Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jun 29, 2016

303 - Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς Τουρκίας ἀπὸ τοὺς Γραικύλους

303 - Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς Τουρκίας ἀπὸ τοὺς Γραικύλους

Οἱ Γραικύλοι, δηλαδὴ οἱ σημερινοὶ κάτοικοι τοῦ κρατιδίου, ἐξαφανίζουν τὸν ἑλληνισμὸ καὶ σύρουν τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ ἦττα σὲ ἦττα. Ἡ μικρόνοια καὶ τὸ φανατικό τους μῖσος κατὰ τοῦ ἀντιπάλου, βαυκαλιζόμενοι ὅτι εἶναι οἱ μόνοι σωστοί, γελοιοποιοῦν τὸ ἔθνος μας καὶ τοὺς ἀρχαίους προγόνους μας.

Ἀφορμὴ τοῦ παρόντος ἄρθρου μου εἶναι ὁ τίτλος δημοσιευμένου ἀποσπάσματος ἑνὸς γηραιοῦ συγγραφέως: «’Αδερφάρα ὁ Κεμάλ, ἀλλὰ ἀρχισφαγέας!», χαρακτηρίζοντας ἔτσι τὸν ἱδρυτῆ τῆς ἀπέναντι χώρας τοῦ Αἰγαίου, ποὺ εἶχε σχεδὸν τὸν ἴδιο πληθυσμὸ μὲ τὴν Ἑλλάδα ὅταν αὐτὸς ἵδρυσε τὸ τουρκικὸ κράτος καὶ πολὺ χαμηλότερη οἰκονομία ἀπὸ ἐμᾶς, καὶ ποὺ σήμερα ἔχει δεκαπλάσιο πληθυσμὸ καὶ κατατάσσεται μεταξὺ τῶν 20 μεγάλων τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας.

Μὲ τὸ ἴδιο σκεπτικὸ θὰ ἠδύναντο οἱ Τοῦρκοι νὰ γράψουν «Ἀδερφάρα ὁ Ἀλέξανδρος, ἀλλὰ ἀρχισφαγέας!» Δὲν τὸ γράφουν ὅμως διότι γνωρίζουν ὅτι οἱ μεγάλοι καπετάνιοι τῆς Ἱστορίας, ἐξ ὁρισμοῦ, εἶναι ἀρχισφαγεῖς καὶ ἐνίοτε ὁμοφυλόφιλοι.

Ὁ στρατηγὸς ντὲ Γκώλ, ἀντιμετωπίζοντας τοὺς μέχρι τὸ 1958, Ἀλγερινοὺς ἀντάρτες ποὺ ἕως τότε ἀπεκαλοῦντο, ἀπὸ τοὺς Γάλλους νάνους, «συμμορῖτες», εἶχε δηλώσει ὅτι ἤθελε νὰ ὑπογράψῃ μὲ αὐτοὺς μία «εἰρήνη τῶν γενναίων» (une paix des braves). Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Ἐλευθέριος Βενιζὲλος ποὺ τὸ 1930-1934 ἠθέλησε νὰ κλείσῃ συμφωνία μὲ τὸν Κεμὰλ συνομοσπονδιοποιήσεως Ἑλλάδος-Τουρκίας καὶ ἐπρότεινε τὸν Κεμὰλ γιὰ τὸ βραβεῖο Νομπὲλ Εἰρήνης. Ὅταν μὲ τὸ καλὸ ἐπιστρέψῃ ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος στὸν θρόνο του, ἔχει ἤδη δηλώσει ὅτι θὰ θέση τέρμα ἐπιτέλους στὸν ἐμφύλιο τοῦ 1946-1949 καὶ θὰ ἀπαγορεύσῃ στοὺς Γραικύλους νὰ συνεχίζουν νὰ ἀποκαλοῦν τοὺς Ἕλληνες ἀντάρτες κομμουνιστὲς  συμμορῖτες.

Οἱ Γραικύλοι χαίρονται σήμερα βλέποντας τὴν τραγωδία ποὺ ὁ ἰσλαμισμὸς τοῦ Ἔρντογαν, καταργῶντας τὴν ἐκκοσμίκευση τοῦ κεμαλισμοῦ, ἔφερε στὴν Τουρκία, πατρίδα τῶν προγόνων μας. Προσδοκοῦν τὸν διαμελισμό της. Ἀλλὰ ὅποιος χαίρεται γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ ἀντιπάλου του νὰ ξέρῃ ὅτι θὰ ἔλθῃ καὶ ἡ ὥρα του. Ἡ παρουσία τοῦ νέου τσάρου τῆς Ῥωσίας, Πούτιν, δύναται μὲν προσεχῶς νὰ κατεδαφίσῃ τὸν θρόνο τοῦ σουλτάνου Ἔρντογαν, ἀλλὰ ἄς θυμηθοῦμε τὴν εἰσβολὴ τῆς τότε Ἀνατολίας ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο ποὺ καθήρεσε τὸν Πέρση αὐτοκράτορα Δαρεῖο. Ἐπέβαλε τὴν ἰδική του αὐτοκρατορία πρὸς χάριν τοῦ ἑλληνισμοῦ. Τὸ ἴδιο προτίθεται νὰ κάνῃ καὶ ὁ Πούτιν, κατεδαφίζοντας τὸν σουλτᾶνο Ἔρντογαν καὶ ἀντικαθιστῶντας τον μὲ τὴν ἰδική του αὐτοκρατορία στὴν Κωνσταντινούπολη πρὸς χάριν τοῦ Πανσλαυϊσμοῦ.

Ὁ Πούτιν ἀποκλείεται νὰ παραδώση τὴν Πόλη στοὺς Ἕλληνες, ἀφαιρῶντας την ἀπὸ τὴν ῥωσικὴ Ὀρθοδοξία καὶ Αὐτοκρατορία. Τὸ πολὺ πολὺ νὰ μᾶς ἐγκαταστήσῃ ἐκεῖ ὡς ὑποτελεῖς διαχειριστές του, ὅπως ὁ Χίτλερ τὸ 1940 παρέδωσε τὴν μισὴ Γαλλία στὸ ἐπιφανειακὰ ἀνεξάρτητο κράτος τοῦ Βισὺ μὲ ὑποτελῆ καίσαρα τὸν στρατάρχη Πεταίν. Μὲ τὸν καιρὸ, ἡ λογικὴ τῆς ἰσχύος θὰ καθιερώσῃ  τὴν ῥωσικὴ γλῶσσα ὡς ἀντικαταστάτρια τῶν ἑλληνικῶν. Χωρὶς ἑλληνικὰ δέ,  ὁ ἑλληνισμὸς θὰ καταποντισθῇ καὶ θὰ ἀντικατασταθῇ μὲ τὴν ῥωσικὴ Ὀρθοδοξία.

Ὅταν στὶς 15 Μαΐου 1919, ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς ἀπεβιβάσθη στὴν Σμύρνη, ὁ σουλτᾶνος στὴν Κωνσταντινούπολη ἔκλαψε μαθαίνοντας τὸ γεγονὸς καὶ εἶπε «Μὲ τὴν ἀγγλικὴ κατοχή, τὰ πράγματα θὰ ἦσαν καλύτερα. Διότι, ὡς ξένοι, οἱ Ἄγγλοι κάποτε θὰ ἔφευγαν. Οἱ Ἕλληνες ὅμως, ἐὰν δὲν ἐκδιωχθοῦν, θὰ παραμείνουν γιὰ πάντα διότι ἡ Ἀνατολία εἶναι ἡ κοινή τους πατρίδα μὲ ἐμᾶς.

Πρὸ δύο ἐτῶν Τοῦρκος στὴν Ἁλικαρνασσὸ μοῦ εἶχε κάνει τὴν ἑξῆς ὁμολογία: «Ἐὰν εἴχατε κερδίσει τὸν πόλεμο τὸ 1919, σήμερα θὰ εἴμασταν ὅλοι Ἕλληνες, ἐμεῖς καὶ ἐσεῖς». Ὁμοίως, ἐὰν οἱ Ῥῶσοι ἀδελφοί μας κερδίσουν τὸν πόλεμο κατὰ τῆς Τουρκίας καὶ καταλάβουν τὴν Κωνσταντινούπολη, ὡς Ὄρθόδοξοι θὰ γίνουμε ὅλοι Ῥῶσοι.

Ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ εἶναι μία πολὺ σοβαρὴ ὑπόθεση γιὰ νὰ ἀφαιθῇ στὰ χέρια Γραικύλων. «Τὸ μῖσος συρρικνώνει. Ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνει». Αὐτὴ ἡ ῥήση μιᾶς ζωῆς δὲν εἶναι κούφιος συναισθηματισμός. Εἶναι μεγαλεξανδρινὴ ῥήση ἑνὸς ἀρχισφαγέως.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             29 Ἰουνίου 2016162 comments:

 1. Κ.Καθηγητά.Οποιαδήποτε κατηγορία στο όνομα του Μ.Αλεξάνδρου περί ομοφυλοφυλίας είναι δυτική προπαγάνδα και είναι άσχετη με τις αρχαίες πηγές.Ο άνθρωπος είχε 3 γυναίκες, έκανε 2 παιδιά και η κόρη του Δαρείου, Στατείρα, δολοφονήθηκε από την Ρωξάνη και τον Περδίκκα όταν ήταν έγκυος, άρα θεωρητικά είχε τρία.

  Πράγματι, ο Πούτιν μπορει να διαλύσει την τουρκία το πολύ μέσα σε μία εβδομάδα-εάν αναλογιστούμε το γεγονός πως και η Τουρκία έχει καλό στρατό, αλλά κατώτερο του Ρωσικού και δεν έχει πυρηνικά.2/3 βόμβες και έχει τελειώσει το τουρκικό κράτος όπως και οποιοδήποτε που δεν έχει πυρηνικά.
  Για να πάρει όμως ο Πούτιν έστω και 1 εκατοστό από Τουρκικό έδαφος, θα πρέπει η τελευταία χώρα να έχει διωχθεί από το ΝΑΤΟ.Γίνεται κάτι τέτοιο;Δεν νομίζω οι αγγλοσάξωνες, ειδικά τώρα που στρέφονται ανοιχτά κατά της Γερμανίας και των προτεκτοράτων της, να αφήσουν τον Πούτιν να επεκταθεί τόσο πολύ.
  Σήμερα μάλιστα θα έχουμε και συνομιλία Πούτιν-Ερντογάν, ίσως υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και γιατί όχι ρε Δόκτωρα, αν και ο Καθηγητής έχει πει δεν προκειται. Εγώ εύχομαι να είχα ηγέτη μου έναν Ερντογάν ιδίως εάν ήμουν Τούρκος.

   Delete
  2. Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε αμφιλεγόμενη σχέση με τον Ηφαιστίωνα καθώς οι δύο των ήσαν αδερφές ψυχές. Αυτό δεν τον κάνει ομοφυλόφιλο. Οι παλλακίδες του ήσαν πάμπολλες και οι γυναίκες του επίσης.

   Delete
  3. Δὲν ὑπῆρχε ὁ ὅρος ὁμοφυλόφιλος στὴν Ἀρχαῖα Ἑλλάδα.Bλ.τὸ λεξικὸ lidell-scott.
   Oἱ σεξουαλικὲς σχέσεις μεταξὺ ἀνδρῶν ἔμοιαζαν κάπως μὲ αὐτὲς ποὺ ὑπάρχουν σήμερα στὸν μουσουλμανικὸ κόσμο.Ἡ ντροπὴ ἤταν ἡ ἀτεκνία, ἤ ἠ κοινωνικὴ τοποθέτηση ποὺ θὰ ὁδηγήσει στὴν ἀτεκνία.

   Delete
  4. Σωστά λεγόντουσαν ΚΙΝΑΙΔΟΙ!

   Delete
  5. Ἄν ὄντως ὁ Μέγας Ἀλέκος κανέλωνε τό ρυζόγαλο, αὐτό οὔτε νά ἀποσιωπᾶται πρέπει οὔτε νά ὡραιοποιεῖται μέ ἀπώτερο στόχο νά μήν γκρεμισθοῦν οἱ ὀνειροφαντασίες τῶν γραικύλων...

   Delete
  6. Να αποφευχθεί η μόλυνση των μαζών εστί ο μοναδικός σκοπός περί της σεξουαλικότητος του Μεγάλου Αλεξάνδρου-και όχι Μεγαλέκο όπως ελλαδίτικα-μάγκικα είπε ο Ζωρόαστης-.

   Delete
  7. Αφου ειναι μαγκας τωρα ο Ζωροαστρης...ειπε Μεγαλεκος."πανεξυπνο",μετα θα παει να διαβασει και κικη δημουλα ωστε να ειναι ενας σωστος ελλαδιτης αριστερος.
   καταντια !

   Delete
  8. Ἐγώ μάγκας δέν εἶμαι, ἐσύ ὅμως Ἄμνέ τί παριστάνεις ;Τήν Ἑλένη Λουκᾶ τοῦ διαδικτύου;

   Τέλος πάντων...Ὁ " Μέγας Ἀλέκος" εἶναι μιά πολύ ἔξυπνη ἀτάκα ἀπό ἕνα τραγούδι τοῦ Πανούση... τό ἀφιερώνω στούς ὑποκριτές μέ κρίση ταυτότητας πού ψάχνουν κάποιον "Μεγάλο" γιά νά κρυφτοῦν πίσω του

   " Ποῦ πᾶς ἀνθρωπάκι μέ τέτοιο καιρό
   ποτέ δέν θά λύσεις τό γόρδιο δεσμό
   τόν κόβει ὁ Ἀδόλφος, ὁ Μέγας Ἀλέκος
   κι' ἐσύ χατζηαβάτης, κομπάρσος, νενέκος..."

   https://www.youtube.com/watch?v=-x5_29_0v3Y


   Τά ἀσυνάρτητα περί Κικῆς Δημουλᾶ ποῦ κολᾶνε; Καλῶς ἤ κακῶς δέν ἔχω διαβάσει ποιήματά της... ξέρω ὅμως ὅτι τῆς τήν εἶχε πέσει κάποτε ἡ ψευτοαριστερή Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν γιά κάτι δηλώσεις πού εἶχε κάνει γιά τούς μετανάστες στήν Κυψέλη

   Delete
  9. Zaratustra μην απαντάς σε ανοησίες, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος.

   Delete
 2. Γιατί ἡ Ἑλλάδα δὲν μπορεἶ νὰ παίξει ῥόλο μεσολαβητῆ ἀνάμεσα στοὺς Δυτικούς,τοὺς Ῥώσους καὶ τοὺς Τούρκους,ὅπως ἔκανε τὸ Βυζάντιο;Ἑκεὶ νομίζω ἀφήσαμε τὴν προηγούμενη συνομιλία μὲ τὸν Γιάννη τὸν Ἕνοχο.

  Κατὰ τὴ δική μου γνώμη,ἐπειδὴ ἡ ἑλληνικὴ ταυτότητα συγχωνεύτηκε στὴν χριστιανικὴ,καὶ ἡ χριστιανικὴ σιγα σιγά ἔσκαψε τὴν ῥωμαϊκὴ ταὐτότητα σχεδόν τελείως.Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ μὴν μπορεῖ πλέον ἡ ἑλληνόφωνη χριστιανικὴ ῥωμαϊκὴ κοινωνία νὰ χωριστεῖ σὲ δύο σκέλη,τὸ κοσμικὸ καὶ τὸ πνευματικό,καὶ τὸ κοσμικὸ σκέλος ἀνατέθηκε σὲ ἄλλους λαούς,ἀρκετὰ βἀρβαρους ὥστε νὰ μπορέσουν νὰ τὸ ἀναλάβουν.

  Συνεπῶς ἡ σὐγχρονη Ἑλλάδα δὲν εἶναι παρὰ ἔνα ἀνάπηρο κράτος,τὸ κρατικό της ποδάρι εἶναι ἕνα ξένο ἤ παλιωμένο δεκανίκι,καὶ τὸ ἑρώτημα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἐδώ καὶ χίλια χρόνια τοὐλάχιστον εἶναι τί νὰ κάνει μὲ τὸ κρατικὸ δεκανίκι.Διότι τὸ πνευματικὸ ποδάρι κινδυνεύει ἀπὸ γάγγραινα.

  Οὐσιαστικὰ ἐπαναλαμβάνω τὸ σχῆμα τοῦ Γίββωνα, ὄπως τὄχω ἀκούσει-ὁ χριστιανισμός τρώει τὸ κράτος.Μόνο ποὺ αὐτὸ ἐγὼ τὸ θεωρῶ θετικό.

  Θεωρῶ ἐπίσης ὅτι σὲ περίπτωση κρίσης καὶ παλι ὁ Ἕλλην θὰ προτιμήσει νὰ θυσιάσει τὸ κράτος του προκειμένου νὰ μὴν χάσει τὴν ψυχή του, ἄν καὶ εἶναι ἰκανός νὰ ἀφήσει τὸ σκοινί νὰ τραβιέται μέχρι τελικῆς ἐξαντλήσεως.

  ReplyDelete
 3. «Ἐὰν εἴχατε κερδίσει τὸν πόλεμο τὸ 1919, σήμερα θὰ εἴμασταν ὅλοι Ἕλληνες, ἐμεῖς καὶ ἐσεῖς»
  Ειπε ο τουρκος..και που ειναι το κακο σε αυτο?
  Ο Ελληνικος στρατος απο οποιον και αν κατευθηνοταν ηθελε τα εδαφη στην Μ Ασια Ελληνικα...(δηλαδη την Ελληνικη Γλωσσα)
  Ο Κεμαλ εδιωξε την Ελληνικη γλωσσα απο τα εδαφη αυτα και πηρε το Λατινικο αλφαβητο ως επισημο της Τουρκιας..
  Αρα εδιωξε και τον παγκοσμιο Ελληνισμο απο αυτην την περιοχη....

  το καλο που εκανε ο Κεμαλ δεν βλεπω.....το οτι εσωσε εναν λαο?
  Για να σωθει δηλαδη ενας λαος ας πολεμηθει η ιδεα του παγκοσμιου Ελληνισμου (δηλαδη της Ελληνικης γλωσσας παντου)
  Αρα ανθελληνας ο Κεμαλ οχι με την εννοια το οτι το πολεμησε τους Ρωμηους αλλα οπως ειπαμε την Ελληνικη γλωσσα-

  Μονον καλο θα ηταν εαν ο Ελληνικος στρατος κερδιζε τον πολεμο αφου και εσεις εδω μιλατε για Ελληνοποιηση των Ισλαμοποιημενων Μ Ασιατων ! αυτο που θελετε τωρα θα ειχε γινει απο τοτε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο χάρτης της Βενιζελικής Μεγάλης Ελλάδος είναι κάτι το αστείο εν συγκρίσει με τον Ελληνισμό της Ανατολίας και του Καυκάσου εκείνης της εποχής. Οι Βενιζελικές ιδέες μας πέταξαν στο ίδιο κατώτερο επίπεδο με τους...Βουλγάρους, να πολεμάμε σαν ορδές Γερμανικές του 5ου αιώνος για τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την στιγμή που καθ'όλη την διάρκειά της οι Έλληνες/Ρωμηοί ήσαν ηγεμόνες όλων αυτών των περιοχών όπως η Βουλγαρία και η Μολδοβλαχία. Πτώση αναμφισβήτητα.

   Δραγούμης και Γιαννόπουλος υπήρξαν Ελληνοτουρκισταί, αντιλαμβανόμενοι τον μεγάλο Σλαυικό Βόρειο κίνδυνο...και εχάθη η Φιλιππούπολη και το Μομαστήρι επειδή δεν εισακούσθησαν μα εδολοφονήθησαν από τους Βενιζελικούς.

   Delete
  2. Γιατι μιλας για οτι να ναι? Μαθε να εισαι συγκεκριμενος

   Δεν μιλησα γενικα για τον Ελληνισμο της εποχης και της Ηγεμονιες .αλλα για ενα συγκεκριμενο γεγονος και πιο αποτελεσμα θα ηταν προτιμώτερο για τον παγκοσμιο Ελληνισμο που λετε εδω μεσα.

   Αρα ηταν σε αυτο το γεγονος ή Τουρκοι με Ισλαμ και Λατινικο Αλφαβητο ή Ρωμηοι με Ελληνικο αλφαβητο και ορθοδοξια !

   Delete
  3. *Μοναστήρι

   Delete
 4. Πολύ καλό το άρθρο σας Καθηγητά. Άριστο θα έλεγα. Συγχαρητήρια. Ο Ερντογάν είναι μεγάλος ηγέτης ο οποίος σέβεται την Οθωμανική κληρονομιά της Ανατολίας και είναι σφόδρα αντιδυτικός, προωθώντας έναν Ισλαμισμό σαν εκείνον του Ικονίου. Κάθε μία σύγκρισις με τους εν Ελλάδι ηγετίσκους των τηλεοπτικών κάμερων ή των κοντοκουρεμένων σκίνχεντ γεμάτων τατουάζ είναι αστειοτάτη.

  ReplyDelete
 5. Κωσταντή επειδή ομίλησες περί Τούρκων που κατέφθασαν στην Μ.Ασία, δηλαδή πιθανότατα Σελτζούκων, ως αφορμή για την...αντιπαράθεση Ορθοδοξίας-Ισλάμ κοίτα εδώ:

  https://www.academia.edu/2581242/Harem_Christianity_The_Byzantine_Identity_of_Seljuk_Princes_in_The_Seljuks_of_Anatolia_Court_and_Society_in_the_Medieval_Middle_East_ed._A.C.S._Peacock_S.N._Yildiz._London_2012


  Επίσης το υπέροχο σύγγραμα της Ελ-Σεΐχ, ονόματι "Το Βυζάντιο όπως το είδαν οι Άραβες":

  http://www.biblionet.gr/book/192149/El_-_Cheikh,_Nadia_-_Maria/%CE%A4%CE%BF_%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF_%CF%8C%CF%80%CF%89%CF%82_%CF%84%CE%BF_%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CE%BD_%CE%BF%CE%B9_%CE%86%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CF%82

  ReplyDelete
 6. Θὰ τὸ κοιτάξω.Προτοῦ ὅμως προχωρήσουμε στὴν συζήτηση, ζητῶ νὰ συμφωνήσουμε στὸ ἑξῆς.

