Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Mar 2, 2019

488 - Γεννιέσαι Ἕλλην, δὲν γίνεσαι-Γιατὶ ἔχει δίκαιο ἡ Χρυσῆ Αὐγή
Ὁ Ἑλληνωθωμανὸς διάδοχος τοῦ Ὀθωμανικοῦ θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, Ὀσμάν (φωτογραφία παρμένη στὸ Λονδῖνο στὶς 8 Μαρτίου 2019)488 - Γεννιέσαι Ἕλλην, δὲν γίνεσαι-Γιατὶ ἔχει δίκαιο ἡ Χρυσῆ Αὐγή

Ὅταν παραμορφώνῃς τὴν ἀντικειμενικὴ ἀλήθεια κάποια στιγμὴ θὰ χάσῃς καὶ θὰ σοῦ ἐπιστρέψῃ ὡς μπούμερανγκ στὸ πρόσωπο. Ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ἦταν βασιμένη στὴν συμβίωσι μέσα στὸ ἴδιο κράτος διαφόρων κοινοτήτων, ἐξασκῶντας ἡ κάθε μία τὴν ἰδική της θρησκεία καὶ γλῶσσα. Ἡ ἀπόσχισις τῶν ἐθνοτήτων ἀπὸ τὸν κοινὸ κορμὸ τῆς Αὐτοκρατορίας, καὶ ἡ ἵδρυσις ἐθνοκρατῶν ἐγέννησε τὸ φαινόμενο τῶν ἐθνικῶν καὶ θρησεκυτικῶν μειονοτήτων ποὺ ἐχρησιμοποιήθησαν ἀπὸ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις γιὰ νὰ ἐλέγξουν τὰ νεοσύστατα ἐθνοκράτη.

Ἔτσι ἡ Ἑλλὰς τοῦ 21 ποὺ εἶχε πλέον ἐντὸς τῶν τειχῶν τοῦ ἐθνικοῦ κράτους, Ἀρβανῖτες, Βλάχους, Σλαυομακεδόνες, Ἑβραίους, μουσουλμάνους, ῥωμαιοκαθολικούς, κλπ. ἔπρεπε ὑποχρεωτικά, μὲ τὴν λογικὴ τοῦ ἐθνοκράτους, ἤ νὰ τοὺς ἀνακηρύξῃ μειονότητες ἤ νὰ τοὺς ἐντάξει στὴν γαλλικὴ θεωρία τοῦ εἶσαι κατὰ συνείδησιν Ἕλλην ἤ τέλος νὰ τοὺς ἐκδιώξῃ ἐκτὸς συνόρων.

Ἀλλὰ τὸ ἔθνος εἶναι μία ἀντικειμενικὴ πραγματικότης, ὑπάρχει δηλαδὴ ἀσχέτως ἄν ἐμεῖς ἔχουμε συνείδησι αὐτῆς τῆς πραγματικότητος ἤ ὄχι. Τὰ ἔθνη δὲν ἐφευρέθησαν ἀπὸ τοὺς ἐθνικιστές, ὅπως καὶ οἱ κοινωνικὲς τάξεις δὲν ἐφευρέθησαν ἀπὸ τὸν Μάρξ. Ὡστόσο, τὸ γεγονὸς αὐτὸ περιεπλέχθη λόγῳ τῆς πολιτικῆς ἀντιδικίας μεταξὺ Γάλλων καί Γερμανῶν. Οἱ Γάλλοι ὑπεστήριζαν  ὅτι τὸ ἔθνος ἦταν θέμα συνειδήσεως, μὲ ἄλλα λόγια μία ὑποκειμενικὴ πραγματικότης: Ἔτσι, δὲν εἶχε σημασία ἄν οἱ Ἀλσατοί, ἀντί  νὰ ὁμιλοῦν γαλλικά, ὡμίλουν μία γερμανικὴ διάλεκτο. Ἐκεῖνο ποὺ μετροῦσε  περισσότερο ἦταν, τὸ τί ἤθελαν οἱ ἴδιοι οἱ Ἀλσατοὶ νὰ εἶναι. Ἄν ἤθελαν νὰ εἶναι Γάλλοι, τότε ἀνῆκαν στὸ γαλλικὸ ἔθνος. Ἡ ἀντίληψις  αὐτὴ ἀνάγεται στὴν ἐποχὴ τῆς "Ἑορτῆς τῆς Ὁμοσπονδίας" στὸ Παρίσι, στὶς  14 Ἰουλίου 179Ο, ὅταν οἱ ὁμοσπονδίες, δηλαδή οἱ ἀντιπροσωπεῖες ὅλων τῶν περιοχῶν, ἀπεφάσισαν ὅτι ἤθελαν νὰ ἀνήκουν στὸ γαλλικὸ ἔθνος.
   
Αὐτὴ ἡ φαινομενικὰ ἄκρως δημοκρατική, γαλλικὴ ἀντίληψις περὶ ἔθνους  περιεῖχε οὐσιαστικὰ ἕναν κίνδυνο γιὰ τὴν ἐλευθερία τῶν λαῶν. Ἀπό  αὐτὴν προέκυψε ἡ καταπίεσις τῶν μειονοτήτων σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Πράγματι,  τὰ ἄλλα ἐθνοκράτη τὰ ὁποῖα ἐπιχειροῦσαν νὰ συσταθοῦν, δὲν παρέλειπαν  νὰ ἐπισημαίνουν ὅτι χάριν σὲ ἐκείνην τὴν διατύπωση οἱ λαοὶ τοῦ προεπαναστατικοῦ Παλαιοῦ Καθεστῶτος, εἶχαν συγχωνευθῆ σὲ μία Γαλλία ἑνιαία καὶ ἀδιαίρετη,  ἀπορρέουσα ἀπὸ ἕνα συγκεντρωτικὸ σύστημα ἐξουσίας, θεμελιωμένο ἐπάνω στὴν "λαϊκή" θέληση. Τὸ 1793, μία βελγικὴ συνέλευσις διεκδικοῦσε τὴν προσάρτησι  τοῦ Βελγίου στὴν Γαλλία καὶ μία "Ῥηνανικὴ Συνέλευσις" ἐψήφιζε ὑπὲρ τῆς  προσαρτήσεως τῆς Ῥηνανίας στὴν Γαλλία. Προπαγάνδα καὶ νόθες ἐκλογὲς δύνανται κάλλιστα νὰ παρουσιάσουν π.χ. Βιετναμέζους ὡς ἔχοντες γαλλικὴ συνείδησιν  καὶ συνεπῶς ἐνσωματωμένων στὴν Γαλλία.

Ἑπομένως, ἕνας ἐπιστήμων εἶναι ὑποχρεωμένος  νὰ  προσεγγίσῃ   τὴν γερμανικὴ ἀντίληψη περὶ ἔθνους (δηλαδή ἐκείνην τῆς ἀντικειμενικῆς  πραγματικότητος), ἔτσι ὥστε νὰ εὑρεθῇ σὲ στέρεο ἔδαφος, καὶ νὰ μὴν  κινδυνεύσῃ νὰ παρασυρθῇ καὶ νὰ ἰδῇ τὸ ἔθνος ὡς ἕναν ἁπλὸ μῦθο, ὡς κάτι ποὺ ὑπάρχει δηλαδὴ μόνον στὴν φαντασία τῶν ἀνθρώπων.

Τὸ συμπέρασμα τῶν παραπάνω μᾶς ὁδηγῇ εἴτε στὴ ἐκδίωξι τῶν μειονοτήτων ἀπὸ τὸ σῶμα τοῦ ἐθνοκράτους ἤ στὴν βιαία ἀφομίωσί τους ποὺ ὅμως, σὰν τὸ σύννεφο φέρνει τὴν καταιγίδα, θὰ ἐπιτρέψῃ στὶς Μεγάλες Δυνάμεις νὰ ἐξασκήσουν τὸ παιχνίδι τους διαμελισμοῦ τοῦ ἐν λόγῳ ἐθνοκράτους πρὸς ὄφελος τῶν συμφερόντων τους. Αὐτὸ εἶναι τὸ νόημα τοῦ προσφάτου ἄρθρου τοῦ BBC περὶ ὑπάρξεως σλαυομακεδονικῆς μειονότητος ἐντὸς τοῦ χώρου τῆς ἑλληνικῆς Μακεδονίας καὶ ποὺ σαφῶς ἀποσκοπεῖ στὴν ἀπόσχισι τῆς Ἑλληνικῆς Μακεδονίας ὡς Νότιο Μακεδονία καὶ ἕνωσί της μὲ τὴν Βόρειο Μακεδονία σὲ ἑνιαῖο κράτος μὲ πρωτεύουσα τὴν Θεσσαλονίκη  ὑπὸ τὴν «προστασία» τῶν Μεγάλων Δυνάμεων. Βλέπε:


 «Ἡ Γερμανία ὑπεράνω ὅλων στὸν κόσμο». Ὁ ἐθνικὸς ὕμνος τῶν Γερμανῶν ἐμελοποιήθη (1797), ἐγράφη (1841) καὶ καθιερώθη (1922) πολὺ πρὶν ὁ Χίτλερ ἀναλάβῃ τὴν ἐξουσία. Τὸ ἐθνικιστικό σύνθημα τοῦ ὕμνου ἀποδεικνύει ὅτι ὅταν ἑκατοντάδες ἔθνη θεωροῦν τὸν ἑαυτό τους ἐπιλεγμένο ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ νὰ σώσουν τὴν ὑφήλιο, ὁ ἑλληνικὸς ἐθνικισμὸς παύει νὰ ἔχῃ νόημα διότι συρρικνώνει τὸν ἑλληνισμὸ στὴν χορεία τῶν ὑπολοίπων ἐθνικισμῶν ποὺ δὲν δύνανται νὰ βασισθοῦν στὴν παγκόσμια ἀναγνώρισι τῆς ἀνωτερότητός των σὲ σχέση μὲ τὸν συμπαντικὸ ἑλληνισμό.

(Τὸ παραπάνω κείμενο βασίζεται σὲ μελέτη μου στὰ γαλλικὰ ποὺ ἐδημοσιεύθη τὸ 1971, ὑπὸ τὸν τίτλο Dimitri Kitsikis, Le nationalisme, Études internationales, II/3, 1971. Ἔκτοτε καθιερώθη ὡς κλασσικὸ σύγγραμμα στὴν διεθνῆ βιβλιογραφία καὶ ἐνέσπειρε ἐπὶ δεκάδες χρόνια τὸ γαλλικὸ ἔθνος τοῦ Κεμπέκ, γιὰ τὸ ὁποῖο καὶ ἐγράφη. Σὲ ἑλληνικὴ μετάφρασι ἐδημοσιεύθη σὲ δύο μέρη στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ «Ἐνδιάμεση Περιοχή» (τεύχη 76 καὶ 77 τοῦ 2015) καὶ ἀναδημοσιεύθηκε στὸ περιοδικό «Τὸ Ἔνζυμο»,ἀρ.8, 2017)

Δημήτρης Κιτσίκης                                             2 Μαρτίου 2019

61 comments:

 1. Η Γερμανική εκδοχή της εννοίας του Έθνους αποτελεί απλώς τον αντικατοπτρισμό της Γαλλικής εκδοχής υπό το πρίσμα του "Πρωσσισμού".

  Αντιθέτως ΟΥΔΕΠΟΤΕ η Αυστρο-ουγγαρία των Αψβούργων ομίλησε για ένα "μεγάλο Γερμανικό Έθνος" με την καθαρά Πρωσσική "völkisch" εννοια του Γερμανικού Εθνικισμού και Εθνικοσοσιαλισμού του 1920-30.

