Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Sep 28, 2016

318 - Ἔκκληση γιὰ μπέσα ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Παιδείας
Ὁ Χριστός-Τσὲ κολλημένος στὴν κυλότα τοῦ καταναλωτισμοῦ318 - Ἔκκληση γιὰ μπέσα ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Παιδείας

Ἐμεγάλωσα ὡς μαρξιστής-λενινιστὴς μὲ τὸ σύνθημα ὅτι ἡ θρησκεία εἶναι τὸ ὄπιο τοῦ λαοῦ καὶ τελικὰ ἀπεφάσισα νὰ γίνω ὀπιομανής. Ὁ ἄνθρωπος δὲν ζῇ χωρὶς ὄπιο καὶ οἱ ἀρχαῖοι εἶχαν τὴν Ἀθηνᾶ καὶ οἱ νέοι τὴν Παναγία καὶ τελικὰ οἱ ἄθεοι δὲν ἄντεξαν τὸ κενὸ ποὺ ἡ ἀθεΐα ἐδημιούργησε μέσα τους καὶ ὁ Βολταιριανὸς Διαφωτισμός, ποὺ δὲν εἶχε προφθάσει νὰ ἐμφανισθῇ στὸν ΙΗ΄αἰῶνα, ἤδη πρὸ τοῦ τέλους τοῦ αἰῶνος αὐτοῦ κατερρακώθη ἀπὸ τὴν παιδικὴ φωνὴ τοῦ Ῥουσσὼ ποὺ ἀπεστόμωσε τὸν οὐσιαστικὰ ἄθεο χρηματιστῆ Βολταῖρο, μὲ τὴν ἀπέραντη καρδιακὴ πίστη του στὸν Θεό.

 Ὁ ΙΘ΄αἰὼν ὑπῆρξε ἡ δυναμικὴ ἐπάνοδος τοῦ θρησκευτικοῦ αἰσθήματος μέσῳ ἑνὸς ἀκράτου ῥομαντισμοῦ, ἐνῷ ὁ Κ΄, ὅπως τὸ εἶχε προείδει ὁ Νίτσε, ἄφησε τὴν  θέση του στὸν Ἀντίχριστο, δηλαδὴ καὶ πάλι στὸ θρησκευτικὸ αἴσθημα. Τέλος ὁ Μαλρώ, στὴν δεκαετία τοῦ 1960, ἐδήλωνε πὼς ὁ ΚΑ’ αἰὼν θὰ ἦτο θρησκευτικός. Αὐτὸ καὶ ἔγινε, πλὴν Συριζαίων.

Γράφω στὸ βιβλίο μου, Ἡ Τρίτη ἰδεολογία καὶ ἡ Ὀρθοδοξία (Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας), σσ.94-95: «Ἐπειδὴ ὁ Ῥουσσὼ δὲν εἶχε θρησκευτικὴ παίδευση καὶ ἐπειδὴ εἶχε πάθει σύγχυση λόγῳ τῆς ἀλλαξοπιστίας του, προσπαθεῖ νὰ οἰκοδομήσῃ ἰδική του θρησκεία στὴν ὁποία ἡ ἰδέα τοῦ Σατανᾶ, τοῦ κακοῦ, ὑπάρχει μόνον ὡς κοινωνικὸ φαινόμενο καὶ ὄχι θεολογικά. Τὸν δὲ Θεὸ τὸν βλέπει ὡς ἀπόλυτη καλωσύνη, ἀλλὰ ὄχι ὡς τριαδικό. Ὅλες οἱ θρησκεῖες, λέγει, εἶναι καλὲς καὶ συνεπῶς τὸ πιὸ σωστὸ εἶναι νὰ ἀκολουθῆ τὸ παιδὶ τὴν θρησκεία τῶν γονέων του, κάτι ποὺ δυστυχῶς δὲν ἠμπόρεσε νὰ πραγματοποιήσῃ ὁ Ῥουσσὼ γιὰ τὸν ἑαυτό του. Ἀλλὰ ὁ Αἰμίλιος (στὸ ἐγχειρίδιο τοῦ Ῥουσσὼ γιὰ τὴν παιδεία τῶν νέων), σὰν τὸν Ῥουσσώ, εἶναι χωρὶς πατέρα καὶ χωρὶς πατρίδα καὶ συνεπῶς θὰ διαλέξῃ μία θρησκεία στὴν συνείδηση ποὺ κάθε ἄνθρωπος, ἐκ τοῦ φυσικοῦ του, ἔχει τῆς ἐννοίας τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ. Πρόκειται γιὰ τὴν «φυσικὴ θρησκεία» ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν θεϊκὴ ἀποκάλυψη. Εἶναι ἕνας μυστικισμὸς ἐκτὸς τῶν ἐκκλησιῶν. Ἡ βασικὴ θρησκεία, γράφει, εἶναι ἡ θρησκεία τῆς καρδιᾶς».

Ἀκριβῶς σὲ αὐτὴν τὴν κοινωνικὴ δομὴ ἐβασίζετο ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία. Κάθε μιλλέτι εἶχε τὴν ἰδική του θρησκεία καὶ τὰ ἰδικά του σχολεῖα καὶ ὅπως λέγει ὁ Ῥουσσώ, τὸ παιδὶ ἠκολούθη τὴν θρησκεία τῶν γονέων του. Ἐπειδὴ ὅμως τὸ ἐθνοκράτος περιορίζεται σὲ ἕνα μόνον μιλλέτι, ὑποχρεωτικὰ τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ μεγαλώνουν στὴν θρησκεία τοῦ μιλλετίου τους ποὺ καθιστᾷ τὸ συγκεκριμένο ἐθνοκράτος. Γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἡ θρησκεία αὐτὴ εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία. Γιὰ τὴν ψυχικὴ ὑγεία τῶν παιδιῶν μας καμμία ἀλλη θρησκεία δὲν πρέπει νὰ διδάσκεται, διαφορετικὰ θὰ γεννήσῃ τὰ προβλήματα ποὺ ἐγνώρισε ὡς ἄπατρις ὁ Ῥουσσώ, ὁ ὁποῖος ψάχνοντας ἀπελπισμένα νὰ ξαναεύρῃ τὴν καλβινιστικὴ ἑλβετική του ταυτότητα, ὑπέγραφε τὰ βιβλία του μὲ τὴν μνεία, «πολίτης τῆς Γενεύης» καὶ ὄχι Γάλλος.

Αὐτὸ ποὺ γίνεται στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν ἀποικιακὴ γωνία της, τὴν Ἑλλάδα, εἶναι ἐξωφρενικό. Ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ δέχονται μπουλούκια μουσουλμάνων καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη προσπαθοῦν γιὰ νὰ τὰ ἐντάξουν στὰ χριστιανικά τους ἐθνοκράτη, μεγαλώνοντας τὰ παιδιά τους, μαζὶ μὲ τοὺς ντόπιους, προσφέροντάς τους μία πανθρησκευτικὴ σοῦπα ποὺ δὲν ἱκανοποιεῖ οὔτε τοὺς χριστιανούς, οὔτε τοὺς μουσουλμάνους. Τὴν ἴδια στιγμή, στὸ ὄνομα τῆς ἐλευθερίας τῆς γνώμης ὑβρίζουν χυδαῖα στὴν Γαλλία καὶ τὴν Ὁλλανδία τὸν Προφήτη, ἀπαγορεύουν τὴν παραδοσιακὴ ἐνδυμασία τῶν μουσουλμανίδων μὲ πρόσχημα τὸν δυτικὸ πολιτισμό, καὶ ἐτοιμάζουν νὰ ξεχειλίσῃ τὸ καζάνι τοῦ τζιχαδισμοῦ ποὺ θὰ μᾶς κάψῃ ὅλους. Ἡ συριζαίϊκη ἀμορφωσιὰ στὸ ζενίθ της.

Οἱ ἀντιϊμπεριαλιστικὲς ἐπαναστάσεις σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, στὸν ὄνομα τοῦ μαρξισμοῦ-λενινισμοῦ, μετατρέπονται σὲ θρησκευτικές. Θρησκευτικὰ εἰκονίσματα τοῦ Γκεβάρα, τοῦ Μάο, τοῦ Στάλιν καὶ τοῦ Πούτιν πολλαπλασιάζονται. Ὁ λαὸς σὲ ὅλον τὸν  πλανήτη προσκυνᾷ τοὺς ἥρωές του ὡς θεοὺς καὶ διατείνεται ὅτι ὁ Μάο εἶναι Βούδδας καὶ ὁ Γκεβάρα Χριστός. Τὴν ἴδια στιγμὴ ὁ καπιταλισμὸς ποὺ πουλᾷ τὰ πάντα γιὰ νὰ βγάλῃ χρήματα, κολλᾶ τὸ πρόσωπο τοῦ Γκεβάρα-Χριστοῦ στὶς γυναικεῖες κυλότες καὶ στὰ μπλουζάκια τῶν νέων.

 Ὁ ὑπουργὸς Παιδείας τῆς χώρας μας ἔγινε σύμβολο σκονισμένων ἰδεῶν καὶ ἀμαθείας ποὺ ἐπιδεινώνει τὴν ἤδη τραγικὴ κατάσταση τῆς ἑλληνικῆς παρακμῆς. Ἕως πότε;


Δημήτρης Κιτσίκης                                 28 Σεπτεμβρίου 2016 

106 comments:

 1. θαυματουργός κῆρυξSeptember 28, 2016 at 10:41 AM

  Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω νομίζω. Κάποιες ιστορικές εξελίξεις δεν ελέγχονται από τους ανθρώπους αλλά κατευθύνονται από τον Θεό τον ίδιο.

  Υπερβολικές κάπως οι κριτικές κατά του Φίλη πιστεύω, αλλά λογικές για τα πλαίσια των ελλήνων που πάντα ήταν εθνοκεντρικοί, ρατσιστές και «παραδοσιακοί» με τον κακή πρόσληψη της παράδοσης.

  Όπως και αν έχει, για τους συνειδητούς χριστιανούς, πάντα στο τέλος επικρατεί το θέλημα του Θεού και όχι των ανθρώπων και το θέλημα του Θεού βάσει του Ευαγγελίου είναι η συμφιλίωση όλων των ανθρώπων και σε αυτήν την κατεύθυνση θα κατευθύνει ο Θεός την ιστορία. Αν είναι έτσι τα πράγματα, αυτό σημαίνει ότι η κατάρρευση των εθνών κρατών έρχεται στην επόμενη στροφή της ιστορίας.

  Ο καπιταλισμός δεν μπορώ να φανταστώ αν θα έχει κάποια επίπτωση. Νομίζω ότι μάλλον τον συμφέρει η κατάρρευση των εθνών κρατών.

  ReplyDelete
 2. Ἡ ἀπάντηση στὴν ἐρώτηση -ἔως πότε ;- ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ἄν εὐσταθεῖ ἡ ἑξῆς ὑπόθεση. Ὅτι ὁ μεσομακροπρόθεσμος στόχος τῆς κυβέρνησης τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῶν ἀφεντικῶν της εἶναι ἡ ἑδραίωση μιᾶς παγκόσμιας ἐξουσίας τύπου Χαλιφᾶτου (δηλ. μὲ συγκέντρωση ἱερατικῆς, διοικητικῆς, οἰκονομικῆς καὶ στρατιωτικῆς ἰσχύος στὸν ἴδιο μηχανισμό) ποὺ θὰ εἶναι σχεδὸν ἄν ὄχι τελείως ἀνεξέλεγκτη. Καὶ θὰ ἀναπαράγεται, ὅπως καὶ ἡ θεοκρατορικὴ μοναρχία, μὲ τὴν διεξαγωγὴ ἐξωτερικῶν πολέμων καὶ τὴν συνακόλουθη διανομὴ τῆς λείας στοὺς ὀπαδούς της.

  Ἡ χρήση τῆς φωτογραφίας τοῦ Τσὲ Γκεβάρα σὰν σύμβολο κατανάλωσης καὶ ὠραιοπαθείας εἶναι ταὐτόχρονα προπαγάνδιση τοῦ ματαίου τῆς ἀντιστάσεως. Ἑὰν ἰσχύει ἡ παραπάνω ὑπόθεση, τὰ σχέδια τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῶν ἀφεντικῶν του θὰ ναὐαγήσουν ὅταν βρεθεῖ ἕνας ἀποτελεσματικός τρόπος ἐξουδετέρωσης τοῦ προπαγανδιστικοῦ μηχανισμοῦ τοῦ Χαλιφάτου. Δὲν μιλῶ γιὰ Αὐτοκρατορία, ὅπως ὁ Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, διότι ἡ Αὐτοκρατορία ἀκολουθεῖ ἀνέξίθρησκη πολιτική, ἐνῶι τὸ Χαλιφᾶτο ὄχι. Ἵσως ὑπάρχει καλύτερος ὅρος.

  Πάντως, ἡ ἐξουδετέρωση τοῦ προπαγανδιστικοῦ μηχανισμοῦ ἑνός χαλιφάτου γίνεται μὲ τὴν ἀποκόλληση τῆς ἱερωσύνης ἀπὸ τὸ στρατιωτικὸ καὶ τὸ πολιτικὸ ἀξίωμα. Πρέπει λοιπὸν νὰ βρεθεῖ ἔνας ἀπλὸς καὶ ἀποτελεσματικὸς τρόπος νὰ ἀναγνωρίζεται τὸ σχῆμα τοῦ Ψευδοπροφήτη, ὥστε νὰ ξέρουμε κάθε φορά ὅτι ὁ τάδε ἤ ὁ δεἴνα εἶναι ὀπαδός του, ὄχι γιὰ νὰ τὸν καθαρίσουμε, ἀλλὰ γιὰ νὰ ξέρουμε ὄχι τόσο μὲ ποιόν μιλᾶμε ἀλλἂ κυρίως γιὰ τί πράγμα.

  Ὁ ἀριθμὸς τοῦ θηρίου, ΄λοιπόν, εἶναι ὄχι τὸ 666 -Καῖσαρ Νέρων- ἀλλὰ τὸ 1789. Ὅποτε δηλαδὴ ἀκοῦμε ἐπαναστατικὸ λεξιλόγιο μυρίζει ὁ τόπος μπαροῦτι. Τί βρίσκεται ὅμως πίσω ἀπὸ τὸ λεξιλόγιο αὐτό ;

  Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ γίνει εἶναι ἡ ἀπομόνωση τῆς αἵρεσης τοῦ ψευδοπροφήτη.Πολλὲς ἐνδείξεις (π.χ. αὐτὴ ἡ μανία μὲ τὸ γκεηλίκι καὶ τὸ σὲξ χωρίς τεκνοποίηση) δείχνουν πρὸς ἕνα μανιχαϊστικό ἀμάλγαμα, βασικό συστατικὸ τοῦ ὁποίου εἶναι ὅτι "δὲν πρέπει νὰ φέρνουμε παιδιὰ στὸν ματαιο ἐτοῦτο κόσμο γιὰ νὰ μὴν πολλαπλασιάζεται τὸ κακό". Ὁ πρῶτος στόχος τοῦ χαλιφᾶτου εἶναι οἱ κοινότητες μὲ ὑψηλή γεννητικότητα. Μουσουλμάνοι, μαῦροι καὶ κινέζοι.