  Ὁ πραγματικός ἑλληνισμὸς (δηλαδή, κάτι τὸ ἑλληνικό, ποὺ ἀνεξαρτήτως ὀνόματος, ἔχει συλλογικὴν ἀπήχηση καὶ μάλιστα διαχρονικὴν ἀπήχηση) εἶναι ἡ ἑλληνόφωνη χριστιανοσύνη.Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ πραγματικός ἑλληνισμός εἶναι ἡ λειτουργία στὴν ἐκκλησιὰ καὶ ἡ χριστιανικὴ διδασκαλία μὲ βάση τὴν πρωτότυπη γλώσσα τοῦ εὐαγγελίου καὶ τὸ εὐαγγέλιο αὐτὸ καθεαυτό.Ἅλλη διατύπωση - τὀ εὐαγγέλιο στὀ πρωτότυπο εἶναι τὸ ἑλληνικό ἔθνος.

  Ἁντίθετα, ὁ ἑλληνισμός, σὰν ὅρος ποὺ καθιέρωσε ὁ Γερμανὸς ἱστορικός Ντρόυζεν, σὰν κοινότητα δηλαδὴ τῶν ἑλληνοφώνων ἀνεξαρτήτως θρησκείας, ποὺ καλεῖται νὰ πάρει πολιτική μορφή, εἶναι μεταφορὰ τῶν πολιτικῶν ἐπιδιώξεων τῆς γερμανικῆς ἀστικῆς τάξης στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία καὶ δρᾶ ἀνταγωνιστικὰ ὠς πρὸς τὸν πραγματικὸ ἑλληνισμό.

  Ἅν δὲν τοποθετηθοῦμε ἐπὶ τῶν παραπάνω εἶναι ἀδύνατον νὰ συζητήσουμε περὶ τοῦ μέλλοντος τοῦ ἑἑλληνισμοῦ.Ἑγὼ θεωρῶ ὅτι ἄν ἀλλάξει ἡ λειτουργικὴ γλώσσα καὶ γίνει ῥωσσικὴ ἤ ψευτοἀπλοελληνική,ἡ Ἑλλάς τετέλεσται, ὡς θεματοφύλακας τοῦ χριστιανισμοῦ.Ἁλλὰ καὶ τετέλεσται νἐτα-σκέτα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ιωάννης ΈνοχοςJune 30, 2016 at 2:05 AM

   Συμφωνώ. Αυτό δε βιώνουμε και στις μέρες μας; Δεν μπορεί ο Έλληνας να συμβιβαστεί με ανεξιθρησκεία και ανθρώπινα δικαιώματα, διότι αυτά θεωρούνται αποκλεισμένα από την κοινότητα. Δεν λέω αποκλεισμένα από την πολιτική. Η πολιτική προσπαθεί να δώσει μορφή σε αυτό το κατασκέυασμα και απλά δεν τα καταφέρνει.

   Delete
 7. Toύτων λεχθέντων, ἐγὼ προχωρῶ, καὶ ἰσχυρίζομαι τὰ ἑξῆς.Οἱ Ἕλληνες δὲν ζοῦν στὴν Ἑλλάδα,ἀλλὰ στὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, πράγμα ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιβεβαιώσει ὁ καθένας, κἀνοντας μιὰ βολτίτσα μὲ ἀνοιχτἀ τὰ μάτια σὲ ὁποιοδήποτε σημεῖο τῆς Ἑλλάδος, ὄπως λέγεται τὸ κρατίδιο ποὺ ἐπεβλήθη τὸ 1832 νομίζω στὸν Σουλτάνο.Κάθε 100 χρόνια, ἐμφανίζεται ἡγέτης τοῦ τουρκικοῦ στοιχείου κάποια δυναμικὴ προσωπικότητα, ποὺ προσπαθεῖ νὰ περισώσει τὴν Αὐτοκρατορία, ἐκσυγχρονίζοντάς την, προκειμένου νὰ ἐπιβιώσει στὶς ἐπόμενες γενιές.Τὸ 1821, αὐτὸς ἦταν ὁ φοβερός καὶ τρομερός Σουλτάνος Μαχμοὺτ ὁ Β, ποὺ μᾶς ξέσκισε, καὶ σωθήκαμε μόνο χἀρη στὴν ἐπέμβαση τριῶν!!!! Μεγάλων Δυνάμεων στὴν Ναυμαχία τοῦ Ναὐαρίνου, καὶ στὸν ῥωσσοτουρκικό πόλεμο ποὺ ἀκολούθησε.Ὁ Μαχμούτ εἶναι αὐτός ποὺ ἔθεσε τὶς βάσεις γιὰ τὸ περιβόητο Τανζιμάτ, τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῆς Ὀθ.Αὐτοκρατορίας ἐκ τῶν ἔσω, μὲ τὴν λογική- ἄν δὲν ἐκσυγχρονιστοῦμε ἀπὸ μόνοι μας, θὰ μᾶς φᾶνε οἱ Φράγκοι.Εἶναι ὁ πρῶτος Σουλτάνος ποὺ φόρεσε παντελόνι (τὸ παντελόνι σὰν ἔσχατη ταπείνωση, σὰν ροῦχο τῶν δουλευτάδων, τῶν sans-culotte).

  Διάδοχοί του ἀνὰ 100 χρόνια, ὁ Κεμάλ Ἁτατούρκ, καὶ τὠρα, ΙΣΩΣ ὁ Ἑρντογάν.

  Ἑμεὶς ὡς κράτος εἴμεθα κουραμπιέδες.Ὅταν μὲ τὴν πρώτη κρισοῦλα οἱ ἡγέτες μας τὰ δίνουν ὅλα, ταμεία, νομοθεσία, σύνταγμα, ἑθνικὴ κυριαρχία, ἔλεγχο ἐνόπλων δυνάμεων, σὲ παντελῶς ἄγνωστα στοὺς πολῖτες πολιτικά κέντρα, -καὶ δὲν λέω ὅτι δὲν κάνουν καλά-εἶναι τελείως ἀστεῖο νὰ μιλᾶμε γιὰ ἑλληνικὸ ἐθνικισμό.Ἑπιπλέον, τρείς τοὐλάχιστον διαδοχικές ἐκλογικές ἀναμετρήσεις ἔχουν δείξει ὅτι ἡ τεράστια πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐπικροτεῖ τὴν παράδοση τοῦ τιμονιοῦ τοῦ λεγομένου ἑλληνικοῦ κράτους στὶς ξένες δυνάμεις, ποὺ εἶναι προστάτιδες (ὑποτίθεται) τῆς Ἑλλάδος, ἀκόμα καὶ ἄν αὐτές παίζουν μπουνιές μεταξύ τους γιὰ τὸ ποιὰ θὰ πρωτοπιάσει τὸ τιμόνι.Ἑπαναλαμβάνω ὄτι οὔτε αὐτὸ τὸ βρίσκω κακό, μάλιστα μπορεῖ νὰ ὠφελήσει τὸ γένος, ὑπό τὴν προϋπόθεση βέβαια ὅτι δὲν θὰ πέσουμε στὰ βράχια.

  Τὸ ζήτημα ὅμως εἶναι τὸ ἑξῆς. Ἅν βρισκόμαστε σὲ μιὰ κατάσταση παρόμοια μὲ αὐτὴ τοῦ 1821, τί ἔπρεπε νὰ κάνουμε τότε καὶ τί πρέπει νὰ κάνουμε σήμερα;Ἡ ἑλληνική Ἐπανάσταση πέτυχε, λέω έγώ, διότι οἱ παμπόνηροι ἡγέτες της (ὁ Μαὐροκορδάτος,λ.χ.)πείσανε τὴν Δύση ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ ἐμπόδιζε τὴν Ὀθ.Αὐτοκρατορία νὰ ἐκσυγχρονιστεῖ, καὶ νὰ γίνει Μεγάλη Δύναμη, ἐκεί ποὺ παρέπεε πρὸς τὸ νὰ γίνει Μεσαία καὶ ἀκόμα παρακάτω.Ἡ Ἑλλάδα φτιάχτηκε σὰν μιὰ βδέλλα πάνω στὸ σῶμα τῆς Ὀθ.Αὐτοκρατορίας, ποὺ θὰ τὴν ῥουφοῦσε μέχρις ἐξαντλἠσεως.Εἶναι χαρακτηριστικό ὄτι κατὰ τὴν Μικρασιατικὴ ἐκστρατεία ἡ βδέλλα κλήθηκε νὰ γίνει καπλάνι καὶ φυσικά πρρρρρ! ξεφούσκωσε σὰν παλιοσαμπρέλα.

  ReplyDelete
 8. Αυτη η ανθρωποτητα εκλεισε τον κυκλο της. Μετα τον πυρηνικο ολεθρο που θα συμβει πετρι το 2030, πολλες χωρες θα αφανιστοθν κατω απ τα νερα των ωκεανων απο σεισμοθς, πλημμυτρες,φωτια και αρρωστειες θα εξαφανιστει αυτο το αθλιο γενος που το μονο που κανει ειναι να κατασττρεφει την ζωη στον πλανητη σαν καρκινος.
  Λιγα εκατομμυρια θα σωθουν για να ξεκινησει ο νεος πολιτισμος. Θα σωθουν αυτοθ που θα εχουν διαλυσει τον εγωισμο, τα παθη, την αλαζονεια, την υπερηφανεια, την κενοδοξια, την βια το μισος κ.λπ..
  Οποιος εχεις αυτια ας ακουει κιαι ας αλλαξει πορεια οσπ υπαρχει χρονος

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ιωάννης ΈνοχοςJune 30, 2016 at 10:39 AM

   Καλά μην κλάψεις κιόλας. Με τη γιόγκα θα σωθείς. Εγγύηση.

   Delete
  2. Σωστός φίλε!

   Delete
  3. "Θα σωθουν αυτοθ που θα εχουν διαλυσει τον εγωισμο, τα παθη, την αλαζονεια, την υπερηφανεια, την κενοδοξια, την βια το μισος κ.λπ.."

   Άκρως ουτοπιστικό παρόλα αυτά! Η ανθρώπινη φύση είναι...π... δυστυχώς. Όσο υπάρχει ανθρωπότης θα ύπάρχει ό,τι ανέφερες. Μόνον οι Άγιοι και οι Ήρωες είναι καλλίτεροι άνθρωποι και φυσικά οι Άριστοι.

   Delete
  4. Ιωάννης ΈνοχοςJune 30, 2016 at 11:13 AM

   Κατά τα άλλα ο Νέος Μεσαίωνας έρχεται αν δεν έχει ήδη έρθει. Ελπίζω αυτή τη φορά εσείς οι «διαφωτιστές» να μην κατηγορήσετε την Εκκλησία, τον Χριστό και τους παπάδες με την ανύπαρκτη κοινωνική επιρροή. Έκαστος εφ' ω ετάχθη λοιπόν και θα δούμε ποιος θα βγει νικητής από τη λαίλαπα.

   Delete
  5. Ιωάννης ΈνοχοςJune 30, 2016 at 11:17 AM

   Φαντάζομαι όμως ότι οι διαφωτιστές του 18ου αιώνα δεν περίμεναν ότι το οικοδόμημά τους θα κρατήσει δύο αιώνες, έτσι δεν είναι; Δώστε τα φώτα σας παιδιά. Σώστε τον κόσμο από τους κακούς παπάδες. χαχα

   Delete
 9. Δεν υπάρχει κάτι κοινό που να συνέχει τον Ελληνισμό με τον μωαμεθανισμό. Ο Ελληνισμός είχε πάντα ανοιχτό πνεύμα, ενώ το Ισλάμ είναι μια θρησκεία που απλά ακολουθεί τυφλά εντολές ενός βιβλίου. Τι σχέση έχουν με αυτές τις τακτικές οι Έλληνες; Νιώθει κανείς την ιδιοσυγκρασία του Έλληνα ανά τους αιώνες ή απλά φιλολογείτε αόριστα; Μάλλον το δεύτερο θα έλεγα.

  Με τον Χριστιανισμό ίσα ίσα που συμπορεύτηκε ο Ελληνισμός με δυσκολία. Και ας αναλογιστούμε με πόση δυσκολία έπεισε ο Χριστιανισμός τον Ελληνισμό ή και δεν τον έπεισε ολοκληρωτικά. Και αυτό συνέβη επειδή οι χριστιανοί ποτέ δεν ακολούθησαν τυφλά τις διατάξεις του Μωσαϊκού Νόμου, όπως συμβαίνει στον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ. Είχαν ένα πνεύμα συγκατάβασης και κάποιο φιλοσοφικό υπόβαθρο. Στο Ισλάμ δεν υπάρχει αυτό ούτε για δείγμα. Εκεί ή ακολουθείς τις εντολές ή όχι. Καλό είναι να φαντάζεστε και να ελπίζετε σε «φιλίες» αλλά να βλέπετε και τι συμβαίνει στην πραγματικότητα.

  Οφείλω να πω λοιπόν, ως Ρωμαίος, μόνο την αλήθεια. Ότι οι σημερινοί Έλληνες μισούν θανάσιμα τον Χριστιανισμό και την Εκκλησία και στην ουσία είναι άθεοι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να παραβλέπεται. Στις εκκλησίες πηγαίνουν κυρίως ηλικιωμένοι που σε 5-10 χρόνια δεν θα ζουν.

  Όταν λοιπόν ένας λαός μισεί θανάσιμα την πίστη που υπάρχει στην χώρα του, πως εσείς ελπίζετε να συμβιβαστεί με το Ισλάμ, μία εντελώς νομικίστικη θρησκεία;

  Να πατάμε και λίγο στην πραγματικότητα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Οφείλω να πω λοιπόν, ως Ρωμαίος, μόνο την αλήθεια. Ότι οι σημερινοί Έλληνες μισούν θανάσιμα τον Χριστιανισμό και την Εκκλησία και στην ουσία είναι άθεοι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να παραβλέπεται. Στις εκκλησίες πηγαίνουν κυρίως ηλικιωμένοι που σε 5-10 χρόνια δεν θα ζουν."

   ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟΣ! Γιατί; Διότι όσοι Χριστιανοί φέρεστε σαν ιερείς του Μπαφομέτ! Δεν ζείτε την ίδια την θρησκεία σας!

   Delete
  2. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 1, 2016 at 12:00 AM

   Μην ανησυχείς. Σε λίγα χρόνια θα ζείτε άλλη θρησκεία. Περιποιημένη και για τα μέτρα σας.

   Delete
 10. Το πρόβημα δεν είναι μόνο η υποτακτικότητα της Ελλάδας αλλά και η βάρβαρη επιθετικότητα της τουρκίας.
  Της σφαγές των Μικρασιατών, του Πόντου και των Αρμενίων πιστεύω τις γνωρίζουμε όλοι.1000 Παραβιάσεις τον χρόνο στο Αιγαίο.Έτσι δεν γίνεται να υπάρξει καμία συμφιλίωση.
  Ο Βενιζέλος ήταν ο μεγαλύτερος πολιτικός του προηγούμενου αιώνα και πρέπει να αναλογιστούμε ότι η εκστρατεία είχε πάρα πολλές πιθανότητες να πετύχει.Το τι έγινε μετά δεν μας αφορά εδώ.Το θέμα είναι να επεκτείνεσαι όπως το είπε ο Λένιν (που αντιπαθώ απόλυτα αλλά είναι σωστό) "Όταν δεν μεγαλώνεις, μικραίνεις!"
  Για να πάρει στα σοβαρά η Τουρκία την Ελλάδα επιβάλεται η τελευταία να βάλει πυρηνικά.Εδώ το πακιστάν έχει....
  Το βασικό στοιχείο που λείπει από την Ελλάδα είναι μία πραγματική παιδεία.Από την στιγμή που η Ευρώπη παρήκμασε πλήρως, από την στιγμή που δεν υπάρχει παιδεία αλά βαρβαρότητα στην Μέση Ανατολή, μόνο με μία δυνατή αρχαιοελληνική παιδεία θα μπορέσουμε να θεμελιώσουμε κράτος.
  Παιδεία και πυρηνικά-όχι για να τα ρησιμοποιήουμε, αλλά για να μετράμε.

  ReplyDelete
 11. Οπότε, εγώ τι προτείνω. Με το διαμελισμό της Ελλάδος, που θα έρθει όπως έχει τονίσει στο παρελθόν ο καθηγητής Κιτσίκης, οφείλει και πρέπει να γίνει επιτέλους και ένας ιστορικός και αναγκαίος διαχωρισμός. Στο Βορρά να είναι ένα χιρστιανικό Ρωμαϊκό κράτος και στο Νότο, στην Αθήνα και στην Πελοπόννησο, στα άνδρα της ειδωλολατρίας και του παγανισμού ναα είναι οι Έλληνες, το κράτος τους και τα ειδωλολατρικά πιστεύω τους. Αυτός ο διαχωρισμός είναι αναγκαίος για να πάψουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και αν αποκτήσει ο καθένας την ταυτότητά του.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το έκλεψες από τον Καθηγητή αυτό Ένοχε...σταμάτα τις αντιγραφές!

   Delete
  2. Ιωάννης ΈνοχοςJune 30, 2016 at 2:02 PM

   Όχι ειλικρινά. Εγώ αυτό πιστεύω, αυτό λέω. Αν συμφωνεί ο καθηγητής ακόμα καλύτερα. Από τον καθηγητή έκλεψα τους χάρτες για το διαμελισμό της Ελλάδος.

   Delete
 12. Το σημερινό νεολελληνικό κράτος είναι καθαρά παγανιστικό κι ας μην παραπονιούνται οι Έλληνες. Έχει ψηφίσει τόσα αντιχριστιανικά νομοθετήματα που καμιά σχέση δεν έχουν με την χριστιανική πίστη. Το πιο πρόσφατο το σύμφωνο συμβίωσης για παράδειγμα ή ο πολιτικός γάμος παλαιότερα. Αναγκαίος ο διαμελισμός της Ελλάδος σε κρατίδια με ξεχωριστή εξωτερική και θρησκευτική πολιτική το καθένα.

  ReplyDelete
 13. A la porte de l’église[de Sainte-Sophie], il y a des bancs où se tiennent les gardiens, qui ont le soin d’en balayer les avenues, d’en allumer les lampes et d’en fermer les portes. Ils ne permettent à personne d’y entrer, jusqu’à ce qu’il se soit agenouillé devant la croix, qui jouit de la plus grande vénération parmi ces gens. Ils prétendent que c’est un reste de celle sur laquelle fut crucifié le personnage ressemblant à Jésus.

  [Ἵμπν-Μπατοῦτα, Παλαιολόγειος ἐποχή, μτφρ. δική μου]]Στὴν εἴσοδο τῆς Ἁγιᾶς-Σοφιᾶς, ὑπάρχουν πάγκοι ὅπου κάθονται οἱ φύλακες, ποὺ εἶναι ἐπιφορτισμένοι μὲ τὸ σκούπισμα τῶν διαδρόμων, τὸ ἄναμμα τῶν λύχνων καὶ τὸ κλείσιμο τῶν θυρῶν.Δὲν ἐπιτρέπουν σὲ κανέναν νὰ μπεῖ στὸ ἐσωτερικό, ἄν δὲν γονατίσει πρῶτα μπροστά στὸν Σταυρό, ὁ ὁποῖος, γιὰ τοὺς ἀνθρώπους αὐτούς, εἶναι ἄξιος τῶν μεγαλύτερων τιμῶν. Ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι ἔνα ἀπομεινάρι ἐκείνου πάνω στὸν ὁποῖο σταυρώθηκε ὁ σωσίας τοῦ Ἰησοῡ.[Ὑποθέτω ὅτι ὁ ἀφηγητής,ποὺ δὲν τὸν ἀφῆσαν νὰ περάσει,θεωρεῖ ὅτι ὁ Χριστός δὲν σταυρώθηκε,ὅπως ἡ Ἰφιγένεια δὲν θυσιάστηκε, ἡ Ἑλένη ἦταν φἀντασμα,ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος μαρμαρώθηκε καὶ ὁ Χίτλερ ἔφυγε γιὰ τὴν Ἀνταρκτική μέσα σὲ ἕνα ὑποβρύχιο].

  ReplyDelete
 14. YΓ-ἑδῶ εἶναι ἡ πηγή.Ibn Battûta, 1304-1369 ?Voyages II.De La Mecque aux steppes russes (1858)Traduction de l’arabe de C. Defremery et B.R. Sanguinetti.http://classiques.uqac.ca/classiques/ibn_battuta/voyages_tome_II/voyages_tome_II.html.
  Tί ἄλλο θἐλετε!

  ReplyDelete
 15. Τό ἄγχος αὐτοῦ τοῦ λαοῦ γιά ἐθνάρχες , ἡγέτες καί ἥρωες καταντάει μίζερο καί βαρετό. Οἱ λαοί πού ἀναζητοῦν ἡγέτες ποτέ δέν βγάζουν ἡγέτες, οἱ ἴδιοι παραμένουν ὅμως δοῦλοι...Οἱ ἡγέτες παρουσιάζονται ἀπό μόνοι τους , καί ὄχι ἐπειδή κάποιοι τούς άναζητοῦν στήν φαντασία τους, στό καφενεῖο ἤ στά σχόλια τοῦ διαδικτύου ἀπό τό πρωῒ μέχρι τό βράδυ. Ἀπορῶ πῶς , κατά τά φαινόμενα σοβαροί ἄνθρωποι - πιστεύουν ἀκόμη ὅτι ὁ Βενιζέλος ἔκανε τήν μικρασιατική ἐκστρατεία γιά νά ἐπεκτείνη τήν Ἑλλάδα καί νά έλευθερώση τούς ἑλληνικούς πληθυσμούς... Ἀστεῖα πράγματα!!!... Κατ' ἐντολήν τῶν Μεγάλων Δυνάμεων πῆγε καί μόνον ... Τό ἄν θά νίκαγε ἤ ὄχι ὁ ἑλληνικός στρατός θά τό ἀποφάσιζαν οἱ Μεγάλες Δυνάμεις καί μόνον....Ὅσο ὁ Κεμάλ ἀντιτίθεται στήν συνθήκη τῶν Σεβρῶν ὁ ἑλληνικός στρατός φτάνει μέχρι τήν Ἄγκυρα...καί ὅταν ὁ Κεμάλ " ἀναγνωρίζει " τίς βλέψεις τῶν συμμάχων στά πετρέλαια, οἱ Ἕλληνες πετιοῦνται στήν θάλασσα, ὅπου οἱ σύμμαχοι - καί πολύ σωστά τηρῶντας τά συμφωνηθέντα - τούς πετσοκόβουν γιά νά μήν ἀνέβουν στά πλοῖα.. Μόνο ἕνας πολιτικός εὐνοῦχος σάν τόν Βενιζέλο ( τελικά ἡ πολιτική του κρίση δέν βοηθήθηκε ἐπειδή δέν ἦταν ὁμοφυλόφιλος ... - , ) δέν θά μποροῦσε νά προβλέψη αὐτές τίς ἐξελίξεις...Τό ἴδο ἰσχύει καί γιά τούς ἀχρείους κωνσταντινικούς πού τόν διεδέχθησαν

  Ἡ μικρασιατική ἐκστρατεία στήν οὐσία της ὑπῆρξε ἀπό τήν κορφή μέχρι τά νύχια ἀνθελληνική. Ἐπέτυχε τρία πράγματα α) Καθόρισε τό ἰδιοκτησιακό καθεστώς τῶν πετρελαίων β) διέλυσε τόν μεσογειακό ὀργανισμό γ) καί διαίρεσε τήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία σέ μικρά ἐθνικά κράτη μαριονέτες.

