Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Nov 1, 2018

454 - Ἡ θρησκεία εἶναι τὸ ὄπιο τοῦ λαοῦ
Ἡ Ἀσία Μπίμπη μὲ δύο ἀπὸ τὰ πέντε παιδιά της πρὸ τῆς φυλακίσεώς της

454  - Ἡ θρησκεία εἶναι τὸ ὄπιο τοῦ λαοῦ

Τὸ εἶπε ὁ ἄθεος Μὰρξ καὶ εἶχε ἀπολύτως δίκαιο: Ἡ θρησκεία εἶναι τὸ ὄπιο τοῦ λαοῦ. Τὸ εἶπε καὶ ὁ πατὴρ Ἰωάννης Ῥωμανίδης: «Ἡ Ὀρθοδοξία ὄχι μόνον δὲν εἶναι θρησκεία, ἀλλὰ καὶ θεραπεύει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἀσθένεια τῆς θρησκείας».

Ὅλες οἱ θρησκεῖες (ἑβραϊσμός, χριστιανισμός, ἰσλάμ, ἰνδουϊσμός) εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ φανατικές.Ἔχουν τὸ δίκαιο μὲ τὸ μέρος τους καὶ καταδικάζουν τοὺς ἀλλοθρήσκους ὡς δαιμονισμένους καὶ τὸ φαγητό τους μαγαρισμένο. Γιὰ τὸν ὁμόθρησκο τὸ ὕδωρ εἶναι ἁγιασμένο, γιὰ τὸν ἀλλόθρησκὸ εἶναι μολυσμένο.

Ὁ υἱός μου, ὁ ἰνδουϊστὴς δὲν πίνει τὸ νερὸ καὶ δὲν τρώει ἀπὸ τὸ φαγητὸ τοῦ χριστιανοῦ πατέρα του καὶ μαγειρεύει  μόνος του τὸ φαγητὸ ποὺ θὰ φάῃ. Δὲν τρώγει ποτὲ τὸ ἴδιο φαγητὸ ποὺ ἐμαγείρευσε ὁ πατέρας του.

Ἰδοὺ ἡ περίπτωσις τῆς Σαμαρείτιδος, ὅπως τὴν διηγεῖται ὁ Ἰωάννης, στὸ κεφάλαιο Δ΄ τοῦ Εὐαγγελίου του: Ὁ Ἰησοῦς ἐκάθητο  πλησίον τοῦ πηγαδιοῦ, πηγὴ ποὺ εἶχε ἀνοιχθῆ ἀπὸ τὸν Ἰακώβ. Ἔρχεται μία γυναῖκα Σαμαρείτιδα, μὴ ἑβραία, διὰ νὰ βγάλῃ ἀπὸ τὸ πηγάδι νερὸ καὶ ὁ Ἰησοῦς τῆς ἐζήτησε νερό. Ἡ Σαμαρεῖτις ἀπαντᾷ: «Πῶς σύ, ὁ ὁποῖος εἶσαι Ἰουδαῖος, καταδέχεσαι καὶ ζητεῖς νὰ πίῃς νερὸ ἀπὸ ἐμέ, ἡ ὁποία εἶμαι γυναῖκα Σαμαρείτισσα;», διότι οἱ Ἰουδαῖοι ἐμίσουν τοὺς Σαμαρεῖτες καὶ δὲν ἤρχοντο εἰς σχέσεις μὲ αὐτοὐς.