  ReplyDelete
 3. Τα λογια σας το μοναδικό καταφύγιο μου ως νεανία στην κοινωνία την ωχρή και σαλεμενη που ζούμε. Χαίρομαι που ασπαζεσθε την πραγματική λογική Καθηγητά. Και εγώ τα λέω σε πολλους και με τιμούν με το κομπλιμεντο του Φασίστα.

  ReplyDelete
 4. Και ολα αυτα γιατι?...
  για να αποφευγουν οι αδυναμοι ανθρωποι την σκεψυ του θανατου και την ανυπαρξια ..αφου μια οργανωμενη θρησκεια απαληνει τοσο πολυ τον πονο που μεχρι και σε κανει να πιστευεις απιστευτα πραγματα για το οτι οι πυθικανθρωποι ειναι οι εκλεκτοι του θεου..και οι κατ εικονα του..οπως λενε και οι ερμητιστες οι κακομοιροι !

  Οι ανθρωποτητα πλεον εχει φτασει στην εποχη που αθλιες και ασυμαντες εννοιες οπως θρησκεια..φυλο..οικογενεια κτλ..δεν εχουν σημασια..αφου ειναι εννοιες πρωτογωνες ..
  δωσε αλλελουλια και αναστασεις κυριου ..για να μην σας ερθει η καταθλιψαρα  ReplyDelete
  Replies
  1. Πρόσεξε καλά. Πρόσεξε τι συμβαίνει. Θεωρείς ως άνθρωπος ότι θα εμπαίξεις και θα προσπεράσεις εύκολα τον Θεό και θα τον βάλεις στην άκρη, θα τον έχεις του χεριού σου όπως πιθανώς έχεις κάνει με τόσους άλλους ανθρώπους που δεν συμπαθούσες ή με αντικείμενα που βαρέθηκες ή με δραστηριότητες που δεν σου άρεσαν.

   Όταν όμως έρθει ο θάνατος, τότε θα καταλάβεις ότι Αυτός δεν εμπαίζεται. Τότε θα λες Θεέ μου κόλαση είναι αυτό. Δεν θα ευθύνεται ο Θεός όμως, αλλά εσύ για την κόλαση που θα ζεις. Απολύτως εσύ.

   Ξέρω ότι αυτά φαίνονται αστεία, όπως ξέρω και γιατί το αδικείς. Δεν μπορείς να το συλλάβεις. Θα αναμένεις το θάνατο υπομονετικά επομένως μέχρι να αντιληφθείς τι συμβαίνει.

   Delete
 5. Ο κομμουνισμός (έστω στην αστεία θεωρία του) ως ολοκληρωτικό καθεστώς, είναι ενάντια στην παιδεία.
  Όπως έδειξε η επιστήμη της ψυχολογίας (άπειρες παραπομπές) αλλά και ο μέγας φιλόλογος Ρένος Αποστολίδης, η παιδεία απαιτεί εσωτερικότητα.Δηλαδή η κοινωνία επιβάλλεται να είναι πιο ατομοκεντρική (όχι εγωιστική όπως κάποιες σύγχρονες)
  και όχι συλλογική, δηλαδή κομμουνιστική ή ναζιστική.
  Αυτού του είδους η παιδεία, προϋποθέτει και το αυτονόητο δικαίωμα της ατομικής ιδιωκτησίας ως όχι μόνο χρηματικό μέρο αλλά και ελευθερία του ατόμου στην ανοδική εξέλιξή του.
  Συνεπώς, ένας ανθέλλην υπουργός παιδείας (φυσικά αριστερός, τι άλλο;) όπως ο Φίλης, με πτυχίο λυκείου, είναι αυτονόητο ότι θα πολεμήσει την μοναδική έκφραση της κριτικής σκέψεως.
  Και αυτή είναι η αρχαιοελληνική παιδεία.Χωρίς αρχαιοελληνική παιδεία, είναι αδύνατον να αναπτυχθεί κριτική σκέψη, είτε υψηλού επιπέδου (τύπου Αριστοτέλους, Πλάτωνος κτλ) είτε χαμηλοτάτου (όπως του χριστιανισμού).
  Δεν είναι τυχαίο που οι ψευταράδες απόστολοι(και οι πατέρες κτλ) εκφράστηκαν στα Ελληνικά, και όχι στα Λατινικά.
  Διότι, επειδή η σοφιστική απαιτεί την φαινομενολογική παρουσίαση της διαστρεβλωμένης αληθείας, ακόμα και εκεί, στο χαμηλό χριστιανικό επίπεδο, χρειάζεται την Ελληνική παιδεία και την Ελληνική γλώσσα.
  Συνεπώς ο φίλης, συνεχίζοντας το επάγγελμα του ανθελληνισμού, αφαιρεί την κριτική σκέψη από την νεολαία, εντάσσοντας ταυτόχρονα φιλομουσουμανικές τάσεις (οι δήθεν αντιφασίστες) για να δημιουργήσε μία κοινωνία τύπου Καλλέργη.

  ReplyDelete
 6. Ὀ δρ.Πᾶπ ἔχει πιάσει τὴν ούσία τοῦ ζητήματος. Κανένα ἐκπαιδευτικὸ σύστημα δὲν μπορεῖ νὰ συμπέσει μὲ τὴν ἰδιαιτερότητα τῆς ἀντίληψης, τῆς ἐπιθυμίας καὶ τῆς σκέψης τοῦ ὑποκειμένου. Αὐτὴν τὴν ἰδιαιτερότητα τὴ λέω, ἀντίληψη.

  Πάνω σὲ αὐτὸ ἔρχονται ὅλοι οἱ μεταρρυθμιστές, καὶ μὲ τὸ ἐπιχείρημα -ἀφοῦ τὸ ξέρετε, πὼς δὲν συμπίπτει τὸ κοινωνικό μὲ τὸ ἀτομικό, μὴν κοροϊδευόμαστε - ἔρχονται νὰ διαιωνίσουν τὸ προαναφερθέν πρόβλημα, δηλαδὴ τὴν ἀντίθεση Ἀντίληψης - ἔτσι λέω νὰ τὸ ποῦμε - καὶ κοινωνίας. Πάντοτε οἱ μεταρρυθμιστές εἶναι κεφάλια τοῦ θηρίου, δὲν εἶναι ποτέ Αη-Γιώργηδες, βλ. καὶ τὰ παραδείγματα παραπάνω, στὴν ἀνάρτηση.

  Εἴπαμε - τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ μη-σύμπτωση ἀντίληψης καὶ κοινωνίας. Οἱ μεταρρυθμιστές δὲν μποροῦν νὰ ἀλλάξουν τὴν ἀντίληψη, μποροῦν ὅμως νὰ ἀλλάξουν τὸ σκηνικὸ ὤστε ἡ ἀντίληψη νὰ χάσε ἀκόμα περισσότερο ταὐγὰ καὶ τὰ πασχάλια. Ὁ μόνος τρόπος ἀντίστασης εἶναι ἡ σταθερότητα τῆς ἀντιλήψεως, ὥστε ἡ ἀλλαγὴ τοῦ σκηνικοῦ νὰ μὴν παρασύρει τὸν θεατὴ καὶ τὸν μετατρέψει σὲ κομπάρσο. Αὐτὸ τὸ τελευταῖο, ἡ ὥθηση τῆς νεολαίας σὲ κομπαρσιλίκι, εἶναι μόνιμο χαρακτηριστικὸ τῆς δράσης τῶν ἀνθρώπων τύπου ΣΥΡΙΖΑ.

  ReplyDelete
 7. ΥΓ. Μιὰ παρατήρηση γιὰ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ παιδεία. Καὶ ἐδῶ ἔχουμε, ὅπως στὴν περίπτωση τοῦ μονοτονικοῦ, τὴν ἀτέλεια τοῦ προηγούμενου συστήματος σὰν δικαιολογία γιὰ τὴν καινούργια καταστροφή. Ἡ σωστὴ πολιτικὴ στὸ γλωσσικὸ εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῆς καθομιλουμένης χωρίς ὑπηρέτηση ἰδεολογικῶν σχημάτων, πολυτονικὸ καὶ ἱστορικὴ ὀρθογραφία, καὶ ἀπὸ τὴν Πρώτη Γυμνασίου μάθημα γιὰ τὶς διαφορὲς ἀρχαίας καὶ νέας ἑλληνικῆς (ἤ ῥωμέηκιας) στὴν προφορά. Οἱ αἱτιάσεις τοῦ Κιτσίκη γιὰ ἀμορφωσιά, ἀπλὴ ἀμορφωσιά, εἶναι ἀπολύτως δικαιολογημένες. Ἑδῶ ἔχουμε ἕνα μορφωτικὸ ἀντικείμενο μὲ ἔλλειψη σὲ ἕναν πολὺ συγκεκριμένο τομέα. Ἁντί λοιπὸν νὰ τὸ φτιάξουμε, ἀλλάζουμε καὶ γκρεμίζουμε τὰ πάντα γιὰ νὰ μὴν παραδεχτοῦμε ὅτι εἴμαστε ἄσχετοι μὲ τὸ ἀντικείμενο. Εἶναι σὰν νὰ γκρεμίζεις μιὰ πολυκατοικία διότι δὲν ξέρεις νὰ φτιάξεις τὸ καζανάκι. Μερικὰ ἱστορικὰ γεγονότα κινοῦνται ἀπὸ χαζομάρα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνώ ότι το γλωσσικό είναι η έκφραση της σκέψεως και το βασικό πρόβλημα.
   Παρολαυτα είναι δύσκολο να αποφασίσουμε διότι έχουμε πάμπλουτη γλώσσα.Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην διδαχτή η κοινή που ομιλούνταν μετά την Πανελλήνια εκστρατεία του Αλεξάνδρου στην οικουμένη.
   Ούτε καταλαβαίνω γιατί να μην γράφουμε με κεφαλαία και ενωμένες τις λέξεις, αντί για πολυτονικό.Θέλω να πω πως το γλωσσικό πρέπει να το αποφασίσει κορυφαίος γλωσσολόγος επιστήμονας απόμακρος από κόμματα και ιδεολογίες, όπως ο Ρένος Αποστολίδης που δυστυχώς δεν ζει πλέον.
   Επιπλέον, χρειαζόμαστε έναν νέο Κοραή, με την έννοια ότι πρέπει να απομακρυνθούν όλες οι ξενόφερτες λέξεις, είτε ανατολικές είτε δυτικές.

   Delete
  2. Γιατί "πρέπει"; Αὐτὸ εἶναι τὸ θέμα κάθε ἐκπαίδευσης.

   Delete
 8. Οι προδοτικές συμβάσεις του τύπου ΤΑΙΠΕΔ μπορούν να ακυρωθούν μόνο μέσω της εθνικοποίησης των προς πώληση πόρων και περουσιακών στοιχείων.Η εθνικοποίηση αυτή θα αποτελεσει μια διεθνώς έκνομη πράξη -αλά Τσάβεζ- και μπορεί να γίνει από μια δήθεν μη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση , ας πούμε μια κυβέρνηση προιόν πραξικοπήματος. Μην τρομάζετε με την λέξη αυτή διότι η Αμερική ως πατρίδα του MARKETING έχει τον τροπο να πλασάρει κάθε είδους πολιτειακή εκτροπή. Μια κατάλυση της εξουσία με πραξικοπηματικό τρόπο έαν εχει ως σημαία την απόδοση της πατρίδας πίσω στους έλληνες μπορεί να επιτύχει την υποστηριξη τους. Έχετε εμπιστοσύνη στην CIA και την βρετανική MI6.

  ReplyDelete
 9. Βέβαια οι εκτελεστές μιας τέτοιας εκτροπή θα πρεπει να παραδώσουν την εξουσία σε μικρό χρονικό διάστημα( στην τουρκία αυτό γίνοταν μετα απο κάθε επιτυχημένο πρξικόπημα) αλλά το ερώτημα είναι που, εφόσον όλο το πολιτκό και κομματικό φάσμα θα έχει καταστεί αναξιόπιστο και ίσως να είναι και υπόδικο για προδοσία.Ποιά άλλη λύση μένει; μα αυτή του βασιλέα, της βασιλευόμενης δημοκρατίας. Τι καλύτερο από ένα βασιλικό οίκο που θα είναι συνδεδεμένος με την Βρετανία και την βρετανική κοινοπολιτεία και φυσικά με τις ΗΠΑ ; Η Ελλάδα θα έχει έαν αγγλόφιλο βασιλέα, θα γυρίσειστην δραχμή η οποία θα συνδεθεί με το δολάριο και έτσι τα τεράστια αποθέματα αερίου και μετάλων θα ανήκουν σε ΗΠΑ και Βρετανία , τους παλιούς σύμμαχους οι οποίοι πολέμησαν στον ΒΠΠ μαζί εναντίον των Γερμανών.

  ReplyDelete
 10. Και η Ρωσία ; δεν θα αποτελεί πλέον θανάσιμο εχθρό; μα και βέβαια αλλά με τον έλεγχο της Ελλάδας απο ΗΠΑ και Βρετανία η Ευρώπη θα έχει εξασφαλίσει τα αποθέματα υδρογοναθράκων απαραίτητα για την απεξάρτηση της από τα Ρωσικα και θα τα έχει γλυώσει από τα σχέδια των Γερμανών για την εκχωρηση τους σε Κατάρ-Τουρκία και Σαουδική Αραβία.Βέβαια θα απαιτηθεί λίγο ακομα εξαθλίωση των ελλήνων για να είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν τα σχέδια ων Αμερικανοάγγλων. Ισως απαιτηθεί και η διενέργεια εκλογών με τον Μητσοτάκη να αναλαμβανει και να απολύει εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους, μια πραξη η οποία αρχικά θα πρκαλέσει ρίγη ηδονής στους άνεργους του ιδιωτικού τομέα αλλά σύντομα θα προκαλέσει χάος και κατάρρευση της υγείας-άμυνας και δημόσιας διοίκησης με απτά τραγικά και μοιραία αποτελέσματα στην καθημερινότητα των ελλήνων.

