Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Nov 10, 2016

327 -Ἡ λευκὴ φυλὴ ἐξαφανίζεται ἀπὸ τὸν πλανήτη


(Στὴν φωτογραφία ποὺ ἀνήρτησα τὸ 2001, τὰ μέλη τῆς μελλοντικῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, εἶναι ὅλοι μαῦροι :  Περικλῆς, Σωκράτης, Θανάσης, Παναγιώτης καὶ Κώστας...  Πρωθυπουργός: Βαγγέλης)
Βλέπε τὸ ἀκόλουθο βίντεο τοῦ Jared Taylor, γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῶν Ἑβραίων ἀπὸ  ἕναν ἀμερικανὸ θεωρητικὸ τῆς λευκῆς φυλῆς:
https://youtu.be/i_7pL_FhglM


327 -Ἡ λευκὴ φυλὴ ἐξαφανίζεται ἀπὸ τὸν πλανήτη

(Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἀνόδου στὴν ἐξουσία τοῦ Τράμπ, στὶς ΗΠΑ, ποὺ ἐπαρουσιάσθη ὡς προσπάθεια ἀντιμετωπίσεως τῆς μειώσεως τοῦ ἀμερικανικοῦ λευκοῦ πληθυσμοῦ, 
https://youtu.be/Jcl9kQMeR5c   (Προσοχή! συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ λευκοῦ ἑβραϊκοῦ πληθυσμοῦ)
ἀναδημοσιεύω ἐδῶ ἄρθρο μου ποὺ εἶχε ἐμφανισθῆ, στὸ τεῦχος 21, Φθινοπώρου 2001, τοῦ τριμηνιαίου μου περιοδικοῦ «Ἐνδιάμεση Περιοχή».  Ὑπενθυμίζω ὅτι πάντα ἐπρέσβευα ὅτι ἀπ’ἀρχῆς τῆς Ἱστορίας, δύο εἶναι οἱ δυνάμεις ποὺ ἀντικρούονται στὴν κοινωνία: ἡ ἐπανάσταση καὶ τὸ κατεστημένο. Ὡς κομμουνιστὴς μαοϊκός, ἐθεώρουν σωστή, τὴν θέση τῆς ΕΣΣΔ, ἀπὸ τὸ 1958, ὡς πρὸς τὴν μαοϊκὴ ἰδεολογία, ὅτι αὐτὴ ἐνετάσσετο στὴν σφαῖρα τοῦ φασισμοῦ, τῆς διαρκοῦς ἐπαναστάσεως. Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοῦ νὰ ἐννοήσῃ τὴν σκέψη μου τὴν ὁποία θεωρεῖ ἀντιφατική, ἐνῷ εἶναι συνθετική, προέρχεται ἀπὸ τὴν παιδαριώδη ἀντιμετώπιση τῶν ἰδεολογιῶν, ποὺ θεωρεῖ τὸν φασισμὸ ὡς ἔκφραση βίας, ἐνῷ ἡ ἴδια ἡ κοινωνικὴ ὀργάνωση, φιλελεύθερη, φασιστικὴ ἤ κομμουνιστική, εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ βασισμένη στὴν βία. Ἔτσι ὁ Χρουστσὼβ ἐθεωρήθη φασιστὴς ἔπειδὴ σὲ μία συνεδρίαση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, εἶχε βγάλει τὸ παπούτσι του καὶ τὸ ἐκτύπη μετὰ μανίας ἐπάνω στὸ ἕδρανο!)

Τὸ πρόβλημα

Στὴν Β' διδαχὴ  τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (1714-1779) διαβάζουμε : "Ἀπέθανον ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα, ἐπῆγαν εἰς τὴν Κόλασιν καὶ ἐκαίγοντο καὶ ἐφλογίζοντο 5.500 χρόνους ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ὁποὺ ἀπέθαιναν. Ἐπήγαιναν εἰς τὴν Κόλασιν, ἐπειδὴ ὁ Παράδεισος ἦτον κλεισμένος...Ὁ Διάβολος ἔβγαλε ὅλες τους τὲς κακίες καὶ ἔβαλε σκοπὸν νὰ χαλάση τὸν κόσμον... Ἔβανε ὁ Διάβολος μῖσος εἰς τὴν καρδίαν τῶν ἀνδρῶν νὰ μισοῦνε τὰς γυναῖκας καὶ οἱ γυναῖκες τοὺς ἄνδρας διὰ νὰ μὴν ὑπαντρεύωνται καὶ κάνουν παιδιὰ καὶ αὐξήση ὁ κόσμος. Καὶ ἔτσι δὲν ἐφρόντιζαν οἱ ἄνθρωποι νὰ ἔχουν παιδιὰ καὶ τὸ μεγαλύτερον, ἔρριχνεν  ὁ Διάβολος τοὺς ἀνθρώπους εἰς ἀρσενοκοιτίες, κτηνοβασίες καὶ ἄλλα αἰσχρά [ὅπως οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες] ὁποῖα δέν ἔκανε μήτε σκύλος, μήτε γάϊδαρος. Θέλοντας ὁ πανάγαθος Θεὸς νὰ κόψη τοῦτο τὸ κακόν, ἐπαράγγειλε πὼς ὅποιος δέν κάμνει παιδιὰ εἶναι κατηραμένος".

Ὅταν ἡ Ῥώμη κατέκτησε τὶς πόλεις τῆς Ἑλλάδος, στὸν δεύτερο αἰῶνα π.Χ., διεπίστωσε πὼς οἱ Ἕλληνες εἶχαν μετατραπῆ σὲ Γραικύλους καὶ ἐμαστίζοντο ἀπὸ τὴν ὑπογεννητικότητα, ἀσχολούμενοι μὲ ἀρσενοκοιτίες καὶ κτηνοβασίες ποὺ ἀπεικονίζοντο στὰ ἀγγεῖα τους  καὶ διηρημένοι ἀπὸ τὴν πάλη τῶν φύλων. Ἦλθεν ὁ Χριστὸς στοὺς Ῥωμαίους, ἐπανέφερε τὴν ἀγάπη καὶ τὸν ἀλληλοσεβασμὸ γυναικὸς καὶ ἀνδρός,  μετετράπη ἡ Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία σὲ χριστιανικὴ καὶ ἐπλήθυνε καὶ πάλιν ἡ Ἑλλάς. Ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς ἐσώθη ἀπὸ τὸ ναυάγιο χάριν τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ ἐστήριξε τὸ ἀναγεννημένο ῥωμαϊκὸ κράτος στὴν Κωνσταντινούπολη, τὸ ὁποῖο παρὰ τὶς μεγάλες καὶ συνεχεῖς ἐπιδρομὲς τῶν Βαρβάρων, ἠδυνήθη   νὰ   ἀφομοιώση   τοὺς   γερμανικοὺς, σλαυϊκοὺς καὶ τουρκικοὺς βαρβαρικοὺς πληθυσμούς, μὲ ἐξαίρεση τὸν δυτικὸ του βραχίωνα ποὺ ἐσάπισε ὑπὸ τὸ βάρος τῶν ἐπιδρομῶν καὶ ἀπὸ τὴν δημιουργηθεῖσα γάγγραινα ἠγέρθη ἡ Δύση μὲ παραμορφωμένο τὸν ἑλληνοχριστιανικὸ πολιτισμό. Ἔτσι, τὸ ἔκτρωμα τῆς Δύσεως ἐξηπλώθη διὰ τοῦ ἀποικισμοῦ καὶ τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, κατέστρεψε τὴν βυζαντινωθωμανικὴ αὐτοκρατορία καὶ ὁλόκληρον τὸν πλανήτη, ἐπανέφερε τὶς ἁμαρτίες τοῦ ἀρχαίου κόσμου, δηλαδὴ τὴν πάλη τῶν φύλων, μέσῳ τοῦ φεμινισμοῦ, τὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ τὴν κτηνοβασία, ἐδημιούργησε καὶ πάλι τὸ κενὸ τῆς ὑπογεννητικότητος καὶ ὡς μπούμερανγκ ὑπέστη τὴν ἐκδίκηση τῶν ἀποικισμένων μὲ νέες μαζικὲς ἐπιδρομὲς ἀπὸ ἀνατολὰς καὶ νότου μεταναστῶν.

Οἱ γερμανικές, σλαυϊκὲς καὶ τουρκικὲς φυλὲς ποὺ ἐπέδραμον κατὰ τῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, ἦσαν ὅλες λευκὲς καὶ συνεπῶς δὲν ἠλλοιώθη τότε τὸ χρῶμα τῶν κατοίκων τῆς Εὐρώπης. Σήμερα ὅμως οἱ πλεῖστοι τῶν ἐπιδρομέων μεταναστῶν εἶναι κίτρινοι καὶ μαῦροι. Συνεπῶς εἶναι σίγουρη πλέον ἡ ἐξαφάνιση τῆς λευκῆς φυλῆς. Τὸ θέμα ποὺ ἡγέρθη τὰ τελετευταῖα χρόνια μὲ τὸ φαιδρὸ ἐρώτημα ἐὰν ὁ Σωκράτης ἀνῆκε ἤ ὄχι στὴν μαύρη φυλή (!) παύει γιὰ τὸ μέλλον νὰ καθίσταται φαιδρό, ἐφ' ὅσον μὲ τὴν ἐξαφάνιση τῆς λευκῆς φυλῆς, τὸ μόνο ἐρώτημα ποὺ παραμένει εἶναι : θὰ δυνηθῇ μία νέα Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία νὰ ἀφομοιώσῃ πολιτισμικὰ τὶς ὁρδὲς τῶν μεταναστῶν, ὥστε ὁ ἑλληνοχριστιανικὸς πολιτισμὸς  νὰ ἐπιβιώσῃ, ἀλλὰ μὲ πολῖτες οἱ ὁποῖοι θὰ παύσουν νὰ εἶναι λευκοί, μὲ μελλοντικοὺς Πλάτωνες μαύρους ἤ κιτρίνους ; Ἐὰν    ὁ    χριστιανορθόδοξος Πανέλλην τοῦ μελλοντικοῦ πλανήτου Ἑλλάς, ἐπανακτήσῃ τὴν θέση του ὡς ἄρχων τῆς οἰκουμένης ἀλλὰ μὲ κίτρινο δέρμα,τὸ κακὸ θὰ ἔχη περιορισθῇ στὸ ἐλάχιστο. Ἀλλά, τὸ πρόβλημα εἶναι μήπως ὁ κίτρινος αὐτὸς πολίτης τοῦ μελλοντικοῦ παγκοσμισμοῦ δὲν ὁμιλήσῃ ἑλληνικὰ ἀλλὰ κινέζικα. Ἡ ἀποτυχία τοῦ ἑλληνισμοῦ θὰ εἶναι τότε βέβαιη, διότι ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς ἀποκλείεται νὰ ἐπιβιώση μὲ στήριγμα μίας ἄλλης γλώσσης ἀπὸ τὴν ἑλληνική.

Γαλλικὲς διαπιστώσεις τοῦ 1930

Στὶς 2 Ἀπριλίου 1932, τὸ μεγάλο περιοδικὸ τοῦ γαλλικοῦ ἀστικοῦ φιλελευθέρου  κατεστημένου, LIllustration, ἐν μέσῳ τοῦ θριάμβου τῆς ἀποικιακῆς Εὐρώπης, σὲ μία ἐποχὴ ὅπου Γαλλία καὶ Ἀγγλία ἐδέσποζαν ἐπὶ τοῦ πλανήτου, ἐδημοσίευσε μία πολὺ σοβαρὴ μελέτη ποὺ ἔφερε τὸν τίτλο: La race blancheest-elle condamnée à disparaître ? (Ἡ λευκὴ φυλή: μήπως εἶναι καταδικασμένη νὰ ἐξαφανισθῆ;) Θὰ παρουσιάσωμε στὴν συνέχεια τὴν οὐσία τῆς κορυφαίας σημασίας ἀγνώστου αὐτῆς μελέτης ποὺ διανθίζεται μὲ πολλὰ στατιστικὰ διαγράμματα.

Διαπίστωση πρώτη : Στὸν ΙΘ' αἰῶνα ὁ πληθυσμὸς τῆς Εὐρώπης ὑπερδιπλασιάσθηκε. Τὸ 1800 εἶχε 188 ἑκατομμύρια κατοίκους, τὸ 1900, 401 ἑκατομμύρια κατοίκους. Ἀπὸ τὸ 1900 ἕως τὸ 1930, ὁ πληθυσμὸς τῆς Εὐρώπης ηὐξήθη περαιτέρω, φθάνοντας στὰ 500 ἑκατομμύρια. Αὐτὰ τὰ 100 ἑκατομμύρια αὔξηση μέσα σὲ 30 χρόνια παρὰ μία σημαντικὴ μεταναστευτικὴ ἔξοδο Εὐρωπαίων στὶς ἄλλες ἠπείρους καὶ παρὰ τὰ 24 ἑκατομμύρια θύματα τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου (στρατιῶτες καὶ ἄμαχο πληθυσμό) εἶχαν δώσει τὸ 1930 τὴν ἐντύπωση πὼς ὁ ΚΑ' αἰὼν θὰ ἔβλεπε μίαν Εὐρώπη συνωστισμένη "ὅπως ἕνα τραῖνο Παρισινῶν κατὰ τὴν ἔξοδο τῆς Κυριακῆς". Συγκεκριμένα, γιὰ τὴν Ἑλλάδα, οἱ δημογράφοι τῶν Ἀθηνῶν ἀνησυχοῦσαν ὅτι τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἐκινδύνευε ἀπὸ ὑπερπληθυσμό ! Τὸ 1838 ἡ ἀνεξάρτητη Ἑλλὰς εἶχε μόνον 752.077 κατοίκους ἐνῷ τὸ 1928 - μετὰ τὴν εἴσοδο 1.300.000 προσφύγων ἀπὸ τὴν Μικρασία - ὁ πληθυσμὸς εἶχε αὐξηθῆ στοὺς 6.204.864 κατοίκους. Μίαν ἄλλη μελέτη τῆς Illustration, τῆς 7ης Ἰανουαρίου 1933, ποὺ ἔφερε τὸν τίτλο, Une migration de peuples (Μία ἀποδημία λαῶν) παρετήρει : "Ἄς φαντασθοῦμε ἔναντι μιᾶς Ἑλλάδος πέντε ἑκατομμυρίων κατοίκων ποὺ ἐγκατέστησε ἐπὶ τοῦ ἐδάφους της 1.5 ἑκατομμύριο πρόσφυγες, μία Γαλλία 40 ἑκατομμυρίων νὰ δέχεται σὲ ἕνα χρόνο 12 ἑκατομμύρια παιδιὰ της φθάνοντας ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, μὴ ἔχοντας μαζὶ τους τίποτα". Παρὰ ταῦτα, αὐτὴ ἡ ἀριθμητικὴ αὔξηση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πληθυσμοῦ, τὸ 1930, ἦταν ἁπλῶς μία αὐταπάτη. Κι ἐδῶ φθάνουμε στὴν δεύτερη διαπίστωση : Σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη τοῦ 1930 βλέπουμε μία μείωση τῆς γεννητικότητος, ἡ ὁποία ἦταν ἤδη αἰσθητὴ τὸ 1900 καὶ ἡ ὁποία ἔκτοτε καλπάζει. Μόνον ποὺ οἱ Εὐρωπαῖοι ζοῦν περισσότερα χρόνια, ἐξ οὗ ἡ αὐταπάτη τῶν ἀριθμῶν. Ἐπὶ αἰῶνες, ἡ σχέση γεννητικότητος καὶ θνησιμότητος εἶχε παραμείνει σταθερή. Ἡ αὔξηση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πληθυσμοῦ ὑπῆρξε συνεχής, ἄν καὶ βραδεῖα, παρὰ τὶς μεγάλες ἀπώλειες ποὺ ἐπέφεραν οἱ ἐπιδημίες, οἱ πολέμοι καὶ ἡ τεραστία μεταναστευτικὴ ἔξοδος πρὸς τὶς ἀποικίες. Μετὰ ὅμως ἀπὸ τὸ 1880, ἡ δυτικὴ ἐπιστημονικὴ καὶ κοινωνικὴ πρόοδος κατέστρεψε τὴν ἰσορροπία αὐτή. Ἡ συνεχὴς πτώση τῆς θνησιμότητος ἔχει ὅμως κάποιο ὅριο ποὺ δέν δύναται νὰ ξεπερασθῇ. Ἐνῷ ἡ γεννητικότης ἀπὸ τὸ 1880 ὄχι μόνον μειώνεται ἀλλὰ τείνει μὲ ἐπιταχυνόμενο ρυθμὸ πρὸς τὸ μηδέν.

Διαπίστωση τρίτη : Ὁ δυτικὸς πολιτισμὸς εὐθύνεται γιὰ τὸν ἐπερχόμενο θάνατο τῆς λευκῆς φυλῆς ἀπὸ τότε ποὺ ὁ πολιτισμὸς αὐτὸς ἐνεφανίσθη στὸν ΙΕ' αἰῶνα, μὲ τὴν ἰταλικὴ Ἀναγέννηση, τὴν ἄνοδο τοῦ καπιταλισμοῦ, τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, τῆς ὑπογεννητικότητος καὶ τέλος τοῦ κατακλυσμοῦ τῆς Δύσεως ἀπὸ τὰ τριτοκοσμικὰ μεταναστευτικὰ κύματα. Τὸ ὅτι ἡ αἰτία τῆς καταστροφῆς εἶναι ὁ δυτικὸς πολιτισμός, ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ πλέον πολιτισμένο κράτος τῆς Εὐρώπης, ἡ Γαλ- λία, ἡ ὁποία στὴν ἐποχὴ τοῦ Ναπολέοντος ἦταν καὶ τὸ πλέον πολυάριθμο, ὑπῆρξε καὶ τὸ πρῶτο ποὺ   ἐγνώρισε   τὴν   πληθυσμιακὴ    παρακμή.

Ἤδη στὸ τέλος τοῦ ΙΗ' αἰῶνος, στὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση, ἐνῷ ἐμειώνετο τὸ ποσοστὸ θνησιμότητος, ἤρχισε ταυτοχρόνως νὰ μειώνεται καὶ τὸ ποσοστὸ γεννητικότητος. Ἡ γαλλικὴ γεννητικότης ποὺ στὴν ἀρχὴ τοῦ ΙΘ' αἰῶνος ἐμειώνετο μὲ πολὺ βραδεῖς ῥυθμούς, σιγὰ σιγὰ ηὐξήθη καὶ ἐπιταχύνθη σὲ σημεῖο ποὺ ἡ κρίση αὐτὴ τῆς γεννητικότητος τῆς Γαλλίας - ποὺ θυμίζει τὴν ἀνάλογη κρίση τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος πρὶν ἀπὸ τὴν ρωμαϊκὴ κατάκτηση - νὰ ὀνομασθῆ "γαλλικὴ εἰδικότης καὶ προϊὸν τῶν Παρισίων" (spécialité française et article de Paris). Ἀλλὰ ἡ Γερμανία, ἡ Αὐστρία, ἡ Ἀγγλία, ἡ Ἑλβετία, τὸ Βέλγιο, οἱ σκανδιναυϊκὲς χῶρες ἠκολούθησαν -μὲ εἰδικὸ ἐνθουσιασμὸ θὰ ἐλέγαμε- καὶ δὲν ἄργησαν νὰ φθάσουν τὴν Γαλλία καὶ νὰ τὴν ξεπεράσουν μάλιστα. Ἔτσι οἱ Ἀγγλοσάξωνες ποὺ μέχρι τὸ τέλος τοῦ ΙΘ' αἰῶνος εἶχαν ἀναδειχθῆ ὡς ὁ πλέον γόνιμος λαὸς τῆς Εὐρώπης, ἔφθασαν τὸ 1930 νὰ γίνουν ὁ λαὸς ὅπου ἡ γεννητικότης ἦταν ἡ πιὸ χαμηλή. Ἡ Γερμανία κατὰ τὴν δεκαετία ποὺ προηγήθη τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου εἶδε τὸ ποσοστὸ γεννητικότητός της νὰ μειώνεται ὅσο ἐμειώθη στὴν  Γαλλία, σὲ  ὅλο τὸν ΙΘ'  αἰῶνα ! Τὸ 1929, Γαλλία καὶ Γερμανία εἶχαν πλέον τὸ ἴδιο ποσοστὸ γεννητικότητος. Ἡ γεννητικότης τῆς Ἀγγλίας ἤρχισε νὰ πέφτῃ μετὰ τὸ 1886. Μετὰ τὸ 1901 ἡ μείωση ἐπιταχύνθη σὲ σημεῖο ποὺ τὸ 1929, ἡ φυσικὴ αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ (δηλαδὴ ἡ διαφορὰ μεταξὺ γεννήσεων καὶ θανάτων) νὰ προχωρῇ πρὸς τὸ μηδέν (+2,9 γιὰ 1.000 κατοίκους), τὸ μηδὲν ποὺ οἱ Γάλλοι εἶχαν ἤδη ξεπεράσει (-0,3 γιὰ 1.000 κατοίκους τὸ 1929). Ἡ Σουηδία, τὸ 1929 πάντα, εἶχε φυσικὴ αὔξηση  3,0 γιὰ 1.000 κατοίκους, τὸ Βέλγιο 3,7, ἡ Σκωτία 4,7, ἡ Ἑλβετία 4,6. (Οἱ ὑψηλότεροι ἀριθμοὶ τῶν τελευταίων αὐτῶν χωρῶν δὲν προήρχοντο ἀπὸ περισσότερες γεννήσεις ἀλλὰ ἀπὸ ὀλιγωτέρους θανάτους). Ὅσο γιὰ τὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη ὅπου ἡ δυτικοποίηση δὲν εἶχε ἀκόμη ἐξάγει ἐπαρκῶς τὴν θανατηφόρο "πρόοδο", τὰ πράγματα ἦσαν ἀποκαρδιωτικὰ γιὰ τὶς πρῶτες φεμινίστριες τῆς ἐποχῆς, ὄχι μόνον στὴν Σοβιετικὴ Ῥωσία, ἀλλὰ καὶ στὴν Ῥουμανία, καὶ στὴν Βουλγαρία. Μὲ περισσὴ ἀφέλεια οἱ χῶρες αὐτές κατεφέροντο κατὰ τῆς σάπιας Δύσεως, ἐνῷ ὁ δυτικὸς καρκῖνος σὲ ἐπῴαση, δὲν θὰ ἀργοῦσε νὰ κτυπήση, ἀκόμη πιὸ τρομερὸς, καὶ σ'αὐτούς.

Noëlle Roger ποὺ ὑπέγραφε τὴν μελέτη τῆς  Illustration  τοῦ 1932, ἔδιδε τὴν ἀκόλουθη ἐξήγηση τοῦ δημογραφικοῦ δράματος τοῦ μεσοπολέμου :"Ἡ πτώση τῆς γεννητικότητος εἶναι τὸ ἀδυσώπητο ἀποτέλεσμα τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ στὶς ὑψηλότερές του μορφές : μὲ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς γυναικός, τὴν ἀπελευθέρωση τῶν μαζῶν, μὲ τὴν εἴσοδο τοῦ λαοῦ στὴν στοιχειώδη παιδεία, ποὺ εἶναι ἡ βάση τῆς εὐρωπαϊκῆς κοινωνικῆς προόδου, προωθεῖται τὸ ἄτομο εἰς βάρος τοῦ γένους. Τὰ τελευταῖα 50 χρόνια οἱ γυναῖκες τῆς ἀστικῆς τάξεως ἠμέλησαν ὅλο καὶ περισσότερο τὸν μητρικό τους ῥόλο, τὸν ὁποῖον δὲν ἐθεώρουν πλέον ὡς πρωταρχικό. Ἤδη μεγάλο μέρος τῶν γυναικῶν αὐτῶν ἠρνοῦντο νὰ τὸν ἀποδεχθοῦν. Ἐπὶ πλέον οἱ οἰκονομικὲς συνθῆκες ὅλο καὶ πιὸ δύσκολες, τὶς ὑπεχρέωναν νὰ ἐργάζονται. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀπήτησαν νὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα στὴν ἀτομικὴ ζωή, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα τοὺς ἦσαν πλέον ἀνοικτά, τὸ σχολεῖο, ἡ δικαιοσύνη, τὸ γραφεῖο, τὸ ἐργοστάσιο, τότε ἀπεμακρύνοντο ὅλο καὶ περισσότερο ἀπὸ τὴν αἰωνία τους ὑποχρέωση καὶ ἐγένοντο ἀνίκανες νὰ ἀντεπεξέλθουν σ' αὐτήν.... Ἕνα παιδί ; ἀναφωνοῦσε μία νέα γυναῖκα, σὲ ἐρώτηση κάποιου ἠθικολόγου "τῆς παλαιᾶς σχολῆς", μὰ δέν εἶμεθα καλά ! Ἕνα παιδὶ θὰ ἐκόστιζε ὅσο καὶ ἕνα αὐτοκίνητο ! "

Ἡ τελευταία αὐτὴ παρατήρηση ἀποδεικνύει ὅτι ἤδη τὸ 1930,  οἱ μαλθουσιανοὶ ἀτομιστὲς εἶχαν προβάλει ἀκριβῶς τὶς ἴδιες δικαιολογίες γιὰ νὰ προωθήσουν τὴν    ὑπογεννητικότητα στὴν Εὐρώπη, μὲ αὐτὲς ποὺ δίδονται καὶ σήμερα, 70 χρόνια ἀργότερα. Εἶναι ζήτημα ἄν ἡ πλύση ἐγκεφάλου στὴν ὁποίαν  ὑποβάλλεται ὁ κόσμος περὶ "κοινωνικῆς προόδου" καὶ "μὴ ἐπιστροφῆς στὸν Μεσαίωνα", τὸν βάζει σὲ θέση νὰ καταλάβῃ ὅτι ὁ περίφημος δυτικὸς πολιτισμὸς τὸν ὁδηγεῖ τάχιστα σὲ ἐξαφάνιση τοῦ εἴδους του, ὅπως σωστὰ τὸ εἶχε ἐπισημάνει τὸ 1932, τὸ γαλλικὸ περιοδικὸ.

Διαπίστωση τετάρτη : Ὄχι μόνον ἡ λευκὴ φυλὴ θὰ καταντήσῃ μία φυλὴ γερόντων ποὺ θὰ ἐξαφανισθῇ, ἀλλὰ καὶ ἡ δυτικοποίηση τῶν ἄλλων φυλῶν θὰ ἐπιφέρῃ κάποιαν ἡμέρα τὸν θάνατο τοῦ πλανητικοῦ ἀνθρώπου, τοῦ  homo sapiens, ὅπως πρὶν ἀπ' αὐτὸν εἶχε ἐξαφανισθῆ καὶ ὁ ἄνθρωπος τοῦ Νεαντερτάλ. Τὸ πάθος τοῦ χρήματος καὶ τῆς καλοπέρασης θὰ ἐξοντώσῃ τὴν ἀνθρώπινη ζωή. Καὶ ἡ μελέτη  κλείνει μὲ τὸ ἐρώτημα : Μήπως κάποιο θρησκευτικὸ ξύπνημα θὰ σώσῃ τὴν ἀνθρωπότητα; Ὁ ἀγὼν γιὰ τὴν διάσωση τῆς λευκῆς φυλῆς εἶναι τελικὰ καὶ ἀγὼν γιὰ τὴν διάσωση ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος ἀπὸ τὸν θάνατο ποὺ θὰ ἐπιφέρῃ ὁ καπιταλισμός, πεμπτουσία τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ.

