσίπρας;; Τί τους λιβανίζεις μέσα-έξω άνθρωπε, ξαμόλισέ τους να φάνε τους κοτζαμπάσηδες!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Βελόπουλος , που θεωρείς παρακμιακό , είναι ο μόνος που μιλά για τη ρίζα του προβλήματος , τη μειωμένη παραγωγικότητα της χώρας, καθότι ο ίδιος παραγωγικός κ όχι κρατικοδίαιτος--το ίδιο κ ο Τράμβιος, χαώδης η διαφορά με την Ομπάμα, αναστήθηκε η αμερικάνικη οικονομία και κοινωνία . Ολοι σχεδόν ομιλούν και γράφουν για οτιδήποτε άλλο με τα ηλίθια-ανούσια θεωρητικά που αναμασούν οι τεμπέληδες ποιλιτικοί και βολεμένοι μανδαρίνοι με κατάληξη -ισμός (καπιταλ-νεοφιλ-κομμουν-προοδευτ-αναρχ...κλπ ενώ η πραγματικότητα απλή είναι). Οτιδήποτε γεννιέται και δρα στην ανθρώπινη ιστορία έχει αιτία κυρίως οικονομική-κάτι άμεσα συνυφασμένο με την ανθρώπινη φύση και δραστηριότητα, πχ οι Πέρσες γιατί έφτασαν Σαλαμίνα, για το όρος Αιγάλεω ; Πάρτε τον Τσίπρα τη Δούρου το Μητσοτάκη -και όλοι τη σαπίλα την πολιτική που δεν έχει κολλήσει μισό ένσημο στη ζωή της ,για παραγωγικότητα, αποδοτικότητα και ανάπτυξη. Αυτοί ούτε περίπτερο δε μπορούν να διοικήσουν. Και το κράτος επιχείρηση είναι, δλδ οικονομικός οργανισμός, που μαραζώνει με τους πολίτες του από κακή διαχείρηση. Και εσύ όταν τελειώσεις με το καλό σπουδές ,εργασία θα χρειάζεσαι ,όπως κάθε φυσιολογικός άνθρωπος όχι κουβέντα σε καφετέρια,άνεργος, για ερωτήματα περί "ισμού" .

   Delete
  2. Και ο Βελόπουλος το ίδιο είναι ακριβώς απλά εκμεταλλεύεται ανθρώπους.

   Η παρακμή του Έλληνα τον έφερε σε επίπεδο να απλουστεύει τα πάντα ανάλογα των αποχρώσεών του. Το ίδιο ισχύει για το "διοικείν". Και επίσης δεν είναι θέμα Τσακαλώτου, Στουρνάρα ή Βελόπουλου. Εντός της Ε.Ε. μέχρι και η Γερμανία έχει ύφεση διότι το οικοδόμημα είναι σάπιο και στρεβλό. Έχει σχέδιο ο Βελό να βγούμε από Ευρώ και με Νέα Δραχμή σε 5 χρόνια να έχουμε ανάπτυξη 5-7%;; ΟΧΙ. Να τον κάνω τί λοιπόν.

   Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι η παρουσία του πολύ σωστού οικονομολόγου Βιλιάρδου αφήνει κάποια ελπίδα στο εγχείρημα Βελόπουλου. Εγώ τον βλέπω σαν Καρατζαφέρη 2.0 που τον έβαλε η ΝΔ και δη ο Άδωνις που είναι κολλητάρι του για να κόψει ψήφους από την Χρυσή Αυγή και τους ΑΝΕΛ όπως και έγινε. Μελλοντικό δεκανίκι της ΝΔ ξεκάθαρα.

   Delete
  3. Αυτό που δεν κατανοείς είναι ότι η μοναδική μας ελπίδα εντός της Ε.Ε. κάπως να ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ η Ελλάδα είναι να ΜΗΝ επιστρέψει η μούχλα των Βρυξελλικών κοτζαμπάσηδων που έτρωγε τα πάντα, άφηνε στον Λαό ψίχουλα και ξεπουλούσε τα πάντα στους Ξένους. Είναι ευλογία στην τωρινή μας κατάσταση να έχεις κυβέρνηση που δίνει έστω και 50 ευρώ στον κοσμάκη ενώ μέσω του Στρατού εδραιώνεσαι ως δύναμη σημαντική της περιοχής. Πολύ άμυαλο σφάλμα του Τσίπρα οι Πρέσπες μια χαρά πήγαινε η συνεργασία με τον Καμμένο. Και ευθύνονται και σύμβουλοι του Τσίπρα που ομοιάζουν χόμπιτ, οι οποίοι όπως είπε ο Καμμένος προ 3 μηνών για όλες τις υποθέσεις των Βρυξελλικών έλεγαν "έλα μωρέ βάλτα στο συρτάρι για αύριο".

   Μια χαρά πήγαινε κσι το κοινό σχέδιο διαλύσεως του χειρίστου αποκόμματος της Μεταπολιτεύσεως της ΝΔ που δεν άφησε ποτέ το Κέντρο να ανασάνει ενώ διέλυε πάντα τα λαϊκά εθνικιστικά κινήματα μέσω "δεκανικίων" πολιτικών σαν το ΛΑΟΣ και τώρα την Χ.Α. και τον Καμμένο με τον Βελόπουλο. Μια χαρά σχέδιο είχαν οι Τραμβικοί Καμμένος, Τσίπρας, Αντώναρος, οι λοιποί Καραμανλικοί της ΝΔ ακόμα και ο Σπηλιωτόπουλος έδωσε στο παρά 1 συνέντευξη στην Ακριβοπούλου 2 ημέρες προ των εκλογών κατακεραυνόνωντας τον Κούλη.

   Αλλά το μεγαλείο της Δημοκρατίας του πανηλιθίου λαού τον οποίο ορθότατα φτύνει κατάμουτρα και έφτυνε ο ακροδεξιός Πινοσετικός Άδωνις ως υπουργός υγείας τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Ελπίζω και προβλέπω σίγουρη νοθεία από ΗΠΑ μεριά χάριν Τσίπρα-Καμμένου τον Ιούλιο. Στην τελική ναι με τον Τσίπρα κατά των Βρυξελλικών, ναι και με τον Διάολο ακόμα κατά των Βρυξελλικών!

   Delete
  4. Τέλος το να μιλά για την ρίζα του προβλήματος δεν λέει ΤΙΠΟΤΑ.

   Γνωστά είναι όλα. Οι λύσεις είναι το θέμα. Και το πρόβλημα είναι η Ε.Ε. και μονάχα η Ε.Ε. Σε άλλες εποχές Αμερική και Ρωσσία θα την διέλυαν στρατιωτικά αλλά μας έφαγε ο εκφυλισμός και η πολιτική κορεκτίλα.

   Delete
  5. Και να ξέρεις Γρηγόρη ότι δεν είναι κανονικλα ταξικό το θέμα.

   Εάν οι δήθεν αστοί οι κρατικοδίαιτοι γλύφτες των βορείων προαστίων που γλύφουν τον Γιούνκερ και τον Κούλη για ένα ευρώ κανονικά μόνον αστοί δεν είναι, γλοιώδεις βδέλες είναι, εάν λοιπόν αυτές οι βδέλες ήσαν όντως "αστοί" μόνον τους Βρυξελλικούς δεν θα ψηφλιζανε. Οι πατριω΄τες ατοί και επιχειρηματίες στήριξαν τον Τσίπρα όσο παράδοξο και να ακούγεται αυτό. Έχεις πάει σε meeting υψηλόβαθμων ΣΥΡΙΖΑΙΩΝ να δεις πώς είναι όλοι τους;; Αστοί μέχρι το κόκκαλο. Καλά λέει λοιπόν ο Καμμένος μέσω του olympia.gr οτι το χαζό ξεπερασμένο δίπολο Αριστεράς-Δεξιάς που ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ υιοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω αποχωρήσεως των ΑΝΕΛ βλάπτει την κοινωνία. Πατριωτισμός ή Βρυξελλισμός είναι το δίλημμα σε όλους τους τομείς όχι πράσινα άλογα σαν το "Προοδευτική Συμμαχία ή Πινοσετική Δεξιά".

   Delete
  6. Και αυτά δεν είναι κολοκύθια με ρίγανη σαν κάποιους που λένε βλακωδώς "Έλα μωρέ μια χαρά θέλει να χάσει ο Τσίπρας θα πάει σαν τον ΓΑΠ στην Ε.Ε. και θα αράξει". ΟΧΙ!

   Πλέον είναι ο θάνατός σου η ζωή μου. Του την έχουν στημένη στην γωνιά οι κωλο-Βρυξέλλες του Τσίπρα. Επίτηδες του τάξανε "καθρεφτάκια" από ψευδο think tank Γερμανικά με βραβεία για την ειρήνη και καλά και διευκολύνσεις οικονομικές με στόχο να περάσει την Συμφωνία των Πρεσπών, να σπάσει την συμμαχία του με τον Τραμβικό Καμμένο, να χάσει 10% των υποστηρικτών του (τζάμπα έχασε στον Βορά βάσει ποσοστών) και να βγει ο δικός τους σφουγγοκωλάριος, ο Κούλης.

   Delete
  7. Έχω βαρεθεί ρε φίλε να γίνομαι περιπλανώμενος τσιγγάνος επειδή τα ρεμάλια του Βρυξελλικού Τόξου στην Ελλάδα παρέα με ναρκέμπορους μου έχουν διαλύσει την χώρα λες και είναι τσιφλίκι τους. Εμένα δε με νοιάζει η ζωή μου, η Πατρίδα μου με νοιάζει. Δεν είναι δυνατόν να καταφεύγουμε στην "ακαθαρσία της Ευρώπης" κατά Μακρυγιάννη και δη σήμερα που είναι λείψανο ή να ξενιτευόμαστε για τους γελαδάρηδες των Άλπεων εμείς που έχουμε τέτοια παράδοση και ιστορία και δυνατότητες μόνον και μόνον επειδή βρέθηκαν 5 ηλίθιοι και στήριξαν τους εγχωρίους κοτζαμπάσηδες προχθές! Ε, δεν γίνεται ρε φίλε τί να κάνουμε, προτιμότερη η αυτοκτονία και στο λέω ευθέως. Εγώ να ζήσω ζωη με κατεστραμμένη Ελλάδα και να καταφεύγω στον κάθε [...] Ευρωπαίο ντε και καλά να "ενσωματωθώ" στα κουραφέξαλά του και τον πεθαμένο τρόπο ζωής του δεν γίνεται. Να πάρει μαζί του ο Τσίπρας την νεολαία και όχι την μπαρόβια αλλά την Γρηγοροπουλόβια και να τα κάνει λίμπα. Έτσι να κάνει. Χίλιες φορές προτιμότερος ο Ταγίπ με τα κεμπαπάκια παρά οι αηδιαστικοί Δυτικοί που και με τόσες αποικίες και υλικό "πλούτο" πάλι μιζερότατοι παραμένουν ενώ μισούν κάθε τι Ελληνικό δηλαδή Ρωμαίηκο. Και δεν είναι μόνον η Ελλάδα. Ούτε στους Τούρκους αφήνουν πολιτισμική συνείδηση και συνειδητοποίηση ούτε στους Ιρανούς ούρε στους Ρώσσους. Έχουμε πόλεμο και κατά της Ελλάδος και κατά της Ενδιαμέσου Περιοχής πάρτο χαμπάρι. Και χτυπούν το Κέντρο, την Ελλάδα και την Τουρκία.

   Λοιπόν ας διαλέξει καθένας μεριά. Έχουμε νέα Ιουλιανά, η Ιστορία είναι εδώ για όποιον Ικανό να την γραπώσει!

   Delete
  8. Αυτό να γνωρίσουν τα παππούδια που ψήφισαν προχθές Κούλη. ΜΑΣ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ. Τί πρέπει δηλαδή να κάνουμε μαζικές αυτοκτονίες για να καταλάβουν;; Τους γαζώνεις σε φυλακίζουν μέχρι τα γεράματα, τους αντιμιλάς είσαι"αντιδραστικός", φτύνεις το Κοινονούλιό τους και διαφωνείς με αυτό είσαι Φασίστας ή ψυχολογικά τρελός, δεν ενσωματώνεσαι ή δεν γουστάρεις την Ευρώπη είσαι "οπισθοδρομικός" ή "λαϊκιστής" ή "παρανοϊκός" ή "άχρηστος". Όλα τα μέτρα των Δημοκρατών μας θέλουν εμάς τους Νέους νεκρούς. Και το πετυχαίνουν τέλεια με τα σαβουροπρογράμματα, το αλκοόλ, την σεξομανία και τα ναρκωτικά όλα πολύ χειρότερα στην Ευρώπη. Και το πέτυχαν, 31% 17-24 ψηφίσαν Κούλη! Και πάλι τους τρομάζει το 11% της Χ.Α. στους νέους 17-24. Αλλά δεν θα τους κάνουμε το χατίρι. Θέλουμε όμως ηγεσία η οποία να μας οπλίσει και γύρω από την οποία να συσπειρωθούμε.

