Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Mar 30, 2019

490 - Εἶναι ἤ ὄχι ἐφικτὸ μία μικρὴ χώρα σὰν τὴν Ἑλλάδα νὰ γίνη ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις;

490 - Εἶναι ἤ ὄχι ἐφικτὸ μία μικρὴ  χώρα σὰν τὴν Ἑλλάδα νὰ γίνη ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις;

Ἡ ἀπάντησις εἶναι ἕνα σκέτο ὄχι, γι’αὐτὸ καὶ ὁ πρωθυπουργὸς Ἀλέξης Τσίπρας ἀπέρριψε τὴν κινεζικὴ πρότασι περαιτέρω μεγάλων ἐπενδύσεων τῆς Κίνας στὸν ἤδη ὑπὸ κινεζικὸ ἔλεγχο λιμένα τοῦ Πειραιῶς ἐπειδὴ τοῦ τὸ ἀπηγόρευσαν οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες στὴν πλανητική τους οἰκονομικὴ ἀντιπαράθεσι μὲ τὸ Πεκῖνο.


https://eurasiafuture.com/2019/03/29/china-increases-foreign-direct-investments-into-turkey/?fbclid=IwAR2tkkjwRsNtPIcvDORBEUlKOrmUNXEcegssclu-PHDseutMrB4rJ0jKjX4

Γιὰ νὰ γίνῃ μία τέτοια προσπάθεια ἀνεξαρτητοποιήσεως μίας μικρῆς χώρας σὰν τὴν Ἑλλάδα χρειάζεται, σὲ μία πρώτη φάσι, νὰ ἐπιλέξῃ νὰ ὑπηρετήσῃ ἀποκλειστικὰ μία ἀπὸ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις καὶ μόνον, τὴν ἰσχυρότερη (ὁ Τσίπρας ἐπέλεξε τῖς ΗΠΑ) καὶ σὲ μία δεύτερη φάσι, ἀφοῦ αὐξήσῃ σημαντικὰ τὴν ἰσχύ της μὲ τὴν ἀπόκτησι πυρηνικῆς βόμβας, νὰ ἐπιχειρήσῃ οὐδετεριστικὴ πολιτικὴ παίζοντας τὴν μία μεγάλη δύναμι κατὰ τῆς ἄλλης.

Ἡ περίπτωσις τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Τουρκίας πρὸ τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου εἶναι χαρακτηριστική. Οἱ Ῥωμηοὶ ἀφοῦ ὑπεχρεώθησαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν κοινή τους οἰκία, τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, πρὸς ἀποκλειστικὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, ἀπεφάσισαν νὰ δεχθοῦν νὰ γίνουν δουλικὸ προτεκτορᾶτο τῶν Ἄγγλων μὲ τὸ σκεπτικὸ τὸ ὁποῖο καθιέρωσε ἀργότερα ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος ὅτι μεταξὺ τῶν Μεγάλων Δυνάμεως ἡ Ἀγγλία ἦταν κατὰ πολὺ ἰσχυροτέρα ὅλων τῶν ἄλλων ὡς παγκοσμία θαλασσία αὐτοκρατορία καὶ συνεπῶς ἔπρεπε ἡ Ἑλλάς, σὲ κάθε περίπτωσι πάντα νὰ εὑρίσκεται στὴν ἀποκλειστικὴ ὑπηρεσία τῆς Ἀγγλίας καὶ μόνον.

Ἡ ἐπιλογὴ αὐτὴ τῆς χωρὶς ὅρους ὑπακοῆς στὴν ἰσχυροτέρα τῶν Μεγάλων Δυνάμεων οἰκοδόμησε τὸ πρῶτο κρατίδιο ἰσραηλινοῦ τύπου μέχρι τὴν πραγμάτωσι τῆς ἐδαφικῆς ἐξαπλώσεως τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος τοῦ 1919. Ὁ Βενιζέλος ἐστοιχιμάτιζε τυφλὰ καὶ πάντα στὴν ἀήττητη ἰσχὺ τῆς Ἀγγλίας καὶ ὅλα ἐπῆγαν κατ’ εὐχὴν μέχρι τὴν μικρασιατικὴ καταστροφὴ τοῦ 1922.

