Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Nov 15, 2016

328 - Ὁ τραμπισμὸς ὡς πολιτιστικὴ ἐπανάσταση


Ὁ Τρὰμπ ὡς Μάο: Πολιτιστικὴ ἐπανάσταση, στὴν Ἀμερικὴ τὸ 2016, ὅπως καὶ στὴν Κίνα τὸ 1966328 - Ὁ τραμπισμὸς ὡς πολιτιστικὴ ἐπανάσταση

Ὁ δυτικὸς πολιτισμὸς ἐνεπλάκη ἐξ ἀρχῆς στὰ γρανάζια τοῦ κακοῦ μαθητοῦ τῶν Ἑλλήνων. Πρῶτον, οἱ προχριστιανικοὶ Ῥωμαῖοι, ἄν καὶ δυτικοὶ Ἕλληνες οἱ ἴδιοι, ἀπεμακρύνθησαν ἀπὸ τὴν σοφία τῶν Σπαρτιατῶν. Δεύτερον οἱ δυτικοχριστιανοὶ Ῥωμαῖοι, ἄν καὶ ἔλαβαν τὴν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ διὰ μέσου τῶν ἀδελφῶν τους Ἑλλήνων τῆς Ἀνατολῆς, ξέφυγαν ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ ὀρθόδοξο δόγμα ἐπειδὴ ὁ Αὐγουστῖνος δὲν ἐγνώριζε ἑλληνικὰ καὶ παρεξήγησε τὶς Γραφές. Τρίτον, οἱ Ἀναγεννησιακοὶ δυτικοὶ Ῥωμαῖοι ἐξελίχθησαν στὸν Διαφωτισμὸ τοῦ ΙΗ΄αίῶνος στὴν ἀποθέωση τοῦ ῥατσισμοῦ μὲ τὸν Βολταῖρο, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν ἑλληνικὸ φυλετισμὸ τοῦ γένους, καὶ στὴν ἀποθέωση τοῦ κοινωνικοῦ ἀντισημιτισμοῦ μὲ τὸν Βολταῖρο καὶ τὸν Μάρξ, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν θρησκευτικὴ ἀντιπαράθεση ἑλληνωρθοδοξίας καὶ ἑβραϊσμοῦ. Τέλος, μὲ τὴν ἐπικράτηση τοῦ καπιταλισμοῦ τῆς ἀγορᾶς στὸν ΙΘ΄καὶ Κ΄αἰῶνα ποὺ ἐπέβαλε τὸ melting pot φυλῶν, ἐθνῶν, θρησκειῶν, γλωσσῶν, πολιτισμῶν, μετατρέποντας τοὺς ἀνθρώπους τοῦ πλανήτου σὲ ἕνα ἀπέραντο βιομηχανικὸ κοτέτσι στὸ ὁποῖο ὅλες οἱ κότες-ἄνθρωποι, ἀσχέτως χρώματος (κατὰ παρομοίωσιν τοῦ ἀποφθέγματος τοῦ Ντὲνγκ Σιάοπινγκ, ποὺ ἰσχυρίζετο ὅτι δὲν εἶχε σημασία ἄν ἡ γάτα ἦταν μαύρη ἤ κόκκινη, φθάνει νὰ ἔπιανε ποντίκια) μὲ τὸ στόμα διαρκῶς ἀνοικτό, κατέπιναν ἀμάσητα ὅλα τὰ σκουπίδια τῆς καταναλωτικῆς καπιταλιστικῆς κοινωνίας, ἀπηγορεύθη διὰ νόμου κάθε ἐπιστημονικὴ ἔρευνα ἐπάνω στὶς διαφορὲς μεταξὺ ἀνθρωπίνων φυλῶν, ἐφ’ὅσον ὁ καπιταλιστικὸς παγκοσμισμὸς ἀπαιτοῦσε ὅλοι οἱ καταναλωτές-κότες νὰ εἶναι ἴσοι γιὰ μεγιστοποίηση τῶν κερδῶν.

Μὲτὰ τὸ 1945, τὸ πολιτικῶς ὀρθὸν ἐξελίχθη σταδιακὰ σὲ ἀφόρητη φυλακὴ τῶν πνευμάτων, φθάνοντας σὲ ψήφιση νόμων ἀπαγορεύοντας τὸ «ῥατσισμὸ καὶ ἀντισημιτισμό». Παρὰ ταῦτα ἐπιφανεῖς ἐπιστήμονες τολμοῦσαν νὰ ἰσχυρισθοῦν ὅτι οἱ μαῦροι ἦσαν ὀλιγώτερο εὐφυεῖς ἀπὸ τοὺς λευκούς, μεταξὺ δὲ τῶν λευκῶν οἱ ἑβραῖοι ἦσαν πιὸ εὐφυεῖς, ἐνῷ οἱ κίτρινοι ἦσαν γενικὰ πιὸ εὐφυεῖς ἀπὸ τοὺ λευκούς.

Ἐνῷ οἱ κομμουνιστὲς προσεπάθουν ἀπεγνωσμένα νὰ ἀποκρύψουν τὸν κοινωνικὸ ἀντισημητισμὸ τῶν γραπτῶν τοῦ ἑβραίου Μάρξ («Τὸ Ἑβραϊκὸ Ζήτημα») καὶ ἀργότερα τοῦ ἰδίου τοῦ Στάλιν, στὴν Δύση, ὁ ἀνακαλύψας τὸ DΝΑ, νομπελίστας ἰατρικῆς τοῦ 1962, καθηγητὴς James D. Watson, ἐδήλωνε στὸ Sunday Times, τὸν Ὀκτώβριο 2007, ὅτι ἦταν ἀπαισιόδοξος γιὰ τὸ μέλλον τῆς Ἀφρικῆς, ἐπειδὴ ὅλη ἡ κοινωνικὴ πολιτικὴ τῆς Δύσεως βασίζεται στὸ ἀξίωμα ὅτι ἡ εὐφυΐα τῶν μαύρων εἶναι ἴση μὲ αὐτὴν τῶν λευκῶν, ἐνῷ ὅλες οἱ ἐπιστημονικὲς μελέτες ἀποδεικνύουν τὸ ἀντίθετο. Ἀρκετοὶ ἄλλοι ἐπιστήμονες ὑπερέβησαν τὶς ἀπαγορεύσεις τῆς καπιταλιστικῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ ἐδημοσίευσαν τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν τους, ὅπως ὁ περίφημος βρεταννὸς καθηγητὴς Richard Lynn ποὺ εἶχε φθάσει στὰ ἴδια ἀποτελέσματα μὲ αὐτὰ τοῦ Watson.

Ἡ πλέον βαριὰ φυλακὴ ποὺ ὁ καπιταλιστικος παγκοσμισμὸς ἔκτισε, ἐγκλωβίζοντας τὴν ἀνθρωπότητα στὰ σίδερα τοῦ πολιτικοῦ ὀρθοῦ, ἦταν αὐτὴ στὴν ὁποία ἔκλεισε τὴν λογικὴ τοῦ ἁπλοῦ πολίτου, ὑποχρεώνοντάς τον νὰ κλείσῃ τὰ μάτια του στὴν ὀφθαλμοφανῆ πραγματικότητα. Ἐπειδὴ προσωπικὰ ἔζησα καὶ ἐγὼ αὐτὴν τὴν τρομοκρατία, παραθέτω παρακάτω μερικὰ παραδείγματα τῆς προσωπικῆς μου ἐμπειρίας.

Ἦταν τὸ καλοκαίρι τοῦ 1964 καὶ ἐργαζόμουν στὴν πρεσβεία τῆς Ἑλλάδος στὴν Οὐασιγκτῶνα, μελετῶντας τὰ ἀρχεῖα της γιὰ τὴν συγγραφὴ βιβλίου μου. Ἡ ζέστη ἀφόρητη. Ὁ διευθυντὴς τοῦ ξενοδοχείου μοῦ πρότεινε μία μεγάλη πισίνα γιὰ νὰ δροσισθῶ. Ἡ πρωτεύουσα τῶν ΗΠΑ μοῦ ἔδιδε τὴν ἐντύπωση Λευκοῦ Οἴκου περιστοιχιζομένου ἀπὸ ὠκεανὸ μαύρων. Αὐτὸ, γιὰ μένα τὸν Εὐρωπαῖο ἀπὸ τὸ Παρίσι, ποὺ δὲν εἶχε ἀκόμη κατακλησθῆ ἀπὸ μαύρους, χαροποιοῦσε τὸν τότε κομμουνιστικὸ κουλτουριαρισμό μου. Τί προοδευτικὸ θέαμα αὐτὴ ἡ ἀνάμειξη τῶν φυλῶν! Ἡ πισίνα ἦταν αὐτὴ τοῦ κατ’ἀποκλειστικότητα πανεπιστημίου μαύρων, Howard University, στὸ ὁποῖο ἐδίδασκε γνωστὸς ἕλλην ἀντικομμουνιστὴς συνάδελφός μου, ὁ ὁποῖος ἐντρέπετο νὰ διδάσκῃ σὲ πανεπιστήμιο μαύρων καὶ διὰ τοῦτο, στὸ ἑλληνικό του βιογραφικὸ ἔγραφε, μὲ ἑλληνικὰ γράμματα πανεπιστήμιο Χάρβαρντ (δηλαδὴ Harvard ἀντὶ Howard).

Στὰ ἀποδυτήρια καὶ μετὰ ἐντὸς τῆς πισίνας, ἤμουν ὁ μοναδικὸς λευκός. Ὥμοίαζα μὲ «τρίχα ἐπάνω στὴν σούπα», κατὰ τὴν γαλλικὴ ἔκφραση. Τί θέλει αὐτὸς ἐδῶ, ἐσκέφτοντο. Τελικὰ δὲν ἄντεξα τὴν ψυχολογική μου ἀπομόνωση καὶ μετὰ ἀπὸ ἕνα τέταρτο ἀπεχώρησα.

Στὴν δεκαετία τοῦ 1960, τὸ γραφεῖο μου στὸ Παρίσι ἦταν στὴν Σχολὴ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν.Συνεργάτιδα εἶχα τὴν Τατιάνα Charlier, μία Ἑλληνίδα ποὺ εἶχε ὑπανδρευθῆ ἕναν γάλλο μαῦρο πολιτικὸ μηχανικὸ ἀπὸ τὴν Ἀφρική, ἀπὸ τὴν Γκαμπόν. Κάποια στιγμὴ ἐνεκατεστάθησαν στὴν Γκαμπόν, στὴν οἰκογένεια τοῦ συζύγου. 

Περιστοιχισμένη ἀποκλειστικὰ ἀπὸ μαύρους, ἡ Τατιάνα ἀρχικὰ, ὡς κομμουνίστρια, τὸ ἐδέχθη μὲ ἰδεολογικὸ ἐνθουσιασμό. Ἀλλὰ τὸ ἀποκλειστικὰ μαῦρο περιβάλλον δὲν τὴν ἐδέχθη, διότι ἦτο ὡς «τρίχα ἐπάνω στὴν σούπα» καὶ τελικὰ ἐχώρισε καὶ ἐπέστρεψε διαζευγμένη στὸ Παρίσι.

Τελικὰ ἐκατάλαβα γιατὶ τὸ κοινωνικὸ καὶ πολιτικὸ σύστημα τῶν μιλλετίων τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, τοῦ ὁποίου ἦμουν μελετητής, ἦταν τὸ τέλειο σύστημα συμβιώσεως, ἐντὸς μίας χώρας, διαφορετικῆς ἀπὸ κοινῆς χύτρας. Ἀντὶ τοῦ ἀμερικανικοῦ melting pot, στὸ μιλλετικὸ σύστημα ὁ καθεὶς ἐμεγάλωνε στὴν ἰδική του κοινότητα, μὲ ἀγάπη μὲν γιὰ τὴν διαφορετικότητα, ἀλλὰ στὸ ἰδικό του περιβάλλον τῆς κοινῆς «θρησκείας, οἰκογενείας, πατρίδος», τὸ μετέπειτα φασιστικὸ σύνθημα καὶ τὸ σημερινὸ τραμπικὸ σύστημα.

Στὶς 9 Νοεμβρίου 2016, ἐξύπνησα μὲ ὀρθάνοικτα μάτια, γιὰ πρώτη φορά. Ὁ τραμπικὸς θρίαμβος εἶχε σπάσει τὸ δεσμωτήριο τῶν λαῶν τῆς κοινῆς χύτρας, τοῦ πολιτικοῦ ὀρθοῦ. Τώρα ἔβλεπα νὰ πραγματοποιεῖται μία πολιτιστικὴ ἐπανάσταση, ὅπως αὐτὴν πο εἶχα ζήσει στὴν Κίνα, ἐπὶ Μάο. Ὅπως αὐτὴν ποὺ δὲν ἠμπόρεσα νὰ ζήσω στὴν Λιβύη ἐπὶ Καντάφι.

Συμπέρασμα: Ἡ ἀνισότης εἶναι τὸ κοινὸ χαρακτηριστικὸ τῆς ζωῆς τῶν φυτῶν, τῶν ζώων καὶ τῶν ἀνθρώπων. Διαφορετικότητα παντοῦ, πουθενὰ ὁμοιομορφία. Τὸ λιοντάρι εἶναι διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ τσακάλι καὶ ὁ Πλάτων διαφορετικὸς ἀπὸ τὸν βουλευτή. Ἀλλὰ ὅλοι ἔχουμε δικαίωμα στὴν ζωὴ, ὁ καθεὶς στὴν θέση του, τὴν θρησκεία του, τὴν οἰκογένειά του, τὴν πατρίδα του, τὴν κοινότητά του, τὸ γένος του, καὶ ὄχι στὸν μυθολογικὸ Καιάδα τῶν Σπαρτιατῶν. Τὸ ἀμερικανικὸ melting pot, ὡς θάνατος τῆς ἀνθρωπότητος, ὡς ἐξαφάνιση τῆς λευκῆς φυλῆς, ὅπως ἐξαφανίζονται καθημερινὰ ἐπὶ τοῦ πλανήτου πληθώρα ζωϊκῶν εἰδῶν, θὰ καταπολεμηθῇ, καὶ ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς θὰ ὑπερισχύσῃ ἐπὶ τῆς καπιταλιστικῆς βαρβαρότητος.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 15 Νοεμβρίου 2016


111 comments:

 1. Ἁναρωτιέμαι ἐὰν ἡ σύγκρουση γιὰ τὴν ὁποία μιλάει ἡ ἀνάρτηση εἶναι παλαιότερη, πολὺ παλαιότερη τοῦ μέλτινγκ πότ τοῦ 20οῦ αἰῶνα. Καὶ συγκεκριμένα ἄν ἀνάγεται στὰ τέλη τοῦ 18ου αἰῶνος καὶ στὸν πρώιμο ἐθνικισμό, κυρίως τὸν γερμανικό.

  Ὁ αὐλικός πολιτισμὸς ἦταν κοσμοπολίτικος, ἡ γλῶσσα του δὲ ἦταν ἡ γαλλική. Ὁ Καποδίστριας συνομιλοῦσε γαλλικὰ μὲ τὸν Μέττερνιχ ἀλλὰ καὶ τὸν Τσάρο. Μὲ τοῦς Ναπολεοντείους πολέμους, ὁ κόμης Τολστόη (ὀ πατέρας, νομίζω, τοῦ Λέοντος) βάλθηκε νὰ μάθει...ῥωσσικά.

  Στὴν Γερμανία βρέθηκε μιὰ ἀστικὴ τάξη ποὺ ἄρχισε νὰ ἀναζητᾶ τὴν γερμανικότητά της. Χέρντερ, Γκαῖτε, Σίλλερ, ἀφοὶ Γκρίμ. Οἱ γερμανοὶ ῥομαντικοὶ ἔγιναν γνωστοὶ στὴ Γαλλία μὲ τὸ βιβλίο τῆς Μαντάμ ντὲ Στάελ, περὶ Γερμανίας. Γιατὶ οἱ Γερμανοὶ καὶ ὄχι οἱ Γάλλοι ;

  Διότι στὴν Γερμανία ἦταν νωπὴ στὴν ψυχὴ τῶν ῥομαντικῶν καὶ τῶν προδρόμων τους ἐθνικιστῶν τὸ γάλα τῆς μάνας τους, δηλαδὴ οἱ παραδόσεις τοῦ χωριοῦ καὶ τῆς μικρῆς πόλης. Τὰ πρῶτα χρόνια φτιάχνουν τὸ γλωσσικὸ αἴσθημα καὶ τὸ μουσικὸ αἴσθημα. Ἁντίθετα ὁ αὐλικὸς πολιτισμός τῆς Γαλλίας εἶχε ἀπωθήσει τὴν ἀγροτικὴ βάση του στὰ παρασκήνια. Ἁκόμα καὶ σήμερα δὲν μπορεῖς νὰ ἐξηγήσεις εὔκολα στοὺς Γάλλους τὴν διαφορὰ δημοτικοῦ, λαϊκοῦ καὶ ἔντεχνου τραγουδιοῦ.

  Αὐτὸ ποὺ ἔγινε στὴν Γερμανία, ἡ ἀπόπειρα δηλ. νὰ φτιαχτῇ μιὰ ἐθνικὴ γλώσσα, μιὰ ἐθνικὴ μουσική, ποὺ νὰ συνδυάζῃ τὴν ἐπεξεργασία τοῦ αὐλικοῦ κοσμοπολιτισμοῦ μὲ τοὺς νόμους τοῦ χωριοῦ δὲν κατορθώθηκε ποτὲ στὴν Ἑλλάδα. Τὸ ἀνακάτεμα τῶν φυλῶν στὴν Ἀμερικὴ ἀντιστοιχεῖ στὸ ἀνακάτεμα τοῦ νεοελληνικοῦ ἐγκεφάλου.

  Ἵσως λοιπὸν δὲν εἶναι τόσο θέμα φυλῶν, ὅσο τοῦ ἀνολοκλήρωτου τοῦ ἐθνικοῦ προτάγματος.

  ReplyDelete
 2. Τρομερό άρθρο Καθηγητά! Χαίρομαι δεόντως για αυτήν σας την μετεξέλιξη και την αναγνώριση της φυλετικής πραγματικότητος.

