Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jun 9, 2017

359 - Τὸ κράτος τοῦ Αἰγαίου καὶ τὸ τραμβικὸ σχέδιο


359 - Τὸ κράτος τοῦ Αἰγαίου καὶ τὸ τραμβικὸ σχέδιο

Ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1960, μέσῳ τοῦ συγγραφικοῦ μου ἔργου, ὁμιλῶ ἀδιακόπως γιὰ τελεία ἀναδιανομὴ τῶν ἐδαφῶν τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς καὶ εἰδικὰ στὸ κέντρο τοῦ πλανήτου ποὺ ἐδῶ καὶ χιλιάδες χρόνια παραμένει ἡ Ἀνατολικὴ Μεσόγειος καὶ πιὸ συγκεκριμένα τὸ Αἰγαῖο.

Τὸ 1978, ἐτόλμησα, μόνος τότε, ἐν μέσῳ καθολικῆς ἀδιαφορίας ἀλλὰ καὶ αἰσθημάτων ἐχθρότητος τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοῦ, νὰ δημοσιεύσω τὸ πολύκροτο βιβλίο μου, «Συγκριτικὴ Ἱστορία Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας στὸν Κ΄ αἰῶνα», στὸ Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας, μὲ τὴν ἔνδειξη στὸ ἐξώφυλλο, ἀπὸ κάτω ἀπὸ τὴν πρώτη γέφυρα τοῦ Βοσπόρου, τὴν μυστηριώδη φράση «Ὁ δρόμος γιὰ τὴν Τσάμλιζα».

Ὅπως τὸ ἑλληνικὸ κοινὸ ἐπληροφορήθη ἀργότερα, Τσάμλιτζα ἦταν ἡ ὀνομασία ἑνὸς λόφου ποὺ δεσπόζει στὴν ἀσιατικὴ πλευρὰ τοῦ Βοσπόρου καὶ ποὺ προώριζα γιὰ συνομοσπονδιακὴ πρωτεύουσα, τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας  τοῦ τύπου τῆς Washington D.C.

Ἐχρειάσθησαν ὅμως ἀκόμη 20 χρόνια γιὰ νὰ ἀρχίσῃ νὰ καταλαβαίνῃ τὸ ἑλληνικὸ κοινὸ ὅτι ἡ ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία εἶχε ὡς στόχο τὴν ἀνασυγκρότηση τῆς Αὐτοκρατορίας (ἀλεξανδρινῆς-ῥωμαϊκῆς-βυζαντινῆς-ὀθωμανικῆς) ποὺ εἶχαν καταστρέψει πρὸς ὄφελός τους οἱ Φράγκοι τῆς Εὐρώπης καὶ τὴν εἶχαν διαμελίσει σὲ μικρὰ ἀνίσχυρα ἐθνοκράτη, ὅπως ἦταν τὸ κράτος τῶν Ἀθηνῶν.

Ἐχρειάσθησαν ἀλλὰ τόσα χρόνια γιὰ νὰ καταλάβη τὸ ἑλληνικὸ κοινὸ ὅτι ἡ ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία δὲν θὰ περιελάμβανε ὁλόκληρη τὴν ἔκταση μέχρι τὸν Καυκάσο ἀλλὰ, μὲ τὴν βοήθεια τῶν Ἀλεβηδῶν, ἕνα κράτος τοῦ Αἰγαίου μὲ σύνορα τὶς δύο ἀκτὲς τοῦ Αἰγαίου, ὡς ὀμφαλοῦ τῆς γῆς.

Τέλος, ἐχρειάσθη ἡ ἔλευση ἐπὶ σκηνῆς τοῦ προέδρου τῶν ΗΠΑ, Δονάλδου Τραμβίου, γιὰ νὰ καταλάβῃ τὸ ἑλληνικὸ κοινὸ ὅτι ἡ Ἀμερική, ἀνέκαθεν ἐστήριζε ὡς μοναδικὴ λύση τὸ σχέδιο Κιτσίκη, ὅπως μαρτυροῦν τὰ ἀρχεῖα τοῦ State Department.

Ἡ κρίση τοῦ Κατὰρ ποὺ ἐξεδηλώθη ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Τραμβίου ἀπὸ τὸ ταξίδι του στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ ἡ ἐπιδείνωση τῶν σχέσεων τῆς Οὐασιγκτῶνος μὲ τὸ Ἰράν, ἀκόμη δὲν ἐπέτρεψε στὸ ἑλληνικὸ κοινὸ νὰ καταλάβῃ ὅτι ἡ κρίση αὐτὴ ἔβαλε σὲ κίνηση τὴν πραγματοποίηση τοῦ σχεδίου Κιτσίκη πλήρους ἀνακατανομῆς τῶν ἐδαφῶν τοῦ βαλκανομεσανατολικοῦ χώρου μὲ στόχο τὴν συγκρότηση τῆς Συνομοσπονδίας, στὰ πλαίσια τῆς ἀμερικανορωσικῆς  Νέας Γιάλτας.

Γιὰ τὸν Κιτσίκη, προτεραιότητα ἐκαθίστατο ἐξ ἀρχῆς ἡ ἐπάνοδος τῆς βυζαντινωθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας στὴν σύγχρονη μορφὴ συνομοσπονδίας μεταξὺ Ἑλληνων καὶ Τούρκων γύρω ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο πέλαγος, βάσει τοῦ σκεπτικοῦ ὅτι ἡ κρατικὴ δομὴ τοῦ ἑλληνισμοῦ δὲν ἦταν γῆ περιστοιχισμένη ἀπὸ θάλασσα ἀλλὰ θάλασσα  (Αἰγαῖο) περιστοιχισμένη ἀπὸ γῆ (τὶς δύο ὄχθες τοῦ Αἰγαίου), προστατεύοντας τὸν θαλάσσιο ἄξονα ἀπὸ Κρήτη μέχρι τὰ Στενὰ καὶ τὸν Εὔξεινο Πόντο. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ Συνομοσπονδία ἠδύνατο κάλλιστα νὰ ἀποκαλεσθῇ κράτος τοῦ Αἰγαίου ἤ κράτος τῆς Τσάμλιτζας (τῶν Στενῶν).

Γύρω ἀπὸ τὸ κράτος τοῦ Αἰγαίου συνεκροτοῦντο  αὐτόνομα κράτη ἄρρηκτα συνδεδεμένα μὲ τὸ κράτος τοῦ Αἰγαίου, σὲ συνομοσπονδιακὴ δομή, ἀπὸ τὴν Ἀλβανία, τὴν Μακεδονία, τὴν Θράκη, τὸ κράτος τῶν Ἀλεβηδῶν, τὸ ἑνωμένο Κουρδιστὰν Συρία-Ἰράκ-Ἰρὰν καὶ Τουρκίας, τὴν ἡνωμένη Ἀρμενία, κάτι ποὺ θὰ ἰκανοποιοῦσε ψυχολογικὰ καὶ τὸν Ἔρντογαν, ποὺ ἀναφέρεται συνεχῶς στὸ Misaki Milli (τὸ Ἐθνικὸ Σύμφωνο), τῆς 28 Ἰανουαρίου 1920, ποὺ ἐὰν ἐπραγματοποιεῖτο σήμερα θὰ ἀφαιροῦσε ἀπὸ τὰ ἀραβικὰ κράτη καὶ τὸ Ἰράν, ἀλλὰ καὶ τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος, τὴν ἰσχύ τους.

Γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ ὅμως τὸ σχέδιο Κιτσίκη ποὺ ἔχει ἀρχίσει νὰ βάζῃ σὲ πράξη ὁ Τράμβιος, χρειάζεται ἕνας ἡγέτης ποὺ τολμᾷ νὰ λέγῃ ὄχι στὶς Μεγάλες Δυνάμεις καὶ συνάμα νὰ συνεργάζεται μαζί τους.

Ἀμερικὴ καὶ Ῥωσία πάντοτε ἀπηχθάνοντο τὸ ὑπηρετικὸ ὑπάκουο προσωπικὸ ἑλλαδικοῦ τύπου, μοναδικὸ στὸ εἶδος του, ἀπὸ τὸ 1821, συγκροτούμενο γύρω ἀπὸ τὸ ῥωσικό, γαλλικό, ἀγγλικὸ καὶ γερμανικὸ κόμμα. Θέλουν ἡγέτη ποὺ νὰ τοὺς ἀψηφᾷ καὶ νὰ τοὺς λέγῃ ὄχι. Οὐδεὶς ἀγαπᾷ τὸν δοῦλο.

Ἀκριβῶς γι αὐτὸ ἐκτιμοῦν τὸν Ἔρντογαν. Πέρυσι ἡ CIA προσεπάθησε νὰ τὸν δολοφονήσῃ καὶ ἀπέτυχε. Ὁ Ἔρντογαν ἀντέδρασε σὰν μαινόμενος ταῦρος. Ἀπέλυσε 100 χιλιάδες ὑψηλοβάθμους τοῦ κατεστημένου καὶ τοὺς ἐφυλάκισε. Τὸν Ὀζάλ, τὸν εἶχε δολοφονήσει τὸ 1993 τὸ τουρκικὸ στρατιωτικὸ κατεστημένο. Ὁ θαυμαστής του ὁ Ἔρντογαν εἶναι ἀποφασισμένος νὰ μὴν ὑποστῇ τὸ τέλος του. Ἐὰν ὁ Τράμβιος καθαιρέσῃ τὸν Ἔρντογαν μὲ ποῖον θὰ τὸν άντικαταστήση; Δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχῃ ἄλλος ἡγέτης.

Γιὰ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ μεγάλο γεωπολιτικὸ παιχνίδι τοῦ κράτους τοῦ Αἰγαίου χρειάζεται ἡ σύσφιξη τῆς συμμαχίας Ῥωσίας-Ἀμερικῆς-‘Ισραὴλ καὶ Ἰράν (ὑπὸ διαφορετικὸ καθεστώς) κατὰ τῆς Κίνας, τοῦ  ῥιζοσπαστισμοῦ τοῦ σουννιτικοῦ ἰσλαμισμοῦ καὶ τῆς Γερμανίας. Ἐπὶ πλέον χρειάζεται καὶ ἕνας ἕλλην Ἔρντογαν, ἕνας ἕλλην ἡγέτης. Ὁ Κιτσίκης εἶναι μὲν ὁ διανούμενος τοῦ σχεδίου. Γίνεται νὰ γίνῃ καὶ ὁ ἐκτελεστής του;  Δύσκολα.


Δημήτρης Κιτσίκης                                                         9 Ἰουνίου 2017

140 comments:

 1. Ἰράν ὑπό διαφορετικό καθεστώς; Δηλαδή;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὁ σιϊτισμὸς πάντα εἶχε τὴν προτίμηση τῆς Δύσεως καὶ τοῦ Ἰσραήλ. Ἡ προσήλωσή τους στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία προῆλθε ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὰ πετρελαϊκὰ συμφέροντα. Τὸ σουννιτικὸ Πακιστὰν μὲ τὴν πυρηνική του βόμβα δὲν ἔχει τὴν συμπάθειἀ τους. Ἀντιθέτως, τὸ Ἰρὰν τοῦ Σάχη εἶχε ἀναδειχθῆ ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ Ἰσραηλινοὺς τὸ κέντρο ἰσχύος στὴν Μέση Ἀνατολή. Ἐπίσης, οἱ ἴδιοι ἐπέβαλαν στὴν Βαγδάτη σιϊτικὸ καθεστώς.Ἡ ἐπιθυμητὴ ἀλλαγὴ καθεστῶτος στὸ Ἰρὰν ἀκολουθεῖ αὐτὴν τὴν λογική.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Ὑπάρχουν σιΐτες στό Ἰράν πού θά τά βάλουν μέ τούς Φρουρούς τῆς Ἐπανάστασης , πού εἶναι καί αὐτοἰ σιΐτες ;
   Διατυπώνω λοιπον τό δικό σας ἐρώτημα βάζοντας ὅπου "Ἔρντογαν" τό " Φρουροί τῆς Ἐπανάστασης". Ἐὰν ὁ Τράμβιος καθαιρέσῃ Τούς Φρουρούς τῆς Ἐπανάστασης μὲ ποῖον σιΐτη θὰ τούς άντικαταστήση; Δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχῃ ἄλλος ἡγέτης.

   ΥΓ Ἄν δέν κάνω λάθος ὁ Ἔρντογαν ἔχει ἀρκετα καλές σχέσεις μέ τό παρόν σιΐτικό καθεστώς τοῦ Ἰράν...

   Delete
  3. Πράγματι, ἔτσι εἶναι Ζαρατούστρα. Τὰ σκάκι τοῦ Τραμβίου εἶναι δύσκολο διότι πρέπει νὰ λάβῃ ὑπ'ὄψιν του καὶ τὴν γνώμη τοῦ Ἰσραήλ, κάτι ποὺ δὲν χρειάζεται νὰ λάβῃ ὑπ'ὄψιν του ὁ Ἔρντογαν. Τὸ βασικὸ εἶναι νὰ σπρώξῃ τὴν κυβέρνηση τοῦ Ἰρὰν σὲ ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλύτερη μετριοπάθεια.Τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὸ Κουρδιστάν, ὁ Τράμβιος εὑρίσκεται μεταξὺ Ἔρντογαν καὶ Ἰσραήλ.Τὸ κοινὸ μέτωπο κατὰ τοῦ Ντάες ἠμπορεῖ νὰ βοηθήσῃ στὸ rapprochement ΗΠΑ-Ἰράν. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 2. Ὁ τελευταῖος ποὐ ἑνοποίησε τὀ Αἱγαῖο ἦταν ὁ.... Μίνωας. Ἑπὶ Τουρκοκρατίας ὑπῆρχαν διάφορες νησίδες φράγκικες. Ἡ φύση τοῦ Αιγαίου εἶναι τέτοια ποὐ ἡ διέλευσή του ἀπὸ ἄκρη σἐ ἄκρη μοιάζει μἐ ἔργο τοῦ Μπάχ. Συνεπῶς ὁ ἑνοποιητής του πρέπει νἀ εἶναι ἀντιστοίχου ἁπλότητος καἰ πολυπλοκότητος μὲ τὸν Γερμανὀ μαῖστορα τῆς φούγκας καἰ τοῦ κοντραπούντου.

