Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Feb 16, 2019

485 - Ἑλληνικὴ θρησκεία καὶ χριστιανισμός: Γιὰ μία έπαναφορὰ τῆς ἑλληνικῆς συνθετικῆς πίστεωςὉ Ἐσταυρωμένος Διόνυσος, υἱὸς τοῦ Θεοῦ Διός (Deus)

485 - Ἑλληνικὴ θρησκεία καὶ χριστιανισμός: Γιὰ μία έπαναφορὰ τῆς ἑλληνικῆς συνθετικῆς πίστεως

Ἄν καὶ οἱ χριστιανοὶ αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου ἀπηγόρευσαν τὴν ἑλληνικὴ θρησκεία ποὺ ἐξεφράζετο στὰ Μυστήρια τῆς Ἐλευσῖνος στὰ ὁποῖα ἦταν μυημένος ὁ Πλάτων, τὰ μυστήρια αὐτὰ τοῦ Διονύσου ὄχι μόνον παρέμειναν στὸν ΙΕ΄αἰῶνα μέσῳ τοῦ Πλήθωνος στὸν ἑλληνικὸ χῶρο ὡς ζωντανὴ θρησκεία καὶ ὄχι ὡς εἰδωλολατρική, ἀλλὰ ἐξηγοῦν γιατὶ ὁ Χριστός-Διόνυσος παραμένει ἡ βάσις τῆς ἑλληνικῆς συμπαντικῆς πίστεως ποὺ ἐξηπλώθη ἀπὸ τὴν Ἰνδία μέχρι καὶ τὴν Δύσι.

Ἡ παιδιάστικη προσπάθεια Ἑλλήνων ἐθνικιστῶν νὰ ἀποδείξουν πὼς ὁ Χριστὸς ὁ Ναζωραῖος εἶχε ἑλληνικὸ καὶ ὄχι ἑβραϊκὸ αἷμα ὁμοιάζει περίπου μὲ τὴν προσπάθεια Ἰνδῶν ἐθνικιστῶν νὰ ἀποδείξουν ὅτι ὁ Διόνυσος, ὡς Δίας τῆς πόλεως Νύσσης, στὴν Βόρειο Ἰνδία, εἶχε ἰνδικὸ καὶ ὄχι ἑλληνικὸ αἷμα.

Ἐὰν οἱ Ἕλληνες ἠσπάσθησαν τὸν χριστιανισμὸ καὶ τὸν διέδωσαν συμπαντικὰ αὐτὸ ὀφείλεται ἀκριβῶς στὰ Ἐλευσίνια Μυστήρια, μεταφέροντας στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰάκχου (ὄνομα τοῦ Διονύσου ὡς υἱὸς τοῦ Θεοῦ Διός, τοῦ Διο-Νύσσης). Γι’αὐτὸ καὶ οἱ χριστιανικὲς πράξεις ὀνομάζονται Μυστήρια.

Ἀπόδειξις γιὰ τὰ παραπάνω εἶναι ὅτι τὸ μυστήριο τῆς χριστιανικῆς θείας κοινωνίας-μεταλήψεως, ἡ προσευχὴ στὴν θεία λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀπὸ ὅσους θὰ μεταλάβουν, ἡ ὁποία ἀντιστοιχεῖ στὴν μύησι τοῦ πιστοῦ ὅταν εἰσέρχεται στὸν χῶρο τῶν Ἐλευσινίων Μυστηρίων φορῶντας τὸν εἰδικὸ χιτῶνα, δίδοντας ὄρκο νὰ μὴν ἀποκαλύψουν τὸ μυστικὸ στοὺς ἀπίστους τοῦ Χριστοῦ-Ἰάκχου.

Πράγματι, ἰδοὺ τὰ λόγια ποὺ λέγει κάθε χριστιανὸς ἐν τῇ Ἐκκλησία, προτοῦ λάβῃ τὴν θεία κοινωνία ἀπὸ τὸν ἱερέα: «Ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων σου, πῶς εἰσελεύσομαι ὁ ἀνάξιος; Ἐὰν γὰρ τολμήσω συνεισελθεῖν εἰς τὸν νυμφῶνα, ὁ χιτὼν μὲ ἐλέγχει ὅτι οὔκ ἔστι  τοῦ γάμου, καὶ δέσμιος ἐκβαλοῦμαι ὑπὸ τῶν Ἀγγέλων...οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς σου τὸ μυστήριον εἴπω».

Ὅταν ἀπεβίωσε ὁ Πλήθων-Γεμιστός, τὸ 1452, ὁ πιστὸς μαθητής του, μητροπολίτης Νικαίας Βησσαρίων (1403-1472), κατόπιν καρδινάλιος στὸ Βατικανό, στὴν συλλυπητήρια ἐπιστολή του στοὺς υἱοὺς τοῦ Πλήθωνος, εἶχε γράψει: «Βησσαρίων, καρδινάλιος, πρὸς Δημήτριον καὶ Ἀνδρόνικον, υἱοὺς τοῦ σοφοῦ Γεμιστοῦ, χαίρετε. Ἔμαθα πὼς ὁ κοινὸς μας πατὴρ καὶ διδάσκαλος παρέδωσε κάθε γήϊνο στοιχεῖο καὶ ἀνελήφθη εἰς τοὺς οὐρανούς, στὴν μακαρία κατοικία γιὰ νὰ χορεύσῃ τὸν μυστικὸ Ἴακχο [ὄνομα τοῦ Διονύσου καὶ τοῦ σχετικοῦ ὕμνου τῶν Ἐλευσινίων μυστηρίων] μἐ τοὺς Ὀλυμπίους Θεούς». (Βλέπε τὸ σχετικὸ ἄρθρο μου, «Ἀπὸ τὴν φρατρία τῶν Ἑλλήνων στοὺς Πανέλληνες τοῦ Μυστρᾶ», Ἐνδιάμεση Περιοχή, τριμηνιαῖο περιοδικό, τεῦχος 73, Φθινόπωρο  2014).

Ἀντὶ νὰ καταναλώνουν τὶς προσπάθειές τους οἱ ἀρχαιολάτρες γιὰ νὰ ἀποδείξουν ὅτι ὁ Χριστὸς ἦτο Ἕλλην ἄν καὶ θρησκείας ἑβραϊκῆς, καλύτερα νὰ ἀναρωτηθοῦν γιατὶ κανένα ἀπὸ τὰ χριστιανικὰ κείμενα δὲν εἶναι γραμμένο στὰ ἑβραϊκά, θρησκευτικὴ γλῶσσα τῆς ἑβραϊκῆς θρησκείας,  ἀλλὰ εἶναι στὰ ἑλληνικά. Ἐπιπροσθέτως, γιατὶ τὰ κείμενα τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ποὺ καταδικάζουν τὴν ἑλληνικὴ διαλεκτικὴ ὡς φιλοσοφία καὶ ὄχι θεολογία, βρίθουν σὲ κάθε παράγραφο ἀπὸ τὴν διαλεκτικὴ σκέψι. Ἰδοὺ ἕνα ἁπλὸ παράδειγμα στὸ τὸ ὁποῖο ὁ κάθε χριστιανός, καὶ ὁ πλέον ἀδιάβαστος, εἶναι μυημένος: Ὅταν στὴν ἐκκλησία ἀκούει τὸν ἱερέα ποὺ ἐτοιμάζει τὴν θεία κοινωνία νὰ λέγῃ: «Μελίζεται καὶ διαμερίζεται ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ μελιζόμενος καὶ μὴ διαιρούμενος. Ὁ πάντοτε ἐσθιόμενος, καὶ μηδέποτε δαπανώμενος».