Αἰφνίδιως ἐκείνη τὴν χρονιά, μετὰ ἀπὸ 100 χρόνια ἀνόδου, τὸ ἑλληνικὸ Ἰσραήλ κατέρρευσε. Ἀπέναντι του εὑρέθη ἕνας Τοῦρκος Λένιν, ὁ Μουσταφᾶ Κεμάλ ποὺ γιὰ πρώτη φορά, πολὺ πρὶν ἀπὸ τὸν Νάσερ στὴν Αἴγυπτο, ἐφήρμωσε μεγαλοφυῶς τὴν πολιτικὴ τοῦ οὐδετερισμοῦ, χρησιμοποιῶντας τὴν μία Μεγάλη Δύναμι κατὰ τῆς ἄλλης.

Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἐκράτησε πολύ. Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Κεμὰλ τὸ 1938 καὶ τὸ τέλος τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ἡ Τουρκία ἐπέστρεψε στὴν πολιτικὴ ὑπακοῆς πρὸς τὴν Μεγάλη Δύναμι ποὺ μετὰ τὴν πτώσι –ἐκείνη τὴν ἐποχή- τῆς Ἀγγλίας, ἀνεδείχθη ἡ Ἀμερική. Σὲ κατάστασι πιστοῦ ἀμερικανικοῦ προτεκτοράτου ἐπέτυχε νὰ αὐξήσῃ τὴν ἰσχύ της καὶ νὰ φθάσῃ στὰ πρόθυρα κατασκευῆς πυρηνικῆς βόμβας.

Ἡ ἐπιτυχία της αὐτὴ ἔστριψε τὰ μυαλὰ τοῦ νέου ἡγέτου Ἔρντογαν ποὺ ἀπεφάσισε νὰ τὸ παίξῃ Νάσερ, οὐδετεριστής, μὲ προοπτικὴ ἴσως νὰ τὰ χάσῃ ὅλα. Στὶς 19 Μαρτίου 1929, ὁ Ἀνδρέα Μιχαλακόπουλος (βλ. σ.124-125 τοῦ βιβλίου περὶ Μεταξᾶ, τοῦ 2018, ἐκδόσεις Ἡρόδοτος) εἶχε γράψει στὸν πρωθυπουργό του τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο: «Χέρι ποὺ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸ δαγκάσῃ πρέπει νὰ τὸ φιλίσῃ... Ὁ Μπρατιάνου [πρωθυπουργὸς τῆς Ῥουμανίας]...τὸν  κατεῖχεν ἡ ὡραία πράγματι ἰδέα μιᾶς ὑπερηφάνου ἀνεξαρτησίας... Ἡ Ῥουμανία ἐπάλαισε ἀπεγνωσμένως κατὰ τὴν οἰκονομικήν της ἀπομόνωσιν καὶ ἐπιτέλους ἠναγκάσθη τὸ 1928 νὰ συμβιβασθῇ».

Μήπως ὁ Τσίπρας ἔγινε σοφὸς καὶ... ὄχι προδότης;

Δημήτρης Κιτσίκης                                 30 Μαρτίου 2019

21 comments:

 1. Πρόδωσε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Μια φορά προδότης-πάντα προδότης.

  ReplyDelete
 2. Ο Τσίπρας έκανε ότι θα έκανε οποιοσδήποτε , ο οποίος θα ήθελε να μειώσει τις πιθανότητες διάλυσης ή καταστροφής του κράτους του . Πήγε με το μέρος των Αμερικανών χωρίς όμως αυτό να σημαίνει τίποτε. Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι οι οικονομικές αποικίες ακολουθούν πιστά το ηγεμονικό κράτος αλλά όταν χρειαστεί να πάρουν αποφάσεις δειλιάζουν και αποτυγχάνουν παταγωδώς. Ναι , όντως η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από τις Μεγάλες Δυνάμεις αλλά όμως γιατι οι Μεγάλες Δυνάμεις ασχολούνται με την Ελλάδα? Η χώρα μας και η Τουρκία βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα και για να επιβιώσουν χρειάζονται πολλά....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αντιθέτως δεν χρειάζονται τίποτα για να επιβιώσουν αλλά έχουν τα πάντα εκτός μυαλού.