   Delete
  9. Δε σε νοιάζει η πατρίδα σου, δε θα υπηρετήσεις τη στρατιωτική θητεία, θα την αποφύγεις...δεν είμαστε από χωριό...κάτι καταλαβαίνουμε...

   Delete
 4. Επίσης η μανία στον ισλαμισμό των Εθνικιστικών κομμάτων τα καθίλωσε σε Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία, Αυστρία.

  Η άνοδος των Πρασίνων η οποία αυτή είναι φοβερή και όχι της Λεπέν που πήρε 24,8% το 2014 και 23,4% εχθές, δείχνει ότι οι Εθνικιστές πρέπει να παίξουν την Σοσιαλιστική Εθνικοκαπιταλιστική αντι-Βρυξελλική κάρτα πολύ περισσότερο και όχι την πλέον γραφική του αντι-ισλαμισμού. Ο Σαλβίνι νικά διότι δίνει χρήμα σαν τον Αντρέα το 1985 και πολύ καλά κάνει.

  ReplyDelete
 5. Και ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό έχασε. Διότι εάν είναι να έχεις δικτάτωρ-νταβατζή πας στον ορίτζιναλ δηλαδή τον Κυριάκο.

  Ο ΣΥΡΙΖΑ και έχασε την επαναστατικότητά του και φάνηκε εθνοπροδότης με τις Πρέσπες. Τί περίμενε μετά;; Ώρα λοιπόν για Κόκκινες Πορείες και τέλος στον αστισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδάλλως ο Κούλης και το πορνείο "Η Ελλάς"!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Στο ίδιο πλαίσιο μπράβο στον Τσίπρα που έστησε δίπλα του τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.!

   ΕΤΣΙ ΘΕΛΕΙ!

   Μαδουρισμός! "Το κράτος είσαι εσύ" αλλιώς οι Πινοσετικοί Μπατίστες θα σε φάνε λάχανο φίλε Αλέξη και μαζί με εσένα όλους εμάς! Είμαστε στα πρόθυρα δευτέρου εμφυλίου ασχέτως μορφής που θα λάβει. Ας διαλέξουν όλοι πλευρά, με τους Βρυξελλικούς ή με τους Εθνικομπολσεβίκους Σοσιαλιστές και Εθνικιστές.

   Delete
 6. Πάντως στην Ελληνική πολιτική σκηνή η σημερινή κατάσταση ομοιάζει τρομαχτικά εκείνη του 1919 με τον Τσίπρα σε ρόλο...Βενιζέλου.

  Ομοίως με τον Ταγίπ. Ελπίζω η έκβαση να ΜΗΝ είναι η ίδια. Ελπίζω στο σημερινό χαμόγελο του Αποστολάκη στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ. Τον είδα άνετο παρά την ήττα.

  ReplyDelete
 7. Βραζιλία, Ιαπωνία, Ταϊβάν, Κορέα (Βόρεια και Νότια), Αυστραλία, Ινδία και οσονούπω Ιράν και Τουρκία μαζί με την Ελλάδα.

  Αυτές και μόνον αυτές οι χώρες ενδιαφέρουν τον Τράμβιο και όχι η πεθαμένη στην κυριολεξία μαύρη και άραχνη Ευρώπη με θνήσκοντα πληθυσμό, στρατό πλπηρως αχρηστευμένο και οικονομική μιζέρια. Προ των πυλών ευρίσκεται επιτέλους ο τελικός μετασχηματισμός του ΝΑΤΟ από "αμυντικό σύμφωνο Αμερικής και Δυτικής Ευρώπης" κατά της Ρωσσίας (τότε ΕΣΣΔ) σε αμυντική συμμαχία των Τραμβικών ΗΠΑ με όλες τις αντικινεζικές μη-Ευρωπαϊκές υγιείς, σφριγηλές από ζωή, οικονομία και πληθυσμό δυνάμεις, οι οποίες κυκλώνουν την Κίνα από όλα τα μέτωπα. Από τον Νότο η Αυστραλία και η Ινδία από τα Νοτιο-δυτικά, η Ταϊβάν από Νοτιο-ανατολικά, από την Ανατολή η Ιαπωνία, από Βορά η Κορέα (Βόρεια και Νότια), από Δυτικά το μοναρχικό φιλελεύθερο "Βενιζελικό" Ιράν που θα γεννηθεί όταν πέσουν λόγω οικονομικών εξεγέρσεων οι μουλλάδες και φυσικά η Βραζιλία ως αντίβαρο κατά της Κινεζικής Μαοϊκής επιρροής σε Λατινική Αμερική αλλά και Αφρική.

  Εδώ οι τελευταίες επί αυτού εξελίξεις:

  https://www.rt.com/news/460350-japan-f35-jets-trump/

  (Την ώρα των αστείων ευρωεκλογών ο Τράμβιος επιβεβαίωνε την συμμαχία του με την Ιαπωνία, μάλιστα παρακολούθησε και αγώνα σούμο, ένδειξη εκτιμήσεως της Ιαπωνικής παραδόσεως)

  https://www.ptisidiastima.com/australia-naval-presence-se-asia/

  https://www.ptisidiastima.com/taiwan-builds-new-corvettes-and-minelayers/


  Ο Τράμβιος έτοιμος να διώξει τον Μπόλτον λόγω της αντι-Κιμικής μανίας του τελευταίου, ο "Κολονέλος Κασάντ" επιβεβαιώνεται:

  https://www.defence-point.gr/news/den-ta-vriskoyn-tramp-kai-mpolton-gia-ti-voreia-korea-pame-gia-apolysi


  Περί Βραζιλίας:

  https://www.reuters.com/article/us-nato-brazil-latam-interview/nato-chief-says-brazil-other-latin-american-countries-could-become-partners-idUSKCN1RF2TT

  https://www.reuters.com/article/us-usa-brazil-nato/trump-says-strongly-considering-nato-membership-for-brazil-idUSKCN1R024O

  ReplyDelete
  Replies
  1. Επί αυτού βιώνουμε το τέλος του Ευρωκεντρισμού.

   Απορώ πώς ακόμη ένθετα και φυλλάδες κάνουν λόγο για "Ευρώπη"!

   Ζώντας σε αυτήν είναι ένα απέραντο μίζερο θνήσκον νεκροταφείο συνταξιούχων, αλκοολούχων και ναρκομανών νεαρών βουτηγμένων στην απουσία ταυτότητος και τον εξ αυτής νιχιλισμό και ένα χωράφι καμένο διαλυμένων οικογενειακών σχέσεων και ετεροφυλικής αγάπης. Για να μην αναφέρουμε την απόλυη απουσία "ανάπτυξης" παρά την αιματοβαμμενη Ελληνική θυσία από το 2011 και ύστερα, παρά την λιτότητα και παρά το 1+ εκατομμύριο τριτοκοσμικών που βιαίως προσεκάλεσε η Γερμανία το 2015.

   Η Βόρειος Αμερική, η Βραζιλία, η Αυστραλία και η άνωθεν αναφερθείσες χώρες είναι το μέλλον. Το ίδιο ισχύει και για την Κίνα η οποία και να χάσει τον Πόλεμο, ουδέποτε θα πάψει να αποτελεί παγκόσμιο πλανητικό πνεύμονα όπως και το Αιγαίο τόσα χρόνια παραμένει επίσης καίρια αρτηρία του πλανητικού γεω-οικονομικού και πνευματικού σώματος. Μάλιστα ήταν τέτοια η σημασία των δύο ώστε στην περίπτωση της Κίνας συνέβησαν φοβερές σφαγές σαδιστικής φύσεως ώστε να καταναλώνουν με τη βία(!!!) όπιο από τους Άγγλους (πόλεμος του Οπίου) που τους το παρείχαν οι ίδιοι και στην δεύτερη περίπτωση, την Ελληνική, μία φοβερή νεκρανάσταση του "Ελληνισμού" έστω και σε μορφή παραποιημένη και κουτσή, με πλήρη Ελληνοφωνία και Ελληνική "εθνική" συνείδηση σε πληθυσμούς που ήσαν προ 200 ετών Σλαύοι, Αλβανοί, Βλάχοι, Τουρκογεννείς μέχρι και Αιγύπτιοι (άποψη Αθηναϊκου πληθυσμού μετά την αποχώρηση του Ιμπραήμ) με τους απογόνους τους μάλιστα να ομιλούν για τον Περικλή και τον Μέγα Αλέξανδρο λες και τους ζήσανε προχθές, αγνοώντας το τεράστιο κενό των 2000 ετών Ρωμαϊκής ηγεμονίας της περιοχής, Ελληνοκεντρικής και Ορθοδόξου Χριστιανικής.

   Πρέπει να δημιουργηθούν νέες σχολές γεωπολιτικής σκέψεως. Γινόμαστε μάρτυρες ραγδαιων αλλαγών στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, αλλαγών πλήρως φυοσλογικών αφού πλέον κλείνει η 300 ετών Δυτική αποικιοκρατική παρένθεση που είχε φτάσει στο ζενίθ της το 1914 και διατηρήθη ζωντανή λόγω του Κομμουνιστικού "κινδύνου". Κίνα, Ινδία, Ιράν, Ανατολική Μεσόγειος και Ενδιάμεση Περιοχή ξυπνούν ως γίγαντες εν υπνώσει από τον λήθαργο. Δυστυχώς η μπερδεμένη γεωπολιτική θεώρηση του Ντούγκιν δεν είναι ικανή να ερμηνεύσει τις αλλαγές αυτές στο σύνολό τους, αφού κατορθώνει γεω-φιλοσοφικά μονάχα τον αποκλεισμό της Αμερικής από την υπόλοιπη υφήλιο, τσουβαλιάζωντας μαζί Κίνα, Ινδία, Τουρκία, Ρωσσία και Γερμανία σε μία μεγάλη ανομοιογενή ηπειρωτική μάζα. Επίσης λαθεμένα ο Ντούγκιν ποντάρει στην αλλαγή της θαλασσοκρατικής φύσεως των ΗΠΑ λόγω Τραμβικής στηρίξεως στην "heartland" του Midwest και του Νότου. Η ισχύς δεν έχει ιδεολογίες. Η άνοδος του Τραμβισμού σε όλον τον Αγγλοσαξωνικό κόσμο από την Αμερική και την Βρετανία έως την Αυστραλία με ορμητήριο την Ταϊβάν, το "Ισραήλ εν αναμονή" της Σινικής Θαλάσσης θα εντείνει την ισχύ των ναυτικών αυτών δυνάμεων και θα τις αναδείξει στον μοναδικό Δυτικό πόλο ισχύος καθώς η "Ευρώπη" θα εισέρχεται ως λείψανο ολοκληρωτικά στον κλίβανο. Παρά την φοβερή παρακμή των Αγηλοσαξωνικών κοινωνιών λόγω απουσίας ταυτότητος, πολιτισμού, ιστορίας και ηθικών αξιών, η επικείμενη αναμέτρηση με την Κίνα θα τα αναζωογοννήσει με αποτέλεσμα αυτά να στραφούν και πάλι στον Ελληνισμό μετά τον Αρμαγεδδώνα. Η Ελληνική παρουσία π.χ. στην Αυστραλία και τον Καναδά, μολονότι "κουτσοβλαχικής" φύσεως θα αποτελέσει ΣΙΓΟΥΡΑ μαγιά για την μετα-Αρμεγεδδώνα αναγέννηση των κρατών αυτών και αναβάπτιση των πληθυσμών τους.

   Delete
 8. Ούτε σχόλιο δεν έκανε ο Τράμβιος ή το Επιτελείο για τις Ευρωεκλογές. Ούτε η Κίνα ούτε η Ρωσία!

  "Γραμμένη" την έχει την Ευρώπη όλος ο πλανήτης ο οποίος προχωρά με Φασιστικές-Εθνικιστικές κυβερνήσεις παντού ενώ η Ευρώπη εμμένει σε φοβερή δική της μαλάκυνση λόγω αποκλειστικής ευθύνης του "κοινωνικού της κράτους" από το 1960 και μετά το οποίο δυστυχώς δημιούργησε στρατιές μουμιοποιημένων συνταξιούχων που διαλύουν το μέλλον των εγγονών τους για ένα ευρώ παραπάνω και "περίθαλψη".

