Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

May 31, 2017

358 - Γιατὶ ὁ Στάλιν ὡς λενινιστὴς εἶχε ἀπολύτως δίκαιο


Ἐνδοκαπιταλιστικὸς πόλεμος: 1914 -Ἡ Γερμανία ἀμφισβητεῖ τὴν πρωτοκαθεδρία τοῦ βρεταννικοῦ ἐμπορικοῦ στόλου. 2017-Ὁ Σόϋμπλε ἐπιτίθεται κατὰ Τσίπρα ἐπειδὴ δὲν φορολογεῖ τῆν ἑλληνικὴ ναυτιλία, μέρος τῆς ἀγγλοσαξωνικῆς "Britannia Rule the Waves", καπιταλιστικῆς ἀνταγωνιστρίας τῆς ἀνερχομένης γερμανικῆς ναυτιλίας  καὶ τῆς κινεζικῆς ναυτιλίας (ἠπειρωτισμὸς κατὰ θαλασσοκρατίας) Jewish War Veterans of the U.S.358 - Γιατὶ ὁ Στάλιν ὡς λενινιστὴς εἶχε ἀπολύτως δίκαιο

Τῶν Στάλιν καὶ Μάο, παρὰ μερικὲς ἀποστασιοποιήσεις ἀπὸ τὸν μαρξισμό-λενινισμό, πάντα οἱ ἀναλύσεις ὑπῆρξαν σωστὲς ἐπειδὴ ἠκολούθουν τὴν ἀπαρέγκλιτο διαλεκτικὴ μέθοδο τῶν Ἑλλήνων ποὺ ὁ Μὰρξ εἶχε ἐπαναφέρει μετὰ ἀπὸ αἰῶνες δυτικῆς λήθης.

Στὶς 28 Σεπτεμβρίου 1952, μερικοὺς μῆνες προτοῦ δολοφονηθῇ ὁ Στάλιν στὶς 5 Μαρτίου 1953, σὲ ἡλικία μόλις 74 ἐτῶν, δολοφονία ποὺ ἐπέτρεψε στὸν οὐκρανὸ ἐξωμότη τῆς μπολσεβικικῆς ἐπαναστάσεως, Νικήτα Χρουστσώβ, τρία χρόνια ἀργότερα νὰ ἀποδομήσῃ τὴν τεραστία ἐπαναστατικὴ προσωπικότητα τοῦ Γεωργιανοῦ, καταγγέλλοντάς τον ὡς δικτάτορα, ὁ Ἰωσὴφ Στάλιν ἐδημοσίευσε, ἐν μέσῳ τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου ποὺ ἔφερνε στὸ χεῖλος τῆς πυρηνικῆς ἐξοντώσεως τὸ σοσιαλιστικὸ μὲ τὸ καπιταλιστικὸ στρατόπεδο, ἕνα καταπληκτικὸ ἀπὸ ἀκρίβεια κείμενο, ποὺ ἀπεδείκνυε τὸ βάθος τῆς μαρξιστικῆς του σκέψεως.

Στὸ τεῦχος 12, τοῦ τριμηνιαίου περιοδικοῦ Ἐνδιάμεση Περιοχή, θέρους 1999, εἶχα δημοσιεύσει ἄρθρο μὲ τίτλο, «Ὁ Στάλιν, προφήτης τοῦ ΚΑ’αἰῶνος» στὸ ὁποῖο, μεταξὺ ἄλλων, ἔλεγα: «Λαοὶ εὐφρανθεῖτε! Τὸ τέλος τοῦ κόσμου φθάνει! Ἡ Δύση θνήσκει μὲ σύσσωμη τὴν διανοουμενίστικη ἀριστερά της. Πρό 50 ἐτῶν, ὁ Ναπολέων τῆς Ῥωσίας, ὁ Στάλιν ἄφηνε, ἐν εἴδει πνευματικῆς διαθήκης, δύο κείμενα προτοῦ ἀποβιώσει, ποὺ ἐχλευάσθησαν ἀπὸ τοὺς πολέμιους τῆς ἀξιοκρατίας, κείμενα τὰ ὁποῖα προέβλεπαν τὸ τέλος τοῦ δυτικοῦ κόσμου, τῶν ἀριστερῶν γλωσσολόγων τῆς σειρᾶς Ψυχάρη-Κριαρᾶ-Κακριδῆ-Μπαμπινιώτη καὶ τοῦ ἀριστερίστικου πνευματικοῦ λούμπενπρολεταριάτου τῆς νατοϊκῆς παρέας Πρετεντέρη-Σωμερίτη.

Οἱ προφῆτες ἔχουν πάντα δίκαιο ἐπειδὴ δὲν ὑπολογίζουν τὸν χρόνο. Παρὰ τὴν λιλιπούτια τριάδα Χρουστσώφ-Γκορμπατσώφ-Γιέλτσιν ποὺ ἠσέλγησαν ἐπὶ τοῦ σώματος τοῦ νεκροῦ Ῥώσου Ναπολέοντος, τὸ φάντασμά του ἐπανέρχεται μὲ τὴν δύναμη στίχων ἑνός Βίκτωρος Οὐγκό. Ἰδοὺ ἀποσπάσματα τῆς διαθήκης του».

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ κείμενο τοῦ Στάλιν περὶ γλωσσολόγων, τῆς 28ης Ἰουλίου 1950, εἶχα δημοσιεύσει στὸ ἄρθρο αὐτὸ τὸ κείμενό του, «Περὶ ἀναποφεύκτου ἀλληλοεξοντώσεως τῶν καπιταλιστικῶν χωρῶν μὲ πολέμους», τῆς 28ης Σεπτεμβρίου 1952, ποὺ ἔλεγε τὰ παρακάτω ἐκπληκτικά:

«Μεγαλύτερες εἶναι οἱ πιθανότητες πολέμου μεταξὺ καπιταλιστικῶν χωρῶν, παρὰ μεταξὺ τοῦ καπιταλιστικοῦ καὶ τοῦ σοσιαλιστικοῦ στρατοπέδου». 

Ἡ τοποθέτηση αὐτὴ τοῦ Στάλιν ἀπεδείχθη τελείως σωστή. Πόλεμος μεταξὺ ΝΑΤΟ καὶ Συμφώνου  Βαρσοβίας δὲν ἔγινε ποτέ, ἐνῷ ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ κατέρρευσε τὸ κομμουνιστικό στρατόπεδο, τὸ ΝΑΤΟ ὀργιάζει μὲ φοβεροὺς πολέμους. Καὶ ὅμως οἱ χῶρες ποὺ κτυπᾷ ἔχουν ἤδη ἐνταχθῆ στὸ καπιταλιστικὸ οἰκονομικὸ σύστημα. 

Ὁ Στάλιν γράφει: «Λένε ὅτι οἱ ἀντιφάσεις μεταξὺ καπιταλισμοῦ καὶ σοσιαλισμοῦ εἶναι περισσότερο ἔντονες ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ὑπάρχουν μεταξύ καπιταλιστικῶν χωρῶν.Παρὰ ταῦτα, ὁ δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος δὲν ἤρχισε μὲ πόλεμο ἐναντίον τῆς ΕΣΣΔ, ἀλλὰ μὲ πόλεμο μεταξὺ καπιταλιστικῶν χωρῶν. Γιατί; Πρῶτον, διότι ὁ πόλεμος κατὰ τῆς ΕΣΣΔ, εἶναι περισσότερο ἐπικίνδυνος γιὰ τὸν καπιταλισμὸ ἀπό τὸν πόλεμο μεταξὺ καπιταλιστικῶν χωρῶν. Διότι, ἐνῷ ὁ πόλεμος μεταξὺ καπιταλιστικῶν χωρῶν θέτει μόνον τὸ πρόβλημα τῆς ἐπικρατήσεως καπιταλιστικῶν χωρῶν ἐπί ἄλλων, ἐπίσης καπιταλιστικῶν, ὁ πόλεμος κατὰ τῆς ΕΣΣΔ ὑποχρεωτικά πρέπει νά θέσῃ τὸ ζήτημα τῆς ἰδίας τῆς ὑπάρξεως τοῦ καπιταλισμοῦ. 

»Τὴν ἐπαύριο τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου, ἐθεωρῆτο ἐπίσης ὅτι ἡ Γερμανία ἦταν διὰ παντὸς ἐκτὸς μάχης, ὅπως εἶναι σήμερα κατὰ τὴν γνώμη μερικῶν συντρόφων, ἡ Ἰαπωνία καί ἡ Γερμανία. 

»Ἐκείνη τήν ἐποχὴ ἔλεγαν ἐπίσης καὶ διελάλουν διὰ τοῦ τύπου ὅτι οἱ ΗΠΑ εἶχαν συρρικνώσει τὴν Εὐρώπη, στὴν θέση τοῦ φτωχοῦ συγγενοῦς, ὅτι δέν θὰ ἔπρεπε πλέον ποτὲ νὰ ὑπάρξῃ πόλεμος μεταξὺ καπιταλιστικῶν χωρῶν. Καὶ ὅμως, εἶναι οἱ ἴδιες ἡ Ἀγγλία καί οἱ ΗΠΑ οἱ ὁποῖες ἐβοήθησαν τὴν Γερμανία νὰ ἀνακάμψη οἰκονομικά. 

»Παρὰ ταῦτα, τελικά, ἡ Γερμανία κατηύθυνε τὶς δυνάμεις της κατὰ τοῦ ἀγγλογαλλοαμερικανικοῦ συνόλου ποὺ ὑπεχρεώθη νὰ συμμαχήσῃ μὲ τὴν ΕΣΣΔ. Συνεπῶς, ἡ πάλη τῶν καπιταλιστικῶν χωρῶν γιὰ τὴν ἐξασφάλιση  τῶν  ἀγορῶν  καὶ  ἡ  ἐπιθυμία  τους  νὰ  ἐξουδετερώσουν τοὺς ἀντιπάλους τους, ἀπεδείχθησαν ἰσχυρότερες τῶν ἀντιφάσεων μεταξὺ τοῦ καπιταλιστικοῦ στρατοπέδου καὶ τοῦ σοσιαλιστικοῦ». 

Τὰ ἴδια εἰκόνα ἀκριβῶς βλέπουμε καὶ σήμερα. Ὅπως καὶ πρὶν ἀπὸ τὸν πρῶτο παγκόσμιο πόλεμο, ἡ οἰκονομικὴ ἐπιστροφὴ τῆς Γερμανίας στὸ προσκήνιο, μετὰ τὴν ὁλοκληρωτική της ἧττα τοῦ 1945, βάζει σὲ κίνδυνο τὴν οἰκονομία τῶν ΗΠΑ καὶ Ἀγγλίας. Ἤδη, ἀπὸ τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, ἡ Ἀγγλία πρώτη ἐχρησιμοποίησε τὴν ἔκφραση Δ΄ Ῥάϊχ κατὰ τοῦ Βερολίνου, μετὰ τὴν ἐπανένωση τῶν δύο Γερμανιῶν.

Μετὰ τὴν ἀποχώρηση τῆς Βρεταννίας ἀπὸ τὴν Γερμανικὴ Εὐρώπη, βλέπουμε σήμερα τὴν σφοδρὴ ἀντιπαράθεση Τραμβίου-Μέρκελ. Ἡ εὐρωπαϊστικὴ Καθημερινὴ στὸ φύλλο της τῆς 31 Μαΐου 2017, γράφει πὼς ὁ πόλεμος ἀνακοινώσεων μεταξὺ Οὐασιγκτῶνος καὶ Βερολίνου «ἀπέκτησε  δραματικὴ ἔνταση ὕστερα ἀπὸ τὴν ἔκκληση τῆς Ἄγκελα Μέρκελ στοὺς Εὐρωπαίους νὰ πάρουν στὰ δικά τους χέρια τὶς τύχες τους», μὲ τὸν Τράμβιο νὰ ξιφουλκῇ δηλώνοντας ὅτι «ἔχουμε τεράστιο ἐμπορικὸ ἔλλειμα μὲ τὴν Γερμανία». Ὁ δὲ ἐπικεφαλὴς τῶν γερμανῶν σοσιαλδημοκρατῶν -ὡς οἱ πιστότεροι ὑποστηρικτὲς τοῦ καπιταλισμοῦ-  ὁ Μάρτιν Σούλτς, νὰ χαρακτηρίζῃ τὸν Δονᾶλδο Τράμβιο «καταστροφέα τῶν δυτικῶν ἀξιῶν»!

Ὁ ἐπερχόμενος πλανητικὸς πόλεμος κατὰ τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Κίνας θὰ εἶναι λοιπὸν καπιταλιστικὸς καὶ ἀδυσώπητος.

             Δημήτρης Κιτσίκης 31 Μαΐου 2017

109 comments:

 1. Αγαπητέ κύριε Κιτσικη, έχετε ξαναγράψει σχετικά με την δολοφονία και το θάνατο του Στάλιν από τους ιμπεριαλιστές. Γνωρίζοντας πως ως ιστορικος χρησιμοποιείται εμπεριστατωμενα στοιχεία στα κείμενα σας θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε εάν υπάρχουν επίσημα στοιχεία από τα ρωσικά αρχεία του κράτους που να αποδίδουν τον θάνατο του σε δολοφονία, και μάλιστα υποκινούμενη από εξωτερικούς παράγοντες? Με φιλικούς χαιρετισμούς, Γιάννης Αποστολοπουλος

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναί Γιάννη, ὑπάρχουν. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Ναι αλλά δεν μας μου απαντήσατε σε αυτό που σας ερωτησα
   Ποια είναι αυτα τα στοιχεία που υπάρχουν και γνωρίζετε !
   Μπορείτε να μας δώσετε την σχετική βιβλιογραφία ?
   Γιάννης Αποστολοπουλος

   Delete
 2. Συμφωνώ απολύτως με την ανάλυσή σας αυτή κ καθηγητά.
  Απορία:Η Κίνα πρέπει να θεωρείται καπιταλιστική χώρα πλέον;Αν όχι,πως θα την χαρακτηρίζαμε;

  ΥΓ.Κ.Παντελή Βλαχόπουλε ευχαρίστως θα εδιάβαζα ένα άρθρο σας-σχόλιο που να στηρίζει τον ισχυρισμό σας ότι εμείς αμπελοφιλοσοφούμε και δεύτερον ότι ο Μητσοτάκης ήταν μεγάλος ηγέτης.
  Αν αυτός ήταν μεγάλος ηγέτης,τότε όλοι οι διατελέσαντες πρωθυπουργοί εν Ελλάδι ήταν μεγάλοι ηγέτες.
  Να λοιπόν διατί εμεγαλούργησε η Ελλάς.

