Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

May 10, 2020

570 – Περὶ δικτατορίας τοῦ Καποδίστρια570 – Περὶ δικτατορίας τοῦ Καποδίστρια

Διαβάζω: Σάλος μὲ τὴν «Ἑλλάδα 2021»ποὺ ἀπεκάλεσε τὸν Καποδίστρια δικτάτορα».

Ὡς ἱστορικὸς ἔχω ἐπανειλημμένως γράψει ὅτι τρεῖς καὶ μόνον τρεῖς ἀπὸ τὸ 1821 μέχρι σήμερα, ὑπῆρξαν οἱ μεγάλοι τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους: Καποδίστριας,  Μεταξᾶς, Παπαδόπουλος, καὶ οἱ τρεῖς φυσικὰ δὲν θὰ ἦσαν μεγάλοι ἐὰν ἤσαν δημοκράτες.

Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Σωκράτους ἀπὸ ὅλα τὰ ἑλληνικὰ πολιτεύματα τὸ χειρότερο πάντα ὑπῆρξε ἡ δημοκρατία, ἀκριβῶς ἔτσι ὅπως τὴν ἔχουν ὁρίσει πάντες οἱ φιλόσοφοι καὶ οἱ ἱστορικοί. Ὁ Μὰρξ ἁπλῶς προσέθεσε ὅτι ἡ δημοκρατία εἶναι ἡ δικτατορία τῶν ἀστῶν ποὺ κατ’αὐτὸν ἔπρεπε διὰ τῆς βίας νὰ ἀντικατασταθῇ μὲ τὴν δικτατορία τοῦ προλεταριάτου.

Ὅστις γνωρίζει στοιχειώδη ἱστορία ξέρει πὼς ὁ Καποδίστριας προτοῦ κατεβῇ στὴν Ἑλλάδα ὑπῆρξε ῥῶσσος ὑπουργός, μέλος δὲ τοῦ ἐσωτερικοῦ κύκλου τοῦ Τσάρου τῆς Ῥωσσίας Ἀλεξάνδρου Α΄, τσάρου ποὺ εἶχε ἀνατραφῆ ὡς ῥουσσωϊκὸς ἀπὸ τὸν ῥουσσωϊκὸ ἑλβετὸ δάσκαλό του Frédéric-César de La Harpe, τὸν μετέπειτα ἱδρυτὴ μὲ τὸν Καποδίστρια τῆς Ἑλβετικῆς Συνομοσπονδίας δηλαδὴ μὴ δημοκράτης (βλέπε καὶ τὸ γαλλικὸ βιβλίο μου: Jean-Jacques Rousseau et les origines françaises du fascisme, NantesÉditions Ars Magna, 2006).

Ὁ τσάρος Ἀλέξανδρος Α΄, ὁ La Harpe καὶ ὁ Καποδίστριας ὑπῆρξαν καὶ οἱ τρεῖς τους ὡς ῥουσσωϊκοί, μοναρχικοί, μὴ βασιλικοί, ῥεπουμπλικανοί, συνεπῶς μὴ δημοκρατικοί. Ἀντίφασις στοὺς παραπάνω ὅρους ὑπάρχει στοὺς μὴ εἰδικοὺς τοῦ ῥουσσωϊσμοῦ.
Παρακαλῶ τοὺς ἐνδιαφερομένους ποὺ δὲν γνωρίζουν γαλλικὰ νὰ διαβάσουν στὸ περιοδικὸ Τότε, τεῦχος 27, Αὐγούστου 1985, τὴν μελέτη μου, «Ἡ ἀνατολικὴ παράταξη στὴν Ἑλλάδα», στὸ περιοδικὸ Τρίτο Μάτι (τεῦχος 216, Δεκέμβριος 2013), τὸ σχετικὸ ἄρθρο μου, «Ἡ ἀναβίωση τοῦ Καποδιστριακοῦ Κόμματος στὴν Ἑλλάδα», τὸ σχετικὸ κεφάλαιο τοῦ βιβλίου μου, Περὶ Ἡρώων (Ἐκδόσεις Ἡρόδοτος, 2014), «Ὁ μυστικοσύμβουλος: Ὁ ἀφανὴς ἄνθρωπος τῆς ἐξουσίας» καὶ τέλος τὸ βιβλίο μου: Ἡ τρίτη ἰδεολογία καὶ ἡ Ὀρθοδοξία (Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας, 1998), στὸ ὁποῖο κάνω τὴν βασικὴ διαφορὰ μεταξὺ δικτατορίας καὶ ὁλοκληρωτισμοῦ, στὶς σελίδες 234-235:                                     

«Ὁλοκληρωτισμός=ἰδεολογικὸ κράτος: Σύστημα διακυβερνήσεως ποὺ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ δύο ἐκ τῶν τριῶν πολιτικῶν ἰδεολογιῶν: τὸν κομμουνισμὸ καὶ τὸν φασισμό. Ἡ μοναδικὴ ἰδεολογία εἶναι ἀπανταχοῦ παροῦσα καὶ καθορίζει τὴν δρᾶσι τοῦ πολίτου 24 ὧρες τὸ εἰκοσιτετράωρο. Καὶ οἱ δύο αὐτὲς ἰδεολογίες  εἶναι ἐπαναστατικές». Σαφῶς, ἡ καποδιστριακὴ ἰδεολογία ὡς ῥουσσωϊστικὴ εἶναι φασιστική.

«Δικτατορία: Σύστημα προσωρινῆς διακυβερνήσεως ποὺ δὲν ἔχει σχέσιν μὲ τὴν οὐσία τῆς ἰδεολογίας. Ἠμπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθῇ καὶ ἀπὸ τὶς τρεῖς ἰδεολογίες, ἀλλὰ μέχρι στιγμῆς, χρῆσιν τῆς δικτατορίας ἔχει κάνει ἰδίως ἡ φιλελεύθερη (καπιταλιστική) ἰδεολογία. Ὁ σκοπὸς τῆς δικτατορίας εἶναι ἡ ὑπεράσπισις τοῦ ἐσωτερικοῦ ἤ ἐξωτερικοῦ status quo τοῦ καθεστῶτος, ποὺ ἐνδέχεται νὰ ἀπειλεῖται ἀπὸ μία κοινωνικὴ ἐπανάστασι στὸ ἐσωτερικὸ ἤ τὴν ξένη εἰσβολή. Ἐνῷ ὁ ὁλοκληρωτισμὸς εἶναι ἐπαναστατικὸς ἡ δικτατορία εἶναι συντηρητική, ἀφοῦ προσπαθῇ νὰ συντηρήσῃ μία ἀπειλουμένη κατάστασις. Ὁ Ῥοβεσπιέρρος, ὁ Χίτλερ, ὁ Στάλιν, ὁ Μάο, μὲ αὐτὸν τὸν ὁρισμό, δὲν ὑπῆρξαν δικτάτορες. Ὑπῆρξαν ὅμως ἡγέτες ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων», ὅπως ὁ Καποδίστριας.

Ὁ Καποδίστριας ἐδολοφονήθη κατόπιν δολοπλοκιῶν τῶν Ἄγγλων ὁπαδῶν τῆς κοινοβουλευτικῆς δημοκρατίας γι’αὐτὸ καὶ κατόπιν τῆς ἐπιβολῆς τῆς βασιλείας τοῦ Ὄθωνος, ὑπεχρέωσαν τὸν βασιλέα νὰ ἐξαγγείλη συνταγματικὴ κοινοβουλευτικὴ διακυβέρνησι τῆς χώρας.

Στὸ βιβλίο μου, Ἱστορία τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ χώρου,1928-1973 (Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας, 1981) ἐξηγῶ τὰ ἑξῆς, στὶς σελίδες 274-275: «Τὸ ἐσωτερικὸ καθεστὼς μιᾶς χώρας ποὺ εἶναι ὑποτεταγμένη σὲ μιὰ μεγάλη δύναμι ἔχει οὐσιαστικὴ σημασία γι’αὐτὴν τὴν τελευταία. Ἕνα καθεστὼς ποὺ στηρίζεται σὲ ἕναν μόνον ἄνθρωπο, ὅπως εἶναι ἡ ἀπόλυτη μοναρχία ἤ ἡ δικτατορία, εἶναι ἐπικίνδυνο γιὰ τὴν ξένη παρουσία, διότι ἐὰν μὲν ὅλα πᾶνε καλὰ ὅσον καιρὸ ὁ μονάρχης [ὁ «μόνος ἄρχων»] ἤ ὁ δικτάτωρ εἶναι στὴν ὑπηρεσία της, τὴν ἡμερα ποὺ θὰ ἀνατραπῇ, ἡ χώρα κινδυνεύει νὰ τῆς ξεφύγῃ. Ἐὰν πάλι ὁ ἰσχυρὸς ἄνδρας τῆς εἶναι ἐχθρικός, τότε ἡ μεγάλη δύναμις δύσκολα ἠμπορεῖ νὰ χρησιμοποιήσῃ μία ἀπηγορευμένη ἀντιπολίτευσι ὥς μέσον πιέσεως ἐπάνω του παρὰ μόνον μὲ μυστικὲς μηχανορραφίες. Ἐὰν ὁ ἰσχυρὸς ἄνδρας κρατᾷ στέρεα τὸ πηδάλιο τοῦ πλοίου του, δηλαδὴ ἄν ἐξασφαλίσῃ τὴν ὑποστήριξι τῶν μαζῶν, θὰ ἐξουδετερώσῃ τὶς ῥαδιουργίες τοῦ περιβάλλοντός του ἤ τῶν ὁμάδων ποὺ ἡ μεγάλη δύναμις θὰ ἔχῃ ὀργανώσει ἐναντίον του, κάνοντας ἔκκλησι στὴν ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια, καὶ ὁ ξένος παράγων θὰ μείνῃ τότε μὲ ἄδεια χέρια.