  ReplyDelete
 11. Παντα υπάρχει και το ανοιχτό σενάριο της τουρκικής επιθεσης κατόπιν εντολής των ΗΠΑ για να επιταχυνθεί η διαδικασία διάλυσης μας και το καλοσώρισμα της πολιτειακής εκτροπής με ορίζοντα την βασιλεία.Σε κάθε περίπτωση όμως είναι καλό να γνωρίζουμε ότι Τουρκία είναι μέρς του συμμαχικού άξονα Γερμανίας-Τουρκίας-Κατάρ και οι ΗΠΑ δύσκολα θα ζητούσαν κάτι τόσο σπουδαίο απο την Τουρκία ,π΄ρωτον διότι θα έδινα αξία σε αυτόν τον άξονα που εμπεριέχει την Γερμανία και δεύτερον διότι παρόλο που οι ΗΠΑ ναγκάσθηκαν να συνεργασθούν με τη Τουρκία στην Συρία δεν ξεχνούν ποτέ ότι στην ουσία ξεφτιλίστηκαν απο τον Ερντογάν.Υπαρχει και η πιθανότητα η Γερμανία να ζητήσει απο την Τουρκία να μας επιτεθεί για να εμποδίζει τα αμερκανικά και βρετανικά σχέδια.Η Γερμανία και με τις δυο αυτές χώρες έχει ανοιχτούς λογαριασμούς και γυρεύει για γεωπολιτκη ρεβάνς τόσο μετά το brexit όσο και και για τον πΌλεμο σε οικονμικό επίπεδο με τις ΗΠΑ.Τώρα εάν θέλετε στοιχεια και πραπομπες για ταπαραπάνω συμβαίνουν δυό πράγματα, είτε είστε ακομα βολεμένοι και δεν βλεπετε πέρα από την μύτη σα΄ς, είτε είστε απλά εκτός τοπου και χρονου , για να μην το πω αλλιώς.
  PS. Dr Kitsikis any comments regarding the above? did I miss a spot?

  ReplyDelete
 12. Κάνετε λάθος, dr. Pap κι όσοι κατηγορείτε τον Φίλη λόγω άγνοιας. Η μείωση των ωρών των αρχαίων ελληνικών δεν σημαίνει ότι περιθωριοποιείται το μάθημα. Ίσα ίσα θα διδάσκεται με πιο αποτελεσματικές εκπαιδευτικές μεθόδους. Σε αντίθεση, οι μέθοδοι που ακολουθούνταν κατά τη διδασκαλία του μαθήματος τόσα χρόνια έδειξαν και στον πιο αφελή, και θα έπρεπε και σε εσένα κανονικά αφού τόσο κόπτεσαι, ότι δεν είχαν καμία σοβαρή επίδραση στους μαθητές. Ένα μάθημα τυπικό, να μάθουμε παπαγαλία την μετάφραση και πιάσουμε το 8αρι στις εξετάσεις. Τέτοια Ελλάδα όμως θέλετε εσύ κι οι όμοιοί σου, στάσιμο βούρκο με λασπόνερα, που να μην μπορεί να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, αλλά να προσκολλάται σε μια άκρατη και παράλογη προγονολατρεία.

  Οι απόστολοι εκφράστηκαν στα ελληνικά, διότι ήταν η κυρίαρχη γλώσσα του πολιτισμού στην Ανατολή κυρίως, όπως σήμερα αυτή θεωρείται τα αγγλικά.

  Εν τω μεταξύ έχει μεγάλη πλάκα ότι όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι που αναφέρεις και θαυμάζεις τόσο πολύ ήταν θρησκευόμενοι πολίτες (τον Αριστοτέλη τον δίωξαν) σε αντίθεση με εσένα. Μεγάλη πλάκα. Ο Πλάτων είναι πιθανό να μην υπάρχει έστω ένα έργο του όπου να μην κάνει μια αναφορά στους δύο κόσμους, τον θεϊκό και τον ανθρώπινο. Όλο με αυτά ασχολείται ο Πλάτων, αλλά και ο Αριστοτέλης σε μικρότερο βαθμό. Αλλά δεν φταις εσύ, το άθεο δυτικό κοσμοείδωλο που ζούμε ευθύνεται για τέτοιου είδους περιπτώσεις.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Λόγω του θρησκευτικού φανατισμού τίνεις να βλέπεις τα πράγματα μονόπλευρα.Μιλάς σαν να με ξέρεις και αυτό εκφράζει την τάση του σκοταδισμού που έχει κάθε θρησκεία, ιδιαίτερα οι μονοθεϊστικές.
   Δεν είναι τυχαίο που από την έκφραση της αγνωσίας (ουσιαστικά αρχίζει με τον Πρωταγόρα και τελειώνει με την άνοδο του χριστιανισμού) φτάσαμε στην παντογνωσία του βαρβαρικού κλήρου.
   Ο Φίλης που έχει απολυτήριο λυκείου και πέρασε και αυτός από τις αναποτελεσματικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας της αρχαίας Ελληνικής διαλέκτου, δεν είναι σε θέση να κρίνει τι χρειάζεται βελτίωση και τι όχι, διότι πολύ απλά δεν γνωρίζει.
   Το ότι αναφέρω έναν φιλόσοφο είτε είναι ο Αριστοτέλης είτε ο Βολταίρος είτε ο Πλάτων, δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με όλα, αυτό όμως είναι αδύνατον να το καταλάβει ένας που πιστεύει σε μονοθεϊστική θρησκεία.
   Τον Αριστοτέλη τον κατηγόρησαν για Αθεϊσμό ως δήθεν κατηγορία οι αντιμακεδονική μερίδα στην Αθήνα.Άσχετο με αυτό που αναφέρεις.
   Επιπλέον δεν είναι καθόλου άθεη η δύση, αυτό αποδεικνύεται από τα άπειρα τζαμιά που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη.Ούτε ο Φίλης και ο Τσίπρας είναι άθεοι διότι θέλουν να χτίσουν τζαμί.
   Όσον αφορά την τελευταία σου λέξη "περιπτώσεις", έχεις σπουδάσει κάτι σχετικό με τον κλάδο;

   Delete
  2. Αν εγώ λοιπόν μιλάω σαν να μην σε ξέρω, τότε εσύ μιλάς και βρίζεις τους 12 αποστόλους επίσης χωρίς να τους ξέρεις. Κι επίσης δεν σέβεσαι την επικρατούσα θρησκεία του τόπου σου. Ξέρεις τι θα σε είχαν κάνει στην αρχαία Ελλάδα που τόσο θαυμάζεις να φανταστώ, έτσι; Άσε, στα ελληνικά σοφίσματα (που ανταλλάσσετε οι περισσότεροι εδώ μέσα μεταξύ σας) είμαι κι εγώ πρώτος. Σε αυτά είμαι κι εγώ πρώτος. Τους έχω διαβάσει τους έλληνες.

   Α μάλιστα. Το ότι όλοι αυτοί που αναφέρεις και τους έχεις ως πρότυπα και τους καμαρώνεις ήταν θρησκευόμενοι, δεν έχει σημασία. Αντίθετα σημασία έχει να βρίζουμε τον Χριστιανισμό, την επικρατούσα θρησκεία της χώρας για να ικανοποιήσουμε τα κόπμπλεξ μας. Πονηρούλη. Είδες πόσο υποκριτής είσαι; Αυτοί που έχεις ως πρότυπα συμμετείχαν ευλαβικά κανονικά και με το γράμμα του νόμου στις θρησκευτικές εκδηλώσεις της πόλης. Εσύ αντιθέτως, είσαι άθεος και ασεβής και επιπλέον δεν σέβεσαι την επικρατούσα θρησκεία του τόπου που ζεις. Καμία σχέση συνεπώς με τους αρχαίους Έλληνες που τόσο θαυμάζεις.

   Καραάθεη είναι η Δύση, όχι απλά άθεη. Δεν περιμένω να το καταλάβεις.

   Ο Φίλης έχει συμβούλους. Κανένας υπουργός δεν δρα μόνος του.

   Delete
  3. Γιαννο...η ορθοδοξια δεν ειναι πλεον επικρατουσα θρησκεια...αυτο ειναι ενα ψευτικο ποσοστο που βγαινει μεσα αποτον αναγκαστηκο βαπτισμο των βρεφων !..

   Μου θυμιζεις ρε γιαννη τους νεο παγανιστες...αρχαιολαγνους...ετσι και εσει θελεις να επαναφερεις μια μεσαιωνικη εποχη..μεσαιονολαγνικα !

   δεν πρεπει να βριζουμε την χριστιανικη ιστορια μας..ουτε και να θελουμε να επιστρεψουμε σε αυτην

   Delete
  4. Καταλαβαίνω ότι ως χριστιανός δεν έχεις μελετήσει την αρχαία ελλάδα και φυσικά τα βλέπεις όλα μονόπλευρα.
   Όταν λέω "δεν έχεις μελετήσει" εννοώ πολύ απλά ότι όταν κρίνεις έναν υψηλό πολιτισμό επηρεασμένος από την χριστιανική ψευδοθεώρηση, τότε είναι δεδομένο ότι δεν θα καταλάβεις τίποτα.
   Είναι σαν να διαβάζεις έναν κομμουνιστή ιστορικό που έγραψε για την ναζιστική γερμανία ή έναν ναζί για την ιστορία της Μαυριτανίας.
   Είμαι της απόψεως ότι για να απορρίψεις κάτι πρέπει να το έχεις μελετήσει.Συνεπώς και έχω μελετήσει το "ευαγγέλιο", τους πατέρες της εκκλησίας κ.α. σημαντικών κειμένων για τον χριστιανισμό και την ορθοδοξία.
   Εσύ όμως που είσαι "πιστός" δεν έχεις άλλη κριτική σκέψη εκτός από αυτή την οπτική γωνία.
   Συνεπώς ο δογματισμός σου εκφράστηκε ξανά σαν να με ξέρει.
   Εάν έχεις διαβάσει τα πολιτικά του Αριστοτέλη, θα έβλεπες ότι στην προτινόμενη πολιτεία του την θρησκεία την προωθεί μόνο για του ανθρώπους μεγάλης ηλικίας.Αντιθέτως στην νεολαία προωθεί την παιδεία και την κριτική σκέψη, αυτό ακριβώς που λείπει και από τον χριστιανισμό.
   Ο Αριστοτέλης, ο Πλάτων και ο Σωκράτης δεν είχαν καμία σχέση με την θρησκεία της εποχής του.Για Αθεϊα καταδικάστηκε ο Σωκράτης.Συνεπώς ναι μεν απέφευγαν να συγκρουστούν με την θρησκεία για να μην την πάθουν όπως ο Σωκράτης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν και πιστοί.
   Θα μπορούσα να σου αναφέρω πάμπολλους φιλοσόφους που συσχετίζεται ο λεγόμενος αθεϊσμός αλλά δεν έχει νόημα.
   Εσύ μάλλον, είσαι της νοοτροπίας ότι έκαναν οι Αθηναίοι στον μέγιστο Πρωταγόρα έτσι;
   Όπως σου απάντησε ο Σεμπαστιάν, η ορθοδοξία δεν είναι επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα.Μία βόλτα από εκκλησίες θα σου έδειχνε ότι κανέναν δεν πηγαίνει και τον σκοταδισμό του παπαδαριού τον έχει αντιληφθεί σιγά σιγά ο κόσμος.Είπαμε, αν ήταν άθεη η Δύση δεν θα έχτιζε τζαμιά.
   Ο Χριστιανισμός σου αφαιρεί κάθε κριτική σκέψη λόγω του δογματισμού.

   Delete
  5. Καλώς. Συνεπώς είμαι αγράμματος, δογματικός κι αμόρφωτος χριστιανός. Ή μάλλον επειδή είμαι χριστιανός είμαι όλα αυτά.

   Θα διαβάζω εσένα τον αψεγάδιαστο, αδογμάτιστο και ακέραιο (ως άθεος κι αντικειμενικό βεβαίως) από εδώ και στο εξής για να μαθαίνω για το μεγαλείο της αρχαίας Ελλάδας.

   Delete
  6. Και πολύ καλά θα κάνεις φίλε μου

   Delete
 13. Πολὺ ἐνδιαφέρουσες οἱ παραπάνω ἀναλύσεις τοῦ Aegean Eagle. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 14. Οἱ δυτικοὶ ξέρουνε ὅτι τὸ φορολογικὸ σύστημα τῆς Ἑλλάδας ἔχει καταρρεύσει καὶ ὅτι ὁ Ἐρντογάν τοῦς παίζει σὰν Σουλτάνος ποὺ θὰ τὸ στηρίξει αὐτός. Νυχτοπαρακαλᾶνε νὰ βρεθεῖ τρόπος νὰ δολοφονηθεῖ. Ἁλλὰ δὲν ξέρουνε μὲ τὶ νὰ τὸν ἀντικαταστήσουνε καὶ οὔτε καὶ θὰ μάθουνε ποτέ, γιατὶ στὸ μεταξὺ θὰ βγεῖ φάντης μπαστοῦνι μιὰ ἄλλη δύναμη ποὺ θὰ ἀπορροφήσει τὸ χαράτσι, ἴσως τὸ Ἰράν. Τὸ ἀδιάθετο ἑλληνικὸ κεφάλαιο, ποὺ ὁρίζει τὸ ἑλληνικὸ κράτος, εἶναι τὸ ἀδιάθετο χαράτσι. Ἑκεί ἔχει στουκάρει τὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα. Οἱ Ἕλληνες θέλουνε νὰ πληρώσουνε ὅπως καὶ δήποτε.

  ReplyDelete
 15. Μὲ ἄλλα λόγια, τὸ ἐλληνικὸ πρόβλημα εἶναι ἡ διάθεση τοῦ λιμνάζοντος ἐλληνικοῦ κεφαλαίου, ἀκριβῶς ὅπως λίγο πρὶν τὸ 21. Καὶ γι αὺτὸ ἡ κατεύθυνση τῆς παιδείας εἶναι τὸ πιὸ σημαντικὸ ζήτημα, πιὸ σημαντικὸ ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὶς διεθνεὶς πιέσεις. Τὸ ἑλληνικὸ κεφάλαιο δὲν μπορεῖ νὰ ἀναπαραχθεῖ μὲ καπιταλιστικοὺς ὅρους. Μέγιστο παράδειγμα το 1922, ποὺ στέρησε τοὺ ἑλληνικοῦ κεφαλαίου τὸν κινητήριο μοχλό του, τὶς Ἀλύτρωτες Πατρίδες.

  ReplyDelete
 16. http://www.cnn.gr/news/kosmos/story/48305/erntogan-epizimia-gia-tin-toyrkia-i-synthiki-tis-lozanis
  Κ.Καθηγητά πως σχολιάζεται αυτές τις δηλώσεις;

  ReplyDelete
 17. ...δὲν μποροῦμε λοιπὸν νὰ καθορίσουμε τὴν δημόσια παιδεία χωρίς νὰ προσδιορίσουμε ἐθνικό στόχο. Κάτι παραπάνω. Ἅν δὲν ὁριστεῖ ἄλλος στόχος, ὑπάρχει πάντοτε ἡ ὑπόνοια ὅτι αὐτὸς θὰ παραμείνει οἱ Ἀλύτρωτες Πατρίδες.