Ἰδού τώρα, δύο χιλιάδες χρόνια ἀργότερα στὸ Πακιστάν, τὸ 2009, μία γυναῖκα ἀγρότισσα ῥωμαιοκαθολική, ὀνόματι Ἀσία Μπίμπη, μητέρα πέντε παιδιῶν, ποὺ ἠργάζετο στὰ χωράφια, ἐδίψασε, ἤπιε νερὸ ἀπὸ τὸ πηγάδι καὶ ἔφερε νὰ δροσισθοῦν καὶ οἱ συγχωριανές της μουσουλμᾶνες. Αὐτὲς τῆς εἶπαν: πῶς ἐτόλμησες, ἐσὺ χριστιανὴ καὶ ἤπιες ἀπὸ τὸ νερὸ τῶν μουσουλμάνων; Τώρα ποὺ ἤπιες, ἐμαγάρισες τὸ νερὸ καὶ ἀπαγορεύεται πλέον νὰ τὸ πίουν μουσουλμᾶνοι. Ἡ γυναῖκα φυλακίζεται καὶ καταδικάζεται σὲ θάνατο. Μετὰ δὲ 3.422 ἡμέρες φυλακῆς, τὸ 2018, ἀθωώνεται καὶ ἀπελευθερώνεται καὶ οἱ ἰσλαμιστὲς βάζουν τὸ κεφάλι της σὲ άμοιβὴ 375.000 δολλάρια γιὰ ὅποιον τὴν δολοφονήσει. Ἔχουν ἤδη δολοφονήσει σημαίνοντες μουσουλμάνους Πακιστανοὺς ποὺ τὴν ὑπεστήριξαν, ἤτοι τὸν κυβερνήτη τῆς ἐπαρχίας Πάντζαμπ τοῦ Πακιστάν καὶ τὸν ὁμοσπονδιακὸ ὑπουργὸ Μειονοτήτων τῆς πακιστανικῆς κυβερνήσεως. Χιλιάδες λαοῦ στοὺς δρόμους τῶν πόλεων τοῦ Πακιστάν, διαδηλώνουν ζητῶντας τὴν θανάτωσι τῆς Ἀσίας Μπίμπη.

Στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο τοῦ Στρασβούργου, τὸν Ὀκτώβριο 2018,  ὁ πρόεδρός της Antonio Tajani, στὸ ὄνομα τῶν περιφήμων ὑποκριτικῶν δυτικῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὄχι  μόνον δὲν κατεδίκασε τὴν ἀπεχθῆ τούτη πράξι, ἀλλὰ ὡς Πόντιος Πιλᾶτος ἐδήλωσε:

«Asia Bibi enraged some women for having drunk from a well. According to those women, such contact with Christian lips would have contaminated the water. After being attacked and reported for blasphemy, Asia Bibi risks being hanged. I ask the Pakistani authorities… to make sure that this woman can have a fair trial and to avoid any form of discrimination or religious prejudice».

Μὲ ἄλλα λόγια τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν δυτικῶν ἀθέων εἶναι μία θρησκεία σὰν τὶς ἄλλες, δηλαδὴ ἐξόχως φανατική.

μακαριστὸς πατὴρ Ἰωάννης Ῥωμανίδης, φίλος καὶ συνεργάτης μου, ἔγραψε στὸ τεῦχος 8, θέρους 1998, τοῦ τριμηνιαίου περιοδικοῦ μου, «Ἐνδιάμεση Περιοχή»: 

Ὀνομάζομε τὴν θρησκεία νευρολογικὴ ἀσθένεια διότι ἀρρώστια αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ ἕνα βραχυκύκλωμα μεταξὺ τοῦ νευρικοῦ συστήματος ποὺ ἐπικεντρώνεται στὴν «καρδιά»  τοῦ ἐγκεφάλου καὶ ποὺ ἐλέγχει τὴν κυκλοφορία τοῦ «νωτιαίου ὑγροῦ», καὶ τοῦ κυκλοφοριακοῦ συστήματος ποὺ ἐπικεντρώνεται στὴν καρδιὰ καὶ στέλνει τὸ αἷμα σὲ ὅλο τὸ σῶμα, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ νευρικοῦ συστήματος...Πάντως, ἰδέα ὅτι θρησκεία εἶναι χρήσιμη καὶ ἀναγκαία γιὰ τὴν κοινωνία εἶναι τελεία ἀνοησία” .

Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι θρησκεία εἶναι πίστις στὸν Θεό, γι ἀυτὸ καὶ ἐγὼ εἶμαι χριστιανός. Χριστὸς εἶναι ἀγάπη καὶ τίποτα ἄλλο. Γιαὐτὸ καὶ ἀγάπη ἐπεκτείνει ἐνῶ τὸ μῖσος συρρικνώνει.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             1 Νοεμβρίου 2018

25 comments:

 1. Είναι φοβερό ότι σήμερα δημοσιεύετε το άρθρο αυτό κύριε Καθηγητά βασισμένο στα λεγόμενα του πατρός Ρωμανίδη, δύο ακριβώς ημέρες αφού τα διάβασα για πρώτη φορά, αργά το βράδυ από την ιστοσελίδα του και ήθελα μάλιστα να σας στείλω ηλεκτρονική επιστολή σχετική, για την πτώση της σημερινής κοινωνίας η οποία έφτασε από το ανώτερο φιλοσοφικό επίπεδο που λέγει ότι "Άγγελος είναι ο ακατέργαστος-αδημιούργητος Λόγος του Κυρίου" (πατήρ Ρωμανίδης) σε επίπεδο τρωγλοδυτών να ασχολείται με υπολογιστικές σπαζοκεφαλιές της "λογικής".

  Για το Πακιστάν όπως είχα ξαναγράψει ο πολύς φανατισμός στους πληθυσμούς του, το βάζει στο στόχαστρο και της Ρωσσίας αλλά κυρίως του Τραμβίου, ο οποίος ιδίως συνεργαζόμενος με τον Τζόν Μπόλτον, παρουσιάζει εαυτώ ως τον σύγχρονο προστάτη των Χριστιανών κατά του Ισλαμικού φανατισμού. Ιδίως το think-tank "Gatestone Institute" αυτό πράττει. Για τον λόγο αυτό είναι καθαρά θέμα χρόνου η Ηνδία να συνάψει τεράστιες αμυντικές σχέσεις με την Αμερική διότι όπως όλοι οι αρχέγονοι πολιτισμοί, απειλείται από τον αυξανόμενο Σουννιτικό φανατισμό.

  Ο φανατισμός αθέων (η θρησκεία του μη-πιστεύειν) και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δρα ακριβώς σαν τον μουσουλμανικό φανατισμό. Στο άρθρο ο Τατζάνι ομιλεί περί "δικαίας δίκης" ενώ η γυναίκα δεν διέπραξε κανένα έγκλημα συνεπώς δεν έπρεπε να υπάρχει καν δίκη από την αρχή. Πάντως όσο η Δυτική Ευρώπη εμμένει στους πάσης φύσεως "Τατζανιστές", τόσο θα αυξάνευαι και ο αντίστοιχος φανατισμός των μουσουλμάνων εντός της.

  Ένα "θετικό" κατά πολλούς της Αναγεννήσεως υπήρξε η πάταξη του θρησκευτικού αυτού φανατισμού, δυστυχώς βέβαια χάριν του ιδεοληπτικού-ιδεολογικού φανατισμού δηλαδή μία από τα ίδια.

  Υ.Γ. Ενδιαφέρον αυτό για τον υιό σας. Δεν ήξερα ότι υπήρχε αντίστοιχος γανατισμός στους Ινδουιστές σε βαθμό που να μην τρώει από το ίδιο φαγητό με εσάς ή να μην πίνει από το ίδιο νερό. Μου φαίνεται απίστευτο, πραγματικά, αδιανόητο για την δική μας κοινωνία.

  ReplyDelete
 2. Η θρησκεία είναι το οποιο του λαού και το βάλσαμο του ανθρωπου.