  Ὅμως στὸ κέντρο τοῦ Αἱγαίου βρίσκεται ἡ γλυπτική, ἐνῶι στὴν Δύση ἡ ζωγραφική.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστός περί γλυπτικής και ζωγραφικής.

   Το Αιγαίο βέβαια είχε περιπέσει ως Θέμα σε δεύτερη μοίρα στην Ρωμανία, όπου ρόλο καίριο παίζαν τα Στενά και η Μικρασία.

   Delete
  2. Ὅμως στὸ κέντρο τοῦ Αἱγαίου βρίσκεται ἡ γλυπτική, ἐνῶι στὴν Δύση ἡ ζωγραφική.
   ...Σωστός περί γλυπτικής και ζωγραφικής.
   ..κωνσταντη-Κωνσταντινουπολιτη...πως το συμπεραινεται το ανωτερω ?

   Delete
  3. Βλέποντας.

   Οι αρχαίοι Έλληνες ουδέποτε ανέπτυξαν την ζωγραφική.

   Με εξαίρεση την Ρωμαίηκη εικονογραφία, η ζωγραφική είναι κάτι τελείως Δυτικό και δη Αναγεννησιακό.

   Αντιθέτως η γλυπτική μονάχα μιμητικά υπήρξε στην Δύση, ενώ οι αρχαίοι Έλληνες την είχαν ως κατ'εξοχήν τέχνη των μαζί με την ηθο-ποιία.

   Delete
  4. Ἑκ τῶν Κυκλαδικῶν εἱδωλίων καὶ τῆς δομῆς τοῦ νησιωτικοῦ χώρου. Κάθε νησὶ εἶναι μιἀ γυναῖκα καθιστή ποὐ κουβεντιάζει μἐ τἰς γειτόνισσες.

   Delete
  5. Αντιστοίχως επειδή το Τρίτο Ράιχ αλλά και ο Φασισμός είχε βαθυές αρχαιοελληνικές ρίζες, η ζωγραφική ουδέποτε ανεπτύχθη μαζικά επί των ανωτέρω καθεστώτων (με εξαίρεση ορισμένα πορτραίτα των Αρχηγών), ενώ αντιθέτως η κατ'εξοχήν τέχνη Φασισμού-Εθνικοσοσιαλισμού(-Σταλινισμού) είναι η γλυπτική α λα Arno Breker.

   Delete
  6. Η ζωγραφική και γενικά η εικονική πραγματικότης (π.χ. βιομηχανία θεάματος) είναι χαρακτηριστικές εκφάνσεις του Φιλελευθερισμού.

   Επί Φιλελευθερισμού η γλυπτική τέχνη είναι άκρως ανανθρώπινη και παραμελημένη, όπως ήτο η ζωγραφική επί Φασισμού.

   Delete
  7. Αρα ο Μάκης ο φιλος μας που ζωγραφίζει ειναι δυτικός και όχι Ελλην

   Delete
  8. ...μαζι πηγαινουν...η ζωγραφικη με την γλυπτικη..
   και ανεπτυχθει... επιτυχως στην αρχαια ελλαδα..
   ομως λογω του ευαισθητου υλικου [καμβας]..δεν διεσωθει
   ...γνωριζουμε για την υπαρξη πινακοθηκης στον χωρο της ακροπολης των αθηνων,,
   ...μα το πιο τρανο δειγμα..για την ελληνικη ζωγραφικη... το συνανταμε ..κατα την αποκαλυψη
   των ταφων στην βεργινα ...εκει βρεθηκαν ζωγραφιες [με θεμα την αρπαγη της περσεφονης απο τον αδη]..[του ζωγραφου πολυγνωτου ]..εκπληκτικες ζωγραφιες....σταθμος στην ιστορια της ζωγραφικης

   Delete
  9. http://vergina.web.auth.gr/VeginaSite/html/archaeologikos%20choros/persefone.html

   Delete
  10. Τα Ελληνικά πορτρέτα στην Ελληνιστική περιοχή της Αιγύπτου Φαγιούμ δεν είναι ζωγραφική?

   Delete
  11. Τελείως. Καἰ κουρελιἀζουν τἀ περἰ φορμαλισμοῦ στὀ Βυζάντιο. Ὁ Γκρέκο ἔρχεταιγραμμἠ ἁπὸ τἀ φαγιούμ. ἁλλὰ καἰ ἑκεἰ ἔχεις γλυπτικὴ ἁντίληψη.

   Delete
  12. Καλησπέρα στον κύριο Καθηγητή. Μία διευκρίνιση ήθελα να κάνω,πάνω στα λεγόμενα του Κωνσταντινουπολίτη.
   Αν είναι δυνατόν, και βέβαια οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ζωγραφική και μάλιστα υψηλού επιπέδου. Είναι γνωστοί μερικοί από τους μεγάλους αρχαίους Έλληνες ζωγράφους,όπως ο Ζεύξης και ο Παράσσιος αλλά και άλλοι.
   Φιλικά στο γράφω,μην γράφεις ότι σου κατεβαίνει στην κεφαλήν και γενικά,μην κάνεις πως τα γνωρίζεις όλα!

   Delete
  13. Οι αρχαίοι Έλληνες ουδέποτε ανέπτυξαν την ζωγραφική.
   Λάθος μέγα. Διαβάστε τὴν Ποιητική.

   Delete
  14. Ζωγραφική εννοούμε την ζωγραφική σε καμβά όχι τα ψηφιδωτά.

   Delete
  15. Τὁ φαγιοὐμ καἰ ἡ ἁγιογραφία εἶναι γιἀ τὀ πνεῦμα τοῦ εἱκονιζομένου ὅ,τι τὀ λυχνάρι τοῦ Ἁλαντἰν (ἤ τὀ δαχτυλίδι) γιἀ τὀ τζίνι. Ἁντί νἀ ἁποδίδεται ὁλόκληρο σοῦ προσφέρεται μιἀ κλειδαρότρυπα. Αὑτὴ εἶναι ἡ μετάβαση τοῦ ἑλληνισμοῦ ἁπὀ τὸν παγανισμὀ (ἤ τὀν πολυθεϊσμὸ καλύτερα) στὀν χριστιανισμό. οἱ διαστάσεις πλέον εξυπακούονται,

   Delete
  16. ...η γραφη..[δηλ]..η ζωγραφικη...η υπαρξη...η διαδοση της ειναι σημαντικα εξαρτωμενη απο
   ..τον φορεα [υλικο]...
   ..η σημασια της απαραιτητη και αναγκαια..στις οργανωμενες κοινωνιες
   ..εκει που υπαρχουν νομοι, σχολεια ,παραγωγη ,εμποριο , θρησκεια...
   ..το ευαισθητο υλικο [υφασμα , παπυρος,χαρτι..]οδηγησε τους ασχολουμενους..τους γραφεις
   ζωγραφους..στην ανακαλυψη - χρηση..του ψηφιδωτου..της νωπογραφιας[φρεσκο][γιαυτο και διεσωθησαν οι ζωγραφιες]μεγαλη δε η επιρροη της . στην υφαντικη..και την κεραμικη
   .."συναντιεται" με την γλυπτικη..με [ευφυη τροπο]..στα αναγλυφα επιτυμβια..

   Delete
  17. ...στην "συναντηση"...της ζωγραφικης με την γλυπτικη στα {αναγλυφα επιτυμφια}
   ..θεωρω οτι γεννιεται η Φωτογραφια..ως τεχνη και επιστημη μαζι...

   Delete
  18. ..η γραφη..[δηλ]..η ζωγραφικη...η υπαρξη...η διαδοση της ειναι σημαντικα εξαρτωμενη απο
   ..τον φορεα [υλικο]...

   Α ΜΠΡΑΒΟ. Αὐτὸ εἶναι το μέγαπρόβλημα. Ἡ γραφἠπολὺ δύσκολα δἐν εἶναι εργασία!!!!

   Delete
  19. Ο τρελός του χωριού...

   Delete
  20. ..Θεόφιλος Κεφαλάς - Χατζημιχαήλ [1870-1934] απο την βαρεια της μυτιληνης
   ...τρελλος του χωριου και αριστος ζωγραφος..

   Delete
  21. Η τρέλα και η ιδιοφυΐα έχουν μία πολύ λεπτή απόσταση...

   Delete
 3. Λογικα αυτα που γραφει ο εμπειρωτατος καθηγητης, συμφωνω, αλλα οι νεοελληνες προσκυνουν προδοτες και βγαζουν σπυρια για οτιδηποτε τουρκικο και εβραικο, δε ξερω απο τουρκια μερια πως σκεφτεται ο κοσμος για εμας.Για τους περσες σιγουρα εχουμε συμπαθεια αν και απο πισω υπαρχουν αιωνες πολεμικων αντιπαραθεσεων.

  ReplyDelete
 4. Ἡ παρουσίαση τῶν σιιτῶν τοῦ Χομεϊνί ἁπὀ τἀ δυτικὰ μέσα ὡς φανατικῶν εἶναι ἁποτέλεσμα ἐν πολλοῖς τῆς καφρίλας τῶν Δυτικῶν. Θυμᾶμαι μικρὸς στὀ Παρίσι κάθε βράδυ γκρινιάζανε οἱ τηλεοράσεις γιἀ τἀ ἔκτροπα τοῦ Χομεϊνὶ εἱς βάρος τοῦ Σαντάμ.

  Ὁ λόγος εἶναι ὅτι πίσω ἁπὀ τἠν ἁνεξιθρησκεία τῶν δυτικῶν κρύβεται ὁ πιὀ ἄγριος φανατισμός τοῦ σχιζοφρενοῦς. Παρόμοια σχιζοφρένεια ἔχουν οἱ Κοῦρδοι, ποὐ εἶναι καἰ τὀ μέγα πρόβλημα στἠν περιοχή. Εἶναι χαρακτηριστικὀ ὅτι οἱ Ἕλληνες ποτὲ δἐν τάσσονται ξεκάθαρα ὑπερ τῆς ἵδρυσης ἑνὀς Κουρδικοῦ κράτους μὲ βάση τἠν ἁρχὴ τῶν ἑθνοτήτων,ἄγνωστο γιατἰ ἁφοῦ ὅλοι δηλώνουν φιλοκοῦρδοι πλὴν τοῦ Πάγκαλου.

  Μᾶλλον ἐπειδὴ τἠν ἁστικὴ δημοκρατία οἱ Ἕλληνες τἠν ἔχουνε μἠν πῶ τί τὴν ἔχουνε καἰ σκέφτονται ἅμα γίνω Μεγαλέξανδρος τοὐς Κούρδους θἀ τοῦς προσαρτήσω, σιγὰ μἠν τοῦς ἁφήσω νὰ κάνουν κράτος. Στἠν καλύτερη περίπτωση θἀ σφάξω τοὺς μισοὺς καἰ θὰ ἐξορίσω τοὺς ὑπόλοιπους.

  ReplyDelete
 5. YΓ῎ Ἡ Τσάμλιτζα ὡς πρωτεύουσα, ἄν δεχτοῦμε ὅτι ἡ ἑλληνικὴ ἁντίληψη περἰ γλυπτικῆς εἶναι ἡ θέαση τοῦ ἁντικειμένου ἁπὀ ὅλες τἰς πλευρές ἁνεξαιρέτως, ἡ πρωτεύουσά μας διότι οἱ Ἕλληνες εἶναι πιστοἰ ἄνευ ἑξαιρέσεως οὑδεμίας στἠν Ὁρθοδοξία (Ἁγιἀ Σοφιά) καἰ τὀν Σουλτάνο (Ἁσιατικὴ ὄχθη). οἱ Ἕλληνες εἶναι οἱ πιστότεροι ὑπήκοοι τοῦ Μεγάλου Πατισάχ. Τἀ δἐ νησιά μας ἄνθισαν ἑπἰ Τουρκοκρτίας καἰ ἡ Σύρος ἤκμασε χάρη στἠνγειτονικὴ Αὐτοκρατορία καἰ παρήκμασε μαζί της.

  ReplyDelete
 6. Η Μακεδονια θα ειναι τα Σκοπια και η δικη μας πλευρα ενωμενα οπως στον άλλο ΄χάρτη υπο καθεστώς σλάβων ή δικό μας ?
  Η Αλβανια θα είναι η μεγαλη αλβανία? και η Θράκη θα γινει ανεξαρτητη με τουρκική ηγεσία?

  Με αυτόν τον τρόπο σωβινιστικά χάνουμε και δεν κερδιζουμε το παραμικρό αφού και το Αιγαίο δεν θα είναι υπό την εξουσία μας !

  ReplyDelete
 7. Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ὁ Πρεσβύτερος, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξα ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν στενὸς συνεργάτης, μοῦ ἔλεγε ὅτι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες δὲν κάνουμε γιὰ κράτος.Μεγαλουργοῦμε μόνον ἐντὸς αὐτοκρατορίας ποὺ οἰκοδομοῦν ἀλλοι, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου.Ἀντιθέτως, οἱ Τοῦρκοι εἶναι state builders.Διὰ μέσου τῆς Ἱστορίας ἔχουν οἰκοδομήσει πολλὰ κράτη (Κίνα,Κεντρικὴ Ἀσία,Ἰνδία,Μικρασία,'Ἐνδιάμεση Περιοχή).Ὅταν τὸ παίζουμε σωβινιστικά, χάνουμε.Δικὸς μας εἶναι ὁ πλανήτης, ὄχι ἐδαφικὲς κουτσουλιὲς Βαλκανίων.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Φυσικα αλλα δεν μπορεις να βγαλεις τον μισος μου για τον καθε αλβανο και τουρκο οτι και να πεις..
   Προτιμώ μιΑ ιμπεριαλιστικη Δυση να μας κατακτησει παρα να εχω τον καθε μεχμετ και τον καθε αλβανο στα πόδια μου !

