Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jul 18, 2018

431 – Μία Ἑλλὰς ἀναγεννημένη, μὲ κομμουνισμὸ καὶ φασισμό


Τὸ ἀθάνατο ἑλληνικὸ χῶμα

431 – Μία Ἑλλὰς ἀναγεννημένη, μὲ κομμουνισμὸ καὶ φασισμό

Ἐπιτέλους, φθάνει πιά! Ἡ γηρασμένη χώρα μας, χωρὶς παιδιά, βολοδέρνει βρομῶντας ἀποχαυνομένα χούφταλα. Ἐὰν ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία ἦταν ὑγιής, εἶχε δηλαδὴ τὰ δύο τρίτα τοῦ πληθυσμοῦ της νέους κάτω τῶν 35 ἐτῶν, δὲν θὰ ἠσχολεῖτο μὲ συντάξεις. Ἀλλὰ συνεχίζεται σήμερα, σὲ στόματα χωρὶς δόντια, νὰ μουρμουρίζονται ἀκαταλαβίστικες πλέον λέξεις περὶ συμμοριτοπολέμου καὶ μοναρχοφασισμοῦ. Ἀπὸ τὸ 1941 μέχρι τὸ 1949 οἱ γερμανοτσολιάδες καὶ οἱ ἀμερικανοτσολιάδες, μαζὶ μὲ τοὺς μαυραγορῖτες τοῦ «βάστα Ῥόμμελ», καὶ τοὺς «εἶμαι ἐθνικόφρων» ποὺ γελοιοποίησε ὁ Χάρρυ Κλύνν,  ἀντιμετωπίσθηκαν ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ νειᾶτα, ἄνδρες γυναῖκες, παιδιά, μὲ ἀξεπέραστο ἡρωϊσμό. Στόχος τους, νὰ βάλουν τέλος στὴν ἀθλία ἀποικία τῆς Δύσεως ποὺ ἀπὸ τὸ 1821 οἱ ξένοι εἶχαν δώσει περιπαικτικὰ τὸ θεόπνευστο ὄνομα Ἑλλάς.

Ἐπιτέλους, φθάνει πιά! Δύο ἰδεολογίες προσφέρονται  ὡς μπουλντόζες γιὰ τὴν κατεδάφισι τῆς ὑποτελείας τῶν γερόντων ποὺ πωλοῦν στὸν καπιταλισμὸ καὶ τὸν ἰμπεριαλισμὸ τῶν Μεγάλων Δυνάμεων γιὰ ἕνα κομμάτι ἀθλίας συντάξεως τὴν παιδικὴ σάρκα τῶν ἀποβληθέντων ὁραμάτων τοῦ Γένους. Δύο ἰδεολογίες: ὁ φασισμὸς καὶ ὁ κομμουνισμός. Ἐλάχιστες διαφορὲς μεταξύ των.

Ὁ κομμουνισμὸς καταργεῖ κάθε ἰδιοκτησία. Ὁ φασισμὸς ἀναγνωρίζει ὅτι ὁ ἄνθρωπος, ἐκτὸς καλογηρικοῦ κοινοβίου, χρειάζεται μία μικρὴ ἰδιοκτησία γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ ἐνῷ ἡ μεγάλη καπιταλιστικὴ ἰδιοκτησία δὲν χρειάζεται νὰ καταργηθῇ ἀλλὰ νὰ ἐλέγχεται βασανιστικὰ ἀπὸ τὸν ἡγέτη-μονάρχη ἑνὸς ὁλοκληρωτικοῦ κράτους γιὰ νὰ ὑπηρετῇ τὰ συμφέροντα τοῦ συνόλου.

Ὁ κομμουνισμὸς εἶναι θρησκεία χωρὶς θεό. Ὁ φασισμὸς θρησκεία μὲ μυστικισμό.Καὶ οἱ δύο καταδικάζουν τὴν δημοκρατία καὶ προωθοῦν τὴν λαοκρατία μὲ δημοψηφίσματα, μὲ μονοκομματισμὸ ἤ ἀκομματισμό, μὲ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἀπολύτου ἡγέτου Χίτλερ-Στάλιν-Μάο (ἡ χρουστσεβικὴ κομματικὴ δημοκρατία ἦταν παρακμιακὸ φαινόμενο).

Κομμουνισμὸς καὶ φασισμὸς εἶναι ταξικές ἰδεολογίες, μὲ συμμαχία συνεργαζομένων τάξεων, πρὸς χάριν ἐθνικῆς ἑνότητος. Ὁ πυρὴν τοῦ κομμουνισμοῦ εἶναι ἡ ἐργατικὴ τάξις μὲ συνεργασία μὲ τὴν ἀγροτιὰ καὶ τοὺς μικροαστούς. Ὁ πυρὴν τοῦ φασισμοῦ εἶναι ἡ μικροαστικὴ τάξις μὲ συνεργασία μὲ τὴν ἀγροτιὰ καὶ τὴν ἐργατιά. Καὶ οἱ δύο ἔχουν ὡς βασικὴ ταξικὴ ἐκδήλωσι τὴν Πρωτομαγιά.