  ReplyDelete
 18. dr.Pap. ἡ δήλωση αὐτὴ τοῦ Ἔρντογαν κατὰ τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης ἀποδεικνύει ὅτι ἔχει ξεσαλώσει. Κάτι ἔπαθε τὸ μυαλό του. Γίνεται ἐπικίνδυνος γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὡς πληγωμένο θηρίο ποὺ εἶναι πρὸ τῆς ἐξοντώσεώς του καὶ πρέπει νὰ προσέχουμε μήπως καὶ χυμήξει ἐπάνω μας. Ἐμεῖς δὲν ἔχουμε στρατὸ οὔτε γιὰ μιὰν ἡμέρα πολέμου.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καθηγητά ο στρατός μας είναι πράγματι σε τοσο άσχημη κατάσταση όπως το 1897;

   Delete
  2. Ναί. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  3. Ο Κ.Καθηγητής μπορεί να το επιβεβαιώνει από τα έγγραφά του και όσα γνωρίζει, δηλαδή αντικειμενικά.
   Η υποκειμενική μου εμπειρία της στρατιωτικής θητείας (σε σκληρή μονάδα και σώμα) συμφωνεί ότι ο στρατός είναι σε χάλια κατάσταση κυρίως για 2 λόγους.
   Α)Ανεκπαίδευτο προσωπικό-Πρόκειται περί μίας μάζας καραβανάδων που τους ενδιαφέρει το χιλιάρικο και όχι ο καθήκον (Απόδειξη ότι αρκετά στελέχη του Ε.Σ. ψήφισαν στις εκλογές....σύριζα!!!!)
   Β)Απώλεια αντικειμενικού σκοπού-για ποιόν λόγο ακριβώς πληρώνω τον Ε.Σ.;δεν μας προστατεύει από κανέναν
   Γ)Η τελευταία εκστρατεία ήταν στον πόλεμο της κορέας κατά του κομμουνισμού αν δεν σφάλλω.Αυτό ήταν το 1952 και λέει πολλά
   Δ)Συνεπώς σε χειρότερη του 1897 κατ'εμέ.

   Delete
  4. Ευχαριστώ. Κρίμα και επιστευα οτι ορισμένες μονάδες ήσαν αξίες.

   Delete
  5. Έλληνες Μωρέ είμαστε μη Σκιάζεστε...μια χούφτα Έλληνες φυλάτουν πάντα Θερμοπύλες...ένας Κουντουριώτης με το Αβερωφ άλλαξε τα σχέδια αναγκάζοντας τον τουρκικό στόλο να παραμείνει στην Badirma και έσωσε όλο το Β.Α Αιγαίο...

   Delete
  6. Σήμερα όμως δεν υπάρχει Κουντουριώτης.Όσον αφορά τις θερμοπύλες που πολύ σωστά αναφέρεις, εγώ θα πάρω την τοποθεσία κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά όπως χρησιμοποιήθηκε και στην ποίηση:Ο Ε.Σ. είναι τόσο αστείος, όπου μου φαίνεται μέχρι εκεί θα είναι το κράτος με αυτά που κάνουνε.
   Ο Ε.Σ., για να ρίχνει "φυλακές" σε φανταράκια και να κάνει καμιά παρέλαση καλός είναι, όμως για να φυλάξει στα σοβαρά την χώρα όπως γίνεται στο ένδοξο ισραήλ, από το 1952 και μετά είναι αδύνατον.
   Αυτό φάνηκε καθαρά και στην Χούντα.Όχι μόνο πήραν την μεραρχία από την Κύπρο αλλά τα κάναν πάνω τους στην τουρκική επίθεση.Αυτοί είναι οι παραβανάδες λοιπόν.....

   Delete
  7. Κωνσταντινουπολίτη.Αν και δεν είμαι στρατιωτικός από αυτά που καταλαβαίνω είναι τα εξής:
   Σε περίπτωση πολέμου το μόνο σώμα που μπορεί να κάνει κάτι είναι η αεροπορία.Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελείται καθαρά από επαγγελματίες εκπαιδευμένους και έχει πάρει και ορισμένες διακρίσεις (το κατά πόσον αυτές συσχετίζονται με κατάσταση πολέμου, δεν το γνωρίζω).
   Το ναυτικό, εάν κρίνω από τις κινήσεις του δεν θα μπορέσει να κάνει απολύτως τίποτα.Δεν μας προστατεύει ήδη από τις παρανομίες, που να γίνει και πόλεμος.
   Όσον αφορά όμως τον στρατό ξηράς, είναι κυριολεκτικά ανύπαρκτος.Είναι λογική συνέπεια όταν αποτελείται στην πλειοψηφία του από απλούς πολίτες και όχι από εκπαιδευμένο προσωπικό.
   Μόνο κάτι κρατίδια τύπου σκόπια, βουλγαρία και αλβανία ο Ε.Σ. θα μπορούσε να νικήσει άνετα σε μάχη.
   Με έναν σοβαρό επαγγελματικό στρατό όμως όπως τον Τουρκικό, είναι αστεία η σύγκριση.
   Γιαυτό ευθύνεται η απόλυτη αναξιοκρατία του κρατιδίου.Θα έπρεπε να στοχεύει στην ποιότητα όχι στην ποσότητα.
   Είναι απόλυτα ανάξιοι να συνεχίζουν το όνομα του στρατού που έκανε 2 παγκοσμίους πολέμους, απελευθερωτικούς βαλκανικούς, που νίκησε τον κομμουνισμό στα εδάφη αυτά αλλά και στην Κορέα.
   Γιαυτόν το λόγο δεν υπάρχει καμία επίσημη απάντηση στις δηλώσεις Ερντογάν μέχρι στιγμής.
   Καλές οι προσοχές και οι επιθεωρήσεις και οι μαγκιές στα φανταράκια, αλλά απέναντι στον εχθρό το βουλώνουν και όπου φύγει φύγει

   Delete
  8. Για να λέμε του στραβού το δίκαιο, η νεολαία μας είναι τελείως ανίκανη και αδιάφορη για το οιοδήποτε. Σιχαινομαι μονάχα που αντικείμενο ιζω τους συνομιλήκους μου. Η χώρα των καταστρέφεται και εκείνοι γυρίζουν ολημερίς με φραπέ και τσιγάρο συβεχώς μιλωντας για μπάλα και λοιπές εγκεφαλικές ναρκωτικές ουσίες. Συνέκρινε τώρα την Τουρκική ερντογανικη νεολαια. Πλήρως παραδοσιοκρατες, Εθνικιστές έτοιμοι να πεθάνουν για τον Ηγέτη τους και συνεχώς τιμώντας την θρησκεία των. Οι γυναίκες των δε πλήρως σεβαστές έχοντας στοχο των την μητρότητα και την οικογένεια, όντας παρθένες μέχρι τον γαμο των και όχι σαν τις δικές μας που ελαχιστότατα διαφέρουν απο τα δίποδα της Οδού Φυλής κάθε βράδυ στο πεζόδρομιο.

   Υστερα απορειτε πως φτάσαμε στην Ελλάδα του 1897;

   Delete
  9. *μονάχα που τους αντικρίζω
   **Τότε ειχαμε εναν Κουντουριώτη και πιο συγχρονα ναυτικά όπλα απο την Οθωμανία.

   Delete
 19. Έχετε δίκιο Κ.Καθηγητά ο ψυχισμός του πλέον είναι ανεξέλεκτος, παρορμητικός και πρωτόγονος.
  Πρέπει να τον καταστρέψουν οι Αμερικανοί όπωσδήποτε.Η ρωσία φυσικά, όντας πλέον σύμμαχοι με τον Ερντογάν δεν πρόκειται να βοηθήσει την Ελλάδα όπως δεν το έκανε εδώ και 500 χρόνια.Για την ανύπαρκτη Ευρώπη ούτε συζήτηση και φυσικά και η Κίνα δεν μπορεί να κάνει κάτι.
  Άρα αναγκαστικά με τους Αμερικανούς και ότι γίνει.Από την άλλη, μία επίθεση κατά της Ελλάδος θα αποτελούσε άριστο άλλοθι για την Αμερική ώστε να τον διαλύσει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. δεν θα ειναι και τρομερη επιθεση...το πολυ να επιτεθει σε κανα νησι του Αιγαιου.!
   οπως ειπε και στην ομιλια του !
   Η Αθηνα ειναι ασφαλης και το Κολωνακι!

   Αλλα οι ορθοντοξ..εκει..η Ρωσσια θα μας δωσει τα παντα..και Πολη και λεφτα και οπλα ...

   Delete
  2. Έχεις δίκιο.Από την εποχή της δημιουργίας του Ρωσικού κράτους η δήθεν "ορθόδοξη αλληλεγύη" έχει βλάψει μέγιστα την Ελλάδα.Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Ρωσία όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, είναι μία καθυστερημένη χώρα.500 έτη βλάπτουν την Ελλάδα, ευθύνονται για το σκοπιανικό ζήτημα, την αφύπνιση των βουλγάρων λόγω της Ρωσικής πανσλαβιστικής προπαγάνδας (πολύ πετυχημένη όντως αφού οι βούλγαροι είναι μογγολικό φύλο εκ ανατολής, και ξαφνικά έγιναν...σλάβοι!), τον συμμοριτοπόλεμο και πόσα άλλα.
   Επιπλέον, την εποχή που ο Ελληνικός λαός έκανε την επανάσταση κατά της Τουρκίας είχαν όλον τον Ελληνικό λαό με το μέρος τους, όντας αμόρφωτοι η ορθοδοξία είχε μεγαλύτερη επιρροή.Και όμως!Έχασαν και αυτήν την ευκαιρία!
   Δεν είναι να απορεί κανείς λοιπόν που τους την φέραν οι Άγγλοι.
   Φυσικά η ιστορία έδειξε πως φέρονται στους "ορθόδοξους" αδελφούς τους Ουκρανούς πρόσφατα.
   Αυτά που ανέφερες πολύ ωραία μου θύμησαν τον Βελόπουλο που προωθεί όχι απλά την Ρωσία, αλλά τον Παϊσιο, βιβλία για τους πόνους στην μέση και κάτι βιταμίνες.Τέτοιο επίπεδο.....

   Delete
 20. "Παιδιά μου, ἐσεὶς ξεῥιζωθήκατε μὲ τὴ Συνθήκη αὐτή, γιὰ χάρη τῶν ξένων. Ἁνάθεμα τοὺς αἴτιους. Γυρίστε στὴν πατρίδα σας, σᾶς περιμένει... Μιὰ ἀνάσα μᾶς χωρίζει".
  Μὲ ἄλλα λόγια, μᾶς κλείνει τὴν πόρτα. Μηδένα πρὸ τέλους θάπτε.

  ReplyDelete
 21. Οι ΗΠΑ ως καθαρά ιμπεριαλιστικό κράτος-όπως λένε και οι συμπαθείς αριστεροί- θέλουν την Ευρώπη σε οικονομική άνθηση για να μπορέσει να αντέξει το σοκ του επαναεξοπλισμου της και να μπορεί επίσης να διατηρεί υψηλό επίπεδο ζωής για τους Ευρωπαίους οι οποίοι θα αποτελούν την ζωντανή απόδειξη προς τους Ρώσους για την αποτυχία των πολιτικών του Πούτιν.
  Οι ΗΠΑ έχουν δείξει τα πρώτα σημάδια εκνευρισμού για την οικονομική χούντα της Γερμανίας εδώ και τρία χρόνια. Τα πρώτα σημάδια αυτής της ρήξης αποτέλεσαν τα σκάνδαλα με τις διαρροές των παρακολουθήσεων της CIA μέσω των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, παρακολουθήσεις που αφορούσαν στην δραστηριότητα τόσο των πολιτικών ελίτ της Ευρώπης όσο και των επιχειρηματικών. Η κάντρα συνεχίστηκε με την άρνηση της Γερμανίας για την αποδοχή τηςΤΤΙΡ , δηλαδή της συμφωνίας για την τελωνειακή ένωση ΗΠΑ-Ε.Ε. Ακολούθησαν το σκάνδαλο ΄΄των ρύπων ΄΄ των αυτοκινήτων της VW και τα γερμνικά αντίποινα με την δήθεν φοροδιαφυγή της YAHOO η οποία έχει έδρα στην Ιρλανδία. Οι ΗΠΑ έπαψαν οριστικά να εμπιστεύονται την Γερμανία μετά το φιάσκο της Ουκρανίας και της Κριμαίας. Οι αδερφές οικογένειες της Νέας Υόρκης και Φρακφούρτης βρίσκονται σε διαμάχη κληρονομικών γαίων...Ουδέν κακόν ραδίως απόλλυται...

  ReplyDelete
 22. Ἡ ἰδέα ὅτι οἱ ΗΠΑ κάνουν, ῥάνουν, βάζουν, εἶναι σύμφυτη μὲ τὸ φαντασιακὸ τοῦ φιλελευθερισμοῦ, ποὺ προέρχεται ἀπὸ αὐτὸ τῆς μοναρχίας, ποὺ ποέρχεται ἀπὸ τὸ ἡρωικό φαντασιακό, καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ φαντασιακά ἐξηγοῦν τὰ γεγονότα, παρελθόντα καὶ μέλλοντα, σὰν ἀποτελέσματα τ[ς βούλησης ἑνός μήτινκ-γκρουπ. Δὲν γίνονται ἔτσι τὰ πράγματα. Οἱ ἀνθρωποι πάντοτε εἴτε ἀκολουθοῦν τὶς ἐξελίξεις εἴτε ἀντιστέκονται σὲ αὐτές. Ἑδὼ ἔχουμε προφανἠ κατάρρευση τῆς ἀξιοπιστίας τοῦ δολλαρίου. Ἡ κάθε χώρα λοιπὸν ἀνασυντάσσεται σὲ σχέση μὲ αὐτὸ τὸ προφανές δεδομένο. Ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται στὴν κόψη τῆς Εὐρώπης, καὶ ἔλκεται ἀπὸ τὴν Τουρκία. Ἁπὸ κεί καὶ πέρα, οἱ ἐπιμέρους ἀπόψεις σχετίζονται καὶ μὲ τὸ κατὰ πόσον θέλει νὰ κρατήσει κανείς κάτι ἀπὸ τὰ δεδομένα ποὺ εἴχε πρωτύτερα καὶ δὲν θέλει νὰ τὸ ἀφήσει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Από όταν έπεσε η σοβιετική ένωση, όπως λέει και ο Κ.Καθηγητής, οι ΗΠΑ όντως έκαναν ότι ήθελαν μέχρι την άνοδο της Κίνας.Η τελευταία αποτελεί μία φούσκα που θα σκάσει.
   Το δολλάριο δεν παθαίνει τίποτα απολύτως είναι το ισχυρότερο νόμισμα με μεγάλη διαφορά και μόνο με οικονομικό πόλεμο μπορούν να διαλύσουν την Κίνα όταν το επιθυμήσουν.