  Πότε θα φύγουμε επιτέλους από το καταραμένο αυτό σύνολο;; Πάντως με τον Κούλη μάλλον ποτέ!

  ReplyDelete
 9. Στὸ πολὺ ἐνδιαφέρον σεντόνι γιὰ τὸν Βελόπουλο - ποὺ ἄνοιξε ὁ Παληὸς προηγουμένως - συνεχίζω ἐδῶ...

  Ὁ ἐν λόγῳ "ἐπιχειρηματίας" εἶναι μιὰ ἐπανέκδοση τῆς φάρσας Καρατζαφέρη. Ἡ βασικὴ διαφορὰ τους εἶναι ὅτι, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Βελόπουλο, ὁ Καρατζαφέρης διαθέτει χιοῦμορ καὶ πνευματώδη λόγο. Ὁ Καρατζαφέρης ξεκίνησε ὡς πλειοδοτῶν πατριώτης. Καθαρὰ μητσοτακικὸς ὅσο ἧταν στὴ ΝΔ, σαμποτάριζε στὴν ψύχρα τὸν Καραμανλῆ ἀναγκάζοντάς τον νὰ τὸν διαγράψει, ἔφτιαξε τὸν ΛΑΟΣ, ἀντιμνημονιακὸς τὴν ἐποχὴ τῆς κρίσης, ἀλλὰ πρωτοστάτησε στὴν δημιουργία τῆς κυβέρνησης Παπαδήμου ( 2011). Ξαναγίνεται ἀντιμνημονιακὸς καὶ " ἀποχωρεῖ" τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2012, ὅταν τὸ κόμμα ἀρχίζει καὶ ψυχομαχάει. Ἀφήνει ὅμως κάποια προβεβλημένα στελέχη ( Βορίδης. Ἄδωνις, Πλεύρης), παίρνει ὅμως μαζὺ του τὸν Βελόπουλο. Ὁ ὁποῖος Βελόπουλος τὸν παρατάει τὸν Μάϊο τοῦ 2012 καὶ δίνει τὰ χέρια μὲ τὴ ΝΔ καὶ τὸν Σαμαρᾶ...( 2 μέρες πρὶν "ἀντιδικοῦσε" τάχα μου μὲ τὸν Ἄδωνι σὲ τηλεοπτικὸ κανάλι λέγοντας ὅτι δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ πουλήσει τὸν Καρατζαφέρη καὶ νὰ πάει στὸν Σαμαρᾶ). Στὶς ἐκλογὲς τοῦ 2012 δὲν συμμετέχει στὰ ψηφοδέλτιια τῆς ΝΔ -παραμένει ὅμως μέλος της μέχρι τὸ 2015 - δηλώνοντας ὅτι στηρίζει «την μεγάλη Κεντροδεξιά παράταξη με τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό και το πρόγραμμά της για την εξόρυξη του ορυκτού πλούτου της χώρας πιστεύοντας πως είναι η μοναδική ρεαλιστική λύση για την έξοδο της χώρας από την κρίση»....

  Κοινὸ χαρακτηριστικὸ τῶν προαναφερθέντων τηλεσαλτιμπάγκων ( Καρατζαφέρη, Ἄδωνι, Βελόπουλου) εἶναι ἡ κουτοπόνηρη ἀτάκα ὅτι ὅλοι ἄλλοι πολιτικοὶ δὲν ἔχουν διευθύνει οὔτε περίπτερο, δὲν ἔχουν κολλήσει οὔτε ἕνα ἔνσημο, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἀφεντιὰ τους ποὺ εἶναι ἀπὸ τὰ σπάργανα στὸ πεζοδρόμιο. ( σὰν τὸν Μητσοτάκη ποὺ δήλωνε 6 μηνῶν πολιτικὸς ἐξόριστος...)

  Ὁ Βελόπουλος δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνα διασκεδαστικὸ λαμόγιο καὶ τηλεκαραγκιόζης. Ἄν ἦταν μόνον αὐτὸ θὰ γελάγαμε καὶ μὲ τὸν ἴδιο ποὺ μᾶς διασκεδάζει, καὶ μὲ τοὺς ἠλίθιους ποὺ κάθονται καὶ τὸν ἀκοῦνε μὲ τὸ στόμα ἀνοιχτὸ...Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ εἶναι λαγὸς του Μητσοτάκη -ὅπως τὸν χαρακτήρισε ὁ Φ.Κρανιδιώτης ...- δημιουργῖ βαβούρα καὶ θόρυβο στὸ πολιτικὸ τοπίο. Ἡ δὲ θέση ποὺ ἐκφράζει ὅτι ρίζα τοῦ προβλήματος εἶναι ἡ μειωμένη παραγωγικότητα συσκοτίζει. Ἀναποδογυρίζει τὴν πραγματικότητα, παρουσιάζοντας ὤς ρίζα τοῦ προβλήματος τὸ ἴδιο τὸ πρόβλημα. Ἡ μηδενικὴ - καὶ ὄχι μειωμένη - παραγωγικότητα τῆς χώρας εἶναι τὸ πρόβλημα. Ἡ ρίζα του ὅμως εἶναι τελείως ἄλλης ποιότητος- πνευματικῆς - φαινόμενο, ποὺ ἡ παρουσία τῶν Βελόπουλων μᾶς ἐμποδίζει νὰ κατανοήσουμε. Ὁ Μητσοτάκης καὶ ὁ Στουρνάρας πίνουν νερὸ τ' ὄνομά του. Οἱ εὐρωλαϊκιστὲς κλείνουν τὸ μάτι στοὺς ἐθνολαϊκιστὲς ...καὶ τούμπαλιν...

  ΥΓ. Τὸ μόνο ποὺ θὰ πῶ πρὸς τὸ παρὸν γιὰ τὴν ἧττα τοῦ Τσίπρα στὶς εὐρωεκλογὲς ...σὲ μεγάλο βαθμὸ ἔχασε γιατὶ ἔσπασε τὸ μέτωπο Τσίπρα -Καμμένου. Καὶ ἄν γιὰ λόγους ἰδεοληψίας ἔκανε τὴν πατάτα καὶ προχώρησε στὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν σὲ λάθος στιγμὴ, τὴν ἴδια καὶ μεγαλύτερη πατάτα ἔκανε γιὰ λόγους δικῆς του ἰδεοληψίας ὁ Καμμένος καὶ ἀποχώρησε ἀπὸ τὴν κυβέρνηση. Κυβέρνηση Μητσοτάκη δὲν ἀντέχεται μὲ τίποτα!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πές τα ρε "Ζαραθούστρα" να αγιάσει το στόμα σου φίλε μου!

   Είσαι μέσα στο μυαλό μου, συμφωνώ 1000% σε όσα λες και χαίρομαι που υπάρχει και κάποιος άλλος ικανός να Σκεφθεί και δεν πετάει καραγκιοζιλίκια περί "στρατιωτικών θητειών, ΜΠατριωτισμού και κωλοπετινίτσας". Σε συγχαίρω ρε φίλε.

   Ο Τσίπρας όχι μόνον δεν έχει πλέον κανένα στήριγμα στην νέα επικείμενη Βουλή μα διέλυσε και τον Καμμένο χάριν του Κούλη, πέρασε και τις Πρέσπες πάλι χάριν του Κούλη, του πήρε το βάρος της "προδοσίας". Αντί να βάλλει ομαδικά με ρυπές κατά της ΝΔ και να αφήσει τον χώρο στους αντι-Βρυξελλικούς (Καμμένος, Αντώναρος, Κρανιδιώτης, κλπ) να ανασάνουν και να αντικαταστήσουν στον μέσο αποβλακωμένο "Δεξιό" χατζη-πατριώτη την Βρυξελλική ΝΔ (και μάλιστα Μητσοτακικής φύσεως), του έδωσε τα πάντα σχεδόν στο πιάτο! Στο μόνο που διαφωνώ είναι ότι ο Καμμένος δεν μπορούσε να προδώσει και δεν το έκανε και μπράβο του. Κάποιοι "φωστήρες" (Φλαμπουράρης, Βίτσας, κλπ) πόνταραν βλακωδώς στο αριατερό δεκανίκι του Κούλη, το ΚΙΝΑΛ ότι θα στηρίξει "προοδευτικώς" τον Τσίπρα! ΕΛΕΟΣ!! Καταρχήν πώς είναι δυνατόν κόμμα που χρωστά 280 εκατομμύρια να κατεβαίνει στις εκλογές;; Μια χαρά τους μπουζουριάζει άμα θέλει αλλά κοιμήθηκε.

   Καλά τα λες! Με τίποτα δεν χωνεύεται το "ζαβό"! Άσε που βγήκαν όλοι οι πολιτικοί Βρυκόλακες (Βαρβιτσιώτης, Καραμανλής, Ρογσσόπουλος, Λοβέρδος, Βενιζέλος, κλπ) των Βρυξελλικών από το χρονοντούλαπο!

   Delete
  2. Εντωμεταξύ ρε φίλε άτομα που είναι και "γνωστά" και σε φυσιολογικές συνθήκες σου φέρονται σαν φίλο, έχλυν τυφλωθεί τόσο πολύ από την ανάγκη τους για έναν "ηγέτη" που πορώνονται με τον Βελό σε βαθμό κομματόσκυλου ή μάλλον Βελοπουλόσκυλου!

   Ο Βελό εντωμεταξύ ΠΟΤΕ ΤΟΥ δεν δούλεψε. Λαμόγιο είναι μπροστά στο οποίο ο Αρτέμης Σώρρας φαίνεται...νάνος! Διότι αυτός τουλάχιστον, τραχανοπλαγιάς μεν αλλά μπήκε στην Βουλή! Δηλαδή τραχανοπλαγιάς με μισθό και με τη βούλα, την βούλα της Βουλής!

   Delete
  3. Εσύ τον ξέρεις καλύτερα...

   Delete
  4. Εγώ δε χάθηκα από το Google+, εσύ εξαφανίστηκες.Μας χωρίζουν 25 χρόνια ταλαιπωρίας Παλιέ.

   Delete
  5. Δεν έχω μπει καιρό γιατί δεν έχω χρόνο για τσάτ εκεί. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία.

   Delete
 10. Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Ὁ δημόσιος ὑπάλληλος στὴν ὀχλοκρατία ποὺ ὀνομάζομε δημοκρατία φέρνει ὑποχρεωρτικὰ τὴν ὑποβάθμισι τοῦ κράτους καὶ τῆς κοινωνίας Σὲ αὐτὸ δὲν εὐθύνεται ὁ δημόσιος χαρακτήρας τῶν ὑπηρεσιῶν ἀλλὰ τὸ σύστημα ποὺ όνομάζεται δημοκρατία. Ὁ ὑπάλληλος δημόσιος ἤ μὴ πρέπει νὰ κατευθύνεται ἀπὸ τοὺς νόμους τῆς ὀργανωτικῆς ἀποτελεσματικότητος σὲ οἱοδήποτε κοινωνικὸ σύστημα κομμουνιστικό, φασιστικὸ ἤ φιλελεύθερο μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῆς θανατικῆς ποινῆς νὰ ὑπερίπταται τῆς κεφαλῆς του σὲ περίπτωσι διαφθορᾶς. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 11. Ἀπόδειξις ὅτι τὸ ἄμεσο μέλλον ἀνήκει στὴν λαοκρατία μὲ ποινὲς θανάτου καὶ ὄχι στὴν δημοκρατία Παρασκευοπούλου εἶναι ἡ ἐνυπωσιακὴ ἄνοδος τῶν νέων 17 καὶ ἄνω, (σὲ ἀντίθετη σχέσι μὲ τοὺς ἡλικιωμένους) οἱ ὁποῖοι ἐψήφισαν Χρυσῆ Αύγή. Ἄλλοτε οἱ νέοι ἐψήφιζαν ΚΚΕ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 12. ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΛΗΓΟΥΡΗΔΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟ ΥΒΡΕΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΩΜΗΩΝ
  Στὸ παρακάτω ἐξωφρενικὸ ἄρθρο (βλέπε τὸν ἐδῶ σύνδεσμο) ὁ ἀναγνώστης θὰ παρατηρήσῃ τὴν ἔκφρασι "ἑλληνικὴ φύλη" (καὶ γιὰ τὸ Βυζάντιο μάλιστα!) ἀποδεικνύοντας τὴν φραγκικὴ ῥατσιστικὴ προέλευσι τοῦ συγγραφέως τοῦ ἄρθρου. Δημήτρης Κιτσίκης

  https://www.history-point.gr/o-athlios-aderfos-dimitrios-palaiologos-to-skoypidi-tis-ellinikis-fylis?fbclid=IwAR1KrQf2GPwRf4i-bDety5DxubFuT_c_63bICxSKn64dQeFNeSNzomY30Bw

