Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Mar 12, 2018

411 - Ἐπιστροφὴ στὸ 1908- Ἔρντογαν καὶ ΝεότουρκοιὉ τάφος τοῦ 1996, τοῦ Ἐνβὲρ Πασᾶ στὴν Κωνσταντινούπολι

411 - Ἐπιστροφὴ στὸ 1908- Ἔρντογαν καὶ Νεότουρκοι

Ἐπάνοδο στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία;  Ἀλλὰ ποία; Αὐτὴν τοῦ Ἀμπντουλχαμὶτ Β΄, σουλτάνου μέχρι τὸ 1909, ὁπότε καθηρέθη ἀπὸ τοὺς Νεοτούρκους ἤ αὐτὴν τῆς Ὀθωμανικῆς Ἐπιτροπῆς Ἑνώσεως καὶ Προόδου τῶν Νεοτούρκων; Δηλαδή, Ἀμπντουλχαμίτ-Ἔρντογαν ἤ Φετουλλὰχ Γκυλέν-Νεότουρκοι; Ἀπάντησις: ἐπάνοδο καὶ στοὺς δύο μὲ μελλοντικὴ προοπτικὴ ἴσως... τὸ 1918.

Τὸ 1876, ὁ Ἀμπντουλχαμὶτ εἶχε ἀνέβει στὸν θρόνο, ὡς μετριοπαθὴς καὶ κατέληξε πανισλαμιστής, ἕως ποὺ τὸ 1909 τὸν καθήρεσαν  οἱ Νεότουρκοι μασῶνοι καὶ ντονμέδες φιλοεβραῖοι. Ἀλλὰ οἱ  Ῥωμηοὶ τῆς Αὐτοκρατορίας ὑπεστήριξαν καὶ τὶς δύο τάσεις, μαζὶ μὲ τὸν Ἴωνα Δραγούμη τοῦ κρατιδίου τῶν Ἀθηνῶν ἕως ποὺ ἡ Αὐτοκρατορία ἐβούλιαξε στὴν ἧττα τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου, ἀφοῦ οἱ Νεότουρκοι κατέληξαν «Γκρίζοι Λύκοι», ὡς ἀκραῖοι ἐθνικιστές.

Γράφει, ὁ θεῖος μου, ὁ μακαρίτης στρατηγὸς Ἀλέξανδρος Μαζαράκης (1874-1943) στὰ ἀπομνημονεύματά του: «Οἱ Νεότουρκοι [στὴν Θεσσαλονίκη τὸ 1908] ἐζήτησαν ἀμέσως νὰ καταπαύσῃ ὁ ἀγὼν Ἑλλήνων καὶ Βουλγάρων [σήμερα Σκοπιανῶν] στὴν Μακεδονία... Ἀσπασμοὶ Ἰούδα ἀντηλλάγησαν καὶ ἐπίσκεψις Βουλγάρων ἐκ Σόφιας εἰς Θεσσαλονίκην ὠργανώθη... Δέχομαι τὴν ἐπίσκεψιν τῶν ὑπαλλήλων ὅλων τῶν ἑλληνικῶν καφενείων, ζυθοπωλείων, ἑστιατορίων ποὺ ἦσαν τὰ καλύτερα τῆς Θεσσαλονίκης... οἱ ὁποῖοι μοῦ δηλώνουν, ὅτι δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ὑπηρετήσουν τοὺς Βουλγάρους... Ἐνέκρινα τὴν στάσιν των... Ἔφυγαν λοιπὸν ὅλα τὰ γκαρσόνια [ἀπὸ τὰ καταστήματά των] καὶ ὅταν ἔφθασαν οἱ Βούλγαροι ἐκδρομεῖς τὰ διάφορα ἑλληνικὰ καταστήματα ἦσαν εἰς ἀδυναμίαν νὰ τοὺς περιποιηθοῦν. Οἱ Τοῦρκοι ἐφρύαξαν διὰ τὴν αὐθάδειαν αὐτήν... Ἔστησαν εἰς τὴν πλατεῖαν τραπέζια καὶ ἤρχισαν μὲ πρόχειρα καμινέτα νὰ παρασκευάζουν καφέδες. Μέσα εἰς τὸν συνωστισμὸν ἕνας ζωηρὸς Ἕλλην πλησιάζει καὶ δίνει μίαν κλωτσιὰν εἰς τὸ τραπέζι μὲ τὰ φλυτζάνια καὶ τὸ καμινέτο».

Ὁ πατέρας τοῦ Ἴωνος Δραγούμη, ὁ Στέφανος Δραγούμης, πρωθυπουργὸς στὴν Ἀθήνα τὸ 1910, ἐδήλωνε πὼς χάρις στὴν νεοτουρκικὴ ἐπανάστασι «θὰ ἀναβιώσῃ τὸ θαῦμα τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, θὰ ἀφομοιώσωμεν τοὺς Τούρκους ὅπως ἄλλοτε τοὺς Ῥωμαίους καὶ θὰ μεταβληθῇ ἡ Ὀθωμανικὴ εἰς Ἑλληνικὴν Αὐτοκρατορίαν».

Στὰ ἀπομνημονεύματά του ὁ ἀξιωματικὸς Θεόδωρος Πάγκαλος, ἔγραφε πὼς μόλις ἀνηγγέλθη ἡ νεοτουρκικὴ ἐπανάστασις, τὸν Ἰούλιο 1908, οἱ ὑπολοχαγοὶ καὶ ἀνθυπολοχαγοὶ ἐκραύγαζαν ἀνοιχτὰ στὶς αἴθουσες ἀξιωματικῶν τῶν Ἀθηνῶν ὅτι καιρὸς ἦταν ν’ἀκολουθήσουν κι ἐκεῖνοι τὸ τουρκικὸ παράδειγμα, κάτι ποὺ ἔγινε τὸν Αὔγουστο τοῦ 1909.

Τὸν Μάρτιο τοῦ 2018, ὁ Ἔρντογαν, κάνοντας τὸ σῆμα τῶν Γκρίζων Λύκων, συνεχιστῶν τῆς Τριανδρίας τῶν Νεοτούρκων τοῦ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ὑπὸ τὸν Ἐνβὲρ Πασᾶ, διεκήρυξε τὴν ἑνότητα τῆς Ὀθωμανικῆς Πατρίδος (ἰδεολογία τοῦ ὀθωμανισμοῦ)  κραυγάζοντας, σὲ συγκέντρωσι στὴν Μερσίνη «ἕνα ἔθνος, μία σημαία, ἕνα κράτος, μία πατρίδα», ἐπαναλαμβάνοντας ἔτσι, κατὰ τοῦ μασώνου καὶ ντονμὲ ἰμάμη Φετουλλὰχ Γκüλέν, συνεργάτου τῆς CIA, αὐτὸ ποὺ εἶχε βροντοφωνάξει τὸ 2013, ὅταν διέκοψε τὶς σχέσεις του μὲ τὸν ἰμάμη, πρώην πνευματικοῦ του δασκάλου, μὲ ἔμφασι ὅτι δὲν διακατέχεται ἀπὸ ἐθνικισμὸ ἀλλὰ ἀπὸ ὀθωμανισμό, τὴν ὀθωμανικὴ πατρίδα τῶν λαῶν τῆς Τουρκίας:

 «Χίλια χρόνια εἴμεθα σὲ αὐτὰ τὰ μέρη καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ θὰ ζήσουμε καὶ πάλι μεγάλοι καὶ ἰσχυροί...Σὲ μᾶς δὲν ὑπάρχει ἡ πολιτικὴ τῆς ἀφομοιώσεως [σὲ ἀντίθεσι μὲ τὸν κεμαλισμό], εἴμεθα ἀντίθετοι σὲ κάθε εἴδους ἐθνικισμό. Οἱ Τοῦρκοι, οἱ Κοῦρδοι, οἱ Ῥωμηοί, οἱ Ἄραβες, οἱ Λαζοί [ὁ ἴδιος ὁ Ἔρντογαν εἶναι Λαζός], οἱ Κιρκάσιοι, οἱ Γεωργιανοί, εἶναι ὅλοι ἀδέλφια»

Προσέθεσε ὅτι ὁ ἐθνοτικὸς ἐθνικισμὸς δημιουργεῖται ἀπὸ τὴν ἄγνοια καὶ τὴν διαφθορά, διότι «στὸν ἀρχαῖο μας πολιτισμὸ δὲν ὑπῆρξε ποτὲ διάκρισι. Στὸν  πολιτισμό μας, στὶς παραδόσεις μας, ὑπῆρχε ἰδιαίτερη εὐαισθησία στὶς μειονότητες καὶ ἦταν πάντοτε προστατευόμενες». Καὶ ὅπως ὁ προκάτοχός του Ἐνβὲρ Πασᾶς ποὺ ἀπεβίωσε μαχόμενος στὶς 4  Αὐγούστου τοῦ 1922, στὸ Οὐζμπεκιστάν, ἀρχικῶς μὲ τὴν ὑποστήριξι τῶν Σοβιετικῶν, καὶ μετὰ ὡς ἀντίπαλός τους, προσέθεσε: «Ὅταν γίνῃ ἡ ἐπιστράτευσις, ὅταν σᾶς καλέσουν στὸ καθῆκον, τότε θὰ πάω μαζί σας πρῶτος».

Ὁ Ἔρντογαν ἔχει ἀρκετὰ χαρακτηριστικὰ τοὺ Ἔνβερ Πασᾶ. Ἡ ἐκστρατεία του στὴν Βόρειο Συρία θυμίζει αὐτὴν τοῦ Ἐνβέρ τὸ 1922 στὸ Σοβιετικὸ Τουρκεστάν. Ὁ Ἐνβὲρ ἤθελε νὰ ἔχῃ σουλτανικὸ παρουσιαστικὸ καὶ προτοῦ σκοτωθῆ τὸ 1922 εἶχε ἀνακηρύξει τὸν ἑαυτό του Ἐμίρη τοῦ Τουρκεστάν. Ἕνας μελετητής του, ὁ David Fromkin, ἔγραψε γι’αὐτὸν στὸ βιβλίο του, A Peace to End All Peace. Creating the Modern Middle East, 1914-1922 (Avon Books, 1989):  «He was a vain, strutting man who loved uniforms, medals and titles. For use in stamping official documents, he ordered a golden seal that described him as ‘Commander-in-Chief of all the Armies of Islam, Son-in-Law of the Caliph and Representative of the Prophet».

Μετὰ τὴν ἀποτυχία τοῦ ἑλληνοτουρκισμοῦ τὸ 1908, μεταξὺ τῶν δύο ἐπαναστάσεων,  τῆς τουρκικῆς καὶ τῆς ἑλληνικῆς, ἤρχισε ἕνας λυσσώδης ἔνοπλος ἀγών, τὸ 1912, ποὺ τελείωσε τὸ 1922, ὁπότε τόσο Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ὅσο καὶ Μεγάλη Ἰδέα ἀπεβίωσαν. Τὸ 2018, συμφέρον τῶν δύο λαῶν εἶναι νὰ μάθουν τὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας ὅτι μόνον μία συνεργασία τῶν δύο λαῶν τοῦ Αἰγαίου θὰ ἀποτρέψῃ τὸν διαμελισμὸ καὶ τῶν δύο ἀπὸ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             12 Μαρτίου 2018

86 comments:

 1. Όλα αυτά αρχίζουν και γίνονται εξόχως κουραστικά.

  Ποίος ο λόγος να τρέξουμε σαν τρελλοί να αποτρέψουμε έναν διαμελισμό δύο αποτυχημένων κρατών και δύο τελείως παρηκμασμένων λαών, την στιγμή που εμάς μας ενδιαφέρει ο Ελληνισμός ως Πνεύμα και Παγκόσμιος Πολιτισμός;;

  Ποίος ο λόγος να σωθεί ο Χατζηγώγος και ο κάθε "Χατζηγώγος" κάφρος ελληναράς μαζί με τον ανστίστοιχο ψευτόμαγκα κρετίνο Τούρκο ντονερατζή ή μπακλαβατζή από τα κατσικοχώρια της Ανατολίας;;;;

  Την στιγμή που εμάς μας ενδιαφέρει ο πλανητικός Ελληνισμός, δεν έχουμε κανένα λόγο να επιθυμούμε την επιβίωση δύο σάπιων οντοτήτων οι οποίες προσβάλλουν με την ύπαρξή τους, εκατέρωθεν, τα Άγια Ελληνικά χώματα.

  ReplyDelete
 2. Επί αυτού, είχε δίκαιο ο Χίτλερ που ήθελε να μεταφέρει τους σημερινούς τιποτένιους ελλαδίτες στην Μέση Ανστολή (τον ζωτικό τους χώρο) και να αναδείξει την Ελλάδα σε κέντρο παραθερισμού για την Αρία Φυλή.

  Στην τελική 100 φορές περισσότερο σεβασμό στο Ελληνικό πνεύμα έδειξε ο Γερμανισμός και δη ο Εθνικοσοσιαλισμός παρά τα μισελληνικά υπανάπτυκτα γραικυλικά καθεστώτα από το 1821 έως σήμερα.

  Δεν έχει άλλο νόημα να ασχολούμαστε με τους μελλοθανάτους και τους Τουμπουκτουανούς της Ανστολικής Μεσογείου. Εξάλλου ποίος σώφρων Έλλην επιθυμεί να ζήσει εντός του σημερινού αθλίου κρατιδίου;; Ουδείς. Περιουσια να έχεις φτύνεις αίμα σε φόρους και ζημίες από το κάθε κωλόπαιδο, οικογένεια να έχεις φτύνεις αίμα σε τί σχολείο θα πας το παιδί σου, εάν θα το δουν με καλό μάτι οι δάσκαλοι και δεν θα το χαντακώσουν και εάν δεν θα μπλεχτεί με αλήτες, συν τον σωρό φροντιστηρίων. Έξω βγαίνεις μία βόλτα και τρελαίνεσαι από το πόσο άθλια φέρεται ο ένας στον άλλο στην Ελλάδα, ειδικά δε εάν είσαι οδηγός. Αγένεια, καφρίλα, αδιακρισία στο φουλ!

