Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jun 24, 2017

361 – Πῶς πρέπει νὰ παιδεύεται θρησκευτικὰ ὁ Ἕλλην

Ἡ Cosette στοὺς Ἀθλίους τοῦ Βίκτωρος Οὐγκώ


361 – Πῶς πρέπει νὰ παιδεύεται θρησκευτικὰ ὁ Ἕλλην

Οἱ διανοούμενοι ὅλου τοῦ πλανήτου, τώρα καὶ χιλιάδες χρόνια, ἀλλὰ καὶ ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος ἔχουν ἀποδείξει, πέραν κάθε ἀμφισβητήσεως, ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι ἀξεπέραστος. Ἀκόμα καὶ οἱ διανοούμενοι ποὺ μισοῦν τὸν ἑλληνισμὸ τὸ κάνουν ἐπειδὴ ἔχουν ἐνώπιόν τους  τὸ τέλειο ἀθάνατο συμπαντικὸ πρότυπο καὶ διαπιστώνουν πὼς αὐτοὶ ποὺ ἀποκαλοῦνται Ἕλληνες, στὸ ἀθηναϊκὸ κρατίδιο (ἐνῷ στὴν πραγματικότητα εἶνα πυγμαῖοι γραικύλοι) δὲν εἶναι στὸ ἐπίπεδο τοῦ ἑλληνικοῦ πρωτύπου, ἀλλὰ μᾶλλον τοῦ μεσογειακοῦ μαφιόζου (στενόμυαλος, ἡμιαμόρφωτος, νταῆς, πονηρός, φιλοχρήματος, κλέφτης, ψεύτης, φαφλατᾶς, ἀνειλικρινής, μοχθηρός, φθονερός).

Ἐδῶ θὰ ἀναφερθοῦμε στὸ παράδειγμα πολλῶν γραικύλων ὀρθοδόξων κληρικῶν τῆς ἑλλαδικῆς ἐπικρατείας. 

Κατ’ἀρχάς, ὁ κληρικὸς ποῦ ζῇ μέσα στὸν κόσμο (σὲ ἀντίθεση ἐνίοτε μὲ τὸν μοναχὸ ποὺ ζῇ στὸ μοναστῆρι μέσα στὸν οὐρανό) εἶναι ἁπλῶς διαχειριστὴς ἐκκλησιῶν, ἀπαραιτήτων μὲν γιὰ τὸν ἐκκλησιασμὸ τῶν πιστῶν, ἀλλὰ ὅπως καὶ ὁ ὑπάλληλος, δὲν ἀντιπροσωπεύει τὸ λειτούργημα. Ὄχι μόνον  δὲν εἶναι τέλειος, ἀλλὰ συχνὰ εἶναι γραικύλος. Ὁ πιστὸς τὸ παραβλέπει διότι τὸν χρειάζεται, ὅπως χρειάζεται τὸν κλέφτη ταξιτζῆ, γιὰ νὰ τὸν ὁδηγήσῃ στὸν προορισμό του. Ὁ κληρικὸς, εἴτε εἶναι νεοημερολογίτης, δογματικὰ αἱρετικὸς ἤ παλαιοημερολογίτης,  δύναται νὰ εἶναι ἐνίοτε καὶ γραικύλος.

Παίρνω ὡς παράδειγμα, ἕνα πόνημα, τοῦ ἀρχιμανδρίτου νεοημερολογίτου Βαρνάβα Λαμπροπούλου, μὲ τίτλο «Ὑπάρχει ζωὴ πρὶν ἀπὸ τὸν   θάνατο;», Ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιοῦ, Πρέβεζα, 2017, 94 σελίδων.

Κατ’ἀρχάς, οἱ χαρακτηρισμοί του δὲν εἶναι ἑλληνικοί. Γράφει γιὰ τοὺς ἀντιφρονοῦντες ὅτι εἶναι «χρυσοτυλιγμένα περιττώματα». Στὶς σελίδες 12-14 ἀσχολεῖται μὲ τὸν γάλλο φιλόσοφο τοῦ ΙΗ΄ αἰῶνος, Ῥουσσώ, γράφοντας τεράστιες ἀνακρίβειες, ἐκ τοῦ πονηροῦ δέ, ἐφ’ὅσον, βασίζεται στὸ σωστὰ μεταφρασμένο στὰ ἑλληνικὰ βιβλίο τοῦ Ῥουσσώ, «Ἐξομολογήσεις», ἐκδόσεις Ἰδεόγραμμα, Ἀθήνα, 1997.

Χαρακτηρίζει τὸν ἀπόλυτο πολέμιο τοῦ Διαφωτισμοῦ τοῦ ΙΗ΄ αἰῶνος, Ῥουσσώ, ὡς «στῦλο τοῦ Διαφωτισμοῦ», ἐπειδὴ ἁπλῶς ὁ Ῥουσσὼ ἔζησε στὸν ΙΗ΄αίῶνα, ἄν καὶ ἀντετάχθη συστηματικὰ κατὰ τῶν ἰδεῶν τοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ συγκεκριμένα κατὰ τοῦ συμβόλου τῶν ἰδεῶν αὐτῶν, τοῦ Βολταίρου.

Δεύτερον, δημοσιεύει σωστὰ τὴν παρακάτω περικοπὴ τοῦ προαναφερθέντος  βιβλίου τοῦ Ῥουσσώ ποὺ λέγει: «Ἄν ὑπάρχῃ ἕνα περιστατικὸ στὴν ζωή μου  ποὺ νὰ δείχνῃ καθαρὰ τὸν χαρακτῆρα μου, εἶναι αὐτὸ ποὺ θὰ σᾶς διηγηθῶ. Βρεῖτε τὸ θάρρος νὰ διαβάσετε τὶς δύο-τρεῖς σελίδες ποὺ ἀκολουθοῦν».

Μετὰ ὅμως παραμορφώνει τελείως τὰ ὅσα διηγεῖται ὁ Ῥουσσώ ποὺ εἶναι ἐν συντομίᾳ τὰ παρακάτω: Ὑπηρετοῦσα ὡς γραμματεὺς στὴν γαλλικὴ πρεσβεία τῆς Βενετίας καὶ ἔκανα παρέα μὲ συναδέλφους ἄλλων πρεσβειῶν, ὅπως τῆς πρεσβείας τῆς Ἱσπανίας. Οἱ συνάδελφοι αὐτοὶ ἐσύχναζαν σὲ οἴκους  ἀνοχῆς καὶ μὲ ἐπίεζαν ἀφόρητα νὰ τοὺς συνοδεύω, κάτι ποὺ δὲν ἤθελα. (Ὁ Ῥουσσώ, ἀπὸ τῆν Γενεύη, καλβινιστικῆς προελεύσεως, ἦταν ἄκρως ἠθικολόγος, καὶ στὶς ἐξομολογήσεις του, ἐκθέτει ἀνοικτὰ τὶς ἁμαρτίες του, καταδικάζοντάς τις, ποὺ ἦσαν ὁ αὐνανισμὸς καὶ ἡ ἡδονοβλεψία, κάτι ποὺ σήμερα ἔχει ἐξαπλωθῆ μὲ τὶς τσόντες). 

Συνεχίζει: Μὲ μία πολὺ ὄμορφη πόρνη ποὺ μοῦ ἔρριξαν οἱ συνάδελφοι στὰ σκέλια μου, μόλις ἐγδύθη εἶδα ὅ,τι τῆς ἔλλειπε ἕνα στῆθος καὶ τὸ ἔσκασα πρὶν τὴν ἀγγίξω καὶ αὐτὴ μοῦ ἀπήντησε ἰταλιστί: «Γιάννη, παράτησε τὶς γυναῖκες καὶ ἀσχολήσου μὲ τὰ μαθηματικά!»

Μία ἄλλη φορὰ οἱ συνάδελφοι, προσθέτει ὁ Ῥουσσώ, μὲ ἐπῆγαν σὲ μπορδέλο, ὅπου μία πόρνη ἐξέθετε τὸ κοριτσάκι της ἔντεκα ἐτῶν. Συγκλονισμένος, ἐπληρώσαμε τὸ τίμημα  ποὺ ζητοῦσε ἡ μαμὰ γιὰ νὰ ἐκδώσῃ τὴν κόρη της, ἀλλά, μὲ τὴν προτροπή μου δὲν τὴν ἀγγίξαμε, τὴν προστατεύσαμε.

Ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ ἐξιδανίκευση τῆς γυναικὸς σὲ ὅλο τὸ ἔργο τοῦ Ῥουσσώ, καὶ εἰδικὰ στὸ μυθιστόρημά του, La Nouvelle Héloïse, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα, στὴν διάρκεια τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1789, οἱ γυναῖκες νὰ διαβάζουν γονατιστὲς τὰ ἔργα του, μὲ δάκρυα, ἀποκαλῶντας τον ἅγιο Ζάν-Ζάκ. Ὁ Βίκτωρ Οὐγκό, στὸ μυθιστόρημα «Οἱ Ἄθλιοι», ἐνεπνεύσθη ἀπὸ τὸ περιστατικὸ τῆς διασώσεως τοῦ μικροῦ κοριτσιοῦ ἀπὸ τὴν διαφθορὰ καὶ τὴν ἐκμετάλλευση, μὲ τὸν Γιάννη Ἀγιάννη-Ῥουσσώ νὰ διηγεῖται στὸ πλαίσιο τῆς υἱοθετημένης κόρης του, τὴν Cosette.

Καὶ τί γράφει ὁ πατὴρ Βαρνάβας, στὴν σελίδα 12 τοῦ βιβλίου του, σχετικὰ μὲ τὸ περιστατικὸ αὐτὸ τῶν «Ἐξομολογήσεων»;  Ἰδού: «Ὁ ἴδιος ὁ Ῥουσσὼ ὁμολογεῖ ξεδιάντροπα στὶς Ἐξομολογήσεις του (τὶς ὁποῖες, σημειωτέον, δημοσίευσε ἐνῷ ζοῦσε ἀκόμη) ὅτι, ὅταν ἦταν στὴν Βενετία, ἀποφάσισε μὲ ἕνα φίλο του, ἔχοντας βαρεθῆ νὰ πηγαίνουν συνέχεια σὲ οἴκους ἀνοχῆς, νὰ ἀγοράσουν –ναί νὰ ἀγοράσουν! -  ἀπὸ μία ἐξαθλιωμένη οἰκογένεια ἕνα κοριτσάκι ἔντεκα (ναί! ἔντεκα!) ἐτῶν, ὥστε νὰ τὸ ἐκμεταλλευτοῦν ἐν καιρῷ μὲ τὸν πιὸ κτηνώδη τρόπο!».

Βίκτωρ Οὐγκό, ἐνώπιον τῆς ἐξαθλιώσεως πολλῶν κληρικῶν ὅλων τῶν θρησκειῶν, ἀνεφώνησε: «Εἶμαι ὑπὲρ τῆς θρησκείας, κατὰ τῶν θρησκειῶν!».

Καὶ σᾶς ἐρωτῶ: Μὲ ποῖο κουράγιο ἕνας πιστὸς ὀρθόδοξος χριστιανὸς δύναται νὰ ἐξομολογηθῇ σὲ ἕναν πατέρα Βαρνάβα; Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἡ ὑποχρέωση τῆς ἐξομολογήσεως ἔχει ἀτονίσει. 

Παρὰ ταῦτα, χρειαζόμεθα τοὺς παπάδες γιὰ νὰ συντηροῦν τὶς ἐκκλησίες καὶ ὅπως λένε πολλοὶ πιστοί, ἀκούγοντας κάθε Κυριακὴ τὸν παπὰ νὰ ζητῇ φράγκα. «Δῶσε τους καὶ πάλι δῶσε τους χρήματα, διότι αὐτὸ θέλουν, καὶ χρειαζόμεθα ταξιτζῆ γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσῃ στὸν  Παράδεισο!» 

Ὁ ἀντικληρικαλισμὸς εἶναι τὸ ἀναπόφευκτο φαινόμενο τῆς ἐξαθλιώσεως τῶν κληρικῶν, ἤδη ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             25 Ἰουνίου 2017


137 comments:

 1. Ὁ κληρικὸς εἶναι ἕνας δήμιος μἐ δικαίωμα χορήγησης χάριτος.

  ReplyDelete
 2. Ορθόδοξοι, Παπικοί κλπ... καλοθρεμένοι και βολεμένοι (να μην αναφέρω Περσία και Ινδία που η άρχουσα τάξη είναι οι ιερείς).. ο σπουδαίος και ξεχωριστός (για τις αθλητικές του ικανότητες ) αργεντινός Μαραντόνα δήλωσε : στη χώρα μου, πιστεύουμε τον Πάπα σα δεύτερο Ιησού..ήρθα Ευρώπη και πηγαίνοντας στο Βατικανό περίμενα να δω αγίους...και είδα χρυσάφια !!!
  Η δομή και λειτουργία εκκλησιών (όχι όλων), ιδρυμάτων (όχι όλων), μοναστηριών (όχι όλων) πασών των θρησκειών θυμίζει εγκληματική οργάνωση (τράπεζα και νόμισμα το Βατικανό , ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος στο Δ.Σ. της εθνικής τραπέζης).

  ReplyDelete
 3. ...θἀ κάνω μιἀ παρέκβαση ποὐ ἑγὼ τοὑλάχιστον θεωρῶ πὼς ἁξίζει τὀν κόπο. Οἱ ἱστορικοι σπᾶνε τὀ κεφάλι τους γιἀ νἀ καταλάβουν γιατί στἠν Ὁρθοδοξία δἐν γεννιέται λειτουργικό δρᾶμα, ἑνῶι στἠν Δϋση γεννᾶται. Καἰ θυμίζω ὅτι ὀ Ῥουσσῶ ἔγινε διασημος μἐ τἠν δημόσια ἁντιπαράθεσή του μἐ τὀν Διαφωτιστή ντ Ἁλαμπέρ. Ὁ Ντ Ἀλαμπέρ ζητοῦσε ἡ Γενεύη νἀ βάλει θεατρο καἰ ὁ πολίτης τῆς Γενεύης Ῥουσσῶ ἔγραψε, νἀ μᾶς λείπει τὀ βύσσινο.

  Ἡ θεωρία μου εἶναι ὅτι στην Ἁνατολικὴ Ἑκκλησία ὁ ἱερέας εῖναι ὁ ἐξάρχων τοῦ διθυράμβου, ἑκ τοῦ ὁποίου κατάγεται σύμφωνα μἐ τὀν Ἀριστοτέλη ἡ τραγωιδία. Ὁ παπᾶς σἐ ἕνα πανηγύρι σἐ ὁρθόδοξη περιοχή εἶναι τρόπον τινὰ ο μόνος μεταμφιεσμένος. Ἁπὀ ἑκεῖνον θἀ μποροῦσε νἀ γεννηθῆι το θέατρο καἰ ὅμως δἐν τὀ κάνει. Γιατί; Διότι ἐάν παρεξέκκλινε τῶν ἁρμοδιοτήτων του θἀ ἔχανε αὑθωρεῖ καἰ παραχρῆμα τἠν ἰδιότητά του. Θυμίζω ὅτι ἔγινε χαμὀς κάποτε ὄταν ὁ Κοῦν εἶχε βάλει ἕναν ἱερέα τοῦ Ἁριστοφάνη νἀ ἐμφανίζεται στἠν Ἑπίδαυρο μἐ ῥάσο καἰ καλυμαῦχι. Καἰ ἑρωτῶ ἄν ὁ ἴδιος ὁ κόσμος, τὀ ἴδιο τὀ ποίμνιο, εἶναι αὑτὸ ποὐ φυλάττει τὀ ῥάσο καἰ τὀ σχῆμα τοῦ παπᾶ.

  Ἑκεῖ ἁκριβῶς χωρίζονται ἑνδόμυχα οἱ ἱστορικοί. Οἱ μισοἰ πιστεύουν πὠς ὁ παπὰς εἶναι στἠν πραγματικότητα δημόσιος ὑπάλληλος, ἁξιωματοῦχος, τῆς Βυζαντινῆς Αυτοκρατορίας. Κι οἱ ἄλλοι μισοί πὼς εἶναι θεῖο, δηλαδὴ ἔξωθεν κινούμενη μαριονέττα, θεόπνευστος χορευτής.

  ReplyDelete
 4. ...ὑποψιάζομαι κάτι παράξενο. Ὅτι πράγματι, ὑπάρχει μιἀ θεατρικὴ πλαυρὰ στὴν ὁρθοδοξία, ἁλλὰ ὅτι αὑτὴ ἡ πλευρὰ στρέφεται κατὰ τοῦ μοναχισμοῦ.

  ReplyDelete
 5. Ο πρωτόγονος άνθρωπος-τροφοσυλλέκτης είχε την προσωπική του άποψη για το θείον,χωρίς να επηρεάζεται ούτε να επηρεαζει άλλους ως προς τις απορίες-εξηγήσεις ,περι των μεταφυσικών.
  Με το πέρασμα του χρόνου ,η σταδιακή χρήση της γεωργιας-κτηνοτροφίας,είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία των πρώτων οικισμών-κοινοτήτων,όπου εδημιουργήθει η ανάγκη της εφαρμογής κάποιων στοιχειωδών κανόνων συμβίωσης.
  Αυτοί οι κανόνες -νόμοι εδημιούργησαν αυτομάτως ''νομοθέτες'' και ''προστάτες των νόμων'',δηλαδή άρχουσα τάξη.
  Αυτή η άρχουσα τάξη εκτός των άλλων ,επέβαλλε και την δική της άποψη-θρησκεία περι δημιουργίας,μιας κι αυτό της έδιδε ακόμη περισσότερη δύναμη και κύρος.
  Ετσι γεννήθηκαν οι θρησκείες,σαν δύναμη επιβολής των ''πονηρών''επι των ''αγαθών''.Αυτών που ''γνωρίζουν''επ αυτών
  που ''αγνοούν''.

  ReplyDelete
 6. ...νομίζω πὼς ὁ ἑρέας τρέμει τὀν καλόγερο, διότι ἡ ὔπαρξη τοῦ καλογέρου κινδυνεύει νἀ τὀν ἁποδείξῃ (τὀν παπᾶ) πολὺ φανατικώτερο τοῦ μοναχοῦ. Τό νἀ τἀ βάλῃ μἐ ἔναν φιλόδοφο (τὀν Ῥουσσῶ) εἶναι ἕνας τρόπος νἀ δώσηι ἐχέγγυα τῆς μετριοπάθειᾶς του.

  ReplyDelete
 7. ...αὑτὸ ποὺ λέει ὁ Βεροιέας εἶναι νομίζω διαφωτιστικὸ .αν ὄχι καἰ Ῥουσσωικό. Δηλαδὴ ἡ ἰδέα εἶναι ὅτι κάπου σἐ κάποιο νησὶ ὁ εὑγενὴς ἄγριος ζοῦσε σἀν τον Ἀδάμ, μέχρι ποὐ κάποιου τοῦ μπῆκε στὀ μυαλὸ πονηρὰ νὰ γίνει πιὀ μάγκας ἁπ'τὀν ἄλλον. Καἰ ἔτσι δημιουργήθηκε ὁ πολιτισμὀς ἁφενός, ἡ δυστυχία ἁφετέρου.

  Ὅταν ὅμως ὁ ἱερέας τῆς ὁρθοδοξου ἑκκλησίας το διαβάζει αὑτό, θεωρητικὰ δὲν ὑπάρχει λόγος νἀ μἠν συμφωνήσῃ. Ἑκεῖ ποὺ θὰ δαγκώσηι ἐνδεχομένως εἶναι ἄν τὀν βγάληις ἁκατάλληλο γιἀ τἠν τέλεση τῶν μυστηρίων. Δηλαδἠ σἐ μᾶς τὀ θέμα ἑμφανίζεται ὅπως στἠν ἁρχαιότητα, καθαρός-ἁκάθαρτος, ἱερός-τζούφιος.

  ReplyDelete
 8. ...Eἶναι δηλαδὴ τὸ χρῖσμα, ἡ αὑστηρἠ διαφύλαξη τῆς μετάδοσης τῆς ἱεροσύνης ποὐ ἑνδιαφέρει, νομίζω, τὀν ὀρθόδοξο ἱερέα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο κάθε ιερέας,κάθε δόγματος ,είναι ένας ηθοποιός-υποκριτής,καταδικασμένος να παίζει ισοβίως τον ίδιο ρόλο.
   Ακόμη κι ο Καραγκιόζης για να μη βαριέται κάποτε γίνεται φούρναρης,κάποτε αστροναύτης,καποτε γιατρός.
   Ο δύστυχος ο Παππάς εκεί στα ίδια και στα ίδια ως που να βγεί η ψυχή του,χωρις ουτ'ένα χειροκρότημα,μόνο και μόνο για τον επιούσιον.
   Υπάρχει ηθοποιός πού θα άντεχε τέτοιο μαρτύριο ;
   Αυτός και μόνον είναι σοβαρός λόγος για να τους σεβόμεθα .

   Delete
  2. Ναἰ μπράβο. Αὐτὸ εἶναι τὸ θέμα μου. Ὁ ἱερέας εἶναι ὁ μόνος ἡθοποιός στὀ Βυζάντιο. Εἶναι;; Ἅν μοῦ ἀπαντήσηις θἀ μἐ δεχτοῦν γιἀ ντοκτορά.

   Delete
  3. (μήπως χάθηκε τὀ σχόλιό μου). Εἶναι ὁὀρθόδοξος ἱερέας ἠθοποιός;; Ἅν μοῦ απαντήσηις μἔσωσες, θἀ μἐ δεχτοῦν σἐ ντοκτορά.

   Delete
  4. Βεροιεύς.

   Μπερδεύεις τον Παππά, εναν απλό δημόσιο λειτουργό, σαν τον απεργό σκουπιδάρι κατά μία εννοια,

   με τον Μοναχό.

   Αυτά που λες ισχύουν για τον Μοναχό. Αλλά για κανέναν Δημόσιο Υπάλληλο, ποτέ.

   Delete
  5. kostandis,

   το Ορθόδοξο Μυστήριο είναι μία μετενσάρκωση του θεάτρου σε Θεία Λειτουργία.

   Οπότε ναι, αλλά θρησκευτικός ηθοποιός εάν θες και σε καμία περίπτωση θεατρίνος.

   Delete
  6. Συγνώμη που άργησα ν'απαντήσω.Ναί !Ο ιερεύς είναι ηθοποιός ,διαχρονικά .

   Delete
  7. Ὥπα. Ἑγὼ σοῦ λέω ὁ ἡθποιός ψεύδεται διότι διαβάζει ἤ ἀπαγγάλλει τἀ λόγια κάποιου ἄλλου. Αὐτὸ κάνει ὁ ἱερέας;

   Delete
  8. Αυτό ακριβώς δεν κάνει Κωνσταντή ;Το εξωφρενικό είναι ότι πρέπει να το κάνει και εκτός ωραρίου,κάθε ώρα και στιγμή που βρίσκεται εκτός οικίας.
   Μόνον όταν εισέλθει στην οικία του και κλειδώσει την εξώπορτα από μέσα,βγάζει την βαρειά πανοπλία του καθωσπρεπισμού ,τσούζει κανένα ουισκάκι και βάζει ν ακούσει Καζαντζίδη.
   Μετά το δεύτερο σκατς σκέφτεται:Γ--- τη δουλειά που διάλεξα ,δεν αντέχω άλλο θα παραιτηθώ .

   Delete
  9. Ναἰ συμφωνοι ἁλλὰ ποιά πρέπει νἆναι ἡ στάση τοῦ ὁρθοδόξου ἔναντι τοῦ ἡθοποιοῦ;

   Delete
  10. Νομίζω πὼς πρέπει νἀ τὀν καταλάβῃ. Ἁκούγεται φοβερἀ καταπιεστικό, ἁλλὰ ἡ σωστὴ στάση εἶναι νἀ μἠν κινεῖσαι. Τοτε ὑπάρχει ἐλπίδα νἀ σἐ κινήσἡ κάτι Ἀνώτερο.

   Delete
  11. Ο ορθόδοξος πιστός που εκκλησιάζεται τακτικά είναι θεατής και υποκριτής ταυτόχρονα στο ίδιο έργο.Επειδή δε σκηνοθεσία,σενάριο,χορογραφια,σκηνικό παραμένουν ίδια ,αυτό προσδίδει την αίσθηση της μη αλλαγης-δηλαδή ακινησίας στην όλη κατάσταση και άπαντες περιμένουν όπως σωστά λέγεις να τους κινήσει κάτι ανώτερο.
   Επειδή όμως αυτό το Ανώτερο έχει και καμμιά δεκαριά τρισεκατομύρια πλανήτες ακόμη να φροντίσει,όλα παραμένουν στάσιμα όπως τα παραλάβαμε απ τους παππούδες μας,ωσπου νάρθει κάποιος άλλος θιασάρχης και να μας πετάξει όξω με τις κλωτσιές.
   Πάντως εγω τους συμπαθώ τους παππάδες ως κομμάτι της παράδοσης μας και του μεταπολεμικού σκηνικού της πατρίδας μας,μαζί με το δάσκαλο και τον χωροφύλακα.

   Delete
 9. Αγαπητέ κύριε Κιτσικη,
  Διαβάζοντας κανείς το σωστότατο άρθρο κατά τη γνώμη μας και παρακολουθώντας τις απόψεις σας διαχρονικά μας κάνει τρομερή εντύπωση ότι δηλώνεται βασιλικος και μάλιστα όπως εχουμε διαβάσει και πνευματικος ηγέτης των Απριλιανών συνταγματαρχών της χούντας του 1967 ( δεν γνωρίζουμε εάν αληθεύει αυτό η εάν είναι συκοφαντία ). Οι απόψεις και η συλλογική σας σκέψη που πηγάζει προφανώς από την παιδεία σας, παραπέμπει μάλλον σε θαυμαστή Ρωμαίων και Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Δεν μπορεί βέβαια να αμφισβητηθεί το γεγονός ότι το θέμα της διοίκησης τόσο του Ρωμαικου όσο και του βυζαντινού κράτους στην συνέχεια, το πολύπλοκο και σύνθετο φαινόμενο της πολιτικής, είχε αγγίξει ύπατες μορφές διακυβέρνησης και ασκείτο από ανθρώπους που είχαν αφιερώσει την ζωή τους την ίδια στα κράτη αυτά. Ούτε επίσης μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο το γεγονός ότι η Ρωμαικη αυτοκρατορία κράτησε πέντε αιώνες και το Βυζάντιο πάνω από δέκα. Ποια η σύγκριση μεταξύ αυτών των ανθρώπων, με τον κατοπινο βασιλέα της Ελλάδας, ενός νεαρού άπειρου ανθρώπου κάτω από την επιρροή της μητέρας του, η της χούντας των αμόρφωτων, απαίδευτων συνταγματαρχών που τους διαδέχτηκε? Με φιλικούς χαιρετισμούς, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν έχει σημασία το πρόσωπο.

