Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

May 17, 2017

356 - Ὁ παγκόσμιος ἐμφύλιος μεταξὺ τῶν τραπεζιτῶν καὶ τῶν παραγωγῶν

Ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον ἡ οὐτοπία δημιουργεῖ.
Περιμένοντας τὸν ἕλληνα Χέρτζλ356 - Ὁ παγκόσμιος ἐμφύλιος μεταξὺ τῶν τραπεζιτῶν καὶ τῶν παραγωγῶν

Εἶναι πλέον ξεκάθαρο: Ὁ πλανητικὸς ἐμφύλιος πόλεμος ἔχει ξεσπάσει γιὰ τὰ καλά. Κάτι ἄλλωστε φυσικὸ ἐφ’ὅσον στὴν ἐποχὴ τοῦ διεθνισμοῦ, πρῶτα τῶν προλεταρίων, μετὰ τῶν τραπεζῶν, ἡ ἀπίστευτη ἀνικανότης τῶν πρώην δύο ἐπαναστατικῶν δυνάμεων ποὺ σήμερα ἀκόμη ἐκπροσωποῦνται στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ ΚΚΕ καὶ τὴν Χρυσῆ Αὐγἠ, ἀδυνατοῦν νὰ συμμαχήσουν διὰ μέσου τοῦ  ἐθνικομπολσεβικισμοῦ, ὑβρίζοντας ἡ μία τὴν ἄλλη ὅτι ὑποστηρίζουν τὸ παγκόσμιο κεφάλαιο, μένοντας στὰ τελείως ξεπερασμένα συνθήματα τοῦ Μεσοπολέμου, κομουνισμοῦ κατὰ φασισμοῦ καὶ τἀνάπαλιν.

Τὸ ἑβραϊκὸ ζήτημα ταλανίζει τὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὸν ΙΘ΄αἰῶνα, ὅταν ὁ Μὰρξ στὸ ὁμόνυμο βιβλίο του κατεκεραύνωνε τὸν ἱουδαϊσμὸ ὡς τὸ βαθὺ παγκόσμιο κράτος τῶν τραπεζῶν, ὑποβαθμίζοντας τὴν ἄλλη ὄψη τοῦ ἑβραϊσμοῦ, αὐτὴν στὴν ὁποία ἀνῆκε ὁ ἴδιος, τὸν ἑβραϊσμὸ τῶν προλεταρίων, τὸν ἑβραϊσμὸ τοῦ σοσιαλισμοῦ.

Τὸ 1896, ὅταν ὁ σοσιαλιστὴς Θεόδωρος Χὲρτζλ ἐδημοσίευσε τὸ βιβλίο, «Τὸ κράτος τῶν Ἑβραίων» καὶ τὴν ἑπομένη χρονιὰ ἵδρυσε τὸ σιωνιστικὸ κίνημα στὸ Συνέδριο τῆς Βασιλείας, δηλαδὴ τὸ κίνημα τοῦ ἑβραϊκοῦ ἐθνικισμοῦ, ζητῶντας ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τῶν Ἑβραίων, τοὺς ἀπάτριδες διεθνιστὲς τῶν ἑβραϊκῶν τραπεζῶν, νὰ χρηματοδοτήσουν ἕνα «Ταμεῖο γιὰ τὴν ἐγκατάσταση τῶν Ἑβραίων στὴν Παλαιστίνη», αὐτοὶ ἀντέδρασαν ἀρνητικὰ καὶ ἀρχικῶς ἠρνήθησαν νὰ βοηθήσουν. Ὁ Χὲρτζλ ἀπεβίωσε τὸ 1904, σὲ ἡλικία 44 ἐτῶν πλήρως ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν ἀρνητικὴ στάση τῶν παγκοσμίων ἑβραίων τραπεζιτῶν.

Τελικά, μετὰ τὴν φοβερὴ  τραγωδία τοῦ ὁλοκαυτώματος, τὸ 1948, οἱ ἐθνικιστὲς σοσιαλιστὲς Ἑβραῖοι ἵδρυσαν τὸ ἐθνοκράτος τοῦ Ἰσραήλ, ποὺ ἀμέσως ἀνεγνωρίσθη ἀπὸ τὴν ΕΣΣΔ ἀλλὰ ποὺ ἡ διεθνῆς τῶν ἑβραίων τραπεζιτῶν μὲ τὴν ὑποστήριξη τῶν ΗΠΑ ἐπέτυχε νὰ παραστρατήσῃ καὶ νὰ τὸ ἐντάξῃ στὴν ἰμπεριαλιστικὴ πολιτικὴ τοῦ ἀμερικανικοῦ καπιταλισμοῦ.

Καὶ ἔτσι, ἀκόμη καὶ σήμερα, ὑπάρχουν δύο ἑβραϊκὲς παρατάξεις: ἡ ἐθνικοσοσιαλιστικὴ παράταξη, ἐνισχυμένη ἀπὸ τοὺς βαθειὰ θρησκευομένους ὀρθοδόξους ἑβραίους ποὺ ναὶ μὲν ἀντιτίθενται στὸν ἐθνικιστικὸ σιωνισμὸ ἀλλὰ συνάμα ἐχθρεύονται τοὺς  τραπεζῖτες (βλέπε τὴν ἰδεολογικὴ σχέση τοῦ Τραμβίου μὲ τὴν κόρη του καὶ τὸν γαμβρό του) καὶ ἀπὸ τὴν ἀντίθετη πλευρά, τὸ βαθὺ ἀμερικανικὸ καὶ παγκόσμιο κράτος τῶν τραπεζιτῶν ποὺ χρησιμοποιεῖ τοὺς παρηκμασμένους διεθνιστὲς σοσιαλιστές, γνωστοὺς ὡς σοσιαλδημοκράτες ποὺ κατευθύνονται ἀπὸ τὸ ἑβραϊκὸ κεφάλαιο, καὶ τὸ ὁποῖο σὲ τελευταία ἀνάλυση, εἶναι ἔτοιμο νὰ καταστρέψῃ καὶ τὸ ἴδιο τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ, μαζὶ μὲ τἀ ἄλλα ἐθνοκράτη τῆς γῆς, συμμαχῶντας μὲ τὴν νέα πολιτικὴ δύναμη τοῦ παγκοσμισμοῦ τῶν τραπεζῶν, τὴν Κίνα.

Στὴν μικροσκοπικὴ στενόμυαλη Ἑλλάδα, ἀντιπαραβάλλονται ἀπὸ τὴν μιά, ὁ ἐπαναστατικὸς ἐθνικοσοσιαλισμὸς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ποὺ πάσχει ἀπὸ τὴν βαθειὰ ἀρρώστια τοῦ ἀντισημιτισμοῦ (π.χ. δὲν ἀναγνωρίζει τὴν ἐπαναστατικὴ ἵδρυση τοῦ ΚΚΕ τὸ 1918, ὡς θετικὴ ἐπειδὴ ὁ ἱδρυτής της Μπεναρρόγιας ἦταν ἑβραῖος καὶ ἔχει θαφτῆ, ὅπως ὁ Χέρτζλ, στὸ Ἰσραήλ!), ἀντισημιτισμὸς ποὺ τὴν ἀπομονώνει ἀπὸ τὰ ἄλλα κύρια φασιστικὰ κινήματα στὸν κόσμο ποὺ εἶναι καὶ μεγάλες δυνάμεις, ὅπως ἡ Ῥωσία, ἡ Ἀμερικὴ καὶ ἡ μαρινικὴ Γαλλία, καὶ τὴν ἐμποδίζει νὰ ξεδιπλώσῃ τὰ φτερά της, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἕνα ἔντιμο μὲν ΚΚΕ ἀλλὰ ποὺ ἔχει κολλήσει στὸν μῦθο τοῦ Μεσοπολέμου ὅτι ὁ φασισμὸς εἶχε δημιουργηθῆ ἀπὸ τὶς τράπεζες ὡς ὅπλο κατὰ τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος, μῦθο ποὺ ἔκαμε τὴν δουλειὰ τῶν τραπεζῶν καὶ διαιροῦσε τὴν ἐθνικομπολσεβικικὴ συμμαχία φασισμοῦ-κομμουνισμοῦ.

Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι τὸ ΚΚΕ ὅπως καὶ τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα τῆς Γαλλίας, ὅπως στὸ παρελθὸν καὶ τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα τῆς Αἰγύπτου ποὺ ἀντιπολιτεύθηκε τὸν Νάσερ, ὅπως καὶ τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα τοῦ Ἰράν, ποὺ ἀντιπολιτεύθηκε τὸν Χομεϊνί, ὅπως καὶ τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα τῆς Τουρκίας ποὺ ἀντιπολιτεύθηκε τὸν Ἀτατούρκ, ποτὲ μὰ ποτὲ δὲν πρόκειται νὰ πραγματοποιήσῃ τὸ ἐπαναστατικό του πρόγραμμα πρὸς χάριν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἐφ’ὅσον δὲν εὑρεθῆ ἕνας ἕλλην Φιντὲλ Κάστρο νὰ ἑνώσῃ τὶς ἐπαναστατικὲς δυνάμεις τοῦ κομμουνισμοῦ καὶ τοῦ φασισμοῦ μὲ  τὴν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ καὶ χωρὶς ἀντισημιτικὴ τρέλλα.

Περιμένοντας λοιπὸν τὸ θαῦμα συνενώσεως Χρυσῆς Αὐγῆς-ΚΚΕ ποὺ μόνον ἕνας πολιτικὸς ἥρως θὰ ἠδύνατο νὰ πραγματοποιήσῃ, ἡ χώρα μας θὰ συνεχίσῃ νὰ διολισθαίνει στὰ Τάρταρα τῆς ἀνυποληψίας. Ποῦ εἶναι ὁ ἕλλην Χέρτζλ λοιπόν;

Δημήτρης Κιτσίκης                                 17 Μαΐου 2017


114 comments:

 1. Σχηματικά, ὅλα τὰ πολιτικὰ συνθήματα τῶν δυόμιση τελευταίων αἱώνων βασίζονται στὴν ἕννοια τῆς ἱσότητας. Ἡ ΧΑ διὰ τοῦ Κασιδιάρη λέει. Έσεῖς, ὦ, βουλή, εἶστε ναὸς τῆς ἰσότητας, ἰσότητας ὅμως ὡς πρὸς τί ; Ἑφόσον δὲν τὸ ὁρίζετε, εἶστε λησταὶ εἱς βάρος τοῦ συνόλου. Οἱ Ἑβραῖοι τραπεζίτες δὲν ἔχουν τὀ πρόβλημα τῆς Βουλῆς διότι εἶναι ἵσοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Τὸ πρὀβλημα τὄχουν οἱ σιωνιστές, οἱ σοσιαλιστὲς καἰ ἑν τέλει οἱ προλετάριοι. ΚΚΕ καἰ ΧΑ ὲκπροσωποῦν ὄχι τοὺς προλεταρίους ἀλλὰ τοὺς ἐξαπατημένους ἀπὸ τὸ σύνθημα τῆς ἰσότητας προλεταρίους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΚΚΕ και Χ.Α. εκπροσωπούν στρώματα τα οποία δυστυχώς είναι πανηλίθια βουτηγμένα στον μικροαστισμό παρότι οι Εθνικοσοσιαλιστικές Ιδέες είναι υπερ-ευγενείς.

   Συνέπεια έχει αυτό, ο Τζήμερος, να φαντάζει αριστοκράτης με τον άκρως δομημένο λόγο του και την ολόσωστη κοινή λογική του.

   Χίλιες φορές να έβλεπα συμμαχία Χ.Α. και Τζήμερου, παρά συνεργασία με τους ΚΚΈδες που αποτελούν σε μία κοινωνία τις υπάρξεις με τις λιγότερες ικανότητες και την μεγαλύτερη πείνα για πλουτισμό. Οι σύγχρονοι ΚΚΈδες έτσι ακριβώς είναι. Κτηνώδεις υπάρξεις.

   Delete
 2. Κυριε καθηγητα εχετε σιγουρα συναισθηματικους δεσμους με το ΚΚΕ αλλα επιμενεται για την εντιμοτητα του...εχετε καθε δικαιωμα και σιγουρα γνωριζετε περισσοτερσ απο εμενα αλλα προσωπικα δε συμπαθω κουμπουρια και μαχαιρια, ουτε η αλλη πλευρα ειναι αθωα. Αν και ειμαι κομμουνιστης ποτε δε πηγα σε γραφειο τους, συγκεντρωση, διαμαρτυρια.Διεκρινα μια υποκρισια , ισως να κανω λαθος.Ειμαι υπερ της συνεταιριστικης παραγωγης σε καποιους τομεις της οικονομιας.Τους γνησιους ρομαντικους κομμουνιστες τους συμπαθω.Τους αριστερους νεοεεληνες αργοσχολους βολεμενους συνδικαλιστες και αργομισθους οχι.Ευχαριστω για το χρονο σας.

  ReplyDelete
 3. Γρηγόρη, πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἡ θέση σου ὡς πρὸς τὸ ΚΚΕ. Σοῦ κάνω τὶς ἐξῆς παρατηρήσεις:
  1 - Ἐντιμότης σημαίνει νὰ μὴν σφετερίζεσαι τὴν ὅποια θέση σου γιἀ τὸ προσωπικό σου ὑλικὸ ὄφελος,δηλαδὴ νὰ μὴν εἶσαι διεφθαρμένος.
  2 - Μόλις εἰσέρχεσαι στἠν δημοσία ἀρένα ἐγκληματεῖς.
  3-Ἐπανάσταση χωρὶς σφαγὴ δὲν γίνεται (βλέπε γαλλική, μπολσεβικική, κινεζική, καστρική, κλπ.)
  4 -Τὰ κουμπούρια καὶ τὰ μαχαίρια ὁ ἐπαναστάτης τὰ χρησιμοποιεῖ ὑποχρεωτικὰ γιὰ νὰ κάνῃ ἐπανάσταση ἄν καὶ εἰσχωροῦν στὶς ἐπαναστατικὲς περιόδους ἀρρωστημένοι σαδιστὲς καὶ παλιάνθρωποι ποὺ ἐπωφελοῦνται τῆς κατάστάσεως γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν τὰ σατανικά τους πάθη.
  5 -Οἱ μεγαλύτεροι ἐπαναστάτες ἐγκληματίες εἶναι οἱ οὐτοπιστές, οἱ ῥομαντικοί, οἱ ποιητές. Ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους ἀγνοὺς ἐπαναστάτες, ὁ Μάο, ἦταν ποιητὴς καὶ ἐσκότωσε περὶ τὰ 60 ἑκατομμύρια Κινέζους.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά και είναι λογικά τα όσα αναφέρατε. Ο σπουδαίος Ινδός Γκάντι πέτυχε το αδιανόητο, επανάσταση χωρίς βία ( αν και όπως αναφέρατε αν δε κάνω λάθος οι Ινδοί κέρδισαν το κούφιο τσόφλι της ανεξαρτησίας...). Ελπίζω και εύχομαι να μη ζήσει η γενιά μου τέτοια γεγονότα σαν αυτά που βιώσατε εσείς αλλά βαθιά μέσα μου το νοιώθω ότι δύσκολα θα τα αποφύγουμε...

  ReplyDelete
 5. Ορθόδοξος ΚομμουνιστήςMay 18, 2017 at 2:03 PM

  Κύριε Καθηγητά!
  Έχοντας μόλις τελειώσει να διαβάζω το βιβλίο σας "Περι Ηρώων", δηλώνω έκθαμβος και γεμάτος σοκ και δέος απο την πολιτιστική, ιστορική και ποιητική βόμβα που κατάπια.
  Αλλά έλεος πια!! Δεν μπορείτε να συνεχίζετε να αρθρογραφείτε για συμμαχία ΚΚΕ και Χρυσής Αυγής!!! Πρέπει να μας τα εξηγήσετε αυτά που λέτε!! Η Χρυσή Αυγή είναι με τους "παραγωγούς" καπιταλιστές απο ότι καταλαβαίνω απο τα λόγια σας! Ε αυτοί οι παραγωγοί δεν είναι που παίρνουν δάνεια απο τους τραπεζίτες για να "παράξουν"? Άντε και γίνεται δηλαδή η συμμαχία ΚΚΕ-Χρυσής Αυγής, κατά ποίον τρόπο θα γκρεμιστούν οι τράπεζες και υπο την υπόθεση οτι το τελευταίο θα συμβεί, τι θα το αντικαταστήσει;
  Ερωτήματα στα οποία επιβάλλεται μια απάντηση...ας είναι και ποιητική

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἀγαπητὲ Ὀρθόδοξε, κομμουνιστὴ ἤ μή. Αὐτὸ ποὺ προέχει σὲ κομμουνιστικὸ ἤ φασιστικὸ καθεστώς, μέσῳ τοῦ λαϊκοῦ ὁλοκληρωτικοῦ συστήματος τῆς ἀμέσου δημοκρατίας εἶναι ποῖος κρατᾷ τὰ λουριὰ τῆς ἐξουσίας. Καὶ στὰ δύο καθεστῶτα, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν φιλελευθερισμό, ἡ πολιτικὴ ἐξουσία εἶναι ἀπόλυτη ἐπὶ τῆς οἰκονομίας, ἡ ὁποία δύναται νὰ ἔχῃ καὶ καπιταλιστικὴ μορφή (συχνὰ προσωρινή). Ἔτσι, μέχρι στιγμῆς τοὐλάχιστον, ἡ Κίνα διοικεῖται ἀπὸ τὸν μονοκομματικὸ ὁλοκληρωτισμὸ τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς Κίνας ἐνῷ ἡ ὑποταχθεῖσα στὸ Κόμμα οἰκονομία εἶναι καπιταλιστική. Βεβαίως, στὸ μέλλον, ἐὰν ἡ καπιταλιστικῆ οἰκονομία ἐπιτύχῃ νὰ καταλάβῃ τὴν πολιτικὴ ἀρχή, τότε ἡ Κίνα θὰ παύσῃ νὰ εἶναι ἐθνικομπολσεβικικὴ καὶ τὸ πολιτικό της σύστημα θὰ εἶναι φιλελεύθερο, αὐτὸ τῶν τραπεζῶν.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Σωστά τα όσα λέτε αλλά γιατί εμμένετε στον όρο "Εθνικομπολσεβικική";

   Εθνικομπολσεβικική με την ορθή Στρασσερική σημασία του όρου είναι η Βόρειος Κορέα, όχι η Κίνα.

