Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Στὸ παρὸν ἱστολόγιο ἀπαγορεύεται ῥητῶς ἡ ἔκφρασις ἀπὸ τοὺς σχολιαστὲς ἀντικομμουνισμοῦ ἤ ἀντιφασισμοῦ

May 22, 2020

573 – Μερὰλ Ἄκσενερ καὶ τὸ μέλλον τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας

Σὲ διαδήλωσι ὑποστηρικτῶν της κάνει τὸ σῆμα τοῦ λύκου τοῦ κοινοῦ μυθολογικοῦ ζώου Ἑλλήνων καὶ Τούρκων
Ὁ λύκος σώζει τοὺς πνιγμένους. Στὴν ἔρημο τοῦ Γκόμπι, στὴν κεντρικὴ Ἀσία, σώζει τοὺς Τούρκους τῆς Ἐργενεκῶνος. Ἡ Ῥώμη ἐβύζαξε ἀπὸ λύκαινα. Στὸν Παρνασσὸ ἔχουμε τὴν Λυκώρεια. Στὸν κατακλυσμὸ  τοῦ Δευκαλίωνος, οἱ κραυγὲς τῶν λύκων ποὺ ἐπνίγοντο, ἔσωσαν τοὺς Ἕλληνες  κατοίκους τοῦ  Παρνασσοῦ, οἱ  ὁποῖοι  κατόπιν  ἔκτισαν  στὴν κορυφὴ τὴν πόλη Λυκώρεια. Στὶς δύο ὄχθες τῆς καταποντισμένης Ἀτλαντίδος τοῦ Αἰγαίου ἔχουμε τὴν χώρα τοῦ λύκου, τὴν Λυκία καὶ τὴν Λακωνία καὶ στὸ τελευταῖο τμῆμα τὸν μυθικὸ Λυκοῦργο (λύκου ἔργον καὶ ὄχι τὸ λατινικὸ «φωτεινό» -lux-  ἔργο τῶν ἀμαθῶν!) ἔσωσε μὲ νόμους ἀπὸ τὸν καταποντισμὸ τὴν σπαρτιατικὴ κοινωνία.
  
573 – Μερὰλ Ἄκσενερ καὶ τὸ μέλλον τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας

Σὲ παλαιότερο ἄρθρο τοῦ  παρόντος ἱστολογίου μου εἶχα γράψει: Στὰ βιβλία μου τῶν ἐκδόσεων τοῦ Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας, «Συγκριτικὴ Ἱστορία Ἑλλάδος-Τουρκίας» (1978) καὶ «Ἱστορία τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ χώρου» (1981), καὶ στὸ βιβλίο μου τῶν ἐκδόσεων Ἑκάτη, «Ἡ σημασία τοῦ μπεκτασισμοῦ-ἀλεβισμοῦ γιὰ τὸν  ἑλληνισμό» (2006), περὶ τοῦ θεωρητικοῦ τοῦ ναζισμοῦ μπεκτασῆ βαρώνου Rudolf von Sebottendorf, σὲ ὁλόκληρα κεφάλαια εἶχα  ἀναλύσει μὲ θετικὸ τρόπο τὴν ἐθνικοσοσιαλιστικὴ ἰδεολογία τοῦ Μουσταφᾶ Κεμάλ, ποὺ ἀπὸ τὸ 1923 εἶχε ἱδρύσει τὸ πρῶτο φασιστικὸ κράτος στὸν Τρίτο Κόσμο, ἰδεολογία ποὺ καὶ σήμερα ἀκόμη παραμένει ὡς κυβερνητικὸς ἑταῖρος στὴν Ἄγκυρα, χάρις στὸν ἱδρυτὴ τῶν Γκρίζων Λύκων τοῦ MHP, τὸν Ἀλπαρσλὰν Τουρκές. Ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς ἐπέτρεψε στὴν Τουρκία νὰ μεταμορφωθῇ ἀπὸ ἕνα ὑπανάπτυκτο κράτος 11 ἑκατομυρίων ἀγροτῶν  τὸ 1923 σὲ μεγάλη περιφερειακὴ βιομηχανικὴ δύναμις 80 ἑκατομμυρίων σήμερα. Ἐπιτέλους, τὸ 2014, ὁ ἑβραῖος καθηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Χάϊφα, στὸ Ἰσραήλ, Stefan Ihrig, σὲ συνέχεια τῶν δημοσιεύσεών μου, ἐκυκλοφόρησε ἕνα σχετικὸ βιβλίο, μὲ τίτλο, «Atatürk in the Nazi Imagination», τὸ ὁποῖο ἐσχολίασε τὸ ἀξιόλογο ἑλληνικὸ περιοδικό, «Τὸ Ἔνζυμο» (καλοκαίρι 2018), δημοσιεύοντας ἄρθρο τοῦ Τούρκου Halil Karaveli, μὲ τίτλο, «Ὁ παράφορος θαυμασμὸς τοῦ Χίτλερ γιὰ τὸν Κεμὰλ Ἀτατούρκ» (σ.106-113).

Ἔχω ἐπανειλημμένως διηγηθῇ κάποια συνάντησί μου τὸ 1975 στὴν Ἄγκυρα στὰ γραφεῖα τοῦ φασιστικοῦ κόμματος MHP τοῦ τότε ἀντιπροέδρου τῆς τουρκικῆς κυβερνήσεως Κυπρίου Ἀλπαρσλὰν Τουρκές, θαυμαστοῦ τοῦ Πορθητοῦ, συνάντησι ποὺ εἶχα παρουσιάσει σὲ ἄρθρο μου στὴν ἀθηναϊκὴ καθημερινὴ ἐφημερίδα "Ἑστία" τὸ ἴδιο ἔτος, ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπιστροφή μου στὴν Ἑλλάδα, στὸ ὁποῖο περιέγραφα τὸ ἐπεισόδιο τοῦ χάρτη τοιχοκολλημένου στὸ γραφεῖο τοῦ κόμματός του, ὀπίσω ἀπὸ τὸ κάθισμά του, ἀπεικονίζοντας μία Τουρκία ἐκτεινομένη ἀπὸ τὴν Ἀδριατικὴ μέχρι τὴν Κίνα μὲ ὁλοκόκκινο χρῶμα. Εἶχα παρατηρήσει χαριτολογόντας στὸν τότε φίλο μου Ἀρπασλάν: «Συμφωνῶ μὲ τὴν ἔκτασι τοῦ χάρτη ἀλλὰ θὰ τὸν ἤθελα μονόχρωμο γαλάζιο», δηλαδὴ ἑλληνικό, ὑποδηλώνοντας ὅτι οἱ Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι -ὁ Κιτσίκης καὶ ὁ Τουρκὲς- θαυμαστὲς καὶ οἱ δύο τοῦ Πορθητοῦ, ἐπεθύμουν τὴν ἐπάνοδο τῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Ὀθωμανίας ὑπὸ μορφὴν ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας.

Πάντα ὑπεστήριζα πὼς ἡ ἐπιθυμητὴ αὐτὴ συνομοσπονδία δὲν ἠδύνατο νὰ πραγματοποιηθῇ ἀπὸ τοὺς διεθνιστές, ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς δῆθεν ἐθνικιστὲς τῶν δύο  ἀκτῶν τοῦ Αἰγαίου, δηλαδὴ τοὺς φασιστὲς τῶν δύο χωρῶν ποὺ ἐπίστευαν στὴν ἑλληνοτουρκικὴ κοινὴ φυλὴ τῶν Ἀρίων στὰ πλαίσια τῆς οἰκουμενικὴς αὐτοκρατορίας τοῦ Ἀλεξάνδρου τῶν 2500 ἐτῶν.

Ἡ Μερὰλ Ἀκσενὲρ ἀπὸ τὴν Ξάνθη εἶναι καὶ αὐτή, ὅπως ὁ μακαρίτης Κύπριος Τουρκές, γόνος  προσφύγων μουσουλμάνων Ἑλλήνων, προερχομένη ἀπὸ

τὸ ἴδιο κόμμα του MHP  μὲ πολιτικὴ τοποθέτησι  ἐφάμιλη τῆς Γαλλίδος Μαρὶν Λὲ Πέν, δηλαδὴ παραδοσιακὴ θρησκευτικὴ μὲν ἀλλὰ ὀπαδὸ πολιτικοῦ μὴ θρησκευτικοῦ κράτους, Εὐρωπαία γκωλλικῆς χροιᾶς ἀντίθετη μὲ τὸ τεχνοκρατικὸ κατεστημένο τῶν Βρυξελλῶν, γνωστῶν θέσεων τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς μεταξὺ Δύσεως καὶ Ἀνατολῆς, ἡ ὁποία βασίζεται στὸν ἀντισοσιαλδημοκρατικὸ καὶ φιλοϊσραηλινὸ τραμβισμὸ τῶν ΗΠΑ.

Ἡ Ἄκσενερ προβάλλει  ὡς διάδοχο τοῦ Ἔρντογαν χωρὶς τὴν ἀκραία ἀντιφετουλατζίδικη θέσι τοῦ Ποντίου αὐτοῦ, θέσιν ποὺ ἐπῆρε ὁ Ἔρντογαν  μετὰ τὸ 2016.  Περιμένοντας τὶς ἐξελίξεις λοιπόν, ἀναμένομεν στὸ ἀκουστικόν μας.

Δημήτρης Κιτσίκης                            22 Μαΐου 2020
                    

Ἕνας σχολιαστὴς ἐδῶ ἔχει δίκαιο:  ὄχι μόνον ὁ φασισμὸς καὶ ὁ κομμουνισμὸς εἶναι ἐπαναστατικὲς ἰδεολογίες ἀλλὰ καὶ ὁ φιλελευθερισμός. Στὴν Γαλλικὴ Ἐπανάστασι τοῦ 1789 -ὁπως τὸ ἔχω ἐξηγήσει στὰ βιβλία μου έκτενῶς- ἐνεφανίσθησαν ὁ φιλελευθερισμός (οἱ γιρονδῖνοι), ὁ φασισμὸς (Ῥοβεσπιέρρος τοῦ Ῥουσσῶ ) καὶ ὁ κομμουνισμός (Gracchus Babeuf) καὶ οἱ τρεῖς ὡς ἐπαναστατικὲς ἰδεολογίες.  Σήμερα ὅμως ὁ φιλελευθερισμὸς ἔχει πρὸ πολλοῦ ἐκπνεύσει ὡς ἐπαναστατικὴ ἰδεολογία. Παραμένουν δὲ ἐπαναστατικὲς οἱ φασισμὸς καὶ κομμουνισμός. Δημήτρης Κιτσίκης
48 comments:

 1. Εγώ πιστεύω ότι οι εσωτερικές αντιθέσεις στην Τουρκία είναι τόσο έντονες ώστε δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να επανέλθει κόμμα "Ακσενερικό" ή Κεμαλικό στην εξουσία όσο συμψηφίζονται οι Ερντογανικές περιοχές της κεντρικής Μικράς Ασίας και του Πόντου με τα παράλια.

  Κεμαλικοί και Ακσενεριστές έχουν υποστήριξη μεγάλη στα παράλια, όχι στην ενδοχώρα. Ναι, συνεπώς υφίσταται τεράστιο δυναμικό ώστε να ενωθούν οι δύο όχθες αλλά όχι με το παρόν κατεστημένο των ΗΠΑ στην εξουσία, δηλαδή όχι με τον τράμβιο.

  Η Ενδιάμεση Περιοχή δεν έχει καμία σχέση με τον "τραμβισμό" (δεν υφίσταται καν συμπαγής ιδεολογία ή έστω σετ ιδεών με την έννοια αυτή) και τα κράτη φυλάκια της Δύσεως εντός της όπως το Ισραήλ και η σημερινή Ελλάδα. Μπααθισμός, Χομεϊνισμός και σαουδαραβικό ισλάμ αποτελούν τις γηγενείς δυνάμεις εντός της Ε.Π. μαζί με την Ορθοδοξία στην Συρο-Παλαιστίνη, στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Το κράτος του Ισραήλ όπως και το Ελληνικό ευρίσκεται σε ρήξη με την Ε.Π. Το πρώτο επειδή ασπάζεται τον Σιωνισμό αντί του Εβραϊσμού (βλέπε σενάρια μετατροπής του κράτους του Ισραήλ σε κράτος της Ιουδαίας ή δημιουργία αυτού στην Δυτική Όχθη) και το δεύτερο τον δουλικό Βρυξελλισμό αντί της Ρωμηοσύνης.

  Μην παραποιείτε έστω και αθέλητα την θεωρία σας και την υπαρξιακότητα της Ενδιαμέσου Περιοχής για να ταιριάξει σε υποτιθέμενα σενάρια. Τα σενάρια οφείλουν να αντιστοιχούν στην πραγματικότητα της Ενδιαμέσου Περιοχής όχι η Ενδιάμεση Περιοχή στις όποιες υποθέσεις. Φιλική η παρατήρηση φυσικά.

  ReplyDelete
 2. Όλοι μας είμαστε υποστηρικτές της κοινής λογικής και της φυσικής ροής των πραγμάτων αλλά πάντοτε ξεχνάμε πως ότι πρόκειται να συμβεί προέρχεται από ανώτερη δύναμη. Έτσι και η Ε.Π. θα δημιουργηθεί ,γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα σωθούμε μέσα από τα συμφραζόμενα , εφόσον είμαστε ο εκλεκτός λαός. Μπορεί τώρα όλα να τείνουν προς το αντίθετο αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το κατεστημένο θα κερδίζει για πάντα..