  Αυτά και άλλα τόσα αναρίθμητα δείγματα αθλιότητος του σημερινού γραικύλου.

  Αντί λοιπόν να ψάχνουμε για ιατροσόφια νεκραναστάσεως ενός λειψάνου (ελλαδιστάν), οφείλουμε να μετατρέψουμε υγιή κράτη και τον κόσμο όλον σε μία υγιή ατόφια "μη-Ελληνική" Ελλάδα. Γιατί λοιπόν να μην φτιάξουμε μία πραγματική Ελλάδα στην Ελβετία ή ακόμη καλλίτερα γιατί να μην κάνουμε την Ελβετία, Ελλάδα;;

  ReplyDelete
 3. Ἑλλὰς Ἑλλήνων Κυπατζήδων! Μόνον ὁ φασισμὸς δύναται πλέον σήμερα νὰ σώσῃ τὴν χώρα. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Ο εν Ελλάδι Φασισμός έχει φοβερή έλλειψη σε γεωπολιτική σκέψη και στελεχώνεται από τα πλέον ανίκανα άτομα.

  Η Ελλάδα χρειάζεται εισαγωγή πολιτισμικού ορού από έναν πολιτισμό καλλίτερο αυτής.

  (Δηλαδή όχι των Αγγλοσαξώνων αλλά ούτε και των βαρβάρων Ρώσσων)

  ReplyDelete
 5. Γιαννης ΑποστολοπουλοςMarch 12, 2018 at 7:10 PM

  Ο φασισμός η ο εθνικομπολσεβικισμος? Ο φασισμός είναι καθαρός εθνικισμός, και ο εθνικισμός συρρικνώνει τον Ελληνισμό. Παλι μας μπερδεύετε κ. Δημήτρη, αλλάζετε θέσεις συνέχεια και οι περισσότεροι ακροατές αδυνατούν να σας παρακολουθήσουν και ίσως κάποιοι να φτάνουν στο σημείο να νομίζουν ότι τους εμπαίζετε. Ζητούμε συγνώμη για την μικρή αυτή παρατήρηση. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 6. Ἐδῶ δεύτερος σύνδεσμος τῆς συνεντεύξεώς μου στὸ TV100 Θεσσαλονίκης τοῦ Σαββίδη ἀπηλλαγμένης ἀπὸ τὶς ἐπεμβάσεις τῶν κυπατζήδων.Δημήτρης Κιτσίκης
  https://www.youtube.com/watch?v=tD5XsQ2ou5o

  ReplyDelete
 7. Γιάννη, ὁ ὅρος φασισμὸς εἶναι σὲ τέτοιο βαθμὸ ἀπαξιωμένος ὡς ὕβρις ἀπὸ τὴν προπαγάνδα ποὺ χρέος μου ὡς ἐπιστήμων εἶναι νὰ τὸν ἐπαναφέρω θετικὰ στὴν συνείδησι τοῦ πολίτου.Ὑπὸ τὸν ὅρο φασισμό, ὅπως καὶ ὑπὸ τὸν ὅρο φιλελευθερισμὸ καὶ κομμουνισμό, καλύπτονται διάφορες ίδεολογικὲς ὑποδιαιρέσεις. Κατ'ἀρχάς, ὁ ἐθνικοσοσιαλισμός, ὑποδιαίρεσις τοῦ φασισμοῦ δὲν εἶναι ἐθνικιστικός, ὁ δὲ ἐθνικομπολσεβικισμὸς εἶναι μία σύνθεσις τοῦ κομμουνιστικοῦ καὶ τοῦ φασιστικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, ὁ δὲ ἰδικός μου ἑλληνοκεντρισμὸς δύναται νὰ ἑρμηνευθῇ ὡς ἀκραῖος ἑλληνικὸς ἐθνικισμός.Καιρὸς εἶναι στὰ ἑλληνικὰ πανεπιστήμια νὰ διδάσκεται ἐπιτέλους μάθημα ἰδεολογιῶν ὄχι μὲ συνθήματα ἀλλὰ μὲ ἐπιστημονικὸ τρόπο, χωρὶς ἀποκλεισμοὺς καὶ προκαταλήψεις. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 8. Γιαννης ΑποστολοπουλοςMarch 12, 2018 at 9:38 PM

  Μερικά σημεία εδώ. Διδάσκοντας όντως ιδεολογίες πενήντα χρονια, προφανώς έχετε μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς, αλλά θα θέλαμε να σταθούμε σε μερικά σημεία του σχολίου σας με την ελπίδα ότι θα συμβάλουμε εποικοδομητικά στην προσπάθεια σας να αποσαφηνίσετε τους όρους στην συνείδηση των πολιτών.
  1.Ο φασισμός είναι απαξιωμενος στο συλλογικο υποσυνείδητο του κόσμου γιατί, στο άκουσμα του γίνεται ταυτόσημα κατανοητος με τους φούρνους και τα κρεματόρια. Δεν λέμε ότι η ιδεολογία του συγκαταλέγει τους φούρνους απαραίτητα, απλά λέμε πως κατανοείται από το ευρύ κοινο μόλις ακούει κάποιον να ομιλεί περι φασισμού. Και εκεί φυσικά η κουβέντα τελειώνει. Σε αυτό το σημείο ελπίζουμε να συμφωνείται μαζί μας.

  2.Λέτε , ο εθνικοσοσιαλισμός δεν είναι εθνικιστικος. Μετάφραση από την βικιπεδια «Ο εθνικοσοσιαλισμός (ναζισμός) είναι ένα ολοκληρωτικό σύστημα που δημιουργήθηκε αρχικά στη Γερμανία αμέσως μετά τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο και χαρακτηρίστηκε από έντονο εθνικισμό (αν και, ειρωνικά, ο Joseph Goebbels έδειξε ότι ο ναζισμός μισούσε την έννοια του εθνικισμού, επειδή ήταν μια αστική έννοια όταν εξηγούσε την πολιτική θέση του NSDAP ), δικτατορική ή δρακόντεια κυριαρχία της αστυνομίας, χρήση βίας, παραβίαση του νόμου, φυλετική πολιτική που υπογραμμίζει την υποδούλωση ή την εξόντωση των ανθρώπων που θεωρούνται κατώτεροι, βασισμένοι σε μια πίστη στον κοινωνικό δαρβινισμό, θεωρίες του Heinrich von Treitschke και Houston Stewart Chamberlain

  ReplyDelete
 9. Γιαννης ΑποστολοπουλοςMarch 12, 2018 at 9:40 PM

  Μερος 2

  3.Λέτε, ο εθνικομπολσεβικισμος ο δικος σας είναι ακραίως Ελληνικος εθνικισμός. Και η ΧΑ αυτό λέει με εσάς ότι είναι ακραίοι εθνικιστές, απλός όχι αυτοκρατορικοί, αρκούνται στα Ελληνικά σύνορα ενώ εσεις το επεκτείνετε σε παρελθοντικά μεγαλεία. Εσεις περισσότερο κλίνετε στον μοναρχισμό/αυτοκρατορισμο/αριστοκρατισμό, ιδεολογίες που οι Γερμανοί φασιστές απέρριψαν σφόδρα, παράδειγμα Julius Evola, τον οποίον και εξεδίωξαν.

  4.Καμιά αντίρρηση να διδάσκονται οι ιδεολογίες στην Ελλάδα, αλλά εσεις ξέρετε καλύτερα από οποιονδήποτε πως η Ελλάδα από πολύ παλιά είναι μέρος των βαλκανιων δηλαδή της Ανατολής, και όχι της δύσης, και επειδή η δύση φτιάχνει ιδεολογίες ενώ η Ανατολή θρησκείες( δικά σας λογια αυτά) δεν γίνονται κατανοητές οι ιδεολογίες στους Έλληνες γιατί είναι κατά βάθος λαός βαθύτατα θρησκευόμενος, κοινοβιακος, νομαδικος, όπως είπατε στο προηγούμενο άρθρο σας, και ελεήμον. Οι ιδεολογίες και οι παραφυάδες των, είναι για τον Έλληνα εντελώς ξένες, πέραν από του DNA του. Ίσως τελικά για τούτο στην Ελλάδα δεν φτιάχτηκε ποτέ ούτε καπιταλισμός δυτικού τύπου, κατά συνέπεια ούτε πραγματική εργατική τάξη, αλλά ούτε και φασισμός στυλ Χίτλερ η Μουσσολινι. Τα φασιστικά καθεστώτα του Μεταξά και της 21ης Απριλίου δεν είχανε λαικη στήριξη και αποδοχή από τον λαό εκτός κάποιων ολίγων εξαιρέσεων. Με το ζόρι να βάλουμε στο γάιδαρο φτερά για να πετάξει….!! Το σχόλιο μου δεν έχει ούτε προσβλητική, ούτε επιθετική πρόθεση προς εσάς. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ...Oποιαδήποτε φράγκικη ἱδεολογία μεταφερμένη στὰ καθημὰς εἶναι δολοφονκὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ γιὰ τοὺς Ἕλληνες, τοῦ φασισμοῦ περιλαμβανομένου. Διότι αὐτὸ ποὺ διαδίδει δὲν εἶναι ὁ φασισμός, ὁ κομμουνισμός, ὁ φιλελευθερισμός, ἀλλὰ ἡ ἐξάρτηση ἀπὸ τὴν Δύση, ποὺ ὐποτίθεται ἐκείνη μᾶς ἔδωσε τὰ φῶτα. Ὅμως στὸν πρόλογο τῆς Ἀλεξιάδας ἠ Ἄννα ἠ Κομνηνὴ λέει γιὰ Πλάτωνα καὶ γιὰ Θουκυδίδη. Συνεπῶς δὲν χρωστᾶμε τὸν ἑλληνισμὸ στοὺς ξένους, καὶ μὲ τὸ νὰ εἶναι φράγκικος ὁ ἐθνικισμὸς μας, μᾶς στερεῖ τὸν ἑλληνισμό μας. Δὲν ὐπάρχει σχεδὸν δραστηριότητα πνευματικὴ στὴν Ἑλλάδα ποὺ νὰ μὴν ἀλλοιώνει τὴν ἀληθινὴ ἐλληνικότητα καὶ ποὺ νὰ μὴν κατακρεουργεῖ τὴν ἀληθινὴ πνευματική μας ἰστορία. Ἡ δὲ ἀποκατάστασή της εἶναι τόσο ἀναγκαία, ποὺ ἡ σπάνις τῶν παραδεχομένων τὸ πρόβλημα σὺν τὴν ἐξόφθαλμα κραυγαλέα προπαγάνδα τῆς ἁλλοίωσης τοῦ πραγματικοῦ ἑλληνσμοῦ μεταβάλλει τὸν κάθε δημόσιο ῥήτορα σὲ ΚΥΠατζῆ.

   Delete
  2. Κωσταντῆ, πολὺ σωστὴ παρατήρησι. Καὶ ὁ φίλος μου ὁ πρώην ὑπουργὸς μακαρίτης Γεώργιος Γεωργαλᾶς, κοινῶς μέν, ὅπως καὶ ἐγώ, ἀπεκαλεῖτο φασιστής, ἀλλὰ ἐδήλωνε ἕλλην ἀριστοκρατικός πλατωνικός. Ἀλλὰ ποὺ νὰ πιάσῃ τὴν ἑλληνικὴ διαλεκτικὴ σκέψι ὁ Γραικύλος. Δὲν δύναται νὰ καταλάβη πὼς ἐγὼ εἶμαι ἀριστοκρατικὸς σὰν τὸν Γεωργαλᾶ, καὶ συνάμα κομμουνιστής-φασιστής (ἐθνικομπολσεβῖκος), βασιλικός, αὐτοκρατορικός, ἐθνικιστής, ἑλληνοκεντρικός, παγκοσμιστής, οὐτοπιστής-ῥεαλιστής, ἐνῷ ὁ Γραικύλος εἶναι ἁπλὸς φραγκολογικός.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. Για να αποκτήσει οποιοδήποτε ατόφιο Ελληνικό Κίνημα σημαντική βάση και να μην επισκιάζεται από τους Δυτικόφερτους Εθνικοσοσιαλισμούς ή Φασισμούς, οφείλει να αποκτήσει σώμα, όχι μόνον πνεύμα.

   Την στιγμή που και ο Μεταξάς νοείται ως "Φασιστής" (ενώ η Ιδεολογία του είχε σημαντικές διαφορές από τον Δυτικό Φασισμό) αυτά που λέτε δεν θα ενσαρκωθούν ποτέ.

   Εάν θέλετε ατόφιο Ελληνικό ολοκληρωτισμό μακρυά από Μουσσολίνιδες και Χιτλερικούς, οφείλετε να οπλίσετε την Ορθοδοξία, όπως κάναν οι Ιρανοί με τον Σιισμό.

   Όλος ο Ελληνισμός δυστυχώς αναλώνεται συνεχώς σε παρατηρήσεις και επισκοπήσεις αλλά ΟΥΔΕΠΟΤΕ προσφέρει Λύση. Συνεπώς ας σταματήσουμε τις αέναες αιώνιες παρατηρήσεις και ας προτείνουμε λύσεις διαρκείας.

   Delete
  5. Υ.Γ.

   Ο Φασισμός αριστοκρατικοποιεί τον μικροαστό και την παρακμιακή του νοοτροπία. Αυτό δεν έχει καμμία σχέση με την Πλατωνική Αριστοκρατία των Φιλοσόφων και των Ευγενών.

   Ο Εθνικοσοσιαλισμός πλησίασε περισσότερο στο Πλατωνικό πρότυπο καθώς δεν βασίζεται τόσο στον μικροαστισμό και τις γκαρήδες (τουλάχιστον αφότου αναλάβει την εξουσία και του γίνουν άχρηστοι οι μικροαστοί) όσο στον φυλετικό (φαινοτυπικό) Αριστοκρατισμό, στην Χιτλερική περίπτωση των Νορδικών Ες-Ες που ήσαν και η Αριστοκρατία εντός του ευρυτέρου Γερμανικού "Έθνους". Η συνεχής όμως προσήλωση του Εθνικοσοσιαλισμού σε έναν Γερμανικό Εθνικισμό έστω και τυπικό, αποδεικνύει ότι ο Χίτλερ δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει το έργο του, διαλύοντας τον Εθνικισμό του πολυ-φαινοτυπικού μειοψηφικώς Νορδικού Γερμανικού Έθνους χάριν μίας ατόφιας Νορδικής Γερμανικής Αριστοκρατίας κατά τα Τευτονικά και δη προ-Χριστιανικά φυλετικά πρότυπα των Νορδικών φυλών.