   Ο Εθνικομπολσεβικισμός δεν εμπεριέχει οικονομικό Φιλελευθερισμό. Μπολσεβικισμός (δηλαδή προλεταριακός σοσιαλισμός) δεν συνάδει με οικονομικό Φιλελευθερισμό.

   Οι Εθνικομπολσεβίκοι ή οι Φαιοκόκκινοι κατεδίκασαν τον οικονομικό Φιλελευθερισμό. Ο όρος Εθνικομπολσεβικισμός για την Κίνα η πόσω μάλλον για την Τραμβική Αμερική είναι εσφαλμένος.

   Delete
 6. Ἡ ἑπανάσταση τοῦ Γκάντι ἦταν βίαιη. Ὁπουδήποτε ὑπάρχει αὑτοθυσία ὑπάρχει βία. Καἰ γιατί. Διότι ὄχι μόνο στἠν περίπτωση τῶν επαναστάσεων, ἁλλὰ καἰ σἐ ὁποιαδήποτε στιγμὴ τῆς καθημερινῆς ζωῆς, σἐ περίπτωση κρίσης καλεῖται νἀ θυσιαστεῖ κανείς γιἀ κάτι που τὀν ὑπερβαίνει. Σἐ ἕνα περίπτερο, σἐ μιἀ παιδικὴ χαρά, σε ἕνα έργοστάσιο. Ὁπότε ὁ χειροτερος ἑχθρός τῶν ἑπαναστατῶν εἶναι ἡ μη-βία. Ἡ μή-βία σἄν αἴτημα εἶναι ἡ χειρότερη βία, διότι καλεῖ σἐ ἑσωτερικὴ σφαγή.

  Ὁ επαναστάτης στἠν πραγματικότητα εἶναι αὑτὸς ποὐ ἁρνεῖται τἠν αὑτοκτονία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολύ σωστά Κωσταντή!

   Επιτέλους ένα σχόλιό σου με λογική εδώ και πολύ καιρό.

   Ακριβώς η αυτοθυσία αποτελεί μορφή βίας, μονάχα αντεστραμμένης βίας. Η αυτοθυσία ασπάζεται την βία, με την διαφορά ότι θύμα και θύτης αλλάζουν ρόλο.

   Ο Χίτλερ προσπάθησε γινόμενος πομπός της βίας να καθαρίσει κάθε τι σάπιο στον Κόσμο, ενώ ο Ιησούς γενόμενος δέκτης.

   Delete
  2. "Ὁ επαναστάτης στἠν πραγματικότητα εἶναι αὑτὸς ποὐ ἁρνεῖται τἠν αὑτοκτονία"

   Και εδώ είσαι σωστός. Ή επαναστατείς ή αυτοκτονείς εάν είσαι ψυχή που διψά για αλλαγή. Βέβαια η αυτοκτονία δεν συνεπάγεται κατ'ανάγκη βιολογικό θάνατο αλλά...απόσυρση από τα "κοινά". Δηλαδή παύεις να μάχεσαι και "αυτοκτονείς" αδρονοποιημένος.

   Delete
  3. Η μη-βία φέρνει περισσότερη βία. Ο παραλογισμός για μη-βία της Ευρώπης την καταδικάζει κάθε μέρα σε ένα αναπόφευκτο τεραστίων διαστάσεων λουτρό αίματος μεταξύ γηγενών και μεταναστών.

   Delete
 7. YΓ. Οἱ ἐνστάσεις ὡς πρὀς τἀ παραπάνω εἶναι οἱ ἑξῆς. 1-Τἀ ΚΚ εἶναι μανιχαϊστικές σέχτες (καλός Θεός-κακός Θεός) ποὐ χρησιμοποιοῦν τἠν ἑπανάσταση σἀν μέσο καἰ ὅχι σἀν σκοπό. 2-Ὅτι τὸ ΚΚΕ ἑπιπλέον ἔχει καποια βασικἀ ἁμαρτήματα. α) Δἐν εἶναι ἑργατικὸ ἁλλὰ μικροαστικό β) Δἐν ἔχει ἑγκαταλείψῃ τὀ συνθημα τοῦ Ζαχαριάδη τὀ ὅπλο παρἀ πόδα καἰ βασίζει τἠν δύναμή του στἠν τσαμπουκοτσογλαναρία τοῦ αποθηκευμένου κονσεβοκουτιοῦ, πράγμα ποὐ γ) συντελεῖ στἠν καταστροφὴ ὁποισδήποε ἑπιστημονικῆς καλλιτεχνικῆς καἰ ἁνθρώπινης ἁναπτύξεως στἠν Ἑλλάδα, ὁ κουτσαβακισμός ὄντας απαγορευτικος γιὰ τὴν πνευματικὴ ἁνάπτυξη τοῦ ἁνθρώπου.

  Ἡ πιὀ βασικὴ ἁντίρρηση ὅμως ἁφορᾷ τἠν ἔννοια τῆς ποιήσεως (νομίζω ὅτι τἠν ἔννοια τῆς καλλιτεχνικῆς πολιτικῆς τἠν μοιράζεται ὁ κομμουνισμὀς μἐ τὀν φασισμό καἰ τὀν ἑθνικοσοσιαλισμό). Ἡ βασική θέση τῆς διατριβῆς μου εἶναι ἡ ἑξῆς. Ποίηση δἐν ὑπάρχει. Δἐν ὑπάρχει homo faber καἰ ἑνδεχομένως δἐν ὑπάρχει οὔτε deus faber.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η εργατική τάξη σε όλο τον κόσμο πλέον έχει μιχθεί με την μικροαστική, δημιουργώντας ένα είδος "πρεκαριάτου".

   Πλην των ΗΠΑ, όπου το εργατικό νεύμα ανεξαρτησίας πλείστων κατοίκων της, ειδικά στην ύπαιθρο, οδήγησε 3 φορές σε εκλογή φιλο-εργατικού Λαοκρατικού προέδρου, η Ευρώπη η χαβούζα της σοσιαλδημοκρατίας, πλην ευτυχώς της Εθνικοσυντηρητικής Ελβετίας, έχει διαλύσει κάθε πνεύμα ανεξαρτησίας παρελθοντικό. Η προπαγάνδα των φιλελευθερομαρξιστών σαν τον Τζέρεμυ Κόρμπυν είναι εμετικότατη. Η απο-αποικιοποίηση είχε δραματικές συνέπειες για την Βρετανία. Πώς ακόμη θεωρείται "μεγάλη δύναμη" Θεός ξέρει αφού είναι ένας φτωχός τόπος με μία πλουτοκρατική ελίτ του 1% η οποία διοικεί χάριν των τραπεζών (ούτε καν χάριν ενός βιομηχανικού παραγωγικού κεφαλαίου όπως στις ΗΠΑ ή την Γερμανία) μία πρεκαριατική πολυφυλετική χαβούζα μπουκωμένη από κάθε είδους ανωμαλίας και πάμπτωχη.

   Delete
 8. Ενας καλός μου φίλος ο Τζακ,αμερικανός Εβραίος,καθηγητής Ιστορίας,ήταν ο πιο γνήσιος Ελληνας που έχω γνωρίσει.Κάθε χρόνο επήγαινε στην Ελλάδα.Ποτέ δεν επήγε στο Ισραήλ.Δέν είχε αφήσει αρχαιολογικό χώρο και μουσείο που να μην το είχε επισκεφθεί,αρχαίο κείμενο να μην τόχει διαβάσει.
  Δεν πάτησε ποτέ το πόδι του σε συναγωγή και πάντοτε μιλούσε απαξιωτικά για τον Ιουδαισμό.
  Λάτρευε τον Επίκουρο.

  Βεροιεύς

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δὲν εἶναι δυνατόν, ὁ ὑποτιθέμενος ἑλληνιστὴς Τζάκ, μὲ τόση μόρφωση, νὰ ἔχη τὸ ἐπίπεδο ἑνὸς Ἀνωνύμου καὶ νὰ μὴν ἀναγνωρίζῃ τὴν τεραστία θετικὴ συμβολὴ τοῦ ἑβραϊσμοῦ στὴν παγκοσμία Ἱστορία. Συνεπῶς πρόκειται γιὰ παραμύθι. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. jack λεω τον σκύλο μου και οχι εναν υπερκαθηγητη οπως λες Βεροιεύς...
   αλλά γιατί αυτο το μισος προς τον Ιουδαισμό? πραγματικα ειμαι περιεργος

   Delete
  3. Ελληνες Αρμενιοι Ιουδαιοι (οχι Χαζαροι) = πρωτοξαδερφα

   Delete
  4. Κανένα μίσος Ρόμπερτ.Η κριτική δεν είναι μίσος.

   ''Τεραστία θετική συμβολή του εβραισμού στην παγκοσμία Ιστορία'';;;;;;;;;;;;
   Μάλλον δεν γνωρίζω καλά την Ιστορία.

   Βεροιεύς

   ΥΓ τεραστία ;;

   Delete
  5. "Ελληνες Αρμενιοι Ιουδαιοι (οχι Χαζαροι) = πρωτοξαδερφα"

   Δεν ξέρω τί απάντηση να δώσω στο ρεσάλτο αυτό της αυθαιρεσίας.

   Υ.Γ. Ο Ιουδαϊσμός είναι πρωτίστως θρησκεία, όχι εθνότητα μήτε φυλή.

   Delete
  6. αν και το χεις πιασει το νοημα , εννοω ισραηλιτες...ανθρωπομορφικα δε μοιαζουν αρμενιοι,ελληνες,ισραηλιτες ;

   Delete
  7. Καθόλου. Φαινοτυπικά δεν υπάρχει ουδεμία ομοιότητα κατά τα αρχαία έτη.

   Πλέον οι Εβραίοι είναι μία πολυφυλετική ομάς. Η Αριστοκρατία των βέβαια οι Ασκεναζίμ δεν είναι τυχαίο ότι αποτελούν επί το πλείστον Βορειο-Ευρωπαϊκά φύλα (φαινοτύπους) και μάλιστα αρκετά συχνά με απουσία Αρμενοειδούς επιδράσεως. Οι αρχικοί Εβραίοι ησαν κυρίως Αρμενοειδείς εξ'ου και η χαρακτηριστική μύτη. Βέβαια Αρμενοειδείς σήμερα είναι κυρίως οι Τούρκοι, οι Αζέροι, οι Αρμένιοι και οι Κύπριοι.

   Οι αρχικοί Έλληνες ήσαν Μεσογειακοί και Κρομανοειδείς. Μετέπειτα εισχώρησαν οι Αλπικοί (ο φαινότυπός σου) και όλοι μαζί θεωρήθηκαν Έλληνες. Βέβαια όταν μιλάμε για τον Ελληνικό φυλετικό κορμό και ποίος είναι γηγενής ή όχι ανθρωπολογικά αναφερόμαστε στο ποίοι φαινότυποι δημιούργησαν τον Ελληνικό πολιτισμό κατά την Κλασσική Ελλάδα (500-323π.Χ.), ποίοι μετείχαν δηλαδή. Και επειδή ο Αλπικός φαινότυπος έδωσε σημαντικές φιλοσοφικές μορφές (Σωκράτης, Πλάτων) και άλλες (π.χ. Μιλτιάδης) θεωρείται ότι αξίως μετείχε στην δημιουργία του Ελληνικού πολιτισμού παρότι μη-γηγενής στον Ελληνικό χώρο. Παρόλα αυτά τον πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο Μεσογειακός και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα σε όλες τις πτυχές του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού αλλά και όσων προηγήθηκαν αυτού.

   Προφανώς και σήμερα η Ελλάδα έχει αλλοιωθεί πολύ φύλετικά, τώρα με την κρίση δε περισσότερο, αφού οι Μεσογειακοί είναι όλο και λιγότεροι έως ελάχιστοι σε ορισμένες περιοχές, ενώ η πλειονότητα είναι Αλπικοί, Διναρικοί και Αρμενοειδείς. Συνεπώς η Ελλάδα έχει καταντήσει πλήρως Βαλκάνια και Ανατολή. Όσο δεν φτιάχνει το φυλετικό της δυναμικό, μέλλον δύσκολα θα έχει. Είναι δύνατον να υπάρξει Ελληνικος πολιτισμός δίχως ατόφιους Έλληνες, με Ιλλυριούς και Ανατολίτες δεν φτιάχνεις Ελλάδα. Ο Αλπικός είναι πολύ καλός δέκτης αλλά δεν δύναται εκ του μηδενός να δημιουργήσει δομές. Οι ΚΜ είναι ελάχιστοι και οι Μεσογειακοί επίσης σε λίγο θα είναι ελάχιστοι λόγω της μεταναστεύσεως στο εξωτερικό όπου γίνονται επιστήμονες.


   Delete
  8. Ένας λόγος για τον οποίο ο Τζήμερος έχει τον αμέριστο θαυμασμό μου είναι η προσωπικότητά του απόρροια του Ατλαντοειδούς του φαινοτύπου.

   Και ορθότατα νιώθει αφόρητη πλήξη σε μία Βαλκανική χώρα σαν την Ελλάδα αφού απλούστατα η κοινή λογική απουσιάζει και από Διναρικούς (Ιλλυριούς, Αλβανούς κλπ) και από τους Αρμενοειδείς.

   Delete
  9. Το ότι ορισμένοι σημερινοί "Έλληνες" ομοιάζουν Τούρκους, Αρμένιους ή Εβραίους ισχύει διότι είναι Αρμενοειδείς με κοιτίδα την Μικρά Ασία οι οποίοι μονάχα λόγω Ορθοδοξίας θεωρήθησαν Έλληνες, ενώ φυλετικά δεν είναι.

   Αντιστοίχως Έλληνες θεωρούνται και 3 εκατομμύρια σημερινών "Ελλήνων", το 1/3 δηλαδή του Ελληνικού πληθυσμού οι οποίοι είναι απόγονοι Αρβανιτών, ανήκοντες κυρίως στον Διναρικό φαινότυπο, φαινότυπο των αρχαίων Ιλλυριών και σημερινών Αλβανών και λοιπών Βαλκανο-σλαύων, πλην Βουλγάρων.

   Εάν στα 3 αυτά εκατομμύρια προστεθούν αλλά 2 από Μικρασιάτες, πλην ΚΠολιτών οι οποίοι ήσαν κατά μεγάλη πλειοψηφία Μεσογειακοί δίχως Αρμενοειδείς επιδράσεις, τότε ισχύει αυτό που έχω πολλάκις πει, ότι δηλαδή τουλάχιστον το ήμισυ του σημερινού τύποις Ελληνικού πληθυσμού είναι αλλόφυλλοι με τελείως διαφορετικό ψυχισμό και τάσεις από τους πραγματικούς Έλληνες. Συνεπώς η τωρινή Ελλαδική παρακμή εξηγείται αρίστως με τον τρόπο αυτό.

   Delete
  10. Παραδόξως η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε...αρίστως διαχωρίσει τους διαφόρους φαινοτύπους στο εσωτερικό της ανάλογα με τις ικανότητες και τις ψυχικες τους τάσεις, καλλίτερα και από την Ρωμανία.

   Η Ελληνική αστική τάξη υπήρξε αποκλειστικά Μεσογειακη και Αλπική, οι κλεφταρματωλοί (κατά μεγάλη πλειοψηφία Αρβανίτες) αποκλειστικά Διναρικοί και οι Αρμενοειδείς στην γραφειοκρατία που ταιριάζει στην άκρως συμφεροντολογική τους φύση.