  ReplyDelete
 3. Καλημέρα σὲ ὅλους,
  Μιᾶς καὶ τυγχάνει νὰ ὁμιλῶ μὲ πολλοὺς Τούρκους καθημερινῶς, λόγῳ τοῦ ὅτι τοὺς μαθαίνω τὴν ἑλληνικὴν κι αὐτοὶ μὲ βοηθοῦν μὲ τὴν τουρκικήν, μπορῶ νὰ ἐπιβεβαιώσω ὄτι οἱ Τοῦρκοι σήμερα εἶνε βαθέως διχασμένοι. Ἄνωθεν ὁ κύριος Φώτης ("Παλιός") ἔχει δίκαιον. Γνωρίζω πολὺ καλὰ ὅτι οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἀνατολικῆς καὶ Νοτίου Τουρκίας, καθὼς καὶ τοῦ Πόντου ὑποστηρίζουν τὸν Ἔρντογαν ὡς τὸν δικόν τους μεγάλον "Μουσουλμάνον Μεταρρυθμιστήν". Εἶνε ἀλήθεια, ἐπίσης, ὅτι ἡ Ἀκσενὲρ ἀπευθύνεται στοὺς ἀνθρώπους τῆς Δυτικῆς καὶ Βορείου Τουρκίας, στοὺς ἀνθρώπους τῆς Πόλεως καὶ τῆς Σμύρνης, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὴν τάσιν νὰ ἐμπιστεύονται περισσότερον τὸν Κεμαλισμὸν ὑπὸ τῆς σημερινῆς "ἀκσενερικῆς" του μορφῆς καὶ πάντοτε μὴ θρησκευτικοῦ (κρατικά) χαρακτῆρος. Οἱ πλεῖστοι κάτοικοι τῶν παραλίων δὲν θρησκεύονται, ὅπως καὶ οἰ κάτοικοι παλαιῶν ῥωμαίηκων περιοχῶν, ὅπως ἡ Ἀλεξανδρέττα. Μάλιστα, καλὸς φίλος ἀπὸ τὴν Ἀλεξανδρέτταν μὲ ἐπέπληξε ὅταν τοῦ εὐχήθηκα νὰ ἔχῃ καλὸν ῥαμαζάνι. Χαρακτηριστικῶς μοῦ εἶπε ὄτι ¨αὐγὰ τὴν Πασχαλιὰν βάφουμε, ἀλλὰ δὲν ἔχω δῇ ποτὲ κάποιον στὴν Ἀλεξανδρέτταν νὰ νηστεύῃ τὸ ῥαμαζάνι, τὶ εἶνε αὐτό;¨. Φυσικά, τότε κατάλαβα τὸν σημερινὸν διχασμὸν τῆς γείτονος. Οἱ Δυτικοὶ Τοῦρκοι, σὲ γενικὲς γραμμές, θεωροῦν τὸ Ἰσλὰμ ἀναχρονιστικόν, ἐν ἀντιθέσει μὲ τοὺς Ἀνατολῖτες. Παρόλα αὐτά, ἡ ψυχὴ τῆς Τουρκίας εἶνε καὶ θἆνε ἡ θρησκεία, εἴτε λέγεται Σουνιτικὸν Ἰσλὰμ εἴτε Ὀρθόδοξη Χριστιανοσύνη εἴτε Ἀλεβῆδες. Ἡ Ἐνδιάμεση Περιοχή, κατὰ τὴν γνώμην μου, πρέπει νὰ εἰδωθῇ ὡς ἡ βόμβα στὰ θεμέλια τῆς Δύσεως. Ἡ θρησκεία ἐναντιώνεται στὴν ἰδεολογίαν ἐκ φύσεως, στὸ κύριον δημιούργημα τῆς Δύσεως δηλαδή. Ἡ ἰδεολογία, σύμφωνα καὶ μὲ τὸν Hans Maier, ἀποτελεῖ μιὰν πολιτικὴν-κοσμικὴν θρησκείαν ποὺ ἐναντιώνεται στὴν μεταφυσικὴν θρησκείαν. Ὁ ἴδιος ὀ Ρουσσώ, ἂν καὶ πιστὸς Χριστιανός, πιστεύει ὅτι πρέπει νὰ ὑπάρξῃ μιὰ "πολιτικὴ θρησκεία" κάτω ἀπὸ τὴν ὁποίαν θὰ ἑνωθοῦν οἱ πολῖτες ἐνὸς κράτους. Φιλελευθερισμός, Κομμουνισμὸς καὶ Φασισμὸς εἶνε ἐπαναστατικὲς ἰδεολογίες (πολιτικὲς θρησκεῖες) τῆς νεωτερικότητος. Στὸ πλαίσιον, βεβαίως αὐτὸ τῆς νεωτερικότητος, θεωρῶ ὄτι ὁ Κομμουνισμὸς κι ὁ Φασισμός (καὶ ΔΗ ὁ ἐθνικοσοσιαλισμός, ὁ ὁποῖος εἶχε θεσπέσιαν σχέσιν μὲ τὴν τέχνην, τὴν ποίησιν καὶ τὴν μυστηριώδη βαθειὰν φύσιν τοῦ Ἀνθρώπου (οἱ πίνακες τοῦ Ἀδόλφου εἶνε ἀνεπανάληπτοι, ὅπως κι ὁ σοσιαλιστικὸς ῥεαλισμὸς τῆς Σοβιετίας) εἶνε οἱ τελειότερες ἰδεολογίες. Ὄμως, ἂν ῥωτήσῃς τὸν Ἕλληνα ἢ τὸν Τοῦρκον σήμερα τὶ εἶνε, θὰ σοῦ ποῦν ὔστερα ἀπὸ πολλὴν σκέψιν ὄτι εἶνε ὁ μὲν Ὀρθόδοξος, ὁ δὲ Μουσουλμάνος (οὔτε κἂν ἔθνος δὲν θὰ ἀναφέρουν). Τὶ θέλω νὰ πῶ; Οἱ ἰδεολογίες τῆς Δύσεως εἶνε καλὲς καὶ ἐφαρμόσιμες στὴν Δύσιν, ὄπου ἡ θρησκεία ἡ μεταφυσικὴ ἔχει εἰδωθῇ μὲ τὴν πληθωνικὴν καὶ μακιαβελικὴν ὁπτικὴν τοῦ ῥασιοναλισμοῦ καὶ τῆς τετράγωνης λογικῆς. Στὸν δικόν μας χῶρον τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς, μόνον ἠ νεκρανάστασις τοῦ αὐθεντικοῦ τύπου πολιτείας τῆς Βυζαντινωθωμανίας, δηλαδὴ Βασιλεία (Ὁλοκληρωτισμὸς σήμερα, Κομμουνισμὸς ἢ Φασισμός)- Στρατός- Θρησκεία (Χριστανοσύνη, Ἰσλάμ, Ἰουδαϊσμός) θὰ μποροῦσε νὰ λειτουργήσῃ ἄψογα. Ἐπὶ τοῦ παρόντος, τὸ μόνον ποὺ ἔχω νὰ πῶ εἶνε ὄτι ὁ Δονάλδος συνεχίζει νὰ ἐκμεταλλεύεται τὸν κορωνοϊὸν κατὰ τῆς Κίνας κι ὑπὲρ ἑαυτοῦ γιὰ τὶς ἐπικείμενες ἐκλογές. Μάλιστα πολλὲς χῶρες τῆς ΕΕ ἔχουν ἐναντιωθῇ κατὰ τοῦ ἀφεντικοῦ τους, τῆς Κίνας. Δὲν ξέρω, ὄμως, κατὰ πόσον ὁ Δονάλδος θἆνε ὀ νικητὴς τῶν ἐκλογῶν. Ἴδωμεν. Ὑπάρχει μιὰ γενικὴ στασιμότης ἐν ὄψει ἀμερικανικῶν ἐκλογῶν καὶ κορωνοϊοῦ. Καὶ πάλιν ἴδωμεν.

  Εὐχαριστῶ, Παναγιώτης Ἡλιόπουλος

  ΥΓ1: Εὐχαριστῶ τὸν κ.Φώτην γιὰ τοὺς σχολιασμούς του στὴν προηγουμένην ἀνάρτησιν τοῦ σχολίου μου. Μὲ βοήθησε πολύ.
  ΥΓ2: Κύριε Κιτσίκη, ἔχω μιὰν ἀπορίαν:οἱ Τοῦρκοι δὲν καταλαβαίνουν τὴν λεγομένην νεοελληνικήν, ἀλλὰ κατανοοῦν ἄψογα τὴν γλῶσσαν τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁπότε πῆρα τὸ ῥῖσκο νὰ τοὺς κάνω ταυτοχρόνως καὶ νεοελληνικὰ καὶ τὴν Κοινήν. Πιστεύετε ὅτι πράττω ὀρθῶς;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Να'σαι καλά ρε Παναγιώτη.

   Αλλά μην με λες "κύριο" το διαβάζω και γελάω, 24 χρονών είμαι, βασικά ενδεχομένως και μικρότερος από εσένα.

   Το ζητούμενο είναι η φιλοσοφική αναγνώριση ότι ΟΛΕΣ δίχως καμμία εξαίρεση οι ιδεολογίες του Μοντερνισμού είναι αποτυχημένες και οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην Άβυσσο ή τον Αρμαγεδδώνα. Μολονότι Κομμουνισμός και δη Φασισμός υπήρξαν επιτυχέστεροι ως προς την οργάνωσιν της κοινωνίας και την άμβλυνση των κοινωνικών ανταγωνισμών εντός της, καμία ιδεολογία ως κρατική θρησκεία όπως σωστά γράφεις δεν μπορεί να οδηγήσει την Ανθρωπότητα σε ένα ανώτερο στάδιο, πόσω μάλλον να την ενώσει. Αντιθέτως την έχει εγκλωβίσει μέσα σε ένα κλουβί του Μοντερνισμού από το οποίο, παρά τις όποιες αντιδραστικές φιλοσοφικο-πολιτικές ζυμώσεις, δεν μπορεί να ξεφύγει. Και αναγκαστικά αναμασά τις σάρκες της, καταδικασμένη να βιώνει ένα αέναο deja-vu του 20ου αιώνος, όχι του 21ου.

   Μία ενδεχόμενη απάντηση έρχεται από τους λεγομένους, δικός μου ο ορισμός εδώ, πολιτισμικο-λόγους ή πολιτισμιστές, "civilizationist/civilizationalist" θα ήταν ο Αγγλικός τίτλος. Αυτοί σαν τον Ντούγκιν ή εμένα ερασιτεχνικά τί κάνουν. Αναλύουν την Ψυχή του κάθε πολιτισμού (ή έθνους ή κοινωνίας) μακρυά από το μοντερνιστικό πλαίσιο αλλά συνάμα και εντός του λαμβάνοντας υπ'όψιν τους τις διεργασίες στις οποίες υπόκεινται ηθελημένα ή αθέλητα ως σύνολα. Ο Ντούγκιν έχει βγάλει τόμο ολόκληρο όπου αναλύει διεξοδικά στα Ρωσικά τον κάθε "Λόγο" του οιοδήποτε πολιτισμού, δηλαδή υπάρχει ο "Ορθόδοξος Λόγος", ο "Ευρωπαϊκός", "Ισλαμικός", "Ρωσικός", "Ελληνικός", "Λατινικός", "Γερμανικός", "Ιρανικός", "Εβραϊκός" και πάει λέγοντας. Με τον τρόπο αυτό αποπειράται μία αναδόμηση (restructuring) αλλά και αποκάλυψη των σύγχρονων αληθινών ταυτοτήτων της κάθε πολιτισμικής ομάδας σήμερα, διώχνοντας την σκόνη των μοντέρνων ιδεολογιών (ή και θρησκειών) από αυτή. Εγώ αντιστοίχως με όποιον ξένο ερευνητή, επιστήμονα ή συμφοιτητή βρεθώ, τελικά γνωρίζω πολλά περισσότερα για την...χώρα του/της από αυτόν/αυτήν διότι εμένα με ενδιαφέρει εγγενώς να γνωρίσω τις ρίζες και την Ψυχή του κάθε λαού. Π.χ. έχω αρχίσει να μαθαίνω Ρουμανικά και μελετώ την ιστορία της Ρουμανίας ως πολιτισμό, ως παρακλάδι δηλαδή της Ρωμηοσύνης. Δεν με ενδιαφέρει ή πτοεί η σύγχρονη διαλυμένη κρατική κατάσταση της Ρουμανίας διότι εξάλλου δεν σχετίζεται καθόλου με τον λαό που κατοικεί στο εσωτερικό του κράτους αυτού. Τα ίδια ισχύουν βασικά για ολόκληρο τον πλανήτη σήμερα. Πάρε ένα άλλο παράδειγμα την Ιαπωνία ή την Νότιο Κορέα ή τις Φιλιππίνες ή την Γερμανία ή εμάς ή την Ταϋλάνδη που κατήντησε από πυλώνα του Βουδδισμού ως μοναρχικό Σιάμ σε πορνείο των τραβεστί της ΝΑ Ασίας.

   Delete
  2. Ο Ντούγκιν πιστεύει ότι η "Αυγή των Πολιτισμών" που γλυκοχαράζει στον ορίζοντα του μοντέρνου αδιεξόδου, ίσως καταφέρει να απεγκλωβίσει την Ανθρωπότητα από την κυκλική καταδίκη του 20ου αιώνα, των Μοντέρνων Καιρών δηλαδή και όπως η προγενέστερη "Αυγή των Εθνών" 200 χρόνια πριν που σηματοδότησε την είσοδό μας στον Μοντερνισμό, έτσι και η νέα αυτή Αυγή πιθανώς να μας ανοίξει τελικά την πόρτα στον πολυπόθητο 21ο αιώνα, πολιτισμικά (όχι ημερολογιακά...). Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, διότι άλλωστε τα εθνοκράτη μας οδήγησαν σε φοβερό αδιέξοδο όπως όμως και οι διεθνισμοί του φιλελευθερισμού-καπιταλισμού και του κομμουνισμού. Οπότε είμαστε σε αδιέξοδο.

