Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jun 7, 2018

426 – ΗΠΑ : Ἀπὸ τὸν Κάστρο στὸν Ἔρντογαν


Ἡ ἀποτυχία τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς

426 – ΗΠΑ : Ἀπὸ τὸν Κάστρο στὸν Ἔρντογαν

Ὁ καπιταλισμὸς εἶναι ἀήττητος διότι εἶναι τὸ κοινωνικὸ σύστημα τοῦ Σατανᾶ. Ἀπὸ τὴν πτώσι ἀπὸ τὸν Παράδεισο τῶν πρωτοπλάστων, αὐτοὶ παρεδώθησαν στὸν ὄφι ὑπὸ μορφὴν τοῦ Ἀγγέλου τῆς Αὐγῆς. Βεβαίως καὶ ὁ Χριστὸς ἐνεφανίσθη γιὰ νὰ μᾶς ἀπελευθερώσῃ ἀπὸ τὴν Ἀνάγκη καὶ νὰ μᾶς χαρίσῃ τὸ Αὐτεξούσιον. Παρὰ ταῦτα ὁ Ἑωσφόρος παραμένει βασιλεὺς τῆς Γῆς μέσῳ τῆς ἀγάπης τῶν θνητῶν γιὰ τὸ χρῆμα, ἡ πλειοψηφία τῶν ὁποίων ἔχει ὄνειρο τὴν ὑλικὴ εὐημερία μέσῳ χρημάτων καὶ ὅσο ὑπάρχει ἑωσφόρος, τὸ χρῆμα-θεὸς θὰ κατευθύνῃ τὸν πλανήτη.

Ἡ Ἀμερικὴ ὅμως, ὡς ἡ κυρία δύναμις  ἐκπροσωποῦσα τὸν καπιταλισμό-σατανᾶ, δύναται νὰ χάσῃ τὴν σατανικὴ ἐκπροσώπησί της ὑπὲρ ἄλλου κράτους,  διότι ἡ ἐξωτερική της πολιτικὴ ὑπῆρξε σταθερῶς λανθασμένη. Ἔτσι ὁ Κάστρο ἀρχικῶς, δὲν ἦτο κομμουνιστής, καὶ ἐπεζήτει τὴν χρηματικὴ ἀρωγὴ τῶν ΗΠΑ ποὺ ὅμως δὲν τοῦ ἐδόθη καὶ τότε μόνον ἐστράφη πρὸς τὴν ΕΣΣΔ.

Τὸ ἴδιο περίπου συμβαίνει καὶ μὲ τὸν Ἔρντογαν. Ἀπὸ χρόνια πολλά, πρὸ τῆς ἀνόδου του στὴν ἐξουσία τὸ 2003, οἱ ΗΠΑ προσέδεσαν στὸ ἅρμα τοῦ Ἔρντογαν, τὸν ἰμάμη Φετουλλὰχ Γκϋλέν, ὥστε τὴν ἐνδεδειγμένη στιγμὴ νὰ προβάλλουν οἱ Τοῦρκοι  τὴν ἀφοσίωσί τους στὴν Ἀμερική, μέσῳ τῆς ἐπανόδου τοῦ Βοναπαρτισμοῦ, δι’ ἑνὸς τούρκου Χομεϊνί, τὸν Γκϋλέν, ποὺ θὰ ἠλέγχετο ἀπὸ τὴν Οὐσασιγκτῶνα, ὥστε νὰ μὴν ἐπαναληφθῆ ἡ ἧττα τῶν ΗΠΑ τοῦ 1979, ὅταν οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν εἶχαν ὑπολογίσει τὸν κληρικὸ Χομεϊνί ποὺ διέμενε ἐξόριστος στὰ προάστεια τῶν Παρισίων.

Τὴν ἄνοιξη τοῦ 2013, οἱ Ἀμερικανοὶ ἔκριναν, κατόπιν δεκάχρονης διεισδύσεως ὁλοκλήρου τοῦ τουρκικοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ ἀπὸ τοὺς Γκϋλενιστές, στὴν Παιδεία, τὴν Δικαιοσύνη, τὴν Ἀστυνομία, τὸν Στρατὸ καὶ τὴν Οἰκονομία, ὅτι εἶχε ἔλθει ἡ ὥρα ὁ Γκϋλὲν νὰ ἐξέλθῃ ἀπὸ τὴν  ἀπομόνωσί του στὴν Πεννσυλβανία, ὅπου εἶχε καταφύγει ἀπὸ 1999, ὑπὸ τὴν προστασία τῆς ἀμερικανικῆς κυβερνήσεως, νὰ ξιφουλκήσῃ κατὰ τοῦ θρησκευτικοῦ του μαθητοῦ, τοῦ Ἔρντογαν, ποὺ εἶχε βοηθήσει νὰ ἔλθη καὶ νὰ παραμείνῃ στὴν ἐξουσία, ἐπὶ τόσο διάστημα.

Ὁ Γκυλὲν λοιπόν, αἰφνιδίως,  δῆθεν ἀνεκάλυψε, κατόπιν ἀμερικανικῆς προτροπῆς, ὅτι ἡ οἰκογένεια Ἔρντογαν εἶχε διαφθαρῇ! (κάτι φυσικὸ γιὰ τοὺς περισσοτέρους πολιτικοὺς στὸν κόσμο, ποὺ παραμένουν χρόνια στὴν ἐξουσία) καὶ ὅτι ἔπρεπε νὰ ἀνατραπῇ, ἐφ’ὅσον, κατὰ τοὺς Ἀμερικανούς, εἶχε ἔλθει ἡ στιγμὴ νὰ ἀναλάβουν τὴν ἐξουσία οἱ Γκϋλενιστές. Μετὰ ἀπὸ δύο ἀποτυχημένες ἀπόπειρες ἀποσταθεροποιήσεως τοῦ Ἔρντογαν ἀπὸ τὴν Οὐασιγκτῶνα, δηλαδὴ τὴν ἔγχρωμη ἐπανάστασι τῆς Ἀνοίξεως 2013, τοῦ Γκεζὶ Πὰρκ, στὴν Κωνσταντινούπόλι  καὶ τὸ στρατιωτικὸ πραξικόπημα τῆς 16 Ἰουλίου 2016, ὁ Ἔρντογαν, ὡς ματωμἐνος ταῦρος, ἐστράφη, ὅπως ὁ Κάστρο στὸ παρελθόν, γιὰ βοήθεια, στὴν Ῥωσία.

Βεβαίως, ὁ Ἔρντογαν γνωρίζει  ὅτι ἡ Ἀμερικὴ ἐτοιμάζει τρίτη προσπάθεια ἀποσταθεροποιήσεώς του, πρὸ ἤ μετὰ τὶς τουρκικὲς ἐκλογὲς τῆς 24ης Ἰουνίου 2018, καὶ προσπαθεῖ νὰ ἐλιχθῆ προσωρινὰ μεταξὺ Οὐασιγκτῶνος καὶ Μόσχας, σὲ σχέσι μὲ μία ἰσορροπημένη ἀγορὰ ῥωσικῶν καὶ ἀμερικανικῶν ὅπλων, ἀλλὰ ἡ καστρική του ἤ ὄχι ἀξία μένει νὰ ἀποδειχθῇ μετὰ τὶς ἐκλογές, τὶς ὁποῖες ὑποχρεοῦται, γιὰ τὴν ἐπιβίωσή του, ἐνδεχομένως νὰ νοθεύσῃ. Οὕτως ἤ ἄλλως, ἀποδεικνύεται μέχρι στιγμῆς ἡ ἀνικανότης τῆς ἀμερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς νὰ ἐπιβάλῃ τὴν γραμμή της, κατόπιν τῆς ἀπιθάνου ἐκτάσεως ἀναποτελεσματικῆς ἀμερικανικῆς σφαγῆς στὸ παρελθόν, στὸ Ἰρὰκ καὶ τὴν Λιβύη.