   Αλλά ο θεσμός.

   Αυτά είναι τα βασικά, συν-ανώνυμε...

   θελεις και άλλο διάβασμα.

   Delete
  2. Εάν και το σχόλιο μου αποσκοπούσε σε μια απάντηση από τον κυριο κιτσικη, εφόσον θεώρησες εσύ σωστο να απαντήσεις, να εξηγήσω λίγο καλύτερα τι εννοούσα. Η βασιλεία στην Ελλάδα τι δεκαετία του 60 ήτανε μια βασιλεία που αντιπροσώπευε την αστική τάξη, ίσως όχι απόλυτα αλλά σε τεράστιο βαθμό. Δεν είχε τίποτα το κοινο με τη βασιλεία των αρχαίων αυτοκρατόρων, ούτε και τη δυναστεία των Ρωμανοφ στη Ρωσία αφού και στις δυο αυτές περιπτώσεις δεν υπήρχαν αστικές τάξεις με τη σημερνή εννοια. Δεν έχει σημασία το πρόσωπο αλλά ο θεσμός, γράφεις. Ναι σωστο εν μέρει όμως, γιατί ο θεσμός πρέπει να αντιπροσωπεύει αντικειμενικές πραγματικότητες μέσα στις εκάστοτε κοινωνίες στον εκάστοτε τόπο και χρόνο που δρα. Ο κομουνισμός του Στάλιν δεν είχε τίποτα κοινο με τον κομουνισμό του Γκορμπατσώφ. Το να επιστρατεύεσε πισω από θεσμούς που έχουν αλλοιωθεί και δεν αντιπροσωπεύουν ότι αρχικά οριστήκαν να αντιπροσωπεύουν, δείχνει αδυναμία κριτικής σκέψης, αγελοποιηση, και κομματικοποίηση. Φυσικά η κομματικοποίηση είναι επιστήμη την Ελλάδα, ο καθένας δεν θα κάτσει να αναλύσει τι πρεσβεύει ο κάθε θεσμός στον εκάστοτε χρόνο, όχι, θα σκεφτεί όπως εσύ, και θα παραταχθεί πισω από αυτό που έχει μάθει συνειδητά να υποστηρίζει, άσχετα αν δεν μπορεί να κατανοήσει ότι το νόημα που πρεσβεύει η παράταξη του δεν απηχεί σε αντικειμενικές πραγματικότητες της εποχής. Κάτι τελευταίο, διάβασμα χρειαζόμαστε όλοι μας, καμιά αντίρρηση επ αυτού, το γεγονός ότι το διατυπώνεις με τρόπο εριστικο φανερώνει στοιχεία της δική σου κουλτούρας, αλλά αυτο είναι προσωπικο και το αντιπαρέρχομαι. Τέλος, δεν είμαι συνανωνυμος, υπογράφω με το όνομα μου. Φιλικά πάντα, Γιάννης Αποστολοπουλος.

   Delete
 10. Σε προηγούμενο σχόλιο Κωνσταντή ,έδωσες μίαν ατυχή περιγραφή της εννοιας Πατρίς.
  Να σου πω λοιπόν τι είναι Πατρίς ;Το γνωρίζεις.
  Απλά ετυμολόγησε την λέξη Νοσταλγία ,κι αυτή θα σου το ενθυμήσει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἡ πατρὶς καλεῖ στὰ ὅπλα.

   Delete
  2. Η αστική πατρίς είναι μία πόρνη μητριά.

   Για αυτό και ουδείς ποτέ επέθανε με υπερηφάνεια για αυτήν την πόρνη.

   Delete
  3. Και μάλιστα εκμεταλλευτική μητριά. Το μαφιόζικο νταβατζιλίκι το έχει μέσα της.

   Delete
  4. Η αστική πατρίς ομοιάζει μαύρη αγορά και Ολλανδικό μπουρδέλο.

   Άπαντες Καμμένοι, Αδώνηδες, Τσιπραίοι και λοιποί πολιτικάντηδες είναι οι νταβατζήδες.

   Οι πόρνες είναι οι σημερινοί γραικύλοι, ανεξαρτήτου χρώματος, δηλαδή δόγματος.

   Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να αναπνεύσει και να αναπτυχθεί ο Ελληνισμός σε έναν τετοιον βόθρο;

   Αδύνατον!

   Εδώ η διαφορά Ελληνισμού και Ελλαδισμού.

   Ο ολοκληρωτισμός καθότι Πλατωνικός φέρνει τον ελλαδισμό (κάπως) κοντύτερα στον Ελληνισμό...

   Delete
  5. ...διότι γκρεμίζει το μπουρδέλο και ανεγείρει στην θέσιν του, στρατώνα.

   Υπάρχει τουλάχιστον μία πειθαρχία και ενα ηθικιστικό πλαίσιο, δηλαδή.

   Διότι γενικά οι πόρνες απαγορεύονται στον στρατώνα (όπως και στο μοναστήρι), διότι αποτελούν φορέα ασθενειών, ορατών, νοητών και μη.

   Delete
  6. Μην μπερδεύετε την πατρίδα με το κράτος,παιδιά.Καμμία σχέσις μεταξύ των.

   Delete
 11. ...ὅμως, ὁ Ἱησοῦς στἀ Εὐγγέλια εἶναι τελείως σαφῆς. Λέει ὅτι ὑπάρχει μιἀ ἄλλη ζωή, ποὺ τὴν ὁνομάζει βασιλεία τῶν Οὐρανῦν. Ἅν δἐν ἀπατῶμαι, δἐν λέει, ἑλᾶτε σἐ Μένα διότι προσφέρω ἔνσημα. Λέει ἐλᾶτε σἐ Μένα διότι Ἑγὼ εἶμαι ἡ βασιλεία τῶν Ουρανῶν, δηλαδἠ σᾶς συμφέρει βρἐ παιδί μου. Καθῆκον λοιπὀν τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι, καἰ πάλι ἄν δἐν ἁπατῶμαι, να βρῆι τρόπο νἀ μπῆι μέσα σἐ αὑτὸ τὀ βασίλειο. Ἁπὀ κεῖ καὶ πέρα, ὅλα τἀ ὑπόλοιπα ζητήματα εἶναι δευτερεύοντα. Ὅσο γιἀ τὀν τρόπο νἀ μπῆι κανεῖς ἑκεῖ μέσα, το σνοψίζει νομίζω στἀ ἁγαπᾶτε ἀλλήλους καἰ στὀ μἠν κρίνεις ἴνα μὴν κριθῆις. Τὀ θέμα τοῦ χρίσματος, τῆς Πεντηκοστῆς, τῆς διαδοχῆς, τῆς ἀποστολικότητος, κ.λπ. κ.λπ. βγαίνουν ἁπὀ τἰς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων καἰ μετά. Τὀ μύνημα ὅμως (εὐαγγέλιο, χαρμόσυνο μύνημα) εἶναι ἡ ὔπαρξη τῆς βασιλείας αὑτῆς καὶ ἡ ὕπαρξη πρόσβασης σἐ αὑτὴν τὴν βασιλεία. Ἑπομένως ο ἱερέας, σἀν κόρη στὀ πηγάδι τοῦ Πααραδείσου, σοῦ δίνει νερὀ να πιῆις, ἁλλὰ τὀ ἀγίασμα εἶναι μισό. Τὀ θέμα εἶναι νἀ ἔχεις καἰ τἀ δυό σου τἀ ποδάρια μέσα στὀν Παράδεισο. Τρόπον τινὰ λοιπὸν ὁ ἱερέας κινεῖται σἐ μιἀν οὐδέτερη ζώνη, στἠν Πράσινη Γραμμὴ μεταξὺ Κολ΄σεως καἰ Παραδείσου, καὶ μοιάζει μἐ φαντάρο τοῦ ΟΗΕ. Ὅταν ὑπερβαίνει τὀν ῥόλο του γίνεται πλέον φαντάρος τῶν ΗΠΑ.

  ReplyDelete
 12. μικρος στρατιωτηςJune 25, 2017 at 9:53 AM

  Πολλοι ορθοδοξοι προσπαθωντας να αντιμετωπισουν το κακο παραγουν περισσοτερο κακο νομιζοντας οτι το ψευδος αποδιδει καποιο οφελος.
  Το βασικο προβλημα της ορθοδοξιας οπως και καθε παραδοσης ειναι η δημοκρατια και η ελλειψη λογοκρισιας, η αξια της λογοκρισιας δεν εγκειται στο να απαγορευτει μια αντιθετη αποψη αλλα στο να απαγορευτουν ολες οι αχρειαστες αποψεις θετικες η αρνητικες ,οι οποιες δυνανται να υπονομευσουν την αποτελεσματικοτητα του δογματος, ετσι μερικοι ορθοδοξοι ανοητα αμυνομενοι στρεφονται εναντιον ανθρωπων με τους οποιους επι της ουσιας πιστευπουν τα ιδια πραγματα.
  Η Θεολογια και η φιλοσοφια καθε δογματος ειναι εκεινες οι θεωριες των οποιων το λεξιλογιο δυναται να κατανοησει εκεινος ο λαος στον οποιον αυτο το δογμα απευθυνεται και επι της ουσιας αποτελουν τα μεσα της θρησκευτικης του ασκησης ,της υπερβασης του και της ενωσης του με το Θειο.
  Δηλαδη ενω οι επιμερουσ παραδοσεις μπορει να διαφερουν ο αποτερος σκοπος τους ειναι ο ιδιος ,και διαφερουν στα εξωτερικα τους χαρακτηριστικα διοτι οι εκαστοτε συγκυριες διαφερουν ,και ειναι στην εσωτερη ουσια του ιδιες ακριβως διοτι η ανωτερη αρχη ειναι μια.
  Απο τα παραπανω δυο πραγματα γινονται ξεκαθαρα ,πρωτον οποιοσδηποτε οικουμενισμος απορριπτεται καθοτι ο καθενας πρεπει να φτιαξει παπουτσια για τα δικα του ποδια και δευτερον οποιοσδηποτε ρατσισμος απορριπτεται καθοτι δεν ειναι δυνατον να πουμε πιο ειναι το καλυτερο παπουτσι εφοσον καθε παπουτσι φτιαχτηκε για αλλο ποδι.
  Ο μεγαλυτερος εχθρος της ορθοδοξιας οπως και καθε παραδοσης δεν ειναι καποια αλλη θρησκεια η ο Ρουσσω με τους οποιους εχουν τους ιδιους σκοπους,οι μεγαλυτεροι εχθροι ειναι ο φιλελευθερισμος ο κοσμοπολιτισμος,ο υλισμος ,η πολυπολιτισμικη κοινωνια και η δημοκρατια,οποτε μια καλη βαση για το διαλογο των θρηκειων θα ηταν η αντιμετωπιση αυτων των φαινομενων σε πλανητικο επιπεδο.
  Η αυτοκρατορια ,ως πολιτικη οργανωση ,ειναι η ανωτερη απο καθε αλλη ακριβως διοτι εχει συνειδητοποιησει αυτη την αληθεια ,δηλαδη η αυτοκρατορια ειναι μια πολιτικη αρχη που περιλαμβανει πολλες κοινωνιες και οχι μια πολυπολιτισμικη κοινωνια.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ενδιαφέρουσα η άποψη του συνομιλητή.

   Αλλά:

   Άλλο πόδι πατεί καλύτερα, άλλο χειρότερα και άλλο κουτσαίνει.

   Εάν κατονόμαζαν τον κοινό εχθρό θα τους έβαζε αυτό στο στόχαστρο του παγκοσμίου δυνάστη.

   Delete
  2. Δἐν προσκυνῶ τὀν Αὐτοκράτορα. Σκοτῶστε με ἄν θέλετε.

   Delete
  3. "δηλαδη η αυτοκρατορια ειναι μια πολιτικη αρχη που περιλαμβανει πολλες κοινωνιες και οχι μια πολυπολιτισμικη κοινωνια."

   Η ουσία του όλου σχολίου σου. Ελάχιστοι έχουν αντιληφθεί αυτό που μόλις εχθές εγραψες. Πού είναι και και ολη η ουσία της διαφοράς Αυτοκρατορίας και Κοσμικού Φιλελεύθερου Κράτους.

   Delete
  4. μικρος στρατιωτηςJune 26, 2017 at 1:57 AM

   Η αληθεια ειναι οτι περιμενα μια τετοια απαντηση και οντως ειναι βασιμη ,αυτο που ειναι σωστοτερο ειναι να αντικατασταθει η λεξη ρατσισμος με τη λεξη προσηλυτισμος.

   Delete
 13. Το πρώτον και μείζον είναι ότι στην δική μας Ανατολή (σε αντίθεση με τον εκχριστιανισμό των γερμανικών και των σλαβικών φυλών) η ιεραποστολή και η διάδοση του μηνύματος της Αναστάσεως δεν υπήρξε έργο των κληρικών. Υπήρξε έργο των Αποστόλων και των μαθητών τους, που δεν ήταν κληρικοί και μάλιστα εθεώρουν το έργο των κληρικών (διακονείν τραπέζας) πάρεργον (εν συγκρίσει με την ιεραποστολή). Οι κληρικοί χειροτονήθησαν μετά την αποδοχή του μηνύματος της Αναστάσεως και αφού συνεκροτήθη η εκκλησιαστική κοινότης, ήταν μέλη της συγκεκριμένης κοινότητος (βλ. ο Αθηναίος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης πρώτος επίσκοπος Αθηνών), στενώς συνδεδεμένοι με τα όρια της τοπικής κοινότητος, όπως ακριβώς παραμένουν και σήμερα.
  Ο κληρικός στην Ορθοδοξία δεν είναι ούτε οδηγός, ούτε ποιμήν (Εγώ ειμί ο Ποιμήν ο καλός), ούτε ηγέτης της εκκλησιαστικής κοινότητος, ούτε καν απλός εκφραστής (πολλώ δε μάλλον αυθεντικός) της ορθοδόξου παραδόσεως. Ο Χριστός δεν είναι πολυεθνική για να έχει αποκλειστικούς αντιπροσώπους. Είναι ο ίδιος παρών. Στην Πόλη πχ ο πρόεδρος της εκκλησιαστικής κοινότητος είναι μέχρι και σήμερα, που μιλάμε, λαϊκός. Οι επίτροποι και οι εφημέριοι, μέχρι και το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, εξελέγοντο με καθολική ψηφοφορία (ακόμα και την εποχή του Οθωμανικού ...σκοταδισμού).
  Ο κληρικός είναι υπηρέτης. Υπηρέτης και μόνον υπηρέτης. Δεν έχει καμμίαν διανοητικήν υπεροχήν έναντι του πληρώματος της εκκλησιαστικής κοινότητος. Η πλειοψηφία των κατά τις χιλιετίες επισκόπων, περισσότερο έχουν την κατάρτιση του Αγίου Σπυρίδωνος (αγράμματος), παρά του Μεγάλου Βασιλείου (επιστήμων), χωρίς αυτό να επηρεάζει την αγιότητα ή το αγιαστικό τους έργο (βλ. το τροπάριον "Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το άγιον..."). Πληρώνεται για να κάμει μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Ήτοι να τελέσει την λειτουργία ή μίαν ακολουθία. Και πληρώνεται (δια τον κόπον του) με το κομμάτι. Πάρε παπά μου (και του βάζει στο χέρι ή στη τσέπη το νόμισμα) να μου κάμεις μια λειτουργία ή να μου διαβάσεις αυτά τα ονόματα, όπως ακριβώς εξακολουθεί να γίνεται και σήμερα. Ακόμη και οι επίσκοποι και αυτός τούτος ο οικουμενικός πατριάρχης (βλέπε εμβατίκια) μέχρι και σήμερα καλούνται (και χρυσοπληρώνονται) από τις εκκλησιαστικές κοινότητες να χοροστατήσουν στα πανηγύρια (όπως ακριβώς και οι βάρδοι της λαϊκής μουσικής και οι μεγάλοι ψαλτάδες) ή καλούνται (και χρυσοπληρώνονται) από τους συγγενείς για να τελέσουν μυστήρια (γάμους, βαπτίσεις) ή κηδείες. Τίποτε άλλο. Καμία αυθεντία και καμία άνωθεν δικαιοδοσία επί των (Αγιο)πνευματικών, των οικονομικών και των περιουσιακών στοιχείων της εκκλησιαστικής κοινότητος έχει ο κληρικός.

  ReplyDelete
 14. Ο (ανατολικός) κληρικός (όπως και οι ιερείς της Ολύμπιας θρησκείας, αλλά όχι το Αιγυπτιακό και το Ιουδαϊκό ιερατείο) έζη επί χιλιετίες από την τέλεση των ιεροπραξιών και αμοίβετο με το κομμάτι από την τέλεση αυτή. Περίφημος η προτροπή (πριν μόλις από εβδομήντα χρόνια) του Άρη Βελουχιώτη (όταν έβλεπε ρακένδυτους ιερείς) πρός τους χωρικούς: " Αν θέλετε παπάδες πρέπει να τους πληρώνετε". Ελληνικότατον και Ορθοδοξότατον.
  Την ενότητα αυτή διέκοψε ο Γραικοφραγκισμός και ο Ουρωγραικισμός, όχι ο Γραικυλισμός. Όταν ο κληρικός αποσυνδέθηκε οικονομικά από την τέλεση των ιεροπραξιών, τότε τα έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια και έκοψε και τα σαρανταλείτουργα και τους εσπερινούς και τους όρθρους και κάνει μια ξερή λειτουργία και μάλιστα με όσο το δυνατόν λιγότερους παρεβρισκομένους, " ότι ουδέν ωφελεί και μάλλον θόρυβος γίνεται". Δεν τον ενδιαφέρει πόσοι είναι στην εκκλησιά, διότι δεν περιφέρεται δίσκος υπέρ του, αλλά ο μήνας έχει εννιά, βρέξει, χιονίσει, ο μισθός τρέχει. Οι μόνες ιεροπραξίες, που δεν έχουν ατονήσει, είναι αυτές, για τις οποίες πληρώνονται οι παπάδες, γάμοι, βαφτίσια, κηδείες, μνημόσυνα, τρισάγια στα κοιμητήρια κτλ. Εκεί γίνεται πατείς με πατώ σε. Τόσο τετράγωνα και υλικά (όχι σαρκικά) είναι τα πράγματα στην Ανατολή μας (των ελληνιζόντων).

  ReplyDelete
 15. Η αρχαία αυτή (ορθή) πρακτική λοιπόν εθεωρήθη υπό των Γραικόφραγκων (μεταλλαγμένων υπό του φραγκικού και κατόπιν ουρωπαϊκού γονιδίου) οπισθοδρομική και πρωτογονική και ότι το επίπεδον του κλήρου (πολύ κατώτερον του αντιστοίχου των λαϊκών) έπρεπε να εξυψωθεί και να φτάσει στο επίπεδο του (πεφωτισμένου;) Φραγκικού και του Προτεσταντικού κλήρου.
  Ενώ δηλαδή εις τας Ουρώπας ο κλήρος ήτο ο μονόφθαλμος εν μέσω τυφλών (εξαιτίας του πνευματικού επιπέδου των βαρβαρικών φυλών, χωρίς ίχνος απαξίας), στην Ανατολή ο κληρικός ήταν ο υπηρέτης των πολύ πιο μορφωμένων μελών και επιτρόπων της κοινότητος. Και εξαρτάτο και αυτός από τον πνευματικό του (στο κοντινότερο μοναστήρι) όπως ακριβώς και το πλήρωμα της εκκλησιαστικής κοινότητος.
  Οι παπάδες, οι δεσποτάδες (και οι καλογέροι και δη οι αρχιμανδρίται από εποχής Θεοκλήτου Φαρμακίδου) εγκατέλειψαν το (κυρίως) αγιαστικό και προσευχητικό τους έργο, ανέλαβαν εθνικές αποστολές, εσωτερικές ιεραποστολές, διαφωτιστικό ή αντιδιαφωτιστικό ρόλο, εξουσία επί της συζυγικής ή εξωσυζυγικής κλίνης του ποιμνίου τους και καταλήξαμε να (νομίζουν ότι) είναι χριστιανοί οι ανέραστοι, οι αγάμητοι και οι προβληματικοί, αφού οι παπάδες μας (όπως οι φραγκοπαπάδες) μας καθορίζουν και συγκεκριμένη στάση τελέσεως του βασικού μας ενστίκτου (την καλουμένην ιεραποστολικήν) και μας απαγορεύουν να έχομε οποιαδήποτε σχέσιν με τα γεννητικά μας όργανα, παρά μόνον την σχέση που όρισε (δια αυτών) ο Θεός (τώρα το που την όρισε είναι αλλουνού παπά βαγγέλιο). Και φτάσαμε και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει, στην σημερινή γελοιότητα να έχουν οι παπάδες (και οι καλογέροι) γνώμη επί παντός του επιστητού και να ξημεροβραδιάζονται στις τηλεοράσεις και στο διαδίκτυο λέγοντας την μίαν μαλακία πίσω της άλλης. Στο γενικότερο λοιπόν πλαίσιο εκφραγκισμού του ορθοδόξου κλήρου εντάσσεται και το συγκεκριμένο παράδειγμα που αναφέρει η ανάρτησις αλλά και τόσα άλλα ων ουκ έστιν αριθμός. Διότι μέσα στην γενικότερη (γραικοφραγκική) αναβάθμιση (;), εβελτιώθησαν και οι παπάδες, όπως οι αγελάδες οι καλούμενες και βελτιωμένες (για να κατεβάζουν πολύ γάλα), με συνέπεια η αγραμματοσύνη πάει σύννεφο και οι γραικόφραγκοι παπάδες (χωρίς κανείς να τους το ζητήσει) χρησιμοποιούν τα καθολικά επιχειρήματα για να απαντήσουν στους προτεστάντες και τα προτεσταντικά για να απαντήσουν στους Καθολικούς. Περί της Ορθοδοξίας (που δεν κατεβάζει γάλα, αλλά θέλει ιδρώτα και αίμα) όμως έχουν μεσάνυχτα και (παρότι ξεσκολισμένοι όλοι από καθολικά ή προτεσταντίζοντα Πανεπιστήμια ή σεμινάρια) καταφέρονται με δριμύτητα εναντίον του.. σχολαστικισμού και της σχολαστικής θεολογίας. Και αν εδιάβαζαν (έστω σχολαστικώς) τον Χρυσόστομο, θα έβλεπαν ότι ο Ρουσσώ είναι ίσως από τους λίγους ή ο μόνος, από τους δυτικούς, που είναι τόσο κοντά στις θέσεις του Χρυσοστόμου (γιαυτό και ο καθηγητής μας ως γνήσιος Ρωμηός και Χρυσοστομικός αγαπά τόσο πολύ τον Ρουσσώ). Δεν είναι απαραίτητο ο Ρουσσωιστής να γίνει φασιστής, μπορεί άνετα και καλύτερα να γίνει Χρυσοστομικός (ασυμβίβαστος χριστιανός, άλλως αληθής μοναχός και εν τω κόσμω). Γιαυτό και ο Ρουσσώ είναι τόσο αγαπητός και αποδεκτός από την δική μας Ανατολή. Γιατί συνδέεται με ένα μεγάλο (ασυμβίβαστο) και γνήσια λαϊκό ρεύμα, την ζώσα Χρυσοστομική ανατολική παράδοση.

  ReplyDelete
 16. Φιλόσοφος είναι αυτός που ενώ είναι τυφλός ,ψάχνει μέσα σ'ένα σκοτεινό δωμάτιο,μια μαύρη γάτα που δεν υπάρχει.
  Θεολόγος είναι αυτός που ισχυρίζεται ότι τη βρήκε.

  Δεν ενθυμούμαι ποιος το είπε,όμως συμφωνώ απόλυτα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Λάθος.

   Για τον Φιλόσοφο δεν υπάρχει καν δωμάτιο.

   Και για τον σκοτεινό Φιλόσοφο, το Σκοτάδι είναι Φως.

   Delete
  2. Διότι ο πλήρης αντικατοπτρισμός της Ψυχής καθίσταται δυνατός, δυστυχώς ή ευτυχώς, μονάχα στο απόλυτο σκοτάδι.

   Για αυτό και όσοι φοβούνται το σκοτάδι, φοβούνται στην ουσία αυτό που κρύβουν μέσα τους ή αισθάνονται.

   Σαν τον υποφαινόμενο.

   Βέβαια, εκεί κολλά η προσευχή. Και δεν σε καταπίνει το σκοτάδι, δηλαδή το κτήνος μέσα σου.

   Delete
  3. Ἁντικατοπτρίζεται ἡ ψυχή; Μέγα θεολογικό ἑρώτημα. Στἀ χωριὰ λέγανε παλιά ποτἐ μην πᾶς μἐ κερί μπροστὰ στὀν καθρέφτη διότι θὰ δῆς τὀν διάβολο. Καἰ γὠ αἱσθάνομαι πολλές φορές μιἀ παρουσία δίπλα μου (ἄγγελοςτοῦ Θανάτου;ἑλπίζω ὄχι).