  βεροιεύς

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εσυ δεν ειχες αποκαλεσει τον Ιησου Ιασων απο το Ιασις?
   και φυσικα αυτο δεν ειναι αμπελοφιλοσοφιες αλλα παπαρολογιες

   Delete
  2. Ἡ Κίνα εἶναι ἐθνικομπολσεβικική (σύνθεση κομμουνισμοῦ καὶ φασισμοῦ). Χρησιμοποιεῖ τὴν καπιταλιστικὴ οἰκονομία μὲ ὁλοκληρωτικὸ μονοκομματικὸ κράτος καὶ ἔχει στόχο τὴν ἐπάνοδο τῆς Κίνας, μέσῳ τῆ ἐπανεκινήσεως τῆς Ὁδοῦ τῆς Μετάξης, στὴν προτεραία (ἐπὶ δύο χιλιάδες χρόνια) πολιτισμικὴ της θέση ὡς οἰκουμενικῆς αὐτοκρατορίας. Εἶναι μάθημα γιὰ ἐμᾶς, τοὺς μόνους ποὺ δυνάμεθα νὰ συγκριθοῦμε μὲ τὴν Κίνα ὡς πλανητικὸς πολιτισμός. Τὸ μέγεθος τοῦ ἐδάφους καὶ τὸ ὕψος τοῦ πληθυσμοῦ δὲν θὰ μᾶς ἀπηγόρευε νὰ ξαναβροῦμε τὴν πρώτη θέση (βλέπε τὸ παράδειγμα τοῦ Ἰσραήλ). Αὐτὸ ποὺ φταίει εἶναι ἡ ἀφάνταστη παρακμὴ τῶν Ἑλλήνων καὶ ἡ ἀδυναμίκα τους νὰ ὀργανωθοῦν. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  3. Και ποιοι ειναι τέλος πάντων οι εχθροί μας...που και να οργανωθούμε δεν θα μας αφήσουν να μεγαλουργησουμε?
   είμαστε Ελληνες οι Ρωμιοι? Τι ειναι ο Ελληνισμός πρέπει να είμαστε Ορθόδοξοι η οχι αφου ο Ιησους ηταν Εβραιος και εμεις μισουμε τους Εβραιους .
   Εινα ιοι Δυτικοι το πρόβλημα μας η απλως η ενχωριοι τσιφλικαδες ? θα μας βοηθουσουν οι ξενοι στο να απαλαγουμε απο τους τσιφλικαδες?οι Τουρκοι θα μας δυαλισουν? οι ο Ερντογαν θα μας προστατευσει?

   Οι Νεοελληνες είμαστε χαμένοι...η σκέψη μας είναι κατεστραμμένη έχουμε γινει παρανοϊκοι οικονομολογοι , και οι εναπομείναντες πνευματικοί Ελληνες μας παρατήρησαν μόνους μας!

   Delete
  4. παντελής βλαχόπουλοςJune 1, 2017 at 3:25 AM

   Γιατί αγωνίστηκε για την εξυγίανση κράτους και οικονομίας απέναντι στο λαϊκιστή Παπανδρέου που διόριζε αβερτα στο δημόσιο και κρατικοποιουσε όλες τις υγιείς επιχειρήσεις (για να τις χρεοκοπήσει παρέα με τους συνδικαλιστές-πρασινοφρουρους μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα). Ο Μητσοτάκης έδωσε πνοή στην ελληνική οικονομία προωθώντας μεταρρυθμίσεις που ηταν έτη φωτός μπροστά από την εποχή τους.

   Delete
  5. Robert πριν απορρίψεις κάποια πληροφορία,διασταύρωσε την πρώτα.
   Ερώτηση:γνωρίζεις τι σημαίνει Χριστός;

   ΥΓ Ας του το πεί άλλος ρε παιδιά γιατί εμένα δεν μ'εμπιστεύεται.

   βεροιεύς

   Delete
  6. Δηλαδή κατά την γνώμη σας κ Βλαχόπουλε (ακόμη κι αν δεχθώ τους ισχυρισμούς σας),μεγάλος ηγέτης στην Ελλάδα είναι αυτός που κάνει το αυτονόητο.Δηλαδή αυτός που κάνει αυτό για το οποιο χρυσοπληρώνεται,χώρια βέβαια τα ''τυχερά''.

   ΥΓ Τίποτε για ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΉΣ,τίποτε για αρχαιοκαπηλίες κλπ δεν υπέπεσε είς την αντίληψήν σας κ Βλαχόπουλε,εκτός κι αν είστε βέβαια νέος και δεν τα γνωρίζετε.

   βεροιεύς

   Delete
  7. Ἡ ὕπαρξη ἁκρατικοῦ καπιταλισμοῦ εἶναι τὀ παραμῦθι τῶν τελευταίων 300 ἑτῶν. Μοιάζει μἐ τἠν θεωρἰα ὅτι ὁ ἄνθρωπος κατάγεται ἁπὀ τὀν πελαργό.

   Delete
  8. Ο άνθρωπος σύμφωνα με τον Δαρβίνο κατάγεται από τον πίθηκο και όχι απο τον Πελαργό
   βεροιεύς

   Delete
 3. Σώζεται στὸ διαδίκτυο μιὰ ἄγνωστης αὐθεντικότητος στὸν μὴ εἰδικὸ συνομιλία Στάλιν-Ζντάνοβ-Μολότοφ-Τσερκάσωβ-Αϊζενστάιν καταγεγραμμένη ἀπὸ τὸν προτελευταῖο, λίγο μετὰ τὸν Β.παγκόσμιο πόλεμο, στὴν ὁποῖα ὁ Στάλιν λέει τὸ ἑξῆς φοβερό. Τὸ μεταφέρω μὲ δικά μου λόγια.
  -Οἱ Ἀμερικάνοι βομβαρδίζουνε σὰν καπιταλιστές. Στὴν Γερμανία κατέστρεψαν τὴν βιομηχανικὴ ὐποδομὴ τοῦ ἀνταγωνιστῆ τους. Σκέφτονται σὰν καπιταλιστὲς καὶ βομβαρδίζουν σὰν καπιταλιστές.

  ReplyDelete
 4. Η μεγαλύτερη απειλή της Ελλάδος πέραν των Τζιχαδιστών είναι η ομοσπονδιοποίηση της Ε.Ε. ώστε να έχει μεγαλύτερη ισχύ το Βερολίνο και οι Βρυξέλλες κατά των ΗΠΑ.

  Καταστροφικό θα είναι εάν εμείς επιλέξουμε την Ε.Ε.

  Από την άλλη οικονομικώς μιλώντας δυνάμεθα να εξέλθουμε από το Ευρώ μονάχα εάν έχουμε οικονομική στήριξη από τις ΗΠΑ.

  Μακάρι να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μακάρι Μακάρι
   βεροιεύς

   Delete
 5. Οι τελευταίες αναλύσεις του Katehon και του Geopolitica είναι άριστες:

  http://katehon.com/article/passions-around-jared-kushners-secret-channel-russians

  http://katehon.com/article/usa-germany-great-split

  https://www.geopolitica.ru/en/article/crisis-europe


  Καλό θα ήταν να τα βάζατε ως συνδέσμους επάνω δεξιά στο ιστολόγιό σας Καθηγητά, εάν θέλετε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΤΟ katehon ειναι πανσλαβιστικό και έναντι των συμφερόντων μας εμείς είμαστε πανελληνιστές
   βεροιεύς

   Delete
 6. Ερώτηση:

  Πώς θα καταφέρνει ο Δονάλδος Τράμβιος να συμμαχήσει με την Ρωσία κατά της Κίνας την στιγμη που κάθε χρόνο Ρωσία και Κίνα έρχονται όλο και πιο κοντά οικονομικά; Φέτος 30% αύξηση είχε το αμοιβαίο εμπόριο Ρωσίας-Κίνας εν σχέσει με πέρυσι:

  https://www.rt.com/op-edge/390337-russia-china-g7-west/

  ReplyDelete
  Replies
  1. Θυμάστε παλιά που σας είχα ρωτήσει εάν θα δούμε μία Ε.Ε. σε τύπο Ομοσπονδίας με την στήριξη της Κίνας και μου είχατε απαντήσει "Όχι διότι τα Εθνικιστικά Φασιστικά κινήματα θα την διαμελίσουν";

   Αυτό θα ίσχυε όπως όλοι ελπίζαμε με την νίκη της Λεπέν αλλά αφού έχασε δεν επανέρχεται στο προσκήνιο με αφορμή την πρόσφατη συνάντηση Βερολίνου-Πεκίνου;

   Μπορείτε να απαντήσετε εάν θέλετε στις παραπάνω ερωτήσεις;

   Delete
  2. Μάλλον δεν θυμάστε...

   Delete
 7. Yγ2. Ὁ παγκόσμιος πόλεμος Βυζαντίου καἰ Κίνας θἀ ἔχει νικητἠ τὀ Βυζάντιο. Οἱ Κινέζοι παίζουν ὠς ἑξῆς. Λέει ἡ παροιμία τους, περίμενε, καἰ στὀ ποτάμι προστά σου θἀ δῇς νἀ πλέει τὀπτῶμα τοῦ ἑχθρου σου. Οἱ Βυζαντινοί λένε περίμενε, καἰ τὀ πτῶμα θἀ ἁναστηθῇ.

  Νικάει ὁ πιὸ ἀργός.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Χαχα σωστά!

   Νικά ο πιο αργός, ναι.

   Delete
  2. Οταν η Κινα ξυπνησει η γη θα τρεμει. Ναπολεων Βοναπαρτης.

   Delete
  3. Άσχετο...

   Delete
  4. "Τρία πουλάκια κάθονταν και πλέκανε πουλόβερ"

   -Μπάμπης

   Delete
 8. μικρος στατιωτηςJune 1, 2017 at 3:59 AM

  Συγκλονιστικες μαρτυριες απο ενα μεγαλο ηγετη ,που μονο μετα πολλα χρονια απ το θανατο του βρηκαν ευκαιρια οι αντιπαλοι του να συκοφαντησουν.
  Παροτι ειμαι Ελληνας εθνικιστης δε μπορω παρα να παραδεχτω τη καθαροτητα της σκεψης του Λενιν που αφορουσε στο καπιταλισμο και την επανασταση και τη σπουδαιοτητα του ηγετη Σταλιν.
  Η παρακμη και η ηττα των αριστερων στην Ελλαδα φαινεται και μονο απο την αρνητικη αποψη που διατυπωνουν για τον Λενιν και τον Σταλιν και μαλιστα μερικοι ΕΕαριστεροι και ομοφυλοαριστεροι κατηγορουν ακομα και τη μαρξιστικη θεωρια και τον Τσε Γκεβαρα αποδεικνυοντας οτι εχουν υποστει τη χειριστη δυνατη ηττα ,δηλαδη την ψυχικη ηττα και τον εξευτελισμο.
  Ο καπιταλισμος αποδεικυεται οχι μονο ασθενεια του εθνους και της πολιτειας αλλα ακομα και της ιδιας της ψυχης.  ReplyDelete
  Replies
  1. Απολύτως σωστός είσαι.

   Ίσως το ότι είσαι συν-Εθνικιστής και συν-Αγωνιστής να εντείνει τον ομόδοξο τρόπο σκέψεώς μας.

   Delete
  2. μικρος στατιωτηςJune 4, 2017 at 12:46 AM

   όντως αγαπητέ συνΕλληνα

   Delete
  3. μικρος στρατιωτηςJune 5, 2017 at 6:58 AM

   Ελλην ο παραπανω μικρος στρατιωτης ειναι τρολλ ,διοτι δε μπορει να υπαρξει κατι αλλο ,γενικα συμφωνω με το σχολιο σου

   Delete
 9. Αγαπητέ κύριε Κιτσικη, έχετε μιλήσει επανειλημμένα σε συνεντεύξεις αλλά και σε άρθρα σας για την δημιουργία της ελληνοτουρκικής συνομοσπονδίας και αργότερα την ενσωμάτωση των κούρδων από τα ανατολικά όπως και των Αλβανών από τα δυτικά ώστε να ξαναγινει η σύσταση της οθωμανικής αυτοκρατορίας και κατά συνέπεια και το βυζαντιο, δηλαδή μια ελληνική αυτοκρατορία. Παρακαλώ διορθωστεμε εάν κανω λάθος στη σκέψη, αλλά ξεφλουδίζοντας το κρεμμύδι και φτάνοντας στον πυρήνα του, αυτό που βλέπει κανείς είναι πως η δημιουργία μιας τέτοιας τεράστιας έκτασης αποτελεί ένα φράγμα/έλεγχο των σλάβων και κατά κυριο λόγω της Ρωσίας προς της θερμές θάλασσες. Έχετε αναφερθεί επιπρόσθετα ότι αυτή η συνομοσπονδία θα είναι κάτω από τον έλεγχο της Αμερικής. Και επίσης έχετε μιλήσει για την ανάγκη ενός μεγαλοφυούς ηγέτη, όπως ο Χο Τσι Μινγκ, ο φιδελ κάστρο κοκ συνεπεία του οποίου ένα τέτοιο έργο μπορεί να πραγματοποιηθεί. Εδώ γεννιούνται τα εξής ερωτήματα. Ο ήρωας της ενδιάμεσης περιοχής, γιατί θα πρέπει να είναι του βεληνεκούς του φιδελ κάστρο, τι στιγμή που η νέα αυτοκρατορία θα είναι υπο τον έλεγχο της πλανητικής αυτοκρατορίας δηλαδή της Αμερικής. Ο κάστρο αν και στην αρχή κέρδισε την συμπάθεια των Αμερικάνων, γρήγορα στράφηκε εναντίων τους, έπαιξε την μια αυτοκρατορία, τους σοβιετικούς ενάντια στην άλλη τους Αμερικανούς και ώς το τέλος της ζωής του θεωρήθηκε κίνδυνος θάνατος στην προσπάθεια του να ενώσει όλη την λατινική Αμερική και να κόψει τον ομφάλιο λώρο των αγγλοσαξόνων από τον νότο. Στο θέμα την ενδιάμεσης περιοχής δεν τίθεται τέτοιο θέμα, εν όσων το κατανοούμε σωστά βέβαια, επειδή η νέα αυτοκρατορία, θα στρέφεται γεοπωλιτικα τουλάχιστον κατά των σλάβων, κατά της Ρωσίας και αυτό με τις ευλογίες των δυτικών. Με φιλικούς χαιρετισμούς, Αποστολοπουλος, Γιάννης.

