Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Dec 12, 2018

465 -Τὰ κίτρινα γιλέκα τοῦ 2018 κατὰ τῆς συμφωνίας τῶν Παρισίων τοῦ 2015 γιὰ τὸ κλῖμα ὑποστηριζόμενα ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῶν ΗΠΑ Τράμβιο.
Οἰκοκαπιταλισμός: Ἡ προστασία τοῦ περιβάλλοντος, πηγὴ τεραστίων κερδῶν γιὰ τὸν καπιταλισμό


465 -Τὰ κίτρινα γιλέκα τοῦ 2018 κατὰ τῆς συμφωνίας τῶν Παρισίων τοῦ 2015 γιὰ τὸ κλῖμα ὑποστηριζόμενα ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῶν ΗΠΑ Τράμβιο.

Τελικά, ὅλα τα βραβεῖα Νομπὲλ ἐκφράζουν τὸν ἱδρυτή τους, τὸν μεγαλοβιομήχανο, ἐφευρέτη τῆς δυναμίτιδος. Γι'αὐτὸ καὶ ὁ Σὰρτρ ἠρνήθη νὰ τὸ παραλάβῃ. Γι'αὐτὸ καὶ ὁ Ὀμπάμα ὁ Ἀφγανὸς καὶ ὁ Ἄλ Γκὸρ ὁ Γιουγκοσλαῦος, ἔκαμαν πόλεμο καὶ ἐδέχθησαν ὡς μεγάλη τιμή, τὸ βραβεῖο Νομπὲλ εἰρήνης, προερχομένου ἀπὸ τὸν καπιταλιστικὸ χῶρο τους.

Στὸ βιβλίο μου, Dimitri Kitsikis, La montée du national-bolchevisme dans les Balkans, Paris, Avatar, 2008, ἔγραφα: "Ὁ ἀγγλοσαξονικὸς  σατανισμὸς διέδωσε στὴν Δύση δύο καταστροφικὰ στοιχεῖα: τὸ ψεῦδος καὶ τὸν ἠθικισμό"(σ. 75).

Τὴν ἔκφραση αὐτὴ τὴν εἶχα δανεισθῆ ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ συναδέλφου μου Pierre Brunel, Claudel et le satanisme anglo-saxon, Ottawa, Éditions de l'Université d'Ottawa, 1975, ὁ ὁποῖος ἐξηγοῦσε πὼς ὁ μέγας ποιητὴς Πὼλ Κλωντέλ (1868-1955) ἐθεώρει τοὺς Ἀγγλοσάξονες ὡς βασικὴ πηγὴ τοῦ δυτικοῦ σατανισμοῦ. Ὁ δὲ ἐθνικὸς ἱστορικὸς τῆς Γαλλίας Jules Michelet (1798-1874) εἶχε γράψει γιὰ τοὺς Ἀγγλοσάξονες: "Ἡ ὡραία καὶ σκοτεινὴ τους λογοτεχνία εἶναι σκεπτικιστική, ἑβραϊκή, σατανική, ἐν ὀλίγοις ἀντιχριστιανική".

Ὅταν τὸ 1999 ἐβομβαρδίσθη ἡ Γιουγκοσλαυΐα ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ καὶ ἐπετεύχθη ἐξ αὐτοῦ μείζονα οἰκολογικὴ καταστροφή, δηλητηριάζοντας τὸν Δούναβη μὲ πυρηνικὰ πολεμικὰ ἀπόβλητα, ὁ ἀντιπρόεδρος τῶν ΗΠΑ (1993-2001) ἦταν ὁ Ἄλ Γκόρ, συνυπεύθυνος ἐγκληματίας πολέμου, ὅσο συνεπεύθυνος τοῦ Χίτλερ, στὶς δίκες τῆς Νυρεμβέργης, τὸ 1946, ὑπῆρξε ὁ Hermann Goering.