Κομμουνισμὸς καὶ φασισμὸς καταδικάζουν τὸν ἀστικὸ διεθνισμό, τὸν ἀποκαλούμενο κοσμοπολιτισμὸ καὶ προωθοῦν τὸν πατριωτισμό γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς πατρίδος, εἴτε ὑπὸ τὴν ἡγεσία τῆς ἐργατιᾶς, εἴτε ὑπὸ τὴν ἡγεσία τῆς μικροαστικῆς τάξεως. Ἦταν ἐντυπωσιακὴ ἡ προώθησι τῶν λαϊκῶν χορευτικῶν συγκροτημάτων, στὶς Λαϊκὲς Δημοκρατίες καὶ τὴν ΕΣΣΔ, μετὰ τὸ 1945.  

Κομμουνισμὸς καὶ φασισμὸς ἐξαίρουν τὸν μοντερνισμὸ τῆς τεχνολογίας καὶ τὴν πίστι στὰ νειᾶτα μὲ ὀργανώσεις κομμουνιστικῆς καὶ φασιστικῆς νεολαίας.

Κομμουνισμὸς καὶ φασισμὸς ἔχουν ὡς κύριο βασικὸ ταξικὸ ἐχθρό, τὶς ὑπερεθνικὲς τράπεζες, καὶ προωθοῦν τοὺς παραγωγούς.

Δυστυχῶς ἡ συμμαχία τῶν δύο κοινωνικῶν ἐπαναστατῶν, Χίτλερ-Στάλιν τοῦ 1939-1941 δὲν ἐπέζησε λόγῳ τῶν δύο βασικῶν προκαταλήψεων τοῦ Χίτλερ, τὸν ἀντισημιτισμὸ καὶ τὸν ἀντισλαυϊσμό, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ καπιταλισμὸς νὰ κατεδαφίση τὸν ἐθνικομπολσεβικικὸ κοινωνισμό,  τὸν φασιστικὸ τὸ 1945 καὶ τὸν κομμουνιστικό, τὸ 1989.

Σήμερα ἐπανέρχεται ἡ μεγάλη ἐπαναστατικὴ εὐκαιρία ποὺ ὁ πλανήτης δὲν πρέπει νὰ χάσῃ. Ὁ Χίτλερ ζεῖ καὶ πάλι στὸ πρόσωπο τοῦ Πούτιν καὶ ὁ Μουσσολίνι στὸ πρόσωπο τοῦ Τραμβίου. Ὅλη ἡ Εὐρώπη ἐπανασυντάσσεται γύρω ἀπὸ τὴν ἰδεολογία τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ, αὐτὴν τὴνν φορὰ μὲ σύμμαχο τὸ Ἰσραήλ, κατὰ τοῦ ἡγέτου τῆς σοσιαλδημοκρατίας τῶν ὑπεθνικῶν τραπεζῶν, τὴν Κίνα. Ἡ Ἑλλὰς περιμένει τὸν ἡγέτη της γιὰ νὰ ἐνταχθῇ καὶ αὐτὴ στὸ στρατόπεδο τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ.

Δημήτρης Κιτσίκης                                                19 Ἰουλίου 2018

27 comments:

 1. Τὸ ἔγκλημα ὡς ψωμοτύρι τῆς Ἱστορίας δὲν πρέπει νὰ ἐπεμβαίνῃ στὴν ἀξιολόγησι τῶν γεγονότων. Ἐτσι στὴν πηγάδα τοῦ Μελιγαλᾶ μὲ θύματα τοὺς φασιστὲς ἀντιστοιχεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ γεγονότα μὲ θύματα τοὺς κομμουνιστές: "Στὶς 12 Δεκέμβριου 1946, τάγματα ἀσφαλείας καὶ χωροφύλακες,στὸ χωριὸ Στεφάνινα ἀφοῦ συγκέντρωσαν τὶς γυναῖκες τὶς ὑπεχρέωσαν νὰ μποῦν σὲ τριάδες καὶ νὰ βαδίσουν πρὸς τὸ βουνό. Μόλις ξεκίνησαν, ἄρχισαν νὰ τὶς πυροβολοῦν ἀπὸ πίσω...Ἔγκυες γυναῖκες,μωρομάνες,ἡλικιωμένες, ἀκόμα καὶ κικρὰ κορίτσια βιάστηκαν ὅπως ἡ Εἰρήνη Ἀνδρεοπούλου 12 χρόνων στὴν Ἀχλαδιὰ τῆς Καρδίτσας, καὶ δέκα μικρὲς ΕΠΟΝίτισσες ποὺ τὶς πέταξαν, μετὰ ἀπὸ βιασμὸ ἀπὸ ἕνα βράχο σὲ χαράδρα στὴν θέση Μπάρα Καρυᾶς στὸν Ὄλυμπο. Σὲ ἕνα χρόνο, μόνο στὸν νομὸ Καστοριᾶς 2.100 γυναῖκες βασανίστηκαν. Ἀπὸ αὐτὲς 17 δολοφονήθηκαν καὶ μία τρελάθηκε" (σ.45-46,"Ἡ συμμετοχὴ τῶν γυναικῶν στὸν Δημοκρατικὸ Στρατό Ἑλλάδας, 1946-1949"(Σύγχρονη Ἐποχή, 2016).