Ὁ μαρξισμός-λενινισμός ὡς ἑλληνικὴ φιλοσοφία-θρησκεία, ποὺ ἀντικαθιστᾷ τὴν Ὀρθοδοξία, βασίζεται στὸν ἑλληνιστὴ τοῦ ΙΗ΄αἰῶνος Ἕγελο ποὺ ἐπανέφερε τὴν ἑλληνικὴ διαλεκτικὴ καὶ ἐξύμνησε τὴν χρησιμοποίησι τῆς διαλεκτικῆς ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ ὀρθοδοξία.

Ὁ Λένιν λοιπὸν γράφει τὸ 1904, στὸ πόνημά του, Ἕνα βῆμα μπρός, δύο βήματα πίσω, ὅτι ὁ ἐπιστημονικὸς σοσιαλισμὸς ἐπῆρε τὴν ἑλληνικὴ διαλεκτικὴ μέσῳ τοῦ Ἑγέλου καὶ τὴν ἔκαμε κεντρική μέθοδο σκέψεως (σ. 279).

Ὁ ἑλληνισμὸς λοιπὸν εἶναι ἡ συμπαντικὴ σκέψις. Δυστυχῶς οἱ Γραικύλοι τὸν ὑποβιβάζουν διαμελίζοντάς τον σὲ φραγκικὴ διχαστὴ σκέψι. Ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Θρησκεία στὴν Ὀρθοδοξία ἡ ὁδὸς εἶναι βασιλικὴ καὶ μονόδρομος.

Δημήτρης Κιτσίκης                              16 Φεβρουαρίου 2019

            

30 comments:

 1. Το άρθρο σας ως ολόσωστο, δεν έχει νόημα σχολιασμού, κινδεύουμε να αμπελοφιλοσοφήσουμε, οπότε θα αναφερθώ στα τεκταινόμενα:

  Μία εξέλιξη άξια σχολιασμού είναι η τωρινή προσπάθεια αποκαθηλώσεως του Ράμα, στην Αλβανία. Σαν τον Βούτσιτς και τον Ζάεφ, ανήκει στους "Σορικούς" των Βαλκανίων, ενώ ο πρόεδρος της Αντιπολιτεύσεως στην Αλβανία, στους Τραμβικούς:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Lulzim_Basha#Political_Position

  Τα ίδια ισχύουν και για την Σερβία, με την αντιπολίτευση και τα εκεί "Κίτρινα Γιλέκα" να διαδηλώνουν κατά του Βούτσιτς και της Ε.Ε., υπέρ του Πουτινο-Τραμβισμού, με ορίζοντα την ακύρωση του Γερμανικού σχεδίου της Ε.Ε. για "Μεγάλη Αλβανία" σε συνεργασία με τον Σόρος.

  Αλβανία, Σερβία, Γαλλία, σείονται από Εθνικιστικές Σοσιαλιστικές εξεγέρσεις. Δυστυχώς εμμένουν ακέφαλες και ημι-ευνουχισμένες, πλην όμως καθημερινά όλο και περισσότερο απο-νομιμοποιούν τα εκεί Βρυξελλικά-Σορικά καθεστώτα.

  Ανησυχητική η εξέλιξη προτάσεως υποψηφιότητος μίας "Σορικής" από το VMRO στα Σκόπια...

  Κατά τα άλλα η Ελλάδα, αν και δεν φαίνεται, πάλλεται στο ίδιο μήκος κύματος με τα σκάνδαλα των Βρυξελλικών να έρχονται στο φως.

  Ευελπιστώ μία νίκη των Εθνικιστικών δυνάμεων τον Μάιο στην Ε.Ε. να αναδείξη μία ηγετική φυσιογνωμία (ελπίζω μόνον στην Λεπέν) παρά την άχρηστη και αδύναμη φύση του Ευρωκοινοβουλίου.

  ReplyDelete
 2. 1962-2019: ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ

  1823, τὸ δόγμα Μονρόε: Ἡ Λατινικὴ Ἀμερικὴ ὑφαρπάζεται ἀπὸ τὶς ΗΠΑ ποὺ τὴν κάνει αὐλή τους. Οἱαδήποτε ἐξωαμερικανικὴ Δύναμις βάλῃ πόδι στὴν αὐλὴ θὰ ὑποστῇ καταστροφὴ ἀπὸ τὴν Οὐασιγκτῶνα. -1962: Ἡ ΕΣΣΔ ἐγκαθιστᾷ πυραύλους στὴν Κούβα. Ὁ μετριοπαθὴς πρόεδρος Κέννεντυ ὑποχρεώνεται ἀπὸ τὸ βαθὺ ἀμερικανικὸ κράτος νὰ φθάσῃ στὰ πρόθυρα πολέμου μὲ τὴν Μόσχα καὶ ὁ Χρουστσὼφ ὑποχωρεῖ παρὰ τὴν ἀντίθετη σκληρὴ θέσι τοῦ Κάστρο. Παρὰ ταῦτα, τὸ ἀμερικανικὸ κατεστημένο δολοφονεῖ τὸν Κέννεντυ. -2019, Βενεζουέλα. Ἡ Μόσχα ἐπειχειρεῖ νὰ ἐπέμβῃ γιὰ νὰ σώσῃ τὸν Μαδοῦρο ἀπὸ τὰ νύχια τοῦ ἀμερικανικοῦ κατεστημένου καὶ ὑποχρεώνει τὸν μετριοπαθῆ πρόεδρο Τρἀμβιο νὰ ταχθῇ μὲ τὸ ἀμερικανικὸ βαθύ κράτος. Ἡ Ἁΐτη ζητᾷ βοήθεια ἀπὸ τὸν Πούτιν γιὰ νὰ τὴν σώσῃ ἀπὸ τὸν ἀμερικανικὸ ἰμπεριαλισμὸ τοῦ δόγματος Μονρόε. Ἀλλὰ ὁ Πούτιν δὲν εἶναι Χρουστσὼφ καὶ ἡ Ἀμερικὴ ἔχει σήμερα ξεπέσει. Δυστυχῶς τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ πέσῃ καὶ πάλι θύμα ὁ ἀμερικανὸς πρόεδρος καὶ ὁ Τράμβιος νὰ δολοφονηθῇ ἀπὸ τὴν συμμορία Κλίντον-'Ομπάμα. Πάντως, διαγράφεται τὸ τέλος τῶν Βρυξελλῶν, τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς ἀμερικανικῆς πρωτοκαθεδρίας. Εὖγε στὶς κυβερνήσεις Τσίπρα καὶ Ἔρντογὰν ποὺ ἐτάχθησαν στὸ πλευρὸ τοῦ Μαδούρου. Χάρις στὸ δόγμα "ἀπομονοτισμοῦ" (κατὰ ΝΑΤΟ καὶ Βρυξέλλες) τοῦ προέδρου Τραμβίου, ἴσως ἡ Λατινικὴ Ἀμερικὴ ἀπελευθερωθῆ ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ τὰ τσιράκια τους στὶς Βρυξέλλες, μὲ τελευταῖο καραγκιόζη τὸν Μητσοτάκη. Δημήτρης Κιτσίκης

  https://www.rt.com/news/451673-haiti-putin-burning-us-flag/?fbclid=IwAR3ywD4LaqMYlHlkQmjbgeu8fKTLToFEG3yQd0F5OwlY3f0f6f0XDX7IaJg
  RT.COM
  ‘Long live Putin!’ Haiti opposition protesters burn US flag, demand Russian intervention
  As the poorest Caribbean state descends into chaos caused by the corruption of its elites, protesters on the streets are calling for help from a man who has never set foot in the country – Vladimir Putin.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Μαδούρο και οι κάθε Εθνικομπολσεβίκοι "Μαδούροι" μάθανε από τον τρόμο των σφαγών του Καντάφι και του Σαντάμ μέχρι και την Συρία, με αποτέλεσμα πλέον ως οπλισμένοι αστακοί, να επαγρυπνούν 24 ώρες το 24ωρο και να είναι αποφασισμένοι μέχρι τέλους να πολεμήσουν. Είχε και κάτι θετικό το σαρδόνιο χαμ΄γοελο της Κλίντον για τον τραγικότατο θάνατο του Καντάφι...