   Delete
  4. Η προβολή των τρισδιάστατων σε διδιάστατη επιφάνεια ,παρουσιάζει τα αντικείμενα με δύο διαστάσεις.
   Ομοίως,η προβολή πολυδιάστατων σε τρισδιάστατη επιφάνεια ,παρουσιάζει τα αντικείμενα με τρείς διαστάσεις.
   Όλα που βλέπουμε λοιπόν γύρω μας είναι προβολές τετρα-ή πολυδιάστατων αντικειμένων,δηλαδή σκιές της πραγματικότητος επάνω σε τρισδιάστατο χώρο.
   Αυτό που αποκαλούμε ψυχή ,υποθέτω,είναι η αληθινή πολυδιάστατη οντότης που αντικατοπτρίζεται στον τρισδιάστατο χώρο ως ανθρώπινος οργανισμός.
   Η παρουσία που αισθάνεσαι δίπλα σου Κωνσταντή,υποθέτω,είναι η στιγμιαία ικανότητα του εγκεφάλου να σπάσει το φράγμα της τριδιάστασης και να αγγίξει την τετραδιάσταση.Νά την ονομάσουμε έκτη αίσθηση ;

   Delete
  5. Ἑγὼ τὴ λέω ἁπλὰ αἴσθηση. Ἐπηρεάζεται ἁπὀ διάφορα πράγματα, σῶμα, διατροφή, περιβάλλον. ἀλλὰ γενικὰ τὸ πνεῦμα (ὅπως ἔχω προσέξ}η στἰς θεατρικές μου ἁσκήσεις εἶναι κάπως στὀ σύνορο μεταξὺ τρισδιάστατου, δισδιάστατου καἰ ἐξώκοσμου.

   Delete
 17. Ὡς πρὸς τὴν κοινωνικὴ δομὴ ὸ τοπικὸς ἱερέας ποὺ σὲ μᾶς δύναται νὰ εἶναι ἔγγαμος ἁνήκει σὲ μιὰ ἑξαιρετικὰ στιβαρὴ μοναρχικὴ δομή, τελείως συγκεντρωτική, ποὺ στήνεται σιγά σιγά ἤδη ἁπὸ τὴν ὲποχὴ τῶν μεγάλων τυράννων τῆς ἁρχαιότητας καὶ βρίσκει τὴν πρώτη της συνεκτικὴ ἔκφραση στὴν λατρεία τοῦ ἡγεμόνος μὲ τὸν Ἀλέξανδρο πρῶτο καὶ καλύτερο. Ὡστόσο,σύμφωνα μὲ παλαιότερες τοὑλάχιστον ἑρμηνεῖες, τὰ λαἰκὰ θρησκευτικὰ ῥεύματα προηγοῦνται στὴν ὑπερτοπικότητά τους τῆς συγκεντρωτικῆς διοίκησης. Στὴν μέση βρίσκονται οἱ λατρεῖες ποὺ ἐλέγχονται ἁπὸ τὴν ὰριστοκρατία. Οἱμοναρχικοὶ ἱστορικοὶ άρέσκονται στὴν ἰδέα μιᾶς συμμαχίας ἀνάμεσα στὸν ἀνήσυχο λαὸ καὶ τὸν τύραννο ἤ τὸν αὐτοκράτορα γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῶν κατὰ τόπους ὁλιγαρχικῶν συσσωματώσεων, οἱκογενειακῶν δικτύων κ.λπ. Τὸ τελευταῖο λαἰκὸ ῤεῦμα εἶναι θέμα ἄν εἶναι ὁ πρῶτος χριστιανισμός, σίγουρα εἶναι πολλὲς αἱρέσεις ποὺ μερικές ἑπικρατοῦν καὶ ἐντάσσονται στὸ κεντρικὸ δόγμα. Ἔτσι λειτουργεῖ ἐξαλλου ἠ μοναρχία σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.

  ReplyDelete
 18. Παρὰ ὅμως τὸν πανίσχυρο μοναρχικὸ σκελετό, ὁ χριστιανισμὸς παραμένει μιὰ ῥιζοσπαστικὴ θρησκεία ποὺ θέτει ἑαὑτόν τελείως ἔξω τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας. Ὁ παπᾶς εἶναι λοιπὸν ἕνα ὄν στὸ ὅριο τοῦ ὑβριδισμοῦ. Γιὰ νὰ παραμείνει χριστιανὸς ὄντας στριμωγμένος μέσα στὴν μοναρχικὴ κονσέρβα πρέπει τρόπον τινὰ νὰ εἶναι διάφανος. Πῶς πρέπει νὰ παιδεύεται θρησκευτικὰ ὁ Ἕλλην; Ἀπαντῶ.

  Μὴν ὑπακούετε ποτὲ σὲ κανέναν. Κάντε ὅ,τι σᾶς λέει ἡ ψυχή σας. Διῶξτε τὸ καθῆκον ὰπὸ τὴν ζωή σας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το καθήκον πάντα θα υπάρχει.

   Ακόμη και το καθήκον του να μην έχεις καθήκον.

   Η αναρχία είναι λεπίδα. Και κόβει άσχημα.

   Αλλά έχεις επιλογή.

   Καθήκον προς:

   α) Την κοινωνία

   β) Τον Θεό

   σ) Την ηδονή σου

   αναλόγως διαλέγεις και παίρνεις.

   Delete
  2. Δἐν ὑπάρχει καθῆκον.

   Delete
 19. Πολύ αμπελοφιλοσοφία στὰ σχόλια !

  ReplyDelete
 20. ΛυκούργοςJune 26, 2017 at 3:30 AM

  Ἠθικός εἶναι αὐτός ποῦ κρίνει την ὑπάρξη καὶ ἀξιολογεῖ δηλαδή καὶ ο Ῥουσσώ καὶ ο Μεσογειακός μαφιόζος
  Τώρα το ποῖος ή τι εἶναι καλό ή κακό ἔρχεται μετά ἀνάλογα με το ἠθικό κριτήριο
  Καὶ ὅποιος χαρακτηρίζει τον ἑαυτό του ἀνήθικο λόγο βλακείας και δηθενιάς εἶναι ἁπλός παρασυρμένος βλάκας!

  ReplyDelete
 21. Είναι δυνατόν να υποστηρίζει κάποιος ότι ολόκληρη η ιστορία χιλιετιών, οι ζυμώσεις, οι αντιπαραθέσεις, τα επιτεύγματα και οι αποτυχίες της ελληνιστικής Ανατολής, μπορούν να αναχθούν στην βασιλικότερη επαρχία της Φραγκίας ή και να συγκριθούν ακόμα με τη φράγκικη λογική του Βουρβόνου, ότι το κράτος είμαι εγώ; Και επειδή στη Φραγκία υπήρχε φεουδαρχία και δουλοπαροικία και όχι αριστοκρατία, μέχρι και πρόσφατα (στην Αγγλία υπήρχε μέχρι και τον πρώτο πόλεμο), πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει φεουδαρχία και στην ελληνιστική Ανατολή (κέντρο ενδιάμεσης περιοχής). Και επειδή η εξέλιξη της χρηματιστικής οικονομίας της Εσπερίας βασίστηκε στην ιδιοκτησιακή αντίληψη του χρήματος της Φλωρεντιανής δυναστείας των Μεδίκων, πρέπει απαραιτήτως και η χρηματιστική οικονομία της ενδιάμεσης περιοχής (που βασίστηκε στην πολιτική της βασιλικής -αυτοκρατορικής νομισματικής κυριαρχίας του Ιουλίου Καίσαρος, του Οκταβιανού Αυγούστου και του Μ. Κωνσταντίνου), να είναι η ίδια. Για να τα λέμε με το όνομά τους, στην Εσπερία το χρήμα ήταν και είναι υπόθεση των ιδιωτών, που το εκδίδουν και το κατέχουν και στη καθ ημάς Ανατολή, το χρήμα είναι υπόθεση του βασιλέως (του δημοσίου θα λέγαμε σήμερα με πολλές επιφυλάξεις). Και εδώ πρέπει να τονισθεί σε αυτούς, που καταφέρονται εναντίον του χρήματος και τάσσονται υπέρ του αίματος(!), ότι η αποτυχία και οι ανισότητες των δυτικών οικονομιών δεν οφείλονται στο χρήμα, αυτό καθ΄ εαυτό ως ανταλλακτικό μέσο, αλλά στην ιδιοκτησιακή αντίληψη του χρήματος (ήτοι ότι το χρήμα, το δημιουργούν το κατέχουν και το νέμονται ιδιώτες). Και θα φανεί παράδοξο, αλλά είναι γεγονός, οι μόνοι που το κατάλαβαν αυτό, ήταν οι ναζισταί οικονομολόγοι. Στον ελληνικό και ελληνιστικό κόσμο, που βασίστηκε στην νομισματική οικονομία, το νόμισμα από αρχαιοτάτων χρόνων υπήρξε υπόθεσις κρατική (και η Αθηναϊκή δραχμή και το δηνάριο και ο σόλιδος υπήρξαν κρατικά νομίσματα). Πράγμα που (παρεπιπτόντως) σημαίνει ότι μεταξύ δραχμής του Γ. Σταύρου και ουρώ δεν υπάρχει καμία διαφορά.

  ReplyDelete
 22. Ή ότι επειδή τα Ρωσικά και τα σλαβικά φύλλα προσηλυτίστηκαν στον (ανατολικό) χριστιανισμό κατά τον ίδιον τρόπον, που προσήλθαν τα γερμανικά φύλλα στον δυτικό, ήτοι δια βασιλικής διαταγής ή βαπτίζεστε ή σας σφάζω (Καρλομάγνος) ή όλοι μαζί στο ποτάμι να βαπτιστείτε επειδή το λέω εγώ (Βλαδίμηρος), πρέπει απαραιτήτως το ίδιο να ισχύει και στο κέντρο της ενδιάμεσης περιοχής.
  Ή επειδή το αιγυπτιακό ιερατείο, που ήταν σύστημα εξουσίας, ανεκήρυξε θεό και Φαραώ τον Αλέξανδρο, πρέπει σώνει και καλά το ίδιο να έκαμαν και οι Έλληνες και οι υπόλοιποι λαοί της ανατολικής Μεσογείου. Δεν γνωρίζετε τίποτα για το συνέδριο της Κορίνθου; Ποιός Έλληνας απεκάλεσε ποτέ τον Αλέξανδρο θεό; Ή να υποστηρίζεται σοβαρά ότι ο Αλέξανδρος είχε πρόγραμμα, να στήσει μια στιβαρή και τελείως συγκεντρωτική μοναρχική δομή, δομή ανάλογη της Βουρβονικής φεουδαρχίας. Αν ήταν έτσι ο Αλέξανδρος δεν θα ίδρυε πόλεις, που υπήρξαν τα οχήματα της πνευματικής και οικονομικής απελευθέρωσης από τα δεσμά της συγκεντρωτικής ασιατικής δεσποτείας και της διάδοσης της χρηματιστικής οικονομίας, που βασίζεται στο (κρατικό, όχι στο ιδιωτικό) χρήμα και όχι στην γαιοκτησία, αλλά θα έπνιγε κάθε εκδήλωση ελευθερίας και θα ενίσχυε το προϋπάρχον δεσποτικό καθεστώς, δεν θα το υπονόμευε συστηματικά με την ίδρυση (την αριστοτεχνικώς σχεδιασμένη) των Αλεξανδρειών του. Και αν αυτό ήταν το πρόγραμμα του Αλεξάνδρου και των Ελλήνων βασιλέων (βλέπε τις αντίστοιχες Αντιόχειες), ή του Καισάρων (βλέπε τις αντίστοιχες Καισάρειες), που τον διεδέχθηκαν, γιατί δεν ακολούθησε ο μεσανατολικός μεσαίωνας, αλλά η τεράστια πολιτισμική και οικονομική και πνευματική έκρηξη των ελληνιστικών χρόνων; Έκρηξη ελευθερίας και δημιουργίας, που οδήγησε και μεγάλο τμήμα του εβραϊκού κόσμου (της ποιο συμπαγούς και ομοιομόρφου οντότητας της Ανατολικής Μεσογείου) να ελληνίζει και στην συνέχεια, να δημιουργήσει το νέο πνευματικό όχημα των ελληνιζόντων, που καλείται συνοπτικώς χριστιανισμός; Ο χριστιανισμός στην ανατολή μας υπήρξε αυτό, που έλεγε κάποτε ο Αντρέας, κίνημα λαού. Από τα κάτω προς τα πάνω. Επιτυχημένο κίνημα εναντίον της ρωμαϊκής συγκεντρωτικής και λεηλατικής ολιγαρχίας των λατιφουντίων. Κίνημα που ο δυναμισμός του και οι δυνατότητες του, οδήγησαν τον Μ. Κωνσταντίνο, εθνικό (ειδωλολάτρη) όντα και θεό της Ρωμαϊκής θρησκείας (θεό των εθνικών), στο να στηριχθεί σε αυτό, προκειμένου να νικήσει στην διαμάχη του με τον Λικίνιο για την μονοκρατορία. Και το πέτυχε, όχι διατάσσοντας την βάπτιση των υπηκόων του, αλλά προβαίνοντας σε πολιτικές παραχωρήσεις προς τον χριστιανικό κόσμο. Είναι άλλο να διατάζεις ή βαπτίζεστε ή σας σφάζω και άλλο πολεμήστε στο πλευρό μου και σας παραχωρώ ανεξιθρησκεία και ελευθερία. Επιπλέον ουδέποτε, μέχρι και την ίδρυση της Οθωμανικής Τραπέζης ή της Εθνικής Τραπέζης του Γ. Σταύρου, ουδείς βασιλεύς ή σουλτάνος ή ανδρείκελο της ενδιάμεσης περιοχής, παρεχώρησε ποτέ εις ουδένα ιδιώτη κάποιο εκδοτικό (του χρήματος) προνόμιο. Ούτε καν ο (πολύς) Τσάρος, εδέχθη ποτέ να το παραχωρήσει, μέχρι που εξετελέσθη. Κάποτε επιτέλους πρέπει να συνεννοηθούμε, αν και μου φαίνεται κομματάκι δύσκολο.

  ReplyDelete
 23. Ὁ Θεοδόσιος χάραξε τἠν γραμμὴ τοῦ Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Ἕνας λαός, μιὰ θρησκεία, μία διοίκηση, ἕνα δόγμα κι οἱ ὑπόλοιποι καπούτ. Ἡ διαλεκτικὴ σχέση μεταξὐ ἁπόλυτου ἡγεμόνος καἰ εὑρείας λαϊκῆς ὑποστήριξης εἶναι ἡ αὑτοκρατορία. Ὁ Λεμέρλ λέει τὸ βυζαντινὸ σύστημα καισαροπαπικό, ὁ Κιτσίκης συναλληλία. Ἑγὼ θὰ τὄλεγα μαχόμενο χριστιανισμὀ.

  ReplyDelete
 24. Ὁ Νῖτσε ἑξηγεῖ τἠν γέννηση τῆς τραγωιδίας σἀν διαλεκτικὴ σύνθεση δύο δυνάμεων. Τῆς θεώρησης καἰ τοῦ οἴστρου. Ὁ λόγος ποὺ τὸ Βυζαντιο δἐν ἁποκτᾷ θέατρο εἶναι ὅτι καἰ ἡ κορφή, δηλ. ὁ Αὐτοκράτωρ μὲ τὴν γραφειοκρατία, καὶ ἡ βάση, ὁ λαός, ἔχουν τὀν ἴδιο στόχο ἁλλὰ διαφέρουν στἀ μέσα. Ὁ λαός εἶναι χριστιανικὸς ἁπὸ μόνος του, ἁλλὰ η ἐπιβολὴ τοῦ χριστιανισμοῦ προέρχεται ἁπὸ τὰ πάνω. Θεατρο γεννᾶται στἠν Δύση σἀνἁποτέλεσμα τῆς σύγκρουσης μιᾶς παγανιστικῆς στἠν οὐσία μοναρχίας μἐ την ἑκκλησιαστικὴ ἡγεσία. Ὁ λαὸς λοιπὸν ἑκεῖ γίνεται μάρτυρας (θεατὴς) μιᾶς λιτανείας μὲ δύο ἁρχηγούς, δύο κατευθύνσεις, καἰ τὀ θέατρο ξαναγεννιέται στἠν Δύση σἀν ἔκφραση μιᾶς ἐγγενοῦς πολιτικοκοινωνικῆς σύγκρουσης, ὅπως καἰ στἠν Ἀρχαία Αθῆνα,ποὺ ἡ σύγκρουση ἦταν ἀνάμεσα στἠν φυλὴ καὶ τὸ κράτος.

  Στὀ Βυζάντιο ἡ σύγκρουση δἐν ἁφορᾶι οὔτε τὀ ἑνιαῖο τῆς λιτανείας, οὔτε τἠν πορεία της, ἁλλὰ τὸ τί θὰ κάνει μὲ τοὺς ἐχθρούς της. Ὁ μοναχισμὸς ἁντιπροσωπεύει τὀ θὰ μὰς προστατέψηθ ὁ Θεός, ὁ Αὐτοκράτωρ καὶ τὀ ἑπιτελεῖο του λένε, πρέπει νἀ γίνουμε Ἄη Γιώργης. Ἡ σύγκρουση αὑτὴ καταλήγει στὀν σημερινὸ ἱερέα. Ὁ μάγκας καὶ εἶναι ὄργανο τῶν κεντρικῶν γραφείων, καὶ τῶν ἁρχαίων δοξασιῶν περὶ ἁγίιων καἰ πνευμάτων καἰ ἁναιμάκτων θυσιῶν ποὺ ἑγὼ καθόλου δἐν τἰς ἁμφισβητῶ, καὶ τοῦ κράτους ὑπηρέτης, τοῦ ὁποίου κάνει μνεία σἐ κάθε λειτουργία καὶ δογματικὀς σκευοφύλαξ καἰ τἀ πάντα. Ὁ παπᾶς εἶναι ὅ,τι ὁ Δικαστἠς Τί στἠν Κινέζικη Αὑτοκρατορία, πατέρας καἰ μητέρα Ἀξιωματοῦχος. Μάλιστα, ἡ κοινωνία μας εἶναι μοναρχική ἤ μᾶλλον αὑτοκρατορική.

  ReplyDelete
 25. Ὁ Λεμέρλ γράφει ὅτι ἡ εἱκονομαχία ὡφέλησε τἀ μέγιστα τὸν Πᾶπα - ἔγινε ὁ Προστάτης τῶν λεγομένων εἱκονοδούλων, καὶ τῶν μοναχῶν, ποὺ πολλοί τους κατέφυγαν στἠν Ἱταλία. Ὁ δἐ Γκόμπριχ, ἱστορικὸς τέχνης, λέει ὅτι ἡ νίκη τῶν εἱκονοδούλων λεγομένων δἐν ἦταν σἐ καμία περίπτωση ὁλοκληρωτική. Ἡ βυζαντινὴ τέχνη μέχρι καἰ τὀν Κόντογλου ὁφείλει τἠν αὑστηρότητά της στὀ ὅτι πρέπει ἔκτοτε νἀ εἶναι μονοθεϊστικὴ ἐν τῆι πληθώρᾳ ὁσίων, ἁγίων καἰ μαρτύρων, για νἀ μὴν ξαναξεσπάσῆ εἱκονομαχικὸ ζήτημα. Ἡ εἰκονομαχία δηλώνει ὅτι ἡ αὑτοκρατορικὴ ἑξουσία δἐν εἶναι ἁναγκη νἀ πάρῃ την μορφή λατρείας τοῦ εἱδώλου τοῦ Αὐτοκράτορος. Ἡ Αὐτοκρατορικὴ ἑξουσία μπορεῖ νἀ ἑκδηλωθῇ ἄοσμα, ὅπως λ.χ. αυτὴ τοῦ Σουλτάνου. Ἡ ἐντύπωσή μου εἶναι ὅτι ὁ παπᾶς εἶναι ὀ βυζαντινὸς μανδαρίνος.

  ReplyDelete
 26. Ὁ μαχητικὸς χριστιανισμὀς ἁπὸ τὰ κάτω ποὺ φέρνει στὀ προσκήνιο ὁ κος Ῥωμηὀς δἐν ἦταν κατἀ τἠν αἴσθησή μου τελείωςἁπὀ τἀ κάτω. Πιὀ πολὺ θἀ ἔλεγα, ἄν καἰ αὑτὸ εἶναι ἁναχρονιστικό, πὼς μέχρι τἠν ἐπισημοποίησή του ὁ χριστιανισμὀς ἦταν μᾶλλον μικροαστικῆς ὑφῆς, ὅπως σήμερα οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἱεχωβᾶ. Ἡ μανία τῶν χριστιανῶν γιἀ ζητήματα ἡθικῆς τάξεως, σεξουαλικῆς ἡθικῆς γιἀ παράδειγμα, ἡ ἐμμονὴ σἐ στεγνἀ ἠθικολογικὰ σχήματα μπορεῖ νἀ ἱδωθῆι ἁλὸ δύο πλευρές. Πρῶτον ὅτι δἐν πρόκειται γιἀ πυριτανισμὀ ἀλλὰ ὑγεία. Δεύτερον, ὅτι πρόκειται γιἀ πουριτανισμό. Τὀ πιὸ σωστὸ μοῦ φαίνεται τὀ δεύτερο. Καἰ ἕναν ἀπόηχο τοῦ πρωτοχριστιανικοῦ πουριτανισμοῦ βλέπουμε στὀ Ἱσλάμ. Ὅμως ὁ καθαυτὸ λαός ἀναγνώρισε τὀν Χριστιανισμὀ ἐξωκοινωνικά, στἠν καθαρἀ πνευματική του διάσταση. Ἁπὀ αὑτὴν τὴν ἄποψη ὁ λαὸς εἶναι τὀ στήριγμα καἰ τὀ ποίμνιο τῆς εκκλησίας. Ἕχει ἑπικοινωνία μἐ τὀν Θεό ὅπως εἶχε μἐ τὀν Δία καἰ τἀ πνεύματα καἰ τοὐς ἤρωες. Ἅλλο λοιπὸν ὁ λαός, ποὺ εἶναι ἡ ἴδια ἡ θρησκεία, τρόπον τινά, καὶ ἄλλο ἡ ἱεραρχία. Ὁ παπᾶς εἶναι ἁνάμεσα στοὐς δύο.

  ReplyDelete
 27. Δίνω ἕνα τελευταῖο παράδειγμα. Μέχρι τὀ 1820 σἐ κάθε λειτουργία ὁ ἱερέας εὑλογοῦσε τοὐς βασιλεῖς. Μετά, τὀ ἔθνος. Παλιὰ οἱ ἠθοποιοὶ ῆταν ἁφωρισμένοι. Τώρα τοῦς δέχονται. Ἕχω ἄδικο νἀ ὑποψιάζομαι ὄτι οἱ δύο ἁλλαγὲς σχετίζονται μεταξύ τους καὶ ὅτι αὑτὸ ποὺ ἁλλάζει σἐ κάθε περίτωση εἶναι ὁ παπᾶς-μανδαρῖνος, καὶ ὄχι ὁ ποιμήν ποὺ ἔχει τὸ κάλεσμα;;

  ReplyDelete
 28. ...ἐγὠ λοιπὸν καταλήγω στὀ Ἑξῆς. Σἐἁντίθεση ἴσως μἐ τἀ μοναστήρια, ἡ ἐκκλησία σἀ σύνολο ποὺ περιλαμβάνει τοὐς κοσμικοὐς σἀν πιστοὐς εἶναι ἕνας πολιτικὸς οργανισμὀς καὶ πρέπει νἀ κριθεῖ ὡς πρὀς τἠν στόχευσή του. Μοῦ φαίνεται ὅτι ὑπῆρξε ἕνα εἶδος μὴ ἁναγνωρισμένου ἑσωτερικοῦ σχίσματος ὄταν ἁφενὸς ο Γρηγόριος ἁναθεμάτισε τἠν Ἑπανάσταση, ὁ Παλαιῶν Πατρῶν ἀφετέρου εὑλόγησε τἀ ὅπλα. Τὀ παράθεμα τοῦ ἁγίου πατρὸς τῆς ἀναρτήσεως ποὺ παραποιεῖ τὰ γραφόμενα τοῦ Ζάν-Ζάκ Ῥουσσῶ εἶναι μέρος μιᾶς φαινομενικὰ ἁντιευρωπαϊκῆς στάσης τῆς ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νομίζω ὅμως ὅτι κατὰ βάθος ἑκφράζει μιὰ ὀππορτουνιστικὴ πολιτικὴ τοῦ πατάω πάνω σἐ δυὀ βάρκες, πολιτικὴ ποὺ ῥήμαξε τὸ Βυζάντιο σἀν πολιτικὸ ὁργανισμό. Στὴν θέση τοῦ Ἁγίου Πατρός σὰν πολτικὀς ὁργανισμὸς θὰ ζητούσα ἑνεργητικὸ ῥόλο στὀ πλαίσιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ὥστε ἡ ὀρθοδοξία νά γίνει δίπλα στὀν προτεσταντισμὸ καὶ τὸν καθολικισμὀ ἡ τρίτη συνιστώσα. Τὀ σύνδρομο τῆς συνόδου τῆς Φερράρας δἐν ἔχει θέση ἑπἰ τοῦ παρόντος. Δἐν καταλαβαίνω γιατἰ ἡ ὀρθοδοξία νἀ θεωρεῖται ἀνατολικὴ θρησκεία μαζὶ μὲ τὀν σιντοϊσμό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η ορθοδοξία Κωνσταντή ,έχασε ανεπιστρεπτί,την ''Παπαδιαμάντεια''γλύκα ,δροσιά,αφέλειά της.
   Αυτήν αγαπούσε ο Ελληνας όχι την εκκλησιαστική ξυνή έκδοσή της.
   Η χριστιανοσύνη του Ελληνα ,είναι η χριστιανοσύνη της υπαίθρου.Στις πόλεις πεθαίνει.
   Ναι!Αυτό χρειαζόμαστε.Παπαδιαμάντεια ορθοδοξία όχι αστική.Νά βρωμάει τραγίλα κι όχι μούχλα !