  ReplyDelete
 2. Θα ήθελα να το τυπώσω και να το τοιχοκολλήσω σε όλο το Αγρίνιο ! ( κ όχι μόνο ) --Τον Καπετάν Μωυσή δεν έχω άλλο χρόνο να τον περιμένω.

  ReplyDelete
 3. Tὸ δεξιὸν μὲν πρῶτον εὐτάκτως κέρας
  ἡγεῖτο κόσμῳ, δεύτερον δ᾽ ὁ πᾶς στόλος 400
  ἐπεξεχώρει, καὶ παρῆν ὁμοῦ κλύειν
  πολλὴν βοήν· Ὦ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε,
  ἐλευθεροῦτε πατρίδ᾽, ἐλευθεροῦτε δὲ
  παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τε πατρῴων ἕδη,
  θήκας τε προγόνων· νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών. 405

  ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΠΕΡΣΑΙ.

  ReplyDelete
 4. Yγ. Ὁ ἡγέτης τοῦ ἑλληνικοῦ στόλου εἶναι ὁ Ἄγιος Νικόλαος. Τοῦ πυροβολικοῦ ἡ Ἁγία Βαρβάρα. Τοῦ ἱππικοῦ δἐν ξέρω...
  Νομίζω πὼς ἡ ἐπιθετικώτερη ἔκφραση εἶναι ἡ εἱρηνικώτερη δράση. Ἔτσι ὁ Χριστὀς εἶναι ἀδιανόητος δίχως τὀ περιστατικὸ τοῦ Ναοῦ. Ἔτσι ὁ μαρξισμὀς εἶναι πολεμικός. Κανένα κουκούλωμα τῆς ταξικῆς πάλης! Ὁ συμβιβασμὸς εἶναι Ο ΕΧΘΡΟΣ. Ὁ συμβιβασμὀς ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ.

  ReplyDelete
 5. Υγ. Ὁ ἐργατικὸς συμβιβασμὸς εἶναι ὁ συμβιβασμὸς μὲ τὴν ἀτεκνία./http://www.romfea.gr/images/article-images/2018/4/romfea2/nimfios/ioudas.jpg. Ὁ συμβιβασμένος δὲν μπορεῖ νὰ γαμήσῃ. Γιὰ αὐτὸ θεωρεῖ τὴν λέξη χυδαία καὶ τὴν ποινικοποιεῖ, προκειμένου νὰ πληρώνει τὴν χρήση της ἡ ἐργατιά. Τὀ πορνεῖο εἶναι τὸ μοντέλο καὶ ἡ πραγματικότης τοῦ καπιταλισμοῦ. Ὁ κομμουνισμὀς καὶ ὁ φασισμὸς ἔχουν κάποιον πουριστανισμό, νομίζω, ὅπως καὶ ἡ τσατσὰ ἔχει τὸν δικό της. Στὸ κάτω-κάτω τὸ μπουρδέλο εἶναι ναὸς τῆς Ἀφροδίτης.

  ReplyDelete
 6. Κυριε καθηγητα , νομιζω οτι η λυση στην χωρα μας σε οτι αφορα την οικονομια ειναι ο κομμουνιστικος καπιταλισμος , δηλαδη η πλειοψηφικη ιδιοκτησια ολων των ιδιωτικων επιχειρησεων να περασει στο κρατος. Για την ενταξη της Ελλαδας στο στρατοπεδο του εθνικομπολσεβικισμου θα ελεγα πως ας αφησουμε τα δυο στρατοπεδα να διαλεξουν αυτα για εμας γιατι εμεις ειμαστε τοσο αποφασιστικοι και τοσο σταθεροι,οσο το φτερο στον ανεμο!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έχεις πάει σε δημόσια υπηρεσία, ξανασκέψου το.

