Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Feb 22, 2019

486 – Ἡ πτῶσις τοῦ ἑλληνισμοῦ τὸ 1821Ὁ Γιῶργος Καψάλης, ἔνθερμος ὀπαδὸς τῆς κιτσικικῆς ἐννοίας τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς τὴν ἐπεξέτεινε μέχρι τὴν Μάγκνα Γκρέτσια τῆς Ἰταλίας


486 – Ἡ πτῶσις τοῦ ἑλληνισμοῦ τὸ 1821

Ἡ ἀπόσχησις τοῦ 1821 ἀπὸ τὸν κορμὸ τῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐσημάδευσε τὴν ἀπαρχὴ τῆς πτώσεως τοῦ ἑλληνισμοῦ. Οἱ Φράγκοι ἐγνώριζαν ὅτι ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ποὺ ἤθελαν νὰ διαμελίσουν γιὰ νὰ ἀποικίσουν τὴν Ἐνδιάμεση Περιοχὴ μὲ σχέδιο ποὺ ὠνόμασαν τὸ Ἀνατολικὸ Ζήτημα ἦταν ἀδύνατον νὰ ἐπιτευχθῇ χωρὶς τὴν ξερρίζωσι ἀπὸ τὸ ὀθωμανικὸ σῶμα τῆς καρδιᾶς του ποὺ ἦταν ἑλληνική.

Τὸ σχέδιο τῶν Φράγκων ποὺ ἔβαλαν σὲ ἐφαρμογὴ καὶ ἐπέτυχαν τὸ 1821 ἦταν νὰ ξεκινήσουν τὸ ξήλωμα τοῦ ὀθωμανικοῦ πουλόβερ μὲ τὴν ἀπόσχισι τῆς Πελοποννήσου πείθοντας τοὺς ἀμορφώτους καὶ ἀφελεῖς τότε χωρικοὺς πὼς οἱ «Τοῦρκοι» δὲν ἦσαν Ἕλληνες ἀλλά «Μογγόλοι» καὶ πὼς οἱ πρόγονοι τῶν ἀμαθῶν χωρικῶν τοῦ Μοριᾶ ἦσαν οἱ ἀρχαῖο Ἕλληνες φορῶντας περικεφαλαία στὸν Κολοκοτρώνη. Ἐφ’ὅσον οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες δὲν ἐγνώριζαν τοὺς Τούρκους φυσικὸ ἦταν οἱ χωρικοὶ τοῦ Μοριᾶ νὰ θεωρήσουν πὼς ἡ ἀπὸ ἑκατοντάδες χρόνια συνύπαρξις μὲ αὐτοὺς ἦταν παρὰ φύσιν καὶ ἔπρεπε νὰ τοὺς έξοντώσουν ὡς ἀπόστημα.

Οἱ Φράγκοι λοιπὸν ἔβαλαν στόχο νὰ πείσουν τοὺς Μοραΐτες νὰ ξεκινήσουν ἑκατονταετῆ πόλεμο (1821-1922) κατὰ τῶν «Μογγόλων», πρώην συμπολιτῶν τους, ὥς νὰ μὴν ἦτο ἐμφύλιος, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπιτύχουν εἰς βάρος τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ πρὸς χάριν τοῦ φραγκικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, τὴν πλήρη κατεδάφισι τῆς βυζαντινωθωμανικῆς ἐλληνογενοῦς  Αὐτοκρατορίας.

Ὅταν τὸ 1978, στὸ βιβλίο μου, Συγκριτικὴ Ἱστορία Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας (Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας) προσεπάθησα νὰ καταρρίψω τὸν φραγκικὸ ἀνθελληνικὸ μῦθο τῆς «βαρβάρου Ὀθωμανίας», μῦθο ποὺ μᾶς εἶχε ὁδηγήσει στὴν μικρασιατικὴ καταστροφὴ τοῦ ἑλληνισμοῦ, καὶ νὰ προτείνω τὴν ἐπανασυγκόλλησι τῆς διαμελισμένης δυσχιλιετοῦς Αὐτοκρατορίας τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς ὑπὸ μορφὴν ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας, οἱ ἀπόγονοι τῶν ἀφελῶν Μοραϊτῶν χωρικῶν ποὺ εἶχαν οἰκοδομήσει  τὸ φραγκοφορεμένο ἀθηναϊκὸ γραικυλικὸ κρατίδιο, μοῦ ἐπετέθησαν μέσα στὸ βαθὺ σκοτάδι στὸ ὁποῖο τοὺς εἶχαν χώσει οἱ δυτικοὶ ἰμπεριαλιστές. Ἐλάχιστοι μορφωμένοι ἀκροδεξιοὶ ὅπως ὁ Γεώργιος Καψάλης, διευθυντὴς τῆς ἐφημερίδος Στόχος ἤ ὁ τότε θεωρητικὸς στὴν Ἑλλάδα τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ καὶ ἱδρυτὴς τοῦ ἀθηναϊκοῦ βιβλιοπωλείου «Ἐλεύθερη Σκέψις», Ἀνδρέας  Δενδρινός, ἐχειροκρότησαν τὴν κυκλοφορία τοῦ βιβλίου μου καὶ τὸ ἐθεώρησαν πέμπτη φάλαγγα γιὰ τὸν διεμβολισμὸ τοῦ τουρκικοῦ ἐθνικισμοῦ ποὺ εἶχε δηλητηριάσει τὴν ἀπἐναντι ὄχθη τοῦ Αἰγαίου, μιμούμενος τὸν ἑλληνικὸ ἐθνικισμὸ τοῦ 1821.