  Ακόμα και η Εθνική πραγματικότητα αυτή καθ'αυτή περιέχει πλήθος μυθευμάτων (π.χ. κρυφό σχολειό, παιδομάζωμα, απευθείας καταγωγή των νεοελλήνων Ρωμηών από την κλασσική Ελλάδα κλπ) και αποτελεί αντικειμενική πραγματικότητα μονάχα στο μέτρο όπου δύναται να αφομοιώσει τελείως αλλόφυλα και ξενικά στοιχεία σε αυτήν, υπό την απουσία όμως αποκλειστικών οικονομικών σχέσεων εντός μίας κοινωνίας (π.χ. τα παραδείγματα των ψευδο-εθνών που βασίζονται αποκλειστικά στο καπιταλιστικό σύστημα όπως της Αμερικής, Καναδά, Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο οφείλουν να απορριφθούν, διότι εν απουσία των ισχυρών οικονομικών δεσμών μεταξύ των ανομοιογενών τους ατόμων, τα ψευδο-έθνη αυτά καταρρέουν ή υποπίπτουν σε πρωτογενές στάδιο όπως π.χ. στον Τραμβικό Νότο των ΗΠΑ με τους "ατόφιους Αμερικανούς πατριώτες" που φέρουν όπλα και στα Αγγλικά εθνικιστικά κινήματα τύπου "Britain First" που έλκουν επί το πλείστον μικροαστούς και προλεταρίους, δηλαδή κοινωνικές τάξεις που επωφελούνται το λιγώτερο από αυτό το ψευδο-εθνογεννητικό καπιταλιστικό σύστημα).

  Εδώ τα καλλίτερα παραδείγματα αποτελούν δύο και μονάχα δύο κράτη σε όλον τον Ευρωπαϊκό χώρο: Η Γαλλία και η Ελλάδα.

  Αμφότερα κράτη ως έχοντα τα ονόματά τους και τη υπόστασή τους την κρατική και πολιτισμική, συνδεδεμένα με ένα ανώτερο πολιτιστικό Πνεύμα, φορέα εκπολιτισμού στους γύρω "βαρβάρους" είναι φοβερά στην ικανότητά τους να εκπολιτίζουν και να αφομοιώνουν σαν χωνευτήρια, αλλοφύλους ξένων εθνοτήτων. Στην Ελλάδα χάριν της πλήρους κοινωνικής ενσωματώσεως και την ανάγκη συμμετοχής στην πανίσχυρη κουλτούρα της και δη σε κοινωνικό επίπεδο, πλείστες είναι οι περιπτώσεις μουσουλμανικών ομάδων των οποίων τα τέκνα αποτάσσουν το Ισλάμ χάριν της Ελληνικότητος. Χαρακτηριστικότατο παράδειγμα Κούρδοι και Άραβες δεύτερης γενεάς, ενώ οι Αλβανοί δευτέρας γενιάς πολύ περισσότερο δέχονται τον εξελληνισμό για λόγους που έχουμε πολλάκις αναφέρει εδώ (εγγύτητα πολιτισμική Αλβανίας-Ελλάδος, Αλβανία ως περιφέρεια του Ελληνισμού και ασπίδα κατά της Ενετικής επεκτάσεως στην Ήπειρο, Αρβανίτικο υπόβαθρο του νεογνού νεοελληνικού κράτους το 1828 και φυλετική-φαινοτυπική συγγένεια Ελλήνων και Αλβανών). Για τους περισσοτέρους εξ αυτών δε, βλέποντας την Αλβανία, η Ελλάδα αποτελεί μία ανεπτυγμένη πολιτισμικά εικόνα της χώρας τους εάν δεν είχε καταντήσει μαφιοκρατικό ναρκο-κράτος όπως επί Ράμα. Ναι, η Ελλάδα αποτελεί μία "ανεπτυγμένη Αλβανία" με δυνατή οικονομία, οργάνωση, προϊόντα, αστικό κόσμο, διασκέδαση, πολιτισμό και ψυχαγωγία για τους μετανάστες Αλβανούς, ενώ ιδίως στην επαρχία της ενδοχώρας διαφορές πολιτισμικές Ελλάδος και Αλβανίας δεν υφίστανται, μονάχα προς το καλλίτερο, π.χ. πλούτος Ελληνικών γιορτινών ασμάτων (κλαρίνο και χοροί πανομοιότυποι με τους Αλβανικούς), τεραστία διαφορά υλικής φύσεως λόγω υποδομών και πλούτου των Ελληνικών οίκων και τέλος ανάπτυξη υψηλή του κοινού γαστρονομικού χαρακτήρα Ελλάδος και Αλβανίας στην Ελληνική ύπαιθρο (ψητά, αγάπη για το αρνί, φαγητά Αρβανίτικα τύπου κλέφτικο).

  Το παράδειγμα Ελλάδος και Αλβανίας ΔΙΑΛΥΕΙ την Γερμανική εκδοχή περί Έθνους αυτή καθ'αυτή. Διότι πρόκειται για τεχνητή εθνογέννηση το 1821 με ένα κάργα Αλβανικό στοιχείο, Ορθοδόξου πίστεως, μη-ελληνόφωνο το οποίο φτάνει 200 χρόνια μετά να θεωρεί εχθρικό, ξενικό και βάρβαρο το ίδιο του το αίμα στον Βορά. Από την άλλη, τα ίδια ισχύουν και για την Αλβανική εθνογέννηση η οποία βασίστηκε κυρίως στην γλώσσα, ούτε καν στην θρησκεία ή τις παραδόσεις οι οποίες και διαφέρουν μεγίστως μεταξύ Τόσκηδων και Γκέγκηδων δηλαδή Νοτίας Αλβανίας και Βόρειας-Κοσόβου. Εδώ κολλά μεγίστως η Γαλλική εκδοχή και σε καμία περίπτωση η Γερμανική η οποία και παρουσιάζει λιγώτερες εφαρμογές από την Γαλλική.

  ReplyDelete
 2. Το αντίστοιχο ισχύει και για την Γαλλία η οποία ομοιογεννοποίησε πλήθος εθνοτήτων στο εσωτερικό της (Αλσατούς, Οξιτανούς, Βρέττονες, Ακουιτανούς, Καταλανούς, Βουργουνδούς) υπό μία κοινή πολύ ισχυρή πολιτισμικά και κρατικά έννοια του Έθνους-κράτους των "Φράγκων" με Ρομαντικό προγονικό πρότυπο όμως όχι τον Γερμανογεννή "Φράγκο" αλλά τον Γαλάτη που πολεμά και τους Ρωμαίους εισβολείς (Ιταλοί) και τους Γερμανούς στον Βορά. Είναι απολύτως λογικό το Ελληνικό παράδειγμα να ομοιάζει κάργα το Γαλλικό αφού πάντοτε αστικό κρατικό πρότυπο για το νέο Ελληνικό κράτος υπήρξε η Γαλλία των αστών και ορθώς.
  Η ικανότητα της Γαλλίας να χωνεύει χίλιες δύο ομάδες στο εσωτερικό της (με εξαίρεση τους τζιχαδιστές) είναι μοναδική. Ασιάτες, Αφρικανοί, Μαγκρέμπιοι, Έλληνες, Αρμένιοι και λοιποί ξενικοί εάν αφομοιωθούν φωνάζουν "Vive la France" υπέρ του μεγάλου Γαλλικού εθνοκράτους. Επίσης η Γαλλία είναι το μοναδικό εθνοκράτος στην Ευρώπη με δική του αποκλειστική πολιτισμική (και όχι οικονομο-κεντρική σαν την Γερμανία) σφαίρα επιρροής στο Βέλγιο, την Ολλανδία, την Γαλλόφωνη Ελβετία και το Πιεμόντιο της Ιταλίας (επί της ουσίας ένα υβρίδιο Γαλλίας και Ιταλίας που εξηγεί γιατί απέτυχε ως ενωποιημένο κράτος η σύγχρονη Ιταλία αφού αποτελεί Πιεμόντια εδαφική επέκταση εν τη ουσία λόγω Γκαριμπάλντι). Αντιθέτως το "Willensnation" της Ελβετίας άκρως παράλογο ξεσκίζεται συνεχώς μεταξύ των δύο εθνικών προτύπων, Γαλλικού και Γερμανικού αφού από την μία αποτελεί ομόσπονδο προϊόν Γαλλοφώνων, Γερμανοφώνων, Ιταλοφώνων ακόμα και Ρουμανοφώνων πληθυσμών με μοναδική ενωποιητική συνιστώσα την....οικονομία και τεράστιες μεταξύ τους διαφορές και αντιπαλότητες (ακόμα και για τα Headquarters μίας πολυεθνικής σφάζονται μεταξύ των) αφού λόγω γλώσσης και συνεπώς πολιτισμικής ταυτότητος νιώθουν εγγύτερα με τις αντίστοιχες σφαίρες πολιτισμού της Γερμανίας, Γαλλίας και Ιταλίας. Εάν αφαιρεθεί ο οικονομικός παράγων και μία αυτοδιάθεση σε επίπεδο καντονίου, είναι ΣΙΓΟΥΡΟ ότι θα υπάρξει πτώση (devolution) αντίστοιχη με αυτή σε Η.Β. και ΗΠΑ με την Ελβετία να επιστρέφει στο αρχικό πρωτογενές της στάδιο των "ατόφιων" γελαδάρηδων των Άλπεων στα καντόνια της Κεντρικής Ελβετίας (Uri, Schwyz, Glarus κλπ) τα οποία και ασπάζονται ολοκληρωτικά σχεδόν το "Γερμανικό" εθνικό πρότυπο και όχι το "Γαλλικό", θεωρώντας "Ελβετούς" όσους φαινοτυπικά ανήκοντες στο Γερμανικό φυλετικό υπόστρωμα (δηλαδή όχι Ασιάτες ή Αφρικανούς και άλλους αλλοφύλους), όσους ομιλούν την βλάχικη βάρβαρη Ελβετογερμανική διάλεκτο των "Schwüüüzerdütsch" και πρακτικά όσους ακολουθούν τον πατροπαράδοτο τρόπο ζωής των Ελβετών αγροτο-κτηονοτρόφων των Άλπεων με κύριο δείγμα τα άνωθεν αναφερθέντα καντόνια και το Ελβετικό "Μέτσοβο" το Appenzell. Η εσωτερική αυτή παράνοια της Εθνικής ταυτότητος δημιουργεί πολλές αντιφατικές παράλογες τάσεις στην Ελβετική εθνική ταυτότητα τύπου "τί είμαι και που ανήκω;", πράγμα λογικό αφού η δομή της συγχρόνου Ελβετίας αποτελεί κατασκεύασμα και όχι χώνευση πολιτισμική ή ζύμωση εθνοκρατική όπως η Γαλλία ή με τον καιρό η Ελλάδα η οποία κατόρθωσε να ελληνοποιήσει πλήθος διαφορετικών Οθωμανικών πληθυσμών στο εσωτερικό της (Αρβανίτες, Βλάχους, Σλαυόφωνους Μακεδόνες, Ρωμαιοκαθολικούς των Κυκλάδων, Ενετο-Ρωμηούς των Επτανήσων, Μικρασιάτες, Θράκες, Κρήτες, Ποντίους και Αιγυπτιώτες) ένα μωσαϊκό που θυμίζει το αντίστοιχο "χωνευθέν" της Γαλλίας και κανενός άλλου κράτους στην Ευρώπη. Ένα δε, κάλλιστο δείγμα αποτυχίας της χωνεύσεως αυτής λόγω επιβολής της "Πιεμοντοποιήσεως" κρατικά είναι η Ιταλία, ένα κράτος επίσης θνησιγενές από την φύση του.

  ReplyDelete
 3. Υ.Γ.