  ReplyDelete
 13. Ο κ Γιώργος Καραμπελιάς (θεωρητικός του γραικοφραγκισμού), εκδότης μεταξύ των άλλων του (νέου) Λογίου Ερμή (νεκρανάσταση του Κοραητικού Λογίου Ερμή), που διακηρύττει (στα βιβλία και στις ομιλίες του) ότι ο Ελληνισμός διεξήγαγε διμέτωπο αγώνα (όπως ο παπατζής ο γερο-Παπανδρέου), εναντίον των Οθωμανών και ταυτοχρόνως εναντίον των Φραγκοαλαμανών, μπερδεύοντας την δύση με τη Βενετιά ( βλ. τα σχετικά στο έργο του Γερασ. Κακλαμάνη) και το γεγονός ότι ο δυτικο(μεσογειακός) Ελληνισμός πολεμά με τη Βενετιά εναντίον της Οθωμανίας και ο ανατολικο(μεσογειακός) Ελληνισμός πολεμά με την Οθωμανία εναντίον της Βενετιάς, που ευαγγελίζεται την παράνοια που αποκαλεί “εκσυγχρονισμό της παράδοσης”, την οποίαν έχει κονιορτοποιήσει ο καθηγητής Κοντογιώργης, αποδεικνύοντας με το ογκώδες έργο του “Το ελληνικό κοσμοσύστημα” ότι ο εκσυγχρονισμός της παράδοσης ισοδυναμεί με οπισθοδρόμηση (και στην ουσία κατάργηση και ακύρωση) της παραδόσεως της τάξεως των δυόμισι χιλιάδων ετών, από την ελευθερία και την δημοκρατία των ελληνικών κοινών (κοινοτήτων) της Οθωμανίας, στην προσολώνεια δουλεία του τόκου, που αποτελεί την σημερινή κατάσταση οικονομική και πολιτική, στην οποίαν βρίσκεται η λεγομένη Δύση και η Τραμπαλίζουσα Αμέρικα και η Λεπενίζουσα και η Μακρονίζουσα Ουρώπα ( το δε απεχθές Κρεόντειο κράτος, που μας προτείνει ο αγαπητός μας ιστοτοποδεσπότης, μας στέλνει άλλα πεντακόσια και πλέον χρόνια πίσω) και βεβαίως και οι Γραικόφραγκοι (Νεοέλληνες) και οι Τουρκόφραγκοι (Νεωθωμανοί και Νεότουρκοι), έθεσε υποψηφιότητα για δήμαρχος Αθηναίων καταρτίζοντας τον βαρύγδουπο συνδυασμό “Αθήνα για την Ελλάδα (Γραικία εννοεί)” και έλαβε στην κάλπη των δημοτικών εκλογών (η πρώτη πλάνη) το αξιοθρήνητο ποσοστό 2,21%, που αντιστοιχεί σε 4.593 ψήφους, επί 218.661 ψηφισάντων, από τους 467.800 εγγεγραμμένους (249.139 απείχαν, εξ ων οι μεν νοήμονες εκουσίως, οι δε απελθόντες ακουσίως).
  Στην δε Α΄ Αθηνών, που αντιστοιχεί κατά το πλείστον εις τον (κατ΄ευφημισμόν) δήμον Αθηναίων, στην κάλπη των ουρωεκλογών (εσχάτη πλάνη χείρον της πρώτης) το κόμμα του Βαρουφάκη (ΜΕΡΑ25, κατά το τέρμα η νύχτα, τώρα επιτέλους ξημέρωσε) έλαβε (το εξίσου αξιοθρήνητο) ποσοστόν 3,32% ήτοι 7.839 ψήφους, επί 243.201 ψηφισάντων, από τους 493.088 εγγεγραμμένους (249.887 εκουσίως ή ακουσίως απείχαν).
  Αυτό φαίνεται, δεν μπορεί να το ανθέξει ο θεωρητικός του γραικοφραγκισμού και ιδού αποφασίζει να πληροφορήσει άπαντας τους γραικόφραγκους και ουρωγραικούς ότι ο πολύς Γιάνης (με ένα ν) είναι το λίγο λιγότερο γραφικός και αν κανείς τον παίρνει στα σοβαρά κακό του κεφαλιού του, γιατί υπεστήριξε παλαιότερα “ότι θέλει να δει τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία να καταργούνται και τις δύο χώρες να έρχονται όσο το δυνατόν πιο κοντά, καθώς έχουν κοινά συμφέροντα” και ότι είναι οπαδός του Κιτσίκη και της ιδεολογίας του ελληνοτουρκισμού, άρα προδότης.
  Παραθέτω την ηλεκτρονική διεύθυνση:
  http://ardin-rixi.gr/archives/207935
  Σημειωτέον ότι το τριώδιο έχει προ πολλών ήδη μηνών κλείσει.
  Και εφόσον έχει κλείσει το τριώδιον και έχουν παρέλθει οι μασκαράτες, ομιλούμε πλέον για βατραχο-ποντικομαχία στα μαρμαρένια αλώνια (της κάλπικης κάλπης).
  Ο Όλυμπος και ο Κίσσαβος τα δυό βουνά μαλώνουν (Κλέφτικο).
  Και εις άλλα με υγεία.

  ReplyDelete
 14. https://www.defence-point.gr/news/toyrkiki-politismiki-anikanotita-sevasmoy-ton-sgoy-iliaki-foto

  Ντροπή του Ερδογάν..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ένας ηγέτης πρέπει να έχει αρχοντιά. Αυτή είναι η Τουρκία του κεμπάπ, του σκυλοτσιφτετελιού και της ζητιανομικροκλοπής που κάνουν οι μαγαζάτορες στις τουριστικές περιοχές της πόλης. Δυστυχώς σε πρόσφατο ταξίδι στην Τουρκία διαπίστωσα πόσο πίσω είναι πολιτισμικά σε σημείο που το Ζεφύρι και τα Λιόσια να μοιάζουν Παρίσια.. Τρομερό εμπόδιο μαζί με τον θρησκευτικό φανατισμό για ένωση. Έχει πιο πολύ δουλειά το πράμα εκεί γιατί είναι πολλά τα εκατομμύριο και πολύ το σκοτάδι του φανατισμού.

   Delete
  2. Όντως έτσι ήταν όταν πήγες;;

   Σε ρωτώ γιατί δεν έχω πάει και δεν γνωρίζω.

   Delete
  3. Ἆσε τὸν κακόβουλο Θανάση νὰ κουρεύεται. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  4. Σας πιστεύω κύριε Καθηγητά.

   Εάν μου επιτρέπετε εσείς πώς είδατε την Τουρκία στην τελευταία σας επίσκεψη διότι έχω δει πολλές εκπομπές της Γερμανίας στα Γερμανικά όπου λόγω του ξεριζωμού τους γενιές πίσω πολλοί μορφωμένοι Τούρκοι που γεννήθηκαν στην Γερμανία επιστρέφουν στην πατρίδα τους και είναι πολύ χαρούμενοι για αυτό, αφού έτσι και αλλιώς και δεν τους αποδέχονται στην Γερμανία μολονότι γεννήθηκαν εκεί και (σαν εμένα) μάτια έχουν και βλέπουν τί είδους κοινωνία είναι η Γερμανική (κτηνώδης, μηχανική δίχως αξίες κουλτούρα ή ανθρωπιά). Για αυτό σας ρωτώ κύριε Καθηγητά.

   Delete
 15. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟΥ
  Ὁ κομμουνιστικὸς φασισμὸς τοῦ Γκράμσι σημαδεύει τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης: "Ἡ ἀναβίωσις τοῦ ψυχροπολεμικοῦ ἀντικομμουνισμοῦ μόνον στὴν Ἑλλάδα χρησιμοποιεῖται ὡς ἐργαλεῖο στὴν πολιτικὴ ἀντιπαράθεσι" παρατηρεῖ τὸ παρακάτω ἄρθρο, γιὰ τὰ κλούβια μυαλὰ τῶν Γραικύλων τῆς Λιθίνης Ἐποχῆς ποὺ ἀναμασοῦν τὴν μιζέρικη ζωή τους μεταξὺ τῆς σπάθας του Κολοκοτρώνη καὶ τὰ κονσερβοκούτια τῶν κομμουνιστῶν συμμοριτῶν. Ὅσοι ἐλάχιστοι νέοι ἔχουν παραμείνει στὴν Ματρίδα (καὶ ὄχι στὴν πατρίδα) νὰ ξεσηκωθοῦν γιὰ νὰ φτειάξουν μιὰ Ἑλλάδα χωρὶς φαφούτηδες, μὲ γερὰ δόντια. Δημήτρης Κιτσίκης

  https://slpress.gr/idees/i-lepen-diavazei-antonio-gramse/

  ReplyDelete
 16. Ἐπαναλαμβάνω ὅτι τὸ παρὸν ἱστολόγιο δὲν δέχεται σχόλια ἀπὸ "Ἀνώνυμο" ἤ "Unknown". Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 17. https://www.defence-point.gr/news/den-mas-ta-leei-kala-o-ntonalnt-tramp-eycharistise-ton-erntogan

  Γιατί ρε ΝΔκρατικό defence-point, "δεν σας τα λέει καλά";;

  Μήπως γιατί υπάρχει καθεστώς στην Τουρκία που δεν αποτελείται από δούλους, δοσιλόγους τραχανοπλαγιάδες σαν αυτούς που είχαμε εμείς 40 χρόνια τώρα που ως φαίνεται θα ξανακυβερνήσουν από τον Ιούλη και έπειτα;;

  Μπράβο στον μέγα Ταγίπ! Μεταξύ Κούλη, Βελόπουλου και λοιπών, επιλέγω Ταγίπ! Να φτιάξουμε Ερντογανικό τάγμα Ρωμηών προτείνω και με την στήριξη του Ταγίπ να ρίξουμε τον Κούλη! Έλεος πια η βλακεία του Λαού μας!

  ReplyDelete
 18. Πάντως είς ό,τι αφορά τα νειάτα μας 31% ΝΔ ψήφισαν. Μόνον ΣΥΡΙΖΑ και Χ.Α. μαζί το ξεπερνούν (25,6 και 13,3 αντίστοιχα). Δεν το λες και φοβερή επιτυχία. Οι νέοι σαν εμένα όφειλαν να φτύνουν όλους τους βρυξελλικούς και ΝΔ και ΚΙΝΑΛ και όλους. Αλλά η ψήφος στην Ελλάδα ακολουθεί την Ταλιμπανική παράδοση να μένει αναλλοίωτη ανά γενιά. Ό,τι ψήφιζε ο παππούς μου ψηφίζει ο πατέρας μου ψηφίζω και εγώ και πάει λέγοντας.

  Πάντως ελπίζω Ταγίπ και Τσίπρας να συνεννοηθούν για επεισόδιο ώστε να μην έρθουν στην εξουσία οι "Κουλικοί" πάσης φύσεως. Θεέ μου τί ζω! Κυβέρνηση Κούλη με υπουργό τον Βελό παρέα με την Φώφη και τον Βενιζέλο!!! Τί εφιάλτης εν τούτος!

  Βέβαια από τότε που νίκησαν οι Βρυξελλικοί ο Έρντογαν σαν καλός τους "κουμπάρος", σταμάτησε κάπως τις παραβιάσεις. Ακόμα και αυτός βοήθησε την ΝΔ να βγει με τις προκλήσεις του και την καθημερινή προπαγάνδα του Σκάι να μεταδίδει απευθείας ό,τι μπαρούφα πει η Γιενί Σαφάκ και η Σαμπάχ. Τί να πω. Μάλλον καλά κάνουν σε έναν τέτοιον πλήρως αποβλακωμένο Λαό. Μα είναι όμως κρίμα για την Ελλάδα ρε παιδιά. Ζηλεύω την Αίγυπτο και την Λιβύη. Μα μήπως για να βγάλουμε και εμείς "Χαφτάρηδες" και "Σίσιδες" πρέπει να γίνουμε πρώτα Αίγυπτος και Λιβύη. Ως φαίνεται, ναι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν έβαλες το ποσοστό αποχής στους υπολογισμούς σου , το 31% γίνεται λιγότερο από 20%...Ζηλεύεις Αίγυπτο και Λιβύη ; Εγώ και εσύ ούτε μία βδομάδα δε θα μπορούσαμε εκεί να ζήσουμε - Περί Βελόπουλου, κάθε πολιτικός έχει το κοινό του που τον αντιπροσωπεύει--έως εδώ--δε θα κάνουμε στο ιστολόγιο του κυρίου καθηγητή "πολιτική αντιπαράθεση".