1933 : Ἡ ἀπάντηση τοῦ γερμανικοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ στὸν κίνδυνο ἐξαφανίσεως τῆς λευκῆς φυλῆς

Ὁ σημερινὸς παγκοσμισμός, τελευταῖο στάδιο τοῦ καπιταλισμοῦ, μέσῳ τῶν ΜΜΕ ποὺ ἐλέγχει ἀπολύτως, ἔχει ἐνσταλάξει στὸ κοινὸ τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ δράση μερικῶν ἀκραίων κοινωνικῶν στοιχείων στὴν Δύση ποὺ ὑπεραμύνονται τῆς "λευκῆς φυλῆς", εἶναι σκέτος ῥατσισμὸς καὶ τίποτα περισσότερο. Ἀναμφιβόλως, μία προσπάθεια ποὺ ἐπικεντρώνεται στὴν διεκδίκηση γιὰ τὴν λευκὴ φυλὴ τῆς ὑπεροχῆς ἐπὶ τῶν ἄλλων φυλῶν,εἶναι ῥατσισμός. Ἀλλὰ τό πρόβλημα,ὅπως εἴδαμε παραπάνω, δὲν συνοψίζεται στὸν ῥατσισμό. Ὑπάρχει πράγματι ἡ προοπτικὴ ἐξαφανίσεως τῆς λευκῆς φυλῆς. Ἐὰν αὐτὴ ἡ ἐξαφάνιση δὲν ἐπηρεάσῃ τὸν πολιτισμό, τὸ κακὸ δὲν θὰ εἶναι μεγάλο, ἄν καί  ὁ ἄνθρωπος ὅταν πρόκειται γιὰ ζῶα, προσπαθεῖ νά σώσῃ ἀπό τήν ἐξαφάνιση διάφορα εἴδη τοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου ὅπως τὶς φάλαινες  ἤ τοὺς ἐλέφαντες, καὶ θὰ ἦτο γι'αὐτὸν περιβαλλοντολογικὴ καταστροφὴ νὰ ἐπιζήσουν μόνον τὰ κουνέλια καὶ νὰ ἐξαφανισθοῦν οἱ λαγοί. Ἀλλά, τέλος πάντων, ἐὰν ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς ἐπιζήσῃ σὲ μίαν Ἑλλάδα ὅπου ὅλοι οἱ κάτοικοι θὰ εἶναι πλέον μαῦροι ἤ κίτρινοι, τὸ κακὸ θὰ εἶναι ὀλιγώτερο ἀπὸ τὴν ἐξαφάνιση τοῦ ἰδίου  τούτου τοῦ πολιτισμοῦ. Αὐτὸ τὸ ὁποῖον οἱ περισσότεροι δὲν ἠδυνήθησαν νὰ καταλάβουν ποτέ, ἦταν ὅτι ἡ ἄνοδος στὴν ἐξουσία τὸ 1933, τῆς  ἰδεολογίας τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ, ὑπῆρξε ἡ ἄμεση ἀπάντηση σ' ἕνα πραγματικὰ τεράστιο πρόβλημα ποὺ εἶχε ἐπισημανθῆ στὴν Γαλλία ἐνωρίτερα, ὅπως εἴδαμε προηγουμένως. Στὶς 17 Μαρτίου 1934, ἡ  Illustration -ποὺ ὑπενθυμίζω ἦταν τὸ καθιερωμένο περιοδικὸ τοῦ γαλλικοῦ ἀστικοῦ φιλελευθέρου κατεστημένου, καὶ τὸ ὁποῖο ἐφιλοξένει ἄρθρα τῶν κορυφαίων τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας, ὅπως τῶν πρωθυπουργῶν Κλεμανσώ, Μπριὰν καὶ Ταρντιέ, καὶ ὄχι κάποια ἐξτρεμιστικὴ περιθωριακὴ φυλλάδα- ἐδημοσίευσε ἄρθρο τοῦ Ludovic Naudeau (συγγραφέως τοῦ περιφήμου βιβλίου γιὰ τὴν γαλλικὴ ὑπογεννητικότητα, La France se regarde, ἐκδόσεις Hachette), ἄρθρο μὲ τίτλο "La dénatalité en France et en Allemagne. Les remèdes proposés par nous, mis en pratique par Hitler” , δηλαδή : "Ἡ ὑπογεννητικότης στὴν Γαλλία καὶ τὴν Γερμανία. Ἡ θεραπεία ποὺ προτείναμε ἐφηρμόσθη ἀπὸ τὸν Χίτλερ".

Στὸ προηγούμενο 20ο τεῦχος τῆς Ε.Π. ἐπεσήμανα ὅτι ὁ Χίτλερ ἐφήρμοσε συνταγὲς ποὺ τοῦ εἶχαν δώσει τὰ καπιταλιστικὰ φιλελεύθερα καθεστῶτα τῆς Εὐρώπης. Ἔγραφα (σ. 5) πὼς "μετὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ἡ γνωστὴ ἀγγλοσαξωνικὴ ὑποκρισία ἐφόρτωσε ἀποκλειστικὰ στοὺς ὤμους τοῦ Χίτλερ τὴν εὐθύνη τριῶν πρακτικῶν ποὺ, στὴν πραγματικότητα, εἶχαν ἐπινοήσει οἱ Δυτικοευρωπαῖοι πολὺ πρὶν ἀπὸ τὴν ἐγκαθίδρυση, τὸ 1933, τοῦ Γ' Ράϊχ : τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως... τὴν εὐγονικὴ καὶ, τέλος, τὰ κρεματόρια... ( The Germans are beating us at our own game)". Στὸ βιβλίο του, ὁ Ludovic Naudeau  ἐπέμενε πὼς τὸ κράτος ἔπρεπε νὰ βοηθήσῃ τὴν πολυτεκνία, ὑποστηρίζοντας ὡς  βασική του καὶ πρωταρχική του πολιτική, τὴν προώθηση τῆς πολυπληθοῦς οἰκογενείας. Ὅλα τὰ ἄλλα κοινωνικὰ καὶ οἰκονομικὰ προβλήματα ἔπρεπε νὰ τοποθετηθοῦν σὲ δεύτερη μοῖρα. Ἡ πολύτεκνη οἰκογένεια ἔπρεπε νὰ χρηματοδοτηθῇ  μὲ  ἕναν  εἰδικὸ φόρο ποὺ θὰ ἐπληρώνετο ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τοὺς ἀγάμους καὶ τὰ ἄτεκνα ζευγάρια. Ἐνῷ στὴν Γαλλία ἡ πρόταση τοῦ Naudeau δὲν εὐδοκίμησε, στὴν ἐθνικοσοσιαλιστικὴ Γερμανία ἕνας νόμος τοῦ Ἰουνίου 1933, ἔδωσε σημαντικὴ χρηματικὴ βοήθεια στὰ νέα ζευγάρια γιὰ νὰ κάνουν πολλὰ παιδιά. Τὰ ἡμίμετρα στὴν Γαλλία ἐνισχύσεως τῆς γεννητικότητος καὶ συγκεκριμένα ὁ νόμος τῆς 11ης Μαρτίου 1932 περὶ οἰκογενειακοῦ ἐπιδόματος, δὲν εἶχαν τὸ εὖρος τῶν ἐθνικοσοσιαλιστικῶν πρωτοβουλιῶν (βλ. Ludovic Naudeau, « Ce qu’ on a fait pour la natalité française » : Τὶ ἔχομε κάνει ὑπὲρ τῆς γαλλικῆς γεννητικότητος – L’ Illustration, 26 Μαΐου 1934). " ῥατσιστικὴ κυβέρνηση -γράφει Νωντώ- χρησιμοποιώντας τὴν ἀπόλυτη ἐξουσία του, ἐτοιμάζει τὴν καθιέρωση οἰκογενειακοῦ ἐπιδόματος (allocations familiales)". Ἐπιπλέον, μία δυναμικὴ προπαγάνδα ἐξαπελύθη σὲ ὅλη τὴν Γερμανία γιὰ νὰ συνειδητοποιήσ ὁ γερμανικὸς λαὸς τὸν θανάσιμο κίνδυνο τῆς ὑπογεννητικότητος.

Ἐπειδὴ στὴν Ἑλλάδα τοῦ 2001, τὸ πρόβλημα αὐτὸ ἔχει καταστῆ τραγικό, σὲ σημεῖο νὰ κινδυνεύῃ -χωρὶς καμμία ὑπερβολή- τὸ μέλλον τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς, καὶ ἐπειδὴ ὄχι μόνον κυβέρνηση ἀλλὰ καὶ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ἀσχολοῦνται ἀδιάντροπα μόνον μὲ τὰ κομματικά τους καὶ ἐπιμένουν νὰ τὸ ἀγνοοῦν, μία μελλοντικὴ ἐθνικὴ ἐπανάσταση  ποὺ μονάχα Ἐκκλησία μας δύναται νὰ στηρίξῃ, θὰ χρειασθῇ νὰ δικάσῃ, μὲ τὴν κατηγορία τῆς ἐσχάτης προδοσίας, ὄχι μόνον τὸν Κώστα Σημίτη ἀλλὰ καὶ τὸν Κώστα Καραμανλῆ τὸν νεώτερο. μητροπολίτης Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως Διονύσιος, ἔγραφε στὴν μελέτη του μὲ τίτλο Δημογραφικό : Τὸ Μέγιστο Ἐθνικὸ καὶ Ἐκκλησιαστικὸ Πρόβλημα, τὰ ἑξῆς χαρακτηριστικά : " Ἑλλὰς δὲν γηράσκει ἁπλῶς μὴ διδασκόμενη ἀλλά, κυριολεκτικῶς, πεθαίνει. Ὡς ἔθνος, ὡς λαός, ὡς φυλή, ὡς συντεταγμένη πολιτεία  καταρρέομε, ἐξαφανιζόμεθα, πεθαίνουμε. Ἕνα τεράστιο SOS  κρέμεται ἐπάνω ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ οὐρανό. Σβήνει τὸ ἔθνος στὶς ψυχὲς τῶν πολυπληθῶν καὶ συνεχῶς πληθυνομένων γερόντων, οἱ ὁποῖοι πεθαίνουν χωρὶς τὴν χαρὰ καὶ τὴν παρηγοριὰ νὰ βαστάσουν εἰς τὰ χέρια τους καὶ εἰς τὶς ἀγκαλιές τους τὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν τους, χωρὶς τὴν δικαίωση τῆς συνέχειας. Διότι, κατὰ τὸ γραφικό : στέφανος γερόντων τέκνα τέκνων (Παροιμ. 17,6). Σβήνει τὸ Ἔθνος εἰς τὰ κρεματόρια τῶν παντοειδῶν, φανερῶν καὶ ἀφανῶν, μεγαλωνύμων καὶ μή, πλὴν ἄκρως ἐπικινδύνων δῆθεν κλινικῶν καὶ χειρουργείων, τὰ ὁποῖα πετοῦν εἰς τὸν Καιάδα τῆς κοινῆς ἀναλγησίας τὴν ζωὴ τῶν βρεφῶν, τὴν ζωὴν ὁποία δημιουργήθηκε ὡς εὐλογία τῆς ὄντως Ζωῆς. Σβήνει εἰς τὶς οἰκίες, τὶς μοναχικὲς καὶ ἔρημες οἰκίες, τῶν δύο μόνον συζύγων καὶ σπανίως   ἔστω τοῦ ἑνὸς μόνον παιδιοῦ. Σβήνει στὶς φυλακὲς τῶν 50 70 τετραγωνικῶν μέτρων, ὅπου στοιβάζονται καὶ φυλακίζονται οἱ σύγχρονες ἀστικὲς λεγόμενες οἰκογένειες στὶς σημερινὲς μεγαλουπόλεις. Σβήνει εἰς τὰ δημοτικὰ σχολεῖα ὅλης τῆς χώρας, κυρίως ὅμως, τῆς ὑπαίθρου ἀλλὰ, τελευταίως,καὶ τῶν πόλεων, ποὺ κλαῖνε ἀπὸ ἔλλειψη παιδιῶν καὶ κλείνουν μεταβαλλόμενα σὺν τῷ χρόνῳ σὲ ἐρείπια".

Ἔχω ἐπανειλημμένως γράψει ὅτι δύο καὶ μόνον δύο εἶναι τὰ κορυφαῖα προβλήματα ἐπιβιώσεως τοῦ ἑλληνισμοῦ : ἐξευτελισμὸς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας μὲ τὴν καθιέρωση τοῦ μονοτονικοῦ καὶ τὴν μετατροπή της σὲ γερμανοελβετικοῦ τύπου τοπικὴ διάλεκτο (καὶ οἱ νεώτεροι κληρικοὶ τοῦ περιβάλλοντος Χριστοδούλου δέχονται μερικὲς φορὲς καὶ τὸ μονοτονικὸ καὶ τὴν διάλεκτο) καὶ ὑπογεννητικότης. Εἶναι δὲ ὀφθαλμοφανὲς  ὅτι τὰ πολιτικὰ κόμματα τοῦ ἐξευτελισμένου  κρατιδίου τῶν Ἀθηνῶν ἀποφεύγουν       ἐπιμελῶς νὰ θίξουν ἐπισήμως στὰ προγράμματά τους αὐτὰ τὰ δύο προβλήματα.      Νωντώ  ἐπισημαίνει  πολὺ  σωστὰ   ὅτι   ὅταν  ἀνέλαβε τὸ 1933 Χίτλερ, Γερμανία ἐμαστίζετο ἀπὸ τρομερῆς ἐκτάσεως ἀνεργία. Οἱαδήποτε ἄλλη κυβέρνηση θὰ ἰσχυρίζετο ὅτι μὲ τὴν ἀνεργία Γερμανία ὑπέφερε ἀπὸ ὑπερπληθυσμὸ. Καὶ ὅμως, ἐν μέσῳ αὐτῆς τῆς ἀνεργίας, Χίτλερ ἐξήγγειλε ἐθνικὸ πρόγραμμα πολυτεκνίας καὶ ἐκατάφερε συνάμα νὰ ἐξαφανίση τὴν ἀνεργία! Λόγῳ τῆς παρηκμασμένης Δημοκρατίας τῆς Βαϊμάρης (1919-1933) ποὺ τόσο πολὺ ἔμοιαζε μὲ τὴν παρηκμασμένη ἑλληνικὴ Δημοκρατία τῆς μεταπολιτεύσεως τοῦ 1974, καὶ τὴν ἔκκλιση τῶν ἠθῶν της, γερμανικὴ ὑπογεννητικότης εἶχε πάρει ἀνησυχητικὲς διαστάσεις. Ἔτσι, ἐνῷ τὸ 1900 κάθε γερμανικὴ οἰκογένεια εἶχε 4,1 γεννήσεις γιὰ 1.000 κατοίκους, δὲν ἔκανε πλέον ἐπὶ Βαϊμάρης, παρὰ δύο μόνον παιδιά. Διαπιστώνοντας ὅτι τὸ ποσοστὸ γεννήσεως στὴν Γερμανία εἶχε πέσει τὸ 1932 στὸ 15,1 γιὰ 1.000 κατοίκους  (ἔναντι 17,4 στὴν Γαλλία καὶ 35 στὴν 'Ιαπωνία) Στατιστικὴ Ὑπηρεσία τοῦ Ράϊχ ἐδήλωνε πὼς ἐὰν δὲν ἐπήρχετο μία ἀλλαγὴ νοοτροπίας στὶς ἠθικἐς ἀξίες τοῦ γερμανικοῦ πληθυσμοῦ, τότε αὐτὸς θά ἔπαυε  νὰ αὐξάνεται τὸ 1940, δηλαδὴ δὲν θὰ ξεπερνοῦσε τὰ 67 ἑκατομμύρια, ἐνῷ θὰ ἔπεφτε στὰ 63 ἑκατομμύρια τὸ 1950 καὶ στὰ 49 ἑκατομμύρια τὸ 1975. Ὅπως παρατηρεῖ Naudeau : "Ἐδῶ εἶναι ὁλόκληρη λευκὴ φυλή, ἀκριβῶς τὴν στιγμὴ τῶν μεγαλυτέρων ἰμπεριαλιστικῶν καὶ ἀποικιακῶν της ἀξιώσεων, ποὺ συρρικνώνεται". Καὶ Νωντὼ συμπεραίνει ὅτι Δύση προβαίνει σὲ μία "φυλετικὴ αὐτοκτονία". Ἄν ὄχι γιὰ ἄλλον λόγο, ἄνοδος στὴν ἐξουσία ἐπαναστατικῶν καθεστώτων στὴν Ῥώμη καὶ τὸ Βερολῖνο, προσθέτει Νωντώ, ἦταν ἐπιβεβλημένη γιὰ νὰ σταματήση γεννητικὴ κατρακύλα τῆς Εὐρώπης.

1989: πτώση τοῦ κομμουνισμοῦ, τελευταίου φράγματος κατὰ τοῦ καταποντισμοῦ τῆς λευκῆς φυλῆς

Σοβιετικὴ Ἕνωση ὑπῆρξε τελευταία προσπάθεια τῆς Δύσεως νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὸν θανάσιμο ἐναγκαλισμὸ τοῦ καπιταλισμοῦ ποὺ τὴν ὁδηγοῦσε σὲ αὐτοκτονία. μαρξισμὸς-λενινισμὸς ἦταν ὑστάτη ἀντίδραση ἐπιβιώσεως τῆς λευκῆς φυλῆς καὶ πτώση του στὴν Μόσχα ἐσήμανε τὸ τέλος τῆς φυλῆς αὐτῆς. Στὴν Ἑλλάδα ὅλα ἔχουν κριθῆ. Ποτὲ, στὰ 3.000 χρόνια τῆς ἱστορίας αὐτοῦ τοῦ τόπου δὲν ὑπῆρξε τόση παρακμή καὶ ὡς τελευταῖος τροχὸς μιᾶς παραπαίουσας Δύσεως, ἔχοντας παραιτηθῆ ἀπὸ κάθε ἴχνος αὐτονόμου πρωτοβουλίας, θὰ καλυφθῇ ἀπὸ τὸ τεράστιο κῦμα τοῦ ἐξ ἀνατολῶν ἰσλαμισμοῦ. Μακαριώτατε, χώρα πεθαίνει χωρὶς γλῶσσα, χωρὶς παιδιά. Ἐσᾶς, ὡς ὑστάτη ἐλπίδα, τὸ γένος σᾶς ἐκλιπαρεῖ νὰ γκρεμίσετε μὲ ἐπαναστατικὴ πράξη, ἐπάνω στὸν βράχο τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ σύστημα τῶν κομμάτων, ποὺ ἔχει μολύνει ἀκόμα καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ὁποία τὸ παίζει Βουλὴ τῶν Διεφθαρμένων, διότι σὲ μερικὰ χρόνια θὰ εἶναι πλέον ἀργά, ἐν μέσῳ ἐρειπίων ἑνὸς παρηκμασμένου κλήρου καὶ λαοῦ, δίδοντας τὴν ἴδια θλιβερὴ εἰκόνα τῆς Πόλης πρὸ τῆς Ἁλώσεως, μὲ ἐγκαταλελειμμένες μάντρες ὅπου ἔτρεχαν οἱ κότες καὶ τὴν διέσχιζαν ἐλάχιστοι κάτοικοι : Ἀπὸ τὸ ἕνα ἑκατομμύριο πρὸ τοῦ 1204 στοὺς 30.000 τὸ 1453 !

(Τώρα ἐὰν ἕλλην ἀναγνώστης δὲν πεισθῇ γιὰ τὴν ὀρθότητα τοῦ παραπάνω κείμενου μου, τοῦ 2001, δηλαδὴ πρὸ δεκαπεναταετίας, ποὺ ἐγράφη ἀκριβῶς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2001, ὅταν κατέρρεον οἱ Δίδυμοι Πύργοι στὴν Νέα Ὑόρκη, τὸ περίφημο 9/11, ποὺ ἀσχέτως τῶν αἰτιῶν τῆς καταρρεύσεως, συμβόλισε τὴν παρακμὴ τῆς Δύσεως, σίγουρα θὰ χρειασθῇ τέφρα του νὰ ἀντικρύσῃ τὸν θάνατό του στὸν βυθὸ τοῦ Αἰγαίου, μαζὶ μὲ τὴν τέφρα τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Παιδείας τοῦ 2016, Νίκου Φίλη)


Δημήτρης Κιτσίκης                                                   10 Νοεμβρίου 2016

184 comments:

 1. Κύριε Καθηγητά δεν σας αναγνωρίζω.

  Εγώ ξέρετε δεν είμαι αριστερός. Ούτε υπερασπίζομαι τους αριστερούς. Το ξέρετε αυτό. Αλλά είμαι βέβαιος, πως οι αριστεροί οπαδοί σας αυτή τη στιγμή διαβάζοντας αυτό το άρθρο θα ανρωτιούνται μέσα τους πως υποπέσατε με τόση ευκολία στη σατανοτραφή και θανατηφόρο αίρεση του εθνικοσοσιαλισμού.

  Μη τα λέτε αυτά εσείς κύριε Καθηγητά. Αν το πάμε εκεί το παιχνίδι, περί φυλών και φυλετικών καθαροτήτων θα διελυθεί η ανθρωπότατα. Τα λένε αυτά οι εθνικοσοσιαλιστές, τα λέτε κι εσείς;

  Εκτός αν αυτά θέλει και πάλι η ανθρωπότητα να ζήσει. Πολέμους και αιματοχυσίες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Είσαι πολύ αστείος Ένοχε.

   Μία θολή εκκλησιάζουσα μορφή, ένας βλαξ που αποτελεί μοναδικό του αποκούμπι ο Χριστιανισμός, μη δυνάμενος βέβαια ν τον κατανοήσει και πλήρως.

   Μονάχα διαβάζοντας τα σχόλιά σου με πιάνει κατάθλιψη. Απορώ πώς δύναται ένα άτομο να είναι τόσο βλαξ. Και δυστυχώς αμαυρώνεις και τον Χριστιανισμό με τα λεγόμενά σου ώστε κάποιος να συμπεραίνει Χριστιανός=βλάξ. Δίνεις τροφή στους Εωσφοριστές της Κάλης, Εκάτης και της Λίλιθ.

   Οι πόλεμοι και οι αιματοχυσίες μικρέ Γιαννάκη είναι η καθημερινότης του κόσμου αυτού. Εάν δεν σου αρέσει κλείσου σε μοναστήρι ή αυτοκτόνησε.

   Όσο για τον Εθνικοσοσιαλισμό, όπως τα έψαλα στον Δόκτωρα κάλλιστα δύναμαι να πω τα ίδια και σε εσένα. Η ηθική σου δεν αποτελεί την μοναδική "σωστή", όπως και του Χριστιανισμού δεν αποτελεί την μοναδική ηθική. Τη στιγμή που ο Ε/Σ έχει αρχαιοελληνικές βάσεις πανίσχυρες και είναι αξιότατος Δημιουργίας θέλει τεραστία προσοχή όταν κάποιος αξιολογεί την ηθική του και αυτός δεν δύναται να είναι ένας της σειράς όπως εσύ.

   Delete
  2. Παρακαλῶ,Κωνσταντινουπολίτη, ὄχι ὕβρεις σὲ τοῦτο τὸ ἱστολόγιο. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ὑποβιβάζῃς τὸν συνομιλητή σου. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  3. "Μονάχα διαβάζοντας τα σχόλιά σου με πιάνει κατάθλιψη".

   Είδες πόσο αδύναμος και ελάχιστος είσαι;

   Μικρέ πάρ΄το απόφαση πριν καταλήξεις κι εσύ όπως κατέληξαν τα είδωλά σου. Ή με τον Χριστό και τον Τριαδικό Θεό ή με τον Χίτλερ και τους παγανιστικούς θεούς.

   Delete
  4. "Οι πόλεμοι και οι αιματοχυσίες μικρέ Γιαννάκη είναι η καθημερινότης του κόσμου αυτού. Εάν δεν σου αρέσει κλείσου σε μοναστήρι ή αυτοκτόνησε".

   Κι εδώ δυστυχώς διακατέχεσαι από πλήρη άγνοια. Τα είδωλά σου αυτοκτόνησαν όταν συνειδητοποίησαν ότι είναι ελάχιστοί ως προς την ανθρώπινη φύση τους και ότι ηττήθηκαν από τον Θεό και οδηγούνται στην κόλαση.

   Delete
  5. Όπως ο Γκαίμπελς ή ο Χέρμαν ή ο Χίτλερ ή ο Χίμλερ. Όλα τα ανώατατα στελέχη των ναζί αυτοκτόνησαν. Ο Γκαίμπελς αφού βίωσε την κόλαση στο πετσί του, πρώτα δηλητηρίασε τα παιδιά του και μετά αυτοκτόνησε με την γυναίκα του. Ή ο Ρούντολφ Ες που αυκτόνησε αμετανόητος.

   Είσαι μικρός ακόμα όμως και δεν καταλαβαίνεις ούτε διακρίνεις την πνευματικότητα πίσω από τα πράγματα.

   Delete
  6. Έγινε Καθηγητά από σεβασμό προς το πρόσωπό σας και μόνον.

   Δυστυχώς ό,τι είπα είναι αληθες. Είναι αισχρότατο πλεον η κάθε μία μετριότητα να κρίνςι ολόκληρες Ιδεολογίες και Καθεστώτα που απετέλεσαν Πολιτισμούς ολόκληρους.

   Αλλά όπως προείπα ναι δέχομαι να σταματήσω τις ύβρεις επειδή μου το ζητήσατε εσείς μονάχα.

   Delete
  7. Φυσικα και την διακρίνω για αυτό εξάλλου θαυμάζω τον Ε/Σ ως κίνημα.

   Η Αυτοκτονία είναι η ύστατη πράξη Τιμής! Σαν Χριστιανός έπρεπε κανονικά να το αναγνωρίζεις αυτό. Ο Θάνατος και η Θυσία για την Πίστη αποτελεί μέγιστο αγαθό.

   Ο Χριστιανισμός έχει τους Αγίους του. Ο Εθνικοσοσιαλισμός και ο Φασισμός, έχουν τους Ες, Γκαίμπελς, Χίμλερ, Χίτλερ και Ιάπωνες όπως τον Γιούκιο Μισίμα που έκανε χαρακίρι.

   Γιατί συμβαίνει αυτό; Διότι Χριστιανισμός και Ε/Σ αποτελούν δύο θρησκείες. Η μία αποτελεί το άλτερ έγκο της άλλης. Δίχως να θέλω να γίνω βέβηλος, ο Χίτλερ όπως έγραψα παλαιότερα υπήρξε ακριβώς το άλτερ έγκο του Ιησού Χριστού.

   Συμπέρασμα:

   Το ~καλό~ και το ~κακό~ είναι σχετικά, εφόσον αμφότερες δυνάμεις είναι άξιες Δημιουργίας.

   Ό,τι Δημιουργεί το ασπάζομαι, είτε "καλό" είτε "κακό".

   Ελπίζω να σου έδωσα να κατάλαβες.

   Υ.Γ. Η σωματική ηλικία ρόλο δεν παίζει. Η Πνευματική και Νοητική ηλικία μετρά.

   Delete
  8. Για να το κλείσουμε.

   Ο Εθνικοσοσιαλισμός είναι μία τελειοτάτη λεπίδα Κατάνα.

   Ένας Ικανός χειριστής ξέρει να την χρησιμοποιήσει και δεν κόβεται.

   Ένας άπειρος μπορεί να μείνει κουλός από την χρήση της.

   Ακριβώς αυτό ισχύει για τον Ε/Σ.

   Είναι ένα παντοδύναμο εργαλείο που πρέπει να ξέρεις πώς να τον χειριστείς και πού να σταματήσεις.


   Είναι αλήθεια ναι ότι στο απόλυτό του, ο Εθνικοσοσιαλισμός οδηγεί στον θρησκευτικό Εωσφορισμό που ακολουθούν άτομα όπως ο Karlsson.

   Δύναται όμως κάλλιστα κανείς με οδηγό του μία θρησκεία, όπως έχω ξαναγράψει άλλωστε, να ασπαστεί την μυστικιστική του χροιά όπως έπραξε η Σάβιτρι Ντέβι που είχε οδηγό της τον Ινδουισμό. Εγώ έχω την Ορθοδοξία. Όταν έχεις μία θρησκευτική βάση, αυτή λειτουργεί ως ασπίς και αποτρέπει την είσοδο του ατόμου στον θρησκευτικό εωσφορισμό, ο οποίος πράγματι αποτελεί επικίνδυνη θρησκεία και εάν το άτομο που μπλεχτεί στα δίχτυα του είναι αφελές και δίχως μυαλό, θα τρελαθεί, σαν τον Νίτσε.

   Delete
  9. Ναι μου έδωσες πολύ καλά να καταλάβω. Και αυτά δεν τα γράφεις πρώτη φορά αλλά πολλοστή.

   Ισχυρίζεσαι λοιπόν ότι σου αρέσει να φιλοσοφείς. Ας φιλοσοφήσουμε λοιπόν όσο το αντέχεις πάνω σε αυτά.