   Πάντως, αν και ευρίσκεται μακρυά, η Νότια Αμερική δεν πρέπει να εγκαταληφθεί από Πούτιν και Τράμβιο, διότι ενδέχεται να πατήσει πόδι η Κίνα όπως κάνει στην Αφρική (εξηγεί έναν σημαντικό λόγο που πάση θυσία ο Τράμβιος θέλει με το μέρος του την Γαλλία, η οποία δε έχει σημαντική παρουσία και στην νότιο Αμερική). Στο μέλλον τέλος, θα δούμε ποίος είναι ο ατόφιος επαναστάτης, ο Στρασσερικός Νικόλαος Μαδούρο ή ο Άδωνις της Βραζιλίας, Μπολσονάρου. Πρσωπικά, ελπίζω στον πρώτο.

   Delete
  2. Επίσης, ο Τράμβιος δεν πρόκειται να δολοφονηθεί.

   Τα βάζει με την FED ως νέος στρατάρχης Ουάσιγκτων κατά του Σορικού βαθέος κράτους των Διεθνιστών, οι οποίοι θυμίζουν τον οικονομικό ιμπεριαλισμό της Βρετανικής Αυτοκρατορίας στις 13 αποικίες της Ανατολικής Ακτής.

   Εάν δολοφονηθεί ο Τράμβιος, ο εμφύλιος στις ΗΠΑ θα οξυνθεί πάρα πολύ με αποτέλεσμα την κατάρρευση των ΗΠΑ μία ώρα αρχύτερα και την εξαγορά της Γερμανικής βιομηχανικής βάσεως από την Κίνα, μία ώρα αρχύτερα επίσης, αφού εάν εκλείψουν οι Τραμβικές ΗΠΑ, η Κίνα και η Γερμανία θα σφαχθούν για την Ρωσσία, με αποτέλεσμα η τελευταία να αποπειραθεί έξοδο αντίστοιχη αυτής του 1943-44 στο ανατολικό άκρο της Ε.Ε. έχοντας την στήριξη των Εθνικομπολσεβικικών φιλο-Ρωσσικών δυνάμεων στις χώρες αυτές.

   Όμως ορθώς έφαγε 2-3 φάπες από το Ισραήλ και το Επιτελείο, διότι οι κινήσεις του στην Μέση Ανατολή, μειώνουν και δεν αυξάνουν την ισχύ των ΗΠΑ στην περιοχή. Είναι ένα αγνό παιδαρέλι, με καθαρή καρδιά (φαίνεται στον πατριωτισμό και την αντίθεσή του στους Διεθνιστές του Σόρος) μα οφείλει και να "στρώσει" σε ορισμένες του πτυχές μέσω του μέντορος Νετανιάχου, Μπόλτον και Μπάννον.

   Delete
  3. Τα δεδομένα μου, δείχνουν ότι θα γίνει απόπειρα δολοφονίας αλλά θα γλιτώσει.

   Delete
  4. Καλά λες Γρηγόρη.

   Και εγώ ρώτησα τον φούρναρη της γειτονιάς μου και είπε "του την έχουνε στημένη..."....

   Delete
  5. Βρήκες καλή πηγή, να τον ξαναρωτήσεις, είσαι σε καλό δρόμο -:)

   Delete
  6. Χαχα ναί.

   Μετά θα πάω στον χασάπη...😂

   Delete
 3. Εν ολίγοις δηλαδή, ο Βαλκανο-Ασιατικός χώρος τείνει να περάσει και πάλι στα χέρια του Τραμβίου και του Επιτελείου του, μακρυά από την Ε.Ε. και την Κίνα.

  Η όποια συμφωνία γίνει, ως νέα Γιάλτα, σίγουρα θα νομιμοποιήσει μία δυαρχική Ρωσσο-Αμερικανική επικυριαρχία στην περιοχή και για αυτό ακριβώς ενδιαφέρον είναι να δούμε τί θα γίνει με τον Έρντογαν, ο οποίος πλέον είναι άχρηστος στην Ρωσσία είς ό,τι αφορά το Συριακό, πρόβλημα για το Ισραήλ, τους Άραβες, την Ελλάδα και τις ΗΠΑ...μολονότι εξεδίωξε τον Σόρος.

  Πάλι, η Ελλάδα εξέρχεται ισχυροποιημένη από την δείνη αυτή, ενώ ο Καμμένος ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στις Ευρωεκλογές ως κόμμα "Ευρωσκεπτικιστικό". Οι εξελίξεις προμηνύονται θετικές και συγχαίρω τον Τσίπρα που στο παρά 5 της πτώσεώς τους, συμβιβάστηκε με τους Ευρωκράτες (λόγω 5ετούς ομολόγου) και ανάγκασε τους χθεσινούς δημίους του, να του απονείμουν...βραβείο!

  ReplyDelete
 4. Μικρός στρατιωτηςFebruary 18, 2019 at 4:00 AM

  Πολύ σωστές παρατηρήσεις, στη πραγματικότητα το αμερικανικό βιομηχανικό κεφάλαιο δεν το συμφέρει η ένταξη των Σκοπίων στην ΕΕ .
  Η Κίνα τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια ήταν η πρώτη χώρα στο όγκο των συναλλαγών με τη Γερμανία , Τα Σκοπιά θα αποτελέσουν το κύριο ευρωπαϊκό μέρος της εμπορικής οδού που θα συνεχει εμπορικά την ευρασια και έτσι παρακάμπτεται η θαλάσσια οδός που ελέγχεται από τους Αγγλοσάξονες , γεωπολιτικά και οικονομικά μιλώντας αυτή η εξέλιξη είναι κόκκινο πανί για τις θαλάσσιες δυνάμεις , η μόνη δύναμη στην Αμερική που στηρίζει αυτή την εξέλιξη είναι το τραπεζικό κεφάλαιο το οποίο είναι χρεωμένο μέχρι τη κόλαση και ζητά πανικόβλητο μια πραγματική οικονομία για να παρασιτισει .
  Ο καθηγητής επαληθεύεται το κέντρο της διένεξης γινεται το Αιγαίο και τα Βαλκανια , η μόνη ελπίδα των αμερικανών είναι ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει η άδεια επικράτεια της Ρωσίας από τον τεράστιο κινεζικό πληθυσμό και αυτό είναι ο μόνος σοβαρός λόγος για να στραφεί η Ρωσία υπέρ των αμερικανών στην διένεξη τους με τη Κίνα .
  Το πρόβλημα των αμερικανικό ρωσικών σχέσεων ,κατά την άποψη μου, βασίζεται στην αδυναμία καθορισμού των ζωνών επιρροής μεταξύ τους διότι οι αμερικανοί δεν μπορούν να απαλλαγούν από τη σκοπιμότητα να διαλύσουν τη Ρωσια και κατόπιν όλον τον ευρωασιατικο χώρο ,πράγμα το οποίο σήμερα είναι αδύνατον .

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια Μικρέ Στρατιώτη.

