Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Στὸ παρὸν ἱστολόγιο ἀπαγορεύεται ῥητῶς ἡ ἔκφρασις ἀπὸ τοὺς σχολιαστὲς ἀντικομμουνισμοῦ ἤ ἀντιφασισμοῦ

Jul 17, 2019

504 – Πῶς ὁ Μάο ἀπεκεφάλισε τὴν κομμουνιστικὴ δημοσιοϋπαλληλικὴ γραφειοκρατία


504 – Πῶς ὁ Μάο ἀπεκεφάλισε τὴν κομμουνιστικὴ δημοσιοϋπαλληλικὴ γραφειοκρατία

Ἡ χολέρα τοῦ δημοσιοϋπαλληλισμοῦ συνεδέθη μὲ τὸν σοσιαλισμὸ ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν ὁλοκληρωτισμό, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ναπολέοντος ἐπειδὴ ὁ μὲν σοσιαλισμὸς προσπαθεῖ νὰ ἀντικαταστήσῃ τὴν ἀτομικὴ πρωτοβουλία τοῦ καπιταλισμοῦ μὲ στρατιὲς δημοσίων ὑπαλλήλων καὶ ὁμοίως ὁ ὁλοκληρωτισμός, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ναπολέοντος, στοχεύει στὸν πλήρη ἔλεγχο τῶν δραστηριοτήτων τῆς κοινωνίας μὲ στρατιωτικοῦ τύπου ἱεραρχικὴ ὀργάνωσι ὑπηρετῶν τοῦ κράτους.

Ἐὰν ἀρχικῶς ἡ ὀργάνωσις αὐτὴ ἀπέδωσε καρπούς, μὲ τὸν καιρὸ ἐξέπεσε στὴν σκλήρωσι ποὺ ὀνομάζεται γραφειοκρατία ἡ ὁποία καὶ ἐμπλόκαρε τὸν κοινωνικὸ μηχανισμὸ μὲ ἀποτέλεσμα τὴν παρακμὴ ὁλοκλήρου τοῦ συστήματος.
Μόνον ἕνας μεγαλοφυὴς πολιτικὸς δημιουργὸς δύναται τότε νὰ κόψῃ τὸν γόρδιο δεσμὸ καὶ μὲ αἷμα πολυπληθῶν ἀνθρώπων νὰ ἐπανακινήσῃ τὴν μπλοκαρισμένη μηχανή. Τὸ σπανιώτατο αὐτὸ ἔργο ἀναγεννήσεως ἑνὸς θνήσκοντος κοινωνικοῦ ὀργανισμοῦ ἀπὸ τὴν σκλήρωσι τῆς γραφειοκρατίας, ἐπραγμοτοποίησε στὰ πλαίσια τοῦ σοσιαλισμοῦ ὁ σύγχρονος Μεγαλέξανδρος τῆς Κίνας ὁ Μάο μὲ τὴν πολιτιστικὴ ἐπανάστασι τοῦ 1966-1976 («Σκέψις Μαοτσετούνγκ») καὶ ὁ συνεχιστής του Σὶ Tzινπὶνγκ σήμερα («Σκέψις Σιτζινπίνγκ»), μὲ τὸ κολοσιαῖο σχέδιο κινεζοποιήσεως τοῦ πλανήτου μέσῳ τῆς Νέας Ὁδοῦ τῆς Μετάξης.

Τὸ 1966, ὁ δημιουργὸς χάριν ἀναρχισμοῦ ἔσπασε μόνος του ὡς θεὸς τὴν τεραστία γραφειοκρατικὴ μηχανὴ καὶ ἔστειλε ὅλους τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους ἀπὸ τοὺς καθηγητὲς πανεπιστημίου μέχρι καὶ τοὺς πλέον ἀφανεῖς νὰ σκάψουν στὰ χωράφια μὲ ἀποτέλεσμα ἑκατομμυρίων  θυμάτων, γεγονὸς ποὺ ἔγινε πιὸ γνωστὸ στὴν Καμπότζη ὅταν ἐφηρμόσθη ὁ μαοϊσμὸς ἀπὸ τὸν Πὸλ Πότ, ἡγέτου τῶν Ἐρυθρῶν Χμέρ.

Κατόπιν τοῦ ἀναγκαίου αὐτοῦ γενικοῦ καθαρισμοῦ μὲ σκληρὸ κατσαριδοκτόνο (ποὺ ἐγνώρισα προσωπικὰ ὅταν ἤμουν τότε στὴν Κίνα) καὶ τὸν θάνατο τοῦ Μάο, ἐπελέγει μία ἄλλη μέθοδος ἀνασυγκροτήσεως τῆς ἰσχύος τῆς κινεζικῆς κοινωνίας: νὰ μελετηθῇ εἰς βάθος ὑπὸ τὴν ἡγεσία του Ντὲνγκ Σιάοπινγκ καὶ ἀργότερα τοῦ Σὶ Τζινπίνγκ, τὸ σύγχρονο καπιταλιστικὸ σύστημα τῆς Δύσεως ἀπηλλαγμένο ἀπὸ τὴν σκλήρωσι τοῦ δημοσιοϋπαλληλισμοῦ, καὶ μέσῳ τῆς ἀναβαθμίσεως καὶ ἐκσυγχρονήσεως τῆς ἀρχαίας Ὁδοῦ τῆς Μετάξης κατακτήσεως τῆς Δύσεως, νὰ ἐπιτευχθοῦν μὲ ἄλλον τρόπο οἱ στόχοι τοῦ σοσιαλιστικοῦ Μαοϊσμοῦ.

Στὴν Ἑλλάδα ὁ μόνος τρόπος νὰ ἐξέλθῃ τοῦ τάφου ἡ θνήσκουσα ἑλληνικὴ κοινωνία εἶναι ὁμοίως ἡ ὑποχρεωτικὴ μαζικὴ μετακίνησις τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων  ὡς ἐργάτες σκαπανεῖς στὰ χωράφια καὶ ἡ ἀντικατάστασίς τους μὲ τεχνοκράτες καὶ αὐτόματο ἠλεκτρονικὸ ἐξοπλισμό. Ἡ νέα κυβέρνησις ἔκαμε ἤδη μία καλὴ ἀρχή. Πρέπει ἡ προσπάθεια νὰ συνεχισθῇ ἀπὸ τοὺς συνεχιστές της μέχρι ἐξοντώσεως τῶν παρασίτων.

Δημήτρης Κιτσίκης                         17 Ἰουλίου 2019

50 comments:

 1. Θὰ σχολιάσω μόνο τὴν τελευταία παράγραφο τῆς ἀνάρτησης.
  Μὲ τὸ συμπάθιο κ. Κιτσίκη ἀλλὰ ὁ ἀντιδημοσιοϋπλληλισμὸς σας εἶναι νερόβραστος. Ἡ μπόχα τοῦ ἑλλαδικοῦ δημοσίου τομέα ποὺ ἐκφράζεται –καὶ δὲν ὀφείλεται –μέσῳ τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων, εἶναι σφικταγκαλιασμένη μὲ τὴν μπόχα τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα. Ἐσεῖς ρίχνετε κατσαριδοκτόνο -ἀποσμητικὸ στὴν μία μπόχα, ἀφήνοντας ἀνέγγιχτη τὴν ἄλλη. Ἔτσι καὶ τὴν μπόχα ἀφήνετε νὰ κυριαρχεῖ, πολὺ δὲ περισσότερο ποὺ ἡ αἰτία ποὺ τἰς γεννᾶ παραμένει στὸ ἀπυρόβλητο…
  Τὸ ὑμνολόγιό σας στὴν νέα κυνέρνηση ποὺ διάβασα στὸ φατσοβιβλίο κάλλιστα θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε γραφτεῖ ἀπὸ τοὺς Πορτοσάλτε , Παπαχελᾶ…Πρὸς ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας θὰ σᾶς διορθώσω. Καμμιὰ ἀπόφαση δὲν πῆρε ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη γιὰ τὰ δῶρα –προνόμια τῶν δ.υ. Τὶς σχετικὲς ἀποφάσεις περικοπῶν σὲ μισθοὺς δῶρα, συντάξεις ἔχουν πάρει καὶ ἐφαρμόσει οἱ 3 προηγούμενες κυβερνήσεις α) τοῦ σοσιαλδημοκράτη ΓΑΠ, β) τοῦ ἀντιμνημονιακοῦ δεξιοῦ Σαμαρᾶ ποὺ μεταμορφώθηκε σὲ μνημονιακὸ δεξιὸ καὶ γ) τοῦ ἀντιμνημονιακοῦ ἀριστεροῦ Τσίπρα ποὺ μεταμορφώθηκε σὲ μνημονιακὸ ἀριστερὸ ( Γιὰ νὰ εἴμαστε δίκαοι 100% ὁ μνημονιακὸς Τσίπρας ἐπανέφερε ἕνα μικρὸ μέρος τῶν περικοπῶν καὶ σὲ δ.υ ἀλλὰ καὶ σὲ ἰδιωτικοὺς ὑπαλλήλους μὲ τὴν μερικὴ ἐπαναφορά τοῦ κατωτάτου μισθοῦ).
  Τὸ δὲ ΣΤΕ ἁπλῶς ἔκρινε τὶς περικοπὲς συνταγματικὲς. Δὲν ἀποφασίζει γιὰ τὸ ἄν θὰ ἐφαρμοσθοῦν ἤ ὄχι. Τὶς περικοπὲς τὶς ἀποφάσισαν καὶ ἐφάρμοσαν οἱ προηγούμενοι. Ὁ Μητσοτάκης –γόνος τῆς πιὸ κρατικοδίαιτης ἑλλαδικῆς οἰκογένειας στηρίγματος τοῦ δημοσιοϋπαλληλισμοῦ - δὲν ἔκανε καμιὰ ἀρχὴ, ἁπλῶς συνεχίζει τὴν ἐφαρμογὴ τους
  Ἄν λοιπὸν θέλετε νὰ ὑμνολογήσετε κάποιον γιὰ τὴν περικοπὴ τῶν δ.υ. προνομίων ὑμνολογεῖστε τὶς 3 προηγούμενες κυβερνήσεις καὶ μέσῳ αὐτῶν τὶς κατὰ καιροὺς τρόϊκες…

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αγαπητέ Ζαραθούστρα, οι άνθρωποι δεν κρίνονται από τις Ιδέες αλλά τις Πράξεις τους.

   Ο Μητσοτάκης μολονότι Βρυξελλικός έχει ήδη μέσα σε 10 μέρες δείξει φοβερή συνέπεια, πειθαρχία, προγραμματισμό και στόχευση τολμώ να πω εν σχέσει με όλους τους Πρωθυπουργούς μεταπολιτευτικά. Μόνον ο Ανδρέας ειχε αντίστοιχο αντίκτυπο μα προς τον δημοσιοϋπαλληλισμό και τον παρασιτικό κρατισμό.