«Τὸ ἰδανικὸ καθεστὼς γιὰ νὰ ὑποτάξῃ ὁ ξένος μίαν μικρὴν χώρα εἶναι ὁ κοινοβουλευτισμός, ἰδίως ὅταν συνδυάζεται καὶ μὲ βασιλεία, διότι ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ ἠμπορεῖ νὰ ἀντιτάξῃ ἕνα πολιτικὸ κόμμα κατὰ τοῦ ἄλλου, νὰ φτιάχνῃ καὶ νὰ διαλύῃ συνασπισμούς, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ παίξῃ τὸν ἄνακτα κατὰ τῆς Βουλῆς καὶ τὴν Βουλὴ κατὰ τοῦ ἄνακτος.

«Ἡ Ἀγγλία μόλις ἔγινε προστάτης τοῦ νέου ἑλληνικοῦ κράτους χάρις στὴν συνθήκη τοῦ Λονδίνου τῆς 6ης Ἰουλίου 1827, δὲν ἄργησε νὰ καταλάβῃ τὰ πλεονεκτήματα ποὺ θὰ εἶχε ἡ παρουσία στὴν χώρα αὐτὴ βασιλείας μετριασμένης ἀπὸ τὴν δρᾶσι τῶν κομμάτων. Τὰ κόμματα αὐτὰ ἀνεπτύχθησαν στὴν ἀρχὴ χωρὶς Βουλή, ἀπὸ τὸ 1833 ὥς τὸ 1843, καὶ μετὰ μὲ τὴν βοήθεια Βουλῆς. Ἡ προσπάθεια τοῦ Καποδίστρια, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὸ 1828 ὥς τὸ 1831 εἶχε προσπαθήσει νὰ ἐγκαθιδρύσῃ δικατατορία ὑπὲρ τοῦ λαοῦ [δηλαδὴ ὁλοκληρωτισμό] ἐξουδετερώνοντας τὰ κόμματα, ὄργανα τῆς έξουσίας τῶν ἰθυνόντων τάξεων ποὺ ἦσαν συνδεδεμένες μὲ τὰ ξένα συμφέροντα, εἶχε γίνει μάθημα γιὰ τὸ Λονδῖνο.

«Τὸν Μάϊο τοῦ 1829, ὁ Edward Dawkins, ἄγγλος πρέσβυς στὴν Ἑλλάδα, ἔγραφε στὴν κυβέρνησί του ὅτι ὁ κυβερνήτης Καποδίστριας «πρέπει νὰ παραμερισθῇ καὶ ἄν δὲν παραμερισθῇ γρήγορα θὰ χρειασθῇ πολὺ μεγάλη δύναμι γιὰ νὰ ἐκδιωχθῇ διότι εἴμεθα σήμερα ὕποπτοι καὶ χωρὶς δημοφιλία ἀκόμη καὶ μεταξὺ τῶν καλυτέρων Ἑλλήνων» (David C. Fleming, John Capodistrias and the Conference of London, 1828-1831, Θεσσαλονίκη, Institute for Balkan Studies, 1970, σ. 225). Ὁ Καποδίστριας ἐδολοφονήθη μὲ ἀγγλικὴ ἐνθάρρυνσι τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1831».

Καποδίστρια, ἐκ τοῦ τάφου, ἄκου τὴν φωνὴ τοῦ λαοῦ σου ποὺ σὲ προσμένει! Ἤ μήπως ἡ ἀνατολικὴ παράταξις στὴν Ἑλλάδα ἔχει διὰ παντὸς ἡττηθῇ;

Δημήτρης Κιτσίκης                        10 Μαΐου 202047 comments:

 1. Μπράβο κύριε Καθηγητά να μου ζήσετε, φοβερό comeback!!!

  Δεν ηττηθήκαμε ακόμα πόσω μάλλον που τα αδέρφια μας στην Ανατολή "ζουν" και δέρνουν, το τρισμέγιστο Ιράν παρά τα χτυπήματα αντέχει και ορθώνεται στον πόλεμο των Νεοσυντηρητικών και επιτέλους τα της Ενδιαμέσου Περιοχής αποτελούν ζήτημα δικό μας. Παραδείγματος χάριν, στην Λιβύη οι Δυτικοί έχουν παραιτηθεί τελείως (η επιχείρηση Ειρήνη των Βρυξελλών αποτελεί τραγέλαφο χειρότερο του γάμου του Καραγκιόζη!) έχοντας εξελιχθεί σε κόντρα μεταξύ Αραβισμού και Νεοθωμωνικού Ισλαμισμού.

  Η επιστροφή του Καποδιστριασμού εν Ελλάδι είναι θέμα χρόνου, το μόνον σίγουρο. Ο ολοκληρωτισμός έστω και Βρυξελλικής ή σωστώτερα Βενιζελικής φύσεως (σωστός εδώ ο φίλος Διράνιος*) έχει ήδη εγκαθιδρυθεί με αρκετές επιτυχίες στην Ελλάδα μέσω του Μητσοτακισμού. Η επιστροφή στην Εκκλησία, φονταμενταλιστικής φύσεως εν μέσω κορωνοϊού αποτελεί σημαντικό προπομπό επαναφοράς του κρατιδίου στην Ρωμηοσύνη και τα ιδανικά της Ανατολικής Παρατάξεως του Καποδίστρια. Εμμένει βασικά μονάχα η περαιτέρω διάλυση της Αγγλοσαξωνικής και Βρυξελλικής ισχύος η οποία εμποδίζει την Ελλάδα στην προσέγγισή της με την Ρωσσική θυγατέρα της δια της Ρωμηοσύνης και προσωπικοτήτων σαν τον Καποδίστρια. Το πρώτο θα ολοκληρωθεί με μία ακόμα τετραετία του Τραμπ και η δεύτερη (Βρυξελλική διάλυση) δια του Ευρωσκεπτικισμού και της ανόδου των ενδο-Ευρωπαϊκών εθνικιστικών κινημάτων**. Ο κορωνοϊός ενέτεινε εξωγενώς την διαδικασία επιστροφής της Ελλάδος και των Ελλήνων στις άυλες αξίες της Ορθοδοξίας δια της επαναπροσεγγίσεως Λαού και Εκκλησίας, ποιμνίου δηλαδή και Εκκλησίας. Μάλιστα ενίσχυσε την άποψη ότι η οικονομική κρίση εν Ελλάδι υπήρξε Θεϊκή παρέμβασις ήτοι προετοιμασία ψυχοπνευματική του Λαού μας για την μετα-κοβίδια (post-covid19) εποχή. Και ορθώς δεν άφησε και δεν αφήνει την Ελλάδα να "ορθοποδήσει" με τα "ιδανικά" Γερμανών και Ολλανδών δηλαδή την άχρηστη πνευματικά και δημογραφικά αύξηση του ΑΕΠ.

  Ό,τι και να γίνει η επιστροφή της Ελλάδος στην Ρωμηοσύνη της Καποδιστριακής Ανατολικής παρατάξεως αποτελεί νομοτέλεια στον προφητικό ορίζοντα του Γένους μας. Ό,τι και να γίνει το 2020. Το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτό μέσω εγχωρίας Παλινορθώσεως, δια της Αιγαιακής προς Δυσμάς επεκτάσεως του Νεοθωμανισμού ή μήπως μέσω σταδιακής επικρατήσεως του Ισλαμισμού (σαλαφιστικής φύσεως) εν Ελλάδι;; Η επιστροφή μας στην Ανατολή, την Μητρίδα μας είναι δεδομένη μολονότι χρονικώς αόριστη.

  *το εξελλήνισα επήρα την πρωτοβουλία

  **έστω και εάν ο Μπάννον συγχέει θανάσιμα τον Ευρωπαϊκό Φυλετισμό βασισμένο στις ιδεώδη της Αρχαίας Ελλάδος (Σπαρτιατικά) με τον εθνικο-καπιταλισμό (εθνικοσυντηρητισμό) των αστών

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Λαός μας έστω και εν μέσω μαζικής πλανητικής αποβλακώσεως ολοένα και περισσότερο αντιλαμβάνεται ότι μονάχα μέσω ενός αντι-κοινοβουλευτικού "δικταορικού" (ολοκληρωτικού εννοεί) καθεστώτος βασισμένου στην Ορθοδοξία θα επιβιώσουμε εκ νέου ως Έθνος.

   Ιδίως η διαφορά με πριν από 10 χρόνια είναι τεράστια. Η επιτροπή γραικυλισμού 2021 κακώς στην τελική μας ενδιαφέρει διότι ποτέ δεν δημιουργήθηκε η σύγχρονη "Ελλάδα" ως κρατίδιο με σκοπό τα ιδανικά της Ρωμηοσύνης. Αντιθέτως βασίστηκε στην φιλελεύθερη μασονία ως φυλάκιο των Φράγκων, σαν εκείνα την επομένη της Αλώσεως το 1204.

   Delete
  2. Επί αυτού ερωτώ φιλοσοφικά:

   Μήπως τελικά η πλήρης διάλυση της παγκοσμίου Αγγλοσαξωνικής ισχύος δεν είναι διόλου τυχαία, ιδίως δια των προσωπικοτήτων Μπόρις Τζόνσον και Ντόναλντ Τραμπ;; Υπάρχει είς αμφότερες περιπτώσεις η έγνοια της Θείας Δικαιοσύνης δια του αυτοκτονικού Καισαρισμού.

   Delete
  3. *Απομένει βασικά (όχι εμμένει)...

   Delete
 2. Y.Γ.

  Για τα περί Μητσοτακισμού εδώ η εξήγησις:

  https://www.defence-point.gr/news/itan-ki-o-eleytherios-venizelos-quot-diktator-quot-ektos-apo-ton-kapodistria

  ReplyDelete
 3. Χαίρομαι ἰδιαιτέρως διότι ὁ πολὺ παλαιός μου φίλος Κωνσταντῖνος Χολέβας, σταθερὸς ὀπαδὸς τῆς Ἀνατολικῆς Παρατάξεως, στὸ παραπάνω ἄρθρο του ἐμνημόνευσε τὸν ἀξέχαστο συναγωνιστὴ καὶ τῶν δύο μας, μιᾶς ζωῆς, τὸν πατέρα Γεώργιο Μεταλληνό. Αἰωνία ἡ μνήμη του! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Τον "παπα-Γιώργη" όπως τον αποκαλούν οι στενοί του άνθρωποι τον ξέχασε τελείως το τωρινό κατεστημένο δυστυχώς. Για ἀλλα άτομα ξέρει να στήνει αγάλματα και να τα κηδεύει με έξοδα του Δημοσίου (και όχι δεν αναφέρομαι στον Γλέζο). Για τις προσωπικότητες της Ορθοδοξίας τίποτα. Από την άλλη πιο πολύ βαρίδιο αποτελούν για αυτό παρά παραδείγματα προς μίμησιν, οπότε η πολιτική του προς τα πρόσωπά τους έχει ένα νόημα έστω και άσχημο.