Ἔκτοτε ἡ ἰδέα τῆς κιτσικικῆς ἐμπνεύσεως ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας ἐξηπλώθη στοὺς πολιτικοὺς κύκλους τῆς Ἀγκύρας, χάρις  στοὺς προέδρους Ὀζὰλ καὶ Ἔρνοτογαν καὶ τοὺς τούρκους πρωθυπουργοὺς Μεσοὺτ Γιλμάζ καὶ τὸν Νταβούτογλου. (Βλέπε τὸ βιβλίο τοῦ Χρήστου Κυπραίου, Ἡ ἰδεολογία τοῦ ἑλληνοτουρκισμοῦ ἀπὸ τὸν Γεώργιο Τραπεζούντιο στὸν Δημήτρη Κιτσίκη,  Ἐκδόσεις Ἔξοδος, 2019).

Ἀλλὰ οἱ Ἕλληνες «μογγόλοι» (ἀλλιῶς γραικύλοι) ποὺ ἀγνοῦν λόγῳ  φραγκικῆς πλύσεως ἐγκεφάλου, ἀπὸ τὸ 1821, ὅτι οἱ σημερινοὶ Τοῦρκοι εἶναι ἑλληνογενεῖς, συνεχίζουν νὰ μονολογοῦν στὸ πνευματικὸ γηροκομεῖο τους.

Ἰδοὺ παρακάτω δύο βίντεο προερχόμενα ἀπὸ ὑποστηρικτὲς τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, συνάμα ὅμως καὶ τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίαςΔημήτρης Κιτσίκης                     22 Φεβρουαρίου 2019

26 comments:

 1. Ο Ερντογάν είναι υπέρ της συνομοσπονδίας από λογική ή από ανάγκη ;

  ReplyDelete
 2. Ἕνας μεγάλος Ἕλλην, ὁ Μιχάλης Ῥάπτης (Πάμπλο), ἀπεβίωσε στὶς 17 Φεβρουαρίου 1996. Στὸ κεφάλαιο ποὺ τοῦ ἀφιέρωσα, τοῦ βιβλίου μου, "Περὶ ἡρώων", ἔγραψα, στὴν σελίδα 301: "Ἡ μελέτη τοῦ παμπλισμοῦ βοηθᾷ τὰ μέγιστα στὴν κατανόησι τῶν ἀντιφάσεων τῆς ἰδεολογίας τοῦ ἀνδρεϊσμοῦ καὶ τῆς γενέσεως τῶν ἑλληνικῶν ὁμάδων ἀντάρτικου πόλεων ὅπως ὑπῆρξε ἡ 17Ν". Γιωτόπουλος καὶ Κουφοντίνας ἐνεπνεύσθησαν ἀπὸ τὸν Πάμπλο, ὅπως πολλοὶ ἄλλοι ἐπαναστάτες. Προσωπικά, τὸν συμπεριέλαβα μεταξὺ τῶν συγχρόνων ἡρώων τῆς Ἑλλάδος πρὸς μίμησιν. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Καμμία άνάγκη Γρηγόρη.Μόνον οἱ μέτριοι, ὡς γραικύλοι, ὑπακούουν στὴν ἀνἀγκη καὶ ὁ Ἔρντογαν δὲν εἶναι μέτριος.Εἶναι ἑλληνοτουρκιστὴς ἀπὸ καρδιᾶς, οὔτε κἄν ἀπὸ λογική.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Οι Έλληνες από το 1821 και έπειτα , με εξαίρεση την εικοσαετία 1954-1974 και ίσως μια μικρή περίοδο από το 1924 έως το 1930+ , δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι καλό για την χώρα τους. Βεβαίως τις περισσότερες φορές πέσανε θύματα των εκάστοτε Φράγκων (Άγγλων, Γερμανών, Ρώσων, ΗΠΑ ) οι οποίοι έχουν ως απώτερο σκοπό τον αποικισμό της Ενδιάμεσης Περιοχής , όπως αναφέρει και το παραπάνω άρθρο. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση και όπως μας διδάσκει η ιστορία εδώ και 200 χρόνια , είναι πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο, η χώρα μας να πάρει την τύχη στα χέρια της . Αν κάποτε γίνει αυτό που όλοι θα πρέπει να ευχόμαστε , ένα είναι σίγουρο ότι δεν θα γίνει μετά βαϊων και κλάδων!!

  ReplyDelete
 5. ΕΠΩΝΥΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΣΤΟ FACEBOOK ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