   Καταρχήν περί Ρωσσίας, η διάλυσή της είναι πανεύκολη, όχι δύσκολη. Αποτελεί σύνολο πολλών ετερογεννών πληθυσμών και στην ουσία εδαφικά (και οσονούπω πληθυσμιακά) οι Ρώσσοι θα είναι μειοψηφία όπως μειοψηφία θα είναι και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στο εσωτερικό της Ρωσσίας. Με εξαίρεση το Ευρωπαϊκό της κομμάτι γεωγραφικά, όλη η Σιβηρία και τα Ουράλια όρη κατοικούνται από Τουρκικούς (π.χ. Γιακούτια) και Ασιατικούς πληθυσμούς ακόμη δε, και από πλήθος Μογγολικών πληθυσμών:

   https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Russia

   Αυτό που "σώζει" δημογραφικά την Ρωσσία είναι η συγκέντρωση στις πόλεις των Ευρωπαϊκών της πληθυσμών καθώς και στις πεδιάδες και την αγροτική ύπαιθρο δυτικά και πέριξ της Μόσχας, με αποτέλεσμα οι μειονοτικοί Ασιατικοί Τουρκο-Μογγολικοί πληθυσμοί της, εμμένοντας στον νομαδικό βίο υπό αντίξοες συνθήκες να μην είναι πολυπληθείς πόσω δε μάλλον αστικώς. Πλην αυτού όμως, οι μουσουλμανικοί Τουρκικοί και Καυκάσιοι πληθυσμοί της Ρωσσίας είναι οι μοναδικοί που εμφανίζουν υψηλά ποσοστά γεννήσεων, ενώ οι Χριστιανοί Ρώσσοι του Ευρωπαϊκού της κομματιού μαστίζονται από μαζική μετανάστευση και φοβερή υπογεννητικότητα. Σε 15-20 χρόνια σχεδόν το 30-40% του Ρωσσικού στρατού θα είναι ισλαμικής πίστεως και Τουρκο-Καυκάσιας καταγωγής. Ήδη οι αρχιστράτηγοί της είναι Τούρκοι (π.χ. Σοϊγκού). Αυτό εξηγεί την φιλο-ισλαμική πολιτική της Ρωσσίας η οποία συμμαχεί με το υγιές Σιιτικό Ισλάμ του Ιράν κατά των σουννιτών τζιχαδιστών αλλά και την μαζική ισχυροποίηση του Ρωσσικού στρατού και της Ρωσσικής εθνικής ταυτότητος δίχως τα οποία, η Ρωσσία θα είχε σίγουρα κατακερματιστεί όπως άρχισε να γίνεται επί Γιέλτσιν, αρχής γεννομένης από την Τσετσενία. Υπάρχει και σχετικός χάρτης (Μπρεζινσκικός):

   https://www.sott.net/article/285502-Brzezinskis-vision-for-the-dissolution-and-re-mapping-of-the-Russian-Federation-after-World-War-III-takes-root

   Αυτό επιθυμεί το Διεθνές Κεφάλαιο για την Ρωσσία ώστε να την διαλύσει ως πολιτισμικό πυλώνα της Ενδιαμέσου Περιοχής. Όπως βλέπεις, Γερμανία-Ε.Ε. και Κίνα την "τρώνε" εδαφικώς. Αυτό από μόνο του, η περικύκλωσή της δηλαδή από δύο γίγαντες οικονομικούς του (εχθρικού προς την Ρωσσία) Διεθνούς Καπιταλισμού έπρεπε να ήταν αρκετή για να την ωθήσει σε συμμαχία με τις Τραμβικλες ΗΠΑ, πλην όμως όπως γνωρίζουμε το "βαθέος κράτος" της Ουασιγκτώνας βλέπει την Κίνα και την Ε.Ε. συμμαχικά και την Ρωσσία εχθρικά, συνεπώς και προωθεί το σχέδιο αυτό.

   Πάντως, οι άμυνες της Ρωσσίας συνάψεως συμμαχιών με τις υγιές "ασπίδες" της Ενδιαμέσου Περιοχής (σαν το Ιράν) και η στήριξή της στα Εθνικιστικά αντι-Βρυξελλικά κινήματα εντός της Ε.Ε. αλλά και στα Βαλκάνια κατά του ΝΑΤΟ, με δεδομένες τις τελευταίες εξελίξεις, καθιστούν την Ρωσσία νικητή του διεθνούς αυτού ανταγωνισμού και όχι ηττημένο. Το ζήτημα είναι τί θα συμβεί μετά τον Πούτιν, διότι ο Μεντβέντεφ δεν είναι Πούτιν αλλά φιλο-Δυτικός...

   Delete
  2. Είς ό,τι δε αφορά τα Σκόπια, τις Τραμβικές δυνάμεις δεν συμφέρει η κάθοδος της Γερμανίας στο Αιγαίο, ΟΥΤΕ ΟΜΩΣ και ο διαμελισμός των Σκοπίων μεταξύ Αλβανίας και Βουλγαρίας, ιδίως για εμάς η εξέλιξη αυτή θα συνέθλιβε τα βόρεια σύνορά μας, καθώς ολόκληρος ο Βαλκανικός όγκος μεταξύ Αδριατικής και Ευξείνου Πόντου θα ενωνόταν με πολύ άσχημες για εμάς εξελίξεις και ισχροποίηση Αλβανών και Βουλγάρων ως "κλειδοκρατόρων" της περιοχής.

   Συνεπώς οι Τραμβικοί ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ τον έλεγχο των Σκοπίων από την Ελλάδα όχι όμως για λογαριασμό της Ε.Ε., γεγονός που εξηγεί (εν μέρει τουλάχιστον) και την εμμονή των Τραμβικών σαν τον Μπόλτον στην Συμφωνία των Πρεσπών, την εκδίωξη των Σκοπιανών Εθνικιστών σαν τον Γκούεφσκι και τον Ιβάνοφ (οι οποίοι στηρίζονται τα μέγιστα από Γερμανία, Αυστρία και Ρωσσία) και τελικώς την ένταξη του κρατιδίου στο ΝΑΤΟ, με Ελληνική πρωταγωνιστική συμμετοχή όπως είπε ο και ο ίδιος ο Αποστολάκης:

   https://www.defence-point.gr/news/e-apostolakis-i-kyrosi-toy-protokolloy-entaxis-tis-v-makedonias-sto-nato-ypiretei-to-stratigiko-symferon-tis-elladas

   Δεν σου κάνει εντύπωση ότι ΑΜΕΣΩΣ μετά την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, ξέσπασαν αναταραχές και εξεγέρσεις κατά των "Σορικών" στην Αλβανία (Ράμα), την Σερβία (Βούτσιτς) και το Μαυροβούνιο (Τζουκάνοβιτς).

   Ιδίως στην Αλβανία ο αρχηγός του Δημοκρατικού Κόμματος της αντιπολιτεύσεως, Λουλζίμ Μπασά, έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ του Τραμβίου και κατά του Σόρος, κατηγορώντας τον Έντι Ράμα για "χρηματισμό" όπως ο Καμμένος τον Κοτζιά, ενώ διατηρεί φιλικές σχέσεις με την Ελληνική μειονότητα.

   Συνεπώς, συμφωνώ με τον χάρτη του κυρίου Καθηγητή, με εξαίρεση όμως την Μεγάλη Αλβανία και διασύνδεση Ελλάδος και Σερβίας ως Βαλκανική "ραχοκοκκαλιά" μέσω των Σκοπίων (Βόρεια Μακεδονία), εξέλιξη η οποία αναβαθμίζει περαιτέρω την Ελλάδα ως καίριο κόμβο ενώσεως των Βαλκανίων με την Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή, αντικαθιστώντας γεωγραφικά την Τουρκία, η οποία υποπέφτει και υποβαθμίζεται για όλους τους διεθνείς παίκτες καθημερινώς.

   Delete
  3. Υ.Γ.

   Ό,τι έδωσε η Ρωσσία στα Σκόπια, θα λάβει στην Σερβία και το Κόσοβο, με αποτέλεσμα πάλι την ένωση της Βαλκανικής ραχοκοκκαλιάς, Ελλάδος και Σερβίας μέσω Σκοπίων.

   Φυσικά αυτά είς ό,τι αφορά τους Τραμβικούς και όχι τους Κλιντονικούς. Για τον λόγο αυτό, έχει σημασία τί πιστεύει για την κάθε μία εξέλιξη ο Μπόλτον, ο οποίος είναι σφόδρα αντι-Κλιντονικός και αντι-τζιχαδιστής.