   Delete
  6. Παληέ, τὸ σῶμα τοῦ Χρστοῦ εἶναι τὸ δικό σου.

   Delete
 10. Γιάννη: 1 - Ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς εἶναι βασισμένος στὴν φυλὴ (στὴν "ῥάτσα") ὄχι στὸ ἔθνος ἀλλὰ ὁ Χίτλερ ποὺ δὲν ἦταν ἐθνικιστής, ἀπεδέχθη τὸν ἐθνικισμὸ τῶν ὁπαδῶν του ἐπειδὴ εἶχαν δυσκολία νὰ τὸν ξεπεράσουν. 2 -Ἄλλο ἐθνικομπολσεβικισμὸς καὶ ἄλλο ἑλληνοκεντρισμός (ἐγὼ εἶμαι θεωρητικὸς καὶ τῶν δύο ἰδεολογιῶν). Ὁ ἐθνικισμὸς συρρικνώνει τὸν ἑλληνισμὸ διότι τὸν κατατάσσει μεταξὺ τῶν ἑκατοντάδων ἄλλων ἐθνικισμῶν τοῦ πλανήτου. Ἀντιθέτως ὁ ἑλληνοκεντρισμὸς ὑποστηρίζει ὅτι ὁ ἑλληνικὸς ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ εἶναι πλανητικὸς καὶ συμπαντικὸς, ὁ πρῶτος ὅλων καὶ ὑπεράνω ὅλων. Ἐλπίζω νὰ κατάγράψῃς "τὸ μάθημα" αὐτὸ καὶ νὰ ἀπαντᾷς σωστὰ σὲ ὅποιον σοῦ κάνει τὶς σχετικὲς ἐρωτήσεις. Ἐγὼ τὰ παραπάνω τὰ διδάσκω πάνω ἀπὸ 50 χρόνια τώρα στοὺς φοιτητές μου. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 11. ΓΙΑΤΙ Ο ΤΡΑΜΒΙΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΣΑΝ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ
  Διότι εἶναι μέγας διαπραγματευτὴς καὶ ἐξασφαλίζει ἔτσι τὴν ἀπόλυτη ἐξουσία του, ἐπειδὴ ὅταν ἀνέλαβε τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2017 ὅλη ἡ ἀμερικανικὴ σφηκοφωλιὰ τῶν φιλελευθέρων-σοσιαλδημοκρατῶν τῶν Ὀμπάμα-Κλίντον εἶχαν ὁρκισθῆ νὰ τὸν βγάλουν τρελλό, ἀνίκανο καὶ μωρό. Ὁ ἴδιος ὁ Τίλλερσον τὸν εἶχε ἀποκαλέσει moron! (μωρό).Ὁ Τράμβιος τὸ πάει γιὰ Πούτιν καὶ Σὶ Τσὶν Πίνγκ, δηλαδὴ γιὰ ἀπόλυτος ἐφ'ὅρου ζωῆς ἡγέτης.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Τίλλερσον ήταν ένας παθητικός ανίκανος σαν τον Ομπάμα.

   Δεν έκανε και δεν κατάφερε τίποτα.

   Ούτε στο Κατάρ, ούτε στο Ιράν ούτε στην Τουρκία ούτε στην Ρωσσία έτριξε τα δόντια.

   Delete
 12. Στὴν συνέντευξη στὴν ἐκπομπὴ τοῦ Σαββίδη εἴπατε πὼς ὁ κος Τίλλερσον συνδέεται μὲ συμφέροντα τῆς ἑταιρεἰας EXON-MOBIL, ποὺ δραστηριοποιεῖται στὰ χωρικὰ ὔδατα Κύπρου-Τουρκίας, ἄν κατάλαβα καλά. Ἔχω τὴν ἐντύπωση πὼς ὁ Ἕλλην τὰ παρακολουθεῖ ὅλα αὐτὰ σὰν νὰ παίρνει μάτι ἀπὸ τὴν κλειδαρότρυπα. Οἱ δὲ δημοσιολογοῦντες τοῦ πουλᾶνε τὸ μπανιστῆρι ἁνὰ ὁμάδες στὸν διάδρομο τοῦ τριτοκοσμικοῦ καπταλισμοῦ.

  Στὸ δίπλα δωμάτιο ἔχουν μπαγλαρώσηι τοὺς δύο ἀξιωματικοὺς στὴν Θράκη καὶ κλαψουρίζουν μπροστὰ στὴν πόρτα γιὰ νὰ ἀνεβάσουν τὴν τιμὴ τῆς ἁλγολαγνικῆς ἠδονοβλεψίας. Θὰ πουλάγανε καὶ τὴν μάνα τους, ἄν τὴν ἔπαιρνε κανείς.

  ReplyDelete
 13. Υγ. Οἱ Ελληνες χρειάζονται τὴν Τουρκία γιὰ νὰ ἔχουν δημόσιο. Καί οἱ Τοῦρκοι χρεάζονται τοὺς Ἕλληνες γιὰ τὸν ἴδιο λόγο. Ἡ Κύπρος εἶναι ἡ Ἑλλαδοτουρκία σὲ μικρογραφία. Τὴν πράσινη γραμμὴ νὰ τὴν φυλᾶνε οὶ Ἑβραῖοι καὶ ὅλοι νὰ λετουργοῦνται ἐναλλὰξ στὴν Ἁγιὰ Σοφιά. Ἔτσι θὰ γλιτώσουμε τοὺς καζανόκρανους του ΟΗΕ. Εἶναι μιὰ λύση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tὸ ὁποῖο σημαίνε ὅτι ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ἡ ἐκκλησά ΜΑΣ ἀναγνωρίζει τοὺς γάμους χριστιανῶν ἀρρένων τε καὶ θήλεων τελουμένων σὲ τζαμιὰ καὶ συναγωγὲς ἤ τὸ ἀνάλογό τους μὲ τὸ νὰ λειτουργεῖ ἡ ἴδια γάμους μὲ τὸν ἕνα σύζυγο ἀβάπτιστο.

   Delete
 14. Η διπλωματία του Τραμβίου θυμίζει εντόνως εκείνη του Κάιζερ Γουλιέλμου και του Μπίσμαρκ, γνωστη ως "Kanonenbootpolitik" ή Αγγλιστί "gunboat diplomacy":

  https://en.wikipedia.org/wiki/Gunboat_diplomacy

  https://de.wikipedia.org/wiki/Kanonenbootpolitik

  ReplyDelete
 15. Γιαννης ΑποστολοπουλοςMarch 13, 2018 at 3:17 PM

  Στις αρχές Ιανουαρίου του 2017, επικαλούμενος αξιωματούχους της ομάδας μετάβασης του κ. Trump, ο Eli Lake του πρακτορείου Bloomberg αποκάλυψε ότι μετά τις εκλογές ο κ. Henry Kissinger προέτρεψε τον κ. Trump να διορίσει τον κ. Rex Tillerson ως υπουργό εξωτερικών και συνέστησε την πρώην βοηθό του K.T. McFarland ως αναπληρώτρια του κ. Flynn, η οποία της ζητήθηκε να αποχωρήσει με τη σειρά της από τον διάδοχο του κ. Flynn, H. R. McMaster. "Ο κ. Κίσινγκερ είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους στο στενο κύκλο του κ. Trump που μπορεί να τον πάρει στο τηλέφωνο όποτε θέλει, σύμφωνα με έναν σύμβουλο μετάβασης", σημείωσε ο Eli Lake. Ο κ. Pompeo έχει λιγότερες γνώσεις και είναι αρκετά εχθρικος σε σχέση με τη Ρωσία. Πως νομίζετε θα βοηθήσει στην βελτίωση των σχέσεων των δυο χωρών? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 16. Oἱ φτωχοὶ προτιμοῦν τὸν βασιληᾶ ἀπὸ τὰ δικαστήρια διότι ὁ βασιληᾶς δὲν δικάζει μὲ τὸ γράμμα τοῦ νόμου. Ὁ Ταρτοῦφος τοῦ Μολιέρου εἶναι ὕμνος στὴν βασιλεία. Ὁ Τρὰμπ ἄν θέλει νὰ γίνη δεύτερος βασιληᾶς τῶν ΗΠΑ (μετὰ τὸν Ἔλβις) ἔχει ἑνδιαφέρον, διότι ὁ καταλισμὸς χρεάζεται τὴν βασιλεία. Τὸ δὲ καρακτσαριὸ τῶν ἐπιχειρήσεῶν του (χρυσά κλπ.) ἔχει μιὰ νότα ἀπὸ Βερσαλλίες (καρακιτσαριὸ τῆς ἐποχῆς τους).

  ReplyDelete
 17. ...ὁλόκληρη ἡ κονωνικὴ ζωὴ τῆς Ἑλλάδος εἶναι θεμελιωμένη πάνω σὲ μιὰ μίξη βυζαντινῆς δηλαδὴ ρωμαικῆς ἀδικίας καὶ καπιταλιστικῆς ἀδικίας. Ο Ποῦτιν ἀντιστοιχεῖ στὴν δεύτερη, οἱ ἐφοπλιστὲς Ὠνάσση υιοὶ καὶ Νιάρχου κομπανία στὴν δεύτερη, ὁ Ἔρντογαν εἶναι ὁ Βαρραβᾶς καὶ ὸ Τρὰμπ κνδυνεύει, πρέπει νὰ τὸν σώσουμε. Ὁ Ἴψεν εἶπε μιὰ χρυσὴ κουβέντα. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ, αυτὸ εἶπε καὶ ὁ Ἰησοῦς περίπου.

  ReplyDelete
 18. Ὁ Apostolos Gatsias στὸ Facebook γράφει σήμερα γιὰ τὸν Δημήτρη Κιτσίκη:
  "Εἶστε ὁ Μέγας Κίνδυνος διὰ τὸ Σύστημα κ. Καθηγητᾶ διότι δὲν μπαίνετε σὲ ΄καλούπχια`. Τοὺς ἐμποιεῖ τρόμον δὲ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων διεμορφώσατε πέριξ ὑμῶν, μιὰ Κιτσίκειο Σχολὴ Σκέψεως ἀνυπόταχτων, πολὺ κακὸ παράδειγμα γιὰ ῥαγιᾷδες. Καὶ μόνον διὰ τοῦτο θἀρθῇ ἡ στιγμὴ ποὺ οἱ μέλλουσες γενῃὲς θὰ σᾶς μακαρίζουν, καθότι τὸ ἔργο σας εἶναι καταδικασμένο νὰ καρποφορήσῃ, ἀμέσως μόλις μπορῶ νὰ πῶ, ὁ νῦν δωσιλογισμὸς ὑπερκερασθεῖ ὑπὸ τῶν θυμωμένων εὐθύμων".

  ReplyDelete
 19. Ἀπὸ τὸν λογαριασμὸ τῆς ὁμάδος "Ὑποστηρίζω τὴν κίνηση πολιτῶν γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος", στὸ Facebook, τῆς 14 Μαρτίου 2018:
  "Οἱ χρόνοι δὲν παρῆλθον γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ ποὺ θὰ ἀναγεννηθῇ ἐκ τῆς τέφρας του. Ὅμως οἱ χρόνοι θὰ παρέλθουν γιὰ τοὺς γραικύλους μονοτονιστές σὰν τὸν Dionysos Dionysos Three ποὺ ἐνῷ παραθέτει τὴν ὡραία αὐτὴ πολυτονικὴ διαφήμισι δὲν εἶναι σὲ θέσι ὁ ἴδιος νὰ γράψῃ μία ἀράδα πολυτονικά! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 20. Ὅλες, χωρὶς ἐξαίρεσι, οἱ ἑλληνικὲς κυβερνήσεις προωθοῦν τὰ καζίνα καὶ τὸν τζόγο καὶ τὴν αἰσχρὴ ἐκμετάλλευσι τοῦ λαοῦ ἀπὸ πληθώρα ἰδιωτικῶν φροντιστηρίων, ἀλλὰ ἀπαγορεύουν τὴν σύστασι ἰδιωτικῶν πανεπιστημίων.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιαννης ΑποστολοπουλοςMarch 14, 2018 at 7:59 AM

   Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το κίνητρο των κυβερνώντων που απαγορεύουν την σύσταση ιδιωτικών πανεπιστήμιων?