  Ἐπώνυμος δὲν εἶναι ὁ τιτλοῦχος. Ἀνώνυμος δὲν εἶναι ὁ εὐτελής. Ἐπώνυμη εἶναι ἡ Μπακογιάννη ὡς πολιτικὸς καὶ ἡ Μαντόνα ὡς παλκοσένικο. Ἀνώνυμος εἶναι ὁ Χριστὸς ὡς ἄνθρωπος. Στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως ὁ ἐπώνυμος εἶναι αὐτὸς ποὺ χρησιμοποιεῖ τὸ πραγματικὸ του ὄνομα καὶ ἐπώνυμο, ἀσχἐτως τίτλων καὶ ποὺ ἀπαντᾷ στὸν οἱονδήποτε καλοπροαίρετο καὶ εὐγενικκὸ συνάνθρωπό του, ὁ ἀνώνυμος εἶναι αὐτὸς ποὺ κρύβεται ὀπίσω ἀπὸ ψευδώνυμο καὶ ποὺ ἔστω καὶ ἄν τὸ συνειδητοποιῇ ἤ ὄχι χρειάζεται ψυχαναλυτή. Ἐκτὸς καὶ ἐργάζεται γιὰ νὰ ἀνατρέψῃ τὸ κατεστημένο ἀντιβαίνοντας στοὺς νόμους του (ὑποχρεωτικὰ αὐθαίρετοι). Ἔτσι ἡ ἐπώνυμη Μπακογιάννη ὡς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν συμμετεῖχε στὶς ὁμαδικἐς σφαγὲς τοῦ ΝΑΤΟ ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων ἐνῷ ὁ ἐκτελεστὴς τοῦ συζύγου της, ἀντάρτης πόλεων τῆς 17 Νοἐμβρη ποὺ ἐχρησιμοποίησε ψευδώνυμο ζήτημα εἶναι ἐὰν ἐξετέλεσε δέκα ἀνθρώπους.Ἡ δὲ Μαντόνα, μὲ τὶς σεξουαλικὲς ἐμφανίσεις της εἶναι ἐγκληματίας χιλιάδων βιασμῶν ἀπὸ σεξομανεῖς ποὺ προκάλεσε. Λοιπόν, μία συμβουλὴ στοὺς νέους: Μὴ χρησιμοποιεῖτε ποτὲ ψευδώνυμο. Σὰν τὸν ἐπώνυμο Ἰησοῦ ποὺ δὲν εἶχε κανέναν τίτλο κανένα δίπλωμα, ἦταν Ἄνθρωπος καὶ υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου. Διαφορετικὰ θὰ καταλήξετε στὰ χέρια ψυχαναλυτοῦ. Δημήτρης Κιτσίκης, ἐπώνυμος ἄνθρωπος.

  Ἴδε ὁ ἄνθρωπος!

  ReplyDelete
 6. Εν έτει 2019 στον τρελό κόσμο που ζούμε το ερώτημα είναι "Και ποιος δεν έχει ανάγκη από ψυχαναλυτή;" ιδίως αφού η απάντηση των "πεφωτισμένων" στην ελλαδική κρίση είναι η φυγή σε μία ΠΙΟ ΤΡΕΛΗ περιοχή, την απολύτως καπιταλιστική Δυτική Ευρώπη που ζει και αναπνέει με ναρκωτικά, μπάφο, σεξομανία και αλκοόλ. Δουλεύει για να ζήσει και πεθαίνει. Για να ξεφύγει από την καπιταλιστική τρέλα εκφυλίζεται ιδίως σεξουαλικά κάτι που εξηγεί την ραγδαία αύξηση του σαδομαζοχισμού στην Δυτική Ευρώπη και δη τις Γερμανικές και Αγγλόφωνες χώρες.

  Δίχως κουλτούρα και βαθιές πολιτισμικές ρίζες, η Ψυχή πεθαίνει (εκφράζεται και αναπνέει μέσω των τεχνών και των γραμμάτων όχι μέσω της βιομηχανίας και της τεχνολογίας), συνεπώς δεν είναι να απορεί κανείς πώς Ελλάδα και Γαλλία "αντέχουνε" ιδίως στην επαρχία, με Τσίπρα και Μακρόν, ενώ οι υπόλοιπες Γερμανικές, Κεντροευρωπαϊκές και Αγγλικές χώρες καταποντίζονται σαν τρελές τρέχοντας εντός θαλάμου φρενοκομείου να σωθούν από την επερχόμενη για αυτές πυρκαϊά.

  Στην τελική εμείς έχουμε και έναν Έρντογαν και πολλούς άλλους συμμάχους στην περιοχή, αυτοί πλην του βιομηχανικού τους κεφαλαίου τί έχουν;

  Είς ό,τι αφορά τον τρισμέγιστο Νικόλαο Μαδούρο, πολύ ανώτερο των τσαρλατάνων "σταυροφόρων" (με τουρανικά ιμάτια) τύπου Ορμπάν και των γαατρολάγνων σαν τον Σαλβίνι, η μάχη του είναι ιστορικής φύσεως.

  Εάν κερδίσει, ΚΑΤΑΡΡΕΙ αυτομάτως ολόκληρο το διεθνές καπιταλιστικό σύστημα με τις διαρκείς πλήρως καταστροφικές επεμβάσεις του.

  Εάν χάσει, του δίδεται σημαντική ανάσα ζωής, με την ισχύ των ΗΠΑ να βιώνει σημαντική ανάκαμψη τουλάχιστον προσωρινά.