  ReplyDelete
 10. Ἡ παραπάνω λογική σου εἶναι τετράγωνη, δὲν εἶναι διαλεκτική, Γιάννη. Τὸ Ἰσραὴλ ἐτέθη ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς Ἀμερικῆς ἀλλὰ ἀντέστρεψε τὴν σχέση βάζοντας τὴν Ἀμερικὴ ὑπὸ ἔλεγχο. Κάτι παρεμφερὲς ἔκαμε στὴν ἀρχὴ ὁ Κάστρο, ὁ Νάσσερ κλπ. Γιὰ μία τέτοια γιγαντιαία προσπάθεια ἀνεξαρτητοποιήσεως χρειάζεται ὁ ἥρως. Ἐφ'ὅσον ὁλοκληρωθῇ ἡ νέα Γιάλτα συμμαχίας Ῥωσίας-'Αμερικῆς ἡ Βυζαντινωθωμανικὴ Αὐτοκρατορία τῆς Τσάμλιτζας δύναται νὰ ἐπιβληθῇ ἐν μέσῳ αὐτῆς τῆς συμμαχίας.Μόνον ὁ ἥρως γνωρίζει πῶς νὰ πράξῃ γι'αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ εἶναι ἡγέτης πέραν τῆν νοημοσύνης τοῦ κοινοῦ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 11. * τῆς νοημοσύνης
  Ἐπιπλέον, ποτὲ δὲν κερδίζεις χωρὶς νὰ δώσῃς, διότι "ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνει, τὸ μῖσος συρρικνώνει".Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 12. Αὐτὴ ἡ ἱστορία ἁγιοποίησης τοῦ Μητσοτάκη μὲ ξεπερνάει. Κανείς δεν ἔχει τολμήσει να ἀναφέρει τήν λέξη ἀποστασία. Το ΣΚΑΙ τον ὑμνολογεῖ μέχρι και ἡ ΕΡΤ ξέχασε να ἀναφερθεῖ στα ἰουλιανά. Καλά γιά τίς βρωμιές τοῦ 1989 κιχ….
  Ἐπειδὴ δὲν ἀντέχω ἄλλο τὸ θέατρο ποὺ παίζουν καὶ τὸ ψηστήρι ποὺ μᾶς κάνουν ὅλα τα βοθροκάναλα ἐδῶ καὶ 3 μὲ 4 μέρες, και ἐπειδη εἶδα καί ἐδῶ καί στην προηγούμενη ἀνάρτηση, στο ξεκάρφωτο, κάποια σχόλια λιβανίσματος, καί ἀφοῦ τώρα πιά ὁ τάφος ἔκλεισε θὰ σᾶς πῶ ἐγὼ τί σημαίνει Μητσοτάκης
  Σκοπίμως χρησιμοποιῶ ὑπερβολικές ἕως ἀκραῖες ἐκφράσεις, τό κάνω ὅμως γιά λόγους ἰσορροπίας μπροστά στό ἀηδιαστικό και ἐμετικό παραλήρρημα ἁγιοποίησης τῶν τελευταίων ἡμερῶν.
  Πρόκειται περὶ τῆς μεγαλύτερης πολιτικῆς λέρας ποὺ ὑπῆρξε στὴν νεοελληνικὴ μεταπολεμικὴ ἱστορία. Ἄκουσα ἀρλοῦμπες περὶ ἀνθρώπου ὑποδείγματος κοινοβουλευτικοῦ ἤθους ( πχ 1965 τότε πού ὁ χρηματισμός βουλευτῶν ἦταν στήν ἡμερήσια διάταξη…), ἄκουσα ὅτι ἦταν ὁ ἄνθρωπος τοῦ μέτρου καὶ τῆς πολιτικῆς συναίνεσης ( ἡ μονὴ περίπτωση συναινέσης ἦταν ὅταν τρώγοντας ντολμαδάκια παρέα μὲ τοὺς ρεζίηδες Φλωράκη καὶ Κύρκο προσπάθησαν νὰ χώσουν τὸν Ἀνδρέα Παπανδρέου στὴ φυλακή, μικροπολιτικὰ σκεπτόμενοι καὶ οἱ 3 τους ) , ἄκουσα ὅτι προσπάθησε νὰ νοικοκυρέψει τὸ δημόσιο καὶ νὰ πολεμήσει τὸ ρουσφέτι ὁ ἄνθρωπος ποὺ βάφτιζε καὶ διόριζε καὶ ξαναβάφτιζε καὶ ξαναδιόριζε μέχρι νά τελειώσει ἡ ἄμμος τῆς θάλασσας…Τό πιό ἀκριβό σόϊ στήν ἑλλαδική πολιτική ἱστορία…δεν μετριῶνται οἱ συντάξεις πού παίρνουν και μυαλό ἔχουν μόνο νά κόψουν τῶν ἀλλωνῶν… Βρέ οὔστ!!!
  Μητσοτακισμὸς εἶναι ὅτι χειρότερο σὰν νοοτροπία, τὸ συνώνυμο τῆς πολιτικῆς ἀλητείας…
  Νισάφι πιά !!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστά Ζωρόαστρη έτσι είναι αλλά οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι έκανε και μερικές αντισυμβατικές κινήσεις.

   Πέραν αυτού το ότι τιμάται στο μπουζουκιστάν ένας πολιτικάντης αποτελεί ένδειξη της...ποιότητος του.

   Ο Ντερντιλής πέθανε στην φυλακή και ο Μητσοτάκης έγινε...ήρωας!

   Delete
  2. Νομίζω πὠς βρῆκα τἠν σωστἠ διατύπωση γιἀ τὀ γενικὀ πλαίσιο.
   Ὁ ἑχθρὀς τοῦ Βυζαντίου εἶναι ἡ ῥύθμιση.

   Συνεπαγόμενα. 1ον Τὀ ἑλληνικο Δημόσιο εἶναι ὁ κληρονόμος τοῦ Βυζαντίου, καἰ Δημόσιο σημαίνει ὁ,τιδήποτε στἠν Ἑλληνικὴ ἑπικράτεια εἶναι τζάμπα καἰ δἐν ὑπόκειται στἠν ἑκτελεστικἠ καἰ τἠν δικαστικὴ ἑξουσια. Ὅσο γιἀ τὀν μακαρίτη τὀν Μητσοτάκη, γενικἀ νομίζω μπλέκουμε στὴν Ἑλλάδα τἰς ἔννοιες τοῦ κράτους καἰ τοῦ Δημοσίου. Ουσιαστικὰ θέλουμε ὁ ἡγέτης μας νἀ διώξῃ τὀ κράτος ἁπὀ τὀ Δημόσιο. Ὅμως ἔτσι θἀ γίνῃ κράτος ὁ ἴδιος, καἰ ἔτσι ἁναπαράγουμε τήν βυζαντινὴ ἁλυσίδα. Ἁμαρτία ἡ ἐξουσία, τυφλώνεται ὁ Αὐτοκράτωρ, ἁπὀ τὀν ἑπόμενο ποὐ θἀ τυφλωθῇ. Τὀ ἀδιέξοδο λύνεται ἅν κατανοήσουμε ὅτι ἡ ἁνθρώπινη ῥύθμιση εἶναι τὀ πρόβλημα, ὡς πλασματική !

   Ἡ Ῥωσία καἰ ἡ Κίνα εἶναι αὑτοκρατορικές χῶρες, ἡ Ρωσσία μάλιστα ἁρκεῖ κανεἰς νἀ δῆ τὀν Ἱβάν τοῦ Αἰζενστάιν, ποὐ γυρίστηκε ἑπἰ Στάλιν καἰ γιἀ τὀν Στάλιν (Ἁτσάλιν), γιἀ νἀ δεχτῆ ὅτι διεκδικεῖ τὀν αὑτοκρατορικὸ θρόνο τοῦ Βυζαντίυ (δύὀ Ῥῶμες ἔπεσαν, ἡ τρίτη, ἡ Μόσχα, ἀντέχει, δἐν θἀ ὑπάρξῃ τέταρτη). Θἀ ἤθελα νἀ πιστεύω ὅτι τὀ ἑλληνικὀ Βυζάντιο ὑπερέβη τἠν αὑτοκρατορικὴ ἱδέα, ποὐ παρέμεινε στοὺς μὲν Ῥώσσσους ὡς κακέκτυπο, στοὐς δἐ Κινέζους ὡς ἑνσάρκωση τοῦ ὁππορτουνισμοῦ, ποὐ τὀν σιχαίνομαι.
   Βεριευς

   Delete
  3. παντελής βλαχόπουλοςJune 2, 2017 at 4:55 AM

   Ω θεέ μου! Άρχισαν το παραλήρημα τα μαρξιστικά απολειφάδια! Μα κανένας σεβασμός στη μνήμη του νεκρού; Πόσο μίσος πια; Πόση κομμουνιστική παραχάραξη των γεγονότων;
   Ανώνυμε κομμουνακο: πες αλεύρι... ο Σκόμπυ σε γυρεύει!

   Delete
  4. παντελής βλαχόπουλοςJune 2, 2017 at 5:13 AM

   Η πολιτική σήμερα έχει γεμίσει από μουνούχους πρώην μαρξιστές και λουγκροπαντιέρες... Το σάπιο γραικυλιστάν θανάτωσε (πολιτικά) τους γιους του Ψηλορείτη Βενιζέλο και Μητσοτάκη. Τώρα κυβερνάει ο Πολάκης...

   Delete
  5. Ρέ βλαχαδερό - πουλε σέ χαρακτήρισα ἐγώ, σοῦ ἀπηύθυνα τό λόγο;ξεφορτώσου μας μέ τό τρολάρισμά σου
   Μᾶς πετᾶς κατάμουτρα μιά ὑμνογραφία τοῦ μητσοτάκουλα στό προηγούμενο θέμα στό ἄσχετο, συνεχίζες ἐφῶ πέρα, καί ζητᾶς καί τά ρέστα;
   Ποιά μνήμη νεκροῦ; Ἔγινε ἡ κηδεία, ἡ ταφή. Περιμένεις νά ἀφήνουμε τό γλύψιμο ἐπ' ἄπειρο;
   Ποιό εἶναι παραχάραξη βρέ μπούλη; Οἱ διορισμοί; Βρές τό ἄρθρο τῆς Kerin Hope στούς FT , πού κάθε ἄλλο κομμουνιστική εἶναι. Γιά τά λεγόμενα "ντοράκια" ἔχεις ἀκούσει τίποτε ἤ εἶχες πάει γιά κατούρημα; Οἱ βρωμιές τοῦ 89 πού βαφτίστηκαν συναίνεση; Ἤ τό 65 πού πούλαγαν τήν ψῆφο τους οἱ ἀποστάτες;
   Στήν Κρήτη τήν Ντόρα μουλάρα τήν ἀνεβάζουν καί φοράδα τήν κατεβάζουν.... Ἀλλά αὐτή μετά τό 89 τό παίζει εὐρυτάνισσα...Μπλιάχχχ....Ἄσε μας μωρέ μέ τήν Ἁγία Οἰκογένεια πού σκύλευσε ἀκόμη καί τήν μνήμη τοῦ Μπακογιάννη...Παραδόπιστοι καί συμφεροντολόγοι μέχρι τό μεδούλι...

   Μῖσος λέει τό τρόλ...Ποιό μῖσος μωρέ ...κανένα μῖσος... Μόνον ἐμετός μέ ὅτι ἀηδιαστικότερο ἔχει ἐμφανισθεῖ στό ἑλλαδικό πολιτικό προσκήνιο ( γιά μητσοτάκηδες καί παρασκήνιο) !!!

   Delete
  6. παντελής βλαχόπουλοςJune 3, 2017 at 2:46 AM

   Είστε ένας βωμολόχος εριστικός τυμβωρύχος κύριε ανώνυμε!

   ΥΓ
   Αφού λέτε ότι είμαι τρολ τότε γιατί με ξεσυνερίζεστε;

   Delete
  7. Ζωρόαστρη, όοως ακριβώς τα λες φίλε, όπως τα λες...

   Delete
  8. ""...Αφού λέτε ότι είμαι τρολ τότε γιατί με ξεσυνερίζεστε;..."

   γιατί εἶμαι φιλόζωος !!!

   Delete
  9. παντελής βλαχόπουλοςJune 4, 2017 at 12:39 AM

   Να κοιτάξετε τα του οίκου σας κύριε απολιθωμένε κουμουνιστή και να αφήσεις τα κολπάκια περί διαφθοράς της ΝΔ
   Πήγαινε να κάνεις κάνα παιδομάζωμα και να χαρείς με την ήτα των Ελλήνων στην ΜΑσια και ασε τα ψευδοπατριωτικα

   Αφιερωμένο
   https://www.youtube.com/watch?v=NwD4Sw4o1P8

   Delete
  10. παντελής βλαχόπουλοςJune 4, 2017 at 10:08 AM

   Λιοντάρια - Κομμουνιστές: 10 - 0

   Delete
  11. Παρακαλῶ τὸν κ. Βλαχόπουλο νὰ ἀφήσῃ κατὰ μέρος τοὺς φανατισμούς καὶ τὰ μίση, ποὺ δὲν ἔχουν θέσει ἐδῶ. Διαφορετικά, θὰ κοπῇ. Τί πρωτόγονες κραυγὲς εἶναι αὐτές: "Λιοντάρια-Κομμουνιστές, 10-0"; Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  12. παντελής βλαχόπουλοςJune 4, 2017 at 11:04 AM

   Έχετε δίκαιο κ. Καθηγητά. Με παρέσυρε ο γηπεδικός φανατισμός της αρένας που αλλοτριώνει το αθάνατο αρχαιοελληνικό πνεύμα....
   Δε θα εξτομίσω τέτοια απαράδεκτα βαρβαρικά συνθήματα ποτέ ξανά!

   Delete
  13. παντελής βλαχόπουλοςJune 4, 2017 at 12:14 PM

   Δε θα χρησιμοποιήσω άλλη φορά γηπεδικές εκφράσεις (σας το γραψα και παραπάνω). Αφήστε με όμως να διηγηθώ την ιστορία μου. Είμαι κρητικός και μένω στις Αχαρνές. Αυτά που λέει ο ανώνυμος υβριστής κομμουνιστής παραπάνω για τη Ντόρα είναι παραμύθια του αυριανισμού. Όλοι οι Κρητικοί από Χανιά μέχρι Λασίθι αγαπάνε και σέβονται τη Ντόρα. Τη δεκαετία του 80 είχαμε ιδρύσει εδώ στις Αχαρνές τους Κενταυρους και τους Ρειντζερς. Μεγάλη πόλωση. Διχασμός. ‘Ερχονταν οι ΠΑΣΟΚΟΙ μαζί με τους αρβανίτες και τους ΚΚΟΥΕΔΕΣ παίζαμε ξύλο (ξύλινες σημαίες στηλιάρια φωτοβολίδες). Άγριες καταστάσεις. Ερχόντουσαν οι χωροφυλάκοι να μας χωρίσουν. Οι ΠΑΣΟΚΟΙ ειχαν αυθαδιάσει (μελιγαλάδες κονσερβοκούτια κτλ). Οι ΠΑΣΟΚΟΙ υποστηριζανε τον Μενιδιακό ΕΜΕΙΣ τον Αχαρναικό. Η βία μεταφέρθηκε στα γήπεδα (Θύρα 3 VALTOS CLUB). Εμείς φωνάζαμε τότε ΟΕ ΟΕ ΟΕ Π… ΠΑΛΙ Π…. ΠΑΛΙ ΟΕ ΟΕ ΟΕ. Νέα παιδιά είμασταν και το αίμα μας έβραζε. Με τα γεγονότα της Πάτρας φωνάζαμε ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ – ΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ Π… Κ…. Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΑΣ Γ…. ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ Φ….. ΣΑΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΣΟΣ ΟΕ ΟΕ. Τότε στο γήπεδο λέγαμε ρωμαική αρένα θα το κάνουμε οι κένταυροι θα γίνουμε λιοντάρια πασοκοι κομμουνια αλβανοι όλοι να γενούνε …. (καταλαβαίνετε τι ακολουθεί). Κένταυροι – κομμουνια πασοκοι αλβανοι 10 – 0. Αυτά τα γρ΄φ για να δούνε τα νέα παιδιά τη κατάντια του διχασμού του 80 και να μη ξαναζήσουμε τέτοιες μέρες ντροπής.