Γιὰ ποῖον λόγο ἐνδιεφέρθη γιὰ τὸ περιβάλλον ὁ ἐγκληματίας πολέμου Ἄλ Γκὸρ, ποὺ ὡς πολιτικὸς τοῦ παγκοσμίου καπιταλιστικοῦ συστήματος ἐξυπηρέτει ἐξ ὁρισμοῦ κάθε μορφὴ βιομηχανίας εἰς βάρος τοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς ἀνθρωπότητος; Αὐτὸς       πολιτικὸς   πού, μαζὶ μὲ τὸν πρώην πρόεδρο Μπὶλ Κλίντον ἐβομβάρδισε τοὺς ὀρθοδόξους Σέρβους, μὲ φανατικὸ μένος γιὰ 79 ἡμέρες, σκοτώνοντας χιλιάδες ἀμάχους καὶ καταστρέφοντας τὴν πολιτκὴ ὑποδομὴ καὶ τὸ περιβάλλον τους μὲ βόμβες καὶ μὲ ἀπεμπλουτισμένο οὐράνιο; Τὸ πρόσχημά τους ἦταν ἡ προστασία ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Τὰ ΜΜΕ, ἀπηχῶντας τὴν δειλία καὶ τὴν δολοφονικὴ ὑποκρισία τῶν ἡγετῶν αὐτῶν, ἀπεκάλεσαν τὴν σταυροφορικὴ τους ἐπίθεση "ἀνθρωπιστικὴ ἐπέμβαση".

Καὶ δὲν διερωτήθη κανεὶς γιατί τὸ ΝΑΤΟ ὑπεστήριξε μία ὀμάδα τρομοκρατῶν (ὁ ἀλβανικὸς Ἀπελευθερωτικὸς Στρατὸς Κοσσυφοπεδίου – UCK) ποὺ διετήρει στενὲς  ἐπαφὲς μὲ τὸν Ὀσάμα Μπὶν Λάντεν.

Γιὰ χρόνια ὁ Γκὸρ περιηγεῖτο παγκοσμίως, κηρύσσοντας τὸ εὐαγγέλιο τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς σὲ πανεπιστήμια, συνέδρια, τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς καὶ ἐφημερίδες. Στὸ βραβευμένο κινηματογραφικό του ἔργο, Μία ἄβολη ἀλήθεια (An Inconvenient Truth)  ἔδειχνε μὲ γραφικὲς παραστάσεις καὶ ἐπιστημονικὲς ἀναφορὲς ὅτι ἡ θερμοκρασία τῆς  γῆς εὑρίσκεται τελευταίως σὲ ἀπότομη ἄνοδο καὶ ὅτι ἡ αἰτία τῆς ἀνόδου εἶναι ἡ βιομηχανία. Περιέγραφε μὲ συγκλονιστικὸ τρόπο τὶς καταστρεπτικὲς συνέπειες ποὺ θὰ προέλθουν ἐξ αὐτοῦ, ὅπως ἡ τήξις τῶν παγετώνων, ἡ ἄνοδος τοῦ ἐπιπέδου τῆς θαλάσσης καὶ οἱ ἠπειρωτικῆς ἐκτάσεως πλημμῦρες.

Τὰ ἀποκαλυφθέντα ἀρχεῖα φανερώνουν μία προμελετημένη, συστηματικὴ παραποίησι ἐπιστημονικῶν δεδομένων μὲ στόχο νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι ἡ θερμοκρασία τῆς γῆς ἀναβαίνει μὲ ἐπιταχυνομένη ταχύτητα μετὰ τὸ 1960.

Ἡ ῥύπανσις τοῦ περιβάλλοντος ποὺ καλεῖται νὰ ἀποτραπῇ μετατρέπεται σὲ ἐμπορεύσιμο προϊὸν καὶ ἔτσι δημιουργεῖται μία νέα ἀγορά, τὰ ἔσοδα τῆς ὁποίας ὑπολογίζονται νὰ εἶναι ἀπὸ δύο μέχρι δέκα τρισεκαμμύρια δολλάρια τὸ χρόνο – «ἡ μεγαλύτερη ἀγορὰ ἐμπορεύματος ἀπ’ ὅλες τὶς ἄλλες»– ἔτοιμη γιὰ πλήρη ἐκμετάλλευση ἀπὸ πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες καὶ τράπεζες.