   Delete
  2. Έχεις απόλυτο δίκιο , απλώς το διατύπωσα με γενικολογιες διότι με έχει κουράσει ο τρόπος ζωής της χώρας μας , ο οποίος είναι αλλοπροσαλος.

   Delete
 3. "...Πήγε με το μέρος των Αμερικανών..." και των κρατικοδίαιτων για να μη χάσουν τα προνόμια στο λιμάνι (μισθός μέσος όρος από 100.000 το χρόνο ελάχιστα).Πάντως με το μέρος των Ελλήνων δε πήγε. Και μας σημαδεύουν οι ρώσικοι πύραυλοι.

  ReplyDelete
 4. Η γκρίνια των απλών πολιτών για τον Τσίπρα αντικατοπτρίζει την έμφυτη σχέση πολιτικής εξουσίας και απλών πολιτών από τις απαρχές του νεοελληνικού κράτους.

  ReplyDelete
 5. Θα ήθελα να μάθω την άποψη του Καθηγητού για το μέλλον της Γερμανικής γλώσσης και των Γερμανικών κρατών (Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία) τα επόμενα χρόνια.

  Διαισθάνομαι ότι όλοι πλέον στην Ευρώπη και την Αμερική επιθυμούν την επιστροφή του στάτους κβο του Ψυχρού Πολέμου είς ό,τι αφορά την Γερμανία δηλαδή την επιστροφή στον διαμελισμό της σε δύο (ή τρία με την Βαυαρία) μέρη ώστε να μην σηκώσει κεφάλι ποτέ ξανά. Τί άποψη εχετε επί αυτού κύριε Καθηγητά;;

  ReplyDelete
 6. Η άνοδος της Ασίας είναι αναπόφευκτη:

  Οι παρακάτω ειδήσεις, χθες και σήμερα στο Ρωσσικό πρακτορείο ειδήσεων "RT" υποδηλώνουν ότι με εξαίρεση τα πορνεία των Φιλιππινών (παρά τον ήρωα Ντουτέρτε), της Ταϋλάνδης, της Καμπότζης και του Βιετνάμ (δηλαδή της ΝΑ Ασίας), η άνοδος των πληθυσμιακών και πλέον οικονομικών γιγάντων, Ινδίας και Κίνας είναι αναπόφευκτη, σε βαθμό που στο μέλλον όλη η Δυτική Ευρώπη κυριολεκτικα να κατακλυστεί από Ασιάτες σε κάθε πτυχή της κοινωνίας της:

  https://www.rt.com/business/455240-china-government-bonds-economy/

  https://www.rt.com/business/455194-india-energy-demand-iea/

  και από το pronews: https://www.pronews.gr/kosmos/diethnis-politiki/762183_symfonies-sok-ee-kinas-kata-ipa-mega-deal-30-dis-eyro-kai-prosklisi


  Η Ευρώπη είναι μία πάρα πολύ κουρασμένη ήπειρος. Τα πολλά της Έθνη με τις έντονες διαμάχες τους (παρά τις προσπάθειες των ελίτ για κατάργηση των εθνικών τους διαφορών και συνόρων), τις πολλές τους γλώσσες, την έμφυτη αίσθηση μονοπωλιακής ανωτερότητος που έχουν είς βάρος των γειτόνων τους (Γερμανοί, Βρετανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Ελβετοί, ο ένας κατά του άλλου), το πλήρως απαρχαιωμένο εκπαιδευτικό της σύστημα που ταιριάζει πάρα πολύ σε 80χρονους συνταξιούχους μα καθόλου σε σφρυγιλούς νέους που το αίμα τους βράζει για Δημιουργία και Βία μαζί με το επίσης αραχνιασμένο "σετ ιδεών" της, την οδηγούν σε σίγουρη και ολική κατάρρευση τα επόμενα χρόνια. Δημογραφικό, αέναες συντάξεις, διάλυση του νεανικού δυναμικού και κυρίως απώλεια νεανικής νοοτροπίας (Δημιουργία, Βία, Ανατροπή, Αντίδραση αντί υποτέλεια και "μελέτη") μαζί με τα δυσθεώρητα κόστη της (πάλι λόγω συνταξιούχων και απαρχαιωμένων κοινωνικών δομών του...1960!) εκ νέου μαρτυρούν το Τέλος της Ευρώπης.