   Delete
  2. Μα ακριβώς αυτό λέω και εγώ, δε με κατάλαβες.

   Λέω για να αποκτήσουμε και εμείς έναν δικό μας "Σίσι" ή "Χάφταρ" που θα μας απαλλάξει από το Κοινοβούλιο και την εγχώρια ολιγαρχία όπως φαίνεται μόνον με την μετατροπή της χώρας αε Λιβύη ή Αίγυπτο είναι δυνατόν, διότι οι εκλογές αποδεικνύονται συνεχώς καταστροφικές για το μέλλον της χώρας μας. Η Αίγυπτος γίνεται ο μεγαλύτερος ενεργειακός κόμβος της περιοχής επί Στρατηγού Σίσι, βγάζουν τόνους φυσικού αερίου. Και εμείς εδώ αναλωνόμαστε στα πεεί Βελουχιώτη, Κομμουνιστών, Αριστεράς και πάει λέγοντας, αυτό λέω.

   Delete
 19. Αντιγράφω από την επίσημη ιστοσελίδα της Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης:
  Η 29η Μαΐου αποτελεί ημέρα ανάμνησης της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως από τους Οθωμανούς, καθώς και της ηρωικής θυσίας του τελευταίου Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και των υπερασπιστών της Βασιλίδας των Πόλεων.
  Στην Καστροπολιτεία του Μυστρά, στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου, παρόντος του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας (δηλαδή της Γραικικής Ρεπούμπλικας, εφόσον ούτε Ελλάς υπάρχει ούτε βέβαια Δημοκρατία) κ. Προκόπη Παυλόπουλου, τελέσθηκε η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Ευσταθίου. Στη συνέχεια τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση, για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο...
  ...Αμέσως μετά αρχές και κοινό μετέβησαν στον Ανδριάντα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην πλατεία του Μυστρά, όπου τελέσθηκε Τρισάγιο και έγινε κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας (Γραικικής Ρεπούμπλικας) κ. Προκόπη Παυλόπουλο.
  Η διαδικτυακή διεύθυνση εδώ:
  http://www.immspartis.gr/?p=33170
  Ο πρόεδρος της Γραικικής Ρεπούμπλικας κ. Παυλόπουλος, που είναι γνωστός ουρωγραικός και εξέχων γραικόφραγκος, κατέθεσε στέφανο στο ανδριάντα του Παλαιολόγου και εδήλωσε συνεχιστής της παλαιολογείου πολιτικής της αναγνώρισης του πρωτείου της Δύσεως υπό την λεοντήν πλέον όχι του (Φραγκο)πάπα αλλά της Φραγκοαλαμανικής (Ουρωπαϊκής) Ενώσεως και την πλήρη υποταγή σε αυτήν, δια τον (αυτόν) φόβον των Τούρκων.
  Ο Μητροπολίτης όμως Μονεμβασίας δεν φοβήται τον Θεόν, όταν τελεί μνημόσυνο με κόλυβα εντός ορθοδόξου εκκλησίας και Τρισάγιο ενώπιον ενός αγάλματος(;), του αιρετικού, ουνίτη, Παλαιολόγου, οποίος στην ουνίτικη λειτουργία στην Μεγάλη Εκκλησία (Αγία Σοφία) της 12ης Δεκεμβρίου 1452, απήγγειλε το πιστεύω με το Filliogue «εκ του Πατρός δια του Υιού εκπορευόμενον».
  Ποιά σύνοδο αποδέχεται ο άγιος Μονεμβασίας την σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-9) ή την εν Κωνσταντινουπόλει (εν τη εκκλησία της Παμακαρίστου) σύνοδο του 1484;
  Το διάταγμα της Ουνίας (ενώσεως) δηλαδή της υποταγής, με φαρδιά πλατιά (και πορφυρή) την υπογραφή του Ιωάννου Παλαιολόγου εδώ:
  https://www.mikres-ekdoseis.gr/2011/03/1439.html
  Ο Τόμος της εν Κωνσταντινουπόλη συνόδου του 1484 εδώ:
  https://nicefor.info/%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD-%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%8C%CE%B4/
  Σε αυτούς δε που ευαγγελίζονται ένα νέο 21(μεταξύ αυτών και ο σεβαστός μου δάσκαλος, ο παπαγιώργης Μεταλληνός και ο αγαπητός μας ιστοτοποδεσπότης), υπενθυμίζω τις δύο πράξεις υποτελείας (acts of submission), τις οποίες υπέγραψε πρώτος ο Κολοκοτρώνης και όλη η ηγεσία του “ευσεβούς ημών έθνους” και “του φιλοχρίστου στρατού”, οι οποίες είναι ο κρίκος που συνδέει την υποταγή των Παλαιολόγων με την υποταγή του Μάαστριχ, όπως επίσης και την μετάβαση του Παλαιών Πατρών Γερμανού, στην Ιταλία, που με εξουσιοδότηση της “εθνοσυνελεύσεως”, κόμιζε “δελεαστικάς προτάσεις” στον Πάπα “περί ενώσεως της Γραικικής (όχι Ορθοδόξου) εκκλησίας μετά της Ρωμαϊκής”, εάν ο πάπας υπεστήριζε το “αγώνα”.
  Ο Κερκυραίος (του δυτικομεσογειακού Ελληνισμού), ο οποίος εγνώριζε τι σημαίνει Αγγλία, υπουργός δικαιοσύνης, Ιωάννης Θεοτόκης, αντέδρασε άμεσα, διαφώνησε και όταν χαρακτήρισε την «Πράξη» ως «Συμφωνητικό της Πωλημένης Ελλάδος», παύτηκε και φυλακίστηκε, επί τρίμηνο, στις φυλακές Ναυπλίου!
  Αυτός είναι και ο λόγος, που δεν υπάρχει καμία φωτογραφία του σε κανένα γραικοφραγκικό σφαγείο της ελληνικής παιδείας και τα γραικοφραγκόπουλα υποχρεώνονται να δοξάζουν και να προσπαθούν να ομοιάσουν με τους 'ήρωες" εκείνους, που υπέγραψαν την υποταγή.
  Τελικά ο πάπας την έκαμε την δουλεία του (παρότι άφησε τον Γερμανό στο λιμοκαθαρτήριο και δεν του επέτρεψε να πατήσει το πόδι του στη στεριά) και υπέταξε την Γραικική εκκλησία στον Καθολικό και Βαυαρό βασιλέα και οι Γραικόφραγκοι έμειναν .... να φυλάνε "Θερμοπύλας" και να κραδαίνουν, μαζί με τα καδρόνια και... τα λάβαρα της Αγίας Λάβρας.

  ReplyDelete
 20. Επί των όσων είπα προηγουμένως, η μαλάκυνση του λαού μας είναι πρωτοφανής! Οφείλεται στην μετατροπή των Ελλήνων σε ΚΑΠΗ τα οποία "χάνουν" λάδια, βίδες και γενικά ό,τι χρήσιμο σχετίζεται με την φαιά ουσία του εγκεφάλου.

  Ενώ ο άμυαλος ΑΜΕΑ Έλληνας ψηφοφόρος ψηφίζει το Βρυξελλικό τόξο, η Βρυξελλική κυβέρνηση καταρρέει στην Γερμανία.

  Τα νέα είναι θετικά. Το καλλίτερο που μπορεί να περιμένει η Ελλάδα από την Γερμανία είναι κυβέρνηση Πρασίνων και "Αριστεράς" (Die Linke) εάν δυνατόν ή έστω κυβέρνηση Πρασίνων-Σοσιαλδημοκρατών-Αριστεράς. Πράσινοι και Αριστερά τάσσονται υπέρ της επιστροφής των πολεμικών επανορθώσεων στην Ελλάδα, ενώ με την απουσία των "Μερκελικών" του CDU από μία μελλοντική κυβέρνηση, η αποικιοκρατική επιβολή της Γερμανίας στην Ελλάδα κάπως θα αμβλυνθεί. Τα νέα είναι θετικά πάντως. Όποια αστάθεια δημιουργείται στον Βρυξελλικό άξωνα Μακρόν-Βερολίνου είναι για εμάς ευλογία.

  Περιμένουμε την Τραμβική επανάσταση και στην Βρετανία Φαρατζικής φύσεως και υφής. Ο Μπό-τζο είναι φυσιογνωμία γελοία εν συγκρίσει με τον Φάρατζ και τον Mogg αλλά η τακτική του Τραμβίου είναι "ένας εχθρός τη φόρα" και ο εχθρός του τώρα είναι το Βρυξελλικό τόξο του BRemain στην Βρετανία και η αποφυγή αναλήψεως στην εξουσία του Εργατικού ημι-Μαδουρικου Τζέρεμυ Κόρμπυν για αυτό και χρειάζεται με το μέρος του την "αντι-Βρυξελλική" πτέρυγα των Συντηρητικων έστω και ηλιθίας φύσεως (Μπόρις Τζόνσον). Η συσπείρωση είναι πρωτεύουσα. Για να δούμε. Πάντως θετικά τα μαντάτα τελευταία από την Ευρώπη, με την έννοια ότι Σοσιαλδημοκρατία και Πράσινοι ανεβαίνουν και δη μέχρι και στην Ελβετία! Χαρούμενη είδηση για όσους αναμένουν το τέλος της ηπείρου αυτής. Διότι με τους αριστερούς και τους παπαρουνόφιλους εντείνεται το Τέλος είς βάρος των γηγενών καπιταλιστών χάριν των μεταναστών. Αντί για ευρώ η Ευρώπη ως φαίνεται θα αυτοκτονήσει με τριαντάφυλλο στα χείλη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Επιβεβαίωση των λεγομένων μου για αριστερή κυβέρνηση στην Γερμανία από την "Welt" την "Καθημερινή" της Γερμανίας:

   https://www.welt.de/politik/deutschland/article194840865/Umfrage-Gruen-Rot-Rot-ist-die-beliebteste-Koalition-der-Deutschen.html

   "Πράσινο-Κόκκινο-Κόκκινο" είναι ο αγαπητότερος συνασπισμός για τους Γερμανούς λέει ο τίτλος

   Επίσης, επιβεβαίωση των καλών νέων, 1 μονάδα διαφορά από το κόμμα της Μέρκελ και του Σόιμπλε έχουν οι Πράσινοι:

   https://www.defence-point.gr/news/niothei-tin-anasa-ton-prasinon-i-merkel-molis-mia-monada-piso


   Ο Αμερικανικός παράγων οδεύει σε πλήρη επικράτηση. Μολονότι απέτυχαν οι φανατικοί αντι-ισλαμιστές καπιταλιστές των δήθεν "Φασιστικών" κομμάτων, η αριστερή πτέρυγα του κατεστημένου των ΗΠΑ σφυροκοπεί την Ε.Ε. μέσω των Πρασίνων αλλά και την Τουρκία με τις τελευταίες δηλώσεις του Μενέντεζ. Εκεί οφείλεται και η διεκδίκηση των Γερμανικών αποζημιώσεων από τον Εθνικομπολσεβίκο Σοσιαλιστή ημι-Μαδουρικό, Αλέξη Τσίπρα αλλά και οι δηλώσεις Κατρούγκαλου για ενδυνάμωση των Ελληνορωσικών σχέσεων την επομένη της επισκέψεως Αποστολάκη στις ΗΠΑ!

   Η Ευρώπη έχει τελειώσει και δη η Γερμανία! Μακρόν βάλε μυαλό, τί περιμένεις;; Σταμάτα να είσαι κωλαούζος της Μέρκελ! Ο Τράμβιος για πολλοστή φορά ανήμερα της "D-Day" σου προσφέρει χείρα φιλίας!

   Delete
 21. Κάτι μου λέει ότι η επόμενη κυβέρνηση της χώρας θα είναι η υπηρεσιακή αν κρίνει κανείς από το γεγονός ότι η Άγκυρα ανακοίνωσε αποστολή δευτέρου "γεωτρυπάνου" στην Κυπριακή ΑΟΖ αλλά και από το γεγονός ότι θα εμποδιστεί η επάνοδος στην εξουσία των Βρυξελλικών.