   Delete
  2. Τυπικὴ ἡ ἀντίδραση, σὰν αὐτὴ τοῦ Βασίλη,τοῦ παρηκμασμένου Ἕλληνος, ποὺ τὸ μόνο ποὺ ξέρει εἶναι νὰ μισῇ.Ἀκόμη καὶ ὁ σκύλος ὅταν δαγκώνῃ, δὲν μισεῖ. Μὲ τέτοιους "Ἕλληνες", φυσικὰ καὶ ἡ Ἑλλὰς ἑάλω.Δημἠτρης Κιτσίκης

   Delete
  3. Δεν θα ψευτοαγαπαω για να παριστάνω τον ανώτερο...και οι αρχαιοι ελληνες μισούσαν και οι μεσαιωνικοι είπαν τους τούρκους σκυλία και οι σημερινοί !
   Δεν νομιζω η οθωμανία να δημιουργήθηκε με αγαπη αλλά με σφαγές !
   Επίσης ο σκύλος δαγκώνει λόγο Κτητικότητας και Φόβου !

   Delete
  4. Η αντίδραση αυτή των περισσοτέρων Ελλήνων δεν προέρχεται τόσο από μίσος όσο από φόβο για το Ισλάμ και τον Τούρκο.

   Delete
  5. Σωστός ὁ Καραμανλῆς. Ὅμως, αὑτὸ τὀ πᾶγμα ἔφτασε ἡ ὥρα του. Τέρμα τἀ ψέμματα. Φτάνει πιά. Ὁ μόνος βασιλιάς μας ὁ Θεός. Τελεία καἰ παῦλα.

   Delete
  6. Ὅποιος μισεῖ εἶναι ἁπελπισμένος ἄνθρωπος. Ἀντικειμενικἠ διαπίστωσις.

   Delete
  7. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είπε το περίφημο ραγιάδικο,ηττοπαθές,προδοτικό για τον Ελληνισμό :''Η Κύπρος κείται μακράν ''.
   Φυσικά ,με τέτοιους ηγέτες κότες,μόνον κουτσουλιά των Βαλκανίων δικαιούμεθα να είμεθα.
   Γεμίσαμε με πλατείες και λεωφόρους Καραμανλή,Παπανδρέου και άλλων ορνίθων ,ολετήρων του Εθνους.Εμπρός να ονομάσουμε μερικές ακόμη με Κωστάκη,Γιωργάκη,Κούλη,Αντωνάκη,Σημίτη,Πάκη,Μητσοτάκη.
   Φτωχέ λαέ βασανισμένε ,πόσο γιατρευτικά το ΄΄σαρβάιβορ΄΄θεραπεύει τις πληγές σου ;
   Μήπως δεν είσαι κι'εσύ ένας ''σαρβάιβορ'' τάχα ;
   Μόνον που τώρα κινδυνεύεις με αφανισμό αφού συμφώνησες κάποτε ότι :''Η Κύπρος κείται μακράν ''.
   Φοβούμαι δε ότι ακόμη συμφωνείς.

   Βεροιεύς

   Delete
  8. Από μικρό και από χαζό (τρολλέας) μαθαίνεις την αλήθεια...

   έτσι είναι.

   Αν είναι δυνατόν ο Καραμανλης, ο οποίος μάλιστα ήταν στόχος του σχεδίου πραξικοπήματος ατόμων που συμπεριελάμβανε και τον Καθηγητή και τον Γεωργαλά (ο Καθηγητής το έχει γράψει σε άρθρο του), να περνιέται για....μυαλωμενος!!

   Μια χαρά κράτη είχαμε, όσο ήμασταν φυλετικά καθαροί...

   Delete
  9. Δἐν εἴχαμε κράτη τότε. Εἴχαμε φυλές. Ἡ φυλἠ βασίζεται στἠν συγγένεια καἰ τὀ κράτος στἠν ἑδαφικὴ ἑπικράτεια. Ἕτσι τἠν πάτησε ὁ μέντωρ σου. Πῆρε ἕνα κράτος, ἑπιχείρησε νἀ τὀ μετατρέψῃ σὲ φυλὴ καἰ ἁποτέλεσμα ἡ γερμανικὴ φυλἠ ἁκόμα νἀ λουφάζει μὴν τῆς ξανακόψουνε ὅ,τι προεξέχει.

   Delete
  10. Das Gegenteil.

   Πήρε Φυλή και την έκαμε Κράτος.

   Και τί Κράτος, πανίσχυρο!

   Ο μέντωρ του μέντωρός μου, ο Κάιζερ.

   Delete
  11. Η Γερμανική φυλή δεν λουφάζει δε.

   Το αντίθετο, είναι η πρώτη δύναμις στην Ευρώπη.

   Ναι δύναμις Σατανική αλλά δύναμις...

   Το φυλετικό δυναμικό της είναι μακράν καλλίτερο από τους Διναρο-Αρμενοειδείς της Ελλάδος που ούτε έναν προαστιακό δεν μπορούν να φτιάξουν.

   Η Ιδεολογία λείπει...

   και ευτυχώς, διότι εάν ήτο παρούσα θα βαράγαμε όλοι προσοχή στον Oberführerkommandant.

   Delete
  12. Ἰσχυρότερο εἶναι τὀ κράτος ἤ ἡ χριστιανικὴ ἑκκλησία, μεσιἐ Κουκουλοφόρ;

   Delete
  13. Η Εκκλησία φυσικά.

   Αλλά η Εκκλησία δεν δύναται να είναι μόνον χριστιανική, μεσιέ Μπαρουφολόγ.

   Αλλά και Φυλετικής Φύσεως...

   Delete
 8. Αγαπητέ κύριε Κιτσικη,
  Μπορεί να μην συμφωνήσετε με το σχόλιο τούτο, αλλά σε ότι αφορά την εξωτερική πολιτική της Αμερικής δεν χρειάζεται να είναι κανείς διάνοια για να καταλάβει πως όλες οι κινήσεις που τις χρεώνεται ο κ. Τραμπ είναι στην ουσία του κ.Kissinger. Προσωπικά πιστεύουμε πως ο Τραμπ δεν είναι σε θέση να βρει την Συρία στον χάρτη, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία, καθώς ο ίδιος αντιπροσωπεύει ένα είδος πολιτικής και όχι τον εαυτό του. Ο βομβαρδισμός της Συριακής βάσης με τους πυραύλους Tomahawk, είναι το ακριβές αντίγραφο του βομβαρδισμού του Χανοι και του Χαιφονγκ τα Χριστούγεννα του 1972 επι προεδρίας Nixon. Η ιδέα που θέλει να προσδώσει, « είμαι παράφρων και ασταθής, και θα είναι προτιμότερο για εσάς να κάνετε αυτό που λέω». Είναι το γνωστο madman theory,που έχει αναλύσει σε άρθρα του ο ίδιος ο Kissinger και που εχουμε τη πεποίθηση πως και οι Κινέζοι και οι Ιρανοί αλλά και οι Ρώσοι την έχουν διαβάσει και επεξεργαστεί αναλυτικά. Η πίεση στην Β Κορέα ταχα σαν κίνδυνος, αλλά στην ουσία για να απειλεί την Κίνα, η πίεση τώρα στο Qatar, ενώ στην ουσία απειλεί το Ιραν κοκ. Με αυτό τον τρόπο, καθησυχάζει τους πολεμοχαρείς ρεπουμπλικάνους και όχι μόνο, στο εσωτερικο της Αμερικής, δίνει πλαστες ελπίδες στους αφελείς Σαουδάραβες που νομίζουνε πως έχουν την υποστήριξη της Αμερικής ξανά, και δημιουργεί αστάθεια στους εχθρούς έξω, για το ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του. Διότι από την μεριά των Αμερικανών τρομοκράτες είναι τα κράτη που ασκούν ανεξάρτητη πολιτική μαζί με τους συμμάχους τους και απειλούν την ηγεμονία των ΗΠΑ, ενώ ο κόσμος νομίζει πως με την τρομοκρατία αναφέρονται στο ΙΣΙΣ στην Αλ καιντα κοκ. Το πρόβλημα είναι πως όλα αυτά είναι ξαναζεσταμένη σούπα. Προσπαθώντας ο κ. Kissinger να χρησιμοποιήσει παλιές πολιτικές για διαφορετικές πραγματικότητες, έχει μεγάλες πιθανότητες να γυρίσουν τα πάντα εναντίων του και οι κινήσεις του να αποδειχτούν ολέθριες. Και επιπρόσθετα η μεγάλη πραγματική δύναμη του μέλλοντος θα είναι εκείνη που θα μπορεί να δώσει λύσεις σε προβλήματα τεράστιας, πλανητικής εμβέλειας, φτώχεια, περιβαλλοντική καταστροφή, υποσιτισμός, ανεργία, και όχι οι δυνάμεις εκείνες που προσπαθούνε να κρατήσουν την ηγεμονία τους με κάθε κόστος η υποστηρίζοντας άλλες δυνάμεις με μεγαλοιδεατικες βλέψεις του παρελθόντος. Με φιλικούς χαιρετισμούς, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ό,τι ήταν ο Κίσσινγκερ για τον Νίξον είναι ο Μπάνον για τον Τράμβιο.

   Η διαφορά:

   Ο Μπάννον είναι επαναστάτης Φασίστας και Φυλετιστής ενώ ο Κίσσινγκερ ανδρείκελο έξυπνο μεν, αλλά ανδρείκελο του διεθνούς εβραϊκού παρασιτικού τραπεζικού Κεφαλαίου.

   Η απόφαση για την κλιματική αλλαγή μυρίζει Μπάννον τα μέγιστα.

   Ο Μπάννον έχει μείνει ως μυστικοσύμβουλος. Δεν αποκλείεται δε αυτός να κινεί τα νήματα σε ορισμένα καίρια ζητήματα για αυτό και ο Τράμβιος συνεργάσθη αρίστως με την Ρωσία όταν συναντήθηκε με τον Λαβρόφ.

   Οι λοιπές συστημικές ενέργειες είναι διότι ο Τράμβιος αναγκαστικά όφειλε να επιλέξει μία εκ των τριών βαθέων δυνάμεων του κατεστημένου των ΗΠΑ. Μεταξύ CFR (παγκοσμιοποιητές, Σόρος και λοιποί κεφαλαικοί νομάδες), Deep State (FBI-CIA) το οποίο τον πολεμά συνεχώς με το τωρινό Russiangate και τελος οι Νεοσυντηρητικοί (Μπουσιστές-Νιξονικοί) οι οποίοι αποβλέπουν σε μία Χριστιανικώς Φασιστική Αμερικανική Αυτοκρατορία με ισχυρή παγκοσμία ισχύ.

   Ο Τράμβιος ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ διάλεξε τους τελευταίους.

   Αλλά η φλόγα, ο Μπάννον και η επαναστατική του ορμή η οποία μόνον ψεύτικη δεν ήταν, δεν έσβησε. Ίσα-ίσα μένει καλά κρυμμένη δρώντας όποτε μπορεί, περιμένοντας την Ώρα να επιβληθεί.

   Υ.Γ. Ο Κούσνερ ως σιωνιστής έχει σχέσεις με τους παγκοσμιοποιητές σίγουρα (CFR).

   Delete
  2. *κεφαλαιακοί νομάδες

   Delete
 9. Ἐνδιαφέρουσα ἡ ἀνάλυσή σου Γιάννη.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 10. Είμαστε επιτέλους πολύ χαρούμενοι που ο παράφρων Ερντογάν είναι έτοιμος να διαλυθεί. Πρώτον, στο δημοψήφισμα φάνηκε ότι δεν έχει παντοδυναμία, δεύτερον, τα βάζει ανοιχτά με τους συμμάχους του Τραμπ και τρίτον, προσβάλλει ευθέως τους Αμερικανούς. Η ώρα του Κουρδιστάν έχει έρθει.
  Συμφωνώ απολύτως με τον Κ.Αποστολόπουλο ότι ακολουθεί την τεχνική του Κίσσιντζερ. Προσθέτω ότι οι Αμερικανοί μετά τον Κίσσιντζερ ακολούθησαν τον Μπρεζίνσκι που έπεσε εξίσου καθοριστικό ρόλο στον θρίαμβο του καπιταλισμού έναντι της παρακμιακής ΕΣΣΔ που διαλύθηκε ούτε σε εκατό χρόνια. Θεωρώ ότι μετά την τεχνική Κίσσιντζερ, ο επόμενως Πρόεδρος των ΗΠΑ ή ο Τραμπ στην επόμενη τετραετία του, θα ακολουθήσει τον Μπρεζίνσκι. Η συνέχεια αυτή, Κίσσιντζερ/Μπρεζίνσκι είναι αποτελεσματική.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οταν καιγεται το σπιτι του γειτονα...συντομα και το δικο μας

   Delete
  2. Το δικό "μας" είναι ήδη καμένο...

   Delete
 11. Δἐν ἔχουμε πλεόν σπίτι. Ἅλλος ἔχει τἀ κλειδιά.Πότε θἀ τὀ καταλάβουμε ἑπιτέλους; Ἕχουμε μόνο δύο ἑπιλογές. α) νἀ τὀ θεωρήσουμε θεία πρόνοια 2) καταδίκη. Δἐν ὑπάρχει 3).

  ReplyDelete
 12. Ἁνὰ τοὐς αἱῶνες ἡ σύγκρουση ἁφορᾶ τἠν ἔννοια τῆς ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πρέπει νἀ ἁνανεώνεται διαρκῶς ὁ τρόμος τοῦ νἀ ἑμπιστέυεσαι τὀν Δημιουργό σου. Δἐν ἦταν ἡλίθιος ὁ ἱδρυτὴς τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας.

  ReplyDelete
 13. Επιτέλους και μία σωστή ενέργεια!

  https://www.youtube.com/watch?v=YjMZbOcj88A

  Εύχομαι να καούν ζωντανοί ή να τους βρουν αποκεφαλισμένους.

  Η γενοκτονία Ρομά είναι ευλογία και πράξη καθήκοντος κάθε συνειδητοποιημένου πολίτου!