  Σας βλέπω Καθηγητά να γίνεσθε Εθνικοσοσιαλιστής! Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό!

  ReplyDelete
 3. Τα είπατε αρίστως. Και μπράβο σας Καθηγητά που κατανοήσατε την Κομμουνιστική πολυφυλετική τρέλα. Ό,τι έφταιξε η Φύση ουδένα μοντέρνο αντιφυσικό μοντέλο(Κομμουνισμός-Φιλελευθερισμός) δύναται να το ανατρέψει!

  Ο Εθνικοσοσιαλισμός έχει βάσεις υγιής, τελείως φυσικές και Παραδοσιακές Καθηγητά. Όπου και να επικρατούσε με μπροστάρηδες τα Εθνικοσοσιαλιστικά Κόμματα της Ευρώπης, λειτουργούσε ύπέρ του γηγενούς Έθνους, της γηγενούς Εθνικής Κουλτούρας και Πολιτισμού και το κυριότερον υπέρ της Ρουμανικής, Ελληνικής, Γαλλικής ή Κροατικής φυλής με τα ήθη και τα έθιμά της ως μέρος όμως της φυλετικής οικογενείας των Λευκών Ευρωπαίων! Δηλαδή σύμφωνα με τα λεγόμενά σας υπήρξε ένα μιλλετικό σύστημα φυλετικού τύπου. Εν αντιθέσει με τον Φιλελευθερισμό δεν επέβαλε την καταναλωτική φιλελεύθερη αστική ομοιομορφία και το Διαφωτιστικό πνεύμα, δεν κατέστεφε τις Εθνικοθρησκευτικές και φυλετικές ταυυτότητες του Έθνους στο οποίο επικρατούσε και εσέβετο την γλώσσα του δεν επέβαλε την Αγγλική καταναλωτική είς βάρος της γηγενούς Εθνικής γλώσσης. Σαν τον Φιλελευθερισμό έπραξε και ο Κομμουνισμός διότι και αυτός μοντέρνο Διαφωτιστικό τέκνο υπήρξε. Παντού μαρξισμός-λενινισμός είς βάρος του Έθνους, της θρησκείας, της φυλής και της γηγενούς Εθνικής κουλτούρας. Ρωσικά παντού είς βάρος της γηγενούς γλώσσης. Αυτό έγινε στο Αφγανιστάν και ορθώς επαναστάτησαν με σύμβολό των τον σαλαφισμό και το Ισλάμ.


  Προσέξτε όλοι σας την παραπάνω τεραστία αντίθεση Εθνικοσοσιαλισμού και Φιλελευθερισμού/Κομμουνισμού. Ο ένας ενώνει μεν, σεβόμενος την Παράδοση και τις Εθνικές, θρησκευτικές, πολιτισμικές και φυλετικές βάσεις το κάθε Αρίου Έθνους. Οι λοιποί καταστρέφουν χάριν μίας καταναλωτικής ή εργατικής ομοιομορφίας με βάση την αγγλική ή την Ρωσική διάλεκτο!

  ReplyDelete
 4. *έφτιαξε όχι έφταιξε

  ReplyDelete
 5. Και ένα άσμα στο ίδιο μοτίβο από την Ρωσία και το Stolnyigrad:

  https://www.youtube.com/watch?v=HilOHesN8UQ

  ReplyDelete
 6. Είστε βέβαια πιο διαλλακτικός από το προηγούμενό σας άρθρο. Παρόλα αυτά, κάτι πάλι δεν μου κάθεται καλά.

  Στο τέλος λέτε «ὅλοι ἔχουμε δικαίωμα στὴν ζωὴ». Ναι, αλλά πως θα συμβεί αυτό; Πως θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος; Έχοντας ο καθείς την θρησκεία του και την φυλή του, μένοντας προσκολλημένοι σε αυτά; Αργά ή γρήγορα θα έρθει η ρήξη και η σύγκρουση. Διότι δεν θα υπάρχει ενότητα στα πιστεύω και στις ιδέες. Ο πόλεμος δεν γίνεται μόνο με όπλα. Ο πρώτος πόλεμος είναι του νου και των ιδεών και των πιστεύω. Από εκεί ξεκινάει ο πρώτος πόλεμος. Συνεπώς, αυτό που χρειάζεται είναι διάλογος υπό του προτύπου των Ελλήνων για την ανάδειξη της αλήθειας σε συνδυασμό όμως με το καθημερινό βίωμα και την καθημερινή εμπειρία και πρακτική. Όχι γενικά και αόριστα. Το δύσκολο είναι ότι πρέπει και οι δύο ομιλητές να μιλούν επί ίσοις όροις και όσο πιο ειλικρινή διάθεση γίνεται. Γιατί αν κάποιος π.χ. ως αριστερός συνομιλήσει με έναν δεξιό (ή και το αντίστροφο) και του καταδείξει την αδυναμία της ιδεολογίας του, αυτός κατά πάσα πιθανότητα δεν θα αποδεχτεί τα επιχειρήματά του, αλλά θα υπεραμυνθεί εγωιστικά των θέσεών του, ακόμη κι αν γνωρίζει ότι ο συνομιλητής του (φαίνεται) να έχει δίκαιο. Καταλάβατε τί γίνεται; Το μοντέρνο υποκείμενο αν δεν ψεύδεται, δεν επιβεβαιώνει και υπαρξιακά το εγώ του. Διότι αναζητά αποκλειστικά την αλήθεια μόνο νοητικά, με επιχειρήματα ή σοφίσματα, στα στενά πλαίσια του νοός του, και όχι σε μια συνεχή σχέση μετοχής με τα πράγματα (από εδώ πηγάζει και η αναντιστοιχία θεωρίας και πράξης στην σύγχρονη πραγματικότητα). Ο κάθε συνομιλητής, υπό τους στενούς όρους που θέτετε στο άρθρο σας, δεν θα είναι ποτέ ευθύς και αντικειμενικός, με τον εαυτό του πάνω από όλα, αλλά θα προσκολλάται στην οικεία του παράδοση (θρησκεία, φυλή, οικογένεια κλπ.). Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι αν η πίστη του, αν η οικογένειά του, αν η φυλή του σφάλλει, αυτός δεν θα το παραδεχτεί ποτέ, παρακούοντας την φωνή της συνειδήσεώς του. Παίζονται τα τελευταία του χαρτιά, παίζει την τελευταία του ζαριά εκείνη την ώρα του διαλόγου, την στιγμή της αμφισβήτησης. Έτσι νιώθει. Δεν γίνεται να χάσει. Δεν μπορεί να μην έχει δίκαιο. Διότι νομίζει ότι αν ηττηθεί σε έναν διάλογο, θα χάσει την ταυτότητά του και την οικείωσή του με την παράδοση.

  Άρα, ο καθείς εξ ημών την ταυτότητά του την επιλέγει συνειδητά γνωστικώ τω τρόπω κατόπιν προσωπικής, εμπειρικής, πνευματικής και γνωσιολογικής έρευνας ή είναι κάτι που του επιβάλλεται εξωτερικώς από την κοινωνία και από τα γεγονότα; Ας απαντήσουμε σε αυτό πρώτα.

  Υπό αυτό το πρίσμα, ο εθνικοσοσιαλισμός που προτείνεται είναι επιστροφή στην βαρβαρότητα και την πλήρη ασυνεννοησία των λαών ως προς την αναζήτηση της αλήθειας, της κοινής πηγής νοήματος και νοηματοδότησης της ζωής.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν σου κάθεται καλά!!!

   Κλαίμε ρε Ένοχε! Δεν κάθεται καλά σε μία μέση ύπαρξη! Πωπωπωπωπωπω!!!!! Στενοχωρεθήκαμε!

   Δεν μας νοιάζει τί σου κάθεται καλά ή τί δεν σου κάθεται καλά. Μας νοιαζει τί ισχύει και τί λειτουργεί υπέρ της Φύσεως και υπέρ ημών.

   Delete
  2. Δὲν γίνεται νὰ θὲς τὴν βαρβαρότητα. Εἶναι νόμος τῆς φύσεως.

   Delete
 7. Και μιας που το έφερε η κουβέντα, ιδού τί είπε σε Λευκό φιλελέ δημοσιοκάφρο ο Μοχάμεντ Αλί περί της αποφυγής της φυλετικής μίξεως:

  https://www.youtube.com/watch?v=rkrPV465opM

  ReplyDelete
 8. Ό,τι και να κάνουν η πλάστιγγα έγειρε πλέον!

  http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/apokalupsh-wikileaks-o-soros-chrhmatodotei-tis-authormhtes-diadhlwseis-enan

  ReplyDelete
 9. Ένα μήνυμα προς την κοιμώμενη νεολαία!

  Υπάρχουν και αυτά τα παιδιά:

  https://www.youtube.com/watch?v=e80rqLqzlmY

  Ξυπνήστε επιτέλους και Επαναστατήστε. Πρώτα εσωτερικά ξυπνήστε το Πνεύμα σας διαβάζοντας όλους τους Φιλοσόφους του Φασιστικού/Εθνικοσοσιαλιστικού και αντιφλελεύθερου ρεύματος και δόξα τώ Θεώ είναι πολλοί!

  Σταματήστε επιτέλους να είσθε πιόνια και να φωνασκείτε βλακωδώς "YOLO"! Οι πράξεις σας καθορίζουν την υστεροφημία σας και έτσι μένετε ΑΘΑΝΑΤΟΙ!

  ReplyDelete
 10. Ο Κ.Τράμπ μπορεί πράγματι να είναι μία ελπίδα για την Αμερική αλλά το συμπέρασμα τούτο βασίζεται στις προεκλογικές του ομιλίες, όχι στις πράξεις του.Συνεπώς ούτε θα ενθουσιαστούμε ούτε θα επικρίνουμε.
  Στην Αμερική πραγματικό κουμάντο κάνει η Federal reserve bank των Ροκφέλλερ και φυσικά ο οίκος Ρόθτσάϊλντ.Όχι ο λευκός οίκος.Και έτσι πρέπει να είναι διότι η ψήφος του λαού δεν έχει αξία, εάν, δεν γνωρίζει την επιστήμη της πολιτικής.
  Μην ξεχνάτε ότι έχει κάνει και τηλεόραση και γνωρίζει άριστα την ψυχολογία των μαζών.
  Εάν τυχόν δεν ικανοποιήσει τους προηγούμενους, δηλαδή τα εκ φύσεως αφεντικά της Αμερικής, τότε θα τον ρίξουνε.
  Αν ήμουν Αμερικανός και πήγαινα στις εκλογές θα ψήφιζα Τραμπ (Δεν ψηφίζω όμως γενικά διότι δεν ανήκω σε κανέναν ισμό και οι ψήφοι πρέπει να "ζυγίζονται, οχι να μετριούνται", όπως είπε ο μεγάλος Γερμανός Σίλλερ).
  Μετά την συμμαχία όμως Πούτιν/Ερντογάν, όπου οι ορθόδοξοι Ρώσοι έβλαψαν για άλλη μία φορά την Ελλάδα, μας συνέφερε Η Κλίντον.Τέλος πάντων, ας αναλάβει ,να δούμε και το επιτελείο του και βλέπουμε.

  Πολύ ενδιαφέρον το άρθρο της Χ.Α. είναι γνωστές οι δραστηριότητες του Σόρρος. Ας μας πούνε όμως ποιός χρηματοδοτεί και τους ίδιους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η Κλίντον θέλει Μεγάλη Αλβανία με Τσαμουριά και Μεγάλα Σκόπια με "Σελανίκ" μέσα.

   Delete
  2. Παραπομπή έγκυρη δώσε.

   Delete
  3. Μία αναζήτηση κάνε ή ρώτα τον Καθηγητή και θα δεις. Η Κλίντον είναι υπέρ της Κουβεϊτοποιήσεως σε μικρά κράτη-Έθνη που συμφέρει τους παγκοσμίους τοκογλύφους και τις πολυεθνικές. Διάσπαση φυλετική, εθνική, και θρησκευτική.


   Κοίτα εδώ:

   http://ellinonea.blogspot.com/2013/02/kla-uck.html

   Delete
 11. Καθηηητά οι Τούρκοι μπαίνουν στην Αλ-Μπάμπ! Είναι δυνατον? Πώς το αφήνει η Ρωσία και η Αμερική Καθηγητά; Μπορείτε να μας πείτε σας παρακαλώ;

  ReplyDelete
 12. "Αλληλεγγύη στην προσφυγιά"!


  Παρακαλώ σας κύριε Τράμπ όταν αναλάβετε και επισήμως τα καθήκοντά σας ως 45ος Πρόεδρος των ΗΠΑ να ρίξετε μία μικρού βεληνεκούς βόμβα υδρογόνου στα Εξάρχεια και το Πολυτεχνείο ώστε να απαλλαγούμε από αυτά τα δίποδα απάτριδα, αντεθνικά και άθρησκα ΚΤΗΝΗ!

  https://www.rt.com/news/367049-athens-police-obama-protest/

  ReplyDelete
 13. Ἑπειδὴ γίνεται λόγος στὴν ἀνάρτηση περὶ σχετικῆς ἀνοησίας τῆς μαύρης φυλῆς ἔναντι τῆς λευκῆς, κάτι ποὺ ἐμένα προσωπικὰ μὲ βρίσκει ἀντίθετο, ὄχι τόσο ἀπὸ κομμουνιστικὴ ἰδεοληψία ὅσο ἀπὸ τὴν διαπίστωση ὅτι δὲν ὑπάρχει εὐφυία, νὰ ῥωτήσω τί σημαίνει εὐφυία καὶ ἀνοησία.

  Συνήθως ἀνοητος εἶναι κάποιος ἤ κάτι ποὺ διαπιστώνει κανεὶς ὅτι δρᾶ ἐνάντια στὰ ἴδια του τὰ συμφέροντα. Ἑπίσης ὅτι δυσκολεύεται να κάνῃ συνάψεις ποὺ κάποιος ἄλλος κάνει μὲ εὐκολία. Τέλος πάντων, κάποιος ποὺ εἶναι σὲ χειρότερη κατάσταση ἀπὸ κάποιον ἄλλο.

  Μὲ ἄλλα λόγια πάντοτε σχετικὰ ὁρίζεται ἡ εὐφυία, καὶ κατὰ συνέπεια ἡ ὑποτιθέμενη διαπίστωση ὅτι μιὰ φυλή εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ κάποια ἄλλη εἶναι Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει. Κάτι περισσοτερο. Εἶναι ἀστυνομοκρατία. Διότι ἄπαξ καὶ μιὰ κοινωνία θέσει τὴν ἔννοια τῆς δεξιότητος ὡς νομικὸ κριτήριο, εἶτε αὐτὴ ἐκφράζεται διὰ τοῦ χυδαίου ῥατσισμοῦ, εἴτε διὰ τοῦ πονηροῦ σχετικισμοῦ, αὐτὸ ποὺ λέγεται πολίτικαλ κορρέκτ, ἀνάγει τὴν ἔννοια τῆς κοινωνικῆς τάξης σὰν πιὸ σημαντικὴ ἀπὸ αὐτὴν τοῦ Θεοῦ. Εἶναι τόσο ἀπλό.

  Κοινωνικὴ τάξη δὲν εἶναι μιὰ ἐφεύρεση τοῦ Μάρξ. Εἶναι ἕνα χαρακτηριστικὸ ποὺ ὁρίζει μιὰ ἀνθρώπινη ὀμάδα καὶ ἀναγορεύεται σὲ κοινωνικὴ ἀξία. Ὅταν ἀναγορεύεται σὲ κοινωνικὴ ἀξία ἡ κοινωνικὴ διαφοροποίηση, ἔχουμε ἀθεϊα.Μπορεῖ τὴν ἀθεϊα νὰ τὴν ὀνομάσουμε πολυθεϊσμὸ ἤ ντεϊσμὸ ἤ δὲν ξέρω τί, πάντως ὅπως καὶ νἄχει ἡ ἀναγόρευση τῆς κοινωνικῆς ἀξίας σὲ ἀπόλυτη ἀξία εἶναι ἀθεϊα.

  ReplyDelete
 14. Παμε τώρα νὰ ἐξετάσουμε γιατὶ ὁ ῥατσισμὸς εἶναι ἀποκρουστικὸ πράγμα. Ἡ αἰσθητικὴ ἔχει νόμους. Οἱ νόμοι τῆς αἰσθητικῆς εἶναι οἱ ἴδιοι μὲ αὐτοὶ τῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς θεολογίας. Ὅ,τι κάνουν αὐτὲς οἱ δύο στὸν τομέα τοῦ λόγου καὶ τῆς οὐσίας,τὸ κάνει ἡ αἰσθητικὴ στὸν τομέα τῶν αἰσθήσεων καὶ τῶν μορφῶν.

  Ὁ ῥατσισμὸς λοιπὸν εἶναι ναρκισσιστικός. Δηλαδὴ ἀποτελεῖ μιὰ παραλλαγή τοῦ ἔρωτα τοῦ ὑποκειμένου πρὸς τὸ εἴδωλό του. Δὲν πᾶ νὰ κόπτεται περὶ εὐγονικῆς καὶ ὑπογεννητικότητος, στὴν πραγματικότητα εἶναι τόσο ἄτεκνος ὅσο καὶ ἕνας Φαραὠ ποὺ παντρεύεται τὴν αδελφή του. Μὲ ἄλλα λόγια μόνον ἡ αἱμομειξία εἶναι ἡ λογικὴ διέξοδος γιὰ τὴν ῥατσιστικὴ σκέψη. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι τὸ πολίτικαλ κορρέκτ δὲν εἶναι κραυγαλέος ῥατσισμός. Τὸ πολίτικαλ κορρέκτ εἶναι θεολογικὸς ῥατσισμός, ὅ,τι κάνει ὁ ῥατσιστὴς στὰ σεξουαλικὰ ὄργανα, τὸ κάνει τὸ πολίτικαλ κορρέκτ στὰ ἵδια ἀκριβῶς ὄργανα, χρησιμοποιῶντας τὰ καλώδια ποὺ βγαίνουν ἀπὸ τὰ ἀστυνομικὰ τμήματα καὶ ποὺ διατίθενται σὲ ὅσους πληρώνουν τὴν εἰσφορά τους.