   Delete
 21. Γιάννη, σὲ ξεχαρβαλωμένα μυαλὰ δὲν ὑπάρχει λογικὴ παρὰ μόνον μικροσυμφέροντα.Τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὴν προώθησι τῆς ἀτεκνίας.Στὴν Τουρκία ὑπάρχουν πλῆθος ἰδιωτικῶν πανεπιστημίων, καὶ μάλιστα ἀγγλόφωνα, πρώτης κατηγορίας καὶ φυσικὰ πολυτεκνία.Τὰ νειᾶτα εἶναι τὸ ἀλάτι μιᾶς κοινωνίας. Χρειαζόμεθα ἕναν Ἔρντογαν, δηλαδὴ ἕνανα ἡγέτη γιὰ τὴν παρηκμασμένη μας κοινωνία.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιαννης ΑποστολοπουλοςMarch 14, 2018 at 1:25 PM

   Κ. Δημήτρη όλα αυτά που λέτε είναι ωραία και καλά, χρειαζόμαστε έναν ηγέτη που να έχει κυρος και να μην μασάει τα λογια του, ποιος είναι στην Ελλάδα ο ηγέτης αυτος σήμερα? Εσεις ποιον βλέπετε? Υποστηρίξατε την ΧΑ στις προηγούμενες εκλογές και παροτρύνατε όλους τους « αριστερούς» στην Ελλάδα να ψηφίσουν ΧΑ. Προσωπικά εχουμε ακούσει ανθρώπους σοβαρούς που έχουν έρθει κοντά στον αρχηγό της ΧΑ και δεν εντυπωσιάστηκαν από τα ηγετικά του χαρίσματα και την οξυδέρκεια μυαλού του, τουναντίον απογοητεύτηκαν. Μπορεί να κάνουν λάθος ? Μπορεί. Εσεις αν θεωρείται τον κ. Μιχαλολιακο τον ηγέτη εκείνον που θα « ξελασπώσει» την Ελλάδα γιατί δεν τον προσεγγίζετε με το κυρος και τις διπλωματικές σας γνωριμίες, να δημιουργήσετε μια ομάδα συμβούλων η οποία θα ΠΑΡΑΓΕΙ πολιτική, την οποία θα ΕΚΤΕΛΕΙ ο κ. Μιχαλολιακος. Δεν κάνει ο κύριος Μιχαλολιακος, γιατί δεν προσεγγίζετε την κ. Κωνσταντοπούλου. Ίσως εκείνη να κάνει. Έχετε πει πως ο πατέρας σας είπε να μην εμπλακείτε στην πολιτική άμεσα αλλά έμμεσα. Εσεις κάθεστε εκ του μακρόθεν, εκ του ασφαλούς, και άλλοτε συμφωνείτε αλλοτε εξαπολύεται μύδρους κατά των πολιτικών της σημερνής Ελλάδας, αλλά δεν ευαισθητοποιήστε να ενεργοποιηθείτε σε έναν ρόλο ποιο αποδοτικο για την πατρίδα σας, όπως και εάν την ορίζετε αυτή, Ελλάδα, ορθοδοξία, Ελληνισμό, πλανητισμο, συνομοσπονδία κοκ. Και οποτε τύχει καμιά συνέντευξη σε κανένα ΜΜΕ, σχόλια επι σχολίων από κάτω ο καθένας το μακρύ του και το κοντο του, σωστός ο Κιτσικης, πράκτορας ο Κιτσικης, τουρκόσπορος ο Κιτσικης,- είμαστε σίγουροι τα διαβάζετε και εσεις τα σχόλια στο YouTube, και πάει λέγοντας. Εκ του ασφαλούς δεν γίνεται τίποτα. Και την πιτα ολόκληρη, και τον σκύλο χορτάτο. Δεν γίνεται. Και παλι το σχόλιο μου δεν έχει πρόθεση προσβλητική. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

   Delete
  2. Γιάννη, ἔχεις δίκαιο. Ἀλλὰ ἐγώ, ποτὲ στὴν ζωή μου δὲν ὑπῆρξα ἐπαίτης, δὲν ἀπηυθύνθην σὲ τρίτους διότι ἁπλῶς ἐπέτυχα, σὲ ὅλον μου τὸν βίο νὰ παραμείνω ἐλεύθερος. Ἐὰν ὁ κ. Μιχαλολιᾶκος ἐπιθυμεῖ νὰ ἀπευθυνθῇ σὲ μένα γιὰ νὰ τὸν βοηθήσω στὸν ἀγῶνα του γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσι τῆς χώρας μας, εὐχαρίστως θὰ ἀνταποκριθῶ, ἀκόμα καὶ ὡς βουλευτής του.Ἐγὼ δὲν κρίνω τοὺς ἀνθρώπους στὸ παρουσιαστικό τους, ἐὰν ἔχουν ὡραία φωνὴ ἤ ὡραία μύτη.Ἠμπορεῖ ὁ κ. Μιχαλολιᾶκος νὰ εἶναι ἀντιπαθὴς σὲ μερικούς, ὅμως αὐτὸ ποὺ ἔχει σημασία εἶναι ὅτι ἐπέτυχε ἀπὸ μία χούφτα νέων νὰ οἰκοδομήσῃ ἕνα κίνημα ποὺ σήμερα εἶναι ἡ τρίτη πολιτικὴ δύναμις τῆς χώρας καὶ ἰδίως ἡ μόνη πλέον ἐπαναστατικὴ δύναμις.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 22. Γιάννη, σὲ μία κοινωνία γκαγκὰ δὲν εἰσέρχονται θεωρίες συνωμοσίας. Οὐδεὶς θέλει νὰ ἐξαφανίσῃ ἕνα ἑλληνικὸ ἐθνοκράτος ποὺ καταρρέει ἀπὸ μόνο του στὴν ἀνυποληψία. Οὔτε Σόρος, οὔτε ΜΚΟ χρειάζονται γιὰ νὰ θανατώσουν ἕνα πεθαμένο. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 23. Ἑφόσον εἴμεθα δορυφόροι τῆς Τουρκίας, μοιάζουμε μὲ τοὺς Τούρκους πρὶν τὴν Ἄλωση. Οἱ Τοῦρκοι μποροῦν νὰ τεκνοποιοῦν σὰν φυλὴ ἀθρόως καὶ μιὰ μέρα - τότε - νὰ πάρουνε τὴν Πόλη. Ἑμεῖς ὅμως εἴμαστε οἱ ἰδρυτές της. Συνεπῶς δὲν πρέπει νὰ κάνουμε αὐτὸ τὸ φοβερὸ λάθος, νὰ βάζουμε φράγκικες πανοπλίες γιὰ νὰ τὴν ξανακαταλάβουμε. Γιατί; Διότι εἴμαστε ΗΔΗ μέσα, καὶ μετὰ δὲν θἄχαμε τί νὰ κάνουμε.

  Το ἑλληνοτουρκικὸ δὲν λύνεται μὲ διατήρηση δύο χωριστων ἑθνῶν Ἑλλήνων καὶ Τούρκων. Πρέπει νὰ πάρει ο Ἓλληνας Τουρκάλα καὶ ὁ Τουρκος Ἑλληνίδα, καὶ αὐτὸ γιὰ νὰ γίνηι εἰρηνικὰ πρέπει νὰ γίνει νόμιμο ἐκκλησιαστικά.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστὰ τὰ λές, Κωσταντῆ.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Για να γίνει αυτό Κωσταντή οφείλει το ζευγάρι να εντάσσεται στην Ελληνορθόδοξη κοινωνία, όπως γινόταν στην Κύπρο με τις επιμειξίες Ελληνο- και Τουρκοκυπρίων πριν τον διχαστικό Εθνικιστικό αγώνα.

   Ειδάλλως το τουρκικό Ισλάμ θα εξαπλωθεί εις βάρος της Ελληνορθοδοξίας.

   Πάντως οι Τουρκάλες θεωρούν μεγάλη τιμή να παντρευτούν Έλληνα ή να είναι μαζί με Έλληνα.

   Delete
  3. Μια φορά δε που είχα πάει καλοκαίρι Κύπρο, δύο Τουρκοκύπριες από την άλλη άκρη του τείχους με φώναζαν να πάω μαζί τους (κοινώς μου την πέσανε αν και με τεχνική του 1960 "ψιτ, ψιτ, χελόου"!). Δεν ειχαν μαντήλα και δυστυχώς δεν τις ξανάδα από τότε. Τις μαντρώσανε μέσα...είμαι σιγουρος ότι κάτι θα ξέφυγε σε μία από τις δύο, το μάθαν οι γονείς τους και τις κλειδώσανε στο σπίτι από τότε...κρίμα!

   Delete
  4. Εγώ λέω δε Κωσταντή να προσθέσουμε στην λίστα μαζί με τις Τουρκάλες και Αραβήδες και Περσίδες!

   Δεν κάνω πλάκα. Οι φυλές αυτές εμφανίζουν έντονο σεξουαλικό διμορφισμό ανά φύλο, με αποτέλεσμα να είναι πανέμορφες οι γυναίκες (πολύ πιο όμορφες από κάθε ξινή Δυτικοευρωπαία) και οι άντρες κακάσχημοι!

   Με την ομορφιά μας ως Έλληνες Μεσογειακοί θα προσηλυτίσουμε την Μέση Ανατολή, παίρνοντάς τους τις γυναίκες! Χαχα!

   Delete
 24. Υγ. Δὲν μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ δημόσιο πανεπιστήμιο τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ ἑλληνικὸ κράτος εἶναι θυγατρικὴ τῶν ΗΠΑ. Ὑπάρχουν ὅμως ἥρωες καθηγητὲς ποὺ φτιάξαν δημόσιο μάθημα μέσα στὴν χαβούζα τῆς συμμαχίας ἰδιωτικῆς λαίλαπας καὶ ψευτομαοϊκοῦ τσαρλατανισμοῦ.

  ReplyDelete
 25. Υγ2.Ἴσως οἱ Τοῦρκοι ξέρουν καλύτερα τὴν ὸρθοδοία ἁπὸ μᾶς!

  ReplyDelete
 26. ERDOGAN IN AFRIN

  Answering an American friend on the present pitiful state of Greece:

  Thank you for your remarks which make sense. Our friends Lefteris and Christos have no political judgment.They react like the majority of Greeks. Whatever the fate of Erdoğan, he will be remembered as a great leader that unfortunately Greece do not have. I find it difficult for Americans and Russians to find a leader that could replace him at the top of Turkey.
  Dimitri Kitsikis (on Facebook)

  March 12, 2018

  ReplyDelete
 27. Βλέπε, Δημήτρης Κιτσίκης
  https://www.dailysabah.com/war-on-terror/2018/03/12/pkk-terrorists-threaten-to-set-europe-on-fire-over-defeat-by-turkey-in-afrin

  ReplyDelete
 28. Συνεχίζετε να πιστεύετε ότι η Αφρίν απετέλεσε παγίδα για τον Ερντογάν (Αμερικανορωσική όπως έχετε πει) ακόμη και εάν καταλάβει την πόλη;;

  Ή μήπως η Αφρίν είναι το δόλωμα για να εξάγει ο Ερντογάν στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Μανμπίτζ, Βόρειο Ιράκ και Αιγαίο με σκοπό να απλωθεί και να εξουθενωθεί;;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σας ξαναρωτώ γιατί είχατε πει ότι με την επιχείρηση στο Αφρίν ξεκινά η Τουρκική "Μικρασιατική" Καταστροφή και ότι σκοπός της παγίδας του Αφρίν είναι η προέλαση του Τουρκικού στρατού στα ενδότερα με σκοπό να εξοντωθεί, παραλληλίζοντας την επιχείρηση αυτη με την Ελληνική εκστρατεία στην Άγκυρα το 1921.

   Ο Ερντογάν όμως δεν φάινεται καθόλου να έχει χάσει στην Αφρίν, ίσα-ίσα αύριο καταλαμβάνει την πόλη και μάλιστα ούτε βυθίστηκε στα ενδότερα ούτε φαίνεται να εξοντώνεται. Ίσα-ίσα άφησε την άχρηστη στρατηγικά ορεινή ενδοχώρα και περικύκλωσε δια των οδικών αξόνων του καντονίου την Αφρίν.

   Άρα λοιπόν εάν πρόκειται για παγίδα δεν μπορεί παρά να ισχύει ότι οι Αμερικανοί ποντάρουν στην ορμή που θα πάρει ο Ερντογάν από την κατάληψη της πόλης, αποπειρών επίθεση κατά των Αμερικανικών στρατευμάτων στην Μανμπίτζ και δευτερευόντως στο Βόρειο Ιράκ όπως ήδη έχει δηλώσει ότι θα επιτεθεί μετά τις εκλογές στις 12 Μαΐου.

   Delete
  2. Τὸ παραπάνω ἄρθρο άναφέρει τὴν ἐπιστροφὴ στὸ 1908.Ἡ διεθνὴς πολιτικὴ μεταξὺ Δυνάμεων εἶναι σκάκι. Τελικὰ ὁ ἀξιολογώτατος Ἐνβὲρ Πασᾶς, 14 χρόνια μετὰ ἔχασε.Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ὡς Κόσοβο ἔχουμε συνηθίσει νὰ ἐξαρτώμεθα τελείως ἀπὸ τὶς Δυνάμεις. Δὲν παίζουμε σκάκι.Σωστά, άπαντᾶ τὸ ΝΑΤΟ καὶ ἡ ΕΕ στὸν γελοῖο μας πρόεδρο Παυλόπουλο ποὺ ἐπαναλαμβάνει σὰν ῥομπὸτ ὅτι εἴμεθα τὸ σύνορο τῆς ΕΕ:"Νὰ τὰ βρῆτε μεταξύ σας μὲ τὴν Τουρκία!". Ὁ Ἔρντογαν, ὅπως ὁ Ἐνβἐρ τὸ 1908-1922, εἶναι παληκάρι. Παίζει σκάκι,μάχεται.Ἡ Ῥωσία ἀπὸ τὴν μιὰ τοῦ πουλᾷ ὅπλα καὶ τὸν σπρώχνει νᾶ κατέβῃ στὸ Ἀφρίν. Ἀπὸ τὴν ἄλλη στηρίζει τὶς δυνάμεις τοῦ προέδρου Ἀσσάντ νὰ ἀναχαιτίζει τὶς δυνάμεις τοῦ Ἔρντογαν στὸ Ἀφρίν.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  3. Γιαννης ΑποστολοπουλοςMarch 15, 2018 at 9:49 AM