  ReplyDelete
 5. Διαβάζοντας το βιβλίο του κυρίου καθηγητού " Ιστορία του Ελληνοτουρκικού Χώρου (1928-1973) " διαπιστώνουμε πως το παραπάνω απόσπασμα που μας παραθέτει , βρίσκεται στο τρίτο μέρος του βιβλίου και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο ΙΙ , με τίτλο η αποτυχία της Ελληνικής << επανάστασης>> του 1967. Επιπρόσθετα , κατά την εκτίμηση μου , διαπιστώνουμε ότι η χώρα μας ουδέποτε έμαθε από τα λάθη της και αυτό γιατί ανέκαθεν επέμενε να ζητά τη βοήθεια των ξένων δυνάμεων Άγγλων, Ρώσων ,Αμερικανών και Γερμανών. Ίσως, τελικά η πανδημία να μας οδηγήσει στο να εμπιστευτούμε τις δικές μας δυνάμεις!!!

  ReplyDelete
 6. Εἴθε νὰ εἰσακουσθῇ ἡ εὐχή σου εἰσπράκτορα! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 7. Προς το παρόν είμαστε με το ένα πόδι στο διπλωματικό μπλοκ υπό την ηγεσία της Γαλλίας, μία συνεργασία Ελληνισμού και Αραβισμού υπό την αιγίδα της ιμπεριαλιστικής κληρονομιάς του Παρισιού στην Ανατολική Μεσόγειο (που λειτουργεί υπέρ μας):

  https://www.defence-point.gr/news/pente-ypex-katadikazoyn-tis-paranomes-energeies-tis-toyrkias-sti-mesogeio

  και από την άλλη στο άλλο μπλοκ, αυτό όπου πρωταγωνιστεί το Ισραήλ και δη ο Νετανιάχου με την αμέριστη υποστήριξη του Τραμπ όπως στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθεως:

  https://www.defence-point.gr/news/k-chatzidakis-i-symfonia-gia-ton-east-med-i-simantikoteri-diethnis-symvasi

  Αυτό που με φοβίζει είναι η αντι-εβραϊκή στάση της Γαλλίας, επηρεασμένη από τον Βρυξελλικό αντι-ισραηλιτισμό δηλαδή την αντιπαλότητα-εχθρότητα του διεθνούς παράγοντα και των πάσης φύσεως διεθνιστικών δομών, σαν την Ε.Ε., απέναντι στο κράτος του Ισραήλ και την περαιτέρω ενδυνάμωσή του υπό την ηγεσία του αντι-Βρυξελλικού τραμπικού Νετανιάχου:

  https://www.defence-point.gr/news/i-gallia-protrepei-tin-ee-gia-skliri-stasi-apenanti-sto-israil

  Ελπίζω η Ελλάδα να ισορροπήσει επιτυχώς στις δύο αυτές γεωπολιτικές "βάρκες" και να αποφύγει τον...διπλωματικό σπαγκάτο, λειτουργώντας ως γέφυρα, ως conduit, μεταξύ των δύο (αντι-τουρκικών) τάσεων και όχι ως μονοπωλιακό σκέλος του ενός ή του άλλου. Ομολογώ ότι δεν κατανοώ την στάση της Γαλλίας στο θέμα των Παλαιστινίων, άλλωστε οι Παλαιστίνιοι παρά τα "ανθρωπιστικά (κροκοδείλια) δάκρυα" είναι χαμένη υπόθεση λόγω της πολιτικής κυριαρχίας της Χαμάς εντός της οποίας δρουν ανενόχλητοι με επικίνδυνο τρόπο για τον Εβραϊσμό αλλά και τον Χριστιανισμό των Ιερών Τόπων, οι Αδερφοί Μουσουλμάνοι:

  https://www.gatestoneinstitute.org/15706/turkey-hamas

  https://www.gatestoneinstitute.org/11933/turkey-hamas-erdogan

  https://www.telegraph.co.uk/news/2019/12/17/hamas-plots-attacks-israel-turkey-erdogan-turns-blind-eye/

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εδώ σχετικά σύμπλευση των συμφερόντων των δύο παρατάξεων λόγω αντιδράσεως (αντιτάσεως) των δύο στον Τουρκικό ισλαμιστικό επεκτατισμό:

   https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-eu-foreign-policy-chief-annexation-most-important-item-in-upcoming-meeting-1.8841674

   Delete
 8. Επί αυτού δεν αντέχω ώρες-ώρες τις παταγώδεις αποτυχίες του τραμπ στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα. Και για ηλίθιο, μόνον τις συμβουλές του Τζόν Μπόλτον να άκουγε, ιδίως στο θέατρο του πλανητικού πολέμου της Μέσης Ανατολής, θα έμενε στην εξουσία των ΗΠΑ γενεές ολόκληρες, ολοκληρώνοντας το σχέδιό του εγκαθιδρύσεως πολιτικής δυναστείας κατά τα "Κιμικά" βορειοκορεατικά πρότυπα, διότι άλλωστε ήδη προωθεί (και προωθούσε από το 2017 παρακαλώ) τον (υ)ιό του, Donald John Trump Junior, για μία προσωποκεντρική δυναστική ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

  Αντί αυτού εξεδίωξε με βλακώδη και ατιμωτικό τρόπο τον Μπόλτον και απέτυχε παταγωδώς στην Μέση Ανατολή, αφήνοντας το ελεύθερο στην Ρωσία και σε άλλες δυνάμεις πολυπολικά νεογνές με υψηλές γεωστρατηγικές φιλοδοξίες στην περιοχή σαν την Τουρκία και τους Αδερφούς Μουσουλμάνους αλλά και το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ελπίζουμε η ολοένα και πιθανότερη παλινόρθωση του Κατεστημένου στην εξουσία των ΗΠΑ να επαναφέρει την ισορροπία στην περιοχή, διότι 4 χρόνια μετά επί διακυβερνήσεως τραμπ και ακόμα και το ίδιο το Ισραήλ βρίσκεται σε πολύ δυσχερέστερη θέση ισχύος στην Μέση Ανατολή από ότι το 2016. Το Ιράν καλά κρατεί και κοντεύει να προσαρτήσει πολιτικά το Ιράκ (οι Αμερικανοί δέχθηκαν σωρεία πυραυλικών χτυπημάτων πρώτη φορά στα χρονικά από Σιιτικές δυνάμεις του Ιράκ), η Τουρκία μετεξελίχθηκε σε Ιράν 2.0 υπό την εξουσία των Αδερφών Μουσουλμάνων και σε σπόνσορα του διεθνούς σουνιτικού αντισημιτικού τζιχαδισμού, η Ρωσία χάρισε σχεδόν ολοκληρωτική νίκη στον Άσαντ και ενδυνάμωσε στρατιωτικά-οπλικά το καθεστώς του (π.χ. Pantsir και S-300 στην Συρία) και τέλος το σχέδιο για Κουρδικό κράτος έλαβε σημαντικότατα πλήγματα λόγω της τραμπικής αδράνειας και ανικανότητας τόσο στο Ιράκ (https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Iraqi%E2%80%93Kurdish_conflict) όσο και στην Συρία (https://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_occupation_of_northern_Syria).

  Έτσι εν ολίγοις ενδυναμώθηκε στην Μέση Ανατολή κάθε αντισημιτικός παράγων που μπορούσε να ενδυναμωθεί...need I say more?


  (και όλα αυτά λόγω ενός γκανγκστερικού ψευδο-καπιταλισμού γνωστού και ως "conflict of interest" όπως στους 2 πύργους του στην Πόλη και τα δάνεια Ρώσων ολιγαρχών δια της Deutsche Bank που τον σώσανε από την σίγουρη χρεοκοπία. Άλλωστε 7(!) φορές έκανε αίτηση για πτώχευση στην ιστορία του ως "businessman"...)

  ReplyDelete
 9. Παρακαλώ τον κύριο Καθηγητή αν "ενοχληθεί" από το καυστικό χιούμορ μου να μην λογοκρίνει τα σχόλια αλλά να προσπαθήσει στο μέτρο του δυνατού, να αντικρούσει τα αντικειμενικότατα επιχειρήματά μου με δικά του και όχι γενικότητες ότι και καλά υψώνει...αντι-Σινικά τείχη(!) ο τραμπ στην Ανατολική Ασία όταν το εκεί καπιταλιστικό-φιλελεύθερο μέτωπο κατά της Κίνας βασισμένο στα Ασιατικά καπιταλιστικά μεγαθήρια, Νότια Κορέα και Ιαπωνία όχι απλά έχει καταρρεύσει αλλά βρίσκεται εν εξελίξει εμπορικός πόλεμος των δύο και μάλιστα η Νότια Κορέα διεξάγει και γυμνάσια και αγορές όπλων από την...Κίνα!!

  https://en.wikipedia.org/wiki/2019%E2%80%932020_Japan%E2%80%93South_Korea_trade_dispute

  https://www.telegraph.co.uk/news/2019/11/18/china-signs-defence-agreement-south-korea-us-angers-seoul-demand/

  https://twitter.com/brett_mcgurk/status/1197233800020840448

  ReplyDelete
 10. Μυαλά σαν τον Brett McGurk ο οποίος θεωρείται και "πατέρας" του Κουρδικού κράτους της Συρίας (Ροζάβα), αποτελούν το καλλίτερο παράδειγμα της αναγκαιότητας επιστροφής του Κατεστημένου στο τιμόνι της Αμερικανικής κρατικής ισχύος αν πρόκειται να παίξουν έστω και κάποιον ρόλο οι ΗΠΑ στο μέλλον του πλανήτου, γεωστρατηγικά ως πόλος ισχύος. Ειδάλλως, είναι ξεγραμμένες!

  ReplyDelete
 11. Τέλος για να το κλείσω μια και καλή που οφείλεται η τραμπική αποτυχία αλλά και η μέχρι στιγμής αντίστοιχης κλίμακας αποτυχία των "Ευρωσκεπτικιστικών" εθνικιστικών κινημάτων στην Ευρώπη να ανδρώσουν έστω και ένα κοινό μέτωπο με κοινή Ευρωπαϊκή ατζέντα για ΟΛΟΥΣ ανεξαιρέτως τους Ευρωπαϊκούς, Λευκούς και Χριστιανικούς Λαούς της Ευρώπης;;

  Αποτελεί τραννό παράδειγμα του τί παθαίνει κανείς αν συγχέει τον ακροδεξιό καπιταλισμό ή τον εθνικισμό (εθνικοκαπιταλισμό) των αστών με τον Εθνικοσοσιαλισμό ήτοι των Ευρωπαϊκό Ελληνολατρικό Φυλετισμό. Τα αποτελέσματα είναι ολέθρια...Για αυτό ορθότατα η Χρυσή Αυγή αγνοεί τον Μπάννον μέχρις σήμερον και αντ'αυτού αγκαλιάζει ιδεολογικά τον...Αλέξανδρο Ντούγκιν.

  ReplyDelete
 12. Βλέπε στὸ παρακάτω βίντεο καὶ ἀποδεικτικὸ τῆς ὑποδουλώσεως τῶν Ἑλλήνων στὴν δημοκρατία, στοὺς Φράγκους καὶ στὴν σημερινὴ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι ἀπὸ καταβολῆς ἑλληνικοῦ κράτους. Δημήτρης Κιτσίκης
  Who killed Kapodistrias?
  https://www.youtube.com/watch?v=ojIF-Wc3PM8

  ReplyDelete
 13. Καθένας που βαπτίσθηκε στο όνομα του Χριστού, οφείλει να περάσει απ΄ όλες τις μεθηλικιώσεις του Χριστού. Γιατί στο βάπτισμα τις έλαβε δυνάμει, και μέσω των εντολών μπορεί να τις πραγματώσει και να τις γνωρίσει. Στη σύλληψη του Χριστού αντιστοιχεί ο αρραβώνας του Πνεύματος· στη γέννησή Του, η ενέργεια της αγαλλιάσεως· στη βάπτισή Του, η καθαρτική δύναμη της φωτιάς του Πνεύματος· στη μεταμόρφωση, η θεωρία του θείου φωτος· στη σταύρωση, η νέκρωση του πιστού σε σχέση με όλα· στην ταφή, η κατοχή μέσα στην καρδιά του θείου έρωτα· στην ανάσταση, η ζωοποιός έγερση της ψυχής· στην ανάληψη, η έκσταση προς το Θεό και η αρπαγή του νου. Όποιος δεν πέρασε αυτές τις μεθηλικιώσεις του Χριστού και δεν τις αισθάνεται, είναι ακόμη νήπιος και στο σώμα και στο πνεύμα κι ας θεωρείται απ΄ όλους γέροντας και πρακτικός.
  Άγιος Γρηγόριος Σιναΐτης

  ReplyDelete
 14. Ανησυχητικά νέα, αν αληθεύουν https://www.wionews.com/india-news/now-chinese-websites-claim-kyrgyzstan-kazakhstan-part-of-china-draws-ire-of-central-asia-298057

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γρηγόρη, τὸ κείμενο αὐτὸ ἐντάσσεται στὸν πόλεμο προπαγάνδας μεταξὺ τῶν δύο βουβάλων τοῦ πλανητικοῦ πολέμου, ΗΠΑ καὶ Κίνας καὶ τὸν πόλεμο τῶν χάκερς ἑκατέρωθεν. Πρόκειται γιὰ fake news.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Δεν υπάρχει λόγος η Κίνα με πληθυσμό 1,4 δισεκατομμύρια να προσαρτήσει τα λίγα εκατομμύρια Τουρκικών πληθυσμών της Κεντρικής Ασίας, ιδίως όταν είναι ήδη με τα μπούνια εντός των χωρών αυτών οικονομικά. Ίσα-ίσα με το να είναι ανεξάρτητα τα κράτη αυτά και ψήφους κερδίζει τα διεθνή φόρα υπέρ της και δεν χρειάζεται να κουμαντάρει τόσους πληθυσμούς διαφορετικής κουλτούρας (Τουρκικής) όταν μπορεί να κάθεται και απλά να εισπράττει και να την παρακαλούν και για επενδύσεις. Ιδίως από τους Ουιγούρους, μόλις 11 εκατομμύρια στην Κίνα, η Κίνα έμαθε πολλά μαθήματα και δεν πρόκειται να αντιγράψει το αποικιοκρατικό πρότυπο των Δυτικών προσαρτήσεως και ύστερα αποικίσεως ξένων και μακρυνών από το Πεκίνο εδαφών, τουλάχιστον όχι προς το παρόν. Αντιθέτως στέλνει πάντοτε στρατηγικώς επιλεγμένο προσωπικό όπως στην Γκανταφική Λιβύη, τον Πειραιά (Cosco) και την Αφρική ήτοι μηχανικούς, επιστημονικό προσωπικό και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, περιορισμένο στρατιωτικό προσωπικό όπως στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.

   Επί του θέματος της προσαρτήσεως, λανθασμένα θέλαμε την ένωση την πολιτική Ελλάδος και Κύπρου. Έπρεπε από την αρχή να θέλαμε 2 και βασικά όσο το δυνατόν περισσότερα Ελληνικά κράτη διότι έτσι κερδίζουμε περισσότερες ψήφους στις διεθνείς ψηφοφορίες και γλιτώνουμε την γραφειοκρατία του κρατικού συγκεντρωτισμού.

   Delete
  3. Στην περιοχή που κατοικούν Ουιγούροι φημολογείται ότι υπάρχουν υδρογονάνθρακες.

   Delete
  4. Και αυτό που κολλάει με τους τούρκους της Κεντρικής Ασίας και την προσάρτηση;;

   Delete
 15. ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΒΟΛΤΑΙΡΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΗ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΙΑΡΑΙΟΥΣ
  Διαβάσατε τὸ παρακάτω ἄρθρο καὶ θὰ καταλάβατε γιατὶ ἀπὸ τὸ 1821 ἡ Ἑλλὰς στὰ χέρια τοῦ Δυτικοῦ Κόμματος σφαδάζει ὡς ἀποικία τῶν Μεγάλων Δυνάμεων.Ὁ Διαφωτισμὸς τοῦ Φωταδισμοῦ ἐπὶ δύο αἰῶνες πληγώνει τὸ ἑλληνικὸ σῶμα, τὴν διαχρονικὴ γλῶσσα μας, τὶς παραδώσεις τοῦ Γένους μας ἀπὸ τὸν Ὅμηρο μέχρι τὸν Ἐλύτη, τὴν ἑλληνικὴ θρησκεία τοῦ Ὀλύμπου καὶ τὴν ἑλληνωρθόδοξη θρησκεία τοῦ Ὅρους. Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τοῦ Γένους εἶναι ἐντὸς τῶν τειχῶν, εἶναι τὸ ἀποκαλούμενο Δυτικὸ Κόμμα ποὺ δολοφονεῖ ἀκόμη σήμερα τὸν Καποδίστρια τὸν ἡγέτη τῆς Ἀνατολικῆς Παρατάξεως(βλέπε Βικιπαιδεία). Ἰδοὺ λοιπὸν τὸ ἄρθρο στὸ πνεῦμα τοῦ μεγαλοαστοῦ τραπεζίτου Βολταίρου ποὺ ἀπεκάλει τὸν Ῥουσσῶ πίθηκο τοῦ Διογένους:
  https://www.koutipandoras.gr/article/me-ton-stayro-stin-kalpi
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 16. Dear Kemal,
  This article, 17 years old, shows Western ignorance of History or rather hypocrisy. The West, since Charlemagne in the year 800 A.D. had a fixed idea: to dismantle and destroy the Ecumenical Empire of the Romans, first known as the Byzantine Empire then as the Ottoman Empire. After failing to do so, after Christophorus Columbus had to sail westward to find another route to India to get the spices for the Queen of Spain and discover unwantedly America because he could not get through the Ecumenical Empire, finally through the Eastern Question the West dismantled and destroyed the Roman Empire as Ottoman, in 1923, an Empire first founded by Alexander the Great as Persian Emperor. Nationalism was the terrible Western weapon used to put to death the greatest ever Empire on Earth with the exception of the Ecumenical Empire of China. But today History takes its revenge for this Western crime of the Franks. The Empire of China is still alive and having found the vacuum left by the collapse of the Empire of the Romans it is filling this vacuum through the New Silk Road and conquers Europe and the West. Now the Franks will have to pay. Dimitri Kitsikis
  Βλέπε τὸ σχετικὸ ἄρθρο ποὺ μοῦ ἐστάλη ἀπὸ τὸ φίλο μου τὸν Κεμάλ:
  The World; A World Still Haunted by Ottoman Ghosts
  https://www.nytimes.com/2003/03/09/weekinreview/the-world-a-world-still-haunted-by-ottoman-ghosts.html?referringSource=articleShare

  ReplyDelete
 17. Πηγή : Βικιπαίδεια << Στο πρόβλημα της διανομής της εθνικής γης ο Καποδίστριας δεν κατάφερε να βρει λύση κι έτσι εκατομμύρια στρέμματα παρέμειναν στους μεγαλοϊδιοκτήτες (κοτζαμπάσηδες και Εκκλησία). Επίσης, προσπαθώντας να ενισχύσει την ελληνική οικονομία, ο Καποδίστριας ίδρυσε την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, η οποία όμως απέτυχε είτε γιατί, κατά μία άποψη, το δημόσιο εκμεταλλευόταν χωρίς όρους τα χρήματα των καταθέσεων, είτε εξαιτίας της αντίθεσης των προυχόντων προς το καποδιστριακό καθεστώς και της έλλειψης εμπιστοσύνης προς τον νέο αυτό θεσμό>>. ΕΠΟΜΕΝΩΣ , ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΠΩΣ Η ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΛΥΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εγώ σε αυτό διαφωνώ. Η οικονομία και η ευημερία ενισχύονται με την παραγωγικότητα , η οποία επιτυγχάνεται όταν ο κυβερνητικός παρεμβατισμός , ειδικά στην οικονομία,ελαχιστοποιείται. Η αναδιανομή πλούτου είναι παλαιοκομματικό κομμουνιστικό και αποτυχημένο ζήτημα στην πράξη (άποψή μου ). Να εστιάσουμε στην παραγωγή πλούτου και στη δικαιοσύνη, όχι στην "αναδιανομή".

   Delete
  2. Μπράβο Γρηγόρη αναμασάς σαν ρομπότ όλη την σαβούρα των σαπιοκοιλάδων καθηγηταράδων της δεκάρας που διδάσκουν στην ΑΣΟΕ (αλλά και στα Ξένα) περί της φοβερής μπαρουφολογίας της "οικονομκής αναπτύξεως". Και μάλιστα την μπαρουφολογία την έχουν πάει και σε άλλο επίπεδο, την έχουν αναγάγει σε επιστήμη! Την τυλίγουν ωραία δια του "ανθρωπισμού" και των ΜΚΟ και την σερβίρουν στους πρώην αποικιηθέντες δούλους τους, στην Αφρική, την Ασία και την Λατινική Αμερική. Από την μπαρουφολογία αυτή δεν γλιτώνουν ούτε καν οι ιθαγενείς σε Ευρωπαϊκό έδαφος όπως εμείς απλά εκεί εφαρμόζεται η "Βρυξελλική" οδός του Ευρωπαϊσμού.

   Αυτά που μόλις είπες τα έχουν σιχαθεί σε τέτοιον βαθμό οι ίδιοι οι δημιουργοί των, οι Ευρωπαίοι ώστε φτάσανε πλέον οι ίδιοι να μισούν τους εαυτούς τους δηλαδή τον Δυτικό πολιτισμό, διαλύοντάς τον σιγά-σιγά υποβοηθούμενοι από τον αντίστοιχο πετυχημένο φανατισμό των μουσουλμάνων.

   Για να το κλείσω και επειδή "οικονομολόγος" είμαι, τα Οικονομικά είναι μία ψευδο-επιστήμη, μία μπαρούφα που δημιουργήθηκε για να καλύψει τον στυγνό χαρακτήρα της αποικιοκρατίας και πλέον δημιουργεί μόνον μιζέρια και προβλήματα στους Ευρωπαίους. Επί της ουσίας δεν ισχύει η επιστήμη αυτή, ιδίως ό,τι μόλις έγραψες. Πάρε για παράδειγμα ΟΛΕΣ τις πρώην Σοβιετικές χώρες που είχαν μέχρι και πυρηνικά εργοστάσια και υψηλό ρυθμό αναπαραγωγής μέχρι που έγινε η μετάβαση στον καπιταλισμό και γίνανε μπανανίες και πορνεία επί Ευρωπαϊκού εδάφους.

   Ευχαριστώ που μας είπες τι ακριβώς ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ.

   Delete
  3. Πράγματι ὁ οἰκονομισμὸς προωθεῖ τὴν οἰκονομία ὡς ἐπιστήμη ἐνῷ δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ἐπιστήμη ἀλλὰ προπαγανδιστικὴ δικαίωσι τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος. Οὐδεὶς πανεπιστημιακὸς καθηγητὴς δὲν ἠμφησβήτησε ποτὲ τὴν οὐσια τοῦ οἰκονομικοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος, ἁπλῶς διδάσκει τὸν καλύτερο τρόπο, κατὰ τὴν γνώμη του, διαχειρήσεώς του. Ἡ μόδα τοῦ οἰκονομισμοῦ τῶν τελευταίων τριάντα ἐτῶν ἐκφράζεται στὴν ἀποκλειστικὴ σχεδὸν κατεύθυνσι τῆς νεολαίας πρὸς τὶς οἰκονομικὲς σπουδὲς μὲ ἐνθάρρυνσι τῶν γονέων ποὺ ἐλπίζουν μὲ τὴν οἰκονομολογία νὰ βολευθοῦν τὰ παιδιά τους μέσα στὸ σύστημα ὅπως ἄλλοτε προωθοῦσαν γιὰ τὸ ἴδιο λόγο τὰ παιδιά τους νὰ γίνουν δικηγόροι ἤ ἰατροί.Ἐὰν σήμερα ἕνας πανεπιστημιακὸς καθηγητὴς διδάξῃ στοὺς φοιτητὲς ὅτι τὸ καπιταλιστικὸ σύστημα τῆς οἰκονομίας εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου καταδικαστέο θὰ κατηγορηθῇ γιὰ ἀντιεπιστημονισμὸ καὶ προπαγάνδα καὶ θὰ ἀποβληθῇ ἀπὸ τὴν ἕδρα. Ἀπολύτως σίγουρο αὐτό.Παιδιά, ἐὰν ἐπιθυμῆτε νὰ ἀλλάξατε τὴν κοινωνία κάθε φορὰ ποὺ πιάνετε στὰ χέρια σας τὴν "Καθημερινή" πετάξατε στὰ σκουπίδια χωρὶς νὰ τὸ διαβάσετε τὸ ἔνθετο "Οἰκονομικὴ Καθημερινή". Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  4. Εγώ την έχω σιχαθεί την "επιστήμη" αυτή διότι πλέον στην κυριολεξία δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα, ιδίως ό,τι διαβάζει κανείς στα βιβλία "Οικονομικών". Η δε αποτυχία του οικονομισμού να εξηγήσει το απόλυτο χάος που δημιούργησε και την κοινωνική (αλλά και οικονομική) καταστροφή που επέφερε στα κράτη που ακολουθούσαν το Σοβιετικό μοντέλο παραγωγής μέχρι το 1991, τον ωθεί με μανία να κατηγορεί τον...Κομμουνισμό(!) δηλαδή το καλλίτερο μοντέλο που είχαν τα κράτη αυτά και τα επέτρεψε να εκτιναχθούν στο επίπεδο...πυρηνικών, βιομηχανικών, δημογραφικών, στρατιωτικών και διαστημικών δυνάμεων παρότι ξεκίνησαν στις αρχές του αιώνα ως φεουδαρχικές δημοκρατίες αγροτών (ιδίως Ρωσία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Γιουκοσλαυία), με σκοπό να καλύψει ο καπιταλισμός την παταγώδη του αποτυχία σε κράτη που δεν υπήρξαν ποτέ αποικιακά ιμπεριαλιστικά όπως υπήρξε μέχρι προ ενός αιώνος όλος ο σημερινός "ανεπτυγμένος" κόσμος.

   Delete
  5. Παραγωγικότητα και δικαιοσύνη είναι δύο έννοιες , οι οποίες δεν υπάρχουν στη χώρα μας , ούτε στα όνειρα. Αν θέλουμε όμως πραγματικά να υπαρξουν , θα πρέπει να κάνουμε μια νέα αρχή από το μηδέν , βασιζόμενοι στο επόμενο άρθρο του κυρίου καθηγητού.

   Delete
  6. Ρε μουρλαθήκατε όλοι ομαδικώς;;

   Τί να την κάνεις την αόριστη έννοια του χαρταετού (σαν να πετάς αετό ακούγεται μετά από ταραμοσαλάτα) της "παραγωγικότητας" ακούς τι λες;; Παραγωγικότητα γιατί για να τα 'κονομάει το κάθε ρεμάλι και να τα τρώει σε "ντόητσε βάγκεν" και ξέκωλα;; Ακούς τι λες;;;; Βρες πρώτα έναν σκοπό για την "παραγωγικότητα" της μηχανιστικής μιζέριας και μία έννοια της δικαιοσύνης και μετά τα λέμε...!

   Delete
  7. Ακούσατε κανα Σωκράτη ή Πλάτωνα ή Μέγα Βασίλειο να ομιλεί περί "παραγωγικότητας";; Κουνήστε την κεφάλα σας με τις μαλακύνσεις σας που κατακεραυνώνουμε λόγω του οικονομισμού εγώ και ο Καθηγητής επάνω, δίνετε απλόχερα την Οικουμένη ολόκληρη στο Ισλάμ, πρόβατα! Ξυπνήστε μωρέ, κοιμάστε όρθιοι! Εδώ καταρρέει ο κόσμος του αστού και ο άλλος λέει για "παραγωγικότητα"!! Ηλί ηλί, τι ακούμε Παναγία μου!!!

   Delete
  8. Εδώ, η απόλυτη κατάρρευση του κόσμου του αστού,

   https://www.rt.com/sport/488846-genie-bouchard-date-85k/

   ταυτόχρονα ο τραμπ ως μέγας σαμποτέρ του αστισμού, συνεχίζει την διάλυση του κρατικού μορφώματος των ΗΠΑ, εκκαθαρίζοντας τα σοσιαλ-αστικά στοιχεία εντός του, τους οπαδούς του Νεοϋορκιζμού δηλαδή

   https://www.rt.com/usa/488860-trump-left-censorship-social-media/

   Delete
 18. Εγώ ασπάζομαι πάρα πολύ την επιστημονική σας θέση κύριε Καθηγητά για την πρωτοκαθεδρία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εντός της οποίας άλλωστε προνομιακότατη θέση είχαν οι μη-μουσουλμανικοί πληθυσμοί της δηλαδή οι Εβραίοι, Ρωμηοί (Χριστιανοί Ορθόδοξοι) και οι Αρμένιοι αντιστοίχως. Άλλωστε ο Ελληνισμός (σ.σ. Ρωμηοσύνη) εξηπλώθη τόσο πολύ κατά την διάρκεια της Οθωμανίας ώστε να ξεπεράσει τουλάχιστον εμπορικά, σε αίγλη και ισχύ τους Λατίνους/Δυτικούς, ιδίως εντός των εμπορικών πλουσιωτάτων κέντρων της Ενδιαμέσου Περιοχής αλλά και στην καρδιά της Δύσεως όπως στην Βιέννη όπου υπάρχει Ελληνωρθόδοξη Εκκλησία αιώνων και ολόκληρες οδοί και τετράγωνα που φέρουν Ελληνικά ονόματα λόγω των ευπόρων Ρωμαίηκων οικογενειών που εγκαταστάθηκαν εκεί μεταξύ του 17ου και 19ου αιώνος.