  Άγιε Αδόλφε ήξερες εσύ και τους στείρωσες....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οργανωμένο κράτος χρειαζόμαστε.Νά μαντρώνει τους παραβατικούς ,να παίρνει τά παιδιά τους και να τα ανατρέφει
   σε ειδικά ιδρύματα προσφέροντας τα μόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση.
   Αφησε τις γενοκτονίες κατά μέρος Κωνσταντινουπολίτη .Αυτά τα κάνουν ανίκανοι ,παρανο'ι'κοί ,σαδιστές που χαίρονται να σκοτώνουν αθώα παιδιά αντι να μπούν στον κόπο να τα σώσουν.
   Όμως το ελλαδιστανικό κράτος αποφάσισε να μας κάνει όλους Ρομά .
   Αυτό το γύφτικο κράτος πρέπει να γκρεμίσουμε ,που διαλύει τον κοινωνικό ιστό,την οικογένεια την πατρίδα.

   βεροιεύς

   Delete
  2. Κύριε Καθηγητά ,αναφορικά με το κράτος του Αιγαίου ,θα έλεγα ότι μόνον επι χάρτου είναι δυνατόν να δημιουργηθεί.
   Ακόμη κι αν εδημιουργείτο πραγματικά κάποτε,θά κατέρεε σύντομα σαν χάρτινος πύργος.
   Η αιτία ;
   Απλή !Δεν υπάρχουν τά κατάλληλα οικοδομικά υλικά για την οικοδόμησή του.
   Πώς να χτίσεις με εθνικιστικά τούβλα,θρησκευτικού φανατισμού μπετόν,διαφθοράς σκουριασμένα σίδερα,πνευματικής καχεξίας σκεβρωμένη ξυλεία ,στιβαρή οικοδομή και μάλιστα επάνω στην κινούμενη άμμο της καχυποψίας ;

   Βεροιεύς

   Delete
  3. Τὀ κράτος εἶναι ἡ βία. Τὀ κατάλαβε ὁ Αἰσχύλος τὀ κατάλαβε μἠν ἑπαναλαμβάνω. Τὀ ἁντίθετο χρειαζόμαστε.Πόσα ἑκατομμύρια χρόνια θἀ χρειαστοῦν οἱ φλῶροι νἀ τὀ καταλάβουν ;

   Delete
  4. (κράτος εἶναι ἡ ψευδαίσθηση τῆς ἑλευθέρας ἐπιλογῆς ἤ ἑλευθέρας βουλήσεως ἤ διαλογῆς ἤ libre arbitre). Φλῶρος ὁ τρέμων τἠν ἁδυναμίαν του.

   Delete
  5. Ήθελα να'ξερα αυτες τις βλακείες τις σκέφτεσαι μόνος σου ή στις λένε οι Φράγκοι;

   Delete
  6. Βλακας ειναι της μανας σου ο γιος.

   Delete
  7. Το ποίος είναι βλάκας και ποίος όχι, φαίνεται από το ποιός σπουδάζει θεατρικές μπαρούφες για να γίνει ένας καραγκιόζης μαρξιστολάγνος σοσιάλ-θεατρίνος και ποιός έχει σκοπό να συγκεντρώσει εξουσία και χρήμα για να βοηθήσει την Πατρίδα του μακρυά από μαρξιστικές και φιλελεύθερες σάπιες ιδεολογίες, που τοποθετούν έναν άκρως πρωτόγονο τριτοκοσμικό τσιγγάνο ή κάφρο υπεράνω ενός Λευκού και οι οποίες μονάχα σε τσιγγάνους θα ταίριαζαν, όχι σε Αρίστους.

   Delete
 14. Ὅταν καλεῖς σἐ πογκρὸμ μὲ ψευδώνυμο μοῦ θυμίζεις καταδότη κουκουλοφόρο. Κωνσταντινουπολίτη, σἐ κατηγορῶ πὼς εἶσαι γύφτος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. https://www.youtube.com/watch?v=1xkQhPzfMOo&index=133&list=PLU6MmuwT0kpNv70moWjxZLQYeajVuEES0

   Delete
  2. Όχι ρε φίλε!

   Σου θίξαμε τους γύφτους!

   Αθάνατο ελλαδιστάν...

   Delete
  3. Ἁπόδειξε πὠς δἐν εἶσαι, λοιπόν, διοτι μᾶλλον τὀ ἁντίθετο ἁποδεικνύεις...

   Delete
  4. Η Άρια φυσιογνωμία μου αποτελεί τρανή απόδειξη...όπως και οι πολιτικές μου απόψεις.

   Delete
  5. ου ξερεις οτι δεν εχεις ιχνος απο τσιγκανικο αίμα μέσα σου? Κωνπολιτη
   Βεροιεύς

   Delete
  6. ΛΟΛ.

   Όσο σίγουρο όσο το ότι ανατέλλει ο Ήλιος από την Ανατολή κάθε μέρα....

   Delete
  7. Πάντως η συμπάθεια προς τους Untermenschen εδώ μέσα από ορισμένα άτομα αποτελεί αναμφίβολα δείγμα φυλετικής (και ίσως και οικογενειακής) συγγενείας....

   Delete
  8. Εγω βλεπω μια μαυρη κουκουλα με δυο τρυπες ακομα πιο μαυρες.

   Delete
  9. Σχιζοφρένεια λέγεται...

   Delete
 15. YΓ https://www.youtube.com/watch?v=bhuyLPKV96g
  Ἁφιερωμένο σἐ ὅλους τοὐς γύφτους, ποὐ τόσο ἑπηρέασαν τὀν Χάυντν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ...ο λογιος - γιατρος αλεξανδρος πασπατης [φαναριωτης με καταγωγη απο την χιο]
   ..επηγε και καθησε ..εζησε μαζι με τους τσιγγανους..για να μελετησει την γλωσσα τους
   και δημιουργησε ισως το μοναδικο τσιγγανικο λεξικο [γαλλικη εκδοση]
   ενα πρωτοτυπο αριστουργημα γλωσσολογιας [ο ιδιος εφτιαξε και το χιακο γλωσσαριο]
   ...στα ελληνικα κυκλοφορησε και μια επιτομη εκδοση αυτου

   Delete
  2. επι τη ευκαιρια [ας μου επιτραπει[αν και... κατα καποιον τροπο ειναι "εντος"θεματος]]..
   να τονισω τον Ελληνα Ηρωα...ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΣΠΑΤΗ [1814 - 1891]
   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82

   Delete
 16. Σημ, περἰ ἡγέτου τοῦ χώρου τῆς Ἑλλάδος-Τουρκίας. Ἱστότοπος TVXS.

  22:14 | 10 Ιουν. 2017 Τελευταία ανανέωση 22:21 |
  Μεγάλη η συμμετοχή στο Athens Pride που εφέτος υπολογίζεται ότι ξεπέρασε τις 50.000 ανθρώπους. [...]Το «παρών» έδωσαν, επίσης, ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

  18:07 | 10 Ιουν. 2017 Τελευταία ανανέωση 13:32 | 11 Ιουν. 2017
  Αίσθηση προκάλεσε επεισόδιο με πρωταγωνιστές τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Γερμανό πρέσβη και τον Μανώλη Γλέζο που συνέβη σήμερα, Σάββατο, κατά την επίσημη τελετή του δήμου Διστόμου για την επέτειο της σφαγής στις 10 Ιουνίου του 1944, όταν οι Ναζί εκτέλεσαν εκατοντάδες Έλληνες.

  ReplyDelete
 17. (Μπορεῖ νἀ φαίνεται ἄσχετο μἐ τἠν ἁναρτηση. Ὡστόσο, ὁ φίλος μου ο Μάκης συνδύασε τἀ δύο ἁποσπάσματα ὡς ἑξῆς. Ἡ τοπικὴ ἑκπρόσωπος τοῦ ναζιστικοῦ κόμματος ἑπιχείρησε νἀ παρακάμψῃ τὀν ἁξιωματικὸ τῆς Βέρμαχτ καἰ νὰ ἑπιταχύνῃ τὴν πορεία τῶν Ἑβραίων τῆς Θεσσαλονίκης πρὀς τα κρεματόρια")

  ReplyDelete
 18. Ὁ μακαρίτης ὁ Ταχτσῆς θἄχε ξεράσῃ μἐ τἠν μικροαστικὴ φιέστα νομιμότητας πρὀς τὀ ναζισικὀ καθεστώς ποὺ εἶναι τἀ γκέυ σούργελα παρέιντ. Ἡ ἐκπόρνευση προἔρχεται ἁπὀ τἠν ἑμφιλοχώρηση τῆς νομιμότητας στὸ πιὀ ἑνστικτῶδες πρᾶγμα ποὐ ὑπάρχει. Σἀν νἀ μἠν ἔφτανε αὑτὀ, οι διαφθορεῖς φύλακες τοῦ ναζιστικοῦ κόμματος, αὑτὰ τἀ ἁνθρωπόμορφα κτήνη ποὐ προκαλοῦν τὀ φτύσιμο (κυριολεκτῶ στὀ προκαλοῦν), φροντίζουν νἀ τονίζουν τὀν ἁντιεκκλησιαστικὸ χαρακτῆρα τῆς φιέστας ὥστε τὸ ἑπόμενο κοπάδι, ποὐ θὰ καθοδηγεῖται ἁπὀ παρόμοια φυράματα, νἀ ξεσπἀσῃ πάνω στὀ προηγούμενο σἀν ὑβρίσαντος τἀ θεῖα. Οἱ καθοδηγητές εἶναι ἄνθρωποι ποὐ θἄκαναν τἀ πάντα γιἀ νἀ φανῇ ἡ φάτσα τους στὀ γυαλί σἀν ἁπειλητικῶν Γκεσταπιτῶν. Μόνο δημιουργῶντας φόβο μποροῦν νἀ ἑλπίζουν ὅτι κάποτε θἀ ἁγαπήσῃ κάποιος τὀ κορμί τους.

  ReplyDelete
 19. Η Γαλλία αυτοκτόνησε για δεύτερη φορά.

  Για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται ότι ο Μεσοπολεμικός Φασισμός και Εθνικοσοσιαλισμός υπήρξε η τελευταία ελπίς επιβιώσεως της γηγενούς Ευρωπαϊκής πολιτιστικής και φυλετικής (βιολογικής) κληρονομιάς.

  Τιμή και δόξα στην Βέρμαχτ λοιπόν!

  Όρθιοι σε έναν Μακρονικό κόσμο....

  ReplyDelete
 20. Αφιερωμένο στην νίκη του Μακρόν:

  https://www.youtube.com/watch?v=vxm1lqitn8A

  Τα μόνα λόγια που αξίζουν να ειπωθούν...

  ReplyDelete
 21. Και ένα Γαλλικό αφιέρωμα μιάς και πρόκειται για Γαλλικές εκλογές:

  https://www.youtube.com/watch?v=oCkE71_2Ib0

  ReplyDelete
 22. ...τὀ συμπέρασμα εἶναι το ἑξῆς. Στὀν κόσμο ὑπάρχουν δύο βασίλεια. Τὀ βασίλειο ἑκείνωνποὐ νομίζουν πὼς αὑτοὶ ἁποφασίζουν καἰ τὀ βασίλειο ποὐ Ἅλλος ἁποφασίζει. Ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται ἁκριβῶςστὀ σύνορο τῶν δύο βασιλείων, που δἐν εἶναι οὔτε κράτη, οὔτε φυλές, καἰ μάλιστα βρίσκεται ακριβῶς στὀ ἴδιο σημεῖο ποὐ οἱ γύφτοι στήνουνε τὀ τσαντῆρι τους, μαζἰ μἐ τὀν ναύτη τοῦ Καρκαβίτσα (Λόγια τῆς πλώρης). Τὀ Αἱγαῖο εἶναι τὀ ποτάμι ποὺ χωρίζει τἠν Κόλαση ἁπὀ τὀν Παράδεισο, καἰ ἡ Κόλαση δἐν εἶναι οὔτε ἡ Δύση,οὔτε ἡ Ἀνατολή, ἁλλὰ τὸκαρφί ποὐ ἔχει σφηνωθεῖ πάνω στὀν μπούσουλα.

  ReplyDelete
 23. Yesterday in France was elected the magical French Parliament-La Chambre introuvable (as was called the 1815 Parliament after the fall of Napoleon, composed of nearly 90% young unknown ultra-royalists which did not last long). Same with Macron's magical Parliament of more than 80% young and unknown MPs, representatives of the parasitical world banking system. As between Napoleon's productive capitalism, the equivalent of today Donald Trump's capitalist builders, represented in France by Marine Le Pen, and the 1815 royalist bankers, the equivalent of today Macron's Rothschild Bank,finally Trumpism-Marinism will soon overcome parasitical capitalism. Dimitri Kitsikis

  ReplyDelete
 24. It is work itself, and its submissive nature, that makes not only capitalism but also the need to overthrow it. Work as the division betweeen thought and body, concept and execution, martyrdom and sanctification. Work is the global problem. Whoever does harm to Konstantinopoilites will be the enemy of the present commentator. Work as slavery, work as a deed, work as a symbol of death. Work as the enemy of mankind.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Behold the glorious Greek "scratcher" (ksýstis) as the modern hero of Mankind!

   He, just an ordinary man, armed with his precious frappè bottle and Malboro cigarrete can finally bring peace upon Mankind, lest we forget the blessing of inertia, i.e. "scratching" (ksýsimo).

   This will at last be, or function as, the deliverance from the modern-day Evil of Work!

   P.S. Why such a friendly approach towards my persona, dear Kostantis? Did my Fascist aggressiveness mesmerize your Marxist thought?

   Delete
  2. It's actually Fascist hooliganism rather than a random aggressiveness, which defines me...

   Delete
 25. Είναι κάτι τέτοιες στιγμές που θεωρώ το ότι είμαι Εθνικοσοσιαλιστής και Λευκός Φυλετιστής, εκ Θεού Ευλογία!

  https://www.youtube.com/watch?v=JaoFrbYXqPA

  Cuz liberalism....