   Εάν συνεχίσει έτσι και πετύχει ο Κυριάκος θα μείνει στην Ιστορία ως μέγας αναδιοργανωτής, φιλελεύθερος επαναστάτης ο οποίος σε μεγάλο βαθμό έδιωξε την μούχλα που ξεζούμιζε τον παρσγωγικό Ελληνικό ιστό.

   Όντας ισορροπημένος μεταξύ Φιλελευθερισμού και Φασισμού, δείχνει να έχει μάθει από τα παθήματα του πατρός του αλλά και του ιδεολογικού πρωκατόχου του, Ελευθερίου Βενιζέλου.

   Μην φανατίζεσαι σε τεχνητά δίπολα. Όποιος πράττει κάτι σωστό είτε Αριστερός, Δεξιός, Φιλελεύθερος ή Κομμουνιστής οφείλει να επικροτείται. Εξ'ού και η επιδοκιμασία στον Έλληνα Μακρόν, Κυριάκο Μητσοτάκη από τον Δημήτρη Κιτσίκη τον σπουδαιότερο εν ζωή, Έλληνα Φιλόσοφο.

   Delete
 2. Ο Μητσοτάκης, τον οποίο δε ψήφισα, ήταν ο μόνος που έδωσε 50.000 ραβασάκια με διαθεσιμότητες δλδ απολύσεις σε κρατικοδιαιτους κηφήνες όταν ήταν στο υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης. Εύχομαι να το επαναλάβει και να το ολοκληρώσει διότι η μποχα του δημοσίου μυρίζει έντονα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνώ Γρηγόρη.

   Και εγώ απορώ και εκπλήσσομαι θετικά με την πρώτη εβδομάδα διακυβερνήσεώς του.

   Είθε να συνεχίσει έτσι. Τον χρειάζεται η Ελλάδα.

   Delete
 3. Παληὲ μελετάω πάντα τὰ σχόλια σου μὲ ἐνδιαφέρον ἀσχέτως συμφωνίας ἤ διαφωνίας. Τὸ προηγούμενό σου σχόλιο εἶναι μιὰ γενικολογία. Ξαναλέω, αὐτὰ ποὺ λέει ὁ Κιτσίκης ὅτι ἔκανε ὁ Μητσοτάκης τὴν πρώτη ἑβδομάδα, ἁπλὰ δὲν ἰσχύουνε. Τί νὰ κάνουμε τώρα…Ἐξήγησα γιατὶ. Αὐτὰ γιὰ τά ὁποῖα τὸν χειροκροτεῖ ὁ Κιτσίκης τά εἶχαν κάνει οἱ προηγούμενοι. Καὶ τότε χαρακτηριζόντουσαν προδότες, δωσίλογοι
  Οἱ περιβόητες διαθεσιμότητες ἐπὶ ὑπουργίας Μητσοτάκη ( κυβερνήση Σαμαρᾶ –Βενιζελου) εἶναι καθαρὰ ἔργο τρόϊκας , καὶ μὲ τὴν βοὺλα. Ὅπως καὶ ὁτιδήποτε ἔγινε μέχρι τὸν Αὔγουστο τοῦ 2018. Ἀπόλυτο δικαίωμα τοῦ καθενὸς νὰ συμφωνεῖ μὲ διαθεσιμότητες, περικοπὲς καὶ ὁτιδήποτε ἄλλο ἔγινε τά τελευταῖα χρόνια, κάτω ὅμως ἀπὸ μία ἀπαράβατη προϋποθέση, ἂν φυσικὰ θέλει νὰ λογίζεται ὡς πνευματικὰ ἔντιμος. Μὲ δεδομένο ὅτι ὅλα τά προαναφερθέντα μέτρα ἐλήφθησαν γιὰ νὰ μὴν καταρρεύσουν οἱ τράπεζες ὁ ὑποστηρικτὴς τῶν συγκεκριμένων μέτρων νὰ δηλώσει καὶ ὑποστηρικτὴς τῶν τραπεζῶν καὶ τοῦ κάθε Στουρνάρα.
  Γιὰ τελευταία φορὰ τὸ γράφω καὶ ἂς περνάει ἀπαρατήρητο. Τὶ σημαίνει ἑλλαδικὴ μπόχα ὁ Κιτσίκης ὡς ἱστορικὸς ξέρει καλὰ, ἀλλὰ τὼρα τὰ ἀφήνει στὴν ἄκρη καὶ ἀναγκαστικὰ ἀκούγεται σὰν Πορτοσάλτε… Τὸ δημόσιο βγάζει μπόχα. Εἶναι ἡ ἑλλαδικὴ μπόχα ποὺ ἀγκαλιάζει καὶ τὸν ἰδιωτικὸ τομέα. Ἡ ὡραιοποίηση τοῦ ἰδιώτη εὶς βάρος τοῦ δημοσίου καὶ ἡ παράλληλη δαιμονοποίηση τοῦ τελευταίου εἶναι κουτόχορτο. Τὸ κακὸ δημόσιο καὶ ὁ ταλαιπωρημένος ἕνεκα αὐτοῦ ἰδιωτικὸς τομέας, σὰν σχῆμα εἶναι παραπλανητικὸ καὶ στάχτη στὰ μάτια ἀπὸ ἐπιτήδειους καὶ λαμόγια ἢ ἀφελεῖς. Οἱ δομὲς ἀναπαράγονται μετὰ τὸ γκρέμισμα τους ἄν δὲν ἀλλάξει ἡ ἑλλαδικὴ ἰδεολογία ποὺ τὶς δημιούργησε. Ἡ ἀναβάθμιση – φούσκα τοῦ Ἑλληνικοῦ αλα Μύκονος εἶναι ἡ ἴδια «ἀναπτυξιακὴ» νοοτροπία ποὺ καρκινοβατεῖ καὶ τὸ δημόσιο καὶ ἡ χώρα. Διαθεσιμότητες, περικοπὲς κ.λπ καὶ τεχνοκράτες μὲ κομιοῦτερ ποῦ ἐνθουσιάζουν τὸν Κιτσίκη, εἶναι σὰν νὰ ψεκάζεις ἕνα βάλτο μεγέθους Σαχάρας μὲ ἕνα σπρέϋ 400 ml. Καὶ αὐτὰ σᾶς τά γράφει ἕνας ἄνθρωπος ποὺ οἰκειοθελῶς ἀποχώρησε ἀπὸ τὸ δημόσιο μετὰ ἀπὸ 10 χρόνια ὑπηρεσίας, σὲ ἀντίθεση μὲ ἰδιῶτες ποὺ τὸ σκυλοβρίζουν κάθε μέρα ἀλλὰ κάνουν τά πάντα γιὰ νὰ κάνουν δουλειὲς μαζύ του ἢ γιὰ νὰ διορισθοῦν…

  ReplyDelete
  Replies
  1. Επειδή εμείς ως άχρηστοι πολιτικώς δεν ήμασταν σε θέση να συμμαζέψουμε την χώρα μας ήρθε το ΔΝΤ και η Τρόικα.

   Γιατί ρε Ζάρα έπρεπε να έρθουν 500 Μνημόνια για να φτιάξουμε και πάλι με χίλια ζόρια ένα Κτηματολόγιο του Θεού που έχει και η Ζιμπάμπουε ακόμη, πες μου ρε φίλε;;

   Μετά φταίνε οι μπουρεκόφατσες των Βρυξελλών για όλα;; Όχι βέβαια. Αλλά επιτέλους έχουμε ένα άτομο που παίρνει ρημάδες ΠΡΩ-ΤΟ-ΒΟΥ-ΛΙ-ΕΣ! Για αυτό του αξίζουν συγχαρητήρια, λέει σαν τον ΓΑΠ τα αυτονόητα.

   Τί έλεγε ο ΓΑΠ το 2009 και οι πλανώδιοι τηλε-γελωτοποιοί σαν τον Λαζόπουλο τον χλεύαζαν φθηνά μέχρι θανάτου;

   "Επανάσταση του αυτονόητου" έλεγε. Αυτό λαμβάνει σήμερα χώρα. Δεν παίζουν κανέναν ρόλο οι ιδεολογίες. Η ιδεολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μία: Πραγματισμός.

   Ούτε θρήσκος είναι φυσικά. Αλλά γνωρίζει τον καίριο ρόλο της Ορθοδοξίας στην συνοχή της Ελληνικής κοινωνίας και σαν συμπληρωματικό υποβοηθητικό πυλώνα στην πολιτική εξουσία.

   Delete
 4. Ἐπὶ πλέον, ὅσον ἀφορᾶ τὸ ποιὸν καὶ τὴν συνέπεια τοῦ κρατικοδίαιτου γόνου καὶ νῦν πρωθυπουργοῦ , 2 ὑπαρκτὰ -καὶ καθόλου ὀνειρώδη ὅπως ἡ τάχα μου καρατόμηση προνομίων δ.υ. ἀπὸ τὴν νέα κυβέρνηση- περιστατικὰ.
  α) Τσουβάλας. Ἀρχηγὸς τῆς ΕΛΑΣ στὶς πυρκαϊές τοῦ Ματιοῦ. Στὸ κλῖμα σκύλευσης ποὺ ἐπέβαλλε ἡ ΝΔ καὶ τὰ ΜΜΕ ὁ Μητσοτάκης ζητοῦσε μετὰ μανίας τὴν παραίτηση (καὶ) τοῦ Τσουβάλα. Σήμερα τὸν τοποθετεῖ γ.γ. στὸ ὑπουργεῖο ΠΡΟΠΟ.
  β) Δὲν ξεχνιέται τὸ σκεπτικὸ τῆς ἐπίθεσης στὴν συνταξιοῦχο δικαστικὸ Β. Θάνου ὅταν τοποθετήθηκε σύμβουλος τοῦ Τσίπρα. Ὁ κ. Δ. Κράνης , μὲ τὰ ἴδια ἀκριβῶς χαρακτηριστικὰ γιὰ τὰ ὁποῖα λοιδωρήθηκε ἡ Θάνου καὶ ὁ Τσίπρας, ὑπουργοποιεῖται. Καὶ ὁ Μητσοτάκης ἐπευφημεῖται...
  γ) Μαυρωτᾶς. Θυμόμαστε ὅλοι τὴν ξετσίπωτη καιροσκοπικὴ στάση τῆς ΝΔ καὶ τοῦ Μητσοτάκη στὸ θέμα τῶν Πρεσπῶν ( ἄσχετο ἄν τἀ ΜΜΕ κάνανε γαργάρα τὶς ἐπιστολὲς Καραμανλῆ...). Τὸν Μαυρωτᾶ ποὺ ψήφισε ὑπέρ τῆς συμφωνίας τὸν κάνει ΓΓ Ἀθλητισμοῦ. Νὰ θυμίσω ὅτι ὁ Σ. Θεοδωράκης τότε εἶχε καταγγείλει τὴ ΝΔ ὅτι πίεζε τὸ Ποτάμι νὰ ψηφίσει τὴν συμφωνία γιὰ νὰ βρεῖ ἡ ΝΔ ὡς κυβέρνΗση τὸ θέμα λυμένο. Ἀναρωτιέμαι λοιπὸν ἐγὼ, πόσο σχεικὴ εἶναι ἡ ψῆφος τοῦ Μαυρωτᾶ ὑπὲρ τῶν Πρεσπῶν μὲ τὴν σημερινὴ καρέκλα ποὺ κάθεται...