   Κ. Δημήτρη, με όλο το σέβας, τι παληκαρι είναι και αυτος? Οι σύμβουλοι του είναι κατώτεροι του μετρίου και τον στέλνουν από την μια γκάφα στην άλλη δημιουργώντας παντού προβλήματα και κόστος ανθρώπινο, πολιτικο, και οικονομικο. Δεν μπορείς στην πολιτική να σκέφτεσαι με το συναίσθημα και οι σύμβουλοι του Κ. Ερντογαν δείχνουν να μην το γνωρίζουν αυτό.
   1. Πρώτη γκάφα, δεν γνώριζε ότι η επιθυμία του να βγάλει από τη μέση τον Ασσαντ, θα άνοιγε τον ασκο του αιολου με τους κούρδους και θα του γύριζε μπούμερανγκ? Οι Τούρκοι στρατηγοί γνώριζαν τους χάρτες Peters από το 2006, και λέγεται πως είχαν γίνει έξαλλοι από την πρώτη στιγμή με τους Αμερικανούς να προσπαθούν να τους καθησυχάσουν ότι δεν πρόκειται να βγουν τα σχέδια τώρα (2006 δηλαδή ) και αλλα τέτοια.
   2. Δεύτερη γκάφα. Η αντίδραση του « ας μπούμε στη Συρία και στο βόρειο Ιράκ να τα εχουμε εμείς στο χερι και μετά βλέπουμε πως θα φτιάξουν το Κουρδικο οι Αμερικανοί».
   3. Τρίτη γκάφα. Δεν σκέφτηκαν ότι ο Ασσαντ είχε την Ρωσία από πισω, τη ναυτική βάση στην Ταρσό, και όπως λένε οι Αγγλοσάξονες « you don’t go against the big dog» τουλάχιστον εφοσων δεν εχεις τη στήριξη μιας εξίσου μεγάλης δύναμης.
   4. Τέταρτη γκάφα. Κατέρριψε το Ρωσικο μαχητικο. Αυτή η κίνηση ήταν πραγματική τρέλα, παράνοια, που πληρώνεται στη διεθνή πολιτική σκακιέρα με τρομερο κόστος.
   5. Τα έφτιαξε με τους ΙΣΙΣ, κλέβανε μαζί τα πετρέλαια από τη Συρία τα ξέπλενε η Glencore, και μετά όταν τους «πούλησε», του ανατίναζαν εγκαταστάσεις στην τουρκια, το αεροδρόμιο στην πολη κοκ.
   6. Έχει κάνει εχθρούς παντού, με όλους, και πατάει μια εδώ και μια εκεί, μια βάρκα μια πανί, να κάνει τι ?
   7. Τώρα έγινε από παντού εξαρτημένος, τρέμει για τη ζωή του, η πολιτική του είναι περισσότερο σαματάς, βοή πολύ, και ουσία μηδέν.
   Αν είχε ποιο έμπειρους συμβούλους και μεγαλύτερη διπλωματία/πολιτική θα είχε και ποιο πολλά πολιτικά οφέλη, και μεγαλύτερη καταξίωση και το κυρος της χωρας του θα ανέβαινε πολύ. Μπορεί να κάνουμε λάθος στην ανάλυση μας αλλά τα γεγονότα υπάρχουν. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

   Delete
  4. Με όλον τον σεβασμό κύριε Καθηγητά δεν ισχύει ότι Ασσαντικές δυνάμεις πολεμούν τον Ερντογάν στην Αφρίν.

   Κάτι τετοιο μπορει να γίνει μονάχα όταν φύγουν οι Κούρδοι (μερικοί λένε ότι ο Πούτιν έδωσε το πράσινο φως στον Ερντογάν στην Αφρίν ώστε οι Κούρδοι να παραδοθούν στον Άσσαντ), έρθουν τετ-α-τετ οι Σύριοι με τους τζιχαντιστές του Έρντογαν και αρχίσουν οι πολεμικες ενεργειες.

   Όμως πώς είστε για κάτι τέτοιο σίγουρος;; Στην περιοχή που δέσμευσε η επιχείρηση Ασπίς του Ευφράτου δεν σημειώνεται καμία αψιμαχία μεταξύ Συριακών δυνάμεων και φιλο-Τιυρκικών τζιχαντιστών.

   Εγώ ξέρω ότι όλη η περιοχή είναι ένα φοβερό μπάχαλο με τον κάθε μούρλιακα, οπότε τί να απορεί κανείς για αυτό το χάος!

   Delete
  5. Γιάννη σωστά τα λες.

   Το κλίμα που καλλιεργεί ο Ερντογάν στο εσωτερικό της Τουρκίας είναι φοβερά ανθελληνικό πρώτον καινδεύτερον λόγω συμμαχίας με τους Γκρίζους Λύκους το Τουρκικό πνεύμα ασπάζεται τον Τουρανισμό αντί να ασπαστεί το Αιγαίο.

   Τέτοια τσίρκα και τέτοιο μίσος επί Κεμαλικών δεν είχαμε ποτέ, παρά τον σωβινισμό τους.

   Delete
  6. Γιαννης ΑποστολοπουλοςMarch 16, 2018 at 8:19 PM

   Παλιέ, μπορεί να κάνουμε και λάθος στην ανάλυση μας, και θα ήταν ανοησία εκ μέρους μας να λέμε ότι σίγουρα έτσι είναι τα πράγματα γιατί προφανώς και δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες εκ των έσω που οδήγησαν εδώ την κατάσταση. Πάντως για εμάς αν ο Ερτνογαν είχε μεγαλύτερη πολιτική θα έπρεπε αφού κατοχυρώθηκε στην εξουσία και είχε ελευθερία κινήσεων να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ταλανίζουνε την Τουρκία χρονια τώρα. 1. Το Κυπριακο 2. Το κουρδικο.
   Στο πρώτο πιστεύω έπρεπε να κάνει το παν να τα βρει με εμάς στην Κύπρο, να τραβούσε έξω τις στρατιές του από το βόρειο κομμάτι, με ανταλλάγματα γραπτές εγγυήσεις των μεγάλων δυνάμεων για προστασία των Τουρκοκυπρίων, αναλογία εσοδων από τους υδρογονάνθρακες για να περνουν και εκείνοι το μερίδιο τους και να αναπτυχθούν, και να έχει και εκείνος κουβέντα και λογο στο γκάζι των κοιτασμάτων του Αιγαίου.
   Με το κουρδικο, δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να συνέχιζε την παλαιά τακτική του σφυροκοπήματος των κούρδων και ιδιαίτερα μέσα στα εδάφη του η οποία τακτική ακουλουθητο επι Ντεμιρελ, Ερμπακαν και Γιλμάζ. Το 1997 μόνο, όταν οι εχθροπραξίες κορυφωθήκαν στην ανατολική Τουρκία επι Κλίντον, η Τουρκία έλαβε από το ΝΑΤΟ -μόνο εκείνη τη χρονιά- περισσότερα οπλα από το σύνολο των όπλων που είχε πάρει από το ΝΑΤΟ όλα τα υπόλοιπα χρόνια μαζί !!( από το 1952 με την ένταξη της). Η αυτονομία των κούρδων έπρεπε να είναι ο απώτερος και μοναδικος στόχος του. Γιατί η αγγλοσαξονική πολιτική χρέωσε την Τουρκία με τόσα εγκλήματα κατά των κούρδων, και τώρα που γύρισε ο τροχός, έρχονται στην επιφάνεια και του τα θυμίζουν με το ανάλογο κόστος βέβαια.
   Οσο για το πατριαρχείο, αυτό είναι το πολιτικο εργαλείο της Τουρκίας σε σχέση με την Ευρώπη. Όχι μόνο δεν έπρεπε να μας εξαγριώνει, έπρεπε να το χρησιμοποιεί και αυτό και την Αγία Σοφία ως διεθνικά κέντρα που θα του επέτρεπαν να έρθει πιο κοντά πολιτικά και πολιτιστικά με τα ευρωπαϊκά κράτη, παίρνοντας τα ανταλλάγματα του αναμφίβολα, αλλά αυτό θα ήταν win win και για την Τουρκία και για εμάς. Και παλι μπορεί να κάνουμε λάθος αλλά ο Ερντογαν διαβάζει την πραγματικότητα λάθος και κάνει πολιτική εντυπωσιασμού στο εσωτερικο του.
   Όπως η Ρωσία προσπαθεί να τον ξεκολλήσει από την δύση, έτσι έπρεπε να κάνει και αυτος προς εμάς να μας πάρει με το μέρος τους δίνοντας μας τα ανταλλάγματα που θεωρούμε σημαντικά,( δηλαδή να παίξει χοντρή ζαριά όπως ο Τραμβιος που σπάει το κατεστημένο και είναι έτοιμος να αφήσει την ΒΚ να καταβροχθίσει την νότια κορεα με σκοπό να επιτελέσει έναν μεγαλύτερο απώτερο στόχο του στο μέλλον.) και ως μια μεγάλη δύναμη με ένα λαμπρο παρελθόν το οθωμανικο που ήταν η συνέχεια του δικού μας του βυζαντινού. Με αυτόν τον τρόπο θα είχε πιο πολλά ωφελη να μας προσεταιριστεί και να μας «κερδίσει». Αμα ήταν τόσο μεγάλος πολιτικος και μας κέρδιζε πολιτικά από τους Φράγκους, τα οικονομικά οφέλη του από την συνεκμετάλλευση του Αιγαίου θα τα είχε εγγυημένα. Ο μεγάλος πολιτικος πραγματικά είναι ευλογία θεού. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

   Delete
 29. Πολὺ ἁπλὰ τοὺς Κούρδους τοῦ PKK τοῦς ἐχειρίζετο πρὸ ἀμνημονεύτων ἐτων ἤδη ἡ Εύρώπη καὶ οἱ μυστικὲς ὐπηρεσίες, νομίζω. Ἡ δὲ δημοτικότητά τους αὐξομειώνεται ἑν σχέσει μὲ τὸ ποῦ κλίνει ἡ συμπάθεια τοῦ φιλεοθεάμονος κοινοῦ στὸ μαρξιστόμετρο.

  Νομίζω πὼς εἶναι ἡ ἔννοια τῆς δημοκρατίας ποὺ τὰ κάνει γῆς μαδιὰμ στὴν Ἀνατολή. Ἀναγκάζεται δὲ νὰ πάρηι τὴν μορφὴ τῆς λαοκρατίας, διότι ὅλοι στὴν Ἀνατολὴ ξέρουμε πὼς ἡ δημοκρατία εἶναι βαρβαρότητα καὶ πρέπει κάπως νὰ χρυσωθῆι τὸ χάπι μὲ λίγο Τσὲ Γκεβάρα.

  Ἡ βαρβαρότητα ἔγκειται στὴν ἰδέα μιᾶς ἐλίτ ποὺ ἀποφασίζει ἑκείνη καὶ ὑπάρχουν ἁπὸ τὴν ἄλλη οἱ παρατρεχάμενοι. Ἡ ἰδέα αὑτὴ ἐξοργίζει διότι θέλουμε νὰ εἶναι ἑνωμένος κόσμος καὶ πνευματικὴ πορεία. Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν κάτι τύπποι ποὺ εἶναι ἔτσι ἁπλὰ φχαριστημένοι ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους.

  Ὁ ἄνθρωπος-κλειδὶ σὲ αὐτὰ τὰ καθεστῶτα εἶναι ὁ άρχιτέκτων, πολιτικὸς μηχανικός, τεχνοκράτης, ποὺ κάνει μπίζνες τριτοκοσμικές. Αὺτὸς ὁ τύπος ἑσυνδέετο μὲ τὸ ναζιστικὸ καθεστὼς καὶ ἁπὸ τὴν Γαλλικὴ Ἑπανάσταση εἶναι ὁ έχθρὸς τῆς ἀνθρωπότητας.

  ReplyDelete
 30. Ιδιωτικὀ σημείωμα, συγχωρῆστε με. Παλῃέ, θἀ σοῦ βρῶ μιὰ Τουρκάλα διανοούμενη.

  ReplyDelete
 31. Υγ. Ἐδῶι ὁ καθηγητής Νιαζὶ Κιλζίλγιουρεκ ὑποψήφιος πεθθερὸς τοῦ κου Παληοῦ.http://chronosmag.eu/index.php/lg-gf.html
  Ἕνα δεῖγμα ἑλληνοτούρκου διανοουμένου.

  ReplyDelete
 32. Yγ2. Ὁ Παυλόπουλος λέεικι ἄλλα πιὸ πονηρά. Ἐγκαινίασε ἔκθεση μὲ τὴν Κονιόρδου τῆν ὑπουργό μας μιὰν ἔκθεση γιὰ τὸν φιλέλληνα αὺτοκράτορα Ἁδριανὸ (ὁ ὁποῖος εἴχε πετσοκόψηι τοὺς ἰσραηλῖτες) σὰν φιλέλληνα Αὐτοκράτορα. Ἠ ἀναλογία εἶναι προφανῆς. Ὑπὸ τὴν ὀμπρέλα τῶν Φράγκων προστατευόμεθα καὶ πετσοκόβουμε τοὺς Ἀνατολικοὺς λαούς.

  ReplyDelete
 33. Yγ3. https://www.youtube.com/watch?v=rPkH0pBvMX0&t=8s
  Σὲ αὐτὴν τὴν κάπως παλαιότερη ἀλλὰ πάντως πρόσφατη συνέντευξη ὁ κος Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος συμφωνεῖ στὰ σημεῖα μὲ τὴν τοῦ κου Κιτσίκη τὴν παρέμβαση στὸν Σαββίδη (Σαββίδης καὶ Σαχίνης εἶναι ὄαση καὶ κῆπος στὴν Καππαδοκία, περιτριγυρισμένη ἀπὸ ὀρδὲς τζιχαδιστῶν).

  Ἐκεῖνο ποὺ μὲ κάνει νὰ συμφωνῶ μὲ τὸν κο Κιτσίκη πολὺ περισσότερο ἀπότι μὲ τὸν κο Κωνσταντακόπουλο εἶναι στὴν ὁπτική. Γιὰ μένα τὸ ἀνεξάτρτητο ἑλληνικὸ κράτος δὲν εἶναι ἀξία, ὅπως στὸν κο Κωνστατακόπουλο. Γιὰ μένα εἶναι ἀποτέλεσμα μιᾶς κοσμοθεωρίας διαβολικῆς, ποὺ μὲ τὸ σύνθημα τῆς ἐλευθερίας ἀντιτάσσει τὸν ἄνθρωπο-καπιταλιστὴ στὸν Θεό-Μονάρχη.

  Πολὺ κοντύτερα καὶ στὰ πράγματα καὶ στὶς ἐπιθυμίες μας εἶναι μιὰ θεοκρατία τοῦ Θεοῦ-φίλου ποὺ αὑτὸς καθοδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο ὄταν αὐτὸς δὲν ἀντιστέκεται. Ὅταν λοιπὸν ἐπεμβαίνουν οἱ ΚΥΠατζῆδες καὶ προκαλοῦν τριβὲς μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας, μιὰ τέτοια κοσμοθεωρία δὲν ζητάει ἐκκαθαρίσεις, ἀλλὰ τοὺς βλέπει σὰν ἀθέλητο ὄργανο τῆς θείας Προνοίας.