  Ἀντιστοίχου βεληνεκοῦς μεγαλόπνοη πολιτική μέ αὐτήν τοῦ Βενιζέλου ἀπό τούς βαλκανικούς πολέμους καί μετά ( διάβαζε διάλυση τῶν Βαλκανίων ...) ἠσκήθη καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τοῦ Αἰγαίου, ὅλως τυχαίως τήν ἴδια περίοδο ἀπό τούς νεότουρκους καί ὡλοκληρώθηκε μέ τόν Κεμάλ...Ἡ υἱοθέτηση καί ἀπό τίς δυό πλευρές τοῦ Αἰγαίου τῶν ἀρχῶν τῆς " δημοκρατίας", τῆς " αὐτοδιάθεσης" κ.λπ. λειτούργησε ἀνασταλτικά στίς βλέψεις καί τῶν μέν καί τῶν δέ.. Ὁ Βενιζέλος ἤθελε τήν Μεγάλη Ἑλλάδα, οἱ νεότουρκοι μιά ἔκταση ἀπό τήν Οὐγγαρία μέχρι τήν Κίνα περίπου ... Τό μόνο πού κατάφεραν - πέραν τῶν 3 σημείων πού προανέφερα - ἦσαν οἱ γενοκτονίες τῶν λαῶν τῆς περιοχῆς...

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Ἡ μικρασιατική ἐκστρατεία στήν οὐσία της ὑπῆρξε ἀπό τήν κορφή μέχρι τά νύχια ἀνθελληνική. Ἐπέτυχε τρία πράγματα α) Καθόρισε τό ἰδιοκτησιακό καθεστώς τῶν πετρελαίων β) διέλυσε τόν μεσογειακό ὀργανισμό γ) καί διαίρεσε τήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία σέ μικρά ἐθνικά κράτη μαριονέτες.

   Ἀντιστοίχου βεληνεκοῦς μεγαλόπνοη πολιτική μέ αὐτήν τοῦ Βενιζέλου ἀπό τούς βαλκανικούς πολέμους καί μετά ( διάβαζε διάλυση τῶν Βαλκανίων ...) ἠσκήθη καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τοῦ Αἰγαίου, ὅλως τυχαίως τήν ἴδια περίοδο ἀπό τούς νεότουρκους καί ὡλοκληρώθηκε μέ τόν Κεμάλ...Ἡ υἱοθέτηση καί ἀπό τίς δυό πλευρές τοῦ Αἰγαίου τῶν ἀρχῶν τῆς " δημοκρατίας", τῆς " αὐτοδιάθεσης" κ.λπ. λειτούργησε ἀνασταλτικά στίς βλέψεις καί τῶν μέν καί τῶν δέ.. Ὁ Βενιζέλος ἤθελε τήν Μεγάλη Ἑλλάδα, οἱ νεότουρκοι μιά ἔκταση ἀπό τήν Οὐγγαρία μέχρι τήν Κίνα περίπου ... Τό μόνο πού κατάφεραν - πέραν τῶν 3 σημείων πού προανέφερα - ἦσαν οἱ γενοκτονίες τῶν λαῶν τῆς περιοχῆς..."

   Πολύ σωστός ακριβώς αυτό Ζαραθούστρα. Κάποτε φτάναμε μέχρι τον Καύκασο και την Οδησσό και τί πετύχαμε; Μία κουτσουλιά! Περιορισθήκαμε στα τιποτένια ελάχιστα Ευρωπαϊκά μας εδάφη και δυστυχώς από τότε "ανήκομεν είς την Δύσιν". Η Μεγάλη Ελλάδα του Βενιζέλου υπήρξε ομοίως μία τραγωδία. Και να πετύχαινε, που δεν υπήρχε περίπτωση, ίδιο θα ήταν το κακό. Μόνον οι Ελληνοτουρκισταί σαν τον Δραγούμη αντελήφθησαν τον μεγάλο σλαυικό και βιολογικό κίνδυνο της Ρωμηοσύνης εάν συνέχιζε το Δυτικό παιχνίδι του Εθνικισμού τύπου Έθνους-κράτους, κάτι το οποίο δυστυχώς και έκανε...Κάθε φορά που σκέπτομαι τις Μικρασιάτικες πατρίδες μας με πιάνουν τα δάκρυα...ειδικά όταν ακούω Σμυρνέικα ρεμπέτικα άσματα...

   Delete
  2. Για τον παραπάνω λόγο δηλώνω ότι όσο θα ζω θα είμαι στρατιώτης του οράματος-σχεδίου του Καθηγητού με απώτερο στόχο την επιστροφή ημών στην πατρίδα μας Ανατολία και την Εθνική Ρωμαίηκή μας αποκατάσταση. Θα έδινα τα πάντα να αντάλλαζα τα ελλαδικά μας εδάφη με εκείνα της Μικράς Ασίας. Για εμένα η Ανατολία είναι σημαντικότερη της Ρωμυλίας μολονότι αμφότερες αποτελούν ένα σώμα και μία ψυχή με πνεύμονα το Αιγαίο. Υπενθυμίζω ότι την μέση Βυζαντινή περίοδο το κέντρο βάρους και ισχύος της Ρωμανίας υπήρξε η Μικρά Ασία. Μόνον η Μικρά Ασία θα σπάσει τα Δυτικά και γραικυλικά δεσμά μας και θα μας ενώσει και πάλι με τον φυσικό ζωτικό μας χώρο.

   Delete
 16. Επίστεψα στα λόγια της
  τα `βαλα στην καρδιά μου
  και τα φιλιά της τα χρυσά
  βαθειά στα σωθικά μου

  Μα όλα ήταν ψεύτικα
  τα λόγια τα φιλιά της
  κι έδωσε πίσω την καρδιά
  και πήρε τη μιλιά της

  Γιοβάν Τσαούς

  ReplyDelete
 17. Ο Βένιζέλος σαν μεγάλος ηγέτης και ιμπεριαλιστής (όλοι οι σπουδαίοι ηγέτες του κόσμου είναι ιμπεριαλιστές και μόνο οπαδοί του κκε διαφωνούν-ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν την κομμουνιστική επέκταση) άρχισε την εκστρατεία με μεγάλη επιτυχία.
  Το πρόβλημα ήταν η εκλογές οπότε και η απομάκρυνση της Μεγάλης Βρετανίας, φυσικών συμμάχων του Ελληνικού κράτους, με αποτέλεσμα την πτώση της εκστρατείας.
  Δεν γίνεται να υπάρξει φιλοτουρκισμός στην Ελλάδα όταν ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού αποτελείται από ανθρώπους που ήρθαν λόγω σφαγών και γενοκτονιών-Μικρασιάτες και Πόντιοι.
  Μπορεί όμως να υπάρξει μία συνεργασία εάν βρεθεί ηγέτης στην Ελλάδα και ταυτόχρονα αρχηγός στην τουρκία χωρίς ανθελληνική προσέγγιση.
  Ούτως ή άλλως, ακόμα και η συνομσπονδία να γίνει του Κ.Καθηγητή (που από γεωγραφική τουλάχιστον άποψη είναι ολόσωστή) δεν ξέρω αν θα παίξει μεγάλο ρόλο διότι η Ελλάδα και η Τουρκία δεν έχουν πυρηνικά.
  Σε 1 ώρα λοιπόν θα μπορέσει οποιαδήποτε δύναμη να την αφανίσει.Γιαυτό η Ελλάδα πρέπει να βάλει πυρηνικά για να την πάρει στα σοβαρά η τουρκία και οι υπόλοιπες χώρες.

  Επίσης, ναι μεν αρκετά σχόλια έχουν μία βάση που γίνονται στο ιστολόγιο, αλλά όταν διακατέχονται από θρησκευτικό φανατισμό εύκολα ξεθωριάζει η επικαιρότητά τους.
  Η ορθοδοξία δεν είναι τίποτε άλλο από μία Μακιαβελλική ευκαιρία να διασωθεί ο Ελληνισμός.Σε περίπτωση που δεν λειτουργήσει, ας αντικατασταθεί.Ή είμαστε ρεαλιστές, ή δεν είμαστε.

  Η Ελλάς πρέπει να απομακρυνθεί από την Γερμανική κυριραχία της ευρώπης που είναι πλέον επίσημα πτώμα-διότι η Αγγλία έχει τον μεγαλύτερο στρατό στην Ευρώπη, η Η.Π.Α. έχουν κυρήξει οικονομικό και λαθρομεταναστευτικό πόλεμο στην Γερμανία και τα προτεκτοράτα της- και να ενταχθεί με τους φυσικούς ναυτικούς συμμάχους της-τους αγγλοσάξωνες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γαλλικὴ παροιμία-μὴν πουλᾶς τὸ τομάρι τῆς ἀρκούδας προτοῦ τὴν σκοτώσεις.
   Ἕκανε δηλὠσεις ὁ Κϊσσινγκερ, ἀρκετά διφορούμενες.

   Delete
 18. οι γκραικύλοι είναι αυτοί που φυλλάτουν θερμοπύλες, χωρίς ίσως και οι ίδιοι να το ξέρουν εις βάθος, οι άλλοι που αυτοαποκαλουνται έλληνες είτε δραπετεύουν είτε συνεργάζονται με τον εισβολέα...λίγο σεβασμός για τον λαό που δυστήχησε από γενοκτονίες....

  ReplyDelete
 19. Δὲν ξέρω ἄν...
  Ι)...τὸ θέμα μπορεῖ νὰ διατυπωθεῖ ἀλλιῶς.Ὅποτε ὁ ἑλληνικὸς τακτικὸς στρατὸς δὲν κατευθύνεται ἀπὸ ξένους ἐπιτελάρχες ἠττᾶται οἰκτρά. Ἡ μόνη ἐξαίρεση ποὺ γνωρίζω, ἀντίστροφη ἐξαίρεση, εἶναι ἠ μάχη τοῦ Φαλήρου ὑπὸ τοὺς Τσὼρτς καὶ Κόχραν, ἀλλὰ ἐκεί καὶ πάλι δὲν εἴχαμε τακτικό στρατό ἀλλὰ ἄτακτα σὠματα ποὺ παρατάχθηκαν ὠσὰν τακτικά.
  ΙΙ)Ὁ Σουλτάνος τῆς Ἐπανάστασης ἔσφαξε μεσούσης τῆς τελευταίας(182ΣΤ',νομίζω)τοὺς γενιτσάρους σὰν πρόσκομμα στὴν ἀνἀπτυξη ἀποτελεσματικοῦ ὀθωμανικοῦ τακτικοῦ στρατοῦ.
  ΙΙΙ)ἵσως δὲν εἶναι μόνο τὰ πετρέλαια.Ἡ Τουρκία τοῦ Κεμάλ ἔδωσε φαίνεται ἐξαρχῆς ἕνα εἶδος ἐγγύησης ὅτι θὰ περιοριστεῖ ἐντός τῆς Μ.Ἁσίας.
  IV)Τὴν ἐγγύηση αὐτὴ ὁ Ἑρντογὰν ἐνδεχομένως δὲν τὴν παρέχει.
  V)Τὸ ξεδόντιασμα τοῦ Κεμαλικοῦ κράτους καὶ παρακράτους ἐκ μέρους τοῦ Ἐρντογάν ἀντιστοιχεῖ ἴσως στὸ σφάξιμο τῶν γενιτσάρων ἐκ μέρους τοῦ Μαχμοῦτ τοῦ Β.
  VI)Tὸ ἰσλάμ παρέσχε δυνατότητες levée en masse(γενικὴς στρατολογήσεως)πολὺ πρὶν τὸ κάνουν ἡ Γαλλ.Ἐπανάσταση καὶ ὀ Ναπολέων.
  VII)Ὑπάρχει κἀποια συνέχεια μεταξὺ Μ.Α.καταστροφῆς καὶ ἓλληνικοῦ ἐμφυλίου,ἀπὸ τὴν ἄποψη ὅτι καὶ στὶς δύο περιπτώσεις ὁ ἕλλ. στρατός, στὴ μία περίπτωση ,οἱ ΕΛΑΣ,ΔΣΕ, στὴν ἄλλη,δὲν ἔχουν ἀντικειμενικό σκοπό.Ἥ ὁ σκοπός αὐτὸς δὲν εἶναι ἐμφανὴς σὲ ὅλους.

  ReplyDelete
 20. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 1, 2016 at 1:54 AM

  Γιατί τα λέω όλα αυτά, θα ρωτήσουν μερικοί. Ήδη η Εξοχότητα, η Μεγαλειότητα του dr. Pap υπονοεί ότι αυτά που λέω τα λέω με θρησκευτικό φανατισμό. Μάλιστα.

  Τα λέω λοιπόν, για τον εξής απλούστατο λόγ. Τι κοινό έχουν οι σημερινοί πολίτες της Ελλάδας ώστε να θεωρούνται έθνος; Ώστε να θεωρούνται μία συμπαγής εθνοτική ομάδα; Για αναλογιστείτε το λίγο. Το μόνο κοινό που προσωπικά μπορώ να βρω είναι η γλώσσα, κι αυτό δεν ισχύει παντού.

  Υπάρχει κοινή πίστη, κοινή θρησκεία; Όχι βέβαια. Υπάρχει κοινή ιστορική συνείδηση; Ας γελάσω... Μήπως υπάρχει κοινή πολιτιστική αντίληψη; Και πάλι όχι. Κάποιοι είναι υπέρμαχοι του διαφωτισμού, κάποιοι όχι. Κάποιοι είναι υπέρμαχοι της δημοκρατίας, άλλοι όχι. Κάποιοι είναι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άλλοι όχι.

  Μήπως κοινή πολιτική συνείδηση; Ας γελάσω για δεύτερη φορά. Αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι, φασίστες, κομμουνιστές, δημοκράτες, βασιλικοί, χουντικοί κλπ. Μήπως οι πολίτες αυτής της χώρα μοιράζονται μία κοινή αντίληψη για τον κόσμο και τον σκοό της ιστορίας; Χαχα, τι ρωτάω τώρα, ας γελάσω ξανά. Τι κοινό υπάρχει λοιπόν; Πείτε μου εσείς οι «πατριώτες». Τίποτα.

  Ακούστε τώρα κι αυτό, εσείς οι νηφάλιοι «πατριώτες» και «διαφωτιστές» που δεν διακατέχεστε από ίχνος φανατισμού, ενώ εμείς που λέμε την αλήθεια είμαστε οι φανατικοί. Οι αρχαίοι Έλληνες, τους οποίους κακοποιείτε ασταμάτητα εσείς οι παλιάτσοι των νεολλήνων, στηριζόμενοι στα πάτρια κατάφερναν να διατηρούν τη συνοχή τους και να αποτελούν ενιαία οντότητα πολιτισμικά και να έχουν οι πόλεις μεταξύ τους κοινούς δεσμούς. Τα πάτρια ήταν αυτά που είχαν παραδοθεί πρωτογενώς από την κοινότητα στα νέα μέλη της κοινότητας. Το ίδιο ακολούθησαν μετά και οι αρχαίοι Ρωμαίοι και πιο επιτυχημένα κατά τη γνώμη μου. Σήμερα όχι μόνο δεν υπάρχει αυτή η συνέχεια, αλλά ο καθένας ακολουθεί ό,τι νεωτερικό και αντιπαραδοσιακό επινοήσει ο διεστραμμένος νους του. Κατά τα άλλα όμως θέλετε να ομοιάσετε στους αρχαίους προγόνους σας, τρομάρα σας graeci.

  Τώρα για να κατανοήσετε αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, θα σας δώσω μια εικόνα.

  Έχουμε μια οικογένεια και ζούμε σε ένα σπίτι. Έχουμε λοιπόν κοινούς δεσμούς και ένα σπίτι. Αρχίζουν ξαφνικά να κλονίζονται τα θεμέλια του σπιτιού και να τρίζουν. Και συνεχίζετε για πολλά χρόνια αυτή η κατάσταση. Εσείς τώρα για πείτε μου, τι λέτε μα γίνει; Δε θα πέσει κάποτε το σπίτι; Αργά ή γρήγορα δε θα πέσει το σπίτι; Δε θα διαλυθεί τελικά η οικογένεια και οι δεσμοί της; Θα πέσει παιδιά, και η οικογένεια θα διαλυθεί, μην έχετε αμφιβολία. Δε θα πέσει το σπίτι μόνο αν το επισκευάσεις γρήγορα και αντιληφθείς τη ζημιά που υπάρχει στις ρίζες. Όμως για να το επισκευάσεις, θα πρέπει πρώτα να διαπιστώσεις που υπάρχει η ζημιά. Στα θεμέλια.

  Επομένως πείτε μου σας παρακαλώ. Εγώ και ο Κωνσταντής για παράδειγμα ή οποιοσδήποτε άλλος χρήστης γράφει εδώ, τι κοινό έχουμε; Επαναλαμβάνω, εκτός της ελληνικής γλώσσας.

  ReplyDelete
 21. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 1, 2016 at 3:39 AM

  «Μη μ'αγγίζεις βρωμιάρη Ελληνα!» -Επίθεση Γερμανού μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου

  http://www.iefimerida.gr/news/275641/mi-maggizeis-vromiari-ellina-epithesi-germanoy-mesa-sto-megaro-maximoy#ixzz4D9VJVttb


  Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, όπως αναφέρει η «Αυγή», κατά τη στιγμή της φωτογράφισης του Ζίγκμαρ Γκάμπριελ με τον Αλέξη Τσίπρα, ο φωτογράφος έσπρωξε τον πρώην υπουργό, ο οποίος του επιτέθηκε, λέγοντάς του: «Μη μ' αγγίζεις βρωμιάρη Έλληνα!», στα γερμανικά αλλά και στα αγγλικά.

  Άμεση ήταν η αντίδραση αξιωματούχων του πρωθυπουργικού γραφείου, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα σε Γερμανούς διπλωμάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μπροστά στο περιστατικό.

  Ο Γερμανός πρώην υπουργός αργότερα αρνιόταν το περιστατικό, υποστηρίζοντας πως η επαφή με τον Έλληνα φωτογράφο τού προκάλεσε... μώλωπες. Πάντως, το περιστατικό επιβεβαίωσε ο επίσημος φωτογράφος του Ζίγκμπαρ Γκάμπριελ, ενώ μέλη της συνοδείας του αντικαγκελάριου ζήτησαν κατ’ ιδίαν συγγνώμη από τον Έλληνα φωτογράφο.

  http://www.iefimerida.gr/news/275641/mi-maggizeis-vromiari-ellina-epithesi-germanoy-mesa-sto-megaro-maximoy


  Αυτά θέλετε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. μου θυμίζετε (για να πώ κι΄΄εγω ΄να ρατσιστικό ανέγδοτο) τήν Βελγίδα πόρνη πούπαθε πατατράκ όταν έμαθε ότι οί συναδέλφισσες της στήν Γαλλία πλήρώνωνταν....Ανακαλυφτετε έντρομοι και οργισμένοι ότι ή χωρα βρισκετε υπο κατοχή ή οποία φορά μάστα και γερμανική μουτσουνα....σ΄όλίγο θέ νά νακαλύψετε ότι εχουμε φαει και κατι μνημονια νναααα με το συμπαθειο ...μετά θά νακαλύψετε ότι βρισκώμαστε σέ παρακμή....

   έεεε μωρε μετά θά παρωμεν τήν Πόλη οόοοοοολοι μαζί και θα στανιαρουμε ολοι όμορφα.

   Ο Παπους μου ήτανε ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ και αγράμματος κι ουτε γνωριζε σά και την αφεντια σας το ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟΝ καί Ιστορίαν αλλά μολις ηρτε ο Γερμαναρας να του παρει το σπιτι χυθηκε με την φαλτσέτα και τουπε "θα σου φάω το γουργουρα ρε άτιμε"....και του τονε ΄φαγε ....15 15 15 Γερμανικες μεραρχιες σταματησαν....αφτοι οι ξυπόλητοι ,με τσι γιες σας αδερφια και ο Θεός άς μας λυπηθει γιατί ειμαστενε για λυπηση   Με θέα την παλίρροια βουλιάζουμε γλυκά
   γλυκά στα γενικά ιδανικά
   ιδανικά
   στα δανεικά στα δανεικά ντελίρια

   Κωστας Τριπολίτης 1992

   Delete
  2. https://www.youtube.com/watch?v=Bf1feudamjw πειρατες της Δευτερας, 9/2/2015 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΜΕΛΑς

   Delete
  3. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 1, 2016 at 11:26 AM

   Κύπριος είσαι ρε Μάκη;

   Delete
  4. Κυπριος Κρητικος Γενοβέζος ή Μαρτέζος τρεχα γυρεβε στήννν Κεφαλονιά πάντως γεννήθηκα ....στη Φραγκιά μέφερε η μοίρα μου ....

   Delete
  5. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 3, 2016 at 4:01 AM

   Γεια σου Μάκη!

   https://www.youtube.com/watch?v=NaVSqYfGigE&list=PLA783A2C7407BBA54&index=30

   Delete
  6. Γειά σου καί σένα Γιάννη μου καί ΄φχαριστώ γιά τήν αφιέρωση....Εγνατίας 406 τραβα ταξιτζή μου....τραγούδι τών παιδικών χρόνων μου κάπου κεί στό ΄70..τάκούγαμε από τό ράδιο στό μεσημεριανό τραπέζι..άρεσε ιδιαίτερα στόν πατέρα μας,,,ψαράς μερακλής και ψιλοαλανιάρης....όμορφα χρόνια, νάστε καλά.

   Delete
 22. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 1, 2016 at 3:42 AM

  Όλη η επίθεση των τζιχαντιστών και των Βρετανών και τω Ελλήνων πρέπει να στραφεί κατά των Γερμανών ναζί και των μιασμάτων των.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γενικά κατά όλων των Δυτικών θα έλεγα εγώ.

   Delete
  2. Το έχω προτείνει εγώ εδώ και καιρό Ένοχε! Τότε που με έλεγες Ισλαμιστή...

   Delete
 23. Το ήξερα! Επιτέλους!

  http://www.pronews.gr/portal/20160701/world/diethnis-politiki/39/aystria-tha-epanalifthoyn-oi-proedrikes-ekloges-meta-apo-aitima

  ReplyDelete
 24. Λοιπόν,ἄντε καὶ τὰ ξαναγράφω.....
  Α) Ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα εἶναι πρωτίστως ἡ γλώσσα τοῦ Εὐαγγελίου, ὄχι τοῦ Εὐριπίδου...
  Β) Ἡ ἄποψη ὅτι ἐπειδὴ ἡ γλώσσα τοῦ Εὐριπίδου προηγεῖται αὐτῆς τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι πιὸ σημαντική, εἶναι αὑτὸ ποὺ λέγεται νεοκλασσική θεώρηση ἤ ἱστορική θεώρηση.Ἡ νεοκλασσικὴ θεώρηση (μέρος τῆς ὁποίας εἶναι ἡ φιλελεύθερη θεώρηση) λέει ὅτι σημασία ἔχει τί γουστάρει ὁ καθένας ποὺ εἶναι σὲ θέση νὰ τὸ γουστάρει (βούληση)(α).Ἡ ἱστορική θεώρηση λέει ὅτι κάτι προηγεῖται (ἡ γλώσσα) ἄρα κάτι ἔπεται ποὺ προέρχεται ἀπὸ αὐτὸ ποὺ προηγεῖται.(β).
  Γ)Οἱ δύο αὐτές θεωρήσεις, Βα, Ββ, ἀντανακλοῦν τὰ ὄνειρα κυριαρχίας τῆς ἀστικῆς τάξης.
  Δ)Ἡ Ἑλλάδα δὲν ἔχει ἀστικὴ τάξη ὡς Ἑλλάδα, διότι ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἕνα άποσπασμένο κομμάτι τῆς Ὀθ.Αὑτοκρατορίας, ποὺ ἀποσπάστηκε μὲ τὸ ὄνειρο τοῦ καθενός νὰ ἐγκαθιδρύσει μιὰν ὀρθόδοξη μοναρχία σὰν αὐτὴ τοῦ Βυζαντίου.Δὲν ἔχει δικό της στρατό, δικό της νόμισμα, δική της δημόσια διοίκηση, δικό της συνταξιοδοτικὸ σύστημα. Ὁλα ὅσα εἶχε ποτέ ἦταν πάντοτε ὑπεξαιρέσεις ἀπὸ τὴν Ὀθ.Αὐτοκρατορία.Ἡ μόνη περιοχὴ ποὺ διαφέρει ὠς πρὸς αὐτὸ εἶναι τὸ Ἅγιο Ὅρος.Ὅσο γιὰ τὰ Ἑπτάνησα, ποὺ ἀνῆκαν στὴ Βενετία, καὶ ἄλλες δυνάμεις,προτοῦ ἐνωθοῦν μὲ τὴν Ἑλλάδα, καὶ αὐτά, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ συμμετεῖχαν στὸν Ἀγῶνα, ἀσπάστηκαν ὁλόψυχα τὴν ἐθνικὴ ἡμῶν ἰδεολογία ποὺ εἶναι ὄ,τι βουτήξουμε ἀπὸ τοὺς Ὁθωμανούς. Μὲ τὴ λογικὴ -ἀφοῦ μᾶς τὰ πῆραν, ἀπὸ μᾶς, ὅταν εἰσέβαλαν στὴν Μικρά Ἁσία...
  Ε)Ὁ καλλιεργούμενος ἀντιγερμανισμός τὼν τελευταίων χρόνων ἀφορᾶ, ὅπως πάντοτε, συγκρούσεις στὸ ἐσωτερικό τῆς ἀστικῆς τἀξης τῶν δυτικῶν χωρῶν.Οἱ Γερμανοί, ἐπειδὴ καθυστερημένα ἀπέκτησαν δικό τους κράτος, ἀνέπτυξαν μιὰν ἰδεολογία κυριαρχίας ἀπὸ τὰ κάτω πρὸς τὰ πάνω.Οἱ Ἁγγλοσάξωνες καὶ οἱ Γάλλοι, ἀπὸ τὰ πάνω πρὸς τὰ κάτω,διότι εἶχαν κραταιές μοναρχίες ἐπὶ τῶν ὁποίων καὶ χτίσανε.
  ΣΤ)Ἡ Ἑλλάδα ἐπειδὴ δὲν ἔχει ἀστικὴ τάξη δὲν ἔχει συμφέρον νὰ πριμοδοτήσει κανένα ἀστικὸ στρατόπεδο, διότι μόνο νὰ χασει ἔχει ἀπὸ τέτοιες συμμαχίες.Τὴν συμφέρει μάλιστα νὰ εὐνοεῖ ἐντός τῶν ὁρίων τῆς ἠθικῆς κάθε φορά αὐτὸν ποὺ φαίνεται σὰν ὁ πιὸ ἀδύναμος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 1, 2016 at 8:33 AM

   Είμαστε έθνος/εθνοτική ομάδα; Σήμερα, τώρα που μιλάμε, τι κοινό έχω εγώ με εσένα για παράδειγμα (εκτός της γλώσσας);

   Delete
  2. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 1, 2016 at 8:40 AM

   Συγγνώμη αλλά εδώ υπάρχουν καίρια ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Υποτίθεται ότι έθνος είναι μια ομάδα ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά.

   Από wikipedia:

   «Έθνος ονομάζεται ένα σύνολο ανθρώπων που μοιράζονται κοινά γνωρίσματα που διακρίνουν το σύνολο αυτό, σε παγκόσμια κλίμακα. Τα κυριότερα από τα γνωρίσματα αυτά μπορεί να είναι η φυλή, η γλώσσα, το θρήσκευμα, η κοινή ιστορία και πολιτισμός και η γεωγραφική καταγωγή. Ιστορικά όμως, βασικότερο στοιχείο για την ύπαρξη ενός έθνους είναι η ανάπτυξη της εθνικής του συνείδησης ή ακριβέστερον η αυτή ιστορική αποστολή,[2] δηλαδή ο ιδεολογικός παραγκωνισμός των υπόλοιπων στενότερων (π.χ. φατριασμός, τοπικισμός) ή και ευρύτερων (π.χ. φυλετισμός, αυτοκρατορισμός, οικουμενισμός) ομαδοποιήσεων, χάριν του εθνικισμού».

   Πείτε μου τα κοινά των Ελλήνων σήμερα.

   Delete
  3. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 1, 2016 at 8:43 AM

   Ούτε καν έθνος είστε. Άϊντε παραμυθατζήδες Έλληνες.

   Delete
  4. Οἱ Ἕλληνες εἶναι τὸ παράδοξο τοῦ χριστιανοῦ Μεγαλέξανδρου, ὅπως γράφω παρακάτω.

   Delete
 25. Ἔχει δίκαιο ὁ Ζαρατούστρα ποὺ προβάλλει τὸν Πανούση. Ἀπὸ τοὺς ὀλίγους ζωντανοὺς τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ, ὅπως ἦταν στὸν Ἀρχαιότητα, ὁ Ἀριστοφάνης, συμπεριλαμβάνονται οἱ Χάρρυ Κλὺνν καὶ Τζίμης Πανούσης. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 26. Σημ.Ὁ Μέγας Ἁλέξανδρος ἤ Μεγάλος Ἁλέκος, ποὺ ἀναφέρεται παραπάνω, εἶναι ὁ φορέας τῆς ἀντίφασης ἀνάμεσα σὲ πολιτικό ῥαγιαδισμό ὑπὸ τὴν Ὑψηλὴ Πύλη, καὶ χριστιανισμό.Ὁ Κανάρης διάβαζε τὴν φυλλάδα καὶ ἔκλαιγε.Ὅλως τυχαίως, ὁ Μ.Ἀλέξανδρος, σὰν ἱππότης δυτικοῦ μυθιστορήματος, κάνει μιὰ βόλτα ἀπὸ τὸ Ἱσραἠλ καὶ ἀσπάζεται τὴν θρησκεία τῶν Ἑβραίων, ποὺ περιμένουν τὸν Μεσσία. Ἕτσι γίνεται στὴν Φυλλάδα. Ἕτσι γίνεται στὸν Καραγκιόζη. Ὅ Κατηραμένος Ὅφις εἶναι ἡ Ὀθωμανική ἐξουσία, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος εἶναι ὁ χριστιανός ἱππότης πρὀ Χριστοῦ.

  Καὶ ἐρωτῶ...παραδέχεται ἡ ὀρθοδοξία τὴν ἔννοια τοῦ χριστιανοῦ πολεμιστῆ;;;Ἑδῶ σᾶς θέλω.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 1, 2016 at 9:00 AM

   Όχι. Ιστορικά, ο Νικηφόρος Φωκάς ζητούσε από την Εκκλησία να αγιοκατατάξει στρατιώτες, ώστε να τους ανεβάσει το ηθικό και είπε η Εκκλησία ότι όχι παιδια αυτό δε γίνεται. Μόνο λίγες εξαιρέσεις υπάρχουν όπου εκεί υπήρχε πράγματι αγιότητα όωπς ο Μ,Κωνσταντίνος ή ο άγιος Δημήτριος. Από τους αγωνιστές του 1821 για παράδειγμα κανείς δε θεωρείται άγιος από την Εκκλησία. Εθνομάρτυρες θεωρούνται όμως. Είναι δύσκολο και σπάνιο να σκοτώνεις και να είσαι άγιος.

   Delete
  2. Ἁναρωτιέμαι μἠπως ὁ οἰκουμενισμός ποὺ καταγγέλλεται ἀπὸ πολλοὺς ὡς ἐπιβαλλόμενη γραμμὴ στὴν ἐκκλησιαστικὴ σύνοδο ποὺ γίνεται στὰ Χανιά εἶναι ἔνα εἶδος ὀμπρέλας ποὺ θὰ ἐπιτρέψει τὴν ἀνάδυση μιᾶς τάξεως χριστιανοῦ πολεμιστῆ.

   Delete
  3. (Παρεμπιπτόντως-ποιός ἀναγορεύει κάποιον ἐθνομάρτυρα;;Καὶ πῶς;;)

   Delete
  4. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 1, 2016 at 11:28 AM

   Ἁναρωτιέμαι μἠπως ὁ οἰκουμενισμός ποὺ καταγγέλλεται ἀπὸ πολλοὺς ὡς ἐπιβαλλόμενη γραμμὴ στὴν ἐκκλησιαστικὴ σύνοδο ποὺ γίνεται στὰ Χανιά εἶναι ἔνα εἶδος ὀμπρέλας ποὺ θὰ ἐπιτρέψει τὴν ἀνάδυση μιᾶς τάξεως χριστιανοῦ πολεμιστῆ.

   Κωνσταντή ακριβώς το ανάποδο. Συμφιλίωση και καλές σχέσεις με όλες τις θρησκείες του κόσμου.

   Delete
  5. Ἄν μιὰ θρησκεία λέει πρέπει νὰ κάνετε ἀνθρωποθυσίες, τί διάλογο θὰ κάνει ἡ ἐκκλησία μαζί της;
   Ἅν ἕνας χαλίφης κηρύξει Ἱερό πόλεμο, τί διάλογο θὰ κάνει ἡ ἐκκλησία μαζί του;;
   Ἐπιπλέον, δὲν εἶναι οἱ σχέσεις μὲ τὶς κοσμικές ἀρχές βασικό συστατικὸ τῆς ἡμερησίας διάταξης σὲ μιὰ σύνοδο;;Μήπως δηλαδὴ ἡ συμφιλίωση εἶναι ἀπλὼς ἀντανἀκλαση πολιτικῶν συμμαχιῶν ποὺ σφραγίζονται ἐκκλησιαστικά.Καὶ μήπως ὁ οἰκουμενισμὸς εἶναι ἀπλῶς ἡ Νέα Τἀξη Πραγμάτων...
   Νομίζω καὶ στὴν Αὐτοκρατορικὴ Ῥώμη ὑπῆρχε οἱκουμενισμός.Ἁπλῶς οἱ Χριστιανοί ἦταν ἀνυποχώρητοι-δὲν λατρεύουμε τὸν Αὐτοκράτορα σὰν θεό.Στόπ.Κάψτε μας,σταυρῶστε μας, βασανίστε μας, αὐτὸ δὲν θὰ τὸ κάνουμε, ξεχάστε το.

   Delete
  6. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 2, 2016 at 12:48 AM

   Οι αντιδράσεις που βλέπεις από τους χριστιανούς δεν προέρχονται από την ανάδυση μιας τάξεως χριστιανού πολεμιστή. Αντιδρούν διότι θεωρούν ότι αλλοιώνεται η εκκλησιαστική αυτοσυνειδησία και η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας. Θεωρούν λάθος το διάλογο με τις άλλες θρησκείες και το άνοιγμα προς αυτές και ότι μόνο ο Ιησούς Χριστός σώζει και είναι η αλήθεια. Ωραία αυτά, αλλά το που έχει φτάσει η ανθρωπότητα και τι τεράστια προβλήματα που έχει δεν τα αντιλαμβάνονται.

   «Ἐπιπλέον, δὲν εἶναι οἱ σχέσεις μὲ τὶς κοσμικές ἀρχές βασικό συστατικὸ τῆς ἡμερησίας διάταξης σὲ μιὰ σύνοδο»;; Όχι.

   «Μήπως δηλαδὴ ἡ συμφιλίωση εἶναι ἀπλὼς ἀντανἀκλαση πολιτικῶν συμμαχιῶν ποὺ σφραγίζονται ἐκκλησιαστικά.Καὶ μήπως ὁ οἰκουμενισμὸς εἶναι ἀπλῶς ἡ Νέα Τἀξη Πραγμάτων...»

   Μπορεί. Ο οικουμενισμός σημαίνει ότι όλες οι θρησκείες έχουν ψήγματα αλήθειας και σώζουν. Ο οικουμενισμός είναι επίσης η θεώρηση ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι η Εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός την Πεντηκοστή, αλλά μία από όλες τις υπάρχουσες εκκλησίες που εμφανίστηκαν ιστορικά με την πάροδο του χρόνου. Διότι πρέπει να ξέρεις ότι τα μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας έχουν (και είχαν πάντα) τη συνείδηση ότι είναι η «μία αγία καθολική και αποστολική Εκκλησία» του Συμβόλου της Συνόδου της Νίκαιας. Δεν δέχονται δηλαδή ούτε τον Πάπα ούτε τους προτεσταντικές σέκτες ως χριστιανούς. Δεν θέλουν να τους αποκαλούν ούτε με τον όρο «εκκλησία». Και βρίζουν τον Πατριάρχη και όλους τους επισκόπους που κάνουν διαλόγους με ρωμαιοκαθολικούς και προτεστάντες. Όπως βλέπεις λίγο από 1453 θυμίζει η κατάσταση. Ή μάλλον λίγο από 1261 με 1453. Εκεί βρισκόμαστε, εκεί είμαστε και τώρα.

   Delete
  7. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 2, 2016 at 12:49 AM

   Δεν το νθέλουν τον Πάπα και τους καρδινάλιους.

   Delete
  8. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 2, 2016 at 1:01 AM

   «Νομίζω καὶ στὴν Αὐτοκρατορικὴ Ῥώμη ὑπῆρχε οἱκουμενισμός.Ἁπλῶς οἱ Χριστιανοί ἦταν ἀνυποχώρητοι-δὲν λατρεύουμε τὸν Αὐτοκράτορα σὰν θεό.Στόπ.Κάψτε μας,σταυρῶστε μας, βασανίστε μας, αὐτὸ δὲν θὰ τὸ κάνουμε, ξεχάστε το».

   Φυσικά. Σε οικουμενικά πλαίσια ανδρώθηκε ο Χριστιανισμός. Το έθνος κράτος δεν συμφέρει το Χριστιανισμό ούτε τον Ελληνισμό. Τώρα όμως έχουμε έθνη κράτη και εθνικές εκκλησίες. Τώρα έχουν μπλεχτεί και οι ιδεολογίες του εθνικισμού και τα εμπόδια είναι μεγαλύτερα για την ενότητα της Εκκλησίας και των ανθρώπων.

   Delete
 27. Διαβάζω σχετικὰ μὲ τὶς αὐστριακὲς ἐκλογές: "Πρόκειται για σοβαρές καταγγελίες νοθείας που συνέβησαν σε μια υποτίθεται ευρωπαϊκή και με δομές χώρα. Όπως φαίνεται πλέον δεν υπάρχει ούτε ΕΕ, ούτε ΗΠΑ, ούτε τιποτα άλλο πέραν μιας Παγκόσμιας Συμμορίας (Νέα Τάξη Πραγματων) που επιδιώκει αγνοώντας την θέληση των λαών να επιβάλει για αυτούς το μέλλον που αυτή θέλει, με σημαδεμένη «τράπουλα». Όποιος δεν το βλέπει είτε είναι αφελής, είτε είναι μαζί τους". Αὐτὸ ὀνομάζεται δημοκρατία, τὸ χειρότερο πολίτευμα κατὰ Σωκράτη. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 28. Μοῦ ἀρέσει Μάκη ὁ τρόπος ποὺ γράφεις καὶ αὐτὰ ποὺ λές. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. φχαριστώ κύριε Δημήτρη μου νάστε καλά .

   Delete
 29. "Η γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τροπολογία με την οποία ποινικοποιείται η άρνηση ή η υποτίμηση του συνόλου των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, περιλαμβανομένων της σκλαβιάς και της Γενοκτονίας των Αρμενίων. Όποιος αρνείται τα εγκλήματα πολέμου θα τιμωρείται με έναν χρόνο φυλάκιση και πρόστιμο 45.000 ευρώ.Τα εγκλήματα που αφορά η τροπολογία είναι αυτό «της γενοκτονίας», τα «άλλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», «τα εγκλήματα της υπαγωγής στη σκλαβιά ή της εκμετάλλευσης ενός προσώπου που τελεί σε κατάσταση σκλαβιάς» και «τα εγκλήματα πολέμου», όπως αναφέρεται στο κείμενο που ψηφίστηκε.Η τροπολογία εκπληρώνει μια υπόσχεση που είχε δώσει ο πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, μετά την ακύρωση το 2012 ενός προηγούμενου νόμου που ποινικοποιούσε την άρνηση της αρμενικής γενοκτονίας, ο οποίος είχε προκαλέσει την οργή της Άγκυρας.Η τροπολογία αυτή θα πρέπει τώρα να συζητηθεί στη Γερουσία".(πηγή-tvxs.grhttp://tvxs.gr/news/eyropi-eop/i-gallia-poinikopoiei-tin-arnisi-tis-genoktonias-ton-armenion).

  Ἐδῶ καὶ καιρὸ προσπαθῶ νὰ ὑποβάλλω τὴν ἰδέα ὅτι ὄταν μιὰ συμπεριφορά ποινικοποιεῖται, αὐτὸ συνήθως γίνεται προκειμένου νὰ ἐνταθεῖ, καὶ μάλιστα ἠθελημένα. Καὶ ἀντιστρόφως.

  Ἕτσι, ὄταν νομιμοποιεῖται ὁ γάμος ὁμοφύλων, αὐτὸ εἶναι κατά τῆς ὁμοφυλοφιλίας (ὦ, ἀνόητοι γκέυ).Ὅταν προβάλλεται ὁ οἰκουμενισμός εὐνοεῖται ἡ μισαλλοδοξία.Καὶ ὄταν ἀπαγορεύεται τὸ ἀλκόολ γίνονται τεράστιες περιουσίες ἀπὸ τὸ λαθρεμπόριο οἰνοπνεύματος.

  Εἷναι πράγματι ἡ Δύση κατὰ τοῦ Ἐρντογάν; Ἤ μέρος αὐτῆς;;Διότι ἄν περάσει αὐτὸ τὸ ἔκτρωμα, ὀ Ἐρντογὰν ἀπὸ μιὰν ἄποψη εὐνοεῖται.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σημ.Θυμίζω τὸ πασίγνωστο παραμυθικὸ μοτίβο.Δίνουν στὸν ἥρωα μιὰ ἀρμαθιὰ κλειδιά ποὺ ἀνοίγουν σαράντα πόρτες, ἀλλὰ τοῦ λένε νὰ μὴν ἀνοίξει τὴν τεσσαρακοστή.
   Αὐτὸς βέβαια τρέχει κατεὐθείαν νὰ ἀνοίξει τὴν ἀπαγορευμένη.Ἕτσι, μόλις νομοθετεῖται μιὰ ἀπαγόρευση, μποροῦμε νὰ εἴμαστε σχεδόν βέβαιοι ὅτι ἡ νομοθέτηση γίνεται γιὰ νὰ κατευθυνθεῖ ὁ κόσμος πρὸς τὴν ἀπαγόρευση.Μὲ αὐτὴν τὴν ἀρχὴ μποροῦμε νὰ φτιάξουμε, μεταξὺ ἄλλων, ἕναν χάρτη τῆς ἑλληνικῆς κρίσης καὶ νὰ βροῦμε ποῦ μᾶς πάει....

   Delete
  2. Σημ.2.Ὅταν λοιπὸν τὸ πλεόν ἐπίμαχο ἄρθρο στὴν Δανειακὴ Σύμβαση ποὺ ὑποθηκεύει τὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ παραίτηση ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία, μποροῦμε νὰ εἴμαστε σχεδὸν βέβαιοι ὅτι σκοπὸς τῆς ὑπογραφῆς τῆς συνθήκης εἶναι ἡ τόνωση τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος τῶν πολιτῶν.Σὰν τὸν πατέρα τοῦ ἀμερικανικοῦ τραγουδιοῦ ποὺ γιὰ νὰ κάνει τὸν γιὸ του ἄντρα τὸν ἔβγαλε -Sue, τούβγαλε γυναικεῖο ὄνομα δηλαδή.

   Delete
 30. "Το έθνος κράτος δεν συμφέρει το Χριστιανισμό ούτε τον Ελληνισμό". Πολὺ σωστὴ ἡ παρατήρηση τοῦ Ἐνόχου. Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ θέλω νὰ σᾶς πληροφορήσω ὅτι ἑνίοτε κατακλύζομαι ἀπὸ θλιβερὰ σχόλια καὶ τσόντες (τὰ ὁποῖα φυσικὰ καὶ δὲν δημοσιεύω) ποὺ ἀπευθύνουν στὸ ἱστολόγιο ῥετάλια τῆς κοινωνίας. Ἐσεὶς εἶσθε ἀκόμη ζωντανοί, ὅσοι μὲ ἀξιοπρέπεια παραμένετε στὴν Ἑλλάδα διότι,ὅπως γράφῃ ἡ σημερινὴ Καθημερινή, λόγῳ τῆς κρίσεως, ἀπὸ τὸ 2008, 427.000 Ἕλληνες ἔχουν φύγει στὸ ἐξωτερικό, ὅλοι ὑψηλοῦ ἐπιπέδου. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ευχαριστούμε που αναγνωρίζετε τους σχολιαστές του ιστολογίου σας Καθηγητά. Για να ξεφύγουμε από τον ελλαδίτικο γραικυλισμό οφείλουμε να μετατοπίσουμε την συνείδησή μας από Φράγκικη τύποις εθνο-κρατική σε Ρωμαίηκη θρησκευτική μιλλετική. Ρωμαίηκο μιλλέτι λοιπόν και όχι Δυτικό έθνος-κράτος. Εάν σκέπτονταν έτσι οι τότε Έλληνες μέχρι το 1923, θα ήμασταν σήμερον πολύ διογκωμένοι στα μήκη και πλάτη της δική σας Ενδιάμεσης Περιοχής. Εμένα με θλίβει πάρα πολύ ο ελλαδίτικος γραικυλισμός, ιδίως δε στην νεολαία, στην οποία επί το πλείστον δεν βρίσκω ουδεμία ταύτιση καθώς η πλειονότης είναι καφενόβια, μπαρόβια, ταβερνόβια και...τσιγαρόβια, κάθε γενεά και χειρώτερα. Το ότι βρήκα εσάς και το υπέροχο ιστολόγιό σας αποτελεί μεγάλη ψυχική και πνευματική διέξοδο για εμένα και δύναται κάλλιστα να αποτελέσει ανάλογη διέξοδο για κάθε πραγματικό Έλληνα-Ρωμηό νεανία, ειδάλλως θα τον φάει ο ελλαδίτικος γραικυλισμός όπως είχε διαβρώσει και εμένα ψυχικά μέχρις ενός σημείου...

   Delete
  2. Σε μερικούς νεανίες που ξέρω Εθνικιστές του "χώρου" όταν τους είπα για τις ιδέες σας μου απήντησαν:

   "Ακόμη και οι μ....ς τουρκόσποροι χατζηρωμηοί γα....ε πού και πού"!!!!

   Είναι δυνατόν μετά να ομιλούμε για επίπεδο στην Ελλάδα;;;;;

   Delete
 31. Συμφωνῶ μὲ τὸν Κωνσταντινουπολίτη.Καὶ ὄχι μόνο γιὰ τὸν Ἕλληνα ποὺ ἔχει ἔρθει ὄξω ἀλλὰ καὶ τὸν Ἕλληναρᾶ τοῦ ἐσωτερικοῦ, μὲ τὴν ἐπιφύλαξη, βἐβαια, ὅτι εἴμαστε ὅλοι ἄνθρωποι.
  Ὁ Ἕλλην δὲν συνειδητοποιεῖ ὅτι ὠς Ῥωμηός ἔχει εὐθύνη γιὰ τὸ σύνολο τοῦ ἐπιστητοῦ.
  Τὸ μόνο ποὺ τὸν τρώει εἶναι νὰ δείξει ὅτι εἶναι ὁ καλύτερος τοῦ χωριοῦ.
  Αὐτὸ σὲ ἀπογοητεύει στοὺς Ἕλληνες πάσης κατηγορίας, ὅτι μὲ τὴν νοοτροπία αὐτή, χαλᾶνε τὴν πιάτσα.
  Δὲν τοῦς ἐνδιαφέρει τὸ δέντρο, ἀλλὰ τὸ πῶς θὰ δείξουν ὅτι τὸ δέντρο ἀνήκει στοὺς ἴδιους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακριβώς ρε Κωσταντή! Μπράβο! Λοιπόν Τετάρτη είμαι Αθήνα, κερνάω καφεδάκι εάν θέλεις...

   Είσαι πολυλογάς μεν, λες όμως ορισμένα ορθότατα πράματα αρκετά συχνά τελευταία. Χαίρομαι που τα αναγνωρίζεις.

   Delete
 32. Σημ.Ἡ κυβέρνηση ἔκανε, ἐπιφανειακά ἔστω, μιὰ ἔξυπνη κίνηση.Δίνοντας τὸν Πειραιά στὴν COSCO, καὶ ἀνοίγοντας μέτωπο κατὰ τοῦ παρακράτους ποὺ ἐκφρἀζεται ἀπὸ τὸν Δημοσιογραφικό Ὀργανισμό Λαμπράκη, ἀφενός συμβάλλει στὴν παγκόσμια σταθερότητα, συνάπτοντας σχεσεις μὲ τὴν Κίνα, ἀφετέρου, δείχνει φιλολαῖκή, ἀπέναντι στοὺς ἀδίστακτους μαφιόζους ποὺ θέλουν τὴν μετατροπὴ τῆς Ἑλλάδας σὲ σκλαβοπάζαρο.

  Ἡ κρίση εἶχε ἀνοίξει τελείως, μέχρι ξεχυλώματος, τὴν χαβοῦζα τοῦ στόματος τοῦ δουλέμπορα. Ἱδοῦ τί γράφει σήμερα ὁ ἔγκριτος δημοσιογρἀφος κος Καρακούσης στὴν ἐφημερίδα ΤΟ ΒλΗΜΑ."ι[...]Ήδη οι ξένοι καλοβλέπουν την Ελλάδα, γνωρίζουν ότι η χώρα μπορεί να ανθίσει και πάλι, είναι ζήτημα κατανόησης και ευθύνης η επιτάχυνση των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων.Η Ελλάδα, σε τούτους τους καιρούς της άρνησης έχει επιτύχει μοναδική προσαρμογή, είναι σημαντικά φθηνότερη, κατέστη σταθερότερη και ικανή να προσφέρει ευκαιρίες."Ἑννοεῖ ὁ κος Καρακούσης νὰ μειωθεῖ μέχρις ἐσχάτων τὸ ἐργατικό κόστος καὶ ἡ φορολόγηση τῶν ἐπενδύσεων."Ήδη οι ξένοι καλοβλέπουν την Ελλάδα, γνωρίζουν ότι η χώρα μπορεί να ανθίσει και πάλι, είναι ζήτημα κατανόησης και ευθύνης η επιτάχυνση των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων".

  Ποιά χώρα;Ἡ χώρα τοῦ κου Καρακούση εἶναι τὸ πορτοφόλι τοῦ ἀφεντικοῦ του.Κάποια σύγχυση ἔχει ὁ κος Καρακούσης σὲ σχέση μὲ τίς ἔννοιες.Πρέπει νὰ τοῦς κάνουν ἐπιμορφωτικά σεμινάρια στὸν ΔΟΛ, μὲ τὴν ἀρωγὴ τῶν ἄνεργων πτυχιούχων Θεολογίας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η Κόσκο ήρθε να αγοράσει οπως πάει ο Λεφτάς να αγορασει από τον πασατέμπορα φυστίκια...

   Delete
 33. Σημ.Ἡ ἀντίδραση τοῦ Ῥιζοσπάστη στὴν παραχώρηση μὲ ὅρους ἱδιωτικοὺς τοῦ ΟΛΠ στὴν ΚΟΣΚΟ φαίνεται πολὺ χλιαρή,πράγμα ποὺ ἴσως σημαίνει ὅτι κάπου τὴν ἐγκρίνει τὸ ΚΚΕ.Τὸ θἐμα βέβαια εἶναι τί γίνεται μὲ τὶς συνθῆκες ἐργασίας καὶ τοὺς μισθοὺς ἐκεὶ μέσα. http://www.rizospastis.gr/story.do?id=8952370.Βλ. καὶ τὴν τοποθέτηση τοῦ κυβερνητικοῦ έκπροσώπου τοῦ ΚΚΕ ποὺ μιλᾶ ἀορίστως περὶ μονοπωλιακῶν ὀμίλων, ἀναφέρεται στὴν ἐπιδείνωση τῶν ἐργασιακῶν σχέσεων, ἀλλὰ ὄχι στὴν συγκεκριμἐνη παραχώρηση.https://www.youtube.com/watch?v=hnelwGtoyXo ποὺ τὴν συνδέει μάλιστα μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακόμη μιλάς περί Κομμουνισμού ρε Κωσταντή; Η Ιδεολογία αυτή είναι νεκρή παντού πλην των πρώην Ρωσσόφωνων Δημοκρατιών της Ανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Ινδίας. Ο Κομμουνισμος μακροπρόθεσμα ως υλιστική θεώρηση ΔΕΝ δύναται να εξυψώσει τον Άνθρωπο και να τον αναπτύξει πνευματικά παρά μόνον να κατεδαφίσει τον Καπιταλισμό-Φιλελευθερισμό. Ο Εθνικοσοσιαλισμός μπορούσε να είχε πράξει πολλά αλλά κατηύθυνε όλα τα Ευγενή χαρίσματα-συν τοίς άλλοις με ρασιοναλιστικό ορισμένες φορές τρόπο-στο Κακό και βεβαίως έχασε όταν πήγε να τα βάλει με τον Θεό τον ίδιο, την Ρωσική Ρωμηοσύνη. Τί θα γινόταν όμως εάν τα έστρεφε στο Καλό; Θα έπαυε να είναι Εθνικοσοσιαλισμός ή θα εξυψωνόταν και θα εξύψωνε την Ανθρωπότητα και πάλι στο παλαιό της Πνευματικό και Πολιτισμικό Μεγαλείο; Το ερώτημα αυτό πολύ με τυραννά τελευταία...Είναι κρίμα πολύ απλά να έχεις μία πανέμορφη κοπέλα και να την μεταμορφώνεις σε ιέρεια της Εκάτης αντί του Απόλλωνος...Τί και εάν Απόλλων και όχι Εκάτη; Εδώ σας θέλω όλους σας στο ιστολόγιο...


   (Αυτό δημοσιεύστε Καθηγητά έκανα μερικές διορθώσεις)

   Delete
 34. Γενικώς οι αιλυναράδες αντιΤουρκιστές-αντισιωνιστές-αντισημίτες-αντί-αντί-αντί του εσωτερικού και οι χοχόλοι Δυτικοί Φράγκοι και οι υπηρέτες των οι πρώην συμμαθητές μου Δυτικολάγνοι γραικύλοι "wannabe Europeans" και χίλιοι δύο άλλοι "προοδευτικούληδες"("πρόοδος"=Πτώση) από την μία και οι Τούρκοι πάσης φύσεως μαζί με τους γνησίους επαναστάτες Σοσιαλιστές(πλέον αποκλειστικώς Φασίστες μετά την πτώση της ΕΣΣΔ) και τους λιγοστούς εναπομείναντες Ρωμηούς του κρατιδίου από την άλλη, εκφράζονται όλοι στον τίτλο και τους στίχους αυτού του υπέροχου Martial Industrial Neofolk τραγουδιού!

  "We the Unity! You the Mass!"

  https://www.youtube.com/watch?v=pqQiDydh-eo

  ReplyDelete
 35. Το τραγούδι δεν αποτελεί καν τραγούδι, μα ψαλτίριο άσμα! Έχει και ο παγανιστικός μυστικισμός την χάριν του...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 3, 2016 at 3:27 AM

   Δίχως ίχνος παγανισμού τα τραγούδια που ανεβάζεις. Εδώ θα νιώσεις λίγο παγανισμό.

   https://www.youtube.com/watch?v=LVH91f3GLmM

   Delete
  2. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 3, 2016 at 3:35 AM

   Με τέτοιους παιάνες και άσματα πήγαιναν οι Ρωμαιοι να θυσιάσουν στον Άδη και στην Περσεφόνη.

   Delete
  3. Μίλησα περί παγανιστικού μυστικισμού, όχι περί σκοτεινού παγανισμού Ένοχε, αν και οι Αρντίτι έχουν φτιάξει Dsrm Industrial κομμάτια.

   Delete
  4. *Dark Industrial

   Delete
  5. Το άσμα που παρέθεσες είναι ωραιότατο. Δεν καταλαβαίνω πού το κακό...

   Delete
 36. Ένοχε η σχέση σου με τον Χριστιανισμό είναι καθαρή Δυτική. Ελλείπει του Ορθοδόξου μυστικισμού, έναν μυστικισμό που αποτελεί την ιδία την ουσία της ανθρώπινης ψυχής! Μόνον οι τρισμέγιστοι Ρομαντικοί την επανέφεραν, στρέφοντάς την πότε στο Κακό(Νίτσε) και πότε στο Καλό(Ρουσσώ, Μϋλλερ). Δυστυχώς βλέποντας τις κατώτερες υλιστικές ιδεολογίες να έχουν θριαμβεύσει στον καιρό του, ο καημένος ο Σελίν πνίγηκε μέσα στον απέραντο ωκεάνιο Νιχιλισμό του...Θα μπορούσε να ήτο κάλλιστα Ήρως και Αριστοκράτης του Πνεύματος και επισήμως, εάν είχε λήξει διαφορετικά το 1942. Ορισμένες προσωπικότητες της Ιστορίας υπό άλλες συνθήκες θα ήσαν παραδείγματα προς μίμησιν και πρότυπα, μα δυστυχώς γεννήθησαν και κυρίως έζησαν υπό τις λάθος συγκυρίες. Ο Σελίν είναι μία υπερ-πληγωμένη Φασιστική-Εθνικοσοσιαλιστική ψυχή η οποία ούτε καν στον θυμό δεν βρίσκει Λύτρωση και έτσι πνίγεται στην θλίψη, την ματαιότητα και τον μηδενισμό...

  Καθηγητά πείτε μας δύο λόγια για τον Ferdinand-Celiné. Αποκλείεται εσείς ειδικά να μην τον έχετε ακουστά!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 3, 2016 at 3:21 AM

   Ένοχε η σχέση σου με τον Χριστιανισμό είναι καθαρή Δυτική.

   Από που προκύπτει αυτό το συμπέρασμα;

   Delete
  2. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 3, 2016 at 3:23 AM

   Ο Ορθόδοξος μυστικισμός είναι ο ησυχασμός. Εσύ αυτόπροσδιορίζεσαι ως ασκτητής δηλαδή; Κάνεις νηστεάι κα ιπροσευχή κάθε μέρα; Μπράβο ρε φίλε. Είσαι καλύτερος χριστιανός από μένα.

   Delete
  3. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
  4. Επικεντρώνομαι στην εσωτερική μυστικιστική σχέση μου με τον Θεό, εξ'ου και η απέχθειά μου για τις Χριστιανοτυπικές πληβειακές Εκκλησιαστικς μαζώξεις κάθε Πάσχα, Χριστούγεννα κλπ. Εάν θέλεις να βιώσεις την προσευχή κλείνεσαι σε ένα σκοτεινό δωμάτιο μικρό ή μεγάλο όπου είσαι μόνον εσύ και ο εαυτός σου. Ακούς ψαλμωδίες τύπου Τεριρέμ και προσεύχεσαι. Έτσι νιώθεις μία "ανατριχίλα" στο σώμα σου αν και ο όρος ανατριχίλα είναι εσφαλμένος. Όταν ακούω κομμάτια σαν αυτό των Arditi, σαν το Ορθόδοξο Τεριρέμ και άλλα αυτό νιώθω. Δεν είναι η τυπική ρασιοναλιστική "ανατριχίλα" μα η Ψυχή που δονείται μέσα σου. Εάν αυτό ουδέποτε το ένιωσες Ένοχε, τότε ναι. Η σχέση σου με το Θείο είναι καθαρώς Δυτική και δογματική. Εγώ το ένιωσα ακόμη και όταν άκουσα Σουφική Τουρκική μουσική...Καθόλου τυχαίο δηλαδή, ο Σουφισμος αποτελεί μία μυστικιστική σέχτα του Ισλάμ.


   (Αυτό δημοσιεύστε Καθηγητά)

   Delete
  5. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 4, 2016 at 1:07 AM

   Καλά εντάξει είμαι δυτικός, ό,τι πεις. Οι σούφι θεωρούνται αίρεση στο Ισλάμ. Έχεις πολλά ακόμη να μάθεις.

   Delete
  6. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 4, 2016 at 7:58 AM

   "Εάν θέλεις να βιώσεις την προσευχή κλείνεσαι σε ένα σκοτεινό δωμάτιο μικρό ή μεγάλο όπου είσαι μόνον εσύ και ο εαυτός σου. Εγώ το ένιωσα ακόμη και όταν άκουσα Σουφική Τουρκική μουσική...Καθόλου τυχαίο δηλαδή, ο Σουφισμος αποτελεί μία μυστικιστική σέχτα του Ισλάμ".

   Έλληνα με αυτά τα παγανιστικά εγωιστικά και φίλαυτα παραληρήματα έχεις εξασφαλίσει μία θέση στα καζάνια της κόλασης.
   Δεν μετέχεις στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δεν μεταλαμβάνεις Σώμα και Αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δεν εξομολογείσαι, δεν νηστεύεις, δεν έχεις ιδέα τι είναι το μυστήριο του Ευχελαίου…
   Ούτε εσύ δεν ξέρεις σε ποιο θεό πιστεύεις…
   Πάνε να βρεις πνευματικό, να αρχίσεις να εξομολογείσαι, να ταπεινωθείς και να κοινωνείς κάθε Κυριακή μπας και σώσεις τη ταλαίπωρη ψυχή σου.
   Ο οικουμενισμός, ο συγκρητισμός και οι αρλούμπες για τις ισλαμικές σέχτες οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια την κακόμοιρη ψυχή σου στην απώλεια και την αιώνια καταδίκη. Μετανόησε όσο έχεις χρόνο και ξέχνα τις αντίχριστες ηλιθιότητες για τις «Χριστιανοτυπικές πληβειακές Εκκλησιαστικες μαζώξεις». Σύνελθε!!! Σωτηρία εκτός των μυστηρίων της Εκκλησίας μας δεν υπάρχει!!!!!!!!!
   «Χριστιανοτυπικές πληβειακές Εκκλησιαστικες μαζώξεις» τα θεία μυστήρια της Εκκλησίας μας παρουσία του Αγίου Πνεύματος? Ντροπή! Ντροπή! Ντροπή!
   Αντί για τη Σύρο και τη Μύκονο το καλοκαίρι να πας για ένα μήνα σε μοναστήρι να προσεύχεσαι, να μεταλαμβάνεις και να νηστεύεις αδιαλείπτως κάθε μέρα όλη μέρα μπας και ξυπνήσεις από την εωσφορική διαστροφή που σε έχει κυριεύσει!!!!!!
   Πάνε σε μοναστήρι Κωνσταντινουπολίτη σε μοναστήρι για να καταλάβεις στη πράξη τι εστί ορθόδοξος χριστιανισμός!!!!!!! Ένας μήνας χωρίς κινητό τηλέφωνο, χωρίς λαπτοπ, χωρίς τάμπλετ, χωρίς μέηλ, χωρίς τηλεόραση, χωρίς μπλογκ, χωρίς εφημερίδες και περιοδικά. Ένας μήνας με ακολουθίες και λειτουργίες, εξομολόγηση, θεία μετάληψη, προσευχή, νηστεία, νουθεσίες από φωτισμένους γέροντες!!!! Κάντο και θα με θυμηθείς!!!!! Άσε τα κούφια λόγια και τις αμπελοφιλοσοφίες και πέρνα στη πράξη!!! Πάνε σε μοναστήρι να δεις τι είναι η ορθοδοξία!!!! Σταμάτα να βλασφημείς!!!!

   Delete
  7. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 4, 2016 at 9:52 AM

   Δεν είναι φυσικά δικό μου το παραπάνω σχόλιο. Έπεσα κι εγώ θύμα του άγνωσοτυ γνωστού.

   Delete
  8. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 4, 2016 at 10:00 AM

   χαχαχαχα ωραίος πάντως. Μου άρεσε ο τρόπος που με μιμήθηκες. χααχα

   Delete
  9. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 4, 2016 at 10:03 AM

   χαχαχαχα καλό καλό.

   Delete
  10. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 4, 2016 at 10:17 AM

   Ευλογημένε γράφτ΄τα αυτά που θέλεις σε ένα τετράδιο και κάνε ένα λογαριασμό να ομιλούμε σαν άνθρωποι. Τί είναι αυτά που κάνεις πάλι;

   Delete
  11. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 4, 2016 at 10:37 AM

   Έκανες όμως αρκετά λάθη στη μίμηση που επιχείρησες άγνωστε φίλε μου, όποιος κι αν είσαι. Πρώτον, εγώ δε βάζω ποτέ πολλά θαυμαστικά στις προτάσεις μου. Δεύτερον, το ύφος σου μοιάζει αλλά ένας έμπειρος καταλαβαίνει από το ύφος ότι δεν είμαι εγώ. Τρίτον δεν συνηθίζω να γράφω Άγιο Πνεύμα, αλλά άγιο Πνεύμα. Αυτά τα τρία διόρθωσε την επόμενη φορά. Επίσης ποτέ δεν έχω την τακτική να φοβερίζω κανέναν με καζάνια της κόλασης. Αυτά.

   Delete
  12. Αλλά να μην αφήσω αναπάντητα αυτά περί καζάνια της κόλασης. Για όσους διαισθάνονται πνευματικά 5-10 πράγματα, η τελική διαπίστωση στο τέλος την ώρα που θα πλησιάζει ο θάνατος (και μετά) θα είναι ότι ο Χριστός είχε δίκαιο. Τα πράγματα στη ζωή ήταν έτσι όπως τα είπε (ο Χριστός). Και μετά όσοι δεν το κατανοήσουν αυτό ή κάνουν πως δεν το κατανοούν, αρχίζουν να ζουν στην κόλαση λόγω της άκαρπης μεταμέλειας ή της παραδοχής της αποτυχίας τους και της μη ομολογίας ότι μόνο αυτός (ο Χριστός) είχε τη λύση αλλά εγώ ακολούθησα τις ιδεολογίες του κόσμου. Αυτά είναι τα «καζάνια της κόλασης».

   Delete
  13. Η έννοια της αληθινής Χριστιανικής θρησκείας είναι άκρως εσωτερική και μυστικιστική, όχι Χριστιανοτυπική με τον κάθε ειδους γραικύλο ειδωλολάτρη του σταυρού(τα πολλά τα κυρ Ελέησον τα βαριέται και ο Θεός) να πάει στην Εκκλησία όπως πάει στο καφενείο. Ένα παράδειγμα:

   Τις προάλλες η μητέρα μου πήγε να αγοράσει στον μανάβη της γειτονιάς. Όταν την είδαν 3 γριές που μόλις είχαν βγει από την Εκκλησία της ρίξανε τέτοιο μάτι που έσκασε 2 λάστιχα και κόντεψε να σκοτωθεί.

   Με λίγα λόγια, εγώ και ο Θεός, κανείς άλλος γραικύλος. Η Εκκλησία του η Ψυχή μου!

   Delete
  14. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 6, 2016 at 4:39 AM

   «Η έννοια της αληθινής Χριστιανικής θρησκείας είναι άκρως εσωτερική και μυστικιστική, όχι Χριστιανοτυπική με τον κάθε ειδους γραικύλο ειδωλολάτρη του σταυρού (τα πολλά τα κυρ Ελέησον τα βαριέται και ο Θεός)».

   Τα ναζιστικά αναγνώσματα με το νορδικό παγανιστικό μυστικισμό της εταιρείας της Θούλης σε έχουν βλάψει ανεπανόρθωτα και παραληρείς ασύστολα. Σύφιλη στον εγκέφαλο! Αυτά που γράφεις δεν έχουν καμία σχέση με την ορθόδοξη παράδοση και τη ρωμηοσύνη. Τυπικές νορδικές αντιλήψεις. Δεν έχεις ορθόδοξη εμπειρία και βιώματα, με αποτέλεσμα ό,τι έχει σχέση με την ορθοδοξία να σου φαίνεται παράλογο, ξένο, δυσνόητο και ακατάληπτο. Δεν καταλαβαίνεις την ορθοδοξία, διότι στερείσαι και θεωρητικών γνώσεων και βιωματικών εμπειριών. Ο ορθόδοξος χριστιανισμός είναι κάτι το ακατανόητο για σένα.


   «Τις προάλλες η μητέρα μου πήγε να αγοράσει στον μανάβη της γειτονιάς. Όταν την είδαν 3 γριές που μόλις είχαν βγει από την Εκκλησία της ρίξανε τέτοιο μάτι που έσκασε 2 λάστιχα και κόντεψε να σκοτωθεί».

   Χαρακτηριστικό παράδειγμα παγανιστικού σκοταδισμού. Βλακώδεις αταβιστικές προλήψεις.
   Στον ορθόδοξο χριστιανισμό δεν υπάρχει ούτε μάτι ούτε μαγεία ούτε μαγγανεία. Οι «3 γριές που μόλις είχαν βγει από την Εκκλησία της ρίξανε τέτοιο μάτι που έσκασε 2 λάστιχα και κόντεψε να σκοτωθεί»! Αχαχαχαχαχαχαχαχα καλό εεεεεεε?
   Δεν υπάρχει συνειδητός ορθόδοξος χριστιανός που να πιστεύει σε τέτοιες γελοίες προλήψεις. Εσύ όμως δεν έχεις ιδέα τι είναι ο ορθόδοξος χριστιανισμός για αυτό όλη την ώρα τσαμπουνάς παγανιστικές αρλούμπες. Greco pagano είσαι, όχι ορθόδοξος Ρωμαίος Κωνσταντινουπολίτης.


   «Με λίγα λόγια, εγώ και ο Θεός, κανείς άλλος γραικύλος. Η Εκκλησία του η Ψυχή μου!»

   Καταλαβαίνεις ότι με αυτά που γράφεις ομολογείς ότι δεν είσαι χριστιανός; Αν δεν μετέχεις στα μυστήρια της εκκλησίας μας (π.χ. θεία ευχαριστία, εξομολόγηση, ευχέλαιο), τότε δεν είσαι χριστιανός.- Γκέγκε ου νου κου γκέγκε?

   Το να κλείνεσαι σε ένα σκοτεινό δωματιάκι αντί να πας στην Εκκλησία σημαίνει ότι έχεις αποκοπεί από το Σώμα του Χριστού και δεν μετέχεις στη ζωή της Εκκλησίας. Έχεις από μόνος σου με δική σου επιλογή καταστεί αποσυνάγωγος.

   Έχεις εξομολογηθεί ποτέ στη ζωή σου; Μάλλον ποτέ. Αλλά αν δεχθούμε ότι έχεις εξομολογηθεί, πότε είναι η τελευταία φορά που εξομολογήθηκες;

   Έχεις μεταλάβει ποτέ στη ζωή σου των Αχράντων Μυστηρίων; Μάλλον ποτέ. Αλλά αν δεχθούμε ότι έχεις μεταλάβει, πότε είναι η τελευταία φορά που κοινώνησες;

   Έχεις μετάσχει ποτέ στο μυστήριο του Ευχελαίου δεχόμενος χρίσμα; Μάλλον ποτέ. Αλλά αν δεχθούμε ότι το έχεις πράξει, πότε ήταν η τελευταία φορά που ιερέας σε ευλόγησε σχηματίζοντας σταυρό στο μέτωπο στο στόμα και στα χέρια σου με αγιασμένο λάδι;

   Γραικύλοι οι πιστοί που μετέχουν στα μυστήρια της ορθόδοξης Εκκλησίας; Ντροπή σου!

   Έλληνα επικρατεί αναστάτωση και μπέρδεμα στο μυαλό σου και ούτε εσύ ο ίδιος δεν ξέρεις σε ποιο θεό πιστεύεις. Απ’ αυτά που γράφεις συμπεραίνω ότι είσαι ένας εγωιστής άθεος με απίστευτα κόμπλεξ και σοβαρά οικογενειακά προβλήματα εξαιτίας των χωρισμένων γονιών σου και της συγκρουσιακής σχέσης με τον νευρασθενή πατέρα σου.
   Έλληνα είσαι ένα μπερδεμένος βουτυρομπεμπές στη μετεφηβική ηλικία ο οποίος ψάχνεται να βρει κάποιο νόημα στη ζωή του, κάποια πολιτική ιδεολογία ή κάποια μεταφυσική πίστη η οποία να του δίνει νόημα και δύναμη. Μέχρι τώρα δεν έχεις βρει τίποτα. Πλουσιόπαιδο μόνο ψάχνεται…
   Στο παρελθόν έχεις γράψει μέχρι και για τα οφέλη της σεξουαλικής εκτόνωσης με πόρνες… Ότιναναι δηλαδής...

   Θες μια πρόβλεψη;
   Στο φιλελευθερισμό θα καταλήξεις ακολουθώντας μία πορεία ανάλογη με εκείνη του Βορίδη. Ένας κοστουμαρισμένος γραβατωμένος φίλαυτος νεόπλουτος γιάπης θα καταντήσεις σε 15 χρόνια από σήμερα συνεχίζοντας τις μπίζνες του μπαμπά σου.
   Περίμενε και θα με θυμηθείς…

   (αυτό δημοσιεύστε καθηγητά)

   Delete
  15. 1. Ο "μπαμπάς" μου δεν κάνει μπίζνες διότι είναι ύπάλληλος.

   2.Δεν είμαι συνεπώς πλουσιόπαιδο.

   3.Δεν είναι χωρισμένοι οι γονείς μου.

   4. Δεν είναι νευρασθενής ο πατήρ μου, παρά μόνον συναισθηματικός.

   5. Δεν έγραψα για τα οφέλη με πόρνες, μα περί γραικύλων και της δειλίας τους.

   6. Το μάτι αποτελεί ένα κοινώς αποδεχόμενο γεγονός και φαινόμενο από την Ρωμαίηκη λαϊκή μας κοινότητα.

   7. Η έννοια της Πνευματικότητος είναι καθαρά εσωτερική και καθόλου Χριστιανοτυπική γραικυλική την στιγμή που οι γραικύλοι πάνε στις Εκκλησιές για να πάρουν μάτι ή να κουτσομπολεύσουν, μπαινοβγαίνοντας συνεχώς μη μπορώντας ουδείς έστω και να ακούσει την Λειτουργία.

   8. Η εφηβεία και η νεανικότης, τα δύο συστατικά της Επαναστατικότητος, δεν αποτελούν ρασιοναλιστικά σωματικά χαρακτηριστικά μα πνευματικά και ψυχικά. Νεανίες φιλελεύθεροι ή σοσιαλδημοκράτες ή αντιφασίστες-αναρχικοί αποτελούν γηρασμένους ΜΑΤατζήδες του Φιλελευθερισμού. Αλλά ακόμη και σωματικά-ρασιοναλιστικά το σώμα μου ακόμη αναπτύσσεται, σε ύψος ειδικά, συνεπώς δεν έχει τελειώσει ακόμη η ανάπτυξη και η εφηβεία μου.

   9. Αποκλείεται να καταλήξω φιλελές, καθώς απεχθάνομαι κάθε τι Δυτικό, ρασιοναλιστικό, ανήθικο, χρηματικό και υλιστικό. Ο μοναδικός τρόπος να γίνω φιλελεύθερος είναι να πεθάνω καθώς μόνον τότε θα πάψει ο εντονότατος πνευματικός νούς μου να υπάρχει, ή μάλλον ούτε τότε θα γίνει καθώς θα έχει για πάντα περάσει στον Πνευματικό μη-υλικό κόσμο.

   10. Είσαι το σύνηθες τρολλ του ιστολογίου και όχι ο Ένοχος.

   Delete
  16. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 6, 2016 at 9:40 AM

   Δε μας είπες εκκλησιάζεσαι; Μεταλαμβάνεις θεία κοινωνία; Εξομολογείσαι; Έχεις πνευματικό; Έχεις μετάσχει ποτέ στο μυστήριο του ευχελαίου; Έχεις πάει έστω και μια φορά στη ζωή σου σε μοναστήρι;

   Αφού ο πατέρας σου είναι μόνιμος κάτοικος Ζυρίχης και η μητέρα σου μόνιμη κάτοικος Αθήνας εδώ και 8 χρόνια, δεν βρίσκονται σε διάσταση; Εσύ έγραφες ανήμερα Μεγάλο Σάββατο ότι έτσι σου ρχεται να σπάσεις το κεφάλι του πατέρα σου που όλη την ώρα φωνάζει και είναι μέσα στα νεύρα. Έγραφες ότι έτσι σου ρχεται να σηκωθείς να φύγεις από το σπίτι του πατέρα σου στη Σύρο γιατί δεν αντέχεις τα ξεσπάσματα του θυμού του και τη παρανοϊκή καχυποψία του απέναντι σε σένα και τη μάνα σου. Έγραφες ότι τα αδέρφια του πατέρα σου τον έχουν εκμεταλλευτεί και γι αυτό υποψιάζεται όλο τον κόσμο. 30 Απριλίου 2016. Ξέχασες κιόλας? Επίσης έγραφες ότι σκέφτεσαι να μην πας εκκλησία το βράδυ της Ανάστασης και αναρωτιόσουν πώς να μην γίνουν οι νέοι οπαδοί του Μπαφομέτ. Ξέχασες κιόλας? Μία μέρα μετά τα σβησες τα σχόλια. Ίσως να τα χες τσουξει και να μην ηξερες τι έγραφες... Συνήθως έτσι κάνεις...

   Τι σημασία έχει αν είμαι ή αν δεν είμαι ο Ένοχος; Είμαι ο Συνένοχος! Αυτό σου φτάνει?

   Delete
  17. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 6, 2016 at 9:42 AM

   Δεν είναι δικό μου το παραπάνω μήνυμα Κωνσταντινουπολίτη. Χαίρομαι που καταλαβαίνεις το ύφος μου.

   Παρακαλώ τον άγνωστο φίλο να κάνει ένα δικό του προφίλ και να ομιλούμε ως άνθρωποι.

   Delete
  18. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 6, 2016 at 9:43 AM

   Παρόλα αυτά ο άγνωστος φίλος μας έχει δίκαιο σε πολλά από όλα λέει. Μπράβο του.

   Delete
  19. "Αφού ο πατέρας σου είναι μόνιμος κάτοικος Ζυρίχης και η μητέρα σου μόνιμη κάτοικος Αθήνας εδώ και 8 χρόνια, δεν βρίσκονται σε διάσταση; Εσύ έγραφες ανήμερα Μεγάλο Σάββατο ότι έτσι σου ρχεται να σπάσεις το κεφάλι του πατέρα σου που όλη την ώρα φωνάζει και είναι μέσα στα νεύρα. Έγραφες ότι έτσι σου ρχεται να σηκωθείς να φύγεις από το σπίτι του πατέρα σου στη Σύρο γιατί δεν αντέχεις τα ξεσπάσματα του θυμού του και τη παρανοϊκή καχυποψία του απέναντι σε σένα και τη μάνα σου. Έγραφες ότι τα αδέρφια του πατέρα σου τον έχουν εκμεταλλευτεί και γι αυτό υποψιάζεται όλο τον κόσμο. 30 Απριλίου 2016. Ξέχασες κιόλας? Επίσης έγραφες ότι σκέφτεσαι να μην πας εκκλησία το βράδυ της Ανάστασης και αναρωτιόσουν πώς να μην γίνουν οι νέοι οπαδοί του Μπαφομέτ. Ξέχασες κιόλας? Μία μέρα μετά τα σβησες τα σχόλια. Ίσως να τα χες τσουξει και να μην ηξερες τι έγραφες... Συνήθως έτσι κάνεις...

   Τι σημασία έχει αν είμαι ή αν δεν είμαι ο Ένοχος; Είμαι ο Συνένοχος! Αυτό σου φτάνει?"

   Αντί να ασχολείσαι 24/7 με τον κώλο μου κοίτα εκεί που σε κανα χρόνο δεν θα έχεις να φάς, γραικύλε! Νοιάζεται κανείς τί είσαι; Το μέλλον ΔΕΝ ανήκει σε εσένα συνεπώς ως ένα τίποτα που είσαι και προσωπικός μου κωλαούζος τί θες και μολύνεις αυτό το ιστολόγιο με την ύπαρξή σου; Όχι μόνον αυτό, αλλά νομίζεις ότι όσοι δουλεύουν έξω είναι και μόνιμοι κάτοικοι...Αχχχχ κρίμα που δεν μπουκάρει ο Ερντογάν να σας έχει γιοσουφάκια!

   Delete
  20. Ρε παιδιά, εγώ τι φταίω για τα δικά σας; Κάνε ρε φίλε κι εσύ ένα προφίλ και βρείτε τα. Μην βάζεις λόγια στο στόμα μου. Αν και με αυτά που έγραψες κατάλαβα τι φρούτο είναι ο Κωνσταντινουπολίτης... Αλλά τέλος. Κάνε δικό σου προφίλ.

   Delete
 37. Διακόσια τόσα χρόνια παρήλθαν αφότου η παιδαριώδης (όχι μόνον η πολιτική) ηγεσία μας (ποτέ ο λαός, διότι ο λαός προσέρχεται αδιαλείπτως και αθορύβως στη Μητρόπολη Αθηνών και του φιλάει... τα πόδια) αγνόησε την ΠΑΤΡΙΚΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ του Αγίου Γρηγορίου του 5ου. Έκτοτε διακόσια χρόνια μεταρρυθμίσεων, εξευρωπαϊσμού, προόδου, εκσυχρονισμού, προσαρμογής και ακόμα αυτός ο λαός δεν λέει να μπει στο καλούπι. Όπου διαφαίνεται μιά ρωγμή (δημοψήφισμα) αμέσως δείχνει η μεγάλη πλειοψηφία του λαού την κατεύθυνσή της. Έχετε ποτέ αναρωτηθεί ποιά ήταν η επίδραση "των ορθόδοξων κύκλων" (κοινώς καλογέρων και καλογριών και του Αγίου Όρους) στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος; Οι μενουμευρωπάδες το κατήγγειλαν σαφέστατα. Συμμαχία ακραίων υπερορθοδόξων με τους λαϊκιστές. Χάσμα μέγα εστήρικται μεταξύ ηγεσίας(όχι μόνον πολιτικής) και λαού, που είναι ορθόδοξος από ένστικτο και αυτό είναι το παράδοξο. Αυτό είναι το πραγματικό (πολιτικό) πρόβλημα και όχι τα περιοριστικά μέτρα. Είναι εκκοφαντική η κατάρρευση του δυτικισμού. Την ώρα που καταρρέουν όλες οι βεβαιότητες(παραμύθια) του δυτικισμού, ο ορθόδοξος λαός(σε αντίθεση με τον φραγκικό που είναι στους δρόμους) στρέφεται στην (αληθινή)πίστη του. Στρέφεται στους αγίους του, στα λείψανά του, στα μοναστήρια του, στα ήθη και στα έθιμά του, στα πανηγύρια του, στη μουσική του. Ιδίως στον τόσο αθόρυβο αλλά αποτελεσματικό γυναικείο μοναχισμό, που δεν συνδέεται με την μισθοδοσία του δημοσίου.
  Ο (ορθόδοξος) λαός εισήλθε παταγωδώς στο (και πολιτικό) προσκήνιο με τον (και πολιτικό) σεισμό και τον φρενήρη λαϊκό ενθουσιασμό που ξεσήκωσε ο Δημήτριος (εκεί τα χρειάστηκαν και οι "εθνάρχες") που ανέδειξε το έλλειμμα ηγεσίας του Γραικοπετειναρισμού (Greacus-i=Γραικός+gallus-i=πετεινός), πολύ πριν την κρίση, ζώντων και δρώντων των λεγομένων δεινοσαύρων Καραμανλή (του γέρου), Παπανδρέου (Ανδρέα) και Μητσοτάκη (Κων/νου).
  https://www.youtube.com/watch?v=UlM5-qVVzMo
  Είναι ζήτημα χρόνου (κατά τη γνώμη μου) ένας έξυπνος πολιτικός να υποχρεωθεί να κεφαλαιοποιήσει την υγιέστατη αντίδραση του (ορθόδοξου) λαού και να τη μετατρέψει σε θετική πολιτική ΔΥΝΑΜΗ, επανερχόμενος (έκων-άκων) στην ουσία της πολιτικής του Αγίου Ιερομάρτυρος (και όχι Εθνομάρτυρος) Γρηγορίου του 5ου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 3, 2016 at 8:26 AM

   Αφού έχουμε την αλήθεια και πατάμε σε αυτήν. Δεν χαμπαριάζουν τίποτα αυτοί οι χριστιανοί ορθόδοξοι. Το ζήτημα είναι όμως ποιο είναι; Το ζήτημα είναι ότι ως ελληνικό κράτος τα συμφέροντά μας είναι και πάλι με τη Δύση. Ή μήπως κάνω λάθος; Ο λαός όμως δεν την θέλει την "άγρια" Δύση. Είναι true orthodox. Τι μας θυμίζει αυτό άραγε...

   Delete
  2. Τον Εβρενό...

   Delete
 38. Συμφωνῶ ἀπολύτως μὲ τὸν Ῥωμηό, ὅσο μοῦ ἐπιτρἐπεται δηλαδή.Μὲ μιὰ ἐπιφύλαξη πρὸς τὸ τέλος.
  Πάντα κεφαλαιοποιεῖται τὸ ἔνστικτο τοῦ λαοῦ ἀπὸ τοὺς πολιτικούς. Καὶ ἕνας βυζαντινός Αὐτοκράτορας θὰ τὸ κεφαλαιοποιοῦσε.Τὸ ἐρώτημα εἶναι -ἐπιδέχεται τὸ ἔνστικτο αὐτὸ κεφαλαιοποίηση μή-ἀντιδραστική ;;
  Δηλαδή, θέλω νὰ πῶ, κεφαλαιοποιεῖται συνήθως ὠς ἀντίδραση, διαμαρτυρία, κρούση τῆς καμπάνας.Αὐτὸ ποὺ ῥώτησα παραπάνω καὶ τὸν Ἕνοχο εἶναι ἄν εἶναι δυνατόν νὰ παντρευτοῦν ὀρθοδοξία καὶ πολιτικὴ ἡγεσία, ὄχι νὰ ἔχουν σύμφωνο συμβίωσης ἤ διαζύγιο.

  ReplyDelete
 39. Καθηγητά είδα κυκλοφορήσατε και καινούριο τεύχος της Ενδιάμεσης Περιοχής...ωραία.

  ReplyDelete
 40. Από το τεύχος 80 του περιοδικού σας διαβάζω:

  "4 ‐ Ὁ ἐθνικισμὸς καὶ τῶν δύο ὀχθῶν τοῦ
  Αἰγαίου, μέσῳ τῆς κοινῆς ἰδεολογίας τοῦ
  φασισμοῦ θὰ ἐπιφέρῃ περιέργως τὴν
  διαλεκτικὴ ἑνότητα τοῦ χώρου στρεφομένη,
  ὄχι ἐναντίον τῆς Ῥωσίας ἀλλὰ ἐναντίον τῆς
  Κίνας, μὲ δόρυ τὴν ἑλληνοτουρκικὴ
  ἐπέκταση στὰ τουρκογενῆ κράτη τῆς
  Κεντρικῆς Ἀσίας μέχρι καὶ τὴν ἀπόσχιση τοῦ
  Σιντζιὰνγκ (Κινεζικοῦ Τουρκεστάν) ἀπὸ τὴν
  Κίνα, πόσῳ μᾶλλον ἐὰν ἐκλεγῇ πρόεδρος
  τῶν ΗΠΑ ὁ φίλος τῆς Ῥωσίας καὶ ἐχθρὸς τῆς
  Κίνας Τράμπ. Ἤδη, σὲ δισέλιδη συνέντευξή
  μου, τὸ 1992, ὡς σύμβουλος τοῦ προέδρου
  Τουργκοὺτ Ὀζάλ, τὸ τουρκικὸ περιοδικὸ
  Aktuel,ἐτιτλοφόρει μὲ τεράστια γράμματα
  τὴν δήλωσή μου: «Νὰ πᾶμε μαζί [Ἑλλὰς καὶ
  Τουρκία] στὴν Κεντρικὴ Ασία!»
  Δημήτρης Κιτσίκης"


  Στο προηγούμενο ιστολόγιό σας είχα τυχαίως προτείνει έναν Ελληνοτουρκικό Φασισμό, με κέντρο το Αιγαίο καθώς αμφότεροι Έλληνες και Τούρκοι θα είχαν τις ίδιες ρίζες φυλετικές και πολιτιστικές. Θα ήσαν δηλαδή όπως λέτε ένα Αιγαιακό Έθνος. Χαίρομαι που το γράψατε και εσείς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἅλλο-προτείνω,ἄλλο-διακρίνω τὶς ἐνυπάρχουσες τάσεις.

   Delete
  2. Διέκρινα τις ανύπαρκτες τάσεις και επρότεινα να δημιουργηθούν υπαρκτές τάσεις εκατέρωθεν των Ιμίων...

   Delete
 41. Νὰ ξακαναπῶ δύο-τρία- πραγματάκια.Καὶ νὰ τοῦς προσθέσω κατιτίς.
  Α)ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ ἄν σημαίνει τὴν παραδοχή ἑνός πράγματος ποὺ τὸ ξέρει κάποιος ἄλλος εἶναι κατάφωρη ὑποκρισία.
  Β)Τίγκα στὸν μυστικισμὸ εἶναι ὁ καλούμενος δυτικός πολιτισμός, μὲ τὸ παραπάνω περιεχόμενο ποὺ ἔδωσα στὸν μυστικισμό. Μεταξύ ἄλλων, ὁ Μπέρναρντ Σω τὸν εἶχε καταγγείλει στὸν διάσημο πρόλογό του στὴν Ἁγία Ἰωάννα του.Ἕγραφε περίπου "οἱ θεολόγοι τοῦ Μεσαίωνα, ποὺ περνοῦσαν τὸν καιρό τους μὲ τοὺς τσακωμούς τους σχετικὰ μὲ τὸ πόσοι ἄγγελοι χωροῦν νὰ περάσουν ἀπὸ τὴν κεφαλὴ μιᾶς βελόνας (σημ.ἡ εἰκόνα προέρχεται ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο)ὠχριοῦν μπροστά στοὺς ἐπιστήμονές μας, ποὺ μετροῦν μὲ τὴν ἀντικειμενικώτερη ἀκρίβεια τὴν θέση τοῦ κάθε χορευτοῦ στὸν χορό τῶν ἡλεκτρονίων".Ὁ Μυστικισμός τὰ παέι πάρα πολύ καλά μὲ τὸ σύστημα τῶν συντεχνιῶν, ποὺ ἀνθεῖ καὶ σήμερα καὶ μᾶς ἔχει σπάσει τὰ...καρύδια.-Δέν στὸ λέω, γιὰ νὰ μὴ μοῦ φᾶς τὴ θέση (βλ.παραπάνω τὸ σχόλιό μου γιὰ τὴν δημοσιογραφική γλώσσα).
  Γ)Οἱ ἀρχαῖοι εἶχαν κατανοήσει τὸ γνωσιολογικό πρόβλημα, καὶ ἀσχολοῦνταν ἐπισταμένως μὲ αὐτό.Φιλοσοφία σημαίνει, ὅ,τι καὶ νὰ λέμε, προσωρινή, ἔστω, ἄρνηση τῆς αὐθεντίας, δηλ.τῆς ξένης γνώσης.
  Δ)Δύσκολο εἶναι νὰ μὴν παραδεχτεῖ κανεὶς ὅτι ἡ ὀργανωμένη ἐκκλησία στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας δὲν διαπνέετο ἀπὸ τὴν κορφὴ μέχρι τὰ νύχια ἀπὸ πνεῦμα σιμωνίας, δουλοπρέπειας, ῥαδιουργίας, ὅτι δὲν ἦταν τμῆμα τοῦ κρατικοῦ ὀργανισμοῦ μὲ διοικητικά, ἀστυνομικά, δικαστικά καθήκοντα, ὅτι δὲν ὑπηρετοῦσε τὸν Σουλτάνο καὶ τὴν ἐξουσία του, ὅτι δὲν ὑπηρετοῦσε τὸ πίστευε καὶ μὴ ἐρεῦνα.Οἱ μελετητές συμφωνοῦν ὅτι ἡ ἐκκλησία ἐπὶ Τουρκοκρατίας εἶχε ἐξουσίες ποὺ οὔτε στὸ ὄνειρό της δὲν εἶχε δεῖ ἐπὶ Γραικοῥωμαίων Αὐτοκρατόρων (ἔκφραση τοῦ Κοραῆ).Ἡ ἐννοια τῆς Ἐθναρχίας προέρχεται βέβαια ἀπὸ τὴν Τουρκοκρατία (Γρηγόριος Ε, Μακάριος, βλ. καὶ τὸν κατοχικό Ἀρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό). Ἵσως παίζει ἕναν ῥόλο τὸ γεγονός ὅτι ὁ Καραμανλῆς ὁ πρεσβύτερος ῆταν ἄτεκνος στὸ νὰ ὁνομάζεται ἐθνάρχης ἀπὸ ὁρισμένους(ὁ ἐθνάρχης ἔχει γιὰ παιδιά του τὸ ἔθνος).Ἑθναρχία εἶναι τὸ συμπλήρωμα τῆς Τουρκοκρατίας ἤ ἄλλης ἀλλόδοξης ἤ ἑτερόδοξης κοσμικῆς ἐξουσίας.
  Ε)Στὸ φυλλάδιο τῆς Πατρικῆς Διδασκαλίας, ποὺ ὁ Κοραῆς τὸ κατήγγειλε ὠς ψευδώνυμο (ὅτι δὲν ἦταν δηλ. ὁ τότε Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ὁ συντάκτης του) ὀ Γρηγόριος ἤ ὄποιος ἄλλος δὐο κυριότερα κακά βρίσκει στὶς ξένες, δυτικές ἰδέες.1)Τὸν ΑΝΤΙΜΟΝΑΡΧΙΣΜΟ.2)Τὴν ἀνυπακοή σὰν ἀπόσπαση τῆς προσοχῆς τοῦ πιστοῦ ἀπὸ τὴν ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΖΩΗ.
  ΣΤ.Ὅ,τι βλακεῖες καὶ νὰ λένε οἱ μαρξίζοντες ἱστορικοί, δὲν ὕπαρχει σχεδὸν καμία ἀμφιβολία ὅτι ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία ἐπὶ Τουρκοκρατίας εἶναι ὁ πυρῆνας τῆς διαμόρφωσης τῆς νεοἑλληνικῆς ἐθνικῆς συνειδησης.Οἱ ἰδέες τοῦ Διαφωτισμοῦ εἶναι ἡ σάρκα καὶ ἡ ἑπανάσταση καὶ τὰ ἀποτελέσματά της, ἡ φλοῦδα.

  ReplyDelete
 42. Παρότι άσχετο με το θέμα θέλω να το παραθέσω για να δείξω ότι ο Τραμπ πάντοτε δυσανασχετούσε με την Αμερικανική ηγεσία...

  https://www.youtube.com/watch?v=OCabT_O0YSM

  ReplyDelete
 43. Σημ.Μεταφέρω ἀπόσπασμα τοῦ λήμματος Κων/νος Καραμανλής ἀπὸ τὸ διαδίκτυο.

  "[...]Δεν απέκτησε παιδιά και γενικά μπορεί να παρατηρηθεί ότι η ζωή του ήταν ολοκληρωτικά αφιερωμένη στην πολιτική, ενώ η κοινωνική του ζωή ήταν μάλλον περιορισμένη, δηλωτική μίας προδιάθεσης αυστηρότητας που διέκρινε τον χαρακτήρα του, αλλά πιθανότατα και της τάσης του για τήρηση κοινωνικών αποστάσεων, που φαίνεται ότι θεωρούσε αναγκαίο στοιχείο του ηγετικού του ρόλου.

  Η αυστηρότητα αυτή του χαρακτήρα και των τρόπων, όχι αντιπροσωπευτική μίας κοινωνίας με έντονα μεσογειακά χαρακτηριστικά, δεν τον εμπόδισε να διατηρήσει φιλικές σχέσεις με ευρύ κύκλο ανθρώπων, μεταξύ αυτών και αξιόλογους καλλιτέχνες και δημιουργούς, με πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις τον Δημήτρη Χορν και τον Μάνο Χατζιδάκι".Πηγή-https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BB%CE%AE%CF%.

  Κάνει λάθος ὁ συντάκτης στὸ μή-μεσογειακό. Οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἀξιωματοῦχοι εἶναι μιὰ χαρά ἄτεκνοι, καὶ διάφορες παραδόσεις στὸν μεσογειακὸ χῶρο προγραμματίζουν τὴν ἀτεκνία ἀντρῶν καὶ γυναικῶν στὸ πλαίσιο τῆς εὐρυτέρας οίκογενείας.Ὅσο γιὰ τὴν αὐστηρότητα τῶν τρόπων, ὑπάρχει ἄγρια πατριαρχικὴ καὶ πατερναλιστικὴ παράδοση στὸν τόπο μας,ποὺ ἐκκινᾶ ἀπὸ διάφορες τοπικές προδιευθετήσεις.

  ReplyDelete
 44. Καθηγητά ένα σχόλιο, εάν θέλετε:

  https://www.youtube.com/watch?v=OSeR7dO8KvU

  ReplyDelete
 45. Σημ.
  Στὴν Πρώτη Τάξη τοῦ Γυμνασίου,ἄν διατηρηθεῖ τὸ ἑλληνικό κράτος καὶ ἡ δημόσια ἐκπαίδευση,πράγμα ἀμφίβολο,δεδομένης τῆς ἱδιωτικομανίας, ἀφενος,τῆς ἱερατομανίας,ἀφετέρου(ποὺ μοιάζει μᾶλλον μὲ τὰ κινήματα στὴν Ἀμερικὴ ποὺ θέλουν νὰ βγάλουν τὸν Δαρβίνο ἀπὸ τὰ σχολεῑα),θὰ ἕπρεπε νὰ ζητοῦν ἀπὸ τὰ παιδιὰ νὰ σχολιάσουν τὴν παρακάτω φράση,καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν ἀπάντησή τους νὰ τὰ στέλνουν ἤ ὄχι στὴν ὕπαιθρο γιὰ ἰδεολογική ἀναμόρφωση.

  "[...]Ἐφόσον οἱ Βυζαντινοί ἦταν Χριστιανοί,ἡ ἀντίληψή τους γι αυτὸν τὸν άνώτερο κόσμο["ἐκείνη τὴν ἀνώτερη καὶ ἄχρονη πραγματικότητα γιὰ τὴν ὁποῖα ἡ γήινη ζωὴ δὲν ἦταν παρὰ μιὰ εἰσαγωγή"][...εἶχε ὁρισμένα χαρακτηριστικά[...].[...]οἱ Βυζαντινοί φαντάζονταν τὸν Θεὸ καὶ τὴν Οὐράνια Βασιλεία σὰν ἕνα μεγενθυμένο ἀντίγραφο τῆς αὐτοκρατορικῆς αὐλῆς τῆς Κωνσταντινούπολης.Ἄν τοῦς ῥωτοῦσε κανείς,πιθανόν νὰ ἐξέφραζαν αὐτὴν τὴν σχέση ἀντίστροφα,λέγοντας ὅτι ἡ αὐλὴ τοῦ αὐτοκράτορα ἀποτελοῦσε μιὰ ἀντανάκλαση σὲ μικρογραφία τῆς οὐράνιας αὐλῆς.Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ποιὰ [αὐλή] ἦταν τὸ ἀρχέτυπο καὶ ποιὰ τὸ ἀντίγραφο,ἡ ὁμοιότητά τους θεωροῦνταν δεδομένη,

  καὶ αὐτὸ ἑξηγεῖ πολλὲς ἐκδηλώσεις τῆς βυζαντινῆς θρησκευτικότητας."Σύριλ Μάνγκο,Βυζάντιο,ἡ Αὐτοκρατορία τῆς Νέας Ῥώμης,μετ.Δ.Τσουγκαράκη,Αθήνα, 1990, ΜΙΕΤ, σελ.181.

  ReplyDelete
 46. "Ἡ κοινωνική ζωή τοῦ Καραμανλῆ ήταν μάλλον περιορισμένη, δηλωτική μίας προδιάθεσης αυστηρότητας που διέκρινε τον χαρακτήρα του, αλλά πιθανότατα και της τάσης του για τήρηση κοινωνικών αποστάσεων, που φαίνεται ότι θεωρούσε αναγκαίο στοιχείο του ηγετικού του ρόλου. Η αυστηρότητα αυτή του χαρακτήρα και των τρόπων, όχι αντιπροσωπευτική μίας κοινωνίας με έντονα μεσογειακά χαρακτηριστικά, δεν τον εμπόδισε να διατηρήσει φιλικές σχέσεις με ευρύ κύκλο ανθρώπων, μεταξύ αυτών και αξιόλογους καλλιτέχνες και δημιουργούς, με πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις τον Δημήτρη Χορν και τον Μάνο Χατζιδάκι".

  Λάθος: 1) Οἱ Ἕλληνες μὲ θέσεις, ἐπειδὴ συχνὰ εἶναι ξεγάνωτοι τενεκέδες, γραβατώνονται καὶ κρατᾶνε ἀποστάσεις γιὰ νὰ μὴν τοὺς πάρῃ ὁ κόσμος χαμπάρι (καθηγητὲς Πανεπιστημίου, πολιτικοί) 2) Προσωπικὰ παραδείγματα:α) Ὅταν τὸ 1965 ὁ Παῦλος Βαρδινογιάννης ἦταν ὑπουργὸς τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου, ἦταν ὁ πιὸ νέος τότε ὑπουργὸς καὶ πολὺ φίλος μου. Τοῦ λέω, ἔτσι ὅπως γραβατώνεσαι καὶ παχὐς, φαίνεσαι πολὺ μεγαλύτερος ἀπὸ τριανταπεντάρης ποὺ εἶσαι. Ἀπάντηση: Πρέπει νὰ κρατῶ ἀποστάσεις διότι αὐτὸ θέλει ὁ λαός.β) Ἐγὼ ἐπαρουσίαζα στὸ Παρίσι στὸν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ, ἀνθρώπους τοῦ πνεύματος διότι μὲ τὴν συναναστροφή τους ἠσθάνετο ἀνώτερος. Ὅταν τοῦ ἐπαρουσίασα τὸν φιλόσοφο Κώστα Παπαϊωάνου, ἐθίχθη διότι δὲν τὸν προσεφώνησε "κύριε πρόεδρε"!
  Ὁ Καραμανλῆς ἦταν κουφός, ντροπαλὸς καὶ μὲ ὀλίγη κουλτούρα καὶ καθόλου γλῶσσες, γι αὐτὸ ἦταν κλειστὸς καὶ φοβερὰ ὀλιγόλογος. Ἔζησα κοντά του ἐπὶ χρόνια καὶ ὀπίσω ἀπὸ τὴν μάσκα του ἦταν συμπαθὴς ἄν καὶ εἶχε τὴν φήμη (σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη) ὅτι ἦταν ἄφιλος. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έτρωγε και σφυρίδα κάθε μεσημέρι όπως είπε και ο Σαχίνης! Αχαχαχαχαχαχα! Μιλάμε για υγαίτει! Αχ Παναγία μου. Μετά ο Παπαδοπουλος και ιδίως δε ο Μεταξάς πράγματι εν συγκρίσει με τους γραβατωμένους μπλαμπλάδες πολιτικάντηδες αποτελούν μεγάλους ηγέτες!

   Delete
 47. ΥΓ.Νὰ ἐξηγήσω γιατί ἔβαλα τὸ παράθεμα τοῦ Μάνγκο.Στὸ βαθμό ποὺ ὁ Ἕλλην εἶναι α)χριστιανός ὀρθόδοξος β)ἡ ὀρθοδοξία του εἶναι ἡ ἀντίληψη ποὺ περιγράφει ὁ Μάνγκο,δηλαδὴ μοναρχική-ἡ βασιλεία σὰν άντανάκλαση τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν,
  τότε, ὅ Ἕλληνας θὰ συμμαχήσει ῥητά ἤ ἄρρητα μὲ ἐκείνον ποὺ θὰ τοῦ ἐγγυηθεῖ τὴν πίστη του αὐτή, κι ἄς εἶναι Τοῦρκος, Μογγόλος, Κινέζος ἤ Ἐρυθρόδερμος.

  Ἀντίθετα, αὐτός ποὺ θὰ καταλύσει τὴν σχέση οὐράνιας βασιλείας καὶ γήινης μοναρχίας θὰ εἶναι ἐχθρός του, κι ἄς εἶναι ὁ Ἰωάννης Ὁ Παλαιολόγος ἤ ὁποιοσδήποτε.Προτιμᾶ νὰ βιώνει τὴν βασιλεία τῶν Ουρανῶν ex absentia, μὲ τοὺς Τούρκους, λ.χ., παρά νὰ ἔχει α)βασιλιά ποὺ θὰ εἶναι κακέκτυπο τῆς Οὐράνιας Βασιλείας, ἤ β)δημοκρατία ποὺ θὰ ἀποκλείσει τὴν βασιλεία τελείως ἀπὸ τὴν ζωή του. Τὴν δημοκρατία τὴν ἀνέχεται ὅπως ἀνεχόταν καὶ τὴν Τουρκοκρατία, δηλ. σὰν τὸ σπάραγμα ἐκ τοῦ ὁποίου συλλαμβάνει κανείς τὸ ὅλον, ἤ σὰν τὴν ἀρρώστεια ἐκ τῆς ὁποίας θὰ συλλάβει τὴν ἰδέα τῆς ὑγεἰας.

  Ἅν τοῦ ζητησουν ὅμως νὰ βάλει τὴν ὑγεία σὲ πράξη, δηλαδὴ νὰ μὴν ἔχει τὴν δυνατότητα τῆς ἀναπλήρωσης, θὰ τοῦ στρίψει.Ἡ Ἑλλάδα χρειάζεται τὴν Τουρκία σὰν μουσουλμανικὴ χώρα, ὄχι σὰν δυνάμει ἐλληνικὴ χώρα.Ἐκτός κι ἄν θέλουμε νὰ τὰ βάλουμε μὲ τὴν Κίνα. Καὶ ἐρωτῶ-γιατί νὰ τὰ βάλουμε μὲ τὴν Κίνα;;Γιὰ νὰ φτιάξουμε Ἑλληνοκινεζικὴ Αὑτοκρατορική Δυναστεία, σὰν τοὺς Πτολεμαίους μὲ τοὺς Αἰγυπτίους;

  Ἑλλὰς καὶ Ἕλληνας μονάρχης ἀλληλοαποκλείονται, νομίζω.Ὁ Ἀλέξανδρος ἀποποιήθηκε τὴν Μακεδονικὴ του ταὐτότητα προκειμένου νὰ βασιλεύσει στὴν Περσία.Ἡ Τουρκία, πάλι, εἶναι οἱ βάρβαροι τοῦ Καβάφη-οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ εἶναι μιὰ κάποια λύσις.

  ReplyDelete
 48. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 4, 2016 at 2:40 AM

  Κύριε Κιτσίκη με βάση το παραπάνω σχόλιό σας, υποστηρίζω ότι το παρακάτω άσμα θα πρέπει να είναι το anthem των νεοελλήνων.

  https://www.youtube.com/watch?v=4M5_IjpUIuM

  ReplyDelete
 49. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 4, 2016 at 2:48 AM

  Ηχηρό χαστούκι του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου ποος τους ανύπαρκτους έλληνες. Μίλησε για το γένος των Ρωμαίων. Μπράβο, άξιος άγιε Βαρθολομαίε.

  «Παρακολουθούμε όλοι, ότι κατά την πορεία αυτή, οι αδελφοί μας υφίστανται τραυματισμούς, ακρωτηριασμούς, ύβρεις, αιχμαλωσίας, απειλάς, άλλοι δε και μαρτυρικόν, πολλάκις δια πνιγμού, θάνατον. Άλλωστε, το ορθόδοξον γένος μας, το ιδικόν μας γένος, των Ρωμαίων, έχει διαχρονικήν εις την ιστορικήν πορείαν του την εμπειρίαν αυτήν της προσφυγιάς, την οποία εδοκιμάσαμε εν όλη τη εκτάσει της, εις την καθ΄ ημάς Ανατολή, εις την πόλην της Αγίας Σοφιάς, εις την Ίμβρον, εις την Τένεδον.


  http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio/9125-minuma-oikoumenikou-patriarxi-gia-tous-diogmous-xristianon

  ReplyDelete
 50. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 4, 2016 at 3:12 AM

  Πως καταλαβαίνει άραγε κανείς ότι κάποιος είναι απατεώνας; Φυσικά από την ανακολουθία μεταξύ των λεγομένων του και των πράξεών του. Δείτε τώρα αυτό το σούργελο. Αφού προπαγάνδιζε υπέρ του Brexit τόσα χρόνια, αφού κατάφερε τελικά και διέλυσε την οικονομία της Αγγλίας, τώρα παραιτείται. Ο λαϊκισμός στο αποκορύφωμά του. Και κάτι χαίβάνια του εσωτερικού χειροκροτούν κιόλας τον απατεώνα Φάρατζ. Οι περισσότεροι πολίτες της Αγγλίας δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι ψήφισαν και τι ακολουθεί. Ο Φάρατζ έχει συνειδητοποιήσει πολύ καλά τι έρχεται, για αυτό και θα τον δείτε στο μέλλον όλο και περισσότερο να χάνεται από την πολιτική σκηνή. Έτσι είναι, πρώτα από το καράβι που βουλιάζει πηδάνε τα ποντίκια και τα παλικάρια μένουν τελευταία και μόνο υβριζόμενοι από όλον τον κόσμο λόγω της αμορφωσιάς όσων παρασύρθηκαν από τον λαϊκισμό και δεν τους πίστεψαν εξ αρχής. Τα παλικάρια δικαιώνονται πάντα στο τέλος και η πολιτική δεν είναι για τους φλώρους και τους λαϊκιστές τύπου Φάρατζ.


  Νέα βόμβα στη Βρετανία: Ο Νάιτζελ Φάρατζ παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματός του

  http://www.iefimerida.gr/news/276076/nea-vomva-sti-vretania-o-naitzel-faratz-paraitithike-apo-tin-igesia-toy-kommatos-toy#ixzz4DQuRFglc

  ReplyDelete
 51. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 4, 2016 at 3:20 AM

  Καταλαβαίνετε τώρα γιατί ο Τσίπρας είναι καλύτερος πολιτικός από τον Φάρατζ; Διότι έκανε πέρα την ιδεολογία του και έβαλε πάνω από όλα το συμφέρον της χώρας, έστω και την τελευταία στιγμή, πραγματοποιώντας μία ήσυχη κωλοτούμπα, χωρίς όμως να φέρει την καταστροφή και μετά να παραιτηθεί.

  ReplyDelete
 52. Γιάννη,μπορεῑ νὰ ἔχεις δίκιο.Ὅμως 1) ἡ Ἑλλάδα δὲν ἔχει λίρα,ἀλλὰ εὐρώ. Ὁπότε 1)τίποτα δὲν ἔχει περάσει σὲ ἐπόμενο στάδιο,δὲν ἔχει ξεκαθαρίσει σὲ μᾶς τοὺς ἄσχετους ἄν μένουμε ἤ ἄν φεύγουμε.2)ἡ Ἀγγλία εἶναι νησί.Βέβαια ἔχει τὸ θέμα τῆς Σκωτίας,ἀλλὰ ἐμείς ἔχουμε καὶ σύνορα.

  ReplyDelete
 53. Καί,Γιάννη,νὰ στὰ πῶ ἀλλιῶς,ποὺ νομίζω ὅτι εἶναι ἡ βασικὴ αἰτία διαφωνίας μας.
  Ἅς ποῦμε πὼς εἶμαι Χριστιανός Ὀρθόδοξος,ο.κ.-καὶ θέλω νὰ κάνω παιδιά.
  Μοὔρχεται ὁ καπετὰν Τσιπροφάρατζ,καὶ μοῦ λέει.
  -Δυὸ βήματα ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι σου,εἶναι τὸ λημέρι τοῦ ληστῆ Τζιγαντογάν.
  Ἅσε με νὰ κοιμηθῶ σπίτι σου,καὶ τὸ πρωί θὰ πάω νὰ τὸν σκοτώσω,γιὰ νἄχει ἀσφάλεια τὸ παιδί σου.
  Ἑγὼ θὰ τοὔλεγα.
  -Δὲν μιλάω μαζί σου ἄν δὲν ἀφήσεις κάτω τὸ κουμποῦρι σου καὶ δὲν ξεζωστεῖς τὸ σιδερικό σου.
  Τρομάζεις τὴ γυναῖκα μου.
  Ὁ Τσίπρας,λοιπόν, τί τοῦπε τοῦ καπετάν Τσιπροφάρατζ;;

  ReplyDelete
 54. YΓ.Ἑγὼ λέω τί αἰσθάνομαι χωρίς νὰ μπορῶ νὰ τὸ στηρίξω.Ὁ κλοιός σφίγγει γύρω ἀπὸ τὸ τούρκικό μας ἥμισυ.

  ReplyDelete
 55. Κάτι ύποπτο εχει γίνει και ξαφνικά ενώ νίκησαν ο Μπορις Τζονσον αποσύρθηκε από την κούρσα διαδοχής των Συντηρητικων και ο Φάρατζ από το UKIP. Ίσως και να δεχθήκαν απειλές, ίσως να ετοιμάζουν από κοινού κάτι άλλο ένα άλλο κόμμα ίσως..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 5, 2016 at 9:05 AM

   Τι λες αγόρι μου; Τίποτα ύποπτο κμαι συνομωσιολογικό δεν συμβαίνει. Κατάλαβαν τι έρχεται αν αποχωρήσουν από την ΕΕ και έκαναν και οι δύο λαϊκιστές πίσω. Απλώς αυτοί δεν έκαναν κωλοτούμπα όπως ο Τσίπρας αλλά κανονικό νούμερο σε τσίρκο (ακόμα χειρίτερα δηλαδή). Η Βρετανία τελικά θα παραμείνει στην ΕΕ.

   Delete
  2. Η Βρετανία θα παραμείνει στο τίποτα, καθώς αυτό το τίποτα θα καταρρεύσει οντας τίποτα...μπράβο Ιωάννη!

   Delete
 56. http://bouquinerie76.canalblog.com/archives/2011/09/21/22114175.html

  ReplyDelete
 57. Ἑρμηνεία γιὰ τὴν αὐτοκτονία τοῦ ἐπιχειρηματία Μαμιδάκη, 84 ἐτῶν.

  Ποῖος αὐτοκτονεῖ; Ὁ ἐργάτης δὲν αὐτοκτονεῖ. Ὁ ζητιάνος δὲν αὐτοκτονεῖ. Αὐτοκτονεῖ ὁ ἐπιχειρηματίας ἐπειδὴ ἡ προτεραία χρηματική του ἐπιτυχία τὸν ἔκαμε ἐξαρτημένο ἀπὸ τὸν τρόπο ζωῆς ἑνὸς πλουσίου καὶ ἡ αἰφνιδία ἀφαίρεση τῆς κοινωνικῆς ἐπιφανείας του ὁρατὴ στὸ περιβάλλον του τὸν καθιστᾷ ἀνίκανο νὰ ζήσῃ σὰν ἕνας φτωχὸς ἄνθρωπος. Πρόκειται γιὰ ἀπόδειξη ὅτι ἡ ἐπιδίωξη τοῦ χρήματος εἶναι σατανικῆς μορφῆς, ἐφ'ὅσον ἡ θρησκεία μας ἀπαγορεύει τὴν αὐτοκτονία.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 5, 2016 at 9:20 AM

   Είναι σατανικής μορφής η επιδίωξη του χρήματος όταν αυτή τίθεται στις πρώτες προτεραιότητες του ανθρώπου ως αυτοσκοπός και μέσο προβολής. Όμως αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνήθως και πολλά χρέη.

   Κοιτάξτε όμως κάτι. Φανταστείτε εσείς να έχετε βγάλει και να βγάζετε ακόμη τόσα πολλά λεφτά, όμως παράλληλα να είναι στις πρώτες προτεραιότητές σας το να μοιράζετε μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων στους φτωχούς. Εκεί το χρήμα μπορεί να γίνει και ευλογία του Θεού για τη δόξα αυτού. Και όποιος το κάνει αυτό δεν χρεοκοπεί ποτέ και δεν τον επηρεάζει η οικονομική κρίση. Μην τα βλέπουμε όλα άσπρο ή μαύρο.

   Delete
  2. Σωστό, Ἰωάννη. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  3. «... Εἰ γὰρ τὰ βιωτικὰ πράγματα καὶ ἐπίκηρα καὶ φθαρτὰ πόνων χωρὶς καὶ ἱδρώτων οὐδέποτε παραγίνεται
   τοῖς ἀνθρώποις, πολλῷ μᾶλλον τὰ πνευματικά. Τί δέ, φησί, τοὺς ἐπιτυγχάνοντας οὐχ ὁρᾷς, τοὺς δι’
   ὀλίγων πόνων μεγάλα κτησαμένους ἀγαθά; Ποῖα ἀγαθά; χρήματα, καὶ οἰκίας, καὶ πλέθρα γῆς τόσα καὶ τόσα, καὶ ἀνδραπόδων ἀγέλας, καὶ σταθμὸν ἀργυρίου καὶ χρυσίου; ταῦτα λέγεις ἀγαθά, καὶ οὐκ ἐγκαλύπτῃ οὐδὲ καταδύῃ, ἄνθρωπος περὶ οὐρανοῦ φιλοσοφεῖν προστεταγμένος, καὶ πρὸς τὰ τῆς γῆς κεχηνὼς πράγματα, καὶ ἀγαθὰ καλῶν ἃ μηδενός ἐστιν ἄξια λόγου; Εἰ ταῦτα ἀγαθά, πάντως καὶ τοὺς κεκτημένους αὐτὰ ἀγαθοὺς δεῖ καλεῖν· ὁ γὰρ ἀγαθόν τι ἔχων, πῶς οὐκ ἀγαθός; Τί οὖν, εἰπέ μοι; ὅταν οἱ κεκτημένοι αὐτὰ πλεονεκτῶσιν, ἁρπάζωσιν, ἀγαθοὺς αὐτοὺς καλέσομεν; Εἰ γὰρ ἀγαθὸν ὁ πλοῦτος, ἀπὸ δὲ πλεονεξίας συνάγεται, ὅσῳ ἂν αὔξηται, τοσούτῳ μᾶλλον τὸν ἔχοντα ἀγαθὸν ποιήσει νομίζεσθαι. Ἄρα οὖν ἀγαθὸς ὁ πλεονεκτῶν; Εἰ δὲ ὁ πλοῦτος ἀγαθός, ὑπὸ δὲ πλεονεξίας αὔξεται, ὅσω ἂν πλεονεκτῇ, ἀγαθώτερος ἔσται. Εἶδες τὴν ἐναντίωσιν; Ἀλλὰ ἂν μὴ πλεονεκτῇ, φησί. Καὶ πῶς ἔνι γενέσθαι; ὀλέθριον γὰρ τὸ πάθος, καὶ οὐκ ἔστιν, οὐκ ἔστι
   μὴ ἀδικοῦντα πλουτεῖν. Τοῦτο καὶ ὁ Χριστὸς ἀπεφήνατο λέγων, Ποιήσατε ὑμῖν φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας. Τί οὖν, φησιν, ἂν παρὰ πατρὸς δέξηται τὸν κλῆρον; Τὰ ἐξ ἀδικίας συλλεγέντα ἐδέξατο. Οὐ γὰρ δὴ ἀπὸ τοῦ Ἀδὰμ ὁ πρόγονος ἐκείνου πλούσιος ἦν, ἀλλὰ πολλοὺς ἑτέρους εἰκὸς πρὸ ἐκείνου γεγενῆσθαι, εἶτα ἐν τοῖς πολλοῖς εὑρεθῆναί τινα ἀδίκως τὰ τῶν ἄλλων εἰληφότα καὶ καρπούμενον...»
   Ιωάννης ο Χρυσόστομος (Ἀπὸ τὴν ΙΒ΄ ὁμιλία στὴν Α΄ πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολή)

   Delete
  4. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 6, 2016 at 10:22 AM

   Μάλιστα. Λοιπόν αυτό που λέω είναι: ας αρχίσει ο πλούσιος να μοιράζει τα χρήματα τακτικά και συνέχεια και τότε ο πλούτος του παραδόξως θα αυξάνει, γιατί ο Θεός βλέπει ότι το χρήμα δεν το χρησιμοποιεί ως πλεονέκτης για τον εαυτό του. Και του δίνει παραπάνω χρήμα, βλέποντας ότι αυτός το μοιράζει απλόχερα στους φτωχούς. Αυτό όμως συμβαίνει όταν το μοιράζει από αγάπη και πίστη στον Θεό και όχι από υπεροψία για κοινωνική κατοχύρωση. Και παράλληλα ο Θεός αυτόν τον προστατεύει από την «κρίση».

   Διαφωνώ με την απολυτότητα του αγίου στο συγκεκριμένο σημείο. Και δυστυχώς με αυτήν ακριβώς την απολυτότητα φτάνουμε στις δύο ακρότητες. Ή πολύ πλούσιος που δεν δίνει δεκάρα τσακιστή από τη μία ή πολύ φτωχός που δεν έχει δεκάρα τσακιστή από την άλλη. Αν αυτό προτιμάτε, αυτό και θα έχετε. Κανένα πρόβλημα εκ μέρους μου.

   Εγώ είμαι μετριοπαθής και πιο ρεαλιστής. Ο άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος ή ο Μέγας Αντώνιος ή ο Μέγας Βασίλειος αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Αυτό δεν το βλέπουμε; Μας είναι άραγε δύσκολο να το διαπιστώσουμε; Ας ξεκινήσουμε από μια απλή μοιρασιά των πλουσίων και μετά θα πάμε και στα μεγάλα. Βήμα- βήμα. Έτσι το βλέπω εγώ το πράγμα.

   Delete
  5. Όμως Ρωμηέ, διάβασα και παρακάτω το κείμενο του Ιωάννη Χρυσοστόμου της καρδιάς μας και λέει στην ΙΒ΄ Ομιλία του:

   «...Πλὴν ἀλλ' οὐδὲ ὑπὲρ τούτων ἀκριβολογοῦμαι· ἔστω δίκαιος ὁ πλοῦτος, καὶ πάσης ἁρπαγῆς ἀπηλλάχθω· οὐ γὰρ δὴ σὺ ὑπεύθυνος περὶ ὧν ὁ πατὴρ ἐπλεονέκτησεν· ἔχεις μὲν γὰρ τὰ ἐκ τῆς ἁρπαγῆς, ἀλλ' οὐχ ἥρπασας σύ. Πλὴν ἀλλὰ συγκεχωρήσθω μηδὲ ἐκεῖνον ἡρπακέναι, ἀλλά ποθεν ἀπὸ γῆς ἀναβλυσθέντα τὸν χρυσὸν ἔχειν· τί οὖν; παρὰ τοῦτο ἀγαθὸς ὁ πλοῦτος; Οὐδαμῶς. Ἀλλ' οὐδὲ πονηρὸς, φησίν. Ἐὰν μὴ πλεονεκτῇ, οὐ πονηρὸς, ἐὰν μεταδιδῷ τοῖς δεομένοις· ἐὰν δὲ μὴ μεταδιδῷ, πονηρὸς καὶ ἐπίβουλος. Ἕως ἂν μὴ ποιῇ, φησὶ, κακὸν, οὐ κακὸς, κἂν ἀγαθὸν μὴ ἐργάζηται. Καλῶς· τοῦτο δὲ οὐ κακὸν τὸ μόνον ἔχειν
   τὰ ∆εσποτικὰ, τὸ μόνον ἀπολαύειν τῶν κοινῶν; ἢ οὐχὶ τοῦ Θεοῦ ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς; Εἰ τοίνυν τοῦ ∆εσπότου τοῦ κοινοῦ τὰ ἡμέτερα, ἄρα καὶ τῶν συνδούλων τῶν ἡμετέρων· τὰ γὰρ τοῦ ∆εσπότου πάντα κοινά».

   Και λίγο μετά, στην ίδια ομιλία, ουσιαστικά ο άγιος Ιωάννης δικαιώνει πλήρως αυτά που είπα:

   «...Ἀλλ' ὅπερ ἔφην, πῶς ὁ τὸν πλοῦτον ἔχων ἀγαθός; Οὐκ ἔνι τοῦτο, ἀλλ' ἀγαθὸς, ἐὰν ἑτέροις μεταδῷ· ὅταν μὴ ἔχῃ, τότε ἀγαθός· ὅταν ἑτέροις αὐτὸν δῷ, τότε ἀγαθός· ἕως δ' ἂν ἔχῃ, οὐκ ἂν εἴη ἀγαθός. Τοῦτο οὖν ἀγαθὸν, ὃ κατεχόμενον μὲν πονηροὺς δείκνυσιν, ἡ ἀπόκτησις δὲ ἀγαθούς; Οὐκ ἄρα τὸ ἔχειν χρήματα ἀγαθὸν, ἀλλὰ τὸ μὴ ἔχειν ἀγαθὸν ποιεῖ φαίνεσθαι. Οὐκ ἄρα ὁ πλοῦτος ἀγαθόν. Ἂν δὲ καὶ παρὸν λαβεῖν, μὴ λάβῃς, πάλιν ἀγαθός. Εἰ τοίνυν καὶ ἔχοντες τοῦτον, ἂν τοῖς ἄλλοις μεταδοίημεν, ἢ διδόμενον οὐ λαμβάνοντες, τότε ἐσμὲν ἀγαθοὶ, ἂν δὲ λάβωμεν ἢ κτησώμεθα, οὐκ ἀγαθοὶ, πῶς ἀγαθὸν ἂν γένηται ὁ πλοῦτος; Μὴ τοίνυν κάλει τοῦτο ἀγαθόν. ∆ιὰ τοῦτο αὐτὸν οὐκ ἔχεις, ἐπειδὴ ἀγαθὸν αὐτὸν νομίζεις, ἐπειδὴ, ἐπτόησαι περὶ αὐτόν».

   Delete
 58. Κάποιες αὐτοκτονίες εἶναι φόνοι,καὶ ἀντιστρόφως,ἤ ἔτσι μοιάζει τὸ πράγμα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Χαχα , ναι. Πράγματι. Η αυτοκτονία του Μαμιδάκη είναι ακριβώς η ίδια με την εκείνη του Louis Sabell, στην ταινία "Wall Street: Money never sleeps":

   http://www.imdb.com/title/tt1027718/?ref_=nm_flmg_act_15

   Delete
 59. Ευαγγέλιο Κυριακής: Ματθ. ιθ’ 16-26

  16 Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον; 17 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν, τήρησον τὰς ἐντολάς. 18 λέγει αὐτῷ· ποίας; ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε· τὸ οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις, 19 τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 20 λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος· πάντα ταῦτα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου· τί ἔτι ὑστερῶ; 21 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἱησοῦς· εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. 22 ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθε λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. 23 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι δυσκόλως πλούσιος εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 24 πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ τρυπήματος ραφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. 25 ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες· τίς ἄρα δύναται σωθῆναι; 26 ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστι, παρὰ δὲ Θεῷ πάντα δυνατά ἐστι.

  ReplyDelete
 60. Ἵσως τὰ πράγματα εἶναι ἀπλά.
  1)Ὁ αὐτόχειρ αὐτοκτονεῖ γιὰ νὰ ἐξουδετερώσει τὸ ἀφεντικό του.
  Παράδειγμα-ὁ Xίτλερ ζήτησε ἀπὸ τὸν Στρατάρχη Πάουλους νὰ αὐτοκτονήσει ἐπειδὴ ἔχασε τὴν μάχη τοῦ Στἀλινγκραντ κι αὐτὸς ἀρνήθηκε ἐπειδὴ δὲν θεωροῦσε τὸν Χίτλερ ἀνώτερό του.
  2) Ὁ φονιάς σκοτώνει γιὰ νὰ γίνει ἀφεντικό.Ἑπειδὴ ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἀφεντικό, διότι δὲν ὑπάρχει ἀφεντικό, καθε φορά ποὺ σκοτώνει αὐτοκτονεῖ.
  3) Στὸ βαθμό ποὐ ἡ ἐκκλησία παραδέχεται τὴν ἔννοια τοῦ ἀφεντικοῦ εἶναι μαφία.

  Ἡ φιλανθρωπία τόσο ψυχολογικά ὅσο καὶ θεσμικά (ἐκεί,γιά!!!) εἶναι ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.Ἡ φιλανθρωπία εἶναι φόνος ὄταν γίνεται γιὰ τὴν ἀπόκτηση ὀφέλους.Ἡ θεία Χάρις δὲν μετριέται μὲ κουκιά.

  ReplyDelete
 61. Σημ. δὲ ὅτι χρῆμα σημαίνει χρεῖα, ἀνἀγκη, ἀλλὰ καὶ καθῆκον.Ὅχι, Γιάννη, συγγνώμη, αὐτὰ ποὺ λὲς εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ. Ἡ ἀνάγκη δὲν εἶναι εὐλογία. Εὐλογία εἶναι νὰ μὴν ἔχεις τὴν ἀνάγκη κανενός, διότι οἱ ἀνάγκες σου εἶναι ἐναρμονισμένες μὲ τὸ Πνεῦμα. Αὐτὰ περί εὐλογημένου πλουσίου ποὺ μοιράζει μεγάλο μέρος τῶν χρήμἀτων του στοὺς φτωχούς εἶναι τοῦ Διαβόλου. Πόσο μεγάλο μέρος;; -Νὰ σοῦ πῶ ἐγώ- τόσο ὤστε νὰ διατηρήσει τὴν κοινωνική του ὑπεροχή, ὁ μάγκας. Ξέρεις πόσους τέτοιους ἄθλιους τύπους ἔχω φάει στὴ μάπα-χωρίς νὰ τὸ συνειδητοποιῶ κἄν;Ὅχι. Αὐτός ποὺ μετράει πόσα θὰ δώσει, πόσα θὰ κρατήσει γιὰ τὴν πάρτη του, ἔχει ἤδη σκοτώσει καὶ αὐτοκτονήσει, ἤ μάλλον προσπαθεῖ νὰ παρασύρει τοὺς ἄλλους στὴν αὐτοκτονία.Δὲν εἶναι στὴ δύναμη τοῦ ἀνθρώπου νὰ κάνει μοιρασιές.Ἡ μόνη σωστὴ μοιρασιά γίνεται ἀπὸ μιὰ Ἀνώτερη Δύναμη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 6, 2016 at 9:46 AM

   Από έναν πλούσιο που δεν δίνει τίποτα, προτιμώ έναν πλούσιο που να δίνει πολλά από όσα έχει. Εσύ αν είσαι φτωχός, μην τα δεχτείς.

   Delete
  2. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 6, 2016 at 10:25 AM

   Εντάξει παιδιά. Αφού το λέτε εσείς και αφού είναι εκ του πονηρού, σταματάω κι εγώ να δίνω τα λεφτά μου στα συσσίτια της Εκκλησίας. Να βρουν από αλλού να τρώνε οι άστεγοι και οι άποροι, όχι από την Εκκλησία.

   Delete
  3. Χε χε, ἔψαχνες ἀφορμὴ γιὰ νὰ γίνεις τσιγγούνης...ἄλλο λέω, ὄτι ἡ φιλανθρωπία εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ ὄταν αὐτὸς ποὺ δίνει τὸ κάνει γιὰ νὰ πάρει ἀπὸ ἀλλοῦ.

   Delete
  4. Δώσε τον υπολογιστή σου άμα είσαι μάγκας και όχι τα λεφτά σου. Όλοι θα είναι τότε ευτυχισμένοι.Εμείς γιατί θα έχουμσ απαλλαγεί από την ύπαρξή σου την διαδικτυακή και οι πτωχοί διότι θα αποκτήσουν έναν υπολογιστή.

   Delete
  5. Πως φαίνεται ότι και οι δύο ζείτε στη δική σας πλασματική πραγματικότητα; Οι άλλοι δεν έχουν να φάνε και ο Κωνσταντής λέει μην τους δίνεις γιατί το κάνεις εκ του πονηρού. Άλλοι δεν έχουν αν φάνε και ο άλλος μου λέει δώσε τον υπολογιστή σου. Ανέκδοτο...

   Παιδιά καθίστε στο σπιτάκι σας λέω εγώ με το air conidition και γράψτε στο blog του Κιτσίκη και αφήστε αυτούς που δεν έχουν να φάνε σε αυτούς που νοιάζονται για αυτούς. Εκτός πραγματικότητας είστε και οι δύο. Καλό είναι για πράγματα που δεν έχετε ιδέα να μην εκφέρετε άποψη.

   Delete
  6. This comment has been removed by the author.

   Delete
  7. ἐπανάληψις. Ἠ φιλανθρωπία εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ ὄταν αὐτὸς ποὺ δίνει τὸ κάνει γιὰ νὰ πάρει ἀπὸ ἀλλοῦ.

   Delete
 62. Κύριε καθηγητά σας σέβομαι ἀπεριόριστα, καὶ σας θαυμάζω· μάλιστα ὅταν θέλω νὰ πληροφορηθῶ τὶ λένε οἱ ἐχθροί μας, τάχιστα ψάχνω γιά κάποιον λόγο σας. Τί καλλίτερο ἀπό ἕναν διανοούμενο πράκτορα, μὲ τιμές ἀπό την βασίλισσα, ἰσλαμιστές, κομμουνιστές, καὶ πάει λέγοντας.
  Ἀλλά ὅτι θὰ φτάνατε στὸ σημεῖον νὰ ἐξισώσετε τὸν Μουσταφά Κεμάλ μὲ τὸν Ἀλέξανδρο... αὐτό μὲ ξεπερνάει.

  Μμμ, να εἴστε καλά νὰ τὰ ξαναπούμε.

  ReplyDelete