  ReplyDelete
 26. Στο ελλαδιστάν ο καθείς "ευπαθής" βγαίνει όποτε γουστάρει και σκοτώνει και κλέβει και βιάζει δίχως καμία ποινή.

  http://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/esoteriki-asfaleia/604424_stratos-enoplon-me-2000-opla-tha-yperaspistei-avato-ton

  Στα αρ...κράτος, νόμοι, πολίτες, ο θάνατος του αγοριού και η αστυνομία. Αυτή όποτε τους καπνίσει θα σκοτώσουν και θα πάρουν τα όπλα...γιατί έτσι γουστάρουν.

  Και μετά κάποιοι """"έξυπνοι"""" υπερασπίζονται το τσιγγαναριό!

  Αλλά ο αίλυνας θέλει να είναι τσιγγάνος...θα καθαρίζει τουαλέτες στην Εσπερία και θα γίνεται χαμάλης του κάθε Ευρωπαίου...ακριβώς σαν τους τσιγγάνους!

  ReplyDelete
 27. Η δική μου πρόταση για το Κράτος του Αιγαίου:

  http://lorec10.deviantart.com/art/King-of-the-Greeks-and-Emperor-of-the-Romans-618891493

  Was meinen sie?

  ReplyDelete
 28. Καθηγητά μου έχεις απολύτο δίκιο η ένωση αυτή θα γίνει γιατί είναι νομοτέλεια. Άποψή μου ότι αυτό μάλλον θα το επιβάλει το υγιές Ρωμαίικο κομμάτι της Τουρκιάς (δεν είμαι σίγουρος, αλλά θα το ήθελα πολύ, η σημερινή υγεσία της Τουρκίας να είναι μέσα σε αυτό). Για τον Αμερικάνικο ιμπεριαλισμό δεν μπορώ να συμμεριστώ τις απόψεις σου ότι θα βοηθήσει σε αυτό (δεν έχω τις γνώσεις). Αλλά νομίζω ότι δεν τον έχουμε ανάγκη. Εκείνο που νομίζω ότι χρειάζεται είναι να βρούμε αυτό το υγιές κομμάτι και να συνεργαστούμε. Εγώ προσωπικά προσπαθώ να μάθω την Τουρκική όπως την γνώριζαν οι παππούδε μου και να βρώ την χαμένη αυτή επικοινωνία. Κάθε άλλη δημιουργική ιδέα δεκτή.
  Με εκτίμηση
  Κωνσταντίνος.

  ReplyDelete
 29. Ε γώ λέω ότι το ''κράτος'' πρέπει να κηρύξει ανένδοτο κατά της εγκληματικότητας απ'όπου κι αν προέρχεται.
  Πρέπει να επανέλθει αμέσως η θανατική ποινή και τα κάτεργα.Η φυλακή για τα αποβράσματα αυτά είναι σαν πεντάστερο ξενοδοχείο.Δέν την φοβούνται.
  Τά ανήλικα παιδιά τους να τα αναλαμβάνει η πολιτεία ,με έξοδα όχι δικά της,αλλά από τα χρήματα που θα προέρχονται απ την καταναγκαστική εργασία(16 ώρες την ημέρα) των γονιών τους,καθώς κι από τις κατασχέσεις των '' περιουσιών'' τους.
  Α'Ι'ΝΤΕ Κότες νομοθέτες,προστατέψτε επιτέλους τον νομοταγή πολίτη .Αφήστε τις παπαριές περι ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

  βεροιεύς

  ReplyDelete
 30. Η λεμε την αληθεια η ειμαστε κοτουλες. Ο Χριστος ειπε στρεψε το αλλο μαγουλο. Αυτο δεν τοπε για να αποκτησουμε ωραια κοκκινα μαγουλα αλλα για να υποδειξει οτι ο ανθρωπος εχι πνευματικη φυση και οτι ο μυς του πνευματος ατροφει οταν υποκειται στις εκμαθημενες εθιστικα αντιδρασεις που υποδεικνυει το κρατος. Το κρατος ειναι που δινει πτυχια σε διπροσωπους κουκουλοφορους σαν τον Κωνσταντινουπολιτη και οποιος λεγοντας Ελλαδα εννοει το κρατος ειναι ειτε ανθελλην ειτε προδοτης.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ...αλλὰ τὀν ἑυχαριστῶ διότι μἐ ξεμπλόκαρε στἠν διατριβή μου. Μπράβο του ! Ἡ χρήση ποὺκάνει τῆς περσόνας του εἶναι καθαρτική.

   Delete
  2. Thank youuuuuu......

   Delete
  3. Περιμένω όμως φίλε στην διατριβή σου να αναφερθείς στην περσόνα μου. Να πεις δηλαδή ότι χάριν αυτής ξεμπλοκαρίστηκες στο σημείο όπου είχες κολλήσει...

   Αλλιώς θα ζητήσω πνευματικά δικαιώματα...

   Delete
 31. Παρεμπιπτόντως, γιἀ τοὐς γύφτους. Οἰ τσιγγάνοι εἶναι δομικὀ συστατικὸ τῶν προκαπιταλιστικῶν κοινωνιῶν, διότι μἐ τἠν νομαδικότητά τους ἑπιτελοῦν λειτουργίες ποὐ δἐν μποροῦν νὰ κάνουν οἱ χωρικοί. Ἁνάλογες λειτουργίες ἔχουν οἱ καραγωγιάτες καἰ οἱ βλάχοι. Ὅλοι αὑτοἰ ὑφίστανται τἠν χυδαῖα βωμολοχία τῶν ἡλιθίων ἀστῶν, οἱ ὁποίοι θεωροῦν ἑαυτὀν πολιτισμένο ἑπειδὴ τὶς διαφορές τους τὶς λύνουν μετὰ δικηγόρων.
  Ὁ καπιταλισμὀς ἔχει ἃποδείξῃ ὅτι ΔΕΝ μπορεῖ νἀ ἁντικαταστήσῃ τὸν προκαπιταλιστικὸ κόσμο, διότι ἁπλούστατα δἐν μπορεῖ νἀ ἁντικαταστήσῃ τἠν ἁγροτοκτηνοτροφία. Κάποιος πρέπει νἀ καλλιεργεῖ πεπόνια, νὰ τὰ μεταφέρ}η κ.λπ. κ.λπ. Δανείζεται λοιπὸν ὁ χυδαῖος ἁστὸς τἠν ἔννοια τῆς τροφοσυλλογῆς, ποὐ εἶναι τρόπον τινὰ χριστιανική, καἰ ἑμφανίζει τἠν γαϊδουριά του σἀν φιλελευθερισμὀ καὶ διάφορες ἄλλλες παραλλαγές τῆς δίψας γιἀ κονόμα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. μικρος στρατιωτηςJune 16, 2017 at 6:09 AM

   Σωστος ειναι ο ισχυρισμος σου για τους τσιγγανους, αλλα θα ελεγα οτι δεν ειναι μερος των τοπικων κοινωνιων αλλα της ευρυτερης ανθρωποτητας εφοσον ειναι νομαδες.
   Για αυτο ακριβως το λογο ειναι εγκλημα και γενοκτονια να εισερχονται στα σχολεια,στη μαφια και στο κρατος και γενικοτερα σε καθε δομη του τοπικου συστηματος διοτι ετσι χανουν τη ταυτοτητα τους και η ανθρωποτητα ενα απο τα οργανα της.
   Η αριστερη και καπιταλιστικη φυλετικη μιξη πρεπει πλεον να θεωρηθουν εγκληματικες πραξεις καθοτι προτρεπουν στη γενοκτονια δηλαδη στο θανατο ολοκληρων γενων και επισης ειναι και βλασφημιες καθοτι η φυλη ειναι το βιολογικο αποτελεσμα μιας μακρας ασκητικης και πειθαρχικης πρακτικης που παντα και παντου συνδεοταν με το θειο,η φυλη παντα στην αφετηρια της ειναι πνευματικη και με τη παροδο των γενεων γινεται βιολογικη,καθως τα μελη της διαχωριζουν τον εαυτο τους απ τους αλλους.

   Delete
  2. Η τσιγγάνοι ήσαν το black market της εποχής.

   Με την άνοδο του ανηθίκου και ελευθέρου για όλα, Φιλελευθερισμού-Καπιταλισμού, η χρησιμότης των τσιγγάνων έπαψε να υπάρχει αφού μαφία έγινε η ίδια η κοινωνία.

   Τί είπα πάλι!

   Delete
 32. Παλιότερα ὑπῆρχε ἡ θεωρία τῆς μητριαρχίας (ΜΠαχόφεν, νομίζω). Τὀ Αἰγαῖο καἰ ἡ Κρήτη ἦταν μητριαρχικές κοινωνίες, τὀ Αἰγαῖο προσέθεσε μιἀ κάποια θυληκότητα ὄχι μόνο στἠν ἡπειρωτικὴ Ἑλλάδα ἁλλὰ καἰ στὀν Χριστιανισμό.

  Ἑγὠ θἀ τὄλεγα ἁλλιῶς τὸ πράγμα. Πρέπει νἀ ξεκινήσουμε ἁπὀ τὀ πολίτευμα, ὄχι τὀν χῶρο. Τρόπον τινἀ ὑπάρχουν ΜΟΝΟ δύο πολιτεύματα. Τὀ ἄθεο καἰ τὀ ἔνθεο.

  Στὀ ἔνθεο ὁ Α ἑπικοινωνεῖ μἐ τὀν Θ μέσῳ τοῦ β.
  Στὀ ἄθεο ὁ Α καἰ ὁ Β ΚΑΤΑΣΚΚΕΥΑΖΟΥΝ τὀν Θ παρέα (θέατρο). ;;

  ReplyDelete
 33. ...oἰ δἐ ἐχθροὶ τοῦ ἑλληνισμοῦ εἶναι αὐτοὶ ποὐ δἐν ψάχνουν νἀ βροῦν τὀν Θ ἁλλὰ βγάζουν τῶν ἀλλωνῶν τῆν Παναγία (μητριαρχία). Πρόκειται γιἀ στρατιὰ ἁνθρώπων ποὐ ζοῦν ἔτσι. Ὁ τρόπος να βγάλ}ης τοῦ ἀλλουνοῦ τἠν Παναγία ειναι παραπολὺ ἁπλός. Παύεις νὰ ἀναζητᾶς τὀν Θεό καἰ διαλέγεις ἕνα σύνορο τὀ ὁποῖο ΚΑΝΕΙΣ πως θέλεις νἀ ἑπιβάλῆης στὀν ἄλλον νἀ τὀ σεβαστῆι. Ὁ ἐχθρὀς εἶναι σἀν τὀν φρουρὀ τοῦ δέντρου τοῦ Παραδείσου (περσικὴ λέξη). Μόνο οὐ τὀ δέντρο συνάγεται ἑκ τοῦ φρουροῦ! Τὀ μέγα πρόβλημα λοιπὸν εἶναι τίκάνουμε μἐ τὀ δέντρο ποὐ δἐν ὑπάρχει. Τὀ σεβόμαστε ἤ ὄχι ; Τί κάνει ὁ Θεός μἐ τὀν Διάβολο;;;;;; ἡ ἁπάντηση εἶναι ΑΥΤΗ τὀ πολίευμα τῆς χώρας τῆς Ἑπαγγελίας.

  ReplyDelete
 34. ....Αὐτὀ ποὺ συνάγεται εἶναι νομίζω ὅτι τὀ Πολίτευμα τῆς Ἑνδιαμέσου Περιοχῆς ἤ Βυζαντίου ἤ οἱκουμένης εἶναι ἡ ΙΔΙΑ ἡ πραγματικότητα!!!!!

  ReplyDelete
 35. ...καἰ ὅτι οἱ ἐχθροί της ΔΕΝ εἶναι ἄνθρωποι σἀν τὀν Κωνσταντινουπολίτη ποὐ κρύβονται πίσω ἁπὀμάσκες, ἀλλὰ αὑτοὶ ποὐ ἱσχυρίζονται ὅτι ὑπάρχουν ΔΥΟ πραγματικότητες, ἡ ἁληθινἠ καἰ ἡ ψεύτικη. Αὐτὸς ὁ διχασμὀςἁνάμεσα σἐδυο κόσμους εἶναι ὁ ἐχθρός μας (δέντρο τῆς γνώσης τοῦ καλοῦ καἰ τοῦ κακοῦ) καἰ ἑδῶι τὀ ζήτηματοῦ κομμουνισμοῦ εἶναι κεντρικό, διότι ἡ μόνη σοβαρἠ ἱδεολογία στἠν Ἑλλάδα εἶναι ὁ κομμουνισμός. Οἱ ὑπόλοιπες, μἐ κάποια ἐνδεχόμενη ἑξαίρεση γιἀ μεμονωμένους φασιστές (ὄχι ἑθνικιστές) εἶναι γιἀ τἀ μπάζα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ένα πότι παπαρί, από Κομμουνισμό-Φασισμό-Ενδιάμεση Περιοχή και τελος....Καμπάλλα!!!!!!!


   Τρέλανέ μας κιάλο ψηλέ!

   Delete
  2. *πότ παπαρί

   Delete
 36. ..παρομοίως στὀν βαθμὀ ποὐ ὁ Τράμπ εἶναι ὄχι φασιστης ἁλλἀ ἑθνικιστὴς φιλελεύθερος Γιάνκης εἶναι ἑπίσης γιἀ τἀ μπάζα καἰ θἀ πέσῃ πολὺ σύντομα. Μόνο ὁ φασισμὀς θὰ σώσῃ τὸν Τράμπ.

  ReplyDelete
 37. https://www.youtube.com/watch?v=TJZlXxuIcOQ
  https://www.youtube.com/watch?v=_5iksk1_Lz8

  Η ΞΕΦΤΊΛΑ, Η ΚΑΤΆΝΤΙΑ, Η ΑΗΔΊΑ, Η ΑΠΟΣΤΑΣΊΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΊΟ ΤΗΣ!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἡ ἀνωμαλία τῆς ὁμοφυλοφιλίας εἶναι σεβαστὴ ὅταν εἶναι ἐκ γενετῆς καὶ ὄχι μέσῳ κοινωνικῆς ἐκπαιδεύσεως.Ὁ καμπούρης δὲν φταίει ποὺ εἶναι καμπούρης (πάντοτε ὑπῆρχαν καμπούρηδες) ἀλλὰ γίνεται ἐγκληματίας ὅταν προσπαθεῖ νὰ προπαγανδίσῃ δημοσίως ὅτι τὸ νὰ εἶσαι καμπούρης εἶναι καλὸ πρᾶγμα.Εἶναι δὲ καταδικάσιμος σὲ θάνατο ὅταν προσπαθῇ νὰ ἀλλοιώσῃ τὴν παραδοσιακὴ τρισχιλιόχρονη δομὴ τῆς οίκογενείας ἀνδρὸς καὶ γυναικός. Ζητῶ ἀπὸ τοὺς ἐκ γενετῆς ὁμοφυλόφιλους νὰ ἀπόσχουν ἀπὸ τὴν ἀντικοινωνικὴ στάση τῶν gay parades.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Πολύ σωστά.