  Τόσο ὁ ῥατσισμὸς ὅσο καὶ τὸ πολίτικαλ κορρὲκτ ἀποτελοῦν κοινωνικὴ λογοκρισία καὶ ὅπως καὶ κάθε λογοκρισία παράγουν ἄν δὲν ξεπεραστοῦν αἰσθητικὲς τερατωδίες. Εἶναι δε ὁ ῥατσισμὸς πολὺ πιὸ κοντὰ στὴν κοσμοπολίτικη ἀριστοκρατία παρὰ στοὺς συνειδητοποιημένους ἐθνικιστές. Ὁ ἐθνικισμὀς τοὐλάχιστον ψάχνει τὴν ἀποστολή του,ἐνῷ ὁ ῥατσισμὸς κάνει πὼς ἡ αποστολή του εἶναι ἡ ἀναπαραγωγὴ τῆς κρατούσας τάξης. Ὅμως ἕλα μου ντε ποὺ ποτέ ἡ ἀναπαραγωγὴ δὲν ἐπιτυγχάνεται ὄταν ἔχει στόχο τὸν ἑαὐτό της. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἀδιέξοδο τοῦ ῥατσισμοῦ καὶ τοῦ πολίτικαλ κορρέκτ.

  ReplyDelete
 15. Τέλος, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία. Οἱ Ῥωμηοὶ ποὺ ὑπηρετοῦν τὴν Δύση μέσῳ τῆς προπαγάνδισης δυτικῶν ἰδεῶν εἶναι ἠθελημένα ἤ ἀθέλητα προδότες τοῦ 1821. Αὐτὸς ποὺ δὲν προδίδει τὸ 21 δὲν τὸ ἐνστερνίζεται κατἀναγκην. Αὐτὸς ποὺ προπαγανδίζει τὶς ἀξίες τῆς Δύσης αντικαθιστᾶ τὶς ἀξίες τοῦ ῥαγιᾶ μὲ αὐτές τῆς ἰμπεριαλιστικῆς Δύσης, καὶ ὀδηγεῖ τὸ γένος του σὲ ἐξαφάνιση. Διότι τοῦ στερεῖ τὸ πνευματικὸ ὁπλοστάσιο ποὺ τὸν κάνει πατέρα καὶ μητέρα,καὶ αὐτὸ τὸ ὁπλοστάσιο περιέχει πρώτα καὶ κύρια τὴν ἐξωστρεφῆ καὶ ἀντιναρκισσιστικὴ ποιότητα τοῦ Ῥωμηοῦ. Ἡ ἀσυλληπτη δουλοπρέπεια τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ πρὸς τὸν Ἁμερικανὸ πρόεδρο σὲ κάνει νὰ ξερνᾶς τὸ γάλα τῆς μάνας σου.

  ReplyDelete
 16. Όλοι εσείς που αδυνατείτε να κατανοήσετε τον Αδολφο Χίτλερ πρέπει να καταλαβετε το εξής:

  Ο Θεός έδωσε με τον Ιησού την ευκαιρία στον Άνθρωπο για Μετάνοια δίχως αίμα. Αυτός όχι μόνον δεν την αξιοποίησε αλλά έπεσε περισσότερο στον ανήθικο βούρκο.

  Ο Αδολφος υπήρξε η εκδίκηση του Θεού. Βγήκε σαν Αβατάρ από την Παλαιά Διαθήκη να σπείρει την οργή Κυρίου.

  Άποψή μου:

  Ιησούς και Αδόλφος είναι δύο οψεις του Θεού. Γιν και γιάνγκ. Δημιουργία μέσω Αγάπης και μέσω Βίας.

  Ιησούς και Αδολφος έπρεπε να ήσαν πλάι-πλάι κανονικά. Βέβαια ο ένας ήταν Θεός ο άλλος θνητος. Δεκτον, αλλά προσωποποιήσεις της Δημιουργίας αμφοτεροι. Με διαφορετικούς τροπους ο καθένας.

  ReplyDelete
 17. Ἑγὼ συμφωνῶ μὲ τὸν Κωνσταντινουπολίτη μὲ μιὰ διαφορά.'Ὅτι ὁ Ἀδόλφος Χίτλερ προσπαθοῦσε μὲ διεστραμμένο τρόπο νὰ φτάσει τὸν Ἰησοῦ. Δὲν εἶναι τὸ ἀνάποδό του ἀλλὰ ἡ εἰκόνα του. Δὲν κάνω πλάκα. Μόνο ποὺ ὁ Ἰησοῦς δὲν εἶναι είκονα. Ἁκοῦστε τώρα.

  Ὅλοι θέλουμε νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ ἔνα πράγμα. Τὴν δουλεία. Ἡ δουλεία ὅμως δὲν γιατρεύεται μὲ δουλεία. Εἶναι θέμα καθαρὰ ἐσωτερικό. Δὲν ὑπάρχει πολίτευμα ποὺ νὰ τὴν ἐγγυᾶται διότι ἡ ὑπαγωγὴ σὲ πολίτευμα εἶναι δουλεία.

  Ἡ δουλεία ἔγκειται στὶς σχέσεις ἀνταλλαγῆς. Χάνω αὐτὸ γιὰ νὰ κερδίσω κάτι ἄλλο. Π.χ. χάνω τὴν δημοκρατικότητα γιὰ νὰ κερδίσω τὸ ἔθνος μου. Χάνω τὸν κομμουνισμό μου γιὰ νὰ κερδίσω τὸ ἀγνό συναίσθημα τοῦ μητρικοῦ μου ἔθνους. Καὶ πάει λέγοντας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνώ αλλά γιατί η εικόνα του όμως;

   Ο τρόπος που θα ξέπλενε τις αμαρτίες της φιλελεύθερης αστικής μοντέρνας κοινωνίας της εποχής του υπήρξε ο ακριβός αντίθετος από αυτόν του Ιησού.

   Συνεπώς είναι η άλλη όψη ο Αδόλφος Χίτλερ. Η Σάβιτρι Ντέβ είχε δίκαιο. Ήταν Αβατάρ. Ήταν ο προφήτης της Εκδίκησης και της Κατεδαφίσεως χάριν μίας νέας Δημιουργίας. Ο Εθνικοσοσιαλισμός ως κοσμοθεώρηση μονάχα από αγνά αισθήματα διέπεται τα οποία έχουν ένα σκοπό: την Ζωή και την Δημιουργία. Έτσι νοείται μονάχα η πρόοδος στον Εθνικοσοσιαλισμό. Συνεπώς δεν μπορεί αυτά τα τόσα αγνά αισθήματα για την Νεοτητα, την Ζωντάνια, το Ήθος, την Αρετή, την Οικογένεια να αποτελούσαν ή να αποτελούν εκφράσεις του Εωσφόρου. Ο Εθνικοσοσιαλισμος είναι το ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟ το Φιλελευθερισμού. Ο Κομμουνισμός ΔΕΝ είναι το ακριβώς αντίθετο του Φιλελευθερισμού μα μήτε του Εθνικοσοσιαλισμού. Συνεπώς έχει δίκαιο ο Ντούγκιν όταν γράφει στην "Τέταρτη Πολιτική Θεωρία" ότι ο Κομμουνισμός τελικά δεν οδηγούσε στον Μοντερνισμό αλλά κάπου αλλού, διότι έχασε από τον επίσης εκφραστή του Μοντερνισμού, Εθνικοσοσιαλισμό. Μονάχα δεν καταλαβαίνω γιατί ο Ντούγκιν θεωρεί τον Εθνικοσοσιαλισμό κομμάτι του Μοντερνισμού, την στιγμή που ιδίως ο Εθνικοσοσιαλισμός, ενώ ο Φασισμός λιγότερο, μάχεται φανατικά τον Μοντερνισμό και τάσσεται υπέρ όχι μόνον της θρησκευτικής Παραδόσεως αλλά και της αρχέγονης φυλετικής!

   Delete
  2. *διότι έχασε από τον επίσης εκφραστή του Μοντερνισμού, Φιλελευθερισμό.

   Delete
  3. Καμία ιδέα Καθηγητά; Ο Εθνικοσοσιαλισμός δεν ασπάζεται την γραμμική μοντέρνα "πρόοδο" αλλά έχε κυκλική αντίληψη. Βέβαια έχει και την αντίληψη της συνεχούς φυλετικής παρακμής μέσω μίξεως που αποτελεί αρνητική γραμμική θεώρηση και όχι κυκλική.

   Τί πιστεύετε επί των παραπάνω;

   Delete
  4. **ακριβώς αντίθετος

   Delete
 18. Ὅντας λοιπὸν ἡ μή-δουλεία αἴτημα ἀτομικό, ὄχι συλλογικό, οὔτε ὑποκειμενικό, ἀπευθύνεται ὄχι στὴν κοινωνία ἀλλὰ στὴν ἴδια τὴν συνείδηση. Ἕρχεται λοιπὸν ὁ φιλελευθερισμὸς καὶ μετατρέπει τὸ ἀτομικὸ αἴτημα σὲ κοινωνικό. Ἕρχονται ἄλλες ἰδεολογίες καὶ πηγαίνουν κόντρα στὸν φιλελευθερισμὸ πάλι μὲ κοινωνικὸ τρόπο. Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἡ δουλεία τῆς μοναρχίας, τῆς ὀθ.αὐτοκρατορίας, τῆς ἀρχαιότητας ἀκόμα, κατὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς παροιμίας ἄλλαξε ὁ Μανωλιὸς κι ἔβαλ' τὰ ῥοῦχα του ἀλλιῶς. Δὲν ὑπάρχει καμία ἀπολύτως ἰδεολογία ποὺ νὰ μὴν εἶναι δουλεία. Διότι ὁποιαδήποτε ἰδεολογία ἐμφανίζεται πάντοτε σὰν ἕνα δόγμα, σὰν μιὰ διαπίστωση, ποὺ πρέπει νὰ παραμείνει ἐν ἰσχῦι εἰς τὸ διηνεκές. Εἶναι σὰν μιὰ ἀφηρημένη ἰδέα στὴν θέση ἑνὸς δυναστικοῦ οἴκου.

  Εἶναι γιὰ παράδειγμα σὰν νἄχω παντρευτεῖ ἐγὼ ὄχι τὴ γυναῖκα μου, ἀλλὰ τὸ ὄνομα τῆς γυναῖκας μου. Ἕτσι γιὰ παράδειγμα ἠ κυρία τῆς ἀναρτήσεως εἶχε παντρευτεῖ φαίνεται τὸν... κομμουνισμό της, ἀλλὰ ἐν τέλει διεπίστωσε ὅτι πρέπει νὰ λυθῇ ο γάμος διότι ἦταν σὰν νᾷχε παντρευτεῖ τὶς ἀλυσίδες της, ποὺ βγαῖναν ἀπὸ τὴν ὠραία καὶ σεβαστὴ γάμπα της. Δὲν τῆς ἔφταιγε ὅμως ἡ μαύρη φυλή γιὰ αὐτό.

  Αὐτὸ ποὺ τῆς ἔφταιγε εἶναι ἐνδεχομένως ὅτι εἴχε ξεκινήσει τὸν ἔγγαμο βίο της μὲ κάποιον συμβιβασμό, ποὺ τὸν έκουκουκούλωνε τὸ... κουκουέ. Ὁ συμβιβασμὸς εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶπα παραπάνω, δηλ. ἡ ἀρχὴ τῆς ἀνταλλαγῆς. Χάνω τόσα γιὰ νὰ κερδίσω τόσα. Μἐ ἄλλα λόγια ἡ δουλεία εἶναι ἡ θυσία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το θέμα με την νεγρική ή αλλιώς μαύρη φυλή είναι ότι δεν έχει καθόλου πνευματικές ιδιότητες. Συνεπώς δεν δύναται να δημιουργήσει πολιτισμό, ούτε σήμερα ούτε σε 200 χρόνια. Έχει μονάχα σωματικές ικανότητες για αυτό εξάλλου τα μοναδικά των δημιουργήματα εν Αμερική είναι το ραπ και το twerk.

   Αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά τους, τους κάνουν άριστους υπηρέτες μίας παγκοσμίου καταναλωτικής κοινωνίας, διότι είναι ψυχικώς μονάχα υλιστές. Εξαιρέσεις σαν τον Checkwas είναι δυστυχώς μία στο...δισεκατομμύριο.

   Αξίζει να σημειωθεί ότι και η Λευκή φυλή έχει δυστυχώς φαινοτύπους , σαν τον Διναρικό, με μηδαμινές πνευματικές ικανότητες, καθόλου πειθαρχία, ζήλεια, φθόνο και αγάπη για το χρήμα. Την στιγμή που ο ψυχισμός του πλησιάζει εκείνο των νέγρων, επικρατεί η σημερινή εικόνα στα Βαλκάνια που ίσχυε από την αρχαιότητα και θα ισχυεί για πάντα.

   Η ανωτερότης συνεπώς της Λευκής φυλής, όπως και της Βορειοανατολικής Σινικής, δεν είναι ότι είναι άριστη σε όλους τους τομείς και τους φαινοτύπους της αλλά ότι το ΣΥΝΟΛΟ ή μάλλον η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ των μελών της, είναι ικανοί φαινότυποι(Αλπικός, Μεσογειακός, Κρομανοειδής, Νορδικός).

   Delete
  2. Παρακλάδι των Λευκών Ευρωπιδών είναι δε, οι Ιρανικοί(Πέρσες), οι οποίοι από την αρχαιότητα έως σήμερον έχουν υψηλού επιπέδου πολιτισμού, ιδανικά, οργάνωση, πειθαρχία, ηθική και μαχητικό πνεύμα. Ξεπερνούν σε φυλετικές ικανότητες κατά πολύ τους Αραβικούς(φυλετικά Άραβες και όχι μόνον πολιτισμικά) και αυτό είναι οφθαλμοφανές ακόμη και σήμερα παρά τον πετρελαϊκό πλούτο του Ριάντ.

   Η διαφορά Λιβάνου-Συρίας-Ιράκ και Σαουδικής Αραβίας είναι φυλετική. Οι πρώτοι είναι γενικά Ιρανικοί(ιδίως Λιβανέζοι, Ιρακινοί) και Οριενταλικοί/Αρμενοειδείς πληθυσμοί με ορισμένους Ανατολικομεσογειακούς στις τάξεις τους(βλέπε μαχητές Χεζμπολλάχ) ενώ οι δεύτεροι είναι αμιγώς Αραβικοί φυλετικά. Εξ'ου και η διαφορά στην θρησκεία και τα ήθη-έθιμα. Λίβανος και Ιράκ αλλά και μέρος της Συρίας είναι κοντύτερα φυλετικά στο Ιράν από ότι στην Σαουδική Αραβία ή την Αίγυπτο. Συνεπώς λογικό να υπάρχει ισχυρή Σιιτική παρουσία εκεί αφού ο Σιισμός είναι δημιούργημα Ιρανικών φυλετικά λαών, όπως των Περσών.

   Delete
  3. *υψηλού επιπέδου πολιτισμό

   Delete
  4. Αλλά από την νεγρική φυλή έχουμε ένα θησαυρό στα χέρια μας και τον έχουμε αφήσει ανεκμετάλλευτο. Την φυλετική της Αριστοκρατία που ξεπερνά αρκετά σε ικανοτητες και πειθαρχία τους υπολοίπους νέγρους.

   Είναι η Αιθιοπική φυλή που αποτελεί το μοναδικο τμήμα των νέγρων με πολιτισμική δημιουργία στα Ελληνιστικά και κυρίως Βυζαντινά πλαίσια. Εάν συμμαχήσουμε με αυτούς, θα γίνουμε κύριοι της Αφρικής, διότι οι Αιθίοπες είναι η αριστοκρατία της υποσαχάριας μαύρης ηπείρου. Ξεπερνούν σε πνευματικές ικανοτητες και πειθαρχία τους υπολοίπους υποσαχάριους νέγρους.

   Delete
  5. Ἁπότι φαίνεται, Κωνσταντινουπολίτη μου, εἴμαστε δυστυχῶς ἐγὼ κι ἐσὺ ἕνα παρακλάδι τῆς μαύρης φυλῆς τοῦ homo sapiens ποὺ ταξίδεψε πρὸς τὸν βορά καὶ ἀλλοιώθηκε διότι συναντησε καὶ διασταυρώθηκε μὲ τὸν homo neandertalensis, ὁ ὁποίος ἦταν ὁ καθεαυτὸ λευκός. Εἶχε ξεμείνει στὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὴν παγετώνειο περίοδο. Ὁ Neandertalensis λόγῳ κρύου ῆταν γομάρι, εἶχε πολλὴ τρίχα, καὶ ζαρωμένο καὶ μικρό... ἐγκέφαλο.

   Delete
 19. YΓ. Κωνσταντινουπολίτη, πάνω στὸ νόμισμα (=τὸ μερίσιο, νομ-ίζω) βρίσκεται ὁ Καῖσαρ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Καίσαρ βρίσκεται επάνω στο νόμισμα για να δείξει ποίος ελέγχει ποίον και με ποίου την άδεια κόβεται το νόμισμα και σε ποίον ανήκει η χρηματική δηλαδή η οικονομική εξουσία.

   Ο Καίσαρ ως σύμβολο της Πολιτικής και κανονικά και Θρησκευτικής Εξουσίας έχει υπό τον έλεγχό του το νόμισμα, το Κεφάλαιο και το Χρήμα.

   Τόσο απλό!!!

   Delete
  2. Ἕχει τὸν ἔλεγχο καὶ καλά.
   Ὁ Καῖσαρ εἶναι ο διάβολος. Δηλαδή, τὸ σύμβολο τοῦ ἀνθρώπου τοῦ θνητοῦ. Ἅνθρωπος θνητὸς εἶναι ἤδη νερκρός.

   Delete
  3. Λάθος.

   Άνθρωπος=Θνητός

   Καίσαρ=Αθάνατος

   Delete
 20. Αν ο νέος πρόεδρος είναι διατεθειμένος να δεχθεί μια ρωσική σφαίρα επιρροής στα Βαλκάνια, οι συνέπειες για τις σχετικά νέες δημοκρατίες της περιοχής ενδέχεται να είναι δραματικές.
  θα ήθελα την αποψή σας κ.κ. Κιτσίκης για τη νέα Γιάλτα, θα αλλάξει ριζικά μετά τον Τράμπα? Θα πάμε σε μια σφαίρα επιρροής όπως ήταν πριν 20 χρόνια όπως το ανατολικό μπλόκ?