  Για να δούμε ποίος θα μπει υπηρεσιακός υπουργός Αμύνης, Εξωτερικών και...Εσωτερικών μαζί με υπηρεσιακό (ή μάλλον υπηρεσιακή) Πρωθυπουργό. Αυτοί θα κυβερνήσουν μετά το θερμό επεισόδιο, οι "υπηρεσιακοί". Κοιμισμένε ελληνικέ Λαέ, ξύπνα επιτέλους!

  ReplyDelete
 22. Ψάχνοντας στο ίντερνετ είδα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε την υπηρεσιακή κηβέρνηση. Αυτό είναι ενδιαφέρον διότι οι ίδιοι θα αναλάβουν αν γίνει κάτι. Για να δούμε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/ellinotoyrkika/777865_apokleistiko-apolyti-stirixi-stin-ellada-dilonoyn-oi-ipa-se

   Σχέδιο Καμμένου εν εξελίξει.

   Delete
 23. Συγχαρητήρια στον κύριο Κάθηγητή για την τελευταία του ανάρτηση.

  Πράγματι πολύ χαρμόσυνη είδηση η αποπομπή του Έλληνος "Ιντί Αμίν Νταντά" από το ΚΙΝΑΛ διότι ανοίγει ο δρόμος στην ΓΑΠ-ική συνιστώσα φιλο-Αμερικανική και αντι-Μητσοτακική συνεπώς ανοιχτή για συνεργασία με τον Τσίπρα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "ἄφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσι τυφλοὶ τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται."
   Ματθ. 15,14

   Delete
 24. Τεράστια πλέον η σημασία της D-Day ημέρα αποβάσεως των Αγγλοσαξώνων στις Γαλλικές ακτές της Νορμανδίας και αποκρούσεως της Γερμανικής απειλής μέχρι το Βερολίνο.

  Σήμερα με αύμβολο την D-Day ο Τράμβιος αναβιώνει την σημασία της επετείου αυτής, προσπαθώντας να ανασυγκροτήσει τον Αγγλοσαξωνικό και Αγγλο-Γαλλικό κόσμο σε κοινή συμμαχία κατά του σημερινού "4ου Ράιχ" της Γερμανίας.

  Σημαντικότατη επίσης η επίσκεψη Αποστολάκη στις ΗΠΑ. Η ρητορική του άλλαξε ομιλεί πλέον επιθετικά προς την Τουρκία ως απειλή και όχι ως "σύμμαχο" όπως έκανε 2 εβδομάδες πριν με τα Μ.Ο.Ε.

  ReplyDelete
 25. Κλασσικό Τουρκολαγνικό "άρθρο" από το πορνιούζ του Γκουριώτη, την πέμπτη φάλαγγα των Βρυξελλικών του Κούλη και του Έρντογαν παρέα με το Σκάι, τους "εθνικόφρονες" δούλους των Βρυξελλών Τουρκολάγνους που καθημερινά επιδίδονται σε προπαγάνδα ψυχολογική κατά των Ελλήνων:

  https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/ellinotoyrkika/778251_ektakto-i-toyrkia-aperripse-amerikaniko-telesigrafo-gia-s-400

  ReplyDelete
 26. Ὁ παραπάνω ἀποκαλούμενος Θανάσης Κωνσταντινίδης εἶναι προβοκάτορας χρησιμοποιῶντας ὡς παραμυθᾶς καὶ ὑβριστὴς τὸν ἀντιτουρκισμὸ γιὰ νὰ μειώσῃ τὸ ἀνάστημα τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων μέσῳ μίας συγκεκριμένης ἱστορικῆς δῆθεν ἱστοσελίδος καὶ τὰ δῆθεν ταξίδια του στὴν Κωνσταντινούπολι, τὴν Βασιλίδα καὶ μητέρα ὅλων μας. Ἔχω ἤδη σβήσει μερικὰ ἀπὸ τὰ κακόβουλα σχόλιά του. Τὸν παρακαλῶ λοιπὸν νὰ ἀποχωρήσῃ ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα μου. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 27. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
  Είδα το δημόσιο μήνυμα όπου με αποκαλούσατε παραμυθά και προβοκάτορα.
  Επίσης με αποκαλούσατε (δημόσια) και ψεὐτη ότι δήθεν δεν έχω πάει την Τουρκία.
  Έχω καταγωγή από την Σμύρνη και από την Πόλη. Πήγα για να δω τα σπίτια των παππούδων μου στο χωριό Κουκλουτζάς (Altindag) της Σμύρνης. Ο προπάππους μου από την μεριά του πατέρα μου λεγόταν Στρατηγός είχε καταγωγή από το Τσιρίγο (υπάρχει ολόκληρη γειτονιά στον Μυλοπόταμο με το όνομα στρατηγέικα ) και την μέρα της εισβολής των Τσετών ήταν πρόξενος Σμύρνης. Έχω σπουδάσει Φυσική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (επίσης κατοικώ στην Κρήτη) και είμαι επιχειρηματίας που δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρὠ από το κράτος ενώ χωρίς να κλέβω και να κοροιδεύω έχω τριπλασιάσειι την εταιρεία μου (που είναι μονάδα παραγωγής και όχι εστιατόριο καφέ) σε 5 χρόνια εν μέσω οικονομικής κρίσης. Έχω πολλούς φίλους Τούρκους πιστεύω στην ένωση των λαών, αλλά σε πρόσφατο ταξίδι μου που διήρκεσε 10 μέρες με πολλά χιλιόμετρα κάθε μέρα διαπίστωσα μετά λύπης αυτά που έγραψα. Δεν τα έγραψα για να κατηγορήσω την Τουρκία και την θεωρία της ενδιαμέσου περιοχής, αλλά έκανα μια κριτική της κατάστασης όπως την βίωσα όπως θα έκανα για την εδώ πλευρά του Αιγαίου. Έμεινα στην Ταξιμ και γύρισα όλη την παλιά Πόλη, Εγιούπ, Ουσκουντάρ, Καντίκιοι και άλλες περιοχές. Έκατσα σε καφενεία, γνώρισα κόσμο, πήγα σε γλέντια. Δεν είδα αυτά που περίμενα και που διάβασα στα βιβλία σας. Δεν είπα ότι δεν υπάρχουν. Είπα δεν είδα. Γι αυτό αποφασίσαμε με την γυναίκα μου να αγοράσουμε κάποια στιγμή ένα μικρό διαμέρισμα στην Πόλη και να πηγαίνουμε τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο.
  Είμαι απογοητευμένος που ένας καθηγητής του βεληνεκούς σας πετάει λάσπη σε έναν άνθρωπο που θεωρεί τον εαυτό του μαθητή σας (έστω και κακό) λες και είμαστε σε καφενείο.
  Εν ολίγοις δεν πρόκειται να ''ενοχλήσω'' ξανά το ημερολόγιο σας, όμως και δεν πρόκειται να σταματήσω να σας διαβάζω. Έχω ξεπεράσει την ψυχολογική κατάσταση του να επιζητώ αναγνώριση και αγάπη από ανθρώπους που εκτιμώ και αναγνωρίζω (σαν μυαλά), αλλά δεν μπορώ να ανεχτώ τους χαρακτηρισμούς προς το πρόσωπο μου!
  Παρακαλώ ανακαλέστε τους χαρακτηρισμούς. Επαναλαμβάνω ΔΕΝ πρόκειται να ξαναστείλω κάποιο μήνυμα σε εσάς ή να σας ενοχλήσω με οποιονδήποτε τρόπο.
  Η αγάπη ενώνει \ το μίσος χωρίζει

  Με εκτίμηση

  Κωνσταντινίδης Αθανάσιος
  Dimitri Kitsikis
  Dim 2019-06-09 02:55
  Ἀγαπητὲ Θανάση,
  Σὲ εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ἐπιστολή σου. Φυσικὰ καὶ δὲν σὲ ἐγνώριζα.Χαρακτηριστικὸ γι αὐτὰ ποὺ ἔγραψες περὶ Τουρκίας εἶναι πὼς εἶσαι Μικρασιάτης. Οἱ κάτοικοι τῆς Ἰωνίας ἔκαμαν τεράστιο κακὸ στὸν Ἑλληνισμὸ κατὰ τὴν μαρτυρία τοῦ ἰδίου τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου τοῦ ὁποίου ἔχω δημοσιεύσει στὰ βιβλία μου τὴν πλήρη σχετικὴ ἀλληλογραφία του στὴν ὁποία μαίνεται τὸ 1919, τὴν στιγμὴ τῆς ἀποβάσεως τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ στὴν Σμύρνη, κατὰ τοῦ φανατισμοῦ τῶν ὁμογενῶν μικρασιατῶν μας οἱ ὁποῖοι ἐνῷ ἦσαν τὰ ἀφεντικὰ στὴν Ἰωνία ἐκμεταλλεύοντας τὸν τουρκικὸ λαὸ ὡς δοῦλοι, ἤθελαν καὶ ῥέστα καὶ τοὺς ἔσφαζαν τὴν στιγμὴ ποὺ ἐθριάμβευε ὁ ἑλληνισμὸς. Τὸ ἴδιο διεπίστωσα προσωπικὰ καὶ μέχρι σήμερα γιὰ τὸν ἀντιτουρκικὸ φανατισμὸ τῶν Ἰώνων Μικρασιατῶν μας ποὺ κατὰ τὰ ἄλλα στὴν Ἑλλάδα ἐμεγαλούργησαν ὁμοῦ μὲ τοὺς Κρῆτες. Ἐν ὀλίγοις οἱ κύριοι καταστροφεῖς τὸ 1919-1922 τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρασίας δὲν ἦσαν οὔτε οἱ Βενιζελικοί, οὔτε οἱ Κωνσταντινικοί, οὔτε οἱ Κεμαλικοί, ἀλλὰ οἱ ἴδιοι οἱ ὁμογενεῖς μας. Αἰωνία θὰ παραμείνῃ ἡ ντροπὴ ποὺ ἐπέφεραν ἐπὶ τοῦ ἑλληνισμοῦ! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Πάντως πολλοί Έλληνες συχνά διαμαρτύρονται για το ότι οι γείτονες Τούρκοι είναι κατωτέρου πολιτισμικού επιπέδου και συνεπώς εμείς δεν έχουμε τίποτα να...."πάρουμε" από αυτούς και συνεπώς εν αντιθέσει οφείλουμε πάντα να κοιτούμε προς την Δύση απορρίπτωντας τον Ελληνοτουρκισμό.

   Η λογική αυτή αποτελεί αποικιοκρατική νοοτροπία και επ'ουδενί Ελληνική. Εάν ο Αλέξανδρος είχε την νοοτροπία αυτή δεν υπήρχε περίπτωση να είχε φτάσει στο Ίνδου Κούς, πόσω μάλλον να είχε νυμφευθεί Περσίδες και (με τα σημερινά δεδομένα) Αφγανές (π.χ. Ροξάνη της Βακτριανής).

   Παραδόξως το αντίθετο ισχύει. Να εύχεσαι ο γείτονας να είναι όσο υπανάπτυκτος μπορεί διότι τότε εσύ ως ανώτερος φορεύς πολιτισμού θα τον αφομοιώσεις πολύ ευκολότερα. Ό,τι κάνουν δηλαδή οι...Δυτικοί με τους Έλληνες! Τους πλασάρουν ως ανώτερο πολιτισμικό επίπεδο την βιομηχανία, τις τράπεζες και την BMW με απόλυτη μέχρι στιγμής επιτυχία, ενώ ταυτόχρονα δένουν την Ελλάδα χειροπόδαρα. Ο Έλληνας όχι μόνον δεν ενδιαφέρεται για την ανωτερότητά του, π.χ. προσβάλλεται να τον πεις ανώτερο του Τούρκου, Αλβανού ή Αιγυπτίου, δηλαδή του ξαδέρφου και γειτόνος του, αλλά πάντοτε μισώντας τον εαυτό του προσπαθεί να μοιάσει στον Αποικιοκράτη, γινόμενος φαρσοκωμωδία αυτού.