 Τὸ χρηματιστήριο τοῦ ἄνθρακος ἀποτελεῖ ἐπίσης ἕνας τρόπος ἐλέγχου ἐπὶ τῶν ἐργατῶν. Ὁ περιορισμὸς ἐκπομπῆς ἀερίων θὰ περιορίσῃ τὴν παραγωγή, συνεπῶς καὶ τὶς θέσεις ὑπαλλήλων στὰ ἀντίστοιχα ἐργοστάσια, αὐξάνοντας περισσότερο τὴν ἀνεργία. Οἱ μικρὲς ἐπιχειρήσεις δὲν ἀντέχουν τὸν σφιχτὸ ζυγὸ τῶν πολιτικο-οἰκονομικῶν ρυθμίσεων.

Ὁ Γιῶργος Παπανδρέου, ὡς οἰκοσοσιαλιστής, ὑπεστήριξε τὸν Ἄλ Γκόρ (ἄλλως “Al Carbon”- climate market mafioso), δηλώνοντας: "Ἡ πράσινη ἀνάπτυξη εἶναι τὸ μέλλον.Διότι εἶναι ἡ μόνη ἀναπτυξιακὴ ἐπιλογὴ ποὺ ἔχει ἡ χώρα μας, ἐὰν θέλῃ νὰ εἶναι ἀνταγωνιστικὴ ἀπὸ τὴ μιὰ μεριά, καὶ βιώσιμη ἀπὸ τὴν ἄλλη, σ'ἕνα ἐξαιρετικὰ δύσκολο ἀλλὰ γεμάτο μὲ προκλήσεις διεθνὲς περιβάλλον".

(Ἀπόσπασμα ἄρθρου, «Καπιταλισμὸς καὶ περιβάλλον», ἀπὸ τὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ Ἐνδιάμεση Περιοχή, τεῦχος 5, χειμῶνας 2009-2010)

Δημήτρης Κιτσίκης                             12 Δεκεμβρίου 2018    


Dec 10, 2018

464 -Ὁ Μακρόν-Λουδοβῖκος ΙΣΤ΄ βαίνει πρὸς ἀποκεφαλισμόἈπὸ τὴν μακρονία στὴν λαοκρατία


464 -Ὁ Μακρόν-Λουδοβῖκος  ΙΣΤ΄ βαίνει πρὸς ἀποκεφαλισμό

Ἐνῷ ἐντείνεται ὁ  ἐνδοκαπιταλιστικὸς ἐμφύλιος μεταξὺ Τραμβιστῶν καὶ Εὐρωπαϊστῶν οἱ τελευταῖοι βαίνουν σταθερὰ πρὸς τὸν ἀποκεφαλισμὸ τοῦ τραπεζίτου ἡγέτου των τοῦ Λουδοβίκου-Μακρόν.

Στὴν περιοχή μας, ὁ Ἔρντογαν κάνει σαφῶς στροφὴ τασσόμενος στὸ πλευρὸ τῶν Τραμβικῶν ἐνῷ τὸ ἄθλιο ἑλληνικὸ κατεστημένο τοῦ τραπεζίτου Στουρνάρα καὶ τοῦ πολιτικάντη Κυριάκου Μητσοτάκη βασιζόμενο στὰ σάπια ἰδιωτικὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ συνεχίζει νὰ κραυγάζῃ ὑπὲρ τοῦ καταρρέοντος παλαιοῦ καθεστῶτος τῶν Βρυξελλῶν κατηγορῶντας τὴν Ῥωσσία τοῦ Πούτιν ὅτι ὑποκινεῖ τὴν ἄνοδο στὴν καρμανιόλα-λαιμητόμο τοῦ Μακρόν.