  Αὐτὰ εἶναι τὰ πραγματικὰ πεπραγμένα τῆς πρώτης ἑβδομάδας Μητσοτάκη, καὶ μόνο ἐπ αὐτῶν μπορεῖ κάποιος'νὰ κρίνει τώρα, θετικὰ ἤ ἀρνητικὰ. Τὰ ἄλλα, ὅπως παρουσιάστηκαν, εἶναι τρίχες κατσαρὲς... Γιὰ μένα, βάσει αὐτῶν τῶν γεγονότων, πρόκειται γιὰ ἄτομο ποὺ θὰ ξεπεράσει σὲ μαφιόζικη δραστηριότητα καὶ τὸν πατέρα του. Τσάμπα τὰ κολλητιλίκια μὲ τὸν Μαρινάκη;

  ReplyDelete
 5. Δὲν αμφισβητῶ τὰ ὅσα λέγει ὁ Σπύρος.Γνωρίζω ὅτι οἱ πολιτικοὶ εἶναι παλάντζες, κατηγοροῦν τὶς προηγουμένες κυβερνήσεις ἤ ἰδιωποιοῦνται τὶς ἐπιτεύξεις τῶν προηγουμένων. Γι αὐτὸ καὶ ἠρνήθην πάντα νὰ πολιτευθῶ, νὰ κομματικοποιηθῶ, ἄν καὶ παρέμεινα ὅλην μου τὴν ζωὴ βαμμένος κόκκινος (Ἰζομὰτ ὅπως λέγει ἡ διαφήμισις).Ἐπικροτῶ σήμερα τὶς πράξεις τοῦ Μητσοτάκη καὶ περιμένω νὰ τὸν κατακρίνω ἐὰν χρειασθῆ αὔριο. Ἐρωτῶ ὅμως τὸν Σπύρο: μπόχα στὸ δημόσιο, μπόχα στὸν ἰδιωτικὸ τομέα.Τί κάνουμε καὶ μὲ τοὺς ἰδιωτικοὺς ὑπαλλήλους; Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 6. Αγαπητέ Ζαραθούστρα διάβασα γρήγορα τα σχόλιά σου.

  Καταρχήν θα σχολιάσω σχετικά με την Θάνου, ύστερα θα επεκταθώ στα υπόλοιπα θέματα.

  Δυστυχώς ουδείς σχεδόν έχει καταλάβει τον ρόλο που επιτελούσε η Θάνου και στον οποίο ΠΑΤΑΓΩΔΩΣ απέτυχε.

  Ως υπασπιστής δίχως υπερβολή του Αλέξη Τσίπρα ρόλος της ήταν να γίνει ένας "Ευάγγελος Βενιζέλος" του ΣΥΡΙΖΑ από νομικής πλευράς δηλαδή να ελέγξει χάριν του Τσίπρα και του καινούριου καθεστώτος που έχτιζε (μολονότι απέτυχε παταγωδώς) από το 2015 έως το 2019, την δικαιοσύνη με τελικό της στόχο να φυλακίσει κάθε Βρυξελλικό εγκληματία, ρόλο στον οποίο απέτυχε οικτρότατα με αποκορύφωμα την απίστευτη ανικανότητά της να εκμεταλλευτεί το σκάνδαλο Νοβάρτις εδώ και ενάμιση ολόκληρο χρόνο!

  Ο Κράνης δεν έχει συνεπώς καμία σχέση με τον ρόλο της Θάνου. Κράνης και Στεφανής ως αληθινοί Υπουργοί ορθότατα τοποθετήθηκαν αρμόδιοι από τον Μητσοτάκη διότι γνωρίζει ότι οι Υπουργοποιήσεις Τσιάρα (Καρδιτσιώτης ιατρός άσχετος με τα νομικά), Παναγιωτόπουλου (πέραν της "μαγκιάς" που διακρίνει το βλέμα του επίσης άσχετος με τα οπλικά συστήματα) αλλά δευτερευόντως και Κικίλια και Βορίδη και Άδωνι, έγινε μονάχα για λόγους συνοχής του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και στηρίξεως σε Μητσοτακικούς "πιστούς" ώστε να γλιτώσει μαζί με τους τεχνοκράτες του ο Κούλης μία Καραμανλική εξέγερση εντός της Ν.Δ. Οι άνωθεν Υπουργοποιήσεις αποτελούν καραμπινάτες "βιτρίνες", κουμάντο κάνουν οι Υφυπουργοί ντε φάκτο Υπουργοί. Τα ίδια ισχύουν και για τον ταμπουλαράζιο (ουδέτερος χαρτογιακάς λογιστής που θυμίζει σε βαθμό αηδίας τους Ελβετούς white collar που εισάγουν λόγω σεξουαλικής ανικανότητας Ταϋλανδέζες πόρνες για "συζύγους") Σταϊκούρα. Κουμάντο κάνει ο αληθινός Φιλελεύθερος Σκυλακάκης. Κάπου μπορεί να είναι και ο Τζήμερος κρυμμένος ίσως στην περιφέρεια πλάι στον Πατούλη.

  Τις κινήσεις Κούλη τις επικτροτώ διότι τον είχα για καθυστερημένο. Τελικά αποδεικνύεται ΓΑΠ #2 και επιβεβαιώνει ότι όποιος θεωρείται "έξυπνος" με βάση τα Ελληνικά δεδομένα (σπιρτάδα, μαγκιά στην παρέα, λέγειν) αποδεικνύεται σαλτιμπάγκος καραγκιόζης εν πολλοίς σαν τον Τσίπρα, ενώ όποιος θεωρείται "βλάξ" και "καθυστερημένος" λόγω αθωώτητας και σοβαρότητας σαν τους ΓΑΠ και Κυριάκο Μητσοτάκη όχι μόνον χλευάζεται από τους ελλαδίτες μα αποτελεί αδάμα για την χώρα ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων.

  Το ρολόι γύρισε στο ΓΑΠικό 2009. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο επιτυχημένος και ισχυρός "ΓΑΠ" του 2009-2011. Για αυτό και τώρα ο "ΓΑΠ"-Κούλης θα πετύχει ό,τι δεν πέτυχε τότε λόγω του Σαμαροβενιζελικού Πινοσετικού πραξικοπήματος με όχημα τον Παπαδήμο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Παληὲ δὲν κάνω κριτικὴ στὸν Μητσοτάκη γιὰ τὴν ὑπουργοποίηση τοῦ Κράνη. Ἁπλὰ λέω ὅτι ὁ λόγος ποὺ ἡ ΝΔ εἶχε ἐπιτεθεῖ στὴν Θάνου ὑφίσταται καὶ στὴν περίπτωση Κράνη. Γιὰ τὴν ἀσυνέπεια καὶ τὴν προπαγάνδα μιλάω...ὄχι γιὰ τὴν οὐσία κάθε τοποθέτησης...

   Ἀθῶος καὶ σοβαρὸς ὁ ΓΑΠ ναὶ, ὁ Μητσοτάκης, ( ὡς μαφιόζος), μὲ τίποτα...

   Delete
  2. Και "μαφιόζος" να είναι, η εξουσία μαφιόζους θέλει όχι περιστερές.

   Delete
 7. Οι περιπτώσεις Θάνου και Βαγγέλη Βενιζέλου αποδεικνύουν περίτρανα ότι η απόλυτη μπαρούφα της Μεταπολιτεύσεως αλλά και Δημοκρατίας περί "διακρίσεως των τριών εξουσιών" και μάλιστα αυστηράς δεν στέκει ούτε στο ελάχιστο και ορθότατα διότι αλλιώς δεν θα ημπορούσε κανείς να κυβερνήσει.

  ReplyDelete
 8. Μπορεῖ νὰ μὴν πολιτευθήκατε κ. Κιτσίκη ἀλλὰ παλάντζας μοῦ φαίνετε εἶστε...
  Ἄν δὲν ἀμφισβητεῖτε ὅσα λέω σημαίνει ὅτι δὲν ἀμφισβητεῖτε τὰ κατάπτυστα α) β) γ) ποὺ ἀνέφερα πρὶν. Τὴν ἴδια στιγμὴ ἐπικροτεῖτε τὶς σημερινὲς πράξεις τοῦ Μητσοτάκη, δηλαδὴ ἐπικροτεῖτε τὰ α), β), γ). Ἐγὼ ἄλλες πράξεις τοῦ Μητσοτάκη μέχρι σήμερα δὲν ξέρω. Ἀκούω μάλιστα κάτι πολὺ ὄμορφα γιὰ ἀλλαγὲς στὸ ΣΔΟΕ καὶ στὸ Σῶμα Ἐπιθεώρησης Ἐργασίας. Ὁ ἄνθρωπος ἐκτελεῖ συμβόλαια...Τὸ γιουρούσι ποὺ θὰ γίνει ἐπὶ Μητσοτάκη θὰ εἶναι πολὺ χειρότερο ἀπὸ τὴν ἐποχὴ Σημίτη...

  Ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἐρώτημά σας, ξαναλέω τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι οὔτε οἱ δημόσιοι οὔτε οἱ ἰδιωτικοὶ ὑπάλληλοι. Ἄν δὲν ἀλλάξει ἡ σκοταδιστικὴ ἰδεολογία αὐτῆς τῆς χώρας, δὲν ἀλλάζει τίποτα. Ἐγκαταλεῖψτε τὴν ἰδέα ὅτι ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ νὰ γίνει κράτος σὰν τὴν Γαλλία, τὴν Ἑλβετία ἤ τὸν Καναδᾶ. Καὶ ἄν δὲν ἀλλάξει ἡ ἰδεολογία οὔτε ἐπανάσταση μπορεῖ νὰ γίνει ( ἐννοῶ κανονικὴ ἐπανάσταση ὄχι φαρσοκωμωδία σὰν τῆς 21ης ), μέχρι τότε προτιμῶ ἀμυντικὲς κινήσεις ὅπως τοῦ Ἀνδρέα ἤ τοῦ Τσίπρα γιὰ νὰ προφυλαχθῶ ἀπὸ τὰ ἁρπακτικὰ...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η φράση "να γίνουμε κράτος σαν τους ξένους" ήδη αποτελεί ήττα. Έχεις ήδη χάσει το παιχνίδι άμα την πεις. Θα γίνεις κράτος σαν Ελλάδα και μόνον Ελλάδα όχι σαν κάτι άλλο παράταιρο και ξένο.