Περιμένουμε ἀπὸ τὸν σημερινὸ πρόεδρο Δονᾶλδο Τράμβιο νὰ ἐφαρμόσῃ τὴν νέα του πολιτικὴ καὶ στὴν Τουρκία, ὅπως δείχνει ἤδη πὼς τὴν ἐφαρμόζει στὴν Βόρειο Κορέα. Ὅσο γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἡ ἐξωτερική της πολιτικὴ στὰ Βαλκάνια καὶ τὴν Τουρκία παραμένει ἀλλοπρόσαλλη, ὅσο ἐπιμένῃ στὴν εὐρωπαϊκή της προσήλωσι.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             7 Ἰουνίου 2018

36 comments:


 1. Ὁ Παττακὸς ἔλεγε πὼς ἔβγαλε τὰ τὰνκς πρὸ τῶν ἑκλογῶν διότι τὴν ἑπομένη δὲν γίνεται πραξικόπημα. Δόγμα Κνδυλικόν.

  ReplyDelete
 2. Ότι ο Ερντογάν πρέπει να πέσει για να ανασάνουμε είνσι το πλέον αυτονόητο.

  Σε 5 χρόνια θα έχει μέγιστη υπεροπλία στον στρατιωτικό τομέα και πυρηνικά.

  Ό,τι χτύπημα ειναι να γίνει οφείλει να γίνει τώρα δίχως καμμία περαιτέρω κωλυσιεργία από πλευράς μας, διότι τώρα διαθέτουμε ορισμένα πλεονεκτήματα στον στρατιωτικό τομέα που δεν θα υφίστανται μελλοντικά.

  Είμαι σίγουρος ότι ο Καμμένος το ξέρει αυτό. Άλλωστε είχε ταχθεί υπέρ της καταρρίψεως ενός Τουρκικού UAV που μπήκε παράνομα στον Ελληνικό αναέριο χώρο προ ολίγων μηνών. Αλλά φυσικά ο φιλότουρκος υποτακτικός Τσίπρας φοβήθηκε, μαζί με τον Κοτζιά και δυστυχώς η κατάρριψη δεν έγινε.

  Εύχομαι αυτή την φορά να μην διστάσουμε και να χτυπήσουμε ολοκληρωτικά όσο μπορούμε. Ειδάλλως θα παγιδευτούμε με την Τουρκία όπως το Ισραήλ με το Ιράν.

  ReplyDelete
 3. Η επαναφορά των συλλαλητηρίων στην γελοιοτάτη προ μηνών μορφή των με κεφαλές τον κάθε ένα καιροσκόπο πολιτικάντη ζητωπατριώτη τύπου Πατούλη, δείχνουν παγκοσμίως το επίπεδο κατάντιας και καταπτώσεως του χιλιοδαρμένου μέσου ελληνοφώνου κατοίκου του κρατιδίου. Η πτώσις του είναι τέτοια που μόνον με εκδηλώσεις προς τιμήν του Μωάμεθ και του Κορανίου στο Πακιστάν δύναται να συγκριθεί. Αν μή τί άλλο, οι εικόνες από το κρατίδιο θυμίζουν Μπαγκλαντές και Πακιστάν. Η ίδια στενομυαλιά και ο ίδιος κοπαδισμός επικρατεί.

  Πολύ σωστά πράττει ο Κοτζιάς και η τωρινή κυβέρνηση θέλοντας να προσεταιριστούν το Βορειομακεδονικό κρατίδιο στην σφαίρα επιρροής μας, αγνοώντας τον κάθε ζητωπατριώτη κάφρο ο οποίος ουδέποτε ενδιαφέρθηκε για τον πολιτισμικό πλούτο του τάφου της Αμφιπόλεως, μήτε για την πορεία των εκεί ανασκαφών, μήτε για δημιουργία Μακεδονικού Πολιτισμικού Κέντρου στην Πέλλα προς ανάδειξιν του αρχαιοελληνικού Μακεδονικού μεγαλείου, ούτε καν για ένα άγαλμα της προκοπής στον Παμμέγιστο δεν διαδήλωσε ποτέ. Αντιθέτως, οι Βορειομακεδόνες (Σκπιανοί) έχουν κατακλύσει το κρατίδιό τους από άκρη είς άκρη με αγάλματα των Μακεδόνων Βασιλέων και τα σχολεία τους με την ιστορία του αρχαίου βασιλείου της Μακεδονίας. Σύν τοίς άλλοις, σκοπό έχουν δε, η σημαίσ των να φέρει αρχαιοελληνικό λάβαρο (Ήλιος της Βεργίνας) ενώ στην Ελλάδα καμαρώνουμε για τον Βαυαρικό χαρταετό ("ελληνική" σημαία) που θεωρούμε Εθνικό λάβαρο!

  Το τελευταίο αποκούμπι του κάφρου ελληναρά, που δεν ενδιαφέρεται για Ορθοδοξία ή Εθνική ανεξαρτησία αλλά μονάχα για κραυγές και οπαδισμούς. Αυτό είναι και τα συλλαλητήρια, δείγματα οπαδισμού λόγω ενός κόμπλεξ κατωτερότητος αποικιακού τύπου που τον διακρίνει. Εάν κοπτόταν και καλά για τα Ελληνικά εδάφη, θα διαδήλωνε και για την Βόρειο Ήπειρο και την εκεί διακοσίων χιλιάδων Ελληνική μειονότητα, για τα εδάφη σε Θράκη, Μικρά Ασία, Πόντο, Ιωνία και Κύπρο ακόμα και για την Ελληνογεννή Νότια Ιταλία και Σικελία. Αλλά γκαρίζει εκεί που τον παίρνει μονάχα.

  Με θλίβει πολύ η εικόνα της Μεσογειακής Καμπούλ η οποία όχι μόνον δεν προάγει τον Ελληνισμό έτσι αλλά τον αμαυρώνει κιόλας ρίχνοντάς τον στο επίπεδο φανατικών ισλαμιστών διαδηλωτών του Πακιστάν!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Επί αυτού, μία ορθή ανάλυση:

   https://hellasjournal.com/2018/06/eftase-i-ora-tis-lysis-sto-skopiano-i-anavoles-den-prostatevoun-tin-ellada/

   Delete
  2. Έχεις πέσει έξω στην συγκεκριμένη ανάλυση.

   Delete
  3. Η άποψή σου μου είναι παντελώς αδιάφορη.

   Μονάχα η Ιστορία και ο ρους των γεγονότων θα δείξει εάν έχω δίκαιο ή άδικο. Ουδείς ποπολάριος.

   Delete
  4. Μην χάνεις την ψυχραιμία σου

   Delete
  5. Έχεις δίκαιο αλλά μην βγάζεις συμπεράσματα αυθαίρετα.

   Πες μου σε παρακαλώ, με τί διαφωνείς στα παραπάνω λεγόμενά μου.