  Η μάχη αυτή θυμίζει την αναμέτρηση Λεπέν και Μακρόν το 2017. Ευτυχώς για εμάς βέβαια, κέρδισε ο Μακρόν, που εγκατέστησε ακόμη και ναυτικές βάσεις στην Κύπρο, γινόμενος ο καλλίτερος υποστηρικτής των Γαλλικών εταιρειών φυσικού αερίου και πετρελαίου στα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΖ, υποστηρίζοντας τα μέγιστα την εκμετάλλευση του Ελληνικού και Κυπριακού υποθαλασσίου πλούτου και υποστηρίζοντας την αγορά τελευταίας τεχνολογίας Γαλλικών φρεγατών από την Ελλάδα μέσω των κερδών από τα Ελληνικά ομόλογα. Σκάλωσε στην εμετική Γερμανία, η οποία διαλύει σύν τοίς άλλοις τελείως μόνη της και το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ήδη καταρρέον:

  https://www.rt.com/news/452289-france-germany-arms-export-saudi/

  ReplyDelete
 7. Συνέχισε Μακρόν. Είσαι ο μοναδικός Ευρωκράτης μεν, με μυαλό και ξεκάθαρο όραμα δε. Ιδίως η πρότασή σου για "Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια" δυστυχώς άργησε 15 χρόνια από τους πανηλιθίους οικονομιστές προκατόχους σου. Δυστυχώς έφτασες αργά, στο παρά 5΄. Τα ίδια ισχύουν για τον Ευρωστρατό, την Ευρωπαϊκή βιομηχανία όπλων και τα πυρηνικά. Όσο για τα "Κίτρινα Γιλέκα" αποτελούν εξεγέρσεις των μεσο-μικροαστών τους οποίους προφανώς τσακίζει ο καπιταλισμός με τον ολοένα και εντονότερο ανταγωνισμό του διεθνώς. Αντιθέτως η πλούσια από τα προϊόντα και τις επιδοτήσεις, Γαλλική επαρχία (σαν την Ελληνική) λόγω της "Κοινής Αγροτικής Πολιτικής" ψήφισε μαζί με τους συνταξιούχους "μέχρι τα μπούνια" Μακρόν εν αντιθέσει με το Γαλλικό πρεκαριάτο των πόλεων που χάνει καθημερινά ό,τι είχε απομείνει από το Γαλλικό κοινωνικό κράτος του 1960 και δίδει το 50-70% του εισοδήματός του στο ενοίκιο...

  Οι λύσεις είναι 2:

  Είτε ριζική επικράτηση του καπιταλισμού στην Γαλλία, με την προλεταριοποίηση πολλών μικρομεσαίων χάριν του εγχωρίου βιομηχανικού, τραπεζικού και στρατιωτικού Κεφαλαίου, η Μακρονική Ατραπός,

  είτε συνεννόηση των τσαρλατάνων Ευρωσκεπτικιστών προς δημιουργία μίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε Ελληνικές, Εθνικές και Κοινωνικές βάσεις με ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΣΜΟ στο σύνολο των συνόρων της, ώστε να καμφθεί ο παγκόσμιος καπιταλιστικός ανταγωνισμός και τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής υπαίθρου να μην σαπίζουν στις αποθήκες χάριν επιδοτήσεων.


  Στην τελική βέβαια τίποτα από τα δύο δεν πρόκειται να γίνει. Αντιθέτως, εάν συνεχισθεί η αδυναμία συνεννοήσεως των Ευρωσκεπτικιστών για πραγματικές λύσεις στην Ε.Ε., αυτή είτε θα διαλυθεί είτε θα τεθεί υπό την πρωτοκαθεδρία μίας Μακρονικής Γαλλίας, κάτι το οποίο μας συμφέρει διότι η καπιταλιστική δημοκρατική Γαλλία ανέκαθεν υπήρξε ο καλλίτερός μας σύμμαχος, ασχέτως εάν προτιμούσε την αρχαιολατρεία της Αθηνάς από την Ορθόδοξη Ρωμηοσύνη.

  ReplyDelete
 8. Υ.Γ.

  Κατά τα πρότυπα της "Τουρκο-Ισλαμικής συνθέσεως" του Ερμπακάν και των στρατιωτικών πραξικοπηματιών το 1980 στην Τουρκία, δεν αποκλείεται εάν ο Μακρόν κατορθώσει να παραμείνει επάνω (διόλου απίθανο) η Γαλλία να ωθηθεί σε μία αντίστοιχη "Γαλλο-Ισλαμική" σύνθεση η οποία θα αποτελεί μία απόπειρα συναλληλίας αρχικά μεταξύ του κοσμικού καπιταλιστικού Γαλλικού καθεστώτος των αστών, αθέου και υλιστικού και του αυξανόμενου Αραβο-Αφρικανικού ισλαμισμού. Προφανώς και από το στάδιο της αρχικής "συνεννοήσεως" θα περάσουμε στην "δυαρχία" και την τελική Ισλαμική επιβολή επί του Γαλλικού σώματος, τα επόμενα 30-50 χρόνια. Όσο για την Γερμανία ο διαμελισμός της είναι πλέον σίγουρος, το Ανατολικό της κομμάτι έτοιμο να αποσχιστεί εγκαθιδρύοντας μία Εθνικοσοσιαλιστική-Φασιστική "DDR" με την Δυτική Γερμανία διαφιλονικούμενη μεταξύ Φιλελευθέρων (από ακροδεξιών καπιταλιστών τύπου CDU έως τους ακροαριστερούς Τροσκυστές Πρασίνους), Γερμανών Εθνικιστών (AfD) και Ισλαμιστών. Η Βαυαρία σε μία τέτοια περίπτωση επιτέλους θα βρει την ευκαιρία που έψαχνε εδώ και 75 χρόνια (από το 1945) ανεξαρτητοποιήσεώς της σαν μία δεύτερη Αυστρία της περιοχής.

  Ναι, το τέλος της Γερμανίας είναι πάρα πολύ κοντά ανεξαρτήτως του τί πιστεύουν οι κάθε καφρήδες ελληναράδες Δυτικολάγνοι ή κατακαημένοι μίζεροι αστούληδες Δυτικοευρωπαίοι!

  Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία. Όλες οι χώρες αυτές στέκονται στο μονοπάτι του εθνικού τους διαμελισμού αργά ή γρήγορα. Η Δύση όπως την ξέρουμε ετελείωσε!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το Γερμανικό Έθνος-εντός και εκτός Γερμανίας- δε μπορείς ούτε να το παραβλέψεις ούτε να το υποτιμήσεις.

   https://www.authorhouse.com/bookstore/bookdetail.aspx?bookid=SKU-000222047

   Delete
  2. Το Γερμανικό Βιομηχανικό Κεφάλαιο εννοείς.

   Δεν υπάρχει Γερμανικό έθνος (το συντομότερο ανέκδοτο! κράτος γίναν το 1871 λόγω...Πρωσσίας!) όπως δεν υφίσταται επί της ουσίας ούτε Ιταλικό έθνος ούτε Ελληνικό.

   Υπάρχουν Γερμανόφωνα κρατίδια που ασπάστηκαν τον Καθολικισμό ιστορικά και τον ηκολούθησαν άλλα που αντέδρασαν στην Παπική εξουσία τον 16ο αιώνα και ακολούθησαν τον Λούθηρο, πρώην δουκάτα Γερμανικής αριστοκρατίας που εξουσίαζαν κεντρο- και ανατολικοευρωπαϊκούς πληθυσμούς και άλλες εθνοτικές ομάδες με μοναδικό κοινό χαρακτηριστικό την τελείως τυπική "Γερμανοφωνία" (ανύπαρκτη προ Λουθήρου, δημιουργήθηκε λόγω ανάγκης διαδόσεως του Προτεσταντικού του δόγματος). Εκ φύσεως παρουσιάζουν αυτονομιστικές τάσεις τα διάφορα Γερμανικά φύλα και αυτό σε συνδυασμό με φυλετικές και πολιτισμικές διαφοροποιήσεις (π.χ. Βαυαρία, Αυστρία, Γερμανόφωνη Ελβετία, Σουαβία, Σλέσβιγκ-Χόλστάιν) ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΑ θα οδηγήσει στο προσεχές μέλλον σε ακρωτηριασμό του μουμιοποιημένου Γερμανικού κρατικού σώματος. Ήδη είναι λείψανο απλά δεν φαίνεται.

   Το να θαυμάζει κανείς τον σημερινό Γερμανό είναι σαν να θαυμάζει ένα ζώο. Η βιομηχανία μετρά όχι ο Γερμανόφωνος κιμάς που αναλώνεται με πλήθος εισαγωγών προλεταριο-κρεάτων από τον τρίτο κόσμο (Τουρκία, Πακιστά, Πολωνία, Ελλάδα, Αραβικές χώρες, Αφρική, Ασία).

   Το ίδιο μελλοντικά θα συμβεί για την Ιταλία στην οποία τεράστια νίκη πέτυχαν προχθές οι Σαρδήνιοι Εθνικιστές καθώς και στην Ελλάδα με την Συνομοσπονδία που θα γίνει. Το δήθεν Ελληνικό έθνος αποτελεί απλούστατα την καρατομημένη εδαφικά και πληθυσμιακά συνέχεια του Ρωμαίηκου Μιλλετίου και το "Τουρκικό" επί το πλείστον το Μουσουλμανικό βασισμένο στο τουρκόφωνο προλεταριάτο της Ανατολίας εάν αφαιρέσουμε το Ιρανικό φύλο των Κούρδων γνωστοί μέχρι το 1927-28 ως "ορεινοί Τούρκοι".

   Delete
  3. 200 χρόνια μετά την δημιουργία του, παρά τα αντι-Βρυξελλικά φαινόμεα, ο Εθνικισμός αποτυγχάνει πλήρως στην σημερινή Ευρώπη, διαλύοντας τις ψευδείς εθνικές ταυτότητες σε πλήθος εθνοκρατών.

   Το εθνοκράτος εν έτει 2019 ως πλήρως παρωχημένο. Ο Εθνικισμός και το παιδί του, ο Ιμπεριαλισμός απέτυχαν πλήρως.

   Ρωσσία, Κίνα και Τουρκία βασίζονται σε έναν πολιτισμικό και γλωσσικό "Εθνικισμό", αντίστοιχου αυτού των Σλαυοφώνων Ελλήνων Μακεδονομάχων (π.χ. Κώττας) ενώ το Ιράν παίζει σε ανώτερο επίπεδο, θρησκευτικώς πολιτισμικό ως Σιιτικό κράτος.

   Delete
  4. Η άνοδος της Γερμανίας οφείλεται στον προσηλυτισμό των Γαλλικών και δευτρευόντως των Βρεταννικών ελίτ στα Βρυξελλικά και βιομηχανικά συμφέροντα της Γερμανίας, δεν οφείλεται στον ασυείο, γελοίο και άκρως μίζερο λαουκτζήκο της "Γερμανίας" με κάλτσα και παπούτσι από τα Lidl με σαβουροφαγία και τηλεοπτική αποχαύνωση καη μηδενική κουλτούρα.

   Προ της Πρωσσικής ανόδου, η Γαλλία όποτε ήθελε εξουσίαζε τα Γερμανικά ψηφιδωτά κρατίδια και ασκούσε επιρροή σε αυτά αλλά αυτό άλλαξε άρδην το 1871 με την Πρωσσική άνοδο και την ήττα του Ναπολέοντος του Τρίτου.