   Δεν θα γίνεις κράτος σαν κάποιον ξένο καταλήγοντας παρωδία αυτού όπως ήταν η Ελλάδα "η Ελβετία" της περιοχής από Ανδρέα μέχρι 2008 για να καταρρεύσει μετά σαν χάρτινος πύργος σαν τον Λίβανο του 1980. Αυτό ήταν φυσικά παρωδία.

   Ο Μητσοτάκης μέσω της συναντήσεώς του με τον Ιερώνυμο φαίνεται να σέβεται τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής κοινωνίας δίχως να βιάζει τον εξευρωπαϊσμό της.

   Το ίδιο πήγε να πράξει και ο αδικημένος ΓΑΠ το 2009. Ο Μητσοτάκης πετυχαίνει την επανάσταση του αυτονόητου του Γιώργου Παπανδρέου. Πες μου Ζαραθούστρα ποίο μέτρο που πήρε εντός των 10 ημερών διακυβερνήσεώς του είναι ιδεολογικά φορτισμένο;; ΚΑΝΕΝΑ!

   Απλά πράττει ο άνθρωπος τα αυτονόητα. Σηκώνεται νωρίς, κοιμάται νωρίς, πιάνει δουλειά νωρίς και λύνει προβλήματα. Με το Ελληνικό π.χ. να κάνω τί την σημερινή χαβούζα του παλαιού αεροδρομίου που δεν επιφέρει κανένα κέρδος στο Ελληνικό Δημόσιο και αποτελεί χωματερή;; Δεν είναι καλλίτεροι οι ουρανοξύστες των 6 δις οι οποίοι θα επιφέρουν πολλά κέρδη στην περιοχή και θα την αναβαθμίσουν; Προφανώς και ναι.

   Άλλη περίπτωση να πας για μάθημα και να σε απειλεί ο πρεζέμπορας. Δεν είναι αυτονόητη η ασφάλεια των πανεπιστημιακών χώρων;; Πού κολλά η ιδεολογία εδώ;; Μόνον στην ανοχή από τους σοσιαλδημοκράτες των πρεζεμπόρων λόγω ασύλου.

   Τα ίδια ισχύουν για ό,τι πράττει στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας όπως την τοποθέτηση βαρυά εξοπλισμένων αστυνομικών στα δημοφιλή τουριστικά μνημεία και τους χώρους αιχμής.

   Ξαναλέω Ζαραθούστρα, η "Επανάσταση του Αυτονόητου".

   Delete
  2. Παληὲ προφανῶς καὶ δὲν μπορεῖ , οὔτε ἔχει νόημα νὰ γίνει ἡ Ἑλλάδα κράτος σὰν τὰ εὐρωπαϊκὰ. Στὸν Κυριάκο πὲς τα αὐτὰ...

   Ἠ σύγκριση ΓΑΠ -Κυριάκου τελείως ἄκυρη. Ὁ ἕνας ἀδιάφθορος ὁ ἄλλος χωμένος στὰ σκ... μέχρι τὰ μπούνια. Ὁ Μητσοτάκης πάει νὰ τὸ παίξει Σημίτης ὄχι ΓΑΠ...Καὶ γι αὐτὸ τὰ ΜΜΕ τὸν ἀβαντάρουν ὅπως ἀβαντάρησαν σκανδαλωδῶς τὸν Σημίτη ἀλλὰ τὸν ΓΑΠ τὸν πολέμησαν...

   Delete
  3. Ζαραθούστρα διαφωνώ με την ψευδο-ηθική (ηθικιστική) σου προσέγγιση.

   Ο ΓΑΠ το ίδιο μέσα στα απορρίματα ήταν για μερικούς εφόσον ο αδερφός του πόνταρε χρηματιστηριακά σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα στην Ελληνική χρεοκοπία την οποία ορθώς κατ'εμέ ήταν έτοιμος να αναγγείλει ο ΓΑΠ το 2010.

   Διαφωνώ και συνεχίζω να πιστεύω ότι ο Κυριάκος είναι ο διάδοχος ιδεολογικά του ΓΑΠ. Και οι τελευταίες του εξαγγελίες εχθές από το βήμα της Βουλής επιβεβαιώνουν τα όσα λέω. Ιδίως στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την πάταξη της γραφειοκρατίας και του παρασιτικού Δημοσίου οι απόψεις του ως φιλελεύθερες είναι πανομοιότυπες αυτές του Γιώργου Παπανδρέου το 2009-2011.

   Delete
  4. Τὸ περὶ ψευδοηθικιστικῆς προσέγγισης στὸ ἐπιστρέφω. Τὸ ψευδοηθικίστικο κριτήριο τὸ ἔβαλες ἐσὺ Παληὲ μὲ τὴν προηγούμενη ἀναφορὰ σου σὲ "ἀθωότητα".

   Γιὰ τὸν ΓΑΠ δὲν ἔχει γραφτεῖ τίποτε γιὰ δὲ τὸν ἀδελφὸ του φῆμες...Γιὰ τὸν Κυριάκο καὶ ἡ σχέση μὲ SIEMENS καὶ τραπεζικὰ δάνεια στὸν ΚΗΡΥΚΑ Χανίων εἶναι διαπιστωμένα...οἱ offshore τῆς συζύγου τὸ ἴδιο...νόμιμες καὶ (ψευδο)ηθικὲς...

   Οἱ ἐξαγγελίες δὲν λένε τίποτε. ἐσὺ ὁ ἴδιος εἶπες ὅτι οἱ ἄνθρωποι δὲν κρίνονται ἀπὸ τὶς Ἰδέες τους ἀλλὰ τὶς Πράξεις τους. Ἐγὼ λέω ὅτι κρίνονται καὶ ἀπὸ τὶς Ιδέες τους καὶ τὶς Πράξεις τους ἀλλὰ ΟΧΙ ἀπὸ τὶς ἐξαγγελίες τους. Ἤδη ὁ Κυριάκος ἀναγκάστηκε νὰ ἀνασκευάσει τὶς ἀρχικες ἐξαγγελίες περὶ ἀναβάθμισης -κατάργησης τῆς ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ μετὰ τὸ κράξιμο ποὺ ἔφαγε, τὸ δὲ opengov φαίνεται νὰ τὸ τρώει ἡ μαρμάγκα...Οἱ μόνες δὲ πράξεις του, πρὸς τὸ παρὸν -εἶναι τὰ α),β)γ),δ) ποὺ ἔχω ἀλλοῦ παραθέσει.Θὰ φανεῖ μὲ τὸν καιρὸ ὅτι ὁ Κυριάκος εἶναι ὁ Σημίτης Νο2 καὶ ὁ ἀναπτυξιακὸς ὀργασμὸς ποὺ ἐξαγγέλει ( Ἑλληνικὸ, ἀναπλάσεις, ...) δὲν θὰ ἔχει τίποτε νὰ ζηλέψει ἀπὸ τὴν ρεμούλα τῶν Ὀλυμπιακῶν τοῦ 2004...Τὸ μπλοκάκι ἀντικαθίσταται ἀπὸ τὰ ντοσιὲ, ἀλλὰ ἡ μίζα μίζα....Τὰ ΜΜΕ θὰ ἔχουν πολλὴ δουλειὰ....

   Delete
  5. Θα δείξει αλλά ξεχνάς ότι κάθε εξουσία είναι εκ φύσεως εγκληματική.

   Το θέμα είναι να στρώσει το κράτος όπως δείχνει ότι κάνει. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει και 3000 οφσόρ να έχει, αρκεί να βγάλει έργο. Έγκλημα ναι αλλά με αποτέλεσμα, όχι σαν το Βελβεντό Κοζάνης!

   Delete
 9. Η αμοιβη εργασιας σε συνθηκες ελευθερης οικονομιας προσδιοριζεται απο τις δυναμεις της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ που ειναι ενας κοινα αποδεκτος και δικαιος κατα το δυνατον τροπος επιμετρησης της προσφερομενης εργασιας.Το κρατος το πολυ-πολυ θα επρεπε να επιτρεπεται να θεσπιζει κατωτατα και ανωτατα ορια για λογους δημοσιονομικους αλλα και κατα το δυνατον εξισωσης με τα συμβαινοντα στην ελευθερη ανταγωνιστικη οικονομια που ειναι η βαση του συστηματος.ΚΑΝΕΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΗΣ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ,ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΑΙΚΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΙ ΠΟΣΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ.Η μακραιωνη παραδοση και η εφαρμογη της προσφορας και ζητησης ειναι κατα την γνωμη μου η προτιμητεα μεθοδος προς την δικαιη επιμετρηση της.Αποτελει ΥΒΡΗ κατα την αρχαιοελληνικη εννοια να θεσπιζονται οι μισθοι απο τους κρατικοδιαιτους για τους κρατικοδιαιτους.Στην καλυτερη περιπτωση η μεθοδος αυτη ειναι αυθαιρετη,αντικοινωνικη και εντελως αντιδημοκρατικη. Υπο την αιρεση των παραπανω οι μισθοι νομιζω θα πρεπει να προσδιοριζονται πρωτιστως απο την αγορα(ποσα θελεις την ωρα κ.υποψηφιε ΔΥ για μια συμβαση πχ 3 ετων??).Η προσφορα μισθου απο τον υποψηφιο ΔΥ θα μπορουσε να επηρεαζει την εξισωση-αλγοριθμο κατα 40%.Αυτονοητο ειναι οτι και τα πιστοποιημενα μορφωτικα και επαγγελματικα assets του υποψηφιου θα πρεπει να παιζουν ρολο(οχι ομως καθοριστικο-πχ 40%) στην εξισωση-αλγοριθμο.Αλλα και η συνεντευξη προσωπικοτητος θα επρεπε να τον επηρεαζει (πχ 20%)..........Η ΑΡΓΟΜΙΣΘΙΑ που ενδημει στο δημοσιο ειναι κατα την γνωμη μου το μεγιστο διαχρονικα κακουργημα κατα της κοινωνιας και θα πρεπει να θεσπιστει ποινικα οπως εγινε με την ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ. Εξυπακουεται η καταργηση οχι μονο της μονιμοτητας που καταδολιευει καθε ιχνος ισονομιας και μη διακριτης μεταχειρησης αλλα θα επρεπε να υπαρχει φραγμος και στην περαν των 20 ετων απασχοληση στο δημοσιο!!!ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:Οι δυναμεις της αγορας μπορουν να ρυθμισουν ΔΙΚΑΙΑ την αγορα εργασιας στο δημοσιο και να περιορισουν δραστικα την απιστευτη ασυδοσια και αδιαφανεια που επικρατει στην μειζονα δαπανη του προυπολογισμου που ειναι η μισθοδοσια.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "...Η αμοιβη εργασιας σε συνθηκες ελευθερης οικονομιας προσδιοριζεται απο τις δυναμεις της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ που ειναι ενας κοινα αποδεκτος και δικαιος κατα το δυνατον τροπος επιμετρησης της προσφερομενης εργασιας..."