   Εσύ πιστεύεις στον δυϊσμό του καλού και του κακού. Έχεις διαρχική αντίληψη περί κόσμου. Θέτεις με λίγα λόγια το κακό οντολογικά στην ίδια ακριβώς βάση, στην ίδια ακριβώς κατηγορία με το καλό ή αλλιώς το αγαθό. Ότι το ένα λειτουργεί ισάξια με το άλλο, ότι το ένα αναπληρώνει το άλλο, ότι το ένα δεν υπάρχει δίχως το άλλο και ότι και τα δύο αυτά υπήρχαν ταυτόχρονα από την εποχή της δημιουργίας. Μανιχαϊσμός ονομάζεται αυτό αν δεν το γνωρίζεις, έτσι λέγεται. Χριστιανισμός πάντως δεν είναι.

   Ο Χριστιανισμός δέχεται ότι το κακό ανήκει στην φιλοσοφική κατηγορία του «μη όντος», δηλαδή από μόνο του δεν μπορεί να σταθεί και να έχει υπόσταση ύπαρξης. Είναι μη ον το κακό. Η αδυναμία όμως του ανθρώπου το αναδύει στην επιφάνεια και του δίνει χώρο ύπαρξης και εξάπλωσης. Θα στο εξηγήσω με ένα παράδειγμα που έδωσε χθες στην συνέντευξή του ο Καθηγητής Κιτσίκης Δημήτριος. Ένα μαχαίρι από μόνο του δεν είναι φονικό όπλο, αλλά είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Η δική σου όμως ανθρώπινη αδυναμία, αστοχία και το πάθος μπορεί να μετατρέψει ένα μαχαίρι να δολοφονήσει έναν άλλον άνθρωπο. Ε αυτό λοιπόν είναι το κακό και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται στα πλαίσια του κόσμου και εμφανίζεται. Το μαχαίρι όμως από μόνο του, έτσι όπως είναι, έτσι όπως υπάρχει, έχει θετικές ιδιότητες. Βοηθάει ας πούμε στο κόψιμο φαγώσιμων αγαθών ή στην γεωργία και την κηπουρική και σε άλλες εργασίες. Κατάλαβες;

   Αυτή η αντίληψη συνεπώς, την οποία αναφέρεις συνεχώς δεν είναι χριστιανική αλλά πλατωνική και εν συνεχεία μανιχαϊστική και σε οδηγεί στην διαρχία καλού και κακού στον κόσμο. Για σένα το κακό από μόνο του, οντολογικά, υπάρχει και έχει δύναμη και ιδιότητες. Για τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό όμως όχι. Το κακό δεν είναι δύναμη από μόνο του.

   Delete
  10. Πάλι δεν κατάλαβες!

   Ακόμη δεν έχεις πει τί εστί "κακό" κα τί εστί "καλό" και βγάζεις συμπεράσμστα, αυτοαναιρείσαι αμέσως μετά μιλώντας αρχικώς για δυισμό καλού-κακού και αμέσως μετά λες ότι τα βάζω στην ίδια βάση(μονισμός!).

   Φυσικά το "κακό" και έχει δύναμη. Η καταστροφή(το μη ον) δύναται κάλλιστα να αποτελέσει παράγοντα δημιουργίας, μα ακόμη και μόνη της η καταστροφή είναι εύλογία ιδίως σήμερα.

   Εάν αύριο έμπαινε κάποιος στην Βουλή και σκότωνε τους πάντες, πήγαινε μετά στους καναλάρχες και επίσης τους σκότωνε, θα έκανε καλό ή κακό;

   Εδώ σε θέλω!

   Delete
  11. Πρέπει να καταλάβεις ότι η ανθρώπινη ζωή μετά την ενηλικίωση κρίνεται.

   Ύπάρχουν άτομα που αποτελούν τεράσια βαρύδια στην κοινωνία και άτομα που αποτελούν σημαντικότατους πύλώνες και παράγοντες προόδου και αναπτύξεως.

   Ο Έλλην-γραικύλος για αύτό υπέπεσε. Διότι αρνείται να ξεχωρίσει το μείον(-) από το συν(+) πόσο μάλλον να μετατρέψει το μείον(-) σε συν(+) όπου μπορεί.

   Τις περισσότερες φορές δεν το κάνει διότι ο ίδιος αποτελεί ένα μείον, ένα βαρύδι.


   Delete
  12. Μία ηθική δηλαδή είναι εσφαλμένη όταν καταστρέφει την κοινωνία αντί να την βοηθά να αναπτυχθεί.

   Φιλελεύθερη ηθική εναντίον Ισλαμικής ή Φασισικής ή (Εθνο)Κομμουνιστικής: 0-1


   Ο ένας πεθαίνει ο άλλος, ζει.


   Delete
  13. Ο Καθηγητής έχει πει δε, ότι το Κακό είναι μέρος του Θεού.

   Συνεπώς η άποψή μου είναι σωστή. Το Κακό έχει ιδιότητες από μόνον του αρκεί να χρησιμοποιηθούν με σύνεση αποβλέπωντας στην Δημιουργία.

   Αυτό ισχύει στον Ε/Σ.

   Δεν δύνασαι να είσαι μόνον στην όχθη του Κακού όπως οι θρησκευτικοί εωσφοριστές, μα ούτε και μόνον στην όχθη του Καλού εκτός και εάν είσαι μοναχός. Μία σύνθεση των δύο χρειαζόμαστε. Παραδόξως, η εβραϊκή φιλοσοφία, η Καμπάλα, στο ανώτατο στάδιό της στο δένδρο του καλού, δεν ομιλεί περί δυισμού και συνεπώς διαιρέσεως καλού-κακού, αλλά ενώσεως-συνθέσεως των δύο!


   Αλλά πάλι εγώ ο "μικρός" δεν ξέρω. Διάβασε και έλα μετά να μιλήσουμε.

   Delete
  14. Το δένδρο του Καλού, λέγεται δε και Δένδρο της Δημιουργίας και φυσικά όχι τυχαία αφού ομιλεί περί συνθέσεως(σαν τον Σωκράτη).

   Δίχως να έχεις μελετήσει Ελληνική, Χριστιανικη, Εβραϊκή και Ελληνιστική(Ερμητική, Γνωστική κλπ) φιλοσοφία, συμπεράσματα ορθά δεν δύνασαι να βγάλεις, Ένοχε.

   Εσύ δυστυχώς δεν έχεις ασχοληθεί μονάχα με ένα μέρος της Χριστιανικής φιλοσοφίας.

   Για να καταλήξει κάποιος όμως στην Αλήθεια οφείλει να εξετάσει κάθε ηθική και φιλοσοφική οπτική γωνία, είτε αυτή λέγεται Μανιχαϊστική, είτε Ζωροαστρικη, είτε Εβραϊκή είτε Ισλαμική είτε Ελληνική.

   Συνεπώς δύνασαι να κρίνεις τον Εθνικοσοσιαλισμό μόνον όταν έχεις μελετήσει πλήρως τις βάσεις και την Θεώρησή του. Εάν έχεις ελλειπή γνώση περί του αντικειμένου δεν δύνασαι να εξάγεις ορθή άποψη περί αυτού.

   Τα ίδια ισχύουν και για το Ισλάμ.

   "ο δε ανεξέταστος βίος, ού βιωτός ανθρώπω"

   Delete
  15. Μιλώντας πολιτικά δηλαδή το αληθινό Κακό δεν είναι ο Εθνικοσοσιαλισμός, διότι ο Εθνικοσοσιαλισμός Δημιουργεί μεγάλο Πολιτισμό, αλλά ο Φιλελευθερισμός που αποτελεί τον ηδονολαγνικό θάνατο μίας κοινωνίας.

   Ο Θάνατος ως Ον με δύο πρόσωπα:

   Θάνατος για την Πίστη: Ορθοδοξία και Ε/Σ

   Θάνατος μέσω ηδονής, σπέρματος και τόκου: Φιλελευθερισμός

   Ο δεύτερος αποτελεί και τον πραγματικό ψυχικό θάνατο, ο πρώτος μονάχα βιολογικό-σωματικό!

   Delete
  16. Για να στο δώσω και οπτικά να καταλάβεις, το δέχεσαι αυτό το "κακό";

   https://www.youtube.com/watch?v=WtMayiz-18Q

   Δες το βίντεο.

   Delete
  17. Και η πλακα είναι ότι μέχρι και οι Χριστιανοί εσπαστηκαν την βία για να επιβληθούν.

   Έχεις δει την ταινία "Agora"?

   Ορθόδοξος Χριστιανικός Τζιχαδισμός των πρώτων αιώνων είναι.

   Για να επιβληθείς και να ανατρέψεις μόνον με την βία γίνεται.

   Delete
  18. *ασπάστηκαν

   Delete
  19. Τρομερή η επιχειρηματολογία σου...

   Delete
  20. Όταν πέφτω σε τοίχο, αλλάζω κατεύθυνση...

   Δε θα σου μάθω εγώ τι λέει το κάθε φιλοσοφικό ρεύμα. Εξάλλου ισχυρίζεσαι ότι τα γνωρίζεις καλύτερα από εμένα. Επομένως, δεν έχω να προσθέσω κάτι.

   Delete
  21. "Τη στιγμή που ο Ε/Σ έχει αρχαιοελληνικές βάσεις πανίσχυρες [. . .]"

   Η μαζική κοινωνία της εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας είχε ελάχιστες σχέσεις με την αρχαία ελληνική κοινωνία.

   Delete
  22. Αρχαία Σπάρτη, Αρχαία Ρώμη, Στωική Φιλοσοφία, Άγις Δ' και λοιπές "ελάχιστες" βάσεις Αρχαιοελληνικές.

   Η θρησκεία του Αίματος ξεκίνησε από την Ρώμη και ιδίως την αρχαία Σπάρτη.

   Πολύ πιο Ελληνικος εν σχεσει με το χρήμα και την εργατική τάξη.

   Delete
  23. Ένοχε το ξέρω. Όταν δε σου φτάνει το μυαλό, άλλωστε στηρίζεις ΣΥΡΙΖΑ(!!), την κάνεις με ελαφρά πηδηματάκια.

   Delete
  24. Αισθάνθηκα δέος μπροστά στο κοφτερό μυαλό σου και αποσύρομαι. Νίκησες.

   Delete
  25. "Ο Καθηγητής έχει πει δε, ότι το Κακό είναι μέρος του Θεού".

   Ναι, αλλά πως το εννοεί αυτό ο κύριος Καθηγητής; Ρώτα τον. Εγώ θεωρώ πως προφανώς και το εννοεί υπό την ορθόδοξη οπτική του πράγματος. Ότι και το κακό δηλαδή ο Θεός το ελέγχει και το επιτρέπει να συμβεί στον κόσμο λόγω όμως της ανθρώπινης αδυναμίας η οποία δεν συντονίζετε μαζί του, με το θέλημά του. Όχι ότι το θέλει ο Θεός το κακό να συμβεί.

   Δεν υπάρχει οντολογικός δυαλισμός σε αυτήν την περίπτωση, όπως καταλαβαίνεις (αν). Εσύ όμως θεωρείς ότι το κακό είναι δύναμη από μόνο του και έχει ιδιότητες και δράει ανεξέλεγκτα χωρίς να μπορεί να κάνει κάτι ο άνθρωπος. Και έτσι ο άνθρωπος οφείλει μοιρολατρικά να υποτάσσετε στο κακό, διότι δεν έχει άλλη επιλογή. Αυτό μας προτείνεις.

   Ο κύριος Καθηγητής όμως δεν εννοεί αυτό.

   Delete
  26. Από την στιγμή που εισάγεται στην ανθρώπινη ιστορία από τον Χριστιανισμό η σημασία του ανθρώπινου προσώπου και η ελευθερία του προσώπου, ουσιαστικά καταργείται κάθε ιδέα περί φυσικής αναγκαιότητας του κακού που να συνδέεται με την ειμαρμένη και την τραγικότητα του ανθρώπου. Αυτό το πρόβλημα είχαν οι αρχαίοι και για αυτό έγραφαν ωραίες τραγωδίες και έπαιζαν ωραίο θέατρο.

   Delete
  27. Πλέον επιλέγεις να κάνει το κακό και οι γύρω σου το ξέρουν και το καταλαβαίνουν και σε ψιλιάζονται. Δεν υπάρχει καμιά κανονιστική ισχύ του κακού.

   Delete
  28. Βασικά κάνεις ένα σοβαρο λάθος.

   Η ανθρώπινη φύση στην ζωώδη μορφή της είναι το Κακό. Δηλαδή άνθρωπος δίχως Κακό δεν ύπάρχει. Είναι στην φύση και την ζωή μας, όλοι το ξέρουμε αυτό. Ο Θεός όμως μέσω της Ψυχής σου δίδει την δυνατοτητα να επιλέξεις και το Καλό. Ή έστω να βρεις μία ισορροπία με την ελπίδα να απαλλαχτείς τελείως από το Κακό μετά θάνατον(Παράδεισος) οντας μαζί του.

   Ο Παράδεισος είναι συνεπώς το καθαρό αγαθό και Καλό. Η ομόνοια, η αγάπη η ένωση.

   Κόλαση είναι η απόλυτη διχόνοια, ο απολυτος ατομισμός και η δυσαρμονία.

   Delete
  29. Το Κακό το επιλέγεις ΕΣΥ στηρίζοντας μία Εθνοκτόνα κυβέρνηση. Έτσι και ας είσαι δήθεν Χριστιανός, δρας υπέρ του Κακού.

   Εγώ εν αντιθέσει αναγνωρίζω το Κακό. Αλλά το ασπάζομαι με στόχο να αποτρέψω τον Θάνατο της Ελληνικής Κοινωνίας και να την φέρω πάλι πίσω στο Καλό και την Δημιουργία.

   Delete
  30. Κανείς όμως δεν δύναται να αποδείξει ότι το Κακό δεν είναι δύναμη αρχέγονη και δεν υπήρξε πριν την Αγάπη.

   Εδώ εισερχόμεθα σε βαθυές φιλοσοφικές οδούς.

   Τί υπήρξε πρώτα; Το Κακό ή το Καλό. Το Μίσος ή η Αγάπη; Η Χριστιανική αντίληψη λέγει ότι όλα είναι μέρος του Θεού, όμως η αντίληψη αυτή υπάρχει για τα τελευταία 2000 χρόνια. Ναι σαν Χ.Ο. την πιστεύουμε, αλλά εάν θέλουμε να το ερευνήσουμε δεν πρέπει να το κοιτάμε μονόπλευρα.

   Ο Αρχαίος Κόσμος λάτρευε το "Κακό" και το χθόνιο παραλλήλως με το "Καλό" και το φωτεινό ως μέρη μίας ισορροπίας και μίας κυκλικής αντιλήψεως.


   Ο Χίτλερ ας πούμε από τους πάντες προωθείται ως ο Σατανάς. Και το είχε πει ο ίδιος:

   "Ή θα μας θυμούνται ως τους μεγαλύτερους εγκληματίες ή ως τους μεγαλύτερους Ήρωες"

   Εάν ο Χίτλέρ αποτελούσε μέρος του Κακού, τότε το Κακό δύναται και να δημιουργήσει.

   Αλλά γενικά θεωρώ καθαρό Κακό μονάχα τον ρασιοναλισμό/υλισμό και τον Φιλελευθερισμό.

   Delete
  31. Κοίτα και τα σχόλιά μου κάτω.

   Delete
  32. Δεν καταλαβαίνεις. Επαναλαμβάνω. Δεν δέχομαι οντολογικό διαχωρισμό καλού και κακού. Καταλαβαίνεις τι λέω; Κι εσύ εκεί. Συνεχίζεις να μου μιλάς για το καλό και το κακό κα ιγια καλές και κακές πράξεις. Δεν θα σου απαντήσω άλλο όχι γιατί σε σνομπάρω, ή γιατί δεν μπορώ, αλλά γιατί δεν καταλαβαίνεις τι λέω.

   Εντάξει δεν έγινε και κάτι. Για εσένα το κακό υπάρχει οντολογικά ως δύναμη ξεχωριστά από το καλό. Για μένα δεν υπάρχει οντολογικά κακό. Υπάρχει μόνο οντολογικά καλό και η αλλοίωσή του από την ανθρώπινη αστοχία που δημιουργεί δευτερευόντως το κακό.

   Delete
  33. Η ειμαρμένη ισχύει.

   Απλώς ο Θεός αντικατέστησε τις μοίρες.

   "Θέλημα Θεού" η ειμαρμένη...

   Delete
  34. Και μάλιστα από ότι κατάλαβα εδώ κάνεις ακόμα μία μανιχαϊστκή διάκριση. Κακό υλικό σώμα, καλή άυλη ψυχή.

   Delete
  35. Και φυσικά σαν μανιχαίος που είσαι, είσαι κι επηρεασμένος από τον Πλάτωνα. Η ψυχή έχει συγγένεια με τον Θεό, προέρχεται από την ουσία του, για αυτό είναι αγαθή και θεία, ενώ το σώμα είναι υλικό και κακό. Εγώ δεν σου λέω να μην τα πιστεύεις όσα λες. Απλώς σου εξηγώ ότι δεν είναι χριστιανικά αυτά. Δεν θα σου υποδείξω εγώ τι θα είσαι και τι όχι. Εσύ επιλέγεις.

   Delete
  36. Και επειδή δεν είναι Χριστιανικά; Θα κάνεις σαν τον φιλελεύθερο γουαχαμπιστή, τον Dr.Pap?

   Εγώ αυτό πιστεύω, τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει μονάχα μία μορφή Πνευματισμού για έναν Φιλόσοφο. Άλλο οι κόκκοι μικροτήτων στην κοινωνία που χρειάζονται πλαίσια ειδάλλως καταρρέυν.

   Εγώ είμαι υπεράνω πλαισίων.

   Delete
  37. Το να είσαι Μανιχαίος έστω και εν αγνοία σου, 2000 χρόνια αφότου έσβησε, είναι Τιμή, Ένοχε, όχι αμαρτία...

   Delete
  38. Και ναι, το υλικό είναι κακό και για αυτό φθείρεται ενώ το Ψυχικό είναι άφθαρτο και αθάνατο.

   Το υλικό είναι αναγκαίον κακό.

   Delete
  39. Πάρε τον Καθηγητή για παράδειγμα. Μυαλό ξυράφι με τρομερές δυνατότητες και άφθαρτο.

   Το σώμα του δυστυχώς είναι φθαρτό.

   Αλλά ο κόσμος θα θυμαται πάντοτε το έργο του, δηλαδή το μυαλό και το πνεύμα του θα μείνει αθάνατο, το σώμα του όμως θα ξεχασθεί και θα εξαφανισθεί πλην των οστών του σε μερικές δεκαετίες. Το εργο του θα μείνει αθάνατο.

   Delete
  40. Κωνσταντινουπολίτη σου έχω πει αρκετές φορές ότι δεν ανήκω σε κανέναν "ισμό".Από εκεί και πε΄ρα το ότι επιμένεις εξηγείται διότι εκφράζεις τα ασυνείδητά σου συμπλέγματα.Συνεπώς η ορμή σου χάνει την πορεία κάθε συζητήσεως.Αυτό δεν οφείλεται μόνο στα πολύ λίγα βιβλία που έχεις διαβάσει αλλά στην ψυχολογία σου.

   Delete
  41. Μια χαρά φιλελεύθερος τζιχαντιστής του Διαφωτισμού είσαι Δοκτωρα.

   Προτιμώ τον "τζιχαντισμό" του Ρομαντικού Κινήματος και του τρίτου πόλου, προσωπικά!

   Έχω ψυχολογία κάποιου φαινοτυπικά ΚΜ με μία Αλπική επίδραση ρασιοναλιστικώς όμως η Χυχή και το Πνεύμα μου είναι μη-ρασιοναλιστικά. Πιστεύω ακράδαντα στο μη ορθολογικό, στο Πνευματικό και θρηνώ καθημερινώς την εξαφάνιση του Πνευματικού δεσμού της Ανθρωπότητος με τον Θεό. Για αυτό σέβομαι το Ισλάμ επειδή διατήρησε τον δεσμό αυτόν. Δέχομαι όμως διάφορες μορφές Πνευματικότητος και όχι μόνον μία. Ολες είναι ενδιαφέρουσες, όπως π.χ. η μη-εωσφορική Καμπάλα και ο Ερμητισμός και ο Γνωστικισμός.

   Delete
 2. "(Τώρα ἐὰν ὁ ἕλλην ἀναγνώστης δὲν πεισθῇ γιὰ τὴν ὀρθότητα τοῦ παραπάνω κείμενου μου, τοῦ 2001, δηλαδὴ πρὸ δεκαπεναταετίας, ποὺ ἔγράφη ἀκριβῶς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2001, ὅταν κατέρρεον οἱ Δίδυμοι Πύργοι στὴν Νέα Ὑόρκη, τὸ περίφημο 9/11, ποὺ ἀσχέτως τῶν αἰτιῶν τῆς καταρρεύσεως, ἐσυμβόλισε τὴν παρακμὴ τῆς Δύσεως, σίγουρα θὰ χρειασθῇ ἡ τέφρα του νὰ ἀντικρύσῃ τὸν θάνατό του στὸν βυθὸ τοῦ Αἰγαίου, μαζὶ μὲ τὴν τέφρα τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Παιδείας τοῦ 2016, Νίκου Φίλη)
  "  Ολόσωστος για μία ακόμη φορά Καθηγητά αν και το Καθηγητής λίγο είναι, ελάχιστο θα έλεγα για να εκφράσει έναν τρισμέγιστο Φιλόσοφο σαν εσάς.

  Δυστυχώς αυτό βλέπω να γίνεται. Δύσκολα βάζει μυαλό η καρκινόμαζα του ελλαδιστάν. Εάν δε, υπήρχε και μία κάποια οικονομική ευημερία τότε το τέλος θα ήτο πολύ κοντύτερα.

  Και λένε πολλοί ελλαδιστανέοι:

  "Μάγκα μου πάντα ήμουν πατιώτης αλλά Φασίστας ποτέ!"

  Τα μυρμήγκια κρίνουν μία τεραστίων διαστάσεων ιδεολογία. Δεν αναγνωρίζουν καν ότι...χάρις την ιδεολογία αυτή γράφθηκε το μοναδικό Έπος του συγχρόνου Ελληνισμού, δηλαδή η νίκη μας επί των Ιταλών χάριν στο Φασιστικό Μεταξικό καθεστώς.

  Και κλέγονται συνεχώς για ό,τι τους έκανε ο Χίτλερ. Καλά τους έκανε. Είχε δίκαιο. Δεν ήσαν Έλληνες αλλά Πελασγοί, γραικύλοι. Μυρμήγκια εν συγκρίσει με την πανίσχυρη τότε Γερμανία που έφτασε στο παρά πέντε από την άκρως Τιτάνια Neuordnung της.

  Σιχαίνομαι και μόνον που έχουν οι κάτοικοι του ελλαδιστάν ίδιο με εμένα διαβατήριο.

  Συσπειρωθείτε γύρω από την Ορθοδοξία και την Ρωμανία τουλάχιστον!

  Αλλά ΑΧΡΗΣΤΟΙ και για αυτό είναι.

  Πάρτε παράδειγμα το ιστολόγιο αυτό. Πλην εμού ουδένας είναι Επανάστατης και υδένας εκ των σχολιαστών έχει φιλοσοφήσει τα πράγματα.

  Μία λέξη μονάχα:

  ΚΑΤΑΝΤΙΑ!

  ReplyDelete
 3. Αλλά ολάκερος ο Ευρωπαϊκός Νότος έτσι είναι. Το αντίθετο ακριβώς του Αμερικανικού.

  Τί να πει η Ισπανία με την πάλαι ποτέ Ηρωικοτάτη Φάλαγγα, με Νέους που απετέλεσαν μορφές Τιτάνιες σαν τον Ραμίρο Λεδέσμα Ράμος που δεν ετυφλώθη από την ιδεολογική διαμάχη Φασισμού-Κομμουνισμού αλλά περίτρανα έγραφε:

  "Ζήτω η ΕΣΣΔ. Ζήτω η Φασιστική Ιταλία!. Ζήτω η Χιτλερική Γερμανία. Ζήτω η Νέα Τάξη Πραγμάτων στην Ευρώπη! Κάτω οι αστικές δημοκρατίες!"

  πού τέτοιοι σαν εσέ, Ραμίρο Λεδέσμα. Πού Νιάτα σαν τον Χοσέ Αντόνιο Πρίμο ντε Ριβέρα και τον Κοντρεάνου με τους Λεγεωναρίους του και την Ρωμαίηκη Ψυχή του.

  Αγάλματα και εικονίσματα αξίζουν τα άτομα αυτά.

  Μονάχα αυτοί μας κρατούν "παρέα" στην απέραντη και ατελείωτη μοναξιά των μετριοτήτων και της μάζας του σήμερα.

  Γιατί ρε γαμώτο; Γιατί;

  Το ερώτημα ίσως να μείνει πάντοτε αναπάντητο. Γιατί να αποτύχει τότε η συλλογική Ψυχή όλων Αυτών από τα σκοτώσει μία για πάντα κάθε τι σάπιο και βδελυρό, που έως σήμερα τυραννά τον Πλανήτη, μη αφήνοντάς τον να ανασάνει;

  Ό,τι δυστυχώς δεν κατορθώσατε να επιτύχετε εσείς τότε, θα το προσπαθήσουμε με νύχια και με δόντια, εμείς σήμερα. Εάν αποτύχουμε, παρακαλώ σας, συγχωρείστε μας.

  ReplyDelete
 4. Διαπίστωση πρώτη. Ἡ γέννηση τέκνου, ἐφόσον φαντάζομαι δὲν γίνεται ὑπὸ καθεστὼς ἐκβιασμοῦ, εἶναι ἐκ Θεοῦ. Εἶναι κάτι τὸ ἱερό, ἀλλὰ ὄχι σὰν πολιτικὸ σύνηθημα. Σὰν γεγονὸς ποὺ τὸ βιῶνει ὁ μετέχων αὐτοῦ.

  Διαπίστωση δεύτερη. Ἱστορικὰ ὅλες οἱ κοινωνικὲς τάξεις ποὺ σχηματίζονται μὲ σκοπὸ τὴν διαφοροποίησή τους ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες παρουσιάζουν ὑπογεννητικότητα.

  Διαπίστωση τρίτη. Ἡ τεκνοποίηση ἐφόσον δὲν προέρχεται ἀπὸ τὴν προσπἀθεια γιὰ τὴν προσωρινὴ κάλυψη προσωρινῶν ἀναγκῶν, κοινωνικῶν, οἰκονομικῶν, ἰδεολογικῶν, εἶναι μυστήριο. Τὸ μυστήριο δὲν ἀφορᾶ μονάχα ἕναν συγκεκριμένο τόπο καὶ χρόνο, δηλ. δὲν εἶναι μιὰ τελετή, ἀλλὰ τὴν ἀποκάλυψη μιᾶς γνώσεως. Μὲ ἄλλα λόγια ὅποιος δὲν ἔχει κάνει παιδιά δὲν ξέρει.

  Διαπίστωση τέταρτη. Αὐτοὶ ποὺ ἔχουν κάνει παιδιά, ἀλλὰ δὲν ξέρουν νὰ μεταδώσουν τὸ μυστήριο, τὸ ὁποῖο ένδεχομένως ἀφορᾶ καὶ τὴν ἔννοια τοῦ γένους, ἴσως ἐν τέλει δὲν μετεῖχαν τοῦ μυστηρίου καὶ τὸ πέρασαν γιὰ τελετή.

  ReplyDelete
 5. συμφωνώ με αυτά που γράφει, ο κ.κ Κιτσίκης, πολυ λυπάμαι τον τσιπράκο, οπου έπαιξε και αυτός σε λάθος πλευρά, όπως ο σαμαράκος με τους γερμανούς...
  https://www.youtube.com/watch?v=vCDoeGdB4Sk
  και μόνο που λέει αυτά για τον τραμπ, έχει τελειώσει χθές!!!