   Delete
  5. Εάν θέλουμε "Ελληνική Ευρώπη" οφείλουμε να κατακτήσουμε πολιτισμικά την Γαλλία και την ελίτ της όπως έπραξε το Ισραήλ στις ΗΠΑ οδηγώντας στο φαινόμενο Τράμπ και Κούσνερ.

   Ήδη από το 1827 η εκστρατευτική των δύναμις εξεδίωξε τον Ιμπραήμ και αυτό επίσης εξηγεί γιατί η Ελλάς ως ναυτικό πρώτον κράτος και ως βδέλλα στο κορμί της Δύσεως δεύτερον (εντολοδόχος της) πάντοτε ιδεολογικά εβάδιζε μαζί με τις αστικές απικιοκρατικές καπιταλιστικές δυνάμεις, δεν την συνέφερε ιστορικά ουδεμία ηπειρωτική λανοδος μήτε του Γερμανικολυ Εθνικοσοσιαλισμού μήτε του Σοβιετικού Κομμουνισμού και αυτό εφάνηκε περίτρανα στην Μεγάλη Ιδέα με τρόπο τραγικό όμως διότι απαρνήθηκε η Ελλάδα ως εθνοκράτος το εκ φύσεως συμμαχικό της στρατόπεδο. Αυτό εκατάλαβε ο Καμμένος και παρότι σαν τον Μεταξά "Πρώσσος" συμμάχησε με τις ΗΠΑ όπως ο Μεταξάς τότε με την Αγγλία και μεγαλούργησε στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης ως δεύτερο Ισραήλ στην περιοχή.

   Delete
  6. Για τον τελευταίο αυτό λόγο δυστυχώς τα Ελληνικά συμφέροντα ΔΕΝ συνάδουν με την άνοδο του Φασισμού στην Ευρώπη μήτε όμως και με την Γερμανική αποικιοκρατία ως ηπειρωτική δύναμη της Ε.Ε.-Ευρώπης. Συνάδει μονάχα με μία Ε.Ε. την πρωτοκαθεδρία της οποίας έχει η Γαλλία. Για αυτό και ο Μακρόν συμφέρει την Ελλάδα και την Κύπρο 100 φορές περισσότερο από την Λεπέν και από την ίδκα του την χώρα στην τελική (βέβαια σε ποία Γαλλία αναφέρεσθε;;).

   Delete
  7. Επί των παραπάνω:

   Αυτή είναι επανάσταση! Ζήτω ο μακαρονάς Σαλβίνι!

   https://www.documentonews.gr/article/italia-yper-ths-epanaleitoyrgias-twn-oikwn-anoxhs-o-salbini

   Είναι τρελό πραγματικά πώς κάποια άτομα (ακόμα και μερίδα των Ντουγκινικών) θεωρεί το άτομο αυτό "επαναστάτη"!

   Θα μου πεις έχουν κάποιον καλλίτερο; Υπάρχει ελπίδα τουλάχιστον στους "Αδερφούς της Ιταλίας" (FdI). Μετά απορεί η Δύση γιατί δεν δύναται να ξεφύγει από την τρέλα στην οποία έχει εισέλθει. Αντιθέτως, πρώην Κομμουνιστες και νυν, πραγματικοί ατόφιοι ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ (και φυσικά Φασιστές) ΟΥΔΕΠΟΤΕ θα εδέχοντο την επαναλειτουργία των "οίκων ανοχής" (bordelo) μόνον και μόνον από στοιχειώδη σεβασμό στην μητρότητα και την γυναικεία φύση. Μετά απορούν οι "επαναστάτες" γιατί τους λένε "ακροδεξιούς". Μα αυτό ακριβώς πρεσβεύουν όπως έδειξαν τα παραδείγματα της Αυστρίας, Ουγγαρίας και τώρα και της Ιταλίας. Άκρατος καπιταλισμός, αχαλίνωτη εξουσία του Κεφαλαίου (απλώς πρόκειται για Εθνικό Κεφάλαιο και όχι διεθνιστικό Σορικό. Για αυτό απεκάλεσα και παλιά αυτούς ως Εθνικιστές αστούς δηλαδή ΟΧΙ "Φαιοκόκκινους"), ανισόρροπη κοινωνική ιεραρχία (εκπόρνευση των γυναικών λόγω πατριαρχίας, ανεπάρκεια ισορροπημένης κοινωνικής σχέσεως των δύο φύλων), εναντίωση στις Χριστιανικές αξίες (το να κουνάς σαν μενταγιόν το ροζάριο και να επιτρέπεις την πορνεία δίχως καμία επαναφορά της Χριστιανικής σκέψεως αποτελεί κοροϊδία) και πλήρη αποτυχία πολιτισμικής αναγεννήσεως. Αντί να κυνηγά τον κάθε φουκαρά τριτοκοσμικό τον οποίο έτσι κι αλλιώς εισάγουν ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ως δουλοπάροικο (όπως κάνουν οι Έλληνες με τους Πακιστανούς) οφείλει εάν είναι ηγέτης να εκπολιτίσει όλη την Καθολική Αφρική, θέτοντας την Λιβύη υπό την πτερούγα της Ιταλίας, στηρίζοντας τις υγιείς δυνάμεις στο εσωτερικό της (δηλαδή τον στρατηγό Χαφτάρ. Αντιθέτως, οι Ιταλοί στηρίζουν την φονταμεταλιστική αντιπολίτευση: http://katehon.com/agenda/italy-imposes-its-script-libya-disrupt-elections). Επίσης με αμφίβιες επιχειρήσεις θα έθετε επιτέλους σε λειτουργία της αργόσχολες Ιταλικές Στρατιωτικές Δυνάμεις ενώ πάλι εάν ήταν ατόφιος επαναστάτης δεν θα ψήφιζε είς βάρος του Μαδούρου και υπέρ του Γκουαϊντό: https://www.thelocal.it/20190212/salvini-calls-guaido-after-meeting-venezuela-delegation. Τουλάχιστον το "Κίνημα Πέντε Αστέρων" ασπάζεται την θέση Τσίπρα στηρίξεως του Μαδούρου.