  ReplyDelete
 3. "...οι ηλίθιοι ψευτοχριστιανοί σήμερα που νομίζουν ότι αρκεί να πας στην εκκλησία, κι είσαι χριστιανός." Ν.Μ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τα Δραγουμικά λεγόμενα περί "δασκάλων που σας μαλακίζουν" ισχύουν επίσης και για τους σημερινούς προοδευτικούς ιερείς και την Εκκλησία.

   Delete
 4. Βρίσκω ενδιαφέρον το γεγονός ότι έγινε μερική άρση κυρώσεων κατά προσώπων στην Τουρκία, την στιγμή που πιθανότατα θα της επιβληθούν επιπλέον λόγω της αγοράς των S-400 και λόγω αγοράς Ιρανικολυ πετρελαίου.

  Τί συμβαίνει με την Τουρκία, πια. Έχει γίνει πολύ κουραστική, για όλα τα γύρω κράτη...

  ReplyDelete
 5. Δύο κράτη, Ελλάδα και Ισραήλ, έχουν μείνει σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων που να έχουν ένα σημαντικό επίπεδο, με μεγάλη ιστορία και Πνεύμα και η Υπερδύναμη φαίνεται άχρηστη να τα προστατέψει...

  Ειλικρινά, σε μία Μέση Ανατολή που κυριαρχούν οι μουσουλμάνοι, με μία Τουρκία των Αδερφών Μουσουλμάνων και ένα Ιράν που φτάνει πλέον μέχρι την Μεσόγειο, δεν υπάρχει για τον Χριστιανισμό θέση.

  ReplyDelete
 6. Να γιατί λοιπόν λαμβάνει χώρα η τετραμερής (πενταμερής) των Χριστιανικών κρατών των Βαλκανίων (Ελλάδα-Σερβία-Βουλγαρία-Ρουμανία) με την συμμετοχή του Ισραήλ ώστε ο Χριστιανικός Βαλκανικός παράγων να μην μείνει ανυπεράσπιστος.

  https://hellasjournal.com/2018/11/ellinovoylgariki-diakiryxi-gia-eksygchronismo-tis-grammis-apo-ti-thessaloniki-sto-royse/

  https://hellasjournal.com/2018/11/agogos-estmed-kai-synergasia-elladas-israil-sti-synantisi-tsipra-me-netaniachoy-stin-varna/

  ReplyDelete
 7. http://katehon.com/Erdogan-will-expel-USA-from-Syria

  Συμφωνώ με τα λεγόμενα της Ντουγκινικής δεξαμενής σκέψεως "Κατέχον" περί της μελλοντικής επιθέσεως των Τουρκικών στρατευμάτων στην Βόρεια Συρία.

  ReplyDelete
 8. Περί της Βορείου Ηπείρου, εντύπωση μου προκαλεί το ότι η υφυπουργός Εθνικής Αμύνης Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά αμέσως μετά τον θάνατο του ομογενούς Κατσιφά από τους Αλβανούς στην Βόρειο Ήπειρο, επισκέφθηκε τα φυλάκια στα Ελληνο-Αλβανικά σύνορα και την εκεί Εθνοφρουρά μαζί με ανώτατους αξιωματούχους του Ελληνικού Στρατού.

  Ο Καμμένος πάντως εδώ και καιρό έχει επανενεργοποιήσει την συμμαχία μας με την Σερβία, λόγω Σκοπίων και λόγω Αλβανίας. Άποψή μου είναι ότι περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να δράσει, μυαλωμένα, διότι δεν είναι του χαρακτήρος του να "καταπίνει" απειλές. Συνεπώς η σιωπή του για το συμβάν προμηνύει εξελίξεις...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Επίσης έκανε λόγο για Βόρειο Ήπειρο, κάτι μοναδικό στα Ελληνικά χρονικά:

   https://twitter.com/MariaKolliaTsar/status/1058692969904123904

   Delete
  2. Ενα επιπλέον θέμα με την κοινή Ελληνοσερβική επιχείρηση κατά των Αλβανών είναι εάν η σημερινή Βουτσικική Σερβία, τελείως πουλημένη πολιτικά στην Ε.Ε. και την Μέρκελ, θέλει πράγματι κάτι τέτοιο.