   Πιὸ νεοφιλελὲ πεθαίνεις...Ἄκου οἱ δυνάμεις τῆς ἀγορᾶς ρυθμίζουν δίκαια...Ἀπάντησέ μου τότε γιατὶ τὸ κράτος νὰ μὴν εἶναι δύναμη τῆς ἀγορᾶς....Ποιὸς τὸ ἀπαγορεύει;

   Delete
  2. Δεν υπαρχει προσφορα και ζητηση των αμοιβων εργασιας στο δημοσιο ενω υπαρχει στον ιδιωτικο τομεα που ειναι η κατ εξοχην οικονομια.Ως γνωστον το δημοσιο ειναι παρακολουθημα της οικονομιας και οχι το αντιστροφο. Η ανταγωνιστικη αγορα εργασιας ειναι εκτος απο δικαιη και εξορθολογισμενη απο τα πραγματικα και οχι τα πλασματικα η τα νομιζομενα δεδομενα της οικονομιας. Η αμοιβες εργασιας οταν καθοριζονται εξω απο την αγορα ειναι ηθικα απαραδεκτες και παρασιτικες εως μυελου οστων.Μονο ως εξαιρεση θα μπορουσαν να υπαρχουν στο δημοσιο και οχι ως κανονας. Επειδη ισως δεν γινομαι κατανοητος εννοω οτι θα μπορουσε το δημοσιο αφου καταργησει την μονιμοτητα(αντικειται οχι μονο στην ηθικη αλλα και στα ανθρωπινα δικαιωματα) να θεσπισει συμβασεις ορισμενου χρονου για ολους τους ΔΥ με αλγοριθμικο προσοντολογιο αλλα και με προσφορα ωρομισθιου.Του τυπου ποσα θελεις την ωρα κ. υπαλληλε της πολεοδομιας για μια συμβαση 3 ετων???Ο ευεργετικος ανταγωνισμος προσοντων αλλα ΙΔΙΩΣ του ωρομισθιου μεταξυ των υποψηφιων ειναι αυτονοητο οτι θα απομειωνε ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΚΚΛΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΡΟΠΑΛΟΥ τα φαινομενα ΑΡΓΟΜΙΣΘΙΑΣ και των αθροων κομματικων διορισμων που κατα την γνωμη μου εχουν καταστρεψει την χωρα.Κοντολογις απαιτειται αναλογικοτητα δικαιωματων και υποχρεωσεων μεταξυ των κρατικοδιαιτων πολιτων και των αντιστοιχων της ελευθερης οικονομιας, κατι που βεβαια δεν υπαρχει. Αυτο που υπαρχει ειναι apartheid πολιτικων δικαιωματων μεταξυ των δυο ομαδων πολιτων.

   Delete
  3. Φίλε μου περιγράφεις μιὰ πραγματικότητα καὶ ἐγὼ δὲν ἀμφισβητῶ τὴν ὕπαρξή της. Αὐτὸ ποὺ ἀμφισβήτησα εἶναι τὸ δίκαιο καὶ τὸ ἠθικὸ ποὺ τῆς ἀποδίδεις...ἴσα ἴσα θεωρὼ ὅτι σὲ παρασιτισμὸ ὅδηγεῖ τὸ νὰ καθορίζεται ἡ ἀμοιβὴ τῆς ἐργασίας βάσει προσφορᾶς καὶ ζήτησης. Γιὰ μένα τὸ νὰ ντύνεται αὐτὴ ἡ πραγματικότητα μὲ μανδύες ἐλευθερίας καὶ δημοκρατίας δὲν ἀλλάζει τὴν οὐσία της...

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
  5. Καταρχήν Ζαραθούστρα όρισε πρώτα το κράτος.

   Δεύτερον, οφείλεις να ορίσεις πώς αυτή η αόριστη έννοια του "κράτους" θα παίξει το παιχνίδι της αγοράς. Σε ένα κρατικιστικό σύστημα αγοράς σαν αυτό της ΕΣΣΔ έπρεπε μία τεράστια κομματική γραφειοκρατία να...ορίσει(!) την ζήτηση δηλαδή ας πούμε πόσες πατάτες "έπρεπε" να φάει ή ήθελε να φάει ένας Σοσιαλιστής εργάτης. Για να ρυθμίστεί μία αγορά μέσω των κρατικών παιχτών είναι πρακτικά αδύνατον. Όπως και αδύνατη είναι η πρόοδος σε έναν τεχνολογικό τομέα δίχως το χρηματικό κίνητρο δυστυχώς. Εκεί στραγγάλισε την ΕΣΣΔ ο καπιταλισμός της Δύσεως παρότι από πλευράς γεννήσεων και μόνον η ΕΣΣΔ μακροπρόθεσμα είχε το επάνω χέρι ξεκάθαρα εν σχέσει με το Δυτικό μπλοκ.

   Αντιθέτως το αρχέγονο σύστημα της ελευθέρας αγοράς, θέλει μονάχα δύο απλούς παίχτες, έναν πωλητή και έναν αγοραστή. Η ελεύθερη αγορά υπήρχε από το 3000 προ Χριστού, προϋπήρχε πολύ του καπιταλισμού και είναι συνεπώς θανάσιμο το λάθος που κάνεις να συγχέεις τον καπιταλισμό με την ελεύθερη αγορά. Ναι η ελεύθερη αγορά (πλέον) αποτελεί ζωτικό μέρος του διεθνιστικού καπιταλισμού αλλά καπιταλισμός δεν υφίσταται λόγω της ελεύθερης αγοράς, είναι γελοίο.

   Καπιταλισμός είναι ένα σύστημα στο οποίο οι έμποροι και έπειτα οι μεγαλοαστοί (έμποροι + βιομήχανοι, έπειτα τραπεζίτες-μέτοχοι) που έχουν το Κεφάλαιο στα χέρια τους και ιδιωτικώς κατέχουν τα μέσα παραγωγής αγαθών και πλούτου, εξουσιάζουν. Μόνον στην αρχαία Καρχηδόνα υπήρχε κάτι αντίστοιχο, μία χρηματική δηλαδή αριστοκρατία εμπόρων και γνωρίζουμε όλοι την κατάληξη όταν ηττήθηκε από τον "Φασισμό" της εποχής, την στρατοκρατική μιλιταριστική Ρώμη.

   Η ελεύθερη αγορά και η διακίνηση αγαθών και προϊόντων στην Ρωμανία υπήρχε και συμβίωνε πλάι στον Αυτοκρατορικό Αετό, την απόλυτη εξουσία του "Βασιλέος", τον Πατριάρχη και τους Δυνατούς. Έγινε καπιταλιστική η Ρωμανία ή η μετέπειτα Οθωμανία;; Όχι βέβαια!

   Εκεί κρύβεται το μυστικό επιτυχίας της Κίνας του Ζινπίνγκ και η παρακμή του Ευρωατλαντισμού.

   Μία λύση η οποία σε έναν βαθμό φαίνεται να λύνει το Ευρωατλαντικό πρόβλημα δηλαδή την δική σου σκέψη ότι για να έχω ελεύθερη αγορά ΠΡΕΠΕΙ να ακολουθώ καπιταλιστικό πολιτικό σύστημα και τούμπαλιν, είναι ο ολοκληρωτικός Μακρονισμός και στα δικά μας δεδομένα ο Ολοκληρωτικός Μητσοτακισμός.

   Κάθε τι Ολοκληρωτικό οφείλει να υποστηρίζεται καθότι μοναδική ατραπός λύσεως δια της αμέσου παρεμβάσεως της εξουσίας, πληθώρας προβλημάτων.

   Το Ευρωατλαντικό αυτό πρόβλημα ταλανίζει όλες τις Δυτικές ελίτ και οφείλεται στην σύγχυση οικονομικού και πολιτικού μοντέλου. Απορρέει από την πλύση εγκεφάλου της νεολαίας ακαδημαϊκά η οποία μαθαίνει ότι για να λειτουργεί η οικονομία και δη η ελεύθερη πρέπει να έχω ένα κράτος που δεν δρα πουθενά σχεδόν, δίχως ισχυρή κεφαλή, όσο πιο αποκεντρωποιημένο γίνεται, δηλαδή ένα ευνουχισμένο κράτος στα νεοφιλελεύθερα πρότυπα. Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση του ευνουχισμένου αυτού κράτους μέσω της σοσιαλδημοκρατίας στην λάθος κατεύθυνση και το ταυτόχρονο χαντάκωμα της ελευθέρας οικονομίας. Μοναδική λύση σε αυτό είναι η διατήρηση τελείως τυπικά του Κοινοβουλίου (αιτία όλων των κακών) μέσω επικρατήσεως ενός ολοκληρωτικού φιλελευθέρου κόμματος με συγκεντρωτική κεφαλή στα πρότυπα του Ολοκληρωτισμού. Στην Γαλλία είναι ο Μακρόν, στην Ελλάδα ο Μητσοτάκης. Εκεί οφείλεται ο συγκεντρωτισμός του για τον οποίο τον κατηγορεί ο Τσίπρας ανεγκέφαλα. Ο Μητσοτάκης οφείλει να επικροτηθεί για τον συγκεντρωτισμό του και το "κάθετο" σύστημα διακυβερνήσεώς του με αυτόν ως κεφαλή και εντολέα.

   Delete
  6. Το βίντεο αυτό δείχνει για πολλοστή φορά γιατί το μέλλον της Ευρώπης-Ε.Ε. κρίνεται στην Γαλλία και όχι στην Γερμανία:

   https://www.youtube.com/watch?v=XfJaJxYsAuU

   Ο λόγος που η Γερμανία διολισθαίνει στο πολιτικό Χάος και τον ευνουχισμό της σαν δύναμη με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της Ε.Ε. είναι οι τελείως παρωχημένες ιδεές της, οι οποίες ακριβώς μπερδεύουν την "ελεύθερη αγορά" με την έλλειψη κρατικής ισχύος, με αποτέλεσμα εν απουσία του ολοκληρωτικού Μακρονισμού, η Κίνα να κατακτήσει γρήγορα οικονομικά την Ε.Ε. Η Γερμανία νομίζει βρίσκεται στο 2008 ή στην Ομπαμική εποχή ακόμα. Δεν είναι παράλογο που καταρρέει ενώ την ίδια στιγμή ο Μακρονισμός θριαμβεύει στην Ε.Ε. και την Ευρώπη, ιδίως εν σχέσει με την εποχή του Ολλάντ όταν και η Γαλλία ήταν κωλαούζος της Γερμανίας με τον αχυράνθρωπο Φρανσουά.


   Ταυτόχρονα, καταρρέει ο μύθος του Τραμβίου ως "ιππότη της Λευκής Φυλής", κάτι που κάθε Εθνικοσοσιαλιστής φυλετιστής περίμενε ήδη από πριν εκλεγεί μολονότι υπήρχε η ελπίδα δια του Μπάννον να συνετιστεί. Μάταιος κόπος. Έχει γίνει κώλος και βρακί με αυτούς που έβριζε, τους μουσουλμάνους, ιδίως η στάση του σε Τουρκία και Πακιστάν είναι χαρακτηριστική. Τί και αν το Πακιστάν βράζει από αντι-Αμερικανικό μίσος, τί και εάν αποτελεί σαν την Ερντογανική Τουρκία χρηματοδότη του τζιχαδισμού και το πιο αντι-Χριστιανικό κράτος στον κόσμο, τί και εάν αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Κίνας στην περιοχή, ο Τράμβιος το στηρίζει παραγκωνίζοντας μάλιστα την Ινδία!