  ReplyDelete
 21. Ἐπανερχόμεθα στὴν παραδοσιακὴ διπλωματία τῆς εὐρωπαϊκῆς συναυλίας πρὸ τοῦ 1914 (Balance of Power).Καμμία σχέση μὲ τὰ δύο ἰδεολογικὰ στατόπεδα τοῦ ψυχροῦ πολέμου. Ἡ σημερινὴ ἀντιπαράθεση τῶν Μεγάλων Δυνάμεων δὲν εἶναι ἰδεολογικὴ, εἶναι οἰκονομική. Πολὺ σωστὰ ἐκατάλαβε ὁ Τρὰμπ ὅτι ὁ θανάσιμος ἐμπορικὸς ἐχθρὸς τῶν ΗΠΑ εἶναι ἡ Κίνα, ὄχι ἡ Ῥωσία. Ἡ Κίνα σήμερα παράγει τὰ πάντα σὲ πολὺ χαμηλὴ τιμή, ὄχι ἡ Ῥωσία. Ὁ σημερινὸς πλανητικὸς πόλεμος, ὅπως ὁ πρῶτος παγκόσμιος πόλεμος, γίνεται γιὰ τὶς ἀγορές, ὄχι γιὰ ἰδεολογίες, καὶ θὰ καταλήξῃ ὑποχρεωτικὰ σὲ πυρηνικὸ ὁλοκαύτωμα μεταξὺ ΗΠΑ καὶ Κίνας. Ἡ ἀμερικανορωσικὴ συμμαχία θὰ ὑπερισχύσῃ τῆς Κίνας.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι, μας τα έχετε πει αυτά με όλον τον σεβασμό Καθηγητά αλλά μετά τί γίνεται. Επίσης ξέρετε ότι το Φυλετικό Κίνημα φουντώνει στην Ευρώπη και ας είναι μέχρι στιγμής μασκαρεμένο υπό έναν απλό μετά-μοντέρνο Φασισμό. Σας είπα δείτε την Νεολαία των Κινημάτων αυτών. Σιχαίνονται κάθε τι φιλελεύθερο ή μαρξιστικό και έχουν πρότυπο το Τρίτο Ράιχ και όχι την...Μουσσολινική Ιταλία. Αυτό είς ότι αφορά την Δύση/Ευρώπη.

   Τί θα γίνει μετά τα πυρηνικά δηλαδή. Είχατε πει παλιά ότι ναι μεν θα κερδίσει η Αμερική αλλά θα έχει χάσει πολλά φτερά για να ηγεμονεύει πλέον επί της Οικουμένης. Και είχατε κλείσει λέγοντας ότι η αναγεννημένη Ελλάδα και η Κίνα που θα έχει μικρύνει λόγω της ήττας της, θα αναλάβουν τα ηνία του παγκοσμίου πολιτισμού.

   Αυτό πιστεύετε ακόμη;

   Delete
  2. Τέλος, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει τουλάχιστον Ιδεολογικός πόλεμος στις ημέρες μας.

   Βλέπουμε ξεκάθαρη διαμάχη μεταξύ φιλελευθέρας παγκοσμιοποιήσεως και Εθνικιστικής/Φασιστικής Ανεξαρτησίας.

   Delete
 22. Ὁ Γιῶργος ὁ Δελαστὶκ εἶναι ἀπὸ τοὺς λίγους μοῦ φαίνεται ποὺ ἐπιμένει ὅτι ἡ Γερμανία εἶναι πολὺ ἰσχυρὸς κίνδυνος.
  http://prin.gr/?p=12300
  Ἅν ὡστόσο ἔχει δίκιο ὁ Δελαστὶκ ἡ ἐπίσκεψη Ὀμπάμα ἔχει σὺν τοῖς ἄλλοις τὸ νόημα, βαστᾶτε γερά.

  ReplyDelete
 23. Κύριε καθηγητά, χάρη σε σας έμαθα τον Θεόδωρο Καζίνσκι και διάβασα το μανιφέστο του. Κατέληξα στο συμπέρασμα -μπορεί και να κάνω λάθος- ότι ο αριστερισμός είναι η ιδεολογία που συμβαδίζει φυσικά με την εξέλιξη της τεχνολογίας. "Οι συντηριτικοί είναι ανόητοι" όπως χαρακτηριστικά λέει στην παράγραφο 50. Απλά λείπει στην προβληματική του παρόντος κειμένου η παράμετρος τέχνολογία. Αυτή θα εξισώσει τα δύο φύλα μέχρι εξαλίψεως τους, αυτή θα εξισώσει και τις φυλές του κόσμου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αὐτὴ εἶναι η λογικὴ προέκταση τὴς λατρείας τῆς εἰκόνας. Δηλ. τῆς λογικῆς ὅτι ἡ ὕλη εἶναι πιὸ μακρόβια ἀπο τὸν παρατηρητὴ τῆς ὕλης.

   Γιὰ παράδειγμα, ὁ ζωγράφος Γιάννης Ἀνένδοτος μοῦ φτιάχνει ἕνα πορτραῖτο. Τὸ πορτραῖτο θὰ ζήσει πιὸ πολὺ ἀπό μένα.

   Delete
 24. YΓ. Αὐτὸ ποὺ χαρακτηρίζει καὶ τὸν Πρῶτο καὶ τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο εἶναι, τοῦ πολέμου ἀρξαμένου, ἡ ἀναγνώριση παρτιζάνικων δυνάμεων ὡς ἐμπολέμων. Ἤδη παλαιότερα ἐμείς ἤμασταν αὐτοί - ἀπὸ τὸ 1823 οἱ ἀγγλικὲς ἀρχὲς τῶν Ἑπτά Νήσων εἶχαν λάβῃ ὀδηγίες νὰ συμπεριφέρονται πρὸς τοὺς ἐπαναστατημένους Ἕλληνες σὰν νὰ ἦταν ἐμπόλεμο κράτος. Στὴν ταινία ὁ Λῶρενς τῆς Ἀραβίας, ἡ ὑπόθεση τῆς ὁποίας διαδραματίζεται στὸν Α. παγκόσμιο πόλεμο, ὁ Λῶρενς τῆς Ἀραβίας ἔχει σταλῇ νὰ κάνει μὲ τοὺς Ἄραβες ὅ,τι θὰ ἔκαναν στὸν δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο οἱ Ἐγγλέζοι Μάγιερς καὶ Γούντχαους στὴν Ἑλλάδα μὲ τὸ ΕΑΜ καὶ τὸν ΕΔΕΣ.

  Μπορεῖ στὸν πρῶτο παγκοσμιο πόλεμο οἰ παρτιζάνικες ὀμάδες νὰ ἦταν ἐθνικές ὅπως καὶ σήμερα εἶναι (Κοῦρδοι) καὶ στὸν δεύτερο ἰδεολογικές (κομμουνιστικἐς κ.λπ.) ἀλλὰ καὶ σήμερα ἔχουμε μιὰ θρησκευτικὴ παρτιζάνικη ὀμάδα, τὸν ISIS, ποὺ ἀναπληρώνει τὸ... ἰδεολογικὸ κενό.

  Μετὰ τὸν παγκόσμιο πόλεμο, ὅς μὴ γένοιτο, μακάρι, ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του, γίνεται αὐτὸ ποὺ λέγεται στὴν ταινία. Λέει ὀ ἄραβας ἀρχηγός. "Oἱ νέοι κάνουν τὸν πόλεμο, οἱ γέροι τὴν εἰρήνη". Μὲ ἄλλα λόγια, οἱ γονεὶς θάβουν τὰ παιδιά τους, κατὰ τὸ ἀρχαῖο ῥητό. Τὀτε ἄλλες παρτιζάνικες ὀμάδες ἀναγνωρίζονται σὰν πρόπλασμα ἤ παράρτημα κράτους, π.χ. οἱ Ἕλληνες ἄτακτοι σὲ πολὺ περιορισμένο βαθμό, καὶ ἄλλοι ξαναχαρκτηρίζονται τρομοκράτες ἄν δὲν ὑποταχθοῦν στὸν ῥόλο ποὺ τοῦς ἐπιβάλλεται μεταπολεμικῶς, ὅπως ὁ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

  ReplyDelete
 25. Ανενγκέφαλα ζόμπι σε πορεία.

  Τράμπ, Κιμ, Πούτιν, το κουμπί!

  http://www.pronews.gr/portal/20161117/ellada/dimosia-taxi/67/stigmiotypa-apo-tin-poreia-gia-tin-43i-epeteio-toy-polytehneioy


  Μα γιατί είναι τοσο δύσκολο να βρεθούν Επαναστάτες στην νεολαία ρε γαμώτο; Γιατί πρέπει το 99% των ελλαδιτών να είναι ηλίθιες μάζες;


  ReplyDelete
 26. Το παρακάτω άρθρο είναι μάλαμα! Πολλά συγχαρητήρια στον συντάκτη του, τον Δημήτριο Τσίκα.

  Διαβάστε το όλοι για να μάθετε πραγματικά τί εστί Εθνικοσοσιαλισμός, πολύ πέρα του Εθνικισμού αλλά όπως θα δείτε και του φυλετισμού. Υπήρξε σωστότερα ένα παγκόσμιο Κίνημα με στόχο να ενώσει όλες τις φυλές της Γης υπό την καθοδήγηση βεβαιως των Αρίων Λευκών Ευρωπαίων με τα πρωτεία να ανήκουν στους Νορδικούς.

  https://dimitrios-tsikas.blogspot.com/2016/11/blog-post_16.html


  Καθηγητά και εσείς διαβάστε το.

  ReplyDelete
  Replies
  1. χωρίς βέβαια νὰ ῥωτήσει τὴν ἄποψη τῶν φυλῶν...

   Delete
  2. Τουναντίον. Τα Βάφφεν Ες-Ες υπήρξαν εθελοντικά τάγματα για τους μη-Γερμανούς.

   Delete
  3. Συγγνώμη,ἀλλὰ ὁ κος Τσίκας γράφει ἀνακρίβειες. Πρῶτα λέει νὰ γράψουμε ἀντικειμενικὴ ἱστορία καὶ μετὰ χρησιμοποιεῖ τὴν ἔκφραση κομμουνιστικὴ λαίλαπα. Δηλαδὴ ἔχει διαφορὰ ἡ ἔκφραση ἀντικειμενικὴ ἱστορία ἀπὸ τὴν ἔκφραση ἱστορία χωρὶς νὰ παίρνει θέση ὁ ἱστορικὸς ὑπέρ ἤ κατά ;

   Πάμε παρακάτω, σταχυολογῶ ἐκφράσεις . 1)"ἡ συμμαχία καπιταλιστῶν-κομμουνιστῶν στὸν μεταπολεμικὸ κόσμο" . Δηλαδὴ τὸ ΝΑΤΟ καὶ τὸ Συμφωνο τῆς Βασοβίας ἦταν σύμμαχοι ὀργανισμοὶ καὶ δὲν τό ξέραμε ; "Ἡ βίαιη ἐπιβολὴ τοῦ πολυπολιτισμοῦ" ποῦ ἔγινε αὐτὸ καὶ πότε ; . "Στὴν ΕΣΣΔ οἱ Ῥώσοι καὶ ἄλλες ἐθνικότητες ποὺ ἐντάχθηκαν στὸν Γερμανικὸ στρατό, τὸ ἔπραξαν μὲ σκοπὸ τὴν ἀνατροπὴ τῆς τυραννίας τοῦ σαδιστὴ Στάλιν καὶ ὑπὲρ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, καθῶς τὸ Σταλινικὸ καθεστὼς ἀπαγόρευσε τὴν θρησκεία καὶ ἐκατοντάδες". Πότε καὶ ποῦ ὑπάρχει ἐπίσημο σοβιετικὸ ἔγγραφο ἀπαγόρευσης τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. "Ἐκτιμάται ὅτι συμμετείχαν στὶς Γερμανικὲς Ἔνοπλες Δυνάμεις περισσότεροι ἀπὸ 150.000 Ἑβραίοι, στοὺς ὁποίους χορηγήθηκε τὸ δικαίωμα νὰ ἀντιμετωπίζονται ὡς Γερμανοὶ λόγω τῆς ἀφοσιώσεῶς των στὸ Γερμανικὸ Ἔθνος ἀντὶ τοῦ ἔθνους τοῦ Ἰούδα". Ἡ ῥητορικὴ τῶν Ναζί ἦταν φυλετική, ὄχι χριστιανική. Ὁ Ἰοῦδας δὲν φαίνεται νὰ ἀνήκει στὸν Ναζιστὴ ἄλλὰ στὸν μη- ἀντικειμενικό ἱστορικό. "ἀνυπόστατες ἱστορίες ποὺ ἐμφανίστηκαν κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1950 περὶ θαλάμων ἀερίων καὶ σαπουνιῶν". Δηλαδὴ ὅλες οἱ μαρτυρίες καὶ τὰ ἀπομνημονεύματα εἶναι πλαστογραφήσεις. Σύμφωνοι, ἀλλὰ αὐτὸ πρέπει νὰ ἀποδειχτῇ. Δηλαδὴ ὁποιοσδήποτε ἱστορικὸς πρέπει νὰ συνεισφέρει κάτι καινούργιο φωτίζοντας τὰ πράγματα ἀπὸ μιὰ καινούργια σκοπιά, εἶτε χάρη σὲ νέα στοιχεῖα, εἴτε χαρη σὲ νἐο συνδυασμὸ στοιχείων. Ἱστορία σημαίνει ἔρευνα. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ἔκθεση πεπραγμένων τοῦ ἐρευνητή, αὐτὸ ποὺ λέγεται ἀγγλιστί ἀκκάουντ.

   Στὸ κείμενο αὐτὸ δὲν ὑπάρχει καμία συνεισφορὰ στὴν ἰσορροπία. Ὑπάρχει ἀντίθετα ἕνα τσουβάλιασμα τῶν ἀντιπάλων ὡς κομμουνιστῶν, λὲς καὶ κάποιος ποὺ ὑποψιάζεται τὴν μονομέρεια πρέπει ντὲ καὶ καλὰ νὰ εἶναι κουμοῦνι. Ὑπάρχουν ἀντίθετα ἔξω ἀπὸ τὸ κέιμενο αὐτὸ πάρα πολλές μαρτυρίες ποὺ δείχνουν ὅτι οἱ Ναζὶ πολεμιστές μέσα στὴν φονικὴ ὑστερία τους σπρώξανε ὅλον τὸν κόσμο στὴν ἀγκαλιὰ τῶν κομμουνιστῶν. Ἑπειδὴ χάσανε οἱ Γερμανοὶ στὸν Β. Παγκόσμιο πόλεμο δὲν σημαίνει ὅτι δὲν ἦταν ἀποκτηνωμένοι σὰν κάθε μιλιταριστικὸ ὑποκείμενο. Ἑπίσης δὲν γίνεται καθόλου λόγος γιὰ τὸ σύμφωνο Ῥίμπεντροπ-Μολότοφ.

   Delete
  4. Το θέμα μας Κωσταντή είναι τα Βάφφεν Ες-Ες και η Οικουμενικότης του Εθνικοσοσιαλισμού ως Κίνημα που είχε σκοπό την καθολική πρόοδο της Ανθρωπότητος με οδηγούς και ηγέτες τους Λευκούς Αρίους.

   Αυτά που αναφέρεις εσύ είτε δεν τα γνωρίζεις ότι υπήρχαν λόγω Σοβιετικής προπαγάνδας(απαγόρευση θρησκευτικής ελευθερίας) είτε τα αναφέρει ο Τσίκας ως μέρη της αντίστοιχης Εθνικοσοσιαλιστικής προπαγάνδας(συμμαχία Κομμουνιστών-Καπιταλιστών στον μεταπολεμικό κόσμο).

   Η βίαιη επιβολή του πολυπολιτισμού γίνεται ακόμη σήμερον με τις αμέτρητες ΜΚΟ, τα μίντια, οργανισμούς διακρατικούς βάσει χρήματος και όχι Αίματος(Φιλελεύθερη Τραπεζική Ε.Ε.) και μέσω του ΝΑΤΟ του όπλου των τραπεζιτών, των πολυεθνικών και του διεθνούς κεφαλαίου.

   Όλα τα παραπάνω αποτελούν την βίαιη επιβολή του πολυπολιτισμού που μόνον πολυπολιτισμός δεν είναι, μονοπολιτιστικός χρηματικός καπιταλισμός είναι σε μία αγέλη από 200 διαφορετικές μιγμένες μεταξύ των εθνότητες, φυλές, σεξουαλικά φύλα και θρησκείες!

   Είναι αλήθεια ότι ένας μαρξιστής δύσκολα πιάνει τον σημερινό κόσμο. Ένας Εθνικοσοσιαλιστής όμως ακόμη και εάν ασπάζεται μερικά αναληθή γεγονότα, τον καταλαβαίνει πλήρως.

   Delete
  5. Σιγὰ μὴν καταλαβαίνει κανείς τὸν κόσμο. Ὁ κόσμος δὲν εἶναι σύνολο. Δὲν μπορεῖ νὰ κατανοηθεῖ. Εἶναι σὰν νὰ θὲς νὰ κατανοήσεις τὸ μπλέ.

   Μπορεῖς νὰ ἔχεις μιὰ ἔκλαμψη, μιὰ αἴσθηση συμφωνίας. Ἁλλὰ οἱ ΜΚΟ εἶναι φροῦτο τῆς τελευταίας δεκαετίας. Ὁ κος Τσίκας βάζει τὴν ἄνωθεν ἐπιβεβλημένη πολυπολιτισμικότητα ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ 2ου παγκοσμίου πολέμου. Εἶναι προφανἐς ὅτι ὑπάρχει ἕνα χάσμα. Ἐπίσης τὸ ὅτι εἶναι κανείς ἐθνικοσοσιαλιστὴς δὲν τὸν ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὸ νὰ κἀνει ἀναχρονισμοὺς καὶ μπέρδεμα ποσοτικῶν-ποιοτικῶν δεδομένων στὴν ἱστορία, ὅπως τὸ νὰ εἶναι κανείς μαρξιστὴς δὲν τὸν ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὸ νά καίει τὸ φαϊ σὰν μάγειρας.