  Στην απόλυτη Ευρωπαϊκή δυσλειτουργία και δυσευελιξία και πρώτα-πρώτα στο γλωσσικό επίπεδο που θυμίζει τον Πύργο της Βαβέλ, έρχονται τα Αγγλικά σήμερα και τα Αραβικά με τα Κινεζικά αύριο να επιβάλλουν την ομόνοια. Όσο δε για τα Ελληνικά όσο δεν προβάλουμε τίποτε άλλο παρά σουβλάκι, "μουΖάκα" και αραλίκι δίπλα από Μυκωνιάτικα κουνήματα, ευκαιρία δεν θα έχουμε να γίνουμε και εμείς πρωταγωνιστές του Παιχνιδίου. Αν δεν είχαμε και τους Εβραίους, θα ήμασταν και εμείς ήδη "Made in China"!

  ReplyDelete
 7. https://hellasjournal.com/2019/04/i-eyropi-apofasizei-na-prostateysei-ta-synora-tis-prasino-fos-gia-monimi-synoriofylaki/


  Πολύ αρνητική εξέλιξη, διότι τα σύνορά ΜΑΣ παύουν να είναι και τυπικά δικά μας. Άσχημη πολύ εξέλιξη αυτή του προδότη κλέφτη εγκληματία Αβραμόπουλου η οποία αποτέλεσμα θα επισπεύσει περαιτέρω την μετατροπή της χώρας μας σε αποθήκη λαθρομεταναστών. Ευρώπη δεν θέλαμε;; Να'τα μας!

  ReplyDelete
 8. Το πρόσωπο του Ιμάμογλου μου θυμίζει πολλούς Έλληνες που ανήκουν στον Αλπικό φαινότυπο.

  Η κατάληξις -ογλού όσο και το απλό επώνυμό του (παιδί του Ιμάμη), υποδηλώνει πιστεύω Ελληνική καταγωγή.


  Επόσης τα τελευταία άρθρα της "Καθημερινής" εντείνουν την στήριξή μου στον Τσίπρα και αφού ο Εθνικισμλος εν Ελλάδι απεδείχθη σφουγγοκωλάριος τπυ Βρυξελλισμού, ήρθε η ώρα της Ακρο-αριστεράς, αφού δεν μπορεί το ένα "άκρο" το άλλο θα δώσει την Λύση. Ήρθε η ώρα του Τροτσκυσμού και των Μαυροκόκκινων.

  ReplyDelete
 9. https://hellasjournal.com/2019/04/oyres-schimatistikan-exo-apo-ta-prota-idiotika-katastimata-polisis-kannavis-sto-ontario/


  Με το καλό! Σύννεφο πάει το χασισοντουμάνι εδώ στην Ελβετία, σε όλες τις πόλεις και δη στο Γερμανόφωνο κομμάτι και δη κάθε πρωί στην νεολαία! Με τις υγείες σας. Ρίξτε τα πάλι στους μουσουλμάνους που αρνούνται τον προοδευτισμό σας!