Ἐπειδὴ οἱ Συριζανὲλ ἔκαμαν ἤδη γενναία στροφὴ ὑπὲρ τῶν Τραμβιστῶν καὶ οἱ τραπεζῖτες ἀντίπαλοί τους τοῦ φεουδαρχικοῦ-δημοκρατικοῦ τόξου προβάλλουν ὡς φόβητρο τὸν ἀνερχόμενο Βοναπάρτη, τὸν Πᾶνο Καμμένο ποὺ προσπαθοῦν νὰ γελοιοποιήσουν ὡς καλοπερασάκια καὶ φαιδρό, προειδοποιῶ τὴν παλαιὰ ancien régime μητσοτακοστουρναρικὴ καμαρίγια ὅτι ἔχει ἤδη χάσει κάθε εὐκαιρία νὰ ἐπανέλθῃ στὴν ἐξουσία καὶ ὅτι τὸ πολιτικὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος ἀνήκει πλέον ἄν ὄχι στὸν Τσίπρα, τοὐλάχιστον στὸν Καμμένο μὲ παγκόσμιο ὁρίζοντα τὴν συμμαχία Τραμβίου-Πούτιν καὶ αἰγαιακὸ ὁρίζοντα τὴν ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία.

Δημήτρης Κιτσίκης                                          10 Δεκεμβρίου 2018

Dec 5, 2018

463 - Οἱ ἌριοιΟἱ Ἄριοι τῶν Ἱμαλαΐων

463 - Οἱ Ἄριοι
Πάτερ μοῦ γράφεις:

«Ἕνα πλ εχαριστ δι τν ξομολόγησιν πο μς δείχνει κα μι λλη πλευρ τς προσωπικότητς σας κ. Καθηγητ κα μάλιστα σ κείνη τν ποχ πο χι λάχιστοι, λλ οδες τν καδημαϊκν, προοδευτικν συντηρητικν θ τολμοσε ν κάν κάτι τέτοιο. Προσπαθ ν νιχνεύσω τς ψυχοϊστορικς ατίες κείνης τς σχυρς κα κατάτακτης προσωπικότητος πο ξακολουθε ν νε πολ πι σχυρ σήμερα. Κα παραγωγικ. Τ θνος κα ο γύρω λαο γι αἰῶνες θ μελετον τς ποθκες σας κι κε πο θ ασθάνονται τι σς κατάλαβαν, νομίζω, θ πετον τν σκυτάλη τς προσπαθείας των σ λλους πι πέρα, σν να κλειδωμένο μυστικ πο ο πόμενες γενις θ πρέπει ν ξεκλειδώσουν μ τν δικ τους τρόπο. Κάτι παρόμοιο συνντησα μόνο σ μι πιστολ το Σαολ Λεβν πρς τν ωσφ Γιαχοντα πο κατέληγε λληνιστ σ κεφαλογράμματη λληνικ: ΄ΚΡΥΠΤΟΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΘΗΣΑΥΡΟΙΣ ΜΟΥ, (Hebrew is Greek, ξφόρδη 1982). Μο θυμίζετε κόμα κάτι πο βίωσα κείνη τν ποχ ταν δυ πράκτορες τς τότε δόξου ΚΥΠ μ εχαν πάρει ΄κατ πόδα. Κάποια στιγμ λοιπν, δν ντεξαν στ δρομολόγιο πο κανα ποδαριστ Βαρδάρη - Καλαμαργι κα μο λέει νας π ατος γανακτισμένος: ΄Σταμάτα ῥὲ φλε. Μς ξεποδάργιασες. Σκέφτομαι δηλαδ κενον πο κολουθε κα μς ες μίαν προσπάθειαν Μέτρου Κατανοσεως, κάπως τσι θ ασθάνεται, λλ γ κα τότε περπατοσα κα τώρα εμαι παδς τς περιπατητικς Σχολς διότι κενος παλαβς πο παιδιόθεν θαυμάζω τσι ρίζει: μόνο ο σκέψεις πο κάνουμε ταν περπατμε, ξίζουν, Φρ. Ντσε. Καταστρέφων τν Λόγον, δέομαι τ ψίστ πως χορηγ μν γιείαν, ώμην, σχύν, +πόστολος ν δοιπόροις λάχιστος τ Κυρίω».