  ReplyDelete
 6. ΥΓ2. Πρέπει νὰ δοθῇ προσοχὴ στὸ ἑξῆς. Τὰ φασιστικὰ καθεστῶτα μπορεῖ νὰ ξοδεύουν πολὺ κόπο στὴν διάδοση τῶν διαπιστώσεων περὶ ἐκφυλισμοῦ τῆς κοινωνίας καὶ ἀνάγκης προστασίας τοῦ "γενναίου καὶ καλοῦ λαοῦ" ἀπὸ τὰ κακά παραδείγματα κ.λπ. κ.λπ. Ὅμως τὰ φασιστικὰ καθεστῶτα ποτὲ δὲν ἔχουν σὰν πρῶτο τους στόχο τὴν ὑπογεννητικότητα. Ἁνήκουν στὴν νεωτερικότητα, ἡ ὁποῖα εἶναι μέρος τοῦ γενικότερου ἱστορικοῦ φαινομένου ποὺ ὁ Ἐλίας ὀνομάζει "διαδικασία τοῦ πολιτισμοῦ" καὶ ὁ Μάρξ "πάλη τῶν τάξεων". Τὸ φαινομενο αὐτὸ εἶναι, διὰ τῆς ἐννοίας τοῦ πολιτισμοῦ, ἡ ἐνδυνάμωση τῆς ἀστικῆς τάξης ἀπὸ τὸν ὕστερο μεσαίωνα μέχρι σήμερα.

  Τόσο ἡ ἀγροτικὴ ὅσο καὶ ἡ φεουδαλικὴ τάξη γεννοβολάγανε σὰν τὰ κουνέλια. Μὲ τὴν πρόταξη ὅμως τῆς ἐννοίας τοῦ πολιτισμοῦ (civitas) ὡς κοινωνικὴ ἀξία, οἱ κοινωνικές, οἰκονομικές καὶ διανοητικὲς ἰδιότητες ἀπέκτησαν μεγαλύτερη κοινωνικὴ ἀξία ἀπὸ τὴν ἐπαρκῆ κάλυψη τῶν τριῶν/τεσσώρων σταδίων τῆς ζωῆς (καλό παιδί, καλός ἔφηβος-νέος, καλός ἄνδρας, καλός γέρος). Προετάχθη τὸ γηράσκω ἀεί διδασκόμενος, ἡ νεανικότης, τὰ δυσάρεστα πράγματα (γῆρας, θάνατος, ἀρρώστιες) ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς κοινωνικῆς ζωῆς καὶ μπῆκαν στὸ περιθώριο.

  Τὸ ὅτι ὁ πολιτισμὸς δὲν ὠφελεῖ τὴν γεννητικότητα φαίνεται ἴσως ἀπὸ τὴν φοβερὴ γεννητικότητα ὄταν καταλύεται. Τὸ μεταπολεμικὸ μπέημπυ μπουμ ὀφείλεται σὲ συλλήψεις ποὺ ἔγιναν τὸν καιρὸ τοῦ Β.παγκοσμίου πολέμου. Ὅχι χάρη στὰ προγράμματα τῶν Ναζί. Σπεύδω νὰ προσθέσω ὅτι ὅποιος συνάγει τὸ συμπέρασμα ἐξ αὐτοῦ ὅτι καλὸ πράγμα ὁ πόλεμος, ὡς πατὴρ πάντων, εἶναι κατὰ τὴν ταπεινὴ μου γνώμη μεγάλος κόπανος. Ὁ φασισμὸς (ὅπως καὶ ὁ κομμουνισμὸς στὴν πράξη, ἐν μέρει τοὐλαχιστον) εἶναι κατὰ βάσιν ἕνα μικροαστικὸ κίνημα κοινωνικῆς ἀνόδου. Ἑπομένως συμμετέχει στὸν πολιτισμὸ ὄταν ὁ τελευταῖος ὁρίζεται ἀπὸ τὴν τάση γιὰ κοινωνικὴ διαφοροποίηση. Τὸν ἐνδιαφέρει τὸν φασίστα ἡ κοινωνική ἀνοδος, νὰ τὰ λέμε ξεκάθαρα. Τὰ συνθήματα περὶ ἐκφυλισμοῦ εἶναι προσχήματα καὶ προφάσεις ἐν ἀμαρτίαις.

  Ὑπάρχει ἐνδεχομένως ἕνας ἄλλος πολιτισμός, ποὺ εἶναι, ὅπως τὰ παιδιά, ἐκ Θεοῦ. Αὐτὸς ὅμως ἀμφιβάλλω ἄν μπορεῖ νὰ διαδοθεῖ μὲ πολιτικὲς πράξεις. Μᾶλλον εἶναι νὰ ἀνακαλυφθῇ ὄχι νὰ σκάσει σὰν μπόμπα. Ἑπίσης προσοχὴ στὴν χρήση τοῦ ὅρου ἑλληνισμός, διότι γιὰ τοὺς περισσότερους εὐτυχῶς ἤ δυστυχῶς εἶναι μεταφορὰ τοῦ ὅρου civilisation. Δηλαδὴ ἕνα σύνθημα τῆς νεοελληνικῆς ἀστικῆς τάξης.

  Τέλος νὰ δοθεῖ προσοχὴ στὸ ὅτι ἐνῷ παλιὰ γινόταν πολὺς λόγος γιὰ αὐτὸ, μὲ τὴν φοβερὴ παρακμη τῶν κοινωνικῶν σπουδῶν μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ λεγομένου Ἁνατολικοῦ Μπλόκ ἔχουμε ξεχάσει καὶ τὰ πιὸ ἀπλὰ πράγματα, π.χ. τὸ φαινόμενο τῆς ἀστυφιλίας, ποὺ ἦταν ἡ ἀναπλήρωση τῆς ἀστικῆς ὑπογεννητικότητας. Μὴν ξεχνᾶμε ὅτι στὴν Ἑλλάδα ἡ ὕφεση σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὸ στέρεμα τοῦ ἀστυφιλικοῦ ποταμοῦ.

  ReplyDelete
 7. Κωνσταντινουπολίτη, τώρα γράφω ἕνα πολυσέλιδο ἄρθρο, γιὰ τὸ μεθεπόμενο τεῦχος 247 τοῦ Τρίτου Ματιοῦ, μὲ τίτλο,
  "Συμφέρει τὴν Ἑλλάδα ἡ συγκρότηση άνεξαρτήτου Κουρδιστάν;"
  Τὸ ἑπόμενο τεῦχος 246, ποὺ κυκλοφορεῖ γύρω στὶς 15 Νοεμβρίου, ἔχει τίτλο, "Ὁ Μουσολίνι δὲν ἀπεβίωσε τὸ 1945. Ἡ ἀναβίωση τοῦ φασισμοῦ στὸν Τρίτο Κόσμο μὲ τὸν Περόν"
  Ὑπομονὴ λοιπόν.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 8. Προσοχή, ὑπῆρξα πάντα ὑποστηρικτὴς τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ καὶ σὲ αὐτὸ συμφωνῶ μὲ τὸν Τράμπ, ὁ ὁποῖος, ὅπως καὶ ἡ βασιλική μας οἰκογένεια, ἔχει μέλη στὴν οἰκογένειά του ποὺ εἶναι ἑβραῖοι. Βλέπε ἐδῶ τὶς δηλώσεις, ὑπὲρ τῶν ἑβραίων, τοῦ Τράμπ.Δημήτρης Κιτσίκης
  https://youtu.be/Jcl9kQMeR5c

  ReplyDelete
  Replies
  1. Χαχα,

   Hellenic NS.

   Πώς όμως ξέρετε ότι τα λόγια του Τάμπ στην AIPAC δεν είναι απλός τακτικισμός αντίστοιχος με εκείνον της Λεπέν;

   Delete
  2. Ὁ ἀντισημιτισμὸς εἶναι ἡ ἀχίλειος πτέρνα τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ ποὺ κατέστρεψε τὸν Χίτλερ. Οὔτε ἡ Λεπέν, οὔτε ὁ Τρὰμπ εἶναι ὑποστηρικτὲς τῶν ἑβραίων, ἁπλῶς ἀπὸ τακτικισμό. Καὶ ὁ Μουσσολίνι δὲν ἔπασχε ἀπὸ τὴν ἀρρώστια τοῦ ἀντισημιτισμοῦ. Ἄλλο ἡ ἀντίθεση στοὺς τραπεζίτες, πολλοὶ ἐξ αὐτῶν (ἀλλὰ ὄχι ὅλοι) ἑβραῖοι.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  3. Το σωστότερο βέβαια δίλημμα είναι:

   Σιωνιστές τέκνα της Δύσεως ή Εβραίοι φονταμεταλιστές τέκνα της Σολομώντιας εβραϊκής κληρονομιάς;

   Οι πρώτοι αναγκαστικά σε μία μελλοντική πυρηνική που λέτε θα εξοντωθούν, οι δεύτεροι ίσως και όχι.

   Πιστεύετε Καθηγητά στα αλήθεια ότι το Ισραήλ θα υπάρχει ακόμη σε 30 χρόνια και δεν θα είναι πυρηνικά ερείπια;

   Delete
  4. Κατ'εμέ, η αχίλλειος πτερνα του Ε/Σ ήταν το φανατικό του μίσος κατά των Σλαύων και δη ων Ρώσων, κληρονομικό του Δευτέρου Γερμανικού Ράιχ.

   Δεν συμφωνώ καθόλου για τους Εβραίους. Κανένα ρόλο δεν έπαιξαν στην μαχη για την επικράτηση της Neuordnung έξω από την Μόσχα. Τους πιάσαν και τους κλείσαν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως.

   Εάν είχε κερδιθεί η μαχη της Μόσχας, εάν δε ήσαν σύμμαχοι Ε/Σ-Σταλινικοί μέχρις τέλους και είχαν συνεπώς καταστραφεί οι φιλελεύθερες αστικές δημοκρατίες της Δύσεως, τότε σήμερα θα είχαν επικρατήσει οι Ε/Σ-Φασίστες διότι θα συμμαχούσαν με το Ισλάμ, με το οποίο άριστες σχέσεις είχε ο Χίτλερ και θα διέλυαν την ΕΣΣΔ.

   Οι Εβραίοι εδώ που κολλούν Καθηγητά;;;

   Delete
  5. Δηλαδή η αχίλλειος πτέρνα του Ε/Σ τότε υπήρξε ο σφόδρος αντι-σλαυισμός του.

   Θυμηθείτε τί έγραφε ο Ντεγκρέλλ στην "Εκστρατεία προς Ανατολάς":

   "Περιμέναμε να δούμε υπανθρώπους σλαύους και αντί αυτού αντικρίσαμε την Αριστοκρατία της Αρίας φυλής στην Ουκρανία".

   Delete
  6. Πάντως είναι αλήθεια ότι ο Φασισμός υπήρξε γενιακ φιλικός ή ουδέτερος προς τον εβραϊσμό ενώ ο Εθνικοσοσιαλισμός εχθρικός προς τους Εβραίους και φιλικότατος προς το Σουνιτικό και Σιιτικό Ισλάμ.

   Delete
  7. Δηλαδή οι Εβραίοι δεν ήσαν καμία σημαντική εθνότητα μέχρι και το "Ολοκαύτωμα".

   Τότε ξύπνησαν και γατζώθηκαν στις ΗΠΑ. Μέχρις τότε υπήρξαν κοινοί Δυτικοί αστοί.

   Διαφωνείτε;

   Πιστεύω το Σιιτικό Ισλάμ και κανονικά και το Σουνιτικό εάν δεν ήταν εχθρικό προς εμάς, που δυστυχώς είναι, θα ήσαν πολύ καλλίτεροι και ισχυρώτεροι σύμμαχοι της Ορθοδοξίας από ότι οι Εβραίοι.

   Συγγνώμιν αλλά κανενός η καρδία παγκοσμίως δεν δύναται να είναι με τους σιωνιστές. Δεν υπάρχει έστω μία φυλή ή εθνότητα που να συμπαθεί εκ φύσεως τους Εβραίους!

   Πώς το εξηγείτε αυτό;

   Delete
  8. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
  9. Μπορεί η Λεπέν και οι λοιποί ηγετες των Εθνικιστικών κινημάτων να μην είναι αντι-εβραίοι όμως έχετε ρίξει μία ματιά στο μέλλον των κινημάτων αυτών; Την Εθνικιστική Νεολαία; Από το πρωί έως το βράδυ δεν έχουν σήμα τους τις φάσκες αλλά τον Κέλτικο Σταυρό και όλα τα Εθνικοσοσιαλιστικά σύμβολα και σας εγγυώμαι δεν...συμπαθούν τους Εβραίους ούτε στο ελάχιστο.

   Θέμα χρόνου είναι να ξεσπάσουν νέα πογκρόμ εναντίον των και αυτά θα είναι τα οριστικά μέχρι να καταφύγουν όλοι στο Ισραήλ όπως και οφείλουν και να σταματήσουν επιτέλους να ζουν ως παράσιτα στα ξένα σώματα των Εθνών κρατών. Εγώ εάν πάω στο Ισραήλ μετανάστης θα έχω τα ίδια δικαιώματα με τους εβραίους στην υπόλοιπη Ευρώπη; Όχι.

   Και μετά λένε:

   Μα δεν φταίμε εμείς(οι Εβραίοι) για αυτό, εσείς φταίτε(οι Ευρωπαίοι) που δεν έχετε Εθνικιστικό κράτος.

   Μα όταν πάει ένα Εθνικιστικό κίνημα να εκδηλωθεί βγαίνουν όλες οι Εβραϊκές φυλλάδες και αρχίζουν να το κατακεραυνώνουν! Συν τις εβραϊκές ΜΚΟ που το πολεμούν!

   Γενικά η φάρα αυτή είναι για πολύ ξύλο και το γνωρίζει όλη η Οικούμένη αυτό. Και το ξύλο θα πέσει και άφθονο μάλιστα μόλις...βρεθεί η ευκαιρία. Μέχρι τότε θα παίζουμε θα είμαστε φίλοι όμως όταν εξασθενήσει η παγκόσμια ισχύ των, θα δείτε πόσο γρήγορα θα μεταβληθούν σε μία κοινή μεν, μισιτή δε, εθνοθρησκευτική ομάδα δίχως κάτι το ιδιαίτερο. Πείτε μου έναν, έναν, Καθηγητά, φιλόσοφο που να εκθείασε και να θαύμασε τους εβραίυς. Ουδείς το έπραξε. Ακόμη και οι Εβραϊκώς δημιουργηθέντες θρησκείες όπως ο Χριστιανισμός και το Ισλάμ μονάχα συμπάθεια δεν τρέφουν για τους εβραίους.


   Μην επιμένετε λοιπόν να παρουσιάζετε, Έλληνες και Εβραίους, ιδίως Σιωνιστές Εβραίους, ως αδελφούς λαούς. Γεωπολιτικά ναι, κατά τα αλλα όχι. Πόσες φορές δημιουργήσανε ταραχές στην Ρωμανία οι εβραίοι τόσο που έφαγαν διωγμό για να βάλουν μυαλό;

   Εάν θέλετε να τους κρίνετε αντικειμενικά δεν μπορείτε να αγνοείτε την προϊστορία τους αυτή, την στιγμή ιδίως που οι εβραίοι βλέπουν τα Ελληνιστικά και Βυζαντινά χρόνια ως...κατοχή Ναζιστικη!


   (Αυτό δημοσιεύστε όχι την προηγούμενη εκδοχή του παραπάνω σχολίου)

   Delete
  10. https://islamforgreeks.org/2011/01/17/islam-for-hellenism/

   Delete
  11. Ali al Yunani, θα σου δώσω απάντηση από έναν Yunan al-Rumi:

   Εάν δεν ήσασταν ακόλουθοι της γουαχαμπιστικής ΣΕΧΤΑΣ που ανεπτύχθη μόλις πριν από 200 χρόνια μαζί με την ρώτη εξέγερση των Αράβων κατά των Οθωμανών(πιθανός Αγγλοσαξωνικός Δυτικός δάκτυλος), με χαρά θα συμμαχούσαμε για να κατεδαφίσουμε μαζί κάθε τι Διαφωτιστικό, άθεο, υλιστικό και μαρξιστοφιλελεύθερο(Φιλελευθερισμός-Κομμουνισμός). Αλλά σήμερον για να γίνει αυτό η Ελλάς πρέπει να απωλέσει την τεραστία Ρωμαίηκη κληρονομιά μίας υπερχιλιόχρονης Ρωμανίας. Αυτό δεν δυνάμεθα να το επιτρεψουμε ποτέ!


   Υ.Γ. Το βίντεο με τον Πλεύρη δεν υπάρχει...

   Delete
  12. Κατά τα άλλα τις θέσεις μου για την θρησκεία σας τις ξέρεις εάν παρακολουθείς καιρό το ιστολόγιο.

   Delete
  13. Και στην Συρία έχετε καταλάβει οτι πολεμάτε για τα λάθος συμφέροντα. Πολεμάτε τους αδερφούς σας του αντιδυτικού Ασαντικού καθεστώς χάριν της ribbah της Δύσεως και των πσγκοσμίων τραπεζιτών τύπου Ροκφέλλερ και Σόρος.


   Θα έπρεπε και εσείς και το ΙΣΙΣ αντί να σφαζετε Γιεζιντηδες και Χριστιανούς, να συστρατευθείτε με τον Ασάντ και τις παγκόσμιες αντιφιλελεύθερες δυνάμεις είς βάρος των παγκοσμίων τοκογλύφων και οχι να δράτε για τα συμφέροντά τους!

   Δυστυχώς έτσι την πατήσανε και οι Ουκρανοί Εθνικοσοσιαλιστές.

   Delete
 9. Κοι Κωνσταντινουπολῖτα καὶ Ἰωάννη, ἀναρωτιέμαι ἄν τσακώνεστε σὲ ξένον ἀχυρῶνα. Διότι ὁ ἕνας μὲ τὸν Κύριο ἡμῶν κι ὁ ἄλλος μὲ τὸν ἐθνικοσοσιαλισμὸ δὲν καταλαβαίνω ποιὰ εἶναι ἡ θέση σας ἀπέναντι στὸ κράτος.
  Ὁ δρ. Πᾶπ λέει ἄν δὲν κάνω λάθος ὅτι θέλει κράτος ἀρκεῖ νἆναι τῆς προκοπῆς, δηλ. νἄχει καλό στρατό, κ.λπ. κ.λπ. Ἑγὼ πάλι λέω ὅτι τὸ κράτος εἶναι ψευδαίσθηση κι ὅτι ἡ συνειδητοποίηση ὅτι εἶναι ψευδαίσθηση ἴσως ὑπάρχει ἐλπίδα νὰ σὲ κάνει μπαμπά. Γιὰ νὰ μὴν ἔχεις νὰ μεταδώσεις στὸ παιδί σου χρέος πρὸς τὸ κράτος. Γουάτ ντοῦ γιοῦ θίνκ ἀμπάουτ δατ ;

  Τὸ κράτος εἶναι αὐτὸ τὸ πράγμα ποὺ κάνει τὸν κο Τρὰμπ νὰ δηλώνει ὅτι εἶναι φίλος τοῦ Ἱσραήλ ἀφότου ἕνας κύριος ἔχει πάρῇ τὸ μικρόφωνο καί τοῦ λέει περίπου "Δὲν καταλαβαίνω γιατὶ νὰ σκοτώνονται τὰ παιδιά μας γιὰ τὸ σιωνιστικὸ Ἰσραήλ" Ὁ Τρὰμπ ἀπαντᾶ περίπου "Τὸ Ἱσραὴλ εἶναι φίλος μας. Ὁ μόνος φίλος μας ἐκεί κάτω. Ἁγαπῶ τὸ Ἱσραήλ". Ἁκολουθεῖ χλιαρὸ χειροκρότημα. Αὐτὸ τὸ χλιαρὸ χειροκρότημα εἶναι τὸ κράτος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το Ισραήλ είναι το Δυτικό παράσιτο της Μέσης Ανατολής.

   Δεν έχει μέλλον, δεν θα υπάρχει καν σε 30 χρόνια.

   Εκτός και εάν σβήσει μια για πάντα την Δυτική του Σιωνιστική ταυτοτητα και γίνει Θεοκρατικό κράτος τύπου "State of Judea"(Κράτος της Ιουδαίας) και έτσι συνεπώς βρει και πάλι τις Μεσανατολίτικες ρίζες του.

   Delete
  2. Φυσικά και το κράτος είναι ψευδαίσθηση και στην τελική αναγκαίον κακό!

   Πρώτα η φυλή ούχι η Πατρίς, είχε πει κάποτε ένας μεγάλος ανθρωπολόγος της φυλολογίας.

   Δηλαδή πρώτα η Φυλή και η Ράτσα εάν θες και όχι το κράτος δηλαδή η πατρίδα.

   Εθνικοσοσιαλισμός-Φασισμός:

   1-0

   Delete
  3. Ομοίως η Ορθοδοξία λέγει:

   Πρώτα η θρησκεία και ο Ιησούς, όχι το κράτος.

   Ο Κομμουνισμός λέγει:

   Πρώτα η εργατιά όχι το κράτος.

   Για αυτό οι θρησκείες και ο κομμουνισμός αλλά και ο Ε/Σ δεν συγκρότησαν Έθνη-κράτη αλλά πολυεθνικές κρατικές οντότητες βασισμένες:

   Στην Ορθοδοξία, την εργατική τάξη και την φυλή.

   Delete
  4. Πολύ σωστά ανέλυσες και το Ισραηλ! Μπράβο Κωσταντή!

   Delete
  5. Ο Φασισμός πέφτει στην παγίδα του κράτους και συνεπώς βλέπει τα πάντα υπό το στενότατο πλαίσιο του Έθνος-κράτους και μοναχα ιμπεριαλιστικά δύναται να δράσει, δυστυχώς.

   Ο Ε/Σ, ο Κομμουνισμός και οι θρησκείες όμως δύνανται να ενώσουν την Ανθρωπότητα και να την οδηγήσουν σε μία Νέα Χρυσή Εποχή!

   Σήμερον ο Ε/Σ και οι θρησκείες(Ισλάμ, Ορθοδοξία) και όχι ο νεκρός πλέον Κομμουνισμός της ΕΣΣΔ.

   Εκεί υπερτερεί ο Ε/Σ, είναι υπεράνω Εθνών!

   Delete
  6. Για αυτό φίλε Κωσταντή όταν αναλύει κανείς τον Ε/Σ οφείλει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός.

   Η ανθρωπότης που σήμερα έχει φτάσει σε αθλιοτάτη κατάσταση θα είχε κατακτήσει τα άστρα σήμερα εάν είχε κερδίσει το 1945 ο Ε/Σ.

   Είναι χλεύη να εκθειάζεται για τις ίδιες αιτίες ο Κομμουνισμός της ΕΣΣΔ και όχι Εθνικοσοσιαλισμός!!

   Ο Καθηγητής εάν δεν είχε τους προσωπικούς του λόγους να είναι μαρξιστής-λενινιστής θα ήαν σίγουρα Εθνικοσοσιαλιστής και Φασίστας, το εγγυώμαι.

   Delete
  7. Περί κράτους και Ε/Σ κοίτα εδώ:

   1. http://skoteinosierofantis.blogspot.com/2016/08/dr-joseph-goebbels.html#more

   2. http://skoteinosierofantis.blogspot.com/2016/08/blog-post.html

   3.http://skoteinosierofantis.blogspot.com/2015/09/o-dr-joseph-goebbels.html

   Και λοιπά. Παραθετω το παραπάνω ιστολόγιο ως αμιγώς Εθνικοσοσιαλιστικό. Θελει βεβαια φιλτράρισμα. Αγνόησε κείμενα εωσφορικά που θα εύρεις μεσα. Στην σχεση Σοσιαλισμού-Εθνικοσοσιαλισμού-Κράτους θα βρεις πολλά ενδιαφέροντα κείμενα.

   Delete
  8. Οὑσιαστικὰ εἶναι ἡ ετήσια ὁμιλία ἑνός διευθυντὴ ἐπιχείρησης στοὺς ἐργαζομένους, ποὺ τοῦς μιλάει γιὰ COOPERATION. Mὲ τὴ διαφορὰ ὅτι ὁ δρ, Γκαίμπελς δὲν εἶχε τὰ ἀπαραίτητα κεφάλαια. Ἕτσι ξεχύλωσε ἡ κατάσταση καὶ κατέληξε ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους στὸν ὄλεθρο.

   Delete
 10. ΥΓ. ἕχω μιὰν ὑπόνοια ὅτι οἱ δύο ὑποψήφιοι γιὰ τὸ χρίσμα τοῦ προέδρου τῶν ΗΠΑ ἦταν πειραματόζωα γιὰ νὰ δοῦν οἱ ἐπιστήμονες τῆς πολιτικῆς μέχρι ποῦ μποροῦν νὰ τὸ φτάσουν οἱ ψηφοφόροι τῶν ΗΠΑ. Τὸ βιντεάκι μὲ τὴν Χείλαρη νὰ χαζοχαίρεται γιὰ τὸ παλούκωμα τοῦ κου Καντάφι ἦταν μᾶλλον φτιαγμένο. Ὅσο γιὰ τὸν κο Τρὰμπ εἶναι βέβαια ἐπαγγελματίας τοῦ θεάματος, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει ἀπαραιτήτως ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ παίρνῃ ἀποφάσεις, βλ. τὸ προηγούμενο τοῦ Ῥῆγκαν. Γενικὰ τὸ τὲστ ἦτανε τὶ προτιμᾷ ὁ κοσμάκης, νᾆναι πορωμένος δολοφόνος καῖ σαδιστὴς ἤ βλάχος καὶ ῥατσιστής. Προτίμησε τὸ δεύτερο. Μὲ μᾶλλον μικρὴ διαφορά. Πάλι καλά.

  ReplyDelete
 11. "Γιατί νίκησε ο Ταμπ;;"

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΡΩΣΙΚΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΣ:

  https://www.youtube.com/watch?v=X1O9KrO6Z9A

  ReplyDelete
 12. o Trump τον τσιπρακο θα τον φάει για πρωινό...τον κούλη δεν τον εμπιστεύεται...με ποιους θα συνεργαστεί?
  any comment Dr Kitsikis?

  ReplyDelete
 13. Νομίζω ὅτι αὐτὸ ποὺ γράφει ὁ Γιάννης παραπάνω ἔχει ἀρκετὰ ἄμεση σχέση μὲ τὴν οὐσία τῆς ἀνάρτησης ἀλλὰ ὡς ἕνα βαθμὸ καὶ τῶν ἐξωτερικῶν γεγονότων, ἐκλογὴ Τράμπ κ.λπ. Βέβαια, καὶ μὲ τὶς ἐνασχολήσεις μου.

  Κοιτάξτε νὰ δεῖτε, δὲν εἶναι μόνο φιλοσοφικὴ αὐτὴ ἡ συζήτηση, εἶναι πρακτική. Ὁ Γιάννης λέει ὅτι τὸ κακὸ στὴν Ὀρθοδοξία ἀνήκει στὴν σφαῖρα τοῦ μη-ὄντος. Ὁ Παρμένίδης 5 αἰῶνες πρὸς Χριστοῦ ἔγραψε ἤ διέδωσε τέλος πάντων ἕνα ποίημα ποὔλεγε ῥητὰ καὶ μὲ σαφήνεια ὅτι δὲν ὑπάρχει μη-ὄν, οὔκ ἐστι μὴ εἶναι.

  Ὅπως τοῦ λέγανε τοῦ Χριστιανικοῦ Θεοῦ - ἀφοῦ εἶσαι Πανάγαθος, γιατὶ χριστιανέ μου ἐπιτρέπεις τὸ κακό - ἔτσι τοῦ λέγανε τοῦ Παρμενίδη, μὰ τότε πῶς κινοῦνται τὰ σώματα ; Ὁ Χριστιανικὸς Θεός ἔλεγε. Μὰ δὲν τὸ ἐπιτρέπω. Οὔτε καὶ τὸ ἀπαγορεύω. Ἑλεύθερος εἶναι ὁ ἄνθρωπος νὰ κάνει τὸ κακό ἤ νὰ μὴν τὸ κάνει. Καὶ ὁ ἄνθρωπος τοῦ λέει- μὰ δὲν τὸ ΚΑΝΩ, τὸ ΥΦΙΣΤΑΜΑΙ. Γι αὐτὸ βγάζω τὸν Τράμπ καὶ θἄβγαζα τὴν Χίλαρυ νὰ μὲ γλιτώσει ἀπὸ τὸν Τράμπ. Γιὰ νὰ ΑΠΟΦΥΓΩ, προσωρινὰ ἔστω, τὸ κακό.

  Ὁ Παρμενίδης ἔλεγε. Σύμφωνοι. Δὲν ὑπάρχει κίνηση. Εἶναι ψευδαίσθηση. Μὲ ἄλλα λόγια δὲν μπορεῖς τίοτε νὰ ἀποφύγεις. Αὐτὴ εἶναι ἡ ψευδαίσθηση. En réalité ce n'est pas possible. Καὶ ῥωτᾶς. Μὰ καλά, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ βλέπω παντοῦ καὶ μοῦ λένε νὰ ἀποφύγω τὸ ἕνα, νὰ ἀποφύγω τὸ ἄλλο, τί εἶναι, πλάσματα τοῦ Διαβόλου ; Ὁ Χριστιανικὸς θεός σοῦ λέει, ὄχι ἀκριβῶς. Εἶναι ἀποτέλεσμα τὴς δικῆς σου ἑρμηνείας. ΕΣΥ νομίζεις ὅτι πρέπει νὰ ἀποφύγεις. Ἑσὺ νομιζεις ὅτι πρέπει νὰ ὑπακούσεις. Ἑδῷ ἔρχεται τὸ θέμα τῆς γλώσσας...Δηλαδὴ μιὰ γλῶσσα -τὰ ἑλληνικά, φερ' εἰπεῖν -ξεφτιλίζεται ὄταν ἀπὸ γλῶσσα γίνεται μοχλός.

  Παρόμοια, τὰ φαινόμενα παίρνουν ἄλλη χροιά ὄταν δὲν εἶναι μοχλός, δὲν ὀδηγοῦν τὸν παρατηρητή τους σὲ κίνηση. Μόνο ὄταν διασαφλίσῃ ὁ παρατηρητὴς ὅτι δὲν θὰ κινεῖται αὐτοματικὰ σὲ σχέση μὲ αὐτὰ ποὺ βλέπει, μπορεῖ νὰ ἀρχίσῃ νὰ καταλαβαίνῃ τὶ συμβαίνει ἐν γενει.

  Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅταν τόσοι μὰ τόσοι συμμετέχουν στὴν κατασκευὴ ἑνὸς θεάματος ἐν κινησει, ἀναρωτιέται κανείς ἄν ὅλοι οἱ συμμετέχοντες στὸ θέαμα εἶναι ὑπάλληλοι τοῦ Διαβόλου ποὺ στήνει ἕνα τεράστιο σόου Πειρασμοῦ. Στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι ἔτσι. Ὁ πειρασμὸς εἶναι ἀκριβῶς ὅπως λέει ὁ Γιάννης νὰ δώσεις ὑπόσταση στὸν Διάβολο. Εἶναι παράξενο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. χαχα άκου εκεί υπάλληλοι του διαβόλου. Όχι Κωνσταντή μου. Δεν είναι αυτό. Είναι απλώς η κληρονόμηση του προπατορικού αμαρτήματος την οποία ο κάθε άνθρωπος αποκτά κατά την γέννησή του. Έχει μέσα του ο άνθρωπος την ανυπακοή προς τον Θεό και την άρνηση αυτού. Από εκεί ξεκινούν τα πάθη και φυσικά το κακό στον κόσμο. Είναι σαν να υπάρχει πάντα, σε όλα τα πράγματα η επιλογή του Θεού, αλλά εσύ συνεχώς να την αρνείσαι και να λες «όχι θα το κάνω εγώ όπως θέλω, ξέρω εγώ πως γίνεται, δε θα μου πεις εσύ». «Ξέρω εγώ το δρόμο». Παραδείγματος χάριν, εθνικοσοσιαλισμός και όλοι οι μη λευκοί να πάνε να καούν οι παλιοάνθρωποι.

   Κάτσε ρε συ, μισό λεπτό. Μα γιατί δεν είναι οι μαύροι, οι κίτρινοι και οι υπόλοιποι πλάσματα δικά μου; Εγώ δεν τους έκανα κι αυτούς;

   «Είναι, αλλά εγώ είμαι πολύ καλύτερος και δες εδώ εγώ τι έκανα και τι πολιτισμό έχω, αυτοί οι τιποτένιοι τι έχουν»;

   Αυτό είναι το προσωπικό σου θέλημα, το οποίο σου δημιουργεί την ανάγκη να αναζητείς συνεχώς ακόμη περισσότερα και να μην είσαι αυτάρκης. Το κάτι παραπάνω που λέμε. Επειδή όμως ο Θεός είναι αυτάρκης από την ουσία του και δεν σε έχει ανάγκη ως άνθρωπο, δημιουργούνται οι εξής δύο καταστάσεις:

   1) Δεν μπορεί να επέμβει στην ελευθερία σου, πράγμα που σημαίνει ότι αν εσύ δεν υπακούσεις στη ελεγκτική φωνή της συνειδήσεώς σου δε θα καταφέρεις ποτέ να θεραπευθείς από την ασθένεια της πτώσης (προπατορικό αμάρτημα)και το κακό θα συνεχίζεται. Έτσι νοείται και αυτό που λέμε «όλα τα επιτρέπει ο Θεός να συμβούν». Ναι, όλα τα επιτρέπει να συμβούν αλλά με τη δική σου συγκατάβαση (συν Αθηνά και χείρα κίνει που λένε και οι Έλληνες)

   2) Λόγω του προσωπικού σου θελήματος, δημιουργείς πλαστές ανάγκες και ολοένα περισσότερες επιθυμίες τα οποία σε απομακρύνουν από να είσαι αυτάρκης. Εδώ όταν λέω «αυτάρκης», εννοώ τον φυσικό τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκες, δηλαδή αγαθός, θετικός, καλός. Αναζητείς συνεχώς το παραπάνω και μένεις ανικανοποίητος (χρήματα, δόξα κλπ.). Έτσι ενώ ο Θεός είναι αυτάρκης, εσύ μονίμως ακολουθώντας το δικό σου προσωπικό θέλημα γίνεσαι ανικανοποίητος και μη αυτάρκης. Γιατί όσο εσύ αναζητείς όσα περισσότερα επιθυμείς, τόσο απομακρύνεσαι από τον Θεό ο οποίος είναι αυτάρκης. Οπότε αυτή, όπως καταλαβαίνεις αυτή είναι μία κακή κίνηση.

   Αυτό που ισχυρίζομαι δηλαδή δεν είναι ότι δεν υπάρχει το κακό αλλά ότι εσύ το κάνεις να υπάρχει.

   Delete
  2. Δεν γνωρίζεις τί είναι καν Εθνικοσοσιαλισμός!

   Ο Εθνικοσοσιαλισμός δεν λεει αυτό που μόλις έγραψες!

   Ο Εθνικοσοσιαλισμός ήταν υπέρ της ενότητος όλων των Λευκών υπεράνω Εθνών και κρατών. Ποτέ δεν είπα να σφάξουμε τις κατώτερες ράτσες! Μάλιστα είχε άριστες σχέσεις με όλη την Μέση Ανατολή, όπως και με εξωευρωπαϊκούς φαινότυπους σαν τους Τουρανικούς Τατάρους.

   Σε παρακαλώ, σταμάτα να κατηγορείς μία ολόκληρη Θεώρηση φιλοσοφική και βιολογική, την στιγμή δε, που δεν έχεις εντρυφήσει καθόλου στην Ιδεολογία αυτή.

   Delete
  3. Σύμφωνοι. Ἁλλὰ δὲν εἶναι τὸ προπτορικὸ ἁμάρτημα. Δὲν ὑπάρχει προπατορικὸ ἁμάρτημα. Κάτι ἄλλο εἶναι ποὺ σχετίζεται μὲ τὸν πειρασμό.

   Delete
  4. YΓ. Γιάννη προσοχή. Τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα μοιάζει πάρα πολὺ μὲ τὸ κληρονομικό χρέος τῆς φεουδαρχίας.

   Delete
  5. Κοίτα εδώ Ένοχε για να μάθεις τί εστί Εθνικοσοσιαλισμός:

   http://skoteinosierofantis.blogspot.com/2016/05/blog-post_37.html

   Delete
 14. Δὲν μπορῶ νὰ καταλαβω τὶ σχέση ἔχει ἡ ὑπακοὴ μὲ τὸν Χριστιανισμό. Ἡ ὑπακοὴ εἶναι σόου. Ὁ Χριστιανισμὸς δὲν εἶναι.

  ReplyDelete
 15. Υγ. Γιάννη ἡ ὑπακοὴ εἶναι ἁμαρτία. Ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία παρουσίαζε στὸν ῥαγιὰ τὴν ὑπακοὴ σὰν θεολογικὴ ἀρετή, διαστρέφοντας τὰ λεγόμενα τοῦ Κυρίου. Τοὔλεγε τοῦ ῥαγιᾶ Τὰ τοῦ Καίσρος τῶι Καίσαρι [σἐ ῥευστό] τὰ τοῦ Θεοῦ τῷι Θεῶι [παρομοίως]. Ἁπὸ τὴν ἀπελπισία του στρἀφηκε ὁ ῥαγιᾶς πρὸς τὸν φιλελευθερισμό, καὶ ἰδοῦ τὰ ἀποτελέσματα.

  Ἑγὼ μιὰ φορὰ ὑπήκουσα καὶ ἀκόμα τραβάω τὰ μαλλιά μου. Εἶναι ἐμπειρικὴ ἀλήθεια- ἡ ὑπακοὴ ἡ ἐσωτερικὴ εἶναι καταστροφή. Ἅν ὁ Χριστιανισμὸς ᾖταν ὑπακοὴ θὰ βάζανε λιβάνι στοῦ Αὐτοκράτορα καὶ τέρμα. Καμία σχέση. Μὲ τὴν ὑπακοὴ δημιουργεῖται - ψευτοδημιουργεῖται τὸ κακό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η υπακοή είναι η αρετή των αρετών. Το αντίθετό της είναι η πτώση, το προπατορικό αμάρτημα, το προσωπικό θέλημα.

   Delete
 16. ΥΓ2. Χτὲς προσπαθοῦσα νὰ ἐξηγήσω σὲ ἕναν καθηγητὴ ὅτι ἡ ὀρθοδοξία ὅπως τὴν καταλαβαίνω δὲν δέχεται τὴν ἔννοια τῆς ἀνθρωπίνης δημιουργίας. Τί εἶναι ο Τράμπ self made man. Tί ἦταν ὁ Μακρυγιάννης - self made man. Παρεμπιπτόντως, ὀ Μακρυγιάννης ἦταν βασιλικός. Νομίζω δε ὅτι δὲν θέλει καὶ πολλὴ φαντασία γιὰ νὰ δοῦμε τοὺς Πράσινους καὶ τοὺς Μππλέ (τοὺς Βένετους) σὰν Δημοκρατικοὺς καὶ Ῥεπουμπλικανούς. Ἥδη τὰ ὀνόματα τῶν τελευταίων εἶναι γελοῖα. Θυμίζουν τοῦ Παντελῆ Καλιότσου τὰ ἀντιμαχόμενα κράτη. "Δημοκρατικὴ Δικτατορία" ἐναντίον "Δικτατορικῆς Δημοκρατίας".

  Τώρα, ἡ παρακμὴ τῆς Ἀμερικανικῆς κοινωνίας ποὺ θυμίζει τὶς Τελευταῖες Ἡμέρες τῆς Πομπηίας (ἄκουσε τὸ ἀντι-γιββωνικὸ τραγοῦδι τοῦ Ἵγκυ Πόπ https://www.youtube.com/watch?v=TpkADOTWSNg θὰ ἀποδοθεῖ ἀπὸ τὸν Τράμπ στὶς ἄκαιρες παροχές καὶ τὴ διαφθορά. Μέγα σφάλμα καὶ προπαγάνδα. Ἡ διαφθορὰ ὅπως λέει καὶ τὸ τραγοῦδι προέρχεται ἀπὸ τὸ μοναρχικὸ πολίτευμα τῆς Ἀμερικῆς. Ἡ μοναρχία, ἐγὼ ἐπιμένω, εἶναι προχριστιανικὸ πράγμα.

  Ὁ βασιλιάς εἶναι ὁ διάβολος, τρόπον τινά, διότι δὲν ὑπάρχει διάβολος ἀλλὰ ἄνθρωπος ποὺ ἀρνεῖται ἀπὸ ἀπελπισία νὰ θεωθεῖ. Ὁ βασιλιάς εἶναι αὐτὸ τὸ πράγμα. Ἕχει συμβόλαιο γιὰ ἑπτὰ χρόνια νὰ εἶναι ἀτελῆς. Γι αὐτὸ ὑποψήφιοι ἦταν μιὰ δολοφόνος κι ἕνας τηλεπλασιὲ μὲ βαμμένο μαλλί. Ὁ Τρὰμπ ἄν γίνει καθαρόαιμος φασίστας θὰ κάνει πραξικόπημα. Ὁ καθαρόαιμος φασισμὸς εἶναι ἀντιμοναρχικός, νομίζω. Βρίσκεται παραδόξως πιὸ κοντὰ στὸν χριστιανισμὸ ἀπόσο ἡ μοναρχία.

  ReplyDelete
 17. ΥΓ 3 Ἑάν θέλουμε νὰ καταλάβουμε κάτι, συνήθως τὸ ἀναλύουμε σὲ κάτι προγενέστερο. Ὁ ἀστός, δηλ. ὁ καπιταλιστής, δὲν εἶναι ὁ τραπεζίτης. Εἶναι ὁ ἐπιχειρηματίας. Ὁ Τρὰμπ πρὸς Θεοῦ, εἶναι καρακαπιτάλας. Τὸ πρότυπο τοῦ ἀστοῦ ποιό εἶναι - εἶναι ὁ κοντοτιέρος. Ὁ Μαλατέστα γιὰ παράδειγμα ὁ Σιγισμοῦνδος https://en.wikipedia.org/wiki/Sigismondo_Pandolfo_Malatesta εἶναι προ-καπιταλιστής. Ὁ Μακρυγιάννης εἶναι καπιταλιστὴς φτιαγμένος. Σὲ καιρὸ εἰρήνης ἐμπορεύεται καὶ τοκίζει, σὲ καιρὸ πολέμου μισθώνει ἐκστρατευτικὸ σῶμα. Ὁ ἄγιος τοῦ Μακρυγιάννη, ὁ Ἄη-Γιάννης, εἶναι ὁ προστάτης τῆς ἐπιχειρησῆς του. Τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ κάνει ὁ Μακρυγιάννης ὄταν βγάζει λεφτὰ εἶναι νὰ φτιάξει τοῦ Ἁγίου του μιὰ λαμπάδα ποὺ τοῦ τὴν εἶχε τάξει. (τεκμηρίωση. Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη Ἁπομνημονεύματα. Βέρνερ Ζόμπαρτ, ὁ Ἀστός).

  Τὸ Βυζάντιο ὅπως πάρα πολὺ καλὰ λέει ἡ ἀνάρτηση ἤ τὸ ὑπαινίσσεται σιχαινόταν τοὺς Μαλατεσταίους καὶ τοὺς Μακρυγιάννηδες. Γιατὶ τοῦς ἔλεγε ἡ κεντρική ἐξουσία. Βρὲ κερατάδες, ποιός ἔφτιαξε τὰ χρήματα ποὺ μαζεύετε ἐσείς ;
  Στοὺς Φραγκους δηλαδὴ ὁ καπιταλισμὸς εἶναι ἀνάπτυξη τῆς πολεμικῆς βασιλείας. Ὁ Νορβηγὸς Χάραλντ Χαρντράν https://en.wikipedia.org/wiki/Harald_Hardrada, βασιλιάς τῆς Νορβηγίας, ποὺ εἶχε ὑπηρετήσει στὴν φρουρά τῶν Βαράγκων στὴν Κωνσταντινούπολη, ἠγεῖτο ὁ ἴδιος τοῦ στρατεύματός του ὅπως ὁ Μακρυγιάννης τοῦ μπουλουκιοῦ του. Ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ εἶναι ἡ μετεξέλιξη τοῦ Χάραλντ.

  Ἑὰν ὁ πρόεδρος τοῦ πλανήτου θέλει ἀπὸ Βίκινγκ νὰ γίνῃ φασίστας, πρέπει νὰ κάνει ἕνα ποιοτικὸ ἄλμα. Τὸ ἄλμα ἔγκειται στὴν ἐγκατάλειψη τοῦ παγανιστικοῦ ὑποστρώματος τῆς μοναρχίας. Ἀπὸ βασιλιάς-πολεμιστής σὰν τὸν Ἀγαμέμνονα, πρέπει νὰ γίνῃ κάτι σὰν Αὐτοκράτωρ βυζαντινός. Τώρα ὁ βυζαντινός Αὐτοκράτωρ ἔχει τὸ εξῆς παράδοξο. Λέει- ὅσο ἔχω τὸ στέμμα, κινδυνεύω νὰ κολαστῶ. Ἁποδέχομαι τὸν κίνδυνο καὶ μακάρι νὰ μπορέσω σὰν τὸν Ἀνδρόνικο Παλαιολόγο στὸ τέλος τῆς ζωῆς μου νὰ προλάβω νὰ γίνω μοναχός. Δηλαδὴ ἡ σύλληψη τοῦ Βυζαντίου - νὰ σωθεῖ τὸ κράτος μὲ τὸν χριστιανισμό - βρίσκεται νομίζω πιὸ κοντὰ στὸν φασισμὸ ἀπόσο πιστεύεται γενικά. Ἡ διαφορὰ εἶναι ὅτι ὁ φασίστας εἶναι πάντοτε Ναπολεόντειος καὶ ἀντιμοναρχικός. Δηλαδὴ κρατάει ἀπὸ τὸν καπιταλισμὸ τὴν ἔννοια τῆς χαρισματικῆς προσωπικότητος, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη κανει μπλοὺμ στὴν ἁμαρτία, ἐκεὶ ποὺ ὁ καπιταλισμὸς τὰ βρίσκει μὲ τὸν Ἄγιο μὲ φιλανθρωπίες, γκαλά, τάματα, φυλαχτά κ.λπ. κ.λπ. Τὸ μπλοὺμ στὴν ἀμαρτία τὸ μυρίζομαι γιὰ συστατικὸ τοῦ βυζαντινοῦ συστήματος καὶ γιὰ μᾶς τοὺς Ἕλληνες εἶναι μιὰ πολὺ δύσκολη καὶ δυσάρεστη, θὰ τολμοῦσα νὰ πῷ, κληρονομιά.

  ReplyDelete
 18. Πολλά συχγαρητήρια που κρατούν την μνημη ζωντανή!

  Πού να έκανε και η Γερμανία ανάλογες παρελάσεις!

  https://www.rt.com/in-vision/365628-moscow-parade-wwii-redsquare/

  ReplyDelete
 19. Ο πολιτισμός, δηλαδή ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός και οτιδήποτε συσχετίζεται με αυτό, είναι καθαρά επίτευγμα των Λευκών.Οι Λευκοί, ανακάλυψαν την Αμερική, την Ινδία και μόνοι οι λευκοί επέβαλαν τον πολιτισμό τους στο επίπεδο που είναι πλέον αδύνατο να υπάρξει σήμερα οποιοσδήποτε.
  Πανεπιστήμια, τεχνολογία, ιατρική, διαδίκτυο, οικονομία, μέχρι και το ντύσιμο (που πήγαν οι κοτσίδες των κινέζων;ο Ερντογάν κουστουμάκια φοράει) και φυσικά ο στρατός, είναι αποτέλεσμα της Λευκής δραστηριότητας.
  Το μεγάλο κακό είναι πως και ο Ναζισμός και ο Κομμουνισμός, έσφαξαν λευκούς.
  Παρόλαυτα, όπως έχει αποδείξει η επιστήμη, ο οργανισμός καθορίζεται και από το περιβάλλον.Καλά τα γονίδια αλλά θες και κάποιο περιβάλλον για να εκφραστούν.
  Γιαυτό και η Άπω ανατολή ανεβαίνει, διότι έχει κατασκευάσει κατάλληλο περιβάλλον για την άνοδό της.Πρέπει να είμαστεπ ροσεκτικοί, όλα είναι και γονίδια και περιβάλλον λόγω φυσικής επιλογής, φυσικά δεν μιλάω για τους φανατικούς χριστιανούς γιατί αυτοί δεν πιστεύουν στην επιστήμη.
  Για να έχεις περιβάλλον πρέπει να έχεις ταυτότητα, στόχο, και πολιτική.Η Ελλάδα, πνιγμένη στην απόπειρα να συνδιάσει την αρχαιοαττική προσέγγιση του πολίτη και του νόμου με την χριστιανορωμαϊκή απέτυχε πλήρως.
  Πρώτος ο Σόλων, και μόνο αυτός, θέσπισε νομοθεσία απόμακρη από οποιαδήποτε θρησκευτική αυταπάτη.Δηλαδή την προσέγγιση του τύπου "ναι, τους νόμους τους φτιάχνουν ε μ ε ί ς, και γ ι α υ τ ό τους σεβόμαστε".
  Παρόλα τα προβλήματά της, αυτό το κατόρθωμα ήταν απίστευτο.Δεν είχαν νομοθεσία οι συμπαθέστατοι Εβραίοι, οι Αιγύπτιοι, οι Πέρσες, οι Καρχηδόνιοι, Οι Ασσύριοι κτλ.Ούτε πολίτες.
  Ενώ η προσέγγιση της κωνσταντινουπόλεως, λόγω βαρβαρικών ανατολικών στοιχείων, θεώρησε θεοκρατική την νομοθεσία της.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Περίπου ναι και όχί.

   Έχεις μία καλή παρατήρηση για τον Ε/Σ. Τα Δυτικά χρηματικά καθεστώτα επίτηδες δημιούργησαν την εσφαλμένη εικόνα ότι ο Εθνικοσοσιαλισμός υπήρξε μονάχα ένας Καϊζερικός Γερμανικός Σωβινισμός και όχι ένα Ιδεολογικό Κίνημα υπεράνω Εθνοτήτων όπως όντως υπήρξε. Η καπιταλιστική Δύση έπαιξε την θρησκευτική(οι Ρωμαιοκαθολικοί ήσαν μαζικά πολέμιοι του Εθνικοσοσιαλισμού) και την Εθνική/Εθνικιστική(οι Γερμανοί θέλουν να σας πάρουν τα Έθνη και την Πατρίδα σας) κάρτα κατά του Εθνικοσοσιαλισμού.

   Ο "πολιτισμός" είναι σχετικός. Όταν οδηγεί στον θάνατο μίας φυλής μονάχα πολιτισμός δεν είναι. Ο Μοντερνισμός για να λέμε την αλήθεια μονάχα σε Εθνικοσοσιαλιστικό και λιγώτερο σε Φασιστικό πλαίσιο είναι δυνατόν να ενώσει την ανθρωπότητα και να βοηθήσει παραλλήλως τις Ευγενείς ράτσες στην επιβίωση.

   Ο Εθνικοσοσιαλισμός την νομοθεσία την θέσπισε βάσει του καλού της Φυλής. Ο Εθνικοσοσιαλισμός είναι η θρησκεία του Αίματος(Ράτσας) και συνεπώς αποδεικνύεται ότι η νομοθεσία πάντοτε είχε θρησκευτικές βάσεις, είτε η επικρατούσαν θρησκεία είναι αυτή του χρήματος(Φιλελευθερισμός), είτε του Αίματος(Εθνικοσοσιαλισμός) είτε της εργατιάς(Κομμουνισμός).

   Σωστά για την Ελλάδα. Για εμένα δύο είναι οι λύσεις:

   α)Εγκαθίδρυση αμιγώς Ρωμαίηκου Ορθοδόξου καθεστώτος με πρότυπο την Ρωμανία. Ή μία Βασιλεία με πρότυπο την Ρωμανία.
   β)Εγκαθίδρυση Εθνικοσοσιαλιστικού κράτους στα πρότύπα της Αρχαίας Σπάρτης.

   Delete
  2. Μολονότι σε αρκετά θέματα είσαι στον σωστό δρόμο πέφτεις στην ρασιοναλιστική παγίδα.

   Πρέπει να μελετήσεις το αποκρυφιστικό κίνημα του Ρομαντισμού υπό ποία όμως έννοια:

   Υπήρξε μία ενδιαφέρουσα προσπάθεια μίξεως επιστήμης και Θρησκείας. Ρασιοναλιστικού και Μεταφυσικού. Προφανώς και υπήρξε ένας ενδιάμεσος σταθμός μεταξύ Γερμανικού Διαφωτιστικού ρασιοναλιστικού πνεύματος και Εθνικοσοσιαλιστικού Θρησκευτικού με αποκορύφωμα τις τελετές του θρησκευτικού τάγματος των πολεμιστών-καλογήρων των Ες-Ες στο κάστρο Βέβελσμπουργκ.

   Θα ήταν ακρως ενδιαφέρον εάν κάποτε μαθαίναμε τί ακριβώς υπήρξαν οι τελετές αυτές, αν και είναι φανερά γνωστός ο αποκρυφιστικός χαρακτήρας τους.

   Delete
  3. Κωνσταντινουπολίτη.Ο κάθε ισμός είναι θάνατος για την ατομικότητα και την εξέλιξη του ανθρώπου, το ίδιο και ο εθνικοσοσιαλισμός.
   Ο Εθνικοσσιαλισμός και ο κομμουνισμός είναι αυταπάτες.Η πρώτη είναι ανθρωπολογική διαστρέβλωση η δεύτερη κοινωνιολογική.Ο Ε/Σ βασίστηκε την αυταπάτη ότι το Γερμανικό Έθνος είναι ανώτερο από όλα τα υπόλοιπα.Δεν θα κάνω καμία σύγκριση μεταξύ Ελλάδας, Ρώμης, Περσίας, Ινδίας, Κίνας και Νότιας Αμερικής για να αποδείξω ότι κάτι τέτοιο πολύ απλα΄δεν ισχύει.Απλώς, επειδή ενεργοποιεί τα ναρκισσιστικά ένστικτα του ανθρώπου αυτοπροσδιορίζεται από την ύπαρξη του εχθρού.Όπως και η κομμουνστική αυταπάτη, θέλουν να σκοτώσουν τους καπιταλιστές, δηλαδή κάποιον που κατάφερε πολύ περισσότερα από έναν “προλετάριο” που πάσχει από αίσθημα κατωτερότητος και το εκφράζει με την βία.
   Αναμφισβήτητα βέβαια, οι Γερμανοί ήταν οι τελευταίοι ανώτεροι ευρωπαίοι στην οργάνωση και την αποτελεσματικότητα.Σε αυτό βοήθησε και το οικονομικό σύστημα του Χίτλερ (αν και ο ίδιος ήταν άσχετος από οικονομία και του τα έκαναν άλλοι) που ήταν επηρεασμένο από τον καπιταλισμό.
   Το να εγκαθιδρύσουμε Ρωμαίηκο καθεστώς σημαίνει να αποδεχθούμε τις αυταπατες του και να αρνηθούμε την επιστημονική εγκυρότητα.Το ίδιο και για την Β πρόταση.Αυτά δεν γίνονται στην σύγχρονη κοινωνία και πιστεύω το ξέρεις, απλώς λόγω συναισθήματος θα ήθελες να είναι τα πράγματα έτσι.
   Ο αποκρυφισμός όπως και ο μυστικισμός κ.α. έχουν αναλυθεί από την ψυχολογία αρκετά, συνεπώς γνωρίζω.

   Delete

  4. Τελικά λάθος εγραψα κάτω ότι είσαι ο μοναδικός κάπως λογικός.

   Το ρασιοναλιστικό σου νεύμα οδηγεί στον εκφυλισμό και τον θάνατο μίας κοινωνίας. Σταματά να επιμενεις.

   Εσύ όπως και άλλοι βλέπετε τον Εθνικοσοσιαλισμό μέσα από ενα στενότατο πρίσμα. Ο Εθνικοσοσιαλισμός ως βιολογική/βιοπολιτιξή θεώρηση δύναται σε ΚΑΘΕ ΛΑΟ να εφαρμοστεί, εξάλλου στην Συρία υπάρχει Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα το SSNP και μέχρι και στην Κίνα υπάρχουν Εθνικοσοσιαλιστές. Εθνικοσοσιαλισμός και Εθνικισμός στην τελική μονάχα φίλοι δεν είναι. Ο Εθνικοσοσιαλισμός είναι ανώτερος του Εθνικισμού.


   Οι Γερμανοί ξεκινήσανε από την αρχαιότητα έως σήμερα έχουν αποπειραθεί σε 3 κύματα να κατακτήσουν εκ φύσεως την Ευρώπη από Βορά προς Νότο.

   Πρώτον με την Κελτική επέκταση.

   Δεύτερον με την κατάλυση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τον Καρλομάγνο και την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το μεσαιωνικό Γερμανικό βασίλειο δηλαδή.

   Τρίτον με το Τρίτο Εθνικοσοσιαλιστικο Ράιχ του Αδόλφου Χίτλερ.

   Έχεις πλάκα. Μεγάλη πλάκα. Κάνεις τον μορφωμένο κατά τα άλλα. Γνωρίζεις ότι σήμερον οι Αγγλοσάξωνες, και οι Γερμανοί και οι ΗΠΑ είναι φύλα...Γερμανικά Δοκτωρα; Αλλά κατά τα άλλα τίποτε δεν κατάφεραν οι Γερμανοί...

   Εσύ είσαι κλασσικός φιλοσοφικός φιλελεύθερος. Για εσένα ατομισμός=πρόοδος και εξςλιξη. Λάθος, λάθος και πάλι λάθος. Έπρεπε να σας είχαμε αφήσει να χάσετε από το Ισλάμ για να βάλετε μυαλό αλλά το Ρομαντικό Κίνημα επιστρέφει δριμύτερο σήμερον και θα σώσει από κάθε σάπια ιδέα ρασιοναλιστική και Διαφωτιστική την Ευρώπη. Εάν δεν ήταν η Ευρώπη, θα σας είχαμε αφήσει να εξισλαμισθείτε.


   Ήδη ο φιλελευθερισμός σου κατέρρευσε στην έδρα του. Μένουν οι Βρυξέλλες και μετά..adiós muchachos!

   Delete
  5. Όσο εσείς οι ρασιοναλιστές και οι άθεοι χτυπάτε το απολύτως έμφυτο και φυσικό Θρησκευτικό ένστικτο και ψυχικό αίσθημα του ατόμου τόσο θα σας έρχεται μπούμερανγκ η πολιτική σας.

   Χτυπάτε ον Χριστιανισμό και δεν κερδίζετε έτσι. Μας χτυπήσατε στον Διαφωτιστικό και μετά σας το επιστρέψαμε με το παγανιστικό Εθνικοσοσιαλιστικό Κίνημα που έφερε την θρησκεία του Αίματος και τις εωσφορικες τελετές στην Εκάτη στο κάστρο Βεβελσμπουργκ.

   Έχετε διαλύσει στην Σουηδία επί παραδείγματι κάθε τί Χριστιανικό και θρησκευτικό. Αποτέλεσμα:

   Στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης διδάσκει ο...Karlsson καθαρό, καθαρότατο θρησκευτικό εωσφορισμό και παίρνε μέλη στην εωσφορική του οργάνωση!

   Τί κερδίσατε δηλαδή; Τίποτα, ίσα-ίσα ξύσατε την πληγή περισσότερο και η αντίδρασις υπήρξε στο άλλο άκρο. Μην χτυπάς την Δεξιά Ατραπό, διότι θα βρεις εκπλήξεις μπροστά σου.

   Delete
  6. Αλλά για να καταλάβεις μέχρι και την σχέση Καλού-Κακού, Δεξιάς και Αριστεράς Ατραπού πρέπει να έχεις ό,τι λέγει ο Καθηγητής, σκέψη συνθετική.

   Όλα είναι Ισορροπία και όταν χτυπάς τον γιν, παίρνεις περισσότερο γιανσγκ και αντιστρόφως. Χτυπήσατε τον Χριστιανισμό και σας εκδικήθηκε ο Εωσφορισμός. Δεν κερδίσατε κάτι. Η δική σας θρησκεία, η θρησκεία του χρήματος ονόματι φιλελευθερισμός έχει σαπίσει προ πολλού και έχει καταδικασθεί από κάθε πολιτισμό.

   Ο σατανάς υπήρξε η θρησκεία του χρήματος(φιλελευθερισμός).

   Delete
  7. Δεν έχει να κάνει με τον -ισμό δηλδή Δόκτωρα αλλά με ποία θρησκεία ακολουθείς.

   Ο Μοντερνισμός που καταρρέει ταχύστως γέννησε 3 θρησκείες:

   1. Την θρησκεία του χρήματος, Φιλελευθερισμός.

   2. Την θρησκεία της Εργατικής Τάξης, Κομμουνισμός.

   3. Την θρησκεία του Έθνους, Φασισμός και παρακλάδι της, την θρησκεία του Αίματος, Εθνικοσοσιαλισμός.

   Συνεπώς μορφώσου και πάψε να κατηγορείς τις παραδοσιακές θρησκείες μόνον και μόνον επειδή είναι...θρησκείες, διότι και εσύ ακολουθείς την δική σου θρησκεία και μάλιστα σαν θρησκευτικός ζηλωτής.

   Τα πάντα είναι θρησκεία στην ζωή ενός ατόμου. Και οι Ιδεολογίες είναι στην τελική κανονικές θρησκείες.

   Delete
  8. Διότι Θρησκεία=Κοσμοθεώρηση

   Delete
  9. Ο Τράμπ είναι...Γερμανικής καταγωγής Δόκτωρα!

   Oh the irony!!!!

   Delete
 20. Δρ.Πᾶπ, ἡ νομοθεσία ὅπως καὶ ἡ γραφὴ προέρχονται ἀπὸ τὴν καρδιὰ τῆς Ἑγγὺς Ἀνατολῆς.

  ReplyDelete
 21. Ἡ ἐπαφὴ μὲ τοὺς λαοὺς τῆς Ἀνατολῆς ἔδωσε στοὺς Ἕλληνες τὴν ἔννοια τοῦ κράτους. Ὁ Σόλων ἦταν ἔμπορος. Ἡ τάξη του, ἡ ἐμπορική, μπῆκε σὰν μεσαία τάξη ἀνάμεσα στοὺς πολεμιστὲς καὶ τοὺς γεωργούς. Ὄταν κατέρρευσε ἡ μεσαία αὐτὴ τάξη, ἤ μᾶλλον ἔγινε κοσμοπολίτικη κὰι ἀναμείχθηκε μὲ ἄλλους λαοὺς προέκυψε ὁ Ἑλληνισμός ποὺ ἔγινε μὲ τὴν σειρά
  του πρότυπο γιὰ τὸν ἐξίσου κοσμοπολίτικο πολιτισμό.

  Ἡ Κωνσταντινούπολη ἐξαρτιόταν ἀπὸ τὶς εἰσαγωγές δημητριακῶν. Ἡ παρακμή της πρὸ τῆς Ἀλώσεως ἐξηγεῖται ἀπὸ τὴν ἀδυναμία ἀνεφοδιασμοῦ τοῦ πληθυσμοῦ της σὲ σιτηρά ποὺ ἦταν ἡ πρώτη ἔγνοια τοῦ κάθε Αὐτοκράτορα ἀφότου τύφλωνε τὸν προκάτοχό του. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὸ Παρίσι. Γράφει ἕνας ἱστορικός "τὰ ἐπαναστατικὰ γεγονότα ἀκολουθοῦσαν τὶς διακυμάνσεις τῆς τιμῆς τοῦ ψωμιοῦ μὲ ἀκρίβεια βαρομέτρου".

  Ὁ Μὰρξ ἦταν ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ δήλωσαν ὅτι πρέπει ἡ φιλοσοφία νὰ προσγειωθεῖ καὶ νὰ περπατήσει μὲ τὰ πόδια. Δηλαδή. Δὲν πᾶ νὰ κατέχει ὁ Σεβασμιώτατος τάδε τὴν ἀλήθεια τοῦ Κυρίου, τὸ ποίμνιο θὰ στραφεῖ πρὸς ἐκεῖνον ποὺ θὰ τοῦ δώσει ψωμάκι νὰ φάει, καὶ ἄν χρειαστῇ ὄχι περιτομὴ θὰ κάνῇ, τὰ μάτια του θὰ βγάλει γιὰ νὰ γεμίσει τὴν κοιλίτσα του. Ἕχει λοιπὸν κάθε δικιο ὁ Σεβαστὸς μας Ἀρχιεπίσκοπος ἠ ἐκκλησία νὰ κρατήσῇ τὰ ἀποθέματά της γιὰ ὤρα ἀναγκης ἀντὶ νὰ τὰ δώσῇ τῶν πολιτικῶν νὰ τὰ φᾶνε αὐτοί. Ἡ ἐκκλησία εἶναι ἡ πιὸ ἐπιτυχημένη ἐπιχείρηση ὅλων τῶν ἐποχῶν. Δὲν ἔχει κανένα συμφέρον νὰ τὴν πατήσει σὰν τοὺς Ῥωμαίους Αὐτοκράτορες κάνοντας πληθωρισμό.

  Ὁ Τρὰμπ τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ θὰ κάνει θὰ εἶναι νὰ κόψει μαχαῖρι ὅλα τὰ ἐπιδόματα στοὺς τεμπέληδες καὶ νὰ μειώσει στὸ ἐλάχιστο τοὺς φόρους ἀπὸ τὶς ἐπιχειρήσεις. Οἱ Νομπελίστες Κροῦγκμαν καὶ κουστῳδία θὰ θρηνοῦν σὰν τραγικός χορός.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωνσταντή, κάνεις κάποια σφάλματα πολύ σοβαρά.
   Οι Έλληνες είχαν κράτος πολύ νωρίτερα από τους ανατολικούς λαούς.Ο Κυκλαδικός πολιτισμός μπορεί να τοποθετηθεί στο 4.000 π.χ. και όσον αφορά τον Μινωικό ξέρανε πολύ περισσότερα για το κράτος από τους Ανατολίτες.
   Μην ξεχνάς ότι η μαρξιστική προσέγγιση περί τάξεων και εμπορίου είναι μία αυταπάτη, δεν μπορούμε να ερμηνεύουμε ταξικά την ιστορία.
   Πολύ ισχυρότερη-κακά τα ψέμματα- είναι η ναζιστκή προσέγγιση για το μίσος μεταξύ φυλών (Δεν λέω ότι είναι σωστό αλλά ότι είναι ευκολότερο να προσαρμοστεί).
   Π.χ. οι τούρκοι είναι πιο φτωχοί από τους Έλληνες, παρόλαυτά οι τελευταίοι τους μισούν "επειδή είναι τούρκοι".
   Δεν περίμενε η Φιλοσοφία τον Μαρξ να το πει η να το κάνει.Παράδειγμα είναι οι Στωικοί φιλόσοφοι της Ρώμης (Μάρκος Αυρήλιος) και το επιτελείο του Αλεξάνδρου.

   Delete
  2. "Παράδειγμα οι Στωικοί Φιλόσοφοι..."

   ψιτ, Δόκτωρα οι Στωικοί ήσαν οι Ναζιστές της εποχής των. Και ο Άγις Δ' το τότε αρχηγόπουλο της Σπαρτιατικής Hitlerjugend...

   Delete
  3. Ο Εθνικοσοσιαλισμός φυλετικά είχε μίσος μονάχα εναντιον των Σλαύων και των Εβραίων.

   Δεν ευθύνεται το Κίνημα για ο μίσος αυτό. Το μίσος αυτό ήταν ριζωμένο σην Γερμανική ψυχή από ην εποχή της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

   Delete
  4. Κωνστνατινουπολίτη, επειδή δεν διάβασες κανέναν σοβαρό ιστορικό, αν το έκανες, θα μάθαινες πολύ καλά ότι αντιστοιχίες τύπου "οι σπαρτιάτες ήταν Εθνικοσοσιαλιστές" είναι άτοπες.
   Όσον αφορά τους Στωικούς, που φυσικά δεν διάβασες, θεωρούσαν τον εαυτό τους πολίτη του κόσμου και δεν είχαν πρόβλημα με άλλες φυλές και ράτσες, αρκεί να μετέχουν "Στην κοινωνία του πνεύματος" όπως έλεγε και ο Αυρήλιος.
   Επειβεβαιώνεται η έρευνα της ψυχολογίας, ότι η νέα γενιά, λόγω του βομβαρδισμού των πληροφοριών μέσω διαδικτύου, δεν αναπτύσουν τελεολογική σκέψη.

   Delete
  5. Δόκτωρα της πατάτας, ο ίδιος ο Δημήτριος Κιτσίκης τα γράφει στο βιβλίο του "Περί Ηρώων" στο κεφάλαιο γι τον Άγη. Λέγει ότι μολονότι οι Στωικοί παραλληλίζονται, οπως και ο Άγις, με τους Κομμουνιστές, σήμερον θα ελογίζοντο(Άγις και Στωικοί) Εθνικοσοσιαλιστές!

   Η Αρχαία Σπάρτη είχε καθαρά φυλετικο πολίτευμα, Εθνικοσιαλιστικό αμιγώς, όπως και η Ρώμη(αν και της Ρώμης υπήρξε μίξη Φασιστικού-Εθνικοσοσιαλιστικού με τα σημερινά δεδομένα).

   Άσε τις γενικότητες. Εγώ είμαι εξαίρεση. Είμαι περίπτωση μόνος μου. Παίζω μπάλα άνετα με έναν 40χρονο σαν εσένα και ένα επίσης 40άρη σαν τον Ένοχο και ας έχω μονάχα τα μισά σας χρόνια.

   Delete
 22. Έτσι ακριβώς αν και πιο πολύ σοσιαλκιναιδοκράτες παρά Κομμουνιστές είναι:

  https://ethnikismos.net/2016/11/11/%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-gay-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB/

  ReplyDelete
 23. Επειδή πολλοί δεν γνωρίζουν τί εστί Εθνικοσοσιαλισμός, δείτε την παρακάτω ανάλυση που εξηγεί αρκετά καλά τί εσί Εθνικοσοσιαλισμός.

  http://skoteinosierofantis.blogspot.com/2016/05/blog-post_37.html

  ReplyDelete
 24. Βεβαίως και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας τις προτάσεις που καταθέτουν οι διανοητές, πολλώ δε μάλλον όταν αυτοί έχουν συμβάλει με την πολύτιμη πνευματική προσφορά τους (ανεξαρτήτως κινήτρων) στην αφύπνιση της συνειδήσεώς μας. Δεν αποτελεί όμως λύση η εισαγωγή ενός καινούργιου(;) δυτικού φρούτου υπό την ονομασία Φασισμός ή Εθνικομπολσεβικισμός στα Βαλκάνια που βρισκόμαστε. Ούτε μπορεί να μας συνεγείρει η αντικατάσταση του Βοναπάρτη με τον Ντε Γκώλ. Πολλώ δε μάλλον να γίνουμε Μαρινιστές ή Πουτινιστές. Πιστεύουμε ότι πρέπει να βασιστούμε στα δικά μας δεδομένα. Δεν πιστεύουμε στην επιστροφή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ή στην Ρωμανία. Ούτε πιστεύουμε ότι αποτελεί προοπτική η επιστροφή στην Θεοκρατία, αν βέβαια ποτέ υπήρξε αυτή με την έννοια και το περιεχόμενο που η νεωτερικότητα της αποδίδει. Ούτε αποτελεί για μας επιδίωξη η επιστροφή στην απόλυτη μοναρχία, αν βέβαια ποτέ αυτή υπήρξε με το περιεχόμενο που της αποδίδεται. Η πολιτική σκέψη όλων των Βαλκανίων πρέπει να επικεντρωθεί στο να εξάγει τα αναγκαία συμπεράσματα από το ένδοξο ή άδοξο παρελθόν και από το ζοφερό παρόν. Και να οικοδομήσει μία θετική πρόταση για το μέλλον βασισμένη στις ιστορικές σταθερές που διέπουν τον βίο των Βαλκανίων επί δύο χιλιάδες χρόνια. Η πρώτη αποδεδειγμένη σταθερά (κατά την δική μας κρίση) είναι ότι στα Βαλκάνια έχει αποτύχει πλήρως το νεωτερικό συγκεντρωτικό κράτος, όπως φαίνεται καθαρά στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλα τα νεωτερικά κράτη της χερσονήσου μας με κορύφωση αυτά που αντιμετώπισε στο πρόσφατο παρελθόν η Γιουγκοσλαβία και αντιμετωπίζει σήμερα η Τουρκία. Και έχει αποτύχει και ως θεοκρατικό, εθνοφυλετικό, ελληνοχριστιανικό, πανσλαβικό, ισλαμιστικό, κοσμικό και ως κομμουνιστικό και ως φασιστικό και ως φιλελεύθερο μοντέλο, με βασιλέα, με Τσάρο ή και με Σουλτάνο ή χωρίς. Εφόσον γίνει παραδεκτό αυτό το βεβαιωμένο (κατά την κρίση μας) γεγονός μπορούμε να θέσουμε τις βάσεις ενός νέου πολιτικού οικοδομήματος. Εν όσον αρνούμαστε το συμπέρασμα αυτό, δεν υπάρχει βάση συγκλίσεως. Δηλαδή εμείς δεν υποστηρίζουμε το νεωτερικό συγκεντρωτικό κράτος(περιλαμβανομένου και του ρωσικού) στην περιοχή μας, άρα δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε σε καμία (ακόμα και καλόπιστη και ειλικρινή) προσπάθεια στερέωσής του, όπως μας καλεί ο κύριος Κιτσίκης δια του Μαρινισμού της Ευρώπης των Εθνών. Όλων τις πεποιθήσεις (πχ τον Μαρινισμό ή τον Τραμπισμό) τις σεβόμαστε αλλά δεν τις υιοθετούμε, διότι έχουμε τις δικές μας πεποιθήσεις, που βασίζονται στις δικές μας κρίσεις και εμπειρίες. Παπούτσι από τον τόπο σου κι ας είν΄και μπαλωμένο.
  Έτσι προς το παρόν και εν όσον υπουργός Εξωτερικών παραμένει ο (άθεος) κύριος Κοτζίας, υπουργός Παιδείας έγινε ο κύριος Γαβρόγλου και αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών είναι ο κύριος Αμανατίδης, (εμείς οι Ορθόδοξοι Ρωμηοί) υποστηρίζουμε την κυβέρνηση Τσίπρα, διότι μας ενδιαφέρει η ουσία της πολιτικής. Λιανά: μας εξυπηρετούν καλύτερα οι εθνομηδενιστές από στους εθνικιστές.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κι εγώ Τσίπρα και Φίλη υποστηρίζω. Πως σου φάνηκε η κίνησή τους να κλείσουν τα κανάλια; Αλλά μάλλον τελικά δεν τα κατάφεραν. Δεν τους άφησαν να χτυπήσουν τη διαπλοκή.

   Delete
  2. Με τα λεγόμενά σας και την στήριξη σας σε ένα άκρως σάπιο και Εθνομηδενιστικό καθεστώς, κτυπάτε με μαχαίρι την καρδιά της Ορθοδοξίας βάζοντάς την στον ίδιο λάκκο με τους αστούς και τους πολιτικάντηδες. Τρανό τέτοιο παράδειγμα, οι Ρωμαιοκαθολικοί ιερείς που μανιωδώς στήριξαν μαζί με τους αστούς του Κεφαλαίου τον Φράνκο ύστερα από τον Ισπανικό Εμφύλιο είς βάρος της Φάλαγγας που ήθελε να φέρει την ανατροπή, ένα Εθνοσυνδικαλιστικό μοντέλο και απαρτίζετο από νιάτα!

   Εάν η Ορθοδοξία σήμερον έχει καταντήσει πυλών ένός σάπιου κΥνοβουλευτικού αστικού καθεστώτος, παρότι μάλιστα βάλλεται από παντού(!), για αυτό φταίτε εσείς με τα λεγόμενά σας.

   Εγώ πρότεινα 2 λύσεις βασισμένες σε αμιγώς Ελληνικά πρότυπα:

   Την Αρχαία Σπάρτή ή την Ρωμανία.

   Delete
  3. Ἅς μοῦ ἐξηγήσει κάποιος τί πάει νὰ πεῖ διαπλοκή.
   Δηλαδὴ -καλά θὰ τρελλαθοῦμε τελείως - δηλ. τί θέλετε, νὰ ἔχουμε λογοκρισία δεσποτικοῦ τύπου ; Ποιά διαπλοκή ; Ὁ φιλελευθερισμός αὐτὸ εἶναι ὅποιος θέλει νὰ δημοσιεύει ὅ,τι τοῦ καπνίσει. Ὅλες αὐτὲς οἱ ἐκφράσεις, διαπλοκή, νεο-φιλελευθερισμός, δικτατορία τῶν ἀγορῶν, νεο-ὀθωμανισμός ἀκόμα εἶναι ἀχταρμάς.

   Μετὰ ἔρχονται διάφοροι καὶ λένε εἶμαι ὑπέρ τοῦ ἱδιωτικοῦ, κατὰ τοῦ δημοσίου καὶ θέλω μιὰ ἰσχυρὴ Ελλάδα. Ἅλλα ντ'ἄλλων. Καὶ ὅμως εἶναι μεγάλοι ἄνθρωποι, 60, 70, 80 χρονῶν. Τελικὰ ἡ ὀθωμνικὴ αὐτοκρατορία εἶναι τὸ ἰσχυρότερο κράτος στὸν κόσμο!! Ὅλα αὐτά εἶναι ἐκφράσεις τοῦ πολιτικοῦ της βίου.

   Delete
  4. Δεν είναι λογοκρισία. Είναι η ιστορική παράδοση. Όπως ο Ιουστινιανός έκλεισε τις σχολές έτσι και ο Τσίπρας θα έκλεινε τα κανάλια. Δεν είναι ούτε δεσποτισμός, ούτε φασισμός.

   Delete
  5. Είναι η αίσθηση ότι είμαι αυτόνομος και μέσα στην περιφέρειά μου κάνω ό,τι θέλω και σε όποιον αρέσει. Αυτό πήγε να κάνει ο Τσίπρας, χωρίς φυσικά να είναι υποταγμένες στα δυτικά πραγγέλματα περί δικαιώματων κλπ. Διότι ο ίδοιος θεώρησε ότι το κλείσιμο των καναλιών θα έκανε καλό στη δημόσια τάξη και στο κοινό συμφέρον.

   Μου αρέσει ο Τσίπρας, μου βγάζει εστερικά αίσθηση παράδοσης ακόμη κι αν είναι παντελώς αντίθετος και άσχετος με αυτήν. Ναι βεβαίως να και γρήγορα κλείσουν τα τσοντοκάναλα της διαπλοκής.

   Delete
  6. Με τα λεγόμενά σας δημιουργείτε το εξής αίσθημα σε ένα νεαρό παιδί γεμάτο με δίψα για Ανατροπή:

   Χίλιες φορές ΠΑΓΑΝΙΣΤΗΣ και Ελληνολάτρης παρά Χριστιανός!

   Συγχαρητήριά σας "κύριοι" γραικύλοι της εκκλησίας!

   Delete
  7. Μπορείς ""Ρωμηέ"" να μου εξηγήσεις γιατί σε..συμφέρουν που κυβερνούν οι Εθνομηδενιστές και οχι οι Εθνικιστές ως Χ.Ο.;;;;;;;;;;;

   Delete
  8. Και επειδή δυστυχώς οι περισσότεροι τύποις Χριστιανοί είναι κλαψιάρηδες σαν εσάς, ευτυχώς όσο περισσότερες ταυτότητες και συνειδήσεις έχει κάποιος τόσο περισσότερο ελίσσεται.

   Εάν δεν δύνασθε σείς οι Χριστιανοί να ξυπνήσετε, δόξα τώ Θεώ έχομε να επιλέξομε και αλλες παραταξεις και ήδη η Χριστιανική μαζα του ελλαδιστάν μαζικώς συστρατεύεται με τους Εθνοκτόνους αστούς των Βρυξελλικών εντολοδόχων της ΝΔ.

   Υπάρχει και η θρησκεία του Έθνους(Εθνικισμός-Φασισμός) και η θρησκεία του Αίματος(Εθνικοσοσιαλισμός) που άνετα δύναται να χρησιμοποιηθεί για να σώσει την Ελλάδα από τα νύχια της φιλελεύθερης σοσιαλδημοκρατικής/προοδευτικής παγκοσμιοποιήσεως σήμερα.

   Οπότε εάν δεν μας κάνετε, ο επόμενος..

   Delete
 25. Ῥωμηέ, συμφωνῶ ἀπολύτως μὲ ἕναν ἑλληνικὸ δρόμο, ἀλλὰ τὸ κείμενό σου εἶναι γεμάτο ἀπὸ "δέν, δέν, δέν". Θέλω λοιπὸν νὰ μοῦ παρουσιάσῃς τὸν ἑλληνικὸ τρόπο διακυβερνήσεως. Ἐγὼ τὸν ἐπαρουσίασα, ἤδη τὸ 2001, μὲ τὸ βιβλίο μου, "Τὸ Βυζαντινὸ πρότυπο διακυβερνήσεως". Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολλές...απαιτήσεις έχετε Καθηγητά από τους εν Ελλάδι κατοίκους.

   Εδώ λενε τους συμφέρει ο Τσίπρας και ο Φίλης και ύστερα δηλώνουν και Χριστιανοί Ορθόδοξοι!

   Δίνουν τεραστία τροφή στους παγανιστές και τους αντιχριστιανούς έτσι, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο δουλικός χαρακτήρας των Ελλήνων σήμερα λόγω Χριστιανισμού(!!), έφερε την Ελλάδα στα μνημόνια!

   Delete
  2. Μα ακριβώς η πρότασις σας αυτή (Το βυζαντινό πρότυπο διακυβερνήσεως) αποτελεί την βάση του πολιτικού προβληματισμού μου.Τι σχέση μπορεί να έχει αυτή η πολιτική επιδίωξη με το νεωτερικό συγκεντρωτικό παιδαριώδες και αποκρουστικό γραικοφραγκικό εθνοκράτος, που οι Αρβανίτες θέλουν να σφάξουν τους Αλβανούς; Είμαστε που είμαστε πέντε ψύλλοι να σφαχτούμε πάλι μεταξύ μας;

   Delete
  3. Ψύλλοι...ακριβώς...ψύλλοι...

   σαν τον Τζακ ένα πράγμα.

   Delete
 26. Ὁ Ῥωμέηκος λαὸς εἶναι ὁ περισσοτερο ὑπεύθυνος, παρὰ πᾶντα ἄλλο λαό, γιὰ τὴν διαιώνιση τοῦ χάσματος μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσης, ἔχοντας κατασκευάσει ἕνα κράτος πάνω στὸ χάσμα.

  Οὔτε τὰ Βαλκάνια τὸν σώζουνε οὔτε ἡ Μικρὰ Ἀσία, διότι οἱ δύο αὐτές χερσόννησοι ἐπικοινωνοῦν μεταξύ τους καὶ μάλιστα χωρίς αὐτόν. Ὁ Ξερξης μιὰ χαρὰ πέρασε τὸν Ἑλλήσποντο. Κι ὁ Μεγαλέξαντρος τὸν Γρανικό.

  Ὅσο ζεῖ μέσα στὸ κράτος αὐτό ποὺ βρίσκεται πάνω στὸ χάσμα, τὸ μοντέλο διακυβερνήσεως τοῦ Ῥωμηοῦ στὴν πράξη θὰ εἶναι πάντα ἠ γκρίνια.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι μόνοι που γκρινιάζετε είστε εσείς που βρίσκεστε έξω. Τουλάχιστον αυτό διαπιστώνει κανείς από τις συζητήσεις σε αυτό το ιστολόγιο.

   Delete
  2. Οι σημερινοί Έλληνες δεν είναι Ρωμηοί ούτε καν όσοι φέρουν τυπικά το όνομα αυτό(βλέπε σχόλια εάνω) διότι αποτελούν είτε παρωδία εκκλησιαζόμενων αστών της Δύσεως είτε παρωδία αρχαίων φιλοχρήματων Αθηναίων.

   Εάν ήσαν Ρωμηοί θα είχαν οργανωθεί σε Ορθόδοξο Φονταμεταλιστικό Κίνημα ανάλογο των Chetniks.

   Εάν ήσαν ατόφιοι απόγονοι των Αρχαίων, θα είχαν οργανώσει ορθό Εθνικοσοσιαλιστικό και Φασιστικό κίνημα δίχως προσωπικές μικρότητες και θα στήριζαν.

   Κίνημα τέτοιο ύπάρχει αλλά δεν συνεργάζεται Ιδεολογικά τουλάχιστον με τον μοναδικό σοφό επιστημονικό-πνευματικό Φασίστα εν Ελλάδι και αυτό αποτελεί σφάλμα. Οι γραικύλοι δε, άκρως βλακωδώς δεν ψηφίζουν καν Χ.Α. γιατί είναι γραικύλοι.

   Άντε να φτιάξεις κράτος μετά με τον Ένοχο και με τον Ρωμηό ακόμη. Τραγικές ύπάρξεις.

   Ο μοναδικός σωστός σε γενικές γραμμές είναι ο Δόκτωρας και ας μην είναι Χριστιανός.

   Delete
  3. Εμπρός Chetniks (του Πίου).
   Αίμα (ημών των Ορθοδόξων Σέρβων,Ρώσων, Ρωμηών, Αιθιόπων-το μεγαλύτερο όλων των εγκλημάτων η σφαγή του αθώου αιθιοπικού λαού), Τιμή (σε ουρώ) και Χρυσαλοιφή.

   Delete
  4. Με άφησε άφωνο η επιχειρηματολογία σου..

   Delete
 27. ΥΓ. Ἡ μόνη διέξοδος εἶναι νὰ καταλάβῃ ὁ Ῥωμηὸς ὅτι δὲν ὑπάρχει κράτος. Ἅλλη σωτηρία κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη δὲν ὑπάρχει. Ἅν δὲν τὸ καταλάβῃ θὰ παραμείνῇ αἰώνιος ῥουφιάνος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακριβώς. Για αυτό το λόγο, εσείς που ζείτε σε κράτη γκρινιάζετε. Διότι θέλετε να γίνει και η Ελλάδα κράτος. Δεν θα γίνει. Εμείς είμαστε χριστιανοί.

   Delete
  2. Κατάλαβαίνεις τώρα γιατί έχει πέραση η αριστερά στην Ελλάδα; Και Τσίπρας ακόμη κι αν χάσει τις εκλογές, θα ξανακυβερνήσει στο μέλλον. Διότι η αριστερά εκφράζει ασυνειδήτως, χωρίς η ίδια να το καταλαβαίνει και να το αναγνωρίζει καν την ιστορική παράδοση, ενώ η δεξιά εκφράζει το μοντέρνο , το δυτικό, το νεωτερικό. Να φτιάξουμε κράτος, να οργανωθούμε, να είμαστε εντάξει απέναντι στους ξένους κλπ. Σκέψου το.

   Delete
  3. Μεγαλύτερες μπαρούφες από αυτές του Ενόχου δεν έχω ξανακούσει για την διαφορά Αριστεράς-Δεξιάς, των δύο όψεων του ιδίου νομίσματος.

   Θα το πάρω μία φωτογραφία το σχόλιό σου Ένοχε ως απόδειξη μέχρι που μπορεί να φτάσει η ηλιθιότητα ενός ανθρώπου.

   Delete
 28. YΓ2.Τὸ κράτος εἶναι ἡ δικήρυξη τῆς πίστης στὴν δυνατότητα ἀναδιπλασισμοῦ τῶν εικόνων. Ὁ μόνος καταστατικὸς χάρτης ἑνος κοινωνικοῦ σχηματισμοῦ ποὺ θὰ εἶναι ἑλληνοχριστιανικός θὰ εἶναι ἐκείνος ποὺ θὰ κωδικοποιεῖ αὐτὸ τὸ λάθος. Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα θὰ εἶναι ἀντιγραφές ξένων προτύπων.

  ReplyDelete
 29. 10000% anti-establishment!

  http://www.pronews.gr/portal/20161112/world/diethnis-politiki/39/ntramp-den-thelo-tin-anatropi-masant-tha-prokaloyse-enan-g-pp-me

  ReplyDelete
 30. Φιλελεύθερη Σοσιαλδημοκρατία:

  Καταστρέφουμε την οικογένεια και κάνουμε ό,τι δυνατόν για να είναι πιστοί στο Κράτος και την ιδεολογία μας τα ζόμπι που κυβερνάμε με αποτέλεσμα να στρέφονται ακόμη και ενάντια στην ίδια τους την οικογένεια!!

  Δείτε το βίντεο! Αν είναι δυνατόν!

  https://www.youtube.com/watch?v=9XJVAMCiUBg&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9XJVAMCiUBg&has_verified=1

  ReplyDelete
 31. Άριστη ανάλυση από τον τρισμέγιστο Κωνσταντίνο Πλεύρη για την εκλογή Τραμπ αλλά και για την αθλιότητα των γραικύλων!

  Από το 17:30 και μετά!

  https://www.youtube.com/watch?v=mGBQAHCWqBM

  ReplyDelete
 32. Ο μοναδικός σοφός Έλλην εν ζωή μαζί με εσάς Καθηγητά είναι ο Πλεύρης.

  ReplyDelete
 33. Ἁπὸ ψυχολογικὴ ἄποψη ἡ εἰσβολὴ τοῦ φιλελευθερισμοῦ στὴν περιοχὴ ποὺ δέχεται νομίζω καὶ ὁ κος Ῥωμηὸς νὰ ὀνομαστεῖ Ἐνδιάμεση εἶναι ἡ ἀρχὴ τοῦ κέρδους, ἡ μάλλον ἡ πίστη στὴν ὕπαρξη τοῦ κέρδους. Κέρδους οίκονομικοῦ, βιωματικοῦ, διανοητικοῦ, κέρδος. Στὴν πραγματικότητα τὸ κέρδος εἶναι ἕνα φετίχ ἀθανασίας. Αὐτὸ κάνουν οἱ συνομήλικοι τοῦ κου Κωνσταντινουπολίτη, κάνουν διαρκεῖς τελετουργίες γιὰ νὰ πείσουν τὸν Ἑαὐτό τους ὅτι ὑπάρχει κέρδος, δηλ. ἀθανασία.
  Πῶς μπορεῖ νὰ γιατρευτεῖ κανείς ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀρρωστια ; Ὅχι μὲ τὴν ὑπακοὴ φοβᾶμαι, διότι ὑπάρχει κέρδος πίσω ἀπὸ τὴν ὑπακοή. Ἅρα μὲ τί ;

  Μόνο μὲ μιὰ βεβαιότητα ἀθανασίας ἤ ὑπέρβασης τῆς θνητότητας ποὺ νὰ μὴν εἶναι ψεύτικη. Δὲν ὑπάρχει ἅλλη λύση. Αὐτὸ εἶναι τὸ Ἕνα. Τὸ δεύτερο εἶναι ἄν αὐτὴ ἡ βεβαιότητα μπορεῖ ποτέ νὰ εἶναι κοινωνική, τρίτο δε κρατική. Ἁλλὰ μόνο ἄν ἀπαντηθεῖ τὸ πρῶτο μποροῦν νὰ ἀπαντηθοῦν τὰ ὑπόλοιπα !!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακριβώς Κωσταντή ακριβώς.

   Ο Φιλελευθερισμός είναι η θρησκεία του χρήματος, του κέρδους και του ατόμου. Και έχει ευαγέλλιό του τον Άνταμ Σμίθ και τον Διαφωτισμό. Είναι μία άσχημη μορφή εωσφοριαμού.

   Delete
  2. Η αθανασία της θρησκείας αυτής ου Φιλελευθερισμού είναι η συνεχής πρόοδος ως Αποκάλυψη και Προφητεία και η τεχνολογία που προσπαθεί να καταστήσει το άτομο σωματικώς αθάνατο θυσιάζοντας την ψυχή του.

   Delete
 34. Ὑπάρχει μιὰ κάποια γυφτιὰ καὶ στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴ Γαλλία καὶ στὸ ἐξωτερικό ποὺ καλλιεργεῖται ἀρκετὰ ἐπίμονα ἀπὸ τὰ καθεστῶτα, καὶ μάλιστα ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς καὶ τοὺς διανοουμένους ποὺ δηλώνουν φίλοι τοῦ λαοῦ. Il va sans dire que ἡ γυφτιά αὐτὴ εἶναι ἐκ πρώτης ὄψεως οἰκονομικῆς ὑφῆς. Δηλ. ὅτι ὁ ἄνθρωπος δικαιοῦται νὰ εἶναι γαϊδοῦρι διότι ἔτσι τὸν ἔπλασε ἡ φύση στὸ κάτω κάτω. Ἡ οἰκονομία εἶναι ἀναγωγὴ στὴν ὕλη τοῦ ἀνθρώπου.

  Στὴν πραγματικότητα αὐτὴ ἡ διαφθορά ἔγκειται στὸ νὰ παρουσιάζουν οἱ πολιτικοὶ καὶ οἰ διανοούμενοι τὴν μετάβαση απὸ τὸν ἄνθρωπο στὸ γαϊδοῦρι ὡς προοδο.

  Τὰ περὶ λευκῆς φυλῆς ἐντάσσονται σὲ αὐτὸ τὸ σχῆμα. Ἀνάγοντας δηλ. τὸν πολιτισμὸ στὸ χρῶμα τοῦ δέρματος, θυμίζουν οἰ φωστῆρες τοῦ φυλετισμοῦ στὸν ἄνθρωπο ὅτι εἶναι γαϊδοῦρι ἄρα δὲν δικαιοῦται νὰ ἔχει πολιτισμό. Ἁναλόγως ὁ ἄνθρωπος τοῦς ακούει καὶ γίνεται ἀκόμα πιὸ γαϊδοῦρι ἀπόσο ἦταν.

  Οἱ πολιτικοὶ καὶ οἱ διανοούμενοι δίνουν τὸ παράδειγμα μὲ τὸ νὰ γκαρίζουν μὲ ὅλα τὰ διαθεσιμα μέσα προκειμένου νὰ γίνει ἡ τελετὴ μεταμόρφωσης τοῦ ἀνθρώπου στὸν πρόγονό του τὸ γαϊδοῦρι. Εἶναι οἱ ἐξάρχοντες τοῦ διθυράμβου ἀπὸ τοὺς ὁποίους προκύπτει ὁ Ἀρμαγεδδῶν. Ὅλοι αὐτοὶ δαπανοῦν τεράστια ποσὰ προκειμένου νὰ δείξουν ὅτι ο πολιτισμὸς εἶναι πολυτέλεια ποὺ δὲν μᾶς τὴν ἐπιτρέπει ἡ τωρινὴ κατἀσταση τοῦ ταμείου.

  Τῶρα τί εἶναι ὁ πραγματικὸς πολιτισμός. Εἶναι ἡ πολυτέλεια τῆς λεπτομεροῦς παρατήρησης, ἡ ὁποῖα ἀπαιτεῖ τὸν μέγιστο δυνατὸ χρόνο ὥστε ὅλες οἱ λεπτομέρειες νὰ ληφθοῦν ὑπόψιν, δυσάρεστες καὶ εὐχάριστες. Ὁ ἄνθρωπος-γαϊδοῦρι μπλέκει ἀπὸ τὰ μικράτα του σὲ ἕναν χορό θανάτου ποὺ τὸν σέρνουν παλαίμαχοι ἐξάρχοντες τοῦ γαϊδουροδιθυράμβου καὶ τὸ μόνο ποὺ κάνει στὴ ζωὴ του εἶναι νὰ διαλαλάει μὲ τὶς ντουντοῦκες ὅτι ἡ λεπτομέρεια εἶναι πολυτέλεια. Ἕχοντας φτάσει στὸ μέσον τῆς ζωῆς του σὲ σημεῖο ἐσχάτης παρακμῆς τὸ μόνο ποὺ τοῦ μένει πλέον εῑναι νὰ κάνει ἕναν Παγκόσμιο Πόλεμο, διότι τοῦ εἶναι ανυπόφορο νὰ γεράσει ὄντας ἤδη τελειωμένος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Ὁ ἄνθρωπος-γαϊδοῦρι μπλέκει ἀπὸ τὰ μικράτα του σὲ ἕναν χορό θανάτου ποὺ τὸν σέρνουν παλαίμαχοι ἐξάρχοντες τοῦ γαϊδουροδιθυράμβου καὶ τὸ μόνο ποὺ κάνει στὴ ζωὴ του εἶναι νὰ διαλαλάει μὲ τὶς ντουντοῦκες ὅτι ἡ λεπτομέρεια εἶναι πολυτέλεια".

   Εσύ αν και μιλάς συνέχεια αλληγορικά, συνήθως υποστηρίζεις σωστά πράγματα. Δεν ξέρω όμως αν στην πράξη τα βιώνεις αυτά που λες και επίσης δεν ξέρω αν σε καταλαβαίνουν οι άλλοι έτσι όπως τα λες. Διότι αν τα λες για να τα λες και να τα ακούς εσύ, τότε μηδέν εις το πηλίκο.

   Delete
  2. Πολιτισμός είναι ένα σύστημα πυ δίδει επαρκές απαντήσεις στο ερώτημα γιατί υπάρχουμε και προβάλει ένα σύστημα επιβιώσεως μίας ομάδος επιτυχημένο.

   Το είχα γράψει και παλιά σε άλλο άρθρο του Καθηγητού.

   Όποιος δίδει καλλίτερη απάντηση στο ερώτημα "ποίος ο λόγος της υπάρξεως" κερδίζει και έχει ανώτατο πολκτισμό.

   Ο Φιλελευθερισμός λέγει: υπάρχεις για να καταναλώνεις.

   Ο Κομμουνισμός: Για έναν δικαιότερο κόσμο και μία πρόοδο όλης της Ανθρωπότητος σε ένα ανώτερο στάδιο.

   Ο Εθνικοσοσιαλισμός: Για την Φυλή σου και την ένωση της Ανθρωπότητος υπό μία ανωτέρα Ράτσα για την άνοδό της σε ένα ανώτερο στάδιο.

   Ο Φασισμός: Για το Έθνος σου εάν δυνατό, να σκεπάσει όλη την γη εδαφικά.

   Θεοκρατίες: Για να βρει και πάλι η Ψυχή τον δρόμο της στον Θεό(Ιησούς, Αλλάχ, Γιαχβέ).

   Delete
  3. "Ἕχοντας φτάσει στὸ μέσον τῆς ζωῆς του σὲ σημεῖο ἐσχάτης παρακμῆς τὸ μόνο ποὺ τοῦ μένει πλέον εῑναι νὰ κάνει ἕναν Παγκόσμιο Πόλεμο, διότι τοῦ εἶναι ανυπόφορο νὰ γεράσει ὄντας ἤδη τελειωμένος".

   Εκείς οδηγούν οι αιρέσεις (χορός θανάτου που λες εσύ), που κατά τα άλλα λόγω της "ευαισθησίας" σου δεν σου αρέσει ο όρος να τον ακούς επειδή πονάει και επειδή λέω την πραγματικότητα όπως είναι.

   Delete
  4. Πρόσεξε λοιπόν ότι Εθνικοσοσιαλισμός και Κομμουνισμός ως μοντέλα προσεγγίζοντα την Θεοκρατία υπήρξαν μία Χρυσή Ευκαιρία ενώσεως της Ανθρωπότητος και ανόδου της σε ένα ανώτερο πολιτισμικό στάδιο προς τα άστρα.

   Delete
  5. Διότι και Κομμουνισμός και Εθνικοσοσιαλισμός ψάχνουν ον Χαμένο Παράδεισο που ορθώς όπως λένε χάθηκε από την χρηματική καπιταλιστική απληστεία, αστών και τραπεζιτών(Εβραίων).

   Delete
 35. Ὑπαρχει μιὰ διαρκῆς κοινωνικὴ πίεση, διαρκῆς ὅμως, νὰ πειστεῖ τὸ ὑποκείμενο ὅτι κακῶς βρίσκεται ἐκεί ποὺ βρίσκεται.
  Μὲ ἄλλα λόγια ὅτι δὲν ὑπάρχει θεία Πρόνοια ἤ δὲν τὴν δικαιοῦται τὴν θεία Πρόνοια.
  Τὸ νὰ ποῦμε ὅτι αὐτὴ ἡ πίεση ἤ αὐτὴ ἡ ἔλλειψη θείας Πρόνοιας εἶναι ἀποτέλεμα ἑνός προπατορικοῦ ἤ προσωπικοῦ ἁμαρτήματος
  ἤ ἀναπόφευκτη βιολογικὴ ἐξέλιξη ὄπως ὁ θάνατος καὶ ἡ ἀρρώστεια
  ἤ ἡ εἰσβολὴ τοῦ φιλελευθερισμοῦ καὶ ἄλλων ἰδεῶν ποὺ ἀπομακρύνουν τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν φυσική, ῥεαλιστική, ἀπλή βίωση τοῦ παρόντος
  εἶναι δευτερεῦον μπροστά στὸ καίριο ζήτημα τοῦ παρόντος.

  ReplyDelete
 36. Δρ. Πᾶπ δὲν καταλαβαίνω. Ἑγὼ ξέρω ὅτι ἠ γραφὴ μὲ βάση τὶς σχολικές μου γνώσεις καὶ τὰ παλαιότερα εὐρήματα ἀνακαλύφθηκε ἀπὸ τοὺς Σουμέριους στὴν Μεσοποταμία. Καὶ ὅτι ἀπὸ τὰ παλαιότερα δείγματα γραπτῆς νομοθεσίας εἶναι ἡ περιβόητη στήλη ἤ βαβυλωνιακὸς κώδικας τοῦ Χαμουραμπί https://en.wikipedia.org/wiki/Code_of_Hammurabi.

  Ἄσχετα μὲ φυλές, ἡ διάδοση τῆς γραφῆς καὶ τῆς γραπτῆς νομοθεσίας φαίνεται νὰ ἔγινε ἀπὸ Ἀνατολὰς πρὸς Δυσμάς, γιὰ τὴν περιοχὴ στὴν ὁποία ἀναφέρεται ἡ ἐπωνυμια τοῦ παρόντος μπλόγκ. Ἅν ὑπάρχουν νεώτερες ἀνακαλύψεις ποὺ δὲν ἔχω παρακολουθήσει, ἐνημερῶστε με.

  Ὁ Βιλαμόβιτς ποὺ δὲν πρόλαβε τὴν ἀποκρυπτογράφηση τῶν πινακίδων τῆς γραμμικῆς Β θεωρεῖ ὅτι ἡ αὐτοσυνειδησία τῶν Ἑλλήνων σὰν ἔθνος γίνεται στὰ μικρασιατικά παράλια, μὲ τὰ ἕπη τοῦ Ὁμήρου καὶ τὴν ἰωνικὴ ποιητικὴ δημιουργία ἐν γένει στὴν θέση τῆς Βίβλου. Ὁ Βιλαμόβιτς εἶναι ἀπαρχαιωμένος ἀλλὰ ἡ ἄποψή του παραμένει σωστὴ ἄν δεχτοῦμε τὸν Ὅμηρο ἀφετηρία τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ὑπάρχουν αἱρετικὲς ἀπόψεις ποὺ μὲ ἀπασχολοῦν και οι ὁποῖες ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ χρονολόγηση τῆς ἀρχαιότητας εἶναι λάθος καὶ ὅτι τὸ χάσμα 1200-800 π.Χ. εἶναι ἀπλῶς μιὰ παραχρονολόγηση τοῦ αἰγυπτιολόγου Πέτρι. Κρίνοντας ὅμως ἀπὸ τὸ Πάριο Μάρμαρο, τοῦ Βρεταννικοῦ Μουσείου, καὶ οἱ ἀρχαῖοι τοποθετοῦσαν ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τοῦ Ἀριστοτελικοῦ πνεύματος, λέγεται, τὸν πόλεμο τῆς Τροίας γύρω στὸ 1200 π.Χ.
  http://epigraphy.packhum.org/text/77668?&bookid=21&location=6
  καὶ http://www.ashmolean.org/ash/faqs/q004/q004010.html μὲ μεταγραφὴ τῆς χρονολογίας στὴν σημερινή.
  Τὸ ἴδιο μάρμαρο τοποθετεῖ τὴν διάδοση τῆς ἐπωνυμίας Ἕλλην γύρω στὰ 1500 π.Χ.

  ReplyDelete
 37. Ἔχεις δίκαιο Ἰωάννη. Συμφωνῶ μαζί σου μὲ τὰ παρακάτω ποὺ γράφεις.Δημήτρης Κιτσίκης:

  "Ο Καθηγητής έχει πει δε, ότι το Κακό είναι μέρος του Θεού".

  Ναι, αλλά πως το εννοεί αυτό ο κύριος Καθηγητής; Ρώτα τον. Εγώ θεωρώ πως προφανώς και το εννοεί υπό την ορθόδοξη οπτική του πράγματος. Ότι και το κακό δηλαδή ο Θεός το ελέγχει και το επιτρέπει να συμβεί στον κόσμο λόγω όμως της ανθρώπινης αδυναμίας η οποία δεν συντονίζετε μαζί του, με το θέλημά του. Όχι ότι το θέλει ο Θεός το κακό να συμβεί.

  Δεν υπάρχει οντολογικός δυαλισμός σε αυτήν την περίπτωση, όπως καταλαβαίνεις (αν). Εσύ όμως θεωρείς ότι το κακό είναι δύναμη από μόνο του και έχει ιδιότητες και δράει ανεξέλεγκτα χωρίς να μπορεί να κάνει κάτι ο άνθρωπος. Και έτσι ο άνθρωπος οφείλει μοιρολατρικά να υποτάσσετε στο κακό, διότι δεν έχει άλλη επιλογή. Αυτό μας προτείνεις.

  Ο κύριος Καθηγητής όμως δεν εννοεί αυτό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν κατάλαβες καν τί είπα!

   Πάλι δεν κατάλαβες!

   Είπα ότι το κακό δύναται ένας Ηγέτης να το χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει για την Δημιουργία. Το να καταστρέφεις δηλαδή κάτι το σάπιο για να έρθει το καλλίτερο και το υγιέστερο είναι κάτι που δρα υπέρ του Καλού. Καλό είναι ό,τι δημιουργεί και ωφελεί την ζωή, Κακό ό,τι καταστρέφει και οδηγεί στον θάνατο.

   Ο θάνατος όμως του θανάτου είναι κάτι το θετικό. Για τον ίδιο λόγο, δύο πλην συνεπάγονται ένα συν στον πολλαπλασιασμό. Το να χρησιμοποιήσεις το Κακό εναντίον του εαυτού του σκοτώνοντας εκείνες τις δυνάμεις που οδηγούν στον θάνατο μία κοινωνία, δρας υπέρ της ζωής αυτής και της ευημερίας της.

   Κατάλαβες τώρα;;;

   Delete
  2. Το Κακό είναι εκτός αυτού καθημερινότητα της ζωής. Δεν υφίσταται ζωή δυστυχώς δίχως αυτό, στον υλικό εδώ κόσμο.

   Αυτό συμβαίνει λόγω του Θεού επειδή αυτός το αφήνει. Συμφωνώ, αυτή είναι η Ορθόδοξη αντίληψη και σωστότερα Φιλοσοφία.

   Η ειμαρμένη όμως κανείς δεν μας λέγει ότι δεν ισχύει. Έπαψε ξαφνικώς; Ή μήπως είναι αυτή η αλήθεια ότι συνεχίζει να ύπάρχει στις ζωες των ανθρώπων;

   Delete
  3. Καθηγητά παρακολουθήστε σας παρακαλώ το παρακάτω βίντεο:

   https://www.youtube.com/watch?v=WtMayiz-18Q


   Και πείτε μου εάν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με ό,τι πράττεται στο τέλος και γιατί, εάν θέλετε.

   Delete
  4. Απαντώ στον Ιωάννη με τα σχόλια επάνω.

   Delete
  5. Μη με ρωτάς συνέχεια σε παρακαλώ εγώ αν κατάλαβα, αλλά προσπάθησε κι εσύ να καταλάβεις.

   "Καλό είναι ό,τι δημιουργεί και ωφελεί την ζωή, Κακό ό,τι καταστρέφει και οδηγεί στον θάνατο". "Ο θάνατος όμως του θανάτου είναι κάτι το θετικό".
   Ωραία εδώ τα λες.

   "Το να χρησιμοποιήσεις το Κακό εναντίον του εαυτού του σκοτώνοντας εκείνες τις δυνάμεις που οδηγούν στον θάνατο μία κοινωνία, δρας υπέρ της ζωής αυτής και της ευημερίας της".

   Είναι δυνατόν το καλό να νικήσει το καλό; Όχι. Όμως τι θα γίνει; Όσο πιο καλό προσθέτεις στο καλό τόσο ποιο τέλειο και καλύτερο γίνεται. Κι όσο πιο κακό προσθέτεις στο κακό τόσο χειρότερο γίνεται.

   Δηλαδή είναι σαν να μου λες, για να κάνω απεξάρτηση από το τσιγάρο που καπνίζω συχνά, θα καπνίσω πακέτα τσιγάρα. Μα δεν θα απεξαρτηκοποιηθείς έτσι, αλλά θα γίνεις χειρότερα εξαρτημένος. Αντιθέτως, ή πρέπει να το κόψεις ή να βρεις κάτι άλλο θετικό (καλό) που να αντικαταστήσει το τσιγάρο.

   Ή σαν να μου λεςμ για να σταματήσω τους πολέμους, θα κάνω πόλεμο. Δεν θα σταματήσουν έτσι όμως οι πόλεμοι, διότι όσο εσύ κάνεις πόλεμο, όλο και θα βρίκσεται ένας άλλος που θα σε πολεμά εσένα και με τη σειρά του θα βρεθεί ένας τρίτος που θα πολεμάει τον δεύτερο και πάει λέγοντας βάσει του νόμου δράσης αντίδρασης.


   "Το Κακό είναι εκτός αυτού καθημερινότητα της ζωής. Δεν υφίσταται ζωή δυστυχώς δίχως αυτό, στον υλικό εδώ κόσμο".
   Πολύ γενικό αυτό. Εγώ δεν βλέπω κακό στην καθημερινή μου ζωή. Εσύ τι κακό βλέπεις ας πούμε;

   Delete
  6. Η έννοια του Κακού δεν είναι ποσοτική αλλά ποιοτική. Συνεπώς εξαρτάται τί χρήση του Κακού κάνεις.

   https://www.youtube.com/watch?v=WtMayiz-18Q

   Κοίτα το παραπάνω βίντεο και πες μου εάν συμφωνείς ή διαφωνείς με ό,τι συμβαίνει στο τέλος και γιτί.

   Ακόμη και στο τσιγάρο θα εφαρμόσουμε Εθνικοσοσιαλιστική λογική. Απαγόρευση και καμπάνια κατά τυ τσιγάρου. Δηλαδή στην παθητική βία της πίσσας και της νικοτίνης είς βάρος των πνευμόνων σου απαντούμε με ενεργητική βία και μποϊκοτάζ για τα τσιγάρα με κρατική μάλιστα σφραγίδα!

   https://www.google.com/search?q=nazi+anti+smoking&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiY4aawvqbQAhXC1hoKHUM1CLYQ_AUICCgB&biw=1440&bih=855#imgrc=Y7mowEkSYInj4M%3A

   Delete
  7. Φυσικά και δεν βλεπεις Κακό, διότι δεν δύνασαι να το αναγνωρίσεις. Ούτε καν γνωρίζεις ότι το υπηρετείς. Και δίχως να το ασπάζεσαι έστω διότι υιοθέτηση σημαίνει και έλεγχος, πέφτεις στην παγίδα ακόμη περισσότερο!

   Delete
  8. Διαφωνώ. Στο κακό (εμπόριο ναρκωτικών) δεν απαντάς με κακό (δολοφονία του εμπόρου), διότι έτσι διαιωνίζεται το κακό. Στην περίπτωση αυτή, ο δολοφόνος κάνει χειρότερο κακό, διότι δεν αφήνει περιθώριο μετανοίας στον έμπορο.

   Κι έτσι γίνεται αυτό που δεν καταλαβαίνεις και δεν το ξαναεξηγώ. Δηλαδή δημιουργείται και αναπαράγεται συνεχώς το κακό.

   Delete
  9. Λάθος. Έτσι καταρρέει μία κοινωνία λόγω ΑΝΟΜΙΑΣ.

   Άλλωστε είναι λογικό να στηρίζεις αυτούς πυ στηρίζεις διότι δεν θες να λερώσεις τα χέρια σου για να καθαρίσεις τους στάβλους του Αυγεία. Ρποτιμάς να είσαι δούλος του Τσίπρα και το κΥνβυλείου και να παρακαλάς τον Θεό μέρα-νύχτα για συγχώρεση.

   Συγχώρεση θα ζητήσω μονάχα όταν έχω πράξει το Καθήκον μου στο Έθνος μου αλλά και στην θρησκεία μου. Το ξέπλυμα των κοινοβουλευτικών στάβλεων του Αυγεία.


   Ακριβώς η διαφωνεία σου αυτή σε καθιστά δούλο και όχι Επαναστάτη.

   Να μου λείπει!!!

   Delete
  10. Άλλωστε η λύση που προτείνει το Stolnyigrad είναι άριστη.

   Αυτόνομες ομάδες τηρήσεως του Νόμου αποτελούμενες από πολίτες. Και συνείδηση καλλιεργείται έτσι και αίσθημα Καθήκοντος και δεν έχουμε στρατιές αστυνομικών!

   Αυτόνομες ομάδες παντού.

   Delete
  11. Λες μετάνοια! Μπλέκεις ανθρώπινη δικαιωσύνη με Θεία δικαιοσύνη!

   Και να μετανοιώσει το κακό που έκανε το κάθαρμα αυτό δεν επιστρέφει. Η συγχώρεση είναι για τον Θεό. Για τους Ανθρώπους είναι η Ποινή και η Δίκαια Τιμωρία του. Ήταν ένα μείον και τον σκοτώσανε. Έκανε κακό στην κοινωνία και με τον θάνατό του έπαψε πλέον να κάνει κακό.

   Και μετά λες διαφωνώ! Συγχαρητήρια!

   Delete
 38. Βλέπε τὸ ἀκόλουθο βίντεο τοῦ Jared Taylor, γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῶν Ἑβραίων ἀπὸ ἕναν ἀμερικανὸ θεωρητικὸ τῆς λευκῆς φυλῆς, ποὺ προσέθεσα στὴν ἄρχὴ τοῦ παρόντος ἄρθρου, γιὰ νὰ γίνῃ σαφὲς ὅτι ὁ ἀντισημισμὸς εἶναι καταδικαστέος ἀπὸ τοὺς ὑποστηρικτὲς τῆς ἐννοίας τῆς λευκῆς φυλῆς, γι'αὐτὸ καὶ ἐθνικοσοσιαλισμὸς μὲ ἀντισημιτισμὸ εἶναι ἔννοιες ἀντιφατικὲς καὶ ἀσυμβίβαστες. Δημήτρης Κιτσίκης

  https://youtu.be/i_7pL_FhglM

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εγώ που συνεχώς μιλώ για Εθνικοσοσιαλισμό ούτε καν σκέπτομαι την αντιεβραϊκή του χροιά διότι είναι ασήμαντη εν σχέσει με την τρισμέγιστη Εθνικοσοσιαλιστική θεώρηση.

   Delete
  2. Συνεπώς δε, η αχίλλειος πτερνα του Εθνικοσοσιαλισμού δεν είναι δυνατόν να υπήρξε ο αντισημιτισμός. Ο εβραϊκός παράγων δεν είχε ισχύ να αντιταχθεί στον Ε/Σ του Χίτλερ.

   Η αχίλλειος πτέρνα του Ε/Σ υπήρξε το άκρως βλακώδες μένος ορισμένων φαντασιώπληκτων "Φον" αλλά και του Χίμλερ που θέλαν να το παίξουν νέοι Τεύτονες στην Ανατολική Ευρώη και έτσι άκρως βλακωδώς εστράφησαν κατά των Λευκών της Ανατολικής Ευρώπης όπως Ουκρανία, που αποτελούν ολόλευκες και καθαροτατες Ευρωπαϊκές υπάρξεις. Έτσι χάσανε μία μεγάλη ευκαιρία να σπάσουν την Σοβιετική Ένωση μέσω του Εθνικισμού και Λευκού Εθνικοσοσιαλισμού(Λευκοί Ρώσσοι, Ουκρανοί, Λευκορώσοι) αλλά δευτερευόντως και μέσω του Ισλάμ(Τατάροι, Καυκάσιοι).

   Delete
  3. Δεν είναι άλλωστε τυχαιο που ο Χίτλερ θα έπρεπε να λογίζεται ως το άλτερ έγκο του Ιησού.

   Ο Ιησούς ασπάστηκε την βία παθητικά είς βάρος του και προς όφελος ολων.

   Ο Χίτλερ ασπάστηκε την βία ενεργητικά, αντί να την δεχθεί ως Ιησούς, την εξαπέλυσε προσπαθώντας ακριβώς να ξεπλύνει το Κακό με τα ίδια του τα όπλα.

   Delete
  4. Ο πρώτος βέβαια πέτυχε,

   ο δεύτερος (α)πέτυχε.

   Delete
  5. Είναι άραγε ηθικό δίδαγμα αυτό;;;

   Delete
 39. Πάντως για να λέμε την αλήθεια οι Εβραίοι φυλετικώς είναι Λευκοί. Ήδη έγραψα πριν από 2 εβδομάδες ότι στο Ισραήλ γίνονται διαδηλώσεις κατά του Λευκού Εβραϊκού ρατσισμού είς βάρος των...Αιθίοπων εβραίων! Διότι λένε οι τελευταίοι στα μίντια συνεχώς επικρατεί η εικόνα του Λευκού εβραιου και οχι του νέγρου ή εγχρώμου εβραίου.

  Πάντως η αφροκρεμά των οι Ασκεναζίμ είναι Βορειοευρωπαϊκά και Ανατολικοευρωπαϊκά φύλα. Πιθανώς απογόνοι Χαζάρων με ανοικτές αποχρώσεις.

  Καθαροί Εβραίοι είναι μονάχα οι Σεφαρδίμ που είναι και Αρμενοειδείς σαν τον Κοέν(ξέρει ο Άδωνις...)

  ReplyDelete
 40. Τρομερό βίντεο!

  https://www.youtube.com/watch?v=OtLQHUSqgGo

  ReplyDelete
 41. Ο Αιγυπτιακός Θεός "ΚΈΚ" δίδει απάντηση στο "πρόβλημα" του Κακού.

  Είναι ακριβώς η καταστροφή χάριν της εκ νέου οικοδομήσεως.

  ReplyDelete
 42. Ἡ πάλη τῶν φυλῶν θυμίζει πάρα πολὺ ἐκείνη τῶν ἡμερολογίων. Τὰ ἡμερολόγια, δέ, σχετίζονται μὲ τὴν ῥύθμιση τῆς ἐργασίας. Οἱ νέγροι εἶναι γιὰ δοῦλοι μόνο, δηλαδὴ γιὰ ἐργασία.Δὲν πρόκειται γιὰ βιολογικὸ ἀλλὰ γιὰ κοινωνικὸ θέμα. Πολὺ ἀπλὰ ἡ κοινωνία τῶν νέγρων δὲν ἔχει ἐνωθῇ μὲ ἐκείνη τῶν λευκῶν. Δὲν ἀνήκουν σὲ διαφορετικὸ εἶδος, μιὰ καὶ μποροῦν νὰ κανουν ἀπογόνους. Ἀνήκουν σὲ διαφορετικὲς κοινωνίες. Ἅν ἀνῆκαν στὴν ἴδια, θὰ γίνονταν ὅλοι μιγάδες σιγὰ σιγὰ καὶ τὸ θεμα θὰ τελείωνε ἐκεί. Μὴν μπερδεύουμε λοιπὸν κοινωνία καὶ ῥάτσα.


  Δρ. Πᾶπ, ὁ Κάρολος Μὰρξ ἀπὸ τὰ λίγα ποὺ ξέρω εἶναι εκεῑνος ὁ διανοητὴς ποὺ διέλυσε ὁριστικὰ καὶ τελεσίδικα τὸ ταμποῦ τῆς ἐργασίας στὶς δημοσιεύσεις ἀστικοῦ περιεχομένου. Οἱ ἀστοὶ εἶχαν καὶ ἔχουν κληρονομήσει τὸν ἀκκισμὸ τῆς ὀλιγαρχίας (ἀπὸ τὸν ὁποῖο οι ἀρχαῖοι δὲν ἦταν τελειως ἀπαλλαγμένοι) ποὺ τοῦς ἔβαζε νὰ ἐξορίζουν ἀπὸ τὴν ποιητικὴ παραγωγὴ (ποιητικὴ μὲ τὴν εὐρύτερη ἔννοια) ὁ,τιδήποτε ἐθύμιζε ἐργασία. Ὁ αὐλικὸς ἀριστοκράτης δὲν δούλευε.

  Μέχρι ὁ Βίκτωρας Οὐγκῶ νὰ παρουσιάσῃ τὸν Ἑρνάνη στὴν Γαλλικὴ Κωμῳδία τὸ 1830, οἰ ἑξῆς φράσεις ἦταν ἀπαγορευμένες στὸ ἐπίσημο γαλλικό θέατρο.
  -Τί ὥρα εἶναι ;
  -Μεσάνυχτα.
  Ὁ διάλογος αὐτὸς σφυρίχτηκε ἐπὶ τόπου ὅσο καὶ τοῦ Εὐριπίδη οἱ φράσεις "Θεέ μου, ἄν ὑπάρχῃς..", "Ὀρκίστηκε τὸ στόμα μου, ἡ καρδιά μου ὄχι...".Ἑθεωροῦντό χυδαῖες ἐκφράσεις. Ἕπρεπε νὰ πῇς "Ἡ ὥρα ποὺ ἡ νῦχτα χτυπᾷ δώδεκα χτύπους" ἤ κάτι τέτοιο. Τὸ ἄν αὐτὸ ἦταν σωστό ἤ ὄχι, δὴλ ἄν ἡ ἀναπαράσταση της κοινωνίας ἔπρεπε ἤ ὄχι νὰ περιέχῃ τὴν ἐργασία, αὐτὸ εἶναι ἄλλο θέμα. Ἡ αὐλικὴ κοινωνία εἶχε φτάσῇ στὸ σημεῖο ὀ,τιδήποτε θύμιζε κἄν ἐργασία νὰ ἀποκρύπτεται. Ἡ ἀστικὴ κοινωνία κάνει τὸ ἴδιο. Ὁ φασισμὸς καὶ ὁ κομμουνισμὸς ἐπιχειροῦν νὰ ἡρωοποιήσουν τὴν ἐργασία. Γι αὐτὸ καὶ εἶναι γεμάτοι ἀφίσες μὲ τὸν ἐργάτη μὲ κάτι μοῦσκλα σὰν τοὺ Ἡρακλῆ. Ἡ δὲ μαύρη φυλὴ δὲν ἔχει ἀφομοιωθῆ πλήρως ἀπὸ τὴν λευκὴ κοινωνία διότι δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδεχτῇ τὴν ἐργασία ὅπως τὴν ἐννοεῖ ὁ καπιταλισμός. Ἑργάζεται βέβαια, καὶ πολύ, ἀλλὰ δὲν ἀποδἐχεται στὸ σύνολό της τὴν ἐργασία ὅπως τῆς τὴν δίνουν. Διότι ὁ καπιταλισμὸς δὲν ζητᾶ ἀπλῶς ἐργασία. Ζητᾶ ὑπακοὴ μέσῳ τῆς ἐργασίας ὅπως ὁ Ῥωμαῖος Αὐτοκράτωρ ζητοῦσε ὑπακοὴ μέσῳ τῆς θυσίας.

  ReplyDelete
 43. ..Τέλος γιὰ τὸ ζήτημα τοῦ ἀνήκειν τῆς κοινότητας τῶν Ἑβραίων στὴν λευκὴ φυλή. Φυλετικῶς, δὲν ὑπάρχει σπουδαία διαφορὰ μεταξὺ ενὸς Ἰουδαίου τοῦ 1ου αι. μ.Χ. καὶ ἐνός Σύριου ἤ Ἄραβα. Γλωσσικῶς, ἡ ἑβραϊκὴ εἶναι σημιτικὴ γλῶσσα. Ἡ μόνη ἰδιαιτερότητα τῶν Ἑβραίων εἶναι ὁ μονοθεϊσμός τους σὲ σχέση μὲ τὸν μονοθεϊσμὸ τῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, τῆς ὁποίας ἡ ἔννοια τῆς λευκῆς φυλῆς εἷναι ἕνα ὑποκατάστατο, ἀτελές. Ὅπως καὶ τὸ ἔθνος εἶναι ἕνα ὑποκατάστατο τῆς οἰκογένειας. Αὐτὰ ποὺ λέει ὁ κος στὸ βίντεο εἶναι σωστά μεν, ἀλλὰ ἐνδεχομένως πραπλανητικὰ ὠς πρὸς τὸ γενικὸ πλαίσιο ἀναφορᾶς. Δὲν μπορεῖς νὰ συγκρίνεις ἕνα κράτος σὰν τὶς ΗΠΑ, τῶν ὁποίων οἱ πρῶτοι κάτοικοι δὲν ἦταν "λευκοὶ", μὲ ἕνα κράτος σὰν τὴν Γερμανία τοῦ ὁποίου οἱ πρῶτοι κάτοικοι ἦταν "λευκοί῾῾ Ὁ πυρῆνας τῆς ἀμερικανικῆς κοινωνίας εἶναι ἡ προτεσταντικὴ οἱκογένεια, καὶ εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ προτεσταντισμὸς εἶναι φιλικώτερος ὠς πρὸς τοὺς Ἑβραίους ἀπότι ὁ καθολικισμός. Ἵσως ὡς ὁμοιοπαθῶν.

  Ὅμως τὸ ὑπαρκτὸ φυλετικὸ πρόβλημα ἀποκρύπτει τὸ πολιτειακὸ πρόβλημα. Τὸ ἄλογο εἶναι τὸ πολιτειακό, καὶ τὸ κάρο εἶναι τὸ φυλετικό. Πρῶτα πρέπει νὰ καθοριστεῖ τὸ κεντρικὸ σημείο γύρω ἀπὸ τὸ ὁποίο συσπειρώνεται ἡ Ἀμερικανικὴ κοινωνία, καὶ μετὰ μονο μποροῦμε νὰ μιλήσουμε γιὰ τὴν φυλετική της σύνθεση. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ποιὰ εἶναι ἡ ἀποστολὴ τοῦ ἀμερικανικοῦ ἔθνους ; Αὐτὸ εἶναι πολὺ πιὸ σημαντικὸ ἀπὸ τὸ φυλετικὸ ζήτημα.

  Ἡ ἀποστολὴ αὐτοῦ τοῦ ἔθνους εἶναι μέχρι στιγμῆς ἡ διὰ τῶν ὅπλων ἀφαίρεση δημόσιας περιουσίας ἀπὸ μοναρχικά κράτη. Ἕτσι ξεκίνησε τὸ ἀμερικανικὸ ἔθνος καὶ ἔτσι κινδυνεύει νὰ καταλήξει. Τὸ ἴδιο ἰσχύει γιὰ τὸ ἐλληνικὸ ἔθνος. Δὲν πρέπει λοιπὸν τὸ φυλετικὸ ζήτημα νὰ ἀποκρύπτῃ τὸ μηχανοστάσιο τοῦ καραβιοῦ, διότι τὸ σημαντικό εἶναι τὶ κινεῖ τὸ πλοῖο, καὶ ὄχι ποιὸς τραβάει κουπί. Ἅν τὸ πλοῖο εἶναι ἀτμόπλοιο, εἶναι παραπλανητικὸ νὰ μιλᾶς γιὰ τοὺς κωπηλάτες καὶ γιὰ τοὺς καμαρώτους. Πρῶτα θὰ πεῖς τί καράβι εἶναι καὶ ποῦ πάει. Μετὰ θὰ μιλήσεις γιὰ τὸ πλήρωμα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι Εβραίοι μας έχουν πρήξει! Καθόμαστε τώρα και συζητάμε για μία τελείως ασήμαντη και άσχημη εθνότητα ενώ θα έπρεπε να αναλύουμε τον Εθνικοσοσιαλισμό και την εφαρμογή στις ημέρες μας καθώς και πώς δύναται να γίνει μία μετάβαση πανΕυρωπαϊκή από τον Φασισμό στον Εθνικοσοσιαλισμό.

   Delete
  2. Και μετά εάν δυνατό, στον κόσμο.

   Delete
 44. Y.Γ. Τὰ μοναρχικὰ κράτη θεωροῦν τὸ ἐργατικό τους δυναμικὸ περιουσία τοῦ μονάρχη.

  ReplyDelete
 45. Εθνικοσοσιαλιστική ανάλυση για την Τραμπική Νίκη!

  http://reconquista-europe.tumblr.com/

  ReplyDelete
 46. Για τον Δόκτωρ Παπ.

  1. http://townhall.com/columnists/johnhawkins/2013/05/11/25-reasons-to-dislike-liberals-n1592873

  2. https://www.youtube.com/watch?v=y2NcpWI6iJk

  3. https://southfront.org/what-is-wrong-with-europe/

  4. http://russia-insider.com/en/society/russias-sanctioned-conservative-philosopher-calls-crusade-against-liberalism-and-globalism

  5. http://www.counter-currents.com/2012/09/unthinking-liberalism/

  6. http://dimitrios-tsikas.blogspot.com/2016/11/donalt-trump_14.html

  7. http://dimitrios-tsikas.blogspot.com/2015/05/blog-post_16.html

  8. http://dimitrios-tsikas.blogspot.com/2015/03/blog-post_26.html

  9. http://4pt.su/en/content/%E2%80%9Dfinancism%E2%80%9D-supreme-stage-development-capitalism

  10. http://4pt.su/en/topics/liberalism

  Ο Τσίκας δε, έβαλε και το Φυλετικά ως σύνδεσμο στο ιστολόγιό του! Ωραίος!

  Φιλελεύθεροι ερχόμαστε! Free Fascist Hugs για τον Δοκτωρ. Παπ!

  ΑΓΑΠΗ ΜΟΝΟ!!

  ReplyDelete
 47. Διαβάστε τα κείμενα αυτά ολοι:  https://dimitrios-tsikas.blogspot.com/2016/11/blog-post.html  http://theodotus.blogspot.com/2016/11/blog-post.html#more


  Ακριβώς για αυτό πεθαίνει η Λευκή φυλή. Το Φιλελεύθερο καρκίνωμα φταίει!

  ReplyDelete
 48. In Trump we trust!

  https://www.youtube.com/watch?v=aOWIoMtIvDQ

  ReplyDelete
 49. Ανάλυση Ντούγκιν για την νίκη του Τράμπ!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=uEQlNJdR8jo

  ReplyDelete
 50. Στὰ δικὰ μου τὰ νερά πλέει νομίζω πιὸ πολὺ τὸ καράβι τοῦ Γιαννη ἀπὸ αὐτὸ τοῦ κυρίου στὸ Βίντεο, καὶ νὰ ἐξηγήσω γιατί. Ἁπὸ τὸν καιρὸ του Ὁμήρου ὑπάρχουν δύο ῥεύματα σκέψης. Τὸ ἕνα λέει ὅτι ὑπάρχει ἀντικειμενική πραγματικότητα. Γιὰ παράδειγμα, οἱ ἄνθρωποι πεθαίνουν καὶ βγαίνουν καινούργιοι, οἰ θεοί ζοῦν στὸν Ὅλυμπο. Αὐτὴ εἶναι ἡ εἰκόνα ποὺ δίνει ὁ Ὅμηρος.

  Κάποιοι φιλόσοφοι κατάλαβαν ὅτι κάτι δὲν πάει καλά. Ο Ἡράκλειτος καὶ ὁ Ξενοφάνης λέγανε ὅτι τὸν Ὅμηρο πρέπει νὰ τὸν πετάξουμε ὄξω ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες. Ὁ λόγος εἶναι προφανής. Συνειδητοποίησαν ὅτι δὲν ὑπάρχει εξωτερικὸς κόσμος ἀνεξάρτητος ἀπὸ τὸν παρατηρητή τοῦ κόσμου.

  Τὸ τελευταῖο αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ καράβι πλέει σὲ ἄγνωστα νερά. Διότι ἄν κόσμος καὶ ψυχὴ εἶναι ἐνωμένα, δὲν ὑπάρχει λιμάνι ἐκ τῶν προτέρων γνωστὸ στὸν καπετάνιο. Ὁ Ὅμηρος σοῦ λέει, φίλε, ὑπάρχει καπετάνιος, καὶ ξέρει τὸ δρομολόγιο, ἐσὺ νὰ κάνεις τὴ δουλειά σου. Εἶσαι μαῦρος, καμάκωσε. Εἶσαι Κινέζος, μαγείρεψε. Εἶσαι λευκός, φόρα τὴ στολὴ τοῦ ἀξιωματικοῦ. Εἶσαι ἰνδιάνος, καλαφάτισε τὶς βάρκες. Διαβάστε ὅλοι τὸ ἀριστούργημα τοῦ Μέλβιλ, Μόμπυ Ντικ. (Εἰδικὰ ἐσὺ, Κωνσταντινουπολίτη, ποὺ διψᾶς γιὰ περιπέτεια).

  Σοῦ λένε ὅμως αὐτοὶ οἱ φιλόσοφοι. Αὐτὸ εἶναι ψευδαίσθηση, διότι τὸν καπετάνιο ποὺ ξέρει ἐνῷ ἐσυ δὲν ξέρεις καὶ πάλι Η ΣΚΕΨΗ τὸν φαντάζεται νὰ ξέρει. Ἅρα ὁ Δίας καὶ ὁ Ποσειδών δὲν ΞΕΡΟΥΝΕ καλύτερα ἀπὸ σένα.

  Παρόμοια αὐτὰ ποὺ λέει ὁ κύριος στὸ βίντεο προϋποθέτουν ἕνα Πλατωνικὸ ἀρχέτυπο πρὸς τὸ ὁποῖο τείνει ἡ κάθε φυλή. Οἱ λευκοὶ τείνουν πρὸς τὸ ἀρχέτυπο τοῦ λευκοῦ. Οἱ Ἀμερινδιάνοι πρὸς τὸ ἀρχέτυπο τοῦ κοκκινου. Οἱ Κινέζοι πρὸς τὸ κίτρινο, οἰ Μαῦροι πρὸς τὸ μαῦρο. Δηλαδὴ τὸ τελικὸ λιμάνι εἶναι γνωστό.

  Ὁ Πλάτων ὅμως ἀποτι φαίνεται - μπορεῖ νὰ κάνω λάθος - δὲν μποροῦσε νὰ ξεπεράσει τὸν Ὅμηρο. Δὲν μποροῦσε νὰ κατανοήσει τὴν διαφορὰ ἐξωτερικοῦ κόσμου ἀπὸ ἐσωτερικὸ κόσμο, γι αὐτὸ καὶ προσκολλήθηκε στὴν ἰδέα τῶν ἀρχετύπων καὶ επίσης στὴν ἰδέα τοὺ δεντρου τῶν ψυχῶν, ποὺ φεύγουν καὶ ἐπανέρχοναι, ἀνεβοκατεβαίνουν γύρω ἀπὸ τὸ κέντρο τοῦ κόσμου, ἐπίσης πολὺ παλαιότερό του κοσμικὸ σύμβολο. Ἁλλὰ αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ τέλος εἶναι γνωστό.

  Πιὸ κοντὰ στὴν ἀλήθεια ἦταν ἡ μεσαιωνικὴ λογοτεχνία, κατώτερη ἀσφαλῶς τοῦ ποιητικοῦ ταλέντου τοῦ Πλάτωνος. Ὁ Ἱππότης Κωνσταντινουπολίτης ὁ Ἕλλην συναντᾶ διάφορα στὴν πορεία του. Τὸ κάθε τί ποὺ συναντᾶ εἶναι καὶ ἕνα σύμβολο, ἔχει μιὰ ἀλληγορικὴ σημασία ποὺ ἀφορᾶ τὴν σωτηρία τὴς ψυχῆς του. Αὐτὴν τὴν παράδοση, τὴν μεσαιωνική ἀκολουθεῖ ὁ Χέρμαν Μέλβιλ. Σύμφωνα μὲ αὐτὴν τὴν παράδοση, δὲν υπάρχει ἀντικειμενικὸ γεγονός, ἤ μᾶλλον ὅλα εἶναι ἀντικειμενικά. Τὸ τέλος ὅμως ὄχι. Διότι τὸ ταξίδι συνεχίζεται ὄχι πρὸς τὸ λιμάνι, ἀλλὰ πρὸς τὸν Θεό. Δεν ὑπαρχει κῦκλος, δηλαδή.

  ReplyDelete
 51. ...Ἅν θέλετε νὰ βροῦμε ἕνα ἀρχέτυπο γιὰ τὸν Ἑλληνικὸ λαό, διότι γίνεται αὐτὴ ἡ συζήτηση παραπάνω μεταξὺ Ἑνόχου καὶ Κωνσταντινουπολίτη, σκέφτηκα χτὲς ὅτι οι νεώτεροι Ἕλληνες ὁρίζονται σὲ σχέση μὲ τὰ ἐπίσημα Ἑλληνικά. Δηλαδὴ ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Ὁμήρου μάλιστα, τὰ κείμενα ποὺ συνθέτουν τὸ πεδίο ἀναφορᾶς τῶν Ἑλλήνων εἶναι συντεθειμένα σὲ μιὰ γλῶσσα ποὺ εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν καθομιλουμένη. Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἄν ταὐτιστοῦν καθομιλουμένη καὶ ἐπίσημα ἑλληνικὰ παύουμε νὰ ἔχουμε Ἑλληνικὸ ἔθνος. Διότι ὁ Ἕλλην ὁρίζεται ἐν τέλει σὰν ἀντιδιαστελλόμενος πρὸς τὴν γραπτὴ μορφὴ τῆς γλῶσσας του. Οὔτε ταυτιζόμενος, οὔτε καὶ ὑποτασσόμενος.

  Συνεπῶς ὅ Ἕλλην ἀρνεῖται νὰ ἀκολουθήσει τὸ πρότυπό του καὶ ἔχει κάποιο δίκιο ὁ Σβορῶνος ποὺ λεει γιὰ ἀντιστασιακὴ φύση τοῦ Ἑλληνισμοῦ (ἄν καὶ νομίζω πὼς εἶναι πολὺ ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὴν ἰδελογία τοῦ... Μεταξᾶ). Εἶναι Ἕλλην ἀκριβῶς ἐπειδὴ δὲν ταὐτίζεται μὲ τὴν εἰκόνα ποὺ φτιάχνουν γιὰ αὐτόν. Ὅσο παέι νὰ τῆς μοιάσει, τόσο λιγότερο Ἔλλην γίνεται.

  ReplyDelete
 52. Υγ. Μοῦ λένε ὅτι ὁ μαῦρος Βασιληᾶς τῶν χάρτινων λεφτῶν Μπαρὰκ Ὀμπάμ Ἁράπης πηγαίνει περιοδεία στὴν δημοκρατικὴ Ἀθῆνα. Γιὰ τρεὶς ἡμέρες ὅλα παραλύουν καὶ οἱ πρόκριτοι τοῦ πηγαίνουνε πεσκέσια. Οἱ ταραχοποιοὶ κλείνονται προσωρινὰ στὰ ἐνδεδειγμένα καταστήματα. Τί διαφορὰ ἔχει ὁ ὡραῖος Μπαρὰκ Ὁμπάμ Ἁράπης, μορφωμένος, γοητευτικός, ἀπὸ ἕναν γουρουνομύτη βασιλέα τοῦ Βυζαντίου ; Τὸ ὅτι οἱ Ἕλληνες ἔχουν δύο βασιληᾶδες, ὅπως στὴν ἀρχαία Σπάρτη. Τὸν βασιλέα τῶν λεφτῶν καὶ τὸν βασιλέα τῶν μή-λεφτῶν. Ὄταν περνᾶνε ἀκαριαῖα ἀπο τὸ ἕνα βασίλειο στὸ ἄλλο, ἀλλάζουνε στρατόπεδο ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ. Αυτὀ πάει νὰ πῇ Ἐνδιάμεση Περιοχή. Πότε θὰ διαλέξουνε ἐπιτέλους ;

  ReplyDelete
 53. Γελάστε με την ψυχή σας!

  https://www.youtube.com/watch?v=7y0AoN2szLU

  ReplyDelete
 54. Ακριβώς αυτή είναι η πανάθλια γενιά μας!

  https://www.youtube.com/watch?v=jPwTTLMRaVA

  ReplyDelete