   Delete
  2. Νὰ τὴν διαλύσουν ἴσως μποροῦνε, νὰ μὴν διαλυθοῦνε οἱ ἴδιοι δὲν φαίνεται νὰ μποροῦνε. Αὐτὴ εἶναι νομίζω ἡ διάχυτη αἴσθηση.

   Delete
  3. Δοκτωρα Συμφωνώ απολύτως με τα λεγόμενά σου.


   Αν αυτά διαβαστούν ανάποδα. Δηλαδή ΗΠΑ αντί για Κίνα και Κίνα αντί για ΗΠΑ.

   Delete
 23. ...Οἱ ΗΠΑ πληθωρίσανε τὸ χρῆμα τους μὲ δύο τρόπους. 1) τὰ τραπεζικὰ παράγωγα, 2) τὴν πολιτικὴ Ὀμπάμα, ποὺ οἱ οἰκονομολόγοι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τὸν ἔχουνε γιὰ θεό. Οὐσιαστικὰ βρίσκονται στὴν κατάσταση ποὺ βρέθηκε τὸ βυζαντινὸ νόμισμα ὄταν νοθεύτηκε. Οἱ ΗΠΑ ἔχουν μείνει μὲ τὴν κεκτημένη ταχύτητά τους καὶ τὰ σιδερικά τους. Ὅλοι τὸ ξέρουνε πὼς δὲν θὰ ἀντέξουν μακροπρόθεσμα καὶ τὸ παιχνίδι τους εἶναι ἀφενός νὰ πιάσουν τὸ καλύτερο δυνατὸ πόστο, ὁ καθένας, ἀφετέρου νὰ μὴν παραπλησιάσουν τὸν γίγαντα μἠν τοῦς τσακίσει.

  Οἱ δικοί μας ὑποθέτω πὼς ἀπλώς προσπαθοῦν νὰ παίξουν μὲ ὅλους, χωρίς νὰ δυσαρεστήσουν σχεδὸν κανένα, ἀλλὰ τὸ παιχνίδι τους προϋποθέτει τὴν αἰώνια ἀπάθεια τοῦ ῥαγιᾶ. Ἑπίσης ἔχουν συνταχθεῖ μὲ τοὺς Ἀμερικανούς ὁλόψυχα, ἔχουν ταὐτίσει τὸ εἶναι τους, ποὺ λέει ὁ Μακρυγιάννης, μὲ τοὺς Ἀμερικανούς, καὶ αὐτὸ κάνει τὰ μέτρα ποὺ λαμβάνουν τόσο προσωρινὰ ὅσο ἀκριβῶς καὶ ἡ Ἀμερικανικὴ ἡγεμονία.Γι αὐτὸ δὲν ἐμπιστευόμαστε τὶς κινήσεις τους στὴν ἐκπαίδευση, διότι ξέρουμε πὼς ὅ,τι καὶ νὰ κάνουν εἶναι προσωρινό, ἐνῶ τὸ Α καὶ τὸ Ω τῆς παδείας εἶναι τὸ μέλλον τὸ ἀπώτερο, μιὰ καὶ εἶναι φροντίδα γιὰ τὶς μέλλουσες γενεές.

  ReplyDelete
 24. ...σήμερα δημοσιεύθηκε ΦΕΚ με το οποίο θα εκδοθούν ελληνικά ομόλογα σε δολάριο με την σχετική έγκριση της αμερικάνικης επιτροπής κεφαλαιαγοράς...τρέχει ο στουρνάρας στο μαξίμου να ενημερώσει αυτήν την ώρα...μπορεί τελικά ο κούλης να καει στο ζέσταμα μια και το καλοπαιδο-τσίπρας "πουλάει και την φουκαριάρα" τη μάνα του για να επιβιώσει..."είναι πολλά τα λέφτά άρη"...

  ReplyDelete
 25. Καθγητα άπο το κακό στο...χειριστό οδεύουν τα πράγματα:

  http://www.pronews.gr/portal/20160930/defencenet/ellinotoyrkika/40/polemiko-paralirima-symvoyloy-toy-rterntogan-apeilei-toys

  ReplyDelete
 26. *χείριστο

  ReplyDelete
 27. Χίλια μπράβο για το άρθρο αυτό!

  Αξίζει να διαβαστεί απο ολους.

  http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/ermhneia-twn-shmeiwn-ths-pagkosmiopoihshs-sthn-ellada

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η άλλη άποψη, περί της ψευδο-ορολογίας "παγκοσμοιοποίηση" από το 5:30 και μετά
   https://www.youtube.com/watch?v=-FF-aM0-eUI

   Delete
 28. ...ἔχουμε λοιπὸν τὸ ἑξῆς δίλημμα. Ἅν πὰμε μέ τὸ δολλάριο, συντασσόμεθα μὲ ἕνα νόμισμα ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὰ κουπόνια τοῦ θωρηκτοῦ Ἀβέρωφ. Ὅσο περισσότερα λάφυρα κερδίσει ἡ Ἀμερική, τόσο περισσότερη αξία θὰ λάβει ἀναδρομικά τὸ πληθωρισμένο κουπόνι. Ἅν ὅμως τὸ κάνουμε αὐτό, κι ἄς εἶναι σύμφυτο μὲ τὴν γέννηση τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους, ποὺ εἶναι καὶ αὐτὸ μιὰ ἑταιρικὴ συναλλαγματικἠ (Φιλική Ἑταιρία) διαλύουμε τοὺς οἰκογενειακούς ἐκείνους δεσμούς ποὺ ἀποτελοῦν τὸ Γένος μας καὶ τῶν ὁποίων ἡ οἰκονομικὴ άνάπτυξη εἶναι συνέπεια καὶ ὄχι προϋπόθεση. Ἑγώ δὲ εἶμαι σίγουρος, ὄχι ἀπλῶς τὸ θέλω, εἴμαι σίγουρος ὅτι οἱ δεσμοὶ αὐτοὶ εἶναι ὁ πυρῆνας τοῦ λεγομένου γένους καὶ ὅτι ἡ ἐπιχείρηση πολεμικὸ συνάλλαγμα θὰ καταλήξει σὲ φιάσκο, διότι ἀντίκειται στὴν γενικὴ πορεία τῆς σκέψης ποὺ πηγάζει ἀπὸ τοὺς πυρηνικοὺς αὐτοὺς δεσμούς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Επιβάλλεται να πάμε με το δολλάριο.Το ζητούμενο είναι άλλο όμως.Προς το παρόν δεν το αφήνει αυτό η Αμερική.Δεύτερον και βασικότερον, αυτό χρειάζεται άριστη οικονομική πολιτική και ο όχλος ψηφίζει κάτι εγκληματίες τύπου βαρουφάκη.Συνεπώς μπορεί να καταστραφούμε ακόμα παραπάνω.

   Delete
  2. μα ρωτάμε ποτέ το λαό??

   Delete
  3. Φτιάχνουμε έτσι το σκηνικό ώστε να κατευθύνεται εκεί που θέλουμε και....τότε ρωτάμε!!!!!

   Delete
 29. ...πρέπει δὲ νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ μπαμπάς μας ὁ Ἐρντογάν (ὁ φιλελευθερισμὸς ἔχει ἕνα ἀδελφικό καὶ πατροκτονικὸ φαντασιακό) δὲν εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ μιλᾶ γιὰ Λωζάννη. Εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ μιλᾶ ἀνοιχτά. Διότι ἐμείς εἴμαστε ποὺ ἔχουμε ξεσκιστεῖ τόσον καιρὸ νὰ ἀλλάξουμε τὸ περιβόητο ἄρθρο τοῦ Συντάγματος, τὸ σόλοικο, ἀκαταλαβίστικο, περιγραφικό καὶ μυστηριῶδες, ποὺ λέει ὅτι ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ Ἀνατολικὴ τοῦ Χριστοῦ κ.λπ. κ.λπ.

  Αὐτὸ τὸ ἀρθράκι ποὺ ὅλοι δὲν τὸ καταλαβαίνουν, ἤ κανουν πὼς δὲν τὸ καταλαβαίνουν, βλ. π.χ. τὸν καθηγητή κο Ἄλκη Ῥῆγο, δεσμεύει τὰ ὅρια τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας γύρω ἀπὸ τὸ Ὀρθόδοξο Μιλλιέτ τῆς Ὀθ. Αὐτοκρατορίας.Ὅταν τὸ βγάζουμε, εἶτε συρικνώνουμε τὰ ἐξωτερικά μας σύνορα στοὺς καθολικούς τῆς Σύρας, εἴτε ἀναμένουμε ἐγκόλπωση πάρα πολύ μεγάλου ἀριθμοῦ ἀλλοθρήσκων καὶ ἑτεροδόξων.

  ReplyDelete
 30. YΓ. Ἑδῶ θὰ μᾶς βοηθοῦσε ὁ Γιάννης ἄν μᾶς ἔλεγε πῶς ἀντιμετωπίζει ἡ ὀρθοδοξία τὴν ὕλη, τὸ χρῆμα (Χρῆμα σημαίνει ταὐτόχρονα πράγμα, ἀνάγκη καὶ λεφτά, ὅπως λέμε σήμερα - ἔχεις πράμα ; Kαὶ πρα(γ)ματευτής. Ἅν προσέξετε τὶς ἐκκλησίες ποὺ χιστῆκαν ἀπὸ εὐεργέτες τὰ χρόνια λίγο μετὰ τὴν Ἐπανάσταση, θὰ δεῖτε σὲ πολλές ἡμιμασωνικὰ σύμβολα, ἐντός τῶν ὁποίων τὸ (ΧΡ)(ῆμα ;) Δεῖτε καὶ τὸν Τσὲ πάνω στὸ βρακί. Θέλω νὰ μᾶς πεῖ ὁ Γιάννης ἐάν ἡ ὀρθοδοξία ἔχει ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν ἀμαρτία (λάθος ; ) τοῦ σταματήματος τῆς σκέψης πάνω στὸ σύμβολό της.

  ReplyDelete
 31. YΓ2 Τὸ ἄρθρο ποὺ παρέθεσες, Ἕλληνα, εἶναι προπαγάνδα ὑπὲρ τῆς παγκοσμιοποίησης διαρθωρμένη σὲ ἀστήρικτα ἐπιχειρήματα ποὺ συγκολλῶνται προσωρινῶς μὲ ἕνα εἶδος ψευδοπαρορμητικῆς, ῥατσιστικῆς καὶ δουλοκτητικῆς μύξας. Ἐπίσης δὲν καταλαβαίνω τί σόι Ἀξίες καὶ Ἰδανικὰ ἔχει ἕνας Ἕλλην ποὺ βάζει διαρκῶς Κεφαλαῖα στὰ ούσιαστικὰ σὰν τοὺς Γερμανούς. Μοῦ φαίνεται δὲ ὅτι ὅπως ὅλοι μας θέλει Χρῆμα, δηλαδὴ τὴν συμβολοποίηση μιᾶς ῥευστῆς πραγματικότητας. Αὐτὸς τὴν ψάχνει στὴν Γλίτσα ποὺ θὰ στάξει ἀπὸ τὸ Ζουμί τῶν Ἐκτάκτων Μέτρων. Πρεμπιπτόντως, ὁ Ἐρντογάν προπορεύεται καὶ σὲ αὐτά, καὶ Ἱησοῦς Χριστὸς νικᾶ κι ὅλα τὰ κακὰ σκορπᾶ. Βοήθησέ μας κύριε, δώσε μας δύναμη νὰ μὴν παρασυρθοῦμε ἀπὸ τὸν ἐκβιασμὸ τοῦ Χρήματος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συγγνώμην αλλά...λες ασυναρτησίες. Και μάλιστα χοντρές.

   Delete
  2. Ἁπόδειξέ το. Ἑγὼ σοῦ λέω ὅτι ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου θέλει τὴν κήρυξη ἐκτάκτων μέτρων γιὰ νὰ βρεῖ δουλειά τὸ κόμμα του. Διαφωνεῖς ;

   Delete
  3. Καθέτως

   Delete
  4. Δηλαδὴ ὄταν γράφει

   "Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα... Δεν ξεκίνησε το 2009. Ξεκίνησε από το 1974. Από την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα όλες οι αστικές κυβερνήσεις συνέτειναν με τις πολιτικές τους εκουσίως στην καταστροφή της οικονομίας της πατρίδας μας". κλπ. κλπ.

   κάνω λάθος κατὰ τὴ γνώμη σου νὰ ὑποψιάζομαι ὅτι θεωρεῖ τὸ τότε λεγόμενο παρακράτος οίκονομικῶς καλύτερο καὶ ὅτι ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ζητᾶ τὴν ἀναβίωσή του μὲ τοὺς λαθρομετανάστες στὴν θέση τῶν κομμουνιστῶν ; (http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/ermhneia-twn-shmeiwn-ths-pagkosmiopoihshs-sthn-ellada#ixzz4Lw5JSvGl)

   Delete
 32. Κ.Καθηγητά, αν και οι ιστοδελίδα που θα δώσω δεν είναι και τόσο έγκυρη παρόλαυτα θεωρείται ότι ισχύει κάτι τέτοιο;Να βομβαρδίσει η τουρκία το ισραήλ;;
  http://www.pronews.gr/portal/20161001/defencenet/toyrkia-politiki/63/ntaboytogloy
  Εμένα μου ακούγεται προβοκάτσια για να έχουν άλλοθι οι ΗΠΑ στην καταστροφή του Ερντογάν.Εμάς μας συμφέρει μία τέτοια κίνηση διότι είναι στην φύση τις διεθνής πολιτικής όποιος τα βάζει με το ένδοξο ισραήλ να αφανίζεται.
  Πάντως, αν υπάρχει δώσει αλήθειας, πιστεύω είναι από τις στιγμές στην ιστορία που η κυβέρνηση αποτελείται από τρελούς, που μας γλύτωσαν απ'τα ψυχιατρεία (έχει πολύ ψωμί η δουλειά)

  ReplyDelete
 33. Ο Ερντογάν είναι πλέον δεδομένο ότι πάσχει πρώτον από μίας μορφής καταδιωκτική παράνοια (ψάχνει συνέχεια για εχθρούς, όπως αποδείχθηκε από τις εκκαθαρίσεις του).Η καταδιωκτική παράνοια αρκετές φορές οφείλεται σε απωθημένη ασυνείδητη ομοφυλοφιλική τάση.
  Επιπλέον, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι έρχεται το τέλος του το εκφράζει με ένα αίσθημα κατωτερότητας (και εδώ εκφράζει όλα τα οικογενειακά του προβλήματα που είναι αυξημένα στις μουσουλμανικές οικογένειες) και θέλει να αποδείξει πόσο μεγάλη....δύναμη έχει.Αυτή είναι μία τάση που θεωρείται πρόδρομος για τον ναρκισσισμό.