   Delete
 28. Ο Σταύρος Λυγερός με άρθρο του της 11ης Ιουνίου 2019 υποστηρίζει(αντιγράφω):
  Ο επίσημος απολογισμός των καταστροφών που προκάλεσαν οι δυνάμεις του Άξονα στην Κατοχή μιλάει από μόνος του:
  Οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής έκαψαν ολοσχερώς πάνω από 100 πόλεις και χωριά σ’ όλη την Ελλάδα.
  Εκτέλεσαν 56.225 αθώους πολίτες.
  Πήραν όμηρους πάνω από 105.000, οι οποίοι κατέληξαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στα κρεματόρια. Ελάχιστοι εξ αυτών επέζησαν.
  Προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε 1.770 χωριά.
  Πυρπόλησαν πάνω από 400.000 σπίτια.
  Κατέστρεψαν το 70% των λιμενικών εγκαταστάσεων, το μεγαλύτερο μέρος του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου και το σύνολο των σιδηροδρομικών γεφυρών και τούνελ.
  Βύθισαν το 75% του ελληνικού εμπορικού στόλου.
  Άρπαξαν το 80% των μέσων μεταφοράς και το 51% των δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων.
  Οι μισές ελληνικές οικογένειες είχαν θύματα.
  Το 10% του συνολικού πληθυσμού υπέστη αναπηρία.
  Το 75% των παιδιών προσβλήθηκε από ασθένειες, οι οποίες τα ταλαιπώρησαν και μετά την απελευθέρωση.
  Οι συνολικές απώλειες, λόγω των εκτελέσεων, της πείνας, των ασθενειών και της υπογεννητικότητας κατά τη διάρκεια της Κατοχής, έχουν υπολογισθεί σε 1.106.000 ανθρώπους, ή στο 13,5% του ελληνικού πληθυσμού. Είναι το υψηλότερο ποσοστό σ’ ολόκληρη την Ευρώπη.
  Υπολογίζεται ότι από τη λεηλασία μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και από παράνομες ανασκαφές, οι κατακτητές μετέφεραν στη Γερμανία 8.500 αρχαιολογικούς θησαυρούς. Είναι αξιοσημείωτο πως ενώ το Βερολίνο ζητάει από τη Μόσχα να επιστρέψει τα έργα τέχνης που άρπαξε ο Κόκκινος Στρατός το 1945, αρνείται να συζητήσει την επιστροφή στην Ελλάδα των κλεμμένων αρχαιολογικών θησαυρών.
  Ολόκληρο το άρθρο εδώ:
  https://slpress.gr/ethnika/moysolini-o-chitler-pire-apo-toys-ellines-akoma-kai-ta-kordonia-toys/

  Ο ίδιος σε άρθρο του της 7ης Ιουνίου 2019, γράφει(αντιγράφω):
   Όταν η Ελλάδα ήταν υπό κατοχή (1941-44) οι Τούρκοι με το βαρλίκ και τα τάγματα εργασίας προσπάθησαν να διαλύσουν την ελληνική μειονότητα της Πόλης.
  Το 1955, εκμεταλλεύθηκαν το κενό από την ασθένεια του πρωθυπουργού Παπάγου για να εξαπολύσουν το πογκρόμ εναντίον των Κωνσταντινοπολιτών.
  Το 1963, όταν άλλαζε κυβέρνηση στην Ελλάδα ολοκλήρωσαν τα μέτρα διάλυσης της ελληνικής μειονότητας.
  Το 1967, μετά το πραξικόπημα, προκάλεσαν κρίση και με τη συνάντηση στον Έβρο επέτυχαν την απόσυρση της ελληνικής μεραρχίας που είχε θωρακίσει την Κύπρο.
  Το δε 1974, εκμεταλλεύθηκαν την απομόνωση του καθεστώτος Ιωαννίδη και το πραξικόπημα των χουντικών εναντίον του Μακαρίου για να εισβάλουν.
  Το 1987, που η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου αντιμετώπιζε εσωτερική αμφισβήτηση, προσπάθησαν να δημιουργήσουν τετελεσμένο, αλλά όταν προσέκρουσαν στην αποφασιστική στάση της Αθήνας έκαναν πίσω.
  Επανήλθαν στις αρχές του 1996 με την κρίση στα Ίμια.
  Ολόκληρο το άρθρο εδώ:
  https://slpress.gr/ethnika/to-arthro-paremvasi-simiti-apantisi-simeio-pros-simeio/

  Μία απλή ανάγνωση καταδεικνύει ποιά από τις δύο χώρες Γερμανία ή Τουρκία έβλαψε περισσότερο την Γραικία.
  Πέραν του γεγονότος ότι το βαρλίκι, όταν το επιβάλλουν οι Τούρκοι, το επιβάλλουν για να εξοντώσουν τον ελληνισμό της Πόλης και όταν το επιβάλουν οι Φραγκοαλαμανοί, δια χειρός Βενιζέλου (ΕΕΤΗΔΕ, ΕΝΦΙΑ), το επιβάλλουν για να μεταρρυθμίσουν και να εκσυγχρονίσουν τους οπισθοδρομικούς και τεμπέληδες Γραικύλους, μια απλή παραβολή των δεινών, που υπέστη η Γραικία κατά την τριετή περίπου Γερμανική κατοχή (χωρίς να υπολογίζουμε το τι υπέστη από την ταυτόχρονη Ιταλική και Βουλγαρική κατοχή) και των “δεινών”, που υπέστη από το 1940 έως το 1996 από την αιμοσταγή Τουρκία, είναι συντριπτική εις βάρος της πολιτισμένης Γερμανίας.
  Και όμως αυτός ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι μπορούμε να είμαστε εταίροι με τους Γερμανούς, με τους Ιταλούς και με τους Βουλγάρους, αλλά ποτέ δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με τους Τούρκους, με τους Αλβανούς και με τους Νοτιοσλάβους (Σλαβομακεδόνες τους αποκαλεί).
  Αυτό ακριβώς θα πει γραικοφραγκισμός και ουρωγραικισμός.

  ReplyDelete
 29. Alors, c'est la guerre!

  Για να δούμε. Πολύ σίγουρο σας βλέπω κύριε Καθηγητά αυτήν την φορά, φαίνεστε πεπεισμένος ότι βαδίζουμε προς την σύρραξη.

  ReplyDelete
 30. Κύριο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας των Ελλήνων και εμού , είναι η υπερβολή μέσω του φανατισμού. Είμαστε απόλυτοι στις απόψεις μας αλλά αυτό που μας σώζει είναι ότι δεν είμαστε στυγνοί στις πράξεις μας. Ως αποικιοκράτες αποτύχαμε παταγωδώς στην Μικρά Ασία και στην Κύπρο . Ως άποικοι προσπαθούμε να μοιασουμε τους αποικιοκράτες γινομενοι φαρσοκωμωδία αυτών, όπως γράφει ορθά ο Παλιός , στο σχόλιο του . Η χώρα μας από την 7η Ιουλίου και έπειτα πιθανόν να απογειωθεί οικονομικά με την αύξηση των εξαγωγών, τον έλεγχο των τιμών, την διεύρυνση του ιδιωτικού και την συρρίκνωση του δημοσίου τομέα. Είμαι σίγουρος ότι η απογείωση θα είναι τέτοια έτσι ώστε η προσγείωση θα έλθει εκτός των συνόρων μας. Και ο ΝΌΩΝ ΝΟΕΙΤΩ !!!

  ReplyDelete
 31. Ο εξαίρετος ιατρός και υπέροχος άνθρωπος, κύριος (με όλη την σημασία της λέξεως) Μωυσής Ελισάφ, εξελέγη δήμαρχος Ιωαννιτών.
  Σε τίποτα δεν επηρέασε (αρνητικά) την τελική κρίση των Ιωαννιτών το γεγονός, ότι ο γιατρός είναι Εβραίος και μάλιστα πρόεδρος της ιστορικής και μαρτυρικής Εβραϊκής κοινότητος των Ιωαννίνων.
  Παρότι κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου νάνοι τινές, όπως ο ανεκδιήγητος οπαδός του μακαριστού “εθνάρχου” των πρωτοτοκίων (Χριστόδουλου) και αρχηγός του ΛΑΟΣ (αυτός που έκαμε τον Παπαδήμο πρωθυπουργό), προέβησαν σε απαράδεκτες υπόνοιες για το θρήσκευμα του εξαίρετου ιατρού, κυρίου Μωησέως Ελισάφ και μιλούσαν για ... διεθνή συνωμοσία, που προωθούσε την εκλογή του λαμπρού αυτού Ιωαννίτου επιστήμονος.
  Ευτυχώς όμως ο καλός γιατρός είναι δήμαρχος Ιωαννιτών και ο χέρι χέρι με τον Καρατζαφέρη, παρητήθη, μετά τον καταποντισμό του στις ουρωεκλογές.
  Ο ανορθόδοξος πρόεδρος του κακόδοξου συναγερμού έλαβε στο δήμο Ιωαννιτών, στις κάλπες των ουρωεκλογών, 425 ψήφους όλες και όλες.
  Ο δε διεκδικών τα εύσημα της εξοντώσεως της Εβραϊκής κοινότητος των Ιωαννίνων Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή έλαβε στην αυτήν ουρωπαϊκήν κάλπην 1.636 ψήφους.
  Ο εξαίρετος ιατρός και δήμαρχος πλέον Ιωαννιτών έλαβε στις κάλπες του δήμου Ιωαννιτών την 26η Μαΐου 11.189 ψήφους και την 2α Ιουνίου 17.789 ψήφους.
  Περισσότερα για τον νέο δήμαρχο Ιωαννιτών εδώ:
  https://slpress.gr/koinonia/moysis-elisaf-enas-fotismenos-evraios-giatros-dimarchos-sta-giannena/

  ReplyDelete
 32. Παρεμπιπτόντως ο μακεδονομάχος (τέως πλέον) πρόεδρος της κακοδόξου γραικοφραγκικής και αντιχρίστου “εθνικοφροσύνης” (δηλαδή γενικοφροσύνης), λέγεται Καρατζαφέρης.
  Ο Αλβανός πρόεδρος του παρλεμέντου της Βόρειας Μακεδονίας, δηλαδή της (νοτιο)Σλαβοαλβανίας, λέγεται Ταλάντ Τζαφέρι.
  Αυτός λοιπόν ο προέδραρος, που φέρει υπερηφάνως το όνομα μαύρο-Τζαφέρης, επαρουσιάζετο ως γνήσιος απόγονος του Μεγαλέξανδρου και ως“πολέμαρχος” που θα μας γλυτώσει από τον γιαλαντζί απόγονο του Μεγαλέξανδρου τον ...συνεπώνυμό του Ταλάντ Τζαφέρι.
  Είχε δε προτείνει στο παρελθόν την μετονομασία του Χαϊδαρίου, γιατί είναι τούρκικο, αφού προέρχεται από τον Χαϊδάρ πασά, του οποίου υπήρξε τσιφλίκι.
  Αυτόν υπεστήριζε ο ¨εθνάρχης” της γραικοφραγκικής τειρίας (φατρίας), ο μακαρίτης μπουρλοτιέρης αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος.
  Εάν τα Αλβανικά ή τα αρβανίτικα ήταν υποχρεωτικό μάθημα στα γραικοφραγκικά σφαγεία του ελληνικού πνεύματος, τότε οι μισοί και βάλε γραικόφραγκοι θα εζήτουν την ένωσιν μετά ...της μητρός Αλβανίας.
  Και εάν υπεβάλοντο εις τέστ DNA, ως Αλβανοί πλέον βάσει του ονόματός τους, θα διαπίστωναν έκπληκτοι, όπως η Ελένη Φουρέϊρα (η οποία απέκρυβε την Αλβανικότητά της προκειμένου να αποφύγει το μπούλιγκ των γραικόφραγκων ελληναράδων του Κριεκουκίου), ότι είναι κατά το πλείστον ελληνικής και νοτιοϊταλικής καταγωγής, κατόπιν βαλκανικής και κατά ένα μικρό ποσοστό εβραϊκής.
  https://www.athensvoice.gr/viral/showbiz/547226_i-foyreira-ekane-test-dna-ayti-einai-i-pragmatiki-katagogi-tisvideo
  Ρούχα μαζί που πλύθηκαν κι έχουνε γίνει ροζ...

  ReplyDelete
 33. K. Κιτσικη καλησπερα σας. Με αφορμη και την τελευταια συνεντευξη σας στο Κρητηtv ορισμενες ερωτησεις-παρατηρησεις

  1. Εσσδ-Κινα. Με βαση τον ορισμο σας περι 3 ιδεολογιων τελικα σε αυτες τις χωρες εφαρμοστηκε/εφαρμοζεται τελικα φασισμος ή κομμουνισμος; Γιατι ειδικα στην ΕΣΣΔ λαοκρατια δε νομιζω οτι εφαρμοστηκε τελικα.