   Delete
 7. Η Γραικία 90% εγγλέζικη, 10% ρώσικη. Συμφωνία του τσιγαρόχαρου, μεταξύ Στάλιν και Τσώρτσιλ.
  Η αριστερά εξυπηρετούσε τα Ρώσικα συμφέροντα, η δεξιά (γερμανόφιλη και αγγλόφιλη-αμερικανόφιλη) και το κέντρο (αγγλόφιλο και αμερικανόφιλο) εξυπηρετούσαν τα γερμανοαγγλοαμερικανικά συμφέροντα.
  Συγκεκριμένα οι φασιστές εξυπηρετούσαν τα εγγλέζικα συμφέροντα με το καθεστώς Μεταξά, τα γερμανικά συμφέροντα στην Κατοχή και τα αγγλοαμερικανικά από τα Δεκεμβριανά και πέρα.
  Και οι κομμουνιστές εξυπηρετούσαν τα ρώσικα συμφέροντα που ήταν συνασπισμένα με τα γερμανικά στην αρχή, συμμαχικά με τα αμερικανοεγγλέζικα μετά την γερμανική εισβολή στην Ρωσία και αντίπαλα μετά την αντιναζιστική νίκη.
  Κάθε κίνηση των Γερμανών, των Αγγλοαμερικάνων και των Ρώσων είχε την ακριβή αντιστοιχία της και στις τρεις ιδεολογίες του γραικοφραγκισμού και στην μεταξύ τους αντιπαράθεση.
  Στην υπηρεσία των ξένων εις βάρος των Ελλήνων, αιματοκύλησαν την χώρα επί μίαν δεκαετία τουλάχιστον και της προξένησαν ζημιές σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές πολλαπλάσιες του πολέμου του 40 και της τριπλής κατοχής 41-44 και προβλήματα που την ταλαιπωρούν μέχρι και σήμερα (πχ. νοτιοσλαβικό, τσάμικο).
  Εξαιτίας αυτού και μόνον του εγκλήματος του εμφυλίου (που δεν είναι το μόνο ούτε το μεγαλύτερο) κάθε λογικός άνθρωπος με πέντε δράμια φαιά ουσία, βγάζει το συμπέρασμα ότι όλοι και οι φασιστές και οι παρλεμεντιστές (δεξιά, κέντρο και αριστερά) και οι κομμουνιστές είναι υπεύθυνοι και υπαίτιοι για αυτό.
  Για το δράμα της Γραικίας υπεύθυνος είναι ο γραικοφραγκισμός και όλες οι ιδεολογίες του εν τω συνόλω τους.
  Και βεβαίως και η χρυσή νεολαία της ΕΠΟΝ καθώς και η άλκιμος νεολαία της ΕΟΝ, υπήρξαν όργανα της άθλιας αυτής πολιτικής εις βάρος του ελληνικού λαού.
  Μπορεί να έλεγαν διάφορα ηχηρά περί αποαποικιοποιήσεως και εναντίον της Δύσεως, αλλά οι μεν “μοναρχοφασίστες” επεδίωκαν να συνεχίσουν να είναι αγγλοαμερικάνικο προτεκτοράτο οι δε “ληστοσυμμορίτες” να γίνουν ρώσικο προτεκτοράτο.
  Τώρα αν συνασπιστούν οι φασιστές με τους κομμουνιστές εναντίον των παρλεμεντικών (δεξιών, κεντρώων και αριστερών), τι άλλο είναι σε θέση να κάμουν παρά ένα καινούργιο γύρο καταστροφών και ερειπίων.
  Εξυπηρετώντας την διαφαινόμενη συμφωνία Τράμπ-Πούτιν, όπως ακριβώς στο παρελθόν εξυπηρετούσαν και την συμφωνία και την αντιπαράθεση Στάλιν και Τσώρτσιλ ή και την συμμαχία και τον πόλεμο Χίτλερ και Στάλιν.
  Τουτέστιν θεληματζήδες.

  ReplyDelete
 8. Καλημέρα και από εμένα στην παρέα.

  Συνέντευξη Τραμβίου εφ'όλης της ύλης:

  https://www.youtube.com/watch?v=PxXw8vZ8Uho

  1. Κάνει μνεία για την Αμερικανο-Ρωσσική (Σοβιετική) συμμαχία κατά της Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

  2. Μαζί ΗΠΑ και Ρωσσία (2ο λεπτό συνεντεύξεως) ελέγχουν το 90% των πυρηνικών κεφαλών και όπλων. Η Ρωσσία σημαντική στρατιωτική δύναμη παρά το σχετικά μικρό οικονομικό της μέγεθος.

  3. Η Κίνα ως οικονομικός γίγας και κύριος αντίπαλος των ΗΠΑ.

  4. Η δυσλειτουργική φύση του ΝΑΤΟ δίχως νόημα (π.χ. γιατί να σκοτωθεί ο υιός μου για το Μαυροβούνιο ή την Αλβανία, λέγει ο Τράμβιος στο 5ο λεπτό).

  5. Προώθηση Μπαννονικής αντιμεταναστευτικής ατζέντας επί Ευρωπαϊκού εδάφους (σχετικό άρθρο εδώ: https://www.defence-point.gr/news/banon-vs-soros-isagogi-akrodexias-antipolitefsis-stin-ee)

  ReplyDelete
 9. Απὸ τὸ σημερινὸ facebook:

  ΜΠΑΝΝΟΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

  Ἡ φασιστικὴ Εὐρώπη ὀργανώνεται σὲ ἕνα "Κίνημα", ἀπὸ τὴν Οὑγγαρία μέχρι τὴν Γαλλία, ἀπὸ τὸν ἰνστρούχτορα τοῦ Δονάλδου Τραμβίου, τὸν Στῆβ Μπάννον, μὲ στόχο τὶς ἑπόμενες εὐροεκλογὲς ποὺ θὰ κατεδαφίσουν τὴν Εὐρωπαϊκῆ Ἕνωσι τῶν σοσιαλδημοκρατῶν τοῦ Σόρος καὶ θὰ προσδέσουν τὴν Εὐρώπη στὸ ἅρμα τῆς συμμαχίας Ῥωσσίας-ΗΠΑ.Τὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι τί θὰ κάνη ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ποὺ μερικὰ στελέχη της εἶναι ἀκόμα προσηλωμένα στὴν παλαιὰ φρουρὰ τοῦ Jean-Marie Le Pen καὶ θεωροῦν τὴν κόρη του τὴν Μαρὶν ὡς πολὺ ἀριστερή! Ἡ ΧΑ χρειάζεται στὶς Βρυξέλλες ἑναν εὐροβουλευτὴ ποὺ νὰ εἶναι πλήρως γνώριμος τῆς εὐρωπαϊκῆς κουλτούρας καὶ οἱ γνωρίζοντες λένε πὼς ὁ μοναδικὸς ὑποψήφιος στὴν Εὐρωβουλὴ τῆς ΧΑ (καὶ ποὺ ἔχει ἤδη δηλώσει ὅτι τὸ ἀποδέχεται) εἶναι ἕνας καὶ μόνος: ὁ καθηγητὴς Δημήτρης Κιτσίκης, ποὺ ἡ "μητρική" του γλῶσσα εἶναι ἡ γαλλική, πολύγλωσσος, ἐκπρόσωπος τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ στὴν χώρα μας, φασιστὴς καὶ ἔνθερμος ὀπαδὸς τῆς ῥωσσοαμερικανικῆς τραμβικῆς συμμαχίας, γνήσιος ὀρθόδοξος χριστιανός (ΓΟΧ), ἑλληνοκεντρικὸς καὶ ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς σπουδαιοτέρους γεωπολιτικοὺς τοῦ κόσμου τοῦ Κ΄αἰῶνος, μαζὶ μὲ τὸν Γερμανὸ Χαουσχόφερ τοῦ Χίτλερ καὶ τὸν Βρεταννὸ Μακίντερ (κατὰ τὴν Βικιπαίδεια).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η Ευρώπη δεν χωρα ούτε τούρκους ούτε ισλάμ , αυτοί είναι το άλλο μεγάλο πρόβλημα, εσείς με το τόσο πάθος σας για αυτούς, που βλέπετε την θέση σας στο "Κίνημα";
   Η Ε.Ε. τα καταφέρνει πολύ καλά και χωρίς εσάς να τουρκοποιήσει και να μουσουλμανοποιήσει την Ευρώπη.

   Delete
 10. Οι τωρινοί εμπρησμοί εν έτει 2019 θυμίζουν τέλεια τις πυρκαγιές του 2008 επί Καραμανλή.

  Τόσκας και Τσίπρας έχουν δίκαιο για τις πυρκαγιές. Πρόκειται για ενεργοποίηση συντονισμένου σχεδίου εμπρησμών με σκοπό την εκδήλωση κοινωνικών αναταραχών. Παραδόξως την ίδια περίοδο το Ιράκ μαστίζεται απί αντι-Σιιτικές διαδηλώσεις.

  ReplyDelete
 11. Ὁ Ἕλλην δὲν παραιτεῖται ἁπὸ τὸ Άπόλυτο, τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Ὁ ἀνθέλλην βάζει μιὰ μουτσοῦνα νεαρῆς παρθένας γιἀ νἀ κρύψηι τὶς ῥυτίδες τῆς ψυχῆς του.

  ReplyDelete
 12. Γιατί το Ισλάμ θα θριαμβεύσει στην Ασία:

  https://www.rt.com/news/434058-japan-sex-dolls-demographic-crisis/

  Οι πλήρως Δυτικοποιημένες ψευδο-κοινωνίες καταναλωτών-σκλάβων στην Ασία είναι γραπτό βάσει των άνωθεν ανατριχιαστικών παρατηρήσεων σε κοινωνικό επίπεδο να καταρρεύσουν στο μέλλον χάριν του ολοένα και αυξανόμενου Ισλαμισμού της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ο ρόλος των Ινδουιστών είναι κρίσιμος. Εδώ παίζεται η Ανθρώπινη ταυτότητα οντολογικής φύσεως. Εάν αφεθεί εξ΄ολοκλήρου στον Ισλαμισμό (πράγμα δεδομένο δυστυχώς πλέον), στο μέλλον ανθρώπινες κοινωνίες θα υφίστανται μονάχα εντός ενός μουσουλμανικού συστήματος της Σαρίας.

  Στην Ελλάδα επικρατεί αντίστοιχο δίλημμα μεταξύ μίας ψευδο-κοινωνίας καταναλωτών βορείου τύπου Δυτικά της Ελλάδος και μίας αναδυόμενης θρησκευτικής κοινωνίας νεο-Οθωμανικής φύσεως στα Ανατολικά της Ελλάδος. Η Ελλάδα κάλλιστα δύναται να καβαλήσει το εξ Ανατολών άρμα με σκοπό την ανάκτηση της πλέον χαμένης επικυριαρχίας του Ρωμαίηκου Φαναρίου επί της Ορθοδοξίας. Αυτό και Ψυχή θα προσδώσει στην αποικιακή Ελλάδα που θυμίζει την Κούβα την εποχή Μπατίστα και θα ανοίξει τους ορίζοντες στην Ρωμηοσύνη να επεκταθεί εντός του οίκου της, της Ενδιαμέσου Περιοχής, μακρυά από το γκουλάγκ-γκέττο της καπιταλιστικής ρομποτικής Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

  ReplyDelete
 13. Αποθεωτική παρουσίαση των αφρο-ευρασιατικών συνθέσεων του Οριενταλιστή καθ. Μεγαλομμάτη & της απόρριψης του ελληνοκεντρικού μοντέλου ιστορίας από τον κορυφαίο Τούρκο κεμαλιστή ακαδημαϊκό Ερόλ Μανίσαλι
  Atatürk’te zeybek, tango ve ‘yön’
  (Στον Ατατούρκ υπάρχουν ζεϋμπέκικο, τανγκό και 'κατεύθυνση')
  by Prof Erol Manisalı
  http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1035324/Ataturk_te_zeybek__tango_ve__yon_.html

  ReplyDelete
 14. ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΙΤΣΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟ.