   Πολύ φοβάμαι ότι το επερχόμενο "Ευρωσκεπτικιστικό Ρεύμα" θα φέρει το απόλυτο Χάος στην Ε.Ε., με ανίκανα άτομα στο τιμόνι των χωρών της Ευρώπης, των οποίων η ανικανότητα μετασχηματίσεως του μπλόκ σε μία Χριστιανική Ευρώπη των Εθνών με τα οφέλη της κοινής αγοράς διατηρημένα και επιβολής των Εθνικών Οικονομιών επί του Βρυξελλικού Διεθνισμού του Γερμανικού Κεφαλαίου, θα έχει τραγικές συνέπειες για την ήπειρο.

   Καλά έλεγες εσύ Καμμένε για "Μεσογειακή Ένωση" με την καινούρια "Ευρωπαϊκή Άνοιξη" αλλά που να πάρουν χαμπάρι οι σουβλακόβιοι καλοπερασάκηδες στην Ελλάδα;

   Πάλι καλά που υπάρχει ένας Μακρόν και τουλάχιστον έχει κάποιο μέλλον η Ε.Ε. με Γαλλική πρωτοκαθεδρία. Πολύ έξυπνα αντέδρασε στα "Κίτρινα Γιλέκα" που δεν ξέρουν τί θέλουν, υβρίζουν Εβραίους και νομίζουν ότι επανάσταση είναι να κάψεις κανά δυό κάδους στην Γαλλία. Δυστυχώς υπάρχουν και άτομα πραγματικά επαναστατικά στο Κίνημα αυτό, τα οποία χρησιμοποιούνται όπως οι συμμετέχοντες στους "Αγανακτισμένους" απλά πιο βίαια. Ξαναλέω πάντως ότι ο Μακρόν αποτελεί τρισμέγιστη ευλογία για τα Ελληνικά και Κυπριακά συμφέροντα στην περιοχή, ενώ εάν δεν βάζαν μπλόκο οι Γερμανοί, θα μας δίναν και φρεγάτες από τα κέρδη των Ελληνικών ομολόγων ήδη παίζεται αυτό.

   Και ξαναρωτώ, τί έχουμε να κερδίσουμε από μία Λεπενική Γαλλία σε καθεστωτικό εμφύλιο; Θα τρέξει αυτή στα Κυπριακά κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου ή θα γίνει καπνός όπως έπραξε το 1920 στην Κιλικία της Μικράς Ασίας, αφήνοντας εμάς και τους Αρμενίους στο έλεος των Κεμαλιστών;

   Ερωτήματα σοβαρά για τα οποία πολύ δύσκολα βρίσκει κανείς απάντηση...

   Delete
  8. Υ.Γ.

   Ο Ερντογάν προ μηνών ανακοίνωσε ότι αρχίζει εκ νέου την παραγωγή κάνναβης στην Ανατολική Θράκη...

   από τα κακό στο χειρότερο, έχουν τρελαθεί όλοι. Χαρές θα κάνουν τα χασισομάγαζα στην Ελβετία...εξηγείται πάντως η κίνησή του αυτή. Πέρυσι το Τουρκικό ΑΕΠ χτύπησε τα 713 δις δολλάρια. Φέτος (2019) τα...631$ δις. Πτώση 82 δις δολλαρίων δηλαδή, ήτοι 11,6%...

   Delete
  9. Επίσης, ο Μακρόν εναντιώνεται μεγίστως στην εξάρτηση από το Ρωσσικό φυσικό αέριο και στηρίζει το Αμερικανικό και εμάς (Ελλάδα-Κύπρος).

   Η Λεπέν θέλει συνεργασία με την Ρωσσία και Γκωλλικό απομονωτισμό από ΝΑΤΟ και από Ε.Ε. Ξαναρωτώ λοιπόν ως προς τί η Λεπέν και όχι ο Μακρόν;

   Delete
 9. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΒΛΑΚΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ ΚΡΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 1821