Ὁ λόγος σου εἶναι ἀριστοκρατικός, δηλαδὴ ἑλληνικὸς διότι χαρακτηρίζεται ἀπὸ γνώσι καὶ ἦθος καὶ τὸν διακρίνει ἀπὸ τὸν λόγο τῶν γραικύλων καὶ σὲ εὺχαριστῶ γι’αὐτό. Ὅταν οἱ θεοὶ κατηφόρισαν ἀπὸ τὸ διαστημοδρόμιο τοῦ Ὀλύμπου στοὺς κάμπους τῆς Θεσσαλίας γιὰ πρόσκαιρες ἐρωτικὲς περιπτύξεις μὲ τοὺς ἐκεῖ πυγμαίους, ἐγέννησαν μπαστάρδους ποὺ ὠνομάσθησαν  γραικύλοι, οἱ πρόγονοι τῶν σημερινῶν κατοίκων τὴς ἑλληνικῆς ῥεπούμπλικας.

Μὲ τὸν καιρό, ὁ ἀριστοκρατικὸς Ἀριστοτέλης ἐξεπαίδευσε τὸν βασιλέα Ἀλέξανδρο καὶ τοῦ εἶπε: οἱ θεοὶ μετεκόμισαν ἀπὸ τὸν Ὄλυμπο τῆς Θεσσαλίας, πέραν καὶ ἀπὸ τὸν Ὄλυμπο τῆς Βιθυνίας, σὲ ἄλλον τεράστιο διαστημοδρόμιο, στὸν Ὄλυμπο τῶν Ἱμαλαΐων, τὸ Ἵνδουκούς, τὴν Παραπάνησο (τὸν Παρνασσὸ τῶν Ἰνδιῶν). Ἐσὺ ὡς ἡμίθεος τοῦ Ὀλύμπου τρᾶβα ἀνατολικὰ νὰ τοὺς εὕρῃς. Καὶ ἔτσι ὁ Ἀλέξανδρος ἥνωσε τὸν χῶρο μεταξὺ τῶν δύο Παρνασσῶν, δηλαδὴ τὸν χῶρο τῶν λύκων (σύμβολο τῶν θεῶν), τοῦ τουρκικοῦ λύκου τοῦ Ἐργενεκῶνος στὶς Παραπανησᾶδες καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ λύκου στὴν Λυκώρεια τοῦ Παρνασσοῦ καὶ πέραν αὐτοῦ στὴν χώρα τοῦ ἔργου τοῦ λύκου, τοῦ Λυκούργου, τὴν Λυκωνία-Λακωνία καὶ τὴν Λυκία. Οἱ ἕλληνες λύκοι-θεοί, ἐνθυμούμενοι τὴν ἐξωγήϊνη προέλευσί τους τὴν νύκτα, ὑπὸ τὸν κατάστερο οὐρανὸ, τεντώνουν τὸν λαιμό τους (τὸ ἐνθυμίσαι σίγουρα, υἱέ μου Ἆγι, ὑπὸ τὸ ἀστρικὸ στερέωμα τοῦ Ταϋγέτου) καὶ οὐρλίαζουν στὸν Σείριο, τὸ πλέον φωτεινὸ ἄστρο, στὸν ἀστερισμὸ τοῦ Μεγάλου Κυνός, ἀπὸ ὅπου ἀρχικῶς κατῆλθαν στὸν διαστημοδρόμιο τοῦ Ὀλύμπου.