   Ευχαριστώ.

   Delete
  6. Γενικεύεις πολύ συχνά κι ενώ λες πολλά ωραία πράγματα καμιά φορά χάνεις το δίκιο σου και την προσέγγιση της αλήθειας.

   Delete
  7. Σε ευχαριστώ αλλά γίνε πιο συγκεκριμμένος εάν θες.

   Π.χ. στο επάνω. Γενίκευση, τί εννοείς;; Μιλώ για την πλειοψηφία πάντα. Εξαιρέσεις υπάρχουν παντού.

   Delete
  8. Όταν αναφερόμαστε κάπου πρέπει με λακωνικό τρόπο να ορίζουμε ακριβώς.
   Κάποιες φορές σου ξεφεύγει. Αυτό βέβαια αλλάζει. Πάντως σε τιμάει ότι ακούς απόψεις από ανθρώπους που τους έχεις κατηγοριοποιήσει σαν γραικύλους ποπολάρους κτλ. Αυτό δείχνει μια ανωτερώτητα πνευματική. Αν έχω καταλάβει είσαι μικρός σε ηλικία οπότε τα παραπάνω είναι κάπως λογικά. Δεν έχω διάθεση ειρωνίας απέναντι σου και παρότι σε πολλά διαφωνώ σε διαβάζω πάντα και και λόγος είναι ότι δεν σου έχω βάλει κάποια ταμπέλα.

   Delete
  9. Μισή ώρα σου έγταφα μία μακροσκελέστατη απάντηση πολύ ωραία αλλά δυστυχώς την έχασα, πρώτον λόγω της μορφής του εδώ ιστολογίου που δεν δέχεται κείμενα πάνω από 2000 χαρακτήρες και δεύτερον λόγω ενός σφάλματος του Microsoft Word στο οποίο το αποθήκευσα....

   Δεσμεύομαι μέρι αύριο να στην έχω ξαναγράψει. Στεναχωρήθηκα πολύ.

   Delete
  10. Ξεκίνησα λέγοντας καταρχήν ότι ο Λακωνισμός είναι σχετικό διότι δίχως ενδελεχή ανάλυση δεν δύναμαι να εκφράσω τί σκέπτομαι.

   Μετά σου είπα ότι σιχαίνομαι την αυθαιρεσία που χαρακτηρίζει την μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων οι οποίοι δίχως στοιχεία ή γνώση και άποψη εκφέρουν και τα ώτα τους κλείνουν όταν κάποιος εκφράζεται διαφορετικά ενώ σχεδόν ποτέ δεν ασπάζονται άλλη άποψη ακόμη και εάν είναι σωστώτερη δηλαδή πιο τεκμηριωμένη της δικής τους. Άρα λοιπόν να μου λες και εσύ τί λέω λάθος ώστε να μην σε χαρακτηρίζω δικαίως ή αδίκως ως παρηκμασμένο Έλληνα.

   Ύστερα περί ταμπελών το οποίο θα ξαναγράψω.

   Όσο για τον χαρακτήρα συνεχώς παλεύω με το νεαρό της ηλικίας μου. Το Πνεύμα το ελέγχω, το σώμα όμως όχι πάντα.

   Delete
  11. Περί Ταμπελών είπα τα εξής:

   Καταρχήν μέσα μου με διακρίνει ένας Αναρχισμός ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας. Ο Αναρχισμός αυτός μετουσιώνεται σε πολλές και διαφορετικές εκφάνσεις ολοκληρωτισμού δηλαδή η ελευθερία της απολύτου εξουσίας κατά της εξουσίας. Όπως έχει γράψει και ο Καθηγητής στα βιβλία του πρόκειται για διαλεκτική έκφραση του Φασιστικού-Ολοκληρωτικού ψυχισμού. Ενάντια και συνάμα μαζί με την απόλυτη εξουσία για την απόλυτη ελευθερία. Απορρίπτω όμως τον Τζιχαδισμό και τον Αναρχισμό διότι οι αντιδραστικές αυτές δυναμεις μιμούμενες το τέρας που θέλουν να διαλύσουν, την καπιταλιστική κοινωνία, σπέρνουν τον Θάνατο δίχως δημιουργία. Ό,τι δεν Δημιουργεί ΔΕΝ αξίζει για εμένα. Εξ΄ου και η μεγάλη μου εκτίμηση και ο θαυμασμός μου για τον Χίτλερ διότι δημιούργησε απαράμιλλο Πολιτισμό για την τότε Οικουμένη όσο βία και να τον εχαρακτήριζε.

   Περί μουσουλμάνων έγραψα ότι ουδείς ερασιτέχνης φιλόσοφος δύναται να ασπαστεί τον γελοίο αντιμουσουλμανισμό. Ναι, εναντίωση στον φανατισμό που χαρακτηρίζει σε ένα σημαντικό βαθμό την Μουσουλμανική κοινωνία είναι δικαιολογημένη αλλά ουδείς δύναται να κατηγορήσει ως βάρβαρη ή απολίτιστη μία πολιτισμική ομάδα η οποία απορρίπτει κάθε είδους γκεϋπαρέδικο προοδευτισμό, τιμά πολύ τον ιερό θεσμό της Οικογενείας, διατηρεί ορθά την σωστή θέση και ρόλο για την γυναίκα ως Μητέρα και τιμά την θρησκευτική παράδοση των προγόνων της. Η Δύση πάντα έβρισκε εξιλαστήρια θύματα λόγω ιδικών της προβλημάτων. Εδώ και 500 χρόνια συμβαίνει αυτό, πρώτα με τις επιθέσεις που δεχθήκαμε στον Μεσαίωνα εμείς οι Ρωμηοί με τον φοβερό βιασμό της Αυτοκρατορίας μας από τους Φράγκους και τον πόλεμο αφανισμού που εδέχθη η Ορθοδοξία, ύστερα με την σφαγή εκατομμυρίων στον Νέο Κόσμο, την υποδούλωση όλων των μη-Δυτικών πολιτισμών σε αποικίες οι οποίοι αν και προσπαθούν να ξεφύγουν μέσω του Ντουτέρτιου ολοκληρωτισμού δυστυχώς παραμένουν ακόμη πορνεία για πάρτι των πρώην Δυτικών αποικιοκρατών τους. Ύστερα η Δύση στράφηκε κατά της Οθωμανίας, των Εβραίων και τώρα στρέφεται κατά των μουσουλμάνων, τρομαγμένη από την έλλειψη εκφυλισμού στις μουσουλμανικλες ομάδες που λόγω ανωτέρου πολιτισμού θρησκευτικού τύπου, αναπαράγονται υγιώς διότι τιμούν την Οικογένεια ενώ οι Δυτικοί έχοντας φτάσει στο ζενίθ της εδώ και 500 χρόνια Πτώσεώς τους πεθαίνουν δίχως Οικογένεια, δίχως ψυχικό θρησκευτικό δεσμό και δίχως τέκνα. Η προκατάληψη της Δύσεως είχε δε στραφεί ακόμα και εναντίων ομάδων εντός του εδάφους της, όπως των Νοτιοϊταλών, των Ελλήνων ακόμη και των Ιρλανδών οι οποίοι υπέστησαν φοβερό ρατσισμό επειδή δεν ανήκαν στον Προτεσταντικό Αγγλοσαξωνισμό. Συνεπώς, η Δύση μέσω του τελευταίου κύματος αντιμουσουλμανισμού της, δεν κοιτά δυστυχώς να λύσει τα δικά της θέματα που οφείλονται στην αστική κοινωνία αλλά στρέφεται κατά μίας υγιούς ομάδος. Ο τωρινός αστικός Εθνικισμος αυτό είναι. Ομοιάζει μπαλώματα σε σάπιο καράβι ώστε τεχνητώς να παραταθεί ο χρόνος ζωής του και δυστυχώς όχι αλλαγή πλεύσεως και πλοιαρίου. Μονάχα ο ατόφιος Φασισμός ή ο Εθνικομπολσεβικισμός αποτελεί υγιές πλοάριο στο οποίο δύναται να επιβιβασθεί η Δύση για να σωθεί. Αυτή λοιπόν η μανία της Δύσεως να βλέπει παντού εχθρούς έχει μεταφερθεί από τον Αφέντη στον υπηρέτη, την Ελλάδα, λόγω μακράς συμβιώσεως η ασθένεια περί των "γυφτοσκοπιανών", των "εβραιοσιωνιστών", των "Μογγόλων" και των Αλβανών και άλλων φανταστικών εχθρών του νεο-έλληνος αποτελεί μετάσταση του Δυτικού συνδρόμου περί βαρβάρων στο Ελληνικό σώμα.