   Η επαναφορά στην θρησκεία που λες αποτελεί ένα μετέωρο βήμα, ένα ενδιάμεσο βήμα σωστώτερα, μεταξύ παρόντος (μοντερνισμού) και μέλλοντος. Αυτό όμως καθίσταται δυνατό μονάχα μέσω της ιδεολογικοποίησής της η οποία όμως αναγκαστικά σε φυλακίζει και στο παρόν. Το είδαμε με τους Μουσουλμάνους είτε δια του Χομεϊνισμού είτε δια του Ισλαμισμού. Αδιέξοδο...Για τον λόγο αυτό ο Ντούγκιν και σωστά, λατρεύει τις Αυτοκρατορίες ως κοινά πολιτισμικά σύνολα βασισμένα στο αιωνόβιο και έμφυτο για τους ανθρώπους πολίτευμα της Μοναρχίας (υπό την καθοδήγηση των Φιλοσόφων), με την δεύτερη τάξη να είναι οι ιερείς ή η Εκκλησία και τελευταία ούτε καν τάξη αλλά ο πάτος του βαρελιού οι έμποροι και οι σημερινοί αστοί. Αυτό τον τύπο ανθρώπινης διακυβερνήσεως ονομάζει ο Ντούγκιν το "Απολλωνιακό Πρότυπο" και έχει εκτενώς μιλήσει για αυτό σε πλείστα άρθρα του στο ιστολόγιό του "Γεωπολιτικά" (geopolitica.ru, geopolitica.ru/en) και σου προτείνω να τα "φας" που λέμε λαϊκώς δηλαδή ενδελεχώς να τα μελετήσεις σαν Ευαγγέλιο. Έτσι δηλαδή από την σύγχρονη "Παν-γαία" της πλανητικής σαλαμοποιήσεως δια του τόκου και του χρήματος προσπαθεί να επανα-οικοδομήση μία πλανητική αρμονία, φαντάσου δηλαδή την κάθε πολιτισμική αυτοκρατορία να αποτελεί έναν πλανήτη στο κοινό πολιτισμικο-κεντρικό σύστημα αυτό, όπως ακριβώς ήσαν τα πράγματα προ του ρασιοναλιστού αρχαιολάτρη Πλήθωνος...

   Delete
  3. Δικέ μου εδώ τα λες πολύ καλά. Και εγώ 26 χρονών είμαι. Και ανησυχώ πάρα πολύ και όλο έρχομαι σε σύγκρουση με την υποκρισία των ανθρώπων γύρω μου. Μόνο κάνεις ένα λάθος. Εγώ πιστεύω ότι ο Ντούγκιν είναι ψευδοπροφήτης. Κάτι κακό κρύβει. Αντιθέτως προτιμώ Γκενόν, Έβολα και Σπένγκλερ αν και έχω διαβάσει ελάχιστα αυτούς.

   Έχεις αρκετό δίκιο, οι θεωρίες του Μεταμοντερνισμού (ο Μοντερνισμός έχει πεθάνει προ πολλού) είναι καταστροφικές. Βλέπεις πχ και η Μουσουλμανική Αδερφότητα μαζί με τον Αγιατολλάχ πιο πολύ είναι ένα ριζοσπαστικό μεταμοντέρνο κίνημα παρά έχει σχέση με την Παράδοση. Και βλέπω και εδώ που αναπτύσσεται ένας Ορθόδοξος φονταμενταλισμός ο οποίος θα οδηγήσει τον Ελληνισμό πιο κοντά στην πλήρη καταστροφή του σε συνδυασμό με τους κλεπτοκράτες πολιτικούς και τους αναρχοκομμουνιστές.

   Delete
  4. Δεν είναι δυνατόν ο Ντούγκιν να υβρίζεται έτσι από άτομα κοινά.

   Τί "ψευδοπροφήτης" ο Άνθρωπος είναι μέγιστος Φιλόσοφος, "φιλοσοφάρα" να το πούμε λαϊκά, έχοντας εμβαθύνει περισσότερο και από τον Καθηγητή σε χίλιους δύο τομείς. Θα μείνει ως Πλάτων των καιρών μας στην Ιστορία ή σωστώτερα ως νέος φιλοσοφικός Κατευθυντής και Απελευθερωτής.

   Δημήτρης Κιτσίκης, Αλέξανδρος Ντούγκιν και Αλαίν Ντε Μπενουά, οι μοναδικοί αυθεντικοί φιλόσοφοι που έχουν απομείνει παγκοσμίως. Οι υπόλοιποι είτε είναι ρασιοναλιστές ηθικολόγοι είτε πολιτικοί κοινωνιστές είτε κοινωνιολόγοι ή οικονομιστές.

   Delete
  5. Κράτα μικρό καλάθι, οι ψευδοπροφήτες έτσι κάνουν πάντα, μαγεύουν τον κόσμο. Φιλοσοφάρα λένε και οι Σοσιαλδημοκράτες τον Σόρος. Εμένα ο Ντούγκιν δεν μου φαίνεται καλός.

   Delete
  6. Τί πάει να πει "δεν μου φαίνεται καλός";;

   Πεπόνι είναι για σπαλομπριζόλα! Για Φιλόσοφο μιλάμε, έλεος!!

   Delete
  7. Άμα δεις τις θέσεις του Ντούγκιν για τους Φινλανδούς, τους Ουκρανούς, τους Γεωργιανούς και τους Αζέρους θα σε πιάσουν τα κλάματα. Και σίγουρα δεν θα θέλει και Λιθουανούς, Πολωνούς, Ούγγρους, Ρουμάνους και άλλους γιατί και αυτοί οι λαοί έχουν σκεπτικισμό για τους Ρώσους. Αλλά η μεγάλη του αντιπάθεια είναι οι Αγγλοσάξονες. Τέτοιες απόψεις θα βάλουν σε μεγάλο κίνδυνο την Ευρωπαική οικογένεια και θα έχει ολέθριες συνέπειες κάτι τέτοιο.

   Delete
  8. Δεν υπάρχει καταρχήν "Ευρωπαϊκή Οικογένεια" όχι δίχως κοινά Ελληνικά πολιτισμικά θεμέλια τουλάχιστον.

   Οι λαοί που ανέφερες της Κεντρικής Ευρώπης και Ανατολικής Βαλκανικής, αποτελούν τους πυλώνες του Αγγλοσαξωνικού σχεδίου "Intermarium" δια του αντι-Ρωσικού Εθνικοσοσιαλισμού σε Πολωνία και Ουκρανία και δευτερευόντως κατά της Γερμανικής εφορμήσεως ανατολικά (Drang nach Osten) που λαμβάνει οικονομική και ενεργειακή μορφή, ώστε να αποκοπεί πρώτον ο άξονας Μόσχας-Βερολίνου και η ηπειρωτική ένωση Ευρασίας-Ευρώπης, δεύτερον να καμφθεί η Γερμανική κυριαρχία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και τρίτον να εγκλωβιστεί η Ρωσία. Απέτυχε λόγω της ανόδου στην εξουσία του τραμπ διότι το Ουκρανικό έμεινε ημιτελές, προσετέθη ως μία ακόμα Αμερικανική αποτυχία της εξωτερικής τους πολιτικής και ως άλλη μία διάλυση από τις ενέργειες των ΗΠΑ ενός τρίτου ουδετέρου κράτους. Ό,τι έγινε και με την Γεωργία το 2008 με λίγα λόγια.

   Για τον λόγο αυτό η τελευταία χώρα που οφείλει να είναι αντι-Ρωσική είναι η Ελλάδα.

   Delete
  9. Πότε είπα ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι αντι-Ρωσική;

   Delete
 4. Καλημέρα σὲ ὅλους,
  Ὁμολογῶ δὲν ἤξερα τὴν ἡλικίαν σου, Φώτη. Νόμιζα ὄτι ἤσουν μεγαλύτερος. Ἐγὼ μόλις ἔκλεισα τὰ 19 μου ἔτη. Ὁπότε εἶμαι μικρότερος. Τέλος πάντων, λίγην σημασίαν ἔχει τοῦτο. Περνῶντας στὸ θέμα μας, ἔχω ἀκουσῃ πολλὰ γιὰ τὸν Ντοῦγκιν, γιὰ τὴν Τετάρτην του ἰδεολογίαν καὶ τὴν Εὐρασίαν. Ἀπὸ χτὲς μελετῶ καὶ τὶς ἰστοσελίδες ποὺ μοῦ ὑπέδειξες καὶ τὸν εὑρίσκω πολὺ κοντὰ ἰδεολογικῶς στὸν καθηγητήν. Ἂν καὶ μοῦ ξενίζει ἡ Εὐρασία, μιᾶς καὶ προτιμῶ τὴν κατὰ Κιτσίκην Ἐνδιάμεσην Περιοχήν, ἡ ὁποία εἶνε ἁπτῆ πραγματικότης ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τοῦ Ἀριστοτέλους κι ὕστερον, συμφωνῶ πλήρως μαζί του καὶ μαζί σου ὅσον ἀφορᾷ τὴν Ἐποχὴν τῶν Πολιτισμῶν, ἀφοῦ κι ἐγὼ ἐβάλθηκα φέτος, ποὺ ἔχω ἄπλετον χρόνον, νὰ μελετήσω κάποιους ἀπὸ τοὺς λαοὺς τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς καὶ τῆς μακρινῆς σὲ ἐμᾶς Ἀνατολῆς, μαθαίνω δηλαδὴ τουρκικά, περσικὰ καὶ κινεζικά. Ὁμολογῶ ὅτι κάθε λαὸς ἔχει σίγουρα κάποια ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ἂν κατάλαβα καλά ἀπὸ τὰ λεγόμενά σου, ὀ Ντοῦγκιν ἐπιθυμεῖ τὶς Πολιτισμικὲς Αὐτοκρατορίες (ὄπως ἐμεῖς). Ἂν πάω λίγο παρακάτω αὐτὴν τὴν σκέψιν, ὁδηγοῦμαι στὸ συμπέρασμα ὄτι πρέπει νὰ δημιουργηθοῦν πολυεθνικὲς ξανὰ Αὐτοκρατορίες (συνομοσπονδίες ἴσως σήμερα;), ὄπου ὁ κάθε λαὸς θὰ σέβεται καὶ θὰ τηρεῖ τὰ ἔθιμά του, γλῶσσαν καὶ παραδόσεις, ταυτόχρονα, ὄμως, θὰ ζῇ σύμφωνα μὲ τὸ κυρίαρχον Πολιτισμικὸν μοντέλον τῆς κάθε περιοχῆς. Δηλαδὴ ἡ Ἐνδιάμεση Περιοχὴ θὰ ἀποτελῇ ξανὰ τὸν πολυεθνικὸν ἐκεῖνο "πλανήτην-οἰκουμένην", μὲ κέντρον του τὴν Ρωμηοσύνην, ὅπως ἐπὶ Ὀθωμανίας. Κάτι τέτοιο, ἂν ἐπικρατήσῃ, θἆνε τὸ ἰδανικόν, ὅ,τι πιὸ κοντὰ στὴν δικήν μου ἐπιθυμίαν κι ὄνειρον. Τώρα, γιὰ τὶς ἰδεολογίες, παρακμάζουν χρόνον μὲ τὸν χρόνον. Ἂς μοῦ ἐπιτραπῇ μιὰ ἱστορικὴ σύγκρισις, ἂν καὶ ποτὲ ἡ ἱστορία δὲν ἐπαναλαμβάνεται ἐπακριβῶς, μιᾶς καὶ τοῦτο σπουδάζω οὕτως ἢ ἄλλως. Ἡ ἐποχή μας θυμίζει τὴν ἐποχὴν τοῦ Πελοποννησιακοῦ Πολέμου, ὁπότε κι ἡ ἀρχαία ἐποχὴ ἐξέπνευσε μιὰ γιὰ πάντα (σύμφωνα μὲ τὸν Λιαντίνη). Τότε, Ἀθήνα καὶ Σπάρτη, σήμερα Κίνα καὶ ἩΠΑ, διαλύονταν καὶ διαλύονται, διέλυαν καὶ διαλύουν ὄ,τι εἶχε ἀπομείνῃ ἀπὸ τὴν αἴγλην τῆς ἀρχαίας ἐποχῆς καὶ σήμερα ὄ,τι ἔχει ἀπομείνῃ ἀπὸ τὴν "αἴγλην" τῆς δυτικῆς ἐποχῆς. Μέσα στὴν ἀρχαίαν ἐποχὴν ὑπῆρχαν οἱ τύπου "ἰδεολογίες" (καταχρηστικῶς χρησιμοποιῶ ἕνα μοντέρνον ὄρον), οἱ δημοκρατικοὶ κι οἱ ἀριστοκρατικοί. Σήμερα, οἱ γνωστὲς τρεῖς ἰδεολογίες καταστρέφονται μέσῳ πολέμων, ὄπως τότε. Στὸν Β'ΠΠ ἡ μία ἐπαναστατικὴ ἰδεολογία αὐτοκαταστράφηκε, ὁ φασισμός. Ἡ δεύτερη ἐπαναστατικὴ ἰδεολογία , ὁ Κομμουνισμός, κατεστράφη μὲ τὸν Γ'ΠΠ (τὸν λεγόμενον Ψυχρὸν Πόλεμον). Σήμερα, αὐτοκαταστρέφεται ἡ τρίτη καὶ πρώτα ἐμφανισθεῖσα ἰδεολογία, ὀ φιλελευθερισμός, μέσῳ τοῦ Παγκοσμίου Οἰκονομικοῦ Ἐμφυλίου, ὁ ὁποῖος ἀναμένεται νὰ ἐξελιχθῇ σὲ παγκόσμιον ὁλοκαύτωμα. Κάπως ἔτσι σφραγίζεται ἡ ἐποχὴ τοῦ Ἐθνικισμοῦ καὶ τῆς Ρασιοναλιστικῆς Σκέψεως. Ὀρθῶς ὁ καθηγητὴς θαυμάζει τὸν Ῥουσσώ, ἀφοῦ ὐπῆρξεν ὁ ἰδεολόγος τῶν πιὸ ἐπαναστατικῶν πολιτικῶν θρησκειῶν καὶ πιὸ κοντινῶν στὶς μεταφυσικὲς θρησκεῖες. Ὅμως, τὴν ἐποχὴν τῶν Ἐθνικιστικῶν κρατῶν διαδέχεται ὄντως ἠ ἐποχὴ τῶν Πολιτιστικῶν κρατῶν. Τὶ λείπει, ὄμως; Ἔνας Ἀλέξανδρος. Νομοτελειακῶς, ἠ ἐποχὴ τῆς συνεχοῦς ἀναδιπλώσεως στὸν ἐθνικιστικὸν ἐαυτόν μας ἐτελείωσεν. Κι ὀ πόλεμος αὐτὸς εἶνε ἠ ἰσχυρότερη ἀπόδειξις. Ὁ πολυπόθητος ἱστορικὸς 21ος αἰώνας ἀνοίγεται μπροστά μας...