   Όσα δε, πιστεύει για τον Μαδούρο είναι πλήρως δικαιολογημένα λόγω παροχής χρυσού και πετρελαίου σε Τουρκία και Ιράν με αντάλλαγμα τρόφιμα και όπλα. Επίσης ο Μαδούρο όπως έγραψα προ 1 μηνός είναι ΑΧΡΗΣΤΟΣ στον Τράμβιο με την ανάδειξη του Μπολσονάρου, δεν καταλαβαίνω γιστί ο Καθηγητής δεν το καυανοεί αυτό. Και σύν τοίς άλλοις ο Μαδούρο είναι εχθρός του Ισραήλ, ενώ ο Μπολσονάρου φιλο-σιωνιστής. Ο Μαδούρο αποτελεί ΑΡΙΣΤΗ ευκαιρία ανακάμψεως του παγκοσμίου γοήτρου των ΗΠΑ με τις ήττες των σε Αφγανιστάν και Συρία-Ιράκ από την Ρωσσία και το Ιράν. Θα κερδίσουν και πολλές πετρελαιοπαραγωγικές πηγές επιπροσθέτως, με αποτέλεσμα την περαιτέρω ανεξαρτητοποίησή τους από τους Άραβες.

   Delete
  4. Υ.Γ. 2

   Ο Τράμβιος επίσης στηρίζεται πολύ στο Εθνο-καπιταλιστικό κεφάλαιο του Πετρελαίου των ΗΠΑ με έδρα το Τέξας, το "Midwest" με σημαντική παρουσία και στην Καλιφόρνια, το οποίο επιθυμεί πάρα πολύ την εκμετάλλευση των πετρελαϊκών πηγών της Βενεζουέλας.

   Επίσης η γεωγραφική θέση της Βενεζουέλας στα νότια σύνορα των ΗΠΑ νοτίως της Καραϊβικής θαλάσσης και της Κούβας, καθιστούν απαγορευτική την ύπαρξη οιουδήποτε "Μπολιβαρικού" καθεστώτος στην περιοχή αυτή.

   Για αυτό και είναι άκρως ανησυχητική η εξέλιξη στην Αϊτή εξεγέρσεως κατά των φιλο-Αμερικανών δικτατορίσκων εκεί. Διότι οι ΗΠΑ χάνουν γεωστρατηγικό βάθος από το Μαϊάμι της Φλόριδας μέχρι την Βενεζουέλα. Εάν δεις τον χάρτη, οι ΗΠΑ εκεί προβάλουν ισχύ θαλασσίως όμως η ύπαρξη της Κούβας τους φράζει μερικώς την κάθοδο. Η Αϊτή λύνει το πρόβλημα όμως η Βενεζουέλα το οξύνει από τα νότια. Τώρα βλέπουμε μία απόπειρα για αντι-Αμερικανική ένωση Κούβας-Αϊτής-Βενεζουέλας με αρνητικές συνέπειες για τις ΗΠΑ εάν πράγματι η ένωση αυτή πραγματοποιηθεί δηλαδή εάν έρθουν στην εξουσία οι αντι-αμερικανοί μέσω επαναστάσεως στην Αϊτή και γυρίσει στάση η Κούβα σε νέο απομονωτισμό κατά των ΗΠΑ. Θα επαναφερθούμε στην "Πυραυλική Κρίση της Κούβας".

   Delete
  5. https://www.euractiv.com/section/politics/news/greece-and-north-macedonia-agree-to-end-roaming-charges/

   Συνεχίζεται η "προσάρτηση" της Βόρειας Μακεδονίας από την Ελλάδα με αρχή το οικονομικό κομμάτι.

   Delete
 5. Ἀπὸ τὸ σημερινό μου facebook: ΟΧΙ ΒΟΘΡΟΚΑΝΑΛΑ, ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΙΑ

  Ἔγραψα σήμερα παρακάτω, συγκρίνοντας τὸ 1962, τὴν ἀμερικανορωσσικὴ κρίσι τῆς Κούβας καὶ τὴν μετέπειτα δολοφονία τοῦ Κέννεντυ, μὲ τὸ σήμερα: " Ἡ Μόσχα ἐπιχειρεῖ νὰ ἐπέμβῃ γιὰ νὰ σώσῃ τὸν Μαδοῦρο ἀπὸ τὰ νύχια τοῦ ἀμερικανικοῦ κατεστημένου καὶ ὑποχρεώνει τὸν μετριοπαθῆ πρόεδρο Τρἀμβιο νὰ ταχθῇ μὲ τὸ ἀμερικανικὸ βαθύ κράτος. Ἡ Ἁΐτη ζητᾷ βοήθεια ἀπὸ τὸν Πούτιν γιὰ νὰ τὴν σώσῃ ἀπὸ τὸν ἀμερικανικὸ ἰμπεριαλισμὸ τοῦ δόγματος Μονρόε. Ἀλλὰ ὁ Πούτιν δὲν εἶναι Χρουστσὼφ καὶ ἡ Ἀμερικὴ ἔχει σήμερα ξεπέσει. Δυστυχῶς τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ πέσῃ καὶ πάλι θύμα ὁ ἀμερικανὸς πρόεδρος καὶ ὁ Τράμβιος νὰ δολοφονηθῇ ἀπὸ τὴν συμμορία Κλίντον-'Ομπάμα." Δημήτρης Κιτσίκης
  https://www.tribune.gr/world/news/article/553442/afones-oi-ipa-ypoyrgos-schediaze-praxikopima-gia-na-anatrepsei-ton-tramp.html

  ReplyDelete
 6. Οι πληροφορίες και οι οπτικές γωνίες, είναι πάντα ενδιαφέρουσες. Μία ερώτηση. Ποιά είναι τα αρχαιότερα ΓΡΑΠΤΑ εβραϊκά κείμενα, γραμμένα στην εβραϊκή γλώσσα; Που βρίσκονται; Πότε ανακαλύφθηκαν; Ιστορικά, είναι πολύ ενδιαφέρουσα μια απάντηση. Ευχαριστώ, εκ των προτέρων.

  ReplyDelete
 7. ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΑΛΗΘΕΥΗ Η ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΤΡΙΠΡΑ-ΓΑΠ

  Ὅσοι ἀπὸ χρόνια μὲ διαβάζουν γνωρίζουν τὴν ἐκτίμησι ποὺ φέρω στὸν ΓΑΠ ποὺ ὡς δίκαιος Ἀριστείδης ἐξωστρακίσθη ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαό ἐνῷ ἐγὼ συνεχίζω νὰ τὸν παρομοιάζω σὲ πολλὰ δημοσιεύματά μου μὲ τὸν δίκαιο Ῥοβεσπιέρρο καὶ ἄς εἶμαι ὡς ἐπιστήμων ὀπαδὸς τοῦ φασισμοῦ ἀλλὰ καὶ τοῦ μαρξισμοῦ-λενινισμοῦ καὶ ἀπολύτως ἀντίθετος μὲ τὴν σοσιαλδημοκρατία. Ἡ Ἑλλὰς γνωρίζει ἐλαχίστους ἐντίμους πολιτικοὺς, ὅπως ὁ Πολάκης καὶ ὁ ΓΑΠ γι αὐτὸ προσπαθεῖ ὁ πονηρὸς γραικύλος νὰ τοὺς κατασπαράξῃ.Δημήτρης Κιτσίκης

  http://www.estianews.gr/protoselida/triti-19-02-2019/

  ReplyDelete
  Replies
  1. Με το που το είδα, θυμήθηκα το παρακάτω άρθρο σας στο παλιό σας ιστολόγιο:

   http://endiameseperioche.blogspot.com/2015/01/174.html

   Delete
 8. Εξέλιξη που την περίμενα η παρακάτω:

  https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/752712_ey-antonaros-syzitiseis-gia-nea-synergasia-ston-horo-tis-kentrodexias#disqus_thread

  Ο Αντώναρος θα χτυπήσει τον Κούλη στο Κέντρο, ο Καμμένος και οι Ακροδεξιοί στα Δεξιά και η Χρυσή Αυγή θα πάρει τους αγνούς πατριώτες Εθνικιστές που έχουν σιχαθεί την φάτσα του Πινοσετικού "Μπουμπούκου".