  Η Κίνα στην Ανατολή και η Ινδία αποτελούν πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα εθνοκρατικής γεννέσεως. Η Κίνα ομοιάζει πολύ το Γερμανικό πρότυπο της κοινής καταγωγής και γλώσσης με σφοδρότατη επιβολή της επί των μειονοτήτων (π.χ. Θιβετιανοί, Ουιγούροι Τούρκοι, Μογγόλοι στον Βορά) από την άλλη όμως θεωρεί δικούς της πληθυσμούς όσους ανήκουν στον πολιτισμικό της χώρο, ακολουθώντας το "Γαλλικό" πρότυπο εδώ.

  Η Ινδία μολονότι βάσισε την υπόστασή της στον Ινδουϊσμό ιδίως δε με την απόσχιση του Πακιστάν και μολονότι η τωρινή κυβέρνηση προμοδοτεί τον Εθνικισμό θρησκευτικού-πολιτισμικού τύπου (Hindutva) πλήθος μεινοτήτων μουσουλμανικών, Σίκχ, Βουδδιστών και ανιμιστών ανήκουν "συνειδητά" στο Ινδικό "Έθνος". Στην τελική ρόλο παίζει ο Πολιτισμός πάλι και η κοινή κουλτούρα που εξηγεί τον φιλο-Ινδισμό των Μπεγκαλέζων προς την Ινδία και όχι το Πακιστάν παρά την επικρατούσα μουσουλμανική πίστη στο Μπαγκλαντές.


  Μοναδική σύνθεση των δύο προτύπων υπήρξε η Κεμαλική Τουρκία με τον Κεμαλικό αυτοχθονισμό της Ανατολίας πολύ ανώτερο πνευματικά και ολόσωστο ιστορικά (αφού οι Τούρκοι είναι κατά 85% Αρμενοειδείς και όχι Τουρανικοί) στον αντίποδα και του "Γερμανικού" Τουρκικού Τουρανισμού των Γκρίζων Λύκων και του Ερντογανικού Ισλαμισμού των Αδερφών Μουσουλμάνων. Αποτελεί έναν ολόσωστο Τουρκικό "Βενιζελισμό" βασισμένο όμως στις ιδιαιτερότητες της Ανατολίας για αυτό και πέτυχε μολονότι νεκρός σήμερα.

  Επίσης το παράδειγμα Μολβαδίας και Ρουμανίας εξηγεί πότε επικρατεί το "Γερμανικό" πρότυπο του Έθνους μολονότι Ρουμάνοι και Μολδαβοί γλωσσικά και πολιτισμικά είναι το ίδιο εν τη ουσία έθνος. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να συμβεί μεταξύ Ελλάδος και Κρήτης, με τον "Κρητηκισμό" να αποτελεί το αντίστοιχο του "Μολδαβισμού" αλλά ευτυχώς λόγω της ισχυρής Ελληνικής εθνο-πολιτισμικής ταυτότητος δεν έχει συμβή.

  ReplyDelete
 4. Για να το κλείσουμε αυτό που παίζει καθοριστικό ρόλο για την επιβίωση ή τον αφανισμό ενός Έθνους είναι τί το ορίζει και γύρω από τί βασίζει την Εθνική του συνοχή και ταυτότητα.

  Η Γαλλία βασίζεται στον απαράμιλλο για τα βάρβαρα Δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα, πολιτισμό της και το Πνεύμα της. Ό,τι και να γίνει "Η Γαλλία δεν πεθαίνει" όπως δεν πεθαίνει ο ρομαντισμός και το ρίγος της λέξεως "Παρίσι" όσο και να παρακμάσει.

  Η Ελλάδα βασίζει την Εθνική της συνοχή στην πανίσχυρη Ελληνική κουλτούρα και τον μοναδικότατο τρόπο ζωής της όσο και να γκρινιάζουν οι εγχωριοι ελλαδίτες, όσο τυφλοί και να είναι στο τί θησαυρό έχουν όσο και να υβρίζουν μέρα-νύχτα σαν ζοχάδες το όποιο σωστό κυβερνητικό μέτρο (βλέπε POS παντού θες δεν θες. Πάς μετά...Γερμανία και δεν έχει να πληρώσεις στο Φράιμπουργκ με κάρτα, με τα συστήματα POS είτε να απουσιάζουν είτε να μην λειτουργούν από πονηριά ή από αμέλεια των εκεί εμπόρων). Η Ελλάδα στον εξωτερικό παρατηρητή, τον αποστασιωποιημένο, εκπέμπει τεράστια γοητεία και θετικά πολλά ιδίως εάν τα γνωρίζει και δύναται να τα δει. Επιπροσθέτως η Ελληνοφωνία και η Ορθόδοξη πίστη εν τή ουσία καθορίζουν τον "Έλληνα" για αυτό και πρόκειται ουσιαστικά για κράτος Ρωμηών, ό,τι απέμεινε από το Οθωμανικό Ρωμαίηκο μιλλέτι και όχι "απογόνων" του Περικλέους της Κλασσικής εποχής.

  Η Βρετανία (Η.Β.), οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Ελβετία ως ομοσπονδιακά κράτη βασίζουν την ύπαρξή τους αποκλειστικά στην οικονομία πράγμα που εξηγεί γιατί σκοτώνονται ολημερίς και ολονυχτίς να παράξουν ΑΕΠικό "πλούτο" για τα χαρτιά ασχέτως εάν το 90% των πολιτών τους μοιράζεται τα...ψίχουλα. Συνεπώς με την επικείμενη οικονομική κατάρρευση θα διαλυθούν σιγουρότατα ενώ το Ελληνικό πνεύμα από καιρό σιδηροδέσμιο του Εθνοκράτους με έδρα το Αιγαίο θα επικρατήσει και πάλι τουλάχιστον στην γύρω περιοχή.

  "Η Ελλάδα δεν πεθαίνει" όπως και "Η Γαλλία δεν πεθαίνει" για αυτό και εάν θέλει πράγματι να επιβιώσει η Ε.Ε. οφείλει να βασίσει την ύπαρξή της στην Γαλλική (και όχι την θνησιγεννή Γερμανική) πολιτισμική και υλική πρωτοκαθεδρία. Δευτερευόντως στην Ελληνική πνευματική εάν θέλει να αποτελέσει παγκόσμιο πολιτισμικό και όχι μονάχα υλικο-οικονομικό πόλο ισχύος.

  ReplyDelete
 5. Τα βασικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό μιας εθνοτικής ομάδας είναι η ύπαρξη ενός καταγωγικού μύθου και δεικτών εθνοτικού διαχωρισμού , https://el.m.wikipedia.org. Συνεπώς αν λάβουμε υπόψη ότι οι Έλληνες είναι μια εθνοτική ομάδα θα πρέπει να βρούμε τον καταγωγικο μύθο μας και τους δείκτες εθνοτικου διαχωρισμού μας. Ξεκινώντας από τα εύκολα θα λέγαμε ότι οι δείκτες εθνοτικου διαχωρισμού είναι τα αρχαία ελληνικά και ο Χριστιανισμός!!! Συνεχίζοντας με τον καταγωγικο μύθο μας εκεί τα πράγματα περιπλέκονται. Όπως αναφέρει και το διαδίκτυο ο καταγωγικός μύθος αναφέρεται στις κοινές ιστορικές εμπειρίες που ενώνουν μια ομάδα και τη διαχωρίζουν από τις υπόλοιπες. Ονομάζεται μύθος όχι γιατί αναφέρεται σε μη πραγματικά γεγονότα, αλλά επειδή μέσα από μία επιλεκτική μεταχείριση των ιστορικών γεγονότων χρησιμεύει ως βάση για την κοινή ταυτότητα των μελών της ομάδας και την ξεχωριστή ύπαρξή της, δίνοντάς τους μία αίσθηση διαφορετικότητας και, συχνά, ανωτερότητας. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση , τρανό παράδειγμα καταγωγικο μύθου αποτελούν τα έργα του Ομήρου , Ιλιάδα και Οδύσσεια!! Σε αυτα τα έργα διαφαίνονται αρκετά στοιχεία των Ελλήνων , άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά. Συμφωνώ με τον κύριο Καθηγητή πως Έλληνας γενιεσαι δεν γινεσαι και ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις έλεγξαν πολλές φορές τα νεοσύστατα εθνοκρατη χρησιμοποιώντας το φαινόμενο εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων. Δεν γνωρίζω ποια αυτοκρατορία ήταν η καλύτερη , του Μέγα Αλέξανδρου; , η Ρωμαϊκή; , το Βυζάντιο; , η Οθωμανική ;. Σε κάθε περίπτωση πάντως υπήρχε αυτό που αναφέρει και το παραπάνω άρθρο : συμβίωση μέσα στὸ ίδιο κράτος διαφόρων κοινοτήτων, εξασκώντας η κάθε μία τὴν δική της θρησκεία καὶ γλώσσα. Συνοψίζοντας καταλήγουμε στο εξής συμπέρασμα: τα εθνοκρατη καλό θα είναι να υπάγονται σε μια αυτοκρατορία , όχι μόνο για το καλό τους αλλά και για το συνολικό καλό....

  ReplyDelete
 6. Ἐνδιαφέρον καὶ ἐποικοδομητικὸ τὸ παραπάνω σχόλιο τοῦ Νικολάου.Ἁπλῶς παρατηρῶ ὅτι ὁ ἰσχυρισμὸς τῶν Ἀμερικανῶν κοινωνιολόγων ὅτι αὐτοὶ πρῶτοι ἐχρησιμοποίησαν στὴν δεκαετία τοῦ 1950 τὸν ὅρο τοῦ καταγωγικοῦ μύθου εἶναι ὡς συνήθως ἐσφαλμένος διότι χαρακτηρίζει τὴν γενικευμένη συνήθεια τῶν Ἀμερικανῶν διανοουμένων νὰ ἰδιοποιοῦν (δηλαδὴ νὰ ληστεύουν) καὶ νὰ ἀντιγράφουν ἔννοιες ποὺ προϋπῆρχαν στοὺς διανοουμένους ἄλλων χωρῶν, ἐπωφελούμενοι στὸ ὅτι ἡ ἀγγλικὴ γλῶσσα εἶναι ἀκόμη σήμερα ἡ lingua franca τοῦ πλανήτου. Ὑπενθυμίζω ὅτι τὸ περίφημο γερμανικὸ βιβλίο τοῦ ῥωμαιοκαθολικοῦ θεωρητικοῦ τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ, Ἀλφρέδου Ῥόζενμπεργκ, στὸ ὁποῖο ἐβασίσθη ἡ ἰδεολογία τοῦ γερμανικοῦ Τρίτου Ῥάϊχ, "Ὁ μύθος τοῦ Κ΄ αἰῶνος" ξεπερνᾷ τὴν ἐθνικὴ ὁμάδα τῶν Γερμανῶν καὶ ἐπεκτείνει τὸν μύθο, ποὺ εἶναι τὸ αἶμα τῶν Ἀρίων, στὸ πλανητικὸ ἐπίπεδο τῆς ἀνωτέρας φυλῆς τῶν Ἀρίων. Ἐπίσης, οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι ἐβασίζοντο στὴν ἑλληνικὴ μυθολογία ὡς ἀντιπροσωπεύοντας μὲ μεγενθυντικὸ φακὸ τὴν πραγματική τους, τὴν ἀληθινὴ ἱστορία τοῦ γένους τους. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 7. Ἄς μοῦ ἐξηγήσει κάποιος γιατὶ τὸ ὅτι "...ὁ Ἕλλην γίνεται καὶ δὲν γεννιέται..." - ὅπως ἐγὼ πιστεύω - δὲν εἶναι ἀντικειμενικὴ πραγματικότης...