  ReplyDelete
 34. ...τέλος, νὰ ποῦμε πὼς τὸ διεθνὲς καπιταλιστικὸ σύστημα, ποὺ ὁ φίλος μας Παλῃὸς ἀντιμάχεται, ἐπεκτείνεται στὶς προβιομηχανικὲς περιοχὲς ἐκμεταλλευόμενο τὶς μαφιόζικες σχέσεις ποὺ ἀναπτύσσονται σὲ κοινωνίες στὸ κατώφλι τοῦ ἐκχρηματισμοῦ. Ἔτσι, γιὰ τὴν ἐμμονὴ τῆς ἐκκλησίας μας γιὰ τὸ πατρωνάρισμα τῶν γεννήσεων, γάμων καὶ θανάτων δὲν εὐθύνεται ὁ χριστιανσμὸς ἀλλὰ τὸ πλῆθος τῶν ἐπίδοξων κουμπάρων καὶ νονῶν. Γιὰ τὸν Δὸν Κορλεόνε ὑπεύθυνοι εἶναι οἱ Σικελοί, καὶ εἶναι στὶς περιοχὲς αὐτὲς πρόοδος ὑψίστη τὰ κομμουνιστικὰ κόμματα (τὸ λέω ἐπειδὴ μπορεῖ νὰ χρησιμέψηι αὐτὸ στὸ νὰ γίνηι κατανοητὸς ὁ ῥόλος τοῦ κεμαλισμοῦ, τοῦ ΚΚΣΕ καὶ τοῦ PKK στὶς περιοχὲς αὐτὲς ὅπως ἀντίστοιχα τοῦ ΚΚΕ καὶ τοῦ ΑΚΕΛ. Οἱ ὀργανισμοὶ αὐτοὶ εἶναι ἀπόπειρες διεξόδου ἀπὸ τὸν μαφιόζικο τριτοκοσμικὸ καπιταλισμό. Ἄλλο ἄν μποροῦν νὰ μετατραποῦν οἱ ἴδιοι σὲ μαφίες).

  Γιὰ τὸ πουρμπουὰρ φταίει ὁ πελάτης ποὺ τὸ δίνει. Αύτὸς εἶναι ποὺ φέρνει τὸν καπιταλισμό, δηλαδὴ τὴν ἐργασιακὴ δουλεία, στὴν πατρίδα του. Καὶ ΚΥΠατζῆς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ φωνάζει τὸν Ἀμερικάνο νὰ τὸν κάνει ἐκεῖνον πρῶτο τοῦ χωριοῦ, νὰ ἔχει κομπολόι κεχριμπαρένιο καὶ νὰ τοῦ ζητᾶνε νὰ τοῦς βαφτίσηι τὸ παιδί. Αὑτὸς εἶναι ὁ ἐθνικόφρων, ποὺ κάνει στρατιωτικὰ κινήματα καὶ κουνάει σημαιάκια. Ὁ καπιταλισμὸς καὶ ὁ ἐθνικισμὸς εἶναι μιὰ μαφία.

  ReplyDelete
 35. ...ἡ καθαυτὸ χριστιανικὴ θεολογία λέει ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει δυνατότητα ἱδιοκτησίας. Κατὰ συνέπειαν, λέει αὐτὴ ἠ θεολογία, τὸ νὰ καθορίσηι κανεὶς τὶ εἶναι τοῦ τάδε λαοῦ καὶ τί τοῦ ἀλλουνοῦ εἶναι τὸ λιγώτερο λάθος. Τὸ ἐνδιαφέρον εἶναι νὰ δῆι κανεὶς πίσω ἀπὸ τὸν ῥομαντικὸ ἐθνικισμὸ μιὰ προσπάθεια ἀπποκατάστασης μιᾶς ἀληθοῦς τάης πραγμάτων ποὺ ἔχει διασαλευτῆι ἀπὸ τὴν ἰδιοκτησία.

  ReplyDelete
 36. ...νομίζω λοιπὸν πὠς γιἀ τἀ βαθύτερα ζητήματα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν ἡ Δύση εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἐπεισόδιο. Τὸ θἐμα τῆς κυριαρχίας ἀνάγεται στἠν Ῥωμαϊκὴ Αύτοκρατορία καὶ τὴν σχέση της, ἔτσι πιστεύω, μὲ τὴν Κινεζική. Τότε Ἀμερικἠ δὲν ὑπῆρχε καὶ οἱ μαφίες τῶν πόλεων ἦταν τοπικὰ φαινόμενα.

  ReplyDelete
 37. ...ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰουστινιανοῦ ὁ Κινέζος Αὐτοκράτορας ἔστειλε κατασκόπους στἠν Νέα Ῥώμη. Οἱ κατάσκοποι αὐτοὶ λέγονται μεταξοσκώληκες. Νομίζαμε μάλιστα πὼς τοὺς κλέψαμε. Τἀ ἔντομα εἶναι ἀποκρουστικά, καὶ ἔχουν κάθε συμφέρον νὰ καταστραφοῦμε μὲ πυρηνικὸ πόλεμο. Κάπου μοιάζουν μὲ τοὺς Κινέζους ἐργάτες.

  Γιὰ νὰ ἐκμεταλλευτῆις τὀ κουκοῦλι πρέπει νὰ πνίξηις τὀν μεταξοσκώληκα μέσα στὰ σπάργανά του. Τὸ εἶδος ὅμως ἐπιβιώνει. Ὁ Γέρος τοῦ Μωριᾶ εἶναι ὁ γέρος τοῦ Μεταξοσκώληκα, ποὺ τρώει τἀ φύλλα τῆς μουριᾶς, καἰ ἡ καλλιέργεια τοῦ μεταξιοῦ δὲν γίνεται μὲ μαφίες, ἁλλὰ μὲ συντονισμένη παραγωγή, κρατικὸ σχεδιασμό.

  ReplyDelete
 38. Ένα τρομερό έγκλημα όσον αφορά το Ελληνικό διαδίκτυο και την ελεύθερη διάδοση της πληροφορίας συντελέσθει αυτές τις μέρες με το ξαφνικό κλείσιμο του γνωστού φόρουμ phorum.gr, μια κοινότητα στο ελληνικό διαδίκτυο με ιστορία 20 χρόνων. Μία εγκυκλοπαίδεια η οποία περιείχε σημαντικό ιστορικό υλικό σε μορφή ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ. Ο γραπτός λόγος είναι άψυχος και άρα κατώτερος έλεγε ο Σωκράτης αλλά σήμερα μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι ο γραπτός λόγος του διαδικτύου είναι κατά πολύ ανώτερος μίας προφορικής συζήτητησης. Στην προφορική συζήτηση μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων η πληροφορία παραμορφώνεται και εκφυλίζεται. Ένα πλήθος από λεκτικά και νοηματικά τεχνάσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τα λογικά σφάλματα και οι επιθέσεις ad hominem είναι δεδομένα και αποδεκτά. Στο διαδικτυακό λόγο τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Σχεδόν όλες οι τακτικές προπαγάνδας εξουδετερώνονται. Το γραπτό μένει. Δεν σηκώνει τροποποιήσεις. Αυτό που έλεγες χθές ή πριν πέντε χρόνια είναι ακόμα εκεί αυτούσιο. Δεν μπορείς να κρυφτείς, δεν μπορείς να είσαι ανάλγητος, όχι τουλάχιστον στο επίπεδο των δημαγωγών της τηλεόρασης και των καφενείων. Άρα υπάρχει υπευθυνότητα και σοβαρότητα σε έναν συμαντικό βαθμό. Υπήρχαν ωραία πράγματα μέσα σε αυτό το forum. Συζητήσεις ανάμεσα σε φασίστες και κομμουνιστές, αναρχικούς και χουντικούς, μεταξύ ακραίων και αστών, κάθε χρώματος και κάθε κατεύθυνσης. Μία εγκυκλοπαίδεια και ένα πολιτικό ψυχογράφημα της τελευταίας εικοσαετίας έγιναν αέρας. Γιατί; Γιατί όταν ζητήσαμε από τον διαχειριστή του τον pumkin να μας δώσει το αρχείο δεν μας απάντησε; Και γιατί έκλεισε έτσι άχαρα και απότομα αυτή η κοινότητα. Ο φανατικός συριζαίος διαχειριστής του phorum τα βρήκε σκούρα με το μακεδονικό και με το θέμα των Τούρκων στρατιωτών. Νήματα με 300 σελίδες αγνού πατριωτισμού από κάθε κατεύθυνση, από κόκκινους και μπλε μαζί. Πολύ σκούρα όλα αυτά για την αυταρχική γραμμή που είχε πάρει η διαχειριστική κλίκα των συριζαίων διεθνιστών. Ή μήπως όλα αυτά που έχουν γραφεί για την πραγματική ταυτότητα του pumpkin, την σχέση του με το κοινοβούλιο και τον σύριζα αλλά και η αποκάλυψη του μασονικού του βαθμού ένα μήνα πριν ζόρισαν την κατάσταση; Ποιος ξέρει. Ένα έγκλημα συντελέσθει, οι ελεύθεροι φρονούντες έπρεπε να κλαίνε αυτές τις μέρες.

  ReplyDelete
 39. Στην προφορική συζήτηση μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων η πληροφορία παραμορφώνεται και εκφυλίζεται.

  Κατὰ τὴν γνώμη μου ἡ σύγκρουσις Ἀνατολῆς καὶ Δύσης άφορᾷ πρωτίστως τὸν χειρισμὸ τοῦ αἰσθητικοῦ φαινομένου. Ἠ ὀρθοδοξία δέχεται μιὰ πίεση ἀπὸ τὸν καθολικισμὸ διότι ἀποκλίνει ἐλαφρῶς ὑπὲρ τοῦ μουσουλμανισμοῦ. Τὸ βασικὸ ὅπλο κυριαρχίας τῆς Δύσης εἶναι ἡ ἱεράρχηση τοῦ αἰσθητικοῦ φαινομένου, λ.χ. τὸ μὴ λεκτικὸ νὰ θεωρεῖται ἁπώλεια.

  ReplyDelete
 40. ...oἱ Τοῦρκοι, Ὀθωμανοὶ καὶ Σελτζοῦκοι πιὸ πρίν, μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν διάδοχοι τῶν εἰκονομάχων αὐτοκρατόρων. Καὶ οἱ δύο, εἰκονομάχοι καὶ μουσουλμάνοι, ἀσβεστῶσαν τὴν ἁγιὰ Σοφιά, λέγοντας πὼς συνεχίζουν τὸ ἔργο τῶν πρώτων χριστιανῶν. Πίσω ἀπὸ αὐτὴ τὴν ὑπόθεση κρύβεται μιὰ στρατηγικὴ ἐπιβίωσης ποὺ συνδέει τὸ ἄτομο μὲ τὴν κοινότητα, ἕνα ψυχολογικὸ δίκτυο. Ὅλες οἱ χριστιανικὲς αἱρέσεις κάτι κρατοῦν καὶ κάτι ἀπορρίπτουν. Σὲ αὐτὲς τὶς στραηγικὲς ἐπιβίωσης ἀνάγεται το ἑλληνοτουρκικὸ πρόβλημα, πού, μαζὶ με τὸ ῥωμαιοκινεζικὸ εἶναι τρόπον τινὰ τὸ παγκόσμιο πολιτικὸ προβλημα, ὁ πυρὴν τοῦ πυρηνικοῦ κινδύνου.

  ReplyDelete
 41. ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΡΑΦΗ;

  Ἡ ἐπάνοδος στὴν παράδοσι τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς προέχει καὶ ὁ Ἔρντογαν εὑρίσκεται πρὸς τὴν σωστὴ κατεύθυνσι ὅταν θέλει νὰ ἐπάναφέρη τὴν χρῆσι τοῦ ἀραβικοῦ ἀλφαβήτου.. Ἀλλὰ ὁ Ἀτατοὺρκ εἶχε πρὸς στιγμὴν ἐξετάσει τὴν δυνατότητα, ἀντὶ τοῦ λατινικοῦ ἀλφαβήτου νὰ υἱοθετήσῃ τὸ ἑλληνικὸ ἀλφάβητο. Τελικὰ τὸ ἀπέρριψε ἐφ'ὅσον ὁ φανατικὸς δυτικισμὸς τῶν Ἑλλήνων δημοτικιστῶν ποὺ ἔτειναν καὶ αὐτοὶ πρὸς τὴν υἱοθέτησι τοῦ λατινικοῦ ἀλφαβήτου, ἐπορεύετο στὴν ἴδια κατεύθυνσι μὲ τὸν δυτικισμό του. Ὅμως τὸ μέλλον τοῦ πλανητικοῦ πολιτισμοῦ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐπάνοδο τοῦ ἑλληνικοῦ πολυτονικοῦ ἀλφαβήτου, πέραν τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς, καὶ στὴν Δύσι καὶ στὴν Ἀνατολή, συνεπῶς καὶ στὴν Τουρκία,ἐφ'ὅσον οἱ Τοῦρκοι ὑπῆρξαν πάντα οἱ καλύτεροι Ἕλληνες, πολλοὶ ἀνώτεροι ἀπὸ τοὺς δυτικόπληκτους γραικύλους.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εσείς στο βιβλίο σας γράφετε ότι η υιοθέτηση από τον Κεμάλ του Λατινικού αλφαβήτου αντί του Αραβικού υπήρξε υπέρ των συμφερόντων του Ελληνισμού και μάλιστα ένα βήμα πριν την υιοθέτηση του Ελληνικού. Είχατε επιδοκιμάσει τον Κεμάλ Ατατούρκ για την πράξη του αυτή και είχατε πει ότι έτσι έφερε την Τουρκία πολιτισμικώς κοντύτερα στον Ελληνισμό και την Δύση και μακρυά από τον Αραβικό Σουνισμό της Ανατολής.

   Τώρα γράφετε τα...ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΑ!