  ΥΓ1: Ὀ νέος Ἀλέξανδρος δὲν ξέρω ποιὸς ἢ τὶ θἆνε, πάντως θὰ ἐκφράζεται πλήρως ἀπὸ τὸν ἑλληνοτουρκισμόν. Ὅπως κάποτε ὀ Ἀλέξανδρος ἀπὸ τὸν ἑλληνοπερσισμόν.
  ΥΓ2: Μὴν θεωρηθῇ ὄτι ὑποστηρίζω τὸν διεθνισμόν. Ὄχι. Εἶμαι κάθετα ἐναντίον τῆς σημερινῆς παγκοσμιοποιήσεως, ἀφοῦ δὲν ἀναγνωρίζει Πολιτισμούς, ἀλλὰ μόνον καπιταλιστικὲς "πολύχρωμες" (ἀπολιτισμικές) ἐταιρεῖες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Τόσο ήμουν και εγώ όταν πρωτοανακάλυψα τον Καθηγητή και την Ενδιάμεση Περιοχή στο παλιό του ιστολόγιο. Φοβερό έως ανατριχιαστικό πώς περνούν τα χρόνια, τότε ήσουν 14(!), σήμερα 19 και εγώ 19 και σήμερα 24...σαν χθες μου φαίνεται.

   Δεν πιστεύω ότι είναι θέμα Αλεξάνδρου. Με τίποτα. Ίσως κάποια άτομα να επιθυμούν έναν "Αλέξανδρο" αλλά το παρόν σύστημα θα καθιστούσε τον ίδιο ανενεργό. Ο Αλέξανδρος έρχεται αναγκαστικά ΜΕΤΑ τον Αρμαγεδδώνα όχι πριν. Διότι όπως σωστώτατα είπες είναι θέμα πολέμου και αδιεξοδικής συγκρούσεως ναι. Είτε από θέμα τροφίμων ή δημογραφικό ή "οικονομικό" ή πολεμικό ή πολιτικό, η Ανθρωπότητα είναι...ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗ. Σαν ιός έχει καταφάει τον Πλανήτη, διαλύοντάς τον ενώ το μόνο που κατόρθωσε είναι να σπείρει το μίσος μεταξύ της. Για τον λόγο αυτό το τελεολογικό αυτό αδιέξοδο του Φιλελευθερισμού επιχειρείται να λυθεί από τον ίδιο δια της υπερβάσεως της ανθρωπίνης φύσεως και της μεταβάσεως στην μετα-ανθρωπότητα, τον τρανσουμανισμό για τον οποίο διεξοδικά έχει γράψει ο Ντούγκιν. Επί της ουσίας αποτελεί την καλλίτερη απόδειξη αποτυχίας της Ανθρωπότητας μέσα στο Δυτικό καπιταλιστικό πλαίσιο το οποίο ΦΥΣΙΚΑ και οδήγησε την ανθρωπότητα σε αδιέξοδο και καταστροφή.

   Δεν έχουμε περάσει στην Νέα Εποχή. Είναι αδύνατον όσο υφίσταται Δυτικοποίηση, καπιταλισμός, "δωρεάν παιδεία", ψηφοφορίες, δημοκρατία, κόμματα, ΑΕΠ, "ανάπτυξη" οικονομική, ισότητα των φύλων, τράπεζες κλπ. Η Νέα Εποχή ΔΕΝ θα έχει τις αχρηστοσύνες αυτές. Αντιθέτως φαίνεται ότι και ακόμα δια της θρησκείας είτε δια της Χιντούτβα του Μόντι είτε δια του Ισλαμισμού είτε δια του Καθολικισμού (βλέπε Πολωνία), ούτε τα σόσιαλ μίντια διαλύονται, ούτε ο αστισμός (η βαθύτερη ρίζα του φιλελευθερισμού και μοντερνισμού) ούτε η γελοία πίστη στην οικονομική "πρόοδο" και "ανάπτυξη".

   Συνεπώς είμαστε σε Αδιέξοδο.

   Όσο για την Οθωμανία δυστυχώς δεν είχε μόνον Ρωμαίηκες τάσεις αλλά και ισλαμικές, χαλιφατικές σωστώτερα. Και αυτές δια του Κεμαλισμού και του Τουρκικού Εθνικισμού επεκράτησαν, οδήγησαν τους Κούρδους το 1922 να διεξάγουν τζιχάντ κατά Ελλήνων και Αρμενίων ακολουθώντας τις διαταγές του Κεμάλ (επίστευαν ότι πολεμούσαν για την διατήρηση του Οθωμανικού Χαλιφάτου ως μουσουλμάνοι ταυτοτικά πρωτίστως) και σήμερα παλινορθώθηκαν πλήρως δια του Ερντογανισμού και του παν-ισλαμισμού των Αδερφών Μουσουλμάνων. Συνεπώς η επάνοδος στην Οθωμανία καθίσταται ολοένα και δυσκολότερη σήμερα όπως και η διατήρηση του Μικρασιατικού σώματος ενωμένου. Η μοναδική μας ελπίδα είναι η ενσωμάτωση των κοσμικών δυνάμεων της Τουρκίας δια του Ελληνικού συγχρόνου πολιτισμού ως ασπίδα κατά του ισλαμισμού της ενδοχώρας. Άλλη λύση δεν υπάρχει.

   Τέλος και η Κίνα να κερδίσει αύριο τον πόλεμο, δεν θα πάψει η Δυτική εποχή, τουναντίον. Πιο πολύ βασικά την λήγει ο Τραμπ παρά η Κίνα η οποία έφτασε να υποστηρίζεται και από τον κατ'εξοχήν παγκοσμιστή, πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Γιώργο Παπανδρέου!

   Delete
  3. Για τον λόγο αυτό ένας νέος Λένιν δεν έχει νόημα να βγει, είναι πολύς για την εποχή αν θες.

   Αντιθέτως όποιος επιθυμεί να δράσει, να ανατρέψει και να Δημιουργήσει πρέπει να περιμένει την κατάλληλη χρονική στιγμή, την επαύριο του Αρμαγεδδώνος. Όχι πριν, διότι το μόνο που θα καταφέρει θα είναι να προστεθεί και ο ίδιος με τις ιδέες του στον σημερινό βούρκο, περιμένοντας την σειρά του να καεί και αυτός στον Κλίβανο του πολέμου την επομένη της εδραιώσεώς του, αυτού και των ιδεών του.

   Ξέρεις το κουμπί "reset" στον ρούτερ;; Εκεί βαδίζουμε αλλά είναι αναγκαίο...

   Delete
  4. Το μόνο λάθος που έχεις είναι ότι η σύγχρονη Σοσιαλδημοκρατία δεν είναι η αντίστοιχη αρχαία Αθήνα αλλά τα Σόδομα και τα Γόμορρα και αυτοί που θα την καταστρέψουν θα είναι όπως οι Ελαμίτες, Σουμέριοι, Ασσύριοι και Χετταίοι δήμιοι της. Αρκεί να υπάρχουν σε εμάς κάποιοι ενάρετοι από το υπόλοιπο αυτό όπως ο Αβραάμ για να χτίσουμε το νέο Ισραήλ.

   Delete
  5. Το ζήτημα επίσης είναι Παναγιώτη ότι αφού μετά την πτώση του πολέμου των ιδεολογιών, φτάνουμε σε έναν πόλεμο των "πολιτισμών" από φιλοσοφικής απόψεως οι Φιλελεύθεροι έχουν δίκαιο ως προς την κατάργηση των ταυτοτήτων την στιγμή που αυτές δια της ιδεολογικοποιήσεώς τους αντιμάχονται η μία την άλλη θανατηφόρα. Ο Ισλαμισμός πολεμά τον Ινδουισμό, ο Ινδουισμός τον Ισλαμισμό και τον Σινισμό, ο Σινισμός αμφοτέρους, ο Καθολικός Εθνικισμός της Πολωνίας σπέρνει το μίσος προς Προτεστάντες, Αγγλοσάξωνες, Ορθοδόξους Ρώσους και Μουσουλμάνους και φυσικά οι μουσουλμάνοι σφάζονται και μεταξύ των.

   Δεν είναι παράλογη η θέση η φιλοσοφική των Φιλελευθέρων για την μετα-ανθρωπότητα αφού η ανθρωπότητα απεδείχθη ένα τέτοιο χάλι. Το ζήτημα όμως είναι ότι προ της εισχωρήσεως της αναγκαστικής εισχωρήσεως του Μοντερνισμού στις χώρες αυτές (η γνωστή τριτοκοσμική παγίδα, Δυτικοποίηση με στόχο την απαγκίστρωσή μας από την Δύση!) υπήρχε μία μακρά και ειρηνική περίοδος συμβιώσεως των πολιτισμών στις Αυτοκρατορίες. Είναι δύσκολο οι Συνομοσπονδίες να λύσουν το σύγχρονο πρόβλημα διότι αλλιώς είναι να απαντάς σε μία ανωτέρα θεϊκή επί της ουσίας Αρχή, την Μοναρχία και αλλιώς σε ένα συμβούλιο γραφειοκρατών και τεχνοκρατών χαρτογιακάδων όπως στο μοντέλο της καπιταλιστικής φιλελεύθερης Συνομοσπονδίας.

   Προσωπικά πιστεύω ότι ο "Παλιός Κόσμος" δεν μπορεί με τίποτα να σωθεί, ιδίως η Ευρώπη που δεν ανήκει στην Ενδιάμεση Περιοχή και της είναι παντελώς αδύνατο να γυρίσει στο προ-καπιταλιστικό της παρελθόν. Εν αντιθέσει η Ε.Π. ποτέ βασικά δεν έφυγε από αυτό απλώς φόρεσε σαν μανδύα σαν δεύτερο δέρμα τον Μοντερνισμό. Συνεπώς είναι δυνατή δια ενός θρησκευτικού φονταμεταλισμού η επιστροφή αλλά αναγκαστικά δια της Ντουγκινικής οδού πλήρους εκδιώξεως του "Ατλαντισμού" από την Ε.Π. Δηλαδή για να υπάρξει κάτι τέτοιο πρέπει να πάψει να υφίσταται η Ε.Ε., το ΝΑΤΟ και το Σιωνιστικό ιδεολογικά Ισραήλ. Ο πόλεμος ΗΠΑ και Κίνας θα καθιστούσε κάτι τέτοιο δυνατό πλην όμως το Ισραήλ λόγω του φιλο-Τραμπικού του λόμπι ωθεί τις ΗΠΑ στον βούρκο του αντι-Ιρανισμού.

   Συνεπώς στην τελική είτε με τον Ντούγκιν ή με τον Μπάιντεν. Δεν υπάρχει ενδιάμεση λύση, δυστυχώς διότι ο τραμπ απεδείχθη ανίκανος έως και ζηλιάρης προς την Μπολτονική πτέρυγα την οποία αν άκουγε θα έμενε επάνω πολλά χρόνια, ιδρύοντας δική του δυναστεία στα πρότυπα της Βορείου Κορέας, μεταμορφώνοντας τις ΗΠΑ από ατμομηχανή του παγκοσμίου νομαδικού Κεφαλαίου σε Ελληνο-Εβραϊκή Χριστιανική Αυτοκρατορία. Για αυτό τον στηρίζαμε το 2016 και αυτό προσδοκούσαμε οι οπαδοί του αλλά ήδη από το 2017 μας πρόδωσε τελείως, με αποτέλεσμα να ξεφτιλιστεί και ολόκληρο το Μπαννονικό Κίνημα.

   Για τον λόγο αυτό ή θα αφανιστούμε ή θα χάσουμε ολοκληρωτικά την ανθρώπινη φύση μας.