  ReplyDelete
 8. Σπύρο, ἐὰν ἐκατάλαβα ἀπὸ τὴν ἐρώτησί σου ἐσὺ τάσσεσαι μὲ τὴν γαλλικὴ ἄποψι καὶ ὄχι μὲ τὴν γερμανική. Σεβαστό. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 9. Εγώ πάλι δεν καταλαβαίνω γιατί η πλαστή αυτή διχογνωμία;

  Όπως έγραψα επάνω για εμένα ισχύει ότι "Έλλην γίνεσαι ΚΑΙ γεννιέσαι", παρά το γεγονός ότι η νεοελληνική εθνογέννεση με ένα αρχικά γλωσσικά ξένο Αλβανικό υπόστρωμα έλαβε χώρα με τεράστια επιτυχία, αφού σήμερα όχι μόνον ομιλείται παντού η Ελληνική έχοντας εκτοπίσει τις ντόπιες διαλέκτους (Βλάχικα, Αρβανίτικα, Σλαυικά κλπ) αλλά ο σημερινός Ελληνικός πληθυσμός πιστεύει ακράδαντα ότι είναι απ'ευθείας απόγονος του Περικλέους...Δίχως να απορρίπτει τους εξελληνιθέντες Αλβανούς ή άλλους μετανάστες 2ης γενιάς στην χώρα του.

  Άρα, δεν αντιλαμβάνομαι ως προς τί η διχογνωμία ιδίως εν σχέσει με το άρθρο του BBC. Ίσα-ίσα το παράδειγμα των Αλσατών λειτουργεί υπέρ μας στην περίπτωση αυτή διότι μολονότι γλωσσικά Γερμανίζοντες, η εθνική τους συνείδηση είναι Γαλλική σύμφωνα με το άρθρο του Καθηγητού, ΑΡΑ το ίδιο ισχύει για τους Σλαυοφώνους Έλληνες της Μακεδονίας μολονότι ομιλούν την Σλαυική μαζί βέβαια με την Ελληνική. Παραδείγματα τέτοια, πλείστα στον Μακεδονικό Αγώνα. Άρα λοιπόν που κολλά το "έχει δίκαιο η Χρυσή Αυγή" στο...Αλσατικό παράδειγμα της εθνικής συνειδήσεως; ΠΟΥΘΕΝΑ!

  ReplyDelete
 10. Δὲν τάσσομαι μὲ τὴν γαλλικὴ ἄποψη. Ἰσα ἴσα...Θεωρῶ δηλαδὴ ὄτι τὸ ἄν ἀνήκει ἤ δὲν ἀνήκει κάποιος σὲ ἕνα ἔθνος προσδιορίζεται ἀπὸ σαφῶς ἀντικειμενικοὺς παράγοντες, ἀνεξαρτήτους τῆς συνειδήσεως. Η συνείδηση δὲν προσδιορίζει τὴν πραγματικότητα. Τὸ μόνο ποὺ κάνει εἶναι νὰ τὴν ἀντιλαμβάνεται ἤ ὄχι...Αὐτὸ ὅμως εἶναι κάτι τελείως διαφορετικὸ τοῦ ἄν κάποιος ἐγεννήθη Ἕλλην ἤ Ἰταλὸς ἤ Τοῦρκος...κ.ο.κ. Ἡ πραγματικὸτητα, ἡ κάθε πραγματικότητα δὲν γεννιέται ἅπαξ, οὔτε εἶναι κάτι στατικὸ, ἀλλὰ δημιουργεῖται συνεχῶς. Συνεπῶς ὁ Ἕλλην γίνεται δὲν γεννιέται. Ἡ συνειδητοποίηση ἤ μὴ αὐτῆς τῆς ἀντικειμενικῆς διαδικασίας ἕπεται...

  ReplyDelete
 11. https://www.youtube.com/watch?v=qcYDLrUv4vc
  https://en.wikipedia.org/wiki/Fethullah_G%C3%BClen

  Παραπάνω, ἡ 5η κατὰ σειρὰ ἐκπληκτικὴ γιὰ τὴν ἀκρίβεια τῶν πληροφοριῶν της τηλεοπτικὴ σειρὰ τῶν Γεωελληνικῶν γιὰ τὸν ἑλληνοτουρκισμό. Προσθέτω καὶ δεύτερο σύνδεσμο γιὰ τὶς σχέσεις τοῦ Κιτσίκη μὲ τὸν Φετουλλὰχ Γκϋλέν ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴ Wikipedia (βλέπε στὴν σελίδα 8, τὸ τμῆμα Interfaith and Intercultural Dialogue). Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 12. Τὸ ἄρθρο μου νο.488, "Γεννιέσαι Ἕλλην" ἀφαιρέθη ἀπὸ τοὺς διαχειριστὲς τοῦ Facebook διότι βλέποντας τὴν φωτογραφία τοῦ γερμανικοῦ ἐθνικοῦ ὕμνου προτεραίου τοῦ Γ΄Ῥάϊχ ἐνόμισαν ὅτι ὑμνοῦσα τὸν γερμανικὸ ἐθνικιστικὸ ῥατσισμὸ ἐνῷ τὸ ἄρθρο τὸν καταδικάζῃ! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 13. The «Deutschland, Deutschland über alles» also known as The "Deutschlandlied" (English: "Song of Germany", German pronunciation: [ˈdɔʏtʃlantˌliːt]; officially titled "Das Lied der Deutschen", or "The Song of the Germans"), or part of it, has been the national anthem of Germany since 1922.(Wikipedia) Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 14. Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ

  Δὲν νοεῖται Αὐτοκρατορία χωρὶς αὐτοκράτορα. Οἱ Ἕλληνες βασιλεῖς ὅσο ἐξελληνισμένοι καὶ ἄν εἶναι ἔχουν βίο βραχὺ. Ὁ Ὄθων ἠγάπησε τὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ παρέμεινε Βαυαρὸς καὶ ῥωμαιοκαθολικός. Οἱ δανικῆς καταγωγῆς Γλύξμουργκ ἀπὸ τὸ 1863 ἔγιναν Ὀρθόδοξοι καὶ Ἕλληνες ἀλλὰ δυστυχῶ ς οἱ σημερινοὶ διάδοχοι Παῦλος καὶ Νικόλαος δὲν ἐκφράζουν πραγματικὸ ἐνδιαφέρον νὰ ἐπιστρέψουν στὸν θρόνο τους. Ἀντιθέτως ἡ δυναστεία τῶν Ὀθωμανῶν, τῶν Ὀσμάνογλου,προέρχεται σὲ εὐθεία γραμμὴ ἀπὸ τὸν γενάρχη Ὀσμὰν Α΄ (1280-1324), μὲ ἱστορία δηλαδὴ 739 ἐτῶν(1280-2019) καὶ εἶναι 100% ἑλληνικὴ ἐφ'ὅσον συστηματικά, ἐπὶ ἑπτὰ αἰῶνες οἱ σουλτάνοι ἐνυμφεύθησαν χριστιανωρθόδοξες Ῥωμηές.Ὁ σημερινὸς διάδοχος,Ὀσμὰν Ὀσμάνογλου εἶναι νυμφευμένος μὲ τὴν Ἀθηνᾶ Χριστοφορίδου, ζεῖ στὸ Λονδῖνο καὶ ἔχει υἱὸ τὸν Ὀρχάν, γεννημένο τὴν ἑπομένη τῶν Χριστουγέννων, στὶς 26 Δεκεμβρίου 1972. Δύναται κάλλιστα νὰ ἐπιστρέψῃ ὡς ὀθωμανὸς αὐτοκράτωρ στὴν ἀναγεννημένη Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ποὺ ἐτοιμάζει ὁ πρόεδρος Ἔρντογαν ὁ ὁποῖος δὲν δύναται νὰ τὸν ἀντικαταστήσῃ σὲ θέσι Ναπολέοντος, ἱδρύοντας ἰδική του δυναστεία. Δημήτρης Κιτσίκης

  Ὁ διάδοχος τοῦ ὀθωμανικοῦ θρόνου Ὀσμάν (φωτογραφία παρμένη στὸ Λονδῖνο στὶς 8 Μαρτίου 2019).

  ReplyDelete
 15. Απάντηση στην τελευταία ανάρτηση του κυρίου Καθηγητού για την Ελλάδα με τίτλο "ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΟΥΣ: ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ!" δίδει ρεπορτάζ Ελληνικού καναλιού με τίτλο ""Στενάζουν" οι ταβέρνες στην Αθήνα" αναφερόμενες στα ξέφρενα γλέντια πλήθους νεολαίας ανά την Ελλάδα λόγω Καρναβαλίου και τις μαζικές "επιδρομές" σαν ακρίδες στα Εστιατόρια-Ψαροταβέρνες των Αθηνών, νέων μεσηλίκων και ηλικιωμένων. Ιδίως οι συνταξιούχοι κάνουν "ζωάρα" στην Ελλάδα εν σχέσει με χώρες σαν την Γερμανία ή την Ελβετία που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν στα 70 τους για Ταϋλάνδη ή Τουρκία διότι δεν τα βγάζουν πέρα με τον καιρό και τα κόστη στις χώρες τους.

  Κύριε Καθηγητά "η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει", μάλιστα επί Τσίπρα πήρε τα πάνω της, ενώ όσοι νέοι (ή πολύ καλοί ή πολύ αποτυχημένοι) έχουν φύγει στο εξωτερικό χώρια του ότι καταριούνται την ώρα και την στιγμή οι περισσότεροι εξ αυτών συνεχώς γυρίζουν στην Ελλάδα διότι εδώ χαίρονται την ζωή τους. Μάλλον έχετε καιρό να έρθετε Ελλάδα κύριε Καθηγητά με όλο τον σεβασμό που σας έχω, διότι οι τελευταίες αναρτήσεις σας δεν συνάδουν καθόλου με την πραγματικότητα στο κρατίδιο, ξανά με όλη την εκτίμηση και τον σεβασμό που σας έχω.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Χρόνια Πολλά και καλή τεσσαρακοστή-Να εγκατασταθείς στη Γραικία (μόνιμα) και να υπηρετήσεις τη στρατιωτική σου θητεία (και θα ανταμειφθείς αναλόγως).

   Delete
  2. Δεν έχει σχέσει με εμένα.

   Ποτέ δεν είχε, διότι εξάλλου ΔΥΣΤΥΧΩΣ δεν είμαι ο μέσος Έλληνας, μακάρι να ήμουν στην τελική.

   Ένας "Beobachter" είμαι, τίποτα περισσότερο. Παρατηρώ και σκέπτομαι, αυτό.

   Delete
 16. Δεν καταλαβαίνω στην τελική δηλαδή ως προς τί συνεχώς να χτυπάται και να κατηγορείται πολύ αυστηρά μία χώρα (η Ελλάδα) η οποία μάλιστα αγκομάχησε πάρα πολύ ως κράτος και μέχρι σήμερον βιώνει περιπέτειες αλλά στέκεται όρθια, την στιγμή που ολόκληρη η Δύση και δη η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται σε τεράστια παρακμή εν σχέσει με την βραχύβια παντοδυναμία της έως και 10 χρόνια πριν.