  Ο Τσίπρας πανέξυπνα διέλυσε-απορρόφησε Ποτάμι και ΚΙΝΑΛ, μονοπωλώντας έτσι την Αριστερά και ιδίως τώρα με την συνεργασία του Γιώργου Παπανδρέου, από καταληψίας "αναρχοάπλυτος", αποκτά διεθνες κύρος και στερέωμα.

  Χίλια εύγε στον μέγα Τσίπρα. Εξελίσσεται σε Έλληνα Μαδούρο, ιδίως εάν συνεχίζει να στηρίζει τον Πολάκη κατά του Βρυξελλικού Στουρνάρα.

  ReplyDelete
 9. "ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ

  Οἱ ἐθνικομπολσεβῖκοι (φασιστοκομμουνιστές) γνωρίζουν πὼς ἡ Γαλάζια Μαρὶν ἔχει δίκαιο. Ὁ δυτικὸς πολιτισμός, παράρτημα τοῦ συμπαντικοῦ ἑλληνισμοῦ, παρὰ τὰ φοβερὰ ἐγκλήματα τῆς ἰμπεριαλιστικῆς του ἱστορίας, δὲν πρέπει νὰ ἐξαφανισθῇ ὑπὸ τὴν λαίλαπα τοῦ ἰσλαμικοῦ τζιχαδισμοῦ διότι τότε καὶ ὁ ἑλληνισμὸς θὰ κινδυνεύσῃ μὲ ἐξαφάνισι.Ἡ καλύτερη ἀσπὶς μᾶς τὴν προσφέρει τὸ Ἰσραήλ, ὁ σιωνισμὸς καὶ ἡ ἑβραϊκὴ μεγαλοφυΐα. Συνέλθετε ἀδέλφια Ἕλληνες φασιστές. Ταχθῆτε ὀπἰσω ἀπὸ τὴν Εὐρώπη τῶν ἐθνῶν τοῦ ντὲ Γκὼλ καὶ τῆς Μαρὶν Λὲ Πέν. Δημήτρης Κιτσίκης"


  Για αυτό τα καλλίτερα καθεστώτα ανθήσεως της Ορθοδοξίας υπηρξαν τα...Ισλαμικά, π.χ. όπως η Οθωμανική Αυτοκρατορία και τα πρώτα Χαλιφάτα με πλήθος Χριστιανικών πληθυσμών στο εσωτερικό τους, οι οποίοι δε είχαν γλιτώσει και τον φόρο της Πόλεως γεμάτοι χαρά;; Μην ξεχνούμε ότι η ραγδαία εξάπλωση του πρώτου Σελτζουκικού Ρωμαίηκου Σουλτανάτου βασίζεται εκεί. Τόσο μεγάλη υπήρξε η Ρωμαίηκη επιρροή ώστε έφερε την ονομασία "Σουλτανάτο της Ρώμης".

  Η Ελληνωρθοδοξία ποτέ δεν υπέστη σφαγές από Άραβες ή Οθωμανούς. Αντιθέτως, εδώ και 1000 χρόνια δέχεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΥΣΗ έναν φοβερό πόλεμο αφανισμού. Οι όσοι διωγμοί λάβανε χώρα κατά Ελλήνων στα Αραβικά κράτη (Νασσερική Αίγυπτος) συνέβησαν από Άραβες Εθνικιστές λόγω εθνο-μειονοτικών αιτιών και οικονομικης κυριαρχίας των Ελλήνων είς βάρος των γηγενών Αράβων. Αντιίστοιχα, οι σφαγές κατά των Ελλήνων στην Μικρασία ΔΕΝ λάβανε χώρα λόγω της Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως αλλά λόγω του Ελληνικού Μεγαλοϊδεατικού επεκτατισμού. Τα ίδια ισχύουν και για τους Αρμενίους. Η Ρωμηοσύνη άνθισε καλλίτερα ακόμη και από την Ρωμανία εντός της Οθωμανίας, δεν χρειαζόταν καν να φέρει όπλα, εκφρασμένη μέσω του Μπεκτασισμού στρατιωτικά και διοικητικά.

  Ολική Ισλαμική κατάκτηση αποκλείεται να γίνει στην Δυτική Ευρώπη. Όμως, θα δεχθεί πλήγμα μεγάλο, θα σφαδάξει σε εμφύλιο με αποτέλεσμα την απώλεια των όσων δυνάμεων της έχουν απομείνει και την τελική της υπόκυψη, στις ΗΠΑ ή την Κίνα. Και ερωτώ, εμάς ως μελλοντική Συνομοσπονδία γιατί δεν μας συμφέρει το τέλος της Δυτικής Ευρώπης; Τί έχουμε να κερδίσουμε από μία ισχυρή Γερμανία, Ιταλία ή Γαλλία;; ΤΙΠΟΤΑ!

  ReplyDelete
 10. Οσο για το Ισραήλ ώς τεχνητό κατασκεύασμα, αποικιακού τύπου είναι δεδομένο ότι θα διαλυθεί.

  Ήδη, όπως έχω γράψει προσφάτως, η Χεζμπολλάχ, η Χαμάς, το Ιραν και η Τουρκία ισχυροποιούνται εκθετικά καθημερινώς εν σχέσει με την καταρρέουσα στρατιωτική και πολιτική ισχύ του Ισραήλ.

  Είναι ευπρόσδεκτοι να ξαναγυρίσουν στην Θεσσαλονίκη.

  Όσο για τους δήθεν "φασιστές" σύντομα θα δουν όλη στην Ευρώπη ποίοι είναι οι αληθινοί επαναστάτες και όχι οι τραχανοπλαγιάδες φαμφάρες αστοί, σαν την κυβέρνηση-τσίρκο του Σαλβίνι που πέρασε καταδικαστική απόφαση για τον πολύ ανώτερο αυτού, Νικόλαο Μαδούρο και της ηρωικής του Μπολιβαρικής κυβερνήσεως η οποία και μελλοντικά θα φράξει τα στενά Κούβας-Αϊτής, εγκλωβίζοντας τις ΗΠΑ στον κόλπο της Φλόριδας, εάν πετύχει πράγματι η ανατροπή στην Αϊτή.

  Ο αληθινός όμως επαναστάτης βγαινει μέσα από πυρά, αίμα και σίδερο. Μονάχα μέσα από εμφύλιο τζιχαδιστών-γηγενών θα αναδειχθεί η νέα Φαιοκόκκινη Γενεά, όχι μέσα από πλαστικές κάλπες και γελοία φιγουρίνια αστικά. Αυτά οσχύουν και για την Λεπέν και για τον Σαλβίνι, μολονότι η Λεπέν μαζί με τον Φάρατζ φαίνονται οι σοβαρώτεροι όλων των "επαναστατών".

  ReplyDelete
 11. Περιττό δε να αναφέρω ότι για τους Άραβες αποτελούμε την "Ελβετία" της περιοχής, έχουμε άριστες συμμαχικές σχέσεις και προστατευόμαστε από το ουαχαμπιστικό Ισλάμ χάριν στον Μικρασιατικό χερσαίο και Μεσογειακό υδάτινο όγκο...