   Delete
  6. Αυτό συμβαίνει διότι ο ένας, ο Κομμουνιστής είναι ύλιστής άνευ χρήματος και δυστυχώς αίρεση καπιταλιστική καθότι έχει ακριβώς ις ίδιες βάσεις με τον Φιλελευθερισμό, τον Διαφωτισμό. Συνεπώς τα εργαλεία που διαθέτει για να αναλύσει την σημερινή εποχή και να κατακρίνει τον μετά-Μοντερνισμό είναι όχι απλώς ελλειπή αλλά άχρηστα. Του ήσαν κάπως χρήσιμα στον Μοντερνισμό όταν ορθώς κατεδίκαζε το Κεφάλαιο χρηματικώς πάντα, αλλά πλέον του είναι άχρηστα καθώς τα ίδια του τα εργαλεία είναι πλέον απαρχαιωμένα, στον μετά-Μοντερνισμό. Κάθε τι μη οικονομικό, δεν δύναται να το αναλύσει, να το αντιληφθεί και να το πολεμήσει ένας μαρξιστής. Συνεπώς λογικό και εσύ ως μαρξιστής να μην καταλαβαίνεις την "βίαιη πολυπολιτισμική επιβολή".

   Ένας Φασίστας όμως και ιδίως ένας Εθνικοσοσιαλιστής ή Παραδοσιοκράτης που αντιμάχεται ευθέως τον Μοντερνισμό και τον υλισμό, ως οπαδός του Ρομαντισμού έχει εργαλεία πολύ πιο υγιή και πλούσια από εκείνα ενός μαρξιστού. Διότι τα δικά του βασίζονται σε αρχέγονες Αξίες και Πραγματικότητες, όπως εκείνη του Πνεύματος, του Αίματος, του Έθνους, της Πίστεως και του Πολιτισμού/Κουλτούρας. Συνεπώς είναι ο μοναδικός που δύναται ορθώς να αναλύσει και να πολεμήσει τον Φιλελευθερισμό στο όλο του σήμερον. Και είναι αναπόφευκτο ότι θα νικήσει. Εάν μάχεσαι το Αίμα μάχεσαι την Φύση την ίδια και είναι σίγουρο συνεπώς ότι θα ηττηθείς.

   Delete
 27. YΓ. Οἱ ἀνοησίες ποὺ λέει ὁ ἀπερχόμενος πρόεδρος τῆς σύμμαχης χώρας κάτω ἀπὸ τὸν Παρθενῶνα στὰ βίντεο ἀναρωτιέμαι ποιὸ βρώμικο νόημα ἔχουν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ένα νόημα υπάρχει:

   We kiss the laurel of honor
   We are the sphere of excess
   Millions of men
   In unity
   Incinerating the states of decline
   We're bringing war 'til the end of all time
   Out of the ashes
   Ascended state

   One by one we are marching
   Ascending in legions of light
   In twilight we conquer the Sun
   Imperium
   Imperium

   All for one we are falling
   Expression of power and might
   We reign right under the Sun
   Imperium
   Imperium

   We kiss the statue of Caesar
   We are the children of war
   Millions of men
   In unity
   Through blood we are leading, with mercy we fall
   Borders will tumble and empires fall
   Out of the ashes a crown for the Sun

   One by one we are marching
   Ascending in legions of light
   In twilight we conquer the Sun
   Imperium
   Imperium

   All for one we are falling
   Expression of power and might
   We reign right under the Sun
   Imperium
   Imperium

   Delete
  2. We are the Sun, get out of the sky,get out of the sea,go right away to the Gates of Hell, to see the light through the bars.

   Delete
 28. Επίσης ένα αξιολογότατο άρθρο.

  Χαίρομαι που ύπάρχουν άτομα που σκέφτονται σαν εμένα στην Ελλάδα.

  http://theodotus.blogspot.com/2016/10/blog-post_16.html#more

  ReplyDelete
 29. Για τον Δόκτωρ Πάπ.

  http://dimitrios-tsikas.blogspot.com/2015/09/what-is-wrong-with-europe_8.html

  ReplyDelete
 30. Nἀ σᾶς πῶ ἀκριβῶς τὶ εἶπε ὁ Ἀπερχόμενος Αὐτοκρατωρ τῆς Παγκοσμιοποίησης Ὀμπάμα. Ἀφοῦ δήλωσε τὸ ἑξῆς.
  "Δὲν τὸ περίμενα νὰ μὲ διαδεχτῇ ὁ κος Τράμπ. Ἁφοῦ μὲ διαδέχτηκε καὶ θέλω νὰ τελειώσω τὶς μέρες μου σὰν τὸν Ἀνδρόνικο τὸν Παλαιολόγο (βλ. Ιμπν Μπατοῦτα, ταξίδια, ἐκδ. Στοχαστής νομίζω) μὲ μοναστῆρι, εὐσέβεια καὶ μέτάνοια, θὰ φροντίσω νὰ γίνει ὀμαλὰ ἡ διαδοχή".

  Ὁ Πρόεδρος Ὁμπάμα συνεχίζει. Ὁ Πρόεδρος Προκόπης Παυλόπουλος στέκεται ἀπὸ δίπλα του καὶ τοῦ τρέχουνε τὰ σάλια.

  "Μὲ βλέπετε ὦ ! Ἕλληνες κάτω ἀπὸ τὸν Παρθενῶνα. Ἅν ὅλοι μαζὶ καὶ ὁ καθένας χωριστὰ δὲν εἴχατε κάνει τὸ 21, θἀ μὲ βλέπατε μὲ τὸ γιαταγάνι νὰ σᾶς παίρνω τὸ κεφάλι. Θὰ μὲ βλέπατε εὐνοῦχο στὰ χαρέμια τοῦ Σουλτάνου. Ἅν δὲν εἴχατε νικήσει, θἄμουνα μὲ τὴν ξιφολόγχη νὰ σᾶς τρυπάω τὴν κοιλιά κάτω ἀπὸ τὴ σημαία τοῦ Ἰμπραημ Πασᾶ".

  "Ἅν εἶχατε ἀκούσει τὴν Πατρικὴ Διδασκαλία καὶ τὸν Πατριάρχη σας Γρηγόριο, θἄχατε ἀκόμη τὸν Τοῦρκο πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι σας. Μιμηθήκατε ὧ Ἕλληνες τὸ Παράδειγμά μας καὶ γινόμενοι μασῶνοι, συνωμότες καὶ φραγκοφονιάδες ὑποκριτὲς Ἑβραῖοι, μὲ διπλὴ γλῶσσα, μιμητισμὸ καὶ ἀλαλούμ στὸ μυαλὸ καὶ τὰ νεφρά, κερδίσατε ἐπαξίως τὸν πολιτισμό. Ἁντί νὰ κάνετε ὁ καθένας δώδεκα παιδιὰ ποὺ νὰ πεθαίνουνε τὰ ὀκτὼ πρὶν γεννηθοῦνε, κάνετε ἕνα δύο τὸ πολύ ποὺ ὁ ἕνας βγαίνει γκέυ κι ἡ ἄλλη βγαίνει μιὰ βλαχοκατίνω".

  "Τὠρα ποὺ θαρθεῖ ὁ διάδοχός μου νὰ θυμᾶστε. Δὲν φτάνει ἡ θεία Πρόνοια. Νὰ μην τυχόν σᾶς ξυπνήσει ἠ θεία φώτιση ὅτι ὀ Θεός τἄχει κάνει ἔτσι ποὺ ὅλα πᾶνε γιὰ καλό, κι ἄς μὴν τὸ καταλαβαίνουμε πῶς. Νὰ σκέφτεστε πάντα ὅτι ὅλα πᾶνε γιὰ κακό καὶ θέλει σπρώξιμο τὸ πράγμα, γιὰ νὰ μὴν γίνουνε χειρότερα. Νὰ βασανίζεστε μέρα νῦχτα μἐχρι τελικῆς ἐξοντώσεως στὸν Πυρηνικὸ Πλανητικὸ Πόλεμο, γιατὶ ὑπάρχει κίνδυνος ἀντὶ για Ἕλληνες νὰ γίνετε χριστιανοί. Καὶ ἀντι νὰ εἶστε τὸ παράδειγμα τῆς διεθνοῦς μασωνίας, κατὰ ποὺ λέει τὸ σύνθημα
  -"Νὰ γίνει ὁ Παρθενῶνας Μασωνικὴ Στοά
  καὶ στὸ Βυζαντινό Μουσείο νὰ ψήνουνε παιδιά".
  Νὰ καταλάβετε ὅτι ὁ Θεὸς σᾶς προστατεύει ἐσὰς καὶ τὰ παιδιά σας, νὰ ἀδιαφορήσετε γιὰ τὸ ἴματζ καὶ νὰ εὐτυχήσετε, ἐκεί ποὺ δυστυχεῖτε ἡρωικά γιὰ μιὰ θέση δίπλα μου στὴν φωτογραφία, μὲ φουστανέλλα ἀρβανίτικη ῥαμμένη ἀλὰ Γκοῦτσι, καὶ περικεφαλαῖα ἀπὸ τσίγκο μὲ μιὰ σκοῦπα γιὰ λοφίο. Εἶναι δυνατὸν νὰ θέλει κανεὶς τὴ ζωή χωρίς καραγκιοζηλίκι ; "
  "Ἑσεὶς νὰ φυλᾶτε τὶς Θερμοπῦλες τῆς ἠλιθιότητος. Και ὁ Θεός, ποῦ ξέρει καλύτερα ἀπὸ σᾶς, κοπρίτες (καὶ βλέπετε τοῦς φουσκωτοὺς ποὺ με περιτριγυριζουνε διακριτικά) κἀτι ἤξερε ποὺ ἔβγαλε τὸν Τράμπ. Ἄμα κάνετε πὼς βγάζετε φουστανέλα καὶ περικεφαλαία, θὰ σᾶς διώξουμε απὸ δὼ καὶ την Ἀκροπολη θὰ τὴν κρατήσουμε Χιστόρικαλ Παρκ. Θὰ βροῦμε ἄλλους κομπαρσους ἀπὸ σᾶς κι ἄν εἶναι μαῦροι θᾶ ξαναγράψουμε τὴν ἱστορία κατὰ πῶς μᾶς γουστάρει. Χαίρετε, σουβλάκι, σπανακόπιττα, γκειά σας".

  ReplyDelete
 31. ΥΓ. Αὐτὰ ποὺ θὰ προσθέσω δὲν εἶναι τεκμηριωμένα ἀλλὰ ὑποψίες. Τὰ βάζω λοιπὸν καὶ αὐτὰ ἐντὸς εἰσαγωγικῶν.

  "Ἡ ορθοδοξία μοιράζεται μὲ τὸν μαρξισμὸ μιὰ πιστη στὴν θεία Πρόνοια ποὺ ὁ Μὰρξ τὴν πῆρε ἀπὸ τὸν Χέγκελ καὶ ὁ Χέγκελ ἀπὸ τὸν Λάιμπνιτς, νομίζω. Ὅ,τι ὅλα ἐντέλει βαίνουν καλῶς. Ὅμως, ἠ διαφορὰ εἶναι ὅτι στὴν ὀρθοδοξία η θεία Πρόνοια ἐκδηλώνεται ἀδιαχώριστα στὸ ὑποκείμενο καὶ στὸ ἀντικείμενο, ἐνῷ ὁ βλαμμένος θεολογικὰ Διαφωτισμὸς μόνο κοινωνικὰ τὰ βλέπει τὰ πράγματα, θολωμένος ὅπως εἶναι ἀπὸ τὸ ἄγριο ταξικὸ σύστημα σκέψης ποὺ εἰσέβαλε στὴν Δύση ἀπὸ πολύ παλιά, δὲν ξέρω ἄν εἶναι απὸ τὸν Αὐγουστῖνο, καὶ ποὺ βλέπει τὴν σωτηρία σὰν κοινωνική, προκειμένου νὰ περισώσει τὸ κράτος εἰς βάρος τοῦ ἀτόμου. Ἅτομο εἶναι τὸ ἄ-τομο, ἡ ἀδιαχώριστη συνείδηση, ὅχι τὸ θλιβερὸ σαρκίο τοῦ καθενός.

  Γι αὐτὸ καὶ βλέπεις τὸν κομμουνισμὸ νὰ λιώνει σὰν μυρμήγκια τοὺς ἐργάτες εἰς ὅφελος τῆς κοινωνίας, καὶ βλέπεις τὰ κομμουνιστικὰ κόμματα νὰ μεταβάλλονται σὲ σέχτες μή-χριστιανικῶν αἰρέσεων, ὅπου ὁ πλεόν ἅγιος εἶναι ὁ πλέον ἐγκληματίας, ποὺ φροντίζει νὰ μὴν ἀναπαραχθῇ αἰσἰως τὸ ἀτελές ἀνθρωπινο εἶδος".

  ReplyDelete
 32. ΝΤΡΟΗ ΡΕ ΝΤΡΟΠΗ!!!!! ΚΑΙ Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΟΡΟΣ ΛΕΕΙ" ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ!!!"

  ΑΚΡΙΒΩΣ ΒΛΑΞ! ΕΚΤΕΛΕΙΣ ΔΟΥΛΕΊΑ ΚΑΙ ΌΧΙ ΚΑΘΉΚΟΝ!

  https://www.youtube.com/watch?v=MgxvQXunMmU


  ΤΩΡΑ ΝΑ ΔΩ ΠΩΣ ΘΑ ΚΛΑΙΝΕ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΩΣΕΙ!

  ReplyDelete
 33. Όσοι βγάζουν μπιμπίκια με τον Εθνικοσοσιαλισμό, ας δουν το βίντεο αυτό:

  https://www.youtube.com/watch?v=-O8EQFbqu-8

  Και ας αναρωτηθούν πώς κατήντησαν την κάποτε κοσμοκράτειρα Ευρώπη του Ρομαντισμού και του Ελληνισμού, έτσι.

  Εάν αυτά είναι τα χριστιανικά τους αισθήματα τότε ο Χριστιανισμός έχει σαπίσει πλέον στην Ευρώπη και είναι ώρα να την κάνει. Διότι Χριστιανισμός που επιβάλλει τον θάνατο μίας ηπείρου ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ χάριν μίας αιρέσεώς του ονόματι Ισλάμ, δεν έχει θέση στην ζωή της Ευρώπης. Κάτι πυ σε οδηγεί σε θάνατο δεν το ασπάζεσαι, το καταστρέφεις.

  Αλλά δεν φταίει ο Χριστιανισμός για αυτά τα αίσχη. Ο Φιλελευθερισμός φταίει και οι τζιχαντιστές της "κοινωνικής ισότητος και δημοκρατίας και δικαιοσύνης" σαν τον Ένοχο επάνω που θέλε να ζει με την ίδοα ψευδαίσθηση όπως και το σούργελο, η φεμινίστια με τα κόκκινα μαλλιά. Την ψευδαίσθηση ότι το να μένεις παθητικός και ας πεθαίνει ο λαός σου είναι Ευλογία, Χριστιανική και ανθρπιστική πράξη και θέλημα Θεού!!!

  Αλλά ο Εθνικοσοσιαλισμός και το φυλετικό Κίνημα που φουντώνει θα ξεπλύνει κάθε τέτοια ΣΑΠΙΛΑ όσο και να κλαίνε οι ψοφοχριστιανοί* με τα 200 κυρ Ελέησον κάθε ημέρα και με μηδαμινή αντίληψη της Πίστεως.  *ψοφοχρισιανός=Χριστιανός γραικύλος. Ο αλξθινός Χριστιανός και δη ο Ορθόδοξος Ρωμηός κάνει Επανάσταση για την Πίστη όπως κάμανε οι Ιρανοί το 1979.

  ReplyDelete
 34. *αληθινός

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ,
   εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος. (Απ. Παύλος)

   Delete
  2. Να φανταστώ αυτα τα απαγγέλεις και πριν ψηφίσεις ΣΥΡΙΖΑ στην καλπη; Θα τα απαγγέλεις και όταν θα σε κυνηγούν με τις Handschar-es οι Ισλαμιστές;

   Ένα είναι να απαγγέλεις τα κείμενα των Λόγων, δύο είναι να τα καταλαβαίνεις.

   Τυπικός χριστιανός γραικύλος. Ταχα Χριστιανός με 200 κυρ Ελέησον την ημέρα και μετά ψηφίζω τους Χριστιανοφοβικούς αθέους του ΣΥΡΙΖΑ!


   Και μετά μου κορδώνεσαι ότι ξέρεις τις Γραφές! Που και να μην τις ήξερες δηλαδή! Ίσως να ήταν και καλλίτερα. Προτιμώτερος ο αμαθής του ημιμαθούς.

   Delete

 35. Πολλοί βλάκες νομίζουν ότι Εθνικισμός/Φασισμός=Απομόνωση και Σωβινισμός. ΛΑΘΟΣ! Παγκοσμιοποίηση μέσω του Φασισμού και των Εθνικιστικών Εθνών-Κρατών λοιπόν!!!


  http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/anhsuchia-apo-to-the-economist-erchetai-o-neos-ethnikismos-sthn-eurwph

  https://southfront.org/the-new-nationalism-of-putin-trump-le-pen-farage/


  Καημένοι φιλελεύθεροι πώς σας την έφερε έτσι ο Θεός! Είναι βλέπετε, αυτή η...Ειμαρμένη σας, η αντίθετη της δικής μας. Ο Θάνατός σας η Ζωή μας. Η Ζωή μας ο Θάνατός σας. Πάνω π βρισκόσασταν στο απόγειο της δυνάμεώς σας και είχατε κατά 99% ενοποιήσει τον Πλανήτη υπό την μαύρη χείρα σας, πάνω που βρισκόσασταν ένα βήμα πριν, ένα δευτερόλεπτο πριν την πλήρη παγκοσμία εγκαθίδρυση της Νέας Τάξης Πραγμάτων σας βασισμένης στο χρήμα, τον τόκο, την ηθική ασυδοσία και έναν πολυφυλετικό άμυαλο άφυλο άθρησκο σαρκικό αχταρμά, τότε όπως ακριβώς αναφέρουν και όλες μα όλες οι σοφοτάτες μυθολογίες των Αρίων λαών, εκείνη λοιπόν την σκοτεινότερη ώρα της δημοκρατικής δικτατορικής νυκτός σας, πάνω που όλα έμοιαζαν έτοιμα να σβήσουν μία για πάντα και το Αίμα έτοιμο να σβήσει ανεπιτρεπτί, τότε ανετράπησαν τα πάντα! Ξύπνησε η αρχέγονη δύναμη του Αίματος, του Έθνους και της Φυλής η οποία ορθότατα λατρεύτηκε σαν Θεά από πλείστους ανά τη Γαία πολιτισμούς.