   Το ίδιο ισχύει για ολες τις σεξουαλικές στρεβλώσεις.

   Delete
  3. ΠανιώτηςJune 16, 2017 at 1:44 PM

   Κύριε Κιτσίκη πριν μήνες είχα γράψει στο blog και σας είχα ρωτήσει τι να διαβάσω για να καταλάβω τη ψυχή του αθάνατου ελληνισμού. Μου είχατε απαντήσει να διαβάσω Πλάτωνα και ειδικά την Πολιτεία του Πλάτωνα που είναι η ιερή βίβλος του διαχρονικού ελληνισμού. Όταν διάβασα τη Πολιτεία έπεσα από τα σύννεφα γιατί ο Πλάτωνας λέει ότι το ομοφυλοφιλικό σεξ οδηγεί στην ένωση με το Θεό.
   Τώρα διαβάζω το Συμπόσιο του Πλάτωνα και πάλι λέει τα ίδια κι ακόμα χειρότερα. Αντιγράφω από την έκδοση του Κάκτου: Ο Ζευς έφτιαξε τους ανθρώπους κυλινδρικούς, αρσενικούς και θηλυκούς, αλλά για κάποιο παράπτωμα τους τιμώρησε διχοτομώντας τον καθένα σε δύο ζωντανά ημικυλίνδρια. Γι’ αυτό στη παρούσα ζωή οι μεν ομαλοί, ηθικοί κι ανώτεροι άνθρωποι, αναζητώντας ο καθένας το δικό του έτερο ημικυλίνδριο, ερωτεύονται και κάνουν σεξ ΜΟΝΟ ΑΝΤΡΕΣ ΜΕ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ενώ οι κατώτεροι πορνόβιοι, μοιχοί και ανώμαλοι αναζητούν σαν τα κτήνη ξένο και ετερόφυλο ημικυλίνδριο και κάνουν κτηνώδες σεξ άντρας με γυναίκα και γυναίκα με άντρα και γεννούν κιόλας σαν τα κτήνη. Διότι μόνο τα κτήνη κάνουν σεξ μόνο για αναπαραγωγή.
   Συμπόσιον 178-212.

   Delete
  4. ΠανιώτηςJune 16, 2017 at 1:44 PM

   Επειδή η μητρική μου γλώσσα είναι αγγλικά, η αγγλική μετάφραση από το website του ΜΙΤ:
   Each of us when separated, having one side only, like a flat fish, is but the indenture of a man, and he is always looking for his other half. Men who are a section of that double nature which was once called Androgynous are lovers of women; adulterers are generally of this breed, and also adulterous women who lust after men: the women who are a section of the woman do not care for men, but have female attachments; the female companions are of this sort. But they who are a section of the male follow the male, and while they are young, being slices of the original man, they hang about men and embrace them, and they are themselves the best of boys and youths, because they have the most manly nature. Some indeed assert that they are shameless, but this is not true; for they do not act thus from any want of shame, but because they are valiant and manly, and have a manly countenance, and they embrace that which is like them. And these when they grow up become our statesmen, and these only, which is a great proof of the truth of what I am saving. When they reach manhood they are loves of youth, and are not naturally inclined to marry or beget children,-if at all, they do so only in obedience to the law; but they are satisfied if they may be allowed to live with one another unwedded; and such a nature is prone to love and ready to return love, always embracing that which is akin to him. And when one of them meets with his other half, the actual half of himself, whether he be a lover of youth or a lover of another sort, the pair are lost in an amazement of love and friendship and intimacy, and would not be out of the other's sight, as I may say, even for a moment: these are the people who pass their whole lives together; yet they could not explain what they desire of one another. For the intense yearning which each of them has towards the other does not appear to be the desire of lover's intercourse, but of something else which the soul of either evidently desires and cannot tell, and of which she has only a dark and doubtful presentiment. Suppose Hephaestus, with his instruments, to come to the pair who are lying side, by side and to say to them, "What do you people want of one another?" they would be unable to explain. And suppose further, that when he saw their perplexity he said: "Do you desire to be wholly one; always day and night to be in one another's company? for if this is what you desire, I am ready to melt you into one and let you grow together, so that being two you shall become one, and while you live a common life as if you were a single man, and after your death in the world below still be one departed soul instead of two-I ask whether this is what you lovingly desire, and whether you are satisfied to attain this?"-there is not a man of them who when he heard the proposal would deny or would not acknowledge that this meeting and melting into one another, this becoming one instead of two, was the very expression of his ancient need. And the reason is that human nature was originally one and we were a whole, and the desire and pursuit of the whole is called love. There was a time, I say, when we were one, but now because of the wickedness of mankind God has dispersed us, as the Arcadians were dispersed into villages by the Lacedaemonians. And if we are not obedient to the gods, there is a danger that we shall be split up again and go about in basso-relievo, like the profile figures having only half a nose which are sculptured on monuments, and that we shall be like tallies.
   http://classics.mit.edu/Plato/symposium.html

   P.S.
   Ο κύριος που υπογράφει με το όνομα Πανίκας δεν είμαι εγώ

   Delete
  5. ΠανιώτηςJune 16, 2017 at 1:51 PM

   Και κύριε Κιτσίκη μια τελευταία ερώτηση: γιατί ο Trump συνεχίζει να υποστηρίζει επίσημα με το State Dpt το Athens Pride (http://athenspride.eu/diplomates-apo-29-chores-stirizoun-athens-pride-2017/); Αφού ο Trump λέτε ότι είναι συντηρητικός γιατί στηρίζει επίσημα το Athens Pride;

   Delete
  6. Πανιώτη, σωστὰ ἐδιάβασες τὸν Πλάτωνα. Ἀλλὰ ἡ ἑτεροφυλία εἶναι ἀπὸ χιλιάδες χρόνια ἐπιβεβλημένη γιὰ κοινωνικοὺς λόγους, γιὰ νὰ δυνηθῇ ἡ κοινωνία νὰ αὐξάνεται. Μὲ ἄλλα λόγια ἕνας ὁμοφυλόφιλος ἐκ γενετῆς ὑποχρεοῦται νὰ νυμφευθῆ μὲ τὸ ἄλλο φύλο γιὰ νὰ ἐκπληρώσῃ τὴν κοινωνικὴ ὑποχρέωση τῆς τεκνοποιίας καὶ τῆς ὀργανώσεως τῆς κοινωνίας μὲ βάση τὴν ἑτεροφυλικὴ οἰκογένεια,. Γι'αὐτὸ καὶ στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα ὅπου ἡ ἐκπαιδευτικὴ παιδεραστία ἦταν γενονός ἐτιμωρεῖτο μὲ θάνατο ἡ σεξουαλικὴ σχέση δύο ἐνηλίκων τοῦ ἰδίου φύλου.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  7. Καταρχήν υπάρχει ένα σοβαρό σφάλμα.

   Η λέξις "σεξ" δεν υφίσταται στα αρχαία Ελληνικά, παρά μονάχα η λεξις "έρως".

   Ο έρως όμως δύναται να είναι και μη-σαρκικής φύσεως. Η αδελφικότης όπως π.χ. σε έναν στρατώνα, μεταξύ ομόφυλων (αλλά όχι ομοφυλόφιλων) ανδρών είναι λογικά αυτό στο οποίο αναφέρεται ο Πλάτων εξ'ου και η ρήσις "Πλατωνικοί έρωτες" δηλαδή μη-σαρκικής (δηλαδή πορνικής) φύσεως, μα μεταξύ ψυχών ή πνευμάτων.

   Λυπούμαι να βλέπω ότι η παραπάνω εξήγησις δεν εδόθη από κανέναν σχολιαστή. Η ανάγνωση των αρχαίων κειμένων αλλά και κάθε ιερών κειμένων έχει ένα βαθύτερο νόημα και μία μηχανιστική εξήγηση όπως στην περίπτωσή μας το "σεξ" οδηγεί σε άκρως εσφαλμενα συμπεράσματα, όπως π.χ. στο ότι ο Πλάτων υποστηρίζει τον κιναιδισμό!

   Πέραν τούτου η αρχική γυναικεία φύσις, ή μάλλον σωστότερα Φύσις, δεν ήτο σαρκικής αλλά ανωτέρας πνευματικής Φύσεως. Η γυναικεία αυτή Φύσις, ή μάλλον ψέγματα αυτής, δύναται και σήμερον να βρεθούν αλλά σε σκοτεινά μονοπάτια...   Delete
  8. *δύνανται

   Delete
  9. Επί του Πλάτωνος και της ομοφυλοφιλίας από την Ελληνική βικπαίδεια:

   "Ο δε Πλάτων αναγράφει:"Είναι λοιπόν κατανοητό ότι η φύσις ωθεί τα θηλυκά να είναι σε επαφή με τα αρσενικά από την γέννηση τους και η ηδονή σε αυτά είναι φανερό ότι έχει δοθεί σύμφωνα με την φύσιν, ενώ των αρσενικών με τα αρσενικά και θηλυκών με τα θηλυκά παρά φύσιν"Νόμοι 636c και πιο κάτω αναφέρει "Καλύτερα την μεταξύ ανδρών επαφή να την απαγορεύσουμε εντελώς"

   Η άποψη του Σωκράτους για το θέμα αναφέρεται από τον Ξενοφώντα "Αντιθέτως όμως όταν αντελήφθεί πως ο Κριτίας ήταν ερωτευμένος με τον Ευθύδημο και επροσπαθούσε να τον χρησιμοποιήσει καθώς εκείνοι που απολαμβάνουν τα σώματα αφροδισιακά, τον απέτρεπεν ο Σωκράτης λέγοντας ότι και ανάξιο για ελεύθερον άνθρωπο είναι και ανάρμοστο για έναν άνδρα μορφωμένον ενάρετα , εκείνον που αγαπάς , χαρίν του οποίου θέλει να φαίνεται πως αξίζει πολύ, να τον ζητιανεύει ικετευοντάς να τον στηρίξει σε κάτι που μάλιστα κάθε άλλο παρά αγαθό είναι.Επειδή δε ο Κριτίας δεν άκουσε αυτά τα λόγια και δεν απομακρυνόταν απο τον σκοπό του λέγεται ότι ο Σωκράτης παρουσίαν και πολλών άλλων και του Ευθυδήμου είπεν ότι του φαίνεται πως ο Κριτίας υποφέρει από κάτι που παθαίνουν οι χοίροι αφού επιθυμεί να τρίβεται επάνω στον Ευθύδημο όπως ακριβώς τρίβονται τα χοιρίδια στις πέτρες.Εξ αιτίας αυτών ακριβώς ο Κριτίας εμισούσε τον Σωκράτη" Απομνημονεύματα Α II30"

   και

   "Στους Νόμους του ο Πλάτων καταδικάζει την ομοφυλοφιλία στο όνομα της φύσης. Μια καλή νομοθεσία, προτείνει, πρέπει να απαγορεύει αυτή τη μορφή σχέσεων. Εκείνο που περισσότερο μέμφεται στην ομοφυλοφιλία είναι περισσότερο το αναιτιολόγητο της ηδονής, η ασέλγεια στην ηδονή (Ι, 636), η θορυβώδης αναζήτηση της ηδονής, παρά ο αντρικός έρωτας.
   Στο έργο του Συμπόσιο ο Πλάτων βάζει τον Αριστοφάνη να λέει για τους ομοφυλόφιλους τα εξής: Και είν' αυτοί οι εκλεκτοί μεταξύ των παιδιών και των εφήβων, επειδή έχουν στην φύση τους πολύ ανδρισμό. Μερικοί βέβαια τους αποκαλούν αδιάντροπους. Αλλά δεν είν' αλήθεια. Διότι το κάνουν όχι από αναισχυντία, αλλ' από θάρρος και από γενναιότητα και από τον αρρενωπό τους χαρακτήρα. Τους ενθουσιάζει ό,τι είναι όμοιο προς την φύση τους"

   Πρόσεχε τί και πώς διαβάζεις φίλε Πανιώτη.

   Delete
 38. ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΊΟ ΒΊΝΔΕΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΗΡΩΙΚΌ ΑΓΏΝΑ ΤΟΥ ΠΆΤΕΡ ΚΛΕΟΜΈΝΗ

  https://www.youtube.com/watch?v=pRwUtTLaddI

  ReplyDelete
 39. Περἰ Τραμβικοῦ Σχεδίου ὑπὀ τἠν φιλοσοφία τῆς Θείας Προνοίας. Προφητεύω διαφορετικά. Ἡ ΕΕ θἀ σωθῆι καἰ ἡ λύση τοῦ ἁδιεξόδου εἶναι ἡ ἔνταξη τῆς Τουρκίας στἠν ΕΕ. Οὑσιαστικὰ τἀ πράγματα πᾶνε ἁνάποδα. Ἕχουμε ἑποχὴ Ἱουστινιανοῦ (ἔνωση Ἁνατολικῆς καὶ Δυτικῆς Αὐτοκρατορίας). Ἡ ἁστάθεια τοῦ Αἰγαίου δἐν πρέπει νἀ μᾶς μπερδεύει. Εἶναι θάλασσα, ἄλλο πράγμα ἁπὸ τὴν στεριά, δἐν ὑπόκειται ἁκριβῶς στοὐς μεγάλους σχηματισμούς.