   Ελλάς και Σερβία αποτελούν τα μοναδικά κράτη με δυνατότητες στα Βαλκάνια, τα οποία όμως ζουν με καρατομημένη ηγεσία ιδίως πολιτική.

   Delete
  3. Προέχει δε, επιπλέον, η προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στην Ελληνική και Κυπριακή ΑΟΖ πρωτίστως κατά της Τουρκίας.

   Όταν αυτή ηττηθεί, θα είμαστε ανενόχλητοι να βάλλουμε κατά Σκοπιανών και Αλβανών.

   Delete
  4. Ευχαριστώ κύριε Καθηγητά που κοινοποιήσατε τον σύνδεσμο της υγυπουργού Εθνικής Αμύνης όπου κάνει αναφορά στην Βόρεια Ήπειρο.

   Περί των λεγομένων σας δε, όχι μόνο θα υπήρχαμε στην Μικρά Ασία αλλά η απουσία ενός Κεμαλικού υπερεθνικισμού στην Οθωμανική Ανατολία θα άνοιγε τον δρόμο για την εγκαθίδρυση Ελληνικών κομμάτων εκεί κατά την μετεξέλιξη του Χαλιφάτου των Οσμανιδών σε μία παν-Οθωμανικού τύπου Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, σαν αυτήν που οραματιζόταν ο Ρήγας Φερραίος αλλά και οι Νεότουρκοι στην αρχική των φάση.

   Δακρύζεις όταν σκέφτεσαι το παράλληλο σύμπαν αυτό...

   Delete
  5. Τολμώ δε να πω ότι εν απουσία του Αγγλο-Γαλλο-κίνητου Αραβικού Εθνικισμού που σκόπευε στον αποικιακό κατακερματισμό της Οθωμανίας χάριν των συμφερόντων των Αγγλογάλλων στην περιοχή, όλη η Μέση Ανατολή και το Μαγκρέμπ αντίστοιχη πορεία θα ακολουθούσαν και ο Ελληνισμός ουδέποτε θα διώκετο από τις κοιτίδες του στην Αλεξάνδρεια και την Αίγυπτο, διότι όπως και με τον Κεμαλικό Εθνικισμό έτσι και ο Εθνικισμός του Νάσσερ δεν θα υφίστατο αλλά θα παρέμενε η Αίγυπτος οθωμανική επαρχία με σημαντικό βαθμό αυτονομίας όπως επί Φαρούκ Πασά.

   Επίσης οι Αρμένιοι θα σώζονταν και αυτοί από την γενοκτονία που υπέστησαν από τους Κούρδους (ορεινοί Τούρκοι).

   Delete
  6. Ο Αραβισμός έκανε χειρότερη ζημιά στον Ελληνισμό από τον Τουρκισμό και σίγουρα από τον Οθωμανισμό (ο τελευταίος εν τη ουσία δεν εζημίωσε τον Ελληνισμό).

   Φτάσαμε από τον Ρομαντικό Ελληνοτουρκισμό του Ίωνος Δραγούμη, να συνάπτουμε συμμαχίες με Αραβικά κράτη, προωθηντές του Σουννισμού στην Ενδιάμεση Περιοχή. Πάντως την σημερινή πραγματικότητα ούτε που θα την φαντάζονταν οι Δραγουμικοί τότε...