  ReplyDelete
 15. Κύριε Κιτσίκη οι απόψεις του χρήστη* "Οι Ρωμιοί της Ανατολής - Greeks of the Orient" και το πάθος για τον Οριενταλιστή καθ.Μαυρομάτη αντιπροσωπεύει την ενδιάμεση περιοχή;
  Ρωτάω επειδή κυρίως αναφέρεται με ανακρίβειες και ιδιαίτερο πάθος ενάντια στον Ελληνισμό και υπέρ των μουσουλμάνων, χαρακτηριστικά θέλω να αναφέρω πρώτον το ανακριβές όνομα του, που μεταφράζει λάθος το "Ρωμιοί" ως "Greeks" στα αγγλικά δείχνοντας σκοπημότητα που φαίνεται και εσεις να συμμερίζεστε και φυσικά να μην ξεχάσουμε και την (συγνώμη για την έκφραση) επικών διαστάσεων μπαρούφα οτι στην Πελοπόνησσο λένε "Εεε" σαν προσφώνηση λόγο του οτι είναι απόγονοι βιασμένων γυναικών απο αραβόφωνους **, ενώ είναι γνωστό οτι η γλώσσα δεν μεταδίδεται σεξουαλικά αλλά προφορικά.


  * ισως όχι μόνο του blogspot
  ** πράγμα για το οποίο και χαίρεται.

  ReplyDelete
 16. Απέκλεισα τὸν kyrios tau διότι δὲν ἔχει προφίλ. Ἤδη ἀνέχομαι σχολιαστὲς μὲ ψευδώνυμο, κάτι ποὺ κανονικὰ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ κάνω, ἀλλὰ χωρὶς κἄν προφίλ, ποτέ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 17. Παλιἀ τοὐς φέροντες ψευδώνυμο τοὐς λέγανε 1. χαφιέδες 2. καπεταναίους 3. κομμουνιστὰς 4.καλλιτέχνες-ποιητές.

  ReplyDelete
 18. Ο Τραμπ, κατά τη γνώμη μου, είναι δούλος και αυτός του βαθέος κράτους των ΗΠΑ και του Σιωνιστικού κατεστημένου. Ο κομμουνισμός και ο φασισμός είναι τα τέκνα του καπιταλισμού. Αυτές οι 3 ιδεολογίες αιματοκύλισαν όλη την ανθρωπότητα! Μόνη λύση είναι να αναβιώσουμε την Ελληνιστική και τη Βυζαντινή κυριαρχία που είχαμε.

  ReplyDelete
 19. Και ορθως πραξατε κυριε καθηγητα γιατι η χωρα μας δεν αντεχει αλλους παντογνωστες ημιμαθεις!!!

  ReplyDelete
 20. Καλά κάνατε και δημοσιεύσατε τα του 'κυρίου ταυ' (!?!) κι άλλωστε δημοσιεύετε συχνά πολύ αντίθετες μεταξύ τους απόψεις. Αυτό είναι διάλογος. Τα άλλα θα ήταν μονόλογος και δείχνετε ότι δεν τον θέλετε.

  Ο άνθρωπος ούτε να αντιγράψει ξέρει, διότι μετατρέπει τον κ. Μεγαλομμάτη σε κ. Μαυρομάτη (με ένα -μ)!

  Στο μπλογκ μου, στο ΥΤ, στο vk.com, στο ok.ru, και στο twitter, πάντοτε ως orientalgreeks και ως Νίκος Μπαϋρακτάρης έχω δημοσιεύσει τόσα εναντίον των ισλαμιστών του Ερντογάν και των λοιπών φανατισμένων μουσουλμάνων ώστε μόνο σε άγνοια ή σε συνειδητή διαστρέβλωση οφείλονται τα όσα μου καταμαρτυρεί.

  Φαίνεται η παλαιότερη απαξιωτική εκ μέρους μου περιγραφή του τιποτένιου κι άξεστου ψευτο-Έλληνα Κασιδιάρη ενόχλησε περισσότερο τον εν λόγω κύριο που δεν διδάχτηκε ακόμη από τις συνεχιζόμενες πυρκαγιές και τις λοιπές ενδείξεις ότι Τιμωρία έρχεται στην Ελλάδα και μάλιστα πολύ άσχημη, οπότε θα πρέπει να απορρίψει ό,τι ξέρει, ό,τι του έχουν 'μάθει', και να μετανοήσει.