  Αυτό δηλαδή που με ενοχλεί και έγραψα το επάνω σχόλιο είναι η πολύ αρνητική ατμόσφαιρα που επικρατεί στα λεγόμενα του κυρίου Καθηγητού για την Ελλάδα, η οποία και δεν κατανοώ πώς βοηθά στην "απογραικυλοποίησή" της, ο ομολογημένος σκοπός του ιστολογίου του κυρίου Καθηγητού. Κάθε φορά που βλέπω ένα άρθρο του ή μία ανάρτησή του στο φέισμπουκ συνεχώς "θάβεται" η Ελλάδα, ως κράτος, ως κοινωνία ως τα πάντα, ενώ εν αντιθέσει η Τουρκία παρά τα μύρια προβλήματά της προβάλλεται ως αναδυόμενος πόλος ισχύος με υπερτονισμό στα θετικά της ως κοινωνία και κράτος. Κατανοώ πλήρως την νοοτροπία αυτή κατά την διάρκεια της Κρίσεως αλλά οι τελευταίες εξελίξεις ήσαν θετικότατες για την Ελλάδα και είναι, αλλά ουδεμία μνεία είς αυτές γίνεται από τον κύριο Καθηγητή. Αισθάνομαι έτσι έναν μισελληνισμό, παρότι γνωρίζω ότι ο κύριος Καθηγητής αποτελεί θαυμαστή και γνώστη του ατόφιου Ελληνικού πνεύματος.

  Ξαναλέω λοιπόν ότι δεν κατανοώ το "θάψιμο" αυτό της χώρας μας και μάλιστα ως αρχικά ψυχίατρος ο κύριος Καθηγητής σίγουρα γνωρίζει ότι όταν κάποιος αυτοκαταστρέφεται σε κατάθλιψη δεν τον ρίχνεις άλλα 5 μέτρα στον λάκκο αλλά προσπαθείς να τον ανεβάσεις ψυχικά.

  Επίσης δεν κατανοώ πώς ο κύριος Καθηγητής δεν βλέπει τα τεράστια κοινά πλέον συμφέροντα της Μακρονικής Γαλλίας και της Ε.Ε. και των ΗΠΑ με τα Ελληνικά και Κυπριακά στην Ανατολική Μεσόγειο, μα εμμένει σε μία έντονη υποστήριξη των Ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων, η οποία φιλοσοφικά δικαιολογείται απόλυτα αλλά από πλευράς γεωπολιτικών συμφερόντων καθόλου. Ήδη είχα γράψει τα Χριστούγεννα ότι οι Ευρωσκεπτικιστές Ρωσσόφιλοι σε ελάχιστα θα τα βρουν με τον Τράμβιο πλην της Ευρωπαϊκής ολοκληρώσεως με την Ρωσσία, ενώ είπα ότι θα εντείνουν τις σχέσεις τους με την Κίνα. Και οι Ιταλοί Ευρωσκεπτικιστές ανακοινώνουν ένταξη της Ιταλίας στο "One Belt One Road Initiative" της Κίνας με την Αμερική να απειλεί για τα F-35:

  https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-asfaleia/757248_ektakto-i-italia-eipe-nai-se-kina-i-proti-hora-ton-g-7-poy

  ReplyDelete
 17. Ὅπως γνωρίζῃς Παλιὲ μένω στὴν Ἑλλάδα τώρα καὶ δεκάδες χρόνια ἕξι μῆνες τὸν χρόνο καὶ μόνον μὲ τὴν Ἑλλάδα ἀσχολοῦμαι. Ὅσο γιὰ τὸν Μακρὸν ποὺ παρακολουθῶ ὡς Γάλλος ποὺ εἶμαι θεωρῶ πὼς εἶναι καταστροφὴ ὄχι μόνον γιὰ τοὺς Γάλλους συμπατριῶτες μου ἀλλὰ καὶ γιὰ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη. Νἆσαι καλά, Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 18. Ευχαριστώ για την απάντησή σας κύριε Καθηγητά και χρόνια πολλά λόγω Εορτής (Καθαρά Δευτέρα).

  Λέω για τον Μακρόν διότι έχει αναδειχθεί σε μέγα σύμμαχό μας ιδίως στην Κύπρο αλλά και στα εξοπλιστικά της Ελλάδος. Στην Κύπρο φτιάχνει ραντάρ, αεροπορική και ναυτική βάση ως ασπίδα κατά της Τουρκίας. Ποτέ ξανά δεν είχε λάβει χώρα κάτι τέτοιο, ενώ στηρίζει μεγίστως το φυσικό αέριο του EastMed κατά του Ρωσικού εν αντιθέσει με τις Γερμανικές χώρες της Ε.Ε. Αυστρία και Γερμανία. Επίσης, μολονότι Ευρωπαϊστής Βρυξελλικός, μάχεται τόσο την Ρωσσία όσο και την Κίνα συμμαχώντας με τον Τράμβιο δε κατά της Κίνας και δη στην Αφρική όπου συμπορεύονται τα Γαλλικά και τα Αμερικανικά εκεί συμφέροντα κατά της Σινικής αποβάσεως στην ήπειρο αυτή.

  Ο Μακρόν είναι τέκνον του Γαλλικού βαθέος κράτους κύριε Καθηγητά (έβγαλε την σχολή Δημοσίας Διοικήσεως) και γνωρίζουμε οι έχοντες νου ότι τα Δυτικοευρωπαϊκά κράτη που βασίζουν την ύπαρξή τους και την πυγμή τους στις καπιταλιστικές ελίτ τους (5% του πληθυσμού) έχουν βαθύ κράτος και διατλαντικά-διηπειρωτικά συμφέροντα. Το παιχνίδι έτσι είναι και οι κανόνες αυτοί εμάς σήμερα μας συμφέρουν κατά της Ερντογανικής Τουρκίας. Μία Λεπέν απομονωτική όπως και ένας Τράμβιος τύπου "Γούντροου Γουίλσον" θα διέλυε την Αμερικανο-Γαλλική στήριξη στον Ελληνισμό και θα μας οδηγούσε σε μία νέα Μικρασιατική Καταστροφή όπως έγινε το 1921 αφού οι Αγγλο-Γάλλοι του τότε απεσύρθησαν και στην εξουσία της Ελλάδος ανήλθαν οι Νεοδημοκράτες της εποχής, η Συντηρητική παράταξη.

  Ούτε συμφέρει την Ελλάδα ή κάθε άλλο Ευρωπαϊκό κράτος η διάλυση της Ε.Ε. Εμάς μας συμφέρει να έχει Γαλλικά πρωτεία διότι τα συμφέροντα Γαλλίας και Γερμανίας είναι αντίρροπα όπως έδειξε και η πρόαφατη κόντρα εξοπλισμών, με τους Γάλλους να απαιτούν άρση του εμπάργκο στους συμμάχους τους Άραβες (Σ.Α.) ενώ τους Γερμανούς να στέλνουν Λέοπαρντ άρματα μάχης στους Τούρκους, γεωπολιτικούς εχθρούς των Αράβων.

  Υ.Γ. Συνεπώς σε ποία Γαλλία αναφέρεσθε κύριε Καθηγητά διότι στην Δύση άλλο το κράτος και οι ελίτ του άλλο το πόπολο του 95%.

  ReplyDelete
  Replies
  1. https://www.defence-point.gr/news/ena-vima-piso-apo-tin-italia-gia-ton-agogo-eastmed

   Επί αυτού, η νυν μυβέρνηση της Ιταλίας ΔΕΝ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ, ούτε εμάς μα ούτε και τις ΗΠΑ στην τελική.

   Delete
  2. https://asia.nikkei.com/Spotlight/Belt-and-Road/Italy-breaks-ranks-with-Europe-on-China-s-Belt-and-Road

   Εάν είχαν περισσότερο μυαλό οι Ευρωκράτες αντί να διαλύσουν το οικοδόμημα με τον Πολιτικά Ορθό "τζιχαδισμό" τους θα συμμαχούσαν με τον Τράμβιο κατά της Κίνας. Χαζοί δεν είναι βλέπουν τον κίνδυνο. Αντιθέτως, οι Ευρωσκεπτικιστές και δη της Ιταλίας ξεπουλιώνται στην Κίνα για ένα ξεροκόμματο. Ισως με την βοήθεια του Μπάννον οι Λεπέν και Φάρατζ να δουν τον κοινό Σινικό κίνδυνο και να συμμαχήσουν με τον Τράμβιο. Πάντως, ως είπα τα Χριστούγεννα μέχρι στιγμής σε ελάχιστα πλην της Ρωσσοφιλίας και του αντι-Βρυξελλισμού συμφωνούν οι Ευρωπαίοι Εθνικιστές με τον Τράμβιο από γεωπολιτικής απόψεως. Εάν δε, ο καθένας εξ αυτών κοιτάξει μονάχα το εθνοκράτος του και όχι το Ευρωπαϊκό σύνολο θα την πάθει όπως στον δικό μας πρώην κοινό Οθωμανικό χώρο. Και έριδες θα δημιουργηθούν μεταξύ των αντιπάλων Εθνικισμών εντός της Δυτικής Ευρώπης (ήδη το βλέπουμε με την Ιταλία-Αυστρία για το Νότιο Τιρόλο, με την Γαλλία-Ιταλία και με την Ουγγαρία-Ρουμανία) και ευκολότερη θα είναι η Κινεζική άλωση της ηπείρου ("διαίρει και βασίλευε").

   Εάν δεν υπήρχε η ιδεολογική αντιπαράθεση Φιλελευθερισμού-Φασισμού, Τράμβιος και Μακρόν θα αποτελούσαν άριστη λύση στην απώθηση της Κινεζικής διεισδύσεως στην Ευρώπη αλλά δυστυχώς τρώγονται μεταξύ τους.

   Delete
 19. Χωρίς να θέλω να περιαυτολογησω και προσπαθώντας να είμαι ουδέτερος στη συζήτηση του κυρίου Καθηγητού με τον Έναν Παλιό , θα έλεγα πως η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Αυτή τη στιγμή εμεις οι Έλληνες έχουμε πάρα πολλά κοινά στον τρόπο ζωής μας με τους Τούρκους. Αναλύοντας την οικονομική κατάσταση των πολιτών των δύο χωρών , βλέπουμε ότι η ισοτιμία της τούρκικης λίρας με το ευρώ , ένα προς έξι, εξισορροπείται με την αισχροκέρδεια η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Οι δύο χώρες είναι έρμαια των παγκόσμιων κεφαλαίων και προσπαθούν με νύχια και με δόντια να επιβιώσουν. Η μόνη λύση είναι η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και η δημιουργία μιας συνομοσπονδίας , προσθέτωντας χώρες από την περιοχή των Βαλκανίων. Σε ότι αφορά την Γαλλία δεν μπορώ να έχω άποψη διότι οι γνώσεις μου δεν το επιτρέπουν. Ευχαριστώ για την κατανόηση σας εκ των προτέρων.

  ReplyDelete
 20. Συνταρακτικό! Ἡ Ἑλλὰς ἔχει τελειώσει:

  https://odosdrachmis.gr/?p=28499&fbclid=IwAR2nGVjdU1OsX9oMyo_tYFBSHjCTSe88As9EP7K_mmdehOpQ9Q-BIOBA7N8

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτά τα έχει πει εδώ και 4 χρόνια έλεος!

   Από το 2015 τα ίδια λέει:

   https://www.google.com/search?q=paul+craig+roberts+greece&oq=paul+craig+roberts+greece&aqs=chrome..69i57.5478j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8

   και όπως ο καθένας όπως και το κανάλι του Πούτιν "RT" την προπαγάνδα του κάνει καθώς στους καιρούς που ζούμε η αλήθεια είναι άκρως σχετική.

   Έχω βαρεθεί να ακούω ΠΑΝΤΟΥ τα ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ περί "Λαού που πεινάει" και "Ελλάδος που πεθαίνει" όταν τις τελευταίες ημέρες (μα και όχι μόνον αυτές τα ίδια έγραφα τα Χριστούγεννα) η εικόνα αναιρεί κάθε μοιρολατρική κλάψα και τα τσίπουρα δεν "κατεβαίνουν" στους ουρανίσκους των ελλαδόβιων λόγω καταθλίψεως αλλά λόγω διασκεδάσεως. Ακόμα και η αστική τάξη Βουλγαρίας και Τουρκίας ήρθε με πούλμαν στην Ξάνθη να δει τις πρωτότυπες Ελληνικές εκδηλώσεις εν αντιθέσει με την τραγικοτάτη καταθλιπτική εικόνα σε Βουλγαρία, Βαλκάνια και Τουρκία αλλά για αυτό ούτε λόγος από κανέναν. Κάθε χρόνο από το 2015 έχουμε πήξει στην καταστροφολογία και κάθε χρόνο οι ταβέρνες και τα ξενοδοχεία παρουσιάζουν όλο και αυξανόμενη πληρότητα.