   Delete
  14. ἀντπαρέρχομαι τίς ἀσυναρτησίες τά περί " ἀνώνυμου ὑβριστοῦ κομουνιστοῦ" καί τά λοιπά πού μοῦ ἀπευθύνθηκαν σέ συνέχεια τοῦ βίντεο τοῦ youtube , τά περί παιδομαζώματος, τά περί μαρξιστικῶν άπολειφαδιῶν μέ τό ὁποῖο ἄρχισε τό τρόλ τήν προσωπική ἐπίθεση...

   ἀποστέλλω μέ e mail στόν κ. Κιτσίκη screenshots μηνυμάτων τοῦ τρόλ μέ ὄνομα "Παντελῆς Βλαχόπουλος" , γιά νά βγάλει ἴδιο συμπέρασμα περί τοῦ " σχολιαστοῦ". Τά μηνύματα αὐτά ἔγραψε στό ἱστολὀγιό μου , καί τά ὁποῖα φυσικά δέν ἐδημοσίευσα λὀγῳ τῆς ἰδιαζούσης ὀσμῆς πού ἀπέπνεαν. Τά ἔχω σώσει ὅμως.

   Κύριε Κιτσίκη σᾶς προτείνω, ἀφοῦ τά διαβάσετε, νά διαγράψετε τά ἐδῶ καί στό προηγούμενο θέμα σχόλια τοῦ τρόλ πού κρύβεται πίσω ἀπό τό ὄνομα "Παντελῆς Βλαχόπουλος".

   Delete
 13. Περιμένουμε να μας πείτε πως ο Στάλιν μετανόησε,όπως αναφέρετε σε συζήτησή σας με τον πατέρα Γεώργιο Μεταλληνό.

  Με σεβασμό και εκτίμηση προς το πρόσωπό σας.

  ReplyDelete
 14. Κάτι μου λέει ότι η επίθεση κοντά στην Γερμανική της Καμπούλ είναι ανάλογη εκείνης εναντίον του Παπαδήμου...

  Πολλή "Γερμανία" παίζει τελευταία...απανωτά Τραμβικά χτυπήματα!

  Διπολική διαταραχή θα πάθω με εσένα Τράμβιε! Μία με απογοητεύεις, την άλλη με αφήνεις έκθαμβο με τις πράξεις σου!

  ReplyDelete
 15. Μόλις βγήκε ο Τράμβιος από το καραγκιοζιλίκι του κάθε Σόρος που λέγεται κλιματική αλλαγή!

  Τον αγαπώ!

  ReplyDelete
 16. Νομίζω πὠς βρῆκα τἠν σωστἠ διατύπωση γιἀ τὀ γενικὀ πλαίσιο.
  Ὁ ἑχθρὀς τοῦ Βυζαντίου εἶναι ἡ ῥύθμιση.

  Συνεπαγόμενα. 1ον Τὀ ἑλληνικο Δημόσιο εἶναι ὁ κληρονόμος τοῦ Βυζαντίου, καἰ Δημόσιο σημαίνει ὁ,τιδήποτε στἠν Ἑλληνικὴ ἑπικράτεια εἶναι τζάμπα καἰ δἐν ὑπόκειται στἠν ἑκτελεστικἠ καἰ τἠν δικαστικὴ ἑξουσια. Ὅσο γιἀ τὀν μακαρίτη τὀν Μητσοτάκη, γενικἀ νομίζω μπλέκουμε στὴν Ἑλλάδα τἰς ἔννοιες τοῦ κράτους καἰ τοῦ Δημοσίου. Ουσιαστικὰ θέλουμε ὁ ἡγέτης μας νἀ διώξῃ τὀ κράτος ἁπὀ τὀ Δημόσιο. Ὅμως ἔτσι θἀ γίνῃ κράτος ὁ ἴδιος, καἰ ἔτσι ἁναπαράγουμε τήν βυζαντινὴ ἁλυσίδα. Ἁμαρτία ἡ ἐξουσία, τυφλώνεται ὁ Αὐτοκράτωρ, ἁπὀ τὀν ἑπόμενο ποὐ θἀ τυφλωθῇ. Τὀ ἀδιέξοδο λύνεται ἅν κατανοήσουμε ὅτι ἡ ἁνθρώπινη ῥύθμιση εἶναι τὀ πρόβλημα, ὡς πλασματική !

  Ἡ Ῥωσία καἰ ἡ Κίνα εἶναι αὑτοκρατορικές χῶρες, ἡ Ρωσσία μάλιστα ἁρκεῖ κανεἰς νἀ δῆ τὀν Ἱβάν τοῦ Αἰζενστάιν, ποὐ γυρίστηκε ἑπἰ Στάλιν καἰ γιἀ τὀν Στάλιν (Ἁτσάλιν), γιἀ νἀ δεχτῆ ὅτι διεκδικεῖ τὀν αὑτοκρατορικὸ θρόνο τοῦ Βυζαντίυ (δύὀ Ῥῶμες ἔπεσαν, ἡ τρίτη, ἡ Μόσχα, ἀντέχει, δἐν θἀ ὑπάρξῃ τέταρτη). Θἀ ἤθελα νἀ πιστεύω ὅτι τὀ ἑλληνικὀ Βυζάντιο ὑπερέβη τἠν αὑτοκρατορικὴ ἱδέα, ποὐ παρέμεινε στοὺς μὲν Ῥώσσσους ὡς κακέκτυπο, στοὐς δἐ Κινέζους ὡς ἑνσάρκωση τοῦ ὁππορτουνισμοῦ, ποὐ τὀν σιχαίνομαι.

  ReplyDelete
 17. Υγ. Εἶναι ἡ βουλησιαρχία νομίζω ποὐ συνδέει μεταξύ τους λενινισμό, καπιταλισμὸ καἰ αὑτοκρατορία. Η ἔννοια τῆς ἐνσαρκωμένης βούλησης. Ὁ κόσμος πάει ἔτσι διότι ἕνα πνεῦμα (ἡ ἑπιστήμη λ.χ.) ἔτσι γουστάρει.

  Εἶναι διαφορετικὸ ἁπὀ τἠν σκέψη τῶν ἀρχαίων,π.χ. ὁ ποταμὸς Ἀχελῶος κυλάει πρὀς τἀ κάτω διότι ὑπάρχουν καἰ ἄλλες δυνάμεις γύρω γύρω. Αυτἠ ἡ σκέψη εἶναι πιὀ κοντἀ στὀν πραγματικὀ μονοθεϊσμὸ ἁπὀ τἠν αὑτοκρατορικὴ ἱδέα, ὅπου ἡ Ἁνωτάτη Ἁρχὴ κάνει ὅ,τι τῆς αὑτώσει. Ὁ πραγματικὀς μονοθεϊσμὸς εἷναι ὅτι ἡ κορυφὴ στηρίζεται στἠν βάση. Στὴν αὐτοκρατορικὴ ἱδέα, ἀντιθέτως, ἕνα χέρι ἁόρατο μἐ ἀγκύλωση βαστάει την κορφὴ τῆς πυραμίσδας σἀν καπελλαδούρα και πρέπει νἀ συμπληρωθῇ βάση της πυραμίδας ἀπὀ κάτω. Αὐτὸ εἶναι ἁναποδιά. Τὀ καπέλο μένει σταθερὀ (τὀ στέμμα) καὶ ἀλλὰζουν ἤ κόβονται ἁπὀ κάτω τἀ κεφάλια.

  Τἰ διαφορὰ ἔχει τὀ θέμα τῆς διαδοχῆς τοῦ Λένιν ἀπὀ αὑτὸ ὁποιουδήποτε κραταιοῦ μονάρχου; Τἰ διαφορἀ ἔχει το πολιτμπυρὸ τοῦ τότε ΚΚΣΕ ἁπὀ τἠν παραμυθικὴ δωδεκάδα τοῦ βασιλῃά;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μάνθος ΦουστάνοςJune 2, 2017 at 5:35 AM

   ο ρήγας είναι γυμνός με ένα αυλό στο στόμα κάθεται στη Μυλέρου, επαιτεί, περιμένει να ρθει ο σουλτάνος για να ζωντανέψει ο μαρμαρωμένος δράκος που βγάζει φωτιές απο τα ρουθούνια

   Delete
  2. Κωνσταντίνος ΚατακουζηνόςJune 4, 2017 at 12:49 AM

   Ο μαρμαρωμενος Βασιλιας ζει...καπου μεσα στην ΜΑσια
   Και ως επαίτης αποφευγοντας τον κοσμο περιμενει την αγια ωρα εκεινη την στιγμη να ξαναμπει στην Μπολη με τα χιλια σήμαντρα και τις καμπανες

   Η Ωρα ερχεται αφελφια

   Delete
 18. ασμοδαίοςJune 2, 2017 at 5:53 AM

  Κυκλοφορήθηκε το νέο βιβλίο του αγωνιστού πατρός Μαξίμου Βάρβαρη: http://www.agioskosmas.gr/themata.asp?isue=76&artid=3990

  132 ερμηνείες χωρίων της Αποκαλύψεως
  411 σελίδες ορθοδόξου αντιαιρετικής μαρτυρίας
  24 φωτογραφίες ιλλουστρασιόν σε εξαχρωμία

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τώρα αν πω ότι 132 (1+3+2=6), 411 (4+1+1=6), 24 (2+4=6 σε εξαχρωμία) = 666 θα με περάσετε για ανισόροπο;

   βεροιεύς

   Delete
  2. Γιἀ τυπογράφο μἐ ἑπαγγελματικἠ μονομανία.

   Delete
 19. Περί ναυτιλίας που λέτε επάνω:

  http://www.pronews.gr/oikonomia/elliniki-oikonomia/600513_epiteloys-kapoios-tolma-na-milisei-kata-toy-vsoimple-enosi

  "Επιτέλους κάποιος να μιλήσει κατά του Β.Σόιμπλε! - Ένωση Ελλήνων Πλοιοκτητών: «Πολεμάς την Ελλάδα για να βοηθήσεις τους Γερμανούς εφοπλιστές»"

  ReplyDelete
 20. Μωχός ο ΜάντηςJune 2, 2017 at 7:29 AM

  Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΩΝ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΟΜΙΛΕΙ

  ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

  «Πρός τό τέλος τοῦ ἔτους 1982 ὁ π. Βησσαρίων ἀνέφερε στόν Λεωνίδα Ζέρβα, ὅτι ἤδη ὁ Ἀντίχριστος γεννήθηκε καί δέν θ’ ἀργήσει ν’ ἀναλάβει δράση.

  - Παιδί μου, ἔρχονται δύσκολες μέρες μέ τέρατα καί σημεῖα ἀπό τίς ἀντίχριστες δυνάμεις, ἐσεῖς ὅμως νά κρατήσετε γερά τήν πίστη σας, τήν Ὀρθοδοξία, μή σᾶς παρασύρουν...

  Ἀργότερα ἀνέφερε στόν Ἀναστάσιο Λύτρα ὅτι κατά τό διάστημα αὐτό «Ἡ Ἑλλάδα θά πάθει κάποιο κακό, κάποια ζημιά, ὅταν ἔρθουν καί συμπέσουν δυό ἄνοιξες μαζί τήν ἴδια χρονιά»...

  Τό 1989 ὁ ἴδιος (Ἀ. Λύτρας) ἀγόρασε κάποιο βιβλίο μέ προφητεῖες σχετικά μέ τόν Ἀντίχριστον κι ἄλλες παρόμοιες. Τό ἔδειξε στό Μοναστήρι τοῦ Γέροντα νά πεῖ τήν γνώμη του.

  - Μήν φοβεῖσαι, τόν καθησυχάζει, δῶσε τό βιβλίο καί σέ ἄλλον νά ἐνημερωθεῖ, μήν ἀνησυχεῖς, δέν μᾶς ἀφήνει ἡ Παναγία.

  Τήν ἄλλη μέρα τό πρωῒ πού ταξίδευαν γιά τή Λαμία τοῦ ξαναλέει.

  - Παιδί μου, τή νύχτα παρουσιάστηκε τρεῖς φορές ἡ Παναγία στόν ὕπνο μου καί μοῦ εἶπε καί τίς τρεῖς «Μή φοβεῖστε».

  Κάποτε προέβη σέ μιά ἄλλη σημαντική ἀποκάλυψη. Τήν πρωτοάκουσα στά μέσα Αὐγούστου 1982 ὡς ἑξῆς:  Ἐπισκέφτηκα τή Μονή Ἀγάθωνος νά τόν συναντήσω, ἀλλά ἔλειπε ἔκτακτα ἐκείνη τήν ἡμέρα γιά κάτι ἐπεῖγον. Μέ παίρνει παράμερα ἕνας γνωστός μου λαϊκός, πού χρόνια διέμενε ἐκεῖ καί μοῦ λέει μ’ ἔξαψη.

  - Ξέρεις, ὁ Ἀντίχριστος γεννήθηκε.

  - Ἄντε, γιατί τό λές;

  - Ναί, γεννήθηκε τώρα στίς 9 Αὐγούστου, πού ἔγινε μιά σύνοδος πλανητῶν.

  - Καί πῶς τό ξέρεις ἄν εἶναι σωστό;

  - Τό εἶπε ὁ Παππούλης! (Πάντα ἔτσι τόν ἀποκαλοῦσε τόν π. Βησσαρίωνα). Τοῦ τό ἀποκάλυψε ὁ Θεός.

  - Καί σέ ποιούς τό εἶπε;

  - Σέ μᾶς ἐδῶ στό Μοναστήρι καί νά τό ποῦμε σέ πολύ κοντινούς τοῦ Μοναστηριοῦ ὅπως ἐσύ. Παραέξω νά μή βγεῖ, καταλαβαίνεις, ἐντολή του.

  - Εἶναι σίγουρο αὐτό; Ἀληθεύει;

  - Ἀφοῦ σοῦ λέω τό εἶπε ὁ Παππούλης, τοῦ τό ἀποκάλυψε ὁ Θεός, ρώτα τον ὅταν τόν δεῖς.

  Τό ἐπιβεβαίωσα σύντομα, πώς τοῦ παρουσιάστηκε ἕνα πρωϊνό τοῦ Αὐγούστου 1982 ἡ Παναγία καί τόν ἐνημέρωσε κι ἀπ’ ὅσους τό ἔμαθαν ἐπακριβῶς, ἴσως μόνον οἱ δυό μας νά ζοῦμε ἀκόμη.

  Τόν Ἀπρίλη τοῦ 1990 τόν ρωτῶ.

  - Πάτερ Βησσαρίων, πότε ἄραγε θά ξεκινήσουν ἐπίσημα αὐτά πού λένε καί γράφουν γιά τόν Ἀντίχριστο καί τό 666;

  Κι ἀπάντησε χωρίς δισταγμό.

