Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jan 24, 2019

476 - Τὸ μέγεθος τοῦ ταξιάρχου Μιχαὴλ ἑνώνει τὸ Αἰγαῖο μὲ μίτο 368 ἑκατοστῶν
476 -  Τὸ μέγεθος τοῦ  ταξιάρχου Μιχαὴλ ἑνώνει τὸ Αἰγαῖο μὲ μίτο 368 ἑκατοστῶν

Σὰν τὸν μίτο τῆς Ἀριάδνης μεταξὺ Ἀθηνῶν καὶ Κρήτης ἔτσι καὶ ὁ μίτος μήκους καὶ φάρδους τῆς ἀσημένιας ὁλόσωμης εἰκόνος τοῦ ἀρχαγγέλου ταξιάρχου Μιχαὴλ τοῦ Πανορμίτου Σύμης, μίτο 368 ἑκατοστῶν (3 μέτρα 68) μὲ τὸν ὁποῖο ἐμέτρησα τὸ μέγεθός του ἐκείνη τὴν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου, 20 Ἰουλίου τοῦ 1996 καὶ τὸν ὁποῖο κρατῶ στὸν προσκέφαλό μου, μίτο ποὺ μὲ ἑνώνει μὲ αὐτόν, προσευχόμενος ἐνώπιόν του. Μὲ τὸν ἴδιο αὐτὸν μίτο, Ἕλληνες χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι καὶ Τοῦρκοι Ἀλεβῆδες ἑνώνουν πνευματικὰ τὸ Αἰγαῖο.
Πράγματι, στὸ νησὶ τῆς Σύμης ἑδρεύει ἡ Μονὴ τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ τοῦ Πανορμίτου ποὺ στὸν ΙΗ΄ αίῶνα ὑπῆρξε εὐνοούμενο μοναστήρι τῶν Ὀθωμανῶν σουλτάνων οἱ ὁποῖο καὶ τοῦ ἐδώρησαν σὲ πλήρη ἰδιοκτησία τὸ παραπλεύρως νησάκι τοῦ Ἁγίου Αἰμιλιανοῦ (ἑορτάζει στὶς 18 Ἰουλίου). Πλῆθος Ἀλεβηδῶν διέσχιζε τὸ στενὸ μεταξὺ τῆς Μικρασιατικῆς ἀκτῆς καὶ τῆς νήσου γιὰ νὰ προσκυνήσῃ τὴν θαυματουργὴ εἰκόνα τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ ὁ ὁποῖος μὲ ὑπεδέχθη μὲ θαυματουργὸ τρόπο ἐπὶ πολλῶν ἑβδομάδων τὸ 1996 μὲ τὴν γυναῖκα μου Ἄντα καὶ τὰ παιδιά μου Κρανάη καὶ Ἆγι, προσκεκλημένοι ἀπὸ τὸν τότε ἡγούμενο τῆς Μονῆς Γαβριὴλ καὶ τὸν γραμματέα του, νῦν ἀρχιμανδρίτου τῆς Μητροπόλεως Ῥόδου, Ἀθανασίου Μισσοῦ.
Τὴν πρόσκλησι  αὐτὴ τὴν εἶχε ὀργανώσει  ὁ στενὸς φίλος τοῦ ἡγουμένου Γαβριὴλ καὶ κοινὸς μας φίλος, ὁ μακαρίτης Γιάννης Χατζηφώτης (1944-2006), ἐκπρόσωπος τύπου τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Σεραφεὶμ, κατόπιν δὲ καὶ τοῦ Χριστοδούλου.
Τὸ ἄθλιο καὶ ἄθρησκο πολιτικὸ κατεστημένο τοῦ ΠΑΣΟΚ κάθε χρόνο παρεβίαζε τὴν ἁγιότητα τῆς νήσου ὀργανώνοντας τὸ κομματικὸ πασοκικὸ ἐτήσιο συνέδριο τῆς Σύμης. Ὁ Πανορμίτης προστατεύει ἀπὸ ἀνέκαθεν τὸ Αἰγαῖο μας ἀπὸ τὴν κάθοδο τῶν Σλαύων.
Ὁ ὁλόσωμος ἀρχάγγελος Μιχαὴλ Πανορμίτης κοινὸς ἅγιος Ὀρθοδόξων καὶ Ἀλεβηδῶν καὶ τῶν ψαράδων Ἑλλήνων καὶ Τούρκων εἶναι γνωστὸς γιὰ γιὰ πάμπολλα θαύματά του καὶ τὴν καθιέρωσι ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα τῆς ἀγγελολατρείας.
Ὁ ἡγούμενος Γαβριὴλ μοῦ ἐδιηγήθη τὸν θαυματουργὸ τρόπο ὅταν παιδὶ στὸ Αἰγαῖο εὑρέθη ναυαγὸς στὸν πόλεμο κατόπιν βομβαρδισμοῦ στὸ πλοῖο τὸ ὁποῖο ἐπέβαινε καὶ ἡ μητέρα του τὸν ἔρριξε στὴν θάλασσα γιὰ νὰ σωθῇ καὶ ἐπάνω σὲ μία σανίδα ὁ ἀρχάγγελος Μιχαὴλ τὸν ὁδήγησε ἡμιθανῆ στὴν ἀκτὴ τῆς μονῆς του γιὰ νὰ τὸν τάξῃ.
Ἰδοὺ τὶ ἔγραψα στὸ βιβλίο μου, Ἡ σημασία τοῦ μπεκτασισμοῦ-ἀλεβισμοῦ γιὰ τὸν ἑλληνισμό (Ἐκδόσεις Ἑκάτη, 2006), γιὰ τὴν ἀγγελοθρησκεία καὶ τὸν ἀλεβισμό: «Παρ’ὅλες τὶς προσπάθειες τῶν θεολόγων ὁ λαὸς τῶν χριστιανῶν ἐσυνέχισε ὄχι μόνον τὴν εἰκονολατρεία ἀλλὰ καὶ τὴν ἀγγελολατρεία. Εἰδικὰ ἐσυνέχισε νὰ λατρεύῃ τὸν ἀρχάγγελο Μιχαὴλ ὄχι μόνον στὴν δυτικὴ Μικρασία ἀλλὰ παντοῦ μέσα στὴν Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία.
»Στὴν Κωνσταντινούπολι εἶχαν κτισθῆ 24 ἐκκλησίες ἀφιερωμένες στὸν θεσπέσιο αὐτὸ ἀρχάγγελο. Ἀκόμη σήμερα ἡ 6η Σεπτεμβρίου εἶναι ἀφιερωμένη σὲ θαῦμα τοῦ ταξιάρχου Μιχαὴλ στὶς Κολλοσὲς καὶ ἡ νῆσος Σύμη στὰ Δωδεκάνησα παραμένει στὸν ΚΑ΄αἰῶνα τὸ σημαντικώτερο κέντρο λατρείας τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ...ξεχωριστὸ προσκύνημα Ἑλλήνων ὀρθοδόξων καὶ Τούρκων Ἀλεβηδῶν.
»Στὴν Σύμη σήμερα, ἐκτὸς τοῦ Πανορμίτου, ὑπάρχουν ἄλλα ὀκτὼ μοναστήρια ἀφιερωμένα στὸν ταξίαρχο Μιχαὴλ, δηλαδὴ ἐννέα συνολικά, ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὰ ἐννέα ἀρχαγγελικὰ τάγματα» (σ. 56)
Δημήτρης Κιτσίκης                             25 Ἰανουαρίου 2019


24 comments:

 1. Η τελευταία πράξη του Δράματος ολοκληρώθηκε.

  Το λείψανο έγινε πλέον στάχτη.

  Είναι έτοιμο για Αναγέννηση.

  Εύγε Τσίπρα που μετατρέπεις τον "ναό της Δημοκρατίας" σε σύμβολο Εθνικής προδοσίας και Λαϊκής καταπιέσεως ακόμη μια φορά.


  Δυστυχώς, ο "πάνσοφος" Ελληνικός Λαός μονάχα με μία τέτοια φάπα μεγατόνων μπορεί να ξυπνήσει! Εύγε στον Τσίπρα που την έδωσε!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η πλειοψηφία των Ελλήνων μόνο στην τσέπη πονάει.

   Delete
 2. Υ.Γ.

  Με τέτοιον γελοίο τρόπο που πέρασε και χίλιες δλυο πατανομίες, ΔΕΝ πρόκεται να ευσταθήσει ποτέ ως "κουρελλόχαρτο".

  Ίσα-ίσα όπως είπα έδωσε την αναγκαία φάπα στα μούτρα των κοιμισμένων Ελλήνων να βάλουν μυαλό.

  Τόσο η Ε.Ε. όσο το ΝΑΤΟ είναι οργανώσεις άκρως δυσλειτουργικές και παρωχημένες, μελλοθάνατες, ενώ τα Σκόπια άκρως θνησιγεννή οσονούπω χάριν της Συμφωνίας ο Αλβανικός επεκτατισμός θα κρυφθεί πίσω από τον "(Βορειο)-Μακεδονισμό", μετατρέποντας την "Βόρεια Μακεδονία" σε ένα Αλβανικό προτεκτοράτο. Ο Σόρος παίζει έξυπνο παιχνίδι. Με τις δήθεν ειρηνικές διαπραγματεύσεις Ζάεφ-Τσίπρα αναθερμάνθηκε μεγίστως ο Εθνικισμός σε όλα τα Βαλκάνια.

  Αλβανοί, "Σλαβομακεδόνες" και Έλληνες εθνικιστές οι μεγάλοι κερδισμένοι των Πρεσπών.

  Σε μία περίοδο που όλο το Δυτικό μπλόκ προσεχώς θα επικεντρωθεί στην Κίνα, η αντισυνταγματική αυτή Συμφωνία για άλλη μία φορά δεν έχει μέλλον. Ίσα-ίσα επιταχύνει μεγίστως την ἐλευση Φασιστικού καθεστώτος στην Ελλάδα, Τραμβικής φύσεως.

  ReplyDelete
  Replies
  1. *χίλιες δύο παρανομίες

   Delete
  2. Ο Πάνος Καμμένος τις τελευταίες ώρες σιωπά...ασυνήθιστο για αυτόν.

   Αναμένουμε!

   Delete
  3. https://www.pronews.gr/kosmos/diethnis-politiki/746316_oi-ipa-apeiloyn-kosovo-na-anasteiloyn-toys-dasmoys-sta-proionta-apo

   Παραδόξως η Συμφωνία των Πρεσπών συμβάλει στην ακύρωση του σχεδίου της "Μεγάλης Αλβανίας", μέσω της ενιαίας συνδέσεως Ελλάδος-Σκοπίων-Σερβίας κάτι που συμφέρει και την Γερμανία. Στον διάδρομο αυτό, η Αμερική δεν θέλει την Αλβανική "σφήνα" του Κοσσυφοπεδίου.

   Εάν αποδειχθεί ότι μέσω της Συμφωνίας των Πρεσπών ενωποιείται ο Ελληνοσερβικός χώρος τότε αυτό συμφέρει τελικά την Ελλάδα.

   Delete
 3. Η Βικιπαίδεια αμέσως άλλαξε το όνομα των Σκοπίων:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Macedonia


  Το "Βόρεια Μακεδονία" με όσα θα γίνουν μελλοντικά και ιδίως εάν η συμμαχία Τραμβίου-Πούτιν κρατήσει καιο Τράμβιος επιβληθεί στο καθεστώς του βαθέους κράτους των ΗΠΑ, αλυτρωτικά θα λειτουργήσει από την Ελληνική μεριά, όχι από την Σκοπιανή, διότι σήμερα που από άκρη είς άκρη φωνάζουν εν Ελλάδι "Η Μακεδονία είναι μία και είναι Ελληνική" συνεπάγεται ότι και η "Βόρεια Μακεδονία" είναι Ελληνική και οφείλει να απελευθερωθεί.

  ReplyDelete
  Replies
  1. https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/ethnika-themata/746266_ektakto-dihotomisan-idi-tin-makedonia-ert3-kalispera-apo-ta

   Επικίνδυνες καταστάσεις με την Ελλαδα να διχοτομείται τρόπον τινά όπως στον Εθνικό διχασμό σε "Βόρεια" και "Νότια".


   Ευτυχώς τα Σκόπια δεν είναι ακόμα στο ΝΑΤΟ. Ειδάλλως αρκεί μία Ελληνική Εθνικιστική εξέγερση στον Βορά και εν συνεχεία επέμβαση του ΝΑΤΟ σπό τα...Σκόπια! Αποτέλεσμα:

   Οι δύο "Μακεδονίες" Ελληνική (Νότια) και Σλαυική (Βόρεια) ενώνονται υπό το ΝΑΤΟ σε δομή "Ευρωπεριοχής" (Euroregion) οπως το Νότιο Ιταλικό Τιρόλο με αυτό της Αυστρίας...

   https://en.wikipedia.org/wiki/Tyrol%E2%80%93South_Tyrol%E2%80%93Trentino_Euroregion

   ...ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές Εθνικές συγκρούσεις μεταξύ Ελλήνων και "Βορειο-Μακεδόνων".

   Delete
 4. Αφήνω εδώ τα δύο άρθρα αυτά μιας και σχετίζονται με την Ορθόδοξη θρησκευτική κληρονομιά του Γένους μας και του Αιγαιακού σώματος Αλεβηδών και Χριστιανών:

  http://katehon.com/article/shame-and-denial-death-modern-eralessness

  https://www.swissinfo.ch/eng/multimedia/up-in-smoke-_swiss-prefer-cremations-to-burials/42179702


  Πότε επιτέλους θα αντιληφθούμε ότι μπροστά μας είναι η Σωτηρία; Εθνικιστικά μίση που τυφλώνουν την πολύ ανώτερη θρησκευτική παράδοση Ελλήνων και Τούρκων, την στιγμή που στην Δυτική Ευρώπη (π.χ. Ελβετία) οι...ενταφιασμοί έχουν μειωθεί στο ελάχιστο, αντικαθιστώμενοι από...τον κλίβανο!

  Όποιος δεν ενταφιασθεί, δεν θα αναστηθεί ποτέ, διότι αρνείται την ζωή χάριν του Θανάτου...

  ReplyDelete
 5. Για τον μίτο των 368 εκατοστών αξίζει να σημειωθεί ότι:

  1453 + 368 = 1821

  Δηλαδή συμβολίζει επακριβώς τα χρόνια Ελληνοτουρκικής φιλίας και συμμαχίας εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

  Σίγουρα ΔΕΝ πρόκειται περί συμπτώσεως...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Παλιέ, καταπληκτικὴ διαπίστωσις. Δὲν τὸ εἶχα παρατηρήσει. 1453 + 368= 1821! Εὐχαριστῶ. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Σοβαρολογείτε;;;;;;;

   Μα νόμιζα ότι ακριβώς για αυτό τον μετρήσατε και γράψατε άρθρο!

   Delete
  3. Και εγώ σοκαρίστηκα όταν το ανακάλυψα αλλά νόμιζα ότι το είχατε αντιληφθεί εξ'ου και η αφοσίωσή σας στον Αρχάγγελο....

   πάντως κύριε Καθηγητά σίγουρα ΔΕΝ είναι τυχαίο, ειλικρινά, ο Ελληνοτουρκισμός μέσω της Οθωμανίας τελικά έχει στήριξη Θεϊκή.

   Delete
  4. Παρακαλώ.

   Σας έχω στείλει και πολλά μέιλ τελευταία, μου αρκεί να τα διαβάζετε απλώς. Ευχαριστώ και εγώ.

   Delete
 6. https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/geetha/746301_synedriazei-kysea-sto-maximoy-gia-tis-kriseis-sto-strateyma

  Θετική εξέλιξη.

  Πληροφορίες λέγαν ότι αυτόν είχε προτείνει εξ αρχής ο Καμμένος για Α/ΓΕΕΘΑ όταν υπουργοποιήθηκε ο Αποστολάκης.

  ReplyDelete
 7. http://katehon.com/article/monks-mount-athos-are-demanding-referendum-matter-macedonian-deal

  Μία ύστατη δικλείδα ασφαλείας κατά της επεκτάσεως μέσω των Σλαύων των Σκοπίων του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. στην Ελληνική Μακεδονία είναι η Ρωσσική στήριξη που έχει το Άγιο Όρος έστω και κατά το ήμισυ.

  ReplyDelete
 8. Ξαναμέτρησα σήμερα τὸν μίτο καὶ ἔμεινα ἄναυδος πράγματι γιὰ τὰ 368 ἑκατοστὰ τῶν διαστάσεων τοῦ ἁγίου. Καὶ δεύτερη διαπίστωσις. Ὅσοι μὲ γνωρίζουν ἀπὸ παλιὰ ἐνθυμοῦνται ὅτι ἤδη πρὸ τριακονταετίας περίπου μὲ εἶχαν καλέσει σὲ μία ἐκπομπὴ τοῦ Αντέννα (ἔχω καταθέσει τὴν κασσέτα στὸ Ἵδρυμα) μὲ θέμα νὰ γίνη ἡ Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐγὼ εἶχα ὑποστηρίξει πὼς, ναί, ἡ Θεσσαλονίκη ἔπρεπε νὰ γίνη πρωτεύουσα καὶ μάλιστα ἔπρεπε νὰ ἐπανέλθῃ στὴν πόλη ὁ ἑβραϊκὸς πληθυσμὸς γιὰ νὰ γίνη τὸ οἰκονομικὸ κέντρο τῶν Βαλκανίων χάρις στὸ ἑβραϊκὸ δαιμόνιο, προβλέποντας μάλιστα ὅτι κάποτε τὸ Ἰσραὴλ θὰ καταστρέφετο ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς του καὶ οἱ κάτοικοί του θὰ συνεκεντρώνοντο στὴν Βαλκανικὴ Ἱερουσαλήμ, τὴν Θεσσαλονίκη. Τότε ἡ ἰσραηλινὴ κυβέρνησι στὴν ὁποία εἶχα ἐκμυστηρευθῆ τὴν ἰδέα μου, εὑρισκόμενος προσκεκλημένος στὸ Ἰσραήλ, δὲν τὸ ἐξετίμησε καθόλου καὶ τὸ ἐθεώρησε μάλιστα κακόβουλο. Σήμερα ἀντιλαμβάνομαι ὅτι μὲ τὴν συνθήκη τῶν Πρεσπῶν πρὸς τὰ ἐκεῖ πορευόμεθα γι'αὐτὸ καὶ τὸ Ἰσραὴλ ὑπῆρξε πρώτη νὰ ἀναγνωρίσῃ τὴν Βόρειο Μακεδονία.Δημήτρης Κιτσίκης.

  ReplyDelete
 9. Σήμερα αργά το βράδυ είδα το παρακάτω βίντεο:

  https://www.youtube.com/watch?v=npz17MqYYog

  Παρότι τον άκουσα πρώτη φορά, ο κύριος Νικόλαος Παούνης μου φάνηκε σωστός επιστήμων με θέσεις τεκμηριωμένες περί Τουρκίας και περί της Συμφωνίας των Πρεσπών.


  Τελικά το σχέδιο είναι ο Τσίπρας να περάσει την Συμφωνία των Πρεσπών, να χρεωθεί ολοκληρωτικά την "παραχώρηση" του ονόματος της Μακεδονίας ώστε να ανοίξει ο δρόμος για εγκαθίδρυση Τραμβικού καθεστώτος στην Ελλάδα ιδίως την στιγμή που συνεχίζεται από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η διάλυση του κόμματος της ΝΔ λόγω σκανδάλων. Όλα πλέον μπαίνουν στην θέση τους και παρότι μία μελλοντική Ελληνική Τραμβική κυβέρνηση ΔΕΝ θα δύναται να ανατρέψει την Συμφωνία των Πρεσπών, η προβολή ισχύος που θα διεξάγει στο κρατίδιο αυτό (από κοινού με την Σερβία) καθώς και η ενίσχυση του Ελληνικού στρατεύματος που θα λάβει χώρα (όπως έλαβε επί Καμμένου τα τελευταία 4 χρόνια) θα έχουν ως αποτέλεσμα την ντε φάκτο προσάρτηση στρατιωτικώς, οικονομικώς και πολιτισμικώς του κρατιδίου αυτού από την Ελλάδα ιδίως την στιγμή που μέσω του Συμφώνου τίθενται οι βάσεις προσχωρήσεως της "Βορείου Μακεδονίας" στο Ελληνικό σύνολο με έδρα την Θεσσαλονίκη.

  Επιπροσθέτως, η Συμφωνία μας αυτή επί της ουσίας μας προσφέρει σύνορα με την Σερβία αφού εθνικοί φραγμοί δεν θα υπάρχουν εντός της Ε.Ε. όταν τα Σκόπια εισέλθουν. Έτσι ενωποιείται το Ελληνοσερβικό σύνολο είς βάρος του Αλβανικού επεκτατισμού και η Ελλάδα αποκτά επιτέλους την Βαλκανική ενδοχώρα που δεν κατόρθωσε να επιτύχει στους Βαλκανικούς πολέμους.

  ReplyDelete
 10. Υ.Γ.

  Ενώ η Χουρργιέτ απλά αντικατοπτρίζει ως Κεμαλική εφημερίς τα λόγια του διεθνούς τύπου η Γιενί Σαφάκ σιωπά "θυμωμένη" για την εξέλιξη αυτή διότι φαίνεται να λειτουργεί είς βάρος της "Δημοκρατίας της Ιλλυρίδος" και του πολυπόθητου συνεπώς "Μουσουλμανικού τόξου" στα Βαλκάνια υπό την αιγίδα της Τουρκίας.

  Επιπλέον, η Βόρεια Μακεδονία πλέον φεύγει από τον Σλαυισμό των Βουλγάρων και έρχεται προς την Ελλάδα μέσω της κοινής Αλεξανδρινής κληρονομιάς.

  ReplyDelete
 11. Όσο δε για το Ισραήλ, σε μέιλ μου στον Καθηγητή προ μηνών είχα γράψει ότι συνεχώς η ισχύς του μειώνεται ενώ η περικύκλωσή του και η ενδυνάμωση των εχθρών του (Συρία Ασσαντική, Χεζμπολλάχ, Ιράν, Χαμάς, Τουρκία) συνεχώς αυξάνεται.

  Ο τελευταίος γύρος αναμετρήσεων στην Γάζα απετέλεσε καίρια ένδειξη τούτου.

  Και δεν θα στήριζε την άκρως αντισημιτική Ε.Ε. υποστηρίκτριας των Παλαιστινίων, το Ισραήλ εάν δεν ήθελε ένα καταφύγιο πρώτον για την ύστατη στιγμή, μία επέκταση οικονομική προς Δυσμάς δεύτερον τώρα που έχει μπλοκαριστεί στην Μέση Ανατολή και διαρκώς όλο και περισσότερο στην Δυτική Ευρώπη και τρίτον μία εγγύηση φιλίας προς την Ελλάδα κατά του παρανοϊκού Ελληνικού αντισημιτισμου που θα αποτελέσει και στήριγμα σύν τοίς άλλοις για τον East Med.


  Το VMRO είχε δίκαιο. Ο Σόρος μια φορά δούλεψε κατά του Σκοπιανού εθνικισμού.

  Με την συμφωνία αυτή, ενώνεται η Σερβία και η κεντρική Ευρώπη με το Ισραήλ μέσω της Ελλάδος με έδρα την Θεσσαλονίκη. Θέλει προσοχή ναι, αλλά ένας Ελληνικός διαμελισμός δεν συμφέρει κανέναν (ιδίως δε λόγω Έρντογαν) ενώ και όσοι να τον ήθελαν (Γερμανία-Κίνα) δεν θα προλάβουν απλούστατα λόγω Τραμβίου και καταρρεύσεως της Ε.Ε.

  ReplyDelete
 12. Παρότι εμπεριέχει σωρεία ύβρεων και γραικυλισμού ο Μπαϊρακτάρης λέγει τα ίδια με τον κύριο Καθηγητή για πιθανή Νέα Ιερουασλήμ των Εβραίων στην Θεσσαλονίκη και την Μακεδονία:

  https://greeksoftheorient.wordpress.com/2019/01/15/%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%BF/


  Πολύ ενδιαφέρον!

  ReplyDelete
 13. Κύριε καθηγητά, στο νέο (2019) βιβλίο του Willert Trine Stauning για την Οθωμανική Ελλάδα («The New Ottoman Greece in History and Fiction») και την ανάγκη συνομοσπονδίας με την Τουρκιά, διάβασα ότι εσείς αποκαλύψατε την συνέντευξη του Γ. Παπαδόπουλου στη Μιλιέτ το 1968. Αληθεύει;
  Μπείτε εδώ https://books.google.gr/books?id=gB1tDwAAQBAJ&pg=PA153&dq=Georgios+Papadopoulos,+was+favourable+towards+cooperation+with+Turkey+and+even+in+an+interview+in+the+Turkish+daily+Milliyet&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwiBgMSot4vgAhXNy6QKHXbVBlAQ6AEIKDAA#v=onepage&q=Georgios%20Papadopoulos%2C%20was%20favourable%20towards%20cooperation%20with%20Turkey%20and%20even%20in%20an%20interview%20in%20the%20Turkish%20daily%20Milliyet&f=false

  να δείτε που σάς αναφέρει ο Willert. Αν δεν τόχετε το βιβλίο, να σάς το στείλω εγώ δωρεάν με email, γιατί προωθεί τις απόψεις σας και σάς έχει στη βιβλιογραφία

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εὐχαριστῶ πολὺ Jenna. Ἡ ἡ/διεύθυνσίς μου εἶναι dimitri.kitsikis@uottawa.ca
   Ὅταν μοῦ γράψετε καὶ μοῦ στείλετε τὸ βιβλίο θὰ σᾶς ἀναφέρω καὶ τὸ βιβλίο τοῦ Χρήστου Κυπραίου, "Ὁ ἑλληνοτουρκισμὸς ἀπὸ τὸν Γεώργιο τὸν Τραπεζούντιο στὸν Δημήτρη Κιτσίκη" ποὺ κυκλοφορεῖ σὲ μερικὲς ἑβδομάδες ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις τοῦ περιοδικοῦ "Τὸ Ἔνζυμο". Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 14. Οι Κούρδοι στο Ιρἀκ (Ιρακινό Κουρδιστάν) μόλις κατέλαβαν το στρατηγείο των ενόπλων Τουρκικών δυνάμεων της περιοχής παρότι δεν φέρουν καν όπλα, όντας απλοί Κούρδοι πολίτες!

  https://www.almasdarnews.com/article/breaking-kurdish-protesters-storm-turkish-base-in-iraqi-kurdistan-region/

  Μπράβο μεγάλε "Σουλτάνε".

  Αντάρτικο δίχως τελειωμό στην Αφρίν, μπλοκάρισμα της 'φοβερής και τρομερής" επιχειρήσεως στον Ευφράτη, αδυναμία ελέγχου των Σαουδαράβων τζιχαδιστών που καθάρισαν τους φιλό-Τουρκούς στην Ιντλίμπ δίδοντας τεράστιο πάτημα στον Άσαντ να εισβάλει!

  Την ίδια στιγμλη η Ελλάδα επεκτείνεται προς Βορά αποκτώντας κοινά σύνορα με την Σερβία παρά τους "Εθνικόφρονες" "Κωσταράκους" που γκαρίζουν στο εσωτερικό (και εξωτερικό) για "Εθνική μειοδοσία" ώστε να προλάβουν την Κουλική διάλυση της ΝΔ και να μην ανέλθει στον ηνωμένο Εθνικό και Δεξιό χώρο, ο Καμμένος!

  ReplyDelete