   Delete
  11. Υ.Γ.

   Ανθρωπολογικά όχι ανθρωπο-μορφικά φίλε Τσελεπή!

   Ανθρωπομορφισμός είναι όταν ζώα στον Όμηρο λαμβάνουν μέσω θεϊκής ή ποιητικής παρεμβάσεως ανθρώπινα χαρακτηριστικά και γνωρίσματα.

   Ανθρωπολογικά λοιπόν εάν ομοιάζουν, που κανονικά δεν, αλλά πλέον υπάρχει μία ομοιότης που την περιγράφω στα παραπάνω σχόλια.

   Delete
  12. Κωνσταντινουπολίτη ὁ Ἑλληνικός σου φαινότυπος εἶναι λίγο τῆς Ἁλίκης Βουγιουκλάκη.

   Delete
  13. Μονάχα επίδραση από τον Αλπικό έχω.

   Η Βουγιουκλάκη είναι Αλπικιά.

   Δεν έχει σχέση με τον Μεσογειακό φαινότυπο.

   Delete
 9. ΥΓ2. ΚΚΕ καὶ ΧΑ θεωρητικὰ εἷναι κατἀ τοῦ χρήματος, αὑτὸ τὰ ἑνώνει.

  ReplyDelete
 10. Yγ2. Μἐ βάση τὀ ἱστορικὸ προηγούμενο, μόνο βασιληᾶς μπορεῖ νἀ φτιάξῃ κράτος ποὐ δὲν βασίζεται στὀ χρῆμα. Τελεία. Μἐ βάση πάλι τἰς δικές μου ἁναλύσεις, καἰ πάλι τότε ὑπάρχει χρῆμα, ὄχι ἑπειδὴ ὑπάρχει φορολόγηση, ἁλλὰ ἑπειδὴ ὑπάρχει κίνηση πρὀς τὀ βασιλικὸ πρόσωπο ἥ ἁπὸ τὸ βασιλικὸ πρόσωπο ποὐ ἱσοδυναμεῖ μἐ φοροδοσία. Τὀ χρῆμα στἠν βασιλεία περιορίζεται στἠν καθαρἠ ἑτυμολογικὴ σημασία τῆς λέξεως, χρῆμα, χρή, ἁνάγκη, τὀ χρῆμα εἶναι ἡ αἱτία τῆς κινήσεως. Μόνο ὁ βασιλέας μπορεῖ κεχρισμενος ὄντας νἀ συνενώσῃ τἀ ἑπαναστατικἀ ἄκρα (ποὐ προήλθαν ἑξάλλου ἁπὀ τἠν καρατόμησή του) ἁλλὰ δὲν σὲ γλιτώνει ἁπὀ τὀ χρῆμα.

  ReplyDelete
 11. ..και η ποιηση που συνανταται στα "δημοτικα" τραγουδια..η..στα παραμυθια..υπαρχει ?

  ReplyDelete
 12. ..κατω το κερδος...λεει το μπλογκ αρετη και τολμη...αλλα δεν λεει ...το πως γινεται αυτο..
  ο ηρωας..που αναζητειται...θα φανει στον δημιουργικο και παραγωγικο [επιχειρηματικο]χωρο
  ...και θα δειχνει ..για το πως γινεται....το "κατω το κερδος"...

  ReplyDelete
 13. Αγαπητέ κύριε Κιτσικη, παρακολουθώ τα άρθρα και τις αναλύσεις σας με συνέπεια. Θα ήθελα την γνώμη σας για το βιβλίο του Γεράσιμου Κακλαμάνη «Το ανατολικο ζήτημα σήμερα», όπως και για το «Η ανατολική μεσόγειος ως ευρωπαϊκή ιστορία», βιβλία στα οποία προσκομίζει στοιχεία από δικα σας κείμενα, και κάνει μια σχετική αντιπαράθεση σε κάποιες από τις θέσεις σας. Με φιλικούς χαιρετισμούς, Γιάννης.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὁ Γεράσιμος Κακλαμάνης εἶναι ἀξιολογιώτατος συγγραφεὺς ἐπειδὴ εἶναι διαφορετικός, κάτι σπάνιο στὸν χῶρο μας.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 14. ..αν καποιος ενδιαφερεται...να φτιαξουμε εναν διαλογο...για το θεμα "κατω το κερδος"
  μπορει να περασει απο το νεοσυστατο εργαστηριο - καταστημα που ξεκινησε ο γυιος μου
  στην οδο διδοτου 34..[απεναντι απο τον τοπο που ειχε τραυματιστει ο επιστημονας - καλλιτεχνης
  γιαννης ξενακης]

  @και θελω ...εδω και καιρο να δωσω στο ιδρυμα κιτσικη...μια αρκετα αξιολογη..συλλογη βιβλιων..που ετυχε ναχω
  ..και αφορουν ....το βιετναμ...{αν υπαρχει ενδιαφερον εκ μερους του ιδρυματος]

  ReplyDelete
 15. Ναὶ Σπῦρο, ὑπάρχει ἐνδιαφέρον ἐκ μέρους τοῦ Ἱδρύματος γιὰ τὴν προσφορὰ τῶν βιβλίων σου περὶ Βιετνὰμ καὶ ἄλλα. Γράψε μου τὴν ἠλεκτρονική σου διεύθυνση γιὰ νὰ ἐπικοινωνήσω μαζί σου τὸν Ἰούνιο. Ἡ ἰδική μου ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση ὑπάρχει στὸν ἱστότοπο τοῦ Ἱδρύματος, www.idkf.gr
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 16. ΚΑΤΩ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ δέν σημαίνει ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ.

  Σημαίνει νά μήν περιστρέφεται ἡ ζωή γύρω ἀπό τό κέρδος.
  Οὔτε γίνεται οὔτε εἶναι καί σωστό νά καταργηθεῖ τό κέρδος. Οἱ προτεραιότητες πρέπει νά ἀλλάξουν.
  Μέ τήν ἴδια εὐκολία πού λέω ΚΑΤΩ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ μπορῶ νά πῶ καί ΚΑΤΩ Η ΠΟΙΗΣΗ, ἄν θεωροῦμε τόν ποιητή ὡς κάτι τό ἐξέχον, ὅπως κάποιοι θέλουν νά μᾶς κάνουν νά βλέπουμε τόν ἐπιχειρηματία.

  Οὔτε κατά τῶν ἐπιχειρηματιῶν εἶμαι οὔτε κατά τῶν τραπεζῶν. Αὐτά δέν καταργοῦνται, εἶναι ἠλίθιο να πιστεύει κανείς κάτι τέτοιο.

  Ἴσως ξενίσει κάποιους ἀλλά προσωπικά θεωρῶ τόν ἐπιχειρηματία, τόν καλλιτέχνη, τόν τραπεζίτη ἤ τόν ποιητή ἀνάλογης τάξεως φαινόμενα. Μέ τήν ἔννοια ὅτι ὅλοι αὐτοί ἀποτελοῦν ἐκφράσεις τῆς ζωῆς, ἀτομικῆς καί κοινωνικῆς, καί ὄχι προϋπόθεσή της. Ἄρα εἶναι ἀνεύθυνοι.

  Προϋπόθεση τῆς ζωῆς εῖναι οἱ ἰδέες. Ἰδέες παράγει ἡ διανόηση. Οἱ διανοούμενοι ἔχουν εὐθύνη. Αὐτοί ἀποτελοῦν τήν προϋπόθεση τῆς ζωῆς. Οἱ τραπεζίτες , οἱ ποιητές καί οἱ ἐπιχειρηματίες ἕπονται.

  Μέ δυό λόγια ΚΑΤΩ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ σημαίνει ὅτι τόν οἰκονομικό προϋπολογισμό τῆς χώρας πρέπει νά τόν καταρτίζει ἕνας διανοούμενος καί ὄχι οἰκονομολογος, ὅπως διανοούμενος πρέπει νά εἶναι καί ὁ κεντρικός τραπεζίτης.

  ΥΓ. Ὁ Γεράσιμος Κακλαμάνης δέν ὑπῆρξε συγγραφέας , ὑπῆρξε - ὡς παραγωγός καί ὄχι ἀντιγραφέας ἰδεῶν - ἀντισυστημικός διανοούμενος

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολύ σωστά Ζωρόαστρη.

   Delete
  2. Στἠν ἕννοια τοῦ κέρδους ἐνυπάρχει ἡ πανάρχαια σύγκρουση μεταξὺ θεωρίας καἰ πράξης.
   Ἅν πᾶς σὲ ἕναν βοσκὀ καἰ τοῦ πῇς νἀ περιορίσῃ τἠν ἁπόδοση τοῦ κοπαδιοῦ του διότι δἐν πρέπει νἀ ζῇ γιἀ τὀ κέρδος μᾶλλον θἀ σἐ πάρει γιἀ ἁλαφροίσκιωτο. Ἅν τοῦ μιλήσεις ὅμως μἐ κάποιον τρόπο ποὐ νἀ καταλαβαίνει γιἀ τὀν ψυχικό, τὀν ἄυλο κόσμο, θἀ σὲ καταλάβἡ διότι τὀν ζεῖ καθημερινά.

   Delete
 17. Πολὺ σωστὲς οἱ παρατηρήσεις τοῦ Ζαρατοῦστρα σχετικὰ μὲ τὴν ἔκφραση "κάτω τὸ κέρδος". Καὶ ὁ πρόεδρος Μάο, ὡς μεγάλος διανοούμενος ἔλεγε "κάτω οἱ διανοούμενοι" ὅπως θὰ ἐλέγαμε "κάτω οἱ κουλτουριάρηδες". Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 18. Αγαπητέ Κ.Καθηγητά, ξέρετε ότι σας εκτιμώ ιδιαιτέρως και γιαυτό έχω το θάρρος να διαφωνήσω σε κάποια πράγματα.
  Από την στιγμή που έχετε παραδεχτεί πως οι ορολογίες “κομμούνια, φασίστες, αριστεροί, δεξιοί” είναι νεκρές, τότε ως λογική συνέπεια της αρχής της ταυτότητος πρέπει να παραδεχτείτε αναγκαστικά ότι έχουν πεθάνει και οι περαιτέρω αναφορές περί προλετάριων, διεθνισμού, κτλ.
  Προλετάριοι δεν υπήρξαν δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρχουν ποτέ, διότι αυτά ανήκουν στην φαντασία του Μαρξ. Επιπλέον, ενώ είστε κατά του θετικισμού, την ίδια μανία να αποδείξει ως μοναδική ορθή θεωρία της ιστορίας και της κοινωνίας γενικότερα είχε και ο Μαρξ. Γιαυτό και έπεσε έξω σε όλα. Αυτά τα έχει αναλύσει ο Κ.Καστοριάδης και είμαι σίγουρος ότι συμφωνείται με τον τεράστιο διανοούμενο που τον γνωρίζατε και προσωπικώς.
  Όσον αφορά τον κομμουνισμό και τον ναζισμό, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι σοβιετικοί όπως και το ΚΚΕ ήταν σύμμαχοι του ναζισμού. Συνεπώς, πρόκειται για τεράστια υποκρισία από την ΕΣΣΔ και την Ρωσία σήμερα, όπως και τον εγχώριων αριστερών κομμουνιστών να γιορτάζουν την ήττα του ναζισμού. Δεν γίνεται να γιορτάζεις την ήττα του πρώην εκλεκτού σου συμμάχου, του ναζισμού και του φασισμού.
  Επιπλέον, όπως έχουν δείξει σοβαροί πολιτικοί μελετητές και οικονομολόγοι-όχι Βαρουφάκηδες- ο Ιμπεριαλισμός δεν έχει καμία σχέση με τον καπιταλισμό. Ο καπιταλισμός βασίζεται στην ελεύθερη αγορά. Επιπλέον, η Ε.Σ.Σ.Δ. είναι το πιο "ιμπεριαλιστικό" κράτος και το γνωρίζεται αυτό πολύ καλά.
  Το ΚΚΕ και η Χ.Α. μιλάνε κατά του κεφαλαίου για να αποπλανήσουν τον απλό αμόρφωτο και φυσικά απελπισμένο Έλληνα. Απόδειξη είναι η τεράστια περιουσία του ΚΚΕ και των στελεχών του-Βίλλα φλωράκη με διακόσια κουστούμια, βίλλα Καννέλης στην Εκάλη κτλ- και για την Χ.Α. ότι δεν γνωρίζουμε ποιός την χρηματοδοτεί.
  Η Ψυχοπάθεια του νεοέλληνα λοιπόν, έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε δνε τον ενοχλεί καθόλου ποιοί θα τον καταστρέψουν την παιδεία, την οικονομία, τον βίο γενικότερα, α ρ κ ε ί να μην είναι από τα 2 μεγάλα κόμματα και δεξιοί.
  Εάν αυτά τα μέτρα τα περνούσε η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ είτε η Χ.Α. τότε αυτήν τη στιγμή θα καιγόταν η Ελλάδα. Πρόκειται για μία μαζική παράνοια που οφείλεται στην αριστερή προπαγάνδα.

  Η Ελλάς χρειάζεται μία πνευματική επανάσταση που θα αποσκοπεί στο να καλλιεργηθούν πολίτες, όχι άβουλα όντα που ψηφίζουν τον κάθε λαοπλάνο, έτσι ώστε να πάψουν να είναι τα θύματα του κάθε λαοπλάνου υποκριτή.
  Αυτό μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο στην έμφαση των αρχαίων Ελληνικών κειμένων, την απομάκρυνση του μαρξισμού σαν σχολική νοοτροπία, και την προώθηση της δημιουργικότητος, του κέρδους και της επιτυχίας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το 95% των εγχωρίων Ελλήνων μήτε κατανοούν την έννοια του πολίτη μήτε την σχέση πολίτη-κράτους.

   Αποτελούν πρώην δούλους του Αγά και των Πασάδων.

   Άξιοι μονάχα για ντελίβερι σε ρόλο πιτσαδώρου.

   Η απόλυτη ηδονή να δουλεύουν για 5€ την ημέρα. Επιτέλους να πάψει η αμέριστη γραικυλική υπερηφάνεια ότι είναι κάτι σημαντικό οι σύγχρονοι γραικύλοι. Ο απολύτως σωστός Κοινωνικός Δαρβινισμός θα τους ρίξει εκεί που αξίζουν. Στον πάτο της Οικουμένης.

   Κανένας θρήνος, καμία θλίψη για κάθε τι σάπιο και παρακμιακό. Το κρατίδιο είναι καταδικασμένο λόγω της Βαλκανικής και Ανατολίτικης νοοτροπίας του, αποτέλεσμα του σάπιου φυλετικού του δυναμικού. Άτομα που περιμένουν την μία τον Τσίπρα, την άλλη τον Κούλη(!!) και μερικοί εξ αυτών τον...Βελόπουλο(!!!) να τους σώσουν αποτελούν θλιβερές υπάρξεις με τις οποίες οι πραγματικοί Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση αλλά ούτε και δύνανται ποτέ να έχουν. Ισα-ισα οι εγχώριοι καθημερινά βιάζουν και λασπωνουν τον Ελληνισμό ενώ η Διασπορά τον τιμά καθημερινά.

   Κανένας επιτάφιος για κάθε τι σάπιο και νεκρό. Η Θεά Φύση φερνει πάντα ισορροπίες.

   Delete
  2. η φύση δεν είναι Θεός

   Delete
  3. Ὁ πολίτης εἶναι στἠν ἁρχαία Ἁθήνα φαντάρος μἐ δικαίωμα ψήφου.

   Delete
  4. ΥΓ Ὁ Ἕλλην εἶναι ὁ Ῥωμαῖος ποὐ δὲν δέχεται νὰ προσκυνησῃ τὀν Αὑτοκράτορα.