  Η Ελλάδα δεν έχει να φοβηθεί μήτε τους εκσλαυισμένους Έλληνες Μακεδόνες στον Βορά μήτε τα αδέρφια της τους Αρβανίτες της Αλβανίας μήτε τους Άραβες ή τους Αλεβήδες Τούρκους. Ο κίνδυνος είναι οι Ευρωπαίοι αποικιοκράτες και η πτώση τους, για εμάς, ευτύχημα.

  Είναι άκρως ανώμαλο, μία τελείως υγιής κοινωνία (με εξαίρεση τους τζιχαδιστές) σαν τους μουσουλμάνους να αποτελούν αποδιοπομπαίο τράγο και να εισέρχονται στο στόχαστρο των δικτατορίσκων τύπου Ορμπάν, επειδή οι Δυτικοευρωπαίοι και οι Κεντροευρωπαίοι είναι ΑΧΡΗΣΤΟΙ να βάλουν σε τάξη τις ψευδο-κοινωνίες των, οι οποίες μολονότι καταρρέουν τάχυστα σε όλους τους τομείς, αυτοί ρίχνουν άλλη μία σφαλιάρα στον λαό τους, προλεταριοποιώντας τον περαιτέρω, ενώ συνεχίζουν τον ίδιο καταραμένο ανιερό υλιστικό και άθεο τρόπο ζωής στον οποίο οι μουσουλμάνοι βρίσκουν το σθένος να αντισταθούν.

  Είναι τρελό σοβαρά μυαλά να υποπίπτουν στον αντι-μουσουλμανισμό την στιγμή που εμείς ως Ορθόδοξοι δεχόμαστε φοβερή αποικιακή πίεση και επιβολή από την "πεφωτισμένη" Δυτική Ευρώπη. Μόνον που δεν μας παίρνουν ακόμα τις γυναίκες για ένα ξεροκόμματο όπως κάνουν στις Ταϋλανδέζες και τις Λατινοαμερικάνες που προτιμούν τον δρόμο του "αιδοίου" από τον Μαδουρικό, επειδή οι δικές τους δεν βλέπονται και δεν πλησιάζονται καν, ομοιάζοντας άνδρες όλο και περισσότερο. Μόνο κριτήριο στον "πολιτισμένο κόσμο" για επιλογή θηλυκού συντρόφου είναι ποιά μιλά λιγότερο και ικανοποιεί περισσότερο σεξουαλικά, με τους άνδρες να είναι είτε "αιδοιόδουλοι" είτε κτήνοι τριτοκοσμικά σαν τους μαύρους στα γκέττο των ΗΠΑ.

  Και μετά μας πειράζει το Ισλάμ, η μοναδική δύναμη που δύναται να βάλει φρένο στο σίχαμα αυτό δυτικά ημών. Είμεθα με τα σωστά μας;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το πόσο πολιτισμένο είναι ένα κράτος ή έθνος δεν φαίνεται στο τί μηχανές παράγει ή τα ομόλογα που διαχειρίζεται αλλά στην επιτυχία του να εντάξει στους κόλπους του άτομα αλλοεθνή διαφορετικού πολιτισμικού υποβάθρου. Η Ρωμανία, η Οθωμανία, η Αλεξανδρινή Ελληνική Μακεδονία εκπολίτισαν αλλοεθνείς διότι ήσαν πολιτισμικά ανώτερες. Ξέραν δηλαδή οι αλλοεθνείς ότι εντασσόμενοι στον Ελληνισμό θα ανέρχονταν σε επίπεδο ημι-θέου ή τουλάχιστον ανώτερο του δικού τους. Για αυτό απαραίτητα ήσαν από Ελληνικής πλευράς μία πνευματική πολιτισμική ανωτερότητα συνάμα συνοδευόμενη και από μία υλική ισχύ. Ο Παμμέγιστος διέθετε αμφότερα όπως η Ρωμανία 1000 χρόνια μετά τουλάχιστον μέχρι το 1204 μ.Χ.

   Η σημερινή εωσφορική Δύση δεν διαθέτει τίποτα, μονάχα για το 5% του πληθυσμού της μία άνετη ζωή γεμάτη λεφτά. Όσο πιο καπιταλιστικό είναι ένα κράτος τόσο ισχνότερο είναι το ποσοστό που απολαμβάνει τα οφέλη του και τόσο εντονώτερες είναι οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των οικονομικών στρωμάτων του. Η παρακάτω ιστορία είναι χαρακτηριστικότατη γιατί δεν πρόκειται ποτέ η σημερινή Δυτική Ευρώπη να εκπολιτίσει κάποιον αλλοεθνή, μα εν αντιθέσει έχει μονάχα να του προσφέρει μία ζωή προλεταρίου-δουλοπαροίκου με μηδενικές (έως απαγορευτικές για την θρησκεία) πνευματικές βάσεις:

   https://www.protothema.gr/world/article/866477/i-proin-porni-pou-egine-nufi-tou-islamikou-kratous-apokaluptei-tin-istoria-tis/?utm_source=projectagora&utm_medium=contentdiscovery

   Ξανααναφέρω το παράδειγμα Αλβανών αλλά και Αράβων στην Ελλάδα και στην Γερμανία, Γαλλία, Ελβετία, Αγγλία, Σκανδιναυία. Η Ελλάδα ως ανώτερη σε επίπεδο κουλτούρας και ζωής, πολιτισμού δηλαδή καθώς και λόγω της καίριας θέσεώς της στο κέντρο της Ενδιαμέσου Περιοχής (στην οποία ανήκουν Αλβανοί και Άραβες και άλλες εθνότητες π.χ. Κούρδοι) κατορθώνει με μεγάλη επιτυχία να εκπολιτίσει και να εξελληνίσει τους πληθυσμούς αυτούς οι οποίοι με περηφάνεια φέρουν το όνομα του "Έλληνος", φθάνοντας μάλιστα σε βαθμό (ιδίως Αλβανοί και 2ης γενιάς Κούρδοι) να εγκαταλείψουν την ισλαμική τους πίστη χάριν κοινωνικής ενσωματώσεως στην Ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς κάτι τέτοιο όχι απλά δεν συμβαίνει στις Δυτικοευρωπαϊκές χώρες, μα η ριζοσπαστικοποίηση των εκεί μεταναστών εντείνεται εκθετικά ανά τις γενεές.

   Delete
  2. Ξαναλέω, ο αντι-ισλαμισμός της Δυτικής Ευρώπης δεν λύνει τίποτα.

   Αποτελεί μπάλωμα περιορισμένο σε ένα καράβι που βουλιάζει από τις τρύπες.

   Θέμα χρόνου είναι, το μίσος να στραφεί εναντίον κάθε ενός αλλοεθνή, Ασιάτη ή Αφρικανού και ας μην είναι μουσουλμάνος.

   Στο μεγαλύτερο Πολυτεχνείο της Ελβετίας, κάποιοι γελοίοι μιμήθηκαν τον αντι-Σινισμό του Τραμβίου (που οφείλεται στον καπιταλιστικό ανταγωνισμό και όχι στον Κινεζικό Κομφουκιακό πολιτισμό) με τον χείριστο τρόπο:

   https://www.thelocal.ch/20180628/no-asians-zurichs-eth-university-hit-by-racism


   Και τα δείγματα στην Ελβετία είναι πολλά. Κλασσικό παράδειγμα παρανοϊκής Δυτικής χώρας η Ελβετία, η οποία από την μία είναι ολικά εξαρτημένη στον ορό της μαζικής μεταναστεύσεως (κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι...) από την άλλη υπάρχει μίσος και αντιπάθεια ακόμα και ενάντια σε Έθνη με εγγύτητα στην Ελβετία όπως στους Ιταλούς ή τους Γερμανούς, με τον μέσο Ελβετό (ιδίως οι μεσήλικες κοντοκουρεμένες ανδρογυναίκες) να κοιτούν σαν χάνοι όποιον διαφορετικό περάσει δίπλα τους (π.χ. όποιον μη-Ελβετό δηλαδή καλοντυμένο, με πλούσιο μαλλί, μούσι, γυαλιά ηλίου).