  ReplyDelete
 10. ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΟΝΑΡΧΗ ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ
  Συνεχίζεται ἡ συναρπαστικὴ τηλεοπτικὴ σειρὰ τῆς estia tv ποὺ έπιβεβαιώνει τὴν ὀρθότητα τοῦ κιτσικικοῦ ἑλληνοκεντρισμοῦ: Οίκουμενικὴ Αὐτοκρατορία 2.500 ἐτῶν τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς (περσική,ἀλεξανδρινή,ῥωμαϊκή,βυζαντινή ὀθωμανική) δὲν νοεῖται χωρὶς ἀπόλυτο ἡγέτη αὐτοκράτορα-ἀρχιερέα Ἀλεξάνδρου-Θεοῦ ζωροαστρικοῦ-ὀλυμπιακοῦ-χριστιανωρθοδόξου-ἰσλαμοσουφικοῦ ποὺ συσπειρώνεται συνθετικὰ στὸ κιτσικικὸ ὄνειρο τῆς Τσάμλιτζας. Δημήτρης Κιτσίκης

  https://www.youtube.com/watch?v=VqyFlucSo0I

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτός ο δημοσιογράφος από που ξέρει αυτά που λέει ; Τα υπαγορεύουν άλλοι ; είναι ειδικός σαν εσάς ; σκόρπιες πληροφορίες από διαδίκτυο μαζεύει ;

   Delete
  2. Τὸν δημοσιογράφο αὐτὸν δὲν τὸν γνωρίζω προσωπικά. Ὑποθέτω ὅτι ἁπλὼς ἐρευνᾷ. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 11. Ἔγραψα σήμερα στὸ twitterμου:
  «Istanbul (eis ten Polin),Rome,Constantinople,Byzantium,Tsargrad,Islambol, this holy city of the Ecumenical Empire of the Intermediate Region is now in the hands of Imamoglu, a Greek Muslim from Pontos like Erdogan.Long live the Empire!» with its capital Çamlica. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 12. Καλημέρα. Έχουμε πολλές κοινές ιδέες γύρω από τα ελληνοτουρκικά, εξαιτίας καί των βιβλίων σας, διότι παλαιότερα δεν είχα ιδέα. Δεν μας τα έλεγαν στο σχολείο. Θέλω να δημιουργήσω γέφυρα ελληνοτουρκικής φιλίας. Θεωρώ ότι έχω κατάλληλο υλικό. Έχω και διάθεση. Μπορείτε να με βοηθήσετε; Δημήτρης Ζέρβας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δημήτρη, νὰ ἔλθῃς σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ οἰκομενικό μας πατριαρχεῖο στὸ Φανάρι τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ νὰ τοὺς προτείνῃς νὰ χρησιμοποιήσουν τὴν βιβλιοθήκη τους στὴν Σχολὴ τῆς Χάλκης, Σχολὴ ποὺ παραμένει προσωρινὰ κλειστή, γιὰ νὰ συνεργασθοῦν μὲ τὸ ἀρχεῖο-βιβλιοθήκη τοῦ Ἱδρύματος Δημήτρη Κιτσίκη, ΝΠΔΔ ποὺ εὑρίσκεται στἀ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους (ΓΑΚ) στὸ Ἡράκλειο τῆς Κρήτης. Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Κρήτης ποὺ ὑπάγεται στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο νὰ προτείνῃ, ὁμοῦ μὲ τὸν Βαρθολομαῖο στὸν Ἔρντογαν καὶ τὸ δεξί του χέρι τὸν Ἰμπραὴμ Καλίν, νὰ συγκροτήσουν ἕνα κέντρο ἑλληνοτουρκικῶν ἐρευνῶν μὲ βάσι τὴν βιβλιοθήκη τῆς Χάλκης καὶ τὴν Βιβλιοθήκη-Ἀρχεῖο Δημήτρη Κιτσίκη. Αὐτὸ θὰ βοηθήσῃ στὴν ἐπαναζωογὀνησι τῆς κλειστῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης μέσῳ αὐτοῦ τοῦ κέντρου ἐρευνῶν. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 13. Ἀνήρτησα στὸ facebook τὰ παρακάτω:

  ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΟΛΟΝΕΛΟΥΣ

  (Ἐδῶ τὸ βιβλίο τοῦ Βαρουφάκη στὸ ὁποῖο θὰ βασίζεται ἡ ταινία τοῦ Γαβρᾶ)

  https://www.iefimerida.gr/…/enilikoi-sto-domatio-stili-alat…

  Τὸ 1969, ὁ Κώστας Γαβρᾶς, Ἕλλην τῆς Διασπορᾶς, στὴν Γαλλία, συνεπῶς σὲ θέσι νὰ βλέπῃ μακριὰ ἐκεῖ ποὺ οἱ ἰθαγενεῖς τοῦ κρατιδίου ἔχουν τἠν μύτη τους κολλημένη στὸ τζάμι ὡς τυφλοί, ἔκαμε τὴν κινηματογραφικὴ ταινία "Ζ" γιὰ νὰ περιγράψῃ τὰ αἴτια τοῦ πραξικοπήματος τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967. Ἄν καὶ ἐπηρεασμένος ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ἐμιγκρέδες τῆς Κομπλὲντζ ποὺ ἀναμασοῦσαν τὰ περὶ βιασμοῦ τῆς δημοκρατίας, μὴν κάνοντας τὴν διαφορὰ μεταξὺ τοῦ βασιλικοῦ πραξικοπήματος τῶν στρατηγῶν ποὺ προητοιμάζετο τὸ 1966 καὶ τὴν ἐπανάστασι τῶν παπαδοπουλικῶν συνταγματαρχῶν ποὺ τελικὰ ἔκλεψε τὴν παράστασι ὑπὲρ τοῦ λαοῦ, στὶς 21 Ἀπριλίου 1967, Ὁ Γαβρᾶς ἐσηματοδότησε μὲ τὴν ταινία του τὸ δρᾶμα τοῦ γραικικοῦ κρατιδίου ποὺ ὅπως σήμερα ἠγωνίζετο νὰ ξελασπώσῃ ἀπὸ τὴν ξενικὴ κατοχὴ καὶ τοὺς ἐγχωρίους ὑπηρέτες της μὲ τὶς δεκάδες χιλιάδες πουλημένους ἰατρούς, δικηγόρους, πολιτικοὺς καὶ δημοσιογράφους (βλέπε πχ. τἀ σημερινὰ σκάδαλα τῆς Siemens καὶ τῆς Novartis). 1974-2019: ἐπὶ 45 χρόνια ἡ Μεταπολίτευσι ἐβύθισε πάλι τὴν χώρα στὴν πρὸ τοῦ 1967 σῆψι καὶ τώρα ἐπανέρχεται ὁ Γαβρᾶς μὲ νέα ταινία γιὰ τὸ δρᾶμα τοῦ 2015 ποὺ θυμίζει ἔντονα τὸ δρᾶμα τοῦ 1965 καὶ συνεπῶς προφητεύει μία νέα 21η Ἀπριλίου. Ἀπὸ τοῦ Γαβρᾶ τὸ στόμα καὶ στοῦ Θεοῦ τ' αὐτί! Δημήτρης Κιτσίκης

  https://www.iefimerida.gr/…/pappas-629561-eyro-stin-tainia-…

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εγχωρίους υπηρέτες της μὲ τὶς δεκάδες χιλιάδες πουλημένους ιατρούς, δικηγόρους, πολιτικοὺς καὶ δημοσιογράφους. Σε μια πρόταση όλη η αλήθεια για την χώρα μας!!!!

   Delete
 14. Ἐδῶ ὁλόκληρος ὁ παραπάνω σύνδεσμος. Δημήτρης Κιτσίκης

  https://www.iefimerida.gr/ellada/pappas-629561-eyro-stin-tainia-gia-ton-baroyfaki?fbclid=IwAR2wF5ei8CRL4xhPRQw0zpFL_u4JGG4Qep0zGFqXSa7gca7nPa-9W_M1JgU

  ReplyDelete

 15. Καὶ ἐδῶ ὁλόκληρος ὁ σύνδεσμος γιὰ τὸ βιβλίο τοῦ Βαρουφάκη. Δημήτρης Κιτσίκης

  https://www.iefimerida.gr/news/352405/enilikoi-sto-domatio-stili-alatos-i-ellada-apo-tis-apokalypseis-varoyfaki

  ReplyDelete