   Delete
 9. Πολὺ σωστὴ ἡ παραπάνω παρατήρησί σου Παλιέ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 10. Αυτό που δεν καταλαβαίνω κύριε Καθηγητά είναι για ποιόν λόγο οι αμοιβαίες προσπάθειες αναιρέσεως του Σωβινιστικού Λάθους κατά την περίοδο 1821-1922, σταμάτησαν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

  Θα περίμενε κανείς η περικύκλωση του Ελληνοτουρκικού χώρου Ελλάδος-Τουρκίας-Κύπρου τόσο από τον Σλαυικό Σοβιετισμό όσο και από τον Αραβικό Μπααθισμό, υπό την προστατευτική ομπρέλα του ΝΑΤΟ και της Δύσεως λόγω Ψυχρού Πολέμου να οδηγούσε σε εντατικοποίηση των αμοιβαίων προσπαθειών συγκροτήσεως Ελληνο-Τουρκικής Συνομοσπονδίας αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο όχι μόνον δεν συνέβη αλλά τα 2 κράτη ήρθαν και σε μεταξύ των σύγκρουση πολεμική, π.χ. στην Κύπρο.

  Φταίει μήπως ο Ελληνικός Εθνικισμός της ΕΟΚΑ στην Κύπρο για αυτό που προξένησε την Τουρκική απάντηση με το πογκρόμ κατά των Ελλήνων Κωνσταντινουπολιτών;;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Ελληνικός Εθνικισμός της ΕΟΚΑ στην Κύπρο ηταν η αφορμη που εψαχναν οι Τουρκοι για να εκδιωξουν και τους τελευταιους Ελληνες της Πολης !

   Delete
 11. Μόλις διάβασα το άρθρο που κοινοποιήσατε σχετικά με την θέση του Ακάρ.

  Με την Τουρκία τί συμβαίνει πραγματικά;; Τις τελευταίες ημέρες παρενόχλησε με πυρά τις φιλο-Αμερικανικές Κουρδικές δυνάμεις στην Βόρεια Συρία, ενώ γράφατε προ 6 μηνών ότι επίκειται Ελληνοτουρκική σύρραξη ώστε να καθαιρεθή με την βία ο Έρντογαν. Η στροφή του Έρντογαν προς την Ε.Ε. τελευταία, άλλαξε κάτι;; Πραγματικά κύριε Καθηγητά τί πιστεύετε επί αυτού;; Θα έχουμε ένα πολεμικό επεισόδιο μήπως στην Κύπρο, ποία η εκτίμησή σας;;

  ReplyDelete
 12. Ὁ Τράμβιος καὶ ἡ EXXON ἔχουν στριμώξει ἄσχημα τὴν Τουρκία ἡ ὁποία ὑποχρεοῦται νὰ ζητήσῃ ὁλικὴ διευθέτησι τῶν προβλημάτων μὲ τὴν Ἑλλάδα ὑπὸ ἀμερικανικὴ σκέπη.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.

   Τί σας κάνει όμως κύριε Καθηγητά να πιστεύετε ότι η διευθέτηση αυτή θα γίνει προς το συμφέρον μας και όχι προς το συμφέρον της Τουρκίας;;

   Γιατί να μην επεκτείνουμε σε 12 τα ναυτικά μίλια προετοιμασμένοι για οιαδήποτε αντίποινα από την μεριά της Τουρκίας;;

   Το θέμα δεν είναι μόνον το Αιγαίο με την Τουρκία κύριε Καθηγητά. Η Τουρκία απαγορεύεται να ολοκληρώσει το Εθνικό της Όραμα μέχρι το 2023 διότι τότε θα έχει ανατρέψει τις ισορροπίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Είμαι σίγουρος ότι την ενδυνάμωση της Τουρκίας ούτε το Ισραήλ βλέπει με καλό μάτι. Για αυτό ρώτησα μήπως το προληπτικό πλήγμα κατά της είναι μονόδρομος.

   Delete
 13. Κύριε καθηγητά υποκλίνομαι στο μεγαλειο της σκέψεώς σου.
  Διαφώτισέ με σε παρακαλώ σχετικά με τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό και την ουσία της πίστεως Αυτού. Μπορεί να φαίνεται χαζή τούτη η ερώτηση παρόλα αυτά σε παρακαλώ, μπες στον κόπο να μου απαντήσεις.

  ReplyDelete