   Πώς είναι δυνατόν!;;;;

   Υ.Γ. Και στο Πακιστάν υπάρχει αντιδυτικισμός φουλ και φιλο-ισλαμισμός. Αυτό δηλαδή κάνει τους Πακιστανούς "τους καλλίτερους Έλληνες" μόνον και μόνον επειδή υπάρχει Δυτικολαγνεία και καφρίλα στην Ελλάδα;;

   Delete
  2. Υ.Γ. 2

   Με τέτοια διανόηση να έχει χίλιες δύο αντιφατικές οπτικές και απόψεις, πώς είναι μετά να απορεί κανείς για την σημερινή "τρελαμένη" και αθλία κατάσταση του κράτους και του Έθνους μας;;

   Έχετε ακούσει κανέναν Εβραίο να λέει "Οι Παλαιστίνιοι/Άραβες είναι οι καλλίτεροι Εβραίοι";;

   Delete
 42. http://www.continuitas.org/texts/alinei_etruscan.pdf
  Ἠ ἐνδιαφέρουσα ὑπόθεση τοῦ γλωσσολόγου Μάριο Ἀλινέι σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία οἱ ΤΥΡρηνοὶ ἤ ΈΤΡΟΥσκοι ἦταν... ΤΟΥρκοι.

  ReplyDelete
 43. Ὑπενθυμίζω τὸν τίτλο τῆς μακροσκελοῦς συνεντεύξεώς μου στὸ περιοδικὸ "Τότε", τεῦχος 39, χειμῶνος 1992, "Οἱ καλύτεροι Ἕλληνες εἶναι οἱ Τοῦρκοι!", ποὺ εἶχε ἀναπαραχθῆ εὐρέως καὶ στὸν τουρκικὸ τύπο, καὶ ποὺ εἶχε δυσαρεστήσει ὄχι μόνον τοὺς Γραικύλους ἀλλὰ καὶ τοὺς Τουρκύλους. Ὑπενθυμίζω ἐπίσης ὅτι ἡ κατεύθυνσι τῆς σκέψεώς μου τὰ τελευταῖα 70 χρόνια ὑπῆρξε σταθερὴ καὶ ἀμετάβλητη, βασισμένη στὴν ἑλληνικὴ διαλεκτική, συνεπῶς δυσκολονόητη γιὰ τοὺς περισσοτέρους Ἕλληνες ποὺ ἔχουν χάσει ἐπαφὴ μὲ τὴν ἑλληνικὴ διαλεκτική, γι αὐτὸ καὶ τὴν θεωροῦν ἀντιφατική.Καὶ ἡ Ὀρθοδοξία, βασισμένη στὴν ἑλληνικὴ διαλεκτικὴ δηλώνει μὲ τρόπο ποὺ γιὰ τὴν φραγκικὴ σκέψι εἶναι ἄκρως ἀντιφατική ("τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο" κλπ) ὅταν γράφῃ : "Μελίζεται καὶ διαμερίζεται ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ μελιζόμενος καὶ μὴ διαιρούμενος, ὁ πάντοτε ἐσθιόμενος καὶ μηδέποτε δαπανώμενος".Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Υπάρχει δυνατότητα να βρούμε αυτό το τεύχος πουθενά στο Ιντερνέτ, κύριε καθηγητά;
   Αν σκαναριστούν οι σελίδες, μπορεί να αναρτηθεί όλο το άρθρο σελίδα προς σελίδα ως jpeg.

   Αυτό ακριβώς το σημείο ήταν που, όταν μιλούσα πιο παλιά με τον κ. Μεγαλομμάτη, είχα ακούσει αρχικά για σας. Εκείνος μου είχε εξηγήσει ότι πολλοί απόγονοι των Εικονομάχων και των Παυλικιανών είχαν προτιμήσει να δεχθούν τους Σελτζούκους για να αποφύγουν την βαρύτατη κωνσταντινουπολίτικη φορολογία, στη συνέχεια αποδεχθεί το Ισλάμ, κι αργότερα προσχωρήσει στο έντονα νεοπλατωνικό τάγμα των Μεβλεβήδων που ίδρυσε ο Τζελαλεντίν Ρουμί Μεβλανά. Κι αυτή η διαλεκτική, την οποία αναφέρετε, πέρασε εξ ολοκλήρου στο ανατολιακό ισλάμ πάντοτε έκτοτε ξεχωρίζοντάς το είτε από το αριστοτελικό του Ιμπν Ρουσντ, είτε από το αραμαϊκό (που είναι το πνεύμα της Σχολής της Αντιόχειας), είτε φυσικά από τον σκοταδισμό των Ιμπν Χάνμπαλ & Ιμπν Ταϊμίγια.
   Ο κ. Μεγαλομμάτης μου είπε έπειτα ότι οι δεσμοί αίματος είναι απόλυτοι, επειδή και όλα τα αφιγμένα τουρκικής καταγωγής φύλα ήταν ολιγάριθμα, και όταν π.χ. το 1400 ή το 1600 κάποιος Ρωμιός γινόταν μουσουλμάνος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ('τούρκευε') και παντρευόταν, δεν παντρευόταν μια καθαυτό 'Τουρκάλα' αλλά την απόγονο κάποιων άλλων Ρωμιών που είχαν αλλαξοπιστήσει πριν από 100 ή 200 χρόνια.
   Μάλιστα ο κ. Μεγαλομμάτης είχε τέτοιες καταστάσεις στην ίδια την οικογένειά του, επειδή ο παππούς του (γεννημένος στην Καισάρεια και παντρεμένος στην Κασταμονή) λεγόταν Κοσμάς Γκιοζού-μπουγιούκ-ογλού αλλά ο δεύτερος αδερφός του λεγόταν Μουράτ Γκιοζού-μπουγιούκ-ογλού κι ήταν αξιωματικός του οθωμανικού στρατού κι είχε μάλιστα πολεμήσει τους Άγγλους στη Βασόρα του Ιράκ και σ' άλλες τοποθεσίες. Όταν όμως αργότερα η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Πόλη κι αργότερα, στις αρχές του 1930, η οικογένεια αποφάσισε να μετακομίσει στην Αθήνα για ν' ανοίξει χρηματιστηριακή εταιρεία ο παππούς του κ. Μεγαλομμάτη, εύκολα ο Μουράτ έγινε χριστιανός κι ονομάστηκε Ευδόκιμος! Μέσα σε οικογένειες γνώριζαν πολύ καλά ότι ο τάδε μουσουλμάνος είχε γεννηθεί χριστιανός, κι οι αλλαγές ήταν εύκολες.
   Επιπλέον σε πολλά χωριά, όταν δεν υπήρχε και μεγάλη οικονομική ευχέρεια, το ίδιο κτήριο γινόταν τζαμί την Παρασκευή και την Κυριακή χρησίμευε ως εκκλησία.
   Όταν είπα στον κ. Μεγαλομμάτη ότι πρώτη φορά άκουγα κάτι τέτοιο, αν κι ο ίδιος είμαι Μικρασιάτης, μου είπε ότι αυτά τα είχαν ήδη πει κι άλλοι και τότε ανέφερε κι εσάς και την Ελένη Καρατζά Σακκά που έγραψε ολόκληρο βιβλίο για τους τελευταίους Ρωμιούς της περιφέρειας Γκέλβερι/Καρβάλης της Καππαδοκίας (εκδ. Γνώση 1985) για το οποίο είχε ο ίδιος ο κ. Μεγαλομμάτης δημοσιεύσει μια βιβλιοκρισία στο Διαβάζω.
   https://profmegalommatistextsingreek.wordpress.com/2017/09/09/μουχάμαντ-σαμσαντίν-μεγαλομμάτης-ο-ε-2/

   Delete
  2. Δυστυχῶς, ἡ συνένετευξίς μου αὐτὴ στὸ "Τότε" εἶναι πολυσἐλιδη, μὲ πολλὲς φωτογραφίες, καὶ δὲν διαθέτω τὸν χρόνο γιὰ νὰ τὴν σκανάρω.Ἴσως ἠμπορεῖ νὰ εὑρεθῇ σὲ κάπιο παλαιοπωλεῖο.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  3. Η φιλοσοφική σας θεώρηση της ανυπαρξίας των αντιθέσεων (μετενσαρκωμένη ως Ελληνική διαλεκτική) αποτελεί μία ενδιαφέρουσα οπτική, η οποία όμως επ΄ουδενί δύναται να αναιρέσει και την αντίθετη γνώμη, αυτή δηλαδή των υπαρκτών αντιθέσεων.

   Πέραν αυτού, η άλλη οπτική της Ερντογανικής επιλογής δεν αναφέρθηκε καν δηλαδή ότι "επιστρέφοντας μέσω της Αραβικής γραφής στο Οθωμανικό παρελθόν της Ενδιαμέσου Περιοχής" ο Ερντογάν απομακρύνει την Τουρκία από το Αιγαίο, την Ευρώπη και κάθε τι Ελληνικό, διότι για αυτόν (ή σωστότερα για τον όχλο του) κάθε τι Ελληνικό είναι εχθρικό και Δυτικό.

   Επι αυτού ο Ερντογάν θολωμένος στν μεγαλομανία του, αποπειράται να πάρει την θέση των Αράβων στον Σουνιτικό κόσμο, ως ηγεμών του Σουνισμού, εξ΄ου και η πιθανή υιοθέτηση της Αραβικής γραφής. Αυτό που δεν καταλαβαίνει είναι ότι έτσι, προωθεί τον Αραβισμό και τον Σουνισμό εις βάρος και του Οθωμανισμού των μιλλετίων και της ανεξιθρησκείας και του Αλεβισμού αλλά σημαντικότερα και του ιδίου του Τουρκισμού. Οι Γκρίζοι Λύκοι ως γνήσιοι Τουρκιστές Τουρανικής φύσεως, υιοθετούν το Τουρκμενικό αλφάβητο των αρχαίων Τουρκικών ρούνων, ακριβώς όπως ο Χίτλερ με τους αντιστοίχους Σκανδιναυικούς Νορδικούς ρούνους είς βάρος των εισαχθέντων Λατινικών.

   Delete
  4. Στην τελική δηλαδή ο Έρντογαν Αραβοποιεί ταχύστως την Τουρκία και αντικαθιστά τον Οθωμανισμό με μία Νεο-Οθωμανική (sic) Αραβοποίηση μέσω του Σουνισμού τζιχαδιστικής φύσεως και των Αραβικών.

   Το μόνον εμπόδιο στην πορεία αυτή είναι οι Γκρίζοι Λύκοι, οι οποίοι ούτε με τον Σουνισμό ούτε με τον Αραβισμό έχουν σχέση αλλά μονάχα με τον ατόφιο Ασιατικό Τουρκισμό του μυθικού Τουράν.

   Delete
 44. υγ. Χαίρομαι προσωπικῶς ποὺ ὁ Παλαιὸς ἔχει στρέψῃ τὸ ὄμμα πρὸς σωστὴ κατεύθυνση.

  ReplyDelete
 45. Υγ2. μπροστὰ στὸν Κοραῆ ὁ Κεμὰλ εἶναι ὁ μικρὸς τυμπανιστὴς δίπλα στὸν Τζένγκις Χάν.

  ReplyDelete
 46. υγ...
  Ἄν μοῦ ἐπιτρέπετε νὰ συνδέσω τὸ ἐλληνοτουρκικὸ μὲ τὴν ἐπικαιρότητα.
  Ἔχουμε τὴν ψευδαίσθηση ὅτι τὸ 1821 διαμορφώνεται ἕνα ἀστικὸ κράτος (βασιλευόμενο, κυβερνώμενο, ἀδιάφορο) ἑλληνικὸ ποὺ πιέζει τὴν Τουρκία. Καὶ αὐτὸ τὸ κράτος ἔχομε καὶ σήμερα. Αὐτὸ εἶναι τὸ βασικὸ μεθολογικὸ σφάλμα τῶν Ἑλλήνων ἱστορικῶν πλὴν μιᾶς ἑξαιρέσεως γνωστὴς καὶ πιθαῶς ἄλλων ποὺ δὲν γνωρίζω. Ὅλοι μας ξέρουμε πὼς δὲν ἰσχύει αὐτὸ τὸ πράγμα, το αἰσθανόμεθα, ἀλλὰ τί στὸ καλὸ συμβαίνει;

  Τὸ τί συμβαίνει τὸ ἔχουν φωτίσηι οἱ μελέτες τοῦ μακαρίτου Κρεμμυδᾶ (δὲν ἐννοῦσα αὐτόν). Τί γίνεται. Ὅσο ὁ κόσμος ἐμπλέκεται στὴν οἰκονομικὴ ζωὴ τοῦ καπιταλισμοῦ, τόσο περισσότερο ἀναπτύσσει δύο πράγματα ἀλληλένδετα. 1. Ἑλληνολατρεία μὲ μιὰ μασωνοειδὴ ἔννοια, καὶ 2. ἐθνικισμό. Αὐτὸ ἰσχύει τόσο γιὰ τοὺς Ἕλληνες ὅσο γιὰ τοὺς Τούρκους, τοὺς Ἰνδιάνους, τοὺς Ἐσκιμώους, τὸν ὁποιονδήποτε.

  Ὁ Οὖγγρος ἐθνικιστὴς εἶναι ἑλληνολάτρης καὶ πιστεύει πὼς οἱ Οὖγγροι τρόπον ιινὰ ζοῦσαν πάντα στὴν Ουγγαρία, ἄλλο ἄν ἦρθαν ἀπὸ δὲν ξέρω ποῦ. Ἡ ἰδιαιτερότητα τοῦ ἑλληνισμοῦ εἶναι τὸ παράδοξο ὅτι εἶναι ἀπὸ ὅλους τοὺς ἐθνικιστὲς οὶ Ἕλληνες ΠΡΑΓΜΑΤΙ ὀλίγον Ἕλληνες. Εἶναι ἀπὸ τὰ παράξενα τῆς φύσης. Ἀλλὰ στὴν συμπεριφορὰ ὅ,τι κάνει καὶ λέει ἕνας Ἕλλην ἐθνικιστὴς τὸ κάνει καὶ ἕνας Τοῦρκος ἐθνικιστὴς. Τὰ περὶ ἀραβικῆς γραφῆς ὡς ἕναν βαθμὸ εἶναι ἀντεστραμμένος κεμαλισμός.