Ἔκτοτε, οἱ ἕλληνες θεοὶ, οἱ ὁποῖοι ἤδη, άπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου -πολὺ ἐνωρίτερον τοῦ Ἀλεξάνδρου- εἶχαν κατακτήσει ὅλη τὴν τεραστία κοιλάδα τοῦ Γάγγη ὐπὸ τὴν ὀνομασία Ἄριοι, δηλαδὴ οἱ ἀριστοκρατικοί, συνευρισκόμενοι εἰς γάμον μὲ τοὺς θνητοὺς τοῦ Γάγγη, ἐπεξέτειναν τὸν ἑλληνισμὸ σὲ σημεῖο ποὺ ὁ Πλούταρχος νὰ μᾶς πληροφορεῖ πὼς ὁ Γάγγης ἦταν υἱὸς τοῦ Ἰνδοῦ καὶ τῆς νύμφης Καλαυρίας. Ὡς Ἄριοι δέ, στὴν ὁμηρικὴ ἐποχή, ἐπέβαλαν τὴν ἡρωλατρεία ὡς θρησκεία, καὶ ὅπως τὴν νότιο Ἰταλία καὶ Σικελία τὴν ἔλεγαν «Μεγάλη Ἑλλάδα», στὰ δυτικὰ τῆς Ἑλλάδος,  ἔτσι  ὠνόμαζαν  τὴν  Ἰνδία  «Νέα Ἑλλάδα».  Ἕνα  ἰνδικὸ   χρονικὸ   κατέγραφε αὐτὴν τὴν πραγματικότητα μὲ τὴν ἑξῆς φράσι: «Πρέπει οἱ Ἕλληνες νὰ τύχουν σεβασμοῦ, ὅπως οἱ θεοί». Κατεβαίνοντας μέχρι τὰ νότια τῆς ἰνδικῆς χερσονήσου ἵδρυσαν τὴν Βομβάη ἐπὶ ἑπτὰ νήσων καὶ τὴν ὠνόμασαν Ἐπτανησία.

Ἐνῷ λοιπὸν στὴν ἑλληνικὴ χερσόνησο εἶχαν παραμείνει μόνον οἱ πυγμαῖοι γραικύλοι, φορῶντας τὴν φουστανέλλα καὶ τὸ φέσι, ἐξαπαντῶντας ἀργότερα τὸν λόρδο Βύρωνα ποὺ τοὺς εἶχε πάρει γιὰ Ἕλληνες, βάσει μαρτυριῶν τοῦ Ἀλὶ πασᾶ, οἱ ἐξωγήϊνοι θεοὶ ὡς Ἄριοι ἐπεξετείνοντο ἐπὶ ὅλου τοῦ πλανήτου, μὲ Βοῦδδα καὶ Κονφούκιο, στήνοντας ναούς, παρθενῶνες καὶ καπιτόλια ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ ἕως τὴν Κίνα, μὲ γλῶσσα ἐρασμιακή, μὲ γνώσι ἑλληνική, ἀξεπέραστοι καὶ τέλειοι, πείθοντας τὸν εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη πὼς «ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ [ἑλληνικός] Λόγος καὶ ὁ [ἑλληνικός] Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ [ἑλληνικός] Λόγος». Μὲ ἀποδείξεις καὶ ὄχι ἁπλῶς ἐνδείξεις ὁ πλανήτης βοᾷ, «εἴμεθα ὅλοι Ἕλληνες» καὶ ὁ Θεὸς ἐνανθρωπίσθη ὡς Ἕλλην, ἀφήνοντας τοὺς Γραικύλους στοὺς πρόποδες τοῦ Ὀλύμπου, στὰ κρύα τοῦ λουτροῦ, μὲ τὴν προσμονὴ τῶν Ἑλλήνων ἐπανόδου στὸν Σείριο.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             5 Δεκεμβρίου 2018

Dec 4, 2018

462 - Ἡ ἐξωγήϊνὴ ὑπόθεσις τοῦ ἑλληνισμοῦ

Ὁ μέγας ἕλλην ἐπιστήμων Παῦλος Σαντορίνης, 1893-1986, ἐφευρέτης τοῦ ῥαντὰρ, ποὺ ἐμελέτησε τὴν πιθανὴ ἐξωγήϊνη προέλευσι τοῦ ἑλληνισμοῦ. Το βιβλίο αὐτὸ τοῦ 2005, φέρει τὸν ὑπότιτλο, «Μία ἀναδρομὴ στὴν ἱστορία τῆς συγχρόνου φυσικῆς»