  -Σέ δεκαπέντε χρόνια! (*)

  Κι ἐνῶ πρόσεξε ὅτι ἀμφέβαλα, πῶς τό ξέρει τάχα μέ τόση σιγουριά, ἐπανέλαβε μ’ ἔμφαση.

  - Σέ δεκαπέντε χρόνια θ’ ἀρχίσουν αὐτά.

  Πολλά δυσάρεστα καί λυπηρά ἔρχονται στήν ἀνθρωπότητα.

  Ἡ γῆ, ἡ ἀτμόσφαιρα, ἡ θάλασσα, τά νερά καί οἱ τροφές θά μολυνθοῦν καί θά ἐπιπέσει πεῖνα, δίψα καί πόλεμος πού θά ἐπιφέρει θανάτους, ἀρρώστιες καί καταστροφές.

  Ἐκεῖνος, ὅμως, πού προετοιμάζεται καί ζεῖ σύμφωνα μέ τίς ἐπιταγές καί τή διδασκαλία τῆς Ὀρθοδοξίας καί δέν δεχθεῖ τό σφράγισμα 666, ὁ Χριστός κι ἡ Παναγία θά τόν προστατεύσουν καί δέν ἔχει νά φοβηθεῖ τίποτα, τόνιζε μέ βεβαιότητα ὁ π. Βησσαρίων».

  Ἀπό τό Βιβλίον
  «Ο ΓΕΡΩΝ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ»

  σελίδαι 383-385 - Ἐκδόσεις Σταμούλη - Ἀθῆναι 2008

  ReplyDelete
 21. ασμοδαίοςJune 2, 2017 at 7:40 AM

  ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΑΞΙΜΟΥ

  «Η ΕΣΧΑΤΗ ΠΛΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ»

  Μέγεθος 17x24 - Σελίδες 318 - Λιανική Τιμή 12 ευρώ

  Πρώτη δημοσίευσις 29/1/2017

  Κυκλοφόρησε συν Θεώ, την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017 από τις Εκδόσεις μας «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» το νέο βιβλίο του πατρός Μαξίμου με τίτλο «Η ΕΣΧΑΤΗ ΠΛΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ», που θα προκαλέσει πνευματικό "ΣΕΙΣΜΟ" 18 Ρίχτερ σε όλους τους χριστιανικούς -και όχι μόνον- κύκλους.

  Το βιβλίο αυτό είναι μία μεγάλη ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του Θεού προς όλους εμάς, μέσω του πατρός Μαξίμου, το οποίο ξεσκεπάζει ΟΛΕΣ τις μεγάλες και βασικές ΠΛΑΝΕΣ του Διαβόλου-Αντιχρίστου, τις οποίες κατάφερε να κάνει βίωμα και «παράδοση» εκατοντάδων ετών, για να μπορέσει να ξεγελάσει και να πλανήσει τους ανθρώπους και που είναι αδύνατον να τις αντιληφθεί και να κατανοήσει κοινός ανθρώπινος νους και ιδιαίτερα νους που βρίσκεται μακριά από τον Θεό, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.

  Μόνο όταν το διαβάσετε αυτό το πολύ συγκλονιστικό και αποκαλυπτικό βιβλίο θα μπορέσετε, όσοι έχετε πνεύμα Θεού, να καταλάβετε την πραγματική ΑΛΗΘΕΙΑ και να πράξετε τα δέοντα, για να σώσετε την αθάνατη ψυχή σας.

  ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ!

  Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

  210 - 8239300 και 210 - 8234332

  Λίγα λόγια ἀπό τόν Πρόλογο τοῦ βιβλίου

  Ἀποκάλυψις (μέρος τῆς ἑρμηνείας) τῆς ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου, ἥν ἔδωκεν ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς τῷ ταπεινῷ δούλῳ αὐτοῦ Μαξίμω, ὃς ἐμαρτύρησε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅσα ἠδύνατο καί εἶδε. μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς ἐκ Θεοῦ ἀποκαλυπτικούς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου καὶ οἱ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα· ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς. Ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, τὴν 25η Μαρτίου τοῦ Σωτηρίου ἔτους 2018 καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν, καὶ κόψονται ἐπ’αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναί, ἀμήν. Ἐγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω, λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ ὤν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ. Ἐάν τις ἀπιστήσει, χλευάσει καί πολεμήσει συνειδητά τούς λόγους τούτους, ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς Ἀποκαλύψεως. Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα· ναὶ ἔρχομαι ταχύ. ἀμήν, ναὶ ἔρχου, Κύριε ᾿Ιησοῦ.

  Μάξιμος Μοναχός, ὁ ἔσχατος καὶ ἁμαρτωλότερος πάντων ἀνθρώπων, ὁ πιστὸς καὶ ταπεινὸς δοῦλος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῇ ἀληθινῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῖς ἁπανταχοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῖς· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ, ὁ ὤν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος.

  Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί!

  Μετὰ Φόβου Θεοῦ, Πίστεως καὶ Ἀγάπης, ἀπευθύνομαι σὲ ὅλους ἐσᾶς τοὺς ὀλίγους καὶ ταπεινούς, ἀλλὰ πιστοὺς καὶ ἀληθινοὺς δούλους τοῦ Κυρίου μας, γιά νά σᾶς μεταφέρω, -ἴσως για τελευταία φορὰ- ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἀπίστευτα, σπουδαῖα καὶ συγκλονιστικά, ποὺ θέλησε νά μᾶς ἀποκαλύψει (μέ τούς τρόπους πού Ἐκεῖνος γνωρίζει) γιά ἄλλη μία ἀκόμη φορά, -ἂν καὶ δέν τὸ ἀξίζαμε- ἡ Χάρις τοῦ Φιλανθρώπου καὶ Πολυευσπλάγχνου Κυρίου μας, γιά ὅ,τι ἔχει σχέση μέ τὸν ἐρχομὸν τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου μας.

  Τὰ ὅσα γράφονται στό ταπεινὸ αὐτὸ πόνημα, ΔΕΝ εἶναι καθόλου “εὔπεπτα”, οὔτε καί ἕτοιμη τροφή γιά “κατανάλωση”.

  Οὔτε καί ἀπευθύνονται στούς πολλούς τούς ἄσχετους καί τούς ἀδαεῖς ἤ ἀκόμη στούς χλιαροὺς καὶ συμβιβασμένους Χριστιανοὺς -κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς- τοῦ κόσμου τούτου. Ὁ κόσμος ἄλλωστε «ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται», καί οἱ πολλοί ἀκολουθοῦν πάντοτε τήν «πλατειά πύλη» καί ὄχι τήν «στενή πύλη».

  ReplyDelete
 22. ασμοδαίοςJune 2, 2017 at 7:40 AM

  Οὔτε ἀπευθύνονται σὲ ὅλους ἐκείνους τοὺς πιστούς, ποὺ ἑκούσια καὶ συνειδητὰ ἀκολουθοῦν ἄμεσα ἡ ἔμμεσα διαφόρους αἱρετικοὺς ἤ σχισματικοὺς ποιμένες, εἴτε αὐτοὶ εὑρίσκονται στό Νέο, εἴτε στό Παλαιὸ ἡμερολόγιο, ἤ ἑορτολόγιο.

  Οὔτε ἀπευθύνονται σὲ ὅλους ἐκείνους, ποὺ ἤδη μέ ἔχουν ἀπορρίψει συνειδητά ἀπὸ τὸ 2006 ἀκόμη ὡς ψευδοπροφήτη, πλανεμένο καὶ αἱρετικό, ὁ καθένας γιά τοὺς δικοὺς του λόγους.

  Ἀλλὰ ἀπευθύνονται ΜΟΝΟΝ στά ἀληθινὰ πρόβατα τοῦ Θεοῦ. Σὲ αὐτά πού πάντοτε ἀναγνωρίζουν τὴν φωνὴ τοῦ Ἀληθινοῦ Ποιμένος των, ἀπὸ ὅπου καὶ ἐὰν προέρχεται αὐτὴ καὶ τὴν ἀκολουθοῦν μέ χαρὰ καὶ ταπείνωση.

  Ἀπευθύνονται ΜΟΝΟΝ σὲ ὅσους βρίσκονται «μέσα στόν Ναὸ καὶ τὸ θυσιαστήριον τοῦ Κυρίου» (Ἀποκ. ια΄, 1) καὶ καταμετρήθησαν ὑπὸ τοῦ Ἀγγέλου τῆς Ἀποκαλύψεως ἐπειδὴ τὰ ὀνόματά τους ἔχουν γραφεῖ στο βιβλίο τῆς ζωῆς.
  Ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι, αὐτοί πού εὑρίσκοντο ΕΞΩ στήν «αὐλὴ τοῦ Ναοῦ» (Ἀποκ. ια΄, 2) καὶ δέν καταμετρήθησαν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου, ἂς πράξουν ὅ,τι θέλουν καὶ ἂς ποῦνε ὅ,τι θέλουν. Δικαίωμά τους...

  Ὅλα αὐτὰ λοιπὸν, ἀπευθύνονται ΜΟΝΟΝ στό «μικρὸν ποίμνιον».

  «Μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον· ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν». (Λουκ. ιβ’, 32).

  Στο «λεῖμμα» (Ρωμ. ια΄, 5), στους ὀλίγους καὶ ἐκλεκτούς, (ὅσοι καὶ ἐὰν εἶναι αὐτοὶ) οἱ ὁποῖοι «οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῷ Βάαλ» (Γ΄Βασ. ιθ΄ , 18 καὶ Ρωμ. ια’, 3-5) καὶ δεν προσκυνῆσαν τὸν Ἀντίχριστον-Διάβολον καὶ τὴν εἰκόνα του, δηλαδὴ τὰ ἔργα του.

  Ἐξάλλου πάντοτε ὀλίγοι ἦταν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἀκολουθοῦσαν τὴν Ἀλήθεια, καὶ ἀντιστεκόντουσαν μέχρι θανάτου. Ὅπως οἱ Τρεῖς Παῖδες ἐν Καμίνῳ. Τρεῖς μόνον ἦταν, ἀλλὰ ἀρκοῦσαν, ἔφθαναν γιά τὸν Θεό.

  «Εἷς εὐδοκιμῶν εἰς τὸ Θεῖον, προτιμότερος ὑπὲρ μυριάδας αὐθάδεια σεμνυνομένας...». (Ἁγίου Θεοδώρου Στουδίτου P.G. 99, 1083). Καί,

  «Σύ μὲν ἀριθμεῖς τὰς μυριάδας Θεὸς δὲ τοὺς σῳζομένους καὶ σὺ μὲν τὸν ἀμέτρητον χοῦν, ἐγὼ δὲ τὰ σκεύη τῆς ἐκλογῆς». (Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου).

  Δεχθεῖτε λοιπὸν ἀδελφοί μου «ἀγαλλομένω ποδὶ» τὸ συγκλονιστικὸ αὐτὸ βιβλίο «Η ΕΣΧΑΤΗ ΠΛΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ» ὡς θεῖο δῶρο ἐξ οὐρανοῦ, ποὺ ᾖλθε γιά νά ἀποκαλύψει, νά φωτίσει καὶ νά ξεσκεπάσει ὅλες τίς ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΛΑΝΕΣ καὶ τὰ σχέδια τοῦ Ἀνόμου, ἕνα μόλις ἔτος πρὶν τὸ τέλος τοῦ κόσμου!

  Δεχθεῖτε το ὅμως καὶ ὡς ἐκπλήρωση τῆς ὑποσχέσεως τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν Δανιήλ, ὅτι τὰ ἑπτασφράγιστα αὐτὰ μυστικὰ θὰ τὰ ἀποκαλύψει στά ἔσχατα χρόνια, λίγο πρὶν τὴν Δευτέρα Παρουσία Του, μόνον στούς «εὐσεβεῖς καὶ νοήμονας», «...καὶ οἱ νοήμονες συνήσουσι»! (Δαν. ιβ΄,10).

  Δεχθεῖτε λοιπόν, τὸ μεγάλο αὐτὸ δῶρο τοῦ Κυρίου μας σὲ ὅλους ἐμᾶς τοὺς ἀναξίους καὶ ἁμαρτωλοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς τῆς μεγάλης ἀποστασίας, τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀντιχρίστου, τῆς ἐποχῆς τῆς Δευτέρας Παρουσίας καὶ εὐχαριστεῖστε μέσα ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς σας τὸν καλὸ Θεὸ μας ποὺ γιά μία ἀκόμη φορὰ δέν μᾶς ἄφησε καὶ δέν μᾶς ἐγκατέλειψε παρόλες τίς μεγάλες καὶ ἀμετανόητες ἁμαρτίες μας!

  ΑΜΗΝ! ΓΕΝΟΙΤΟ!

  π. Μάξιμος Μοναχὸς

  Ἅγια Θεοφάνεια 2017

  Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!

  ReplyDelete
 23. ασμοδαίοςJune 2, 2017 at 7:43 AM

  Ἀγαπητοί φίλοι,

  Μήν ξεχνᾶτε, ὅπως μᾶς προεῖπε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας, ὅτι οἱ ἡμέρες τῆς Δευτέρας Παρουσίας Του, θά εἶναι ΑΚΡΙΒΩΣ ὅπως καί οἱ ἡμέρες τοῦ Νῶε:

  «37 ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 38 ὥσπερ γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ ἐκγαμίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, 39 καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου». (Ματθ. κδ΄, 37-39)  Ἄς δοῦμε ἀπό τά ἀνωτέρω λόγια τοῦ Κυρίου μας, κάποιες σημαντικές ἀντιστοιχίες:  1) Ὑπῆρχε τότε, στήν ἐποχή τοῦ Νῶε, πολύ μεγάλη ἁμαρτία καί ἀποστασία ἀπό τόν Θεό καί τούς Νόμους Του;

  ΝΑΙ! Ὑπῆρχε.

  -Ἔτσι ἀκριβῶς καί σήμερα...

  Ἡ ἁμαρτία καί Ἀποστασία ἔχουν φθάσει στό ἀποκορύφωμά τους.  2) Ὑπῆρχε τότε, στήν ἐποχή τοῦ Νῶε, σέ ἔξαρση τό φοβερό καί μεγάλο παρά φύση ἁμάρτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας;

  ΝΑΙ! Ὑπῆρχε.

  -Ἔτσι ἀκριβῶς καί σήμερα...

  Ἡ ὁμοφυλοφιλία ἔχει πλέον νομιμοποιηθεῖ καί ἔφθασε στό ἀποκορύφωμά της.  3) Οἱ ἄνθρωποι τότε, στήν ἐποχή τοῦ Νῶε, εἶχαν γίνει «σάρκες» (Γεν. στ΄,3) δηλαδή σαρκολάτρες καί δέν ἐνδιαφέροντο γιά τίποτε ἄλλο παρά μόνον πῶς νά ἱκανοποιήσουν τίς ἄλογες επιθυμίες τους;

  ΝΑΙ! Πράγματι!

  -Ἔτσι ἀκριβῶς καί σήμερα...  4) Ὑπῆρξε τότε, στήν ἐποχή τοῦ Νῶε, μετάνοια καί ἐπιστροφή στόν Θεό;
  ΟΧΙ! Δέν ὑπῆρξε!