  Πάντως, μόλις γίνουν οι εκλογές θα τελειώνουμε με αυτόν τον δικτάτορα.Αν και δεν αντιπαθώ τον Τραμπ, από αυτήν την άποψη καλύτερα να βγει η Χίλλαρυ.Με τον Τραμπ, ο Πούτιν θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μεσολαβητής για τον νέο του σύμμαχο Ερντογάν (Αυτοί είναι οι κάκιστοι Ρώσοι που πάντα βλάπτουν την Ελλάδα).
  Με την Κλίντον όμως ούτε συζήτηση.
  Η Χίλλαρυ, όχι μόνο λόγω Μπρεζίνσκι αλλά και επίσης, λόγο προσωπικών ψυχολογικών τραυμάτων (όπως ο διεθνείς διασυρμός που τις προκάλεσε το σκηνικό με τον σύζυγό της) θέλει να αποδείξει σε όλους πόσο ισχυρή είναι.Συνεπώς, θα έχουμε μία επιθετική Αμερικανική πολιτική (και αυτό είναι καλό για τις ΗΠΑ) τύπου Κίσσιντζερ.
  Όποιος και να βγει πάντως, πρέπει να σταματήσει τον χορό των ποντικών, όπως της Τουρκίας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δοκτωρα έλεος! Καμια καταδιωκτική μανία δεν έχει. Ξέρει τα σχεδια διαμελισμού που θέλουν οι ΗΠΑ, τα ίδια άλλωστε ανέφερε και ο Καθηγητης, και θέλει να σωσει την χώρα του και να την κάνει και παλι Αυτοκρατορία. Μοιάζει με τον Χίτλερ πολύ και δυστυχώς(για αυτον, το Ισλάμ και την Τουρκία) και ευτυχώς για εμάς και το κρατίδιο και την Κύπρο, θα έχει το τέλος του Φύρερ.

   Delete
  2. Ποιοί εἶστε σείς, ἀναρωτιέμαι, ποὺ ἔχετε τὴν δύναμη νὰ προβλέπετε τὸν προσεχῆ θάνατο ἑνός ἄλλου ἀνθρώπου. Εἶστε τόσο σίγουροι ὅτι θὰ ζήσετε περισσότερο ἀπὸ αὐτόν ; Ἕχετε ἀκούσει γιὰ τὴν ἔκρηξη τοῦ Βεζούβιου πάνω ἀπὸ τὴν Πομπηία, τὴν ὤρα ποὺ οἱ Ῥωμαῖοι παρακολουθούσαν μονομαχίες στὴν ἐξοχή ;

   Delete
  3. Φυσικά και έχει κωνσταντινουπολίτη όταν είναι εκκαθαρίσεις του αφορούν μέχρι και δασκάλους σχολείων.
   Ο Χίτλερ ήταν ισχυρός στρατηγός, κάτι που ο Ερντογάν είναι άσχετος εντελώς.Επίσης ο χίτλερ είχε σχεδόν 100% λαϊκή απήχηση ενώ ο Ερντογάν περίπου στο 1/3 του λαού όπως λέει ο Κ.Καθηγητής.
   Κωνσταντή η Ερώτησή σου ίσως απευθύνεται στον Κ.Καθηγητή που βασίζονται η θέση μου ότι οι Αμερικανοί θα τελειώνουν σύντομα με τον παρανοϊκό δικτάτορα
   https://www.youtube.com/watch?v=VHA37yoFoSA

   Delete
  4. Ζησε σαν να είσαι εσαεί νεκρός...

   Χαγκακούρε

   Delete
  5. Γιοὺ καννότ, λένε ἄν δὲν κάνω λάθος ὁ Παρμενίδης καὶ ὁ Ἑπίκουρος.

   Delete
  6. Δρ. Πᾶπ Ἡ ὑπόθεσή μου ὅπως τὴν ἔχω ξαναδιατυπώσει εἶναι ὅτι ὁ Ἐρντογὰν ὑποστηρίζεται ἀσυνείδητα σὲ μεγάλη κλίμακα ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ λαό διότι ἔχει πετύχει νὰ καταλάβει τὴν θέση τοῦ Σουλτάνου δηλ. τοῦ ἠγεμόνος τῆς πάλαι ποτε Ὀθ. Αὐτοκρατορίας καὶ κατὰ συνέπεια ἠ δολοφονία του εἶναι καὶ δολοφονία τοῦ λαοῦ του.

   Delete
 34. Eἶναι σὰν τοὺς ῥωμαίους στρατηγοὺς ποὺ βγάζανε τὰ μάτια ὁ ἕνας τοῦ ἀλλουνοῦ στὴν πορεία τους γιὰ τὸν θρόνο. Μερικοί κόβανε καὶ νομίσματα μὲ τὸ πρόσωπό τους ἐκεί ποὺ στάθμευαν τὰ στρατεύματά τους.

  ReplyDelete
 35. Ἑντῳμεταξύ, στὴν ὀρχῆστρα τοῦ κόσμου χορεύουν δύο χοροί. Ὅ ἕνας, πάει πρὸς τὀν θρόνο, καὶ λέει ὅτι μόνη λύση εἶναι νὰ φτάσει κανείς ἐκεὶ καὶ νὰ γίνει θεός. Γιὰ νὰ σωθεῖ. Ὁ ἄλλος, λέει ὅτι γιὰ νὰ σωθεῖ κανείς δὲν πρέπει νὰ ἀκολουθήσει ποτέ μὲ τίποτα τὸν πρῶτο. Τὸ ἀποτέλεσμα ἔχει κάποιο ἐνδιαφέρον ἀπὸ μακριά.

  ReplyDelete
 36. ...ἀλλὰ ἡ παιδεία τοῦ Ὀρθοδόξου μιλλιετιοῦ εἶναι αὐτὴ ποὺ τοῦ λέει ὅτι ὁ Θεός εἶναι ὁ Θεατής, ὄχι ὁ πρωταγωνιστής. Συνεπῶς τὸ ὀρθόδοξο μιλλιέτ δὲν ἐπιθυμεῖ τὸν θάνατο τοῦ Ἐρντογάν. Δὲν θέλει ἐκπαιδευτικὴ μεταρρύθμιση. Δέν θέλει δολλάριο. Δὲν θἐλει τίποτα ποὺ νὰ τὸ ἐμποδίζει στὴν ἄσκηση τῶν θρησκευτικῶν του καθηκόντων, ποὺ δὲν εἶναι νὰ μπαίνει στὶς ἐκκλησιές νὰ σταυροκοπιέται ἀλλὰ νὰ ἐνωθεῖ μὲ τὸν θεό του. Ἡ ἔνωση, δέ, μὲ ἕναν Θεό ποὺ εἶναι θεατής γίνεται διὰ τῆς θεωρίας. Συμπέρασμα. Ὁ Ἐρντογὰν πρέπει νὰ βαπτισθεῖ. Ἡ Ἑλλάδα νὰ μείνει στὸ εὐρώ. Στὶς Ἀμερικανικές ἐκλογές νὰ κερδίσει τὀ φαβορἰ τοῦ ἰσραηλινοῦ λόμπι. Ἕτσι ἔχουμε πλεόν τὰ τρία βασικά μιλλιέτια τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας σὲ παγκόσμια κλίμακα μὲ τάση πρὸς ὀρθοδοξία. Γιὰ μᾶς τὸ πιὸ σημαντικὸ εἶναι ἡ μη-συμμετοχή. Ὅσο καθαρότερα ἐμείς δὲν συμμετέχουμε, τόσο περισσότερο οἱ ἄλλοι ἀποκτοῦν τὸ πιὸ ἐκφραστικό τους σχῆμα.

  ReplyDelete
 37. Δεν προκαλεί έκπληξη η έμμεση στήριξη της Γερμανίας απέναντι στην Τουρκία.Όντας ένα κράτος που είναι ακόμα νεότερο από το Ελληνικό, διακρίνετε μία παρορμητικότητα, μία χωριατίλα θα λέγαμε στην μικρή του ιστορία.
  Όπως ορθότατα γράφει ο Κίσσντζερ στην Διπλωματία του, οι Άγγλοι, για να διατηρούν την "ισορροπία δυνάμεων" υποστήριζαν συνήθως τον πιο αδύναμο.
  Αυτή είναι και η τεράστια διαφορά μεταξύ των Αγγλοσαξώνων και των Γερμανών:οι τελευταίοι, λόγω παρορμητικότητας (και αυτό φυσικά συσχετίζεται με σεξουαλικές διαστροφές που είναι στα ύψη στην Γερμανία) πάνε πάντα με τον αποτυχημένο.
  Τουρκία στον Α' Π.Π. Ιταλία στον Β'.
  Κωνσταντή δεν υπάρχει κανένα ορθόδοξο μιλλιέτ, αυτό θα ήταν συζήτηση για την εποχή του 1800.Εμείς συμμετέχουμε θέλουμε δε θέλουμε λόγω περιοχής.
  Αυτό που μας συμφέρει (με βάση το πως εξελίχθηκε ο Ερντογάν) είναι η διάλυση της Τουρκίας και η εγκαθίδρυση ενός ηγέτη τύπου τσίπρα, που θα αποδυναμώνει την τουρκία ακολουθώντας ξένες εντολές.Ο Νοέμβριος είναι κοντά και ελπίζω η Αμερική να δράσει αμέσως γιατί πολύ ανέχτηκαν έναν παρανοϊκό δικτάτορα αντιαμερικανό.

  ReplyDelete
 38. Δημήτριος ἝνδριξOctober 2, 2016 at 11:36 AM

  Ὁ Κιτσίκης κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Ἡ χώρα μας ἔχει ὑποχρέωση ὡς κατέχουσα τὰ ἅγια χώματα τοῦ συμπαντικοῦ ἑλληνισμοῦ νὰ προβῇ σὲ ῥιζικὴ ἐπανάσταση γιὰ νὰ θωρακίσῃ τὸν ἑλληνισμὸ ποὺ κινδυνεύει νὰ ἐξαφανισθῇ ἀπὸ τὴν κάθοδο τῶν βαρβάρων λαθρομεταναστῶν.Ὁ καπιταλιστικὸς φιλελευθερισμὸς ἔχει καταντήσει μία κόζα νόστρα ποὺ δέχεται νὰ καταστρέψῃ τὸν ἑλληνισμό, δηλαδὴ τὴν ἴδια τὴν πολιτισμικὴ μάνα του, προκειμένου νὰ συσσωρεύῃ ὅλο καὶ περισσότερα κέρδη. Μόνον μία βίαιη λαϊκὴ ἐξουσία ἀπηλλαγμένη ἀπὸ τὴν κοινοβουλευτικὴ δικτατορία δύναται νὰ ἀνατρέψῃ τὴν κατάσταση, στὴν Ἑλλάδα πρῶτα καὶ μετὰ σὲ ὅλην τὴν Δύση. Ἡ ὀλοκληρωτικὴ αὐτὴ ἐπανάσταση σώζοντας τὴν Δύση θὰ σώσῃ αὐτομάτως καὶ ὅλον τὸν πλανήτη, δηλαδὴ ὅλα τὰ πνευματικὰ παιδιὰ τοῦ ἑλληνισμοῦ πέραν ἀπὸ κάθε φυλετισμό. Λεύκοι, κίτρινοι, μαῦροι, εἴμεθα ὅλοι θύματα τοῦ καπιταλισμοῦ καὶ τῶν μέσων ἐπιβολῆς του μέσῳ τῆς λαθρομεταναστεύσεως. Κτυπῶντας τὴν λαθρομετανάστευση, κτυπᾶμε τὸν καπιταλισμὸ καὶ σώζουμε τὴν Ἀσία, τὴν Ἀφρικὴ καὶ τὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὴν τραπεζικὴ έκβαρβαροποίηση.

  ReplyDelete
 39. Εάν δεν κάνω λάθος ο γιός του Τσίπρα ονομάζεται ερνέστο.Θα ήθελα νά'ξερα πόσο αμόρφωτος είναι για να ονομάζει τον γιό του από έναν φανατικό "ρατσιστή, αντισημίτη, ,εθνικιστή δολοφόνο και ομοφοβικό" (ορολογίες που χρησιμοποιεί συχνά το κόμμα του) όπως φαίνεται από τα απομνημονεύματά του αλλά και από την βιογραφία του.

  ReplyDelete
 40. Κινδυνεύει τὸ γένος νὰ τουρκέψει ἀπὸ τὴν ταὔτιση μὲ τίς ΗΠΑ.
  Δὲν χρειάζεται νὰ γίνουμε Τσε Γκεβαριστές. Ἁπλῶς νὰ μὴν ταὐτιζόμαστε.
  Δρ. Πᾶπ ἄν δὲν εἴμαστε τὸ ὀρθόδοξο μιλλιέτ ἄς εἴμαστε ἄτομα. Ἁλλὰ μὴν μοῦ πεῖτε πὼς εἴμαστε ὅπως μᾶς θέλουνε οἱ Ἐνωμένες Πολιτείες τῆς Ἀμερικῆς !!

  ReplyDelete
 41. Σημ. Κε Ἕνδρικα, ἐπειδὴ δηλαδὴ ἡ Δύση εἶναι παιδί μας πρέπει νὰ τῆς ποῦμε, μπράβο παιδί μου, καλά ἔκανες καὶ βομβάρδισες τοὺς ἀπίστους, φέρτους μου τώρα ἐδὼ νὰ στοῦς σφάξω στὸ γόνατο ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δημήτριος ἝνδριξOctober 3, 2016 at 8:51 AM

   Όχι βλακάκο.

   Νὰ μὴν τοὺς φέρουν ἐδὼ οὔτε καὶ πουθενὰ αλλού. Νὰ μείνουν εἰς τὰς πατρίδας των.

   Ἂν ὅμως τοὺς φέρουν ἐδώ, τότε ναὶ ἡ σφαγὴ τῶν ἀμνῶν εἶναι ἡ μόνη λύσις.

   Ἢ θὰ προσκυνήσουν τὸν Τίμιο Σταυρὸ ἢ θὰ τελειωθοῦν διὰ τῆς μάχαιρας.

   Πρέπει νὰ ἀποκτήσωμεν πυρηνικὰ ὅπλα. Μόνον τότε θα εἵμεθα ἀσφαλεῖς!

   Delete
  2. Δημήτριος ἝνδριξOctober 3, 2016 at 9:53 AM

   Ἢ ἂν δὲ θέλουν τὸν Σταυρὸν ἃς προσκυνήσουν τὸ Σφυροδρέπανον!

   Σταυρὸς καὶ Σφυροδρέπανον χέρι-χέρι γιὰ τὸν ἐθνικομπολσεβικισμὸν τοῦ μέλλοντος!

   Κοινὸς ἐχθρός: ὁ καπιταλισμὸς καὶ ὁ ἰσλαμισμός.

   Κύριος Ἕνδριξ.
   (ἄκλιτον).

   Delete
  3. Σᾶς εὐχαριστῶ διὰ τὰς διευκρινίσεις σας, κε Τζίμη, ὡστόσο πρέπει νὰ σᾶς ἐπισημάνω σὰν καλὸς φλῶρος ποὺ εἶμαι ὅτι ἡ γλωσσικὴ πολιτικὴ τοῦ κράτους ἡμῶν εἶνε ἡ ῥωμέῃκια κλίσις ἀπάντων τῶν ξένων λέξεων, τοῦ Δημητρίου Ἕνδρικος περιλαμβανομένου, ὅπως ἄλλωστε καὶ τῆς Ὀπῆς τοῦ Ἄσσου.

   Delete
  4. Δημήτριος ἝνδριξOctober 3, 2016 at 12:31 PM

   «πρέπει νὰ σᾶς ἐπισημάνω σὰν καλὸς φλῶρος ποὺ εἶμαι»
   Μπράβο σου! Ἔχεις αὐτογνωσίαν!
   Μεγάλη ὑπόθεσις ἡ αὐτογνωσία…

   «ἡ γλωσσικὴ πολιτικὴ τοῦ κράτους ἡμῶν»
   Ἀπὸ πότε ἔνας φλωράκος ἐκφράζει τὴν γλωσσικὴ πολιτικὴ του κράτους;
   Ἑκτὸς κὶ ἂν τὸ κράτος εἶναι ἡ φρουτοπία…

   «ὅπως ἄλλωστε καὶ τῆς Ὀπῆς τοῦ Ἄσσου»
   Πολὺ ἔξυπνον.
   Μύρισε καμένο.
   Ἐκαψες καμία φλάντζα ἀπ’ τὴν πολλὴν σκέψιν;

   Delete
  5. Δὲν γνωρίζω τί πᾶ νὰ πῆι φλάντζα. Ἴσως ἔτσι λένε τὴν μητέρα σας.

   Delete
  6. Ο εθνικοσοσιαλισμος ειναι λυση

   ΕΛΛΑC ΕΛΛΗΝVΝ ΠΑΓΑΝΙCΤVΝ

   Delete
  7. Ο Εθνικοσοσιαλισμός Ιανέ βασίζεται σε μία Γερμανική θεώρηση με βάση την Νορδική ράτσα. Συνεπώς τουλάχιστον κάνετέ τον Μεσογειακό φυλετισμό μπας και λειτουργήσει. Παρόλα αυτά, ένας Μεσογειακός φυλετισμός λειτουργεί υπέρ μας στην περιοχή μας διοτι μας συνδέει με τους Πέρσες(Ιρανικοί) και ακόμη και με τους Άραβες. Εν συνεργασία με την Ενδιάμεση Περιοχή του Καθηγητού δύναται επάνω σε...φυλετικές βάσεις μάλιστα να οικοδομηθεί ένας άξων των δύο οχθεων του Αιγαίου εν συνεργασια με το Ιράν αλλά ακόμη και με το Ισραήλ.

   Επάνω σε αυτό δουλεύω τώρα. Μία Νέα Ελληνική θεώρηση χρειάζεται:

   1. Ορθοδοξία και Ρωμαίηκη Παράδοση
   2. Την Ενδιάμεση Περιοχή και δη την Ανατολική Μεσογειο ως ζωτικο μας χώρο με έδρα το Αιγαιο και τις οχθες του. Η Δύση κανονικά θα πρέπει να βλέπεται εχθρικά, ή έστω μη-φιλικά, για αρχή μέχρι την πλήρη απεξάρτηση.
   3. Έναν αμιγώς Ελληνικό φυλετισμό με στερέωμα τον Μεσογειακο φαινότυπο(στον οποίο όχι δεν ανήκω, ο πατήρ μου ανήκει) και ο οποίος θέλουμε-δεν θέλουμε προσέδωσε την Μεσογειακότητα στον Ελληνικο χαρακτήρα ανά τους αιώνες. Έτσι αυτομάτως επεκτεινομεθα σε Σικελία, Καλαβρία και Δυτική Μικρά Ασία, διοτι φυλετικώς είμαστε το ίδιο σώμα.
   4. Αρχαιοελληνική κληρονομιά. Το κράτος θα είναι υπεύθυνο της διατηρήσεως, διαφυλάξεως και προβολής της αρχαιας Ελληνικής κληρονομιάς. Μαζί με την Ορθοδοξία, έτσι θα εξαπλωθεί το Ελληνικό πνεύμα στην Ανατολή.
   5. Αρχικώς ένα οικονομικο συστημα Εθνικομπολσεβικικό ή σοσιαλιστικο μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο απο κεφαλιοκράτες τύπου Μπόμπολα. Ύστερα αυστηρός έλεγχος του υγιούς πλέον Κεφαλαίου, και προώθησή του για οικονομική κυριαρχια στα Βαλκάνια.
   6. Συνεργασία μεγίστηη, όχι τοσο με Ρωσία, όσο με Ισραήλ και Ιράν.
   7. Κέντρο βάρους μας η θάλασσα και τα κοιτάσματα από Σικελία μέχρι Κύπρο.

   Delete
  8. Εννοείται ότι τα παραπάνω δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν με..κΥνβούλιο! Μονάχα βασικά με Φασιστικό ολοκληρωτισμό.

   Delete
 42. ΥΓ. Δρ Πᾶπ βεβαίως εἴμεθα τὸ ὀρθόδοξο μιλλιέτ τῆς ὀθ. αὐτοκρατορίας μετὰ ἀπὸ 200 χρόνια ὑποτιθεμένης ἐλευθερίας, διὸτι ὅλες οἱ ἐνδείξεις ἐκεί ἀπολήγουν καταντῶντας ἀποδείξεις. Τὸ γεγονός (γιὰ μένα εὐτυχές) ὅτι ὁ τακτικός μας στρατὸς ἔχει στὸ πεζικὸ τὰ μαύρα του τὰ χάλια εἶναι ἀπόδειξη ὅτι τὸ ἐπαναστατικὸ αἵτημα γιὰ τὴν ὀργάνωσή του δὲν ἔχει ἀκόμα ἐκπληρωθεῖ. Ἑσείς λέτε ἴσως, συγγνώμη παραφράζω, ἄντε ῥε παιδί μου, νὰ τὸ πετύχουμε αὐτὴ τὴ φορά φέρνοντας ὄχι μόνο ξένους ἐπιστήμονες τοῦ ξεκοιλιάσματος ἀλλὰ ἴσως καὶ μισθοφόρους ἤ τέλος πάντων φαντάρους καλοεκπαιδευμένους (γιατὶ ὄχι καὶ μετανάστες). ἑγὼ ῥωτῶ. 1.Ἡ ἐκπαίδευση ἦταν ποὺ ἔκανε καλό τὸ πεζικὸ τῶν ἀρχαίων πόλεων-κρατῶν ἤ τὸ ἀνήκειν ;
  2. Ἀφοῦ 200 χρόνια μετά, ἀκόμα πεζικό γιόκ, μήπως κάτι φταίει ποὺ δὲν ἔχουμε λάβει ὑπόψιν ; Γιὰ παράδειγμα, ὅτι ὁ στρατός μας εἶναι ἐμφυλιοπολεμικός, καὶ μόνο ἄτακτα σώματα ἁρμόζυν σὲ ἐμφύλιο ;;

  ReplyDelete
 43. Αυτο για τον ΠΟΤΙΝ τι το θελατε? Αυτοθεοποιηθηκε ο ΠΟΥΤΙΝ και δεν το ξερουμε? Αλλωστε ο ιδιος ειναι θρησκευομενος σε αντιθεση με τους ΛΕΝΙΝ-ΣΤΑΛΙΝ....Ερρωσθε....

  ReplyDelete
 44. Κωνσταντή.
  Καταρχήν δεν υπάρχει η Οθωμανική αυτοκρατορία εδώ και σχεδόν 100 χρόνια.Από τότε μέχρι σήμερα είναι ένα κράτος που ταπεινώθηκε (και πολύ σωστά έπραξαν) από τους Αγγλοσάξωνες και ύστερα από τους Αμερικανούς.Η διατήρησή του είναι για να αποτελεί ένα πρόφραγμα κατά της καθόδου των Ρώσων.
  Τώρα επειδή ο Ερντογάν λόγω της παράνοιάς του (που ίσως να οφείλεται σε ομοφυλοφιλική απώθηση) πήγε να σηκώσει κεφάλι, δίνει αφορμή στην διάλυσή του.
  Όσον αφορά τις σχέσεις Ελλάς-ΗΠΑ, όταν έχεις τόσο γελοίους πολιτικούς δεν μπορούν να σε πάρουν στα σοβαρά.Αν ήμασταν όμως Ισραήλ, που διοικεί ο ήρωας Νιετανιάχου θα ήταν άριστες οι σχέσεις.
  Επί Βενιζέλου και Βασιλέως Γεωργίου/Κωνσταντίνου ο στρατός ήταν σε πολύ καλό επίπεδο.Δεν είχε γίνει και η βαρβαρική διείσδυση του σοσιαλισμού/κομμουνισμού οπότε υπήρχε και ηθικό.Το ίδιο υψηλό επίπεδο υπήρχε και επί Μεταξά.
  Όσον αφορά τις πόλεις-κράτη και τα δύο, διότι για να είσαι πολίτης έπρεπε να ήσουν οπλίτης (δεν είναι τυχαίο που στις δύο λέξεις αρκεί να αναποδογυριστούν τα πρώτα 2 γράμματα).

  ReplyDelete
 45. Ὅπως δὲν ὑπάρχει Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ἐδὼ καὶ ἑκατό χρόνια -σχεδόν - ἔτσι καὶ τὸ 1821 δὲν ὑπῆρχε Ἑλλάς γιὰ 2000 χρόνια. Ἡ Περσικὴ αὐτοκρατορία ἄν δὲν κάνω λάθος μέχρι τοὺς Ὀθωμανούς τοὐλάχιστον διαλυόταν καὶ ξαναφτιαχνόταν συνεχῶς. Τὸ ἀξιόμαχο τοῦ ἑλληνικοῦ τακτικοῦ στρατοῦ ἄν δὲν κάνω λάθος καὶ πάλι ἀπὸ συστάσεῶς του πάντοτε ἦταν ἐξαρτημένο ἀπὸ τὴν βούληση τῶν Μεγάλων δυνάμεων ἐπὶ τῆς περιοχῆς μας. Προετοιμαζοταν πολὺ καλά κὰι πάλι ἄν δὲν κάνω λάθος γιὰ νὰ εἶναι ἔτοιμος ὄταν δόθηκε τὸ σύνθημα γιὰ τοὺς βαλκανικούς, ὅμως τὸ 1922 ἐνῶι καλούτσικα τὰ πήγαινε ἄπαξ καἰ ἐγκατελείφθη ἀπὸ τοὺς συμμάχους ἔγινε πατεῑς με πατῶ σε μέσα στὴν Ἀνατολία. Συμπέρασμα-ὑπόθεση. Ὁ ἑλληνικὸς τακτικὸς στρατός δὲν χρησιμεύει στὴν ἄμυνα τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ στὴν ὑλοποίηση τῶν σχεδίων τῶν Μεγάλων Δνάμεων στὴν περιοχή μας. Ὅσο για τὴν Ὀθ. Αὐτοκρατορία ἐγὼ συζητάω ἄν οἱ δομές της, παρόλο ποὺ δὲν κυματίζει ἡ σημαία της, ἑρμηνεύουν ἤ ὄχι τὶς διάσπαρτες πληροφορίες γιὰ τὰ τεκταινόμενα. Πρὸς τὸ παρόν δὲν ἔχω βρεῖ καλύτερο πλαίσιο ποὺ νἀ δείχνει ἰκανό νὰ χωρᾶ τὶς περισσότερες πληροφορίες, πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές.

  ReplyDelete
 46. Νὰ σᾶς δώσω ἕνα παράδειγμα. Ἅς πάρουμε τὴν Θεσσαλονίκη, ποὺ κατελήφθη νομίζω τὸ 12 ἀπὸ τὸν Ἑλληνικό Στρατό. Ἅς ποῦμε λοιπόν - ἄν δὲν κάνω λάθος εἶστε ἀπό κεί ἤ μέντε ἐκεί - ὅτι ὁ Ἑλληνικός Στρατός εἶναι τόσο δυνατός ποὺ μὲ τὴν ὑποστήριξη τῆς ἀεροπορίας προελαύνει γραμμή παραλιακῶς, ἄρματα πρῶτα, λοιπά μηχανοκίνητα ἔπειτα, σώματα μετὰ, εἰδικές δυνάμεις ἀκροβολισμένες, κ.λπ κ.λπ καὶ τὸ ναὐτικὸ τὰ δικά του καὶ...παίρνουμε τὴν Πόλη. Οκ. Ὁχυρωνόμεθα καὶ θέλουμε νὰ τὴν κρατήσουμε. Ἐ, σᾶς λέω δὲν μποροῦμε.

  Γιατί ; Δότι κανέναν Ἕλληνα δὲν ἔχουμε νὰ τὸν ἀναγνωρίσουμε ἀρχηγό μας ἤ ἔστω κυβέρνησή μας ἄπαξ καὶ μποῦμε μέσα. Ἑνῶι Τοῦρκο...ἔχουμε ! Γι'αὐτό λέω ζοῦμε ἀκόμα ἐπὶ Ὀθ. Αὐτοκρατορίας.

  ReplyDelete
 47. Η Ελλάς (Greece) σαν έθνος κράτος υπάρχει από το 1821 και πριν υπάρχει υπό την μορφή πόλεων κρατών, αργότερα Ελληνιστικών Βασιλείων κτλ. Άλλο το κράτος άλλο ο πολιτισμός
  Πιστεύω η μελέτη των Ελληνιστικών βασιλείων (που είναι δυστυχώς νέα σχετικά, από την εποχή του Ντρόϋζέν) είναι πολύ ανώτερη από την Οθωμανική που αναφέρετε.Το ίδιο φυσικά ισχύει για το μεγαλείο του Αλεξάνδρου που δεν συγκρίνεται ούτε για αστείο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία.Ότι καλό είχε η τελευταία, απλά το αντέγραψε από το Βυζάντιο.
  Καταρχήν η Θεσσαλονίκη που ιδρύθηκε το 315 π.χ. (για εμένα το 305 π.χ.) από τον Κάσσανδρο Βασιλέα της Μακεδονίας, και αποτέλεσε συμβασιλεύουσα πόλη επί Βυζαντίου δ ε ν κατελήφθει από τον Ελληνικό στρατό αλλά απελευθερώθηκε.
  Επιπροσθέτως, η αναφορά ότι δεν έχουμε ηγέτη πιστεύω δεν συσχετίζεται με την Οθωμανική Αυτοκρατορία αλλά με την έλλειψη σοβαρής ηγεσίας στην Ελλάδα.Ηγέτες είχαμε τεράστιες προσωπικότητες.Καποδίστριας, Τρικούπης, Βενιζέλος, Βασιλέας Γεώργιος/Κωνσταντίνος, και Μεταξά (στο στρατιωτικό κυρίως).
  Αν μου πείτει ότι μερικοί δεν τους ήθελαν κτλ και δεν είχαν απόλυτη λαϊκή αποδοχή το ίδιο ισχύει και για τον Ερντογάν όπως λέει ο Κ.Καθηγητής.Το 1/3 του πληθυσμού τον θέλει (οι αμόρφωτοι δηλαδή) και φυσικά οργανώθηκε πραξικόπημα.
  Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν πέτυχε η Μ.ασιατική εκστρατεία και η Ελλάδα παρέμεινε μικρή δύναμη.

  ReplyDelete
 48. ...Αὐτὸ ποὺ λέω λοιπὸν εἶναι ὅτι οἱ Ἀμερικάνοι κ.λπ. συμμορία αὐτό, τό ξέρουνε άὐτὸ πολύ καλά. Δὲν μεταχειρίζονται τὰ ἑλληνικὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια γιὰ νὰ ἀφαιρέσουν τὸν ἐγκέφαλο τῶν μαθητῶν τους. Ἕχουν τὰ δικά τους. Καὶ ἐκεὶ τοῦς παίζει ἤ προσπαθεῖ νὰ τοῦς παίξει ὁ Ταγίπ Ἑφέντη. Τοῦς λέει "ἄμα μὲ ῥίξετε ἐμἐνα, θὰ μείνουν οἱ Ῥωμηοί χωρίς Σουλτάνο καὶ θὰ τὰ κάνουν ὅλα λίμπα. Εἴδατε τί ἔγινε στὴ Συρία ποὺ βρῆκε ἀφορμὴ ὁ Ποῦτιν νὰ ἀποθέσει τὸ ἔνα του ξερό στὴ Μεσόγειο. Εὐκαιρία ψάχνει, νὰ βάλει καὶ τἄλλο."

  ReplyDelete
 49. Χίλι μπράβο στους Μαγυάρους

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hungarian_migrant_quota_referendum,_2016

  ReplyDelete
 50. Σεβαστές οἱ ἀπόψεις σας Δρ.Πᾶπ ἀλλὰ μὲ μία διαφορά. Ὑπάρχουν δύο ἡγεσίες, δύο μοναρχίες, ἄν θέλετε, ποὺ δὲν συμπίπτουν πάντοτε. Ἡ μία εἶναι ἡ πολεμικὴ ἡγεσία, ἡ ἄλλη εἶναι ἡ ἡγεσία τοῦ κοινωνικοῦ πολέμου. Δὲν σᾶς ἀρέσει ὁ μαρξισμός, ἀλλὰ θὰ μποροῦσα νὰ τὴν πῶ - ἡγεσία τῆς ἐργασίας.

  Ἑγὼ διατείνομαι ὅτι ὁ Ἐρντογἀν τἄχει καταφέρει μὲ τὴν δεύτερη. Καὶ λέω ὅτι οἱ ἡγέτες ποὺ ἀναφέρετε, μὲ τὴν μερικὴ ἐξαίρεση τοῦ Μεταξᾶ καὶ τοῦ Παπαδόπουλου ἴσως ἀκόμα ἦταν ἡγέτες στρατιωτικοί, ὄχι τῆς ἐργασίας. Ὁ κόσμος πάντα πάει πρὸς τὴν ἐργασία διότι τοῦ δίνει ψωμί, ποὺ εἶναι πιὸ βασικὸ ἀπὸ τὸ σιδερικό. Διότι καλό τὸ καριοφίλι ἀλλὰ δὲν τρώγεται. Κάτι παραπάνω. Λέω ὅτι ἡ Ἑλλάδα ὁ μόνος ἡγέτης τῆς ἐργασίας ποὺ ἀνέδειξε ποτές ἦταν ὁ Καποδίστριας, κι αὐτός δὲν ἄντεξε. Καθόλου μάλιστα. Γιατί-διότι ἡ Ἑλλαδίτσα μας εἶναι ἕνα κράτος ἐπιθετικὰ παρασιτικό. Τώρα, τὰ ἑλληνιστικὰ βασίλεια ποὺ λέτε, ἦταν ἄν δὲν ἀπατῶμαι ὅλα πλὴν Μακεδονίας-Θράκης τμήματα τῆς Περσικῆς Αὐτοκρατορίας ποὺ ἀλλάξανε χέρια καὶ διοικητική γλῶσσα. Ὁ δὲ Σβορῶνος θεωρεῖ τὸ πρώιμο Βυζάντιο, τοὐλάχιστον αὐτό, πιὸ πολύ ἑλληνιστικὸ στὶς δομές του παρἀ ῥωμαϊκό. Ὅμως - ἡ ἑλληνιστικὴ ἐποχὴ δὲν ἄφησε, ἀπόσο ξέρω, ποὺ ἐντάξει, αὐτὸ δὲν σημαίνει τίποτε, τόσο πολλὰ πράγματα στὴν πρωτογενῆ παραγωγή. ¨Ηταν ὁ μεσαίωνας τοῦ Βυζαντίου, καὶ ἀκριβῶς οἱ περιοχές ποὺ ψηφίζουν σήμερα Ἐρντογάν, ἡ καρδιά του. Ἡ καρδιὰ τῆς ἐργασίας εἶναι ἡ γῆ. Δὲν μποροῦμε νἄχουμε κράτος χωρίς γῆ, χωρίς χωράφια, χωρίς ἀποθῆκες, χωρίς χωρίς. Ὄταν χάθηκε αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ περιοχὴ ποὺ ψηφίζει Ἐρντογάν χάσαμε τὸ Βυζάντιο, τὸ καθεαὐτό Βυζάντιο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολύ σωστός!

   Πράγματι η καρδιά της Ρωμανίας την δυσκολότατη περίοδο του 7ου-10ου αιώνος, υπήρξε η Κεντρική Μικρά Ασία η σημερινή Ερντογανική "Τουρκική" βάση. Και είναι αλήθεια οτι ήτο πλουσία ως περιοχή. Και ακριβώς όπως και η Ρωμαίηκη Καππαδοκία δεν υπήρξε ποτέ 100% εξελληνισμένη παρά βασιζοταν περισσότερο στην Πίστη(Ορθοδοξία και αιρέσεις της), η αντιστοιχη σημερινή Ερντογανική δεν είναι πλήρως εκτουρκισμένη και ακριβώς όπως η Ρωμαίηκη Καππαδοκία, βασίζεται πολύ στην θρησκευτική Πίστη(Σουννιτικό Ισλάμ) ως συνδετικό κρίκο.

   Γεωπολιτικώς δε η περιοχή αυτή όντως αποτελεί την ΚΑΡΔΙΑ της Μικράς Ασίας. Διοτι η Ερντογανική Τυρκία ειναι επί της ουσιας η Ρωμανία του 8ου αιώνος εδαφικά. Και ακριβως οπως η Ρωμανία άντεξε έχοντας ολο το βάρος της εκεί, η σημερινή Τουρκία πράττει ακριβώς αυτό. Μονάχα οταν χάθηκε η περιοχή αυτή με το Μαντζικέρτ και ύστερα με το Μυριοκέφαλο, άρχισε να καταρρέει η Ρωμανία. Συνεπώς η Μικρασιατική ενδχώρα αποτελεί καρδιά και πνεύμονα της Μικράς Ασίας.

   Η Ρωμανία τον 8ο-9ο αιώνα:

   1. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/ByzantineEmpire717%2Bextrainfo%2Bthemes.PNG
   2. http://www.fhw.gr/chronos/09/images/pictures/o/eno3b2p1.jpg

   Delete
 51. ...οἱ ὁποῖοι Μαγυάροι εἶναι βέβαια οὐραλικὸ φύλο μὲ τούρκικες ἐπιρροές.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κανονικά είναι φύλο Τουρκικό/Τουρανικό. Δεν είναι να απορεί κανείς πώς σήμερα στην Ουγγαρία υπάρχει ένα μικρό ποσοστό Τουρανικών:

   http://fyletika.blogspot.com.cy/2015/03/blog-post_6.html

   Delete
 52. Σωστά, ἄλλο γλῶσσα ἄλλο φυλή.

  Σὲ σχέση μὲ τὸ ποιὰ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἡ ἐκπαιδευτικὴ πολιτική, τέσσερα σημεῖα κι ἕνα πέμπτο.

  1) Καθομιλουμένη μὲ πολυτονικό.
  2) Ἀναφορὰ δίχως τὴν σημερινὴ σεμνοτυφία στὰ ἐκκλησιαστικὰ ὠς συστατικό τοῦ ἔθνους. Ἄς ὀνομαστεῖ-ἑλληνικό καί ῥωμέηκο καὶ τουρκικὸ ἀκόμα. Ἵσως δὲν ἔχει σημασία.
  3) Διδασκαλία ξένων γλωσσῶν χωρὶς ὑποβάθμιση τῶν ἀραβικῶν, τουρκικῶν, ἑβραϊκῶν. Τὸ καλύτερο θὰ ἦταν ἴσως τέσσερεις ὁμάδες γλωσσῶν ποὺ νὰ ὁρίζουν κάτι σὰν τέσσερεις δέσμες. π.χ. Ἀρχαῖα, λατινικά, γερμανικά, ἀραβικά-ἑβραϊκά. Καὶ κατ ἐπιλογήν τούρκικα, κ.λπ. κ.λπ.
  4, 5)....;; ἡ πρόθση μετράει.

  ReplyDelete
 53. YΓ. Πολύ-πολύ βασικὸ σὰν ἐκπαιδευτικὸς κορμός - ἀγροτικὴ οἰκονομία.

  ReplyDelete
 54. YΓ2. Μπορεἶ νὰ ἀκουστεῖ παράταιρο, ἀλλὰ νομίζω ὅτι ἡ μεταφυσικη ἐνασχόληση τῆς ὁρθοδοξης εκκλησίας συνδυασμένη μὲ τὶς γεωπονικές ἀνακαλύψεις τοῦ Διαφωτισμοῦ, μπορεῖ νὰ εἶναι αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ χρειαζόμαστε, ἄν τὰ δύο αυτά μποροῦν νὰ συνδυαστοῦν.

  ReplyDelete
 55. Αίσθηση από επιστολή πανεπιστημιακού προς τη σύζυγο του Α. Τσίπρα!!!

  http://www.liberal.gr/arthro/83134/epikairotita/2016/aisthisi-apo-epistoli-panepistimiakou-pros-ti-suzugo-tou-a-tsipra.html

  ReplyDelete
 56. Είναι κρίμα που το προηγούμενό μου σχόλιο ως απάντηση προς τον Κωνσταντή δεν δημοσιεύτηκε.
  Όπως και να έχει, ως συνήθως, η πολιτική ηγεσία τα βρήκε με τον σκοταδισμό της εκκλησίας, και την πληρώνει η ένδοξη αρχαιοελληνική παιδεία.Τους ενώνει το μίσος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό

  ReplyDelete
 57. YΓ3, θυμίζω. Ὁ Καποδίστριας ἔφερε στὴν Ἑλλάδα τὴν πατάτα. Ἡ πατάτα λέγεται μόνο πατάτα ἀλλα γράφεται καὶ γεώμηλον (πὸμ ντὲ τέρ). Δὲν ἔχει ἑλληνικὴ φύτρα, οὔτε τούρκικη, ἀλλὰ Ἀμερινδιάνικη. Οἱ Μαυρομιχαλαῖοι σκοτώσανε τὸν Καποδίστρια ἀπὸ συνδυασμό μανιάτικης εὐαισθησίας καὶ τυραννοκτονικῶν παραινέσεων. Ὁ Καποδίστριας ἤθελε, τρόπον τινά, νὰ ἐπιβάλῃ τὴν πατάτα. Ἑκεί εἶναι τὸ λάθος τοῦ Καποδίστρια. Οἱ ἐπαναστάτες δὲν θέλανε νὰ ἐπιστρέψουν στὶς εἰρηνικές των ἀσχολίες, ἀλλὰ νὰ γίνουν δημόσιοι ὑπάλληλοι. Ἐκεὶ εἶναι τὸ λάθος τῶν ἐπαναστατῶν. Οἱ σοφολογιώτατοι δὲν θέλανε νὰ λένε πατάτα ἀλλὰ γεώμηλον. Ἑκεἰ εἶναι τὸ λάθος τῶν σοφολογιοτάτων. Διότι ἱδοῦ μιὰ παραδοση γεωπονική πολὺ αρχαιότερη τῆς Ἐγκυκλοπαιδείας τῶν Ντιντερὸ καὶ Ντ Ἀλαμπέρ. ("περί γεωργίας ἐκλογαί").

  https://archive.org/stream/geoponicasivede00bassgoog#page/n9/mode/2up

  ReplyDelete
 58. YΓ. Δρ. Πᾶπ, ἡ παιδεία πρέπει νὰ εἶναι συνολική, ὀπότε πρέπει νὰ περιλαμβάνει α) τὴν καθομιλουμένη β) τὴν γραπτὴ γλώσσα, γ) τὴν κεντρικὴ οἱκονομικὴ στρατηγική, δ) μιὰ βασική ἀξία. Ἑγώ λέω α) β) καθομιλουμένη γραπτὴ σὲ πολυτονικό, καὶ μὲ αὐτὴν σὰν ἀφετηρία οἱ παλαιότερες ἐποχές τῆς καθομιλουμένης, τῆς ἀρχαίας γραμματείας περιλαμβανομένης, καὶ ὄχι τὸ ἀνάποδο. Τώρα, ποιὸ πρέπει νὰ εἶναι τὸ σημερινό ἀντίστοιχο τοῦ Ὁμήρου, κάποιος θὰ σᾶς ἔλεγε ἡ Καινή Διαθήκη, κάποιος ἄλλος θὰ ἔλεγε θολά πράγματα, ξέροντας ὅμως ὅτι σκοντάφτουμε στὸ ὅτι δὲν ἔχει ξεκαθαριστεῖ παιδαγωγικῶς ἡ μετἀβαση ἀπὸ τὴν προφορὰ τῆς κλασσικῆς ἐποχῆς στὴν σημερινή, δὲν ξέρω ποιὸ νεοελληνικό ὅπως τὸ λένε κείμενο μπορεῖ νὰ γίνει ὁ Ὅμηρος τοῦ σήμερα.

  Ὁ προσανατολισμός τῆς παιδείας πρέπει νὰ εἶναι καὶ πρακτικός, νὰ εἶναι ἐνωμένη μὲ τὴ ζωή, καὶ ἡ βασική ἀξία εἶναι εἰρήνη ἤ πόλεμος. Τρόπον τινά ἤ φτιάχνουμε πολεμιστές ἤ φτιάχνουμε ἀγρότες.

  ReplyDelete