   Δεκαετές ομόλογο βγήκε με υψηλές αποδόσεις, το μνημονιακό πρόγραμμα έστω και τυπικά τελείωσε, η Ελλάδα αναβαθμίστηκε χάριν Τσίπρα και Καμμένου πολύ γεωπολιτικά και στρατιωτικά στην περιοχή, στενότατος σύμμαχος του Ισραήλ έγινε, οι εξορύξεις φυσικού αερίου αρχίσανε, το ΑΕΠ αυξάνεται καυά 2,2% κάθε χρόνο, οι 70.000 πρόσφυγες ούτε καν ξέρει κανείς που βρίσκονται (ενώ στην Ιταλία βολοδέρνουν ράθυμοι στον δρόμο), η Ελλάδα επιτέλους κατέστησε κράτος-δορυφόρο της τα Σκόπια ενώ αναγεννώνται και τα ναυπηγεία της:

   http://www.paron.gr/2019/03/11/neorio-syroy-apo-tin-parakmi-stin-anagennisi-vinteo/

   Η εσωτερική Βρυξελλική παράταξη καταβαραθρώνεται, το σύστημα υγείας αναθεμελιώνεται σωστά, ενώ όσοι φύγανε έξω Έλληνες συνεχώς επιστρέφουν ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ όπως το τριήμερο που πέρασε, ενισχύοντας με Ευρώ, Λίρες και Ελβετικά Φράγκα περαιτέρω την Ελληνική οικονομία (εμβάσματα). Προφανώς και δεν είναι όλα τέλεια, ποτέ δεν ήσαν αλλά απέχουν ΜΑΚΡΑΝ της διαρκούς καταστροφολογίας όπως αυτή του Paul Craig Roberts που αποσκοπεί στην αποικιοποίηση της Ελλάδος με αλλαγή Δυνάστη (αντί Ευρώ και Βρυξέλλες με το σημερινό επίπεδο διαβιώσεως να έχουμε την Ρωσσία με μία Νέα Δραχμή της πλάκας γινόμενοι Αλβανία). Δεν θα πάρω, ζητώ συγγνώμη. Άλλωστε μόλις προ 3 μηνών ο κύριος Καθηγητής έγραφε για την Ελλάδα άρθρα με τίτλο "Το Νέο Ισραήλ", ενώ τώρα αναρτά καταστροφολογικά άρθρα του Paul Craig Roberts.

   Delete
  2. Αλήθεια γιατί το RT και ο εν λόγω "συγγραφεύς" Ρωσσόφιλος Αμερικάνος δεν γράφουν κανένα άρθρο της προκοπής για την εσωτερική πλήρως κτηνώδη και χαώδη κατάσταση της Τουρκικής και Ρωσσικής κοινωνίας;; Γιατί αποκρύπτει την ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ του Πούτιν που εφαρμόζει Μητσοτακικό Νεοφιλελευθερισμό στην Ρωσσική κοινωνία:

   https://www.youtube.com/watch?v=KSZDD_IiWeY

   http://katehon.com/article/neoliberlism-killing-russia

   Και περί της Τουρκίας που εισήλθε και επισήμως σε ύφεση:

   https://www.nytimes.com/2019/03/11/business/turkey-recession.html

   "Γαργάρα" τα παραπάνω από τον και καλά "πολεμιστή της ελευθέρας σκέψεως" Πώλ Γκραίγκ Ρόμπερτς. Θα φάει πολλές φάπες δυστυχώς ο παγκόσμιος λαουτζίκος μέχρι να καταλάβει ότι όσο μένει σταθερό το καπιταλιστικό σύστημα, είτε με Πούτιν είτε με Μέρκελ, το ένα και το αυτό είναι. Ειδάλλως ας γίνει ΕΣΣΔ ή Κιμική Κορέα ή Σιιτικό Ιράν που απαλύνει την υλική στέρηση με θρησκευτική ευλάβεια. Εάν νομίζουν ότι ως δια μαγείας θα τους σώσουν οι Σαλβίνι και οι Ορμπάν πλανώνται οικτρά. Και δεν είναι έτοιμοι ΚΑΘΟΛΟΥ για τις συνέπειες των πράξεών τους όπως δεν ήσαν το 1940 αυτό είναι το θέμα. Επιστροφή στα της ταινίας "Κλέφτης ποδηλάτων" (μαφιοκρατική μεταπολεμική Ιταλία του 1950) Ω ναί!

   Delete
  3. https://southfront.org/eu-parliament-calls-to-stop-nord-stream-2-claims-russia-is-no-more-strategic-partner/

   Was für eine Überraschung! Was ist mit ihnen los?

   Μπας και συνετιστήκανε οι Ευρωκράτες στο "παρά ένα"; Ψηφίσματα υπέρ ημών από το Ευρωκοινοβούλιο στο παρά πέντε των Ευρωεκλογών με σφοδρές καταδίκες της Τουρκίας (ακόμα και για επιστροφή του ΟΗΕ στην Αμμόχωστο κάναν λόγο) και ακύρωση του αγωγού "Nord Stream 2".

   Θετικές εξελίξεις για εμάς, χάριν στο φυσικό αέριο. Τον σταυρό μας κάνουμε να συνεχιστεί!

   Delete
 21. Αὐτὲς τὶν ἡμέρες οἱ τηλεοράσεις ἔδειξαν ἕναν λαὸ νὰ ξεφαντώνῃ μὲ τρελὲς ἀποκριές, τριήμερα νὰ ξεχύνονται στοὺς δρόμους, ἑκατοντάδες πιωμένους μέχρι θανάτου καὶ οἱ πάντες, ἀκόμη καὶ ἡ κουτσὴ Μαρία νὰ σκαρώνῃ πολιτικὸ κόμμα γιὰ νὰ κατἐβῃ στὶς ἐκλογὲς πρὸς χάριν τῆς δημοκρατίας. Στιγμὲς τελευταίων ἡμερῶν τῆς Πομπηίας! Μυρίζει ἔντονα πτωμαΐνη. Ἡ Ἑλλάδα πεθαίνει! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καλά κάνουν.

   Αν είναι να έρθει ο Αρμαγγεδδών να πεθάνουμε γλεντώντας στην μέση του Αιγαίου μακρυά από τις αστικές ασχολίες του 8-12ώρου της ρουτίνας και του γραφείου.

   Ολόσωστη σκέψη.

   Δύο είναι οι τρόποι να πεθάνεις:

   Είτε σαν Καρναβαλιστής στην Πάτρα μέσα στο ξέφρενο γλέντι,

   είτε σαν μοναχός στα Μετέωρα και το Άγιον Όρος προσευχόμενος σε κατάνυξη.


   Ειδάλλως, στράφι πήγε όλη σου η ζωή για το Τίποτα.

   Delete
 22. Ἄν εἶναι νὰ πεθάνῃ ἡ Ἑλλάς, νὰ πεθάνη γρήγορα, λέγει ὁ Ἀγγελόπουλος μὲ τὸ στόμα τοῦ Βέγγου.Δὲν ἀντέχουμε ἀλλο. Δημήτρης Κιτσίκης

  https://www.youtube.com/watch?v=2RON0ThKExI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR077q5YrsN7sn-XtI2Hysh

  ReplyDelete
 23. Συμφωνώ και επαυξάνω με τον Παλιό ότι η Ελλάδα αναβαθμίστηκε γεωπολιτικά και στρατιωτικά χάριν Τσίπρα και Καμμένου. Επίσης έχει απόλυτο δίκιο για τη Ρωσία του Πούτιν καθώς και για την προπαγάνδα που κυκλοφορεί στην χώρα μας. Εκεί όμως που την πατάει είναι στο ότι αποδέχεται ότι θα πεθάνουμε έτσι και αλλιώς. Η ζωή δεν πηγαίνει στραφι με το να λιγοψυχεις πουλοντας τρέλα ή με το να προσεύχεσαι περιμενοντας το τέλος σου. Συν Αθήνα και χείρα κινεί λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες όπως έλεγαν νους υγιής εν σώματι υγιή. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το μελλον?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κάποτε θα πεθάνουμε ή σήμερα ή αύριο ή σε 5 χρόνια ή σε 15 χρόνια.

   Διαφορά, ουδεμία.

   Οπότε, επαναλαμβάνω καλλίτερα να με βρει σε νιρβάνα, να με εύρει ζωντανό όχι ζόμπι.

   Παραδόξως όταν ζεις, τότε δεν φοβάσαι τον θάνατο, τον καλωσορίζεις.

   Όταν ζεις σαν ζόμπι όπως σε Γερμανία ή Ελβετία, τον τρέμεις διότι γνωρίζεις ότι έχασες την Ζωή. Δεν ολοκλήρωσες τον Κύκλο σου και αυτό σε ταράζει φοβερά.

   Delete
 24. https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/esoteriki-asfaleia/757930_montelo-hongk-kongk-xespase-se-lygmoys-sto-akoysma-tis

  Όταν το όνομα "Ελλάς" σώζει ακόμα και εγκληματίες.

  Υ.Γ. Μιας που ήρθα Ελλάδα για λίγες ημέρες παρατηρώ μία ΤΕΡΑΣΤΙΑ βελτίωση του τηλεοπτικού της περιεχομένου. 3 ξενόγλωσσα κανάλια (Deutsche Welle auf Englisch, TV5Monde Γαλλόφωνο και το BBC) μαζί με τα 5 κρατικά (Βουλή και τα της ΕΡΤ) έχουν βάλει τον πήχη του ποιοτικού τηλεοπτικού υλικού πολύ υψηλότερα από ότι χρόνια πριν και δη από το 2014. Χαίρομαι πολύ, εκπομπές ενημερωτικές, συνεχείς συζητήσεις, ντοκιμαντέρ πολύ ποιοτικά, αναλύσεις και αθλητικά. Με εξαίρεση τα ιδιωτικά πορνοκάναλα βέβαια τα οποία όμως μεταδίδουν δωρεάν ταινίες σε υψηλή ανάλυση Ελληνικές και Ξένες μάλιστα 2-3 χρόνια μόλις βγήκαν (π.χ. Maze Runner Scorch Trials στο OpenBeyond HD).

  Και όλα τζαμπέ. Και διαμαρτύρεται κιάλλο ο Έλληνας!!!

  Στην Ελβετία 100 ολόκληρα φράγκα τον μήνα πληρώνω και ζήτημα να βρίσκω 5 κανάλια της προκοπής να δω. Τα υπόλοιπα 1.995+ (χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε και βάλε) κανάλια είναι σαβουροπρογράμματα 10 φορές χειρότερα του "Power of Love" σαν το "Bachelorette".

  Συνέχισε να διαμαρτύρεσαι Έλληνα! Το παρατσούκλι σου "ο διαμαρτυρώμενος" έπρεπε να είναι. Η πλάκα είναι ότι πετυχαίνει...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η ΕΡΤ ΔΕΝ είναι δωρεάν Παλιέ. Μας χρεώνει σε κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Βέβαια η ΧΑ για παράδειγμα , δε "χωρά" στον τηλεοπτικό της χρόνο.

   Delete
  2. Δες το παρακάτω μου σχόλιο.