  -Ἔτσι ἀκριβῶς καί σήμερα...

  Ὄχι μόνον δέν μετανοοῦν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά πᾶνε ἀπό τό κακό στό χειρότερο.  5) Γνώριζαν οἱ τότε ἄνθρωποι, στήν ἐποχή τοῦ Νῶε, ὅτι θά ἔλθει τό Τέλος; ΝΑΙ! ΓΝΩΡΙΖΑΝ.

  Τούς τό ἔλεγε γιά 100 ὁλόκληρα χρόνια ΕΝΑΣ μόνον ἄνθρωπος, ὁ Νῶε.

  -Ἔτσι ἀκριβῶς καί σήμερα...

  «Ὅλοι» γνωρίζουν ἤ ἔχουν ἀκούσει μέσα ἀπό τήν ταπεινότητά μου, ὅτι στίς 25 Μαρτίου τοῦ 2018 ἔρχεται τό Τέλος τοῦ ὁρατοῦ αὐτοῦ κόσμου...  6) Πίστεψαν οἱ τότε ἄνθρωποι, τά ὅσα τούς ἔλεγε γιά 100 χρόνια ὁ Νῶε;

  ΟΧΙ! Οὔτε ΕΝΑΣ.

  Μόνον ἡ οἰκογένεια τοῦ Νῶε, ὀκτώ ἄνθρωποι.

  -Ἔτσι ἀκριβῶς καί σήμερα...

  Ἀπόλυτα ΔΕΝ πίστεψε οὔτε ΕΝΑΣ, παρά μόνον ΟΚΤΩ ἄνθρωποι (συμβολικά), μέσα ἀπό τήν ἀδελφότητά μας, τήν πνευματική οἰκογένειά μου.

  (Μπορεῖ νά ὑπάρχουν βέβαια καί κάποιοι ἄλλοι πιστοί, ἀπό διάφορα μέρη τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖοι ἐν λόγοις, μοῦ λένε καί ἰσχυρίζονται ὅτι πιστεύουν, ἀλλά ἐν ἔργοις ὅμως; Κύριος οἶδεν! Θά δείξει...)  7) Συνέχισαν οἱ τότε ἄνθρωποι, στήν ἐποχή τοῦ Νῶε , κανονικά μέχρι τήν τελευταῖα ἡμέρα καί ὥρα τήν ζωή τους, τά ἔργα τους, τίς ἁμαρτίες τους καί τήν καθημερινότητά τους;

  ΝΑΙ! Συνέχισαν.

  Καί μάλιστα μέχρι καί τήν τελευταῖα στιγμή πρίν ξεκινήσει ὁ Κατακλυσμός.

  -Ἔτσι ἀκριβῶς καί σήμερα...

  Ὅλοι ἀδιαφοροῦν καί συνεχίζουν κανονικά τήν ζωή τους, τά ἔργα τους καί τίς ἁμαρτίες τους...  8) Γλύτωσε καί σώθηκε ἔστω καί ΕΝΑΣ ἄνθρωπος, στήν ἐποχή τοῦ Νῶε ἀπό τόν Κατακλυσμό;

  ΟΧΙ! Οὔτε ΕΝΑΣ!

  Δυστυχῶς, δέν γλύτωσε οὔτε ΕΝΑΣ ἀπό ὅλους αὐτούς, πού δέν πίστεψαν καί δέν εἰσῆλθαν στήν Κιβωτό μαζί μέ τόν Νῶε, ἀλλά πνίγηκαν καί καταποντίσθησαν ΑΠΑΝΤΕΣ κάτω ἀπό τά κατακλυσμιαῖα ὕδατα τοῦ φοβεροῦ καί μοναδικοῦ αὐτοῦ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ.

  -Ἔτσι ἀκριβῶς, δυστυχῶς, θά συμβεῖ καί σήμερα...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καλό το παραμύθι Ασμοδαίε αλλά δεν έχει δράκο !
   Δεν διαβάζεις και λίγο τι λένε οι γεωλόγοι και άλλοι επιστήμονες αναφορικά με τους κατακλυσμούς ;
   Τρείς κατακλυσμούς αναφέρει η ελληνική μυθιστορία,εσύ κόλλησες στον έναν της Βίβλου.
   Δηλαδή κατ'εσέ 'ολοι προερχόμαστε απ' τον Νωε;
   Και γιατί πιστεύεις σ'εναν θεό τιμωρό ,ζηλόφθονα,αυστηρό,εκδικητή,που έχει και ιδιαίτερη συμπάθεια προς έναν μόνο συγκεκριμένο λαό ;
   Αυτός ρε δεν είναι θεός.Αυτός είναι κακομαθημένος έφηβος !

   βεροιεύς

   Delete
  2. μικρος στατιωτηςJune 4, 2017 at 12:50 AM

   Ο Διας να δεις ποσο τιμωρος ζηλοφθονας και αυστηρός και εκδικητης ηταν

   Delete
  3. Συμφωνώ μικρέ στρατιωτη.Οι θεοί των Ελλήνων είχαν όλα τα ελαττώματα των ανθρώπων.Η σχέση όμως του Ελληνα με τους θεούς του,ηταν ανάλαφρη,χαλαρή,ισότιμη,ελαστική .
   Αντίθετα ο βιβλικός θεός είναι βαρύς,βαρύγδουπος,δύσπεπτος,δύσκαμπτος και πολύ σκοτεινός για τον Ελληνα που ζεί στην πιο φωτεινη περιοχή του πλανήτη.
   Γι΄αυτό και ο Ελληνας προσποιείται μες τις εκκλησίες πίστη στον Γιαχβέ,μόλις όμως βγεί έξω,ζεί σαν Διόνυσος.

   βεροιεύς

   Προς το αγράμματο τρόλ που συνεχίζει να χρησιμοποιεί το ΄΄βεροιεύς'':Είσαι βλάξ ή μάλαξ ;

   Delete
 24. Προς τον κ Κιτσίκη και τους υπόλοιπους βέβαια συνέλληνες:Τελευταία,έχω σπάσει το μυαλό και τα νεύρα μου,προσπαθώντας να βρώ την κατάλληλη λέξη-όνομα,που θα πρέπει να ονομάσουμε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή,καθώς το όνομα υπολογιστής ή κομπιούτερ αδυνατεί να περιγράψει την πραγματική λειτουργία-χρήση ,αυτής της μηχανής.
  Δεν δέχομαι ότι η ελληνική αδυνατεί ,έστω και περιφραστικά,να ονομάσει επ ακριβώς μία νέα συσκευή.
  Βοήθεια !

  βεροιεύς

  ΥΓ το ίδιο ισχύει και για τα φορητα (όχι κινητά) τηλέφωνα τα οποία μονον κατά τι είναι τηλέφωνα.

  ReplyDelete
 25. Ἡ γιαγιά μου τὄλεγε κουμπιότερ. Ὁ πτέρας τοῦ παιδιοῦ τηςἔπεσε ἡρωικῶς μαχόμενος στἠν μάχη τῆς Φλώρινας ὑπἐρ τῆς παραμονῆς τῆς χώρας μας στὀ στρατόπεδο τῆς ἑλευθερίας, ἑντὀς τοῦ ὁποίου παράγονται αὑτὰ τὰ μηχανήματα ποὐ χρησιμοποιοῦμε γιἀ νἀ ψέλνουμε κάθε λεπτὀ ὕμνους πρὀς τἠν χώρα τοῦ δούλου.

  ReplyDelete
 26. Υγ. Περἰ τοῦ ἱδεολογήματος τοῦ ἁκρατικοῦ καπιταλισμοῦ ποὐ ἤτανε τῆς μόδας πάντοτε ἄν δἐν ἁπατῶμαι στὀ στρατόπεδο τῆς ἑλευθερίας, τῶν ναπάλμ, τοῦ νέου Παρθενῶνος, τῶν παιδοπόλεων καἰ τῆς Φρειδερίκης. ΟἹ ΗΠΑ ἁποσπάστηκαν ὡς γνωστὀν μόνον ἐν μερει ἁπὀ τἠν Βρεταννία. Ἁναλόγως ἁποσπάστηκε καἰ ἡ Ἑλλὰς ἁπὀ τἠν Ὁθωμανική, οἱ Λατινικές μπανανίες ἁπὀ τὀ Ἱσπανικὀ καἰ Πορτογαλλικὸ Στέμμα καἰ πάει λέγοντας. Ἁλλὰ οἱ Ἑλληνάρες διαχρονικῶς δἐν τὀ παραδέχονται αὑτὸ τὸ πράγμα. ὁ Ζωγράφος, ὁ πρῶτος πολιτικὸς ποὐ συνῆψε τἠν ἑμπρικἠ συμφωνία μεταξὺ Ἑλλάδος καἰ Πύλης ἁναθεματίστηκε μἐ αὑθόρμητο χριστιανικὸ ζῆλο. Οἱ ἴδιες Ἑλληνάρες θέλουν νἀ γίνουν σἀν Ἁμερικάνοι κι ἁκοῦνε φανερἀ τἰς Μητροπάνοι, συριανή αἰτιατικὴ πληθυντικοῦ. Αὐτὸ τὸ μπάχαλο ὁνομάζεται κατὰ καιροὺς φιλελευθερισμός. Ὁ φιλελευθερισμὀς εἶναι πάνω ἁπολα ἡ ἱδεολογία τῆς μεγαλοαστικῆς τάξης, ἡ ὁποῖα στἀ καθημἀς εἶναι οἱ ἑφοπλισταί μας ποὐ τὀ δαιμόνιο τῆς (ἀρβανίτικης ἑνίοτε) φυλῆς τὀ φέραν στἀ πέρατα τῆς Οἰκουμένης.

  ReplyDelete
 27. Υγ2. Ὡς απόγονοι καἰ τῶν Ἑλλήνων καἰ των Βυζαντινῶν δἐν πρέπει νἀ παρασυρθοῦμε ἁπὀ τὀν ἁγγλοσαξωνικὀ ἁντιἡπηρωτισμὸ καἰ ἁντιγερμανισμὀ καἰ νἀ μέινουμε πιστοἰ στἠν ἔννοια τῆς Θείας Προνοίας, ποὐ λέει τἀ ἁκριβῶς ἁνάποδα ἄν δἐν ἁπατῶμαι ἁπὀ τἠν ἰἰδεολογία τοῦ φιλελευθερισμοῦ.

  ReplyDelete
 28. Καθηγητά πώς και δεν κάνατε κανέναν σχόλιο περί της αποφάσεως του Τραμβίου για απόσυρση από την κλιματική φάρσα;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Διότι συμφωνῶ ἀπολύτως μὲ τὸν Τράμβιο. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Αυτό λέω και εγώ, πώς δεν κάνατε σχόλιο υποστηρίξεως, διότι συνήθως επικροτείτε σωστές αποφάσεις ηγετών.

   Delete
 29. Θέση πρώτη. Ὁ ἁστὀς εἶναι προβληματικὸ ὄν διότι ὁ ἁστὀς εἶναι μια διοικητικὴ αριστοκρατία (noblesse de robe) ποὐ εἶναι ταὑτόχρονα ἁντιμοναρχική. Αὐτὸ ὁδηγεῖ τὀν καπιταλισμὸ σἐ διαρκεῖς ἐπαναμοναρχικοποιήσεις καἰ ἁπομοναρχικοποιήσεις. Ἡ φιέστα τῆς κλιματικῆς λαχανοσαλάτας εἶναι ἑκδήλωση ἁστοῦ ποὐ θέλει νἀ ἁποκτήσῃ τίτλους εὑγενείας (ὁ μόνιμος καημὸς τοῦ μπουρζουᾶ), ἑνῶι ὁ Τρἀμπ ἁντιπροσωπεύει τον σκληροπυρηνικὸ γιάνκη, δηλαδἠ τὀν ἁστὀ ποὐ δηλώνει περήφανος ποὐ φοράει παντελόνια ἁπὀ βουβαλοτόμαρο.

  Θέση δεύτερη. Ὁ Ἕλλην ἀστὀς οὐδέποτε υπῆρξε Ἕλλην. Πάντοτε ἡπῆρξε ἀστὀς τῆς Ὁθωμανικῆς Αυτοκρατορίας.

  Ὑπόθεση. Στἠν περίπτωση τῶν ἁγγλοσαξωνικῶν δυνάμεων, οἱ Ἅγγλοι ἁνελαβαν τἀ τοῦ Στέμματος καἰ οἱ Γιάνκηδες τἀ τοῦ ἁστοῦ, μἐ ἁποτέλεσμα νἀ βρῦν κάποια ἱσορροπία. Τρόπον τινὰ αὑτὸ εἶναι το μυστικὀ τῆς ἑπιτυχίας τους.Στἠν Γερμανία ὁ ἁστισμὀς ἑξεφράσθη διἀ τἠς συνθέσεως τῶν κρατιδίων, στἠν Ὁθωμανικὴ Αὐτοκρατορία μἐ τἠν ἁποδόμησή της διἀ τῶν ἑθνικισμῶν.

  Ἑφόσον καταλήξουμε πὼς μᾶς συμφέρει τὀ Ὁθωμανικὀ περιβάλλον,

  ReplyDelete
 30. Ὅ αρχηγὀς τοῦ Ἑλληνισμοῦ δἐν θᾷναι Μεγαλέξανδρος. Θἀ εἶναι αὑτὸς ποὐ θὰ μᾶς πῇ τί νὰ κάνουμε μπροστἀ στἠν προπαγάνδα. Προπαγάνδα ἔκανε κι ὁ Μεγαλέξανδρος.

  ReplyDelete
 31. θα είμαι αρκετά συνοπτικός γιαυτό θα παραθέσω κάποιους συνδέσμους των απόψεων μου, για να μην επαναλαμβάνω τα ίδια διότι το ζητούμενο εδώ είναι-νομίζω- να σχολιάζουμε το άρθρο του Κ.Καθηγητή, όχι να προσβάλουμε ο ένας τον άλλον κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία.
  Τις απόψεις μου για την καταστροφική συνέπεια που είχε η διάδοση του δυτικού έθνους-κράτους σε άλλλους λαούς, τις έχω γράψει εδώ. αταστροφική για την ίδια την Δύση.
  http://www.geopolitics.com.gr/2017/03/blog-post_79.html

  Τέλος, το ότι η Ρωσία θα συνεργαστεί α ν α γ κ α σ τ ι κ ά με τις Η.Π.Α. όπως έχει προβλέψει ο Κ.Καθηγητής, το έχω αναλύσει εδώ
  http://leonidaspapanikolaou.blogspot.gr/2017/04/blog-post.html

  Βλέπουμε όμως, πρόσφατα, ένα χάσμα στις σχέσεις Τραμπ=Πούτιν. Ενώ ο Τραμπ-πολύ σωστά- χτυπάει τον Ερντογάν εξοπλίζοντας τους Κούρδους και ξεπετώντας τον σε είκοσι λεπτάκια στον Λευκό Οίκο, ο Πούτιν κλείνει στρατιωτικές συμφωνίες με τον Ερντογάν. Αυτό δεν μας εκπλήσει. Πρόκειται για άλλο ένα φαινόμενο τις δήθεν "ορθόδοξης αλληλεγγύης" και τον θρησκευτικό φανατισμό που διακατέχει όσους υποστηρίζουν κάτι τέτοιο.
  Συνεπώς, το τι θα γίνει με την κατεστραμμένη χώρα του Ερντογάν θα είναι ένα μία βασική παράμετρος διαπραγματεύσεως μεταξύ των δύο στρατιωτικών υπερδυνάμεων-αν και η Ρωσία που δεν είχε καπιταλισμό, είναι ουσιαστικά οικονομικός νάνος, εάν αναλογιστεί κανείς ότι η Νότια Κορέα, η καπιταλιστική Νότια Κορέα που είναι ένα μικρό λιμανάκι, έχει μεγαλύτερη οικονομία από το μεγαλύτερο κράτος του κόσμου.