   Delete
  5. μικρος στρατιωτηςMay 26, 2017 at 3:32 AM

   Καπιταλισμος δεν ταυτιζεται με τη ελευθερη αγορα και ουτε ποτε ταυτιζοταν οι ``σοβαροι μελετητες´´ μαλλον θα πρεπει να μαθουν πρωτα να οριζουνε με αυστηροτητα τις εννοιες στις οποιες σκοπευουν να αναφερθουν. Ιμπεριαλισμος σημαινει επεκτατισμος προς οικονομικη εκμεταλευση, η ΕΣΣΔ παροτι επεκτατικη ουδεποτε αποσκοπουσε στην οικονομικη εκμεταλλευση και ΄λογος για αυτο ειναι οτι το συστημα της ειναι τετοιο που δεν τη χρειαζεται,περιοριζεται μονο σ αυτα που χρειαζονται για να συντηρηθει το συστημα της και να διατηρηθει η στρατιωτικη της ισχυ.
   Ο καπιταλισμος χρειαζεται τη μονιμη ληστεια κεφαλαιου μονο και μονο επειδη κυριαρχειται απο αστους.
   Χειροτερη ,προδοτικοτερη και ανθελληνικοτερη απ την αριστερα υπηρξε η κεντροδεξια, για την οποια τα μετρα που πρεπει να ληφθουν απ τους Ελληνες πρεπει να εχουν εναν επωδυνο και τιμωρητικο χαρακτηρα,και η οποια δεχεται ολα τα εθνομηδενιστηκα αξιωματα που δεχεται και η αριστερα με τη μονη διαφορα οτι δημιουργει στους Ελληνες τη ψευδαισθηση οτι υποστηριζει την Ελλαδα και την Ορθοδοξια οποτε κινδυνευει ο λαιμος της.
   Πρωτα πρεπει να παψει η ευρωπαικη, ανθελληνικη δεξια και μετα η αριστερα.
   Επιτελους πρεπει να χαραχθει μια κοκκινη γραμμη μεταξυ των Ελληνων και των θηλυπρεπων ,κερδοσκοπων ,ευρωπαιστων ,επιτυχημενων προδοτων δεξιουληδων γραικυλων.


   Delete
  6. Ο μικρός στρατιώτης αποτελεί πλην εμού τον μοναδικό άξιο δίχως μπαρουφολογίες σχολιαστή στο εδώ ιστολόγιο.

   Τρανή απόδειξη ότι ο Χώρος μας απαρτίζεται κατά μία μικρή μεν, σημαντικη δε, μειοψηφία από τα εγκεφαλικώς ενεργητικότερα άτομα, με σωστή κριτική σκέψη και κατάρτιση.

   Καπιταλισμός σημαίνει κεφαλαιοκρατία, δηλαδή η εξουσία στα χέρια του Κεφαλαίου. Η ΕΞΟΥΣΙΑ! Η ελεύθερη αγορά υπήρχε και επί Οθωμανίας και επί Φασισμού. Αλλά η πολιτική εξουσία ουδέποτε ήτο στα χέρια του Κεφαλαίου! Κάτι τέτοιο θα σήμανε την έλευση του Αρμαγγεδδώνος!

   Ο Χίτλερ και αγορά με πολλές ελευθερίες είχε και την ΕΞΟΥΣΙΑ του Κεφαλαίου τσάκισε, ο μέγας αυτός ανήρ και Προφήτης! Για αυτό του αξίζουν πολλά συχγαρητήρια.

   Η κεντρική οικονομία είναι παραφροσύνη. Πώς είναι δυνατόν να επιβάλεις στον άλλον με το ζόρι να φάει την ημέρα 1 μονάχα ντομάτα!

   Αλλά εμείς διαφωνούμε στην εξιδανίκευση και τον αυτοσκοπό της Οικονομίας, που προωθείται από τον Φιλελευθερισμό και αποτελεί κεντρικό φιλοσοφικό του άξονα!

   Και το Ισλάμ μια χαρά οικονομία έχει αλλά είναι φουλ αντιαστικό μονάχα συγκρίσιμο με τον Εθνικοσοσιαλισμό ή Εθνικομπολσβικισμό! Χάριν ενός ανωτέρου ιδανικού εκείνου του Θεού!

   Πώς μετά να μην πει κανείς μπράβο στο Ισλάμ, τύπου Ιράν και προσεχώς Τουρκίας, με εξαίρεση φυσικά τους τακφιριστές τζιχαδιστές του Ισλαμικού Κράτους και της Αλ-Νούσρα.

   Ο άνθρωπος χρειάζεται ένα ανωτερο ιδανικό. Αυτό φέρνει μονάχα μία αντιφιλελεύθερη και Αντι-Διαφωτιστική ιδεολογία.

   Ο ίδιος ο Φιλελευθερισμός δε, στο στάδιο που είναι με την αμέριστη φτωχοποίηση χάριν του Κεφαλαίου διαλύει την ίδια του την ουτοπία και βλάπτει την ίδια την ελεύθερη οικονομία! Ο Φιλελευθερισμός απέτυχε στον σκοπό του, να δημιουργήσει ισχυρή, άνετη και ευκατάστατη αστική τάξη.

   Ο Φασισμός και ο Εθνικοσοσιαλισμός και ο Ισλαμισμός πέτυχαν πολύ περισσότερο σε αυτόν τον στόχο, μέχρι και η Βόρειος Κορέα έχει 100 φορές καθαρώτερο και καλλίτερο μετρό από ότι το Λονδίνο παρότι τα μηχανήματά του είναι....του 1960-1980!


   Ο Φιλελευθερισμός μονάχα διχόνοια, δυστυχία, μαρασμό και βιολογικό θάνατο φέρνει όπου πα. Τα ναρκωτικά, ο ηθικός ξεπεσμός, η διάλυση των κοινωνικών δεσμών και δη της Οικογενείας, η βεβήλωση της θρησκείας, η αναρχία, η φτώχεια, ο αλκοολισμός, η μεγάλη κατανάλωση αντικαταθλιπτικών, το στρες, η κατάθλιψη και η ψυχική διαταραχή μαζί με την καταναλωτική τρέλα αποτελούν παντού όπου υπάρχει Φιλελεύθερο Κεφαλαιοκρατικό καθεστώς, κοινότατα κοινωνικά φαινόμενα, μαζί με κάθε είδους ανωμαλία και φοβερή υπογεννητικότητα και φυλετική διάλυση και καταστροφή της Εθνικής ταυτότητος και και και.

   Ο Φιλελευθερισμός είναι καρκίνος και πρέπει να διαλυθεί. Ακόμη σε τελευταία ανάλυση και χάριν ενός Θεοκρατικού Ισλαμικού καθεστώτος.

   Delete
  7. Η Ομοσπονδία της ΕΣΣΔ όπου πήγαινε ανέβαζε το βιοτικό επίπεδο των εκεί κατοίκων.

   Βιομηχανοποιούσε έφτιαχνε εργοστάσια, βιομηχανίες, φάρμες, προϊόντα και εξόπλιζε στρατιωτικώς την εκεί χώρα.

   Έτσι νόμιζαν ότι θα γινόταν και με την ιμπεριαλιστική Φιλελεύθερη Ε.Ε. οι χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ αλλά και η Ελλάδα που είδε μάσα και μπήκε. Επειδή ακριβώς η Ε.Ε. είναι ιμπεριαλιστική λόγω καπιταλισμού οι χωρες αυτές (ακόμη και μέρη της ιδίας της Ιταλίας και της Γαλλίας δηλαδή Δυτικών χωρών!) κατέστησαν νεο-αποικίες προς καθαρά οικονομικήν εκμετάλλευσιν των Βρυξελλών, καμία σχέση με την επιτυχή οικονομική μηχανή της ΕΣΣΔ όπου κάθε χώρα ήτο και ένα γρανάζι.

   Το ίδιο ίσχυε και για την Χιτλερική Γερμανία, το ίδιο με την ΕΣΣΔ με διαφορά την κεντρική εξουσία του Βερολίνου και την πολιτική κυριαρχία της εισαχθέντος Νορδικής Γερμανικής Αριστοκρατίας σε κάθε χώρα υπό την εξουσία ενός υποτιθέμενου επιτυχούς Τρίτου Ράιχ.

   Delete
  8. Η ἑπανάσταση τοῦ 21 δἐν δημιούργησε ἁστικό κράτος, ὅπως καἰ πουθενἀ στἀ Βαλκάνια καἰ στἠ μέση Ἀνατολή. Ὁ Σουλτάνος καθαιρέθηκε τύποις ἁπὀ τὀν Κεμάλ. Στἠν πραγματικότητα ὁ Σουλτάνος ἦταν ὅμηρος τῶν Δυτικῶν, ὅπως στὀν τελευταῖο Αὐτοκράτορα τοῦ Μπερτολοῦτσι.

   Οἱ Ἕλληνες δἐν ἁπελεύθερώθηκαν μὲ τις δικές τους δυνάμεις. Δἐν μπορεῖς νἀ κατηγορεῖς τἠν νοικοκυρὰ τῆς ἀσύλληπτης σἐ βλακεία καἰ χυδαιότητα Ἑλληνικῆς Δεξιᾶς ἑπειδὴ δἐν ξέρει τί εἶναι τὀ μίξερ, ὄταν τὀ σπίτι δἐν ἔχει ῥεῦμα.

   Delete
  9. Ναι, δεν έχεις και άδικο Κωσταντή.

   Delete
 19. Παρακάτω ἔδωσα μία ἀπάντηση στὸν φίλο Χρῆστο στὸ Facebook:

  Ἀγαπητὲ Χρῆστο, σὲ εὐχαριστῶ πολὺ ποὺ μοῦ ἐπισύναψες τὸ βιβλίο τοῦ Κουσουμβρῆ.Ἔγκλημα, βία καὶ Ἱστορία εἶναι ἀδέλφια.Ὁ πρόεδρος Μάο ξεπέρασε σὲ ἐγκληματικότητα τὸν Χίτλερ καὶ ὅμως ἐγὼ εἶμαι θαυμαστὴς τοῦ Μάο. Τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὸν Στάλιν. Αὐτὸ ποὺ προέχει εἶναι ἡ παιδικὴ εἰλικρίνεια ποὺ θαυμάζω στὸν Ῥουσσώ καὶ ποὺ εἶχε καὶ ὁ Μάο. Καὶ ἐγὼ ὑπῆρξα ἐγκληματίας ὅταν ἐχώρισα μἐ τὴν πρώτη μου γυναῖκα, ὅταν τὰ δύο πρῶτα παιδιά μου ἦσαν ἀνήλικα μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑποστοῦν τεραστία ψυχολογικὴ βλάβη. Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀντιπροσωπεύει στὴν σημερινὴ Ἑλλάδα τὸν φασισμό. Κατὰ τοῦ καπιταλιστικοῦ φιλελευθερισμοῦ χρειάζεται συμμαχία. Ὁ Μαρινισμὸς στὴν Γαλλία, ὡς φασιστικὸ κίνημα, δὲν θέλει νὰ ἔχῃ σχέση μὲ τὴν Χ.Α. ἀκριβῶς ἐπειδὴ πιστεύει αὐτὰ ποὺ λέγει τὸ βιβλίο τοῦ Κουσουμβρῆ. Συνεπῶς, ὅπως λές ἐπιγραμματικά, keep calm and vote for KKE, ἀλλὰ κάνε καὶ πολιτική.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι Ιδέες λίγη βαρύτητα έχουν όταν μένουν ανεκπλήρωτες λόγω ελλείψεως των αντιστοίχων ατόμων να τις ενσαρκώσουν στον μέγιστο βαθμό.

   ΚΚΕ και Χρυσή Αυγή έχουν πανάσχημα στελέχη. Εγώ στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσω Τζήμερο, από σεβασμό μονάχα σε αυτόν ως άτομο. Άτομα σαν τον Τζήμερο, τελείως ανεξάρτητα και με σημαντική κριτική ικανότητα χρειάζονται σε μία κοινωνία, ασχέτως ιδεολογιών. Όσο η Χ.Α. δεν στρώνει, μόνη σωστή επιλογή μένουν τέτοια άτομα. Ο Κασιδιάρης είναι ντροπή να θεωρείται εκφραστής ενός ύπερ-ευγενούς ιδεολογικού κινηματος με πανίσχυρη φιλοσοφική βάση, όπως αυτό του Φασισμού ή Εθνικοσοσιαλισμού. Εάν αύριο για κάποιο λόγω έβγαινε η Χ.Α., θα τον είχαμε...υπουργό;

   Όσο ένα κίνημα στελεχώνεται από υπο-μετριότητες σαν τους παρακμιακούς της Χ.Α. ή σαν ρους χαραμοφάηδες του Κ.Κ. όσο και σωστές και να είναι οι Ιδέες που εκπροσωπεί, δεν δύναται να να φέρει αποτέλεσμα μήτε να θέσει ορθές βάσεις προς δημιουργία ενός ευρώστου κράτους.

   Παρόλο που σιχαίνομαι τον Φιλελευθερισμό, εκτιμώ τις άξιες εξαιρέσεις που δρουν μόνες των με σύνεση, όραμα και μυαλό και όχι σαν Σαχάριοι γύφτοι ή πρεκαριάτο. Για αυτό εκτιμώ τον Τζήμερο.

   Delete
  2. Θα πράξω κάτι τέτοιο πηγαίνοντας κόντρα στις Ιδέες μου γιατί διψώ αμέτρητα για να Δημιουργήσω. Μονάχα εάν κυβερνησουν άτομα που είναι πετυχημένα και δύνανται να δημιουργήσουν, ασχέτως ιδεολογίας, θα υπάρξει πραγματικά κάτι θετικό στην χιλιοδιαλυμένη Ελλάδα.

   Με φράσεις του στυλ:

   "Γάμησα μία αδερφή και αποχωρώ", φράσεις που μας γυρίζουν στην δευτέρα Γυμνασίου και στον κάθε αλήτη του σχολείου, όχι προκοπή δεν ερχεται αλλά ούτε καν καταβαράθρωση του σάπιου κΥνοβουλευτικού συστηματος.

   Ο ρόλος της Χρυσή Αυγής και του ΚΚΕ είναι ακριβώς αυτή η διάλυση της σάπιας ολιγαρχίας. Στον πρωταρχικό των αυτό ρόλο απέτυχαν αμφότεροι πληρως διότι στελεχώνονται από απόλυτες μετριότητες και ανίκανα άτομα. Το Κ.Κ. δε πολλάκις έχει δείξει ότι είναι ΜΈΡΟΣ του συστηματος. Η Χ.Α. πλέον δεν δύναται να το καθαιρέσει διότι έχει φοβερή έλλειψη σε ορθές προτάσεις και στελέχη, ενώ από το 2013 και μετά είναι επαναστατικώς ευνουχισμένη έχοντας καταλήξει να παίζει συνεχως την ίδια κασέτα, παρότι ολόσωστη, σαν παπαγάλος.

   Συνεπώς αναγκαστικά για να φύγει το σάπιο αυτό σύστημα της εγχωρίας ολιγαρχίας οφείλουμε να στραφούμε προς το ριζοσπαστικό Κέντρο, το οποίο παρότι ασπάζεται τα μέγιστα τον κΥνοβουλευτισμό δεν παύει να είναι επαναστατικο σε αρκετες εκφάνσεις του είς ό,τι αφορά το εγχώριο κηφηναριό των Συνδικαλιστών και των Καναλαρχών. Η διαφορά είναι ότι διαθέτει στρατηγική, γνώση και ολόσωστες Ιδέες λογω αξίων στελεχων, κάτι που στερούνται και Κ.Κ. και Χ.Α.

   Delete
  3. Εν ολίγοις δύο σάπια φρούτα μαζί δεν δίνουν μία φρέσκια φρουτοσαλάτα.

   Δύο κατεστραμμενα γρανάζια δεν δύνανται να δημιουργήσουν μία μηχανή που να δουλεύει.

   Η ανικανότητα της Χρυσής Αυγής μας οδηγούν στην στήριξη του ριζοσπαστικού Κέντρου ως την τελευταία ελπίδα καθαιρέσεως της σάπιας Ελληνικής ολιγαρχικης μούχλας που δεν αφήνει τον Άξιο Ελληνισμό στην Πατρίδα του να ανασάνει και να δημιουργήσει.

   Όσο για το Κ.Κ. δεν καταλαβαίνω πώς εμμένουν κάποιοι σε αυτό το κόμμα που είναι κυριολεκτικά για τα πανηγύρια μα και μέρος της ιδίας της εγχώριας ολιγαρχίας.

   Delete
  4. Ἑσὐ διαχωρίζεις ὁλιγαρχία ἁπὀ ἁριστοκρατία, ἑγὼ πολυθεϊσμὸ ἁπὀ μονοθεϊσμό.

   Delete
  5. Η Αριστοκρατία κρατά ένα Έθνος η μία Κοινωνία μαζί και την καθοδηγεί.

   Η ψευδο-αριστοκρατικές ολιγαρχίες οι οποίες μονάχα να εκφυλίζονται ξέρουν, μαραζώνουν μία κοινωνία.

   Την σήμερον ημέρα εάν δεν είχα μία τεραστία Ρωμαίηκη κληρονομιά να προασπίσω, θα είχα γίνει Σιίτης. Ολα τα Μεσανατολικά Έθνη έχουν σωστές και ισχυρές Αριστοκρατίες και για αυτό κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Δεν υπάρχουν ισοτισμοί και ισοπεδωτισμοί εκεί λογω Φιλελευθερισμού διότι δεν υφίσταται ο κοινωνικος και πολιτιστικός Φιλελευθερισμός, ούτε στην Τουρκία, ούτε στο Ιράν, ούτε στους Σαουδάραβες, αλλά ούτε καν και στους Κινέζους όπου μία μικρή μειοψηφία του Κ.Κ. διοικεί.

   Η Ρωσία εκεί έχασε την μπάλα. Οι ολιγάρχες είναι Δυτικό παρακμιακό φαινόμενο. Οι Θεοκρατία ή η Ολοκληρωτική Ολιγαρχία η μη-χρηματική δεν είναι.

   Η Ρωσία έχει πολλά προβλήματα λόγω Δυτικοποιήσεως στο εσωτερικό της τα οποία δεν λύνει και τα οποία όλο και γίνονται χειρότερα. Αποτέλεσμα θα είναι να αλλοιωθεί θρησκευτικά και φυλετικά η Ρωσία σε 15-20 χρόνια γενόμενοι Τουρκική χώρα.

   Delete
  6. Κανεὶς δἐν καθοδηγεῖ κανέναν. Ὅλα εἶναι ἡ σχέση τοῦ καθενὀς μἐ τὀν Θεό. Οἰ ἅλλοι στὀ θέμα αὑτὸ εἶναι ἁντανακλάσεις τῆς σχέσης αὑτῆς. Ὅταν ἡ σχέση αὑτὴ εἶναι σαδομαζοχιστική, ἁνάλογη εἶναι καἰ ἡ εἸκόνα τῆς κοινωνίας.

   Delete
 20. Ο """Φασιστής""" Δονάλδος Τράμβιος ο κωλοτουμπίστας, έχει ριχθεί με τα μούτρα στην μάχη κατά του Ισλαμισμού:

  https://www.youtube.com/watch?v=jLB59GcYVEQ

  γελάνε και οι πέτρες!! Τόσο πολύ μάχεται τον Ισλαμισμό που υπέγραψε συμφωνία παράδοσης οπλικού εξοπλισμού ύψους...350 δισεκατομμυρίων δολλαρίων στην Σαουδική Αραβία, τον κατ'εξοχήν πρώτο εξαγωγέα γουαχαμπιστικής Ισλαμικής τρομοκρατίας ανά τον κόσμο!!!

  έναένα!!!11ένα

  ReplyDelete
 21. Νεαρὲ Ἕλληνα, θέλεις νὰ γίνῃς Λένιν; Τότε πρόσεξε τὰ παρακάτω;
  1 - Ὁ πρῶτος παγκόσμιος πόλεμος ἦταν ὁ ἀδυσώπητος πόλεμος μεταξὺ τῶν καπιταλιστικῶν συμφερόντων τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Ἀγγλίας.
  2 - Ὁ δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ἦταν ἰδεολογικός, μεταξὺ δὐο ἀδελφῶν ἰδεολογιῶν, τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ ποὺ ἐχρησιμοποιήθη ἀπὸ τὸν καπιταλισμὸ γιὰ νὰ ἐξουδετερώσῃ τὸν ἕναν μετὰ τὸν ἄλλον, τὸν φασιστὴ τὸ 1945 καὶ τὸν κομμουνιστὴ τὸ 1989 καὶ νὰ ἀναφωνίση ἐπὶ τῶν δύο πτωμάτων τὸν καπιταλιστικὸ θρίαμβο τοῦ τέλους τῆς Ἱστορίας.
  3 -Ὁ σημερινὸς πλανητικὸς πόλεμος εἶναι ὅπως ὁ πρῶτος, οἰκονομικός, μεταξὺ ΗΠΑ καὶ Κίνας.

  Στὸν πρῶτο παγκόσμιο πόλεμο, ὁ Λένιν ἐπέτυχε μεταξὺ 1915 καὶ 1917 νὰ εἰσέλθῃ ὡς σφήνα μεταξὺ τῶν δύο ἀντιπάλων καπιταλιστῶν ἐμπολέμων καὶ νὰ ἱδρύσῃ τὴν πλέον φοβερὴ μηχανὴ διαλύσεως τοῦ καπιταλισμοῦ, τὴν μπολσεβικικὴ Ῥωσία, ἐπιτρέποντας συνάμα καὶ τὴν ἄνοδο τοῦ ἰδεολογικοῦ ἀντικαπιταλιστικοῦ ἀδελφοῦ τοῦ φασισμοῦ-ἐθνικοσοσιαλισμοῦ.

  Ἡ σφήνα αὐτὴ τοῦ Λένιν ἔχει ἡμερομηνία 7 Ὀκτωβρίου 1915 καὶ ὀνομάζεται τὸ Μανιφέστο τοῦ Τσίμμερβαλντ, στὴν Ἑλβετία. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν ὅτι μέχρι τὴν δολοφονία τοῦ Στάλιν ἀπὸ τοὺς ἰμπεριαλιστὲς ὁ θάνατος τοῦ παγκοσμίου καπιταλισμοῦ ἦταν ἀναπόφευκτη.

  Ἕλλην Λένιν, ἕνα νέο Τσίμμερβαλντ φαντάζει σχεδὸν ἀδύνατο. Μελέτησέ το ὅμως καὶ ἐὰν τὸ θέλῃ ὁ Θεὸς τὸ θαῦμα δύναται νὰ ἐπαναληφθῇ. Διαφορετικά, ὁ πλανητικὸς πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας θὰ τελειώσῃ πολὺ χειρότερα ἀπὸ τὸν πρῶτο, ἀλλὰ μόνο μὲ Ἀρμαγεδδῶνα, χωρὶς καμμία μπολσεβικικὴ παγκοσμία ἐπανάσταση.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αγαπητέ κύριε Κιτσικη, μπορείτε να μας παραπέμψετε σε στοιχεία, οι βιβλία που υποστηρίζουν την θέση σας ότι ο Στάλιν δολοφονήθηκε από τους ιμπεριαλιστές? Η γενική ομολογία είναι πως έπαθε εγκεφαλικο, πως τον δηλητηρίασε ο Λαυρέντη Μπερια κοκ εάν γνωρίζεται κάποιο σοβαρο βιβλίο κάποιου σοβαρού ιστορικού που να υποστηρίζει την άποψη σας για το θάνατο του Στάλιν θα το εκτιμούσαμε εάν το αναφέρεται. Επιπρόσθετα, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με αρχική ημερομηνία έκδοσης το 1997 του Aλεξανδρου Nτουγκιν, Foundations of Geopolitics το οποίο δεν γνωρίζουμε εάν έχει μεταφραστεί στην αγγλική. Ποια η γνώμη σας για τις θέσεις του κ Ντουγκιν στο συγκεκριμένο βιβλίο εάν είχατε την ευκαιρία να το διαβάσετε. Με φιλικούς χαιρετισμούς, Γιάννης.

   Delete
  2. Οι Εβραίοι δολοφόνησαν τον Στάλιν, αυτή η άκρως "ευγενής" φάρα, για τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

   Κοίτα ανώνυμε την φράση "The doctors in white coats". Οι Εβραίοι ιατροί τον δολοφόνησαν και αυτό είναι σίγουρο.

   Το ότι στην εποχή μας την χειροτέρα εποχή της Ανθρωπότητος, το ζενίθ της Κάλι Γιούγκα, κυριαρχούν οι Εβραίοι δεν είναι τυχαίο. Διότι μόνον σε εποχές απολύτου σήψεως και παρακμής δύνανται οι Εβραίοι να μεγαλουργήσουν.

   Ο Χίτλερ είχε πει πώς ο Εβραίος αφού πρώτα καταστρέψει τα πάντα γύρω του, θα καταστραφεί και ο ίδιος από την φύση του. Ακριβώς μα ακριβώς αυτό συμβαίνει σημερα.

   Εν αντιθέσει, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο Ελληνισμός σε Χρυσές Εποχές ήταν κυρίαρχος, σε εποχές που ο Εβραϊσμός εθεωρείτο το απολυτο κακό. Δεν είναι τυχαίο που ο προφήτης Χίτλερ ηκολούθησε τον Ελληνισμό κατά του Εβραϊσμού, ακόμη και με Γερμανική τάση.

   Η μοναδική εποχή που Ελληνισμός και Εβραϊσμός αρμονικά συνυπήρξαν ήταν στους πρώτους μετά Χριστώ αιώνες, όπου ανεπτύχθη υψηλή μυστικιστική κληρονομιά και φιλοσοφία. Η Καμπάλα αποτελεί την μοναδική ορθή και άκρως πετυχημένη μίξη Εβραϊσμού και Ελληνισμού, όπως φυσικά και η Ορθοδοξία.

   Αλλά ενώ ο Ελληνισμός μόνος του δύναται αρίστως να δημιουργήσει και δίχως τον Εβραϊσμό, το αντίθετο δεν δύναται να συμβή.

   Delete
  3. Και επί αυτού ερωτώ:

   Είναι να απορεί κανείς για το ότι όποιος λαός ήρθε σε επαφή με τους Εβραίους ανέπτυξε..."αντισημιτικά" αισθήματα, ενώ όποιος λαός, ακόμη και οι αρχικώς εχθρικοί Φράγκοι, ήρθε σε επαφή με τον Ελληνισμό, τον εθαύμασε;;;

   Delete
  4. Καθηγητά, ο Αρμαγγεδδών βάσει όλων των γραφών είναι κάτι αναποφευκτο.

   Συνεπώς δεν έχει νόημα να θέλουμε να σταματήσουμε ή να αποπειραθούμε να σταματήσούμε το αναπόφευκτο.

   Μένει μονάχα να το δεχθούμε.

   Επίσης κάθε τι που συνέβη στο παρελθόν δεν δύνανται να επαναληφθεί. Ο Λενινισμός έχει σκουριάσει, δεν εμπνέει κανέναν. Μία θρησκεία όμως ίσως και να μπορούσε.

   Delete
 22. ..το κατω στο κερδος...σημαινει μια πορεια για το οχι στο κεδρος [ωχ συγνωμη ηθελα να γραψω κερδος]

  προτιμω ναμαι κατα των τραπεζων και κατα των επιχειρηματιων..μιας και αυτοι ειναι ιδιωτες [ηλιθιοι]
  και "αυτο" μας το δειχνουν τα εργα τους

  ο εμπνευσμενος επιχειρηματιας [ο δημιουργος παραγωγος] συνειδητα ..αντιλαμβανεται το ματαιο των πραξεων του κερδους...και ασυνειδητα...βιωνοντας "το αγνωστο"..οδευει..στην μεταμορφωση του
  ..ο ιδιος δε... "παντρευει"...τα χερια με τον νου...και διαλυει τις υποχθονιες και βαναυσες μηχανες...και πολλα αλλα...τα οποια δεν λεγονται μονολογωντας και πληκτρολογωντας
  παρα ....[μονο?!]..δια ζωσης και επι του εργου..διδοτου 34..[ εκει που χειροβομβιδες [αμυντικες] επεφταν το
  1944 - 1945...χειροβομβιδες[κροτου λαμψης]..πεφτουν και τωρα ]

  @....χωρις λαθη δεν μαθαινεις [αν θες να μαθεις ]...αυτο δεν ειναι εγλημα [π.χ οταν χωριζεις [οταν καποιος αποχωρει]..αυτο ειναι σχολειο ! μπορει ναναι πληγη ο χωρισμος..μπορει ναναι [ομως] και τροφη

  @...τα βιβλια για το βιετναμ [κυριως γαλλικες αλλα και βιετναμεζικες εκδοσεις απο το 1920]
  τα απεκτησα την εποχη που ημουν παλαιοπωλης
  εκει βρισκομενος...σαν να ζουσα μεσα σε μουσειο ημουνα
  εκει μου φανερωθηκε...η ομορφια της λαικης τεχνης...μεταξυ των αλλων και της υφαντικης...
  ...και αλλαξε ριζικα το σκεπτικο μου...ετσι ωστε τωρα με ευκολια να πω
  κατω το κερδος...κατω η τεχνη...και τα συναφη [τουλαχιστον το λεω μεσα μου]
  @...πριν λιγα χρονια ειχα στειλει δυο α/μ φωτογραφιες στην ηλεκτρονικη σας διευθυνση
  αυτες συνοδευουν τα ανωθι λεγομενα..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Για να ακριβολογήσουμε ,θα πρέπει να πούμε ''κάτω ο φιλοτομαρισμός'' αντί του ''κάτω το κέρδος.
   Το να έχει την ικανότητα να κερδίζει κάποιος ,δεν είναι κακό.Τό κακό είναι να παρακρατείς τα κέρδη προς ίδιον όφελος χωρίς να επιστρέφεις το μεγαλύτερο μέρος εξ'αυτών στην κοινωνία.
   Το πιο επαίσχυντο δε ,είναι να χρησιμοποιείς τη δύναμη που σου παρέχει ο πλούτος ,ώστε να τον πολλαπλασιάζεις εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.
   Ιδιώτης σημαίνει παρτάκιας και κατ'επέκτασιν ηλίθιος,μιας και είναι ηλιθιότης να πριονίζεις το κλαδί (κοινωνία),πάνω στο οποίο κάθεσαι.Idiot αγγλιστί ,εκ του αρχαιοελληνικου ιδιώτης.
   Αρα το κέρδος είναι αθώο εργαλείο που δημιουργεί πλούτο.
   Ο πλούτος είναι μια χρυσή ευκαιρία για τον κατέχοντα αυτόν,να αποδείξει κατά πόσον είναι άνθρωπος
   ή γάιδαρος.
   ''κάτω η ιδιοτέλεια'' ''κάτω η αισχροκέρδια'' ''ζήτω το κέρδος'' ''ζήτω ο πλούτος''
   ''θάνατος στους Idiots''

   βεροιεύς

   Delete
 23. https://youtu.be/TPemVDer0F4

  ReplyDelete
 24. Κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ διαγράψουμε τὸ παραπάνω βίντεο τοῦ "Ἰωάννη" ποὺ μᾶλλον τρολάρει. Ἀλλὰ δὲν τὸ κάνουμε γιὰ νὰ διαπιστώσῃ ὅποιος στὴν Ἑλλάδα ἔχει ἀκόμη τὰς φρένας του σῷας ὅτι ὁ πανβλὰξ σατανᾶς εἶναι αὐτὸς ὁ καλόγερος ποὺ βλέπετε νὰ καίῃ τὸ χαρτάκι καὶ ποὺ φυσικὰ δὲν ἀντιπροσωπεύει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀλλὰ τὴν γραικυλικὴ μαλακία ποὺ τρέφεται ἀπὸ τὸν λαϊκὸ τύπο.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν σας έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες εκφράσεις Καθηγητά, αλλά χαίρομαι που αντιλαμβάνεσθε την ωμή χρησιμότητα όλων των εκφάνσεων της Ελληνικής γλώσσης.

   Delete
 25. Μοίρασε σκαμπίλια ο Ντουτέρτε των Φιλιπιννών σε Ολλανδή δημοσιογράφο!

  https://www.youtube.com/watch?v=VbHDK3ayO3k

  Εύγε!

  ReplyDelete
 26. Tὀ ζήτημα τῆ ποιήσεως ποὐ αναφέρεται παραπάνω δἐν εἶναι μόνο ἡθικολογικό (ἡ δουλειὰ σὰν ἁξία ἁνεξάρτητη τοῦ Κέρδους) ἁλλὰ καθαρἀ γνωσιολογικό, ἅλλο ἅν ἡ γνωσιολογία περιλαμβάνει τἠν ἠθική (καἰ ὄχι τὸ ἀνάποδο).

  Τὀ θέμα δἐν εἶναι ἅν ΠΡΕΠΕΙ ἡ πολιτικἠ (ἤ η ἡθικὴ) νἀ κατευθύνει τὴν οἰκονομία ἁλλὰ ἅν ΜΠΟΡΕΙ νἀ τἠν κατευθύνῃ. Στἠν Οὐσία νομίζω ἡ ὁρθοδοξία λέει ὅχι. Ὑπάρχει Ἕνα μυστήριο. Ὁ Θεὀς εἶναι ὁ μόνος ποὐ κινεῖ τἀ πᾶντα, ἁλλὰ ταὐτόχρονα δἐν κινεῖται διοτι εἶναι τἀ πάντα. Σἐ σχεση μἐ αὑτὸ τὸ θέμα καλοῦνται νἀ τοποθετηθοῦν οἱ ἑπαναστάτες.

  Ἁπὀ καιρὀ καἰ ἡ λογοτεχνία ἁκόμα (Τολστόη) γράφει ὅτι κανεὶς δἐν κρατάει τἀ λουριά, δἐν ὑπάρχουν λουριά, τἀ λουριὰ εἶναι μιἀ κοινωνικἠ ψευδαίσθηση. Ὁ Τολστόη γράφει π.χ. γιἀ μιἀ μάχη, τοῦ Μποροντίνο νομίζω. "Χιλιάδες διαταγὲς ἑξεδόθσαν ἑκείνη τἠ μέρα καἰ καμία δἐν ἑξετελέσθη".""΄Οποιος ἔχει πάῃ στὀν πόλεμο, τὀ ἔχει διαπιστώσῃ".