462 - Ἡ ἐξωγήϊνὴ ὑπόθεσις τοῦ ἑλληνισμοῦ

Πολλοὶ ποὺ γνωρίζουν τὴν μακροβιώτατη ἐπιστημονική μου σταδιοδρομία  ὡς γάλλος ἐπιστήμων, μὲ γλῶσσα μητρικὴ τὴν γαλλική, τελείως ξένος πρὸς τὴν ἑλληνικὴ νοοτροπία τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου, μὴ ἀντέχοντας τὴν ἀσύλληπτη μετριότητα τῆς γραικυλικῆς νοοτροπίας ποὺ ἐκφράζεται περισσότερο μὲ ἕναν πρωτόγονο ἀντισημιτισμὸ καὶ μία ὑβριστικὴ σχέσι μὲ τοὺς ἀδελφούς μας Βαλκανίους καὶ Μικρασιᾶτες, διερωτήθησαν γιατὶ ἠθέλησα καὶ μὲ ἄφθαστη ἐπιμονὴ ἐπέτυχα νὰ ἐπιστρέψω στὶς ἑλληνικὲς γενετικές μου ῥῖζες, νὰ καλλιεργήσω μὲ πάθος τὴν ἑλληνωρθόδοξη  χριστιανικὴ πίστι μου, νὰ μάθω στὴν τελειότητα τὰ Ἑλληνικὰ καὶ μόνος , μὲ τὶς ἰδικές μου καὶ μόνον δυνάμεις νὰ ἐντρυφήσω στὴν πολυτονικὴ γραφὴ ἀπαιτῶντας ἀπὸ τοὺς ἐκδότες μου νὰ μὲ ἐκδίδουν στὰ πολυτονικὰ καὶ ἐπιλέγοντας -ἀντὶ νὰ ἐκδίδω τὰ σχεδὸν ἑκατὸ βιβλία μου καὶ τὰ χιλιάδες ἄρθρα μου στὴν γλῶσσα μου, τὴν γαλλική, ποὺ θὰ μοῦ ἔδιδαν καὶ περισσότερη  ἀναγνώρισι διεθνῶς-  νὰ ἐπιμένω νὰ γράφω σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ὀλιγώτερο σημερινὰ χρησιμοποιημένα γλωσσικὰ ἰδιώματα στὸν κόσμο -περίπου σὰν τὴν γερμανοελβετική- τὴν ἑλληνική.

Σήμερα παρατηρῶ, κοιτάζοντας ὀπίσω στὴν μακρόχρονη σταδιοδρομία μου, ὅτι ἀπὸ μικρῆς ἡλικίας ἤμουν προσηλωμένος στὸ ἀστρικὸ στερέωμα, σὲ σημεῖο ποὺ ἠθέλησα καὶ ἐπέτυχα ὁ υἱός μου Ἆγις, γεννημένος στὴν Ὀττάβα τοῦ Καναδᾶ, ὄχι μόνον νὰ μάθῃ ἐξ ἴσου καλὰ ἑλληνικὰ μὲ ἐμένα ἀλλὰ καὶ στὸ Ἰνστιτοῦτο Μὰξ Πλάνκ τοῦ Μονάχου νὰ πάρῃ διδακτορικὸ ἀστροφυσικοῦ, ἐπιμένοντας νὰ ἔχουμε καὶ οἱ δύο μας συνεχῶς τὰ μάτια μας στραμμένα πρὸς τὸν οὐρανὸ ἀπὸ ὅπου, τοῦ ἔλεγα, εἶχαν καταφθάσει οἱ πρόγονοί μας.