  Και καταλήγω στο ερώτημα. Κ.Καθηγητά, ο Τραμπ θέλει να ρίξει τον Ερντογάν-όχι τόσο βίαια όσο θα ήθελε η Κ.Κλίντον- ενώ ο Πούτιν θέλει να τον διατηρήσει ως δούλο του. Εάν συμφωνείτε με την τοποθέτηση του ερωτήματος, τότε σε τι πιστεύετε ότι θα καταλήξουν οι δύο ισχυροί άνδρες για τον Ερντογάν;

  Θέλω να επαναλάβω ότι η χρήση ψευδονύμου είναι λανθασμένη. Δίνει την δυνατότητα μίας φαντασιακής προσωπικότητας που εκφράζει ασυνείδητες ορμές, εξού και οι προσβολές.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το Κουρδιστάν το θέλει και το Ισραήλ πολύ και ο Τράμβιος είναι φανατικός σιωνιστής.

   Κατ'εμέ το Κουρδιστάν παίζεται και ίσως να γίνει, ίσως με μία αυτονόμηση των Κουρδικών επαρχιών.

   Προς το παρόν ο Έρντογαν κοιτά να αρπάξει κανα υδρογονάνθρακα από Κύπρο-Ελλάδα.

   Delete
  2. Καταρχήν η καπιταλιστική οικονομία στα χέρι των ολιγάριθμων ελίτ σε ένα Έθνος-κράτος δεν λέει τίποτε αρέσει δεν αρέσει.

   Το Ιράν, η Βόρειος Κορέα, η Ερντογανική Τουρκία και η Πουτινική Ρωσία παρότι οικονομικά ασθενέστερες εν συγκρίσει με εάν είχαν καθαρό καπιταλιστικό σύστημα, έχουν κοινό όραμα, αξίες και κοινωνική συνοχή πολύ μεγαλύτερη από ότι κάθε καπιταλιστικό κράτος που κυριολεκτικά διαλύεται χάριν των ελίτ του 1% στο εσωτερικό του.

   Όλα τα καπιταλιστικά Ευρωπαϊκά κράτη έχουν διαλυθεί, πλην της Εθνικοσυντηρητικής και Εθνικιστικής Ελβετίας (SVP).

   Εάν θέλουν να συνεργαστούν Αμερική-Ρωσία στα Στενά, η κάθε μία θα έχει και κάποιον σύμμαχο από τους δύο:

   Οι ΗΠΑ την μετά-μνημονιακή Ελλάδα με Εθνικό νόμισμα απελευθερωμένη επιτέλους από την Ευρωκρατία

   και η Ρωσία την Ερντογανική Τουρκία.

   Παρόλα αυτά, το θέμα του Κουρδιστάν και ο φανατικός γουαχαμπισμός του Έρντογαν ο οποίος κατ'ομολογίαν του Καθηγητού αποτελεί εκφραστή του διεθνιστικού ισλαμισμού για λογαριασμό των τραπεζών, αφήνουν ανοιχτή την μοίρα του Ερντογάν και των Αρμενοειδών βραχυκέφαλων υποστηρικτών του που ακολουθούν την λογική "μαγκιά-κλανιά" σε Συρία (εχάθη ο έλεγχος στις Τουρκικά προσκείμενες συμμορίες και την περιοχή υπό ΚΑΤΟΧΉ των Τούρκων στην Συρία).

   Υ.Γ. Η Πουτινική Ρωσία ακολουθεί Εθνοκαπιταλιστικό μοντέλο. Παρά τον ισχυρό ρόλο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Εθνικισμού αλλά και του ισχυρού στρατιωτικού και γεωπολιτικού της ρόλου, οι Ρώσοι σε όποιον τους ζήσει αποτελεί τα χειρότερα ζώα. Ιδίως οι γυναίκες οι χειρότερες π....νες, συγκρίσιμες μονάχα με Σκανδιναυές και Αγγλίδες. Πέραν αυτού, το ολοένα και αυξανόμενο ποσοστό μουσουλμάνων, οι μοναδικοί που γεννούν στην Ρωσία, μαζί με την αυξανόμενη πολιτιστική και φυλετική Τουρκοποίηση του πληθυσμού, κάνουν την Ρωσία έναν γίγα με κρυστάλλινα πόδια.

   Η μοναδική Großmacht είναι οι ΗΠΑ. Μία Φασιστική Αμερικη με φυσική επιλογή, αξιοκρατία, Συντηρητισμό, Λευκό Φυλετισμό και ισχυρό υλικό πολιτισμό μαζί με ένοπλες δυνάμεις (γεωπολιτική ισχύ), αποτελεί την πραγματική υπερδύναμη και όχι μία Ρωσία που παραπατά με εκατομμύρια ισλαμιστών στο εσωτερικό της.

   Πρέπει πάσει θυσία με την βοήθεια των ΗΠΑ να χαράξουμε όσο το δυνατόν ανεξάρτητη πολιτική επιτέλους και να αφήσουμε τους χλιμίτζουλες Γερμανοθς, Άγγλους και Γάλλους στην φιλελευθερομαρξιστική των εγκεφαλική μαλάκυνση.

   Σιχτίρ!

   Delete
  3. Ασμοδαίος ΓαλλιφιανάκιςJune 4, 2017 at 2:18 PM

   Συμφωνώ με το κκ. Παπανικολάου. ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΗ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ!~!
   Ονομάζομαι Ασμοδαίος Γαλλιφιανάκις και είμαι ΕΛΛΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ!

   Κκ. Παπανικολάου μην ασχολείστε με τη πολιτική. ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΣΕΤΕ ΤΗ ΨΥΧΗ ΣΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ!

   Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ!!
   ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ ΗΓΓΙΚΕΝ Η ΩΡΑ!

   Delete
  4. Τὸ τρολλάρισμα ἀποδεικνύει τὴν κάθετη πτώση τῶν ἀνέργων Ἑλλήνων στὸν βοῦρκο τοῦ γραικυλισμοῦ.Πράγματι ἡ Ἑλλαδίτσα μας τοῦ 1821 ἑάλω! Προτείνω στοὺς τρόλλους νὰ αὐτοκτονήσουν.Ἴσως ἔτσι καθαρίσῃ ὀ τόπος.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  5. μικρος στρατιωτηςJune 5, 2017 at 7:10 AM

   Τα τρολλ κυριε καθηγητη δεν ειναι ανεργοι ,ειναι εμμισθοι που πληρωνονται απο συγκεκριμενες εταιριες και επι της ουσιας στηριζουν αυτο που αποκαλειτε εσεις Κολωνακι.
   Βεβαια ειναι πλεον γνωστοι οπως και ολος ο προπαγανδιστικος μηχανισμος που εχει στηθει απ τη Γερμανια στην Ελλαδα.

   Delete
  6. Όντως Κ.Καθηγητά υπάρχει ένα ψυχολογικό σύμπλεγμα-αγγίζει και αρκετές φορές ξεπερνάει και καταλήγει σε ψυχιατρικό-του "τρολλαρίσματος".
   Εν πάσει περιπτώσει, όπως ανέφερα και στο άρθρο βασισμένο σε εγκυρότατες πηγές, οι γερμανία είναι 18ή στρατιωτική δύναμη. Συνεπώς ανύπαρκτη.
   Είναι καιρός λοιπόν η Ευρώπη να τελειώνει με το πρόβλημα που δημιούργησε ο Βίσμαρκ και χάλασε την ισορροπία δυνάμεων, που ο ένδοξος καπιταλιστής διπλωμάτης Μέτερχιν στήριξε.
   Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει κάποια στρατιωτική σύγκρουση, απλώς να παραμερίσουν τους Γερμανούς μιάς και, ουσιαστικά, ολόκληρη η Ευρώπη, αυτό το πτώμα, να κοιτάξει την πορεία του χωρίς την Γερμανική φλυαρία.

   Delete
 32. Δὲν ὑπάρχει χάσμα Τραμβίου-Πούτιν ὠς πρὸς τὸν Ἔρντογαν. Οἱ μεγάλες δυνάμεις δὲν ἔχουν αἰσθήματα ἀλλὰ οὔτε ἀγαποῦν τοὺς δούλους, ὅπως ὑπῆρξαν άνέκαθεν οἱ Ἕλληνες μετὰ τὸ 1821. Ὁ δοῦλος εἶναι κατάπτυστος καὶ δὲν σὲ βοηθᾷ (ῥωσικὸ κόμμα, γαλλικὸ κόμμα, ἀγγλικὸ κόμμα). Στὴν μεγάλη δύναμη ἀρέσει ἡ μικρὴ δύναμη νὰ λέῃ πότε πότε ὄχι καὶ νὰ ἀποδεικνύῃ ὅτι δύναται νὰ σταθῇ στὰ πόδια της ἀπό μόνη της (βλέπε τὸ παράδειγμα τοῦ Ἰσραήλ). Ὁ Ἔρντογαν ἀπεδείχθη ἡγέτης μετὰ τὴν καταστολὴ τοῦ πραξικοπήματος. Ἐξ οὗ καὶ ἡ ἀλλαγὴ στάσεως τῆς Ῥωσίας πρὸς αὐτόν. Τὸ ἴδιο σκέφτεται καὶ ὁ Τράμβιος. Ἁπλῶς ὁ Τράμβιος χρειάζεται πρὸς τὸ παρὸν τοὺς Κούρδους μαχητὲς γιὰ νὰ ἐξοντώσῃ τοὺς τζιχαδιστές. Ἀργότερα δύναται νὰ τοὺς ἐγκαταλείψῃ. Πρὸς τὸ παρόν, δὲν ὑπάρχει δυνατὸς ἡγέρης στὴν Τουρκία ποὺ θὰ ἠμποροῦσε νὰ ἀντικαταστήσῃ τὸν Ἔρντογαν.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Φυσικά και δεν αρέσουν οι δούλοι στην Μεγάλη Δύναμη.

   Μία Ελληνοτουρκική Συνομοσπονδία με κοινά σύνορα και ελεύθερη διακίνηση πληθυσμών στο εσωτερικό της θα μετετρεπε τους Έλληνες σε δούλους όχι πλέον των Δυτικών αλλά του Έρντογαν.

   Θα αλλάζαμε αφέντη από την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ, τον Ερντογάν δηλαδή.

   Πώς είναι δυνατόν να αποφευχθεί η δουλοποίηση του Έλληνος στον Τούρκο σε μία τέτοια κατάσταση;;;;;

   Delete
  2. Μἐ τὀ χρέος δἐν ξεκίνησε ἡ σημερινὴ κρίση; Τὀ 1821 δἐν ἦταν ΟΧΙ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ;

   Delete
 33. Πάντως από την μία σύμμαχος των Πούτιν και Τράμπ, από την άλλη εκφραστής του διεθνιστικού ισλαμισμού χάριν των τραπεζών, ολίγον οξύμωρο και αντιφατικό δεν νομίζετε, Καθηγητά;

  ReplyDelete
 34. Ἡ διάδοση τῶν ἑθνοκρατῶν ἁκολούθησε αὐτὴν τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ. Ὁ Νόρμπερτ Ἑλίας, ἱστορικός τοῦ πολιτισμοῦ, ἁνάγει τἠν ἁνάδυσή του στἠν αὑλικὴ κοινωνία τοῦ ὕστερου Μεσαίωνα, ὅπου ἐμφανίζεται ἡ αὑλικὴ λογοτεχνία (ὁ Δὀν Κιχώτης εἶναι παρῳδία της). Χαρακτηριστικό της τὰ ἐρωτικἀ τραγούδια.

  Συμπέρασμα. Ἡ προπαγάνδα τῆς Δύσης εἶναι τὀ σέξ. Μἐ τὀ ποὐ οἱ Ἕλληνας γίναν δοῦλοι τοῦ σέξ, γίναν δοῦλοι τῆς Δύσης.

  ReplyDelete
 35. Υγ. Ἡ σχέση ἁφέντη καἰ δούλου ὁρίζεται ὡς ἑξῆς ἁκριβῶς. Ὁ ἀφέντης εἶναι ἡ αὶτία τῆς κίνησης τοῦ δούλου. Ὑπενθυμίζω ἐνδεικτικὰ τἠν παροιμιώδη παγωμάρα τῆς Βυζαντινῆς ζωγραφικῆς.

  ReplyDelete
 36. Πρὸς Βλαχόπουλον: Τὸ τρολλάρισμα ἀποδεικνύει τὴν κάθετη πτώση τῶν ἀνέργων Ἑλλήνων στὸν βοῦρκο τοῦ γραικυλισμοῦ.Πράγματι ἡ Ἑλλαδίτσα μας τοῦ 1821 ἑάλω! Προτείνω στοὺς τρόλλους νὰ αὐτοκτονήσουν.Ἴσως ἔτσι καθαρίσῃ ὀ τόπος.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 37. Ἐπιτέλους καὶ μία σωστὴ ἑλληνικὴ ἀπόφαση ποὺ ἀπὸ χρόνια στὸ περιοδικό μου, "Ἐνδιάμεση Περιοχή" εἶχα ἐπισημάνει καὶ ποὺ ἔστω καὶ ἀργά, χάρη στὸν πρόεδρο Δονᾶλδο Τράμβιο, ἐπισημαίνει τώρα καὶ ἡ ΔΕΗ (καὶ ἄς φρίξουν οἱ κολωνακιῶτες οἰκολόγοι στὴν ὑπηρεσία τῶν διεθνῶν τραπεζῶν). Δημήτρης Κιτσίκης. Ἰδού:
  "Η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση των ΗΠΑ να αποσυρθούν από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση "είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων"

  ReplyDelete
  Replies
  1. Από το 2020 περίπου και ύστερα,η θερμοκρασία του πλανήτη θα αρχίσει να πέφτει σταδιακά,δημιουργώντας περίπου τις ίδιες συνθήκες μ αυτές του Μεσαίωνα ,όπου οι βορειοευρωπαικές χώρες εκαλυπτοντο κατά μεγάλο μέρος από πάγους.Αυτό οφείλεται στην μείωση των Ηλιακών εκρήξεων που είναι καθαρά περιοδικό φαινόμενο .
   Αυτό σημαίνει μετακινήσεις πληθυσμών προς τις μεσογειακές χώρες.
   Μήπως η Ελληνική γή γίνει σε λίγα χρόνια ακριβότερη και από χρυσάφι ;Μήπως γι αυτό την έβαλαν στο μάτι τελευταία ;Μήπως τώρα παρα ποτε πρέπει να την προστατέψουμε με νύχια και δόντια ;

   βεροιεύς

   Delete
 38. Ιδοὺ γιατὶ ὁ Σὀϋμπλε ἐπιμένει νὰ ὑπερφορολογηθῇ ἡ ἑλληνικὴ ναυτιλία καὶ οἱ ἄξεστοι Ἕλληνες κουλτουριαραῖοι ὑποστηρίζουν τὴν πατάξη τοῦ "τεραστίου ἑλληνικοῦ καπιταλισμοῦ"! Δημήτρης Κιτσίκης
  http://www.pronews.gr/oikonomia/diethnis-oikonomia/601561_ptoheyse-i-triti-megalyteri-germaniki-etaireia-emporikis

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι, ετσι είναι το διάβασα και εγώ.