   Ο λόγος είναι απλός. Όποιος διαβάζει Ντούγκιν (geopolitica.ru) βλέπει μία Πακιστανολαγνεία των Ρώσων ευρασιατιστών και μία έχθρα στην αναδυόμενη Ινδία. Ο Δονάλδος ως εντολοδόχος του Πούτιν, στηρίζει τους συμμάχους της Ρωσίας παγκοσμίως, ενώ πάλι χάριν της Ρωσίας προσπάθησε να ελέγξει την Κινεζική οικονομική άνθηση και όταν χάρηκαν οι Ρώσοι με το αποτέλεσμα αυτό, ξαφνικά σταμάτησε και ξέχασε τελείως την Κίνα!

   Τραγική η κατάσταση και στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ. Τελευταία ελπίδα ο Μπάιντεν.

   Delete
 10. Δημοσιεύω εδώ ένα βίντεο από την παλιά εκπομπή σάτυρας "ΑΜΑΝ" μίας εποχής πριν ο Κανάκης γίνει συστημικός "δικαιωματιστής" όπως σήμερα χάριν χρημάτων:

  https://www.youtube.com/watch?v=geFhzul1kBE

  Το ανεβάζω εδώ διότι δίδει τέλεια εικόνα του παρασιτικού δημοσιο-υπαλληλισμού, της ρεμούλας και του νεοελληνικού Λιβάνου της αρπαχτής εποχών Τζοχατζό και Σημίτη. Γρήγορα καταλαβαίνει κανείς ότι η σημερινή περίπτωση "Κούλη" διαφέρει έτη φωτός από την στρεβλή νοοτροπία του τότε, την οποία η Ελληνική οικονομική κρίση σε μικρό μόνον βαθμό κατάφερε να διορθώσει.

  Δείτε και τα σχόλια κάτω από το βίντεο.

  Υ.Γ. Το 2003 ήμουν 6 χρονών, πρώτη Δημοτικού. "Άλλη" Ελλάδα τότε.

  ReplyDelete
 11. Η εκπομπή δε, περνάει πολλά επαναστατικά μηνύματα θα έλεγα ο Κανάκης-Κακομοίρογλου τρόπον τινά προιωνεί το αντάρτικο πόλεων του Ρωμανού, ενώ σενάριο και ηθοποιία αποτελούν ύμνο στην επαναστατική αντι-κρατικιστική αναρχία.

  Α ρε Κανάκη πώς ξέπεσες. Ο φυσικός κύκλος της ζωής. Από τον αναρχικό εχθρό του κράτους βομβιστή αυτοκτονίας στο σκέτς έγινες...πρίγκιψ της Μυκόνου!

  Κλασική περίπτωση πτώσεως.

  ReplyDelete
 12. Η Ελληνική πάντως κοινωνία είναι μοναδική στο να καταλαβαίνει το στρεβλό και ονειρικά στον ύπνο της να το διορθώνει με επαναστάσεις.

  Δίχως υπερβολή με εξαίρεση ίσως τους Γάλλους αναρχικούς, ουδένα άλλο Έθνος στην Ευρώπη τα έχει έτσι 400.

  "Θέλει αλλά δεν μπορεί"...

  ReplyDelete
 13. Α καὶ στὰ πεπραγμένα τῆς πρώτης βδομάδας Μητσοτάκη, πέραν τῶν α), β), γ) ποὺ παρέθεσα ἀνωτέρω, νὰ προσθέσω καὶ τὴν ἀναγνώριση τοῦ κατηγορούμενου γιὰ ὑπεξαίρεση Γκουαϊδὸ...

  ReplyDelete
 14. Ο Καθηγητής επαναφέρει την ιδέα Αμερικανο-Ρωσσικής συμμαχίας κατά της Κίνας και απορώ πώς Ιράν, Τουρκία, Βόρεια Κορέα και Ρωσσία που βράζουν κοινωνικά στο μέγιστο από αντι-Αμερικανισμό μόνον και μόνον επειδή το λέει ο Τράμβιος ένα προεδρικό "σφάλμα" για τα στάνταρ των ΗΠΑ, "σφάλμα" που όλοι θέλουν να ξεφορτωθούν, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί, θα θυσιάσουν στρατιώτες τους για να χτυπήσουν έναν τρομερό τους σύμμαχο και οικονομικό εταίρο την Κίνα.

  Δεν συνάδουν αυτά που επιθυμεί ή έχει εντολές να εκτελεί ο Τράμβιος με την πραγματικότητα.

  Η τακτική Ομπάμα και Σορική να ήταν υπήρξε πολύ πιο έξυπνη ιδίως στο Ιράν και την Βόρειο Κορέα. Το ίδιο δε, προωθούσε και στην Κίνα ήθελε σταδιακλα να την φιλελευθεροποιήση και ίσως να το επετύγχανε εάν δεν δυνάμωνε με τις πράξεις του τον Μαοϊκό ολοκληρωτισμό ο Τράμβιος. Αποτέλεσμα: Άλλη μία αποτυχία μεγατόνων του Τραμβίου στο Χόνγκ Κόνγκ με την εκεί αποτυγχημένη εξέγερση.

  Ευτυχώς ο Τζό Μπάιντεν έχει σοβαρές πιθανότητες να αναδειχθεί νικητής το 2020. Το Κατεστημένο δεν την ξαναπαθαίνει με τον Τράμβιο και καλά κάνει πιστεύω εγώ.

  Ο Πούτιν πιστεύω χρησιμοποιεί τον ανεγκέφαλο Τράμβιο για να διαλύσει την Αμερικανική ισχύ και το πετυχαίνει απόλυτα. Αφγανιστάν, Βενεζουέλα, Συρία, Ιράκ, Ιράν, Κίνα, Ρωσσία, Βόρεια Κορέα ακόμα και στην Βρετανία οι ΗΠΑ χάνουν κρίσιμες μάχες με τον Τράμβιο. Χάνουν χάριν της Ρωσσίας στρατιωτικά και της Κίνας.

  Καιρός για επιστροφή στον Ευρωατλαντισμό του Χρηματιστηριακού Καπιταλισμού των δύο όχθεων του Ατλαντικού, με Μακρόν και Μπάιντεν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η Τραμβική δειλία να πλήξει χειρουργικά το Ιράν καθώς και ο ευνουχισμός της Βρετανίας του 2019, δίδει την ευκαιρία σε δύο ετοιμόρροπα καθεστώτα, το Ιράν και την Τουρκία να φαίνονται "γεράκια" όχι προφανώς επειδή τα ίδια μπορούν μετωπικά να αντιπαρατεθούν με τις ΗΠΑ ή την Βρετανία αλλά επειδή έχουν την πλήρη στήριξη και ορθά, της Κίνας και της Ρωσίας.

   Ο Τράμβιος και μόνον αυτός με τον "ειρηνισμό" του (τί απέγιναν οι δηλώσεις του κυρίου Καθηγητού στην πρόσφατη συνέντευξή του στον Σαχίνη ότι ο Τράμβιος είναι "Realpolitik" στο φουλ;;) ευθύνεται για την παγκόσμια χλεύη της Αμερικανικής ισχύος, χλεύη που δεν θα τολμούσαν με άλλο πρόεδρο των ΗΠΑ.

   Μήπως ξεχνά κανείς την Τραμβική δειλία για 180 χειρουργικά πλήγματα στο Ιράν σε καίριες ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεών τους προ ενός μηνός;;

   Όσο ο Τράμβιος παραμένει στο τιμόνι των ΗΠΑ τόσο αυτές θα βαδίζουν σε κλίμα εμφυλιακό και θα χάνουν εκθετικά την ισχύ τους.

   Εμάς βέβαια μας πειράζει ο Μητσοτάκης, ο μοναδικός πρωθυπουργός της χώρας από την Μεταπολίτευση εκτός του ΓΑΠ που έπραξε σε 2 εβδομάδες τα αυτονόητα, δίχως καμία ιδεολογική φόρτιση, δρώντας πραγματιστικά.

   Αδυνατώ την περίεργη "συλλογιστική" αυτή να την καταλάβω...

   Delete
  2. Και απορώ διότι με την συλλογιστική αυτή και οι Αρμένιοι "κότες" είναι δηλαδή που σώσανε με χίλια βάσανα το Ανατολικό τους τμήμα, για να εξαγγέλει στο Μπακού ο Ντούγκιν με τον δήθεν "ισότιμο αντι-ιμπεριαλιστικό" Ευρασιατισμό του ότι οι Αζέρι και το Αζερμπαϊτζάν είναι οι καλλίτεροι και οι σημαντικώτεροι σύμμαχοι του "ξανθού γένους" στην Ευρασία;;

   Όσο για το Βουκουρέστι, Συμφωνία των Πρεσπών, πώληση Γαλλικών όπλων, συμμαχία στον οείζοντα Γαλλίας-Σερβίας προς αντικατάστασιν σταδιακά της Ρωσο-Σερβικής, απλώς φέρνουν κοντά δια της Ε.Ε. και της Μακρονικής Γαλλίας, Αθήνα και Βουκουρέστι.

   Delete
  3. *ορίζοντα

   Delete
  4. Το "γεράκι" δε Τουρκία, σήμερα ανακοίνωσε ότι σταματά την εξερεύνηση και γεώτρηση ευρέσεως υδρογονανθράκων διότι δεν βρήκαν τίποτε, ενώ χθές διατυμπάνιζαν να κάνουμε κοινές επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

   Ύποπτη η ψευδή είδηση που διαλάλησαν όλα τα Ελληνικπα και ξένα ΜΜΕ ότι η Άγκυρα βρήκε φυσικό αέριο βορείως της Κύπρου. Ως φαίνεται έγινε για να επιβληθούν κυρώσεις στην Άγκυρα πρώτον και δεύτερον για να προωθηθεί ταχέως ο διάλογος για το Κυπριακό.

   Delete
 15. Επίσης κάτι σημαντικό που πολλοί δεν αναφέρουν είναι η συμμετοχή μας στην Ε.Ε.

  Με την ολοένα και αυξανόμενη ενσωμάτωση του συνόλου της Ελληνικής δικονομίας και του νομοθετικού, τραπεζικού αλλά και οικονομικού μας συστήματος στην Ε.Ε. και λαμβάνοντας υπ'όψιν την ανάδειξη σε πρόεδρο της Κομισιόν μίας Γερμανίδος Υπουργό Αμύνης η οποία μαζί με τον Μακρόν προωθούν τα μέγιστα τον Ευρωστρατό, εύλογα ρωτώ για την μελλοντική σημασία των ΗΠΑ στην περιοχή και την Ελλάδα ίδιως την στιγμή που βρίσκονται σε εμφυλιακό κλίμα λόγω των Τραμβικών στραπάτσων.