   Delete
  12. (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

   Παρόλα αυτά, ο Δυτικοευρωαπϊκός Λαός στο σύνολό του χαρακτηρίστηκε από τεράστια αγάπη για το Ελληνικό Πνεύμα, σπουδαία επιτεύγματα τέχνης και παρότι βασισμένος σε έναν φιλοσοφικό Εωσφορισμό, εξήπλωσε τον Ελληνισμό (έστω παραποιημένο) και την Χριστιανοσύνη (έστω αιρετική) στα πέρατα της Οικουμένης. Είναι κρίμα συνεπώς, ένας ολόκληρος Λαός με φανταστική γηγενή κληρονομιά (πριν εκφυλιστεί) και μαγευτικά πλούσια φαινοτυπική/φυλετική βιοποικιλότητα (στην οποία ανήκω και εγώ παρότι η καρδιά και η ψυχή μου βρίσκπνται στην Ενδιάμεση Περιοχή) να αφανιστεί από προσώπου Γης χάριν του χρήματος και του Ισλάμ. Οφείλει όμως και ο ίδιος να βάλει μυαλό δηλαδή να θελήσει πρσγματικά να σωθεί και να παραδεχθεί την λανθασμένη νοοτροπία του αποβάλλοντας τον εδώ και 200 χρόνια τρόπο ζωής του. Ειδάλλως, θα εξαφανιστεί.

   Η χειρίστη μορφή κοινωνίας έγραψα επίσης είναι η καπιταλιστική Προτεστσντικού Γερμανικού τύπου. Αποτελείται από σύνολο ατόμων ενώ κάθε ιερός δεσμός σσν την Οικογένεια και την θρησκευτική κοινότητα έχουν διαλυθεί χάριν του χρήματος. Η ανθρώπινη ύπαρξη υποβιβάζεται φοβερά στο επίπεδο ζώου καταστρέφοντας την ψυχο-πνευματική χροιά της. Στις Προτεσταντικές κοινωνίες δουλεύεις-τρως-αφοδεύεις-ηδονίζεσαι και πεθαίνεις, δεν παράγεις πνεύμα ούτε πολιτισμό. Στην κοινωνια που ζω συνεπώς υπάρχει τεράστια μιζέρια παρά τον υλικό της πλούτο. Αυτό είναι και το ανατριχιαστικό παράδοξο. Οι περισσότεροι Προτεστάντες απλώς τρώνε για να γεμίσουν την κοιλιά τους ώστε να συνεχίσουν να δουλέυουν. Ακόμα και από το φαγητό κάθε ψυχική ευχαρίστηση του έχει εξαλειφθεί. Οικογένεις ή παρέες να τρώνε μαζί δεν υπάρχουν, ενώ η ψυχοσωματική ευχαρίστηση της γεύσεως ενός σκοτωμένου ζώου ή ενός καλλιεργηθέντος λαχανικού δεν υπάρχει. Δηλαδή ούτε καν σεβασμός στο θύμα δεν υφίσταται. Μονάχα κατανάλωση σαν σε μηχανή. Δεν είναι και τυχαίο συνεπώς που στις Δυτικές χώρες έλαβε σάρκα και οστά το κίνημα των Βήγκαν. Στην μουσική και την λογοτεχνία επίσης υπάρχει αντίστοιχη έλλειψη έχοντας υποβιβάσει την τέχνη σε προϊόν της αγοράς.
   Επειδή για αυτόν και τους επάνω λόγους η αστική κοινωνία είνσι το μέγιστο κακό για εμένα, οδηγώντας σε αφανισμό και τα μέλη της και όλο το γήινο οικοσύστημα, ομοιάζωντας ιό που συνεχώς χρειάζεται υγιείς ξενιστές για να τους φάει, τότε κάθε δημιουργική δύναμη που την εχθρεύεται κερδίζει την συμπάθειά μου.

   Επί αυτού η Ελληνική κοινωνία ευτυχώς δεν αποτελεί ατόφια καπιταλιστική λόγω της Οθωμανικής της φύσεως (Οικογένεια, ρουσφέτι, θρησκευτισμός, απέχθεια για την δουλειά-δουλεία, μουσικά άσματα, παρέα, έντονη κοινωνική ζωή, ισχυρή κοινωνική διαστρωμάτωση βάσει εξουσίας και ασέβεια στο χρήμα). Πλην όμως λόγω μιμιτισμού της Δύσεως σε πολύ άσχημη μορφή, διακρίνεται από ένα φοβερό κόμπλεξ και μίσος λόγω ζήλειας για τον καλλίτερο που δύναται να δημιουργήσει, με αποτέλεσμα οι Ικανοί σαν εμένα να τραβάνε τα χίλια μύρια εν Ελλάδι και να ωθούνται στην μετανάστευση με σκοπό την ανάπτυξη και ξεδίπλωση των ικανοτήτων τους χάριν του ξένου Κεφαλαίου...

   Σε γενικές γραμμές αυτά έγραψα αν και κάπως καλλίτερα από ότι τώρα.

   Επίσης ότι κάποιος είναι δύσκολο να μην πιεί από το Εθνικιστικό δηλητήριο ιδίως εάν είναι ΦΑσιστής όταν βρίσκεται εν Ελλάδι. Αυτό παθαίνω εγώ εντός Ελληνικού εδάφους και τα βλαζω με τους Τούρκους...

   Delete
  13. Ξέχασα να προσθέσω και τους Σλαύους στις εθνότητες που βίωσαν ρατσισμό και εξευτελισμό από τον Δυτικό κόσμο. Ο Χίτλερ εν αντιθέσει με τον Στράσσερ και τους Φαιοκόκκινους, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον αντισλαυισμό και τον αντισημιτισμό, εγγενή γνωρίσματα του Γερμανικού και Δυτικού κόσμου από καιρό. Αυτό του στέρησε και την τελική Νίκη.

   Θα ήθελα επίσης να συμπληρώσω κάτι για την Ελβετία. Δυστυχώς προ 2 ημερών απερρίφθη μία σημαντικότατη πρόταση για εκ θεμελίων αναδιοργάνωση του Ελβετικού τραπεζικού τομέος, ώστε μόνον η Κεντρική Τράπεζα να τυπώνει χρήμα και αυτό να βασίζεται στην υγιή οικονομία δηλαδή όχι όπως συμβαίνει τώρα σε κερδοσκοπίες και πλασματικά κέρδη από "τεχνητό χρήμα" (ομόλογα, τόκοι κλπ) μέσω των εμπορικών τραπεζών (commercial banks). Δυστυχώς όπως προείπα απερρίφθη πλειπψηφικώς το αίτημα αυτό μέσω...δημοψηφίσματος. Η πρόταση αυτή σταθμός, προοιωνίζει για δύο μελλοντικά δεινά που έπονται στην Ελβετία:

   1. Αποδεικνυει πρώτον ότι το σύστημα των δημοψηφισμάτων όπου ψηφίζει ο απλός λαός από τον τεμπέλη ή χασισόβιο νεολαίο μέχρι την κυρα-Μαρία της γειτονιάς, εν απουσία του Ήρωος ο οποίος με μαεστρία ως τιμονιέρης-καπετάνιος πλοηγεί τον Λαό με οδηγό την βούλησή του, αποτελεί μετρίας αποδοτικότητος και λειτουργικότητος σύστημα, στέκοντας ικανό τόσα για ορθές όσο και για λανθασμένες αποφάσεις. Συνεπώς, μία χροιά της εσφαλμένης αποφάσεως περί καταργήσεως της κερδοσκοπίας και του (υπερ)-τόκου ομολογιακού τύπου, εντοπίζεται εγγενώς στο Ελβετικό σύστημα διακυβερνήσεως.

   2. Προοιωνίζει για μεγάλης κλίμακος κοινωνική αναταραχή στην Ελβετία λόγω επικείμενων "αρνητικών" εξελίξεων στην αλληλεξάρτηση της παγκοσμίου οικονομίας, η οποία βασίζεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στο πλασματικό χρήμα (εξ΄ου και το ΟΧΙ των Ελβετών) και συνεπώς δεν δύναται να αντέξει τα Τραμβικά χτυπήματα προστατευτισμού, οικονομικού Εθνικισμού και μελλοντικώς σημαντικού περιορισμού του τραπεζισμού με μπροστάρη τον Τράμβιο. Η Ελβετία λοιπόν ως χώρα-βδέλλα βασισμένη στον παγκόσμιο οικονομικό τραπεζισμό βλακωδώς απορρίπτει μία πρόταση που ναι μεν θα την "βλάψει" βραχυπρόθεσμα αλλά θα την σώσει μακροπρόθεσμα, θωρακίζοντάς την κατά των ήδη διαφαινόμενων κοινωνικών αναταράξεων στην παγκόσμια οικονομική αλληλεξάρτηση. Εάν συνεχίσει να βασίζει την ύπαρξή της εκεί, στον παρασιτικό τραπεζισμό, δεν την βλέπω να αντέχει για πολύ ακόμα. Επί αυτού, 100 δις να χαθούν από το Ελβετικό ΑΕΠ η ζωή θα γίνει εδώ πολύ σκληρότερη και επειδή οι Ελβετοί ως...κοινωνία δεν είναι Έλληνες, εύκολα θα φουντάρουν από τα μπαλκόνια. Κλείνω, λέγοντας ότι λόγω του Σοκίου (Sochi) στην Ρωσία, των Αστάνων του Καζακστάν και της Σιγκαπούρης, η Ελβετία αρχίζει να χάνει και την διπλωματική σημασία που κατείχε μέχρι πρόσφατα.

   Το μεγαλύτερο όμως της πρόβλημα είναι ότι δεν έχει έναν...Ελβετικό Λόγο (Es gibt kein Eidgenossenschaftlicher Logos). Leider...

   Delete
  14. Εμένα με χαροποιεί η εξέλιξη αυτή, διότι ενώ όλη η Ευρώπη και δη η Γερμανική θα βρίσκεται σε αναταραχή, μαζί με την Αγγλία, η Ελλάδα και η Κύπρος μέσω μίας Αμερικανορωσικής συνεργασίας/προστασίας θα αναστηθούν, εξελισσόμενες σε σημαντικές δυνάμεις στην περιοχή, φυσικά συνεργαζόμενες με Τούρκους και Εβραίους. Επιτέλους θα φύγω από την μιζέρια των Προτεσταντών και θα γυρίσω στα πάτρια εδάφη, ελισσόμενος μεταξύ Αμερικής και Ενδιάμεσης Περιοχής! Τουλάχιστον για όποιον έχει λεφτά, μιζέρια υλική δεν υπάρχει. Στην Ελβετία όσα και να βγάζεις ζεις μίζερα, όπως και στην Αγγλία.

   Delete
  15. Δηλαδή κακώς κατά τη γνώμη σου γίνονται αυτά τα συλλαλητήρια; Και τι με αυτό που μπήκαν κάποιοι πολιτικάντηδες; Δεν αλλάζει το περιεχόμενό τους! Το γεγονός για το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τις χαμένες μας πατρίδες σε Βόρεια Ήπειρο και Μικρά Ασία είναι ότι δεν έχουμε ισχυρό ελληνικό λόμπι.

   Delete
 4. Παλαιὲ σὲ πληρώνει ἡ CIA ὡς Παλαιὸ ἤ Νέο;

  ReplyDelete
 5. υγ. Παιδιὰ προσέχτε. Ὑπάρχει γηγενῆς ἑλληνικὸς ἁντισημιτισμός, πολὺ στενὰ συνδεδεμένος μὲ τὸν λαϊκὸ ἐθνικισμό. Οἱ ἐλίτ ξεπλένουν τὶς λερωμένες βράκες τους στὸν ὠκεανὸ τῆς λαϊκῆς αὶσχρότητος. Ἡ ἄποψη ὅτι ὁ Διαφωτισμὸς εἶναι φιλοεβραϊκὸς εἶναι γιὰ τὰ πανηγύρια. Ὁ Ἀντισημιτισμὸς βρισκεται στὴν ῥίζα, ἄν δὲν εἶναι Η ῥίζα τοῦ ἐθνικισμοῦ, ποὺ εἶναι ἡ πολιτικὴ ἰδεολογία τῆς ἀστικῆς τάξης καὶ μόνον αὐτῆς. Ἐθνικισμὸς καὶ ἀστικὴ τάξη εἶναι Δάμων καὶ Φιντίας.

  Προσέξτε τὴν ἐκμετάλλευση ποὺ κάνουν τοῦ λαϊκοῦ ἀντισημιτισμοῦ οἱ πράκτορες τοῦ χάους στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο.

  Ὁ ἐθνικισμὸς εἶναι ἀντικληρικαλικός. Ὁ Χριστὸς εἶναι Ἑβραῖος. Ἄρα οἱ Δεσποτάδες εἶναι Ἑβραῖοι. Αὺτὸ τὸ αἱσχρὸ ψέμα τοῦ λαοῦ κινδυνεύει νὰ τινάξηι τῃν χώρα μας στὸν ἀέρα καὶ νὰ γίνουμε κομῆτες τοῦ Χάρβαλυ.

  ReplyDelete
 6. Υγ. Αὐτὸ ποὺ εἴμαστε εἶναι ἀδιανόητο διχως τὴν σύμμειξη σὲ βαθμὸ ἀδιαχώριστου μειγματος, μᾶλλον, νέου στοιχεῖου, μεταξὺ Ἑβραίων καὶ Ἑλλήνων. Αὐτὸ ἀκριβῶς συνέβη στὶς πρῶτες χριστιανικὲς κοινότητες. Μπροστὰ στὴν δική μας οἰκουμενικότητα, τὸ πολυπολιτισμικὸ σχῆμα τῶν ΗΠΑ εἶναι ἡ ἀμοιβάδα ἔναντι τοῦ Ὑπερανθρώπου. Οἱ Ἀμερικάνοι εἶναι ἀντισημίτες μέχρι μυελοῦ ὀστέων (πλὴν τοῦ κρανίου ποὺ εἶναι γεμάτο κόρνντ μπῆφ). Ὁ φιλοϊσραηλισμὸς τοῦ Μεγάλου Τραμβίου δὲν εἶναι κατανάγκην μὴ ἀντισημιτικός. Ἕλληνες καὶ Ἑβραῖοι, δὲν εἶναι Πιγκουίνοι, ἔξω οἱ ἀντισημῖτες, ἀπὸ τὴν Παλαιστίνη.

  ReplyDelete
 7. ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ-ΣΟΥΝΝΙΣΜΟΥ
  Ἡ φασιστικὴ Αὐστρία κλείνει σουννιτικὰ τζαμιὰ καὶ ἐκδιώκει σουννῖτες ἰμάμηδες. Εὐρωπαῖε φασιστή, ἡ προσπάθεια τοῦ Μεσοπολέμου νὰ ἐξοντώσῃ τὸν Ἑβραῖο ὑπῆρξε θανάσιμο λάθος καὶ σήμερα ὀρθώνεται ἀπειλητικὰ τὸ σουννιτικὸ ἀραβικὸ Ἰσλὰμ ποὺ μόνον μὲ τὴν βοήθεια τῶν Ἑβραίων καὶ τοῦ Ἰσραὴλ δύναται νὰ καταπολεμηθῆ.Προβλέπω νέα γενοκτονία ἐπὶ εὐρωπαϊκοῦ ἐδάφους, τὴν φορὰ αὐτὴ μὲ φούρνους νὰ καῖνε ἀπὸ ἄκρη σὲ ἄκρη Ἄραβες σουννῖτες μουσουλμάνους.

  Σούφιδες,Σιΐτες,τουρκικὸ Ἰσλὰμ, Ἀλαουἶτες καὶ Ἀλεβῆδες, ἀναποφεύκτως θὰ συμμαχήσουν μὲ τοὺς χριστιανοὺς κατὰ τῶν Ἀράβων σουννιτῶν τζιχαδιστῶν.Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, τὸ χαμηλότατο μορφωτικὸ ἐπίπεδο τοῦ Ἕλληνος περὶ θρησκειῶν πρέπει νὰ ὑπερπηδηθῆ γιὰ νὰ γνωρίσῃ τὸν ὕστατο ἔχθρό του ποὺ δὲν εἶναι οὔτε ὁ ἑβραϊσμός, οὔτε ὁ παπισμός, ἀλλὰ ὁ ἀραβικὸς σουννισμός. Ἡ πλανητικὴ καπιταλιστικὴ ἀναμέτρησι ΗΠΑ-Κίνας ἐνδιαφέρει δευτερευόντως τὸν Ἕλληνα καὶ μόνον στὸν βαθμὸ ποὺ ἡ Κίνα συμμαχήσῃ μὲ τὸν ἀραβικὸ σουννισμὸ πρέπει ὁ Ἕλλην νὰ σταθῇ δίπλα στὸν Τράμβιο κατὰ τῶν εὐρωπαίων σοσιαλδημοκρατῶν τῶν γαλλογερμανικῶν τραπεζῶν ποὺ συγκρούονται μὲ τὶς ΗΠΑ στὴν σύνοδο τῶν G7 τοῦ Κεμπέκ. Αὐτὴ εἶναι ἡ σημερινὴ συνολικὴ εἰκόνα τῆς πλανητικῆς γεωπολιτικῆς.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 8. Καταρχήν κύριε καθηγητά οι ιμάμηδες δεν ήσαν Άραβες αλλά Τούρκοι και μάλιστα Ερντογανικοί. Συνεπώς ποίο Τουρκικό Ισλάμ;; Σοβαρά τα λέτε;; Μα το τωρινό τουρκικο Ισλάμ του Ερντογάν ανήκει στην Σουννιτική Μουσουλμανικη Αδερφότητα η οποία έχει ως στόχο την εγκαθίδρυση Ισλαμικών Σουνιτικών καθεστώτων στις μουσουλμανικές χώρες όπως έγινε το 2014 στην Αίγυπτο με τον Μοχάμεντ Μόρσι έως την καθαίρεσή του από τον Νασσεριστή Φασιστή Αλ-Σίσί.

  Όσο για τους μουσουλμάνους μετανάστες στην Δυτική Ευρώπη για να γίνει το παραπάνω πρέπει να αποχαιρετήσουν το όνειρο της υλικής ευμάρειας του να δουλεύουν άλλοι προλετάριοι για εμάς τους Ευρωπαίους κεφαλαιούχους. Πέραν αυτού, ευτυχώς στην Ελλάδα ο αντισλαμισμός έχει φτάσει στο ζενίθ του, τα νούμερα των μουσουλμάνων δεν είναι υψηλά σαν την Γαλλία και την Ιταλία και ο Μιχαλολιάκος ἠ ο μελλοντικός Μεταξάς μελλοντικά θα καθαρίσει κάθε αλλόφυλλο εισβολέα. Περιμένω να δω τί θα πράξουν οι της Ιταλίας που μάλλον δεν λένε να λερώσουν τα χέρια τους.

  ReplyDelete
 9. Εδώ και σχετικός σύνδεσμος για τους ιμάμηδες και τα Ερντογανικά σόου των:

  http://www.defence-point.gr/news/afstria-islam-tourkia-pedia-me-stratiotikes-stoles-ke-apelasi-imamidon

  ReplyDelete
 10. Εδώ και δεύτερος επί του θέματος σύνδεσμος για την επιθετική και οργισμένη αντίδραση της Τουρκίας στην απέλαση των ιμάμηδων:

  http://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/toyrkia/691866_orgismeni-i-agkyra-gia-kleisimo-ton-tzamion-apo-ton-skoyrts-stin

  ReplyDelete
 11. Ὅποιος δὲν πιστεύει μεταμφιέζει τἠν ὁλιγοπιστία του σὲ φανατισμό. Στἠν περίπτωση τῶν σουννιτῶν μουσουλμάνων ὁ ἑπιτιθέμενος εἶναι βεβαίως ἡ Δύση. Οἱ σουννῖτες εἶναι τὸ πολυπληθέστερο εἱκονομαχικὀ στρατόπεδο καὶ οἱ εὶδωλολάτρες χρειάζονται θύματα γιὰ νὰ πάρουν ζωὴ τὰ ἄψυχα εἴδωλά τους. Εἶναι ῥεμάλια, μὲ πλήρη ἐπίγνωση τοῦ λάθους τους καὶ θέλουν νὰ μᾶς πάρουν στὸν τάφο μαζί τους, σὰν τὸν Σαρδανάπαλο μὲ τἰς δοῦλες του.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Πολύ σωστά Κωσταντή.

   Ακριβώς όπως τα λες.