   Χαίρομαι που αναγνωρίζετε το pronews ως καλή πηγή πληροφοριών και ειδήσεων.

   Delete
 39. Ἡ δυναμικὴ τῆς ἑλληνικῆς ναυτιλίας (μετἀ λαθρεμπορίου καἰ πειρατείας) ποτἐ δἐν μπόερεσε νἀ ἁλλάξῃ ἄρδην τὀ ἁθανατο ὁθωμανικὸ φορολογικὸ σύστημα.

  ReplyDelete
 40. ΥΓ. Ὁ Κοτζαμπασισμὀς ἔχει τἀ ἑξῆς τέσσερα χαρακτηριστικά. 1) Θεωρητικῶς δἐν εἷναι κληρονομικός. 2) Διαπλέκεται μἐ τὀν καπιταλισμό. 3) Φοροδιαφεύγει. 4) Ἁλλὰ (καἰ αὑτὸ εἶναι τὀ πιὀ χαρακτηριστικό) ὁρίζεται ἁπὀ τἠν φοροδοτική του ἱκανότητα. Ὅταν ὁ Κανέλλος Δληγιάννης ἁναφερεται σἐ ἁνθρώπους πρώτης. δευτέρας καἰ τρίτης τάξεως ἁναφέρεται μᾶλλον σἐ φορολογικἐς κατηγορίες τῆς Τουρκοκρατίας.

  Στἠν οὐσία τὀ 21 δἐν ὁφείλεται στὀν πρωτοελληνικὀ καπιταλισμό. Ὁ πρωτοελληνικος καπιταλισμὀς ὁφείλεται στἠν δυναμικη τοῦ κοτζαμπασέικου συστήματος. Ὁ Κοτζάμπασης θέλει νἀ ἁνήκει σἐ ὑψηλὴ φορολογικἠ κλίμακα γιἀ λόγους πρεστίζ καἰ ταὑτόχρονα νἀ φοροδιαφεύγει, καἰ νἀ ἑμπλέκεται σἐ κερδοσκοπικἐς ἑπιχειρήσεις προκειμένου να καλύψῃ τὴν ζημία. Τὀ ὁθωμανικὀ φορολογικο συστημα εἾναι ὁ κινητήριος μοχλὸς τῆς ἑλληνικῆς οἱκονομίας. Ὅσο αὑτὴ δἐνἔχειἕναν Σουλτάνο βρίσκεται σἐ ὕφεση.

  ReplyDelete
 41. ΥΓ2. Ἡ δἐ ἑκκλησία ἁκολουθεῖ τἀ αὑλάκια τοῦ βυζαντινοθωμανικοῦ φορολογικοῦ συστήματος ὅπως οἱ φλέβες ἁκολουθοῦν τὶς ἁρτηρίες, ἤ ἅν θέλετε, τὀ ἁνάποδο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιατί η Εκκλησία δεν οργανώνει δωρεάν μαθήματα αρχαίων Ελληνικών; Δεν θα της κοστίσει απολύτως τίποτα από την τεράστια περιουσία της

   Delete
 42. YΓ3. Ἡ διαχρονικὴ μάστιγα τοῦ ἑλληνισμοῦ εἶναι τὀ νταβατζηλίκι εἴτε ἑπἰ τῆς φοροδοσίας εἴτε ἑπἰ τῆς φοροαπαλλαγῆς. Πολλἐς φορἐς τἀ δύο αὑτὰ συνδυάζονται. Ὁ ἁνθέλλην εἶναι ἑκε[νος ποὐ πιέζει τὀν ἕλληνα νἀ πληρώσῃ ἤ νἀ μἠν πληρώσῃ. Τὀ φορολογικὀ αὑτὀ σκεπτικὀ ἔχει καἰ πολιτικὀ και θρησκευτικὸ ἁναλογο. Ὀ μἐν αὑτοκράτωρ εἶναι αὑτοκράτωρ ἑπειδὴ τὀν θέλουν οἱ φαντάροι, ὁ δἐ ἱερέας τρέφεται απὀ τἠν ἑθελοντικὴ εἱσφορὰ τῶν πιστῶν. Ἡ συνεργασία αὑτοκράτορος καἰ ἱερέως εἶναι τὸ κλειδὶ γιἀ τἠν κατανόηση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Κάποιος ποὐ ἁρνεῖται τὴν ἔννοια τοῦ χρέους τῆς εἶναι τελείως ἀκατανόητος. Τὀ χρέος τῆς χρειάζεται ὅπως χρειάζεται τὀ νερὀστὀ ψάρι. Τῆς εἶναι τελείως δεδομένο.

  ReplyDelete
 43. Λίγες ημέρες μετα την επίσκεψη Τραμβιου στην Σ.Αραβία,συνέβη το αδιανόητο,νά αποκηρύξουν όλες οι αραβικές χώρες,από κοινου,το Κατάρ.
  Αυτό αποδεικνύει το πόσο μεγάλος ηγέτης είναι ο Τράμβιος .
  Είναι ο μόνος ηγέτης που μεσα στη καρδιά του αραβικου κόσμου τη Σ.Αραβία χρησιμοποίησε τον όρο ΙΣΛΑΜΙΚΗ τρομοκρατία.
  Ποιος ξέρει τι ''μπινελίκια'' τους έριξε κατ ιδίαν !
  Αυτή η στάση των Αράβων κατά του Κατάρ πιστεύω ότι είναι και καμπανάκι για τον Σουλτάνο γείτονα.
  Κ.Καθηγητά τι λέτε επ αυτών των εξελίξεων;

  βεροιεύς

  ReplyDelete
 44. .... Γιἀ νἀ ἑπιστρέψουμε στἠν ἁνάρτηση- Ποιά πρέπει νἀ εἶναι ἡ θἐση τῆς Ἑλλάδος ἔναντι τοῦ ἑνδοκαπιταλιστικοῦ ἁνταγωνισμοῦ μεταξὐ ἐθνοκρατῶν ; Μἐ βάση τἰς προηγούμενες τοποθετήσεις μου, ἡ Ἑλλὰς ἐκπροσωπεῖ τὀ δημόσιο ἄνευ τοῦ κράτους. Ἡ Γερμανία εἶναι ἕνα δημόσιο ποὐ (ἄντε ξανά μανά τἀ ἴδια) ἔχει καημὀ νἀ γίνῃ κρατος, ὁ Τρἀμπ πάλι ἕνα κράτος ποὐ χρειάζεται λίγο δημόσιο ἑπιτέλους. Ὅσο γιἀ τὀν ἁπελθόντα Ὁμπάμα καἰ τοὐς θαυμαστές του Συριζαίους, αὑτὸς κατἀ τἠν γνώμη μου ἑκπροσωποῦσε τὀν ἁχαλίνωτο (φασίζοντα) καπιταλισμό καὶ ὄχι ὁ Γιάνκης Τράμπ.

  Ἡ Ἑλλάδα πάρα πολὐ ἁπλὰ καἰ εκεῖ συμφωνῶ μἐ τὀν Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο τὸν δημοσιογράφο πρέπει νἀ ἑμμείνῃ στἠν ΕΕ. Ὅχι Γερμανία, ΕΕ. Σἀν τὀ δυτικὀ τμῆμα τῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, δηλαδἠ σἀν ΠΡΟκαπιταλιστικὴ ἔνωση. Αὐτὴ πρέπει νἀ εἶναι ἡ στάση τῆς Ἑλλάδος. Πρόκριση τῆς ΕΕ ἔναντι Ἁμερικῆς, Ρωσσίας καἰ Γερμανίας ἐπίσης. Πιστεύωμάλιστα πὠς ἡ μεγάλη πλειοψηφίατῶν Ἑλλήνων θέλει τἠν ΕΕ.

  ReplyDelete
 45. Κ.Καθηγητά.
  Περιμένουμε όπωσδήποτε σχόλιο σας για την κρίση στο Κατάρ. Επιπλέον, πιστεύω ότι είναι και ένα ισχυρό χαστούκι στον Ερντογάν και ένας τρόπος να εξαναγκάσουν, σιγά σιγά, το Ιράν, να μπει και πάλι υπό την Αμερικανική ομπρέλα και να επανέλθει η πρόοδος όπως επί Σάχη.

  ReplyDelete
 46. Όλα κρίνονται από την πράξη τους: Η ΕΣΣΔ καταστράφηκε από την Δύση και τα αγάλματα του Λένιν τα γκρεμίσανε,η Γιουγκοσλαβία διαλύθηκε, η Κίνα είναι καπιταλιστική, ο Κάστρο πέθανε και ο μόνος κομμουνιστής είναι ο ψυχοπαθής της Βόρειας Κορέας που θα καταστραφεί σύντομα.
  Πέθανε ο κομμουνισμός, τελείωσε η ιδεολογία του Μαρξ. Ας προχωρήσουμε λοιπόν.

  ReplyDelete
 47. προσέθεσε τἀ ἑξῆς δε ὁ φίλος μου ὁ Μάκης.
  1) Ὁ κομμουνισμὀς εἶναι μιἀ μανιχαϊστικὴ αἵρεση καἰ ἡ δίωξή του εἶναι σἀν αὑτὴν τῶν Βογομίλων καἰ τῶν Παυλικιανῶν ἁπὀ τἰς ἁρχές τῆς Κωνσταντινούπολης, καἰ τῶν Καθαρῶν τῆς Προβηγκίας ποὐ ἕκαναν καἰ σταυροφορία ἑναντίον τους. Στοὐς Φράγκους τἠν θέση τοῦ Βασιλέως Ῥωμαίων τἠν ἕχει ὁ Πάπας.
  2) Ἡ διπροσωπία εἶναι ἁναπόφευκτο χαρακτηριστικὀ τοῦ καπιταλισμοῦ, ἅρα εἶναι ἁρχαιοτέρα αὑτοῦ. Στὀν καπιταλισμὸ πρέπει νἀκάνεις συνέχεια πὠς φταίει ὁ ἄλλος εἴτε ποὐ εἶναι πλούσιος, εἴτε ποὐ εἶναι φτωχός.
  3) Ἡ διπροσωπία εἶναι χαρακτηριστικὸ τοῦ μανιχαισμοῦ, διότι στὀν μανιχαϊσμό ἔχεις τἠν φύση τοῦ κακοῦ Θεοῦ καἰ καλεῖσαι νἀ τἠν ἁποτινάξῃς μοιάζοντας στὀν καλό.
  4) Ἡ χρυσἠ Αὐγη ὀρθῶς διέγνωσε ὅτι ἡ παρούσα συγκυρία μοιάζει μἐ τοῦ 1821, ἁλλὰ λάθος ἁπάντηση δίνει. Ἑπίσης ναὶ μἐν ξεκιναει ἡ διεθνῆς σύγκρουση μἐ ἑθνικὀ πρόσημο (ἑθνισμός σημαίνει καπιταλιστικὸ συμφέρον, τίποτε ἄλλο) ἁλλὰ μπορεῖ κάλλιστα νἀ ἑξελιχθῇ σἐ θρησκευτική. Ἡ Ελλάδα, καἰ ἔτσι πρέπει νἀ παραμείνει, εἶναι ἁπὀ τἀ τελευταῖα ὁρεινὰ κατάφύγια τῶν Καθαρῶν (Κομμουνιστῶν). Γιἀ κάποιον λόγο οἱ κομμουνισταὶ ἔχουν απέχθεια προς τὀ νερό.

  ReplyDelete
 48. Yg2. Ὁ φίλος μου ὁ Μάκης προσέθεσε τὀ ἑξης. Ὁ καπιταλισμὀς ἔχει ἕνα ἁδύναμο σημεῖο σἀν τὀν Σαμψών. Ὁ καπιταλιστής κάνει πως ἡ μίμηση εἶναι δυνατή. Μιμεῖται τἠν ἴδια τἠν μίμηση. Ὅμως ἡ μίμηση εἶναι ἁδύνατη. Ἅν τὀ καταλάβῃ αὑτὸ κανείς ὁ καπιταλισμός πέφτει.

  ReplyDelete
 49. ΛογοθετόπουλοςJune 8, 2017 at 9:50 AM

  Πως θα γινει πολεμος οικονομικος η στρατιωτικος εναντι της Γερμανιας οταν η cia ειναι γερμανοκρατουμενη..μάλλον αυτό που ειπες πως θα ξεκαθαρισει τις μυστικες υπηρεσίες των ΗΠΑ .
  με το καλό

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γερμανοκρατούμενη CIA????

   Τί πίνεις και δεν μας δίνεις!!!!!!!!

   Delete
 50. Μεγάλο στραπάτσο έφαγε η Μέι (προσωπικότης άκρως αδύναμη για τα πανηγύρια).

  Μεγάλος νικητής ο Κόρμπυν με πολύ σωστές θέσεις στην πλειονότητά του (https://www.geopolitica.ru/en/article/why-theresa-may-failed-snap-election)

  Προβλέπω ότι οι πιο σκληροπυρηνικοί του Μπρέξιτ θα αναλάβουν τα ηνία των Συντηρητικών, ήτοι ο Μπόρις Τζόνσον (πολύ καλλίτερος της Μέι) για τους Συντηρητικούς.

  Οι Άγγλοι Εθνικιστές της Β.Ιρλανδίας στην κυβέρνηση.

  Ο Φάρατζ λοιπόν σίγουρα με τέτοια άνοδο των Εθνικιστών από την μία και των Εθνο-Σοσιαλιστών (Κόρμπυν, Μελενσόν) από την άλλη θα επανέλθει δριμύτερος στο Αγγλικό πολιτικό σκηνικό ως "deus ex machina" (από μηχανής Θεός) για να δώσει λύση στο πολιτικό χάος λόγω Μπρέξιτ και να αναλάβει μαζί με τον Μπόρις Τζόνσον τα ηνία των διαπραγματεύσεων.

  Άλλωστε η νίκη του Μπρέξιτ οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στο τότε UKIP και δη στον Φάρατζ.

  ReplyDelete
 51. Συνέχεια του σχολίου:

  https://www.youtube.com/watch?v=iHmnkVsUNpw

  Περί Φάρατζ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete