Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Nov 25, 2018

459 - Πρόγραμμα ἐξελληνισμοῦ τῶν ἀπανταχοῦ ἑλλήνων ὁμογενῶν ἀπὸ τὸ μελλοντικὸ ἐθνικὸ κράτοςΤὸ μαγικὸ ῥαβδὶ τοῦ ἑλληνισμοῦ ἐξελληνίζει τὴν Οἰκουμένη. Τὸ ἐθνοκράτος εἶναι φυλακὴ γιὰ τὸν ἑλληνισμό

459 - Πρόγραμμα ἐξελληνισμοῦ τῶν ἀπανταχοῦ ἑλλήνων ὁμογενῶν ἀπὸ τὸ μελλοντικὸ ἐθνικὸ κράτος

Ὅτι ὑπάρχει ὑπερπόντιος ἑλληνισμὸς ὅπως ὑπῆρχε στοὺ περασμένους αἰῶνες, ἐπὶ τρεῖς χιλιᾶδες χρόνια, εἶναι σήμερα μῦθος. Ἰδίως ἀπὸ Λακωνία ἐμετανάστευσαν χωρικοὶ ποὺ δὲν ἐγνώριζαν κἄν γραφὴ καὶ ἀνάγνωσι καὶ παρατημένοι ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἀφωμοιώθησαν στὰ ξένα καὶ παρέμειναν μὲ τὴν κούφια ἀναφώνισι “I am Greek”. Οἱ ὀρθόδοξες ἐκκλησίες τους κατέφυγαν σὲ ῥωμαιοκαθολικὲς καὶ προτεσταντικὲς πρακτικὲς λειτουργῶντας σὲ ξένες γλῶσσες. Τὸ νὰ δώσῃς τὸ δικαίωμα ψήφου στοὺς ὁμογενεῖς στὶς ἐκλογὲς στὴν παρηκμασμένη γραικυλικὴ Ἑλλάδα εἶναι σὰν νὰ δίδῃς δικαίωμα ψήφου σὲ ξένους γιὰ νὰ διοικοῦν τὴν ἑλληνικὴ ἀποικία.

Ἕνα μελλοντικὸ ἐθνικὸ κράτος βασισμένο στὴν κατάργησι τῆς κομματοκρατίας πρέπει νὰ σχεδιάσῃ ἐθνικὴ πολιτικὴ γιὰ τοὺς ὁμογενεῖς. Χέρι μὲ χέρι,  κράτος καὶ  ἐκκλησία, βάσει σχέσεων συναλληλίας καὶ μόνον,  ἀπὸ τὸ ἐθνικὸ κέντρο, θὰ ὀργανωθῇ ὡς ἐξῆς:

1) Διαπαιδαγώγησις  ἕξι μηνῶν δασκάλων καὶ ἱερέων στὸ ἐθνικὸ κέντρο  προτοῦ ἀποσταλοῦν στὰ διάφορα κράτη, κοντὰ στοὺς ὁμογενεῖς πρὸς ἐξελληνισμὸ τῶν ὁμογενῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ξένων, μὲ σύνθημα τὸν ἐξελληνισμὸ τῆς Οἰκουμένης. Ένθάρρυνσις τῶν ὁμογενῶν νὰ ἀποκτοῦν συνάμα μὲ τὴν ἑλληνικὴ καὶ ξένες ὑπηκοότητες καὶ νὰ ἐκλέγονται σὲ ξένα κοινοβούλια ὡς πέμπτες φάλαγγες τοῦ ἑλληνισμοῦ.

2) Ὑποχρέωσις χρησιμοποιήσεως τῆς ἑλληνικῆς πολυτονικῆς γραφῆς στὶς ὀρθόδοξες ἐκκλησίες καὶ τὰ σχολεῖα τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀλλὰ καὶ συστηματικὴ ἐκμάθησις τῶν ἑλληνικῶν ἀπὸ τοὺς ξένους ποὺ θὰ ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ὁμογενεῖς.

3) Αὐστηρὴ ἀπαγόρευσις κομματοκρατίας στὶς κοινότητες ὁμογενῶν ὑπὸ τὴν σκέπη ἐθνικῆς ὁμοφωνίας ὅλων τῶν δοξασιῶν, πολιτικῶν καὶ θρησκευτικῶν, ἤτοι κομμουνιστικῶν, φασιστικῶν, φιλελευθέρων, ἀθεϊστικῶν, ἀρχαιολατρικῶν, ὀρθοδόξων, καθολικῶν, προτεσταντικῶν κ.ο.κ.

4) Ἐξελληνισμὸς στὴν καθημερινότητα ὅσο γίνεται ὅλων τῶν ξένων ὀνομασιῶν ἀντὶ τοῦ ἀντιθέτου. Τράμβιος γιὰ Trump (ὁ Καβάφης ἔγραφε Σακεσπῆρος γιὰ Shakespeare καὶ Βωδελαῖρος γιὰ Baudelaire) καὶ ὄχι  Τζίμμης γιὰ Δημήτρης καὶ Πῆτερ γιὰ Παναγιώτης.

5) Ἐκπαίδευσις τῶν ὁμογενῶν στὴν ψυχολογία τῆς προπαγάνδας ὅπως μὲ τὴν συστηματικὴ ἐρώτησι πρὸς τοὺς ξένους: «Ἐφ΄ὅσον ὅλοι συμφωνεῖτε ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι ἀξεπέραστος μὲ τὴν ἔκφρασί σας «we are all Greeks» πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν γνωρίζετε ἑλληνικά; Συνάμα ὅμως, ὑποχρέωσις τοῦ κάθε ὁμογενοῦς νὰ μαθαίνῃς ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερες ξένες γλῶσσες γιὰ νὰ ἀποδεικνύῃ ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι ὁ περιούσιος λαὸς τῆς γῆς, κάτι ποὺ οὐδεὶς ξένος ἀμφισβητεῖ ὅταν δὲν εὑρίσκεται ἐνώπιο γραικύλου. Φέρ’εἰπεῖν ὁ ἑγγονός μου Μᾶρκος, 5 ἐτῶν ἔχει τέσσερεις ὑπηκοότητες καὶ τέσσαρα διαβατήρια: ἑλληνική, γαλλική, ἰταλική, καναδική καὶ ὁμιλεῖ χωρὶς ξένη προφορά, ἑλληνικά, γαλλικὰ καὶ ἰταλικά καὶ φυσικὰ συντόμως ἀγγλικά.

Δημήτρης Κιτσίκης                                25 Νοεμβρίου 2018
13 comments:

 1. Γειά στο στόμα σας κύριε Καθηγητά!

  Συμφωνώ 100%.

  Στην τελική τον Έλληνα ορίζει ο Πολιτισμός και η κουλτούρα που φέρει μέσα του από τους Ιερούς του Τόπους, κανένα άλλο χαρακτηριστικό.

  Συνεπώς οι Διασπορές μας είναι κατ'επίφαση μονάχα, Έλληνες. Ο Αντετοκούμπο εν αντιθέσει, μολονότι Νιγηριανός στην καταγωγή, έχοντας μεγαλώσει στην Ελλάδα φέρει μέσα του τον Πολιτισμό της, είναι Έλλην πολιτισμικά. Σε βαθμό που σέβεται τόσο την σημαία ώστε αρνείται να υπογράψει επάνω της ενώ άλλα γραικυλόπουλα, την καίνε και ας είναι καταγωγής "Ελληνικής"...

  Όσο η Δυτικολαγνεία παραμένει, τόσο οι Έλληνες θα αφελληνίζονται πολιτισμικά, απορροφόμενοι από τα καπιταλιστικά κράτης της Δύσεως, π.χ. Αγγλία, Γερμανία, Ελβετία. Στην Ελβετία δε, έχουν χάσει πολύ Αίμα οι Ιταλοί με τον τρόπο αυτό. Συνεπώς, εάν ήμουν Σαλβίνι, κατά της Ελβετίας θα έκανα πολιτική αφομοιώσεως του Ιταλοφώνου καντονιού Τιτσίνου και αλλαγή της σχέσης ισχύος Ιταλίας-Ελβετίας. Το ίδιο οφείλουν να πράξουν και οι Γάλλοι στο Γαλλόφωνο τμήμα. Τα "φυσικά σύνορα" της Γαλλίας φτάνουν νοτίως της Ολλανδίας και δυτικά της Βέρνης.

  ReplyDelete
 2. Ὑπενθυμίζω ὅτι τοῦτο τὸ ἱστολόγιο δὲν άποδέχεται ἀνώνυμα σχόλια. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Καμμένος - Θεοδωράκης:

  Αμφότεροι επιθυμούν η Εκκλησία να παραμείνει στην μισθοδοσία του Κράτους.

  Ενώ όμως ο Καμμένος επιθυμεί σύστημα "συναλληλίας" (https://twitter.com/V_Siriopoulos/status/1065928495925272577) Κράτους και Εκκλησίας κατά τα Ορθόδοξα πρότυπα, ο βρυξελλικός Θεοδωράκης επιθυμεί μονάχα το δέσιμο των χεριών της Εκκλησίας (το Ποτάμι είναι κόμμα άθεο και "προοδευτικό" συνεπώς κατά των Ορθοδόξων Παραδόσεών μας) μέσω της απολύτου οικονομικής της εξαρτήσεως από το Κράτος, το οποίο από το 1833 και έπειτα έχει εφαρμόσει την πιο αντι-Χριστιανική πολιτική που εφήρμοσε ποτέ κράτος "Ελληνωρθόδοξο" στα Χρονικά. Ευτυχώς που δεν υπήρξε ποτέ κράτος ονόματι "Ελλάδα" και κατόρθωσε συνεπώς η Ορθοδοξία να ανθίσει δυό (Ρωμανία) και τρεις φορές (Οθωμανία) εδώ και 2000 χρόνια δια της οδού της Ρωμηοσύνης, βασισμένοι τους Αγίους Πατέρες της, μακρυά από πολιτικάντηδες και Δυτικολάγνους μιμητιστές (όπως ήσαν οι Παλαιολόγοι και όπως είναι το "Δημοκρατικό Τόξο" σήμερα).

  Καλλίτερη συνεπώς η πολιτική Τσίπρα, πλήρους ανεξαρτητοποιήσεως της Εκκλησίας, κάτι που θα της ανοίξει τα χέρια μα και θα της γεμίσει τα ταμεία διότι πλέον θα είναι ελεύθερη και την περιουσία της να εκμεταλλευτεί και με τον τρόπο αυτόν να προάγει περισσότερο την Πίστη στην Ελλάδα μακρυά από βαρετές πολύωρες τελετουργίες ρουτίνας και ομιλίες ιερέων περί "ανέμων και υδάτων". Χαστούκι ναι, αλλά χρειάστηκε και αυτό. Ιδίως την στιγμή που ο "κυρίαρχος" Λαός ψηφίζει με γνώμονα την τσεπη και όχι την Θρησκεία του. Ας ψήφιζε τον Καμμένο ή την Χρυσή Αυγή ώστε ο ρόλος της Εκκλησίας δια του Κράτους να αναβαθμισθεί, έστω και τυπικά με μία Εθνικοσοσιαλιστική Χρυσή Αυγή. Αλλά "έχουμε Δημοκρατία...".

  ReplyDelete
 4. Η τελευταία διένεξη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσσίας μας οδηγεί σε σημαντικά συμπεράσματα:

  Πρώτον, η τακτική της Δύσεως βιαίας επεμβάσεως στο εσωτερικό της Ενδιαμέσου Περιοχής μέσω της υποστηρίξεώς της σε κάθε είδος "αποτυχημένου κράτους" (failed state) πέριξ της Ρωσσίας, οδηγεί σε πλήρη αποτυχία μα και σε ραγδαία αντιστροφή της θέσης ισχύος χάριν της Ρωσσίας. Η Ιδέα ότι κρατίδια θνησιγεννή όπως η Ποροσενκική Ουκρανία (2014-σήμερα) και η Γεωργία παλαιότερα επί Σακασβίλι (2008), είναι σε θέση να κατορθώσουν...πλήγμα(!) εναντίον της Ρωσσίας, βασιζόμενα σε έναν τελείως άμυαλο εθνικιστικό επεκτατισμό είναι τελείως αστεία και καταστροφική. Η Ρωσσία συνεχώς ανδρώνεται ως ανατέλουσα κυρίαρχη δύναμη της Ενδιαμέσου Περιοχής και αυτό τρομάζει σε μεγάλο βαθμό την Δύση. Η προβολή ισχύος της Ρωσσίας σε Τουρκία, Βαλκάνια (Σερβία), Ιράν και Καύκασο, αυτό δείχνει. Η Ρωσσία βρίσκεται πλέον σε θέση να επαναλάβει επιτυχώς την Σταλινική εφόρμηση του 1942 με την ανακατάληψη των Ανατολικοευρωπαϊκών εδαφών της, περιοχές που δρουν ως φυσικές προεκτάσεις της Ευρωπαϊκής Ρωσσικής ενδοχώρας. Την στιγμή ιδίως που η Γερμανία μέσω της Ε.Ε. έχει φτάσει στο Αιγαίο (Ελλάδα) και την Μαύρη Θάλασσα (Βουλγαρία-Ρουμανία) με τρόπο τελείως αποικιακό, μαζί χέρι-χέρι με το ΝΑΤΟ το οποίο συνεχίζει να επεκτείνεται, κυκλώνοντας την Ρωσσία, είναι τελείως υποκριτικό να κατηγορείται η Ρωσσία, η φυσική ισχυρωτέρα δύναμη της Ενδιαμέσου Περιοχής, για..."επεκτατισμό"(!) σε περιοχές που ήλεγχε εδώ και παραπάνω από 200 χρόνια (π.χ. Καύκασος, Ουκρανία, Γεωργία, Λευκορωσσία). Αν μή τι άλλο, ενώ η Δύση δρα τελείως αποικιακά ως ιός στην Ενδιάμεση ΠΕριοχή, η Ρωσσία εκ φύσεως αποτελεί την ενωποιητική σταθεροποιητική δύναμη εντός της που τείνει να κυριαρχήσει με λάβαρο τον Πολιτισμό της Ενδιαμέσου Περιοχής (Ορθοδοξία) παρότι Σλαυικού τύπου και όχι ένα τελείως ξένο στην Ενδιάμεση Περιοχή και τους Λαούς της Ιδεολόγημα όπως ο Φιλελευθερισμός της Δύσεως. Το Ελληνοτουρκικό σύνολο κάλλιστα ημπορούσε να επιτελέσει άναλογο ρόλο αλλά προτιμά να αναλώνεται σε αστείες εμφύλιες Ελληνοτουρκικές διενέξεις για τα "ψάρια του Αιγαίου" και για το ποιός δικαιούται περισσότερες βραχονησίδες, επί παραδείγματι. Η Ρωσσία λοιπόν αναδεικνύεται και πάλι ισχυροποιημένη από την διένεξη αυτή, όντας στο παρά 5' να δράσει ενωποιητικά και πάλι στην Ανατολική Ευρώπη, όπως το κάνει στον Καύκασο, όπου εκπολιτίζει και ενωποιεί το εκεί μωσαϊκό των ημινομαδικών ημιβαρβάρων εθνοτήτων, με αποτέλεσμα ο Καύκασος να χαίρει σταθερότητος ελλείψει διεθνοτικών και διαθρησκευτικών συγκρούσεων. Δίχως την Ρωσσία, ο Καύκασος θα είχε την τύχη της Συρίας και του Ιράκ, με Ισλαμικά Εμιράτα να ξεπηδούν με γρήγορους ρυθμούς όπως έγινε με τον πόλεμο της Τσετσενίας και με το Ισλαμικό Κράτος το 2014.

  Δεύτερον, την κατακόρυφη πτώση της αποτρεπτικής ισχύος μα και της προβολής ισχύος από το Δυτικό στρατόπεδο, το οποίο βλέπει ένα θεόρατο τείχος να ορθώνεται μπροστά του από την Ρωσσία μέχρι την Ινδία και την Κίνα. Πλέον, το ΝΑΤΟ κυριολεκτικά τρέμει την Ρωσσία, σε περίπτωση γενικευμένης συρράξεως Ουκρανίας-Ρωσσίας, μία επέμβαση της Δύσεως θα ήτο για αυτήν πολύ κοστοβόρα και θανατηφόρα. Αντιθέτως, η Ρωσσία εντός ολίγων ημερών όχι μόνον ανακαταλαμβάνει τα εδάφη αυτά, μα τα ισχυροποιεί κιόλας εντάσσοντάς τα στην Ρωσσική επικράτεια, όπως έγινε με την ΕΣΣΔ το 1945 και όπως γίνεται σήμερα στον Καύκασο και την Κριμαία. Σε συνδυασμό με την δημογραφική, οικονομική και σττατιωτική φθίνουσα πορεία της Δυτικής Ευρώπης και την κατάρρευση υπό τον Ισλαμισμό και την φτωχοποίηση των Λαών της, η Δυτική Ευρώπη δεν είναι σε καμμία θέση να αντισταθεί στην Ρωσσία. Η επάνοδος της Ρωσσίας στον Νότο της Ενδιαμέσου Περιοχής και την Ανατολική Ευρώπη, είναι νομοτέλεια. Ούτε έχει φυσικά ο Τράμβιος καμία όρεξη να ανοίξει άλλο ένα μέτωπο, οδηγώντας την στρατιωτική μηχανή των ΗΠΑ σε ολική κατάρρευση δυνάμεων. Εδώ δεν δύναται να ρίξει ένα Ιράν, με την Ρωσσία θα τα βάλει;;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η επικείμενη κατάρρευση της Ε.Ε. και της Γερμανίας, φέρνει το παραπάνω ενδεχόμενο για το πρώην Ανστολικό μπλοκ ως Ρωσσικό ζωτικό χώρο κοντύτερα .

   Delete
 5. Ἡ ψυχοϊστορία εἶναι πολὺ δύσκολος κλάδος τῆς ἱστορικῆς ἐπιστήμης. Γιὰ τὴν ψυχανάλυσι δημοσίου προσώπου χρειάζεται ὁ ψυχοϊστορικὸς νὰ ἔχῃ πρόσβασι σὲ προσωπικὸ ἀρχεῖο τοῦ δημοσίου αὐτοῦ προσώπου καὶ γνώσεις ψυχαναλύσεως ἀπὸ μέρους τοῦ ἐρευνητοῦ. Ὁμολογουμένως ἡ περίπτωσις Μακρὸν εἶναι πολὺ ἐνδιαφέρουσα. Πρόκειται γιὰ ἕναν ἀνώτατο γραφειοκράτη, παιδὶ θαῦμα τῆς γαλλικῆ ἐγκυκλοπαιδικῆς παιδείας ποὺ σίγουρα θὰ μελετηθῇ ἐν καιρῷ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 6. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το ξανα-ανέβασα λόγω ενός λάθους.

   Delete
 7. Θα σας κάνω επίσης μία ερώτηση προβοκατόρικη επίτηδες ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα:

  Γιατί το Εθνοκράτος είναι φυλακή για τον Ελληνισμό, ενώ για τον Εβραϊσμό δεν είναι;;

  ReplyDelete
 8. Ὁ ἑβραϊσμὸς ἔχει τὰ ἴδια χαρακτηριστικὰ μὲ τὸν ἑλληνισμό. Εἶναι πλανητικὸς καὶ ὁ λαός του περιούσιος. Ὁ ἑβραϊσμὸς εἶναι θεολογικῶς ἡ Ἱερουσαλὴμ καὶ ὁ ἑλληνισμὸς, ὡς χριστιανισμός, εἶναι ἡ Νέα Ἱερουσαλήμ. Τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ χρειάζεται ὡς κέντρο, ὡς σανίς ἐκτοξεύσεως τῆς ἑβραϊκῆς δημιουργικότητος στὰ τέσσερα σημεῖα τῆς γῆς. Τὸ ἴδιο καὶ τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἐφ'ὅσον ὅμως δὲν ἐγκλωβισθῆ στὸν στενὸ κπορσὲ τοῦ ἐθνικισμοῦ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εξ'ού και η ερώτησή μου γιατί ο Εθνικισμός "λειτουργεί" με την μορφή του Σιωνισμού στο Ισραήλ, αλλά όχι στην Ελλάδα για τον Ελληνισμό.

   Η προβοκάτσια της ερωτήσεως είναι ακριβώς αυτό το "γιατί" το Ισραήλ επέτυχε εκεί όπου εμείς αποτύχαμε.

   Delete
  2. Ο κος Κιτσίκης έχει πέσει θύμα της κατεστημένης παραδόσεως της Δυτικής Ακαδήμιας η οποία θέλει τον Εβραϊσμό ανώτερο των πάντων και τους Εβραίους να ενσαρκώνουν το Ιάνειο δίπολο Θύμα/ Θεός. 70 χρόνια προπαγάνδας από την ιντελιτζένσια της Εβραϊκής διασποράς, η οποία και εγκαθιδρύθυκε μέσω της εθνοτικής της δικτύωσης και των υπεραφθόνων κεφαλαίων που της παρήσχε το Εβραϊκό παγκόσμιο Κεφάλαιο, καθώς και οι άοκνες επιθέσεις των μελών της Σχολής της Φρανκφούρτης και του κατά 100% Εβραϊκού κινήματος της Ψυχανάλησης, έφεραν αυτά τα αποτελέσματα στο πραγματικά άφρων ακαδημαϊκό προσωπικό της Δύσης, φανατικό μέλος του οποίου αποτελεί και ο κος Κιτσίκης. Κατά τ'άλλα, ο αυτο-προσδιορισμός του ως Ορθοδόξου Χριστιανού, του επιβάλλει, παραδόξως, την απόλυτη προσήλωσή του στην ιδέα περί των Εβραίων ως των Ανωτέρων, εξ' ορισμού, Οντοτήτων παρά τα κηρύγματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας περί Νέου Ισραήλ το οποίο αποτελείται από το πλήρωμα της Εκκλησίας του Χριστού. Δεν εκπλησσόμεθα διόλου.

   Delete
  3. Λάθη πληκτρολογίου (και μόνον) παρέσχε, ψυχανάλυση, εγκαθιδρύθηκε.

   Delete