   Delete
  2. Σἀν χαμένη παρθενία. Νἀ κανουμε παρθενορραφή;

   Delete
 29. Ο Ιουδαϊκός λαός, έχει διατηρήσει το θρήσκευμα του εδώ και χιλιετίες, δημιουργώντας έτσι μία τεράστια συνοχή και επικοινωνία ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδριορισμού. Απόδειξη ότι το ένδοξο Ισραήλ είναι πρόσφατο Κράτος, όμως ο λαός και η παράδοσή του αρχαία.
  Ο Έλλην, ταύτισε τον εαυτό του με την ορθοδοξία και με το γένος των ορθοδόξων. Ο Βούλγαρος δεν έχει το επίπεδο πολιτισμού του Άγγλου, ούτε ο Σκοπιανός είναι Γάλλος, εννοείται πως ο Αρμένιος δεν έχει τον ένδοξο πολιτισμό της Ισπανίας, και είναι ευνόητο πως η Ρωσία δεν συγκρίνεται με τον πολιτισμό της Ιταλίας, ούτε φυσικά ο Ρουμάνος έχει την Γερμανική ιστορία.
  Συνεπώς, η ορθοδοξία ταύτισε τον Ελληνισμό με λαούς κατωτέρων επιτευγμάτων ιστορικά. Το κλειδί ήταν να μετατραπεί σε εργαλείο εξελληνισμού, φυσικά μετατράπηκε σε εργαλείο εκσλαβισμού. Αυτό το έχει τονίσει και ο Κ.Καθηγητής σε ομιλία του για το βιβλίο του Ντρούγκιν.
  Ως εκτούτου, εξετάζοντας τα πράγματα χωρίς θρησκευτικές προκαταλήψεις, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα θα ήταν να τηρήσει την αρχαία του θρησκεία, την Ελληνική, διότι αυτό πρόσταζε το πολιτικό όφελος.
  Αυτό φυσικά δεν έγινε, με αποτέλεσμα να χαθεί οποιαδήποτε συνοχή και συνέχεια του Ελληνισμού και το Ελληνικό πνεύμα να συνεχιστεί από Καθολικούς και Προτεστάντες, δηλαδή η ελεύθερη σκέψη, η επιστήμη, οι ανακαλύψεις, η φιλοσοφία, η γλυπτική κ.α.
  Επιπροσθέτως, το μεγαλύτερο λάθος στην Ελληνική ιστορία το έκανε ο Γεννάδιος που πήγε με τους τούρκους και όχι με τους δυτικούς όπως ο Παλαιολόγος. Σκεφτείτε λίγο αντικειμενικά : οι Ισπανοί, με τέτοιο τεράστιο πολιτισμό, έπαθαν κάτι που αναγνώρισαν τον Πάπα; Μήπως έχασαν την γλώσσα τους;όχι. Τον πολιτισμό τους γενικότερα; Ούτε.
  Αντιθέτως εμείς ζήσαμε την τουρκική σκλαβιά και πήγαμε πίσω αιώνες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εντάξει η θρησκεία (η ορθόδοξη) είναι για τους κατώτερους λαούς (χωρίς να αποδέχομαι,ότι οι λαοί μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε ηθικές κατηγορίες). Δεν είναι κάτι που μας ενοχλεί (εμάς τους ορθοδόξους) αυτό.
   Σκεφτείτε όμως (λογικά όχι αντικειμενικά) και αυτό ή ρωτήστε φίλους σας Ισραηλινούς:
   Εάν ο Λίβανος, η Συρία, η Ιορδανία, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, το Ιράκ και το Ιράν είχαν την ίδια θρησκεία με το Ισραήλ (την Μωσαϊκή) ποιά θα ήταν η θρησκευτική και γενικότερη πολιτική του Ισραήλ; Θα έψαχνε να αποκαταστήσει την προμωσαϊκή θρησκεία ή να καθιερώσει την αθεΐα, έτσι ώστε να χάσει κάθε δυνατότητα επαφής με όλους αυτούς τους λαούς, να γίνει μύγα μέσα στο γάλα και να τους καταστήσει εχθρούς του;
   Επίσης ο Γεώργιος Σχολάριος (μετέπειτα Γεννάδιος) υπήρξε αυλικός και συνεργάτης της ενωτικής πολιτικής των Παλαιολόγων( του Ιωάννου του Η΄) και υπέγραψε την ένωση της Φερράρας-Φλωρεντίας. Τί ήταν αυτό που οδήγησε τον Σχολάριο να μεταβάλλει πολιτική και να ηγηθεί της ανθενωτικής παρατάξεως. Διότι ο Γεννάδιος υπήρξε αποστάτης του ενωτικού κόμματος, όπως ακριβώς (ίσως και χειρότερα) ο μακαρίτης (πλέον) Μητσοτάκης. Μήπως η μαζικότητα, η συνοχή και η μαχητικότητα του ανθενωτικού λαϊκού κινήματος, που (χωρίς επαρκή ή ομόλογη πολιτική ηγεσία) είχε αμφισβητήσει και αυτόν τούτον τον νικητή και απελευθερωτή της Πόλης (από τους Φράγκους) Μιχαήλ Η΄ τον Παλαιολόγο; Είναι τόσο δύσκολο να διανοηθεί (έστω και φευγαλέα) κανείς, ότι ο λαός δεν ήθελε τους Παλαιολόγους και την (ενωτική τους) πολιτική, της υποταγής στους Φράγκους; Και ότι και να έλεγε το διαφορετικό ο Γεννάδιος (που έλεγε όσο ήταν στο ενωτικό κόμμα, αλλά τον είχαν γραμμένο) δεν ίδρωνε το αυτί κανενός. Και ότι ο λαός(όσο κατώτερος κι αν ήταν) θα έκανε εκείνο, που ήθελε, όπως το έκαμε και πριν και μετά το Γεννάδιο; Για τόσο κατώτερο λαό μιλάμε.

   Delete
  2. Συμφωνώ με τον φίλο Λεωνίδα .
   Βασική μας σκέψη πριν επιχειρήσουμε ανάλυση επ αυτου του θέματος (Ελληνοχριστιανισμός),πρέπει να είναι ,ότι ο χριστιανισμός επεβλήθη στους Ελληνες δια της βίας.
   Εάν αυτό δεν λειφθεί υπ όψιν ,οδηγούμαστε σε λάθος συμπεράσματα.

   ΥΓ Μέχρι πριν λίγα χρόνια κάποιοι παππάδες απέτρεπαν γονείς να δώσουν αρχαία Ελληνικά ονόματα στα παιδιά τους.Ο διωγμός συνεχίζεται..

   Delete
  3. Ποτέ δεν είναι αργά
   Και τώρα μια συμμαχία με τον Πάπα και τους Ιησουίτες (ως το ισχυρότερο μυστικό τάγμα στον κόσμο) θα μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από τους Τούρκους στην Πόλη και τα παράλια για αρχή!!
   Τα μεμέτια είναι εκτός ελέγχου ..θέλουν πυρηνικά..νεοθωμανία κτλ κτλ και δεν συμφέρει κανεναν αυτό..Ισραελ και λοιπους

   Εαν όμως τώρα κατα την περίοδο της αλώσεως είχαν υπερισχύσει οι Δυτικοί από τους ανθενωτικούς η Πόλη θα ήταν η ομορφότερη Δυτική πόλη δίχως ίχνος τουρκοχοιρισμού και ισλάμ!
   Οι μυστικές μας υπηρεσίες όμως κοιμούνται αντί να οργανώνουν μια δολοφονία του Ερδογαν και διαμελισμό της Τουρκίας και όλοι η τραχεία του Αιγαίου τα τεθεί υπό Δυτικό έλεγχο ..άλλωστε εμεις δεν είμαστε ως Ελληνες ιμπεριαλιστές..απλώς θα αλλάξουμε κατακτητή αφού μας αρκεί ένα κομμάτι γης όπως το αθηναικό κράτος και αφού ο πλανήτης είναι δικός μας !
   Μετά θα φέρουμε και άλλες βάσεις πέραν της σούδας..και πυρινικά και θα έρθει και η οικονομική αναπτηξη !

   Ας μην αργούμε λοιπόν...θάνατο στον Ερδογάν

   Delete
  4. Το ΥΓ του Βεροιεύς είναι ολόσωστο και αποδεικνύει το χάσμα μεταξύ ορθοδοξίας και Ελληνισμού. Παρόμοια διατύπωση είχε κάνει και ο Μ.Θεοδωράκης στην εκπομπή στα Άκρα.
   Κάποτε ο σπουδαίος συγγραφεύς Δρ.Κίσσιντζερ είπε πως η εξωτερική πολιτική είναι η επιλογή μεταξύ κακού. Συνεπώς δεν υπάρχει ιδεώδες δρόμος που φανατικά ζητούν οι θρησκόληπτοι είτε ορθόδοξοι είτε καθολικοί Έλληνες είτε οτιδήποτε άλλο.
   Το ζήτημα που έθεσα ήταν-Είτε με τον Πάπα και τους Δυτικούς ώστε να είχαμε συμμάχους και να ζούσαμε πολιτισμό, δηλαδή Αναγέννηση, Διαφωτισμό κτλ, είτε με τους τούρκους και να πάμε χιλιετίες πίσω με αποτέλεσμα η τουρκιά να αποτελεί ακόμα μέρος του Ελληνικού κράτους, δυστυχώς. Ο Γεννάδιος διάλεξε το δεύτερο και καταστράφηκε για πάντα ο Ελληνισμός.
   Σκεφτείτε λίγο αντικειμενικά την κατάσταση της εποχής.Ήταν ευκολότερο για τον Πλήθων- που όπως γράφει ο Κ.Καθηγητής στο περι Ηρώων ίδρυσε τον Δυτικό πολιτισμό-να ιδρύσει την Πλατωνική Ακαδημία στην Ιταλία, και όλη η δόξα του πολιτισμού να πάει εκεί, εννοώ φιλοσοφάι, επιστήμη, τέχνη κ.α. π α ρ ά να γίνει αυτή η πνευματική επανάσταση στο "Βυζάντιο". Τόσο νεκρά ήταν τα πράγματα ως αποτέλεσμα του φανατισμού της ορθοδοξίας.
   Έπειτα, επειδή πρέπει να μιλάμε με ιστορικά γεγονότα και όχι με υποθέσεις, το κράτος αυτό δημιουργήθηκε χάρη στους Άγγλους.
   Το λεγόμενο ξανθό γένος, οι Ρώσοι, το περιμένει η Ελλάδα μισό αιώνα να την σώσει, και αυτή την στιγμή πουλάει στρατιωτικό εξοπλισμό στον Ερντογάν.
   Γιαυτό τονίζω, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, να αποφεύγουμε το συναίσθημα στην εξωτερική πολιτική, συνεπώς, να αναγνωρίσουμε ότι η ορθοδοξάι βλάπτει, και δεν οφελεί, τον Ελληνισμό, όσον αφορά την εξέλιξη του πολιτισμού.

   Delete
  5. Χαααχαχαχα
   Ρε βεροιευς...ήρεμα υπερελληνα που σε διώκουν κιόλας!
   Ο παγανισμός σας υπάρχει στις στοές και παντού στην Ευρώπη..μόνο η Ορθοδοξία διώκεται όσο και ας μην είμαι ορθοδοξος..αλλά αυτή είναι η αλήθεια !
   Όλη αυτή η νεοπαγανιστική χολέρα ξεκίνησε με τους Δυτικούς που σας φούσκωσαν τα μυαλά ωραιοποιώντας την αρχαιότητα και την κλασσική Ελλάδα και παρακάμπτοντας τον Χρυσό Ελληνικο/Ρωμαικό/Βυζαντινο..πες τον όπως θες Μεσαίωνα έναντι του σκοτεινού Ευρωπαϊκού Μεσαίωνα !


   Επίσης τράβα διάβασε πως ο 12θεισμός επιβλήθηκε με την βία έναντι των παλαιότερων Θρησκειών των Ελληνικών Πόλεων και πως αρχαιότεροι ναοί καταστραφηκαν από τους 12θειστές για να χτίσουν τους δικούς τους....
   Το παραμυθάκι περί δισεκατομμυρίων..τρισεκατομμυρίων Ελλήνων παγανιστών νεκρών απο τους ....Ορθόδοξους Ελληνες να τελειώνει καθώς έιπαμε..είναι κατασκευασμένο από τις Δυτικές μυστικές υπηρεσίες για την δημιουργία πολιτιστικής ταυτότητας ..

   Delete
  6. https://www.facebook.com/LabrysCommunity/

   https://www.facebook.com/ophionieropraktikoskyklos/

   Αυτά τα χάλια ειναι ο Νεοπαγανισμός σας Βεροιεύς
   Με μία λέξη Καρακιτσαρια

   Delete
  7. Εγώ ,Κασόκι, ουδεμία σχέση έχω με παγανισμούς και παρόμοιες ηλιθιότητες.
   Είμαι δε χριστιανός κατά την δική μου αντίληψη περί χριστιανισμού και όχι κατά την τυποποιημένη εκκλησιαστική έκδοση.
   Θα με αποκαλέσεις αιρετικό ;Θα σου αντιτείνω ότι αιρετική είναι η Εκκλησία.
   Δόξα τω θεώ γνωρίζω ανάγνωση και διαβάζω την διδασκαλία του Χριστού από πρώτο χέρι και δεν χρειάζομαι κανέναν ΄΄ειδικό΄΄να μου την εξηγήσει.
   Μη βάζεις ΄΄ταμπέλες΄΄ σε ανθρώπους που διαφωνούν μαζί σου.Είναι βλακώδες.
   Μου θυμίζεις τους ΚΚΕδες που αποκαλούσαν φασίστες και προδότες όσους συντρόφους τους τολμούσαν ν'ασκήσουν έστω και την παραμικρή κριτική κατά του κόμματος και της ηγεσίας του.

   ΥΓ Διάβασε λίγο για Μ.Θεοδόσιο και Αλάριχο και τα ξαναλέμε.

   Delete
  8. μικρος στρατιωτηςJuly 2, 2017 at 4:33 AM

   Εαν δε κανεις προπαγανδα της υπερ τους ψευδοκρατους της ΕΕ και δε προσπαθεις να σπειρεις το διχασμο θα σε συμβουλευα να διαβασεις ιστορια ,αυτα που γραφεις ειναι απλες συκοφαντειες.Η ορθοδοξια οπως και ο βουδδισμος ειναι τα καλυτερα ασκητικα συστηματα που υπηρξαν ποτε οπως και η ανατολικη ρωμαικη αυτοκρατορια ηταν απ τους λαμπροτερους πολιτισμους ,η ορθοδοξια ειναι η συνεχεια της προ κλασσικης Ελλαδος,οι εκαστοτε φιλολογιες και θεολογιες δεν εχουν καμια σημασια,σημασια εχει η επιδραση του δογματος στο χαρακτηρα του ατομου και αυτο ειναι το μονο αληθινο κριτηριο ,ολα τα αλλα ειναι ασκοπες η ζημιογονες συζητησεις αστων,προπαγανδιστων και διανοουμενων.
   Ακομα και οι μοντερνοι Ελληνες υπηρξαν ηρωες ακριβως επειδη πιστευαν στη Παναγια οπως και αρχαιοι υπηρξαν ηρωες ακριβως επειδη πιστευαν στην Αθηνα και τα ηθη τα οποια προηγαγε αυτη η πιστη, και οι μοντερνοι Ελληνες κατεληξαν γραικυλοι ακριβως επειδη ξεχασαν τον Χριστο και τη Παναγια οπως και οι αρχαιοι κατεληξαν γραικυλοι για παρομοιους λογους.

   Delete
  9. Εγινε Βεροιεύς
   Βρες και άλλα ψεματα για να πας έναντι στην Ορθοδοξία

   Delete
  10. Ὑπάρχει μή-βία στὀν χριστιανισμό.

   Delete
  11. Μήπως σου πέρασε ποτέ απ το μυαλό μικρε στρατιωτη, ότι οι ήρωες δεν γίνονται ήρωες λόγω θρησκείας ,παρά επειδή διαθέτουν δέκα κιλά μέζεα ο καθένας ;
   Απόδειξη αυτών που λέω;
   Αν προσέξουμε καλά θα δούμε ότι το Εκκλησιαστικό και Μοναστηριακό περιβάλλον είναι κατά πολύ θηλυπρεπέστερον απ ότι η λοιπή κοινωνία .Είναι επίσης εξαιρετικά δουλοπρεπές όσον αφορά τις σχέσεις κατωτέρων-ανωτέρων.Αντιηρωικό γενικώς.
   Πώς να γεννήσει ήρωες το δόγμα ωρέ ;;; Μόνον τζιχαντιστές γεννούν τα δόγματα.Τυφλαμάρα και μίσος.
   Μόνον η αγάπη για τα Πάτρια γαλουχεί ήρωες .Η θρησκεία είναι τυχερή επειδή τρυπώνει λάθρα πολλές φορές και συγκαταλέγεται κι αυτή στα Πάτρια μεταξύ άλλων .
   Ναι Κωνσταντή υπάρχει μη βία στο Χριστιανισμό.Οχι όμως στα θρησκευτικοπολιτικά ιερατεία.
   Οι θρησκείες αλλάζουν .Η Πατρίδα όχι.

   Delete
  12. Τύφλα νἄχει τὀ δόγμα. Ἕρχεται ἕνας Πᾶπας λ.χ. καὶ τοῦ ἀλλὰζει μιὰ φρασοῦλα, καὶ πάει, κουρελιάστηκε. Εὐτυχῶς ποὺ ἔμεινε ἡ Πατρὶς ἁναλλοίωτη ἁνὰ τοὐς αἱῶνες... ὁ Σείριος συνεχίζει νὰ λάμπει καὶ τύφλα νἄχουνε ἑπισης σαράντα Σουπερνόβες.

   Αὐτὸ ποὺ μένει σταθερὸ λοιπὸν δὲν εἶναι ἡ Πατρίς, ἁλλὰ τὸ Παρόν. Ἕ; Σαφές;

   Delete
  13. “Μικρέ στρατιώτη” γιατί κρύβεσαι πίσω από την ανωνυμία σου; Το να λες ότι η ορθοδοξία είναι η συνέχεια της αρχαίας Ελλάδας σημαίνει αυτό ακριβώς που είπες, ότι δεν έχεις διαβάσει ιστορία ή έστω διαβάζεις από την πλευρά που ικανοποιεί τα συναισθήματά σου.
   Συνεπώς, μας λες, ότι ο Παϊσιος συνεχίζει τον πολιτισμό του Αριστοτέλους. Είναι δεδομένο ότι εάν διάβασες-και βασικότερο αν κατάλαβες- ιστορία, πρόκειται για κάτι άσχετο μεταξύ τους.
   Επειδή μίλησες για θρησκεία, σε ενημερώνω ότι εάν διαβάσεις ποτέ ιστορία θα διαπιστώσεις την τεράστια επιρροή που άσκησε ο Αριστοτέλης στην καθολική εκκλησία. Αντιθέτως, εδώ τα μοναστήρια ήταν προτιμότερα, δηλαδή ο παρασιτισμός, με αποτέλεσμα να πέσουν στα χέρια των Τούρκων.
   Είναι δεδομένο πως δεν έχεις ιδέα τι ρόλο έπαιξαν σπουδαίοι καθολικοί και προτεστάντες στο να σώσουν την Ευρώπη. Μόνο το όνομα του Σοβιέσκι θα αρκούσε να καταλάβεις τι έχει γίνει, δύσκολα όμως όταν είσαι επηρεασμένος από ορθοδοξία.

   Delete
  14. Ὅπως λέει ὁ Παπαρρηγόπουλος νομίζω πεερίπου, δἐν μπορεῖ ἡ Νέα Ἑλλάδα νἀ συνδέεται μετἀ τῆς αρχαίας μἐ ἁερογέφυρα. Ἕτσι καἰ ἡ ὀρθοδοξία δἐν μπορεῖ νἀ ξεφύτρωσε σἀν μανιτάρι ποὺ τὸ κουβάλησε στἠν γῆ ὁ Πρὀ Πάντων τῶν Αἰώνων.

   Delete
  15. Γιατί αγαπητέ Λεωνίδα εσύ, που φανερώνεσαι με την επωνυμία σου, κάνεις κάτι το διαφορετικό από τον μικρό μας στρατιώτη; Μήπως και συ, που διατείνεσαι, ότι έχεις διαβάσει την ιστορία, δεν την προσλαμβάνεις και την ερμηνεύεις και την διακηρύττεις κατά τον τρόπον, που συνάδει με τις δικές σου απόψεις ή πεποιθήσεις ή ακόμη και τα συμφέροντα σου, θα προσέθετα εγώ, χωρίς ίχνος απαξίας; Και καλώς πράττεις και λέγεις. Γιατί τι είναι η αλήθεια (και η ιστορική) παρ΄ ημίν τοις Έλλησι και τοις ελληνίζουσι, παρά η μνήμη, α-λήθ(η-ει)-α και η φανέρωση (της); Και η μνήμη, όπως και η παρουσίασή της (το φανέρωμα) είναι και προσωπική και συλλογική και διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο ή από λαό σε λαό ή από (πολιτική ή άλλη) μερίδα σε μερίδα, εφόσον διαφορετικοί είναι οι άνθρωποι, διάφορες είναι οι πεποιθήσεις τους, οι εμπειρίες τους, ο τρόπος που βλέπουν τα πράγματα (η οπτική τους γωνία). Αυτό είναι αρχαιότατο συμπέρασμα του ελληνικού και του ελληνίζοντος κόσμου (με εξαίρεση ίσως τον Σωκράτη και τον Πλάτωνα), που άλλωστε διεμορφώθη μέσα από ποικιλώνυμες αντιθέσεις και πολλές φορές και αιματηρές συγκρούσεις. Τι άλλο είναι οι περίφημες δημηγορίες του Θουκυδίδη παρά η (ευπρεπής και θεσμοθετημένη) διαφορετική τοποθέτηση, ανάλογη των προσλήψεων ή των συμφερόντων ή των επιδιώξεων, έναντι των ιδίων γεγονότων ή καταστάσεων ή προβλημάτων; Η σημερινή δε επιστήμη αποδεικνύει πλήρως, ως ορθή, την πεποίθηση αυτή, διακηρύττουσα, ότι αυτά που προσλαμβάνουμε δια των αισθήσεών μας, δεν υπάρχουν ακριβώς, όπως τα αντιλαμβανόμαστε, αλλά τα προσλαμβάνουμε, κατά το πως μας εξυπηρετεί και σύμφωνα με τις περιορισμένες (αποδεδειγμένα πλέον) δυνατότητές μας. Καταρρίπτουσα κάθε (πρωτόλεια) βεβαιότητα περί αντικειμενικής (που στέκεται απέναντί μας) πραγματικότητος (real), που στην ρίζα της είναι μια εξουσιαστική και στερητική της ελευθερίας αναγκαιότητα(;), την οποίαν πρέπει να αποδεχθούμε θέλοντας και μη (κατά το there is no alternative). Είναι η αρχή, κατά την κρίση μου πάντα, κάθε δεσποτισμού και ελιτισμού και αυταρχικότητας. Και δεν είναι τυχαίο, ότι η θεωρούσα εαυτήν, ως το τέλος της ανθρωπίνης σκέψεως, δεσπόζουσα (και όχι πια μοναρχούσα) δυτική σκέψις, αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει κατά αυτόν τον τρόπον τα γεγονότα, ακριβώς γιατί δεν έχει (αλλά και πεισμόνως αρνείται να αποκτήσει) τις εμπειρίες εκείνες, που θα της επιτρέψουν να οδηγηθεί σε διαφορετικές ερμηνείες καθώς και να αποδεχθεί την δυνατότητα υπάρξεως και άλλων ερμηνειών και ασφαλώς εμπειριών και επεξεργασιών (λογικών ή μη), διαφορετικών των ιδικών της.
   Έτσι λοιπόν κατά τρόπον φυσικόν και ελληνικόν ο μικρός στρατιώτης (ως ορθόδοξος) θεωρεί ότι η ορθοδοξία (και όχι μόνον ο Παΐσιος) είναι η αδιάσπαστη συνέχεια και η σημερινή (αυθεντική) έκφραση του έλληνος και του ελληνίζοντος τρόπου του ζειν, από των πελασγικών ακόμα χρόνων (και όχι μόνον από τον Αριστοτέλη) και κατά τον ίδιο φυσικόν και δικαιωματικόν τρόπον εσύ (ως Γραικόφραγκος και Ουρωγραικός) θεωρείς, ότι οι καθολικοί ή οι προτεστάντες ή οποιοιδήποτε άλλοι (εκτός ημών πάντα) είναι οι συνεχιστές του πνεύματος του Αριστοτέλη. Εγώ δε θεωρώ, ότι όχι μόνον η ορθοδοξία, αλλά και όλες οι ανατολικές αιρέσεις (Αρμένιοι, Αιθίοπες, κόπται κτλ), μεγάλο μέρος του εβραϊκού και του καθολικού κόσμου αλλά και το Ισλάμ και ο Αλεβιτισμός είναι εκφράσεις (διάφορες ίσως) του αυτού ελληνίζοντος πολιτισμού. Μήπως θα μου το απαγορεύσει κανείς;

   Delete
  16. Η διαπίστωση σου όμως, ότι η ορθοδοξία αποτελεί το σοβαρότερο εμπόδιο του εξουρωπαϊσμού της Ρωμηοσύνης, κατά την κρίση μου, ευσταθεί. Όπως αποδέχομαι και τη ανάλογη διαπίστωση του αγαπητού και λίαν εκλεκτού κατά τα άλλα, κυρίου Ράμφου, ότι το (πραγματικό) εμπόδιο στον εκσυχρονισμό και στην προσαρμογή στα διεθνή στάνταρς (ήτοι να μας βάλλουν στο λούκι) των σημερινών Ελλήνων, είναι η ορθοδοξία και δη το κίνημα του ησυχασμού και η Φιλοκαλία. Άλλωστε πάλιν και πολλάκις έχω διατυπώσει την άποψη, ότι η ορθοδοξία αποτελεί και την (σημερινή) πραγματική αντιπολίτευση.