   Ναι δεν είναι αλλά πιάνουν τα λεφτά τόπο. Εγώ πληρώνω 100 φράγκα ελβετικά και παίρνω κατά 98% σαβούρα ακόμα και KurdistanTV έχει!

   Delete
  3. "...πιάνουν τα λεφτά τόπο..."-Αυτό το συμπέρασμα πως προκύπτει ;

   Delete
  4. Τί από πού;;;

   Κοτζάμ σχόλιο σου έγραψα επάνω 5 κιλά ρε Γρηγόρη.

   Delete
  5. Ο τρόπος που αναλύεται στην Ελλάδα η άνοδος του Φασισμού στην Δύση, η αποτυχία ενσωματώσεως των προλεταρίων λαθρομεταναστών καθώς και η δεύτερη γενιά μεταναστών από τα Βαλκάνια (π.χ. Αλβανία) στην Ελλάδα είναι μακράν ανώτερος των ψευδο-εκπομπών στα Γερμανόφωνα Ελβετικά κανάλια.

   Παράδειγμα ο πλήρως γελοίος τρόπος που σχολίασαν τον Αλβανικό αετό του Κοσσοβάρου "Shaqiri" στο καλοκαιρινό μάτς Ελβετία-Σερβία με την ομάδα της Ελβετίας να αποτελείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από Αλβανούς του Κοσόβου. Πλήρης αδιαφορία και γελοιότητα από απίθανες Ελβετογερμανικές μετριότητες της κακιάς ώρας παρά την μεγάλη σοβαρότητα του Κοσοβαρικού ζητήματος στην Γερμανόφωνη Ελβετία (και δη στην Ζυρίχη και πέριξ).

   Αντιθέτως, επηρεασμένη από την Γαλλία, η Γαλλόφωνη Ελβετία παρά το τεράστιο ποσοστό μεταναστών της (πλειοψηφία στην Γενεύη) δεν έχει τέτοια θέματα διότι ακολουθεί το Γαλλικό ανώτερο πρότυπο.

   Delete
  6. Επιπλέον δες την εκπομπή "28 φορές Ευρώπη" ισάξια των ελαχίστων πραγματικά καλών εκπομπών με ρεπορτάζ για τα κοινωνικά προβλήματα σε πολύ λίγα ομοσπονδιακά κανάλια της Γερμανίας, μην σου πω και καλλίτερη.

   Η ΕΡΤ επί Τσίπρα έχει ανέβει πολύ, ξαναλέω, σε πολύ σοβαρό επίπεδο όπως και το κανάλι της Βουλής με μοναδικά ντοκιμαντέρ.

   Delete
 25. Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΔΙΟΙΚΕΙΤΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ

  Ἐπὶ 644 χρόνια (1280-1924) ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ἐδιοικήθη ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ῥωμαϊκὴ ὀθωμανικὴ δυναστεία.Μετὰ τὸ 1923, ἀπὸ τὸν Κεμὰλ μέχρι σήμερα ἡ Τουρκία διοικεῖται ἀπὸ Ἕλληνες. Ὁ Ἔρντογαν εἶναι Ἕλλην μουσουλμᾶνος. Ἀντιθέτως, ἡ σημερινὴ Ἑλλὰς διοικεῖται ἀπὸ φραγκοφορεμένους Γραικύλους μονοτονιστὲς μετανάστες ποὺ μισοῦν τὸν ἑλληνισμὸ ἐνῷ ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς εἶνα παγκόσμιος. Ἰωάννη Καποδίστρια, Ἴωνα Δραγούμη, Περικλῆ Γιαννόπουλε, Ἀθανάσιε Σουλιώτη-Νικολαΐδη, Συκουτρῆ, Λιαντίνη, Γεώργιε Παπαδόπουλε, ἐσεῖς οἱ δύο τρεῖς ὅπω ς ἔλεγε ὁ Δραγούμης ὑπήρξατε οἱ μόνοι ἐναπομείμαντες Ἕλληνες τοῦ κρατιδίου τῶν Ἀθηνῶν. Δημήτρης Κιτσίκης


  https://www.youtube.com/watch?v=c0mI8RUnWSs

  ReplyDelete
 26. Ο Μπολιβαριανιστής Εύο Μοράλες στην Αθήνα!

  Εύγε μέγα Τσίπρα!

  Οσονούπω και ο Μαδούρο. Αντί να χαίρονται που η Ελλάδα γίνεται πόλος των Εθνικομπολσεβίκων παγκοσμίως οι Βρυξελλικοί αντιδρούν για την διπλή επίσκεψη αντιπροσωπείας του Μαδούρου στην Ελλάδα και τώρα αύριο θα τον βρίζουν που δέχτηκε τον Μοράλες!

  Τσίπρα προχώρα!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολλοί κολοκυθοφιλόσοφοι της μελιτζάνας κατηγορούν τον Τσίπρα επειδή δεν δούλεψε ποτέ και ήταν καταληψίας!

   ΜΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΕΤΥΧΕ!

   Διαβάσματα, πτυχία, πανεπιστήμια, καθηγηταράδες της κακιάς ώρας και λοιπά κωλοχανεία δεν διέλυσαν μόνον την Ελλάδα μα και τον κόσμο όλο. Μακάρι να ήμουν και εγώ καταληψίας στα 16 μου αντί να διάβαζα σαν τον πανηλίθιο αλλά δεν ήμουν ώριμος τότε.

   Delete
  2. Ο,τι ώρα θες γίνεσαι αναρχικός και καταληψίας. Ποτέ δεν είναι αργά.

   Delete
  3. Πολύ σωστό. Ευτυχώς μας κυβερνά καταληψίας Γρηγόρη, ευτυχώς!

   Delete
 27. Τσίπρας και ΓΑΠ χέρι-χέρι θα συμπορευθούν κατά του "Παλαιού Καθεστώτος".

  Ο ΓΑΠ ως μέντορας του Τσίπρα τώρα που ενηλικιώνεται πολιτικά, θα του προσδώσει το αναγκαίο κύρος και τις επιστημονικές γνώσεις ώστε να δύναται να ελιχθεί στο παγκόσμιο καπιταλιστικό στερέωμα με τα ερείσματα της Σοσιαλδημοκρατίας. Απέναντι στον "επαναστατικό Εθνικισμό" τον οποίο καπηλεύονται πολλές ακροδεξιές καπιταλιστικές δυνάμεις στην χώρα εμάς, οι Τσίπρας-ΓΑΠ γνωρίζοντας την δίψα του Έλληνα για επανάσταση, προβάλουν τον Εθνικομπολσεβικισμό του Μοράλες και του Μαδούρου.

  Θα είχε βάση να ανησυχούσε κανείς εάν ο Τσίπρας ήταν μόνος του. Αλλά δεν είναι. Η προσκόλληση του ΓΑΠ στο άρμα του Τσίπρα έστω και πλαγίως, τονώνει την άποψη αυτή ότι ο Τσίπρας όχι μόνον έχει τις πλάτες των ΗΠΑ (σε μία Γερμανική Ε.Ε. που καταρρέει εάν δεν αλλάξει μυαλά ή ηγέτη) αλλά έπεται σειρά επαναστατικών πράξεων. Γιατί ο Τσίπρας σχεδόν αποοποινικοποιεί την χρήση και κατοχή μολότωφ; Θυμίζω την εμπρηστική επίθεση με βροχή βομβών μολότωφ προ ολίγων μηνών σε επιχείρηση της συζύγου του Μητσοτάκη. Έπονται πολλά πιστεύω, με τον Τσίπρα να συσπειρώνει έστω και εμμέσως γύρω του όλες τις επαναστατικές δυνάμεις ακόμα και την Χρυσή Αυγή την οποία ναι μεν δεν προέβαλε στην κρατική ΕΡΤ πλην όμως δεν κυνήγησε καθόλου ώστε να συσπειρώσει τους πάντες κατά του "Παλαιού Καθεστώτος" των Βρυξελλικών. Άλλωστε κερδίζει έδαφος συνεχώς ήδη διέλυσε την Βρυξελλική σοσιαλδημοκρατία της Φώφης σε βαθμό που να προσχωρεί ο Βενιζέλος-Τούρκογλου στην ακροδεξιά ΝΔ των εγχωρίων κοτζαμπάσηδων.

  Εάν χάσει τις επικείμενες Ευρωκλογές το Βρυξελλικό καθεστώς θα συντριβεί για αρκετό καιρό και ο δρόμος θα ανοίξει για νέα Τσιπραϊκή νίκη στις εκλογές του Οκτωβρίου με την βοήθεια του ΓΑΠ.

  ReplyDelete
 28. Επίσης σήμερον εν έτει 2019 είναι πρκατικά ΑΔΥΝΑΤΟΝ να καταργήσεις το Κοινοβούλιο.

  Πούτιν, Έρντογαν, Ορμπάν και άλλοι σαν τον Λουκασένκο της Λευκορωσσίας ναι μεν κυβερνούν "ολοκληρωτικά" πλην όμως βασισμένοι αναγκαστικά στο κοινοβουλευτικό σύστημα. Ακόμα και ο Κιμ αναγκάστηκε να πράξει το ίδιο τελείως χάριν των Αμερικανών!

  Συμπέρασμα: Εάν είναι να μείνει επάνω ο Τσίπρας δεν θα γίνει με όπλα αυτό (κοιτάξτε τις δηλώσεις του Μοράλες ότι η ανεξαρτησία δεν κερδίζεται με όπλα αλλά με εκπαίδευση και υγεία) είναι πρακτικά αδύνατον σήμερα εκτός για τους Ταλιμπάν, αλλά με συνεχείς προκαθορισμένες εκλογικές "αναμετρήσεις" όπου σαν τον Έρντογαν στην Τουρκία και τον Πούτιν στην Ρωσσία θα λαμβάνει συνεχώς πλειοψηφίες μαζί με μικρά κόμματα (π.χ. κόμμα ΓΑΠ, ΚΚΕ, Χρυσή Αυγή και κόμμα Καμμένου) που θα τον στηρίζουν άμεσα ή έμμεσα, διεξάγοντας μία ψευδο-αντιπολίτευση. Την ίδια στιγμή ήδη λέγχει το 90% του κράτους και πλέον και την Αστυνομία (Παπακώστα) και τον Στρατό (Αποστολάκης).

  Η συνταγή εν έτει 2019 αυτή είναι για..πολιτική μακροημέρευση.

  ReplyDelete
 29. https://www.defence-point.gr/news/yios-netaniachoy-se-erntogan-konstantinoypoli-ochi-istanmpoyl

  Φοβερό!

  Φαίνεται το Ισραήλ να προωθεί την επάνοδο της Ρωμανίας ως αντικαταστάτη της σημερινής Ισλαμιστικής Τουρκίας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το ισραηλ εχει ξεκινησει εναν αγωνα διεκδικησης της κυπρου, εναντι της τουρκιας.Οι Ελληνο-κυπριοι εχουν ακομη λιγα περιθωρια να επιλεξουν τον εναν απο τους δυο...

   Delete
  2. www.tribune.gr/world/news/article/561854/dinoyn-averta-ypikootites-sta-katechomena-tis-kyproy-130-000-ta-teleytaia-3-5-chronia.html Η Τουρκια (ερντογαν) δειχνει να διατηρη το προβαδισμα στην αρπαγη της ημι-χρεωκοπημενης οικονομικα και δημογραφικα Κυπρου. Οι Ισραηλινοι, μη αντεχοντας αλλη πανωλεθρια τυπου Λιβανου,θα προσπαθησουν να ανατρεψουν την ροη των εξελιξεων .Ακομα και με μοιρασμα μεταξυ Τουρκιας-Ισραηλ.