   Delete
  6. Στα σίγουρα η σύγκρουση Ντούγκιν με Μπάιντεν θα καταλήξει υπέρ του Ντούγκιν με διαφορά. Αλλά τα πράγματα είναι πολύ πιο πολύπλοκα. Βλέπουμε στη Μέση Ανατολή, αυτά τα καθεστώτα που λες εσύ ως Εθνικομπολσεβίκικα είναι τελικά Σοσιαλδημοκρατικά. Και η Σοσιαλδημοκρατία είναι ένα ανέκδοτο. Συνεπώς ο Χαφτάρ και ο Άσαντ είναι ανέκδοτα. Βλέπουμε ο Χαφτάρ έχει τόσες γειτονικές χώρες να τον στηρίζουν. Η Αίγυπτος, το νέο Σουδάν, το Τσαντ και ο Νίγηρας είναι υπέρ του Χαφτάρ και κατά της Μουσουλμανικής Αδερφότητας αλλά και άλλες χώρες όπως η Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αλγερία και η Μαυριτανία είναι κατά της Μουσουλμανικής Αδερφότητας και λογικά υπέρ του Χαφτάρ. Και βλέπεις ότι η Τουρκία είναι αρκετά μακριά και οι μόνοι που στηρίζουν τον Σάρατζ είναι η Τυνησία και το Κατάρ. Και όμως χάνει! Επίσης στην Υεμένη βλέπεις πώς Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σουδάν μαζί με τον στρατό του Χάντι δεν μπορούν να κερδίσουν τους Χούτι. Καλά στο Ιράκ ο Σαντάμ και οι Μπααθιστές έχουν πάθει πανωλεθρία από τους Σιίτες Ισλαμιστές. Και ο Άσαντ και αυτός μεγάλο ανέκδοτο καθώς με τέτοια βοήθεια εξωτερική που είχε, γιατί μην ξεχνάμε πως και οι Αμερικάνοι έφαγαν δεκάδες χιλιάδες τζιχαντιστές για να έρθει να εισβάλλει άνετος στην Ανατολική Συρία, και παρόλα αυτά δεν μπορεί να νικήσει το HTS και το SNA με την καμία. Το μόνο Χριστιανικό Σοσιαλφασιστικό κόμμα που υπήρχε στο Λίβανο, δηλαδή στη Δυτική Συρία, ήταν το Καταέμπ. Αλλά ηττήθηκε από τη Χεζμπολλάχ. Και τώρα βλέπεις και στη Νότια Συρία ο Άσαντ τα τρώει τώρα από ένα νέο κύμα ανταρτών. Φυσικά όταν ενωθούν οι τουρκόφιλες οργανώσεις μαζί με τις ιρανόφιλες σε ένα μεγάλο Ισλαμικό Σοσιαλφασιστικό κόμμα τότε θα δεις τι έχει να πάθει το Ισραήλ. Καλώς ή κακώς.

   Delete
  7. Παναγιώτη τα πρόσφατα γεγονότα μεταξύ Ινδίας και Κίνας επιβεβαιώνουν τις παραπάνω παρατηρήσεις μας περί του αδιεξόδου της "συγκρούσεως των πολιτισμών" όπως και την ανώφελη είσοδο ενός μελλοντικού επαναστατικού καθεστώτος σε αυτήν. Ο βούρκος είναι ήδη αρκετά πλατύς και βαθύς.

   Delete
  8. Πρέπει λοιπόν νὰ ἀναμένουμε. Δὲν ὑπάρχει χρόνος γιὰ σημερινὲς ἢ καὶ αὐριανὲς ἐπαναστάσεις. Ἀπὸ ὄπου καὶ νὰ τὸ πιάσῃς, εἶνε δύσκολον σήμερα νὰ ἀντέξῃ στὸν χρόνον μιὰ ἐπανάστασις. Ἀκόμη μένεται καὶ κορυφώνεται ὀ Ἀρμαγεδδῶν, ἠ τέλεια καταιγίς. Ἐμεῖς ἁπλῶς εἴμαστε σὰν τοὺς παρατηρητὲς καταιγίδων: καθόμαστε ὄσο γίνεται ἔξωθεν τοῦ χαλασμοῦ, γιὰ νὰ ἔχουμε ὀρθὴν παρατήρησιν τοῦ φαινομένου. Μόλις περάσῃ ἡ καταιγίς, θὰ κάνουμε ἀποτίμησιν στὰ χαλάσματα καὶ πάνω στὰ κουφάρια τους θὰ χτίσουμε ἄλλα καινούργια. Ἀλλ'ὄχι τώρα, ὅπως γράφεις, εἶνε ἀνώφελον. Μετὰ πολέμου.

   Delete
 5. Ο κύριος καθηγητής πως τα αξιολογεί αυτά που γράφεται ; Εγώ ούτε το 5% δε κατανοώ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. *γράφετε

   Λογικό Γρηγόρη. Εσύ βάσει του Ευαγγελίου είσαι ευλογημένος. Εμείς καταδικασμένοι. Όσα λιγότερα ξέρεις τόσο πιο τυχερός είσαι, πιο ευτυχισμένος και πιο άνετος. Για εμάς πιο πολύ κατάρα είναι παρά Θείο Χάρισμα. Ιδίως την εποχή που διανύουμε...

   Delete
 6. Το μέλλον της Ε.Π. δεν έχει καμία σχέση με την τέταρτη ιδεολογία του Ντουγκιν. Διαβάζοντας στη Βικιπαίδεια , το ιστορικό του εν λόγω φιλοσόφου , είναι καταφανεστατο πως προσπαθεί να σώσει τους Ρώσους από την καταστροφή , δίνοντας τους μια ελπίδα σε ότι αφορά τον τρόπο διακυβέρνησης τους. Η θεωρία του κυρίου καθηγητού περί Ε.Π. προσπαθεί να ενώσει και όχι να διχάσει , ενώ η τέταρτη ιδεολογία του Ντουγκιν διχάζει εκ της αρχής της , απορρίπτοντας φασισμό,κομμουνισμό και φιλελευθερισμό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτή την "ανάλυσή" να την πεις και στον μανάβη της γειτονιάς να σου γράψει σχόλια...

   Delete
  2. Πώς διχάζει άνθρωπέ μου όταν απορρίπτει στο σύνολό του τον Μοντερνισμό και τις διχαστικές του ιδεολογίες;;

   Ο Ντούγκιν ομιλεί και κρατά επαφές σε έναν κύκλο ευρύτατο που αποτελείται από Λευκούς Φυλετιστές και Εθνικοσοσιαλιστές μέχρι Ιμάμηδες σαν τον Ιμρά Χοσεϊν και Αφρικανούς αντι-αποικιοκράτες ακόμα. Τί λες;; Τον ξέρεις καθόλου;;

   Delete
  3. Δεν τον ξέρω καθόλου και ούτε θέλω να τον μάθω. Προφανώς , δεν έχεις καταλάβει ότι ο Ντουγκιν είδε τη κατάντια της χώρας του και προσπαθεί με νύχια και δόντια να τη σώσει. Θα σου πρότεινα να διαβάσεις για τους βίους των Αγίων Λουκά του Ιατρού και Σεραφείμ του Σαρωφ.

   Delete
 7. Μιας και το θέμα του άρθρου είναι ο Ελληνοτουρκισμός, θα ήθελα να ρωτήσω πραγματικά τον κύριο Καθηγητή, τί στάση έχουν οι Τούρκοι απέναντι στους Έλληνες και πώς βλέπουν. Πώς του φέρθηκαν όταν γνώρισε από κοντά Τούρκους και τί πιστεύουν για εμάς ως ιστορικό θρησκευτικό και εθνοτικό σύνολο. Ρωτώ γιατί είχε πει σε συνέντευξή του προ 2 ετών ότι "μας λατρεύουν!" και προφανώς μου φάνηκε (υπερ-)υπερβολική η απόκρισή του. Εγώ μίσος δεν εισέπραξα από Τούρκους και Τουρκοκυπρίους αλλά είχα επαφές μονάχα με άτομα θηλυκού γένους που με θαύμαζαν γενικά και η εμπειρία αυτή έρχεται σε ολομέτωπη αντίθεση με το τι επικρατεί στο ίντερνετ μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, οι Τούρκοι εκεί λες και τους διαπερνά ηλεκτροσόκ όταν τους μιλάς για Ελλάδα/Έλληνες και αρχίζουν το μίσος. Ζητώ μία ειλικρινή απάντηση.

  ReplyDelete
 8. Είναι φοβερό πώς στην Ελλάδα υφίσταται μία τρομερή Δημοκρατο-λαγνεία για ένα πολίτευμα και πλήρως ξενικό προς το Ελληνικό, Ρωμαίηκο σώμα αλλά και τελείως αποτυχημένο στην σύγχρονη ιστορία του κρατιδίου. Μιλώντας με μορφωμένα άτομα της Διασποράς σοκάρεσαι από το γεγονός ότι ενώ κατακρίνουν την κομματοκρατία, τις κομματικές νεολαίες και τα ρουσφέτια την ίδια στιγμή υπεραμύνονται του Δημοκρατικού πολιτεύματος με φοβερό φανατισμό, νομίζοντας μάλιστα εσφαλμένα ότι πρώτον το...πολίτευμα κάνει την χώρα(!) και όχι ότι τα πολιτεύματα γεννώνται από τους λαούς και τα κράτη τα οποία καλούνται να οργανώσουν ανάλογα με τις ιδιορρυθμίες και τις ανάγκες τους (π.χ. η Ρωμηοσύνη είχε πάντοτε πολίτευμα ολοκληρωτικό, βασιλικό) και δεύτερον ότι το να είσαι οπαδός του ολοκληρωτισμού στην Ελλάδα συνεπάγεται...μίσος(!) κατά των φιλελευθέρων καθεστώτων που ακολουθούν Δημοκρατικό πρότυπο! Η ημιμάθεια στο μεγαλείο της! Το χειρότερο δε είναι ότι αγνοούν που βασίζεται η κρατική ισχύς η οποία δεν σχετίζεται με το πολίτευμα ή την ιδεολογία. Αδυνατούν να καταλάβουν π.χ. ότι η Αμερική έχει το πολίτευμα που της ταιριάζει έμφυτα ενώ η Ελλάδα ως αποικία όχι.

  Αυτά όμως είναι πολύ δυσάρεστα μαντάτα για το Έθνος μας. Φοβάμαι πώς δεν έχουμε μέλλον. Κατανοώ γιατί αυτοκτόνησαν προσωπικότητες σαν τον Γιαννόπουλο. Ομολογώ ότι το έχω σκεφτεί πολλές φορές και για την δική μου περίπτωση καθώς βλέπω κάθε προσπάθεια διορθώσεως του ελληνικού σφάλματος ως μάταιη δυστυχώς. Απορώ πώς αντέχει ο Καθηγητής. Ο νιχιλισμός του φραπέ, της νεανικής μαλακύνσεως και της πνευματικής παππουδοποιήσεως των "Ελλήνων" έχει οδηγήσει τον πληθυσμό μας σε μαζική συνταξιοδότηση. Είναι αστείο να έχουμε "εξωτερική πολιτική" ή κάθε είδους "πολιτική" αφού δεν μπορούμε να σκεφτούμε, δηλαδή κατά το ρητόν "σκέφτομαι άρα υπάρχω" είμεθα νεκροί. Μήπως να αυτοκτονήσουμε όλοι ομαδικώς να ησυχάσουμε μια για πάντα από το καταραμένο αυτό deja-vu της αποτυχίας;; Δεν μπορούμε καν έστω ένα μικρό βήμα να κάνουμε μπροστά, είναι φοβερό. Μα πώς καταντήσαμε έτσι ομαδικά, τί χείριστη μπαρούφα είναι αυτή που μας πλασάρησαν περί του "Δημοκρατικού μεγαλείου" της αρχαίας Αθήνας, δηλαδή της πρώτης ληστρικής κλεπτοκρατίας της ιστορίας;; Και εμείς "χαιρόμαστε" που διασπάστηκε η Χρυσή Αυγή! Καλά να πάθουμε!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι είναι ρε συ όμως φυσιολογικό να θέλουν Δημοκρατία γιατί περάσαμε Ναζιστική κατοχή και μετά είχαμε την Επταετία που οι περισσότεροι Έλληνες δεν την ήθελαν και επίσης το Ανατολικό μπλοκ έπεσε και οι Κομμουνιστές είναι οι φτωχοί συγγενείς. Οπότε είναι λογικό αυτό.

   Από την άλλη Εθνικομπολσεβικισμός δεν μπορεί να γίνει γιατί οι σύγχρονοι Κομμουνιστές είδες τι θέσεις κράτησαν για το λαθρομεταναστευτικό, το Μακεδονικό, τις αλλαγές φύλου, τις εκτρώσεις. Οπότε ξέχνα το για την Ελλάδα. Αν πούμε για Ουγγαρία, Πολωνία, Ουκρανία, Σερβία και τέτοιες χώρες τότε μπορεί ναι. Εδώ όχι.

   Η Χρυσή Αυγή διαλύθηκε γιατί δεν είχαν μυαλό ούτε τόσο. Με Μιχαλολιάκο θα πας μπροστά; Και βλέπεις και ο Βελόπουλος απλά δεν. Νέος Καμμένος γίνεται.

   Delete
  2. Η Χρυσή Αυγή διαλύθηκε διότι δεν κατόρθωσε, όπως και δεν θα κατορθώσουν αντιστοίχως όσοι φύγανε από αυτήν και ίδρυσαν δικά τους κόμματα, να προωθήσει την ιδεολογία του Φασισμού σε επιστημονική βάση έστω και δια της διαφημίσεώς της στον Λαό ως "Λαϊκό Εθνικισμό". Μία σημαντική μερίδα των μορφωμένων Εθνικιστών η οποία γνωρίζει τα βιβλία του Κωνσταντίνου Πλεύρη, γκάριζε επί χρόνια ολόκληρα και κυρίως το 2016 στο συνέδριο "επανιδρύσεώς" της για την ανάγκη δημιουργίας "επιστημονικού Φασισμού/Εθνικισμού" στην Ελλάδα δια της λαϊκής απηχήσεως του Λαϊκού Συνδέσμου τότε. Μάλιστα πολλοί είχαν καταδικάζει την Χ.Α. και την τότε ηγεσία της για την αποτυχία της να ενσωματώσει στους κόλπους της, τον μοναδικό σκεπτόμενο εν Ελλάδι που γνωρίζει τον επιστημονικό τομέα του Εθνικισμού (σ.σ. Φασισμού), τον Κ. Πλεύρη. Αλλά η Χ.Α. ηρνείτο πεισματικά. Αποτέλεσμα είναι να σπάσει χίλια κομμάτια και αυτά θα αποδειχθούν αντιστοίχως αποτυχημένα, μην σου πω πιο πολύ, στο να εγκαθιδρύσουν τον Εθνικισμό ως ιδεολογία, ως τρίτο πόλο σκέψεως στην Ελληνική πολιτική ζωή ενάντια στον Βρυξελλικό φιλελευθερισμό και την διεθνιστική κοσμοπολίτικη Σοσιαλδημοκρατία.

   Delete
  3. Αντιθέτως ίσως και λόγω της Σοβιετικής του παραδόσεως, το ΚΚΕ απεδείχθη πολύ πιο πετυχημένο στην εγκαθίδρυση του "επιστημονικού Σοσιαλισμού" (Κομμουνισμού) στην κοινωνία, με πολλά δικά του άτυπα think-tank, αντίστοιχες δεξαμενές σκέψεως συνδεδεμένες με αυτό με άμεση επικοινωνία στην Νεολαία και φυσικά πανίσχυρη παρουσία στον Πανεπιστημιακό, Συνδικαλιστικό και πολιτικό χώρο.

   Η Χ.Α. προ της φυλακίσεώς της είχε παρόμοια πολιτική, μάλιστα είχε εισέλθει δυναμικά και στον Συνδικαλιστικό χώρο τότε το 2012-13.

   Delete
  4. Αλλά το φαινόμενο δεν περιορίζεται στην Ελλάδα δυστυχώς.

   Επιστημονικώς διατυπωμένο πρόγραμμα έχει μονάχα η Λεπέν και το AfD. Οι λοιποί είναι ή απεδείχθησαν ότι είναι, τσαρλατάνοι με όλη την σημασία της λέξεως.

   Το γεγονός δε ότι οι τσαρλατάνοι αυτοί αγνόησαν και αγνοούν τις βάσεις ισχύος των ιδίων των χωρών τους στον Αγγλοσαξωνικό κόσμο, αποτελεί "καμπανάκι" για το μέλλον των Αγγλοσαξώνων ως πόλου ισχύος πλανητικά. Δες επί παραδείγματι τις πρόσφατες ανακοινώσεις του AFRICOM για την Λιβύη και συνέκρινέ την με την σιωπηρή επέμβαση των Ρώσων στην Λιβύη το πόσο χαμηλών τόνων και μεθοδευμένη είναι αλλά και με την σταδιακή και στρατηγικώς μελετημένη Κινεζική ενσωμάτωση του Χονγκ Κονγκ παρά τις αντιδράσεις ορισμένων Δυτικόπληκτων νεανίων που γεννήθηκαν ως ξένοι στην ίδια τους την χώρα...

   Delete
  5. Είπαμε πως Κομμουνισμοί και Φασισμοί έχουν αποτύχει και η Σοσιαλδημοκρατία βρωμάει πλέον άρα το μόνο που απομένει δυστυχώς είναι ο Εθνικοφιλελευθερισμός. Το μη χείρον βέλτιστον.

   Delete
 9. Τὶς ἴδιες χρονολογίες εὑρήκαμε τὸν καθηγητήν, Φώτη. Ἤμουν τότε 14 ἐτῶν, ὄταν ἀνεκάλυψα μιὰν ὁμιλίαν του στὸ διαδίκτυον καὶ ἔκτοτε τὸν ἠκολούθησα. Τότε ἐτύγχανε νὰ εἶμαι ὑπέρμαχος τοῦ Φασισμοῦ καὶ τῆς ἐθνικοσοσιαλιστικῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἀλλὰ πάντοτε εἶχα πολλὲς ἀμφιβολίες, ἂν πράττω ὀρθῶς. Ἀργότερα, μέχρι τὰ 17 μου τὴν εἶχα ἀπορρίψῃ, διότι ἐνόμιζα ὅτι ἐπρόδωσε τὴν ἰδεολογίαν της καὶ ἐστράφην στὸ ΚΚΕ. Σύντομα, ἀπογοητεύτηκα κι ἀπὸ τὰ δύο, ἀλλὰ πάντοτε ἀπεχθανόμουν (ἀπὸ φυσικοῦ μου, φταίει καὶ τὸ οἰκογενειακόν μου περιβάλλον (τὸ ἥμισυ ἦτο ΚΚΕ, τὸ ἄλλο ἥμισυ ΧΑ) τὸν φιλελευθερισμόν. Ἀπὸ τὰ 17 καὶ μετὰ ἐστράφην κυρίως πρὸς τὸν καθηγητὴν καὶ τὴν ἐνδιάμεσην περιοχήν. Ἐκεῖ ἐκατάλαβα τὸ πρόβλημα τῆς ἰδεολογίας ὡς ἰδεολογίας καὶ τὸ λάθος μου τῆς τυφλῆς σχεδὸν ὑποστηρίξεως τῶν ἰδεολογιῶν. Μὲ λίγα λόγια, ἔγινα μὴ νεωτεριστής. Τέλος πάντων, πᾶμε παρακάτω. Ὁ Ἀλέξανδρος, ἂν ποτὲ ἔρθῃ, σίγουρα θἆνε μετὰ πολέμου. Τώρα εἶναι καταδικασμένος νὰ ἀποτύχῃ, θέλει δὲν θέλει, ἀφοῦ σὰν τὸν Μεταξᾶ θὰ τὸν ἔτρωγε ἡ μανία τοῦ Ἀρμαγεδδῶνος. Στὸν Ἀρμαγεδδώνα αὐτόν, ἂν νικήσῃ ἡ Κίνα, θἆνε ἧττα γιὰ ὄλους μας, ἀφοῦ θὰ δώσῃ πνοὴν στὸν παγκόσμιον φιλελευθερισμόν, μέσῳ τῆς σοσιαλδημοκρατίας τοῦ Σί. Ἂν πάλιν νικήσουν οἱ ἩΠΑ, θἆνε ἧττα γιὰ τὴν ἐπερχομένην ἐποχὴν τῶν Πολιτισμῶν, ἀφοῦ τὸ θηρίον τοῦ ἐργολαβικοῦ καπιταλισμοῦ θὰ τραφῇ κι οἱ πληγές του ἴσως ἐπουλωθοῦν. Ὄμως, ὄπως ὀρθώτατα καὶ πολὺ ὡραῖα λὲς ὑπάρχει, θέλουμε δὲν θέλουμε, πόλεμος Πολιτισμῶν. Σκέψου ὄτι πέρα τῆς ἰδεολογίας τοῦ φιλελευθερισμοῦ ποὺ αὐτοκαταστρέφεται, ὑπάρχουν κι ἄλλες δύο ἔννοιες ποὺ διαλύονται: Δύσις καὶ Ἀνατολή (πολιτισμικῶς). Τοῦτος ὁ πόλεμος εἶνε σωτήριος γιὰ τὴν Κιβωτὸν τοῦ Κόσμου: τὴν Ἐνδιάμεσην Περιοχήν. Ἀριστοτελικῶς νὰ τὸ δοῦμε. Τὰ ἄκρα (Δύσις καὶ Ἀνατολή) δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ βγάλουν κάτι μεγαλειῶδες ποὺ νὰ ἀντέξῃ στὸν κόσμον, παρὰ μόνον παροδικὲς τεχνολογίες, οἰκονομίες καὶ μικροπολιτικές. Δηλαδὴ πράγματα μὴ οὐσιώδη. Ἀντιθέτως, ἡ ἘΠ λόγῳ θέσεως, ἰδιοσυγκρασίας, ἤθους καὶ μεσότητος ἔβγαλε μιὰν αὐτοκρατορίαν 2500 ἐτῶν περίπου. Δὲν τὸ λὲς καὶ λίγο. Κι οἱ Κινέζοι εἶχαν Αὐτοκρατορίες ἀλλὰ κανεὶς σήμερα δὲν μιλᾷ γιὰ τὸ Πεκίνον τόσον ὅσον γιὰ τὴν Κωνσταντινούπολιν ἢ τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ τὴν Ἀλεξάνδρειαν. Γιὰ ἐμένα, ὁ Πόλεμος τοῦτος εἶνε ἠ εὐκαιρία ἀναδείξεώς μας καὶ πολιτισμικῶς καὶ πολιτικῶς. Εἶνε βέβαιον ὄτι ἡ Ἀνατολὴ τραβᾷ τὸ σκοινὶ ὅσον κι ἡ Δύσις. Κάποιαν στιγμὴν θὰ σπάσῃ. Θέλω νὰ πῶ ὄτι ὄποιος τελικῶς καὶ νὰ βγῇ νικητὴς θἆνε κι αὐτὸς χαμμένος. Τὶ κι ἂν ἐκέρδισε ἡ Σπάρτη τὴν Ἀθήνα, ὁ ἀρχαῖος κόσμος εἶχε πεθάνῃ. Ὁ Δονάλδος τώρα πιστεύω ὄτι συμβολίζει τοῦτο τὸ αὐτοκαταστροφικόν, τὸ χαῶδες τῆς Δύσεως. Ἀκόμη τὸν ὑποστηρίζω, διότι δὲν ἐπίστεψα ποτέ (ἢ δὲν θέλησα νὰ πιστέψω) ὄτι οἱ ΗΠΑ θὰ ἐξελληνιστοῦν πραγματικῶς. Ὀ Ἑλληνισμὸς εἶνε παγκόσμιος μὲ σῶμα του τὸ Αἰγαῖον. Ἀκόμη κι ἂν ἐξελληνιζόταν, δὲν θἆταν ποτὲ τὸ ἴδιον. Ὄσον ἀφορᾷ τὸν ἀντιϊρανισμόν του, ἔχεις δίκιον. Βέβαια, κρατῶ ὡς θετικὸν ὄτι ἀκόμη δὲν ἔχει εἰσβάλῃ, ὄπως θὰ ἔκανε ἄλλος πρόεδρος, ὄπως καὶ στὴν Βενεζουέλαν. Ἐν τέλει ἂς τοὺς ἀφήσουμε νὰ αὐτοκαταστραφοῦν τελείως. Ἔχεις ἐπίσης δίκαιον στὸ ὅτι πρέπει νὰ ἐνεργήσουμε μετὰ πολέμου, χίλια δίκια. Τέλος, εἶνε δύσκολον νὰ προβλέψουμε πλήρως τὶ θὰ συμβῇ μετὰ πολέμου. Γιατί, ὄπως ὀρθῶς λές, ἠ Συνομοσπονδία εἶνε κάτι τὸ νεωτερικόν, ὅπως ἄλλωστε κι οἱ σημερινὲς θεοκρατίες. Μόνη της ἡ ἐποχὴ θὰ "γεννήσῃ" , τὸ θέμα εἶνε ποιὸς θἆνε ὁ πατέρας τοῦ παιδιοῦ. Τέλος, ἀφιερώνω τοῦτο, ποὺ ἐπῆρα ἀπὸ τὸν Καβάφην: Θεοὶ μὲν γὰρ μελλόντων, ἂνθρωποι δὲ γιγνομένων,
  σοφοὶ δὲ προσιόντων αἰσθάνονται.
  Φιλόστρατος, Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον, VIII, 7. Καλὴ συνέχεια!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αρκετά με το δίπολο Δύση και Ανατολή. Ο Δημιουργός έφτιαξε τις 5 φυλές για τα 5 σημεία του ορίζοντα. Βορράς η λευκή, Νότος η μαύρη, Ανατολή η κίτρινη, Δύση η κόκκινη και στο μέσο η καφέ φυλή. Βλέπεις οι καφέ άνθρωποι πώς αναστάτωσαν όλον τον κόσμο με το Ισλάμ.

   Delete
  2. Είναι τρομερά εκπληκτικός αυτός ο συγχρονισμός μας, Παναγιώτη. Με αυτά που γράφεις μου θυμίζεις πολύ τον εαυτό μου, σαν να γράφω εγώ είναι σε γενικές γραμμές.

   Ο πατέρας μου είναι Φιλελεύθερος κυρίως όμως επικεντρώνεται στην οικονομική χροιά του πράγματος. Τυπικό για πρώην Εθνικομπολσεβίκο όπως ο ίδιος όταν ήταν μαθητής και φανατικός ΠΑΣΟΚος στα νιάτα του διότι το ΠΑΣΟΚ πιο πολύ εθνικώς σοσιαλιστικό έτεινε στα λόγια παρά σοσιαλδημοκρατικό, όπως κατήντησε στα "έργα".

   Κανονικά όπως έχω ξαναγράψει εδώ πολλές φορές πρόβλημα για εμάς ως Ελληνισμό δεν οφείλει να είναι η διάλυση της Αγγλοσαξωνικής ισχύος. Το γενικό επιχείρημα ότι η Ελλάδα ως "ναυτική δύναμη" οφείλει αναγκαστικά να συστρατευθεί με τις παγκόσμιες "ναυτικές δυνάμεις", μεταξύ μας έχει καταντήσει πολύ γελοίο και απαρχαιωμένο. Η διαφοροποίηση αυτή είναι τελείως παρωχημένη στην σημερινή εποχή, δεν παίζουν ρόλο αυτά, καθόλου. Από την άλλη με εξαίρεση την ναυμαχία του Ναυαρίνου που μας βοήθησαν οι "ναυτικές δυνάμεις" και δη οι Αγγλοσάξωνες;; Πουθενά επί της ουσίας. Ακόμα και το 1940 δεν έστειλαν την παραμικρή ενίσχυση σε εμάς. Η μοναδική φορά που είχαμε κοινά συμφέροντα υπήρξε το 1916-18 με το Μακεδονικό Μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου αλλά η διάταξη των δυνάμεων τότε υπήρξε ριζικά διαφορετική από ότι σήμερα.

   Με αφορμή την κατάρρευσή του, βλέπουμε ότι δεν έχουμε κανένα κοινό με τον Αγγλοσαξωνικό παράγοντα. Αντιθέτως εστάθη αφορμή αυτός για να βιώσουμε τεράστιες εθνικές καταστροφές και ήττες, με την χειρότερη αυτή της Κύπρου το 1974 με τον "τράμπα" της εποχής, Νίξον και τον φανατικό αντι-κομμουνισμό του να φοβάται μία δεύτερη Κούβα στην Κύπρο λόγω του ουδετερισμού του Μακαρίου και την Αγγλία να θέλει εκδίκηση και επ'αόριστον παρουσία στην νήσο κάτι που ετέθη υπό αμφισβήτηση αν η Κύπρος πράγματι επιτύγχανε την ένωσή της με την Ελλάδα. Το ίδιο ακριβώς σενάριο είχε επαναληφθεί και στην Κρήτη αλλά το εμπόδισε η τιμημένη Κρητική επανάσταση στο Θέρισο με τον Ελευθέριο Βενιζέλο εκ των πρωταγωνιστών της, η οποία συγκρούστηκε ολομέτωπα με τα (αποικιοκρατικά) συμφέροντα των Μεγάλων Δυτικών Δυνάμεων τότε και στηριζόμενη στον πολύ αγωνιστικό και αντιδραστικό χαρακτήρα της Κρητικής ψυχής, επέτυχε ντε φάκτο την εκδίωξη των ξένων "κατοχικών" (και καλά χάριν της ειρήνης μεταξύ των 2 κοινοτήτων, μπούρδες τύπου ΟΗΕ σήμερα) στρατευμάτων και την τελική ένωση της νήσου με την Ελλάδα.

   Delete
  3. Σήμερα που μιλάμε το βλέπουμε αυτό με ό,τι γίνεται στην Λιβύη. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει το σενάριο της Συρίας εκεί σε πλήρη συνεννόηση αυτή την φορά όμως με τους Άραβες του Κόλπου, το Ισραήλ και την Γαλλία, την μοναδική στρατιωτική δύναμη της Ε.Ε. στηρίζοντας τον Χάφταρ κατά των Τούρκων τζιχαντιστών που εξήγαγε στην Μισράτα και την Τρίπολη ο Έρντογαν. Αντιθέτως ο Πομπέο ως αραχνιασμένος ψυχροπολεμικός εγκέφαλος και η Βρετανία στηρίζουν τον διαλυτικό ισλαμισμό στην Δυτική Λιβύη. Στα Βαλκάνια τώρα, τα είχα ξαναγράψει, με την άνοδο της Ρωσίας τα Βαλκάνια θα διαμοιραστούν γεωστρατηγικώς μεταξύ Ελλάδος και Σερβίας αν κατορθώσουμε να συμμαχήσουμε με την Ρωσία και να εκδιώξουμε το ΝΑΤΟ, που μας είναι πλέον τελείως άχρηστο παντού. Αντιθέτως το ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια εμποτίζει τον Αλβανισμό συνεχώς με σωβινισμό, μίσος για την Ορθοδοξία λόγω Σλαυισμού-Σερβισμού και έχει δημιουργήσει το απόλυτο κρατικό έκτρωμα του Κοσόβου. Η Ελλάδα δεν έχει τίποτα κερδίσει με την συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ. Μία φορά το χρειαστήκαμε λόγω Έρντογαν και εκεί αντί να ανακατατάξει τον Μικρασιατικό χώρο, με την είσοδο της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και την συμμαχία με το Κουρδικό κράτος κατά τα σχέδια του Κατεστημένου, αντιθέτως συνεχώς στηρίζει τον τζιχαδισμό της Τουρκίας. Και το ζήτημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κανένα θέμα με την Ρωσία με εξαίρεση κάτι "καμένους" σαν τους Πολωνούς ή τους...Λεττονούς(!) δηλαδή ασημαντότητες. Γαλλία και Ρωσία δεν εμφανίζουν πλέον πουθενά σύγκρουση συμφερόντων, τουναντίον ενώ οι Γερμανοί συνεργάζονται άψογα ενεργειακά με τους Ρώσους. Το Μπρέξιτ και η επικείμενη διάλυση της κοινής βρετανικής οντότητας, επιταχύνει την σύμπλευση Ε.Ε. και Ρωσίας.

   . Ιδίως αν ξαναβγεί ο Τραμπ οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν θα έχουν κανένα νόημα να συνεχιστούν και αναγκαστικά θα αρθούν. Όπως και νόημα δεν θα έχει ένα ΝΑΤΟ που εμπλέκει την Ευρώπη, θύμα του τζιχαδισμού, σε μεσανατολίτικες "αποβάσεις" για την στρατιωτική υποστήριξη του τζιχαδισμού αυτού όπως πήγε να πράξει πονηρά η Τουρκία με την επαρχία Ιντλίμπ προ μηνών κατά του Άσαντ και της Συρίας, σήμερα κατά του Χάφταρ στην Λιβύη ή όπως αποπειράθηκε να πράξει ο τρελο-τραμπ κατά του Ιράν προ ενός έτους και όπως θα αποπειραθεί να πράξει αύριο κατά της Κίνας. Συνεπώς δεν υφίσταται καμία σύμπλευση Γαλλίας-Γερμανίας και Αμερικής σήμερα όπως δεν υφίσταται και σύμπλευση με Ελληνισμού και Αμερικής, καμία. Μόνον αν επιστρέψει το Κατεστημένο στην Τουρκία και ενσωματώσει το κοσμικό της δυτικό τμήμα σε μία κοινή με τον Ελληνισμό κρατική οντότητα θα έχει νόημα η συνέχιση της συμμετοχής μας στο ΝΑΤΟ. Αν δεν συμβεί αυτό, ένας πιθανός Ευρωστρατός με Γαλλικά πρωτεία θα συνεργαστεί στην περιοχή με την Ρωσία κατά του Ισλαμισμού/τζιχαδισμού με προϋπόθεση την περιθωριοποίηση των Πολωνο-Βαλτικών αντιρωσσικών φωνών εντός του. Πόσω μάλλον τώρα που ο πρωταρχικός κίνδυνος για τα Ευρωπαϊκά έθνη είναι η απόπειρα δημογραφικής τους αλλοιώσεως από την Τουρκία δια των λαθρομεταναστών. Ή δηλαδή θα αποβάλει το ΝΑΤΟ την Τουρκία από τους κόλπους της ή θα νεκρωθεί πλήρως.

   Delete
  4. Όσο για τα υπόλοιπα που είπες ο στόχος της Κίνας παραμένει και σήμερα ο Σοσιαλισμός ή η Σινική πολιτισμική πρωτοκαθεδρία. Αν κερδίσει σε έναν πόλεμο με τις ΗΠΑ, ο Κινεζικός κρατικός καπιταλιστικός τομέας θα φάει για πρωινό το αδύναμο και τσακισμένο από τον πόλεμο, φιλελεύθερο κεφάλαιο. Δεν θα υφίσταται φιλελευθερισμός. Η κατανάλωση ενδεχομένως ναι να συνεχισθεί αλλά όχι η Δημοκρατία των αστών, αυτό είναι σίγουρο. Αντιθέτως, καβαλάει η Κίνα το παγκόσμιο διεθνιστικό νομαδικό κεφάλαιο και το εκμεταλλεύεται προς όφελός της, τέλεια, όπως πράττει και η Ισλαμική τραπεζική των Αράβων του Κόλπου που διαδίδει το Κοράνι μέχρι και την Σουηδία! Δες το βιβλίο "Eurabia" της Bat Ye'or. Δεν έχει μέλλον συνεπώς πουθενά η σοσιαλδημοκρατία μόνον στις καταρρέουσες Δυτικές χώρες, οι οποίες δια της στροφής τους σταδιακά προς τον Συντηρητισμό σε συνδυασμό με την εκδίωξη του Αγγλοσαξωνισμού από την Ευρώπη λόγω Τραμπισμού, δεν θα αργήσουν να ενστερνιστούν την Ρωσική φασιστική κατεύθυνση, ερχόμενοι κοντά της ως ιατρικό στις καταρρέουσες κοινωνίες τους.


   Ναι όπως έγραψα σε προηγούμενο σχόλιό μου ο πόλεμος Κίνας και ΗΠΑ αποτελεί φοβερή ευκαιρία επαναπροσεγγίσεως Ευρώπης και Ρωσίας ώστε πρώτον η Ενδιάμεση Περιοχή να βγει όσο το δυνατόν αλώβητη από την σύγκρουση αυτή και δεύτερον η Δύση με την απόρριψή της του Δυτικού πολιτισμού της πλέον από τους κατοίκους της, δια της Ρωσίας να επαναφερθεί σταδιακά στην σφαίρα της Ενδιαμέσου Περιοχής.

   Delete
  5. Υ.Γ. Ο τραμπ έχει ξεφύγει τόσο πολύ κατά της Κίνας ώστε ακόμα κι οι Ρώσσοι δεν τον αντέχουν. Αντιθέτως, έχει αρχίσει και τον κατακρίνει ακόμα και το RT (Russia Today) που τον στήριζε φανατικά κατά την διαδικασία καθαιρέσεώς του.

   Πρωτο-"προφήτες" της νέας εποχής έχουμε αρκετούς. Αλλά όπως σου ξαναείπα ΔΕΝ γνωρίζουμε πού βαδίζουμε και τί μορφή θα έχει ο "21ος" αιώνας από πολιτισμικής απόψεως. Αλλά για να εισέλθουμε σε αυτόν πρέπει να υπάρξει μία ριζική αλλαγή μετά την απόλυτη σύγκρουση των ιδεολογικοποιημένων εθνικιστικών "πολιτισμικών" ταυτοτήτων οι οποίες περισσότερο συνδέονται με (εθνο)κρατικά συμφέροντα παρά με την θρησκεία ή κουλτούρα, διότι εάν βρεθούν στον Καναδά Πακιστανοί και Ινδοί μακρυά από τις εθνοκρατικές τους συγκρούσεις και εάν εισέλθουν σε ουδέτερο πολιτικά περιβάλλον δίχως παραδοσιακά μίση, δεν έχουν κάτι να χωρίσουν συζούν όπως Έλληνες και Τούρκοι ή Τούρκοι και Αρμένιοι.

   Το σίγουρο είναι ότι επέρχεται μία μεγάλη και ολοκληρωτική σύγκρουση εντός του ισλαμικού στρατοπέδου και το φιτίλι θα ανάψει το Ισραήλ την 1η Ιουλίου. Από εκεί και μετά όλα θα πρέπει να καθοριστούν αποφασιστικά, έχουμε πολλά να δούμε.

   Τέλος το γεγονός ότι δεν μιλά κανείς σήμερα για τις παλαιές αυτοκρατορικές πρωτεύουσες οφείλεται στον Μοντερνισμό. Ο Μοντερνισμός του κοσμοπολίτικου Καπιταλισμού ως Αυτοκρατορία των Αστών έχει δικές του πρωτεύουσες όπως το Λονδίνο, την Νέα Υόρκη, το Σικάγο, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Φρανκφούρτη, την Γενεύη ενδεχομένως κλπ. Για αυτό όταν μία από αυτές τις πρωτεύουσες πνέει τα λοίσθια είναι καλό σημάδι, όπως π.χ. το Λονδίνο, Βερολίνο, η Γενεύη όπου στις μεν πρώτες έχουμε μία συμμοριτο-κρατία στα γκέτο τους και μία μαζική ναρκοποίηση του πληθυσμού τους μαζί με ισχυρή άνοδο του ισλαμισμού και των τζαμιών, στην δε δεύτερη μία φοβερή απαξίωσή της διεθνώς διότι καμία μα καμία από τις αποφάσεις που ελήφθησαν εκεί από τον ΟΗΕ ή άλλες διεθνείς "μούμιες" δεν έλαβε ποτέ απτή πραγματική ισχύ. Για την Συρία π.χ. ένα κάρο καταπαύσεις πυρός είχαν ανακοινωθεί τόσα χρόνια στην Γενεύη με μηδενικό έως αρνητικό αποτέλεσμα.

   Και η μελλοντική Σινική αυτοκρατορία του εθνικομπολσεβικισμού θα έχει τις δικές της πρωτεύουσες. Ήδη έχει πόλεις σαν την Σανγκάη και το Μακάου. Η επιβολή του ΚΚΚ επί του Χονγκ Κονγκ αποτελεί επίσης ορόσημο. Ο πλήρως αποβλακωμένος αραχνιασμένος εγκεφαλικά Αμερικανικός παράγοντας ανήμπορος παντελώς να δράσει στην πλήρη Κινεζική ενσωμάτωση του Χονγκ Κονγκ βγάζει άκυρες ανακοινώσεις. Επιπροσθέτως, αποτυγχάνει πλήρως να σταματήσει μέχρι και τα Ιρανικά κοντέινερ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας. Όλα αυτά ενώ οι θάνατοι στις ΗΠΑ χτύπησαν το φράγμο των 100.000! Πόση "μεγαλοφυία" τραμπικής φύσεως να αντέξουν οι ΗΠΑ! Απορώ πού θα βρούνε χώρο για τέτοια "μεγαλοφυία" να αντέξουν άλλους 6 μήνες...

   Delete
  6. Πολλά που λες είναι και πάλι σωστά αλλά το πρόβλημα είναι αυτή η πολιτική ‘’δυσκοιλιότητα’’ που υπάρχει. Καταρχήν, δεν μας φταίει ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε η Ρωσία, ούτε η Κίνα, ούτε η Γερμανία, ούτε και κανείς άλλος. Μόνοι μας τα κάναμε έτσι και από υπερδύναμη που ήμασταν για χιλιετίες καταντήσαμε η ψωροκώσταινα της υφηλίου. Σίγουρα φταίει αυτό που ήρθε μετά το 1974 και η ανάπτυξη των ‘’Αριστερών’’ ιδεών στον ελλαδικό χώρο. Σε όποιο κράτος και έθνος επικράτησε η Αριστερά είδες τι συμβαίνει. Η Βενεζουέλα είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Το επόμενο πράγμα είναι ότι θεωρείς ασήμαντους πχ τους Πολωνούς και τους Λετονούς. Και πάλι αυτό το σκεπτικό διαλύει την Ευρώπη. Αυτά είναι έθνη που υπέφεραν πολύ, συνέχεια το λέω, ειδικά έχουμε τους Ουκρανούς με το Χολοντομόρ, δηλαδή εσύ τι θες; Να γίνουν ‘’Εθνικομπολσεβίκοι’’; Αφού ακούνε Κομμουνισμό και φτύνουν τον κόρφο τους. Κάνεις και ένα ακόμα λάθος που στο έχω πει πολλές φορές. Άλλο η Μουσουλμανική Αδερφότητα, άλλο ο Σαουδικός Σαλαφισμός, άλλο ο ριζοσπαστικός Σαλαφισμός. Οι σαουδόφιλοι πολεμάνε υπέρ του Χαφτάρ και του Σίσι, με τον Άσαντ τα βρήκανε και παλιά στήριζαν τους Ιρακινούς Μπααθιστές εναντίον του ‘’Σιιτικού τόξου’’. Και μην ξεχνάμε ότι η Χεζμπολλάχ ήτανε αντι-Κανταφική, αντι-Νασσερική και αντι-Σανταμική και με τον Άσαντ είχαν αρκετά θέματα καθώς στον εμφύλιο του Λιβάνου ο Άσαντ ήταν αρκετά φίλος με τους Μαρονίτες απόγονους των Φοινίκων και η Χεζμπολλάχ δεν τους ήθελε καθόλου. Μετά όμως τον στήριξαν γιατί θεώρησαν ότι η ‘’Συριακή επανάσταση’’ είναι προιόν των Μεγάλων Δυνάμεων. Αλλά βλέπουμε ότι στις εισβολές της Τουρκίας δεν έκαναν τίποτε και το Ιράν βρίσκεται σε διαμάχη με το PJAK και τους ήρθε λουκούμι που η Τουρκία έκοψε τους Ροζάβα.

   Delete
  7. https://www.thedailybeast.com/russian-state-media-wonder-if-they-created-an-orange-haired-monster

   Επιβεβαίωση του σχολίου μου επάνω περί της δυσφορίας ακόμη και των Ρώσων πλέον με τον τραμπ.

   Delete
  8. Με αφορμή το άρθρο, τα γεγονότα στην Αμερική θυμίζουν πολύ τα δικά μας του Πολυτεχνείου το 1973, δηλαδή μία αφορμή για έγχρωμη επανάσταση.

   Η απόφαση τραμπ να φερθεί με περισσότερη βία τον ωθεί σε μία ακόμα κρίση επιπρόσθετη στην υγειονομική και οικονομική. Θα έχει το τέλος της Χούντας. Τα γεγονότα είναι ίδια κριβώς. Μάης 1968, Πολυτεχνείο 1973, Μιννεάπολις 2020.

   Delete
 10. Παναγιώτη, εἶσαι σὲ καλὸ δρόμο.Περίμενε νὰ διαβάσῃς καὶ τὸ καινούργιο βιβλίο μου ποὺ σχεδιάζουν νὰ βγάλουν οἱ Ἐκδόσεις Ἔξοδος τοῦ ὁμίλου "Τὸ Ἔνζυμο", γιὰ τὸν Ῥουσσῶ προφήτη. Κάποια σχέσι πρέπει νὰ ἔχῃ ὁ Γενευέζος μὲ τὸν ἰδικό μας προφήτη, τὸν Κοσμᾶ τὸν Αιτωλό. Νὰ ἀναμένῃς στὸ ἀκουστικό σου ἐν μέσῳ τῆς ἐρήμου τοῦ γραικυλισμοῦ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἀναμένω καθηγητὰ καὶ πάλιν ἀναμένω.

   Delete
 11. Να τος ο Ηλίας επιτέλους και πρωθυπουργός σε λίγο καιρὸ.
  Τι και αν φέρνει λίγο σε Αλγερινό , το καλό εἶναι μου ξεκόλλησε ἀπὸ τον κουράδα ( και συγγνώμη για την ἐκφράση ) Μιχαλολιακο

  https://www.youtube.com/watch?v=mdrIxveIb8Q

  ReplyDelete
 12. Κάποιοι σε αυτή την ιστοσελίδα δεν έχουν καταλάβει τι είναι Κομμουνισμός και λένε για θεωρίες του τύπου Εθνικομπολσεβικισμός και έχουμε και τον Ντούγκιν ο οποίος δηλώνει ότι θέλει να φέρει την λεγάμενη Συντηρητική Επανάσταση αλλά ο ίδιος δηλώνει Εθνικομπολσεβίκος. Ορισμένοι δεν έχουν καταλάβει τι θα πει Συντηρητισμός και θεωρούν ότι ένας Κομμουνιστής μπορεί να είναι Συντηρητικός καθώς δεν θέλει ανοιχτά σύνορα και παρελάσεις ομοφυλοφίλων. Κάτι τέτοιο δεν είναι ολοκληρωμένο και αυτή η σκέψη είναι πολύ βιαστική. Τα ανοιχτά σύνορα και οι παρελάσεις ομοφυλοφίλων είναι Μεταμοντέρνο φαινόμενο και ο Μεταμοντερνισμός έρχεται σε σύγκρουση τόσο με τον Μοντερνισμό όσο και με τον Κλασσικισμό. Και ο Μοντερνισμός είναι αντίπαλος με τη σειρά του με τον Κλασσικισμό. Ο Συντηρητικός είναι αυτός που θέλει να επιστρέψει στον Κλασσικισμό. Οι ιδεολογίες του Φιλελευθερισμού, του Κομμουνισμού και του Φασισμού ανήκουν στον Μοντερνισμό όχι στον Κλασσικισμό! Άρα επομένως η Λεπέν, ο Σαλβίνι, ο Όρμπαν και άλλοι στην ουσία θέλουν να επιστρέψουν στις αξίες του Μοντερνισμού με λιγάκι ριζοσπαστικό τρόπο! Όμως καθώς ο Μοντερνισμός έχει φύγει στην ουσία έχουν κάνει έναν Μεταμοντέρνο Φασισμό ο οποίος μάλιστα είναι ενάντια στην Παράδοση όσο δεν μπορείς να φανταστείς, παρά το γεγονός ότι λένε ότι τάχα υποστηρίζουν τις παραδόσεις και τα σχετικά. Και αφού πλέον πέθανε ο Μοντερνισμός πλέον έχουμε τον Μεταμοντέρνο Φιλελευθερισμό, Μεταμοντέρνο Κομμουνισμό και Μεταμοντέρνο Φασισμό. Το ΚΚΕ έμεινε στον Μοντερνισμό όπως επίσης και ο Λεβέντης και αυτός είναι ο λόγος που σιγά σιγά φεύγουν από την πολιτική σκηνή και εις βάρος τους αναπτύσσεται ο Βαρουφάκης στη Μεταμοντέρνα Κομμουνιστική πτέρυγα και ο Μητσοτάκης στη Μεταμοντέρνα Φιλελεύθερη πτέρυγα αντίστοιχα. Ο Μοντερνισμός είναι η εποχή της αντι-Αλήθειας και ο Μεταμοντερνισμός είναι η εποχή της μετα-Αλήθειας. Ξεχνούν βέβαια οι Μεταμοντέρνοι Φασίστες πως πολλοί πρόγονοί τους είχαν φιλικές σχέσεις με τους Μουσουλμάνους ενώ αυτοί τους βρίζουν. Αλλά στην ουσία αυτοί οι Μουσουλμάνοι που βρίζουν είναι και αυτοί Μεταμοντέρνοι Μουσουλμάνοι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με Παράδοση απλά είναι ένα Μετανεωτεριστικό κίνημα που ενδεχομένως να έχει προέλευση από τη CIA και την MI6. Όπως την ίδια προέλευση έχει και η ναρκωκουλτούρα των 60s. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που οι τωρινοί Αριστεροί στηρίζουν τους Ισλαμιστές λαθρομετανάστες ενώ οι Εθνικιστές στηρίζουν Άσαντ, Χαφτάρ και Σίσι. Στην ουσία είναι κόντρα μεταξύ Μοντερνισμού και Μεταμοντερνισμού. Σιγά σιγά με ‘’προφήτες’’ όπως ο Ντούγκιν θα περάσει ο Φασισμός από τον Μοντερνισμό στον Μεταμοντερνισμό και ενδεχομένως στη συνέχεια να έχουμε αυτή την σύγκρουση των τριών Μεταμοντέρνων ιδεολογιών και στο τέλος να αποτύχουν και οι 3 και να έχουμε αυτό που λένε πολλοί ως Νέα Τάξη Πραγμάτων και στην Αποκάλυψη είναι το τελευταίο Θηρίο.

  ReplyDelete
 13. Τώρα σε όσους θεωρούν τον Κομμουνισμό ότι έχει σχέση με Εθνικισμό είναι γελασμένοι. Ο Κομμουνισμός στην αρχή απλώς λέει ότι θα συνεργαστεί με την Εθνική μπουρζουαζία για να διώξει τον κατακτητή αλλά στη συνέχεια θα ρίξει την Εθνική μπουρζουαζία για να βγει ο Κομμουνισμός. Επίσης, μπορεί οι Κομμουνιστές να στηρίζουν κάποια Έθνη αλλά τα βλέπουν ως προλετάριους και όχι ως Έθνη. Πχ θεωρούν ότι οι ‘’Μακεδόνες’’ καταπιέζονται από τους Έλληνες, τους Αλβανούς και τους Βουλγάρους και πρέπει να επαναστατήσουν και να κάνουν κράτος. Και οι Έλληνες, Βούλγαροι και Αλβανοί που δεν το δέχονται αυτό είναι Φασίστες και πρέπει να τους πολεμήσουν. Το ίδιο γίνεται και με τους Κούρδους όπου Τούρκοι, Ιρανοί, Ιρακινοί και σε έναν βαθμό Σύριοι τους καταπιέζουν και πρέπει να επαναστατήσουν και να κάνουν κράτος και όποιοι Τούρκοι, Ιρανοί, Ιρακινοί και Σύριοι δεν το θέλουν αυτό είναι Φασίστες και πρέπει να τους πολεμήσουν. Αλλά αυτή τους η λογική καταρρέει από μόνη της χωρίς να χρειάζεται κάποιος ‘’Φασίστας’’ να την πολεμήσει. Έστω ότι οι ‘’Μακεδόνες’’ και οι Κούρδοι τα καταφέρνουν και κάνουν το κράτος που θέλουν. Τα νέα αυτά κράτη καταρχήν θα στραφούν εναντίον των Ακροαριστερών γιατί θα τους θεωρούν απειλή για την κοινωνική συνοχή. Ο Γκρούεφσκι και ο Μπαρζάνι θα τους φυλάκιζαν σίγουρα. Και το άλλο θέμα που είναι και το πιο σημαντικό είναι ότι ενώ αυτοί δηλώνουν ότι είναι κατά των Ιμπεριαλιστών τελικά στηρίζουν τους Ιμπεριαλιστές καθώς αν φύγουν οι Αμερικάνοι από τα Βαλκάνια τότε το project της ‘’Μακεδονίας’’ θα εξαλειφτεί. Επίσης, αν φύγουν οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι από τη Συρία τότε το project των Ροζάβα θα εξαλειφτεί και αυτό. Για να μην ξεχάσουμε πως την Παλαιστίνη την στηρίζουν τα Καπιταλιστικά κράτη του ‘’Αραβικού κόσμου’’. Οπότε καταλήγουν τελικά ως χρήσιμοι ανόητοι. Και επίσης οι Κομμουνιστές είναι χωρισμένοι σε ένα σωρό παρατάξεις. Ενώ οι πιο ‘’παλαιομοδίτες’’ στηρίζουν τον Άσαντ, οι Μεταμοντέρνοι της ‘’Νέας Αριστεράς’’ με τις θέσεις τους βρέθηκαν στην ίδια βάρκα με το ISIS. Τρανό παράδειγμα ο αδερφός του Τζανακόπουλου που με τις θέσεις του όχι μόνο στήριζε τους Ιμπεριαλιστές και τους διακινητές αλλά ταυτίζονταν με τους Σύριους τζιχαντιστές. Και σαφώς θα βρουν την ευκαρία οι Μεταμοντέρνοι Φασίστες αλλά και οι ‘’νοικοκυραίοι’’ να τους εξουδετερώσουν με την κατηγορία ότι είναι μαζί με τους τζιχαντιστές ενώ απλά είναι οι χρήσιμοι ανόητοι. Κρεμάστηκαν μόνοι τους.

  ReplyDelete