  ReplyDelete
 40. Πανιώτη, κατ'ἀρχὰς τὸ κείμενο ποὺ ἀναφέρεις γράφει ἀορίστως περὶ στηρίξεως διπλωματῶν, ὅπως πέρυσι ἐπὶ Ὀμπάμα. Φυσικὰ καὶ ὁ Τρὰμπ (σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Ὀμπάμα) δὲν ὑποστηρίζει τὴν ἔκφραση τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ἄν καὶ τὸ Ἰσραὴλ τὴν ὑποστηρίζει (σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς ὀρθοδόξους ἑβραίους).Ὁ Τρὰμπ εἶναι σφόδρα ὑπὲρ τῆς παραδοσιακῆς ἑτεροφυλικῆς οἰκογενείας. Τὸ κράτος ὅμως τοῦ Ἰσραήλ, ἄκρως δυτικοποιημένο καὶ μὴ ὀρθόλδοξα ἑβραϊκό, πάσχει ἀπὸ ἔλλειψη τεκνοποίας.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΠανιώτηςJune 17, 2017 at 4:48 AM

   Όχι κύριε Κιτσίκη. Είναι επίσημη πολιτική οδηγία του State Dpt.
   Διαβάστε στο website της Αμερικανικής Πρεσβείας:

   Diplomats from 29 countries support Athens Pride 2017
   Home | News & Events | Diplomats from 29 countries support Athens Pride 2017

   Diplomats from the Embassies of Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Chile, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mexico, the Netherlands, Norway, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, the USA and Venezuela in Greece will once again be expressing their support for the Athens Pride festival and parade on Saturday June 10, 2017 by taking part in the day’s events.
   We are delighted to support this year’s Athens Pride – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας, which, for the first time, will take place in Syntagma Square – the very heart of the city.

   The theme of this year’s Athens Pride – “It’s Education” – highlights the major impediments to societal acceptance and understanding faced by LGBTQI people in Greece. Education encompasses the totality of personal formation, including schooling, upbringing, lifelong learning, and culture. Our countries strongly support the rights of all LGBTQI people as part of our commitment to universal human rights. Like Athens Pride, we strive for a world which values compassion, solidarity and respect for all regardless of their sexuality or gender identity.

   Annual LGBTQI pride events take place around the world, usually in June. Pride events serve to reaffirm the equality and dignity of all people.

   https://gr.usembassy.gov/athens-pride-2017/

   Ο ίδιος ο πρέσβης Pyatt ήταν παρών. Δεν είναι ανεπίσημη πρωτοβουλία ορισμένων διπλωμάτων. Είναι επίσημη εντολή από Washington (για αυτό και η ανακοίνωση στο κρατικό website .gov της Πρεσβείας).

   Delete
  2. ΠανιώτηςJune 17, 2017 at 5:05 AM

   Κύριε Κιτσίκη δεν έχετε δίκιο για την τεκνοποιία στο Ισραήλ.
   Αν πάτε στο Google και γράψετε «Israel fertily rate» θα δείτε ότι στο Ισραήλ αντιστοιχούν 3,08 γεννήσεις ανά γυναίκα, στη Συρία 2,95, στις Ηνωμένες Πολιτείες 1,86, στη Ρωσία 1,70.
   Και αν δείτε τη Wikipedia θα διαβάσετε ότι Jewish (Jewish όχι Israeli έχει σημασία) total fertility rate increased by 10.2% during 1998–2009, and was recorded at 2.90 during 2009. During the same time period, Arab TFR decreased by 20.5%.

   Fertility rate, by year and religion
   JEWS (μόνο Εβραίοι του Ισραήλ όχι Δρούζοι, Μουσουλμάνοι, ή Χριστιανοί Ισραηλινοί πολίτες)
   έτος 2015
   3,13 γεννήσεις ανά γυναίκα.
   Πολύ υψηλό ποσοστό!
   Στο Ισραήλ οι Εβραίοι τεκνοποιούν περισσότερο από τους Ισραηλινούς πολίτες άλλων θρησκευμάτων (μουσουλμάνοι, δρούζοι, χριστιανοί)!

   Έχετε επισκεφθεί το Ισραήλ;
   Πέρυσι καλοκαίρι ήμουν σε κιμπούτζ και δε μου φάνηκε καθόλου δυτικοποιημένο αλλά αναβίωση της Παλ. Διαθήκης!

   Delete
  3. ΠανιώτηςJune 18, 2017 at 8:55 AM

   Η κατάντια του Trump: http://www.protothema.gr/world/article/689481/anoixe-tin-vedalia-tou-kai-hamogelase-ston-trab-o-ellinas-gei-daskalos-tis-hronias/
   Όλο το αδελφάτο μαζεύτηκε στο White House

   Delete
 41. Πανιώτη, ἔχω ἐπισκεφθῆ πολλὲς φορὲς τὸ Ἰσραὴλ καὶ θαυμάζω τὸν λαὸ αὐτό.Ὅσο γιὰ τὰ ποσοστὰ γεννήσεων, εὐχαριστῶ γιὰ τὴν πληροφορία. Ἐγὼ εἶχα μείνει μὲ τὴν ἐντύπωση ἰσραηλινῆς μειωμένης τεκνοποιήσεως λόγῳ τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ υἱοθετήσεως παιδιῶν ἀπὸ ἰσραηλινὲς οἰκογένειες. Ὅσο γιὰ τὴν ἐκδυτικοποίηση τῶν Ἰσραηλινῶν ἔχετε δίκαιο ὅτι ἡ πολύπλευρη προέλευση τῶν μεταναστῶν στὸ Ἰσραήλ,ἰδίως ἀπὸ τὴν Ῥωσία, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν Αἰθιοπία ἐπιβραδύνει τὴν ἀναπόφευκτη ἐκδυτικοποίηση τοῦ ἰσραηλινοῦ πληθυσμοῦ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΛογοθετοπουλοςJune 17, 2017 at 4:00 PM

   Οι Οβριοι υιοθετουν παιδια για να τα προσυλητισουν στο Ταλμουδ και τη Καμπαλα..

   Delete
  2. Λίγα για το τρισμέγιστο σύστημα της Καμπάλλας και του Δένδρου της Ζωής.

   Κάτσε ήσυχα διότι θα στρέψω την Geburah εναντίον σου...:p

   Delete
 42. Πανιώτη, ὅπως ξέρῃς, οἱ ἀμερικανικὲς πρεσβεῖες ἀνὰ τὸν κόσμο δὲν ἔχουν ἀκόμη ἀνανεώσει τὸ προσωπικό τους ποὺ παραμένει ὀμπαμικό. Ἀλλὰ τὸ προσωπικὸ αὐτὸ τῶν διπλωματῶν δὲν ἀντιπροσωπεύει τὶς θέσεις τοῦ Τραμβίου. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 43. Πράγματι, σὲ ζηλεύω Πανιώτη ποὺ ἔζησες ἔστω καὶ ὀλίγο σὲ κιμπούτζ, κάτι ποὺ ἐγὼ δὲν ἔτυχε νὰ κάνω. Ὑπῆρξα πάντα θαυμαστὴς τοῦ ἰσραηλινοῦ σοσιαλισμοῦ. Ἐπειδὴ βάζω τὸν πλανητικὸ ἑλληνισμὸ στὸν κολοφῶνα, ντρέπομαι γιὰ τὴν ἀντισημιτικὴ κατάντια τῶν κατοίκων τοῦ κράτους τῶν Ἀθηνῶν. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αντισημίτες ήταν οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι,από τον Γκαίτε μέχρι τον Σοπενχάουερ ,και από τον Νίτσε μέχρι τον Έβολα ,τον Όττο Βέινινγκερ και πολλούς άλλους.
   Αλλά εσένα σε πείραξε ο "αντισημιτισμός" των Ελλήνων.Μην ανησυχείς.Δεν είναι αντισημίτες δυστυχώς οι Έλληνες.Αν ήταν θα είχαν ξεφύγει τουλάχιστον από τον σιωνιστικό έλεγχο.Επίσης ,μην ξεχνάς τα λόγια του μεγάλου Σοπενχάουερ:"οι εβραίοι είναι οι βδέλλες της ανθρωπότητας,είναι οι μεγάλοι διδάσκαλοι του ψεύδους".

   Delete
  2. Tἠν κάθε ἁνοησία ποὐ λέει ὁ κάθε Φράγκος ὁ Ἕλλην τἠν γλείφει σἀν περίττωμα γιἀ νἀ προσκαλέσῃ δι αὑτοῦ τοῦ τρόπου τὀν Φράγκο νἀ εἱσχωρήσῃ στὀ παχύ του ἔντερο καἰ ὄντας γεμάτος ἁπὀ Φράγκικη οὐσία να βγάλῃ τὸ μεροκάματό του..

   Delete
  3. Συγγνώμη για τἠν βιαιότητα τοῦ σχολίου, ἁλλὰ τὸ θέμα εἶναι τεράστιο, πίσω απὀ τὀν ἁντισημιτισμὸ κρύβεται μιἀ μεγάλη ἁλήθεια. Ἡ κατσαρόλα περιέχει τὀ κήρυγμα τοῦ Ἱησοῦ. Λέει. Ὅχι ὑποταγή οὔτε στὀν ἁνώτερο ἁλλὰ οὔτε στὀ ΧΡΗΜΑ. Ὁ ἀντισημιτισμὀς εἶναι τὀ καπάκι. Ὁ ἁντισημιτισμὀς εἶναι φυλάκιση τοῦ Ἱησοῦ, καἰ ΟΧΙ τῶν Ἑβραίων. Οἱ Φράγκοι νἀ πᾶ νὰ....σχωρεθοῦνε σἐ κανὰν πνευματικό.

   Delete
  4. Τα Κιμπούτζ ως μοντέλο παρότι "αξιοζήλευτο" για μερικούς οδήγησαν το Ισραήλ στην τριτοκοσμικοποίηση.

   Τα Κιμπούτζ είχαν ως αποτέλεσμα μία μεγάλη οικονομική κρίση την δεκαετία του 1970 η οποία οδήγησε σε συσσίτια και τελικώς στην σημερινή Εθνο-Φιλελεύθερη πολιτική.

   https://www.youtube.com/watch?v=Nn-_8IniOVk

   Υπήρξε δηλαδή μία άκρως αποτυχημένη πρακτική, μακροπρόθεσμα, καθότι Λενινιστικών προτύπων.

   Delete
 44. Υπάρχουν οι Έλληνες, υπάρχουν και οι ελληνίζοντες. Οι Έλληνες είναι οι εκ καταγωγής (ασήμαντη μειοψηφία του ελληνικού κόσμου), οι ελληνίζοντες είναι οι της ημετέρας παιδεύσεως μετέχοντες (η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού κόσμου). Ο χριστιανισμός και δη η Ορθοδοξία (αλλά και το Ισλάμ) υπήρξε και είναι το (πολιτικό και ιδεολογικό) όχημα των ελληνιζόντων. Γιαυτό και το μίσος όσων πιστεύουν τον εαυτό τους έλληνα (εκ γένους) λόγω του σχήματος της (άνω, όχι της κάτω) κεφαλής τους, εναντίον της ορθοδοξίας (και του Ισλάμ). Διότι οι ελληνίζοντες (Ρωμηοί και Οθωμανοί) ξεπέρασαν τους έλληνες (το γένος) και ανέλαβαν (μέσα από γόνιμες ζυμώσεις, επώδυνους τοκετούς και αιματηρές πολλές φορές διενέξεις) την πνευματική, οικονομική και πολιτική ηγεσία του κόσμου της Ανατολικής Μεσογείου. Και έχουν πραγματοποιήσει το μεγαλειώδες φαινόμενο μιας ενιαίας και λειτουργικής πολιτικής, πνευματικής και οικονομικής (που διαρκεί ακόμα) οντότητος, εκτεινομένης σε όλο το εύρος της Ανατολικής Μεσογείου υπό την μορφήν της των Ρωμαίων και των Οθωμανών βασιλείας, την κατάλυση της οποίας ακόμα πληρώνει και δεν ξέρουμε ακόμα πόσο θα πληρώνει ο κόσμος της δικής μας Ανατολής, αλλά και ο ολόκληρος ο πλανήτης. Αλλά και ενέταξαν στο δυναμικό του ελληνίζοντος πολιτισμού τους λαούς της Ανατολικής Ευρώπης (δια της Ορθοδοξίας) και της Ασίας (δια του Ισλάμ), εγγυήθηκαν (δια των σουλτάνων και των τσάρων) την ελευθερία και την προστασία της θρησκείας των διωκομένων Εβραίων (από τους προγόνους του ναζισμού) και προσέφεραν το παράδειγμα του ανθρωποκεντρισμού στην μόλις εξερχομένη από την δουλοπαροικία Δύση δια των σοφών του δυτικού (ανθενωτικού και ενωτικού) ελληνισμού (Πλήθων, Βησσαρίων) στην Ιταλία της Αναγεννήσεως (Φλωρεντία, Βενετία). Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η Αναγέννηση πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία χωρίς την ύπαρξη ενιαίου γενοκράτους και με την σαφή συνείδηση της διαφορετικότητος των γενών της Ιταλίας (Λομβαρδοί, Λατίνοι, Έλληνες κτλ). Μπροστά σ΄αυτά τα μεγαλουργήματα τι έχει να μας πει μια τεσσαρακονταετία Αθηναϊκής Ηγεμονίας ή μια εικοσαετία Σπαρτιατικής κυριαρχίας κατά το πλείστον (χρόνον) δε περσικής επικυριαρχίας ή τι μπορεί να ψελλίσει ένας Νετανιάχου (η μύγα μέσα στο γάλα) ή ένας εβραιοχριστιανός (χριστιανική αίρεση του 1ου μΧ αιώνος) Δονάλδος Τράμβιος, για να μην αναφέρω την ταραμοσαλάτα του Ομπάμα (που έσπευσε να γευτεί σύμπας ο Γραικοφραγκισμός, προεξάρχοντος του από κει παν κι άλλοι Νικολάου Ντεγκραίτσια). Εδώ ένας Πούτιν (συνεχιστής της πολιτικής της Γερμανίδας προτεστάντιδος Αικατερίνης) δεν είναι σε θέση να κατανοήσει και να χτίσει πάνω σ΄αυτήν την πραγματικότητα (αυτό δείχνουν οι δηλώσεις του για τους μακεδόνες Κύριλλο και Μεθόδιο). Ο μόνος που ίσως την προσεγγίζει αταβιστικά και ενστικτωδώς είναι ο Ερντογάν. Όταν υπάρχει ο Ερντογάν, πως μπορεί να ισχυρίζεται κανείς ότι ο Γιούγκερ είναι ο συνεχιστής του Ιουστινιανού; Ή ότι η βασιλεύουσα (η πρωτεύουσα των ελληνιζόντων) δεν είναι η Κωνσταντινούπολη αλλά το Άαχεν; Αυτόν το άθλο (της ουσιαστικής πολιτικής, πνευματικής και οικονομικής ενότητος της Ανατολικής Μεσογείου) ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης δεν μπόρεσαν ούτε καν να τον φανταστούν. Γιατί ο ελληνισμός (ο πολιτισμός των ελληνιζόντων) ούτε αρχίζει, ούτε κορυφώνεται, ούτε τελειώνει με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Συνεχίζεται άχρι του νυν.