  "Ἡ Ἑλλάς εἶναι ἕνα παμμέγιστον νεκροταφεῖον ἐπάνω εἰς τὸ ὁποίον εἶναι στημένα τὰ πέτρινα ἀγάλματα τῶν αρχαίων σοφῶν" ἔλεγε ὁ μεγάλος Ἕλλην ἐπιστήμων Γεώργιος Παπανικολάου στὴν ἀρχὴ τοῦ Κ΄αἰῶνος μαζὶ μὲ τὸν Περικλῆ Γιαννόπουλο.Ἑλληνοκεντρικοὶ καὶ οἱ δύο ὁ μὲν Παπανικολάου ἔρριξε μαύρη πέτρα πίσω του καὶ ἔφυγε στὰ ξένα ὅπου ἔγινε γνωστὸς μὲ τὸ τὲστ Πάπ, ὁ δὲ Γιαννόπουλος ηὐτοκτόνησε. Παρὰ ταῦτα, οἱ ἴδιοι ἐθνικόφρονες σήμερα ἀσχολοῦνται μὲ τὰ "κονσερβοκούτια τῶν συμμοριτῶν" ἀντὶ νὰ παράγουν. Ἦλθε τὸ 1827 ὁ Καποδίστριας καὶ τὸν ξεπάστρεψαν. Ἦλθε τὸ 1967 ὁ Παπαδόπουλος καὶ τὸν ἐπέθαναν μὲ τὸ ἴδιο σκεπτικὸ ὅτι ἦταν δικτάτωρ γιὰ νὰ βγάλῃ τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ νεκροταφεῖο ποὺ τὴν εἶχαν χώσει οἱ Ἀγγλοδημοκράτες. Καὶ τώρα, ἀποβλακωμένοι ἀπὸ τὴν ἀγγλοδημοκρατία ὀνειρευόμεθα μία σκληρὴ μαοικοῦ τύπου δικτατορία ποὺ θὰ ἐξολοθρεύσῃ μέσα στὸ αἷμα τοὺς ἐθνικόφρονες τοῦ 1944. Ἀμάν, Θέε μου, πότε; Ποῦ εἶσαι Βελουχιώτη νὰ τοὺς πετάξῃς σὰν ψόφια κοτόπουλα; Δημήτρης Κιτσίκης

  Ἐθνικομπολσεβικισμός

  ReplyDelete
 10. Περιττός ο Βελουχιώτης πλέον κύριε Καθηγητά.

  Τους κανονίζει ο Τσίπρας, θέλει δε θέλει, καμμία ανάγκη για αίμα. Αργά ή γρήγορα ο καθένας αποκτά την θέση που του αρμόζει, όλα εδώ πληρώνονται.

  ReplyDelete
 11. Περί του Κούσνερ και του Εβραϊκού Μεσσία δε, αντίστοιχα άρθρα υπάρχουν και για τον Τράμβιο ως "Πρίγκιψ του εδώ κόσμου":

  https://www.geopolitica.ru/en/article/trump-recognition-princeps-huius-mundi

  https://www.geopolitica.ru/en/agenda/trump-vatican-shadow-antichrist


  Υ.Γ. Η όποια πιθανή καταστροφή της Ελλάδος σε τί ακριβώς συμφέρει το Ισραήλ;;

  ReplyDelete
 12. Πολύ περίεργη η παρακάτω εξέλιξη:

  https://www.geopolitica.ru/news/pastor-branson-stal-grazhdaninom-vengrii

  (διαβάστε με μετάφραση από το google)

  Ο πάστορας Μπράνσον που κρατούσε η Τουρκία στην οποία η Αμερική για χάρη του το καλοκαίρι επέβαλε κυρώσεις...έγινε Ούγγρος πολίτης με μία τελείως αστεία αφορμή (η προ-προγιαγιά του ήταν Ουγγρικής καταγωγής).

  Με δεδομένη την στενή σχέση Ορμπάν και Ερντογάν καθώς και τον άκρως πρακτορικό ρόλο του Προτεστάντη αυτού "πάστορος" μία τέτοια εξέλιξη μάλλον αποσκοπεί στην κατασκοπεία χάριν του βαθέος κράτους των ΗΠΑ περί των στενών σχέσεων Ορμπάν και Έρντογαν. Περίεργη πάντως σαν εξέλιξη.

  ReplyDelete
 13. Η σύγκρουση Πακιστάν και Ινδίας θυμίζει μεγίστως την Ελληνο-Τουρκική διαμάχη.

  Ψεύτικη τελείως και αποτέλεσμα της Δυτικής επεμβάσεως στην περιοχή βασισμένη ολοκληρωτικά σε "θρησκευτικές" διαφορές για λογαριασμό τρίτων.

  ReplyDelete
 14. Η ευκαιρία που έψαχνε το Ιράν να αποτρέψει μια και καλή την δημιουργία σουνιτικού Μπαλουχιστάν στα Νοτιανατολικά του εδάφη.

  Το Πακιστάν όπως και στο Κασμίρ έτσι και εντός του Ιράν στηρίζει τους Μπαλούχι σουνίτες αυτονομιστές:

  http://katehon.com/news/two-days-strike-iran-plans-launch-missiles-targeted-terrorists-pakistan

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστό το παρακάτω άρθρο:

   https://www.pronews.gr/opinion-makers/754639_india-enantion-pakistan-i-allios-ipa-vs-kina-i-anaflexi-enos-akomi-proxy-war

   σχετική ανάλυση:

   https://www.youtube.com/watch?v=p3P3phdEibY

   Delete
 15. Περισσότερα περί του Μπαλουχιστάν:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Balochistan

  Υ.Γ. Περιλαμβάνεται στην επαναχάραξη των συνόρων που απεικονίζει ο χάρτης "Blood Borders".

  Από Σερβία, Κόσοβο και Αλβανία μέχρι το Κασμίρ η Ενδιάμεση Περιοχή βρίσκεται σε ανάφλεξη.

  ReplyDelete
 16. Συνέχεια παλαιάς μου αναρτήσεως για την ακύρωση του σχεδίου "Μεγάλης Αλβανίας" από τον Τράμβιο, αναρτώ εδώ σχετική είδηση:

  https://olympia.gr/2019/03/01/%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%80-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1/

  ReplyDelete