  Η σχεδόν πενταετής παρουσία 30000 άτακτων του Ιμπραήμ στον Μωριά (που είχε δεν είχε 300000 συνολικά πληθυσμό, δηλαδή 150000 γυναίκες όλες κι όλες / 750000 κατοίκους είχε όλη η Ελλάδα τι 1830 με Στερεά, Εύβοια και Κυκλάδες), και δη στην Μάνη, πιστοποιεί ότι τα αραβικά που μάθαιναν τα παιδιά τους δεν μεταδίδονταν σεξουαλικά αλλά προφορικά από τους ίδιους. Μετά το 1828 απαγορεύτηκαν τα αραβικά και πολλά ξεχάστηκαν αλλά και πολλά έμειναν - ένα από αυτά είναι το μη ελληνικό 'ε;' (: τι;) κι ένα άλλο ακόμη οικτρότερο είναι ο ίδιος ο .... ιμπραημικός Κασιδιάρης!

  Θα συνιστούσα σε όλους να ξεχάσουν τα φληναφήματα περί ανθελληνισμού, αφελληνσμού κι ελληνισμού για να μην γίνουν κάρβουνο στην επόμενη πυρκαγιά που θα είναι χειρότερη. Τα ψέμματα φέρνουν την οργή του Θεού.

  ReplyDelete
 21. Ο φθόνος, τὀ προπατορικὸ ἁμάρτημα τοῦ ὄντος ποὺ ἐπιπλέει σὰν κρουτὀν στὴν λαχανόσουπα ἁ λὰ σκατὲ 'Ρωμηοελλαδορθοδοξοοικουμενιστομσωνοελλάδα. Πιστέψτε στὀν Χριστὀ ποὐ τἀ χαμένα ὄνειρά μας τὰ ἀμασταίνει. Μἠν ψάχνετε γιὰ λάθη στὀν πλησίον σας γιἀ νὰ πιάσετε κουβέντα. Εἶναι δεῖγμα κακῆς ἁνατροφῆς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. https://www.naftemporiki.gr/story/1376417/kaike-olosxeros-to-spiti-tou-thodorou-aggelopoulou

   Delete
 22. Όπως διεφώνησα σε προηγούμενο σχόλιο μου με τον όρο εθνικομπολσεβικισμός, έτσι και για τους ίδιους ακριβώς λόγους, διαφωνώ και με τον όρο σοσιαλδημοκράτες. Η δημοκρατία και οι “δημοκρατικοί” είναι όροι καθαρώς ελληνικοί και αφορούν συγκεκριμένο και συντεταγμένο ελληνικό πολίτευμα και συγκεκριμένο αρχαιοελληνικό πολιτικό κόμμα και ο όρος σοσιαλισμός είναι ξενικός και αφορά μια από τις δυτικές ιδεολογίες.
  Συνεπώς πιστεύω ότι η μίξη ενός καθαρώς ελληνικού όρου (δημοκράτες), που εκφράζει μια πολιτική πραγματικότητα (και παράταξη) τελείως διαφορετική από αυτήν που η δυτική νεωτερικότητα ονοματίζει με τους όρους DEMOCRACY και DEMOCRATS, με έναν ξενικό όρο όπως ο σοσιαλισμός μόνον σύγχυση δημιουργεί.
  Και έτσι χρησιμοποιώ τους ξενικούς όρους σοσιαλιστές και παρλεμεντιστές (οπαδούς του παρλεμέντου) και τον όρο σοσιαλπαρλεμεντιστές, προκειμένου να αποδώσω στην ελληνική έναν καθαρώς ξένο πολιτικό όρο, που εκφράζει μία ξένη προς την ελληνική δημοκρατική παράδοση πολιτική πραγματικότητα.

  ReplyDelete
 23. Η φασιστική ή η σοσιαλπαρλεμεντική Ουρώπα μπορεί να κόψει το λαιμό της, να οργανωθεί ή να μην οργανωθεί υπό τον Μπάννον, να κατεδαφίσει ή να οικοδομήσει την Ουρωπαϊκή Ένωση των σοσιαλπαρλεμεντιστών του Σόρος, να προσδεθεί ή όχι στο άρμα της συμμαχίας Ρωσίας-ΗΠΑ.
  Εμένα δεν μου καίγεται καρφάκι. Διότι εγώ ούτε είμαι, ούτε αισθάνομαι Ουρωπαίος. Και δεν είναι δική μου μέριμνα το σε ποιό άρμα θα προσδεθεί η Ουρώπα.
  Η δική μου μέριμνα είναι να πετάξω από πάνω μου όλες αυτές τις βδέλλες, που μου πίνουν το αίμα διακόσια χρόνια τώρα.
  Βεβαίως και με ενδιαφέρει ο σκυλοκαυγάς μεταξύ Μπάννον και Σόρος. Και πολύ μάλιστα. Διότι ο σκυλοκαυγάς αυτός αδυνατίζει και τον έναν και τον άλλον.
  Δεν βλέπω όμως ποιο συμφέρον δικό μου θα εξυπηρετήσω εάν ανακατευτώ στον καυγά αυτόν.
  Ούτε ο Σόρος, ούτε ο Μπάννον ενδιαφέρονται για τα δικά μου τα προβλήματα, ούτε βεβαίως για τα δικά μου τα συμφέροντα.
  Και ο ένας και ο άλλος με χρησιμοποίησαν και με χρησιμοποιούν ή επιδιώκουν να με χρησιμοποιήσουν, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα δικά τους σχέδια.
  Επομένως το να πάψει κάποιος εξ ημών (των Ελλήνων και των Ελληνιζόντων) να υποστηρίζει τον Σόρος και να υποστηρίξει τον Μπάννον δεν έχει καμμία ουσιαστική διαφορά.
  Θεληματζής του Σόρος ήτανε, θεληματζής του Μπάννον θα γίνει.
  Είναι το ίδιο ακριβώς όταν κάποιος υποστήριζε τα φράγκικα συμφέροντα (Φράγκικο κόμμα- Κωλλέτης) ή τα εγγλέζικα (Εγγλέζικο κόμμα-Μαυροκορδάτος) ή τα ρώσικα συμφέροντα (Ρώσικο κόμμα- Α. Μεταξάς), τα γερμανικά συμφέροντα (Ντίκυς) ή τα εγγλέζικα (Βενιζέλος), τα γερμανοαμερικανοεγγλέζικα (μοναρχοφασίστες) ή τα ρώσικα (εαμοβούλγαροι).
  Μία ολίγη από γκιουβέτσι δηλαδή.
  Εκτός και αν πιστεύει κάποιος ότι όλοι αυτοί οι ανώτεροι νόες (Αμερικάνοι του Σόρος ή του Μπάννον, Ρώσοι, Αλαμανοί, Φράγκοι, Εγγλέζοι) μπορούν να έχουν συμφέροντα και να τα εξυπηρετούν και εμείς έχουμε μόνο ... αίμα, τιμή και καϊζερική ηθική.