   Delete
  17. μικρος στρατιωτηςJuly 4, 2017 at 9:57 AM

   Δε κρυβομαι πισω απο καμια ανωνυμια,και επισης αυτο δεν αποτελει απαντηση σ αυτο που εγραψα ,σου εχω ξαναπει μπορουμε να βρεθουμε φυσικως ,το Σεπτεμβριο θα ειμαι στην Ελλαδα ,μπορουμε σε συνεννοηση με τον μπλογγερ να συναντηθουμε.
   Επαναλαμβανω εαν δεν εισαι επαγγελματιας προπαγανδιστης του κωλονακιου και του της ΕΕ που τοτε δεν αξιζει καν να ασχολειται κανεις μαζι σου,τοτε δε καταλαβαινεις ουτε στο ελαχιστο τι εγραψα,πρε[ει να γνωριζεις οτι ζω σε καθολικη ευρωπαικη περιοχη και εχω προσωπικα στενες επαφες με το χωρο ,οποτε γνωριζω βιωματικα και θεωρητικα το ποσο αιολα ειναι αυτα που υποστηριζεις.
   .Εαν βρεθουμε θα μελετησουμε με ακραια αυστηροτητα την μεσαιωνικη ιστορια με παρουσια διαιτησιας και τοτε ολα θα ρθουνε στο φως
   Ποτε δεν ειπα οτι η ορθοδοξια ειναι η συνεχεια της κλασσικης Ελλαδος και πουθενα δεν ταυτισα την ορθοδοξια με το Παισιο τον οποιο αναφερες εσυ ,εγω περα απο φημες ουτε καν τον γνωριζω , ειπα οτι ειναι η συνεχεια της προ κλασσικης Ελλαδος απ την αποψη της παραδοσης και οχι της φιλοσοφιας η της θεολογιας.
   Και εξηγουμε η ορθοδοξια οπως και ο καθολικισμος στον ιδιο βαθμο ειχαν επιρροες και απ το Πλατωνα και απο τον Αριστοτελη , αυτες η επιρροες ομως ειναι εντελως επιφανειακες και αφορουν μονο το επιπεδο της φιλοσοφιας ,στο επιπεδο της ασκησης η ορθοδοξια διαφοροποιειται και απ το Πλατωνα και απ τον Αριστοτελη και φυσικα η πατερες της εκκλησιας ορθως αντιταχθηκαν μερικως στη φιλοσοφια ,η οποια ειχε καταντησει εικασια η οποια απλα καλυπτε τη παρακμη των ηθων ,το ιδιο εκανε και Βουδδισμος εναντιον των Βραχμανων.
   Και μονο το γεγονος οτι υπηρξε αντιθεση σημαινει οτι υπαρχει συνεχεια ,εξ ορισμου.
   Το να λες οτι η ορθοδοξια δεν αποτελει συνεχεια του ελληνισμο επειδη μερικως στραφηκε εναντιον της φιλοσοφιας ειναι ακριβως σαν να ελεγες οτι ο Ηρακλειτος δεν ειναι η συνεχεια του Ομηρου επειδη ηταν εναντιον του.
   Προφανως και υπαρχει συνεχεια απ τη στιγμη που υπαρχει διαλεκτικη.
   Συνεχιζεις να συκοφαντεις διοτι δε μπορεις να επιχειρηματολογησεις ,η συκοφαντεια ειναι ανανδρια εαν εισαι καθολικος τοτε απλα με τη συκοφαντεια σου συκοφαντεις το δογμα σου,το οποιο εγω γενικα το σεβομαι ,μονο την ΕΕ εχθρευομαι .Οταν θα συναντηθουμε τοτε θα διαπιστωσεις και μονο σου ποιος απ του δυο μας εχει ιστορικες γνωσεις και ποιος οχι.
   Το οτι καταφερες σε μια συκοφαντεια μισης σειρας να συμπεριλαβεις περιπου 2000 ετων ιστορια δειχνει τον επαγγελματισμο σου.   Delete
  18. Φίλε μου Ρωμαίε-γιατί έτσι είναι το σωστό. ο Κ.Καθηγητής ανέφερε σε προηγούμενο άρθρο ότι όποιος κρύβεται πίσω από την ανωνυμία του΄εχει ψυχολογικό πρόβλημα. Αυτό επιβεβαιώνεται.
   Θα έπρεπε να με γνωρίζεις προσωπικά για να δεις εάν ερμηνεύω έτσι την ιστορία. Παρόλαυτα, επειδή δεν με ξες-πως σε λένε αλήθεια θα ήθελα να αναφέρω το όνομά σου αλλά κρύβεσαι-δεν διακατέχομαι από ιδεολογία λόγω των γνώσεών μου στον ψυχικό τομέα του ανθρώπου. Συνεπώς τίνω να βλέπω τα πράγματα νηφάλια σε αντίθεση με εσένα τον συναισθηματικό ορθόδοξο-γιατί ορθοδοξάι χωρίς έντονο συναίσθημα υπεράνω της λογικής δεν υπάρχει.
   Το ότι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αντικειμενικότητα. Η σημερινή επιστήμη που αναφέρεις, δημιουργήθηκε σε καθολικά και προτεσταντικά κράτη όπου έφτασαν χιλιετίες μπροστά από τους ορθοδόξους.
   Εάν θεωρείς εσύ συνέχεια του Ελληνισμού το να κλείνουμε τις φιλοσοφικές σχολές, να καταστρέφουμε αγάλματα και ναούς όπως και να μας σβήνουν σε ακαδημαϊκό επίπεδο οι δυτικοί εδώ τουλάχιστον 6ΟΟ χρόνια, τότε καλώς.
   Ο Αριστοτέλης εκφράζει την λογική, ο παϊσιος το αντίθετο.
   Τέλος δεν μίλησα για "εξουρωπαϊσμού" αλλά για εκπολιτισμό. Έχει διαφορά, απλώς οι ορθόδοξες αυταπάτες σου θολώνουν την αντικειμενική κρίση.
   Το ερώτημα επαναλαμβάνεται. Γιατί κρύβεστε πίσω από την ανωνυμία σας;τι φοβάστε; Ο Κ.Καθηγητής ότι λέει, το λέει επώνυμα ασχέτως εάν διαφωνούμε ή συμφωνούμε. Επομένως εκπροσωπείς ένα σύνδρομο της ανωνυμίας.

   Delete
  19. Αγαπητέ μου Λεωνίδα, για τα περί αντικειμενικότητος και υποκειμενικότητος διαφωνούμε. Ο καθείς μπορεί να έχει τις πεποιθήσεις και τις απόψεις του. Όσον αφορά τα κατ΄εμέ δεν θεωρώ ότι αυτός, που έχει διάφορον της ιδικής μου άποψιν, υπολείπεται εις λογικήν, απλώς ότι έχει διαφορετική από την δική μου κρίση και γνώμη ή αν το θες διάφορον λογικήν. Δεν επιχειρώ να επιβάλλω καμία (ούτε την δική μου) γνώμη αλλά να εξηγήσω την άποψη, που με βάση τα δικά μου κριτήρια, διαμορφώνω. Αλλά αντιδρώ και θα αντιδρώ στην προσπάθεια (εκούσια ή ακούσια) υποβιβασμού της διαφορετικής απόψεως, ως υποδεέστερης και δήθεν υπαγορευομένης όχι από την λογική αλλά από το συναίσθημα ή δεν ξέρω και γω τι άλλο.
   Για το ερώτημα σου γιατί κρύβομαι πίσω από ψευδώνυμο, σου απαντώ στην επόμενη ανάρτηση, γιατί κρίνω ότι το θέμα (ίσως) ενδιαφέρει και άλλους διαδικτυακούς συνδαιτυμόνες.

   Delete
 30. Ἡ μίμησις πράξεως τοῦ Ἁριστοτέλη εἶναι ἁρωγὴ στὸ κράτος. Τί εῖναι τὸ κράτος ; ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ. Ὁ ποὺ μιμεῖται προμελετημένα εἶναι κρατικὸς λειτουργὸς. Γιατί; Διότι διαφημίζει τἠν προμελέτη. Συνεπῶς ὁ παπᾶς καὶ ὁ ἡθοποιὸς καἰ ὁ μῖμος καὶ ὀ φούρναρης καὶ ὅλοι οἱ λειτουργοὶ (καὶ ἐπιτέλους προσδιορίσαμε τἠν φύση τῆς λειτουργίας τοῦ ἡθοποιοῦ) εἶναι κρατικοὶ λειτουργοὶ στὀν βαθμὀ ποὺ ἑκ προμελέτης λειτουργοῦν. Θὰ προσέθετα μάλιστα ὅτι ἡ προμελέτη εἶναι ἡ μοναδική τους λειτουργία. Ἑλπίζει κανεἰς ὅτι ἡ ὀρθοδοξία προσφερει μιὰν ἄλλη λειτουργία, ἑκείνην ἀκριβῶς ποὺ δὲν εἶναι προμελέτη ἁλλὰ μελέτη.

  ReplyDelete
 31. ...χαιρεται !!
  σας ενδιαφερουν ...τα βιβλια ...για το βιετναμ...που σας ειχα προτεινει?
  ...επικοινωνηστε...με το ημεηλ η το τηλ που σας εστειλα

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σπῦρο, εἶχα τὴν ἐντύπωση πὼς σοῦ εἶχα ἀπαντήσει ναί, ὅτι ἐνδιαφέρομαι για τὰ βιβλία περὶ Βιετνάμ. Σὲ παρακαλῶ νὰ μοῦ ὑπενθυμίσῃς τὴν ἡμερομηνία τοῦ ἠλεκτρονικοῦ μηνύματος ποὺ μοῦ εἶχες στείλει. Τὸ καλύτερο εἶναι νὰ μοῦ τὸ ἐπαναλάβεις. Στὴν Ἀθήνα εἶσαι ὥστε νὰ κανονίσουμε μία συνάντηση στὸ γραφεῖο μου τοῦ Ἱδρύματος; Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 32. Επεξηγώ περαιτέρω, το που στέκομαι, ως Ορθόδοξος Ρωμηός, χωρίς ίχνος αντιπαραθέσεως ή αντιδικίας με τον οποιονδήποτε ανήκοντα ή όχι στην σεβαστή διαδικτυακή ομήγυρη (και απολογούμαι για την προηγουμένη σφοδρότητα μου). Άλλωστε παρ΄ημίν (τοις Έλλησι και τοις ελληνίζουσι) η ιστορία και η αλήθεια είναι μια προσωπική υπόθεση ή μια συλλογική πεποίθηση, που κάποιος δύναται να αποδεχτεί ή να μην αποδεχτεί, που ο καθείς προσλαμβάνει αναλόγως των προϋποθέσεων του ή των συμφερόντων του και επ΄ουδενί δεν είναι μια άνωθεν επιβαλλομένη εξωτερική και αντικειμενική ( ήτοι διαβολική) πραγματικότητα, την οποίαν θέλοντας και μη, είμεθα υποχρεωμένοι, να αποδεχθούμε. Διότι δι ημάς η αλήθεια (και η ιστορική) είναι πρόσωπο, το πρόσωπο του αρχηγού της ζωής μας Ιησού Χριστού, το οποίον μπορεί κάποιος ελευθέρως να αποδεκτεί ή να απορρίψει. Με την επισήμανση όμως ότι υπάρχουν σοβαρότερα επιχειρήματα για την δικαιολόγηση του Ουρωγραικισμού, από την προσβολή της συλλογικής μνήμης και του (οξυδερκέστατου) πολιτικού αισθητηρίου του ορθόδοξου λαού. Λέγεται και γράφεται λοιπόν κατά κόρον ότι η ορθοδοξία ήταν θρησκεία βασιλική. Για μας όμως η ορθοδοξία (ως πολιτικό όχημα των ελληνιζόντων) ήταν, κατά το πλείστον διάστημα της Ρωμαϊκής βασιλείας, αντιπολιτευόμενο την πολιτική των βασιλέων κίνημα, όταν οι βασιλείς επιχειρούσαν να κάμουν αυτό, που νομίζουν οι γραικόφραγκοι, δηλαδή να επιβάλλουν δια της ισχύος τους την α΄ ή την β΄πολιτική. Εκεί οι βασιλείς και οι σουλτάνοι (όλοι) απέτυχαν παταγωδώς.

  ReplyDelete
 33. Μέχρι τον Μ. Κων/νο δεν εγεννήθη ποτέ θέμα συμπολιτεύσεως. Από τον θάνατο του Μ. Κων/νου οι περισσότεροι διάδοχοί του ήταν αρειανοί ή συμπαθούντες τον αρειανισμό, έως της αναρρήσεως στον θρόνο του εκπροσώπου της (ορθοδόξου) αντιπολιτεύσεως Θεοδοσίου, οποίος δεν εχάραξε (σύμφωνα με την δική μας οπτική) καμία γραμμή, αλλά προσεταιρίστηκε (υποχρεωθείς εκ των πραγμάτων ή επιλέξας, δεν έχει τόση σημασία) για λόγους πολιτικούς (όπως ακριβώς ο Μ. Κων/νος) το πλειοψηφούν και δυναμικό ρεύμα των Ορθοδόξων. Δηλαδή ο βασιλεύς υπεχρεώθη (από τα πράγματα και από το καλώς ή κακώς εννοούμενο συμφέρον του) να υιοθετήσει μια πολιτική και δεν την εχάραξε ο ίδιος, ούτε την επέβαλλε (που δεν το μπορούσε άλλωστε, όπως απέδειξε η αποτυχία των προκατόχων του, να επιβάλλουν την δική τους πολιτική), γιατί έτσι του κάπνισε (όπως ο Χλωδοβίκος ή ο Βλαδίμηρος). Διότι δεν είχε να κάμει με (δουλοπαροίκους άγευστους της ελευθερίας) βαρβάρους, είχε να κάμει με τους ελληνίζοντες, που ήταν, από χιλιετίας ήδη, φορείς της πλήρους, ατομικής, πολιτικής, κοινωνικής, πνευματικής (εσωτερικής) και οικονομικής, ελευθερίας. Μέχρι και του Θεοδοσίου οι ηγέτες της ορθοδοξίας εβρίσκοντο από εξορίας εις εξορίαν (17 χρόνια εξορία ο Μ. Αθανάσιος) και συνεχώς οι όσοι απέμεναν ορθόδοξοι επίσκοποι υπό βασιλική δυσμένεια (βλ. Μ. Βασίλειος, ο κωδικοποιήσας και την φοροδιαφυγή). Το πιο τρανταχτό είναι ότι ο Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννης ο Χρυσόστομος πέθανε από τις κακουχίες στην εξορία, εξαιτίας της δριμύτητος του αντιβασιλικού του κηρύγματος. Το μείζων δε όλων είναι, ότι στην μνήμη της ορθοδόξου εκκλησίας (δηλαδή του ορθόδοξου λαού) έχουν περίοπτη θέση, όχι οι βασιλικοί επίσκοποι (Ευσέβιος Καισαρείας της Παλαιστίνης), αλλά οι αντιβασιλικοί και οι διωχθέντες υπό της βασιλικής εξουσίας και αδιαλλαξίας, ορθόδοξοι ιεράρχες (Μ. Αθανάσιος, Μ. Βασίλειος, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ών ουκ έστιν αριθμός, μέχρι και των νυν διωκόμενων ηγετών, κληρικών και λαϊκών, του ορθοδόξου λαού). Η αντίσταση (έναντι της βασιλικής ή όποιας εξουσιαστικής επιβολής) υπήρξε αυτή που χαλύβδωσε και χαλυβδώνει την ορθοδοξία.
  Από τον Λέοντα τον Γ τον Ίσαυρο έως την Θεοδώρα την Αυγούστα, η ορθοδοξία ήταν αντιπολίτευση στους εικονομάχους αυτοκράτορες, με μικρά διαλείμματα υφέσεων της εικονομαχικής έριδος.
  Η ορθοδοξία (ανθενωτικοί) σε όλη την διάρκεια της δυναστείας των Παλαιολόγων, από του Μιχαήλ Η΄έως του Κων/νου ΙΑ΄, υπήρξε η μόνιμη αντιπολίτευση στην ενωτική αυτοκρατορική πολιτική, που κορυφώθηκε με την ένωση της Φερράρας-Φλωρεντίας.

  ReplyDelete
 34. Η μόνη περίπτωση που η Ορθοδοξία επεβλήθη (με το ζόρι) ως αυτοκρατορική πολιτική ήταν η περίπτωση του μονοφυσιτισμού (ο οποίος υπήρξε η τότε αντιπολίτευση) και αυτό στοίχισε στην Ορθοδοξία το μισό της ποίμνιο (τότε) και το μεγαλύτερο μέρος των χριστιανών της ανατολικής Μεσογείου (ιδία της Αιγύπτου, της Αιθιοπίας και της Αρμενίας), που απεκόπησαν (κόπται) από την ορθοδοξία, που εξελήφθη στην περίπτωση αυτή (από τους ανατολικούς λαούς) ως αδιάλλακτος αυτοκρατορική πολιτική. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι οι Ρωμηοί στην Αίγυπτο ήταν (μετά το Χαλκηδόνιο σχίσμα) μερικές χιλιάδες, ενώ οι Κόπται (μέχρι και σήμερα) εκατομμύρια (παρότι η κοπτική γλώσσα περιέχει πάμπολλα ελληνικά στοιχεία).
  Η αδιαλλαξία δε των εν Κων/πόλει βασιλέων (να λέμε τα καλά, αλλά να λέμε και τα στραβά) οδήγησε (όχι μόνον κατά την γνώμη μας ) και στην γιγάντωση του Ισλάμ ως αντιδράσεως. Όπως επίσης (συνέβαλε στην ταχύτατη γιγάντωση του Ισλάμ) η οξυδέρκεια και η διαλλακτικότητα του προφήτου Μωάμεθ (που δεν υπήρξε άγευστος των φιλοσοφικών νοημάτων κατά τον Γ. Κακλαμάνη) που, σε αντίθεση με τον Λούθηρο, παρουσίασε εαυτόν ως συνέχεια των προηγουμένων θρησκειών και αιρέσεων των λαών της Ανατολικής Μεσογείου. Και παρέσχε (στον Κοράνιο) την βάση της ειρηνικής συνυπάρξεως όλων των ανατολικών θρησκειών και ιδία των αιρέσεων (που υπήρξαν και ο κύριος πολιτικός στόχος του).
  Την δε εσωτερική αυτή διαμάχη (της ενδιάμεσης περιοχής) άμβλυναν οι σταυροφορίες, που οδήγησαν Ισλάμ, Ορθοδοξία και λοιπούς (προχαλκηδόνιους) ανατολικούς χριστιανούς, στην σύμπραξη, στη συνεργασία και στην συμμαχία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πληγή (για όλους) των Σταυροφόρων. Είναι δε τόση η άγνοια της ιστορίας της ενδιάμεσης περιοχής από τους Γραικόφραγκους, το γε νυν Ουρωγραικούς και ο μηρυκασμός της κάθε πορδής, που εξαπολύει εν τη αγνοία και τη μαλακία του ο κάθε (ουρωπαίος) επαΐων, ώστε φοιτήτρια του Εθνικού (τρέχα γύρευε) και Καποδιστριακού (άλλα λόγια να αγαπιόμαστε) Πανεπιστημίου Αθηνών, να δηλοί από του βήματος της κρατικής τηλεοπτικής συχνότητος, μετά 6 χρόνια δημοτικής, 3 χρόνια γυμνασιακής, 3 χρόνια λυκειακής και δεν ξέρω πόσα χρόνια φροντιστηριακής και πανεπιστημιακής γραικοφραγκικής εκπαιδεύσεως, στην οποίαν εδιδάχθη(;) τουλάχιστον δέκα χρόνια ελληνική(;) ιστορία, ότι οφείλουμε εμείς (οι Γραικοί) ως δύση !, να ζητήσουμε από τους μουσουλμάνους μία συγγνώμη για τις σταυροφορίες, αναγκάζοντας και αυτόν τούτον τον μέντορα του ουρωγραικισμού καθηγητή Συρίγγο, να αντιδράσει και να αποκαταστήσει τρόπον τινά τα γεγονότα. Ήτοι ότι εμάς κυρίως κατέστρεψαν οι σταυροφορίες, για τις οποίες από εμάς (τους Ορθοδόξους) εζήτησε συγνώμη (με όση αξία είχε ή έχει) ο πολύς πάπας Ιωάννης-Παύλος ο Β΄, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα.

  ReplyDelete
 35. Κατόπιν η (οξυδερκέστατη) Οθωμανική δυναστεία (και οι συνεργάτες της χριστιανοί και μουσουλμάνοι) κωδικοποίησε και συνεκρότησε την (προϋφισταμένη) συνεργασία εβραίων, ανατολικών χριστιανών (Ορθοδόξων και Μονοφυσιτών) και Ισλάμ και οδήγησε στην ιστορική κατάκτηση της Οθωμανικής ειρήνης, που επεκράτησε στην ανατολική Μεσόγειο, μέχρι που την διετάραξε ο Ναπολέων.
  Και από του Ναπολεοντείου (Γραικόφραγκου) Κοραή και μέχρι του νυν, ο Ορθόδοξος λαός είναι συνεχώς στην πρέσα υπό του επελαύνοντος Γραικοφραγκισμού (ιδίως του παιδαριώδους νασιοναλισμού) και κατόπιν του Ουρωγραικισμού. Η ορθοδοξία (όχι ο γραικοφραγκικός κλήρος αλλά ο ορθόδοξος λαός) λοιπόν σήμερα είναι η μόνη (πραγματική) αντιπολίτευση. Διότι και άλλοτε σύμπας ο κλήρος και η πολιτική τάξη, υπέγραψε την "ένωση"(εκτός του Μάρκου του Ευγενικού) και τι έκαμε; Μια τρύπα στο νερό έκαμε, όπως κάνει και σήμερα με την "ένωση" με την Ουρώπα.

  ReplyDelete
 36. Στά πολὺ κατατοπιστικὰ τοῦ κου Ῥωμηοῦ ἔχω κάποιες ἑνστάσεις-ἐρωτήσεις. 1) Γιατἰ θεωρεῖ ἑλληνίζοντες τοὺς πρώτους χριστιανοὐς ἐνῶι ἄν δἐν ἁπατῶμαι τοὐς Ἕλληνες τοὐς ταὔτισαν ἑνωρἰς μὲ τοὐς εἰδωλολάτρες; Μήπως δηλαδὴ ὑπάρχει ἕνας ὑφέρπων ἑθνικισμὸς γερμανικοῦ τύπου, ὅπου ὁ Ἕλλην συνεχίζει νἀ εἶναι Ἕλλην μέχρι σήμερα, ἁνεξαρτήτως τοῦ ὅτι ἁπεποιήθη τὀ ὅνομά του; 2) Δἐν ἁναφέρεται τὀ μεῖζον πρόβλημα διαστάσεως μοναχισμοῦ-ἐκκλησιῶν στὀ Βυζάντιο 3) Βεβαίως ὁ βασιλιάς ἔχει λαική ἔγκριση. Μοναρχία σημαίνει λαϊκὴ ἔγκριση. Ὅταν παύει ἡ ἔγκριση βασιλιάς καπούτ. Μόνο ποὺ τὀ θρησκευτικό, εἱδικὰ τὸ δογματικὸ ζήτημα ἁφορᾷ τις ἑξαιρέσεις, ὄχι τοὐς μέσους ὅρους. Πάντως δἐν μπορεῖς νὰ πῆς εὔκολα πότε ὁ αυτοκράτωρ λ.χ.δρᾶ ὅπως τοῦ κατέβει καἰ πότε πιέζεται ἁπὀ τἀ κάτω. 4) Δἐν ἁναφέρει τἠν εἱκονομαχία, ποὺ εἶναι ἄν δἐν ἀπατῶμαι τὀ πλεόν διαμορφωτικὸ γεγονὸς στἠν ἱστορία τῆς ὁρθοδοξίας. Ἑκεῖ πλέον ἐπίμονα ὁ αὑτοκράτωρ προσπαθεῖ νἀ ἑπιβληθῆι δογματικῶς ἑπἰ τοῦ ποιμνίου καὶ τρώει ἐν τέλει τἀ μοῦτρα του. Συνοψίζω.

  Συμφωνῶ μἐ ἕνα εἶδος ἀντιστασιακῆς φύσεως τῆς ὁρθοδοξίας (τοῦ ἑλληνισμοῦ ἔλεγε ὁ Σβορῶνος), πάρα πολὐ μάλιστα. Αὑτὀ ποὐ δἐν καταλαβαίνω στἠν ὁρθοδοξία εῑναι ἡ μίξη ἁντιστάσεως καἰ μοναρχίας. Κοιτάξτε, τὀ Βυζαντιο ἦταν τεράστια αὑτοκρατορία. Μερικοἰ λένε ὅτι ἀκομα καἰ τὀ ἐκκλησιαστικὀ τυπικὸ ἀπηχεῖ τἰς τελετουργίες στὀ Παλάτι τῆς Κωνταντινούπολης. Οἱ ἐκκλησίες στἠν Τουρκοκρατία ἁσφαλέστατα ἦταν καἰ διοικητικὰ ὄργανα, ἐκεῖ διαβάζονταν οἱ ἀποφάσεις, και πιθανώτατα καἰ στὀ Βυζάντιο ἦταν ἔτσι. Δἐν ὑπῆρχε, ὅπως καἰ στἠν ἀρχαιότητα δἐν ὑπῆρχε, τόσο σαφῆς διαχωρισμὀς τοῦ κοσμικοῦ καὶ τοῦ ἑκκλησιαστικοῦ. Θέλω νἀ ἐπιστήσω λοιπὸν τὴν προσοχή, μήπως μεταφέρουμε στἠν ὀρθοδοξία πότε ἐθνικιστικἐς ἱδέες τοῦ γαλλικοῦ 19ου αἱῶνα (Βουλγαροκτόνος, ὁ Ἕλλην Ζἀν ντ Ἄρκ) ἤ καἰ φασιστικές-φόλκις (τῶν Ἑλλήνων οἱ κοινότητες, φτιάχνουν τἠν ὁρθοδοξία).