  Αὐτὸ ποὺ δὲν καταλαβαίνουμε εἶναι ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ κράτος εἶναι ὅ,τι εἶναι ἡ νότια Κύπρος γιὰ τὴν Κύπρο. Δηλαδὴ δὲν καταλαβαίνουμε ὅτι τὸ κράτος τὸ ἔχουν οἱ Τοῦρκοι καὶ ἐμείς δὲν εἴμαστε κράτος, εἴμαστε ἕνα τεράστιο comptoir, δηλαδὴ μιὰ ἐμπορικὴ σκάλα. Αὐτὸ δὲν τὸ καταλαβαίνουμε ὄχι μόνο λόγωι προπαγάνδας, ἀλλὰ κυρίως λόγωι τῆς ἀγραμματωσύνης τῶν λογίων μας. Κάθε συζήτηση γιὰ τὰ ἐλληνοτουρκικὰ πρέπει νὰ ΞΕΚΙΝΑΕΙ μὲ αὐτὸ το δεδομένο. Ὄχι νὰ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ, ὠς συνήθως. Κράτος ἔχουν οἱ Τοῦρκοι.

  ReplyDelete
 47. ...τελείως δικαιολογημένοι εἶναι, λοιπὸν, οἱ Τοῦρκοι στὸ νὰ λένε πὼς εἶναι πιὸ Ἕλληνες ἀπὸ μᾶς, διότι τὸ κλειδὶ τῆς κρατικῆς συνέχειας ἀπὸ τὶς Μυκῆνες ὠς τὴν Τραεζοῦντα έκεῖνοι τὸ βαστοῦν. Ἐμεῖς εἴμαστε ἕνα εἴδος προσφύγων ποὺ μαζευτήκαμε πίσω ἀπὸ τὶς εἰρηνευτικὲς δυνάμεις τῶν Μεγάλων ἀφότου ῤεμπελιάσανε οἰ ἀστοί μας. Εἶναι ἀστεῖο νὰ πιστεύουμε ὅτι ἐμεῖς φυλᾶμε τὸ Αἰγαῖο. Τοῦς τἄπε ὁ κος Κιτσίκης χύμα καὶ δὲν τοῦς ἄρεσε, νὰ τοῦς λένε πὼς δὲν κάνουμε ἐμείς κουμάντο στὰ στρατά μας. Οἰ Τοῦρκοι ὅμως κάνουνε.

  ReplyDelete
 48. Εκτεταμένη αντιπαράθεση σχετικά με την τελευταία συνέντευξη-ομιλία του κ. Κιτσίκη:
  Δημήτρης Κιτσίκης: πόσο Έλληνες είναι αυτοί που τον κατηγορούν για ανθέλληνα;
  https://greeksoftheorient.wordpress.com/2018/03/18/δημήτρης-κιτσίκης-πόσο-έλληνες-είναι/https://www.youtube.com/watch?v=tD5XsQ2ou5o

  ReplyDelete
 49. ...τελειώνω. Ἄν ὲν ἤμασταν ἕνα στρατόπεδο προσφύγων καὶ ἀντιθέτως ἤμασταν κράτος ὅππως λέμε, θὰ ἤμασταν ἐπὲρ στὴν βυζαντινολογια.Πῶς ´εχουμε παραμελήσηι διακόσια χρόνια τώρα τὴν συνέχεια τοῦ κράτους μας; Τόσο βλάκες εἴμαστε; Πῶς ἐξηγεῖται αὐτὸ τὸ τρομακτικὸ κενὸ στὰ ἐκπαιδευτικά μας πράγματα; Ἐξηγεῖται ἀπὸ τὸ ὅτι ἡ βυζαντινὴ ἱστορία δίνει ΔΙΚΑΙΟ στὶς ἀξιώσεις τῶν Τούρκων νὰ εἶναι ἐκεῖνοι οἱ κληρονόμοι τοῦ Βυζαντίου ἄρα ΚΑΙ τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος. Μόνο ἔνωση μὲ τὴν Τουρκία μπορεῖ νὰ ἀποκαταστήσηι τὴν συνέχεια τοῦ ἔθνους μας.

  ReplyDelete
 50. Γύρω στὶς 15 Ἀπριλίου κυκλοφορεῖ τὸ τεῦχος 87 τοῦ τριμηνιαίου περιοδικοῦ μου, "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (τὰ τεύχη τοῦ περιοδικοῦ πωλοῦνται ἀπὸ τὸν Ἐναλλακτικὸ Βιβλιοπωλεῖο, Θεμιστοκλέους 37, στὴν Ἀθήνα). Τὸ τεῦχος αὐτὸ εἶναι ἀφιερωμένο ὁλόκληρο στὸν Κοσμᾶ Μεγαλομμάτη, τὸν ὁποῖο θεωρῶ ὡς ἕνα ἀπὸ τοὺς πλέον σημαντικοὺς διασνοουμένους τοῦ συγχρόνου ἑλληνισμοῦ, ἀκριβῶς διότι τὸ ἀτίθασο πνεῦμα του τὸν ὥθησε νὰ προσχωρήσῃ στὸ Ἰσλάμ, ὅπως ὁ μεγαλύτερος υἱός προσεχώρησε στὸν ἰνδουϊσμὸ καὶ μελετᾷ τὰ σανσκριτικά, νυμφευμένος δὲ σἐ Ἰνδή, ἐνῷ ὁ νεώτερος υἱός μου μελετᾷ τὴν περσικὴ γλῶσσα, ἕνα πλέον σημαντικὸ ἰνδοευρωπαϊκὸ ἰδίωμα, νυμφευμένος μὲ τὴν σειρά του σὲ Περσῖδα. Ὁ πλανητικὸς ἑλληνισμὸς δὲν δύναται νὰ περιορισθῇ στὸν ἀμόρφωτο -καὶ μὲ περικεφαλαία μάλιστα- Κολοκοτρώνη! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 51. Αὐτοὶ ποὺ γνωρίζουν γαλλικά,νὰ ἀνατρέξουν, στὴν ἀρχὴ τοῦ ἀρθρου αὐτοῦ στὸ γαλλικὸ τμῆμα τοῦ μπλόγκ, «articles en français» γιὰ νὰ διαβάσουν τὸ ἄρθρο μου, «Le génie de la France» ("Τὸ πνεῦμα τῆς Γαλλίας"), ἐὰν θέλουν νὰ ἐννοήσουν γιατὶ ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι πλανητικός. Φυσικὰ ὁ Ἀριστοτέλης γράφοντας γιὰ τὴν χρηστὴ διοίκηση τῶν Ἑλλήνων δὲν ἠδύνατο νὰ φαντασθῇ πὼς κάποτε θὰ ἐνεφανίζετο ἕνας ἀγράμματος Μπαρζάνι Κοῦρδος μὲ περικεφαλαία, ὀνόματι Κολοκοτρώνης, ποὺ θὰ ἐγένετο τὸ σύμβολο τοῦ ἑλληνικοῦ γένους! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 52. Ἠ περικεφαλαία τοῦ Κολοκοτρώνη εἶναι, ἐνδεικτικά, τοῦ σώματος Ἑλλήνων ἀτάκτων τοῦ Ἄγγλου Ῥίτσαρντ Τσὼρτς στὰ Ἑπτάνησα. Γιατί ἔγινε ἥρωας; Ἀφενός, λόγωι τῆς κομματαρχικῆς δομῆς τῆς τότε καὶ τῆς σημερινῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἀφετέρου, λόγωι τῆς ναπολεοντείου ἰδεολογίας, ποὺ κάνει οὔτως ὥστε νὰ γίνεται σύμβολο ὁ σὲλφ μέηντ μάν, ὁ αὐτοδημιούργητος. Αὐτὸς εἶναι ὁ θεμέλιος λίθος τῆς ἀστικῆς ἰδεολογίας.

  Εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο τῆς μεσαιωνικῆς (καὶ χριστιανικῆς) κοσμοαντίληψης. Κατὰ αὐτὴν, ὑπάρχει μιὰ ἐξώκοσμη δύναμη ποὺ κινεῖ τὰ πάντα καὶ τὸ μόνο ποὺ μπορεῖ νὰ κάνει κανεὶς εἶναι νὰ ὐποτάσσεται σὲ αὐτήν.

  Αὐτὸ εἶναι τρόπον τινὰ καὶ τὸ σωστό. Δηλαδὴ ὅσο περισσότερο κανεὶς δέχεται αὐτὸ ποὺ συμβαίνει τόσο τὸ καλύτερο. Κάτι περισσότερο. Ἔτσι ἐναρμονίζεται ἠ κοινωνικὴ ζωὴ καὶ ἔτσι ὁ καθένας εἶναι διανοούμενος, ἐπειδὴ ὅλα κινοῦνται ἀπὸ τὸ ἴδιο πνεῦμα.

  Ὄχι μόνο ὁ νοῦς ἀλλὰ καὶ τὰ αἰσθητηριακὰ δεομένα -ἀκόμα καὶ ἠ βαρβατίλα τοῦ Κολοκοτρώνη - εἶναι θεόσταλτα. Τὸ μέγα έρώτημα εἶναι τὸ ποιὰ εἶναι τότε ἡ πηγὴ τοῦ Κακοῦ.

  Καὶ πάλι ἠ χριστιανικὴ θρησκεία εἶναι σαφής, Κακό εἶναι τὸ νὰ βλάπτεις τὸν πλησίον σου. Τὸ κακὸ λοιπὸν ξεκινάει ἀπὸ μιὰ τάση νὰ θεωρεῖται τὸ κακὸ ὄμορφο καὶ νὰ ἐπιδιώκεται. Στὴν πραγματικότητα, εἶναι μιὰ ἀπειλή - ἄν δὲν κάνεις τὸ κακό, θὰ μείνηις στὴν ἀπόξω. Ἐν τῶι προκειμένωι, δὲν ἔχεις νὰ ἀντιτάξηις στὸν Κολοκοτρώνη ὄχι διανοούμενο - ὁ διανοούμενος εἶναι ἕνας λήσταρχος - ἀλλὰ μιὰ θεοφάνεια. Μὲ ἄλλα λόγια, δὲν κατεβαίνει ὀ θεὸς στὴν γῆ νὰ Τὸν ψηλαφήσηις.

  Συνεπῶς τὸ Κακό ξεκινάει ἀπὸ τὴν ἄρνηση τῆς δυνατότητας ἐπικοινωνίας μὲ τὸ θεῖον. Ἐκεῖ ἀκριβῶς ἐντοπίζεται ἠ διαφορα Ἀνατολῆς καὶ Δύσης - ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὅρος καί πρὸς Ἀνατολάς ὑπάρχουν τόσες καὶ τόσες πρακτικές ἐπικοινωνίας μὲ τὸν Θεό ποὺ ἡ Δύση καταδικάζει. Διότι γιὰ τὴν Δύση Θεὸς εἶναι ἡ κοινωνικὴ ἐπιτυχία, ΜΕ ΟΠΟΙΟ ΚΟΣΤΟΣ. Στὴν οὐσία, ἡ Δύση εἶναι σατανιστική.

  ReplyDelete
 53. ...Σἐ ἁπάντηση τῆς πρωτοβουλίας Ἐρντογάνη προτείνω τὴν καθιέρωση, σὐμφωνα μἐ τὀ πρόγραμμα τοῦ Χρυσάνθου τοῦ ἐκ Μαδύτων,

  τῶν νομασιῶν Πα Βου Γα Δι κΕ Ζω Νη
  στὴν θέση τῶν Λα, Σι, Ντο, Ρε, Μι, Φα.

  ReplyDelete
 54. Κωσταντή εάν είναι να ομιλήσεις για τον Τούρκο οφείλεις πρώτα να τον ορίσεις.

  Ο Κεμαλισμός, ο Ισλαμισμός και ο Τουρανισμός έχουν ελάχιστα κοινά, λιγότερα ακόμα και από ότι ο Ελληνικός φυλετισμός και η Ορθοδοξία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Θα είχε ενδιαφέρον να μας πει κάποιος που γνωρίζει εάν και τι αντίκρισμα βρίσκει ο Τουρανισμός στην κοινωνία και από ποιο κόμμα εκπροσωπείται. Από ότι καταλαβαίνω μπροστά στον Ισλαμισμό και τον Κεμαλισμό είναι ουσιαστικά αστείο ποσοστό. Μέσα στην Ευρώπη μόνο στον εθνικισμό της Ουγγαρίας υπάρχει τέτοια ισχυρή τάση.

   Delete
 55. Συνέχεια της αντιπαράθεσης σχετικά με την τελευταία συνέντευξη-ομιλία του κ. Κιτσίκη:
  Ποιοι δεν δέχονται τον Δημήτρη Κιτσίκη; Αμόρφωτοι, Αστοιχείωτοι, Ξερόλες, Ρατσιστές & Κομπλεξικοί: δηλαδή Ανθέλληνες & Αντίχριστοι
  https://greeksoftheorient.wordpress.com/2018/03/19/ποιοι-δεν-δέχονται-τον-δημήτρη-κιτσίκ/

  ReplyDelete
 56. Ὁ Τοῦρκος σύμφωνα μὲ τὴν δική μου χριστιανικὴ θεώρηση, ὁποῖα δέχεται ὅτι στον πνευματικὸ κόσμο βασιλεύει ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ συνεπῶς δὲν ὑπαρχει εἰδωλολατρία, εἶναι ὡς μουσουλμάνος μονοφυσίτης, ὲν δέχεται δηλ. τὴν Ανθρώπινη ὑπόσταση τοῦ Θεοῦ ἀπὸ ἀντἰδραση στὸν Καισαρισμό, καὶ ὡς Ὀθωμανὸς δέχεται τὸ χαλιφᾶτο σὰν τὸ μουσουλμανικὸ αντίστοιχο τοῦ βασιλέως Ῥωμαίων. Οἱ ἐκκοσμικευμένοι Τοῦρκοι τῶν ἀστικῶν κέντρων εἶναι νομίζω πιὸ αστοὶ καὶ ἀπὸ μᾶς.

  ReplyDelete