  ReplyDelete
 27. YΓ. Το ηθικὸ ζήτημα μπαίνει σἐ ἅλλη βάση, καἰ σᾶς βάζω στἀ βαθειὰ νερἀ τῆς θεατρολογίας. Ἅς ποῦμε ὅτι διαπιστώνω, σἀν τὀ Τολστόη, ὅτι ἡ μάχη τοῦ Εὑρὠ δἐν διεξάξεται ἁπὀ τοὐς ἁρχηγοὐς Τσιπρέοντα, Μιχαλιολιάκοβερ καἰ Κουτσούμποβις, ἁλλὰ ὅτι ὅλοι ὅσοι ἑνέχονται στἠν μάχη τοῦ Εὐρὼ παίζουν μιἀ ζωντανἠ παρασταση, ἕνα θέαμα τῆς ἁρένας, τὀ νόημα τῆς ὁποίας εἶναι νἀ γίνει ΠΙΣΤΕΥΤΟ μἐ μαλλιοτράβηγμα ὅτι οἱ ὡς ἅνω πολέμαρχοι τῆς παντόφλας εἶναι ἁρχηγοί. Ἡ παράσταση δηλαδἠ ποὐ λέγεται μάχη τοῦ εὐρὼ εἶναι ἕν θέαμα μονομάχων, ποὐ γίνεται γιἀ τἠν δόξα τοῦ Διαβόλου,δηλαδἠ τἠν ἑννοίας τοῦ εγώ.

  Μἐ ἅλλα λόγια οἱ Τσιπρέοντας, Μιχαλιολιάκοβερ καἰ Κουτσούμποβιτς εἶναι ἡθοποιοὶ τῆς σειρᾶς ποὐ παίζουν τὀν ῥόλο τοῦ ἐγώ, δηλαδἠ τοῦ Ἡρακλῆ. Ἅμα σφάξω καμπόσους ἡθικῶς ἤ πραγματικῶς θἀ πάω στἀ Οὐράνια νἄχω γκόμενα τἠν Ἥβη καἰ νἀ πίνω γκαζόζα παρέα μὲ τὀν Δία. Ὅπως βλέπετε τὀ πράγμα δἐν διαφέρει ἁπὀ τὀ πιλάφι καἰ τἀ Οὐρί ἤ τἠν βυζαντινἠ γραφειοκρατία ποὐ ἑπαναλαμβάνεται στὀν οὑρανό, βλαχοδήμαρχος στἠν Ἁθήνα, βλαχοδήμαρχος στὀν Παράδεισο.

  Καἰ ἑδῷ ῥωτῶ. Ὁ Ἐπαναστάτης διαμαρτύρεται γιἀ τὀ θέαμα, ἥ ὄχι; Τί κάνει ὁ ἑπαναστάτης ὁ πραγματικός, ἑνώπιον τοῦ θεάματος τῆς παντόγφλας; Αὐτὸ εἶναι τὀ ἠθικὀ ζήτημα, στἠν πραγματική του βάση.

  ReplyDelete
 28. YΓ2. Οἱ ἅγιοι Γελάσιος, Πορφύριος καἰ Πορφύριος ἦταν μῖμοι ποὺ ἐπὶ σκηνῆς μετέτραψαν τἠν παρῳδία τῶν χριστιανικῶν μυστηρίων σὲ πραγματικὸ βάπτισμα. Πιστεύω πὠς ὁ Μολιέρος ἤθελε νἀ τοῦς μοιάσῃ. Διάφοροι ἔχουν ἑμφανιστῇ στἠν διεθνὴ σκηνἠ ποὐ θέλουν νἀ μοιάσουν ὅχι στοὐς ἁγίους τῶν ἡθοποιῶν (τῶν ἐκ τῶν μίμων) ἁλλὰ στὀ μπουλοῦκι ποὐ ἔβγαζε τὸ ψωμί του παρῳδώντας τὰ μυστήρια.

  ReplyDelete
 29. Υγ3. Σημείωση. Ὁ καπιταλισμὀς δἐν εἶναι ἱδεολογία, ἱδεολογία εἶναι ὁ φιλελευθερισμὀς. Ὁ Κομμουνισμὀς σἀν ὑπαρκτὀς σοσιαλισμὸς εἶναι μιἀ ζώνη ΝΟΜΙΚΗΣ δικαιοδοσίας στἠν ὁποῖα τὀ κράτος ἔχει ΕΝΝΟΜΑ (ἐπανασταικῶι δικαίωι)τὀ μονοπώλιο τῆς ἑργασίας. Ὁ καπιταλισμὸς εἶναι μιἀ οἱκονομικἠ διαδικασἰα στἠν ὁποῖα τὀ κεφάλαιο, δηλαδἠ τἀ ἁποθέματα ἀνταλλακτικῆς ἁξίας, συσσωρεύονται καἰ ἑπενδύονται ἑναλλἀξ χωρἰς νἀ ὑπόκεινται στὀν ἔλεγχο τοῦ νομισματοκοπείου. Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς ἁγορᾶς ἑργασίας εἶναι παρεπόμενο στὀν καπιταλισμό. Στἠν καθαρὴ του μορφή ὁ καπιταλισμὀς δἐν νοιάζεται γιἀ τἠν νομικὴ μορφἠ τῆς ἑργασίας. Μπορεῖ θεωρητικῶς νἀ κάνει τἠν δουλειὰ του μἐ τἠν πιὀ ἁκραία δουλεία ἁλλὰ καἰ τὀ σύνθημα μιἀ ὥρα τὀν χρόνο ἑργασία ἑξίσου -θεωρητικὰ βέβαια, διότι στἠν πραγματικότητα εἶναι σύστημα δουλείας. Διότι ἡ μεγιστοποίηση τοῦ κέρδους, δηλαδἠ ἡ διαρκῆς αὔξηση τοῦ ἁποθέματος ἁνταλλακτικῆς ἁξίας, ὁδηγεῖ πάντοτε τὀν καπιταλισμὀ σἐ κρίσεις.

  Αὑτὸ ποὐ τὀν νοιάζει τὀν καπιταλισμὸ εἶναι ἡ κυκλοφορία κεφαλαίων. Συμπέρασμα. Ἅν ἱσχύουν οἱ παραπάνω ὁρισμοἰ δἐν ἁποκλείει καθόλου τὀν καπιταλισμὀ ἕνα σοσιαλιστικὀ κράτος. Ὁ Στάλιν ἁπὀ μιἀν ἄποψη προσέφερε ὑηρεσίες στὀ ἑργατικὀ κινημα ἁλλὰ ἁπὀ τἠν ἄλλη τὀν καπιταλισμὸ τὀν βοήθησε πάρα πολύ. Ὁ Κουμπιλάι Χἀν βοήθησε τὀν Μάρκο Πόλο κι ἄς μἠν ἦταν Βενετὀς ὁ ἴδιος.

  Σἐ περίπτωση ποὐ ὁ Ἕλληνας Μάο ἤ Τίτο, π.χ. ὁ Βελουχιώτης ἤ ὁ Ζαχαριάδης ἤ ὁ Μαρκος Βαφειάδης εἶχαν ἑπικρατήσῃ η θρησκεία μας καἰ τὀ ἕνστικτό μας μᾶς ἁπαγορεύουν νἀ τὀν λατρεύουμε. Ἡ προσωπολατρεία λ.χ. ἑπἰ Ζαχαριάδη εἶναι τὀ ὄνειδος τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Ὅμως ἡ σωστἠ αντίδραση ἔναντι τοῦ ὁποιουδήποτε τσογλανιοῦ ἤ ἁγίου βρέθηκε νἀ βαστάει ἕνα σιδερικὸ ἤ ἕνα μικρόφωνο εἶναι τὀ μέγα ζήτημα τὀ ἠθικὸ ποὐ θίγω παραπάνω.

  ReplyDelete
 30. ΝικόλαοςMay 22, 2017 at 9:38 AM

  Κύριε Καθηγητά, μόλις τελείωσα την μελέτη του βιβλίου «Η τέταρτη πολιτική θεωρία» του Ρώσου καθηγητού και συναδέλφου σας Alexander Dugin. Απ' ό,τι κατάλαβα, εν ολίγοις, ισχυρίζεται ότι πρέπει όλα τα ιδεολογικά κινήματα (αναρχισμός, κομμουνισμός, φασισμός, εθνικομπολσεβικισμός, χριστιανισμός, ισλαμισμός, βουδδισμός, ιουδαϊσμός, ινδουισμός, κ.α.), να ενωθούν εναντίον του φιλελευθερισμού προκειμένου να συντρίψουμε την παγκοσμιοποίηση που θέλουν να επιβάλλουν οι ΗΠΑ. Θεωρείτε ότι μια τέτοια προσέγγιση του ζητήματος είναι εφικτή και με ποιόν τρόπο θα μπορούσε να αναχαιτιστεί η λαίλαπα του φιλελευθερισμού;

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μακάρι να γινόταν κάτι τέτοιο.

   Γίνεται βέβαια. Σιιτικές ομάδες και Φαιοκόκκινοι μαζί με τους Εθνικιστές είναι σύμμαχοι.

   Delete
 31. ..ενας διανοουμενος ειναι συναμα και εμπορος και ποιητης - επιστημονας...αλλα και χειρονακτης αν "χρειαστει"...

  ReplyDelete
 32. Asghar Farhadi ...ιρανος σκηνοθετης κινηματογραφου..[ το βαρυ οπλοστασιο του ιραν ]
  ενα παραδειγμα Διανοουμενου..συναμα και εμπορου , ποιητη ...........

  ReplyDelete
 33. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ) Καἰ συγχωρῆστε μου παρακαλῶ τἀ πολλὰ σχόλια, ἁλλὰ καθῶς ἁργοῦν οἱ ἁναρτήσεις τῶν νέων σχολίων καἰ καλά κάνουν, μαζεύονται σκεψεις πολλές.
  Κατἀ τἠν γνώμη μου ὁ Κωνσταντινουπολίτης καταλαβαίνει καλἀ τὀ θέμα τῶν Ἑπαναστασεων. Ὁ Ἑπαναστάτης βλέπει ὅτι ὁ Διάβολος πάει νἀ τοῦ στερήσἡ τὀ ἁγαθό. Ὁ Διάβολος δἐ εἶναι πονηρὀς καἰ δἐν τὀ κάνει μἐ χοντροκομμένο ἁλλὰ δαιδαλώδη τρόπο, αὑτὸ ποὐ λέμε νεύρωση.

  Τώρα δύο ζητήματα πάρα πολὐ βασικά ποὐ σχετίζονται μἐ τὀ ὅλο θέμα Ἑπανάσταση. Πρῶτο, αὑτὸ ποὐ ἔγραα παραπάνω. Ὁ Χριστιανισμὀς εἶναι Ῥεαλιστικη θρησκεία. Λέει δηλαδή, τὀ ψέμα, ἡ κατασκευή τεχνητοῦ παραδείσου, εἶναι λάθος. Γι αὐτὸ καἰ δἐν τοῦ ἄρεσε τὀ θέατρο, διότι στἠν ἁρένα ποὐ εἶχε κι ἔχει καταντήσἡ, τὀ θέαμα (κἰ ἡ πολιτικἠ εἶναι θέαμα) γίνεται ὅσο γίνεται πιὀ ψεύτικο ὥστε ἁκριβῶς νἀ νιώθει ὁ διεφθαρμένος θεατἠς πὤς εἶναι ῥεαλιστής ὁ ἴδιος. Προσοχὴ λοιπὸν στοὐς διάφορους ἡγέτες ποὐ μεταχειριζονται τἠν ἱδεολογία σἀν σενάριο.

  Δεύτερο σημεῖο. Τι λέει ὁ Χριστιανισμός. Μἐ πρῶτο τὀν Διάβολο, ὅλοι οἱ ἁχηγοί (Ναπολέων, Μάο, Κωνσταντινουπολίτης) εἶναι ἑπανστάτες. Δηλαδἠ ὁ κόσμος τοῦς παίρνει γιἀ τσῆφ ἁλλὰ οἱ ἴδιοι νομίζουν ἑαυτόν Σπάρτακο. Ὁ Διάβολος εἶναι Σπάρτακος. Καἰ τώρα τὀ μέγα λάθος.

  Ὁ Ταρτούφικος χριστιανισμὀς ζητεῑ λοιπὸν ὑπακοὴ προς τὀν θεό. Γιἀ τοὐς καθολικούς Ταρτούφους ὁ Θεός τους εἶναι φεουδάρχης, γιἀ τοὐς ὁρθόδοξους ῥωμαῖος Αὐτοκράτωρ καἰ πάει λέγοντας.

  Ὁ Θεὀς στὀν Χριστιανισμὸ ΔΕΝ εἶναι ἁφεντικό. Ἅν ἦταν ἁφεντικὀ δἐν θἀ ὑπῆρχε πρὀ Χριστοῦ μετἀ Χριστόν. Ἁφεντικά, δηλαδἠ ἑπαναστάτες, ὑπάρχουν πολλοί. Θεὀς ὅμως Ἕνας.

  Τι λέει λοιπὸν ὁ Χριστιανισμός. Βλέποντας τὀ θέαμα ποὐ ἔχει ὁργανώσἡ ὁ διάβολος, χάνεος τἠν πίστη σου στὀν Θεό. Καἰ ἔχεις τὀν πειρασμό ν'ἁνέβ}ης ἐπἰ σκηνῆς καἰ νἀ τἀ κάνεις λίμπα. Νἀ γίνἡς πρωταγωνιστής. Βλακεία σου. Μἠν κουνιέσαι. Ἁλλὰ καἰ μἠν ὑποτάσσεσαι. Αὐτὸ εἶναι τὀ μυστήριο το μέγα τοῦ Χριστιανισμοῦ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μπράβο Κωσταντή έτσι ακριβώς είναι και χαίρομαι πολύ που το αντιλαμβάνεσαι.


   Η μαύρη Αλήθεια είναι ότι ο Διάβολος, ή σωστότερα Εωσφόρος, υπηρξε κυριολεκτικά ο πρώτος Στασιαστής και Επαναστάτης. Φυσικά κατά του Θεού, όμως ο συμβολισμός δεν παύει να αποτελεί voodoo για την έννοια της Επανάστασης. Ο ορισμός της Επαναστάσεως μονάχα στην αρχαία Ελλάδα μέσω των Δημοκρατών και μετέπειτα την επαύριο της Γαλλικής Επαναστάσεως έλαβε θετικό πρόσημο. Μέχρι τότε η Επανάσταση εθεωρείτο κάτι το Εωσφορικό, ως αυθαίρετη πλήρη ανατροπή του status quo. Μία ακόμα απόδειξη ότι ο Μοντερνισμός έχει ξεκάθαρη Εωσφορική ρίζα και μαζί με αυτόν όλα του τα τέκνη, Φιλελευθερισμός, Φασισμός, Εθνικοσοσιαλισμός και Κομμουνισμός διέπονται από ξεκάθαρη Εωσφορική φιλοσοφική στάση ζωης. Για αυτό και καλούν για την Δημιουργία ενός Νέου Ανθρώπου ενός Homo Universalis (Διαφωτισμός) ή ενός Υπερανθρώπου (Νίτσε, Ρομαντισμός). Φυσικά αυτά είναι πόθοι αλλά δίχως έστω και μία μικρή Εωσφορική τάση, η ανάπτυξη της Φιλοσοφίας θα ήτο αδύνατη όπως και κάθε άλλης επιστήμης. Ναι, η επιστήμη δεν είναι του Θεού αλλά του Εωσφόρου και εδώ έχουν δίκαιο οι Μουσουλμάνοι.

   Αλλά η ίδια η Ζωή η υλική δίχως τον Εωσφόρο θα ήταν αδύνατη, αφού ο Άνθρωπος θα ήταν ένα με τον Θεό.

   Ευτυχώς βέβαια, υπάρχει και το "ερευνάται με τα Πίστεως" το οποίο σώζει την κατάσταση ώστε και Χριστιανοί παραμένουμε και ερευνούμε το κάθε τι φιλτράροντάς το, "Καλό" ή "Κακό".

   Delete
  2. Βάσει του παραπάνω σχολίου μου δύναται να διεξαχθεί και ανάλογο συμπέρασμα για την βδελυρή Αθηναϊκή Δημοκρατία.

   Η Δημοκρατία είναι του Διαβόλου, όπως φυσικά και η χρηματο-κρατία.