Ἐγώ, συνεπαρμένος ἀπὸ τὰ παιδικά μου χρόνια, ἀπὸ τὰ σοβιετικὰ βιβλία ἐπιστημονικῆς φαντασίας καὶ μόνον, ἐπιστημονικῶς πολὺ ἀνώτερα ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα δυτικά, εἶχα γράψει, τὸ 1966, μία μελέτη στὰ γαλλικά, «Éloge de la science-fiction» ποὺ τὸ συγκρότημα Λαμπράκη  τὴν εἶχε δώσει  πρὸς μεταφράσιν στὰ ἑλληνικά, ὑπὸ τὸν τίτλο, «Ἐγκώμιο τῆς ἐπιστημονικῆς φαντασίας» στὸν μεγάλο αἰγυπτιώτη συγγραφέα, Στρατῆ Τσίρκα, καὶ ὁ Λαμπράκης τὸ εἶχε δημοσιεύσει στὸ περίφημο προ-χουντικὸ περιοδικό του, Ἐποχές (ἀριθ. 39, Ἰούλιος 1966).

Ἔκτοτε ἐπανῆλθα γραπτῶς πολλὲς φορὲς στὴν ἔμμονη ἰδέα μου ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς, ἀνεγνωρισμένος  ἀπὸ ὅλην τὴν σοφία τῆς γῆς, ὡς τέλειος καὶ ἀξεπέραστος, δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ εἶχε γήϊνη προέλευσι.

Τὴν ἄνοιξι τοῦ 2014, ἀφιέρωσα τὸ τεῦχος 71 τοῦ τριμηνιαίου μου περιοδικοῦ γεωπολιτικῆς, Ἐνδιάμεση Περιοχή, στὴν ἐξωγήϊνη ὑπόθεσι τοῦ ἑλληνισμοῦ, στὸ ὁποῖο, μεταξὺ τῶν ἄλλων ἔγραφα, τὰ ἀκόλουθα:

«Τὸ ἔτος 2000, ὅταν τὸ ἐξευτελισμένο γραικυλικὸ κρατίδιο, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἔφεγγαν οἱ πυγολαμπῖδες τῶν μπιμπικίων τοῦ προσώπου τοῦ νάνου Σημίτη, εἰσήρχετο στὸ κοινὸ νόμισμα τῆς ἀποικιακῆς Δυτικῆς Εὐρώπης τῶν τραπεζιτῶν, ἐκυκλοφόρει τὸ βιβλίο τοῦ Γερμανοελβετοῦ  Ἑρρίκου τοῦ Δάνικεν (Erich von Daeniken) ποὺ ἔφερε τὸν τίτλο «Ὀδύσσεια τῶν Θεῶν: Ἡ ἐξωγήϊνη ἱστορία τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος» Odyssey of the Gods: The Alien History of Ancient Greece

»Ἡ ἐξωγήϊνη αὐτὴ ὑπόθεσις τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ χάνει ὅμως κάθε ἀξία ὅταν παρουσιάζεται ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες τοῦ σημερινοῦ κρατιδίου οἱ ὁποῖοι συναισθανόμενοι τὴν ἀσύλληπτη παρακμή τους ἁρπάζονται ἀπὸ τέτοιους ἰσχυρισμοὺς ξένων ὡς ἀπὸ τὰ μαλλιά τους, μὲ τὴν ψευδαίσθησι τῆς ἐξωγήϊνης προελεύσεώς τους. 

»Ἡ θέσις μας εἶναι ὅτι ὁ σημερινὸς Ἕλλην δύναται μὲν νὰ ἀποκατασταθῇ στὸν κολοφῶνα τῆς Οἰκουμένης, φθάνει ὅμως νὰ γίνῃ χαλί ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, νὰ ἀναγνωρἰσῃ εἰλικρινὰ τὴν πτώσι του καὶ νὰ ὁδεύσῃ καὶ πάλι πλήρως ἀναγεννημένος κατόπιν σκληρῶν ἀπαιτήσεων ζωῆς ποὺ θὰ θέσῃ στὸν ἑαυτό του».

Δημήτρης Κιτσίκης                                                         4 Δεκεμβρίου 2018