  ReplyDelete
 45. Είναι τόσο το (ζηλόφθονο) μίσος των (θεωρουμένων) ελλήνων το γένος (ουσιαστικά Γραικόφραγων) εναντίον των ελληνιζόντων ώστε όταν διαπιστώνουν την ανάγκη μιας διαφορετικής οργανώσεως της οικονομίας, στρέφονται προς το εβραϊκό παράδειγμα των (διαλελυμένων σήμερα) κιμπούτζ (ηλικίας το πολύ πενήντα χρόνων) και αγνοούν (πολλοί εξ αυτών εσκεμμένα) το οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο της νέας κοινωνίας, του μοναχισμού (ηλικίας χιλίων επτακοσίων τουλάχιστον χρόνων) που οργάνωσε και συστηματοποίησε ο (ελληνίζων) Βασίλειος (ο Καππαδόκης), το οποίο υπήρξε το πρώτο θύμα της Βαυαροκρατίας (διότι αυτοί και τότε και τώρα ξέρουν τι κάνουν) και βρίσκεται σήμερα σε μεγάλη άνθηση συγκεντρώνοντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον ιδιαίτερα των νέων όλων των γενών, οι οποίοι σπεύδουν από όλο τον κόσμο, ιδιαιτέρως στο Άγιο Όρος, αλλά και όπου υπάρχουν (αληθινά) ορθόδοξα (κυρίως γυναικεία) μοναστήρια, να ενταχθούν στις τάξεις του. Όπως επίσης αγνοούν και παραγκωνίζουν και το ανάλογο φαινόμενο του μπεκτασισμού.

  ReplyDelete
 46. Ὁ Πλάτων εἶναι πρὸ Χριστοῦ. Ὅσο κι ἄν φαίνεται παράξενο τὀ δόγμα μας λέει ὅτι μόνο οἱ Ἑβραῖοι εἶχαν κρατήσῃ ἑπαφὴ μὲ τὸν ἀληθινὀ Θεό, οἱ ὑπόλοιποι ἔχοντας ἑκπέσῃ λατρεύοντας νεκρούς βασιλιάδες (Εὐήμερος). Ὁ Χριστὸς μετέτρεψε τὀν Άληθινὀ Θεὸ σὲ οἰκουμενικό (καὶ ἁντιστρόφως ὁ Θεὸς φανερώθηκε σἐ ὅλον τὀν κόσμο διἀ τοῦ Ἰησοῦ). Μετἀ Χριστὀν ἡ ὁμοφυλοφιλία δἐν ἁποτελεῖ πρόβλημα γιἀ λόγους σεξουαλικῆς ἠθικῆς, ἁλλὰ ὡς ἑξῆς. Ἁναγνωρίζοντας τἀ ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια ἀναγνωρίζεις ἕνα ἀπόθεμα ὀρφανῶν γιἀ υἱοθεσία ἄρα χτίζεις τὀ κράτος σου πάνω στὸν θάνατο. Αὐτὸ εἶναι τὀ νόημα τῶν αἰσχρῶν γκέυ παρέηντ. Εἶναι τὀ ἁντίστοιχο τῶν παρελάσεων τῶν Ναζί. Ἡ δἐ γκέυ νοοτροπία στὺλ Φιλαδέλφεια μἐ τὀν Τὀμ Χάνκς (ὁ ἁπελπισμένος ἑκπεσὼν ὁμοφυλόφιλος) εἶναι τάλε κουάλε ἡ ῥομαντικἠ ψευδανάγνωση τῆς τραγικότητος (θὰ ψοφήσω ἡρωικῶς).

  Γιὰ νὰ καταλάβετε τί συμβαίνει, κάντε τὀ ἑξῆς. Πῆτε ὅποιος μπορεῖ ἑδῶι μέσα. - Δὲν νιώθω τἠν θεότητα τοῦ Ἱησοῦ Χριστοῦ. Βλέπετε; Εἶναι ἀνεξήγητο. Αὐτὸ εἶναι ἡ θρησκεία. Δὲν καταλαβαίνεις γιατί.

  ReplyDelete
 47. ΥΓ. Ὁ ἀντισημιτισμὀς τῶν Ἑλλήνων εἶναι προδοτικὸς διότι εἴμεθα ἡ οἱκουμενικἠ Αὑτοκρατορία. Εἴμεθα ἡ συμφιλίωση Ἁνατολῆς καἰ Δύσης. Γιἀ τἠν σύγχυση φταῖνε οἱ ἄθλιοι Ἕλληνες διανοούμενοι ποὐ χρησιμοποιοῦν τὀν ὅρο Ἕλλην σἀν συνώνυμο τῆς Δύσεως. Ἡ πραγματικότητα εἶναι ἁπλή. Εἶναι ἀγράμματοι.

  ReplyDelete
 48. Γιἀ νἀ καταλάβετε ὅτι ἔχουμε τρόπον τινά εβραϊκό αἶμα διαβάστε ὄχι μόνο τἀ εὑαγγέλια ἁλλὰ Ἱώσηπο https://el.wikisource.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF_%CE%91.

  Εἶναι προφανἐς ὅτι ἡ προφορά του εἶναι ἡ σημερινή.Σύγκρινε μἐ τὀν Ἁττικίζοντα Σύριο Λουκιανό https://el.wikisource.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B9%CF%82_%CE%AE_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF_%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD. Ἡ ὀρθοδοξία εἶναι ἑβραϊσμός + ἑλληνισμός.

  ReplyDelete
 49. Και επειδή διαβάζω διάφορα (δήθεν) χριστιανικά και υπεράγαν προτεσταντικά και παιδαριώδη περί του θανασίμου αμαρτήματος της ομοφυλοφιλίας παραθέτω το πως κανονίζει το ζήτημα ο (ελληνίζων) Βασίλειος ο Καππαδόκης (πλακουτσομούτρης κι αυτός):
  «Ὁ τήν ἀσχημοσύνην ἐν τοῖς ἄρρεσιν ἐπιδεικνύμενος, τῷ χρόνῳ τοῦ ἐν τῇ μοιχείᾳ παρανομοῦντος οἰκονομηθήσεται. (ΚΑΝΩΝ ΞΒ΄)
  Δεν το μεταφέρω στην σημερινή γιατί οι ελληνίζοντες γνωρίζουμε (πρωτίστως) ελληνικά. Οι ελληναράδες ας το γκουγκλάρουν. Μπας και μάθουν και κάνα ελληνικό μαζί με τα φράγκικα και τα αλαμανικά.
  Ήτοι μοιχεία και ομοφυλοφιλία είναι ένα και το αυτό. Τι είπατε παρακαλώ; Στο πυρ το εξώτερον και οι μοιχοί; Γαία πυρί μειχθήτω; Ήτοι ρουμ μπαραρούμ, να καεί το πελεκούδι; Γνωστή η επίδραση του πυρός στους πρωτογόνους (παρότι ωμοφάγοι, ήτοι το μόνον που δεν ρίχνουν στην πυρά είναι το φαί τους).
  Επιπλέον δεν μπορώ να καταλάβω τι νόημα έχει αν ο Τράμβιος υποστηρίζει ή όχι τις παρελάσεις των γυναικωτών (όχι των ομοφυλοφίλων ή περισσότερο των αμφιφυλοφίλων). Δηλαδή αν ο Τράμβιος καταδικάσει τους γυναικωτούς ή τις αρρενωπές θα σταματήσουν αυτοί να ασκούνται στο προσφιλές τους σπόρ; Μήπως η φυλάκιση απέτρεψε τους Εγγλέζους από την ... επίδοση σε αυτό το άθλημα; Ή θα φοβηθούν τους νταήδες και τους θεούσους (θα μας κάψει ο Θεός, λόγω της παρελάσεως των μεταλλαγμένων). Αντί να εκτίθενται και να γελοιοποιούνται οι παρελαύνοντες μεταλλαγμένοι (και οι συν αυτοίς)εκθέτουν οι θεούσοι την Εκκλησία και οι μαύρες κότες (που κάνουν τα χρυσά αυγά) τον ελληνισμό. Στην ουσία βέβαια αμφότεροι εκθέτουν τους εαυτούς τους. Άσε δε που η τέτοια σφοδρότητα των αντιδράσεων μπορεί να κρύβει (ή φανερώνει;) άλλες μύχιες επιθυμίες ή ανομολόγητες έξεις και ορέξεις. Δεν θα ήτο φρονιμότερον, πριν λαμπαδιάσουν το σύμπαν, να δοκιμάσουν μήπως κορέσουν τις όποιες ορέξεις των;
  Επιπλέον δε, πρέπει να συνεκτιμηθεί η συμβολή (και η αυτοθυσία) των γυναικωτών εις την ευστάθειαν του Γραικοφραγκικού και του γενικότερου Ουρωπαϊκού οικοδομήματος, που συντελείται δια του ξεχαρμανιάσμαστος και του χαρτζιλικώματος των περιτετμημένων (άλλο μέγεθος κεφαλής αυτό) μεταναστών. Άλλωστε ως γνώρισαν από την καλή και από την ανάποδη αρχιμανδρίται, στάρς της τηλεοράσεως, ποιηταί (εκ του προχείρου) και άλλοι ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, οι (γαλανομάτηδες) Κιρκάσιοι αφού ξεχαρμανιάσουν .... σφάζουν εις το γόνατο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. """ΡΩΜΗΈ""" Ο ΡΌΛΟΣ ΣΟΥ ΕΊΝΑΙ ΠΙΟ ΎΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΒΡΟΜΕΡΌΣ ΑΠΌ ΤΟ ΡΌΛΟ ΤΟΥ ΧΕΙΡΌΤΕΡΟΥ ΝΑΖΊ. ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΝΆΣ ΕΊΝΑΙ ΌΣΟ ΠΙΟ ΦΡΆΓΚΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΟΕΠΟΧΊΤΙΚΑ ΠΑΊΡΝΕΙ (ΠΟΙΟΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΑΊΡΝΕΙ ΑΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΒΡΟΜΆΕΙ Η ΔΟΥΛΕΊΑ)... ΝΕΟΝΆΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΊΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟ Ή ΤΟ ΠΑΠΙΚΌ ΕΟΡΤΟΛΌΓΙΟ;
   https://www.youtube.com/watch?v=9-Knj3wg-eo

   Delete
  2. ΟΜΟΛΟΓΊΑ ΠΊΣΤΕΩΣ
   https://www.youtube.com/watch?v=8iJ9RDiGckY

   Delete
 50. Ο ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ ΚΙΤΣΊΚΗΣ ΕΊΝΑΙ ΜΕΓΆΛΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΉΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΉΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΉΣ ΠΊΣΤΗΣ! ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΊΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΈΣ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΟΎ ΠΑΠΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΡΕΣΙΆΡΧΗ ΕΒΡΙΟΜΑΣΏΝΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΊΟΥ! ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΔΊΔΟΥΜΕ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΠΆΤΕΡ ΚΛΕΟΜΈΝΗ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΟ ΟΡΘΌΔΟΞΟ BLOG ΤΟΥ!

  ReplyDelete
 51. Αδελφέ μου Πανίκα σ΄όλες τις εκκλησιές του πατρίου ή του απάτριδος εορτολογίου στην αριστερή πύλη του ιερού βρίσκεται η εικόνα του Μεγάλου Βασιλείου όχι του πάτερ Κλεομένη(με τον οποίον σημειωτέον δεν έχω και τίποτα να μοιράσω).

  ReplyDelete
  Replies
  1. NEON;AKH ΜΗ ΚΑΤΑΠΙΕΖΕΣΑΙ. ΘΕΣ ΝΑ ΠΙΣΤΕΎΕΙΣ ΌΤΙ Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΥΛΊΑ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΘΑΝΆΣΙΜΟ ΑΜΆΡΤΗΜΑ; ΠΕΣ ΤΟ ΞΕΚΆΘΑΡΑ! ΜΗ ΤΟ ΠΗΓΑΊΝΕΙΣ ΓΎΡΩ ΓΎΡΩ! ΚΉΡΥΞΕ ΤΗΝ ΑΊΡΕΣΗ ΣΟΥ ΣΑΝ ΆΝΤΡΑΣ ΧΩΡΊΣ ΜΙΣΌΛΟΓΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜ ΜΠΑΡΑΡΟΎΜ! ΝΑ ΣΑΙ ΆΝΤΡΑΣ ΡΈ ΌΧΙ ΙΝΔΌΣ ΦΑΚΊΡΗΣ! ΤΑ ΣΌΔΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΌΜΜΟΡΑ ΣΟΥ ΛΈΝΕ ΚΆΤΙ Ή ΔΕΝ ΕΊΧΕΣ ΠΆΕΙ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΌ ΕΚΕΊΝΗ ΤΗ ΜΈΡΑ;

   ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΉ ΠΎΛΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΎ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ Η ΕΙΚΌΝΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΊΑΣ ΘΕΟΤΌΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΕΞΙΆ ΤΟΥ ΚΥΡΊΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ

   Delete