  Και τώρα...καλωσήρθατε στην δική μας Νέα Τάξη Πραγμάτων.

  Φέραμε την πλήρη ανατροπή, όλοι οι ιδεολογικώς Φασίστες. Άλλοι περισσότερο άλλοι λιγότερο αλλά όλοι συμβάλαμε και ακόμη το κάνουμε μέχρι όπως είχε γράψει και παλιά ο Καθηγητής, το "τέρας του φιλελευθερισμού να πεθάνει". Και θα πεθάνει.

  ReplyDelete
 36. Ὁ Χριστιανισμὸς δὲν εἶναι τίποτα παράξενο. Σοῦ ζητάει μόνο ἕνα πράγμα. Νὰ μὴν ὑπηρετῇς μιὰ παρηγοριά ποὺ ξερεις ὅτι εἶναι ψέμα (π.χ. ὅτι θὰ γίνεις ἀθάνατος ἄν ἀλείφεσαι μὲ λάδι Μουσολίνη) καὶ τίποτε ἄλλο.
  Τὸ ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι θεός καὶ γιὸς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀπλῶς μιὰ διαπίστωση ποὺ κάνεις αφότου τὰ δεχτῇς τὰ παραπάνω. Ἀφορᾷ μιὰ διάσταση ποὺ ὅμως δὲν κανεις πὼς μπῆκες σὲ αὐτὴν. Εἴτε μπῆκες εἴτε δὲν μπῆκες.

  Γι ἀὑτὸ 1) ἀπορρίπτει τὴ βία, διότι πολὺ ἀπλὰ δὲν χρησιμεύει, εἶναι περιττή. 2) τὸ θέαμα, διότι εἶναι συνειδητὴ αὐταπάτη. Νὰ προσδιορίσω ὅτι ὑπάρχει ἐνδεχομένως θέαμα ποὺ δὲν εἶναι αὐταπάτη καῖ αυτὸ οἱ πατέρες θεωροῦσαν ὅτι εἶναι ἡ ἐκκλησία.

  Τώρα τὸ Ὀμπάμα σόου ἔρχεται γραμμὴ νὰ σᾶς πληροφορήσω ἀπὸ τὸν Πιὲρ ντὲ Κουμπερτέν κι ἄς λέει γιὰ δημοκρατία. Δὲν ἔχει μεγάλη διαφορὰ ἡ ἐπίσκεψη Ὀμπάμα ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη Γκαίμπελς.

  Μπορεῖ δηλ. νὰ μὴν διοργάνωσε ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση λαμπαδηφορία πρὸς τιμήν του ἀλλὰ τὸ πνεῦμα παραμένει τὸ ἴδιο καὶ θέλω νὰ ὑπογραμμίσω καὶ κάτι. Μὴν προβάλλουμε συνεχεια τὸ ὅτι ὁ φασισμὸς ἔχει λαϊκὴ βάση. Στὸν φασισμὸ συμμετέχουν καὶ οἱ ἀνωτερες τάξεις. Ὁ φασισμὸς δὲν εἶναι προλεταριακὸ κίνημα. Αὑτὸ ἔχει μεγάλη σημασία. Δὲν λέω ὅτι ὁ μπολσεβικισμὸς εἶναι προλεταριακὸ κίνημα (θεωρῶ ὅτι δὲν εἶναι ἀκριβῶς). Λέω ὅτι ὁ φασισμὸς δὲν εἶναι σὲ καμία περίπτωση.

  Λαϊκὸ κίνημα κατὰ μιὰ πολὺ αὐστηρὴ μεθοδολογία εἶναι μόνο ὁ Χριστιανισμὸς ὅπως τὸν ὅρισα παραπάνω. Γράφω σὲ μιὰ ἐργασία μου ὅτι λαϊκὴ τέχνη γιὰ παράδειγμα εἶναι μόνο αυτὴ ποὺ δὲν κάνει διαχωρισμὸ τοῦ κοινοῦ της σὲ κοινωνικὲς ὀμάδες. Ἐ, ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ τἐχνη εἶναι ἀπὸ πολλές ἀπόψεις λαϊκή. Ἡ ναζιστικὴ ὅμως καὶ ἡ σοσιαλιστικὴ τέχνη δὲν εἶναι λαϊκές. Οἱ φωτογραφίες Ὀμπάμα μὲ τὴν Ἀκροπολάουα εἶναι πρωτο-φασιστικές.https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/images/President%20Barack%20Obama%20visits%20the%20Erechtheion_0.jpeg ὅσο κι ἄν αὐτὸ ποὺ λέω φαίνεται ἀκραῖο.

  Ὁ φασισμὸς ὅπως καὶ ὁ ρεπουμπλικανισμὸς προσπαθοῦν νὰ φτιάξουν μιὰ θρησκεία ποὺ νὰ δίνει μεταφυσικὸ βάθος στὸν ταξικὸ διαχωρισμὸ ποὺ εἶναι ἡ οὐσία τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ. Ὁ ῥεπουμπλικανισμὸς πριμοδοτεῖ τὴν Ῥώμη, στὰ ἴχνη τῶν Γἀλλων ἐπαναστατῶν τοῦ 1789. Ὁ φασισμὸς θὰ ἔπρεπε νὰ ποῦμε τὸ ἴδιο μιὰ καὶ γεννήθηκε στὴν Ἰταλία. Ὁ ναζισμὸς τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα μιὰ καὶ ἤδη ἡ ἀρχαία Ἑλλάδα εἶχε ἐπιλεχθῇ σὰν γερμανικὸ πρότυπο ἀπὸ τὸν 19ο αἰῶνα. Τὴν σχολική τους παιδεία προσπαθοῦν νὰ μεταφυσικοποιήσουν οἱ Φράγκοι. Τόσο φλῶροι εἶναι.

  ReplyDelete
 37. ΥΓ. Γράφεται παραπάνω. Ἄνθρωπος=Θνητός Καίσαρ=Ἁθάνατος.

  Μὼρ' μᾶς δουλεύεις Καίσαρα. Ποιὸς Καῖσαρ εἶναι ἀθάνατος ὡς Καῖσαρ ; Μόνο ἡ εἰκόνα τοῦ Καίσαρος πάνω στὸ νόμισμα διαρκεῖ ὅσο τὸ νόμισμα.

  Ἁκόμα καὶ στὴν Ἱλιάδα τὄχανε καταλάβει αὐτό. Τοῦ λένε τοῦ Ἀχιλλέα στὸν Ἄδη. -Δὲν χαίρεσαι, βρὲ μπαγάσα, ποὺ ἔχεις γίνει ἀθάνατος τόσους πούχεις σφάξει ; - Τὶ ἀθάνατος καὶ μ.... λέει ὁ Ἀχιλλέας. Θὰ προτιμοῦσα νἄμουν θήτης (ἀκτήμων χωρικός) πάνω στὴ γὴ παρὰ νὰ σέρνομαι στὸν Ἄδη.

  Αὐτὸ εἶναι κλείσιμο ματιοῦ τοῦ Ὁμήρου στὸν ἀκροατή του. Τοῦ λέει, πρόσεξε, αὐτὰ ποὺ ἀκοῦς μοιάζουν γιὰ αιώνια. Δὲν εἶναι ἀκριβῶς.

  ReplyDelete
 38. YΓ2 Αἰ-ϑί-ο-πές τε 〈ϑε-ο-ὺς σϕε-τέ-ρο-υς〉 σι-μο-ὺς (15) μέ-λα-νάς τε (4)
  Θρῆ-ι-κές τε γλα-υ-κο-ὺς κα-ὶ πυρ-ρο--ύς 〈ϕα-σι (15) πέ-λε-σϑα-ι〉. (4)

  Οἱ μαῦροι τοὺς θεοὺς τoυς μαύρους καὶ πλακουτσομῦτες λεν πῶς εἶναι
  γαλανομάτηδες καὶ ροῦσσοι εἶναι οἰ θεοὶ σύμφωνα μὲ τοὺς Σλάβους (;).

  ReplyDelete
 39. Θεός! Ακούστε τον ολοι.


  https://www.youtube.com/watch?v=PRakmMpUJ24

  ReplyDelete
 40. Επί της ουσίας τί μας λέγει ο Δάσκαλος Ντούγκιν:

  " Ο 21ος αιών μόλις ξεκίνησε"

  Ο 21ος αιών όπως γράφει άλλωστε και στα βιβλία του, ξεκινά με την ήττα του μετά-Μοντερνισμού δηλαδή με την ήττα του μετά-Φιλελευθερισμού, ο οποίος και αποτελούσε μέχρι πρότινος την παγκοσμίως κυρίαρχη μεν, ταχαίως καταρρέουσα δε, μορφή του Φιλελευθερισμού ανά την υφήλιο. Δεν είναι τυχαίο που εφόσον Φιλελευθερισμος=άτομο, μετά-Φιλελευθερισμός=μετά-άτομο, δηλαδή ένα άτομο απελευθερωμένο σύμφωνα με τους φιλελευθέρους από ό,τι το κάνει άτομο, το σεξουαλικό φύλο, η θρησκεία του, η φυλή του, το Έθνος του, η Οικογένειά του ακόμη και η πολιτική του άποψη εφόσον δεν είναι Φιλελεύθερη.

  Όλοι εμείς που από μικροί, προσωπικά με λόγω της Χ.Α. από τα 16 μου, νιώσαμε την φλόγα μέσα μας για αλλάγή που αναφέρει και ο Ντούγκιν, υπήρξαμε επί της ουσίας, οι πρώτο που έλαβαν εσωτερικά τους, το έναυσμα για την τεκτονικών διαστάσεων παγκοσμία αλλαγή/μετάβαση της Ανθρωπότητος από τον 20ό στον 21ο αιώνα, Υπήρξαμε και αποτελούμε ακόμη δηλαδή προπομπούς της Νέας Εποχής, ενώ όλοι οι άλλοι συνομίληκοι ημών 20άρηδες ή συνταξιούχοι 40άρηδες αποτελούν απολιθώματα του παλαιού πλέον αιώνος.

  Νιώθω πολύ περήφανος που ήμουν από τους πολύ πρώτους που αντελήφθησαν αυτή την Αλλαγή και Μετάβαση ήδη απο τα 16 μου. Τότε δε με πίστευε κανείς. Νόμιζαν οτι έφταιγε η οικογένιά μου για τις πολιτικές μου απόψεις και όλοι από μαθητές μέχρι καθικιτές είχαν στραφεί κατά εμού και παρότι φάρος εξυπνάδας στις Επιστήμες, την Λογοτεχνία αλλά φυσικά και την Πολιτική Φιλοσοφία, με μένος ντε και καλά προσπαθούσαν να με βγάλουν ηλίθιο ή προβληματικό μόνον και μόνον επειδή υπήρξα ο μοναδικός στήριζα την Χρυσή Αυγή και τον Εθνικισμό-Φασισμό(Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια) στο σχολείο μου.

  Σήμερα κάθε μέρα δικαιώνομαι ακόμη και μέσα στην ίδια μου την οικογένεια όταν κανείς μα κανείς δεν επίστευε ότι η δική μας Ιδέα θα είναι το μέλλον, πλην του παππού μου, ο οποίος παροτι γηραιότερος αποτελούσε και τον σοφότερο όπως όλα δείχνουν εντός των λοιπών οικογενειακών μελών πλην εμού, καθώς εγώ βρισκόμουν στον ίδιο δρομο με αυτόν.

  Εγώ ένας 16χρονος και ο παππούς μου ένας 84χρονος τότε, καταλάβαμε αμέσως ο έναυσμα αυτό της Μεταβάσεως για το οποίο ομιλεί ο Ντούγκιν στην παραπάνω του ανάλυση.

  Απόδειξη ότι η Ψυχή εάν υγιής, μένει αναλλοίωτη και έτσι κρατά και στιβαρό τον Νου, παρά την διαρκή φθορά της σαρκός.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τί είπα πάλι πάντως...

   Κέντησα!

   Delete
  2. Και τότε τον ρώτησε ο αστός:

   "Θέλω και εγώ να γίνω Εθνικιστής και Εθνικοσοσιαλιστής, πώς γίνεται;"

   Εκείνος του απήντησε:

   "Δεν μπορείς, είναι αδύνατο. Δεν φέρεις μέσα σου την Φλόγα και ούτε την έφερες ποτέ"

   Η Φλόγα:

   https://www.youtube.com/watch?v=He1w4JyUwMs

   Delete
 41. Κωνσταντινουπολίτη, μπράβο σου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τολλάρεις μοναμί;

   Delete
  2. Tὲ τὸ λέω σοβαρά μὸν σερί.

   Delete
 42. Εἶναι πολὺ ἀπλὸ θεωρητικά. Ὅλοι ψάχνουν τὸ ἀπόλυτο. Αὐτοὶ ποὺ ΚΑΝΟΥΝ πὼς βολεύονται μὲ τὸ μερικὸ ἀνἀπόφευκτα συντάσσονται μὲ τὴν ἐξουδετέρωση τῶν ὑπολοίπων. Ὁ συμβιβασμὸς εἶναι παγκόσμιος πόλεμος.
  Πέρα ἀπὸ λέξεις καὶ ἐκφράσεις.

  ReplyDelete
 43. Aὐτὸ ποὺ θὰ σὲ κατηγορήσουνε, Κωνσταντινουπολίτη, εἶναι ὅτι εἶσαι ἡ ἐνσάρκωση αὐτοῦ ποὺ κάνουν αὐτοί. Μόλις βλέπουν ἀδυναμία καὶ εὐαισθησία, ἀντί νὰ τὴν ἀφήσουν ἤσυχη ἤ νὰ τὴν προσέξουν σὰν κάτι ποὺ πάει νὰ ἀνθίσῃ, πέφτουνε πάνω της νὰ τὴν χτυπήσουν ἀκόμα περισσοτερο διότι νομιζουν ὅτι ἔτσι πρέπει, ἀκόμα καὶ σὲ φίλους καὶ συγγενείς. Θεωροῦν ὅτι ἀποτελοῦν ἕνα κοπάδι ποὺ τρἐχει πρὸς τὸν γκρεμό καὶ πρέπει νὰ σπρώχνονται ἔξω ἀκαριαῖα αὐτοὶ ποὺ τὸ καθυστεροῦν.

  Θεωροῦν μάλιστα πὼς ὁ ἀρχηγὸς τοῦ κοπαδιοῦ λέγεται Ἀδόλφος Χίτλερ καὶ ὅτι εἶναι ἡ τελευταία ἐνσἀρκωση τοῦ Σατανᾶ. Δὲν καταλαβαίνουν λοιπὸν γιατὶ διαχωρίζεις τὴ θέση τους ἀπὸ αὐτούς, μιὰ καὶ ἔχετε τὰ ἴδια πιστεύω.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ποία ίδια πιστεύω μωρέ; Κατάλαβες τί είπα;;;;

   Delete
  2. Nαί βρε, λέω τί πιστεύουν αὐτοί. Αὐτοί λέω νομίζουν ὅτι εἶσαι μέρος τοῦ κοπαδιοῦ.

   Delete
 44. ΥΓπόσο. Θὰ εἶχε ἐνδιαφέρον νὰ ἐξερευνηθῇ ἡ σχέση τῆς σοσιαλδημοκρατίας ὄχι μὲ τὸν ποπουλισμό μονάχα ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν ναζισμὸ εἰδικότερα, καὶ νὰ ἐξηγηθῇ ὑπὸ αὐτὸ τὸ φῶς τὸ παράξενο σύμπλεγμα Ὀμπάμα-Μέρκελ-ΣΥΡΙΖΑ. Μὲ οὐρὰ τὸν Τράμπ καὶ ἀλογουρὰ τὸν ἀπερχόμενο Γάλλο πρόεδρο.

  Τὰ συναισθήματα τῶν ὐγιῶν Γάλλων γιὰ τὸν Ὀλλάντ εἶναι αὐτὰ ποὺ εἶχαν γιὰ τον Στρατάρχη Πεταίν. Ἡ διαφορὰ εἶναι ὅτι ὀ σεβάσμιος χασάπης Πεταίν πρόβαλε τὸ σύνθημα Δουλειά-Οἰκογένεια-Πατρίδα ἀντὶ τοῦ Ἑλευθερία-'Ισότης-'Αδελφοσύνη καὶ τοῦ σημερινοῦ Σέξ-Κατανάλωση-ὅ,τι ἀρπάξει notre derrière καὶ μυστικές ὑπηρεσίες.