  Ακομη, στην ιδια την Κινα νομιζω εντος του κομμουνιστικου κομματος υπαρχει φιλελευθερη ταση η οποια και ειχε και γενικα καλες σχεσεις με τους Δημοκρατικους (ομπαμα-κλιντον).

  2. Νομιζω οτι υπερβαλλετε στην εξυψωση του Τραμπ. Περισσοτερο λειτουργει ως βιτρινα παρα ως καποια πολιτικη ιδιοφυια. Παροτι πραγματι οι δυναμεις που τον στηριζουν πλεον εχουν φερει στο επικεντρο την Κινα.
  Παντως για την ωρα το φιλελευθερο κατεστημενο των ΗΠΑ δεν εχει επιτρεψει το συμπλησιασμα με την Ρωσια. Αντιθετα, για την ωρα περισσοτερο φαινεται να δημιουργειται ενα μπλοκ αντιΗΠΑ δυναμεων που λογω της οικονομικης επιθετικοτητας των ΗΠΑ συνασπιζονται (Κινα-Ρωσια-Ιραν-Κορεες- Βενεζουελα και ενδεχομενως Τουρκια). Η Ρωσια βεβαια (που και σε αυτη υπαρχουν φιλελυθερες τασεις βεβαια) πραγματι πιθανοτατα προτιμα μια συμπλευση με τις ΗΠΑ αλλα για την ωρα αναγκαστικα ειναι κοντυτερα με την Κινα.

  3. Ελλαδα-Ελληνισμος-Ιδεολογιες

  Νομιζω θα συμφωνησω οτι η διαλυση της Οθωμ. Αυτοκρατοριας εφερε μεγαλο πληγμα στον ελληνισμο. Οι ελληνες αρχισαν να λειτουργουν εν γενει ιμπεριαλιστικα (Μ.Ασια-Αιγυπτος) και με την ανοδο των πατριωτικων κινηματων σε αυτες τις χωρες, οι ντοπιοι πληθυσμοι εξ αναγκης τους εκδιωξαν αφου αποτελουσαν κινδυνο για την υπαρξη τους καθως οι Ελληνες δρουσαν περισσοτερο ως κατακτητες πλεον.
  Το ερωτημα ειναι αν το πληγμα ειναι αναστρεψιμο?

  Επισης, πλεον η συντριπτικη πλειοψηφια των Ελληνων αντιμετωπιζει την Τουρκια ως μεγαλο εχθρο και οι προτασεις περι συνομοσπονδιας ακουγονται ως ανεκδοτα.
  Ακομη πραγματι πλεον η Τουρκια εχει εξελιχθει σε περιφεριακη δυναμη ενω η ελλαδα σε παρακμαζον αποικιοκρατιδιο που αγεται και φερεται απο τους ισχυρους.
  Αυτη την στιγμη πολυ πιθανοτερη φανταζει να χρησιμοποιηθουμε ως αποσταθεροποιητικος παραγοντας στην περιοχη καταφερνοντας αλλο ενα πληγμα στο σεναριο αναγεννησης του ελληνισμου.
  Μια συνομοσπονδια θα απαιτουσε την συνυπαρξη χριστιανων και μουσουλμανων. Οι πρωτοι αιωνες της Οθωμ. Κυριαρχιας στην περιοχη εχουν δειξει οτι αυτο ειναι εφικτο και μαλιστα με καλυτερα αποτελεσματα σε συγκριση με την προτερη φραγκοκρατια. Παρολαυτα η αρχικη ακμη ακολουθηθηκε απο την παρακμη οπως και να χει.
  Περαν της συνομοσπονδιας με την τουρκια αυτη δεν θα επρεπε να επεκταθει και με τις χώρες στα βορεια συνορα μας;

  Οπως και να χει στο ολιγοπιθανο σεναριο συνομοσπονδιας με την Τουρκια πραγματι η κατοχη πυρηνικων ειναι η μονη εξασφαλιση αυτονομης πορειας (τα παραδειγματα Λιβυης-Β.Κορεας περιγραφουν αναγλυφα γιατι)

  Στο ζητημα της ιδεολογιας τωρα. Ενω πραγματι η ιδεολογια του φασισμου κερδιζει εδαφος αυτη του μπολσεβικισμου ειναι γενικα απουσα (με εξαιρεση τα κιτρινα γιλεκα). Γενικοτερα οπως ανεφερα και στο 1. η μαχη φαινεται να πραγματοποιειται μεταξυ φασισμου και παραπαιοντα φιλελευθερισμου.

  Η λαοκρατια θα μπορουσε να πραγματωθει τελικα; Νομιζω ειδικα στη χωρα μας, αλλα και στις υπολοιπες νοτιες χωρες της Ευρωπης η λαοκρατια εχει θεση και μακαρι να πραγματωθει.

  4. Σεναριο Πυρηνικου Πολεμου.
  Ειναι πραγματι αρκετα πιθανο να πραγματοποιηθει οταν δουν οι ΗΠΑ οτι ειναι η τελευταια τους απαντηση στην απωλεια της αυτοκρατοριας τους. Ισως η καταρρευση της ΕΣΣΔ απετρεψε και την χρηση τους στον Ψυχρο πολεμο.

  Αυτα τα μη ολιγα

  ReplyDelete
 34. Για αυτό αξίζουν στον Τράμβιο συγχαρητήρια, διότι αν και καπιταλιστής αντί να συμπορεύεται με το σύστημα αυτό που χάριν των κερδών διαλύει όλες τις πρώτες ύλες του Πλανήτου για άχρηστα σαβουροπροϊόντα χάριν της βιομηχανίας του θεάματος, ενώ κάλλιστα με άλλο καθεστώς ακόμα και ασθένειες θα είχαμε εξαλείψει και θα είχαμε αποικίσει άλλους πλανήτες (π.χ. εάν είχε κερδίσει το Τρίτο Ράιχ ή η Σοβιετική Ένωση), ο Τράμβιος δηλώνει τα εξής:

  https://www.rt.com/usa/462183-trump-promises-cancer-aids-mars/

  Στο παλιό ιστολόγιο το 2017 είχα διατυπώσει αντίστοιχες απόψεις για το πόσο άχρηστη είναι η κατανάλωση στον καπιταλισμό η οποία και διαλύει τις πρώτες ύλες του πλανήτου και σκουπίδια δημιουργεί και κάνει στην τελική την Ανθρωπότητα πολύ πιο δυστυχισμένη με την σωρεία άχρηστης κατανάλωσης μόνον και μόνον για να γίνονται οι πολυεθνικές πλουσιώτερες, γεμίζοντας τον κόσμο π.χ. με νιτρικά δηλητήρια, δίδοντας έτσι αξία στον μισθό τους των πολλών χιλιάδων διότι οι ίδιοι τρώνε "βιολογικές ντομάτες" ως μεγαλοστελέχη και όχι τα νιτρικά δηλητήρια που πωλούν στο πόπολο και έτσι "άξια" τα λεφτά τους. Ούστ! Η γιαγιά στην Κρήτη και την Νάξο δεν είναι golden boy αλλά ζει ζωή χαρισάμενη με ντομάτα βιολογική!

  Μπράβο Τράμβιε! Τέτοια να λες.

  ReplyDelete
 35. Ολοι οι ξενιτεμένοι Έλληνες οφείλουν να ευχαριστούν τον Τράμβιο για τον εμπορικό πόλεμο που διεξάγει κατά της Κίνας και της Ινδίας:

  https://www.rt.com/business/462218-india-us-trade-war/

  Τα Πανεπιστήμια στον Δυτικό κόσμο, όταν δεν ευρίσκονται σε κορακοχώρια, έχουν πλημμυρισθεί από Κινέζους και Ινδούς φοιτητές ιδίως στους τομείς της τεχνολογίας και των χρηματο-οικονομικών. Όσοι Έλληνες σπουδάζουν σε Αγγλόφωνα πανεπιστήμια και/ή πρόκειται να ασχοληθούν με τομείς που κυριαρχούν στον Αγγλοσαξωνικό κόσμο (π.χ. Χρηματιστήρια, Τεχνολογία, κλπ) πρέπει κάθε μέρα να ευχαριστούν τον Τράμβιο, ο οποίος ως ο ηγετικός κρίκος της κραταιάς Αγγλοσαξωνικής αλυσίδος στρέφει τον κορμό του Αγγλοφώνου κόσμου κατά της μαζικής εισροής και κατακλύσεως καθενός τομέος στην Δύση από Κινεζικό και Ινδικό ανθρώπινο δυναμικό. Σε ευχαριστούμε Τράμβιε που μας γλιτώνεις από την Σινομανία και Ινδομανία τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στον εργασιακό χώρο μας στην Δύση. Είμαστε μαζί σου! Διότι έτσι όπως πήγαινε το πράγμα, σε λίγο καιρό μόνον εάν είχες ψυχισμό Κινέζου (ρομπότ να διαβάζεις 50 ώρες την ημέρα και να μην κρίνεις τίποτα γύρω σου) θα έπαιρνες πτυχίο!

  Ο Τράμβιος ως Φασιστής ηγέτης τα βάζει με την νομενκλατούρα των τεχνολογιστών αποβλακωμένων του ΜΙΤ (βλέπε τί έγραφε για το μοντέλο MAX 737 της Boeing), της αντιστοίχου ρομποτικής Κινεζομανίας όπου ο άνθρωπος καταντά υπολογιστής και προστατεύει τον Λευκό κόσμο, συνεπώς και εμάς τους Έλληνες ως επικολλημένο σώμα στον Δυτικό κόσμο, από την ασιατική πλημμυρίδα των Πακιστανών και των Ινδών, την οποία αγαπούν οι νεο-μαρξιστές τύπου Κόρμπυν στον Βρετανικό Βορά και στο Λονδονιστάν του Σαδίκ Κάν.

  Μας απαλλάσσει από την φοβερή άνοδο της Γερμανοφώνου σφαίρας επιρροής στην Ευρώπη, από τις πλημμυρίδες των Ασιατικών μαζών στην Δύση και αναιρεί την κιμαδοποίηση των εθνοκρατών με τις πράξεις του.

  Chapeau!

  ReplyDelete
 36. Για να μην αναφέρουμε την διάλυση από την Δύση ολοκλήρων κοινωνιών στην Ευρώπη σαν την Γιουκοσλαυία/Σερβία το 1999 και την Ουκρανία το 2014.

  Διέλυσέ τους Τράμβιε. Άλλωστε σαν νέος Μάο της Αμερικής ξέρεις ότι στον μελλοντικό πόλεμο που έρχεται η (Δυτική) Ευρώπη θα διαλυθεί για πάντα, ενώ ο Αγγλοσαξωνικός νέος κόσμος θα αντέξει και θα ανακάμψει εκ νέου παρά τα πλήγματα που θα δεχθεί.

  ReplyDelete
 37. Ο Τράμβιος κερδίζει τον εμπορικό πόλεμο, επαναφέροντας την οικονομική ισχύ στις ΗΠΑ από την Ινδία και την Κίνα:

  https://www.livemint.com/news/india/us-topples-china-as-india-s-largest-merchandise-trade-partner-1560939967576.html

  https://moneymaven.io/mishtalk/economics/trade-war-with-india-starts-how-trump-is-winning-the-global-war-in-10-tweets-dP-Ks0D4-UWnR54PycUuPA/

  ReplyDelete
 38. Και εδώ σύνδεσμος:

  https://foreignpolicy.com/2019/03/13/india-is-trumps-next-target-in-the-trade-war/

  ReplyDelete
 39. Να γιατί από το 2017 στο εδώ ιστολόγιο υποστηρίζω τον Μακρόν στην Γαλλία:

  https://www.documentonews.gr/article/makron-se-tsipra-an-moy-zhthseis-na-peripoloyn-gallikes-fregates-sthn-kypriakh-aoz-tha-to-kanw

  Δεν υπήρχε περίπτωση η Λεπέν ποτέ να το πει αυτό. Δέχθηκα δε από ορισμένους σχολιαστές επιθέσεις παλιά για την στήριξή μου στον Μακρόν.

  Μακρόν, η τελευταία ελπίδα να σωθεί η Ευρώπη-Ε.Ε., μέσω υποστηρίξεως της μάνας της, της Ελλάδος. Ο μοναδικός Βρυξελλικός που εκτιμώ αληθινά.

  ReplyDelete