  Αλλά το σήμερα είναι δυστυχώς διαφορετικό. Απέναντι έχουμε μία τεραστία έξαρση του σωβινιστικού μίσους της ανατολίας κατά των γειτονικών της περιοχών από την μία (φαινόμενο τουρκικού ιμπεριαλισμού) και από την άλλη χορηγία και επίσημη των Αδερφών Μουσουλμάνων δια του κόμματος του Έρντογαν και του ιδίου, της Αλ-Κάιντα και της διεθνούς σαλαφιστικής τρομοκρατίας. Πολύ φοβάμαι ότι η άνοδος του δικού μας, Ευρωπαιοτραφούς και Ευρώδουλου εθνικισμού μαζί με την επακόλουθη ιστορικά άνοδο του "τουρκικού" εθνικισμού δηλαδή της κοινωνικο-πολιτικής εκφράσεως των πρώην προλεταρίων-εργατών και αγροτοκτηνοτρόφων της κεντρικής Ανατολίας, έχει βυθίσει το μαχαίρι τόσο βαθυά στο λείψανο της Αυτοκρατορίας ώστε τα δύο παρασιτικά αυτά κρατίδια, κούφια τελείως εσωτερικά με μοναδικό γνώμονα το μίσος και την εξυπηρέτηση εξωγεννών συμφερόντων, θα οδηγηθούν σε θανατηφόρα διαμάχη με στόχο την επέκταση της Ρωσικής ισχύος προς τα Στενά σε συνδυασμό με το περαιτέρω "πλιάτσικο" των Βρυξελλών στον Βαλκανο-Αιγαιακό χώρο.

  ReplyDelete
 19. Υ.Γ. Φυσικά η διάλυσις των δύο ισχυροτέρων επιγονικών κρατών της Οθωμανίας δηλαδή της Ελλάδος και της Τουρκίας συμφέρει τα μέγιστα και την Κίνα, άλλωστε η Κίνα έχει ήδη πατήσει γερό πόδι σε αμφότερες όχθες του Αιγαίου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Είχα σκοπό να το ανεβάσω εχθές το βράδυ αλλά με πήρε ο ύπνος.

   Το ανεβάζω σήμερα λοιπόν:

   Επί των παραπάνω αξίζουν θερμότατα συγχαρητήρια στην κυβέρνηση για την αλλαγή στην εξωτερική πολιτική της, πρόσφατα.

   Ενώ οι προηγούμενοι αδυνατούσαν να αντιληφθούν ότι το καθεστώς των Κλίντον που τους προώθησε στην εξουσία της Ελλάδος όχι απλά είχε παραγκωνιστεί αλλά βαλλόταν από παντού επί τραμπ, διότι η Ρωσία δεν είναι απειλή για κάποιον που χρωστά σε αυτήν την...προεδρία και τα πλούτη του, βλακωδώς έκοψαν τις διπλωματικές μας σχέσεις με την Ρωσία το καλοκαίρι του 2018, με αφορμή γελοία ότι και καλά οι Ρώσοι υπέσκαπταν την...εθνική ασφάλεια της χώρας. Και αυτά τα εξιστόμησε ο πρώην σοσιαλιστικά Ρωσόφιλος καθηγητής, Νίκος Κοτζιάς! Φυσικά ο τραμπ ποσώς ενδιαφερόταν για τους Συριζαίους και τους άφησε στα κρύα του λουτρού, ανοίγοντας δρόμο στον Μητσοτάκη.

   Αντιθέτως η τωρινή κυβέρνηση στρέφεται σταδιακά σε μία πολιτική επαναπροσεγγίσεως με την Ρωσία αλλά και με τα φιλικά προς αυτήν κράτη της περιοχής. Ενδεικτικά η αναθέρμανση των διπλωματικών μας σχέσεων με την Ασαντική Συρία όσο και η διπλωματική προσέγγιση με τον Χάφταρ καθώς και η δημιουργία σημαντικού μετώπου με τους Άραβες (Αίγυπτο, ΗΑΕ), την Γαλλία αλλά και το Ισραήλ μας απομακρύνει (απελευθερώνει) από την τοξική "συμμαχική" σχέση μας με τον Αγγλοσαξωνικό παράγοντα ο οποίος όχι μόνον αφού έσπειρε το Χάος, εγκατέλειψε επί τραμπ τα ερείπια που δημιούργησε κρατώντας μόνον το...πετρέλαιο ("we got the oil") για τις πολυεθνικές του αλλά μην μπορώντας πλέον να δράσει απευθείας διαλυτικά, αποπειράται να χρησιμοποιήσει την ισλαμιστική τουρκία (δημιούργημά του είναι εξάλλου όπως και οι Αδερφοί Μουσουλμάνοι) σε Συρία και Λιβύη για να προωθήσει τα καπιταλιστικά του συμφέροντα των πολυεθνικών. Και η Τουρκία ταιριάζει γάντι λόγω της προώθησης του τζιχαδισμού που έχει κλέψει από τους Άραβες του Κόλπου, μαζί με το Κατάρ, τα τελευταία χρόνια λόγω του Έρντογαν.

   Τα παραπάνω έφαγα χονδρικά μισή ώρα να τα γράψω ως εξήγηση στις πρόσφατες δηλώσεις του Τζέιμς Σταυρίδη για την Τουρκία, τους S-400 και την..."Ρωσική απειλή" που ακόμα πιστεύουν κάτι αραχνιασμένοι εγκέφαλοι σαν τον ίδιο ότι υφίσταται ακόμα το ΝΑΤΟ και ότι οι Ευρωπαίοι θεωρούν εχθρό τους την...Ρωσία(!) την στιγμή που η πλειονότητά των σιχαίνεται και τον ιμπεριαλισμό της Αμερικής και το ΝΑΤΟ το οποίο πλέον θεωρείται ως μέσον Αμερικανικής στρατιωτικής κατοχής στην Ευρώπη και τα κράτη που προωθούν τον ισλαμισμό όπως την Τουρκία, η οποία εν αντιθέσει με την Ρωσία, δεν αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την Ευρώπη ή τους Χριστιανικούς της πληθυσμούς. Δεν έστειλε ποτέ τρομοκράτες λαθρομετανάστες η Ρωσία και μάλιστα σουνιτικού δόγματος μήτε απείλησε ευθέως ότι θα αποσπάσει έδαφος κράτους-μέλους της. Για το τσίρκο της Ουκρανίας ευθύνεται η παλινδρόμηση στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ πρωτίστως, όχι η Ε.Ε. μόνη της.

   Συνεπώς με τα τωρινά δεδομένα και με προσωπικότητες αντι-Ρωσικές σαν την Μέρκελ, τον Σταυρίδη αλλά και τον ΜπόΤζο να πλέουν τα λοίσθια παγκοσμίως, ο δρόμος ανοίγεται για μία Ευρώπη με Γαλλικά πρωτεία, προώθηση συμφώνου συνεργασίας και φιλίας μεταξύ των δύο ισχυροτέρων Ευρωπαϊκών στρατιωτικά κρατών, Γαλλίας και Ρωσίας, σε πλήρη σύμπνοια με άριστες σχέσεις και με τον Αραβικό μη-ισλαμιστικό παράγοντα και με το Ιράν και με τα Ορθόδοξα κράτη των Βαλκανίων. Αυτό είναι το όνειρό μου. Η μοναδική που θα χάσει από μία τέτοια προσέγγιση είναι η Τουρκία, σύμμαχος και σπόνσορας της Αλ-Κάιντα σε Λιβύη και Συρία, την οποία υποκριτικά προσεγγίζει το ΝΑΤΟ, ως το τελευταίο αποκούμπι του στην περιοχή, για να κάνει την βρωμοδουλειά κατά των Σιιτών, του Ιράν, του Άσαντ και του Χάφταρ για λογαριασμό του. Να συνεχισθεί η προσέγγιση Ελλάδος και Ρωσίας και να πιέσουμε περαιτέρω για το θέμα αυτό εντός της Ε.Ε.

   Delete
  2. Το παραπάνω σχόλιο εξηγεί ακριβώς πώς η πλανητική κόντρα των δύο πλανητικών πόλων-άκρων, δίνει την ευκαιρία στην Ευρώπη να ολοκληρωθεί ως σύνολο. Το είχε γράψει άλλωστε σε ένα τεύχος του περιοδικού του παλιά ο Καθηγητής περί ενωποιήσεως της Ευρώπης μέσω συνεργασίας του Γαλλο-Γερμανικού άξονος και της Ρωσίας.

   Η συνεργασία των δύο ισχυροτέρων στρατιωτικών κρατών της Ευρώπης και των μοναδικών της πυρηνικών δυνάμεων επίσης, Γαλλίας και Ρωσίας δια της αγαστής συνεννοήσεως Μακρόν και Πούτιν, μόνον οφέλη δύναται να αποδώσει για εμάς τους Έλληνες. Αντιθέτως η διάλυση των Αγγλοσαξώνων και η αποδυνάμωση των Γερμανών οι οποίοι φτάσαν να κονταροχτυπιούνται δικαστικά με τις Βρυξέλλες, εντείνει την γεωπολιτική ενδυνάμωση της Γαλλίας.