  Στὴν Ἀμερικὴ τοῦ Ὁμπάμα ἡ μισθολογικὴ διαφορὰ κατὠτερου ἐργαζομένου πρὸς ἀνώτερο στελεχος ἔχει πάῃ κάπου 1 πρὸς 300 καὶ νομιζω (ἀλαλάουα) "Στην Αμερική, για να σπουδάσει κάποιος πρέπει να πληρώσει μεγάλα δίδακτρα, τα οποία μάλιστα έχουν αυξηθεί πάνω από 500% (!) από το 1985 ως σήμερα. Αυτό αποκλείει τα κατώτερα αλλά και τα μεσαία (πλέον) στρώματα της κοινωνίας από το να πάρουν μια καλή εκπαίδευση, ενώ παράλληλα η παρακμή της Αμερικής και η "απώλεια της ανταγωνιστικότητας" της έναντι πχ της Κίνας σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δουλειές για τους πτυχιούχους (ή, αν υπάρχουν, έχουν πολύ χαμηλούς μισθούς).Επίσης, παρότι τα δίδακτρα έχουν αυξηθεί, συχνά το επίπεδο και το περιεχόμενο των σπουδών έχει πέσει [...] Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι σημερινοί πτυχιούχοι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά, ή αν βρίσκουν, τα λεφτά που παίρνουν δεν επαρκούν για να αποπληρώσουν τα σπουδαστικά δάνεια που έχουν πάρει για να σπουδάσουν.http://ciaoant1.blogspot.gr/2013/08/blog-post_28.html "1. Η χώρα που παρέχει στους εργαζομένους το υψηλότερο εισόδημα είναι οι ΗΠΑ. Χωρίς αμφιβολία, πρόκειται για την πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο. Οι ΗΠΑ έχουν άφθονους φυσικούς πόρους, είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αγαθών και ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο. Οι Αμερικανοί λαμβάνουν ετησίως 41.355 δολάρια ετησίως. Ωστόσο, στις ΗΠΑ πολλοί άνθρωποι δεν έχουν δωρεάν ασφάλιση στον τομέα της υγείας.http://www.newmoney.gr/diethni/244590-deite-tis-10-xores-me-tous-ipsiloterous-misthous-gia-to-2015. Γράφει ὁ Γιῶργος Δελαστίκ "Απλόχερα μας πρόσφερε τις συγκινήσεις και τα εύσημα ο Ομπάμα στην Αθήνα. Κι εμείς καταλάβαμε ότι εκτός από λίκνο της δημοκρατίας και πρότυπο αν(τ)οχής στη λιτότητα, είμαστε και παράδεισος για τις ανά τον κόσμο πολεμικές βιομηχανίες. Βλέπετε, δεν είναι μικρό πράγμα για την Ελλάδα της κρίσης, στην οποία νοσοκομεία και σχολεία καταρρέουν, φτώχεια και ανεργία σαρώνουν, ενώ χιλιάδες πρόσφυγες συνωστίζονται σε άθλια στρατόπεδα συγκέντρωσης, να διατίθεται το 2,4% του ΑΕΠ για στρατιωτικές δαπάνες. Με άλλα λόγια, το μεγαλύτερο ποσοστό από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, πλουτίζοντας τους Αμερικανούς, Γερμανούς και λοιπούς εμπόρους όπλων, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό μας χώνουν ακόμη πιο βαθιά στην κινούμενη άμμο του χρέους. Αυτή την περίοδο, μάλιστα, υπάρχουν πιέσεις για μια νέα «αγορά του αιώνα», με στόχο την προμήθεια υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών και επιχείρημα —τι άλλο;— τον υπερεξοπλισμό και τις επιθετικές διαθέσεις του Ερντογάν. Στην ουσία, όμως, αυτό που θέλουν είναι να «ρουφήξουν» όσο πλούτο έχει απομείνει".

  Μὲ ἄλλα λόγια. Ὑπάρχει φαἰνεται στὶς ΗΠΑ συμμαχία τοῦ στρατιωτικοῦ κατεστημένου μὲ τὸ "σοσιαλδημοκρατικό". Προσοχή, αὐτὸ σημαίνει ἐνδεχομένως ὅτι ἡ συμμαχία ἐμπόρων ὅπλων μὲ κράτος εἶναι γιὰ τὶς ΗΠΑ ὅ,τι ἦταν ἠ συμμαχία Χίτλερ μὲ βιομηχάνους. Γι αὐτὸ καὶ τέτοια ὑστερία μὲ τὰ τοῦ Χίτλερ νὰ εἶναι ταμπού. Εἶναι σὰν νὰ εἶναι ταμποὺ ἡ μπριζόλα σὲ χασαποταβέρνα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτό που δυστυχώς δεν καταλαβαίνετε εσείς οι μικροί-μεσαίοι αστοί είναι πώς λειτουργεί το σύστημα.

   Εγώ είμαι ο μοναδικός Φασίστας επαναστάτης που έζησε στο πετσί του το φιλελεύθερο σύστημα διακυβερνήσεως είτε σοσιαλδημοκρατικό είτε φιλελεύθερο κεντρώο, δηλαδή σε αμφότερες περιπτώσεις πάλι φιλελεύθερο.

   Εάν δεις τί είναι και πώς λειτουργεί η μεγαλοαστική τάξη σε κάθε χώρα, εν Ελλάδι η ψευδομεγαλοστική, θα δεις ότι ο Ποπουλισμός είναι Θεία Ευλογία διότι ο Ηγέτης προέρχεται από τα σπλάχνα του Λαού και όχι από "Κολωνάκια" ή Ψυχικά, Φιλοθέες, Εκάλες και Κηφισιές όπου κατοικούν οι Ευρωπαιολάγνοι φιλελέδες γραικύλοι. Συνεπώς ένας Ηγέτης από τα σπλάχνα του Λαού είναι ό,τι χρειάζεται για να ξεπληθεί η σαβούρα και η λίγδα των παραπάνω διότι η (ψευδο)μεγαλοαστική τάξη σε κάθε χώρα είτε έχει δικά της ταξικά χρηματικά συμφέροντα που συνάδουν με εκείνα το παγκοσμίου Κεφαλαίου, είτε είναι οι ίδιοι μερος του παγκοσμίου Κεφαλαίού, είτε είναι εντολοδόχοι των όπως στην Ελλάδα ή μάλλον στο κρατίδιο των Αθηνών με σκοπό να νιώσεις και αυτοί λίγη αίγλη από τα Παρίσια(όπου όλως τυχαίως σήμερα κατοικούν Αφρικανοί λαθρομετανάστες σε σκηνές). Συνεπώς επειδή εκ των έσω γνώρισα την κατάσταση και την γνωρίζω, είναι λογικό ένας Επαναστάτης να διώκεται την στιγμή που εισήχθη για τους λόγους του, στην φωλιά του κατεστημένου.

   Εάν γνώριζαν οι Κομμουνιστές και οι ΚΝΕ ακόμη και οι κλεφτοκοτάδες αναρχικοί του Βελβεντού πώς λειτουργεί το σύστημα θα το είχαν διαλύσει, εάν ήσαν βέβαια μάγκες να το κάνουν. Το ότι ο Ρωμανός προήλθε από το σύστημα αυτό και ως γνήσιος άπατρις, άθεος, μισέλλην αναρχικός δενντο πολέμησε καθόλου αποτελεί απόδειξη ότι η αναρχία πρώτον είναι όργανο της μεγαλοαστικής τάξεως και των καπιταλιστών(διότι καπιταλισμός=αναρχία) και δεύτερον ότι είναι ντροπή να εκθειάζεται από Πλεύρη και Κιτσίκη ένα ρεμάλι σαν και αυτόν.

   Απόδειξη τρίτη. Το μοναδικό κόμμα που γνωρίζει τα παραπάνω είναι φυσικά η Χρυσή Αυγή και μόνον για αυτό το λόγο αξίζει τα μέγιστα να ψηφισθεί και εν δυνάμει να στηριχθεί.

   Delete
  2. Περιττό να αναφέρω δε ότι τα συμφέροντα μεγαλοαστών και ψευδομεγαλοστών, όμοια σχεδόν με εκείνα των αναρχικών είναι τελείως αντίθετα με εκείνα επιβιώσεως του Έθνους, της Φυλής, του Λαού και της Θρησκείας και του Πολιτισμού μίας χώρας.

   Οι σημερινοί ψευδομεγαλοαστοί είναι σαν την μούχλα επάνω στο γιαούρτι.

   Delete
  3. Οι όποιοι βιομήχανοι συμμαχησαν τυπικά με τον Φϋρερ το κάνανε λόγω των τραπεζιτών και των τραπεζών. Ο Φόρντ είχε πει ότι εάν μάθαινε ο λαός πώς δουλεύει η FED την επομένη θα είχαμε επανάσταση.

   Ο Φϋρερ όμως θα τους άφηνε ως έχουν, μόνον εάν ασπάζονταν την Θρησκεία ου Αίματος και εάν αποδέχονταν την εξουσία του Αίματος επί του χρήματος. Εάν όχ, θα είχε γίνει ό,τι και με τους Κρούπ και Γιούνκερ το 1933.

   Delete
  4. Το ότι ο Καθηγητής αντιλαμβάνεται ό,τι και εμείς και είναι υπέρ του Πνεύματος και της Θρησκείας πολύ, αυτόν μόνον ως μαρξιστή-λενινιστή δεν τον κατατάσσει.

   Ανήκει στην δική μας σφαίρα εξ'ου και η μεγίστη Φιλοσοφία του.

   Delete
 45. ΥΓἀκόματόσο. Πίσω ἀπο τὸ ἄρθρο τοῦ κου Τσίκα, στὸ ὁποῖο παρέπεμψε ο κος Κωνσταντινουπολίτης, διακρίνω νομίζω ἕναν ἔντονο ἀντικομμουνισμό, ποὺ ἀπειλεῖ ὄχι τὸν φιλελευθερισμὸ ἀλλὰ τὸν ἀντίπαλό του. Ἥ μάλλον ὄχι τὸν ἀντίπαλό του, ἀλλὰ τὸν μή-σύμμαχό του. Ἑξηγοῦμαι.

  Τόσο ἡ Ῥωσσία ὅσο καὶ ἡ Γερμανία στὸν Β. Παγκόσμιο πόλεμο ἐμφανίζονται ὡς ἐθνικές (ὁ Στάλιν κινητοποίησε τὴν μηχανὴ τοῦ Μεγάλου Πατριωτικοῦ Πολέμου καὶ ἔβαλε μέσα καὶ ὅλη τὴν ἰντελιγκέντσια) καὶ ἱδεολογικές δυνάμεις ταὐτόχρονα. Στάλιν καὶ Χίτλερ εἶναι ταὐτόχονα Γερμανοἰ καὶ Ῥῶσσοι, ἐθνικοσοσιλισταὶ καὶ κομμουνισταί.

  Ἡ μόνη χώρα ποὺ εἶναι ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον ἰδεολογικὴ εἶναι οἱ Η.Π.Α. Καὶ οἱ Η.Π.Α. ἔχουν γιὰ σύνθημά τους τὴν ἐλευθερία, ποὺ εἶναι τὸ ἴδιο σύνθημα μὲ αὐτὸ τοῦ 21, ἐλεὐθερία ἤ θάνατος. ΟἹ ΗΠΑ μᾶς ταιριάζουν, θὰ ἔλεγε κανείς.
  Στὸν κομμουνισμὸ λοιπὸν τσουβαλιαστήκανε ἐδῶ, σὲ τὰ μᾶς, αὐτοὶ ποὺ δὲν θέλανε οὔτε 21, οὔτε Τοῦρκο. Διότι δὲν ἦταν οὔτε μὲ τὴν ἐλευθερία, οὔτε μὲ τὸ θάνατο. Ἕπεται ὡς ἐκ τοῦτου ὅτι ἦσαν καὶ ἦτο κομμουνισταί ;

  Ὅχι. Ὑπἀρχει ὅμως πιθανότης νὰ μῆν ἦσαν κρατισταί, καὶ θυμίζω ὅτι ὁ στρατὸς εἶναι τὸ κράτος κατἐξοχήν. Θὰ ἐπιθυμοῦσα λοιπὸν νὰ τοποθετηθῇ ὁ κος Τσίκας ἐπὶ τοῦ κράτους. Ἔχω ἐπανειλημμένα γράψει ὅτι τὸ κράτος εἶναι ἡ ψευδαίσθηση τῆς ἐπιλογῆς. Ἅν ὅμως ὁ κο Τσίκας ἐξηγοῦσε στὸ ἄρθρο του, πῶς ἀντιλαμβάνεται τὸν ἐθνικοσοσιαλισμὸ σὲ σχέση μὲ τὸ κράτος, πιστεύω πὼς τὸ ἄρθρο του θὰ ἦταν πιὸ ὀλοκληρωμένο καὶ λιγότερο ἀντεπιχείτρημα στὴν παραδεδομένη ἰδεολογία ποὺ κάνει τοὺς ἐθνικοσοσιαλιστές κακούς, δολοφόνους καὶ χαζούς. Λὲς καὶ εἶναι δυνατόν τόσα ἑκατομμύρια ἄνθρωποι νὰ εἶναι ἠλίθιοι.

  ReplyDelete
 46. Κοντάκιον
  Ἦχος πλ. δ'
  Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος· ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε, καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ Πανάγιον Πνεῦμα.
  Για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα για όσους (όντως) ενδιαφέρονται.
  Εμείς οι Ορθόδοξοι (τα ψοφίμια) πιστεύουμε ότι την ιστορία την κυβερνάει το Άγιο Πνεύμα. Και η ιστορία χωρίστηκε από το Άγιο Πνεύμα σε δύο περιόδους :
  1. Στην περίοδο της συγχύσεως των γλωσσών και του χωρισμού σε έθνη (Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος) όπου αντιστοιχεί στην περίοδο του κρατοκεντρικού ανταγωνισμού (με πρότυπο την ηγεμονία, Αθηναϊκή ή Σπαρτιατική ή ακόμα και Θηβαϊκή όπως ορθά επισημαίνει ο Dr Pap) όπου βρίσκονται οι δυτικοί λαοί και οι ιδεολογίες τους (λιμπεραλισμός, σοσιαλισμός, φασισμός) και σύμβολο την Ακρόπολη, η οποία ορθώς θεωρείται (απ΄αυτούς) μνημείο παγκοσμίου πολιτιστικής κληρονομιάς (τρέχα γύρευε).
  2. Την περίοδο της ενότητος (ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε) που αντιστοιχεί στην περίοδο της οικουμένης (ελληνικής, ρωμαϊκής, οθωμανικής) όπου βρισκόμαστε εμείς τα ψοφίμια οι Χριστιανοί βρωμογραικύλοι, ( και οι ανατολικομεσογειακοί λαοί) με σημείο αναφοράς μας την Αγιασοφιά. Με την ευκαιρία η Αγιασοφιά θα μπορούσε να λειτουργεί την Παρασκευή ως τέμενος και την Κυριακή ως εκκλησιά. Άντε και το Σάββατο ως συναγωγή. Μουσείο όμως πρέπει να πάψει να είναι.
  Γιαυτό το λόγο αποτελούν ανοησία και αίρεση τα περί ορθόδοξου (όχι παπικού) φασισμού. Ο (βεστφαλιακός)κρατοκεντρισμός (εθνο-κράτος) και ο παρεπόμενος φασισμός (και εθνικο-σοσιαλισμός) βρίσκονται χιλιάδες χρόνια πίσω από την Ορθοδοξία. Η δε Αουρώπα των ελίτ, των λαών ή των εθνών στα .... σπήλαια του Νεάντερταλ. Οι Έλληνες επέλεξαν τον Ισοκράτη και απέρριψαν τον Δημοσθένη προ αμνημονεύτων ετών και βάλε....
  Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θάρθεις. (βρωμογραικυλική παροιμία).
  Άλλο παγκοσμιοποίηση και άλλο Οικουμένη.
  Να το κάμουμε ακόμα πιο λιανά: ο φασισμός (υπό οιανδήποτε μορφή) δεν ευδοκιμεί στην ενδιάμεση περιοχή. Απόδειξη ο Ερντογάν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Απόδειξη ο Ερντιγάν που είναι και μπράβο του, Ισλαμο-φασίστας.

   Μπράβο Ρωμηέ. Πολύ δεν ευδοκιμεί το είδαμε. Εάν δεν ήσαν οι μεγάλες δυνάμεις σήμερα θα ήσασταν βιλλαέτι υπό τον Ερντογάν. Δυστυχώς γεωπολιτικά για την Ελλάδα η Τουρκία είναι ένας εδαφικός, θρησκευτικός και πληθυσμιακός γίγας στην περιοχή μας.

   Απορεί κανείς βλέποντας τους γραικύλους πώς είναι ακόμη ζωντανοί και τρώνε και με ευρώ!

   Delete
  2. Το γεγονός ότι ο "φάρος εξυπνάδας στις Επιστήμες, την Λογοτεχνία αλλά φυσικά και την Πολιτική Φιλοσοφία", φωτίζει τον πλανήτη από τα (δυσανάβατα) ύψη των Ελβετικών Άλπεων, αποτελεί ακόμα μια απόδειξη ότι η "μπαλίλλα" δεν ευδοκιμεί στα μέρη μας.
   "ὄρη τὰ ὑψηλὰ ταῖς ἐλάφοις, πέτρα καταφυγὴ τοῖς λαγωοῖς".

   Delete
  3. Δὲν εἶναι φασίστας ὁ Ερντογὰν κατὰ τὴν ἐντύπωσή μου. Τὸ παίζει Ὀσμάν.
   Ὁ φασισμὸς εἶναι ἀντιμοναρχικός. Ἁνήκει στὴν Ναπολεόντειο παράδοση. Παροξύνει τὸ ἐγὼ τοῦ καθενός.
   Ὁ φασισμὸς δὲν εἶναι πατερναλιστικός. Ὁ πατερναλισμὸς λέει, ἔχεις δύναμη, ὠρὲ Γιουσούφ, γιατὶ εἶσαι ἄντρας ὅπως ὁ πατέρας σου. Αὐτὸ κάνει ὁ Ταγίπ ἐφέντ. Ὁ φασισμὸς δὲν κανει αὐτό.

   Ὁ φασισμός, ὁ κομμουνισμός καὶ ὁ νασιοναλισμός εἶναι ἐπαναστατικοί. Ὁ τραγικὸς (τί πᾷ νὰ πεῖ τραγικός) Σαμψὼν ποὺ ἀναφέρεται παρακάτω εἶναι πατροκτονικός ἤ μᾶλλον μεταβαλλεται σὲ πατροκτόνο ὄταν παρασύρεται νὰ ἐπικυρώσει τὸ ἀντιμακαρικὸ πραξικόπημα.

   Ἡ ἔννοια τοῦ τραγικοῦ (κατὰ παράβασιν τῆς ἱστορικῆς ἐπιστήμης, σύμφωνα μὲ τὸν Βιλαμόβιτς) ἀναπτύχθηκε σὲ ῥομαντικὸ καὶ πρό-ῥομαντικό περιβάλλον, ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς ἀπελπισμένης ἡρωικῆς θεατρικῆς χειρονομιας.