  ReplyDelete
 24. Ο έχων ελληνική παιδεία αρνείται να μετάσχει σε αυτά τα τηλεοπτικά σούργελα, που καλούνται εκλογές και μάλιστα σε αυτό το κοροϊδιλίκι που καλείται ουρωεκλογές και ουρωπαϊκό παρλεμέντο.
  Η στάσις όλων εκείνων που γνωρίζουν τι είναι η δημοκρατία και τι είναι οι εκλογές, είναι να μην μετέχουν σε αυτά τα καραγκιοζιλίκια, που η νεωτερικότητα παρουσιάζει ως εκλογές και ως δημοκρατία.
  Αποχή από αυτά τα καραγκιοζιλίκια είναι η μόνη ορθή ελληνική θέση.
  Αποχή καθολική.
  Αποχή που πρέπει να υπερβεί το πενήντα τοις εκατό.
  Το πρώτο που πρέπει να δείξουμε προς όλους είναι ότι δεν χάφτουμε μύγες.
  Ότι γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και εννοούμε να την εφαρμόσουμε.
  Ότι δεν εκχωρούμε σε κανέναν αντιπρόσωπο όσο ικανός και πολύγλωσσος ή φασιστής ή εκπρόσωπος της οποιαδήποτε ξενικής ιδεολογίας και αν είναι, το αρχαιόθεν κεκτημένο δικαίωμά μας να κυβερνάμε εμείς οι ίδιοι.
  Δικαίωμα και υποχρέωση, που ήσκησαν με επιτυχία και επί χιλιετίες οι πατέρες και οι προπάτορες μας.
  Δεν θέλουμε να κυβερνώμεθα από αντιπροσώπους, θέλουμε να κυβερνάμε εμείς οι ίδιοι.
  Όταν υπάρξει πολιτικό κόμμα, που θα εξαγγείλει συνταγματική μεταρρύθμιση ώστε ΟΛΟΙ οι νόμοι να συντάσσονται από την Βουλή και να εγκρίνονται από τον λαό με καθολική μυστική ψηφοφορία, τότε θα το υποστηρίξουμε.
  Σε πρώτο στάδιο συμβιβαζόμαστε με τα πολιτικά δικαιώματα της σπαρτιατικής Απέλλας.
  Έγκριση ή απόρριψη των νόμων.
  Δεν διεκδικούμε προς το παρόν τα πολιτικά δικαιώματα και την εξουσία του αθηναϊκού δήμου.
  Και για να αναγκάσουμε ένα πολιτικό κόμμα να το υποστηρίξει αυτό, πρέπει να γνωρίζει ότι είμαστε πολλοί και αποφασισμένοι.
  Άλλωστε και ο Κλεισθένης και ο Περικλής του γένους των Αλκμεωνιδών, δηλαδή του αριστοκρατικού κόμματος, ήταν.
  Όμως εξελίχθησαν σε ηγέτες των δημοκρατικών.
  Και ο Σχολάριος ουνίτης (ενωτικός, του ενωτικού κόμματος) ήταν.
  Η λαϊκή αντίδραση τον οδήγησε στην ηγεσία του ανθενωτικού κόμματος.
  Και ο Κιτσίκης φασιστοκομουνιστής (του δυτικιστικού κόμματος) δηλώνει.
  Τίποτε δεν αποκλείει όμως να ηγηθεί του δημοκρατικού ανατολικού κόμματος.
  Άλλωστε θαυμαστής του σπαρτιατικού πολιτεύματος δηλώνει.
  Κι εγώ τα πολιτικά δικαιώματα της σπαρτιατικής Απέλλας (προς το παρόν) διεκδικώ.

  ReplyDelete