   Delete
  3. ΔΙΟΡΘΩΣΗ:

   ...η οποία (Τουρκία) ΑΠΟΤΕΛΕΊ υπαρξιακή απειλή για τους Ευρωπαϊκούς Χριστιανικούς πληθυσμούς λόγω της χορηγίας της επί των λαθρομεταναστών ισλαμιστών τρομοκρατών, εν αντιθέσει με την Ρωσία η οποία ουδέποτε απείλησε μετά το 1991 Ευρωπαϊκό κράτος και ουδέποτε προώθησε τρομοκράτες στο ευρωπαϊκό έδαφος. Ίσα-ίσα διέλυσε το Ισλαμικό Κράτος μαζί με το Ιράν στην Συρία και το Ιράκ.

   Delete
 20. Καλησπέρα κ.Κιτσίκη καὶ συνσχολιαστές,
  Νομίζω ὄτι ὁ Δοναλδικὸς Φασισμὸς μέλλει νὰ ἀποτύχῃ, ὄχι ἴσως τώρα, ἀλλὰ σύντομα. Σκοπός του θαρρῶ πώς, φιλοσοφικά, εἶνε ἡ θανάτωσις τοῦ Φραγκικοῦ θηρίου. Τὸ ὄτι τὰ δύο ἄκρα (ΗΠΑ Κίνα) βρίσκονται σὲ τελείαν σύγκρουσιν εἶνε καταπληκτικὸν νέον γιὰ τὴν Ἐνδιάμεσην Περιοχήν. Τώρα ὄσο ποτὲ ἄλλοτε ἡ λεγομένη Ἀνατολικὴ Παράταξις ἐν Ἑλλάδι πρέπει νὰ ἑγερθῇ καὶ κάτι μοῦ λέει πὼς θὰ τὸ κάνῃ. Ὄντως, ὁ κορωνοϊὸς μέσῳ τῆς ὅλης παραφιλολογίας ἔστειλε πολλοὺς Ἕλληνες στὴν ἀγκαλιὰν τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὸ κρατῶ ὡς κάτι τὸ θετικόν. Ἡ Ἐνδιάμεση Περιοχὴ γιγαντώνεται μέσῳ Ἰράν, Τουρκίας, Ἰσραήλ. Ἡ Ἑλλὰς πρέπει νὰ σηκωθῇ ἀπὸ τὸν λήθαργον τῶν κουλτουριαραίων καὶ νὰ ἀκολουθήσῃ τὴν ὁδὸν τῶν Ῥωμαίηκων ἀξιῶν. Ἴσως, τὸ μόνον ποὺ μοῦ γεννᾷ ἀπορίες εἶνε ἡ καθοδήγησις τοῦ Ὀθωμανοῦ Ἔρντογαν ἀπὸ τοὺς ἐσωτερικοὺς ἐθνικιστές, οἱ ὁποῖοι κατευθύνουν μέρος τῆς πολιτικῆς του ὑποχρεωτικά, ἀφοῦ πολλοὶ Τοῦρκοι ἁσπάζονται τὸν δυτικὸν Ἐθνικισμόν, ποὺ φαινομενικὰ ἁσπάζεται τὸν κεμαλισμόν, οὐσιαστικὰ ὄμως ὄχι. Αὐτὸ εἶνε ἐπικίνδυνον γιὰ τὴν δημιουργίαν τῆς Συνομοσπονδίας ἢ τοῦ ὄποιου ἄλλου κρατικοῦ μορφώματος ἢ ἑνώσεως τυχὸν δημιουργηθῇ. Πιστεύω ὄτι θὰ συνέφερε ἡ ἀλλαγὴ καθεστῶτος Ἔρντογαν μελλοντικῶς, καθὼς καὶ φυσικὰ ἡ ἀλλαγὴ ἑλληνικοῦ καθεστῶτος ὅσον ἀφορᾷ κράτος καὶ Ἐκκλησία. Νομίζω ὄτι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ αἰσθήματος καὶ στὶς δύο πλευρὲς θὰ βοηθοῦσε στὴν ἐπούλωσιν τῶν πληγῶν τοῦ δυτικοῦ κουλτουριαραίου ἐθνικισμοῦ. Ἐν τέλει, χρειάζεται ἐσωτερικὴ ὀργάνωσις πρὶν τὴν ἕνωσιν, ἰδιαίτερα στὴν Ἑλλάδα. Πρέπει νὰ ἐνδυναμωθοῦμε καὶ τοῦτο θὰ τὸ καταφέρῃ μόνον ἠ θρησκεία κι ὄχι ὁ ἐθνικισμός. Συνεπῶς, θέλουμε Ἡγέτην μὲ εὐρείαν λαϊκὴν ἀποδοχὴν πρωτίστως στὴν Ἐκκλησίαν κι ἔνα Καποδίστριαν στὸ τιμόνι τῆς χώρας (ἢ μᾶλλον δύο Καποδίστριες, ὁ ἕνας ἐδῶ, ὁ ἄλλος στὴν Τουρκίαν).

  Μὲ σεβασμόν, Παναγιώτης Ἡλιόπουλος

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πράγματι Παναγιώτη ἡ Ὀρθοδοξία ἐνδυναμώνεται χρόνο μὲ τὸν χρόνο στὴν Ἑλλάδα. Σοῦ ὑπενθυμίζω τὸν ἐπίλογο τοῦ βιβλίου μου τοῦ 1990, ""Η τρίτη ἰδεολογία καὶ ἡ Ὀρθοδοξία", ἀμέσως μετὰ τὴν πτώσιν τῆς ΕΣΣΔ: "Πράγματι, ὅπως λένε οἱ ὀρθόδοξοι μοναχοί, "μόνον στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ στὰ μοναστήρια μας ὑπάρχει σωτηρία"(σ.310).Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Γεια σου Παναγιώτη.

   Και εγώ παλιά έτσι πίστευα προ ετών δηλαδή και για αυτό υποστήριζα τότε τον τράμπ. Το ζήτημα όμως είναι ότι ναι μεν ενδυναμώνεται η Ενδιάμεση Περιοχή αλλά όχι προς το συμφέρον της Ορθοδοξίας (ή του Ελληνισμού) αλλά του Ισλαμισμού, μάλλον αποκλειστικά του Ισλαμισμού. Πέραν του Ισραήλ το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση πολύ χειρότερη περικυκλώσεως από όλα τα μέτωπα πλην του Δυτικού (για αυτό και συμμάχησε με εμάς, δεν έχει άλλη επιλογή), διεξάγεται ένας εμφύλιος Αραβισμού και Αδερφών Μουσουλμάνων μαζί με έναν εμφύλιο Σιιτών και Σουνιτών ανταρτών στα μέτωπα της Λιβύης, Συρίας και Υεμένης. Η μουσουλμανική αδερφότητα έχει εγκαθιδρυθεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ Τουρκίας, Ιράν και Κατάρ με αποτελέσματα τραγικά έως θανατηφόρα μακροπρόθεσμα για εμάς και το Ισραήλ με αποτέλεσμα να ωθούμαστε σε συμμαχία με τους Άραβες του Κόλπου οι οποίοι μάχονται την Αδερφότητα για να μην χάσουν την πρωτοκαθεδρία τους στο σουνιτικό δόγμα και τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στην Αραβική κοινότητα και ύστερα με τον Αραβικό Φασισμό όπως στις περιπτώσεις των Σίσι, Χάφταρ αλλά και Άσαντ. Προφανώς τίποτα δεν είναι άσπρο-μαύρο αντιθέτως ένα Χάος είναι η περιοχή με αμοιβαίες έχθρες και συμφέροντα ταυτόχρονα μεταξύ των πολλών παικτών. Το ζήτημα όμως είναι ότι η ενδυνάμωση του Ισλαμισμού στην Ε.Π. δεν βοηθά τα συμφέροντά μας σε τίποτα συνεπώς δεν μας συμφέρει το ότι λαμβάνει χώρα.

   Επί αυτού, δες επάνω το σχόλιο που έκανα για την Τουρκία π.χ. την οποία καλοκοιτάζει ο Αμερικανικός παράγοντας για να μην λερώσει τα χέρια του αφού ο ίδιος ο Έρντογαν ως μέλος των αδερφών μουσουλμάνων προωθεί τον τζιχαδισμό δίχως ντροπή σε Συρία και Λιβύη αλλά και δια των λαθρομεταναστών στην Ευρώπη και την Ελλάδα και κατά του Ισραήλ δια της Χαμάς (βλέπε εκτενές ρεπορτάζ επί αυτού στο gatestone.org think-tank στο οποίο προεδρεύει ο Τζον Μπόλτον).