  Ομολογώ ότι η Αμερική θα χάσει και την Ελλάδα εάν τα πράγματα αφεθούν ως έχουν, με Ευρωστρατό σύντομα στα Ελληνικά νησιά και την Ελλάδα να έχει αναδειχθεί σε κέντρο επιχειρησιακό και στρατηγικό Βαλκανίων, Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου. Για να μην προσθέσω το "Koulis success-story" που ήδη διαφαίνεται στους ταλαιπωρημένους Έλληνες μικρομεσαίους από την Μακεδονία μέχρι τις Κυκλάδες.

  Έχετε αληθινά κύριε Καθηγητά σκεφθεί μήπως η "Αιγαιακή Γιάλτα" λάβει χώρα μεταξύ Ε.Ε. και Ρωσσίας παραγκωνίζοντας την Αμερική;; Ο Μακρόν άλλωστε τοποθετείται φιλικά έναντι του Πούτιν, τον θέλει συμμαχό του κατά των ΗΠΑ.

  ReplyDelete
 16. Ο Τραμπιος πατησε τον μεγαλο εχθρο των ΗΠΑ, την Σ Αραβια.

  ReplyDelete
 17. Χαίρομαι για την αλλαγή στάσης του καθηγητού Μάζη σχετικά με την Συμφωνία των Πρεσπών η οποία μακροπρόθεσμα πιστεύω καθιστά τα Σκόπια κράτος-δορυφόρο της Ελλάδος όπως έπρεπε να γίνει και όπως ήθελε να γίνει ο πατήρ Μητσοτάκης το 1991-93 πριν τον ρίξει ο δημαγωγός προδότης Αντώνης Σαμαράς για καθαρά πολιτικούς λόγους.

  ReplyDelete
 18. Παληὲ κάνω μιὰ σούμα ἐδῶ στὰ προηγούμενα σχόλια γιατὶ ἀλλιῶς χάνεται ἡ ροὴ...Δὲν βλέπω νὰ βγάζουμε ἄκρη βέβαια, ὄχι ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο...

  Περὶ ἐγκλήματος ..ναὶ ἡ ἐξουσία εἶναι ἐγκληματικὴ, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι κάθε ἔγκλημα ποὺ διαπράττεται γιὰ προσωπικὸ πλουτισμὸ ἤ ἀπὸ προσωπικὴ ἰδιοτέλεια ἐντάσσεται στὰ πολιτικὰ ἐγκλήματα ( βλέπε οφσορ...). Κατὰ πόσο δηλαδὴ οἱ οφσορ συμβάλλουν στὸ κρατικὸ "συμμάζεμα"...

  Ἄλλο ὁ ὁλοκληρωτισμὸς ἄλλο ἡ δικτατορία. Αὐτὸ ποὺ ἐσὺ ὁρίζεις ὥς ὁλοκληρωτικὸ μακρονισμὸ ἤ μητσοτακισμὸ δὲν ἔχει καμμιὰ σχέση μὲ ὁλοκληρωτισμὸ. Εἶναι πινοσετισμὸς δηλαδὴ δικτατορία μὲ κοινοβουλευτικὸ μανδύα... Ὁ Κιτσίκης ἔχει πάμπολλες φορὲς ἀναφερθεῖ στὸν κίνδυνο ἔλευσης τοῦ πινοσετισμοῦ στὴν Ἑλλάδα. Προσωπικὰ ἔτσι βλέπω τὴν περίοδο Μητσοτάκη...

  Ἐλεύθερη ἀγορὰ δὲν ὑφίσταται. Ἄρα δὲν κάνω κανένα θανάσιμο λάθος νὰ συγχέω κάτι ποὺ γιὰ μένα δὲν ὑφίσταται μὲ κάτι ποὺ ὑφίσταται ( καπιταλισμὸς παραγωγικὸς ἤ παρασιτικὸς). Ἐλεύθερη ἀγορὰ εἶναι ἕνας προπαγανδιστικὸς εὐφημισμὸς ποὺ ἔχει τὶς ρίζες του στὸν διαφωτισμὸ ποὺ ἐπεβλήθη γιὰ νὰ καλυφθῆ ἠ παρασιτικὴ μορφὴ τοῦ καπιταλισμοῦ μὲ τὴν χωρὶς περιορισμοὺς διακίνηση κεφαλαίων καὶ ἐργασίας. Ἀπόδειξη γι αὐτὸ εἶναι ὅτι τὰ ἱστορικὰ παραδείγματα ἀπὸ τὸ παρελθὸν ποὺ ἀνέφερες ποτὲ δὲν αὐτοπροσδιορίστικαν ὡς " ἐλεύθερη ἀγορὰ".

  Τὸ σκουπίδι ὡς νόημα

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν συμφωνώ καθόλου με τον Πινοσετισμό διότι δεν έχει γίνει ανάληψη της εξουσίας από την στρατιωτική κάστα χάριν των εγχώριων ολιγαρχών, μα ούτε και έχει στερηθεί τα δικαιώματά της η απλή μικρομεσαία αστική τάξη χάριν των μεγαλοαστών. Ίσα-ίσα, παραδόξως, οι πρώτες κινήσεις της κυβερνήσεως ήσαν προς την κατεύθυνση ενισχύσεως του αισθήματος ασφαλείας της μικρομεσαίας αστικής τάξεως (80-90% του Ελληνικού πληθυσμού) και λόγω των φοροελαφρύνσεων στοχευμένα προς την ενίσχυση της οικονομικής της ευμάρειας δίδοντάς της περισσότερο εισόδημα για κατανάλωση.

   Όποια κυβέρνηση και να έρθει στην Ελλάδα τα περί Κομμουνισμού ή Πινοσετισμού είναι κουραφέξαλα αγαπητέ Ζαραθούστρα. Όλοι κοιτούν πώς να απομυζήσουν το κράτος και τον κορβανά του.

   Η διαφορά με τον Κούλη είναι ότι αν συνεχισθεί ο στρεβλός αυτός δρόμος, τότε θα βουλιάξουμε όλοι μαζί κατά το ΓΑΠικό "Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε" και αυτό σε συνδυασμό με την πλήρη αποχαύνωση κάθε κρατικού μηχανισμού καταστολής και αστυνομεύσεως καθώς και την ισχνή πλειοψηφία του Τσίπρα στην προηγούμενη Βουλή, οδηγεί στην μοναδική λύση του Ολοκληρωτικού Φιλελευθερισμού προσαρμοσμένο προφανώς στα Ελληνικά πρότυπα όπως ο Μακρονικός ανάλογος έχει προσαρμοσθεί στα Γαλλικά.

   Δεν είναι το ίδιο ένα μονοκομματικό ντε φάκτο κράτος με συγκεντρωτικό σύστημα και φιλελεύθερα ολοκληρωτικό με τον Πινοσετισμό των στρατηγών και πάταξη των προσωπικών ελευθεριών.

   Delete
  2. Όσο για την "ελεύθερη αγορά" πες την όπως θες.

   Παλιά την λέγαμε αντλλαγή προϊόντων μετά αγοραπωλησίες κλπ.

   Θα υπάρχει όσον ο πλανήτης θα βαίνει προς τον αναρχο-καπιταλισμί όπως επί Ομπάμα.

   Delete
  3. *αναρχο-καπιταλισμό

   Delete
  4. Δεν διαφωνω με τις διαφορες μεταξυ του καπιταλισμου(εγω τον λεω και νεοφιλελευθερισμο) οπως ιστορικα προεκυψε και της κλασσικης ελευθερης οικονομιας.Αν και εχουν ομοιοτητες διαφερουν πραγματι οπως η μερα με την νυχτα. Ο νεοφιλελευθερισμος δημιουργηθηκε απο το διεθνες τραπεζιτικο κεφαλαιο για να στομωσει να ακυρωσει και να διαστρεψει τις ευεργετικες επιπτωσεις του κλασσικου φιλελευθερισμου επι της κοινωνιας.Ειναι τεχνητο παραγωγο προιον μιας συνωμοτικης ελιτ με στοχο την εξολοθρευση του ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της οικονομιας ακριβως με την επικληση του.Η ουσιαστικα αρνηση του νεοφιλελευθερισμου να υποστηριξει τον ζωοποιο και ακρως ευργετικο για την παραγωγικη οικονομια ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ειναι η ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ διαφορα μεταξυ του κλασσικου φιλελευθερισμου και του νεοφιλελευθερισμου..Βεβαια ο τελευταιος δεν αρνειται τον ανταγωνισμο ρητα, τον αρνειται εμμεσα μη αποδεχομενος ΚΑΝΕΝΑ ΟΡΙΟ σε αυτον.Εχει ειπωθει απο οικονομολογους οτι ειναι σαν να αφηνεις τα κλουβια του ζωολογικου κηπου ανοιχτα.Ειναι βεβαιο οτι στο τελος θα μεινει μονο ο τιγρης.Η μη αποδοχη κανονων στην ανταγωνιστικη λειτουργια των επιχειρησεων ειναι τελικα η θεμελιωδης διαφορα μεταξυ των δυο (τροπος του λεγειν) συγγενικων ιδεολογηματων.Και αυτο ειναι κατι που πρεπει να ΑΝΑΔΕΙΧΤΕΙ!!!!!

   Delete
  5. Θαλή τί είναι αυτά που λες;;

   Ο "νεοφιλελευθέρισμος" αποτελεί ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ του "κλασσικού φιλελευθερισμού" δηλαδή του Καπιταλισμού όταν αυτός ξεφεύγει των ορίων του εθνοκράτους και ασπάζεται τον Διεθνισμό των τραπεζών και των χρηματιστηρίων είς βάρος του εθνοκρατικού ιμπεριαλισμού.

   Μην λέμε ό,τι θέλουμε.

   Delete
 19. Η ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΣ

  Με δεδομένο την πλήρη εναρμόνιση των πράξεων του Τραμβίου με αυτές του Πούτιν και δευτερευόντως των Ρώσων Ευρασιατιστών, η Χρυσή Αυγή μολονότι αντισημιτική (σαν το Ιράν, τον Έρντογαν, τον Μαδούρο, Κιμ, Ιμράν Χάν του Πακιστάν και άλλους ολοκληρωτικούς συμμάχους του Τραμβίου) εάν ερχόταν στα πράγματα, κατά υπόδειξη της Ρωσσίας, θα συμμαχούσε με τον Τράμβιο και με τον ίδιο τρόπο που μπλοκάρει ο Τράμβιος τις κυρώσεις στον Έρντογαν, θα στήριζε την Χρυσή Αυγή (διότι αποτελεί Ρωσικό κόμμα εν Ελλάδι) όπως στηρίζει τον Κιμ, τον Πακιστανό Ιμράν Χάν και τον Έρντογαν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Με αφορμή το παραπάνω μου σχόλιο, ο Εθνικοσοσιαλισμός και ο Λενινισμός είναι δίχως αμφιβολία πιο επίκαιροι από ποτέ.