   Delete
  3. Κωνστ/λίτη ,ούτε Εωσφόρος (φέρων το φώς)υπάρχει,ούτε θεός.
   Η επιστήμη είναι του ανθρώπου.Καταστροφή ή ευημερία,απ αυτόν εξαρτάται.
   Η επανάσταση είναι εκτόνωση συσωρευμένης δυσαρέσκειας ,μίσους των μαζών κατά ανίκανων ηγετών.
   Μην ανακατεύεις δόγματα και θρησκείες με πολιτική.Εξ αιτίας αυτής της ύπουλης μίξης ,υποφέρει η ανθρωπότης αιώνες τώρα.
   Η δημοκρατία είναι το τελειότερο πολιτικό σύστημα,όταν οι πολίτες έχουν επίπεδο.
   Όλα τα άλλα συστήματα προυποθέτουν την υπαρξη κάποιας ''ελίτ'' που γνωρίζει,και τους χαχόλους που πρέπει να κυβερνώνται από αυτήν,επειδή δεν γνωρίζουν.
   Χρειαζόμαστε μια πνευματική Επανάσταση όπως σωστά επρότεινε ο κ.Παππανικολάου Λεωνίδας και όχι πολιτική επανάσταση ,η οποία χωρίς την πρώτη είναι άνώφελη.

   Βεροιεύς.

   Delete
 34. Όσοι εβγαιναν στην έκφυλη Αγγλία με τα σημαιάκια "Refugees Welcome" και εβριζαν και ακόμη βρίζουν σαν τρελαμένοι όποιον προσπαθεί να τους προειδοποιήσει, τώρα θρηνούν θύματα λόγω της βλακείας τους.

  Να δούμε πόσο αίμα χρειάζεται η Ευρώπη για να απωλέσει την άκρως αυτοκτονική της τάση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αν δεν με απατά η μνήμη μου,πρίν λίγο καιρό κάποιος εδώ μέσα ωμίλει κολακευτικώς δια τους τζιχαντιστάς.

   Οδηγία προς ναυτιλομένους:Μήν αφήνετε τα δόγματα (όποια και νάναι),να κατευθύνουν τον νούν σας.
   Μήν πολιτικοποιείτε τις θρησκείες.
   Μήν θρησκειοποιείτε την πολιτική.

   Οδηγία προς πιο αφελείς:Μην ποδοσφαιροποιείτε την πολιτική.Μην πολιτικοποιείτε το ποδόσφαιρο.

   βεροιεύς

   Delete
  2. Για τους τακφιριστές Τζιχαντιστές που έχουν διαλύσει την Μέση Ανατολή χάριν της Δύσεως, την οποία δήθεν πολεμούν, ποτέ!

   Για το Ισλάμ και τους Μουσουλμάνους προφανώς και τρέφω αφάνταστο σεβασμό διότι είναι οι μοναδικοί οι οποίοι απέφυγαν επιτυχώς την Φιλελεύθερη λαίλαπα, με αποτέλεσμα οι κοινωνίες των να είναι άκρως πετυχημένες και να εξαπλώνονται ραγδαία.

   Οδηγία προς αφελείς ανωνύμους: Αφήστε τα διαδικτυακά τρολλαρίσματα και τις ψευδο-σοφιστείες και κάντε κανα παιδί, ειδάλλως σε καμιά 15 χρόνια θα γίνετε νεο-Οθωμανικό βιλλαέτι, ίσως και πολύ νωρίτερα.

   Το να κρίνει κάποιος το Ισλάμ από εναν καναπέ σαν τον Γιάννη Λοβέρδο είναι πανεύκολο, όντας τελείως μη-επαναστατικός και συστημικός. Για να κρίνει κανείς το Ισλάμ οφείλει η Ιδεολογία του να είναι τουλάχιστον ισάξιά του, δηλαδή μονάχα Παραδοσιοκράτες-Θεοκράτες, Φασίστες, Εθνικοσοσιαλιστές και Εθνικομπολσεβίκοι δύνανται να κρίνουν το Ισλάμ. Των υπολοίπων η Ιδεολογία είναι κατώτερη του Ισλάμ, ειδικά ο Φιλελευθερισμός σαν ιός σκοτώνει τον ξενιστή του και ο Κομμουνισμός του πετσοκόβει το κεφάλι για να τον "σώσει".

   Βέβαια εάν κάποιος είναι ένα απλό διαδικτύακό τρολλ, αραδιάζοντας σωριδόν ασυναρτησίες και αόριστα κελεύσματα λογικό είναι να μην καταλαβαίνει γρι από αυτά και να εκπίπτει στις μπαρούφες των Ακροδεξιών αλλά και των Ακροαριστερών του ιδίου Συστήματος.

   Delete
  3. Οι μοναδικοί που αξίζουν στην Μέση Ανατολή και φέρουν πράγματι αντι-Δυτικό αγώνα είναι οι Σιιτικές ομάδες και δη η Χεζμπολλάχ.

   Το Ιράν δε, είναι πρότυπο κράτους. Μακάρι να μπορούσα να πολεμήσω πλάι του εάν το χτυπούσαν όλες οι σατανικές δυνάμεις της Δύσεως, από τον Πάπα, μέχρι το Ισραηλ και τους Σαούντ.

   Οι Σιιτικές ομάδες δε, είναι οι μοναδικές που και σέβονται και πολεμούν μαζί με τους Χριστιανούς (https://en.wikipedia.org/wiki/Guardians_of_the_Dawn) στην Συρία εναντίον των τακφιριστών Σουνιτών.

   Delete
 35. Ευτυχώς έχω 2 χρόνια που έφυγα από αυτήν την χώρα.

  ReplyDelete
 36. Ὓπάρχουν μόνο δύο χώρες, ἡ χώρα τῆς πράξης καἰ ἡ χὠρα τῆς θεωρίας. Ὁ ἡγέτης καἰ ὁ ἑπαναστάτης παρουσιάζουν τἠν δεύτερη σἀν τόπο προσκυνήματος καἰ ἡγοῦνται τοῦ χατζηλικίου σὰν τἠν ἁλεποῦ στὸ παραμῦθι, ποὐ τρώει τοὐς συμπροσκυνητές της. Στἠν πραγματικότητα τα πράγματα εἶναι ἀνάποδα. Ἡ χώρα τῆς πράξης εἶναι ἁντικατοπτρισμὀς καἰ ὁ ἡγέτης ἄν καὶ ἄνθρωπος γίνεται τμῆμα τοῦ ἁντικατοπτρισμοῦ. Αὑτὸ ἁκριβῶς δημιουργεῖ αὑτὸ τὸ παράξενο φαινόμενο στοὐς ἡγέτες,νἀ μοιάζουνμἐ ζωντανὲς μοῦμιες. Ἥ μἐ ζῶα.

  ReplyDelete
 37. (ὅπου πηγαίνει ὁ Κουτσούμπας, λ.χ., τρέχουν οἱ τοῦ ΚΚΕ νἀ μαζέψουν τἰς τρίχες ποὐ τοῦ πέφτουν γιἀ νἀ κάνουνε φυλαχτά. Τὀ ἴδιο συμβαίνει χοντρικἀ σἐ ὅλα τἀ ἱεραρχικἀ συστήματα. Πάντα ὐπαρχει τὀ τίμιο ξύλο.)

  ReplyDelete
 38. Η Εθνικομπολσεβικική Βόρειος Κορέα που συνεχώς δαιμονοποιείται από τα Δυτικά Φιλελεύθερα αστικά κατακάθια, έχει σταθμό του μετρό, χίλιες φορές καλλίτερο από τον άκρως τριτοκοσμικό του Λονδίνου:

  https://www.youtube.com/watch?v=_vp-n5jMERw

  Πεντακάθαρος, Ρομαντικός, ηρωικός και Ελληνικός!

  Η Βόρειος Κορέα δεν έχει το 20% του πληθυσμού της σε ουρές κρατικών συσσιτίων όπως οι ΗΠΑ ούτε τρομοκρατικές επιθέσεις ούτε επίπεδο ζωής με 800£ την ημέρα σαν εκείνο του Αγγλικού πρεκαριάτου!

  Μονάχα θαυμασμό δύναται κανείς να εκπέμπψει για την χώρα αυτή, όσο και να θέλουν να την φάνε οι Φιλελεύθεροι, οι οποίοι μονάχα κοινωνική εξαθλίωση, πολιτισμική τρέλα και πολιτικό χάος έχουν φέρει σε όσες χώρες ήρθαν επικεφαλείς.

  Ζήτω ο Κίμ λοιπόν!

  ReplyDelete
 39. Ὁ κύριος Τσίπρας, ποὐ μιἀ καἰ δἐν ἔχουμε προεδρικἠ ἁλλὰ προεδρευομένη δημοκρατία, εἶναι ἡ θεσμικῶς ἱσχυροτέρα πολιτικὴ προσωπικότης στὀ πολιτειακὀ σύνολο ποὐ λέγεται ἑλληνικἠ Δημοκρατία, εἶναι ὁ πολιτικὀς μας ἁρχηγὸς, καἰ ὡς ἄνθρωπος μἐ βάση μιἀ θεολογία ποὐ ἁπαγορεύει τὀ θέατρο καἰ τἠν ὑποκρισία, ὑπηρέτης τοῦ Διαβολου, καἰ ὡς ταξικὀ πιόνι μίσθαρνο ὄργανο τοῦ κεφαλαίου. Τὀ νἀ λέμε ὅτι κομμουνισμὀς καἰ φασισμὀς τζίζ κακὀ διότι δολοφονοῦν εἶναι σἀν νἀ τρῶμε δέκα χάμπουργκερ καὶ πάνω στὀ ῥέψιμο νἀ κατηγοροῦμε τοὺς μὴ χορτοφάγους. Ὁ Ἕλλην ψηφοφόρος ποὐ ψήφισε Τσίπρα ἤξερε πάρα πολὺ καλὰ ὅταν τὀν ψήφιζε ὅτι τὀν ψήφιζε γιἀ νἀ τοῦ κατσικωθῇ ὁ Τσίπρας στἠν πλάτη. Δἐν ἤθελε να τὀ παραδεχτῇ γιἀ τὀν ἑξῆς λόγο.

  Ἡ χριστιανικἠ ἑκκλησία νομιμοποιήθηκε ἁπὸ τοὺς Καίσαρες καἰ σκίστηκε στἀ δύο. Τὀ σχίσμα παρέμεινε εντὀς τῆς ἑκκλησίας, δἐν πῆρε μιὰ μορφὴ ἑξωτερική. Ἁπαραίτητη προϋποθεση γιἀ νἀ μπῇ κανεἰς στἠν ἑκκλησία εἶναι νἀ ἁφήσῃ ἁπέξω τἠν ἔννοια τῆς ἑργασίας. Στὀ εὐαγγέλιο αὑτὸ λέγεται καθαρά. Θἀ σἐ θρέψει ὁ Πατήρ σου ὅπως τρέφει τἀ πετεινὰ τοῦ οὑρανοῦ.

  Ἡ έργασία στἠν θεσμικἠ της μορφἠ ανάγεται σἐ δύο ἁλληλοεξαρτώμενους θεσμούς, τἠν βασιλεία καἰ τὀ θέατρο. Οἱ δύο αὑτοἰ θεσμοἰ εἶναι μιἀ ἱεροποίηση τῆς σχόλης. Ὁριοθετῶντας τἠν σχόλη, ὁριοθετεῖ κανεἰς καἰ τἠν ἑργασία. Οἱ δύο αὑτοὶ θεσμοί, τὀ θέατρο καἰ ἡ βασιλεία, προσφέρουν ἕνα υπόδειγμα ὥστε η ἐργασία νἀ γίνει ἁποδεκτή.

  Ἡ ἐκκλησία σοφἀ ἔπραξε νἀ μἠν ἑπιτεθῆι κατἀ μέτωπο στἠν ἑργασία, τἠν βασιλεία καἰ τὀ θέατρο (στὀ τελευταῖο βέβαια πολλἐς φορές ἁμάρτησε) διότι κατάλαβε ὅτι ἡ ἐπίθεση θἀ ἦταν καἰ αὑτὴ ἑργασία. Οἱ τρείς ἱδεολογίες, φιλελευθερισμός (μασωνική στοά, ἑπιστημονικός σύλλογος), φασισμὀς (κόμμα) καἰ κομμουνισμὀς (κόμμα) τί κανουν.

  Πᾶνε στἠν ἐκκλησία καἰ τῆς λένε. Τὀ ξέρουμε πὠς ἑσὺ θέλεις νἀ μείνεις ἁμόλυντη. Θἀ ἁναλάβουμε ἑμείς λοιπὸν νἀ γίνουμε Ἅη Γιώργης, νἀ μποῦμε μέσα στὀ ἄντρο τοῦ κτήνους ποὐ λέγεται ἑργασία, καἰ θέατρο, καἰ βσιλεία, καἰ νἀ τὀ σκοτώσουμε. Δῶσε μας τἠν εὑλογία μας.

  Ὁ Ἕλληνας, τρέμοντας μέσα στὀ παρεκκλησί,τουρτουρίζοντας, βρίσκεται σἐ δίλημμα. Νἀ εὑλογήσῃ τἀ ὅπλα τοῦ Μπότσαρη, ποὐ πετᾶνε τἀ μάτια του φωτιές, ἤ ὄχι;;;;

  ReplyDelete
 40. Ἁπαντῶ, 1) Δἐν ὑφίσταται ἐπιλογή.
  2) Ἅρα οἱ ἑκλογές εἶναι ἀπάτη.
  3) Ἅρα τήν εὐλογία μόνο ὁ Θεὀς τἠ δίνει. Δἐν τίθεται θέμα άπόφασης.
  4) Ὁ Σύριζα σχετίζεται ἄμεσα μἐ τὀ ΚΚΚ.
  5) ΚΚΕ καἰ ΧΑ, ἡ δεύτερη μἐ τὀ ἑλληνικὸ έφοπλιστικὸ κεφάλαιο (1821), τὀ πρῶτο μἐ κάτι πολύ, πολύ βαθύτερο, ποὐ βρίσκεται στὰ ἔγκατα τοῦ Βυζαντίου.

  ReplyDelete
 41. ...Καἰ ὁ ἐμφύλιος ὁ παγκόσμιος, τὸ θέμα τῆς ἁνάρτησης, εἶναι μεταξὺ τοῦ φιλελευθερισμοῦ, ποὺ λατρεύει τὸ εἴδωλο τῆς ἐλευθέρας ἐπιλογῆς, καὶ τοῦ ἑαὐτοῦ του, ποὺ λατρεύει τὴν ἑργασία. Εἶναι πόλεμος μεταξὺ Κάιν καὶ Διαβόλου.

  ReplyDelete
 42. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
  Replies
  1. μικρος στρατιωτηςMay 26, 2017 at 2:10 AM

   Οντως ηταν πολυ ευχαριστη ειδηση ,μακαρι να υπαρχει και αναλογη συνεχεια.

   Delete
  2. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
 43. «Εξάγουμε»... αναρχικούς στο Κουρδιστάν - Πολεμούν τους τζιχαντιστές!
  Στην «αναρχική γη» της Ροζάβα

  25/05/201707:5975

  Φωτογραφίες και συνθήματα στα ελληνικά αποδεικνύουν την ελληνική παρουσία στην κουρδική εξέγερση - Αναρχικοί από όλον τον κόσμο που έχουν συγκεντρωθεί εκεί «μαθαίνουν» ανταρτοπόλεμο για να τον εφαρμόσουν στις πατρίδες τους
  Ελληνες αναρχικοί πολεμούν τζιχαντιστές στο δυτικό Κουρδιστάν, στην «αναρχική γη» της Ροζάβα. Πρόκειται για μία περιοχή που βρίσκεται στη βόρεια Συρία και αυτονομήθηκε χάρη στη συνεχιζόμενη κουρδική εξέγερση.

  Εκεί αναρχικοί από διάφορες χώρες του κόσμου καταφτάνουν για να πολεμήσουν τον ISIS και να εκπαιδευτούν δίπλα σε έμπειρους αντάρτες. Κατά καιρούς στις ελληνικές αρχές έφταναν πληροφορίες ότι έχουν μεταβεί στη Ροζάβα Ελληνες αναρχικοί, αλλά τώρα είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται τόσο έντονη δραστηριότητα Ελλήνων, που εκφράζεται κυρίως από μία ομάδα, τον Επαναστατικό Σύνδεσμο Διεθνιστικής Αλληλεγγύης (RUIS), που ιδρύθηκε από Ελληνες αναρχικούς.

  Ο Ελεύθερος Τύπος δημοσιεύει φωτογραφίες μαχητών που κρατούν πολεμικά όπλα και φορούν στολές παραλλαγής και κουκούλες, έχοντας φόντο τοίχο που γράφει στα ελληνικά: «Από τη Ροζάβα μέχρι την Αθήνα, τα απελευθερωμένα εδάφη του αγώνα θα ματώσετε για να τα πάρετε. Αλληλεγγύη στις καταλήψεις».

  Σε άλλη φωτογραφία, που επίσης τραβήχτηκε στο δυτικό Κουρδιστάν, ανάμεσα σε μαχητές με καλάσνικοφ και ρουκετοβόλα, υπάρχει πανό που γράφει στα ελληνικά: «Ούτε βήμα πίσω».