   Πραγματικά, με δεδομένη αυτή την μαζική παράνοια δεν έχει νόημα να στηριχθεί κανένα αντι-μεταναστευτικό κίνημα στην Δυτική Ευρώπη μόνον ίσως χάριν του αντι-Βρυξελλισμού του.

   Delete
  3. https://www.thelocal.ch/20180618/tax-penalty-for-married-couples-switzerland-may-vote-again

   Ένα τέλειο δείγμα ακριβώς του τί εννοώ.

   Η Ελβετία (παρά τα αντίθετα που είναι γραμμένα στο Σύνταγμά της), τα παντρεμένα ζευγάρια τα φορολογεί παραπάνω από όσα θα τα φορολογούσε εάν δεν ήταν παντρεμένα.

   Παρά τις Εθνικιστικές πάρανοιες και τις γκαρίδες του SVP/UDC μονάχα το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα αντέδρασε (κατά δημοφιλία 4ο νομίζω με χαμηλά ποσοστά και βάση την κεντρική αγροτική Ελβετία) και στην διεξαγωγή δημοψηφίσματος οι "εθνικιστές" Ελβετοί καταψήφισαν την πρότασή του καταργήσεως του μέτρου αυτού κατά 50,8%!

   Εν ολίγοις από την οικογένεια και την απόκτηση απογόνων (ο σκοπός του γάμου) τους ενδιαφέρει περισσότερο ο παράς.

   Αποτέλεσμα:

   Σε όποιο ορεινό θέρετρο να πάει κανείς ένα Σαββατοκύριακο θα δει ζευγάρια Ελβετίδων ανδρογυναικών (φιλική σχέση όχι σεξουαλική) και δίπλα ζευγάρια Ελβετών με εισαγόμενες Ταϋλανδέζες και Φιλιππινέζες και άλλες αλλόφυλες (π.χ. Λατινοαμερικάνες) οι οποίες γίνονται "σύζυγοι" επειδή ανοίγουν τα πόδια εύκολα και δεν πρήζουν τους Ελβετούς με γκρίνια και ομιλία. Φοβερό μοντέλο θνήσκουσας κοινωνίας. Τουλάχιστον οι καημένες οι Ελβετίδες κοιτάν να μορφωθούν κιόλας ή να δουλέψουν μέρα-νύχτα παρά τα πολλά αρνητικά τους ως γυναίκες ιδίως μετά την απόκτηση απογόνων με αποκορύφωμα το κοντό μαλλί και τον εξανδρισμό τους, στα 50....

   Αλλά τί λέω, οι Μουσουλμάνοι είναι το πρόβλημά μας, Αυτοί φταίνε για όλα! Ακριβώς ό,τι λέγανε για τους Εβραίους το 1930...και ό,τι για εμάς λόγω της κρίσης του Ευρού.

   Delete
  4. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι Αφρικανικές κοινωνίες με εξαίρεση τον συνεχή πολιτικό αναβρασμό λόγω διαρκών εμφυλίων που πηγάζουν από τον ανταγωνισμό των καπιταλιστικών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων (Δυτικές χώρες και Κίνα) για τα υπερπλούσια υπεδάφη τους, δεν έχουν δεχθεί καμμία εγκεφαλική μαλάκυνση όπως οι Δυτικές ψευδοκοινωνίες, ενώ μένουν παραδοσιακές, οικογενειο-κεντρικές και θρησκευόμενες.

   Η Αφρική νομοτελειακά συνεπώς θα συνεχίζει να αναπτύσσεται πληθυσμιακά ραγδαία, οι Αφρικανές με τον συνεχιζόμενο εξανδρισμό των Δυτικοευρωπαϊκών γυναικών (και δη των Βορείων και Γερμανικών) θα συνεχίζουν να αποτελούν προτιμότερη εναλλακτική για τους Δυτικοευρωπαίους, με αποτέλεσμα την διαρκή πλημμυρίδα Αφρικανών στην Δυτική Ευρώπη. Ό,τι και να πράξει αυτή, όσο βασίζεται στο καπιταλιστικό σύστημα, το κοινωνικό κράτος, την ιδιωτική βιομηχανία, τον αστισμό και τις αέναες γιγαντιαίες συντάξεις, με βαθυά υπογεννητικότητα και γεροντοποίηση, δεν πρόκειται να καταφέρει καμία αντιστροφή ή κάμψη της Μεταναστεύσεως.

   Το Μεταναστευτικό είναι ένα βαθύ και διαχρονικό φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να αφεθεί σε τραχανοπλαγιάδες πολιτικούς, ασχέτως εάν είναι υπέρ ή κατά. Το αποικιοκρατικό παρελθόν της Δυτικής Ευρώπης καθιστά μοιραίο τον εποικισμό της από τριτοκοσμικούς, ενώ ο Τρίτος Κόσμος συνεχώς ενδυναμώνεται.

   Όσο δεν παρέχει κανένα πολιτισμικό ιδεώδες, η Δυτική Ευρώπη θα σβήνει από τους μετανάστες οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να δεχθούν ως ιδανικό ενσωματώσεως στην Δύση, ίσα-ίσα οι άκρως εκφυλιστικές, φεμινιστικές, ατομιστικές και προλεταριακές συμπεριφορές της μαζί με την αθεΐα την καθιστούν διαβολική στους οφθαλμούς Αράβων και Αφρικανών. Μάλιστα στην Γαλλία, την Γερμανία και την Αγγλία, λόγω αθεΐας και εκφυλισμού, συναντάται αναβίωση της θρησκευτικής πρακτικής των "βουντού" σε περιοχές Αφρικανών μεταναστών.

   Μακροπρόθεσμα συνεπώς και όσο Καθολικοί και Προτεστάντες ιεραπόστολοι δικαιολογημένα γίνονται θύματα επιθέσεων ως πράκτορες των Αποικιοκρατών, η Αφρική εάν δεν γίνει όλη Ισλαμική, στην τελική μονάχα η Ορθοδοξία μπορεί να την σώσει, η οποία και δεν φέρει κανένα αποικιοκρατικό στίγμα ούτε έχει δεχθεί ποτέ την επίθεση των γηγενών.

   Delete
 12. Αναρτώ εδώ άρθρο-ανάλυση του ινστιτούτου "Pew Research" που δείχνει που έγκειται η Ελπίδα στην Ευρώπη:

  http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/12/05/how-do-european-countries-differ-in-religious-commitment/

  Η Ρουμανία είναι μεγάλη αγάπη για εμένα. Την θεωρώ μία Ελλάδα του Βορρά, πλήρως διαλυμένη από τον χρηματικό ιμπεριαλισμό του Βρυξελλικού καπιταλισμού. Προσδοκώ την ημέρα που θα την επανελληνίσουμε με οδηγό την Ρωμηοσύνη μακρυά από τον Δυτικό σατανισμό και τον εκσλαυισμό. Η Δυτικολαγνεία έφτασε σε τέτοιο σημείο στην Ρουμανία ώστε από φοβερό κόμπλεξ κατωτερότητας να θέλουν να περνιούνται "Δυτικοευρωπαίοι" μόνον και μόνον λόγο της λατινογεννούς τους γλώσσης!

  Εν συγκρίσει με τα Βαλκάνια και τους Ρωμηούς αδερφούς μας, εμείς αντέχουμε ισχυρά ακόμα...παρά τα απανωτά ραπίσματα...

  ReplyDelete
 13. Σχετικός σύνδεσμος εντός της μελέτης με περισσότερα δεδομένα και συμπεράσματα:

  http://www.pewforum.org/2018/10/29/eastern-and-western-europeans-differ-on-importance-of-religion-views-of-minorities-and-key-social-issues/

  ReplyDelete