   Η συμπάθειά μου στον πόλεμο Ευρώπης-Μουσουλμάνων πάει προφανώς στους μουσουλμάνους και όχι στους...Σαρδανάπαλους και τους Ταρτούφους όπως λες. Άλλωστε αυτοί διέλυσαν την Οθωμανία που τους είχε υποταγμένους μέσω του Γουαχαμπισμού τον οποίο εστρεψαν μετά κατά της ΕΣΣΔ και ολοκλήρων κρατών στην Μέση Ανατολή! Τους πήραν δε και μετανάστες, τους φτύσανε, τους ξεφτιλίσανε και τώρα που τους εκδικείται ο Θεός θέλουν νέο αιματοκύλισμα. Ε, όχι! Φτάνει πια η Δυτική σαπίλα που δεν παράγει καν ένα άσμα μουσικό άξιον ακροάσεως, πόσω δε μάλλον ένα φαγητό της προκοπής (με εξαίρεση τα αδέρφια μας στην Μεγάλη Ελλάδα).

   Από την μία έχουμε τον Λώρενς της Αραβίας και από την άλλη Το Μεγάλο Φαγοπότι (La Grande Bouffe). Κινηματογραφικά έτσι θα παιζόταν η διαμάχη Ισλάμ και Καπιταλιστικής Δύσεως.

   Ελπίζω μονάχα η διαμάχη αυτή να ανοίξει τον δρόμο στον ατόφιο αντικαπιταλιστικό Φασισμό ή έστω να καταλήξει σε πληγή για την τρισκάταρτη αστική κοινωνία της Δυτικής Ευρώπης και δη της Γερμανικής Ευρώπης. Ακόμα και οι ίδιοι οι κάτοικοί των δεν μπορούν άλλο. Θάνατος παντού όπως και φοβερή υποκρισία. Δεν αντέχω την υποκρισία τους. Ειδικά οι γυναίκες τίγκα στην σοβαροφάνεια εδώ και μετά με τον κώλο έξω στα Ελληνικά νησιά. Άσε που δεν σέβονται και τους συντρόφους των καν! Ξέρεις ρε φίλε εδώ Ελβετία, πόσες μην πω τί, πιάνονται χεράκι με τον φίλο τους ή τον άνδρα τους(!) και με το που περνά ένας νεαρός ωραίος δίπλα των τον τρώνε με τα μάτια ή τον καμακώνουν στα εστιατόρια ζητώντας και καλά το πιπέρι για την πίτσα! Δεν μπορώ άλλη υποκρισία. Έχουν χάσει όλα το νόημά των. Οικογένεια, θρησκεία, αγάπη, έρως, ψυχή, πνευμα, σκέψις, τέχνη, μουσική, δημιουργία. Όλα για το χρήμα. Ε όχι! Να τους φάει το Ισλάμ να ησυχάσει η Οικουμένη που τους έχει σιχαθεί από Αφρική μέχρι Ταϊλάνδη. Ούτε καν οι Ταϋλανδέζες που εισάγουν οι Ελβετοί (διότι τις Ελβετίδες δεν τις πλησιάζει άνθρωπος, μάλιστα ορισμένες τις μπερδεύεις για άνδρες!) δεν αντέχουν την εδώ χώρα και την κάνουν πίσω για Ασία!

   Delete
 12. Καλὰ κάνεις Παλιὲ καὶ ἐρωτᾷς γιὰ τὸ τουρκικὸ Ἰσλάμ. Ἀπὸ αἰῶνες ὑπῆρχε σύγκρουσι στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία μεταξὺ ἀραβικοῦ σουννισμοῦ καὶ τουρκικοῦ Ἰσλάμ, ὅπως τὸ ἐξηγῶ στὰ βιβλία μου. Ἰρανοὶ καὶ Ὀθωμανοὶ πάντα ἐθεώρουν τοὺς Ἄραβες ὡς τοὺς κυρίους ἐχθρούς των. Ἐγὼ προσωπικά, στὸ πλευρὸ τοῦ μακαρίτου Ὀζάλ, ἠγωνίσθην γιὰ νὰ περιορίσω τὴν ἀραβικὴ αὐτὴ γάγγραινα ἐπὶ τῆς Τουρκίας.Στὴν Τουρκία καὶ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη ἡ ἀραβικὴ αὐτὴ γάγγραινα ἐξαπλοῦται. Τὸ ἐὰν ὁ Ἔρντογὰν ἔχει κτυπηθῆ ἀπὸ τὴν γάγγραινα αὐτή, τὸ μέλλον θὰ τὸ δείξῃ. Καὶ ὁ Σελὶμ ὁ Τρομερὸς τὸ 1516 (τὸ πρότυπο τοῦ Ἔρντογαν) τὸ ἔπαιξε φιλοσουννίτης Ἄραψ γιὰ νὰ ὑποτάξῃ τοὺς τζιχαδιστὲς τῆς ἐποχῆς του ἀρπάζοντας γιὰ τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τοὺς παρηκμασμένους Ἄραβες τὸν τίτλο τοῦ χαλίφη. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 13. Ευχαριστώ για την απάντηση κύριε Καθηγητά.

  Το Σουνιτικό Ισλάμ στο Μικρασιατικό οροπέδιο και την Μεσοποταμία δεν είναι απλή υπόθεση.

  Μην ξεχνάμε την Ισλαμική εικονοκλαστική επιρροή του Σουνισμού επί της Ορθοδοξίας ήδη από τον 8ο αιώνα μ.Χ. Ναι, αναστηλώθηκαν οι εικόνες αλλά όχι τα αγάλματα. Από τότε δεν επιτρέπονται τα αγάλματα ή οι προτομές του Ιησού στην Ορθοδοξία. Επίσης η αίρεση των Παυλικιανών είχε και επιρροές και φιλικές σχέσεις με τον Σουνιτικό Αραβικό κόσμο (https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82).

  Ευτυχως υπάρχει βέβαια και η Σαουδική Αραβία, η οποία όπως έχω πολλάκις γράψει εδώ, δεν επιθυμεί επ΄ουδενί να χάσει τα πρωτεία του Σουνιτικού Ισλάμ και την επιρροή της επί των Αραβοφώνων μουσουλμάνων, από την Ερντογανική Τουρκία. Ο Ερντογάν φέρεται ως έχων τα πρωτεία του Σουνισμού, ιδίως με τα επεισόδια στην Γάζα. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι Σαουδική Αραβία και Τουρκία ανήκουν σε διαφορετικές θεολογικές σχολές, Χανμπάλι (Ουχαμπισμός) και Χανάφι αντίστοιχα (https://en.wikipedia.org/wiki/Hanafi#/media/File:Madhhab_Map3.png). Είναι δε, και οι Αλεβήδες στην μέση οπότε κάπως απαλύνουν την Σουνιτική πίεση της Κεντρικής Ανατολίας.

  Πέραν αυτού, δεν είναι εύκολο ο Έρντογαν να καταλήξει Κάστρο. Εάν καταλήξει θα καταλήξει Χομεϊνί. Η κομβική γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας, ΔΕΝ της επιτρέπει να είναι ένα ασήμαντο απομονωτικό νησιωτικό κρατίδιο, όπως η Κούβα του Κάστρου, η οποία μονάχα ως οπλαποθήκη Σοβιετικών πυραύλων αποτέλεσε απειλή. Συνεπώς θέλουν δεν θέλουν, πιστεύω, Άραβες, Ισραηλινοί και Αμερικανοί δεν μπορούν να αφήσουν την Τουρκία ανεξέλεγκτη. Αυτό πιστεύω εγώ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η Σαουδική Αραβία προοδευτικά φεύγει από τον Ουαχαμπισμό και προχωράει προς τον Αραβικό εθνικομπολσεβικισμό. Η Τουρκία πάει να χρησιμοποιήσει το "δημοκρατικό" πολιτικό Ισλάμ.

   Delete
 14. Πάντως ο τελευταίος αντιμουσουλμανισμός της Ευρώπης έxει για εμένα μία δόση τεραστίας υποκρισίας.

  Στην τελική προσωπικά εγώ δέχομαι τον αντιμουσουλμανισμό μονάχα ατόφιων Φασιστών και Εθνικοσοσιαλιστών/φυλετιστών οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι το βαθύ πρόβλημα της Δύσεως δεν είναι το Ισλάμ. Το Ισλάμ είναι απλά σύμπτωμα διότι ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της Δυτικής ψυεδοκοινωνίας είναι σάπια και δη το αστικό πρότυπο του Καπιταλισμού.

  Δυστυχώς μονάχα οι Εθνικοσοσιαλιστές τύπου Χρυσής Αυγής αντιλαμβάνονται ορθώς το πρόβλημα για αυτό και άλλωστε εκτιμούν το Σιιτικό Ισλάμ και τον Αραβικό Φασισμό ως αντικαπιταλιστικές δυνάμεις. Αυτός ο αντισλαμισμός των Εθνικοαστών τελευταία τύπου Λέγκας, Σλοβενίας και Κούρτς με αηδιάζει για να είμαι ειλικρινής. Διότι τί λένε τα άτομα αυτά "Ο τρόπος ζωής μας κινδυνεύει από το Ισλάμ!". Τί εστί τρόπος ζωής για την σημερινή Ευρώπη;; Κατανάλωση, υλισμός και εκφυλισμός. Φοβούνται λοιπόν μην χάσουν τί;; Τον Καπιταλισμό;;! Προφανώς όπως προείπα υφίστανται και αντικαπιταλιστές Εθνικιστές ιδίως στον Εθνικοσοσιαλιστικό ή Χριστιανοφασιστικό χώρο, όμως η πλειονότητα πιστεύω απλά θέλει να συνεχίζει να εκφυλίσσεται ελεύθερα, βλέπε αντισλαμισμό σε Ολλανδία, Βέλγιο και Αγγλία. Δηλαδή οι παραπάνω δυνάμεις απλώς επικεντρώνονται σε ένα θανάσιμο για αυτούς σύμπτωμα, αλλά αγνοούν την φύσιν του ιού, τον Καπιταλισμό.

  Εάν συνεχίσουμε με φασιστότροπο καπιταλισμό, σύντομα και ενδοευρωπαϊκά ο ένας θα κοιτά να φάει τον άλλο, με τρόπο νεο-ιμπεριαλιστικό σαν το τέλος του 19ου αιώνος. Ελάχιστοι δυστυχώς αντιλαμβάνονται ότι το μέλλον κείτεται στα Πολιτισμικά Σύνολα και όχι τα σάπια και βδελυρά Εθνοκράτη! Αλλά φυσικά από εποχής Μακιαβέλλι η Δύσις σε αυτόν τον ανταγωνισμό εκτίσθηκε, στον Ιμπεριαλισμό εξ΄ου και το γέννημά της, ο Εθνικισμός. Παρεπιμπντόντως, το Ισλάμ αποτελεί τέτοιο σύνολο αν και όχι ενωποιημένο ακόμα, πρώτον λόγω ελλείψεως της Αυτοκρατορίας της Πόλεως, δεύτερον λόγω της εμφυλίας διαμάχης Σιιτών και Σουνιτών.

  Ξαναλέω, αντιλαμβάνομαι τον φόβο των Ευρωπαίων Εθνικιστών αστών αλλά και το Ισλάμ να εκδιώξουν και φούρνους να στήσουν και να τους κάψουν όπως έκαψαν τους Εβραίους, το πρόβλημά των το αρχέγονο δεν θα το λύσουν, δεν θα γλιτώσουν δηλαδή από αντίστοιχα μελλοντικά προβλήματα που επιφέρει ο Δυτικός τρόπος "ζωής", ίσα-ίσα ενώ τώρα το μένος των επικεντρώνεται στους Μουσουλμάνους (επειδή δεν δέχονται τον φιλελευθερισμό ως πρότυπο ζωής!), αύριο θα εκτονωθεί εσωτερικά με πολύ βαρύτερες κοινωνικές συνέπειες.

  Υ.Γ. Όσο για ορισμένους έξυπνους που υβρίζουν όσους ζουν σε Βαλκάνια και Μέση Ανατολή και μας έχουν πρήξει ότι ανήκουμε στην καπιταλιστική(!) Δύση και τον σκληρό πυρήνα(!) της Ε.Ε., λόγω της Ελληνικής (αρχαίας;) μας κουλτούρας, τους αντιπαραβάλω τα ακόλουθα λαϊκά άσματα που χτύπησαν εκατομμύρια θεάσεις στο γιουτιούμπ:

  1. https://www.youtube.com/watch?v=Vh6rD8FNP_o

  2. https://www.youtube.com/watch?v=reCUdZVs64Q

  3. https://www.youtube.com/watch?v=bCqf1eAEKp4

  4. https://www.youtube.com/watch?v=YWaCAiWtSvc

  5. https://www.youtube.com/watch?v=n1ewGUiZhl8

  Αυτά δείχνουν βάσει δημοφιλίας και πού ανήκει αυτό η Ελλάδα ή έστω ο πληθυσμός που κατοικεί στο κρατίδιο αυτό. Ανάλογα ταυτοτικά διλλήματα υφίστανται και στην...Ρουμανία! (Βόρεια Λατινόφωνη Ελλάδα).

  ReplyDelete
 15. Υ.Γ. 2

  Οι Ευρωπαίοι μην νομίζουν ότι είναι εύκολο να στήσουν φούρνους για τους μουσουλμάνους. Οι μουσουλμάνοι εν τή Δύσει δεν είναι αστοί, όπως ήσαν οι Εβραίοι στον Μεσοπόλεμο και πιο πριν. Ανήκουν στο πολύ σκληρά εργαζόμενο προλεταριάτο. Σύν την παραδοσιακή νοοτροπία των είναι πολύ πιο αρσενικοί των αφύλων Ευρωπαίων ανδρών στην Βόρεια Ευρώπη. Συνεπώς οι φούρνοι δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μπορεί να αλλάξουν οι ρόλοι, ιδίως την στιγμή που οι Μουσουλμάνοι στην Δυτική Ευρώπη έχουν και Τουρκο-Αραβικές αβάντες ασχέτως εάν Έρντογαν και Σαλμάν μισιούνται.

  Μονάχα ένας Μιχαλολιάκος, ένας Κασιδιάρης, ένας Μιλόσεβιτς ή ένας Πούτιν δύναται να στήσει φούρνους και να φέρει είς πέρας την καύση. Ουδείς αστός. Εξαίρεση όλων των Ευρωπαίων αποτελούν οι Βαυαροί και οι Κεντρο-Βαλκάνιοι Ευρωπαίοι (Ούγγροι, Αυστριακοί κλπ).

  ReplyDelete