Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

May 17, 2019

499 – Στροφὴ Δημήτρη Κιτσίκη ὑποστηρίξεως στὸν Τσίπρα λόγῳ ἑλληνοτουρκικῶν

499 – Στροφὴ Δημήτρη Κιτσίκη ὑποστηρίξεως στὸν Τσίπρα λόγῳ ἑλληνοτουρκικῶν

Ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τοῦ κιτσικισμοῦ ἐβασίσθη τὰ τελευταῖα 60 χρόνια σὲ ἕνα καὶ μοναδικὸ ὄραμα: τὴν ἑνοποίησι τοῦ Αἰγαίου μέσῳ συγκροτήσεως μίας ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας (βλέπε τὸ βιβλίο τοῦ Χρήστου Κυπραίου, Ἡ ἰδεολογία τοῦ ἑλληνοτουρκισμοῦ. Ἀπὸ τὸν Γεώργιο Τραπεζούντιο στὸν Δημήτρη Κιτσίκη, Ἐκδόσεις Ἔξοδος, Ἀθήνα 2019).

Σχεδὸν τὸ σύνολο τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ συστάσεως τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἠθέλησε νὰ πραγματοποιήσῃ τὴν ἕνωσι αὐτὴ μέσῳ διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τουρκικὴ πλευρὰ ἀλλὰ οὐδεὶς ἐπροχώρησε περισσότερο πρὸς πραγμάτωσιν τοῦ ὀράματος αὐτοῦ ἀπὸ τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1930.

Σχεδὸν τὸ σύνολο τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν τῆς Ἑλλάδος φοβούμενο τὸ πολιτικὸ κόστος μίας πολιτικῆς ποὺ θὰ ἡρμηνεύετο ὡς φιλοτουρκικὴ ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ γαλουχημένο ἐπὶ διακόσια χρόνια ἀπὸ τὰ ἀναγνώσματα τοῦ δημοτικοῦ σχολείου νὰ ἀντιμετωπίζῃ ἐχθρικὰ τὸ τουρκικὸ κράτος, δὲν ἐτόλμη νὰ προχωρήσῃ πέραν δειλῶν ἀναποτελεσματικῶν πρωτοβουλιῶν. 

Μόνον ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος εἶχε τολμήσει νὰ δηλώσῃ δημοσίως στὶς 10 Μαΐου 1933: «Θὰ ἴδητε μετὰ ἔτη θὰ φθάσωμεν μὲ τὴν Τουρκίαν νὰ κάμωμεν τὴν Ἀνατολικὴν Ὁμοσπονδίαν».

Γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὸν Βενιζέλο, Ἕλλην ἡγέτης, ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, ἀψηφᾷ τὸν κίνδυνο λαϊκῆς ἀποδοκιμασίας καὶ προχωρᾷ μὲ ἀπίστευτο θάρρος στὴν πραγμάτωσι, μὲ εἰρηνικὰ μέσα, τοῦ ὀνείρου τῆς φυλῆς. Αὐτὸ τὸ νόημα ἔχει ἡ σημερινὴ ἀποκάλυψις τοῦ πρωτοσέλιδου ἄρθρου τῆς ἐφημερίδος Ἑστία, «Ἡ μυστικὴ πρότασις Τσίπρα στὸν Ἔρντογαν».

Δημήτρης Κιτσίκης            17 Μαΐου 2019

2 comments:

  1. ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΣΙΠΡΑ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΣΤΙΑ: 2.Όλες οι δυνάμεις της Δύσης που μετέχουν στο ενεργειακό κονσόρτσιουμ για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου θα συμφωνήσουν να βάλουν και την Τουρκία στο παιχνίδι, γεγονός που εξυπηρετεί και τις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Άλλωστε δεν θεωρείται τυχαίο το γεγονός ότι ο υπουργός Ευρώπης της Βρετανίας πρόσφατα προκάλεσε θύελλα αμφισβητώντας την Κυπριακή ΑΟΖ. Η παραπάνω πρόταση ακούγεται πολύ ενθαρρυντική αλλά κατά την προσωπική μου εκτίμηση οι δυνάμεις της Δύσης και ειδικά η Βρετανία είναι εξαιρετικά αναξιόπιστη σε ότι αφορά οικονομικά και ενεργειακά συμφέροντα.

    ReplyDelete
  2. Ἀπὸ τὸ facebook:
    Ο ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
    Ὡς ἱστορικὸς γνωρίζω κάλλιστα ὅτι ὁ Κουφοντίνας εἶναι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ κάνουν τὴν Ἱστορία καὶ ὅτι ἔχει ἤδη ἐξασφαλίσει ἀθανασία. Ὅσοι τὸν ἀντιστρατεύθηκαν θὰ παραμείνουν στὸ περιθώριο χλευασμένοι. Ἡ κατηγορία ποὺ τοῦ προσάπτουν ὅτι ἦτο πράγματι ἐκτελεστὴς δὲν στέκει στὴν Ἱστορία παρὰ μόνον ὡς δικαιοδότης ἀντάρτης πόλεως. Ἐγκληματίας εἶναι ὁ πολιτικὸς ἡγέτης ποὺ στέλνει στρατεύματα στὸ Ἀφγανιστὰν (ὅπως ὁ Τρυντῶ, πρωθυπουργὸς τοῦ Καναδᾶ) μετατρέποντας σὲ ψυχοπαθῆ τὸν φαντάρο του ποὺ ὑποχρεώνεται νὰ σφάζῃ ἰθαγενεῖς πατριῶτες ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσι τῆς χώρας τους ἀπὸ τὴν ξένη εἰσβολή ὅπως τὸ ἔκαναν οἱ ἐλασῖτες μαχόμενοι κατὰ τῶν Γερμανῶν. Προτρέπω τοὺς ἱστορικοὺς τῆς νέας γενιᾶς νὰ ἐτοιμάσουν βιογραφίες τοῦ Κουφοντίνα, ὅπως κάνουν γιὰ τὸν Ἄρη Βελουχιώτη. Ἀντάρτες καὶ οἱ δύο: ὁ ἕνας στὰ βουνά, ὁ ἄλλος στὴν πόλι. Δημήτρης Κιτσίκης

    ReplyDelete