   Delete
  3. Όχι, γιατί οι Εβραίοι δεν είναι γραικύλοι (Ένωσις, πραξικόπημα Ιωαννίδη) ούτε τουρκύλοι (Αττίλας Α' και Β' και Κατοχή της Βορείας Κύπρου).

   Βασίζονται στο Κιτσικικό ρητό "Η Αγάπη επεκτείνει το μίσος συρρικνώνει". Ιδίως όταν πρόκεται για πνευματικά και πολιτισμικά αδέρφια τους, όπως είναι οι Έλληνες.

   Delete
  4. Στο παγκοσμιο γιγνεστε, η αγαπη δυναμωνει με το συμφερον.Το Ισραηλ δεν θελει ,ενα κατα πλειοψηφια χριστιανικο κρατιδιο στην γειτονια του,οπως παλια ο Λιβανος, να μετατραπει σε ισλαμικο κ με μια -ΧΕΣΜΠΟΛΑΧ παρομοια -να το απειλει σοβαρα.Οι αλλαγες που μπορει να καμει ειναι ελαχιστες, ακομα κι αν υπαρχει αδερφικοτητα.Το ΟΧΙ μου ερχετε σαν εκτιμηση αδυναμιας.

   Delete
 30. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Καθηγητή για τον μακελάρη της Νέας Ζηλανδίας τον τζιχαδιστή αυτόν και είναι πάρα πολύ ΥΠΟΠΤΟΣ ο ακραιφνής αντιτουρκισμός του.

  Αμέσως Γερμανικά, Ελληνικά και Δυτικά ειδησεογραφικά δίκτυα άρχισαν να επιτίθενται στον Έρντογαν, λες και σε διατεταγμένη υπηρεσία.

  Ελπίζω πάντως ότι με τον Τσίπρα στην εξουσία, δεν θα οδηγηθούμε σε νέα Μικρασιατική Καταστροφή. Τρέμω την βλακώδη ακροδεξιά σωβινιστική ρητορική στην Ελλάδα που συνεχώς βασισμένη σε έναν βλακώδη αντικομμουνισμό κερδίζει έδαφος. Ακόμα και ο Καμμένος συμπορεύεται με την ακροδεξιά του Σαμαρά. Κρίμα. Ή αλλάζουμε με Τσίπρα-ΓΑΠ τελικά ή βουλιάζουμε στον ακροδεξιό σωβινισμό που μας ωθεί σε πόλεμο με την Τουρκία, με αποτέλεσμα όπως την εποχή του Ηρακλείου τον 7ο αιώνα, να εξουθενωθούμε Ελλάδα και Τουρκία σε Αιγαιακό εμφύλιο ώστε επί των ερειπίων μας να δημιουργηθούν νέα "Κόσοβα", από τα Σκόπια, την Αλβανία και το Κουρδιστάν, όπως έγινε με το πρώτο Αραβικό Χαλιφάτο την επομένη του Βυζαντινο-Περσικού πολέμου επί Αυτοκράτορος Ηρακλείου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Διότι οι Τούρκοι ουδέποτε διεξήγαγαν "τζιχάντ".

   Μονάχα οι Ουαχαμπιστές Άραβες οι οποίες ευθύνονται και για το σύνολο των Ισλαμιστικών επιθέσεων στην Ευρώπη.

   Delete
 31. Η περιπτωση Ν Ζηλανδιας ομοιαζει με την εντεταλμενη αποστολη του μπρεβνιακ στην Νορβηγια. Οι λογοι ακομα δεν κυκλοφορησαν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Θέλουν να βυθίσουν τον κόσμο στο Χάος.

   Πολλές δυνάμεις επιθυμούν έναν εμφύλιο στην Ευρώπη, μεταξύ αυτών και η Ε.Ε. (περιορισμένης εκτάσεως εμφύλιο), με σκοπό την εγκαθίδρυση ενός δικτατορικού καθεστώτος από τις Βρυξέλλες και τους Ευρωκράτες με αφορμή την "επαναφορά στην τάξη και την ασφάλεια" όπως έπραξε η ΕΣΣΔ την επομένη της Ουγγρικής Επαναστάσεως το 1956.

   Delete
  2. Ολα τα ευρωπαικα κρατη, εχουν προβλημα υπογεννητικοτητας εντονο.Σε κοντινες γεννεες μπροστα ,θα αλλαζουν τα συνορα με αυτην την αφορμη.Με Η χωρις πολεμο.Η ελλαδα προηγειται λογω εντασης του προβληματος.

   Delete
 32. Δικό μου σημερινὸ τουίτερ:
  Dimitri Kitsikis
  ‏@kitsikis
  As everybody knows Çamlica is my dream of a Greek-Turkish Confederation on which hill I would like to be buried.Even though I am a Christian I applaud @RT_Erdogan `s project of building there a mosque
  8:09 PM - 16 Mar 2019

  ReplyDelete
 33. Συγχατηρήρια στον Έρντογαν για ένα τζαμί όταν κυκλοφορούν οι δύο ακόλουθες ειδήσεις:

  1. https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/toyrkia/758867_ektos-eleghoy-erntogan-dolofonos-o-netaniahoy-o-gios-toy-tha-ginoyn-ta

  2. https://www.defence-point.gr/news/apagoreytikan-ta-erga-ton-saixpir-tsechof-mprecht-karlo-gkolntoni-kai-ntario-fo-stin-toyrkia


  Από την άλλη δεν κατανοώ την χαρά για το κάψιμο του Γαλλικού "Zonars" του Fouquet's. Λες και ένα εστιατόριο θα αλλάξει την τύχη των Γάλλων μεσομικροαστών, οι οποίοι αφού απέτυχαν να ανατρέψουν τον Μακρόν, στράφηκαν στον πυρπολισμό από την μία και την πολιτική εκπροσώπηση από την άλλη. Αυτό που αδυνατούν να καταλάβουν οι μικρομεσαίοι σε ΟΛΗ την Δυτική Ευρώπη είναι ότι ο καιρός τους έχει παρέλθει προ πολλού. Μακάρι να αγωνίζονταν για τις Σοβιετικές Πολιτείες της Ευρώπης αλλά δεν το κάνουν. Αναπολούν το χαμένο αστικό μεγαλείο του 2008, ακριβώς σαν την Ιταλία του 1924 την Μουσσολινική. Οι εποχές αυτές πίσω δεν γυρίζουν. Η ενδοκαταστροφική μανία των Κιτρίνων Γιλέκων κατά του ζωογόνου για την Δύση καπιταλισμού, οδηγεί στην πλήρη κατάρρευσή της πολύ χειρότερη της σημερινής Μακρονικής Γαλλίας. Η Δυτική Ευρώπη και δη η Γαλλία στο αποικιοκρατικό παρελθόν της βασίζει σχεδόν ολοκληρωτικά την ισχύ της, απλώς την σκυτάλη πήραν οι πολυεθνικές από το Παρίσι από το 1960 και ύστερα με την δήθεν "απο-αποικιοποίηση".

  Είς ό,τι αφορά δε το...ΠΑΜΕ(!) το ότι μερικοί τους θεωρούν αγωνιστές προκαλεί μονάχα γέλοντα. Οι εργατοπατέρες του ΠΑΜΕ είναι γνωστοί για την μάσα τους και όσοι γκαρίζουν σαν πιθήκια με "Κουτσουμπικά" ρόλεξ στο χέρι είναι γιατί ανήκουν στην μεριά των παλαιοκαθεστωτικών ΠΑΣΟΚΟ-ΝΔΚΡΑΤΩΝ χαμένων με αποτέλεσμα να τους έχει κοπεί η μάσα. Κάθε σύγκρισις με τον Μοράλες είναι επίσης αστεία. Ευτυχώς ο μέγας Τσίπρας σαν Έλλην Γκάντι θα μείνει άλλα 50 χρόνια επάνω και σωστά παρέα με τον ΓΑΠ. Και ας κλαίνε οι Ελληναράδες που χθες (2014-2015) φασκελώνανε και σήμερα φιλάνε την Ακροδεξιά και τον Κούλη. Μια ζωή τα ίδια για αυτό και κανείς δεν τους υπολογίζει, ίσα-ίσα προτιμούν δε μιας και είπαμε για εστιατόρια τα..."λαϊκά" μαγαζιά της λίγδας (που τους χρεώνουν και περισσότερο δίχως να το παίρνουν χαμπάρι) από τα αρχοντικά εστιατόρια που δίνουν δουλειά και σε 20 νεαρά άτομα. Πάντως οι αστοί του Ζόναρς οφείλουν να είναι ευγνώμονες στον Τσίπρα διότι το "μαγαζί" επί πρωθυπουργίας του πήρε τα πάνω του. Με τους παλιούς (Σαμαροβενιζέλοι) μοναδικοί του πελάτες ήσαν τα περιστέρια...

  Υ.Γ. Ακόμα και οι τουρίστες αντιλαμβάνονται την παραμύθα περί "Ελλάδος που πεινάει" καθώς όταν μπαίνουν σε καφέ, εστιατόρια και καταστήματα στην Αθήνα θυμίζουν γάτες που εισέβαλαν παρανόμως στο Παπικό Μέγαρο.

  ReplyDelete
 34. Ελάχιστες ημέρες μετά το μακελειό στην Νέα Ζηλανδία, νέο μακελειό τώρα στην Ουτρέχτη, το οποίο είμαι σίγουρος θα είναι "αντίποινα" για αυτό της Νέας Ζηλανδίας, που ήταν "αντίποινα" με την σειρά του για τις ισλαμιστικές επιθέσεις στην Ευρώπη οι οποίες ήσαν (κατά τους τζιχαδιστές) αντίποινα για την Αποικιοκρατία και ού το καθεξής...

  Ένας αποκρουστικός κύκλος αίματος άρχισε μεταξύ Ισλάμ και Δυτικής Ευρώπης ο οποίος πολύ επικίνδυνα κορυφώνεται.

  Ευτυχώς ο Έλληνας απέχει από τον κύκλο αυτόν. Έχει βέβαια τον δικό του κύκλο: "Φασισταριών" κατά "Κομμουνιστοσυμμοριτών", "αναρχοαπλύτων" κατά "νεοφιλελέδων" και "Δεξιών" κατά "Αριστερών". Δεν έχει χώρο για άλλους ο κύκλος του αυτός, ευτυχώς δηλαδή.

  ReplyDelete
 35. Είμαι διχασμένος για τις επερχόμενες εκλογές.

  Χρυσή Αυγή ή ΣΥΡΙΖΑ;

  Προτείνω Χ.Α. στις δημοτικές και τις Ευρωεκλογές και ΣΥΡΙΖΑ στις Εθνικές.

  ReplyDelete
 36. Δυστυχώς παρά την ευμάρεια των αστών στην Ελλάδα τα φαινόμενα αστέγων, ζόμπι ναρκομανών που ζητιανεύουν και κυρίως των Πακιστανών που γυρίζουν όλη την Αθήνα για να μαζέψουν παλιοσίδερα από σκουπίδια με θλίβει και με ενοχλεί αφάνταστα.

  Αυτά τα τρία, δεν μου αρέσουν καθόλου. Δυστυχώς Μπακογιάννης ή Καμίνης θα βουλιάξουν ακόμα περισσότερο την Αθήνα και τον δήμο της στον βούρκο αυτόν, ενώ μονάχα για Gay Pride και Μαραθωνίους είναι "άξιοι".

  Εάν είχε μυαλό ο Έλληνας θα διατηρούσε τον Τσίπρα πρωθυπουργό και θα έκανε τον Κασιδιάρη δήμαρχο Αθηνών.

  Αντ'αυτού ορισμένοι προτιμούν τον Κούλη πρωθυπουργό και δήμαρχο τον Καμίνη!

  ReplyDelete