  Στὀν λαὸ αὑτὸ ποὐ φαίνεται ἁκατανόητο στὀν μορφωμένο, δηλαδἠ νἀ πιστεύει γονατίζοντας τἰς εἱκόνες ἡ κυρία καἰ ταυτοχρονα νἀ παρουσιάζει ὁρθολογικώτατη συμπεριφορἀ σἠν διαχείριση τοῦ καταστήματος, αὐτὸ νομίζω εἶναι ἡ θρησκευτικὴ βάση τῆς ὁρθοδοξίας καἰ πράγματι αὑτὴ ἡ συμπεριφορὰ ἔχει κατι ἁπὀ ἁρχαιότητα, ἁλλὰ λίγοι εἶναι ἑκεῖνοι ποὺ μποροῦν νὰ μεταγράψουν αὑτὸ τὀ κοσμοσύστημα πίστης χωρὶς τὀν σιχαμερὸ σνομπισμό. Ὁ ἱερέας ὅμως πάντοτε -καἰ ἐδῶι ὑπάρχει μιὰ διαφορὰ ἁπὀ τἠν ῤχαιότητα - ἐμφανίζεται σἀν πιὀ μορφωμένος ἁπὀ τὀ ποίμνιό του. ὁ Χρυσόστομος πάλι (παρα)ἤταν ἱκανὀς στἠν ρητορική. Ἑγὼ λοιπὸν θεωρῶ ὄχι τὀν χριστιανισμὀ, τὀ ἑκκλησιαστικὸ σύστημα ἁπότοκο τῆς ἑλληνιστικῆς καὶ ῥωμαϊκῆς ὁργάνωσης καὶ μάλιστα τῆς αὑτοκρατορικῆς. Ποιὰ ἀντίρρηση μπορεῖ νὰ ἁρθῆι στὀ ὅτι τὀ ἐκκλησιαστικὀ σύστημα (ὄχι ἡ πίστη, ἑπαναλαμβάνω) εἶναι ἕνα διοικητικὀ σύστημα αὑτοκρατορικό;

  ReplyDelete
 37. Υγ νἀ πῶ και κάτι πιὀ προσωπικό. Θρησκεία γιἀ μένα εἶναι εἶτε ἡ βίωση εἴτε ἡ ἀναζήτηση μιᾶς ὑπερκόσμιας ἁλλὰ καὶ ἴσως εὑεργετικῆς παρουσίας. Δἐν διαφωνῶ ὅτιἡ παρουσία αὑτὴ εἶναι αὑτὴ ποὺ ἁναφέρει ὁ κος Ῥωμηός. ὅμως πολιτικὴ εἶναι συχνὰ στἠν δεύτερη περίπτωση τὀ σύστημα τῶν ἐμποδίων ποὐ βρίσκει μπροστά του ὁ ζητῶν καἰ μἠ εὑρών ἤ μἠ ἔτι εὑρών, και πολλές φορές μυρίζομαι στοὐς συμπαθοῦντες ἤ καἰ ζηλωτὰς τῆς ὁρθοδόξου πίστεως τἠν ἀναγόρευση τῶν ἐμποδίων σἐ ζητούμενο, ἐπειδὴ τἀ ἔχουμε συνηθίσῃ κι ἔχουν τἠν μυρωδιὰ τῆς πατρίδος. Ὅμως τἀ γαιδουράγκαθα δἐν ἁρκοῦν ἁπὀ μόνα τους (αὐτὸ περὶ πατρίδος).

  ReplyDelete
 38. Υγ2. Τὀ ἑλληνορωμαϊκὀ συστατικὀ τοῦ Βυζαντίου εἶναι προβληματικό. Κατἀ τἠν ταπεινή μου γνώμη ὁ Χριστιανισμὀς εἶναι τελείως ἁταξικὀς καἰ ἡ μετατροπὴ τῆς σκηνῆς τοῦ Νιπτήρος στὀ Εὐαγσέλιο σἐ Νιπτῆρα τῆς Ὁδύσσειας, ὅπου ἡ δοῦλα πλένει τἀ πόδια τοῦ μεταμφιεσμένου βασιλιᾶ, εἶναι ἕνα détour. Ὁ μοναρχισμός θέλει πολλἠ προσοχή. ὅπως καἰ ἡ λεγομένη δημοκρατία, διότι ἀνήκουν καὶ οἱ δύο στἀ τοῦ Καίσαρος. Δἐν μποροῦμε νἀ μετατρέψουμε εὔκολα τἰς χριστιανικἐς κοινότητες σἐ σοσιαλιστικὲς κοινότητες, ἄν καἰ μακάρι νἄταν ἔτσι !! Κατἀ τἠν ταπεινή μου ἄποψη καἰ πάλι ὀ ἱδρυτὴς τῆς χριστιανικῆς θρησκείας ὑπέδειξε ὅτι τὀ πρόβλημα τῆς ἀνισότητας καἰ της καταπίεσης εἶναι ὑπαρξιακὀ καἰ ὄχι κοινωνικό. Γι αὐτὸ καὶ δὲν υποστήριξε τοὐς Ζηλωτες, λ.χ., ἁλλὰ καὶ ἀρνήθηκε νἀ ὑπερασπιστῆι Ἑαυτὀν μπροστἀ στὀν Πιλᾶτο. Ὁ Ϊησοῦς δἐν ἀναγνώριζε τἠν κρίση, ἐπἰ τῆς γῆς τοὑλάχιστον. Σἐ αὐτὸ συμφωνεῖ μἐ μέρος τοῦ λαϊκοῦ ἑνστίκτου. Ὁ λαὀς ὄμως ὅταν ἔχει στἠν τσέπη κανά δυο δραχμοῦλες ἁμέσως φωνάζει τὀν ἁστυνομικὀ καἰ τὀν δικαστἠ γιἀ νἀ τὶς προστατέψουν. Εἶναι προβληματικὴ λοιπὸν ἡ σύνδεση τοῦ χριστιανισμου μἐ ὁποιαδήποτε κοινωνική τάξη, ἄν καἰ ἡ διάδοσή του ὁφείλεται νομίζω - ἤ μᾶλλον καλύτερα ἡ ἐπιβολή του -στἠν μικρομεσαία.

  Μια ἑπιπλέον ἔνδειξη γιἀ τἠν στενὴ σχέση Ὀρθοδοξίας καἰ Αὐτοκρατορίας εἶναι τὀ γεγονὀς ὅτι στἀ ἐδάφη τοῦ Βυζαντίου καἰ τῶν συμμάχων του εἶναι ἑπικρατοῦσα. Θὰ εἶχε ἑνδιαφέρον νἀ ὁριστῆι μἐ κάποια ἁκρίβεια σἐ τἰ διαφέρουν ὉΡθοδοξία ἁπὀ Βυζάντιο. Ἑγὼ θὰ ἔλεγα ὅτι στἠν Ὁρθοδοξία ὁ Βασιλεύς εἶναι νοητός καἰ στὀ Βυζάντιο ὑπαρκτὀς ἤ ἡθοποιός. Τὁ ἴδιο κι ὁ ὀρθόδοξος ἱερέας.

  ReplyDelete
 39. Σημ. Γιἀ τἀ ὑπὀ τοῦ κου Παπανικολάου γραφόμενα παραπάνω. Ἁπὸ θεολογικῆς σκοπιᾶς, ἡ ἄποψή μου εἶναι ὅτι μετἀ Χριστὸν δἐν ὑπάρχουν ἄλλες θρησκείες. Τρόπον τινὰ ὑπάρχουν μονάχα οἱ Χριστιανοὶ κι οἱ ἀρνητές τοῦ Χριστιανισμοῦ. Σἐ αὑτὸ τὸ σημεῖο διατηρῶ μιἀ ἑπιφύλαξη προερχομενη ἁπὀ τὀν πνευματικό μου δάσκαλο, τὀν Τζίντου Κρισναμοῦρτι. Ἕχω δηλαδἠ ἕνα δίλημμα ἄν ὁ Ἱησοῦς Χριστὀς εἶναι ὁ μοναδικός γιὀς τοῦ μοναδικοῦ Θεοῦ. Ἅν ὅμως ἔτσι εἶναι, τότε ἡ ἱδέα τοῦ Γίββωνα (εἶναι τοῦ Γίββωνα ἡ λαϊκοποίηση τῆς παρανοϊκῆς κατεμέ ἱδέας ὅτι τὀ Βυζάντιο εἶναι παρακμή- Σῶσον Κύριε τὀν λαό σου) ὅτι τὀ παπαδαριὸ εἶναι ὑπεύθυνο γιἀ τἠν παρακμὴ τῆς Ῥ. Αὐτοκρατορίας μεταφερμένη στα καθημάς εἶναι αὑτοκτονία.

  Ὁ Γίββων εἶναι Διαφωτιστὴς καὶ ὀ Διαφωτισμὀς ἁκολούθησε τἠν Ἀναγέννηση στἠν ψευδοαρχαιολατρεία της, μὲ τὴν προσθήκη τοῦ ἁντιμοναρχισμοῦ. Πρῶτα πρῶτα τί σόι παρακμὴ ἔχει μιἀ Αὐτοκρατορία ποὺ βαστιέται πάνω ἀπὀ χίλια χρόνια ἑνῶι μέχρι σήμερα οἱ Ἑγγλέζοι εἶναι ἀνίκανοι νἀἑνοποιήσουν ἕνα παλιόνησο στὀ ὁποῖο ἔχουμε τἠν κατάρα νἀ κατοικοῦν. Μετἀ ἁπὀ ποῦ στὸ διάολο ἔμαθε ὁ Γίββων τἠν ὕπαρξη κἄν τῆς Ῥώμης στὀν χάρτη ἄν ὄχι ἀπὸ τὰ βυζαντινἀ χειρόγραφα (ἄντε καἰ τἀ Ἀραβικά). Ἕπειτα τὀ βασικώτερο.

  Ἅν πᾶς σἐ ἕναν Ἅγγλο ἤ Γάλλο καὶ τοῦς πῆς, παιδιά, κάψτε τἀ ἱστορικὰ σας βιβλία ποὺ μιλᾶν γιὰ τὸν μεσαίωνα γιατἰ τοτε εἴχατε τἠν τρισκατάρατη μοναρχία ἄνευ σοβαροῦ Συντάγματος, καταργῆστε τἠν ἱστορικὴ ὁρθογραφία ἤ γράφετε μἐ ῥούνους, πετάξτε τἠν ἑκκλησιαστική σας μουσικὴ στἀ σκουπίδια διότι εἶναι ἑπηρεασμένη ἁπὀ τοὐς παπᾶδες, τἠν λαϊκή σας μουσικὴ διότι εἶναι χωριάτικη, καἰ ὅλοι σας πιάστε τὀ ἀπὀ τἠν Γαλλικὴ Ἑπανάσταση, φυτέψτε δέντρα τῆς Ἑλευθερίας παντοῦ, μιλῆστε Ἑσπεράντο, ἀλλάξτε τὀ μετρικό σύστημα, τἀ μέτρα καἰ τἀ σταθμά, κ.λπ. κ.λπ. θἀ σοῦ ποῦν. Ἁρκετά κάναμε μἐ τοὐς σατανάδες τοὐς Ἱακωβίνου, καἰ μεῖς μάλιστα οἱ Ἅγγλοι γλιτώσαμε ἁπὀ πολλά. Νόου Θένκς, Νόν Μερσί.

  Ἑμεῖς οἱ Ῥωμηοί γιατἰ θέλουμε συνεχῶς νἄμαστε ἱακωβιινώτεροι τῶν Ἱακωβίνων καἰ νἀ πετάξουμε στἀ σκουπίδια τἠν ἱστορική μας συνεχεια, ἡ ὁποια εἶναι ἑπιστημονικώτατα τεκμηριωμένη καἰ ζωντανἠ στἠν γλῶσσα καἰ παντοῦ ; Τἰ γιακωβίνικη παράνοια ποὐ κατέχει τοὐς Ῥωμηούς! Μήπως εἶχε δίκιο τελικὰ τὀ Πατριαρχεῖο;

  ReplyDelete
 40. ...Ἡ ἄποψη ἡ δική μου εἶναι ὅτι τὀ κοινωνικὀ σύστημα τῆς Δύσης εἶναι καλπάζων Ἁπολυταρχισμὀς μἐ ἐπαναστατικὀ φερετζέ. Καἰ δἐν εἶναι μόνο δική μου ἡ ἄποψη αὑτὴ ἁλλὰ τοῦ Τοκβίλ ἑν πολλοῖς. Ἁπὀ τἠν στιγμἠ ποὐ μἐ τὀ 1821 μπήκαμε σἐ αὑτὀν τὀν οἶκο ἁνοχῆς ποὐ λέγεται Δύση, ἔχουμε τὀ ἴδιο δίλημμα ποὐ εἶχαν οἱ χριστιανοἰ πρὀ τοῦ Κωνσταντίνου, ποὺ ἄρχισε νἀ τοὐς κάνει τἀ γλυκά μάτια. Τί τοῦς εἶπε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος.

  -Ἕλα, παιδιά. Ο.κ. δἐν μἐ προσκυνᾶτε στὀν Θεό. Ἑ τότε ἀφῆστε με ἑμένα νἀ προσκυνήσω τὀν Θεό σας ἁλλὰ νᾷμαι πρῶτος στἠν σειρὰ τοῦ σταυροκοπηματος. Ἕτσι καἰ σεῖς θἀ νομιμοποιηθεῖτε καὶ θὰ βάλετε καἰ κανὰ φράγκο στἠν τσέπη. Ἅσε ποὺ θὰ σᾶς προστετεύω μἐ τἀ φουσᾶτα μου. Μόνο βρῇτε τα μἐ τἀ οὐ φονεύσεις καἰ ἁγαᾶτε ἁλλήλους καἰ διάφορα τέτοια οὑτοπικὰ σοσιαλιστικά, καἰ ῥίξτε το στἰς τελετουργίες στἀ λιβάνια καἰ τἀ κυριελέησον.

  Ὅ,τι τραβούσαμε λοιπὸν μἐ τὀν προστάτη τοῦ χριστιανισμοῦ τὀν Κωνσταντίνο σἀν χριστιανοί, τὀ τραβᾶμε σήμερα μἐ τἠν Δύση σἀν ἔθνος.

  ReplyDelete
 41. ...τὀ νἀ ὑπερσπιζομεθα λοιπὸν τἠν Δύση, γιατἰ περἰ αὑτοῦ προκειται, κακὰ τὰ ψέμματα, μἐ τὀ νὰ γινόμαστε κομπάρσοι γιἀ τὀ ἄθλιο ἑργάκι ποὐ γυρίζει μἐ πρόσχημα τἠν ἁρχαία Ἑλλάδα εἶναι δεῖγμα ἁφελληνισμοῦ δικοῦ μας.

  ReplyDelete
 42. Εἶναι ντροπἠ οἱ Ἑλλαδῖτες, ἀποδεικνύοντας ὅτι εἶναι παρηκμασμένοι γραικύλοι, νὰ διαιροῦνται μεταξὺ ἀρχαιολατρῶν καὶ χριστιανῶν. Ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι ἑνιαῖος ἀπὸ τὸν Ὅμηρο στὸν Ἐλύτη καὶ φυσικὰ συμπεριλαμβάνει τὴν ἑλληνικὴ θρησκεία καὶ τὸν χριστιανισμὸ ποὺ συμβολίζονται ἀπὸ τὸ γυναικεῖο στοιχεῖο τῆς Ἀθηνᾶς-Παναγίας. Ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς γῆς προσκυνοῦν τὸν ἀξεπέραστο ἑλληνισμό, πέραν ἀπὸ θρησκεῖες καὶ ἰδεολογίες.Ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ ὄντα τοῦ σύμπαντος ὑμνοῦν τὴν ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ποὺ ξεπερνᾷ κάθε ἐθνικισμό, κάθε διεθνισμό, κάθε παγκοσμισμό.Ἑλληνοκεντρισμὸς σημαίνει ἡ οὐσία τοῦ ἁγίου πνεύματος. Ἐμεῖς οἱ Ἑλλαδῖτες πασχίζουμε, μαζὶ με τοὺς ἄλλους λαοὺς τῆς γῆς νὰ μαντεύσουμε τὴν σκιὰ τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἀληθείας τοῦ ἑλληνισμοῦ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 43. Μόνο οι παγανιστές θέλουν τον όρο Ἐλληνας για αυτούς...επειδή δηλαδη ψελουν μερικές βλακείες δίχως νόημα στα βουνα με χιτώνες νομίζουν ότι ειναι οι Υπερελλάνιοι !
  Και θέλουν αυτοι και μόνο να αφαιρέσουν τον μεσαίωνα από την ιστορία μας με το να "μελετούν"λεμε τώρα τους αρχαίους από μεταφράσεις Δυτικών η Αράβων που δεν εχουν σχέσει με την Ελληνική μελέτη που έκαναν οι Πατερες της Εκκλησια οπως οι Νηπτικοί Πατέρες..αλλά όταν είναι από Δυτικούς χριστιανούς η απόδοση δεν τους απασχολεί !

  ReplyDelete
 44. https://www.youtube.com/watch?v=quUVwExVPDE

  Κοτζαμπάσηδες, πασᾶδες και σεβάσμιοι δεσποτᾶδες στην κρεμάλα!
  Μαζί με τον Αλεξη Κουινσλιγκ!
  Συν τον νεοημερολογιτη που παραφράζει τον Ρουσσω!
  Και τα πτώματά τους να κείτονται στους δρόμους σε κοινη θεα, ετσι ὅπως ἔκανε κι ο Κρεοντας.
  Κι ὅποιος θελει ας ξαναπαραφρασει τον Ρουσσω, ας ξαναυπογραψει μνημόνια κ συμβάσεις δανειακάς διευκόλυνσης!
  /Νικόλαος Τσέπες

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακριβώς αγαπητέ Νικόλαε Τσέπε, στην εποχή του Κρέοντος (ήτοι τρεις χιλιάδες χρόνια πίσω) βρίσκονται οι απόψεις, που μας παρουσιάζεις. Ξεχνάς όμως ότι (δυόμισι χιλιάδες πριν από σήμερα) ένας ιερέας (της Ολύμπιας θρησκείας) ο μεγάλος τραγικός Σοφοκλής τον έβαλε τον Κρέοντα και την πολιτική (σκοπιμότητά)του στη θέση που τους αρμόζει.

   Delete
  2. δυόμισι χιλιάδες χρόνια πριν από σήμερα.

   Delete
  3. Κι ἀφοῦ πῆρε τὀ πρῶτο βραβεῖο ἑστρατήγησε στἠν Σάμο μἐ τὸν Περικλῆ.

   Delete
  4. Σεβασμιώτατε Ρωμηε,

   Eως οτου συνυπογραφεῖτε με τα ὀνόματα σας οπως πολυ σωστά λεει ο Κιτσικης θα σας ἀποκαλῶ κατα του γούστου μου.

   1. Στρατηγική/πράξη που παρήγαγε ἀποτέλεσμα, οχι ἄποψη του Κρεων (και της Ἀντιγόνης ἐπίσης πράξη που παρήγαγε ἀποτέλεσμα αν και για διαφορετικούς λόγους φυσικά)...
   2. Ὀσφυοκάμπτες κοτζαμπάσηδες-δεσποταδες μπροστά στο λεπίδι δεν μου προκαλοῦν οἶκτο... το ψωμοτυρι της ιστοριας ἄλλωστε. Για φαντάσου κοτζαμπάσηδες και σεβάσμιοι δεσποτᾶδες να κείτονται νεκροί μεχρι να τους φᾶνε τα ὄρνεα τι ἀποτέλεσμα θα εἶχε? Σίγουρα λιγότερους Κουινσλιγκ και περισσότερους Βελουχιωτηδες ισως και εναν ακομη Μέγα Ἀλέξανδρο.
   3. Αληθεια ὅποια η γνωμη σας σεβασμιώτατε περι της λαοκρατίας? Μήπως σας φέρνει ρίγη στην σπονδυλική στήλη οπως και του παπα XII Pacelli ο ὅποιος στάθηκε στο πλευρό του Χιτλερ και δεν ἔβγαλε ἄχνα ενω γνώριζε οτι εκατομμύρια οδηγουνταν στην λεγομενη τελικη λυση? Τους φυγάδευε κιόλας ο αθεοφοβοςς μετα το 45 στην Αργεντινη. Οχι βέβαια, δεν ηταν συνένοχος, απλα buisness as usual... ΜΕχρι και τους ἴδιους τους πιστούς του, τους καθολικούς της Γρεμανιας πούλησε οταν δέχτηκε να καταργηθῆ το κόμμα των καθολικῶν στην Γερμανία οταν του το εζητησε ο Χιτλερ ως επακολουθο της συμφωνιας μεταξυ του Βατικανου και του Χιτλερ στις 20 ιουνιου του 33 που παρεμπιπτόντων εδινε διεθνῆ αναγνωριση στον εθνικοσοσσιαλισμο του ναρκομανῆ (σύμφωνα με τον ιατρο του παντα) με το μουστάκι. Σωστά, τα συμφέροντα της ἐκκλησιας ἐκπροσωποῦσε οχι των πιστων-καθολικων,ετσι δεν εἶναι???
   Οταν γινουν πραγματικά ιερεις/πνευματικοί και σταματήσουν να παραφράζουν τον καθε Ρουσσω τοτε μπορει να ἀναθεωρησω τις αποψεις μου για το συγκεκριμένο λειτούργημα. Ἕως τότε η λύσης του Κρεοντος με καλύπτει τα μαλα!
   /Ερρωσο Νικόλαος Τσέπες

   Delete
 45. Ὑπάρχει ἕνα βιβλίο κάποιου Μπαχόφεν, ἡ Μητριαρχία. Ἴσως τρόπον τινὰ ἡ Ἑλλάδα προσφέρει στὀν χριστιανισμὸ τὀ θηλυκὸ στοιχεῖο ποὺ τοῦ λείπει. Ἁκόμα καἰ ἡ Μέρκελ λύγισε καἰ ἄφησε τὀν γάμο (μἐ δικαίωμα υϊοθεσίας) ὁμοφυλοφίλων, ὁ ὁποῖος προϋποθέτει ἕνα ἁπόθεμα ἀπὀ ὀρφανά. Ἕνας ἁντίστροφος ὁμοφοβικὸς φανατισμὀς θἀ ἦταν ἑξίσου πατριαρχικὸς ὄντας βασισμἐνος στἠν ἐπιβολὴ ὡς αὑτοσκοπό.

  ReplyDelete
 46. YΓ. Οὐγκώ, οἱ Ἄθλιοι (βλ. εἱκόνα). Ἀπόσπασμα: "Ὁ ἔρωτας εἶναι ἡ θεία σκάφη ποὐ μέσα της ζυμώνονται ὁ ἄντρας καὶἡ γυναῖκα γιἀ νἀ ἑνωθοῦν. Ὁ ἐραστἠς εἶναι ἱερέας".

  ReplyDelete
 47. Ἑπὶ 200 χρόνια οὁ Φράγκοι μᾶς λένε. Ἅμα δἐν κάνετε τον Καραγκιόζη ποτἐ δἐν θἀ σᾶς ἁναγνωρίσουμε. Ἑκ τοῦ αποσπάσματος καἰ μόνον ὁ πατἠρ Βαρνάβας ἔρχεται μαζί μας νἀ χορέψῃ πίσω ἁπὀ τὀν μπερντέ.

  ReplyDelete
 48. Ὑπάρχει ἑνδεχομένως μιἀ ὑπόγεια σχέση μεταξὺ Ἁριστοτέλους, Βυζαντίου καἰ φασισμοῦ. Πολλοὶ λένε ὅτι τὀ ἱδανικὀ τοῦ Ἁριστοτέλη δἐν ἦταν οὔτε ἡ Ἀθήνα, οὔτε ἡ Αὐτοκρατορία τοῦ Μεγαλέξανδρου, ἁλλὰ τὰ Στάγειρα. Μιἀ μικρὴ πόλη τῆς ὁποίας τὀ μέγεθος καθορίζεται ἀπὀ τὀν ἑξῆς κανόνα = εἶναι τόσο μικρἠ ὅσο χρειάζεται προκειμένου νἀ γνωρίζονται μεταξύ τους οἱ πολῖτες της. Ἑκτὀς ἁπὀ πολῖτες, ὑπάρχουν γυναῖκες, τεχνῖτες καἰ δοῦλοι.

  Ἅς ποῦμε πὼς εἶμαι ο Κωνσταντῖνος καὶ υἱοθετῶ αὑτὴν τὴν ἀντίληψη. Διορθώνω τὀν Μεγαλέξαντρο καὶ τὸν ἐπαναφέρω στὀ ἰδανικὸ τοῦ διδασκάλου του. Ἡ κάθε μικρὴ πόλη εἶναι ἡ ἐνορία. Βάζω ἐπικεφαλῆς τῆς ἐνορίας τὀν παπᾶ. Ἑγῶ ἁπὀ τἀ κεντρικὰ τῆς Κωνσταντινούπολης φροντίζω οὔτως ὥστε καμία ἑνορία νὰ μἠν καταπιῆι τἠν ἄλλη. Μοῦ τἄκαναν τσουρέκια οἱ παπᾶδες μου τοῦ Μωριᾶ μἐ τἠν Ἅγια Λαύρα κι αὐτὰ τὰ ἁπελευθερωτικά. Μἐ τὀ ποὺ ξεφύγαν ἁπὀ τὂν κεντρικὸ ἔλεγχο μεῖναν ὁρφανοὶ καἰ κατέφυγαν σἐ δυτικούς προστάτες γιἀ νἀ κρατηθοῦν. Ἑδῶι καἰ καιρὀ νοσταλγοῦν τἠν Μητέρα τους τἠν Ἁγιὰ Σοφιά.

  Κι ὁ Ῥουσσῶ ἄν δἐν ἀπατῶμαι στἠν περίφημη ἐπιστολή του πρὸς τὸν Νταλαμπέρ ὑπερσπίζεται τἠν μικρὴ πόλη τῆς Γενεύης ἔναντι τῆς διεφθαρμένης Βαβυλῶνας τοῦ αὑλικοῦ, ὑποκοσμικοῦ καὶ διαφωτιστικοῦ θηρίου. Ὑποθέτω πὼς τὀ ἐπιχείρημα εἶναι ὅτι ὄταν ἡ πολιτικὴ ὁργάνωση ξεφεύγει ἀπὀ τὀ ἑμπειρικό πλαίσιο δἐν μπορεῖς πλέον νὰ τὴν ἐλέγξηις. Ἅν δἐν κάνω λάθος, ὁ συγγραφέας τῆς Ἑλληνικῆς Νομαρχίας εἶναι ἐπηρεασμένος ἁπὸ τὀν Ῥουσσῶ.

  ReplyDelete
 49. Κάποιος ποὺ ἤξερα βρέθηκε μαχαιρωμένος νεκρὀς μέσα στὀ σπίτι του. Πρἰν ἔλεγε πὼς εἶναι Θεός, καἰ ὄταν ἔκανε τὀν Σταυρό του προσέθετε μιἀ χειρονομία ἄσεμνη. Ὁ παπᾶς ἄν ὅλα πῆγαν καλἀ εὑχήθηκε ὑπέρ ἁναπαύσεως τῆς ψυχῆς του. Ὁ Θεὀς ἄς μᾶς συγχωρέσῃ ὅλους μας.