   Στὸ πανεπιστήμιο οἱ συμπαθεὶς καὶ ἀγράμματοι καθηγητές μᾶς ἐπαναλάμβαναν τὶς ἀπόψεις τοῦ Χέγκελ περἰ τραγῳδίας σὰν θέσφατα, τὴν στιγμὴ ποὺ αὐτὲς ἔχουν καταρριφθεῖ ἐδῶ καὶ ἕναν αἰῶνα τοὐλάχιστον. Αυτοὶ εἶναι τραγικοί, ἤ μάλλον ἐγὼ εἶμαι τράγος διότι ξέφυγα ἀπὸ τὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Ἅν δὲν τὸν ξαναβρῶ πάω γιὰ θυσία ἀλὰ Βἀλτερ Μποῦρκερτ.

   Ὁ Μποῦρκερτ εἴχε κολλημα μὲ τὴν θυσία καὶ ἔκανε καὶ αὐτὸς μοῦ φαίνεται τὴν ἀρχαιότητα σὰν τὰ.. μοῦτρα του, κι ἄς ἦταν μέγας φιλόλογος. Δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν αυτοὶ οἱ τύποι τῆς Δύσης τὴν αἱσιοδοξία.

   Delete
  4. ΥΓ. Κωνσαντινουπολίτη, εἴπαμε, εἶσαι μεγάλος. Πέρασες τὴν δοκιμασία, δὲν ἔχασες τὴν ψυχή σου καὶ τὴν θέα τοῦ ώραίου. Δὲν χρειάζεται λοιπὸν νἀ μειώνεις τοὺς ἄλλους. Ἕτσι χαμηλώνεις.

   Delete
  5. Είπα Ελβετία και το πήραν όλοι οι αιλυναράδες σαν καραμέλα.

   Και άμα σας έλεγα ότι δεν είμαι πλέον Ελβετία;

   Plot Twsit...

   Delete
  6. Δεν μειώνω εγώ τους άλλους.

   Οι άλλοι είναι ήδη εκ φύσεως μειωμένοι.

   Εμένα με υβρίζουν γιατί τους δείχνω την πραγματικότητα και δεν αρέσκομαι σε νεοελληνικές καλοσύνες τύπου "άνθρωπος είναι να ζήσει και αυτός ο καημένος".

   Delete
  7. Η Δύση Κωσταντή είναι απαισιόδοξη από μόνη της.

   Ακόμη και οι Ρομαντικοί, χρειάζονται την θλίψη για να δημιουργήσουν. Και εγώ εάν βρίσκομαι σε χαρα και αισιοδοξία τείνω να ξεχάσω όλη την Ιδεολογία μου. Χρειάζομαι και εγω λύπη για να δημιουργήσω, ειδάλλως δεν έχω κάτι να πω μα όλα είναι ωραία και καλά.

   Η απαισιδοξία της Δύσεως πηγάζει από την ενοχή της. Ενοχή λόγω Μοντερνισμού και καταστροφής της Οικογενείας και της Παραδόσεως, ενοχή λόγω καταστροφής του Χριστιανισμού ο οποίος δυστυχώς έχει σαπίσει εδώ και αιώνες στην Δύση, ιδίως στις Προτεσταντικές χώρες. Ενοχή για την καταστροφή όλων των πολιτισμών του πλανήτου χάριν του Μοντερνισμού που οδηγεί σε αδιέξοδο. Ενοχή λόγω επιβολής τούτου του αιδεξοδου στην Ανθρωπότητα.

   Ο Εθνικοσοσιαλισμός και όχι ο Φασισμός καθ'αυτός, ήρθε ως Λύτρωση. Ήρθε για να λήξει την εδώ "Κάλι Γιούγκα" όλων των παραπάνω. Μέγιστος έδιδε μία απάντηση για όλα. Επιστροφή στην Οικογένεια, τις Ρίζες που μεσω της φυλολογιας ορισε ως Ράτσα, την Παράδοση χαριν της Ράτσας, τον προ-Μοντέρνο κόσμο και έφερε μία νέα θρησκεία αυτήν του Αίματος διότι ο Χριστιανισμός από ον Σαβοναρολα και έπειτα είναι ένα με το χρήμα και τις τράπεζες στην Δύση. Τίμησε όμως την Χριστιανική Παράδοση και αυτό λέει πολλά. Κοιτούσε την λυσία και οχι το κέλυφος.

   Delete
  8. *άμα ήταν όλα ωραία και καλά
   **κοιτούσε την ουσία όχι το κέλυφος

   Delete
  9. Το καλό με τις ολοκληρωτικες ιδεολογίες είναι Κωσταντή ότι όταν βρίσκεσαι στην φωλιά του φιδιού, εκεί πεισμώνεις τα μέγιστα.

   Ένας απλός Εθνικιστής ήμουν όταν ξεκίνησα και βγήκα 2 χρόνια μετά Εθνικοσοσιαλιστής και εχθρός του Μοντερνισμού και του μοντέρνου "Δυτικού πολιτισμού" πριν γνωρίσω μαλιστα τον Καθηγητή. Ένας συμμαθητής μου δε, Τροτσκυστής λάτρευε τον Μοντερνισμό, ιδίως δε τον ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟ.


   Και αυτός υποτίθεται θα ανέτρεπε ή θα ανατρέψει κάποτε το σύστημα αυτό...

   Delete
  10. Καθηγητά ο Στάλιν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά γενικά και πριν στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί άνετα, Εθνικομπολσεβίκος, Εθνοκομμουνιστής ή μία μίξη Κομμουνισμού-Φασισμού/Εθνικισμού.

   Delete
 47. Ἑὰν θεωρεῖτε ὅτι τὸ ἄγιο πνεῦμα κινεῖ τὴν ἱστορία, καὶ ὄχι μόνο τὸ ἐπέκεινα, καὶ βάζετε στὸ παιχνιδι τὴν Ἁγιὰ Σοφιά, πῶς ἐξηγεῖτε γιὰ παράδειγμα τὸ κυπριακό, μὲ ἕνα νησὶ ποὺ κατοικεῖται ἀπὸ ὀρθοδόξους κατὰ πλειοψηφίαν ;
  Μὲ τὴν βασική σας θέση συμφωνῶ. Αὐτὸ ποὺ δὲν κατανοῶ εἶναι πῶς γίνεται νὰ ἔχει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἐπικράτεια καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὄ ὅτι δὲν κατανοῶ δὲν σημαίνει ὅτι διαφωνῶ.

  Ἐμένα μοῦ φαινόταν πάντοτε ὅτι ο χῶρος εἶναι συνάρτηση τοῦ χρόνου καὶ ὅτι κατᾶ συνέπειαν ὁ ὁρισμὸς ἐπικρατείας εἶναι πάγωμα τοῦ χρόνου.

  ReplyDelete
 48. ΥΓ. Σὲ σχέση δὲ μὲ τὸ κατὰ πόσον ἡ Ἑνδιάμεση Περιοχὴ τοῦ κου Κιτσίκη σηκώνει ἤ ὄχι φασισμό. Πρὶν μερικὰ χρόνια ὀ δημοσιογράφος καὶ ἱστορικὸς ἤ ἱστορικίζων κος Τάσος Κωστόπουλος εἶχε διατυπώσει τὴν ἄποψη ὅτι οἱ πρόσφυγες ἀπὸ τὴν Μ.Ἀσία παρὰ τρίχα, θὰ ἔλεγε κανείς, δὲν φασιστικοποιήθηκαν. Τελικὰ τοῦς κέρδισε τὸ ΚΚΕ.

  Ἑγὼ ἔχω τὴν ἀμυδρὴ ἐντύπωση (καὶ μόνο ἐντυπωση μπορῶ νὰ ἔχω) ὅτι δὲν τὴ γλίτωσαν. Ὅτι ὑπάρχει στὴν Ἑλλάδα τοὐλάχιστον μιὰ φασίζουσα γραμμή ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ τὸν Μεσοπόλεμο, περνᾶ ἀπὸ τὸ ΕΑΜ, παρακαλῶ, συνεχίζεται μὲ τὸ ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ κυρίως, τὸ ΠΑΣΟΚ, καὶ φτάνει μέχρι τὸν σημερινὸ ΣΥΡΙΖΑ. Αὐτὸ ποὺ τῆς λείπει καμιά φορὰ εἶναι ο χαρισματικὀς ἠγέτης.

  Παρὰ τὶς κατηγόριες περὶ τοῦ ἀντιθέτου, ἡ χοῦντα νομίζω δὲν ἦταν φασιστική. Ἁπὸ ὅσα ἔχω ἀκούσει τὴν κατατάσσω στὴν παραδοση τῆς Τουρκοκρατίας καὶ ὡς φέρουσα τὴν κληρονομιὰ αὐτῆς τῆς μεγάλης περιόδου τοῦ... ἑλληνισμοῦ, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε. Ἡ βἀση τῆς πολὺ πρόχειρης ἀνἀλυσῆς μου εἶναι ὅτι ὁ φασισμὸς εἶναι ἀντιμοναρχικός. Τὸ δὲ κράτος στὴν Ἑλλάδα εἶναι μᾶλλον Σουλτανικό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Ελληνικός λαός υπήρξε ανέκαθεν Φασιστικός.

   Αυτό που δεν του αρέσει είναι ένας Μιχλαολιάκος πυ του δείχνει την πραγματικότητα, το ποίος είναι και που κατήντησε την χώρα του.

   Η Χρυσή Αυγή είναι και αυτή μία άριστη προσωποποίηση του λαού μας ο οποίος ονειρεύεται Αγιασοφιές αλλά προς την οργάνωσιν για να την πάρει, συμμαχεί με τον μπακάλη και τον σουβλατζή της γειτονιάς(βλέπε Γερμενής) παρότι τα αισθήματα ου είναι αγνά. Αυτό για κείνους που ψήφισαν Χ.Α. Μία άριστη απόπειρα να ξεφύυν από την μικρότητά των και τον γραικυλισμό του ελλαδιστάν. Σεβαστό.

   Όσοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ καλά έκαναν. Μπράβο τους! Έπραξαν άριστα! Δείξανε πόσο ποταποί και πόσο γραικύλοι είναι. Ένα δολλάριο τους δίνεις και διαγράφον αμέσως κάθε μία Κληρονομιά και Παράδοση. Και είς κατώτερσ τυς εύχομαι.

   Όλα τα κόμματα είναι απεικονίσεις το λαού κατά ποσοστό. Δεν είναι τυχαίο που τέτοιος όχλος έβγαλε ΣΥΡΙΖΑ και αύριο θα βγάλει ΝΔ. Είναι άκρως επόμενο και λογικό.

   Αναλόγως δεν είναι τυχαίο που οι Τούρκοι βγάλαν έναν Ερντογάν, που οι Σύριοι αντέξαν έναν πόλεμο 5 ετών(!!) και βγαίνουν νικητές και που οι Ιρανοί επαναστάτησαν το 1979 και σήμερα κάθε μέρα δικαιώνονται και αυξάνουν σε δύναμη.

   Delete
  2. Επίσης δεν είναι τυχαίο πώς όλη η Βορειοδυτική Ευρώπη θα είναι Εθνικιστική-Φασιστική σε λίγο, πώς η Λευκή Συντηρητική Αμερική επαναστάτησε με τον Τράμπ και πώς η Ρωσία έβγαλε έναν Πούτιν.

   Οι χώρες του Νότου, Ισπανία-Πορτογαλία-Ιταλία-Ελλάδα είναι δυστυχώς πτώματα, χώρες-ζόμπι. Τα τελευταία 200 χρόνια είναι σε κατάσταση "την βγάζουν δεν την βγαζουν". Παρά το Φασιστικό Κίνημα και τους Φαλαγκιστές ως Έθνος δεν κατόρθωσαν απολύτως τίποτε αμφότεροι.

   Για την Ελλάδα ούτε συζήτηση. Ποτέ δεν απέκτησε βάση η 4η Αυγούστου. Λογικό με τον λαό που έχουμε.

   Από την άλλη μου κάνει εντύπωση. ΟΚ ρε παιδιά είσθε Κομμουνιστές και Αναρχικοί, δεκτόν. Εάν δεν πολεμούσατε την Εθνική, θρησκευτική και Πολιτισμική κληρονομιά, μαζί σας θα ήμουν να πετούσα μολότωφ. Αλλά. Παρά το γεγονός ότι 70% της νεολαίας από την εποχή του πατρός μου που ήταν Σοσιαλιστής και κατέβαινε σε πορείες(ασχέτως τί στροφή έκανε μετά), δηλώνει Κομμουνιστή, ποτέ μα ποτέ μα ποτέ δεν πράττει τίποτα! Άσε που οι περισσότεροι πολεμούν τον ανύπαρκτο έως πρότινος, Φασισμό, και ποτέ το Κεφάλαιο και τον Φιλελευθερισμό! Πώς είναι δυνατόν αυτό! Θέλετε να δράσετε; ΚΑΝΤΕ ΤΟ! Ξέρετε πού είναι το γ....νο το σύστημα, πάτε και διαλύστε το!

   Δεν το κάνετε όμως. Συνεπώς να την βράσω την ευνουχισμένη ιδεολογία σας που συμπνέει με τον φιλελευθερισμό σην ελική.

   Ενδιαφέρον θα ήταν να είχαμε εδώ στο μπλοκ αυτό έναν Κομμουνιστή ή Αναρχικό να μας μιλήσει για τα παραπάνω.


   Αυτό έγραψα και στους αναρχικούς που τα κάψανε επί Ομπάμα τις προάλλες. Απάντηση ακόμη ουκ έλαβον!

   Delete
 49. Δεν τα εξηγεί αυτά ο Μακάριος Δρουσιώτης με τον καλύτερο τρόπο; Η οικουμένη (που δεν είναι εδαφική περιοχή, απόδειξη ο σλαβικός κόσμος) δεν έχει σχέση με το κράτος του Θεού, που είχε πρώτο υπουργό τον χασάπη της Ομορφίτας. Ακόμα κι η Μαρία Ρεζάν (Ρεζάν Μισραχή) στέκεται άφωνη όταν ο Ντενκτάς της δίνει να δοκιμάσει ένα μπουκαλάκι βρωμόνερο από αυτό που το κράτος του Θεού παρείχε στους Τουρκοκυπρίους. Ποιός μπορεί στα σοβαρά να αντικρούσει το του Ντενκτάς: "Εμείς δεν θα γίνουμε Τουρκοκρητικοί"

  ReplyDelete
 50. Αιωνία η Μνήμη Του σήμερον.

  Χοσέ Αντόνιο Πρίμο ντε Ριβέρα, ένας νεανίας με Ηθος, Ιδανικό και τεράστιο Πνεύμα. Το δίδυμο Χοσέ Αντονιο και Ραμίρο Λεδέσμα, αποτελεί ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ για εμάς τους Επαναστάτες νεανίες σήμερον.


  PRESÉNTE!!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=wKk2J5gt_g0

  https://fyletika.blogspot.com/2016/11/jose-antonio-primo-de-rivera.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και μία ωραία ανάλυση:

   http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/chose-antonio-primo-nte-ribera-parwn-to-parelthon-odhgei-ta-bhmata-mas-sto

   Delete
 51. Ίσως ο καλλίτερος Εθνικιστικός λόγος που έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια. Μεγάλο σεβασμό σε αυτά τα παιδιά, τα ζηλεύω που βγαίνουν έτσι στους δρόμους για την Φυλή και το Έθνος τους.

  https://www.youtube.com/watch?v=jEaEsmMapHc

  ReplyDelete
 52. Στὀ σχολεῖο μᾶς τὰ λέγαν ὡς ἑξῆς περίπου. Ἡ οἰκουμένη εἶναι τὸ κράτος τοῦ Θεοῦ στὸν βαθμὸ ποὺ ὀδηγεῖ στὸν θεό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτό δεν είναι λάθος. Σωστό είναι.

   Delete
 53. ...Aὐτὸ δὲν εἶναι ἡ Φρἀγκικη ἀντίληψη ; Κανονικὰ θὰ ἔπρεπε ἡ οἰκουμένη νἀ εἶναι τὸ κράτος τοῦ Θεοῦ ΕΠΕΙΔΗ ὁδηγεῖ στὸν Θεό. Τὸ ἐφόσον (μὲ τὴν ἔννοια στὸν βαθμὸ ποὺ) εἶναι... αἵρεση.

  Ἡ Κῦπρος ἔχει ὄνομα. Λέγεται Σταυροφορίες. Ἡ Δύση λέει - γιὰ νὰ φτάσουμε στὸ Θεό πρέπει νὰ ἀνακαταλάβουμε τὴν Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ τὰ σκυλιὰ τοὺς μωαμεθανούς. Καὶ μᾶς λένε ἐμᾶς - πῶς θὰ φτάσετε στὸν Θεό, αἱρετικοί, τώρα ποὺ ὁ οἴκος σας ἔχει καταληφθἦ ἀπὸ τοὺς Τούρκους ;

  Ἑμεὶς τοῦς λέμε, γιὰ τὶς ἀμαρτίες μας. Ποιά εἶναι ἡ ἀμαρτία μας λοιπόν ;
  Κατὰ τὴ γνώμη μου, τὸ ὅτι μπλέξαμε μὲ τὸ ἐὰν καὶ ἐφόσον.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστός. Σε συγχαίρω. Έτσι είναι.

   Delete
 54. Βλέπετε λοιπὸν ποῦ κολλάει τὸ ζήτημα τοὺ ἡμερολογίου ;
  Τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ἡ παρουσία ἤ ἡ ἀπουσία της μηχανῆς, ποὺ χαρακτηρίζει τὴν Δύση στὸ σύνολό της.
  Ἡ Ἁγιὰ Σοφιὰ ὅπως λέει ὁ Ῥάνσιμαν χρειαζόταν ἀπείρως περισσότερη τεχνογνωσία ἀπὸ τὸν Παρθενῶνα.

  Τὸ πρόβλημα εἶναι ὁ ἐσωτερικὸς χρόνος. Τὸ ΠΡΕΠΕΙ νὰ φτάσω τὸν Θεό σημαίνει ὅτι ὁ χρόνος εἶναι ἐναντίον μου.

  ReplyDelete