   Delete
  3. Το δόγμα των τραμπ και Μπόρις Τζόνσον δεν έχει καμία σχέση με φασισμό. Αποτελεί αντιθέτως την χείριστη έκφραση του γκανγκστερικού καπιταλισμού ο οποίος ψάχνοντας χρήσιμους ηλίθιους για να εδραιώσει εκλογική βάση, χρησιμοποιεί τον συντηρητισμό των Αμερικανών του Νότου και της Ενδοχώρας των ΗΠΑ, στηρίζοντάς τους στο ελάχιστο ώστε να μην τους χάσει από ψηφοφόρους όπως πράττει ας πούμε για τις εκτρώσεις το μοναδικό σωστό της διακυβερνήσεως τραμπ. Η μορφή Καισαρισμού που εμφανίστηκε στις δύο ισχυρότερες Αγγλοσαξωνικές χώρες ήτοι την Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί άσχημο μαντάτο για τις χώρες αυτές. Ο Καισαρισμός είναι η έσχατη απόπειρα διασώσεως ενός τελείως κοινωνικά και εσωτερικά σάπιου κρατικού μορφώματος δια του απόλυτου συγκεντρωτισμού της εξουσίας γύρω από ένα άτομο, το οποίο κυβερνά ολοκληρωτικά, δίχως όμως να υπάρχουν οι απαραίτητες δομές κοινωνικής οργανώσεως στο εσωτερικό του καταρρέοντος αυτού κράτους που θα δημιουργούσαν τις βάσεις για αναγέννηση όπως είναι η κλασσική περίπτωση του Φασισμού όπου οργανώνεται όλη η κοινωνία δια του Κόμματος και έτσι μέσω αυτού και της συνεργασίας των τάξεων (κορπορατισμός) αναγεννάται το κράτος ως ενιαίο στιβαρό σύνολο. Ο τραμπισμός και ο Μπορισμός αποτελούν σύγχρονες μορφές "Κωνσταντινισμού". Όπως ακριβώς η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ως λείψανο άψυχο πλέον, βραχυπρόθεσμα κρατήθηκε τεχνητά ζωντανή μέσω του αυτοκρατορικού ολοκληρωτισμού του Μεγάλου Κωνσταντίνου πριν καταρρεύσει πλήρως το 476 μ.Χ., έτσι ακριβώς και Αμερική και Η.Β. βρίσκονται στα πρόθυρα κοινωνικής και κρατικής διαλύσεως, με τους τραμπ και Μπόρις να προσπαθούν απεγνωσμένα να σώσουν το λείψανο, μάταια φυσικά. Ιδίως ο τραμπ στηρίζεται στους ηττημένους του παγκοσμίου αλλά και εγχωρίου Αμερικανικού καπιταλιστικού "παιχνιδιού" όπως οι Τεξανοί πετρελαιάδες ή οι παραγωγοί ατσαλιού στις ΗΠΑ και η τόνωση της οικονομίας που δήθεν έκανε ήταν να χαρίσει ένα τρις δολλαρίων φόρους σε αυτούς με αποτέλεσμα να διοχετεύσουν αυτοί ως ολιγάρχες το ζεστό αυτό χρήμα στην εικονική-πλασματική "οικονομία" τύπου καζίνο, την Wall Street κάτι που εξηγεί γιατί επί τραμπ το Χρηματιστήριο εκτοξεύθηκε σχεδόν στις 30 χιλιάδες μονάδες (από 17 που ήταν επί "συστημικού" Ομπάμα) μολονότι η πραγματική οικονομία σημείωνε σταθερά μειωμένο δείκτη βιομηχανικής δραστηριότητας και φθίνοντα ρυθμό ανάπτυξης κάθε τρίμηνο από όταν ανέλαβε την εξουσία.

   Τέλος για την Ορθοδοξία, οι μοναδικοί που κατόρθωσαν να δημιουργήσουν σωστή και κραταιά κρατική οντότητα δια της θρησκείας ήταν οι Ιρανοί. Δευτερευόντως σε έναν βαθμό οι Αδερφοί Μουσουλμάνοι. Συνεπώς μόνον αν δούμε τους εαυτούς μας ως Ορθόδοξους Ρωμηούς, μακρυά από τον ελλαδικό εθνικισμό, και κάνουμε σε Ευρωπαϊκό έδαφος ότι οι Σιίτες στην Μέση Ανατολή, θα κατορθώσουμε μέσω ενός σοσιαλιστικού Ορθοδοξισμού, να μετατρέψουμε τα Βαλκάνια από μπανανίες, γκαρσονο-πολιτείες και πορνεία σε μία νέα Ρωμαίηκη Κοινοπολιτεία. Φυσικά επειδή χρειάζονται πόροι για κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συνεισφέρει πολλά η Ελλάδα, στο Σιιτικό παράδειγμα κέντρο υπήρξε το Ιράν. Σήμερα κάλλιστα μπορεί να υπάρξει η Ρωσία, διότι χρειάζεται ένα δυνατό κέντρο, μία βάση για κάτι τέτοιο που θα προμηθεύει τους κατάλληλους πόρους (π.χ. μέσω δεξαμενών σκέψεως) για κάτι τέτοιο. Ο Ντούγκιν το είπε άλλωστε οι Ρώσοι αν θέλουν να κυριαρχήσουν να δουν εαυτούς τους ως Ορθόδοξους πρώτα και Ρώσους/Σλαύους ύστερα αλλά δεν το πράττει όταν δίνει διαλέξεις. Αντιθέτως έχει μανία με τον αντι-Ατλαντισμό και εμμονή με την λανθασμένη αντίληψη περί Ευρασίας αντί να ασπαστεί τη Ενδιάμεση Περιοχή και τον παν-Ορθοδοξισμό της.

   Delete
 21. Γρηγόρη, δὲν φημολογεῖται ἁπλῶς. Στὸ Xinjiang, ἐπαρχία τῶν Ουἰγούρων ποὺ γνωρίζω καλά, ἐξάγονται ἀπὸ καιρὸ οἱ κυρίες ποσότητες ὑδρογονανθράκων τῆς Κίνας.Δημήτρης Κιτσίκης.
  Βλέπε Βικιπαιδεία: "The oil and gas extraction industry in Aksu and Karamay is on the rise, with the West–East Gas Pipeline linking to Shanghai. The oil and petrochemical sector get up to 60 percent of Xinjiang's economy. Containing over a fifth of China's coal, natural gas and oil resources, Xinjiang has the highest concentration of fossil fuel reserves of any region in the country[China]"

  ReplyDelete
 22. Ειναι αναληθες να βαφτιζουμε τον Καποδιστρια ως αντιδημοκρατη και δικτατωρα μονο και μονο επειδη υπηρξε υπουργος του Τσαρου. Οταν τα εργα της προσωπικης του σφραγιδας οπως αυτο της συμβολης του στο δημοκρατικοτατο φεντεραλιστικο πολιτευμα (εκλογες, καντονια, κληρωση κλπ) της Ελβετιας λενε το αντιθετο!!!! Ενας δικτατωρ δεν θα εστηνε ποτε ενα δημοκρατικοτατο πολιτευμα Αμεσης Δημοκρατιας!!! Ποτε!!!...... Ο Ιωάννης Κοκκώνης συμβουλος παιδειας του πρωτου κυβερνητη μας θυμίζει τον φυσικό και παναρχαιο τρόπο συγκροτησης ενος πραγματικα ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ πολιτευματος και μας δινει ενα δειγμα γραφης των αποψεων της διακυβερνησης Καποδιστρια.

  «Στοχαζόμενοι λοιπόν τον τόπον, την κατάστασιν, τας δυνάμεις, τους τρόπους, τας γνώμας, τα συμφέροντα, την ειρήνην και ησυχίαν των Ελλήνων, ευρίσκομεν ότι κανέν άλλο είδος πολιτεύματος δεν αρμόζει εις αυτούς παρά τα κατά τόπους Κοινά, συνδενόμενα προς άλληλα με μιάν ομοειδή κοινήν πολιτείαν. Υπό την κυβέρνησιν αυτής δύναται να συμπολιτευθώσι κατά παρόμοιον σχεδόν τρόπον, καθ' όν συμπολιτεύονται και οι Ελβετοί, με των οποίων τας τοπικάς και πολιτικάς περιστάσεις έχει πολλά όμοια η Ελλάς». (σύμβουλος Παιδείας στην κυβέρνηση Ι. Καποδίστρια, στο "Περί Πολιτειών", 1828-1829)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το να κατανοεί, να αντιλαμβάνεται μία τεράστια προσωπικότητα σαν τον Καποδίστρια, τί είδους πολίτευμα αντιστοιχεί-ταιριάζει σε κάθε λαό, αποτελεί απόδειξη της ανωτερότητός του ως φυσιογνωμία.

   Ναι, ακριβώς επειδή ήτο Έλλην στο πνεύμα, ως Ρωμηός ατόφιος, υπήρξε ταυτόχρονα και Δημοκράτης και Ολοκληρωτικός. Ναι υπήρξε δικτάτωρ φυσικά ή σωστώτερα τύραννος-κυβερνήτης με την αρχαιοελληνική έννοια. Και τί με αυτό;; Έτσι μάλιστα αποδεικνύεται ότι έμφυτα εγνώριζε την διαλεκτική σκέψη. Μόνον ένας βλαξ νομίζει ότι κάποιος το να είναι κανείς ολοκληρωτικός του απαγορεύει να είναι δημοκράτης, σαν το γνωστό ρητό ότι όποιος είναι φασιστής απαγορεύεται να είναι κομμουνιστής και τούμπαλιν.

   Αντιθέτως ήξερε τί ταιριάζει που. Δεν υπήρξε μίμος. Οι Δυτικολάγνοι μίμοι κοινοβουλευτικοί μας διέλυσαν τελείως και συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να το πράττουν.

   Delete
  2. Ιδιον της προσωπικοτητας ειναι ο χαρακτηρας και η ηθικη συγκροτηση του ατομου.Ο Καποδιστριας δεν θα μπορουσε ποτε να ειναι ειναι ενας οπορτουνιστης της κακιας ωρας. Δηλαδη και με τον χωροφυλακα αλλα και με τον αστυφυλακα!!! Οπως και ο Σταλιν δεν θα μπορουσε ποτε να φτιαξει ενα δημοκρατικου τυπου πολιτευμα ακομα και αν κατεβαλε τιτανιες προσπαθειες!!!! Νομιζω!!

   Delete
  3. Δεν χρειάστηκε να είναι "οπορτουνιστής" γιατί η ζωή, η Φύση και η ευγενής καταγωγή του δεν τον κάνανε.

   Αν είχε γεννηθεί χαμάλης ή ένας απλός λογιστάκος γραφειοκράτης ίσως και να είχε γίνει. Ο Καποδίστριας αποτελεί ένα τέλειο παράδειγμα της παλινορθώσεως της Αριστοκρατίας και των Οίκων διότι το ευγενές Αίμα αποτελεί ύστατο εμπόδιο στον αστισμό και τα μιάσματά του όπως την φιλαργυρία. Τουλάχιστον στον Ρωμαίηκο χώρο αυτό ίσχυε. Οι περιπτώσεις Καποδίστρια και Ιωάννου Μεταξά είναι χαρακτηριστικότατες. Αμφότεροι Ευγενείς, αμφότεροι Αριστοκράτες προφανώς Ολοκληρωτικοί και αντι-πλεμπικοί δηλαδή σντι-δημοκράτες. Αμφότεροι τέκνα της Ενδιαμέσου Περιοχής ανήκοντες στην "παραδοσιακή" πτέρυγα του Ανατολικού Κόμματος (βλέπε τον πίνακα του Καθηγητού στο intermediateregion.com).

   Delete