  ReplyDelete
 50. ΤαμτακοςJuly 2, 2017 at 10:52 AM

  Ένας μεγαλος Ελληνας ο Μινως Κυριακού πέθανε.
  Ένα σχολειο κύριε Καθηγητά?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μόλις πού πρόλαβα νά συνέλθω ἀπό τόν χαμό τοῦ ἄλλου μεγάλου ἕλληνος -τοῦ Μητσοτοῦ ντεεε - καί ἔρχεται καπάκι ὁ χαμός τοῦ μεγάλου ἕλληνα Κυριακοῦ.

   Ἐλπίζω νά μήν ἀκολουθήσει καί ἄλλος μεγάλος ἕλληνας, π.χ. Κόκκαλης, Μπόμπολας γιατί δέν θά τό ἄντέξω !!!

   ΥΓ. Κλασσική περίπτωση μεγάλων ἑλλήνων -καί τῶν ἀκολούθων τους - πού κάνουν τήν Ἑλλάδα μικρή...καί κάνουν τόν θάνατο τῆς καθαρίστριας στόν δήμο Ζωγράφου ἐν ὥρᾳ ὑπηρεσίας νά περνᾷ ἀπαρατήρητος...

   Delete
  2. ἈθηναῖοςJuly 3, 2017 at 7:04 AM

   Καὶ ποῖος φταίει γιά το ἐργατικό ἀτύχημα μίας καθαρίστριας πέραν τις ἰδίας?
   Γιατί νά γίνει καν εἴδηση ἕνας θάνατος μίας ἄγνωστης?

   Delete
  3. Ο κάθε συμπλεγματικός με αίσθημα κατωτερότητος ,εχει ταυτίσει στο μυαλό του την εννοια ''επώνυμος''με την εννοια ''μεγάλος'' δηλαδή μέγας.
   Ο συγκεκριμένος δε Ταμτάκος δεν εζήτησε απ τον μακαρίτη Μίνωα να κτίσει σχολεία για τα Ελληνόπουλα,απαιτεί όμως να το κάνει αυτό ο κ Κιτσίκης.
   Καλά λεει ο Ζαρατούστρα :Ολοι αυτοί οι μεγάλοι έκαναν την Ελλάδα μικρή .Εγώ θα πρόσθετα:Και τον Ελληνα ανθρωπάκι.Ειδικά οι ιδιοκτήτες ΜΜΕ .

   ΥΓ Σε ποια περιοχή το θέλεις το σχολείο Ταμτάκο ;

   Delete
  4. Περιμένετε νἀ πεθάνετε πρῶτα καὶ μετὰ κρίνετε τοὐς νεκρούς. Ἑκτὸς κι ἄν ἔχετε ἁναστηθῇ.

   Delete
  5. ἈθηναῖοςJuly 3, 2017 at 8:55 AM

   Σχόλιο εννοεί κύριε Βεροιευς !

   Delete
  6. Πώς είναι δυνατόν Κωνσταντή να κρίνουμε νεκρούς ,εφόσον είναι γνωστόν ότι ο νεκρός δεν δύναται να βλάψει

   ουδένα πλέον,ούτε λόγω,ούτε πράξη.
   Αθηναίε δεν υπάρχουν άγνωστοι ή ανώνυμοι άνθρωποι.
   Πώς σε βρίσκουν όταν πρέπει να πληρώσεις κάτι ;Όταν πρέπει να πας φαντάρος;Οταν παρανομήσεις ;
   Εξάλλου οι πιο σημαντικοί και άξιοι πάντοτε έμεναν στην αφάνεια.

   Θεωρώ πιθανότερο να χτίσει σχολείο για τον Ταμτάκο ο κ.καθηγητής,παρά να σχολιάσει τον θάνατο του Κυριακού.

   Delete
 51. Τις απόψεις μου για το ορθόδοξο εορτολόγιο τις έχω εκθέσει σε τρία σχόλιά μου σε παλαιότερη ανάρτηση της 25ης Οκτωβρίου 2016 του αγαπητού μας κ Καθηγητού, υπό τον τίτλον:
  "324 - Ὁ παλαιοημερολογιτισμός ὡς πολεμίστρα κατὰ τῆς ἑλληνικῆς παρακμῆς".
  Τα παραθέτω
  1. ΡωμηόςOctober 25, 2016 at 11:04 http://endiameseperiochenea.blogspot.com/2016/10/324.html?showComment=1477461890641#c6737774991867879519
  2. ΡωμηόςOctober 25, 2016 at 11:12 PM
  http://endiameseperiochenea.blogspot.com/2016/10/324.html?showComment=1477462358953#c8848080354545722607
  3. Ρωμηός October 30, 2016 at 12:10 AM
  http://endiameseperiochenea.blogspot.com/2016/10/324.html?showComment=1477811419252#c2464971292099050848
  Αν και παρατηρώ ότι η μομφή "νεοημερολογίτης" λαμβάνει τις διαστάσεις, που είχε παλαιότερον ο χαρακτηρισμός "φασίστας" και που έχει πάντοτε η ... γαλατικής ευγενείας κλητική προσφώνηση "μαλάκα"

  ReplyDelete
 52. Ἡ ρίζα τοῦ ἡμερολογιακοῦ προβλήματος ἴσως βρίσκεται στὴν Γαλλία, καὶ συγκεκριμένα στἠν ἐγκατάλειψη τοῦ Ἑπαναστατικοῦ Ἡμερολογίου μἐ τους μῆνες τοῦ Φὰμπρ Ντ Ἐγκλαντίν καὶ τὴν ἑπαναφορἀ τοῦ ἑκκλησιαστικοῦ ἡμερολογίου, σἀν μέρος τοῦ Κονκορντὰ ἄν δὲν ἀπατῶμαι ἐπἰ Ναπολέοντος.

  ReplyDelete
 53. Ανατρέχοντας στα σχόλια μου για το εορτολόγιο, έπεσα πάνω σε ένα άρθρο του Παπαδιαμάντη του 1896, που αναφέρεται στο θέμα της παρούσης αναρτήσεως. Το παραθέτω. Αν κάμετε τον κόπον να το διαβάσετε θα καταλάβετε γιατί (ο αναφερόμενος ιερέας των Αθηνών είναι ο (μετέπειτα) Άγιος παπα-Νικόλας Πλανάς):
  ΙΕΡΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ
  Καὶ τίς ὁ τρόπος τῆς διακρίσεως; Ποῖον τὸ ὅριον τὸ χωρίζον τοὺς πρώτους ἀπὸ τῶν δευτέρων; Μήπως εἶναι τὰ φαρδομάνικα;
  - Ἀλλὰ τὰ φαρδομάνικα εἶναι κακόζηλα, καὶ δὲν ἁρμόζουν περισσότερον εἰς τοὺς ἱερεῖς τῶν πόλεων ἢ ὅσον εἰς τοὺς ἱερεῖς τῶν χωρίων.Μήπως εἶναι τὰ πράσινα ἢ κόκκινα ζωστικά; - Ἀλλὰ τὰ πράσινα ἢ κόκκινα ζωστικὰ εἶναι ἀνοίκεια, καὶ πρέπει, οἱ ἀρχιερεῖς πρῶτοι, εἶτα οἱ ἱερεῖς, νὰ τὰ καταργήσωσι.Μήπως εἶναι τὸ ἔγγαμον ἢ ἡ ἀγαμία τῶν κληρικῶν; Διότι εἰς τὰς Ἀθήνας, τὴν μεγίστην πόλιν τῆς ἐλευθέρας Ἑλλάδος, βλέπω πλείστους ἱερομονάχους ἐφημερεύοντας, θὰ ὑπάρχωσι δὲ τοὐλάχιστον δωδεκὰς τούτων φέροντες τὸ ὀφφίκιον «ἀρχιμανδρῖται».
  - Ἀλλ᾿ ἱερομόναχοι ἢ ἀρχιμανδρῖται ὀφείλουσι ν᾿ ἀπέλθωσιν εἰς τὰς Μονάς των, καὶ ν᾿ ἀφήσωσι τὰς κατὰ πόλεις ἐφημερίας εἰς τοὺς ἐγγάμους κληρικούς, εἰς οὓς καὶ μόνους ἀνήκουσιν αὗται. Ἂν ἄλλως εἶχε, δὲν θὰ ἐπετρέπετο ποτὲ ὁ γάμος εἰς τὸν Κλῆρον.
  Μανθάνω περί τινος νομοσχεδίου, ὁρίζοντος περὶ μισθοδοσίας τῶν ἐφημερίων, καὶ τὸ ὁποῖον διαιρεῖ τοὺς ἱερεῖς εἰς τρεῖς τάξεις, α´, β´ καὶ γ´, ἀπαράλλακτα ὅπως τοὺς γραμματοκομιστὰς ἢ τοὺς κλητῆρας. Τὸ πρᾶγμα μοῦ φαίνεται ἀνάρμοστον, καὶ μάλιστα κακόδοξον. Πῶς νὰ διαιρεθῶσιν οἱ ἱερεῖς εἰς τάξεις; Ἐκτὸς ἂν ἡ διάκρισις γίνῃ κατὰ τὸ μῆκος τῶν περιχειρίδων, ὡς εἶπα ἐν ἀρχῇ, ἢ κατὰ τὸ χρῶμα τῶν ἐνδυμάτων.
  Φρονῶ ὅτι δὲν ἔχει καμμίαν ὑποχρέωσιν ἡ Πολιτεία νὰ δίδῃ μισθὸν εἰς τοὺς ἱερεῖς. Ἔχει ὅμως τὴν ὑποχρέωσιν ν᾿ ἀποδώσῃ ὅσα κατὰ καιροὺς αὐθαιρέτως ἐδήμευσεν ἢ ἐσφετερίσθη ἐκ τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, διὰ νὰ ἱδρυθῇ ἐκκλησιαστικὸν ταμεῖον. Καὶ ἐκ τοῦ ταμείου τούτου, πλουτιζομένου καὶ δι᾿ ἄλλων πόρων, νὰ δίδωνται συντάξεις καὶ βοηθήματα εἰς γέροντας, ἀσθενεῖς ἢ ἀνικάνους ἱερεῖς, εἰς χήρας καὶ ὀρφανὰ ἱερέων.
  Ὅσον ἀφορᾷ τοὺς νέους καὶ ἱκανοὺς νὰ ἐκτελῶσι τὰ χρέη των ἱερεῖς, δὲν εἶναι καμμία ἀνάγκη νὰ δοθῇ μισθὸς εἰς αὐτούς. Ἀρκετὰ τοὺς ἔχουν ἐξευτελίσει ἤδη. Μὴ ζητοῦν νὰ τοὺς ὑποδουλώσουν καὶ ὅλως διόλου εἰς τὴν πολιτικήν.
  Ἂς μὴ προσποιοῦνται ὅτι κήδονται τῆς τύχης τοῦ Κλήρου, καὶ ὅτι θέλουν τὸ καλὸν τῆς Ἐκκλησίας. Ἂν ἐκήδοντο τοῦ Κλήρου καὶ τῆς Ἐκκλησίας, οἱ πολιτευταὶ δὲν θὰ ὑπέσχοντο καὶ τὴν ἱερωσύνην ὡς ρουσφέτι εἰς τὰς ἐκλογάς, καὶ δὲν θὰ ἐπίεζον τοὺς ἐπισκόπους νὰ χειροτονῶσι φαύλους καὶ ἀγραμμάτους.
  Καὶ οἱ σεβασμιώτατοι ἐπίσκοποι, ἂν περισσότερον ἐπόνουν καὶ οὗτοι, δὲν θὰ προέβαινον ποτὲ εἰς χειροτονίαν ἀναξίων, εἴτε ἀφ᾿ ἑαυτῶν, εἴτε ὑπείκοντες εἰς πιέσεις. Τοῦτο καὶ μόνον ὀφείλουν νὰ πράξωσι. Νὰ μὴ χειροτονῶσιν ὑπεραρίθμους, παρ᾿ ἐνορίαν καὶ ὑπὲρ ἐνορίαν. Ὁ ἀριθμὸς τῶν οἰκογενειῶν, τῶν ἀποτελουσῶν ἐνορίαν, ὁ ἀριθμὸς τῶν ἱερέων, δύο ἢ τριῶν τὸ πολύ, δι᾿ ἕκαστον ἐνοριακὸν ναόν, νὰ εἶναι ὡρισμένος, ἀλλὰ νὰ μὴ ὑπερπηδᾶται ποτέ. Καὶ ὅταν αἱ ἐνορίαι εἶναι κανονισμέναι, καὶ αἱ θέσεις τῶν ἱερέων μόνιμοι, τότε οἱ χριστιανοί, οἱ μὲν ἐκ τοῦ περισσεύματος, οἱ δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος, θὰ δίδωσιν εἰς τοὺς ἱερεῖς των ὅσα ἀρκοῦσιν, ἄνευ ἀπρεποῦς πολυτελείας, διὰ νὰ ζήσωσιν αὐτοὶ καὶ τὰ τέκνα των.

  ReplyDelete
 54. Ἀλλ᾿ ὁμιλοῦσι περὶ μορφώσεως τοῦ Κλήρου. Τί ἐννοοῦσι μόρφωσιν λέγοντες; Μὴ ἐννοοῦσι τὰ πολλὰ γράμματα;
  Οἱ πρὸ τῆς παρούσης γενεᾶς ἱερεῖς ἤξευραν ὀλίγα κολλυβογράμματα. Δὲν ἦσαν εὐπαίδευτοι, ἀλλ᾿ ἦσαν μορφωμένοι. Μορφωμένοι διὰ τὸ ἔργον των. Ἦσαν σεβάσμιοι καὶ ἐνάρετοι.
  Ἀλλὰ δὲν ἠμποροῦσαν νὰ ἐκφωνοῦν λόγους; Τόσον τὸ καλύτερον δι᾿ αὐτοὺς καὶ διὰ τοὺς πιστούς. Ἐδίδασκον διὰ τοῦ παραδείγματος.
  Ἔφευγον τὰς μωρὰς ζητήσεις καὶ τὰς ἐπιδείξεις, τὰς ἀπηγορευμένας ὑπὸ τῆς ἱερᾶς Γραφῆς. Ἐάν τινες ἐξ αὐτῶν ἤξευραν ὀλίγα ἑλληνικὰ γράμματα, ὡμίλουν διὰ βραχέων, ἔλεγον ὀλίγα, ἀλλ᾿ ἐνεποίουν βαθεῖαν ἐντύπωσιν.
  Ἀλλὰ χρειάζονται, λέγει, ἱερατικαὶ σχολαὶ διὰ νὰ μορφωθῇ ὁ Κλῆρος.
  Ὑπῆρχον τρεῖς ἢ τέσσαρες ἱερατικαὶ σχολαί, ὑπῆρχε, καὶ ὑπάρχει ἀκόμη ἡ Ριζάρειος. Ἀπὸ τὰς ἱερατικὰς σχολὰς ἐβγῆκε σμῆνος δικολάβων, δημοδιδασκάλων, δικαστικῶν κλητήρων καὶ δημοσίων ὑπαλλήλων. Ἀπὸ τὴν Ριζάρειον ἐβγῆκεν ὁλόκληρος σφηκιὰ δικηγόρων, ἀγέλη καθηγητῶν, ἰατρῶν, χρηματιστῶν καὶ πολιτευομένων.
  Ποῦ ἠκούσθη αὐτό, μοναστήρια νὰ ἔχωσιν ὑποτρόφους εἰς τὴν Εὐρώπην δικηγόρους, καὶ μάλιστα ἰατρούς, διὰ νὰ διδάσκωνται ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐβγῆκεν ἀπὸ τὸν πίθηκον, κατερχόμενοι δὲ νὰ διδάσκωσι καὶ εἰς ἄλλους τὰ σοφὰ ταῦτα; Μόνον εἰς τὴν Ἑλλάδα γίνονται αὐτά. Ἀλλὰ καὶ τί δὲν γίνεται εἰς τὴν Ἑλλάδα;
  Ἀπὸ τὰς ἱερατικὰς σχολάς, καὶ ἀπὸ τὴν Ριζάρειον, ἐβγῆκαν ὀλίγιστοι καλοὶ ἱερεῖς, περισσότεροι ἴσως ὄχι πολὺ καθὼς πρέπει.
  Μὴ πλανᾶσθε. Τὸ ράσον δὲν κάμνει τὸν μοναχὸν καὶ τὸ ἱεροδιδασκαλεῖον δὲν κάμνει τὸν ἱερέα. Πρέπει ὁ ἱερεὺς νὰ ἔχῃ κλίσιν μὲ ἰῶτα καὶ πρὸ πάντων κλῆσιν μὲ ἦτα... Πρέπει νὰ ἔχῃ πῦρ μέσα του.
  Τίς θὰ κλέψῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ αὐτὸ τὸ πῦρ; Τίς θὰ ἐμφυσήσῃ τὴν πίστιν, τὴν πνοήν, τὴν ζωήν; Τίς θὰ θερμάνῃ τὴν τέφραν;
  Διὰ τοῦ μισθαρίου θὰ μορφωθῇ ὁ Κλῆρος; Διὰ μισθαρίου καὶ δοξαρίου διεφθάρησαν ἤδη τὰ πολλά.
  Νὰ τοὺς φωτίσῃ ὁ Θεός, ν᾿ ἀφήσουν τὰ πράγματα ὅπως εἶναι μὴν τὰ κάμουν χειρότερα. Μὴ κίνει κακὸν εὖ κείμενον.
  Μεταξὺ τῶν ὑπαρχόντων ἱερέων ὑπάρχουσιν ἀκόμη πολλοὶ ἐνάρετοι καὶ ἀγαθοί, εἰς τὰς πόλεις καὶ εἰς τὰ χωρία. Εἶναι τύποι λαϊκοί, ὠφέλιμοι, σεβάσμιοι. Ἂς μὴν ἐκφωνῶσι λόγους. Ἠξεύρουσιν αὐτοὶ ἄλλον τρόπον πῶς νὰ διδάσκωσι τὸ ποίμνιον.
  Γνωρίζω ἕνα ἱερέα εἰς τὰς Ἀθήνας. Εἶναι ὁ ταπεινότερος τῶν ἱερέων καὶ ὁ ἁπλοϊκώτερος τῶν ἀνθρώπων. Διὰ πᾶσαν ἱεροπραξίαν ἂν τοῦ δώσῃς μίαν δραχμὴν ἢ πενῆντα λεπτὰ ἢ μίαν δεκάραν, τὰ παίρνει. Ἂν δὲν τοῦ δώσῃς τίποτε, δὲν ζητεῖ. Διὰ τρεῖς δραχμὰς ἐκτελεῖ ὁλόκληρον παννύχιον ἀκολουθίαν. Ἀπόδειπνον, Ἑσπερινόν, Ὄρθρον, Ὥρας, Λειτουργίαν. Τὸ ὅλον διαρκεῖ ἐννέα ὥρας. Ἂν τοῦ δώσῃς μόνον δύο δραχμάς, δὲν παραπονεῖται.
  Κάθε ψυχοχάρτι, φέρον τὰ μνημονευτέα ὀνόματα τῶν τεθνεώτων, ἀφοῦ ἅπαξ τοῦ τὸ δώσῃς, τὸ κρατεῖ διὰ πάντοτε. Ἐπὶ δύο, τρία, τέσσαρα, πέντε ἔτη ἐξακολουθεῖ νὰ μνημονεύῃ τὰ ὀνόματα, δι᾿ εἴκοσι λεπτὰ τὰ ὁποῖα τοῦ ἔδωκες εἰσάπαξ. Εἰς κάθε προσκομιδὴν μνημονεύει δύο ἢ τρεῖς χιλιάδας ὀνόματα. Δὲν βαρύνεται ποτέ. Ἡ προσκομιδὴ παρ᾿ αὐτῷ διαρκεῖ δύο ὥρας. Ἡ Λειτουργία ἄλλας δύο. Εἰς τὴν ἀπόλυσιν τῆς Λειτουργίας, ὅσα κομμάτια ἔχει ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ, ἀπὸ πρόσφορα ἢ ἀρτοκλασίαν, τὰ μοιράζει ὅλα εἰς ὅσους τύχουν. Δὲν κρατεῖ σχεδὸν τίποτε.
  Μίαν φορὰν ἔτυχε νὰ χρεωστῇ μικρὸν χρηματικὸν ποσόν, καὶ ἤθελε νὰ τὸ πληρώσῃ, εἶχε δέκα ἢ δεκαπέντε δραχμάς, ὅλα εἰς χαλκόν, ἐπὶ δύο ὥρας ἐμετροῦσεν, ἐμετροῦσε καὶ δὲν ἠμποροῦσε νὰ τὰ εὕρῃ πόσα ἦσαν. Τέλος εἷς ἄλλος χριστιανὸς ἔλαβε τὸν κόπον καὶ τοῦ τὰ ἐμέτρησεν.
  Εἶναι ὀλίγον τι βραδύγλωσσος, καὶ περισσότερον ἀγράμματος. Εἰς τὰς εὐχάς, τὰς περισσοτέρας λέξεις τὰς λέγει ὀρθάς, εἰς τὸ Εὐαγγέλιον τὰς περισσοτέρας ἐσφαλμένας. Θὰ εἰπῆτε, διατί ἡ ἀντίθεσις αὕτη; Ἀλλὰ τὰς εὐχὰς τὰς ἰδίας ἀπαγγέλλει καθ᾿ ἑκάστην, ἐνῷ τὴν δεῖνα περικοπὴν τοῦ Εὐαγγελίου θὰ τὴν ἀναγνώσῃ ἅπαξ ἢ δὶς ἤ, τὸ πολύ, τρὶς τοῦ ἔτους, ἐξαιρέσει ὡρισμένων περικοπῶν συχνὰ ἀλλ᾿ ἀτάκτως ἐπανερχομένων, ὡς εἰς τοὺς Ἁγιασμοὺς καὶ τὰς Παρακλήσεις.
  Τὰ λάθη, ὅσα κάμνει εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, εἶναι πολλάκις κωμικά. Καὶ ὅμως ἐξ ὅλων τῶν ἀκροατῶν του, ἐξ ὅλου τοῦ ἐκκλησιάσματος, κανείς μας δὲν γελᾷ. Διατί; Τὸν ἐσυνηθίσαμεν, καὶ μᾶς ἀρέσει. Εἶναι ἀξιαγάπητος. Εἶναι ἁπλοϊκὸς καὶ ἐνάρετος. Εἶναι ἄξιος τοῦ πρώτου τῶν Μακαρισμῶν τοῦ Σωτῆρος.