   Η Λευκή Φυλή και ο Ελληνογεννής πολιτισμός της Ευρώπης συνθλίβεται μεταξύ του καπιταλιστικού Βρυξελλισμού του πανφυλετισμού χάριν μίας άμορφης μάζας προς διαχείρισιν των τραπεζών σαν την πλαστελίνη και του Πουτινο-Τραμπικού μαφιοκρατικού εθνικοκαπιταλισμού χάριν των εγχώριων ολιγαρχών-μαφιών (βλέπε κατάσταση εσωτερική στην Πουτινική Ρωσσία αφιερωμένη στους Ρωσολάγνους) και των καταραμένων εθνοκρατικών συνόρων. Η πολιτική της εθνικιστικής Ρεπουμπλικανικής Τραμβικής πτέρυγος, μολονότι ευνουχισμένη εν σχέσει με την Μπουσική, περί "επιστροφής στο εθνοκράτος" ομοιάζει με οδήγηση με την ταχύτητα στην όπισθεν. Σαν να περπατάς με το κεφάλι προς τα πίσω που έλεγε ο Μεταξάς.

   Τον Ελληνογεννή πολιτισμό της Λευκής Φυλής δεν θα τον σώσει ουδείς μακαρονάς Σαλβίνι ή Πουτινόδουλος αμόρφωτος Τράμβιος. Μονάχα μία Ευρώπη Ηνωμένη σε φυλετική βάση, με απαγόρευση των εθνικιστικών διαφορών και ενιαία γλώσσα την Ελληνική σπάζοντας το γλωσσικό φράγμα των χιλίων δύο διαλέκτων δύναται να εγγυηθεί την συνέχεια του Ελληνισμού.

   Εάν αφεθούμε σε κάθε είδους Σαλβίνι ή Τράμπα, σε 50 χρόνια τουλάχιστον, θα προσευχόμαστε στον Αλλάχ. Ξεκάθαρο. Ακόμη και ο Μακρόν περισσότερη πυγμή κατά του Έρντογαν και του τριτοκοσμικού Ισλαμισμού δείχνει από τον Τράμβιο που συνουσιάζεται πολιτικώς με Πακιστανούς, Τούρκους και Άραβες. Τον Σαλβίνι δεν τον αναφέρω καν ούτε κυβερνησιμότητα στην Ιταλία δεν υφίσταται πλέον. Όλα αυτά την ώρα που στην Ρωσσία κυριαρχούν οι Τουρκογεννείς στον Στρατό, οι Τουρκο-μουσουλμανικοί πληθυσμοί της κερδίζουν συνεχώς δημογραφικό έδαφος, ο ατόφιος Ρωσικός διαλύεται ή φεύγει μαζικά από την χώρα (Russian emigration 2019) και ο Μεντβέντεφ φαντάζει κάποια ελπίδα φρεναρίσματος του Ευρασιατικού της ράλι.

   Οι ΗΠΑ χρειάζονται έναν Ρήγκαν απεγνωσμένα αλλά πού να τον βρούν;; Ευκαιρία τεράστια η Εθνικοσοσιαλιστική εξέγερση στην Ουκρανία το 2014 αλλά γύρισε μπούμερανγκ στους Αμερικανούς αφού λόγω της ηλιθίας Ομπαμικής πολιτικής ορθότητας ουδείς δύναται να στηρίξει "ναζιστές" ευθέως ενώ από την άλλη φοβήθηκαν την μετωπική σύγκρουση με την Ρωσία. Ολέθριο σφάλμα, σήμερα οι Ρώσοι εξουσιάζουν ΞΕΚΑΘΑΡΑ την Αμερική μέσω του Τραμβίου, η απήχησή του στις πιο ηλίθιες Αμερικανικές μάζες είναι φοβερή. Από την άλλη ποίους έχουν ως επιλογή, αυτούς που δολοφονούν μωρά με ζητωκραυγές και που πιστεύουν στον τρανσεξουαλισμό.

   Και η ειρωνεία, κάποιοι λέγαν ότι ο Τράμπας θα σώσει την Λευκή φυλή και θα διαλύσει τον Ισλαμισμό όταν στην κυριολεξία γλύφει τις πιο αντιχριστιανικές σουνιτικές χώρες, σαν την Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κατάρ και...Πακιστάν!

   Delete
  2. Η πανέξυπνη τακτική Πούτιν για να διαλύσει την Αμερική.

   Αφού έβαλε τον Τράμπα να τα σπάσει με το Ευρωατλαντικό σύστημα παγκοσμίως του οποίου θεωρητικά ηγείται η Αμερική, με αποτέλεσμα την απομόνωσή της από τους συμμάχους της, τώρα η Ρωσία μέσω του Turkish Stream παίρνει με το μέρος της ακόμα και την Βουλγαρία(!) αφού ο Πουτινόδουλος Τράμπας αρνείται σε κάθε ρωσόφιλο που υπονομεύει τα Αμερικανικά συμφέροντα να επιβάλει κυρώσεις δια του CAATSA.

   Κακά τα ψέματα ή η Αμερική διώχνει τον Τράμπα το 2020 ή εξαφανίζεται από το παγκόσμιο γεωπολιτικό παιχνίδι.

   Delete
  3. Εδώ αφήνω απλά τον παρακάτω σύνδεσμο, ως μία ακόμη επιβεβαίωση της διαλύσεως της Αμερικανικής ισχύος από έναν αμόρφωτο "businessman" που τον ελέγχει το Κρεμλίνο:

   https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/toyrkia/792143_istoriko-simeio-kampis-stis-sheseis-agkyras-pekinoy-o-erntogan


   Ο παραπάνω σύνδεσμος δε, αποτελεί και διάψευση όσων πιστεύουν ότι ο Τράμπας θα τα βάλει κατά της...Κίνας με τον Ταγίπ, τον Μαδούρο, το Πακιστάν (στρατηγικός εταίρος της Κίνας), τον Κιμ (που του έδωσε η Κίνα πυρηνικά) και τον...Πούτιν!

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
  5. Άσχημα νέα η απομάκρυνση του Coats και η αντικατάστασή του με έναν άσχετο από το Τέξας μόνον και μόνον επειδή ο δεύτερος υπακούει τυφλά τον Τράμπ:

   https://www.nytimes.com/2019/07/28/us/politics/dan-coats-intelligence-chief-out.html

   Ξαναζούν οι ΗΠΑ εποχές Νίξον με νέο "Watergate" (Russiagate). Η νέα εξαρτημένη από τα Ρωσικά συμφέροντα εξωτερική πολιτική του Τραμβίου συνεχίζει να αποδυναμώνει την Αμερική και να διευρύνει επικίνδυνα το χάσμα, Κατεστημένου-Τραμβιστών. Για να μετουσιωθούν οι ΗΠΑ στο καθεστώς που έχει στο μυαλό του ο Τράμβιος πρέπει απλούστατα να πάψουν να είναι οι ΗΠΑ. Η Ιστορία δεν ξαναγράφεται και το 1865 δηλαδή προ 154 ετών, ο Νότος, Τραμβικός με τα σημερινά δεδομένα, έχασε. Οι ΗΠΑ γίναν γνωστές και ανήλθαν σε επίπεδο υπερδυνάμεως ως "Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής" όχι "Συνομόσπονδες Πολιτείες της Αμερικής", με ιδεολογία τους κυρίαρχη τον αστικό φιλελεύθερο κοσμοπολιτισμό και όχι τον παραδοσιακό φυλετικό καπιταλισμό των Λευκών γαιοκτημόνων του Νότου ή των Τεξανών πετρελαιάδων.

   Ο μόνος τρόπος να "πετύχει" ο Τράμβιος είναι να κερδίσει έναν δεύτερο Αμερικανικό Εμφύλιο ο οποίος σίγουρα δεν θα είναι αναίμακτος κάτι που εξηγεί την πρόσφατη κίνησή του να χαρακτηρίσει τους "Αντιφασίστες" (ANTIFA) ως τρομοκρατική οργάνωση, αγνοώντας τα Λευκά φυλετιστικά κινήματα που γενικά κλίνουν υπέρ του. Ένα τέτοιο πιθανό σενάριο θα ανοίξει διάπλατα τις θύρες της παγκοσμίου κυριαρχίας στην Ρωσία και ιδίως την Κίνα. Πιθανώς να επιχειρεί αυτό ακριβώς ο Πούτιν εξ'ου και οι εντολές που έδωσε στον Τράμβιο να διαλύσει το Ευρωατλαντικό μέτωπο, φέρνοντας ΗΠΑ και Ε.Ε. σε οικονομικό εμφύλιο, παραγκωνίζοντας έτσι η Αμερική τους παραδοσιακούς της συμμάχους (Αγγλοσάξωνες, Δύση, Ινδία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Κολομβία, ΝΑΤΟ) χάριν αποκλειστικά των συμμάχων της Ρωσσίας (Βόρειος Κορέα, Βενεζουέλα, Πακιστάν, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Βραζιλία). Προφανώς και η Τραμβική τακτική οδηγείται σε απανωτές αποτυχίες αφού πρώτον όλοι κατανοούν ότι η Αμερική ΔΕΝ είναι ο Τράμβιος αλλά ο διεθνής τραπεζικός καπιταλισμός και δεύτερον τον αγνοούν και στην περίπτωση Κιμ (εντάθηκαν οι πυραυλικές δοκιμές και με χρήση νέου υποβρυχίου) και στην περίπτωση Έρντογαν (συμφωνία Τουρκίας-Κίνας για αγορά όπλων είς βάρος της στηρίξεως του Έρντογαν στους Ουιγούρους στα πλαίσια του παντουρκισμού-τουρανισμού), ενώ στην περίπτωση του Ιράν η κατάληξη φαίνεται να είναι η ίδια με την περίπτωση Μαδούρο δηλαδή γελοιοποίηση των ΗΠΑ παγκοσμίως και ενδυνάμωση του αντι-Αμερικανικού καθεστώτος, με παρουσία κοινών Ρωσο-Κινεζικών στρατιωτικών μονάδων.

   Εμάς βέβαια μας φταίνε οι Βρυξέλλες και όχι ο διαμελισμός των Ελληνικών συμφερόντων από την Ρωσική κάθοδο και την τακτική συμμαχία Ρωσίας-Τουρκίας είς βάρος των Ελληνικών υδρογονανθράκων και θαλασσίων συνόρων...

   Delete
  6. Μόλις τώρα ανακοινώθηκε η σύναψη στρατιωτικού μνημονίου συνεργασίας Ιράν και Ρωσίας!

   Μαζέφτε τον Τράμβιο, τα έχει διαλύσει όλα!

   Αχ και βρίζαμε τον Ομπάμα!

   https://tass.com/defense/1070918

   Delete