  Ο RUIS, όπως αναφέρεται σε σχετικό κείμενο που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο, «οργανώθηκε από μία αφοσιωμένη ομάδα Ελλήνων. Εστειλαν μέλη να πολεμήσουν στη Ροζάβα αλλά επικεντρώθηκαν στα πρακτικά ζητήματα του αγώνα». Η πιο γνωστή οργάνωση αναρχικών στο δυτικό Κουρδιστάν είναι οι «Διεθνιστικές Επαναστατικές Λαϊκές Αντάρτικες Δυνάμεις» (IRPGF). Το παραπάνω μήνυμα αλληλεγγύης στις καταλήψεις, που απεικονίζεται στη φωτογραφία, συνυπογράφεται από το RUIS και το IRPGF.

  Οι μετακινήσεις Ελλήνων στη Ροζάβα έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των αρμόδιων υπηρεσιών ασφαλείας. Και αυτό διότι σε κείμενα αναρχικών που πολεμούν εκεί διατυπώνεται η άποψη ότι οι πολεμιστές θα εκπαιδευτούν στον ανταρτοπόλεμο και στη συνέχεια θα μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτά που έμαθαν στις πατρίδες τους.

  «Πολεμάμε κάθε μορφή φασισμού»
  Σε πρόσφατη συνέντευξή του μέλος του IRPGF, το οποίο δεν αναφέρει το όνομά του, εξηγεί τη διαφορετικότητα του αγώνα ενός αναρχικού που πολεμάει το Ισλαμικό Κράτος σε σχέση με έναν άλλον πολεμιστή: «Η έμπνευση για τη δημιουργία του IRPGF οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όμως δύο από τους σημαντικότερους ήταν η έλλειψη αναρχικής παρουσίας στο έδαφος της Ροζάβα και η επιθυμία να εισάγουμε στο κίνημα κάτι που δεν είχε εμφανιστεί μέχρι τότε. Ενα έδαφος ειδικά για τους αναρχικούς, για να ξεφύγουν από το κράτος, να εκπαιδευτούν στον ανταρτοπόλεμο και στο συμβατικό πόλεμο για τους δικούς τους ξεχωριστούς αγώνες όταν γυρίσουν στην πατρίδα τους, και να αποκτήσουν εμπειρία πώς λειτουργεί μια επανάσταση σε κοινωνικό επίπεδο (…). Προφανώς εμπλεκόμαστε σε επιχειρήσεις εναντίον του ISIS, οι στόχοι μας πάνε παραπέρα από το να τον νικήσουμε, να σταματήσουμε και να γυρίσουμε σπίτι. Πράγματι, πολεμάμε το φασισμό με όποια μορφή και να εμφανίζεται, όμως το κάνουμε χτίζοντας επίσης αναρχικές υποδομές στην περιοχή, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα να έρθουν εδώ περισσότεροι αναρχικοί, να μάθουν και να προωθήσουν αναλόγως τους ξεχωριστούς τους αγώνες».

  http://www.protothema.gr/greece/article/682496/exagoume-anarhikous-sto-kourdistan-polemoun-tous-tzihadistes/

  Kwnstantinoupolith theleis na rtheis mazi mas sth Syria na polemhsoume oloi mazi tous tzihantistes???

  ReplyDelete
  Replies
  1. Χαχαχαχαχα,

   αγόρι μου αντίφα εμείς οι Φαιοκόκκινοι Φασίστες Στρασσεριστές σας έχουμε προλάβει με διαφορά...5 ολόκληρων ετών!!!!

   κοίτα εδώ:

   https://www.vice.com/en_us/article/are-greek-neo-nazis-fighting-for-assad-in-syria1

   και εδώ:

   http://mavroskrinos.blogspot.com/2015/09/blog-post_23.html

   και εδώ:

   http://mavroskrinos.blogspot.com/2013/04/syriareportnet.html

   και εδώ:

   https://pbs.twimg.com/media/DAMQJ5XUwAIEve3.jpg:large

   και εδώ:

   https://syriaupdate.wordpress.com/tag/black-lily/

   και εδώ:

   http://infognomonpolitics.blogspot.com/2013/07/blog-post_2957.html

   https://www.vice.com/gr/article/polemoun-ellines-neonazi-sto-plevro-tou-assad

   και κάνε μόκο μέχρι το 2050!

   Επειδή ως γνήσιοι αντίφα είστε πανίβλακες και πολεμάτε για τις ίδιες τις ΗΠΑ και τα τσιράκια τους, τους Κούρδους ενώ δήθεν αντιμάχεσθε τις ΗΠΑ(!!) και επειδή όλη η εγχώρια Ακροδεξιά (κωλαούζοι της ΝΔ) του pronews σας προωθεί λόγω Κούρδων, δεν σημαίνει ότι όσοι πολεμούν στην Συρία τρώνε κουτόχορτο με το κιλό σαν εσάς.

   Ο Μαύρος Κρίνος και οι γνήσιοι Έλληνες Εθνικοσοσιαλιστές και Φαιοκόκκινοι πολεμούν από το 2012 στο πλευρό του πραγματικού Επαναστάτη αντισιωνιστού και αντι-ιμπεριαλιστή, του Φασιστού Μπααθιστή Μπασάρ Αλ-Ασάντ! Και εσείς τόσο τυφλοί είστε που αντί να πολεμήσετε στο πλευρό του πολεμάτε για τα συμφέροντα των ΗΠΑ με τους Κούρδους! Στόκοι!!!! Και χαίρεστε για αυτό!

   Delete
  2. Νευρίασα γιατί δεν δέχομαι μαθήματα από αντίφα περί επαναστατικότητας.

   Πέραν αυτού, οι δράση ορισμένων μονάδων σας κατά του αστικού κατεστημένου είναι σεβαστή αν και δίχως μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα.

   Delete
  3. *η δράση

   Delete
  4. Oἱ ἐπαναστάτες εἶναι καθεστωτικοί. Ἱσχυρίονται ὅτι ὑπάρχει γιἀ αὑτὸ ποὺ θέλουμε ἕνα ἁνυπέρβλητο ἑμπόδιο ποὺ πρέπει νἀ γίνουν ὅλα γῆς μαδιὰμ (μἐ πρῶτον ἑμᾶς) γιἀ νἀ φύγἡ ἁπὸ τἠν μέση. Ἅρα εἶναι σχεδὀν ἁδύνατο νἀ ἔχεις αὑτὸ ποὺ θές. Αὑτη εἶναι ἡκαθεστωτικἠ προπαγάνδαὅλων τῶν ἑποχῶν.

   Delete
  5. Δηλαδή αντιφασιστή οι εξεγέρσεις σας δεν έχουν νόημα. Τους λείπει η συντονισμένη δράση, το μαζικό κίνημα και η στοχευμένη επίθεση. Ειδάλλως όχι μόνον αποτέλεσμα δεν έρχεται αλλά βλάπτονται και τα ίδια τα λαϊκά στρώματα αντί για το αστικό κατεστημένο που αράζει ανενόχλητο στα Βόρεια Προάστια και την Εκάλη.

   Το να είσαι αντιφασιστής δεν έχει νόημα αφού το κίνημά μας δυστυχώς, όπως και το Κομμουνιστικό, δεν βρίσκεται πλέον εν υλική ζωή.

   Συνεπώς άλλαξε το όνομα σου σε "αντιφιλελεύθερο" ή "αντικαπιταλιστή".

   Λάβετε παράδειγμα από τον Εθνικό Συνδικαλισμό της Ισπανικής Φάλαγγας. Οι Ιδέες της ήσαν πολύ κοντύτερα στο αντικαπιταλιστικό μέτωπο CNT/FAI παρά στον φιλελεύθερο Ακροδεξιό Φρανκοϊσμό.

   Delete
  6. https://www.youtube.com/watch?v=ogW9qynaV5g

   Ο παραπάνω λόγος του αναρχιστού δεν διαφέρει σε τίποτε από έναν αντίστοιχο λόγο ενός πραγματικού Φαιοκόκκινου ή Φασιστού, με μόνη διαφορά την εσφαλμένη λέξη "πολεμώ ενάντια στον Φασισμό" αντί για "πολεμώ ενάντια στον Καπιταλισμό".

   Και εμείς μαχόμεθα το "τέλος της Ιστορίας" και εμείς μαχόμεθα τον Φιλελευθερισμό παντού και εμείς θρηνούμε αυτόν ακριβώς τον θάνατο κάθε αντι-Φιλελεύθερης ιδεολογίας μέχρι πρότινος. Και εμείς θρηνούμε και απεχθανόμεθα την παγκοσμία κυριαρχία του Κεφαλαίου.

   Εάν μελετήσεις τους λόγους για τους οποίους ο Έλλην Αναρχιστής πολεμά στην Ροζάβα τους τακφιριστές Τζιχαδιστές των ΗΠΑ και τους λόγους για τους οποίους πολεμά ο Έλλην Φασιστής στο πλευρό του Μπασάρ αλ-Ασάντ τους ιδίους τακφιριστές Γουαχαμπιστές των ΗΠΑ και του Ισραήλ, θα δεις ότι πολεμούν ενάντιο στον ίδιο αντίπαλο, τον ίδιο εχθρό για τους ίδιους ακριβώς λόγους.

   Άλλωστε ο Αναρχισμός αποτελεί έναν Φασισμό που απεχθάνεται την εξουσία, τίποτε περισσότερο. Ο αρχικός Μπακουνικός, Προυντονικός και Μπουκαρινικός Αναρχισμός είχε μεγάλη διαφορά με τον τωρινό Τροτσκυστικό αναρχο-κομμουνισμό. Αναρχισμός (Φασισμός) και Μαρξισμός-Λενινισμός (Κομμουνισμός) έχουν διαφορά, δεν είναι το ίδιο.

   Delete
  7. Άλλωστε μην ξεχνάς ότι ο Μουσολίνι ξεκίνησε ως Μαρξιστής και Κομμουνιστής και έμεινε Σοσιαλιστής μέχρι τον θάνατό του.

   Αυτός και εάν απεχθανόταν τον Καπιταλισμό, πιο πολύ από τον Χίτλερ.

   Ο Χίτλερ δε στα απομνημονεύματά του ("Από τις στάχτες του Βερολίνου στην παγκοσμιοποίηση", του Μιχαλολιάκου όπου αναλύονται μέσα) φθάνει στο συμπέρασμα ότι έπρεπε να στηρίξει αντί των ακροδεξιών Φρανκιστών, το αναρχο-σοσιαλιστικό μέτωπο των CNT-FAI αφού αυτό υπήρξε πραγματικά αντι-αστικό και αντικαπιταλιστικό ενώ ο ακροδεξιός Φράνκο υπήρξε σωτήρ των αστών.

   Επίσης είχε προφητεύσει θάνατο του καπιταλισμού και άνοδο του Κομμουνισμού στην Δύση αλλά κάτι τέτοιο λόγο του φοβερού καταναλωτισμού δεν συνέβη, δυστυχώς. Διάβασέ το αξίζει.

   Delete
 44. Εἶναι ἐνδεικτικὸ ὅτι στὸ ὄνομα τοῦ Παπαδήμου ἐπλήγη ἡ διεθνὴς τῶν τραπεζιτῶν ποὺ στὴν Εὐρώπη ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὸν Ἐμμανουὴλ Μακρόν. Ἀντιθέτως οἱ παραγωγοὶ τοῦ καπιταλισμοῦ, οἱ builders τοῦ Δονάλδου Τραμβίου, στὸν παρόντα παγκόσμιο ἐμφύλιο πόλεμο μεταξὺ καπιταλιστῶν, ὅπως τὸ ἐξηγῶ στὸ παραπάνω παρὸν ἄρθρο μου, κερδίζουν πόντους. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Περιμένουμε με αγωνία το καινούριο σας άρθρο στο εδώ ιστολόγιο.

   Συνήθως ανεβάζετε κάθε 7-8 η μέρες από ό,τι έχω καταλάβει...

   Delete
 45. Πρέπει νἀ μπῇ τέλος στἠν σοφἠ βαρβαρότητα τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, ποὐ ἔγκειται στἠν μέθεξη ψυχῆς καἰ χρήματος διἀ τῆς ὑποταγῆς σἐ ἕνα ἁπελπισμένο μεταφυσικὸ σύστημα ἁγωνιώδους ἁναμονῆς τοῦ θανάτου διὰ τῆς καθημερινῆς διαψεύσεως τῶν προσδοκιῶν αἰωνίας νεότητος καἰ ἁθανασίας ποὐ χρηματοδοτεῖται ἁπὸ τοὺς παπᾶδες τοῦ συστήματος αὑτοῦ ποὐ εἶναι διαβολοπαπάδες. Τὀ συστημα αὑτὸ εἶναι ἡ φεουδαρχία, μἐ τὀ χαρτονόμισμα στἠν θέση τῶν κομματιῶν γῆς.

  ReplyDelete
 46. Τὀ ἑργαλεῖο τοῦ διαβολόπαπα εἶναι ἡ ἑνοχή,ποὐ κρύβεται πίσω ἁπὀ τἰς τσόντες τοῦ Κολωνακίου καἰ τῆς Νέας Ὑόρκης, καἰ οἱ φασίζοντς ἡγέτες κρατοῦνται στὀ μανίκι σἀν ὅπλα-μπαλαντέρ τοῦ διαβολοχαρτοπαίκτη κολσμένου Ἕλληνα. Ὁ Ἕλληνας φταίει.

  ReplyDelete
 47. .., καἰ ὁ Ἕλληνας φταίει ἑπειδὴ διαδίδει τὀν πουριτανισμὸ τοῦ χρήματος.

  ReplyDelete
 48. YΓ Τι εἶναι πιὀ εὔκολο,νἀ δολοφονήσῃς τὀν Παπαδῆμο ἤ νἀ πῆς κάτω τὸ χρῆμα ; Αὐτὸ δὲν τὸ λέει ὁ Κουτσοῦμπας παρόλο ποὺ θεωρητικὰ ἑπιτρέπεται, δἐν τὀ ἁπαγορεύει νομιζω τὀ σύνταγμα.

  Εἶναι πιὀ εὔκολο νἀ βγάλ}ης τὀ ἄχτι σου στοὐς πλουσίους (ἄν καἰ συνήθως συμβαίνει τὀ ἁνάποδο) παρἀ νἀ ἁρνηθῇς τἠν φτώχεια. Οἱ πλούσιοι γενικἀ λατρεύουν τἠν φτώχεια.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ηδονίζονται με το να βλέπουν φτωχούς ναι.

   Η έννοια του πλούτου βασίζεται σε ακριβώς αυτό το αίσθημα ότι εγώ είμαι κάτι επειδή έχω κάτι παραπάνω και πιο πολύτιμο από τον άλλον.

   Βέβαια ως συνέπεια, η έννοια του πλούτου είναι τελείως...πλασματική. Το χρήμα είναι χαρτί με μελάνι τίποτε περισσότερο. Η υλική του αξία είναι τελείως...άχρηστη. Η πλασματική του όμως πολύτιμη σήμερα. Για αυτό τα πρώτα νομίσματα αναλόγως είχαν υλική αξία πάλι πλασματική ως προϊόντα χρυσού ή αργύρου άντε το λιγότερο χαλκού. Παρόλα αυτά και αυτή η αξία του χρυσού είναι πλασματική.

   Εδώ έρχεται ο Εθνικοσοσιαλισμός αλλά και ο Κομμουνισμός για τους οποίους πλούτο αποτελεί ένας Εωσφορικός Άνθρωπος, Άρχων των πάντων. Υγιής, πανέξυπνος σε αρίστη σωματική και πνευματική κατάσταση έτοιμος να θυσιασθεί για το Σοσιαλιστικό (ή Φυλετικό) Ιδανικό, μαχόμενος με το σθένος ιερωμένου-πιστού και την πειθαρχία στρατιώτου. Σταλινισμός και Χιτλερισμός έχουν την ίδια Νιτσεϊκή ρίζα, τον ίδιον Νιτσεϊκό προορισμό, η ατραπός διαφέρει.

   Καμία σχέση με την Φιλελεύθερη φιλοσοφική οπτική οι δύο αυτές ιδεολογίες. Ο Εωσφορισμός του καπιταλισμού είναι καθαρός Σατανισμός βασισμένος στην ηδονή και την αλαζονεία, όχι στην δίψα για Γνώση και Ανακάλυψη όπως στον Εθνικοσοσιαλισμό-Φασισμό-Σταλινισμό.

   Delete
  2. ..αν καταφερεις και "πεις"..κατω το κερδος [οχι στο κερδος]..και το σημανεις
   ..δεν υφισταται πλεον..ο ..πως τον λενε [παπαδημος]...και αποφευγεται η μεταναστευση
   ..σαλλη γη σαλλα μερη...

   Delete
  3. ~..λενε...και εχει καποια βαση..[ στην "πρακτικη του"]
   οτι ο ερωτας ειναι παιδι της φτωχειας και του πλουτου....

   ~..Ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον ἡ οὐτοπία δημιουργεῖ...δημ.κιτσικης   Delete