  ReplyDelete
 55. Τώρα, ὑποθέσατε δύο ὑποθέσεις, μίαν ἀδύνατον, καὶ μίαν δυνατήν, ὑποθέσατε ὅτι αὐτὸς ὁ ἴδιος ἱερεὺς εἶχεν ἐξέλθει ἀπὸ ἱεροδιδασκαλεῖον, παλαιὸν ἢ νέον· θὰ εἶχε διαφορὰν ἐπὶ τὸ βέλτιον;
  Θὰ ἦτο πασσαλειμμένος μὲ ὀλίγα ἀτελῆ, κακοχώνευτα καὶ συγκεχυμένα γράμματα, μὲ περισσοτέραν οἴησιν καὶ ἀξιώσεις. Θὰ ἦτο διὰ τοῦτο καλύτερος;
  Θὰ ἐξεφώνει λόγους ἐπ᾿ ἐκκλησίας; - Ἐὰν οἱ λόγοι ὡμοίαζον μὲ ὅσους ἔχω ἀκούσει κατὰ καιροὺς ἀπὸ πολλοὺς ἱερωμένους μὲ ἀξιώσεις, μὲ διπλώματα, μὲ πράσινα καὶ μὲ γαλάζια ζωστικά, ὑποψηφίους ἀρχιερεῖς, καὶ τὰ λοιπά, καλύτερον ὁποὺ λείπουν.
  Πρέπει νὰ τηρηθῇ κατὰ γράμμα ὁ ἱερὸς κανών. Ἐὰν ὑπάρχῃ κάπου ἱερεύς τις μὲ ἀληθῆ παιδείαν καὶ μὲ ἀληθῆ ἀρετήν, ἂς ὁμιλῇ. Ἄλλως ἂς ἀναγινώσκωνται ἐπ᾿ ἐκκλησίας αἱ ὁμιλίαι τῶν Χρυσοστόμων καὶ Βασιλείων μεταφρασμέναι εἰς τὸ ἁπλοῦν, τὰ Κυριακοδρόμια τοῦ Θεοτόκη, κτλ. Αὐτὸ εἶναι τὸ καλύτερον, τὸ προχειρότερον καὶ τὸ ἀσφαλέστερον.
  Τώρα, ὑποθέσατε, σχετικῶς μὲ τὸν ἱερέα περὶ οὗ ἀνωτέρω ὁ λόγος, καὶ μίαν ὑπόθεσιν δυνατήν. Ὑποθέσατε ὅτι μισθοδοτοῦνται πράγματι οἱ ἱερεῖς ἐκ τοῦ δημοσίου ταμείου, ὑποθέσατε ὅτι ὁ ἱερεὺς οὗτος λαμβάνει τὸν μισθόν του, εἰς χαρτίον ἢ εἰς χαλκόν. Δὲν θὰ εἶναι ἱκανὸς νὰ τὰ μετρήσῃ, καὶ γινόμενος εὐπορώτερος, δὲν θὰ γίνῃ καλύτερος.
  Τὸ χειρότερον εἶναι ὅτι θὰ πλάσῃ διακρίσεις μεταξὺ ἱερέων καὶ ἱερέων τὸ μωρὸν αὐτὸ σχέδιον τῆς διαιρέσεως τῶν ἐφημερίων εἰς τάξεις, θὰ ὑποθάλψῃ ἀντιζηλίας, παραλόγους ἀξιώσεις καὶ ὑπεροψίαν.
  Ἐλπίζομεν ὅτι, καὶ ἂν ψηφισθῇ, ὅπερ πιθανὸν -διότι τόσα καὶ τόσα τερατώδη ψηφίζονται-, ὅμως δὲν θὰ ἐφαρμοσθῇ.
  Τώρα, ἴσως εἴπῃ τις: - Ὅλα αὐτὰ δυνατὸν νὰ εἶναι καλά, ἀλλὰ τὸ ἄρθρον σου εἶναι ἀρνητικὸν καὶ ὄχι θετικόν. Οἱ παλαιοὶ ἱερεῖς ἦσαν ἀγράμματοι, ἀλλ᾿ ἦσαν ἁπλοϊκοὶ καὶ ἐνάρετοι. Σήμερον ἡ ἁπλότης καὶ ἡ ἀρετὴ ἐξέλιπε, μόνον δὲ ἡ ἀγραμματωσύνη πλεονάζει. Ἐπὶ τίνος βάσεως στηρίζεις τὴν βελτίωσιν τοῦ Κλήρου; Μήπως ἐπὶ μόνης τῆς ἀγραμματωσύνης;
  Μὴ γένοιτο. Δὲν εἶπα ὅτι ἀποκρούω καθόλου πᾶσαν ἐξ ἀγαθῆς προαιρέσεως γινομένην ἀπόπειραν. Καλὰ εἶναι καὶ τὰ ἱεροδιδασκαλεῖα, καλὸν καὶ τὸ ἐκκλησιαστικὸν ταμεῖον πρὸς χορηγίαν βοηθημάτων εἰς τοὺς ἀνικάνους καὶ εἰς τὰς χήρας καὶ τὰ ὀρφανὰ τοῦ Κλήρου.
  Πλὴν ὅλα ταῦτα μόνον σχετικὴν ἀξίαν ἔχουσι. Πολὺ οὐσιωδέστερα καὶ λυσιτελέστερα εἶναι ἄλλα, τὰ ὁποῖα δὲν ἀνάγονται εἰς τὴν σφαῖραν τῆς νομοθετικῆς προνοίας, ἀλλ᾿ εἶναι ὅλως ἠθικὰ καὶ διὰ τοῦτο δὲν ἐπιβάλλονται.
  Νὰ παύσῃ π.χ. ἡ συστηματικὴ περιφρόνησις τῆς θρησκείας ἐκ μέρους πολιτικῶν ἀνδρῶν, ἐπιστημόνων, λογίων, δημοσιογράφων καὶ ἄλλων. Ἡ λεγομένη ἀνωτέρα τάξις νὰ συμμορφωθῇ μὲ τὰ ἔθιμα τῆς χώρας, ἂν θέλῃ νὰ ἐγκλιματισθῇ ἐδῶ. Νὰ γίνῃ προστάτις τῶν πατρίων, καὶ ὄχι διώκτρια. Νὰ ἀσπασθῇ καὶ νὰ ἐγκολπωθῇ τὰς ἐθνικὰς παραδόσεις.
  Νὰ μὴ περιφρονῇ ἀναφανδὸν ὅ,τι παλαιόν, ὅ,τι ἐγχώριον, ὅ,τι ἑλληνικόν. Νὰ καταπολεμηθῇ ὁ ξενισμός, ὁ πιθηκισμός, ὁ φραγκισμός. Νὰ μὴ νοθεύωνται τὰ θρησκευτικὰ καὶ τὰ οἰκογενειακὰ ἔθιμα. Νὰ καλλιεργηθῇ ἡ σεμνοπρεπὴς βυζαντινὴ παράδοσις εἰς τὴν λατρείαν, εἰς τὴν διακόσμησιν τῶν ναῶν, τὴν μουσικὴν καὶ τὴν ζωγραφικήν.
  Νὰ μὴ μιμώμεθα πότε τοὺς Παπιστὰς καὶ πότε τοὺς Προτεστάντας. Νὰ μὴ χάσκωμεν πρὸς τὰ ξένα. Νὰ στέργωμεν καὶ νὰ τιμῶμεν τὰ πάτρια.
  Εἶναι τῆς ἐσχάτης ἐθνικῆς ἀφιλοτιμίας νὰ ἔχωμεν κειμήλια, καὶ νὰ μὴ φροντίζωμεν νὰ τὰ διατηρήσωμεν. Ἂς σταθμήσωσι καλῶς τὴν εὐθύνην των οἱ ἔχοντες τὴν μεγίστην εὐθύνην.
  Ἡμεῖς οἱ ἄλλοι, ἂς εὐχηθῶμεν μόνον οἱ ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ εἶναι ἄξιοι τοῦ εὐκλεοῦς παρελθόντος, καὶ διὰ τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς ἐν Χριστῷ παιδείας ν᾿ ἀναδειχθῶσιν ἱκανοὶ ὅπως διδάσκωσι τὸν χριστώνυμον λαόν, καὶ διὰ τοῦ λόγου, ἀλλὰ πρὸ πάντων διὰ τοῦ παραδείγματος, τὰς ὁδοὺς τοῦ Κυρίου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εύγε Ρωμηέ για την παρουσίαση αυτού του άρθρου του Παπαδιαμάντη .Πόσο προφητικός !Πόσο επίκαιρος !

   Delete
  2. Αγαπητέ μου Βεροιέα, "τοῦ Πνεύματος τὴν χάριν ἡ Γραφὴ ποτὲ μὲν πῦρ, ποτὲ δὲ ὕδωρ καλεῖ, ..... Τὸ μὲν οὖν ὁ Ἰωάννης (ο Πρόδρομος) δηλεῖ λέγων· «Αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί» (Λκ. γ´, 16), τὸ δὲ ὁ Χριστός, «ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. τοῦτο δὲ εἶπε περὶ τοῦ Πνεύματος», φησίν, «οὗ ἔμελλον λαμβάνειν» (Ιω. ζ´, 38-39). Οὕτω καὶ τῇ γυναικὶ διαλεγόμενος, ὕδωρ καλεῖ τὸ Πνεῦμα· «Ὃς δ’ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕ­δατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶ­να, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ, γενήσεται ἐν αὐτῷ (στον Παπαδιαμάντη στην περίπτωσή μας) πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον" (Ἰω. δ΄, 14)"
   ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΛΒ´ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ (Ιω, δ´ 13-20)

   Delete
 56. https://www.facebook.com/patir.Varnavas.Giagkou/photos/ms.c.eJw1ycENwDAIA8CNquBiY~;ZfrFIJz9PRphRKwcf98LpakcC6Ap1FXuP8H17HuNYYa83x~_wEEphbi.bps.a.588566147961424.1073741839.174868919331151/588566207961418/?type=3&theater
  Πατήρ Βαρναβας: Eἶναι ξεκάθαρη ἡ στάση τῆς Ἑκκλησίας ὅτι οἱ προγαμιαῖες σχέσεις εἶναι ἁμαρτία.


  Ἱησοῦς Χριστος κατἀ Ἱωάννην. ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε· ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα. 16 καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ ἀληθής ἐστιν, ὅτι μόνος οὐκ εἰμί, ἀλλ' ἐγὼ καὶ ὁ πέμψας με πατήρ. 17 καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ γέγραπται ὅτι δύο ἀνθρώπων ἡ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν.

  Ἐννοεῖ ἴσως ὅτι εἶναι ἕνα μἐ τὂν Πατέρα του, κατἀ συνέπειαν δἐν κρίνει μἐ τἠν ἐλπίδα νἀ τὀν βρῆι ἁλλὰ τὴν βεβαιότητ ὅτι δἐν θἀ τὀν χάσῃ ποτέ.

  Ἱησοῦς Χριστός:

  Ιω. 8,15 ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε· ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα.
  Ιω. 8,15 Σεις σχηματίζετε κρίσιν σύμφωνα με τα εξωτερικά φαινόμενα της ανθρωπίνης μου φύσεως. Εγώ καίτοι έχω το δικαίωμα να κρίνω και να επιβάλω τιμωρίας, δεν κρίνω και δεν καταδικάζω κανένα μέχρι της δευτέρας παρουσίας μου.
  Ιω. 8,16 καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ ἀληθής ἐστιν, ὅτι μόνος οὐκ εἰμί, ἀλλ᾿ ἐγὼ καὶ ὁ πέμψας με πατήρ.
  Ιω. 8,16 Και εάν από τώρα θελήσω εγώ να κρίνω, η κρίσις μου θα είναι αληθινή, διότι δεν είμαι εγώ μόνος, αλλά είμεθα εγώ και ο Πατήρ, ο οποίος με έστειλε, και η κρίσις μας είναι απολύτως ορθή και δικαία.
  Ιω. 8,17 καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ γέγραπται ὅτι δύο ἀνθρώπων ἡ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν.
  Ιω. 8,17 Αλλωστε και στον νόμον σας έχει γραφή, ότι η μαρτυρία δύο ανθρώπων είναι αληθινή και βάσει αυτής δύναται ο δικαστής να αποφασίση.
  Ιω. 8,18 ἐγώ εἰμι ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ, καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὁ πέμψας με πατήρ.
  Ιω. 8,18 Και επί του προκειμένου εγώ είμαι ο ένας που μαρτυρώ δια τον εαυτόν μου, αλλά δι' εμέ μαρτυρεί και ο Πατήρ, ο οποίος με έστειλε”.
  Ιω. 8,19 ἔλεγον οὖν αὐτῷ· ποῦ ἐστιν ὁ πατήρ σου; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν πατέρα μου· εἰ ἐμὲ ᾔδειτε, καὶ τὸν πατέρα μου ᾔδειτε ἄν.

  ReplyDelete
 57. ΟΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΑΙ

  Ξημερώνει…
  ἀπάνω, οἱ ἄγγελοι πλένουν τὸ στερέωμα,
  παραδίδουν τὸν οὐρανὸ στίλβοντα καὶ ὑγρό.
  Οἱ ὀδοκαθαρισταί, κάτω, καθαρίζουν τοὺς δρόμους…

  Σταματοῦν πού καὶ πού,
  ἀνεμίζουν τὸ σφουγγαρόπανο οἱ πρῶτοι,
  τὴ σκούπα οἱ δεύτεροι – χαιρετιοῦνται…

  Οἱ ὀδοκαθαρισταὶ διαγράφουν τὰ ἴχνη τῶν νεκρῶν τῆς χθεσινῆς ἡμέρας,
  ἐξαφανίζουν τοὺς λεκέδες
  ἀπ’ τὸ αἷμα τοῦ σκοτωμένου ποδηλάτη,
  τὸ ἄδειο πακέτο τῶν τσιγάρων,
  τὸ γράμμα πού δὲ φυλάχτηκε στὸ συρτάρι…

  Κάθε ἡμέρα, πιστεύουν, πρέπει νὰ ξημερώνει λευκή,
  οἱ δρόμοι νὰ εἶναι διόλου ἀνύποπτοι γιὰ ὅτι πρόκειται νὰ δεχτοῦν.

  Οἱ ὀδοκαθαρισταὶ εἶναι οἱ λειτουργοί τῆς ἀδέκαστης Ἱστορίας.
  Ὁ χρόνος δὲν ἀλλάζει τὰ μεσάνυχτα, ἀλλάζει ὅταν οἱ ὀδοκαθαρισταὶ καθαρίζουν τοὺς δρόμους…

  Οἱ ὀδοκαθαρισταὶ σκουπίζουν, φανατικὰ ἀσυμβίβαστοι.

  Σηκώνονται, φωνάζουν στοὺς ἀγγέλους:
  – Ἐμεῖς, συνάδελφοι τὸ χρέος μας τὸ κάναμε.
  Ἡ εὐθύνη τώρα ἀνήκει στὸν Θεό, ἀνήκει στοὺς κυβερνῆτες, ἀνήκει στὸ ἔθνος!...

  Ἀποσύρονται…
  Ἀνεβαίνει ὁ ἥλιος, ξεκινοῦν τὰ λεωφορεῖα, ξυπνοῦν οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι…


  Φαῖδρος Μπαρλᾶς


  ΥΓ. Δέν ἔχω τήν ἀξίωση νά μποῦν στό πνεῦμα του ποιήματος τά Ταμτακοτρόλ, καί λοιποί ξιπασμένοι ὑποτελεῖς, πού οὔτε λίγο οὔτε πολύ μᾶς λενε ὅτι ὁ θάνατος ἐν ὥρᾳ ἐργασίας ἰσοδυναμεῖ μέ πράξη αὐτοκτονίας τοῦ ἐργαζομένου, γιά τήν ὁποία οἱ συνθῆκες ἐργασίες εἶναι ἀδιάφορες καί ἠ ἐργοδοσία ἀμέτοχη...Δέν ὑπάρχει κύριοι ἐργατικό ἀτύχημα, ὑπάρχει φόνος μετά δόλου...ὅποιος καί ἀν εἶναι ὁ ἐργοδότης...

  Σάν πρόσωπα τόν κάθε Κυριακοῦ, τήν κάθε καθαρίστρια, τόν καθένα ἤ τήν καθεμιά τέλος πάντων τούς κρίνουν, τούς βρίζουν ἤ τούς εὐλογοῦν, τούς κλαῖνε ἤ ὅτι ἄλλο τέλος πάντων μόνον οἱ οἰκεῖοι τους.

  Ὁ καθένας ὅμως , ἡ δημόσια -κοινωνική παρουσία του, οἱ συνθῆκες ζωῆς ἤ θανάτου, ἐκφράζουν, πέραν ἀπό τό πρόσωπο, γενικώτερες ἔννοιες καί καταστάσεις. Ἔννοιες πού πιθανόν νά τίς ἀντιληφθοῦν οἱ ὑπόλοιποι ζωντανοί κατά τό μέτρο τῆς εὐφυῒας τους καί τῆς ἐλευθερίας πνεύματος πού τούς διακρίνει. Κρίσεις σάν τοῦ κ. Ἀθηναίου ἀνωτέρω εἶναι κρίσεις ὑποτελοῦς...

  ReplyDelete
  Replies
  1. ἈθηναῖοςJuly 4, 2017 at 4:12 AM

   Καλό το ποιηματάκι..ὠραίοποιεἰ την ὑποτελεία των ἐργατῶν
   Πέραν αὐτοῦ στο προηγούμενο σχόλιο εἶπες πως κανείς δὲν ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τον θάνατο μίας καθαρίστριας και ἐγώ εἶπα πῶς ἁπλῶς δέν ὑπάρχει λόγος...ἀλλά ἐδῶ τα γυρνᾶς και μιλᾶς για "γενικώτερες ἔννοιες καί καταστάσεις" ἀερολογίες δηλαδή
   Δέν σε παρεξηγῶ..φταίει ὁ ἰός του κουμουνισμού πού ἔχεις στὸ κεφάλι σου !

   Delete
  2. ἐγώ ἔγραψα :

   "...Κλασσική περίπτωση μεγάλων ἑλλήνων -καί τῶν ἀκολούθων τους - πού κάνουν τήν Ἑλλάδα μικρή...καί κάνουν τόν θάνατο τῆς καθαρίστριας στόν δήμο Ζωγράφου ἐν ὥρᾳ ὑπηρεσίας νά περνᾷ ἀπαρατήρητος..."

   ἐσύ ἀνακάλυψες ὅτι ἔγραψα "πως κανείς δὲν ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τον θάνατο μίας καθαρίστριας "

   γιά τά ἄλλα πού γράφεις χωρίς νά καταλαβαίνεις τί διαβάζεις ... ε ὠραῖα πουλιά οἰ γάτες !!! οὔτε ἐγώ σέ παρεξηγῶ ὅμως καί ἄς μπερδεύεις τήν ὑποτελεία μέ τήν ὑπογεγραμμένη ....

   Delete
  3. Ὅποιος δἐν ἔχει κουκοῦτσι μυαλὀ ἔχει ἁνοσία στὀν κομμουνισμό.

   Delete
  4. ἈθηναῖοςJuly 4, 2017 at 6:12 PM

   η γενικολογία καὶ συνεχίζεται με κενές προσβολές ποῦ δῆθεν θὰ με θίξουν !
   Ἄλλαξε πάλι τα λεγόμενα σου μπας και βγεῖς ἀπὸ πάνω

   Delete
  5. Δέν ἔχω κανένα λόγο νά ἀλλάξω τά λεγόμενά μου ἐπειδή ἐσύ δέν καταλαβαίνεις τί γράφω. Αὐτό τό κάνεις καί μόνος σου...

   Delete
  6. ἈθηναῖοςJuly 5, 2017 at 7:58 AM

   Ἔχεις δὲν ἔχεις τα ἄλλαξες καὶ κόλλησες γενικολογίες πού δεν εξηγείς ἀλλά τις ἀφήνεις να κρέμονται ,και ρίχνεις εὐθηνές σε ὅποιον δεν "καταλάβῃ" τις αρλούμπες σου !
   Ποῖο το συμπέρασμα...η καθαρίστρια και η ἀπροσεξία τις φταῖνε

   Delete
  7. "Ποῖο το συμπέρασμα...η καθαρίστρια και η ἀπροσεξία τις φταῖνε " ΕΥΓΕ ΡΑΓΙΑ !!!

   Τό νά μήν κααλαβαίνει κάποιος κάτι εἶναι ἀνθρώπινο. Σέ ὅλους συμβαίνει. Δέν ὑπάρχει ψόγος γιά κάτι τέτοιο, ἀπό ἐμένα τουλάχιστον.

   Τό πρόβλημα δημιουργεῖται ὅταν αὐτός πού δέν καταλαβαίνει ( ἤ κάνει πώς δέν καταλαβαίνει ) διαστρεβλώνει καί ζητάει καί τά ρέστα ἀπό πάνω...καί στό τέλος βρίζει, χαρακτηρίζοντας τά - γιά αὐτόν - ἀκατανόητα ὡς ἀρλοῦμπες...

   Σέ ρωτῶ εὐθέως :ἔγραψα πουθενά ὅτι "κανείς δέν ἐνδιαφέρθηκε γιά τόν θάνατο μιᾶς καθαρίστριας" ἤ κάτι παρεμφερές καί ἄν ναί τί, φράση μέ τήν ὁποία ξεκίνησες τήν ἀντιπαράθεση πρίν συνεχίσεις γιά " ἰό κουμουνσμοῦ" καί καταλήξεις σέ ὕβρεις;

   Delete
  8. ἈθηναῖοςJuly 5, 2017 at 9:55 AM

   Τοὐλάχιστον ἄκουσες τὴ συμβουλὴ μοῦ καὶ ἠρέμησες λιγάκι (ὅσο πατάει ἡ γάτα…). Τὸ θέμα μὲ τὰ νεῦρα νὰ τὸ κοιτάξεις.
   Ὅσο γιὰ τὶς ἀσυναρτησίες περὶ Ταμτακοτρὸλ θὰ σοῦ θυμίσω ὅτι ὁ Ταμτάκος ἦταν κορυφαῖος θεωρητικὸς διανοητὴς τοῦ ἀρχειομαρξισμού καὶ τοῦ τροτσκισμοῦ καὶ ἐνεργὸς ἀναρχικὸς μέχρι τὰ 100 του! Ἀλλὰ ἐσὺ αὐτὰ πού νὰ τὰ ξέρεις; Δὲ σᾶς τὰ διδάξανε στὴ ΚΟΒΑ ποὺ πήγαινες γιὰ σταλινικὴ κατήχηση... Ἀντὶ γιὰ διανοητὲς οἱ σταλινικοὶ ἀσχολιοῦνται μὲ δονητὲς...
   https://www.youtube.com/watch?v=dhFxvzmowbA

   Delete
  9. Καί τί σχέση ἔχει βρέ ἄνθρωπε ὅ τροτσκιστής καί ἀναρχικός Ταμτάκος μέ τόν ἀνωτέρω σχολιαστή Ταμτάκο στόν ὁποῖο ἀναφέρθηκα ὡς ταμτακοτρόλ, πού τρολάρισε μέ τόν μεγάλο ἕλληνα Μίνωα Κυριακοῦ; Ἐκτός ἄν θεωρεῖς ὄτι τῆς ἰδίας ἄποψης ὡς πρός τήν μεγαλοσύνη τοῦ ἀποθανόντος, θά ἦταν και ὁ ἀναρχικός συνονόματος!!! Ἄν θές τό διευκρινίζεις...

   Ρέ τί διαβάζουμε ἐδῶ μέσα!!!

   Delete
  10. ἈθηναῖοςJuly 8, 2017 at 2:58 PM

   Τὸ μεγάλος Ἕλληνας μπορεῖ νὰ ἔχει καὶ θετικὴ καὶ ἀρνητικὴ σημασία. Μεγάλος δὲν εἶναι συνώνυμο τοῦ εὐεργέτης.

   Delete
  11. ἈθηναῖοςJuly 8, 2017 at 3:03 PM

   Καὶ ναὶ βέβαια ἡ καθαρίστρια καὶ ἡ ἀπροσεξία τῆς φταῖνε (ὅπως σοῦ 'γραψα καὶ παραπάνω) γιατὶ δὲ πρόσεχε τὴν ὑγεία τῆς καρδιᾶς της κάνοντας τακτικὰ ἐξετάσεις (καρδιογράφημα, triplex, στεφανιογραφία). Ὅλα αὐτὰ καλύπτονται ἀπὸ τὸν ΕΟΠΥΥ. Ἅμα εἶσαι 62 χρονῶν καὶ δὲ κάνεις check up νὰ τὸ ἀποτέλεσμα.

   Delete
 58. Ἑφόσον ὁ πατὴρ Βαρνἀβς καἰ ὁ ὁποιοσδήποτε πατέρας δἐν μπορεῖ νὰ ἱσχυριστεῖ ὅτι εἶναι ἕνα μἐ τον Οὐράνιο Πατέρα, σἐ τί διαφέρει ἡ λειτουργία του ἁπὀ αὑτὴν ἑνὸς καλόγνωμου καἰ ὑπομονετικοῦ νεκροθάφτη;

  ReplyDelete
 59. Ἁπαντῶ μόνος μου. Ἡ διαφορἀ ἔγκειται σἐ κάτι πάρα πολὺ λεπτό, ποὺ ἱσοδυναμεῖ μἐ τὀ ἄν ὁ πρῶτος Χριστιανὀς θἀ προσκυνήσῃ ἤ ὄχι τὀν Αὐτοκράτορα. Ἁλλὰ τὀ προσκύνημα δἐν ἔχει τἠν ἔννοια τοῦ υπογράφω ἤ ὄχι δήλωση ἁποκυρήξεως τοῦ κομμουνισμοῦ μετὰ τῶν παραφυάδων αὑτοῦ (καἰ εἶναι ἑνδεικτικὴ τῆς τριτοκοσμικότητας τῆς χώρας μας καἰ ἄλλων χωρῶν ἡ ἀναγωγὴ συνειδησιακῶν ζητημάτων στὀ ὑπογράφω-δἐν ὑπογράφω, καθῶς καὶ τὸ αἱσχρό λεξιλόγιο περὶ προδοσίας ἤ μή, πόσωι μᾶλλον δἐ αὑτὰ τἀ ἑμετικὰ ποὺ γράφονται παραπάνω ὄτι φταίει ὁ ἑργαζόμενος ποὺ παθαίνει ἀτύχημα, ὁ ζητιάνος ποὺ ζητιανεύει ἑνῶι δἐν φταίει ὁ ἐργοστασιάρχης ποὺ εἶναι ἑργοστασιάρχης καὶ ἄλλα τέτοια ξεράσματα.)

  Νομίζω πὼς ἡ διαφορὰ μεταξὺ ἑργασίας καἰ μἠ ἑργασίας, γιατἰ περἰ αὑτοῦ πρόκειται, ἔγκειται στἠν ἄρνηση ἀντικειμενικοποίησης τοῦ ἐν γένει πολιτικοῦ καθεστῶτος.

  ReplyDelete
 60. Υγ, περἰ Ἁγίου Χρυσοστόμου τἠν εὑχή του νἄχουμε. "Μηδὲ θαυμάσητε, εἰ ἀθλίους ἐκάλεσα τοὺς Ἰουδαίους. Ὄντως γὰρ ἄθλιοι καὶ ταλαίπωροι, τοσαῦτα ἀπὸ τῶν οὐρανῶν ἀγαθὰ εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐλθόντα ἀπωσάμενοι καὶ ῥίψαντες μετὰ πολλῆς τῆς σπουδῆς. Ἀνέτειλεν ἐκείνοις πρώϊμος ὁ τῆς δικαιοσύνης ἥλιος· κἀκεῖνοι μὲν ἀπώσαντο τὴν ἀκτῖνα, καὶ ἐν σκότῳ κάθηνται· ἡμεῖς δὲ οἱ σκότῳ συντραφέντες, πρὸς ἑαυτοὺς ἐπεσπασάμεθα τὸ φῶς, καὶ τοῦ ζόφου τῆς πλάνης ἀπηλλάγημεν. Ἐκεῖνοι τῆς ῥίζης τῆς ἁγίας ἦσαν κλάδοι, ἀλλ' ἐξεκλάσθησαν· ἡμεῖς οὐ μετείχομεν τῆς ῥίζης, καὶ καρπὸν εὐσεβείας ἠνέγκαμεν".https://el.wikisource.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD/

  Θυμίζει τὀ ἁπόσπασμα πάρα πολὺ τὸν λόγο τοῦ Φαρισαίου μέσα στὀν Ναό στἠν παραβολὴ αὐτοῦ καἰ τοῦ Τελώνη.

  ReplyDelete
 61. Περἰ ἱερέως-ἠθοποιοῦ [...] Σἀν μίμηση ὁρίζω κάτι πάρα πολὺ σαφές. Μίμηση εἶναι η πίστη στἠν δυνατότητα μετάδοσης ἑνὀς συγκεκριμένου μυνήματος ἑκ μέρους τοῦ ἁνθρώπου πρὸς ἕναν ἀποδέκτη ποὺ θὰ εὐχαριστηθῆι ἁπὀ τὀν τρόπο τῆς μετάδοσης καἰ ὄχι ἁπὀ τὀ περιεχόμενο τῆς μετάδοσης. Ἡ πίστη αὑτὴ ἐκφράζεται ἁπὸ τὸν Ἁριστοτέλη σἀν χαίρειν τοῖς μιμήμασι πάντας τοὐς ἁνθρώπους [...] ὁ Ἀριστοτέλης λέει βλακεῖες.

  ReplyDelete